Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r V souvislosti s novou legislativou činí bytovým družstvům (BD) a společenstvím vlastníků (SVJ) obrovské problémy proces schvalování stanov především z hlediska nejednotných stanovisek a postupu notářských kanceláří v této věci. Jde zejména požadovaný počet přítomných a počet potřebných hlasů při schvalování přizpůsobení stanov BD a SVJ z hlediska příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku a požadovaný počet přítomných a počet potřebných hlasů při schvalování stanov nově vznikajících SVJ. Ze zřejmých důvodů je podle našeho názoru více než vhodné sjednotit stanoviska a postup notářských kanceláří při uplatňování požadavků na počet přítomných členů a na počet hlasů potřebných pro schvalování úprav ve stanovách BD a SVJ. Obracíme se z výše uvedeného důvodu na Notářskou komoru ČR se žádostí o rozšíření níže uvedeného výkladového stanoviska mezi notářské kanceláře, přičemž tato věc je časově velice naléhavá (zejména pro termíny ZOK). Pokud by Notářská komora ČR považovala za potřebné ještě projednat znění níže uvedených stanovisek, jsou představitelé legislativy oborových svazů a sdružení BD a SVJ ve spolupráci s MMR k tomuto projednání připraveni. BYTOVÁ DRUŽSTVA Bytová družstva mají povinnost přizpůsobit své stanovy do 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (ZOK) podle 777 odst. 2 ZOK. Do stanov musí doplnit také náležitosti, které zákon jako povinné náležitosti stanov BD dosud nevyžadoval. Konkrétně se jedná zejména o podrobnější úpravu práv a povinností člena BD spojených s užíváním družstevního bytu podle 731 odst. 1 písm. b) ZOK. V důsledku nesprávného výkladu 731 odst. 2 ZOK, podle něhož pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených v 731 odst. 1 ZOK se vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, někteří notáři vykládají toto ustanovení tak, že již pro přizpůsobení stanov je potřebný souhlas všech členů BD nájemců a členů BD, jimž vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Stejně tak je neopodstatněné související stanovisko některých notářů, podle něhož se vyžaduje k přizpůsobení stanov BD ustanovením ZOK účast všech členů BD. Požadavky na souhlas všech členů BD s přizpůsobením stanov ZOK by mělo v praxi za důsledek, že ve většině BD by vůbec nebylo možné stanovy ustanovením ZOK přizpůsobit. V případě velkých družstev, která mají tisíce členů, a působnost členské schůze nahrazuje shromáždění delegátů, by bylo přizpůsobení stanov ustanovením ZOK prakticky vyloučeno. Ustanovení 731 odst. 2 ZOK nelze vykládat jinak, než že přizpůsobení stanov BD novým předpisům včetně doplnění údajů uvedených 731 ZOK po provede BD formou změny stanov dosud obvyklým způsobem, přičemž o této změně stanov bude hlasovat nadpoloviční většinou hlasů přítomných nebo vyšším hlasovacím kvorem, pokud to dosavadní stanovy vyžadují. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V případě společenství vlastníků vyžaduje zákon souhlas všech vlastníků ke schválení stanov pouze v případě uvedeném v 1200 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ), tedy pokud se zakládá společenství vlastníků po jiným způsobem než prohlášením nebo smlouvou o výstavbě. Nutno dodat, že společenství vlastníků může být po založeno také podle zvláštního zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev. Ustanovení 24 odst. 3 zmíněného předpisu použití ustanovení 1200 odst. 1 NOZ výslovně vylučuje, takže v těchto případech (jedná se o případy odloženého vzniku SVJ v domech stavebních bytových družstev) souhlas všech vlastníků vyžadovat nelze. Z výše uvedeného vyplývá, že souhlas 100% vlastníků ke schválení stanov nelze vyžadovat ve všech následujících případech (ačkoliv je praxe řady notářů bohužel právě opačná): a) Ke změnám (přizpůsobení) stanov SVJ vzniklých ze zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů). To platí i v případě SVJ, která dosud vlastní stanovy nepřijala a nejsou zapsána v rejstříku společenství tato SVJ se do doby přijetí vlastních stanov řídí vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb. (k tomu viz také stanovisko KANCL č. 10 PDF/Stanovisko-10.pdf). Budou-li tato SVJ přijímat vlastní stanovy, půjde ve své podstatě o změnu stanov, nikoli o přijímání stanov ve smyslu 1200 odst. 1 NOZ za účelem založení SVJ. Změny přizpůsobení stanov SVJ vzniklých ze zákona budou přijímány toliko hlasovací většinou určenou stanovami (vzorové stanovy vyžadují ¾ většiny hlasů přítomných na shromáždění viz čl. VII., odst. 13 vzorových stanov). b) K založení SVJ na základě zákona č. 311/2013 Sb. v domech stavebních bytových družstev, pokud podíl družstva na společných částech domu klesne pod ½ (družstev, jejichž podíl na společných částech domu k činil 50% a více) nebo analogicky pod ¼ (u družstev, která měla na společných částech domu podíl 25% až 50%). V souladu s 24 odst. 3 zákona č. 311/2013 Sb. se ke schválení stanov SVJ vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění. K výše uvedené problematice doporučujeme nahlédnout do Pokynů č. 44 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ve znění účinném od (čl. 3 bod 1.1.2, čl. 6 bod a čl. 7 bod 1.5) (viz dále do stanoviska č. 1 Odboru bytové politiky MMR (viz 48f5a7fe31/1_StanoviskoMMR-k-%A7-24-zakona-c Sb.pdf). Ing. Vít Janeček, v.r. Mgr. Martin Kroh, v.r. JUDr. František Lébl, v.r. předseda Svazu českých předseda správní rady Družstevního předseda Sdružení bytových družstev a moravských bytových družstev marketingového sdružení ČR a společenství vlastníků ČR Z OBSAHU Informace z jednání PD str. 2-3 Obvodové konference delegátů str. 3 Zakládání a vznik Společenství vlastníků jednotek str. 4 Kulatý stůl k otázkám nepřizpůsobivých občanů str. 5 Historie bytového družstevnictví str. 6

2 2 Družstevník říjen 2014 Informace z jednání PD 9/2014 ze dne PD projednalo a vzalo na vědomí: a) zaslání přehledu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek k , včetně průměrné výše dluhu na bytovou jednotku a podlahovou plochu bytu, členům PD a KK elektronickou formou, b) přehled průběhu převodů bytů do OV MZL k (1.856 ks schválených, z toho 83 ks vyřízených převedených, 117 ks v jednání, připravených k převodu a zbývá ks), c) informace P RR o termínu distribuce Zpravodaje Družstevník č. 2/2014 dne na OBS, který obsahuje Domovní řád a bude dál distribuován uživatelům bytů, d) informace o uveřejnění Domovního řádu na webových stránkách s účinností od , e) informace P PD o tom, že v roce 2014 nebudou v domech BD DRUŽBA vyvěšeny nové plakáty reklamní agentury ATLANTIC, f) splnění úkolů ze zápisu č. 8/2014, g) zhodnocení SD, konané dne , v Domě techniky, Veleslavínova 4, h) zapracování úkolů ze SD do plánu práce PD na II. pololetí 2014, i) zhodnocení činnosti PD za I. pololetí 2014, j) zhodnocení činnosti obvodového správce a činnosti OKom v Krásném Březně za I. pololetí 2014, k) informace ved. PTÚ o průběhu výměn výplní otvorů, l) zhodnocení činnosti RR za I. pololetí 2014, m) Informace P KK k dopisu p. Pilného P VS 251, Jizerská 2939/ /57, a k žádosti ved. EÚ o provedení šetření, kde KK BD DRUŽBA nezjistila žádné pochybení ze strany družstva a tvrzení p. Uhlíře označila za nepravdivé. Písemné stanovisko KK dodá P PD. Dále vzalo na vědomí informaci KK BD DRUŽBA o účasti KK na příští schůzi samosprávy domu HS 251 a podání stanoviska KK BD DRUŽBA, n) materiál k Převodům bytů do OV a vznik SV - pro předsedy VS a správce domů BD DRUŽBA - stanovisko, o) předání materiálu stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezóny 2014 členům PD a KK, p) hospodaření BD DRUŽBA k středisko 980 správa, q) smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu spojeného s členstvím v bytovém družstvu včetně nájmu družstevního bytu ( 736 ZOK a čl. 17 stanov BD), r) změny v evidenci vlastník bytu prodej, s) změny v evidenci bydlících družstevníků, t) informace P PD o nutnosti doplnění členů KK do obchodního rejstříku dle ZOK. PD projednalo a schválilo: a) realizaci generální opravy výměníkové stanice v objektu HS 354, Truhlářova 1147/55, firmou THMÚ s.r.o., s nájemní smlouvou na dobu 15 let a garancí ceny v místě obvyklém, b) plán práce PD na II. pololetí 2014, c) složení hodnotitelské komise - předseda Ing. Luděk Shýbal, členové Ing. Jiří Kreč, p. Bedřich Freiport, d) odpuštění sankce ve výši 3.630,- Kč za včasné neuhrazení poplatku za podnájem p. Tomáši Sosnovi, Obvodová 734/2 ( ), e) sponzorský příspěvek v osvětové publikaci Péťa potřebuje pomoc ve výši 6.165,- Kč, f) odměny pro členy RR, OKom K. Březno, PD a KK za I. pololetí 2014, g) zřízení položky úklid SP o + 75,- Kč/byt/měsíc, na HS 795, Obvodová 739/12 740/14 s účinností od , h) výroční zprávu za rok 2013, i) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy Alex-EU- -Asie s.r.o. v bytě č. 12, IV. podlaží, v domě Keplerova 711/30, , Nguyen Minh; j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů. PD projednalo a zamítlo: a) sponzorský příspěvek Bicykl Kříž Team, zastoupeného Mgr. Janem Váchou, ředitelem závodu, se sídlem Alešova 712/35, b) žádost o podnájem bytu p. Václava Jarouška, Na sklípku 704/39 ( ). Informace z jednání PD 10/2014 ze dne PD projednalo a vzalo na vědomí: a) přehled krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek k , b) uveřejnění Domovního řádu na webových stránkách s účinností od , c) požadavek zástupců samospráv domů na tisk a vyvěšení velkoplošného domovního řádu ve vchodech domů, d) distribuci materiálu Převody bytů do OV a vznik SV pro předsedy VS a správce domů BD DRUŽBA na HS prostřednictvím OBS, e) předání plánu práce PD na II. pololetí 2014 členům PD a KK, P OKom Krásné Březno, obvodovému správci, ved. úseků, ved. OBS a zaměstnancům družstva, f) zaslání upraveného návrhu k materiálu stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezóny 2014 elektronickou formou, g) snížení bankovního poplatku za přijatou platbu nájemného z 6,- Kč na 2,- Kč, h) splnění úkolů ze zápisu č. 9/2014, i) rozbor reklamací na vyúčtování zálohových plateb roku 2013, j) zhodnocení činnosti obvodového správce a OKom Krásné Březno za 2. Q 2014, k) seznámení s průběhem činnosti obv. správce na II. pololetí 2014 a plánem práce OKom na II. pololetí 2014, l) aktualizaci internetových stránek, m) tematické okruhy technického a funkcionářského aktivu, n) informace ved. OPÚ o organizačním zajištění ustavujících SV, o) přehled nově vznikajících SV, kde je pokles spoluvlastnického podílu družstva pod 50%, resp. pod 75%, p) předložený seznam návrhu na novelizaci vnitrodružstevních norem, q) stav hospodaření střediska 980 správa ke dni a termínem projednání dne na jednání PD, r) KZ 2/2014, 3/2014 a 4/2014, s) informace P PD, VOPÚ, VEÚ a MP KK, v záležitosti podání nepravdivých informací na schůzi samosprávy domu HS 251, Jizerská 2939/ /57 ohledně údajné půjčky do K. Března, t) změny v plánu oprav na rok 2014 o ,- Kč, u) zprávu o stavu vyřizování stížností za období od do a od do , v) žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Evy Tošnerové, nyní bytem Hřbitovní 1581, Varnsdorf, w) smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu spojeného s členstvím v bytovém družstvu včetně nájmu družstevního bytu ( 736 ZOK a čl. 17 stanov BD), x) změny v evidenci vlastník bytu prodej, y) změny v evidenci vlastníka bytu prodej SVJ 356, z) změny v evidenci vlastníka bytu prodej SVJ 363, aa) změny v evidenci vlastník bytu, ab) změny v evidenci bydlících družstevníků, a c) informace VOPÚ o průběhu zajištění realizace generální opravy výměníkové stanice v objektu HS 354, Truhlářova 1147/15, společností THMÚ s.r.o., o vrácení smlouvy na zřízení věcného břemena na objekt Truhlářova 1147/15 z Katastrálního úřadu a o přípravě nové smlouvy ze strany THMÚ s.r.o. na zřízení věcného břemena na pozemek objektu Truhlářova 1147/15, s podmínkou podání nového návrhu do 15. Dnů, ad) Informace, o zamítnuté žádosti ze strany VS domu, o podnájem pí Andree Urbanské, v bytě p. Romana Kunteho, bytem Keplerova 715/38, ae) informace P PD o zaslaných dopisech předsedům VS a správcům domů s výzvou k dovolení náhradníků delegáta volebních okrsků tam, kde nejsou zvoleni náhradníci delegátů, af) informace P PD o implementaci informačního systému INTEGRI verze G5 a probíhajících školení na obsluhu systému na jednotlivých pracovištích. PD projednalo a schválilo: a) vypuštění úkolu předkládání přehledu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek s tím, že bude pravidelně předkládán P PD po uzavření pohledávek za každý kalendářní měsíc, b) vypuštění úkolu předklá- dání přehledu průběhu převodů bytů do OV MZL jednou za čtvrtletí kalendářního roku s tím, že bude ved. OPÚ pravidelně předkládán za každé čtvrtletí, c) přeúčtování nákladů za tisk vč. laminace na jednotlivá HS, d) termín technického aktivu v 10/2014 a termín funkcionářského aktivu v 11/2014, e) termín předložení návrhu na novelizaci vnitrodružstevních norem na začátek 10/2014 a zaslání návrhů na úpravy elektronickou formou, f) termín projednání a schválení novelizace vnitrodružstevních norem na konci 10/2014, g) jmenování správce domu pana Luboše Pěnkavu, na HS 562, 17. listopadu 281/21 282/23, s účinností od , h) prominutí poplatků z prodlení po zemřelém p. Karlu Heinz Naumann, bytem Nová 1409/42 ( ) dědičce MUDr. Ivě Přenosilové ve výši 4.932,- Kč, i) příspěvek na realizaci projektu Sociální automobil ve výši ,- Kč + DPH, j) navýšení plánu oprav na rok 2014 pro HS 362, Barrandova 1222/8 1225/2 ve výši o ,- Kč a pro HS 359, Tolstého 1215/ /30 ve výši o ,- Kč na rozšíření prací spojených s výměnou vodovodních přípojek, k) navýšení plánu oprav na rok 2014 pro HS 796, Obvodová 741/16 742/18 o ,- Kč a pro HS 797, Obvodová 743/22 744/24 o ,- Kč na výměnu sklepních okének a montáží mříží z důvodu opakovaných krádeží, l) přeložení projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení paní Evy Tošnerové, nyní bytem Hřbitovní 1581, Varnsdorf na jednání PD dne , m) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 23, odst. 2, písmeno a) Tišler Jiří, Jeseninova 1255/3, n) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 23, odst. 2, písmeno b) Plachý Miloslav, Ladova 2538/22; Meszárosová Jana, J. Zajíce 2875/11; Falout Radek, Višňová 2839/11; Schimdt Luděk, Pokračování na str. 3

3 Družstevník říjen Pokračování ze str. 2 Plynárenská 309/5; Folbr Miroslav, U Pivovarské Zahrady 416/8; Kotschwar Pavel, A. České 655/29; Kondratěva J. A., Keplerova 693/2; Houser Tomáš, Keplerova 695/6; Janáková Jaroslava, Keplerova 711/30; Hrdličková Jana, Neštěmická 725/25; Thiele Martin, Neštěmická 726/27; Biháryová Jarmila, Neštěmická 726/27; Bartošová Šárka, Obvodová 759/13; o) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 8, v domě Žukovova 1334/ Přistoupil Petr, p) příjem nových členů, q) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, r) postoupení dodatečného dalšího čl. vkladu a převodu družstev. podílu přidělení bytu, s) podnájmy družstevních bytů, t) zálohové odměny pro členy PD a KK na 3. Q 2014 dle návrhu hodnotitelské komise. PD projednalo a zamítlo: a) nabídku na odkoupení objektu bývalých vysokoškolských kolejí UJEP na Klíši. Informace z jednání PD 11/2014 ze dne PD projednalo a bere na vědomí: a) zaslané připomínky k materiálu stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezony 2014, b) projednání stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezony 2014 na jednání PD dne , c) připravené Domovní řády k distribuci prostřednictvím OBS předsedům VS a správcům domů, d) splnění úkolů ze zápisu č. 10/2014, e) informace KK BD o provedených kontrolách a vyřízených stížnostech za I. pololetí 2014, f) předání plánu kontrolní činnosti KK BD na II. pololetí 2014, g) zprávu o kontrolní činnosti BD za I. pololetí 2014, h) zprávu o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, podaných žalob na vyklizení bytů, platební rozkazy, i) zprávu o ekonomické situaci v BD za I. pololetí 2014, j) průběžnou kontrolu plnění usnesení ze SD ze dne , k) předání návrhu vnitropodnikových norem elektronickou formou členům PD k jejich připomínkování, l) termín mimořádného jednání PD na projednání vnitropodnikových norem bude stanoven na jednání PD dne , m) informace VPTÚ týkající se zajištění generální opravy výměníkové stanice v objektu HS 354, Truhlářova 1147/15, práce na generální opravě pokračují, n) podání podnětu na Úřad práce k prošetření pracovně právní situace p. Petra Hampejze, o) termíny konání aktivů v Domě techniky, Veleslavínova 4: Aktiv techniků dne v 16:30 hod.; Aktiv předsedů VS a správců domů - funkcionářů dne v 16:30 hod., p) informace P PD o pokusu kontaktování se na p. Uhlíře a o jeho odmítnutí komunikace s P PD na radu svého právního zástupce, v záležitosti podání nepravdivých informací na schůzi samosprávy domu HS 251, Jizerská 2939/ /57 ohledně údajné půjčky do K. Března, q) předání porovnání rozúčtování el. energie ve SP dle osoboměsíců a na m 2 a vzalo na vědomí projednání na jednání PD dne , r) informace P PD o postupu uvolněného bytu po neplatiči na nového nájemce Dohoda o postoupení pohledávky a Smlouva o prodeji družstevního podílu, byť za symbolickou částku, i v případě, že pohledávka nepokrývá 100% dluhu, s) smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu spojeného s členstvím v bytovém družstvu včetně nájmu družstevního bytu ( 736 ZOK a čl. 17 stanov BD), t) změny v evidenci vlastník bytu prodej, u) změny v evidenci vlastníka prodej bytu SVJ 147, v) změny v evidenci vlastník bytu, w) změny v evidenci vlastník bytu SVJ 252, x) změny v evidenci vlastník bytu SVJ 147, y) změny v evidenci bydlících družstevníků, z) informace VEÚ o účtování DZOI od , aa) informace VEÚ o účtování úroků z prodlení do výnosů až po zapla- cení, dlouhodobé a nedobytné pohledávky jsou účtovány jako opravné položky, ab) informace VEÚ o výnosu poplatků z prodlení za období 4 let ve výši cca 11 mil Kč, ac) úpravu rozpočtu střediska správy 980 o + cca Kč, z důvodu renovace podlahy v zasedací místnosti družstva. PD projednalo a schválilo: a) konání družstevního plesu dne (i k příležitosti 45. výročí vzniku BD DRUŽBA), b) mimořádné jednání PD k projednání podaných připomínek k vnitrodružstevním normám, c) podnájem bytu č. 18 p. Romana Kunte, v domě Keplerova 715/38 ( ), podnájemnici pí Andree Urbanské na dobu 6 měsíců (do ) z důvodu neudání důvodu nesouhlasu s podnájmem od výboru samosprávy domu na HS 783, Keplerova 714//36 715/38, d) prominutí penále za rok 2014 ve výši Kč pí Zdeňce Harbáčkové, Rabasova 3188/29 ( ), e) navýšení plánu oprav ve výši Kč na rok 2014 pro HS 573, Plynárenská 310/3 na zhotovení elektroinstalace z důvodu havárie, f) přesunutí jednání zakladatele z na , g) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 18, VI. NP, Keplerova 707/20, Martynova Bronislava, h) schválilo pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Vojanova 603/52, IV. NP za účelem uskladnění osobních věcí Grusová Jana, i) schválilo pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě A. České 656/31, IV. NP za účelem uskladnění osobních věcí Rom Vítězslav, A. České 656/31, j) příjem nových členů, k) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, l) postoupení pohledávky a převod družstevního podílu přidělení bytu, m) podnájmy družstevních bytů, n) zasílání protokolu ČBE o hospodaření s byty elektronickou formou členům PD před jednáním PD, o) postoupení pohledávky a převod družstevního podílu přidělení bytu: Dražilová Liana na Rathouská Miroslava ( ) za Kč; Lämlein Mach Martin na Morkusová Stanislava ( ) za Kč; Kváš Vojtěch na Tiličková Zuzana ( ) za Kč. PD projednalo a zamítlo: a) prominutí penále pí Evě Tošnerové, bytem Hřbitovní 1581, Varnsdorf, b) neúčtování sankce za neohlášený podnájem p. Lukáše Mlenského, Neštěmická 726/27 ( ), c) prominutí penále ve výši Kč pí Monice Gerzaničové, Žežická 670/31 ( ). Sobotková Monika předseda představenstva Obvodové konference delegátů na podzim roku 2014 se konat nebudou V souvislosti se všemi legislativními změnami od počátku letošního roku kterými prochází i naše družstvo, bylo rozhodnuto, že se neuskuteční Obvodové konference delegátů /OK/ po jednotlivých obvodech. Místo těchto OK se uskuteční odborné semináře, pro techniky domů dne v hod. a pro předsedy samospráv a správce domů dne opět v hod. Oba semináře jsou svolány do Domu techniky ve Veleslavínově ulici. Máme za to, že tyto semináře pro funkcionáře z každého domu jsou účelnější, než OK, které prakticky nepřijímají žádná závazná rozhodnutí, která přísluší pouze Shromáždění delegátů a informace z těchto OK se do jednotlivých domů dostanou se zpožděním, nebo vůbec, protože schůze na domech proběhnou ještě před těmito OK. Žádáme tímto všechny odpovědné funkcionáře domů, aby si na tyto semináře připravili dotazy a připomínky, které jejich domy tíží. Zejména seminář pro předsedy výborů samospráv a správce domů, kde budou podány informace v souvislosti s přechody jejich domů na Společenství vlastníků s právní subjektivitou po poklesu spoluvlastnického podílu družstva pod 50%. V této situaci a z dosavadních zkušeností bychom chtěli zdůraznit to, že mnozí, jak funkcionáři, tak hlavně vlastníci bytů si zásadně neuvědomují odpovědnost, kterou ponesou za jejich dům po vzniku Společenství vlastníků. Velké potíže jsou při hledání vlastníků, kteří jsou ochotni převzít funkce a tím i odpovědnost za dům. Do současné doby tuto odpovědnost nese dosavadní spoluvlastník a správce - družstvo. Po vzniku Společenství vlastníků tato odpovědnost plně padá na samotné vlastníky bytů, na statutární orgán domu - výbor společenství a následně na správce, který tuto správu vykonává na základě uzavřené smlouvy o správě mezi domem a správcem. Tyto nastíněné záležitosti by měly být předmětem i uvedených seminářů, hlavně z toho důvodu, že v budoucím období dojde ke změnám, které jsou pro budoucí existenci družstva, každého domu a každého vlastníka bytu, zásadní. Za vedení BD DRUŽBA JUDr. Machala Miroslav vedoucí organizačně právního úseku

4 4 Družstevník říjen 2014 Jak dál se zakládáním a vznikem Společenství vlastníků jednotek podle nové legislativy? Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákon o korporacích č. 90/2012 Sb. a následně přijaté a schválené zákony č. 67/2013 Sb. a č. 311/2013 Sb. zásadně ovlivnily oblast bydlení a bytového družstevnictví. V bytových družstvech dochází ke strukturálním změnám. Vlastnictví bytů družstevních se mění postupně na vlastnictví osobní povahy, čímž se mění i způsob správy těchto bytů i celých domů a také odpovědnost za jejich správu a užívání. V našem bytovém družstvu se převody bytů do osobního vlastnictví členů převáděly na základě zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. a ve smyslu tohoto zákona dochází k převodu i nadále, pokud byl v domě převeden, byť jeden byt do osobního vlastnictví do Změnou stanov našeho družstva z roku 2012 lze převádět byty do osobního vlastnictví i u těch členů, kteří nepožádali o převod bytu do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. do , a to po podání žádosti, která musí projít schvalovacím procesem na domě a následně na Shromáždění delegátů. Všechny tyto změny mají za následek i vznik nových právních subjektů z dosud družstevních domů a Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Již v předchozích zpravodajích jsem uváděl podmínky vzniku těchto SVJ, přesto si pro oživení dovolím některé zásady zopakovat. Zakládání a vznik SVJ vzniká ve dvou časových režimech podle počtu převedených bytů v jednotlivých domech: a) Pokud k datu bylo v domě převedeno více jak 50% bytů podle podlahové plochy, bude SVJ založeno až při poklesu spoluvlastnického podílu družstva pod 25%. b) Počínaje dnem je SVJ v domě založeno jakmile spoluvlastnický podíl družstva na celkové podlahové ploše domu poklesne pod 50%. Tímto dochází k tomu, že v domech, kde je převedeno prakticky méně bytů, dochází k založení SVJ podstatně dříve než v domech, kde je převedeno do vlastnictví daleko více bytů. Režim zakládání SVJ je v obou případech naprosto stejný. Musí být předem projednány stanovy SVJ na konkrétní podmínky každého domu, musí být svoláno ustavující shromáždění vlastníků jednotek za účasti notáře, které navrhované stanovy projedná a schválí a musí být zvolen statutární orgán SVJ, výbor SVJ, nebo předseda, případně kontrolní orgán společenství. Povinnost svolání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek je na dosavadním správci, tj. družstvu. V našich podmínkách k tomuto kroku přistupujeme za úzké součinnosti se zástupci domů, buď stávajícím výborem samosprávy domu, nebo určenými zástupci, kteří by se měli v budoucnu na řízení domu podílet jako členové výboru SVJ po jejich zvolení. Máme za to, že tato praxe je pro založení SVJ korektnější ve vztahu k domu, než aby toto všechno činil správce sám i jako spoluvlastník určitého procenta bytů v domě bez spoluúčasti dalších vlastníků. Na základě ověřené praxe svoláváme jako správce a spoluvlastník po překročení hranice pro vznik SVJ schůzky se zástupci domů ke stanovení dalších kroků jako je předání vzorových stanov SVJ k jejich připomínkování a případnému dalšímu projednání se zájemci v domech buď po vchodech nebo domech s cílem, aby na ustavujícím shromáždění bylo co nejméně připomínek za přítomnosti notáře, který musí každou změnu a připomínku zapsat, nechat odsouhlasit a uvést schválený text. Dále na těchto schůzkách předjednáváme stav po vzniku SVJ. V tomto směru se vždy zdůrazňuje zejména odpovědnost za chod domu po vzniku SVJ. Zodpovědnost za SVJ je plně na nejvyšším orgánu, Shromáždění vlastníků a statutárním orgánu, tj. na výboru SVJ nebo předsedovi. Provozní záležitosti jsou stanoveny v uzavřené smlouvě o správě mezi SVJ a správcem. Bytové družstvo jako dosavadní vlastník a správce má eminentní zájem na další správě uvedeného SVJ, ale to již na základě konkrétních podmínek stanovených ve smlouvě o správě. Správce nese plnou odpovědnost za technický stav domu v rámci smluvního ujednání ze zákona. Své odpovědnosti se správce zbaví pouze v tom případě, pokud prokáže, že SVJ mu provedení určitého úkonu neumožnilo nebo zakázalo. Např. správce upozorní, že je nutné opravit poškozené schodiště, ale SVJ sdělí, že tato oprava se bude provádět až příští rok. Pokud dojde na schodišti k úrazu, v tomto období nese plnou odpovědnost SVJ. V současné době je v přípravě ustanovení a vzniku SVJ v osmi domech, kde jsou splněny zákonné podmínky s cílem, aby zápis do veřejného rejstříku proběhl v počátku prosince a předání správy bylo uskutečněno k Zásadním problémem při ustanovování nových SVJ je personální zajišťování orgánů. Je nutné konstatovat, že letití funkcionáři z různých důvodů, věkových, zdravotních apod. zájem nemají. U mladších, kteří by přicházeli v úvahu, je to většinou nezájem, existenční důvody zajištění rodiny a pracovní důvody. Zde přichází v úvahu, že do zvolení výboru SVJ z členů-vlastníků, bude roli statutárního orgánu zajišťovat představenstvo družstva a se zápisem předsedy představenstva jako pověřeného vlastníka. Je třeba připomenout, že družstvo jako vlastník družstevních bytů je rovnocenným členem SVJ s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem, který se bude každým dalším převodem bytu do vlastnictví snižovat. V souvislosti se správou domů, stávajících samospráv si dovolím jednu poznámku, která s touto problematikou úplně nesouvisí. Od spravujeme jednotlivé domy jako samostatná hospodářská střediska. Tímto se změnil i způsob rozhodování v domech. Někteří naši funkcionáři, předsedové výborů samospráv, nebo správci zastávají do současné doby názory, že vlastníci bytů-nečlenové družstva se schůzí domu nemají účastnit a na tyto schůze je vůbec nezvou. Tento stav je nepřípustný a vlastníci-nečlenové družstva na tyto schůze musí být pozváni a pokud byt pronajímají, musí jim být zaslaná pozvánka na kontaktní adresu. Zde je nutné si uvědomit, že stávající domy spravujeme jako SVJ bez právní subjektivity a o osudu domu mohou a musí rozhodovat všichni uživatelé bytů v domě bez rozdílu vlastnictví a členství v družstvu. Na jiném místě je informace o konání semináře předsedů samospráv a správců domů dne a doporučuji účastníkům, aby si připravili dotazy i k výše uvedené problematice, případně dotazy předali předem písemně. JUDr. Machala Miroslav vedoucí organizačně právního úseku Dne se uskutečnil na Magistrátu města Most tzv. kulatý stůl k otázkám nepřizpůsobivých spoluobčanů. Máme za to, že tyto problémy se týkají některých částí našeho města, zejména na sídlištích a tím i našeho družstva DRUŽBA. Se souhlasem vydavatele a zástupců bytového družstevnictví dáváme k seznámení pasáže z této besedy. JUDr. Machala Miroslav Nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu, konstatoval F. Ryba Na jednání u kulatého stolu o problematice nepřizpůsobivých osob, o němž jsme vás částečně informovali již v minulém vydání Krušnohoru, došlo k drobnému incidentu. Vyvolala jej Jitka Gjuričová z ministerstva vnitra, kde vykonává funkci ředitelky odboru prevence kriminality. Vadily jí veřejně pronesená slova ředitele našeho družstva Františka Ryby. Stalo se to v okamžiku, kdy se ve svém vystoupení začal věnovat nepřizpůsobivým cikánům. DUEL Tato nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu. To je to, co náš stát nechce respektovat, nechce vnímat, to co naši představitelé nechtějí slyšet. A když už se někde něco děje třeba ve Šluknově nebo v Přerově či v Budějovicích, tak stát nejde řešit problematiku nezvladatelné menšiny, ale jde policejně zmlátit tu většinu, která jde upozornit na to, co se tady děje, prohlásil veřejně František Ryba. To již Jitka Gruričová nevydržela, začala se hlásit a z auditoria okřikla ředitele, že se takto nemá vyjadřovat. Její tvář byla viditelně rozrušená a chvilku se zdálo, že aktérka přerušení projevu na protest proti Rybovým slovům sál nebo vyvolá diskusi, která by znemožnila řediteli pokračovat v jeho vystoupení. Řečník si však zachoval chladnou hlavu a reagoval na její vyrušení: Já vím, že se vám to nelíbí, ale buďte tak hodná a poslouchejte. Přijela jste někam, kde se takto žije. Dokážu si představit, jak to znáte, protože to zažívám léta. Účastnil jsem se mnoha jednání u kulatých stolů, seděl jsem s paní ministryní Stehlíkovou, výsledkem dvou kulatých stolů s ní bylo, že jsme jí dali návrhy legislativních změn, se kterými se dodneška nic nestalo. Ona už tedy rovnou prohlásila, že pokud budeme chtít udělat nějakou legislativní změnu, tak že to bude trvat dva až čtyři roky. Tak jsem jí odpověděl, že za čtyři roky už nemusí Janov existovat. Tehdejší jednání se týkalo právě Janova. Jednal jsem s panem Kocábem, kterého jsem žádal, aby zkusil projednat s ministrem Vondruškou vzniklou situaci, že v sociálně vyloučených lokalitách od jejich vyhlášení odmítají banky dávat jakékoliv úvěry, jež potřebujeme, abychom mohli realizovat Integrované plány rozvoje měst (IPRM). Požádal jsem ho, aby to projednal. Na to měl jedinou reakci. Sdělil mi, že není zvyklý, aby ho někdo úkoloval. Proto nic projednávat nebude. To jsou prosím reakce ministerských zástupců. S panem Čunkem, místopředsedou vlády, jsme svého času projednávali u dvou kulatých stolů úplně stejné věci. Když jsem mu předložil návrh legislativních změn, tak se zděsil a řekl, že je to zasahování do osobních práv vlastníků bytů a že něco takového není vůbec možné. A tak nebudeme zasahovat do práv vlastníků bytů a budeme žít stále hůř, popsal své Pokračování na str. 5

5 Družstevník říjen Pokračování ze str. 4 předchozí aktivity František Ryba. Ten na základě získaných zkušeností dospěl k závěru, že stát nemá o řešení problematiky nepřizpůsobivých žádný zájem. To také jasně a nahlas řekl v rámci jednání u kulatého stolu Mostě. Za obsah vystoupení ředitele Krušnohoru se postavil předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) Karel Jedlička. Problematiku vnímáme naprosto stejně jako František Ryba, řekl přes mikrofon do očí Jitce Gjuričové. A pustil se do seznamování auditoria se svými zkušenostmi. KAREL JEDLIČKA Z jednoho krásného sídliště, jmenuje se Mojžíř, se stává oblast s těmito lidmi. (Rozumějte s nepřizpůsobivými pozn. red.) Ti sem přicházejí právě na základě toho, že družstvo ani společenství vlastníků nemohou bránit tomu, kdo bude jejich společný majetek užívat. Majetek družstva není majetkem představenstva, je majetkem členů. To stejné platí i ve společenství vlastníků. Členové družstva a společenství vlastníků zodpovídají družstvu za všechny škody, za všechny minusy. Jestliže tedy někdo neplatí nájem a jeho vymožení je velmi pracné a složité, pak nastává velký problém. Dluh, který se nepodařilo vymoci, zaplatí všichni ti, kteří v domě bydlí, zdůraznil Karel Jedlička. V této souvislosti upozornil na zneužívání pronájmů v řádech tisíců korun měsíčně. Musí se postupovat tak, že ten, který všechno dodržuje, bude v pohodě, ten, který nedodržuje, v pohodě nebude. A to musí začít řešit stát. Měli jsme několik jednání u kulatých stolů na úrovni Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), ale výsledek žádný. Je třeba pomoci slušným lidem, vyzval Karel Jedlička přítomné státní úředníky. JIŘÍ BÁRTA Také Jiří Bárta, místopředseda Svazu českých a moravských bytových družstev, podpořil Františka Rybu a přítomné seznámil s dalším legislativním problémem, který stát dosud neřeší. Spousta samospráv a společenství vlastníků se snaží ze zoufalství chránit svůj majetek a za vlastní peníze si pořizují kamerové bezpečnostní systémy. Hodně se to rozmáhá a ani není divu. Kupují si kamerové systémy a vlastně na to doplácejí, protože narážejí na problém. Velmi zápasíme s Úřadem na ochranu osobních údajů. Ten je proti kamerám. Snažíme se jej přesvědčit tím, že dokládáme naše oznámení pro Policii ČR, předkládáme mu policejní důkazy o ničení majetku atd. Jestliže chceme instalovat v domě kamerový systém, jsme povinni sehnat sto procent podpisů uživatelů žijících v domě. Pokud máte v domě problémové lidi, souhlas vám nedají. Záměrně ho nedají. Stojíme před neřešitelným problémem, popsal výhodu nepřizpůsobivých oproti slušným občanům Jiří Bárta. Je to pro něj zcela opačný způsob v nazírání na problematiku zajišťování bezpečnosti občanů a ochrany slušných oproti nepřizpůsobivým. Stát podle jeho mínění selhává v plně úloze chránit občany. JDEME DÁL I když 2,5hodinové jednání u kulatého stolu v Mostě skončilo bez konkrétního výsledku, bylo zřejmé, že státní úředníci pracující na ministerstvech a v jiných institucích dostali aktuální informace o rychle se zhoršující situaci ohledně chování nepřizpůsobivých ve městě a okrese Most a migraci těchto osob z různých částí republiky do našeho regionu. Poznatky získané v Mostě od představitelů města a zástupců bytových družstev mohou využít ve své praktické činnosti. Jedeme dál, ujistil ředitel Krušnohoru František Ryba po skončeném jednání, kdy se debatovalo po skupinkách. Měsíčníku Krušnohor řekl, že šest existující Mostecká výzva je stále aktuální a vzhledem k rychlosti negativního vývoje kolem nepřizpůsobivých je vlastně ještě aktuálnější. Tlak na parlament a vládu bude ještě citelnější. Ke změnám zákonů musí dojít, řekl odhodlaně. Tento úkol bude i nadále prosazovat Sdružení Mostečané Mostu. Garantem plnění tohoto úkolu je doktor práv Vojtěch Krejčíř. Primátoři: Potřebujeme pomoci. A velmi rychle Problémy s nepřizpůsobivými přijeli v úterý do Děčína řešit primátoři z Ústeckého kraje. Výsledkem jejich setkání je prohlášení, které všichni podepsali. Adresované je české vládě. Nejpalčivějším problémem je podle primátorů zneužívání sociálních dávek, nezaměstnanost a s tím související zhoršení bezpečnostní situace v regionu. Slušní občané se na nás jako představitele měst obracejí s obavami o svou bezpečnost. Nelíbí se jim, že určité skupiny obyvatel parazitují na sociálních dávkách, nemají žádnou motivaci pracovat a k tomuto způsobu života vychovávají i své děti, píší primátoři ve svém prohlášení adresovaném premiérovi, vládě, poslancům a senátorům. Svůj podpis kromě děčínského primátora Františka Pelanta připojil také primátor Teplic Jaroslav Kubera, statutární zástupkyně primátora Mostu Hana Jenčíková a Jan Mareš. Později by měl svůj podpis připojit i primátor Ústí nad Labem Vít Mandík, který se z pondělního jednání kvůli pracovnímu vytížení omluvil. Problémy s nepřizpůsobivými tlačí prakticky všechna města Ústeckého kraje. Proto jsme se rozhodli apelovat na vládu a parlament, aby tuto problematiku řešili. Jsou s tím spojené nepokoje občanů a vzniká tu nesnášenlivost. A my nechceme, aby tu vznikly nějaké boje a byla to otázka extrémismu, vysvětloval děčínský primátor pohnutky k sepsání memoranda. Podle primátorů začaly největší problémy po reformě bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Primátoři se zaměřili na změnu vyplácení sociálních dávek, zabránění zneužívání dětí k jejich získávání, centrální registr přestupků nebo podporu zaměstnanosti. Řadu oblastí již projednává vláda, ale do doby schválení nových zákonů pravděpodobně uběhne ještě poměrně hodně času. Je to věcí i jiných krajů a je potřeba poukázat na to, že je to třeba řešit. Řada věcí se připravuje, ale z našeho pohledu je to velice pomalé. A na druhé straně stát říká města, řešte to, uvedl po jednání primátor Chomutova Jan Mareš. My jsme v senátu připravili zákon, který se týkal výkupu kovů, zneužívání dávek a sociálního bydlení. Sněmovna ten zákon bohužel použila, a není to poprvé, jako nosič. Zcela jej vyprázdnila a použila jej k tomu, aby obcím nařídila třídit bioodpad a kovy, říká primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera. V minulosti se na vládu a parlament obrátili již starostové Šluknovského výběžku, kteří sepsali desatero nutných legislativ- ních změn. Naposledy sepsali Výzvu starostům, která měla vytvořit tlak na legislativní změny. Prohlášení primátorů statutárních měst Ústeckého kraje k sociální situaci Vážený pane premiére, vážení členové vlády, poslanci a senátoři, města a obce České republiky se již řadu let potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti a nárůstem počtu nepřizpůsobivých ve městech. Ti svým chováním způsobují růst sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Nepřizpůsobiví obyvatelé nerespektují zažitá pravidla slušného chování, což logicky a oprávněně vyvolává projevy extremismu a rasové nesnášenlivosti. Slušní občané se na nás jako představitele města obracejí s obavami o svou bezpečnost. Nelíbí se jim, že určité skupiny obyvatel parazitují na sociálních dávkách a nepřizpůsobiví nemají žádnou motivaci pracovat a k tomuto způsobu života vychovávají i své děti. Dále uvádějí, že zde chybí sociální spravedlnost. Tato situace nás nenechává klidnými, a přestože se snažíme hledat možnosti, jak tyto problémy řešit, bez pomoci státu se určitě neobejdeme. Z tohoto důvodu se na Vás, zákonodárce, obracíme se žádostí o urychlené řešení popsané situace. Dovolili jsme si pojmenovat několik oblastí, kterými je třeba se zabývat. Změna systému vyplácení sociálních dávek Výše příspěvku na bydlení je neadekvátně vysoká, pronajímatelé této situace zneužívají pro své obohacení. Dávka určená na bydlení naprosto zdeformovala standardní trh s nájemním bydlením a vytvořila paradoxní situaci, kdy lidé naprosto závislí na sociální pomoci státu jsou pro pronajímatele atraktivnější cílovou skupinou než lidé pracující, kteří by tak vysokou výši nájemného nebyli schopni zaplatit. Zabránit zneužívání některých dávek, jako je dávka státní sociální podpory, která není vázána na kontrolu poměrů příjemce. Existují-li kontrolní mechanismy, jsou evidentně neúčinné a je nutné stávající stav přehodnotit. Nelze akceptovat stav, kdy závislost na sociálních dávkách bude pro příjemce ekonomicky výhodnější než zaměstnání, byť i ne příliš dobře placené. Vyplácení sociálních dávek podmínit nutností odpracovat určitý počet hodin stát by dotoval firmy, které by zabezpečovaly práci pro příjemce sociálních dávek (čištění měst, okolí silnic a vodních toků, lesů apod.). Zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání dětí k získávání vyšších sociálních dávek, které většinou nejsou využity pro jejich potřeby. Centrální registr přestupků Je třeba zvýšit vymahatelnost práva. Současná nedůslednost se odráží v opakovaném a znovu netrestaném porušování zákona. Prvotní změna by měla nastat v oblasti vymahatelnosti sankcí za spáchané přestupky. Sankce uložené problémovému jedinci závislému na sociální pomoci jsou prakticky nevymahatelné a takový jedinec se stává ve své podstatě nepostižitelným a beztrestným. Umožnit hrazení pokut ze sociálních dávek. Je nutné uvést v život Centrální registr přestupků, a aby se opakované přestupky staly trestným činem. Novela zákona o odpadech Vydat zákon o výkupu kovového odpadu pouze od podnikajících osob (s platbou na účet) a ne od kohokoliv s okamžitým vyplácením částek za odpad v hotovosti. Zákon o sociálním bydlení Žádáme, aby připravovaný zákon o sociálním bydlení nezasahoval do samostatné působnosti územní samosprávy a aby celou odpovědnost za tuto oblast nesl stát. Podpora zaměstnanosti Podporujeme lepší využití institutu veřejně prospěšných prací, odstranění administrativních bariér při jejich využívání a vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podporujeme petici iniciovanou Svazem měst a obcí České republiky, která vznikla na základě zhoršujícího se stavu bezpečnosti ve většině měst ČR a růstu sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Doufáme, že se budete snažit připomínky nás, kteří řešíme problémy každý den a situaci známe, zohlednit při tvorbě novel zákonů. Jsme si sice vědomi, že změny zákonů úplně problémy v našich městech nevyřeší, ale rozhodně nám pomohou natolik, aby se atmosféra mezi obyvateli uklidnila. V Děčíně dne 2. září 2014 František Pelant, primátor statutárního města Děčín Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov JUDr. Hana Jeníčková, statutární zástupkyně primátora, náměstkyně primátora statutárního města Most Jaroslav Kubera, primátor statutárního města Teplice Ing. Vít Mandík, primátor statutárního města Ústí nad Labem

6 6 Družstevník říjen 2014 Historie bytového družstevnictví na našem území Bytové družstevnictví u nás sahá až do 19. století. Mezi válkami zaznamenalo největší rozvoj a dokonce bylo považováno za jedno z nejvyspělejších v Evropě. Druhá světová válka činnost družstev utlumila, ale koncem 50. a zejména v 60. letech propukl velký boom družstevního bydlení. Ten zastavily až reformy roku 1989, kdy se muselo bytové družstevnictví vyrovnat se změnou politických i hospodářských poměrů a přizpůsobit se tržní ekonomice. Od té doby provázely bytové družstevnictví převody bytů do osobního vlastnictví a nová družstevní výstavba téměř nevznikala. Existující bytová družstva byla postavena zejména do role správců nemovitostí. Nynější životní situace lidí a situace na realitním trhu volají po zpřístupnění nového bydlení bez zadlužování se a tak se forma družstevního bydlení znovu oživuje. V historii bytového družstevnictví na území České republiky lze s výjimkou současné etapy (!) vždy vysledovat pozornost a hlavně finanční podporu ze strany státu. Ta měla za následek zájem o bytové družstevnictví a využití této formy zajištění bydlení pro širokou řadu zájemců. Družstevní bydlení do roku 1945 Kořeny bytového družstevnictví u nás sahají až do 19. století zákon o Státním bytovém fondu podpořil výrazný nárůst počtu bytových družstev Po první světové válce - nedostatek bytů a nárůst stavebních nákladů, cen pozemků a úrokových sazeb u půjček a zákaz zvyšování nájemného vedlo ke snížení aktivity podnikatelů Počátky první republiky vydána série zákonů podporujících stavební ruch - bytové družstevnictví bylo v té době zaměřené na nezámožné obyvatele, mezi válkami zaznamenalo největší rozvoj Světová hospodářská krize (1933) a období okupace ČSR - omezení možnosti nakládat s družstevními byty Během druhé světové války vládním nařízením zakázána nová bytová výstavba Družstevní bydlení mezi lety 1945 a 1989 Po roce 1945 obnovení činnosti předválečných bytových družstev, vznik nových družstev 1948 KSČ omezovala bytová družstva, jejich majetek považován za součást národního bytového fondu a stát zasahoval do jejich fungování Koncem 50. let vzniká nový typ stavební bytová družstva - návrat bytového družstevnictví měl řešit nedostatek bytů a zapojit obyvatele k řešení jejich bydlení 60. léta - rozmach stavebních bytových družstev i počtu družstevních bytů, postupně dosáhl až 56% podílu na celkové bytové výstavbě, družstevní bydlení sehrávalo svou roli ve státní politice zaměstnanosti 70. a 80. léta - družstevní bytová výstavba převažovala - stát se ale zaměřil na kvantitu a méně na kvalitu bytů, okolního prostředí a vybavenosti, spojování menších družstev do větších celků Družstevní bydlení po roce 1989 Po roce změna politických i hospodářských poměrů, potřeba přizpůsobit se ekonomice založené na tržních principech, legislativní změny nový obchodní zákoník, transformační zákon a zákon o vlastnictví bytů družstevnictví součástí nového obchodního zákoníku, právní úprava družstev se přiblížila obchodním společnostem Zákon č.42/1992 Sb. - tzv. transformační zákon - úprava majetkových vztahů družstev Možnost požádat družstvo o převod vlastnictví k bytu a nebytovému prostoru Zákon č. 72/1994 Sb. - zákon o vlastnictví bytů- úprava spoluvlastnických vztahů k budovám Vznik správce - zajišťuje správu, provoz a opravy společných částí domu, kterým bylo i nadále bytové družstvo Vznik SVJ - společenství vlastníků jednotek - v domech, kde jsou jednotky vlastněny více než jednou osobou Z družstva se mohlo na základě jeho souhlasu vyčlenit družstvo nové Bytové družstevnictví se udrželo i přes převody bytů do soukromého vlastnictví, protože množství těchto vlastníků zůstalo nadále členy družstev. Počátek 90. let - pokles bytové výstavby a postupné ukončování panelové výstavby, pozastavení státní podpory bytových družstev, bytové družstevnictví = obor podnikání, pokračující převody bytů do vlastnictví Současnost bytového družstevnictví v ČR Dle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů r dle trvalého bydliště uvádí statistiky téměř 3,9 mil. obydlených bytů, z čehož přes 432 tis. je družstevních bytů (tj. cca 11,1%). Dlouhodobě vzrůstá počet bytů v osobním vlastnictví a klesá podíl nájemních a družstevních bytů, což je dáno převody těchto bytů do osobního vlastnictví a klesajícím podílem výstavby nových bytů tohoto typu. Celkový počet dokončených bytů v bytových domech v roce 2011 je Družstevní výstavbou bylo dokončeno pouze 203 bytů, což představuje 3,1 %. Převzato z webu: coopdevelopment.cz Redakce našeho zpravodaje Družstevník chce v budoucnu seznamovat družstevní veřejnost i s názory svých členů a bývalých funkcionářů. O první rozhovor jsme požádali družstevníka a bývalého místopředsedu představenstva Ing. Josefa Zikmunda ze Severní Terasy. Podotýkám, že až v průběhu tohoto rozhovoru vyplynulo, že ing.zikmund se v nastávajících volbách uchází o křeslo primátora našeho města Ústí nad Labem. Současná volební kampaň toto potvrzuje. Otázka: Pane inženýre, v bytových domech našeho družstva a na sídlištích se potýkáme s bezpečností a čistotou. Jak byste tyto problémy, jako družstevník a bývalý člen představenstva BD DRUŽBA, řešil? Cesty jsou dvě - první je občanská angažovanost, druhou tlak na úřady městských obvodů, případně i na Magistrát města Ústí nad Labem. Občanská angažovanost se nám postupně vytrácí. Lidé se většinou izolují ve svém bytě a to, co je mimo byt, ať v domě nebo v jeho okolí, nechtějí řešit. Chtějí ale, aby služby byly řádně zabezpečovány. Považují je za úkol někoho jiného. Dnes už většina domů zajišťuje úklid domu a údržbu okolí prostřednictvím externí firmy a najatým pracovníkem, kterého si zaplatí. Je to zřejmě trend, který nelze zastavit, a který má i své výhody v tom, že i takto jsou vytvářena nová pracovní místa. Domnívám se ale, že by měla být vedena diskuze o tom, zda by v jednotlivých domech neměl být někdo (domovník), kdo by byl v kontaktu s dodavateli těchto služeb, kontroloval jejich práci a řešil případné nedostatky. Měl by mít i pravomoc a povinnost kontaktovat Městskou policii v případě porušování veřejného pořádku. Zajišťovat čistotu veřejných komunikací a veřejný pořádek je povinností města. Každý máme tu zkušenost, že mnohdy tyto služby nejsou dobře plněny. Družstvo by mělo vyvíjet tlak na budoucí zastupitelstvo města, aby tyto služby dobře fungovaly. Město má možnost ovlivnit bezpečnost a čistotu prevencí a restrikcí. Především je nutné, aby zastupitelstvo, vzniklé z říjnových voleb, schválilo nové funkční organizační schéma Městské policie Ústí nad Labem. Je zřejmé, že stav policistů v ulicích města je nedostatečný. Je nezbytné, aby zastupitelstvo věnovalo tomuto problému prvořadou pozornost a informovalo veřejnost o svých krocích. Další z možností města je získávat na údržbu zeleně, na úklid chodníků a komunikací a odklízení sněhu ve větším počtu nezaměstnané z Úřadu práce, který poskytuje na tyto osoby příspěvky. I tímto krokem se sníží nezaměstnanost, peníze budou vypláceny za skutečně odvedenou práci a zlepší se čistota města. Pane Zikmunde, děkuji Vám za váš názor. Protože jsme nyní zaregistrovali, že kandidujete na primátora města Ústí nad Labem za hnutí ANO, přejeme Vám úspěch v nastávajících volbách a v případě zvolení i nastávající práci a nezapomeňte, že jste člen našeho družstva. JUDr. Miroslav Machala

7 Družstevník říjen

8 8 Družstevník říjen 2014 Svatava, první česká královna V českých středověkých dějinách zaznívá až příliš často disharmonický motiv svárů v panovnickém rodě Přemyslovců. A právě zde se projevuje vliv žen v dějinách. Ženy tu působí jako podněcovatelky, jindy jako smiřovatelky mírnící vášně mužů. Výrazným typem takovéto smiřovatelky, která prospěšně zasáhla do běhu našich dějin ve 12. století, byla manželka Vratislava I. - Svatava. Proslavila se především v posledních letech svého života, kdy už stála v ústraní jako královská vdova. Vystupovala důstojně jako matka smiřující rozvaděné syna a zachránila ohrožené dílo zemřelého manžela. A z tohoto pohledu si zaslouží, aby byla zařazena mezi postavy velkých osobností našich dějin. Vratislav, druhý ze synů Břetislava a Jitky, později první korunovaný český král, neměl radostné mládí. Za vlády staršího bratra Spytihněva, byl vypuzen ze svého údělu na Moravě, prchl do Uher a doma zanechal svou mladičkou ženu. Krutý kníže Spytihněv ji dal uvěznit na hradě Leštěnu v Čechách. Po měsících mučení na cestě za svým chotěm zemřela. Po její smrti se Vratislav oženil podruhé. Adléta dala svému muži čtyři děti a po pěti letech zemřela. Po roce se však Vratislav oženil potřetí a jeho ženou se stala Svatava, dcera polského knížete Kazimíra. V žilách Svatavy kolovala po babičce česká krev a snad proto přilnula k nové vlasti mnohem silnější láskou než většina jiných královských dcer, jež si Přemyslovci přiváděli z ciziny do Čech. Dala Vratislavovi čtyři syny a dceru. Ze synů nejstarší Boleslav nepřežil otce, tři mladší - Bořivoj, Vladislav a Soběslav, vládli potom v Čechách jako knížata. Dcera Judita se provdala za Vratislavova přítele Wiprechta Grojčského. Za života manžela Svatava kráčela v jeho stínu. Jen korunovace v roce 1085 ji vynesla na okamžik do popředí. Byl to slavný den české země, ale první český král dlouho korunu nenosil. Počátkem roku 1092 spadl na lovu z koně, těžce se zranil a zemřel. Svatava žila ještě třicet čtyři let a zůstala podle staré tradice neprovdána. Setrvala i jako královna vdova v nové vlasti, kterou si zamilovala a sdílela její osudy, které nebyly vždy radostné. Viděla nastupovat na manželův trůn šest knížat, z nichž tři byli její vlastní synové, nikdo z nich však nebyl schopen zajistit zemi trvalý mír. Období po smrti krále Vratislava patří k nejsmutnějším v našich dějinách. Vášnivé spory Přemyslovců o trůn, jejich nepřetržité války s Piastovci v Polsku i s Arpádovci v Uhrách, rozvracely pořádek v Čechách i soudržnost českého státu. Stará královna matka pozorovala tento vývoj s rostoucí úzkostí, ale nikoliv se založenýma rukama v klíně. Přičinila se o několik smírů mezi rozvaděnými syny. Kosmas, očitý svědek těchto událostí, vylíčil Svatavin zásah na jednom z nejkrásnějších listů své kroniky. Nezáleží však na tom, zda Svatava skutečně takto usmířila své syny Vladislava a Soběslava. Dopomohla též k vládě panovníkovi, jenž byl z nejlepších, kteří seděli na Přemyslově trůně, Soběslavovi. Stařičká první česká královna se ještě dočkala slavného synova vítězství nad císařem Lotharem a jeho chráněncem Otou Olomouckým 18. února 1126 v bitvě u Chlumce, ale brzy potom, 1.září téhož roku, zemřela. Je pohřbena vedle svého chotě na Vyšehradě. Zdroj: Královny a kněžny země české Vydává představenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: JUDr. Miroslav Machala, předseda, Miroslav Votava, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: JUDr. Miroslav Machala. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD Družba. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ A SVJ

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ A SVJ Svaz českých a moravských bytových družstev 11. prosince 2015 SENÁT PARLAMENTU ČR Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí seminář AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Datum, hodina a místo konání: 03.09.2009 17,00 hod. v jídelně ZŠ, Horácké nám. P r o g r a m 1. Zahájení Jana Pochylá Přečetla program

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům.

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Zá p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Celkem pozvaných delegátů: 66. Celkem přítomných delegátů:

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 telefon 255 721 487, 255 721 485 telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více