Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r V souvislosti s novou legislativou činí bytovým družstvům (BD) a společenstvím vlastníků (SVJ) obrovské problémy proces schvalování stanov především z hlediska nejednotných stanovisek a postupu notářských kanceláří v této věci. Jde zejména požadovaný počet přítomných a počet potřebných hlasů při schvalování přizpůsobení stanov BD a SVJ z hlediska příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku a požadovaný počet přítomných a počet potřebných hlasů při schvalování stanov nově vznikajících SVJ. Ze zřejmých důvodů je podle našeho názoru více než vhodné sjednotit stanoviska a postup notářských kanceláří při uplatňování požadavků na počet přítomných členů a na počet hlasů potřebných pro schvalování úprav ve stanovách BD a SVJ. Obracíme se z výše uvedeného důvodu na Notářskou komoru ČR se žádostí o rozšíření níže uvedeného výkladového stanoviska mezi notářské kanceláře, přičemž tato věc je časově velice naléhavá (zejména pro termíny ZOK). Pokud by Notářská komora ČR považovala za potřebné ještě projednat znění níže uvedených stanovisek, jsou představitelé legislativy oborových svazů a sdružení BD a SVJ ve spolupráci s MMR k tomuto projednání připraveni. BYTOVÁ DRUŽSTVA Bytová družstva mají povinnost přizpůsobit své stanovy do 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (ZOK) podle 777 odst. 2 ZOK. Do stanov musí doplnit také náležitosti, které zákon jako povinné náležitosti stanov BD dosud nevyžadoval. Konkrétně se jedná zejména o podrobnější úpravu práv a povinností člena BD spojených s užíváním družstevního bytu podle 731 odst. 1 písm. b) ZOK. V důsledku nesprávného výkladu 731 odst. 2 ZOK, podle něhož pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených v 731 odst. 1 ZOK se vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, někteří notáři vykládají toto ustanovení tak, že již pro přizpůsobení stanov je potřebný souhlas všech členů BD nájemců a členů BD, jimž vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Stejně tak je neopodstatněné související stanovisko některých notářů, podle něhož se vyžaduje k přizpůsobení stanov BD ustanovením ZOK účast všech členů BD. Požadavky na souhlas všech členů BD s přizpůsobením stanov ZOK by mělo v praxi za důsledek, že ve většině BD by vůbec nebylo možné stanovy ustanovením ZOK přizpůsobit. V případě velkých družstev, která mají tisíce členů, a působnost členské schůze nahrazuje shromáždění delegátů, by bylo přizpůsobení stanov ustanovením ZOK prakticky vyloučeno. Ustanovení 731 odst. 2 ZOK nelze vykládat jinak, než že přizpůsobení stanov BD novým předpisům včetně doplnění údajů uvedených 731 ZOK po provede BD formou změny stanov dosud obvyklým způsobem, přičemž o této změně stanov bude hlasovat nadpoloviční většinou hlasů přítomných nebo vyšším hlasovacím kvorem, pokud to dosavadní stanovy vyžadují. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V případě společenství vlastníků vyžaduje zákon souhlas všech vlastníků ke schválení stanov pouze v případě uvedeném v 1200 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ), tedy pokud se zakládá společenství vlastníků po jiným způsobem než prohlášením nebo smlouvou o výstavbě. Nutno dodat, že společenství vlastníků může být po založeno také podle zvláštního zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev. Ustanovení 24 odst. 3 zmíněného předpisu použití ustanovení 1200 odst. 1 NOZ výslovně vylučuje, takže v těchto případech (jedná se o případy odloženého vzniku SVJ v domech stavebních bytových družstev) souhlas všech vlastníků vyžadovat nelze. Z výše uvedeného vyplývá, že souhlas 100% vlastníků ke schválení stanov nelze vyžadovat ve všech následujících případech (ačkoliv je praxe řady notářů bohužel právě opačná): a) Ke změnám (přizpůsobení) stanov SVJ vzniklých ze zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů). To platí i v případě SVJ, která dosud vlastní stanovy nepřijala a nejsou zapsána v rejstříku společenství tato SVJ se do doby přijetí vlastních stanov řídí vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb. (k tomu viz také stanovisko KANCL č. 10 PDF/Stanovisko-10.pdf). Budou-li tato SVJ přijímat vlastní stanovy, půjde ve své podstatě o změnu stanov, nikoli o přijímání stanov ve smyslu 1200 odst. 1 NOZ za účelem založení SVJ. Změny přizpůsobení stanov SVJ vzniklých ze zákona budou přijímány toliko hlasovací většinou určenou stanovami (vzorové stanovy vyžadují ¾ většiny hlasů přítomných na shromáždění viz čl. VII., odst. 13 vzorových stanov). b) K založení SVJ na základě zákona č. 311/2013 Sb. v domech stavebních bytových družstev, pokud podíl družstva na společných částech domu klesne pod ½ (družstev, jejichž podíl na společných částech domu k činil 50% a více) nebo analogicky pod ¼ (u družstev, která měla na společných částech domu podíl 25% až 50%). V souladu s 24 odst. 3 zákona č. 311/2013 Sb. se ke schválení stanov SVJ vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění. K výše uvedené problematice doporučujeme nahlédnout do Pokynů č. 44 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ve znění účinném od (čl. 3 bod 1.1.2, čl. 6 bod a čl. 7 bod 1.5) (viz dále do stanoviska č. 1 Odboru bytové politiky MMR (viz 48f5a7fe31/1_StanoviskoMMR-k-%A7-24-zakona-c Sb.pdf). Ing. Vít Janeček, v.r. Mgr. Martin Kroh, v.r. JUDr. František Lébl, v.r. předseda Svazu českých předseda správní rady Družstevního předseda Sdružení bytových družstev a moravských bytových družstev marketingového sdružení ČR a společenství vlastníků ČR Z OBSAHU Informace z jednání PD str. 2-3 Obvodové konference delegátů str. 3 Zakládání a vznik Společenství vlastníků jednotek str. 4 Kulatý stůl k otázkám nepřizpůsobivých občanů str. 5 Historie bytového družstevnictví str. 6

2 2 Družstevník říjen 2014 Informace z jednání PD 9/2014 ze dne PD projednalo a vzalo na vědomí: a) zaslání přehledu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek k , včetně průměrné výše dluhu na bytovou jednotku a podlahovou plochu bytu, členům PD a KK elektronickou formou, b) přehled průběhu převodů bytů do OV MZL k (1.856 ks schválených, z toho 83 ks vyřízených převedených, 117 ks v jednání, připravených k převodu a zbývá ks), c) informace P RR o termínu distribuce Zpravodaje Družstevník č. 2/2014 dne na OBS, který obsahuje Domovní řád a bude dál distribuován uživatelům bytů, d) informace o uveřejnění Domovního řádu na webových stránkách s účinností od , e) informace P PD o tom, že v roce 2014 nebudou v domech BD DRUŽBA vyvěšeny nové plakáty reklamní agentury ATLANTIC, f) splnění úkolů ze zápisu č. 8/2014, g) zhodnocení SD, konané dne , v Domě techniky, Veleslavínova 4, h) zapracování úkolů ze SD do plánu práce PD na II. pololetí 2014, i) zhodnocení činnosti PD za I. pololetí 2014, j) zhodnocení činnosti obvodového správce a činnosti OKom v Krásném Březně za I. pololetí 2014, k) informace ved. PTÚ o průběhu výměn výplní otvorů, l) zhodnocení činnosti RR za I. pololetí 2014, m) Informace P KK k dopisu p. Pilného P VS 251, Jizerská 2939/ /57, a k žádosti ved. EÚ o provedení šetření, kde KK BD DRUŽBA nezjistila žádné pochybení ze strany družstva a tvrzení p. Uhlíře označila za nepravdivé. Písemné stanovisko KK dodá P PD. Dále vzalo na vědomí informaci KK BD DRUŽBA o účasti KK na příští schůzi samosprávy domu HS 251 a podání stanoviska KK BD DRUŽBA, n) materiál k Převodům bytů do OV a vznik SV - pro předsedy VS a správce domů BD DRUŽBA - stanovisko, o) předání materiálu stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezóny 2014 členům PD a KK, p) hospodaření BD DRUŽBA k středisko 980 správa, q) smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu spojeného s členstvím v bytovém družstvu včetně nájmu družstevního bytu ( 736 ZOK a čl. 17 stanov BD), r) změny v evidenci vlastník bytu prodej, s) změny v evidenci bydlících družstevníků, t) informace P PD o nutnosti doplnění členů KK do obchodního rejstříku dle ZOK. PD projednalo a schválilo: a) realizaci generální opravy výměníkové stanice v objektu HS 354, Truhlářova 1147/55, firmou THMÚ s.r.o., s nájemní smlouvou na dobu 15 let a garancí ceny v místě obvyklém, b) plán práce PD na II. pololetí 2014, c) složení hodnotitelské komise - předseda Ing. Luděk Shýbal, členové Ing. Jiří Kreč, p. Bedřich Freiport, d) odpuštění sankce ve výši 3.630,- Kč za včasné neuhrazení poplatku za podnájem p. Tomáši Sosnovi, Obvodová 734/2 ( ), e) sponzorský příspěvek v osvětové publikaci Péťa potřebuje pomoc ve výši 6.165,- Kč, f) odměny pro členy RR, OKom K. Březno, PD a KK za I. pololetí 2014, g) zřízení položky úklid SP o + 75,- Kč/byt/měsíc, na HS 795, Obvodová 739/12 740/14 s účinností od , h) výroční zprávu za rok 2013, i) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy Alex-EU- -Asie s.r.o. v bytě č. 12, IV. podlaží, v domě Keplerova 711/30, , Nguyen Minh; j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů. PD projednalo a zamítlo: a) sponzorský příspěvek Bicykl Kříž Team, zastoupeného Mgr. Janem Váchou, ředitelem závodu, se sídlem Alešova 712/35, b) žádost o podnájem bytu p. Václava Jarouška, Na sklípku 704/39 ( ). Informace z jednání PD 10/2014 ze dne PD projednalo a vzalo na vědomí: a) přehled krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek k , b) uveřejnění Domovního řádu na webových stránkách s účinností od , c) požadavek zástupců samospráv domů na tisk a vyvěšení velkoplošného domovního řádu ve vchodech domů, d) distribuci materiálu Převody bytů do OV a vznik SV pro předsedy VS a správce domů BD DRUŽBA na HS prostřednictvím OBS, e) předání plánu práce PD na II. pololetí 2014 členům PD a KK, P OKom Krásné Březno, obvodovému správci, ved. úseků, ved. OBS a zaměstnancům družstva, f) zaslání upraveného návrhu k materiálu stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezóny 2014 elektronickou formou, g) snížení bankovního poplatku za přijatou platbu nájemného z 6,- Kč na 2,- Kč, h) splnění úkolů ze zápisu č. 9/2014, i) rozbor reklamací na vyúčtování zálohových plateb roku 2013, j) zhodnocení činnosti obvodového správce a OKom Krásné Březno za 2. Q 2014, k) seznámení s průběhem činnosti obv. správce na II. pololetí 2014 a plánem práce OKom na II. pololetí 2014, l) aktualizaci internetových stránek, m) tematické okruhy technického a funkcionářského aktivu, n) informace ved. OPÚ o organizačním zajištění ustavujících SV, o) přehled nově vznikajících SV, kde je pokles spoluvlastnického podílu družstva pod 50%, resp. pod 75%, p) předložený seznam návrhu na novelizaci vnitrodružstevních norem, q) stav hospodaření střediska 980 správa ke dni a termínem projednání dne na jednání PD, r) KZ 2/2014, 3/2014 a 4/2014, s) informace P PD, VOPÚ, VEÚ a MP KK, v záležitosti podání nepravdivých informací na schůzi samosprávy domu HS 251, Jizerská 2939/ /57 ohledně údajné půjčky do K. Března, t) změny v plánu oprav na rok 2014 o ,- Kč, u) zprávu o stavu vyřizování stížností za období od do a od do , v) žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Evy Tošnerové, nyní bytem Hřbitovní 1581, Varnsdorf, w) smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu spojeného s členstvím v bytovém družstvu včetně nájmu družstevního bytu ( 736 ZOK a čl. 17 stanov BD), x) změny v evidenci vlastník bytu prodej, y) změny v evidenci vlastníka bytu prodej SVJ 356, z) změny v evidenci vlastníka bytu prodej SVJ 363, aa) změny v evidenci vlastník bytu, ab) změny v evidenci bydlících družstevníků, a c) informace VOPÚ o průběhu zajištění realizace generální opravy výměníkové stanice v objektu HS 354, Truhlářova 1147/15, společností THMÚ s.r.o., o vrácení smlouvy na zřízení věcného břemena na objekt Truhlářova 1147/15 z Katastrálního úřadu a o přípravě nové smlouvy ze strany THMÚ s.r.o. na zřízení věcného břemena na pozemek objektu Truhlářova 1147/15, s podmínkou podání nového návrhu do 15. Dnů, ad) Informace, o zamítnuté žádosti ze strany VS domu, o podnájem pí Andree Urbanské, v bytě p. Romana Kunteho, bytem Keplerova 715/38, ae) informace P PD o zaslaných dopisech předsedům VS a správcům domů s výzvou k dovolení náhradníků delegáta volebních okrsků tam, kde nejsou zvoleni náhradníci delegátů, af) informace P PD o implementaci informačního systému INTEGRI verze G5 a probíhajících školení na obsluhu systému na jednotlivých pracovištích. PD projednalo a schválilo: a) vypuštění úkolu předkládání přehledu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek s tím, že bude pravidelně předkládán P PD po uzavření pohledávek za každý kalendářní měsíc, b) vypuštění úkolu předklá- dání přehledu průběhu převodů bytů do OV MZL jednou za čtvrtletí kalendářního roku s tím, že bude ved. OPÚ pravidelně předkládán za každé čtvrtletí, c) přeúčtování nákladů za tisk vč. laminace na jednotlivá HS, d) termín technického aktivu v 10/2014 a termín funkcionářského aktivu v 11/2014, e) termín předložení návrhu na novelizaci vnitrodružstevních norem na začátek 10/2014 a zaslání návrhů na úpravy elektronickou formou, f) termín projednání a schválení novelizace vnitrodružstevních norem na konci 10/2014, g) jmenování správce domu pana Luboše Pěnkavu, na HS 562, 17. listopadu 281/21 282/23, s účinností od , h) prominutí poplatků z prodlení po zemřelém p. Karlu Heinz Naumann, bytem Nová 1409/42 ( ) dědičce MUDr. Ivě Přenosilové ve výši 4.932,- Kč, i) příspěvek na realizaci projektu Sociální automobil ve výši ,- Kč + DPH, j) navýšení plánu oprav na rok 2014 pro HS 362, Barrandova 1222/8 1225/2 ve výši o ,- Kč a pro HS 359, Tolstého 1215/ /30 ve výši o ,- Kč na rozšíření prací spojených s výměnou vodovodních přípojek, k) navýšení plánu oprav na rok 2014 pro HS 796, Obvodová 741/16 742/18 o ,- Kč a pro HS 797, Obvodová 743/22 744/24 o ,- Kč na výměnu sklepních okének a montáží mříží z důvodu opakovaných krádeží, l) přeložení projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení paní Evy Tošnerové, nyní bytem Hřbitovní 1581, Varnsdorf na jednání PD dne , m) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 23, odst. 2, písmeno a) Tišler Jiří, Jeseninova 1255/3, n) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 23, odst. 2, písmeno b) Plachý Miloslav, Ladova 2538/22; Meszárosová Jana, J. Zajíce 2875/11; Falout Radek, Višňová 2839/11; Schimdt Luděk, Pokračování na str. 3

3 Družstevník říjen Pokračování ze str. 2 Plynárenská 309/5; Folbr Miroslav, U Pivovarské Zahrady 416/8; Kotschwar Pavel, A. České 655/29; Kondratěva J. A., Keplerova 693/2; Houser Tomáš, Keplerova 695/6; Janáková Jaroslava, Keplerova 711/30; Hrdličková Jana, Neštěmická 725/25; Thiele Martin, Neštěmická 726/27; Biháryová Jarmila, Neštěmická 726/27; Bartošová Šárka, Obvodová 759/13; o) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 8, v domě Žukovova 1334/ Přistoupil Petr, p) příjem nových členů, q) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, r) postoupení dodatečného dalšího čl. vkladu a převodu družstev. podílu přidělení bytu, s) podnájmy družstevních bytů, t) zálohové odměny pro členy PD a KK na 3. Q 2014 dle návrhu hodnotitelské komise. PD projednalo a zamítlo: a) nabídku na odkoupení objektu bývalých vysokoškolských kolejí UJEP na Klíši. Informace z jednání PD 11/2014 ze dne PD projednalo a bere na vědomí: a) zaslané připomínky k materiálu stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezony 2014, b) projednání stanovení poplatku v rámci vyúčtování topné sezony 2014 na jednání PD dne , c) připravené Domovní řády k distribuci prostřednictvím OBS předsedům VS a správcům domů, d) splnění úkolů ze zápisu č. 10/2014, e) informace KK BD o provedených kontrolách a vyřízených stížnostech za I. pololetí 2014, f) předání plánu kontrolní činnosti KK BD na II. pololetí 2014, g) zprávu o kontrolní činnosti BD za I. pololetí 2014, h) zprávu o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, podaných žalob na vyklizení bytů, platební rozkazy, i) zprávu o ekonomické situaci v BD za I. pololetí 2014, j) průběžnou kontrolu plnění usnesení ze SD ze dne , k) předání návrhu vnitropodnikových norem elektronickou formou členům PD k jejich připomínkování, l) termín mimořádného jednání PD na projednání vnitropodnikových norem bude stanoven na jednání PD dne , m) informace VPTÚ týkající se zajištění generální opravy výměníkové stanice v objektu HS 354, Truhlářova 1147/15, práce na generální opravě pokračují, n) podání podnětu na Úřad práce k prošetření pracovně právní situace p. Petra Hampejze, o) termíny konání aktivů v Domě techniky, Veleslavínova 4: Aktiv techniků dne v 16:30 hod.; Aktiv předsedů VS a správců domů - funkcionářů dne v 16:30 hod., p) informace P PD o pokusu kontaktování se na p. Uhlíře a o jeho odmítnutí komunikace s P PD na radu svého právního zástupce, v záležitosti podání nepravdivých informací na schůzi samosprávy domu HS 251, Jizerská 2939/ /57 ohledně údajné půjčky do K. Března, q) předání porovnání rozúčtování el. energie ve SP dle osoboměsíců a na m 2 a vzalo na vědomí projednání na jednání PD dne , r) informace P PD o postupu uvolněného bytu po neplatiči na nového nájemce Dohoda o postoupení pohledávky a Smlouva o prodeji družstevního podílu, byť za symbolickou částku, i v případě, že pohledávka nepokrývá 100% dluhu, s) smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu spojeného s členstvím v bytovém družstvu včetně nájmu družstevního bytu ( 736 ZOK a čl. 17 stanov BD), t) změny v evidenci vlastník bytu prodej, u) změny v evidenci vlastníka prodej bytu SVJ 147, v) změny v evidenci vlastník bytu, w) změny v evidenci vlastník bytu SVJ 252, x) změny v evidenci vlastník bytu SVJ 147, y) změny v evidenci bydlících družstevníků, z) informace VEÚ o účtování DZOI od , aa) informace VEÚ o účtování úroků z prodlení do výnosů až po zapla- cení, dlouhodobé a nedobytné pohledávky jsou účtovány jako opravné položky, ab) informace VEÚ o výnosu poplatků z prodlení za období 4 let ve výši cca 11 mil Kč, ac) úpravu rozpočtu střediska správy 980 o + cca Kč, z důvodu renovace podlahy v zasedací místnosti družstva. PD projednalo a schválilo: a) konání družstevního plesu dne (i k příležitosti 45. výročí vzniku BD DRUŽBA), b) mimořádné jednání PD k projednání podaných připomínek k vnitrodružstevním normám, c) podnájem bytu č. 18 p. Romana Kunte, v domě Keplerova 715/38 ( ), podnájemnici pí Andree Urbanské na dobu 6 měsíců (do ) z důvodu neudání důvodu nesouhlasu s podnájmem od výboru samosprávy domu na HS 783, Keplerova 714//36 715/38, d) prominutí penále za rok 2014 ve výši Kč pí Zdeňce Harbáčkové, Rabasova 3188/29 ( ), e) navýšení plánu oprav ve výši Kč na rok 2014 pro HS 573, Plynárenská 310/3 na zhotovení elektroinstalace z důvodu havárie, f) přesunutí jednání zakladatele z na , g) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 18, VI. NP, Keplerova 707/20, Martynova Bronislava, h) schválilo pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Vojanova 603/52, IV. NP za účelem uskladnění osobních věcí Grusová Jana, i) schválilo pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě A. České 656/31, IV. NP za účelem uskladnění osobních věcí Rom Vítězslav, A. České 656/31, j) příjem nových členů, k) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, l) postoupení pohledávky a převod družstevního podílu přidělení bytu, m) podnájmy družstevních bytů, n) zasílání protokolu ČBE o hospodaření s byty elektronickou formou členům PD před jednáním PD, o) postoupení pohledávky a převod družstevního podílu přidělení bytu: Dražilová Liana na Rathouská Miroslava ( ) za Kč; Lämlein Mach Martin na Morkusová Stanislava ( ) za Kč; Kváš Vojtěch na Tiličková Zuzana ( ) za Kč. PD projednalo a zamítlo: a) prominutí penále pí Evě Tošnerové, bytem Hřbitovní 1581, Varnsdorf, b) neúčtování sankce za neohlášený podnájem p. Lukáše Mlenského, Neštěmická 726/27 ( ), c) prominutí penále ve výši Kč pí Monice Gerzaničové, Žežická 670/31 ( ). Sobotková Monika předseda představenstva Obvodové konference delegátů na podzim roku 2014 se konat nebudou V souvislosti se všemi legislativními změnami od počátku letošního roku kterými prochází i naše družstvo, bylo rozhodnuto, že se neuskuteční Obvodové konference delegátů /OK/ po jednotlivých obvodech. Místo těchto OK se uskuteční odborné semináře, pro techniky domů dne v hod. a pro předsedy samospráv a správce domů dne opět v hod. Oba semináře jsou svolány do Domu techniky ve Veleslavínově ulici. Máme za to, že tyto semináře pro funkcionáře z každého domu jsou účelnější, než OK, které prakticky nepřijímají žádná závazná rozhodnutí, která přísluší pouze Shromáždění delegátů a informace z těchto OK se do jednotlivých domů dostanou se zpožděním, nebo vůbec, protože schůze na domech proběhnou ještě před těmito OK. Žádáme tímto všechny odpovědné funkcionáře domů, aby si na tyto semináře připravili dotazy a připomínky, které jejich domy tíží. Zejména seminář pro předsedy výborů samospráv a správce domů, kde budou podány informace v souvislosti s přechody jejich domů na Společenství vlastníků s právní subjektivitou po poklesu spoluvlastnického podílu družstva pod 50%. V této situaci a z dosavadních zkušeností bychom chtěli zdůraznit to, že mnozí, jak funkcionáři, tak hlavně vlastníci bytů si zásadně neuvědomují odpovědnost, kterou ponesou za jejich dům po vzniku Společenství vlastníků. Velké potíže jsou při hledání vlastníků, kteří jsou ochotni převzít funkce a tím i odpovědnost za dům. Do současné doby tuto odpovědnost nese dosavadní spoluvlastník a správce - družstvo. Po vzniku Společenství vlastníků tato odpovědnost plně padá na samotné vlastníky bytů, na statutární orgán domu - výbor společenství a následně na správce, který tuto správu vykonává na základě uzavřené smlouvy o správě mezi domem a správcem. Tyto nastíněné záležitosti by měly být předmětem i uvedených seminářů, hlavně z toho důvodu, že v budoucím období dojde ke změnám, které jsou pro budoucí existenci družstva, každého domu a každého vlastníka bytu, zásadní. Za vedení BD DRUŽBA JUDr. Machala Miroslav vedoucí organizačně právního úseku

4 4 Družstevník říjen 2014 Jak dál se zakládáním a vznikem Společenství vlastníků jednotek podle nové legislativy? Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákon o korporacích č. 90/2012 Sb. a následně přijaté a schválené zákony č. 67/2013 Sb. a č. 311/2013 Sb. zásadně ovlivnily oblast bydlení a bytového družstevnictví. V bytových družstvech dochází ke strukturálním změnám. Vlastnictví bytů družstevních se mění postupně na vlastnictví osobní povahy, čímž se mění i způsob správy těchto bytů i celých domů a také odpovědnost za jejich správu a užívání. V našem bytovém družstvu se převody bytů do osobního vlastnictví členů převáděly na základě zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. a ve smyslu tohoto zákona dochází k převodu i nadále, pokud byl v domě převeden, byť jeden byt do osobního vlastnictví do Změnou stanov našeho družstva z roku 2012 lze převádět byty do osobního vlastnictví i u těch členů, kteří nepožádali o převod bytu do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. do , a to po podání žádosti, která musí projít schvalovacím procesem na domě a následně na Shromáždění delegátů. Všechny tyto změny mají za následek i vznik nových právních subjektů z dosud družstevních domů a Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Již v předchozích zpravodajích jsem uváděl podmínky vzniku těchto SVJ, přesto si pro oživení dovolím některé zásady zopakovat. Zakládání a vznik SVJ vzniká ve dvou časových režimech podle počtu převedených bytů v jednotlivých domech: a) Pokud k datu bylo v domě převedeno více jak 50% bytů podle podlahové plochy, bude SVJ založeno až při poklesu spoluvlastnického podílu družstva pod 25%. b) Počínaje dnem je SVJ v domě založeno jakmile spoluvlastnický podíl družstva na celkové podlahové ploše domu poklesne pod 50%. Tímto dochází k tomu, že v domech, kde je převedeno prakticky méně bytů, dochází k založení SVJ podstatně dříve než v domech, kde je převedeno do vlastnictví daleko více bytů. Režim zakládání SVJ je v obou případech naprosto stejný. Musí být předem projednány stanovy SVJ na konkrétní podmínky každého domu, musí být svoláno ustavující shromáždění vlastníků jednotek za účasti notáře, které navrhované stanovy projedná a schválí a musí být zvolen statutární orgán SVJ, výbor SVJ, nebo předseda, případně kontrolní orgán společenství. Povinnost svolání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek je na dosavadním správci, tj. družstvu. V našich podmínkách k tomuto kroku přistupujeme za úzké součinnosti se zástupci domů, buď stávajícím výborem samosprávy domu, nebo určenými zástupci, kteří by se měli v budoucnu na řízení domu podílet jako členové výboru SVJ po jejich zvolení. Máme za to, že tato praxe je pro založení SVJ korektnější ve vztahu k domu, než aby toto všechno činil správce sám i jako spoluvlastník určitého procenta bytů v domě bez spoluúčasti dalších vlastníků. Na základě ověřené praxe svoláváme jako správce a spoluvlastník po překročení hranice pro vznik SVJ schůzky se zástupci domů ke stanovení dalších kroků jako je předání vzorových stanov SVJ k jejich připomínkování a případnému dalšímu projednání se zájemci v domech buď po vchodech nebo domech s cílem, aby na ustavujícím shromáždění bylo co nejméně připomínek za přítomnosti notáře, který musí každou změnu a připomínku zapsat, nechat odsouhlasit a uvést schválený text. Dále na těchto schůzkách předjednáváme stav po vzniku SVJ. V tomto směru se vždy zdůrazňuje zejména odpovědnost za chod domu po vzniku SVJ. Zodpovědnost za SVJ je plně na nejvyšším orgánu, Shromáždění vlastníků a statutárním orgánu, tj. na výboru SVJ nebo předsedovi. Provozní záležitosti jsou stanoveny v uzavřené smlouvě o správě mezi SVJ a správcem. Bytové družstvo jako dosavadní vlastník a správce má eminentní zájem na další správě uvedeného SVJ, ale to již na základě konkrétních podmínek stanovených ve smlouvě o správě. Správce nese plnou odpovědnost za technický stav domu v rámci smluvního ujednání ze zákona. Své odpovědnosti se správce zbaví pouze v tom případě, pokud prokáže, že SVJ mu provedení určitého úkonu neumožnilo nebo zakázalo. Např. správce upozorní, že je nutné opravit poškozené schodiště, ale SVJ sdělí, že tato oprava se bude provádět až příští rok. Pokud dojde na schodišti k úrazu, v tomto období nese plnou odpovědnost SVJ. V současné době je v přípravě ustanovení a vzniku SVJ v osmi domech, kde jsou splněny zákonné podmínky s cílem, aby zápis do veřejného rejstříku proběhl v počátku prosince a předání správy bylo uskutečněno k Zásadním problémem při ustanovování nových SVJ je personální zajišťování orgánů. Je nutné konstatovat, že letití funkcionáři z různých důvodů, věkových, zdravotních apod. zájem nemají. U mladších, kteří by přicházeli v úvahu, je to většinou nezájem, existenční důvody zajištění rodiny a pracovní důvody. Zde přichází v úvahu, že do zvolení výboru SVJ z členů-vlastníků, bude roli statutárního orgánu zajišťovat představenstvo družstva a se zápisem předsedy představenstva jako pověřeného vlastníka. Je třeba připomenout, že družstvo jako vlastník družstevních bytů je rovnocenným členem SVJ s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem, který se bude každým dalším převodem bytu do vlastnictví snižovat. V souvislosti se správou domů, stávajících samospráv si dovolím jednu poznámku, která s touto problematikou úplně nesouvisí. Od spravujeme jednotlivé domy jako samostatná hospodářská střediska. Tímto se změnil i způsob rozhodování v domech. Někteří naši funkcionáři, předsedové výborů samospráv, nebo správci zastávají do současné doby názory, že vlastníci bytů-nečlenové družstva se schůzí domu nemají účastnit a na tyto schůze je vůbec nezvou. Tento stav je nepřípustný a vlastníci-nečlenové družstva na tyto schůze musí být pozváni a pokud byt pronajímají, musí jim být zaslaná pozvánka na kontaktní adresu. Zde je nutné si uvědomit, že stávající domy spravujeme jako SVJ bez právní subjektivity a o osudu domu mohou a musí rozhodovat všichni uživatelé bytů v domě bez rozdílu vlastnictví a členství v družstvu. Na jiném místě je informace o konání semináře předsedů samospráv a správců domů dne a doporučuji účastníkům, aby si připravili dotazy i k výše uvedené problematice, případně dotazy předali předem písemně. JUDr. Machala Miroslav vedoucí organizačně právního úseku Dne se uskutečnil na Magistrátu města Most tzv. kulatý stůl k otázkám nepřizpůsobivých spoluobčanů. Máme za to, že tyto problémy se týkají některých částí našeho města, zejména na sídlištích a tím i našeho družstva DRUŽBA. Se souhlasem vydavatele a zástupců bytového družstevnictví dáváme k seznámení pasáže z této besedy. JUDr. Machala Miroslav Nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu, konstatoval F. Ryba Na jednání u kulatého stolu o problematice nepřizpůsobivých osob, o němž jsme vás částečně informovali již v minulém vydání Krušnohoru, došlo k drobnému incidentu. Vyvolala jej Jitka Gjuričová z ministerstva vnitra, kde vykonává funkci ředitelky odboru prevence kriminality. Vadily jí veřejně pronesená slova ředitele našeho družstva Františka Ryby. Stalo se to v okamžiku, kdy se ve svém vystoupení začal věnovat nepřizpůsobivým cikánům. DUEL Tato nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu. To je to, co náš stát nechce respektovat, nechce vnímat, to co naši představitelé nechtějí slyšet. A když už se někde něco děje třeba ve Šluknově nebo v Přerově či v Budějovicích, tak stát nejde řešit problematiku nezvladatelné menšiny, ale jde policejně zmlátit tu většinu, která jde upozornit na to, co se tady děje, prohlásil veřejně František Ryba. To již Jitka Gruričová nevydržela, začala se hlásit a z auditoria okřikla ředitele, že se takto nemá vyjadřovat. Její tvář byla viditelně rozrušená a chvilku se zdálo, že aktérka přerušení projevu na protest proti Rybovým slovům sál nebo vyvolá diskusi, která by znemožnila řediteli pokračovat v jeho vystoupení. Řečník si však zachoval chladnou hlavu a reagoval na její vyrušení: Já vím, že se vám to nelíbí, ale buďte tak hodná a poslouchejte. Přijela jste někam, kde se takto žije. Dokážu si představit, jak to znáte, protože to zažívám léta. Účastnil jsem se mnoha jednání u kulatých stolů, seděl jsem s paní ministryní Stehlíkovou, výsledkem dvou kulatých stolů s ní bylo, že jsme jí dali návrhy legislativních změn, se kterými se dodneška nic nestalo. Ona už tedy rovnou prohlásila, že pokud budeme chtít udělat nějakou legislativní změnu, tak že to bude trvat dva až čtyři roky. Tak jsem jí odpověděl, že za čtyři roky už nemusí Janov existovat. Tehdejší jednání se týkalo právě Janova. Jednal jsem s panem Kocábem, kterého jsem žádal, aby zkusil projednat s ministrem Vondruškou vzniklou situaci, že v sociálně vyloučených lokalitách od jejich vyhlášení odmítají banky dávat jakékoliv úvěry, jež potřebujeme, abychom mohli realizovat Integrované plány rozvoje měst (IPRM). Požádal jsem ho, aby to projednal. Na to měl jedinou reakci. Sdělil mi, že není zvyklý, aby ho někdo úkoloval. Proto nic projednávat nebude. To jsou prosím reakce ministerských zástupců. S panem Čunkem, místopředsedou vlády, jsme svého času projednávali u dvou kulatých stolů úplně stejné věci. Když jsem mu předložil návrh legislativních změn, tak se zděsil a řekl, že je to zasahování do osobních práv vlastníků bytů a že něco takového není vůbec možné. A tak nebudeme zasahovat do práv vlastníků bytů a budeme žít stále hůř, popsal své Pokračování na str. 5

5 Družstevník říjen Pokračování ze str. 4 předchozí aktivity František Ryba. Ten na základě získaných zkušeností dospěl k závěru, že stát nemá o řešení problematiky nepřizpůsobivých žádný zájem. To také jasně a nahlas řekl v rámci jednání u kulatého stolu Mostě. Za obsah vystoupení ředitele Krušnohoru se postavil předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) Karel Jedlička. Problematiku vnímáme naprosto stejně jako František Ryba, řekl přes mikrofon do očí Jitce Gjuričové. A pustil se do seznamování auditoria se svými zkušenostmi. KAREL JEDLIČKA Z jednoho krásného sídliště, jmenuje se Mojžíř, se stává oblast s těmito lidmi. (Rozumějte s nepřizpůsobivými pozn. red.) Ti sem přicházejí právě na základě toho, že družstvo ani společenství vlastníků nemohou bránit tomu, kdo bude jejich společný majetek užívat. Majetek družstva není majetkem představenstva, je majetkem členů. To stejné platí i ve společenství vlastníků. Členové družstva a společenství vlastníků zodpovídají družstvu za všechny škody, za všechny minusy. Jestliže tedy někdo neplatí nájem a jeho vymožení je velmi pracné a složité, pak nastává velký problém. Dluh, který se nepodařilo vymoci, zaplatí všichni ti, kteří v domě bydlí, zdůraznil Karel Jedlička. V této souvislosti upozornil na zneužívání pronájmů v řádech tisíců korun měsíčně. Musí se postupovat tak, že ten, který všechno dodržuje, bude v pohodě, ten, který nedodržuje, v pohodě nebude. A to musí začít řešit stát. Měli jsme několik jednání u kulatých stolů na úrovni Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), ale výsledek žádný. Je třeba pomoci slušným lidem, vyzval Karel Jedlička přítomné státní úředníky. JIŘÍ BÁRTA Také Jiří Bárta, místopředseda Svazu českých a moravských bytových družstev, podpořil Františka Rybu a přítomné seznámil s dalším legislativním problémem, který stát dosud neřeší. Spousta samospráv a společenství vlastníků se snaží ze zoufalství chránit svůj majetek a za vlastní peníze si pořizují kamerové bezpečnostní systémy. Hodně se to rozmáhá a ani není divu. Kupují si kamerové systémy a vlastně na to doplácejí, protože narážejí na problém. Velmi zápasíme s Úřadem na ochranu osobních údajů. Ten je proti kamerám. Snažíme se jej přesvědčit tím, že dokládáme naše oznámení pro Policii ČR, předkládáme mu policejní důkazy o ničení majetku atd. Jestliže chceme instalovat v domě kamerový systém, jsme povinni sehnat sto procent podpisů uživatelů žijících v domě. Pokud máte v domě problémové lidi, souhlas vám nedají. Záměrně ho nedají. Stojíme před neřešitelným problémem, popsal výhodu nepřizpůsobivých oproti slušným občanům Jiří Bárta. Je to pro něj zcela opačný způsob v nazírání na problematiku zajišťování bezpečnosti občanů a ochrany slušných oproti nepřizpůsobivým. Stát podle jeho mínění selhává v plně úloze chránit občany. JDEME DÁL I když 2,5hodinové jednání u kulatého stolu v Mostě skončilo bez konkrétního výsledku, bylo zřejmé, že státní úředníci pracující na ministerstvech a v jiných institucích dostali aktuální informace o rychle se zhoršující situaci ohledně chování nepřizpůsobivých ve městě a okrese Most a migraci těchto osob z různých částí republiky do našeho regionu. Poznatky získané v Mostě od představitelů města a zástupců bytových družstev mohou využít ve své praktické činnosti. Jedeme dál, ujistil ředitel Krušnohoru František Ryba po skončeném jednání, kdy se debatovalo po skupinkách. Měsíčníku Krušnohor řekl, že šest existující Mostecká výzva je stále aktuální a vzhledem k rychlosti negativního vývoje kolem nepřizpůsobivých je vlastně ještě aktuálnější. Tlak na parlament a vládu bude ještě citelnější. Ke změnám zákonů musí dojít, řekl odhodlaně. Tento úkol bude i nadále prosazovat Sdružení Mostečané Mostu. Garantem plnění tohoto úkolu je doktor práv Vojtěch Krejčíř. Primátoři: Potřebujeme pomoci. A velmi rychle Problémy s nepřizpůsobivými přijeli v úterý do Děčína řešit primátoři z Ústeckého kraje. Výsledkem jejich setkání je prohlášení, které všichni podepsali. Adresované je české vládě. Nejpalčivějším problémem je podle primátorů zneužívání sociálních dávek, nezaměstnanost a s tím související zhoršení bezpečnostní situace v regionu. Slušní občané se na nás jako představitele měst obracejí s obavami o svou bezpečnost. Nelíbí se jim, že určité skupiny obyvatel parazitují na sociálních dávkách, nemají žádnou motivaci pracovat a k tomuto způsobu života vychovávají i své děti, píší primátoři ve svém prohlášení adresovaném premiérovi, vládě, poslancům a senátorům. Svůj podpis kromě děčínského primátora Františka Pelanta připojil také primátor Teplic Jaroslav Kubera, statutární zástupkyně primátora Mostu Hana Jenčíková a Jan Mareš. Později by měl svůj podpis připojit i primátor Ústí nad Labem Vít Mandík, který se z pondělního jednání kvůli pracovnímu vytížení omluvil. Problémy s nepřizpůsobivými tlačí prakticky všechna města Ústeckého kraje. Proto jsme se rozhodli apelovat na vládu a parlament, aby tuto problematiku řešili. Jsou s tím spojené nepokoje občanů a vzniká tu nesnášenlivost. A my nechceme, aby tu vznikly nějaké boje a byla to otázka extrémismu, vysvětloval děčínský primátor pohnutky k sepsání memoranda. Podle primátorů začaly největší problémy po reformě bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Primátoři se zaměřili na změnu vyplácení sociálních dávek, zabránění zneužívání dětí k jejich získávání, centrální registr přestupků nebo podporu zaměstnanosti. Řadu oblastí již projednává vláda, ale do doby schválení nových zákonů pravděpodobně uběhne ještě poměrně hodně času. Je to věcí i jiných krajů a je potřeba poukázat na to, že je to třeba řešit. Řada věcí se připravuje, ale z našeho pohledu je to velice pomalé. A na druhé straně stát říká města, řešte to, uvedl po jednání primátor Chomutova Jan Mareš. My jsme v senátu připravili zákon, který se týkal výkupu kovů, zneužívání dávek a sociálního bydlení. Sněmovna ten zákon bohužel použila, a není to poprvé, jako nosič. Zcela jej vyprázdnila a použila jej k tomu, aby obcím nařídila třídit bioodpad a kovy, říká primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera. V minulosti se na vládu a parlament obrátili již starostové Šluknovského výběžku, kteří sepsali desatero nutných legislativ- ních změn. Naposledy sepsali Výzvu starostům, která měla vytvořit tlak na legislativní změny. Prohlášení primátorů statutárních měst Ústeckého kraje k sociální situaci Vážený pane premiére, vážení členové vlády, poslanci a senátoři, města a obce České republiky se již řadu let potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti a nárůstem počtu nepřizpůsobivých ve městech. Ti svým chováním způsobují růst sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Nepřizpůsobiví obyvatelé nerespektují zažitá pravidla slušného chování, což logicky a oprávněně vyvolává projevy extremismu a rasové nesnášenlivosti. Slušní občané se na nás jako představitele města obracejí s obavami o svou bezpečnost. Nelíbí se jim, že určité skupiny obyvatel parazitují na sociálních dávkách a nepřizpůsobiví nemají žádnou motivaci pracovat a k tomuto způsobu života vychovávají i své děti. Dále uvádějí, že zde chybí sociální spravedlnost. Tato situace nás nenechává klidnými, a přestože se snažíme hledat možnosti, jak tyto problémy řešit, bez pomoci státu se určitě neobejdeme. Z tohoto důvodu se na Vás, zákonodárce, obracíme se žádostí o urychlené řešení popsané situace. Dovolili jsme si pojmenovat několik oblastí, kterými je třeba se zabývat. Změna systému vyplácení sociálních dávek Výše příspěvku na bydlení je neadekvátně vysoká, pronajímatelé této situace zneužívají pro své obohacení. Dávka určená na bydlení naprosto zdeformovala standardní trh s nájemním bydlením a vytvořila paradoxní situaci, kdy lidé naprosto závislí na sociální pomoci státu jsou pro pronajímatele atraktivnější cílovou skupinou než lidé pracující, kteří by tak vysokou výši nájemného nebyli schopni zaplatit. Zabránit zneužívání některých dávek, jako je dávka státní sociální podpory, která není vázána na kontrolu poměrů příjemce. Existují-li kontrolní mechanismy, jsou evidentně neúčinné a je nutné stávající stav přehodnotit. Nelze akceptovat stav, kdy závislost na sociálních dávkách bude pro příjemce ekonomicky výhodnější než zaměstnání, byť i ne příliš dobře placené. Vyplácení sociálních dávek podmínit nutností odpracovat určitý počet hodin stát by dotoval firmy, které by zabezpečovaly práci pro příjemce sociálních dávek (čištění měst, okolí silnic a vodních toků, lesů apod.). Zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání dětí k získávání vyšších sociálních dávek, které většinou nejsou využity pro jejich potřeby. Centrální registr přestupků Je třeba zvýšit vymahatelnost práva. Současná nedůslednost se odráží v opakovaném a znovu netrestaném porušování zákona. Prvotní změna by měla nastat v oblasti vymahatelnosti sankcí za spáchané přestupky. Sankce uložené problémovému jedinci závislému na sociální pomoci jsou prakticky nevymahatelné a takový jedinec se stává ve své podstatě nepostižitelným a beztrestným. Umožnit hrazení pokut ze sociálních dávek. Je nutné uvést v život Centrální registr přestupků, a aby se opakované přestupky staly trestným činem. Novela zákona o odpadech Vydat zákon o výkupu kovového odpadu pouze od podnikajících osob (s platbou na účet) a ne od kohokoliv s okamžitým vyplácením částek za odpad v hotovosti. Zákon o sociálním bydlení Žádáme, aby připravovaný zákon o sociálním bydlení nezasahoval do samostatné působnosti územní samosprávy a aby celou odpovědnost za tuto oblast nesl stát. Podpora zaměstnanosti Podporujeme lepší využití institutu veřejně prospěšných prací, odstranění administrativních bariér při jejich využívání a vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podporujeme petici iniciovanou Svazem měst a obcí České republiky, která vznikla na základě zhoršujícího se stavu bezpečnosti ve většině měst ČR a růstu sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Doufáme, že se budete snažit připomínky nás, kteří řešíme problémy každý den a situaci známe, zohlednit při tvorbě novel zákonů. Jsme si sice vědomi, že změny zákonů úplně problémy v našich městech nevyřeší, ale rozhodně nám pomohou natolik, aby se atmosféra mezi obyvateli uklidnila. V Děčíně dne 2. září 2014 František Pelant, primátor statutárního města Děčín Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov JUDr. Hana Jeníčková, statutární zástupkyně primátora, náměstkyně primátora statutárního města Most Jaroslav Kubera, primátor statutárního města Teplice Ing. Vít Mandík, primátor statutárního města Ústí nad Labem

6 6 Družstevník říjen 2014 Historie bytového družstevnictví na našem území Bytové družstevnictví u nás sahá až do 19. století. Mezi válkami zaznamenalo největší rozvoj a dokonce bylo považováno za jedno z nejvyspělejších v Evropě. Druhá světová válka činnost družstev utlumila, ale koncem 50. a zejména v 60. letech propukl velký boom družstevního bydlení. Ten zastavily až reformy roku 1989, kdy se muselo bytové družstevnictví vyrovnat se změnou politických i hospodářských poměrů a přizpůsobit se tržní ekonomice. Od té doby provázely bytové družstevnictví převody bytů do osobního vlastnictví a nová družstevní výstavba téměř nevznikala. Existující bytová družstva byla postavena zejména do role správců nemovitostí. Nynější životní situace lidí a situace na realitním trhu volají po zpřístupnění nového bydlení bez zadlužování se a tak se forma družstevního bydlení znovu oživuje. V historii bytového družstevnictví na území České republiky lze s výjimkou současné etapy (!) vždy vysledovat pozornost a hlavně finanční podporu ze strany státu. Ta měla za následek zájem o bytové družstevnictví a využití této formy zajištění bydlení pro širokou řadu zájemců. Družstevní bydlení do roku 1945 Kořeny bytového družstevnictví u nás sahají až do 19. století zákon o Státním bytovém fondu podpořil výrazný nárůst počtu bytových družstev Po první světové válce - nedostatek bytů a nárůst stavebních nákladů, cen pozemků a úrokových sazeb u půjček a zákaz zvyšování nájemného vedlo ke snížení aktivity podnikatelů Počátky první republiky vydána série zákonů podporujících stavební ruch - bytové družstevnictví bylo v té době zaměřené na nezámožné obyvatele, mezi válkami zaznamenalo největší rozvoj Světová hospodářská krize (1933) a období okupace ČSR - omezení možnosti nakládat s družstevními byty Během druhé světové války vládním nařízením zakázána nová bytová výstavba Družstevní bydlení mezi lety 1945 a 1989 Po roce 1945 obnovení činnosti předválečných bytových družstev, vznik nových družstev 1948 KSČ omezovala bytová družstva, jejich majetek považován za součást národního bytového fondu a stát zasahoval do jejich fungování Koncem 50. let vzniká nový typ stavební bytová družstva - návrat bytového družstevnictví měl řešit nedostatek bytů a zapojit obyvatele k řešení jejich bydlení 60. léta - rozmach stavebních bytových družstev i počtu družstevních bytů, postupně dosáhl až 56% podílu na celkové bytové výstavbě, družstevní bydlení sehrávalo svou roli ve státní politice zaměstnanosti 70. a 80. léta - družstevní bytová výstavba převažovala - stát se ale zaměřil na kvantitu a méně na kvalitu bytů, okolního prostředí a vybavenosti, spojování menších družstev do větších celků Družstevní bydlení po roce 1989 Po roce změna politických i hospodářských poměrů, potřeba přizpůsobit se ekonomice založené na tržních principech, legislativní změny nový obchodní zákoník, transformační zákon a zákon o vlastnictví bytů družstevnictví součástí nového obchodního zákoníku, právní úprava družstev se přiblížila obchodním společnostem Zákon č.42/1992 Sb. - tzv. transformační zákon - úprava majetkových vztahů družstev Možnost požádat družstvo o převod vlastnictví k bytu a nebytovému prostoru Zákon č. 72/1994 Sb. - zákon o vlastnictví bytů- úprava spoluvlastnických vztahů k budovám Vznik správce - zajišťuje správu, provoz a opravy společných částí domu, kterým bylo i nadále bytové družstvo Vznik SVJ - společenství vlastníků jednotek - v domech, kde jsou jednotky vlastněny více než jednou osobou Z družstva se mohlo na základě jeho souhlasu vyčlenit družstvo nové Bytové družstevnictví se udrželo i přes převody bytů do soukromého vlastnictví, protože množství těchto vlastníků zůstalo nadále členy družstev. Počátek 90. let - pokles bytové výstavby a postupné ukončování panelové výstavby, pozastavení státní podpory bytových družstev, bytové družstevnictví = obor podnikání, pokračující převody bytů do vlastnictví Současnost bytového družstevnictví v ČR Dle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů r dle trvalého bydliště uvádí statistiky téměř 3,9 mil. obydlených bytů, z čehož přes 432 tis. je družstevních bytů (tj. cca 11,1%). Dlouhodobě vzrůstá počet bytů v osobním vlastnictví a klesá podíl nájemních a družstevních bytů, což je dáno převody těchto bytů do osobního vlastnictví a klesajícím podílem výstavby nových bytů tohoto typu. Celkový počet dokončených bytů v bytových domech v roce 2011 je Družstevní výstavbou bylo dokončeno pouze 203 bytů, což představuje 3,1 %. Převzato z webu: coopdevelopment.cz Redakce našeho zpravodaje Družstevník chce v budoucnu seznamovat družstevní veřejnost i s názory svých členů a bývalých funkcionářů. O první rozhovor jsme požádali družstevníka a bývalého místopředsedu představenstva Ing. Josefa Zikmunda ze Severní Terasy. Podotýkám, že až v průběhu tohoto rozhovoru vyplynulo, že ing.zikmund se v nastávajících volbách uchází o křeslo primátora našeho města Ústí nad Labem. Současná volební kampaň toto potvrzuje. Otázka: Pane inženýre, v bytových domech našeho družstva a na sídlištích se potýkáme s bezpečností a čistotou. Jak byste tyto problémy, jako družstevník a bývalý člen představenstva BD DRUŽBA, řešil? Cesty jsou dvě - první je občanská angažovanost, druhou tlak na úřady městských obvodů, případně i na Magistrát města Ústí nad Labem. Občanská angažovanost se nám postupně vytrácí. Lidé se většinou izolují ve svém bytě a to, co je mimo byt, ať v domě nebo v jeho okolí, nechtějí řešit. Chtějí ale, aby služby byly řádně zabezpečovány. Považují je za úkol někoho jiného. Dnes už většina domů zajišťuje úklid domu a údržbu okolí prostřednictvím externí firmy a najatým pracovníkem, kterého si zaplatí. Je to zřejmě trend, který nelze zastavit, a který má i své výhody v tom, že i takto jsou vytvářena nová pracovní místa. Domnívám se ale, že by měla být vedena diskuze o tom, zda by v jednotlivých domech neměl být někdo (domovník), kdo by byl v kontaktu s dodavateli těchto služeb, kontroloval jejich práci a řešil případné nedostatky. Měl by mít i pravomoc a povinnost kontaktovat Městskou policii v případě porušování veřejného pořádku. Zajišťovat čistotu veřejných komunikací a veřejný pořádek je povinností města. Každý máme tu zkušenost, že mnohdy tyto služby nejsou dobře plněny. Družstvo by mělo vyvíjet tlak na budoucí zastupitelstvo města, aby tyto služby dobře fungovaly. Město má možnost ovlivnit bezpečnost a čistotu prevencí a restrikcí. Především je nutné, aby zastupitelstvo, vzniklé z říjnových voleb, schválilo nové funkční organizační schéma Městské policie Ústí nad Labem. Je zřejmé, že stav policistů v ulicích města je nedostatečný. Je nezbytné, aby zastupitelstvo věnovalo tomuto problému prvořadou pozornost a informovalo veřejnost o svých krocích. Další z možností města je získávat na údržbu zeleně, na úklid chodníků a komunikací a odklízení sněhu ve větším počtu nezaměstnané z Úřadu práce, který poskytuje na tyto osoby příspěvky. I tímto krokem se sníží nezaměstnanost, peníze budou vypláceny za skutečně odvedenou práci a zlepší se čistota města. Pane Zikmunde, děkuji Vám za váš názor. Protože jsme nyní zaregistrovali, že kandidujete na primátora města Ústí nad Labem za hnutí ANO, přejeme Vám úspěch v nastávajících volbách a v případě zvolení i nastávající práci a nezapomeňte, že jste člen našeho družstva. JUDr. Miroslav Machala

7 Družstevník říjen

8 8 Družstevník říjen 2014 Svatava, první česká královna V českých středověkých dějinách zaznívá až příliš často disharmonický motiv svárů v panovnickém rodě Přemyslovců. A právě zde se projevuje vliv žen v dějinách. Ženy tu působí jako podněcovatelky, jindy jako smiřovatelky mírnící vášně mužů. Výrazným typem takovéto smiřovatelky, která prospěšně zasáhla do běhu našich dějin ve 12. století, byla manželka Vratislava I. - Svatava. Proslavila se především v posledních letech svého života, kdy už stála v ústraní jako královská vdova. Vystupovala důstojně jako matka smiřující rozvaděné syna a zachránila ohrožené dílo zemřelého manžela. A z tohoto pohledu si zaslouží, aby byla zařazena mezi postavy velkých osobností našich dějin. Vratislav, druhý ze synů Břetislava a Jitky, později první korunovaný český král, neměl radostné mládí. Za vlády staršího bratra Spytihněva, byl vypuzen ze svého údělu na Moravě, prchl do Uher a doma zanechal svou mladičkou ženu. Krutý kníže Spytihněv ji dal uvěznit na hradě Leštěnu v Čechách. Po měsících mučení na cestě za svým chotěm zemřela. Po její smrti se Vratislav oženil podruhé. Adléta dala svému muži čtyři děti a po pěti letech zemřela. Po roce se však Vratislav oženil potřetí a jeho ženou se stala Svatava, dcera polského knížete Kazimíra. V žilách Svatavy kolovala po babičce česká krev a snad proto přilnula k nové vlasti mnohem silnější láskou než většina jiných královských dcer, jež si Přemyslovci přiváděli z ciziny do Čech. Dala Vratislavovi čtyři syny a dceru. Ze synů nejstarší Boleslav nepřežil otce, tři mladší - Bořivoj, Vladislav a Soběslav, vládli potom v Čechách jako knížata. Dcera Judita se provdala za Vratislavova přítele Wiprechta Grojčského. Za života manžela Svatava kráčela v jeho stínu. Jen korunovace v roce 1085 ji vynesla na okamžik do popředí. Byl to slavný den české země, ale první český král dlouho korunu nenosil. Počátkem roku 1092 spadl na lovu z koně, těžce se zranil a zemřel. Svatava žila ještě třicet čtyři let a zůstala podle staré tradice neprovdána. Setrvala i jako královna vdova v nové vlasti, kterou si zamilovala a sdílela její osudy, které nebyly vždy radostné. Viděla nastupovat na manželův trůn šest knížat, z nichž tři byli její vlastní synové, nikdo z nich však nebyl schopen zajistit zemi trvalý mír. Období po smrti krále Vratislava patří k nejsmutnějším v našich dějinách. Vášnivé spory Přemyslovců o trůn, jejich nepřetržité války s Piastovci v Polsku i s Arpádovci v Uhrách, rozvracely pořádek v Čechách i soudržnost českého státu. Stará královna matka pozorovala tento vývoj s rostoucí úzkostí, ale nikoliv se založenýma rukama v klíně. Přičinila se o několik smírů mezi rozvaděnými syny. Kosmas, očitý svědek těchto událostí, vylíčil Svatavin zásah na jednom z nejkrásnějších listů své kroniky. Nezáleží však na tom, zda Svatava skutečně takto usmířila své syny Vladislava a Soběslava. Dopomohla též k vládě panovníkovi, jenž byl z nejlepších, kteří seděli na Přemyslově trůně, Soběslavovi. Stařičká první česká královna se ještě dočkala slavného synova vítězství nad císařem Lotharem a jeho chráněncem Otou Olomouckým 18. února 1126 v bitvě u Chlumce, ale brzy potom, 1.září téhož roku, zemřela. Je pohřbena vedle svého chotě na Vyšehradě. Zdroj: Královny a kněžny země české Vydává představenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: JUDr. Miroslav Machala, předseda, Miroslav Votava, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: JUDr. Miroslav Machala. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD Družba. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 2 ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ SBORNÍK Z KONFERENCE POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC 28. listopadu 2013 pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články 3 Ad Notam 3/2015 21. ROČNÍK JUDIKATURA 22. ČERVNA 2015 2015 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Pavel Bernard: Zápis notářem do veřejných rejstříků Martin Muzikář,

Více