O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí"

Transkript

1 TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době se i mezi ěleny bytových družstev objevuji obavy, zda v připadě nekalé ěinnosti některých lidi, pro které se ujal název tuneláři, nemohou přijft o byty, které užfvajf. Co si O tom myslíte? O byty se naši členové v žádném pflpadě nemusl bát. Družstevní principy naprosto vylučuji, aby tímto z pů sobem byl někdo pfipraven o byt. S členským podílem, na nějž se váže užíváni bytu, nikdo kromě člena nemůže disponovat, tento podll se i dědi. Družstevnlk může přijlt o byt jedině tak, že se nechová jako řádný nájemník, tedy z důvodů, které uvádl občanský zákonlk. Například když hrubě neplnl své povinnosti, zejména neplatí nájem, či poručuje dobré mravy v domě. To se může stát i tehdy když je kvůli neplnění čle n ských povinnosti z družstva vyloučen. Ale může dojit k tomu, že družstvo bude mizerně hospodařit a vstoupf do likvidace. Pak by nebezpečl, že lidé přijdou o byty, skuteěně hrozilo. To je v praxi málo pravděpodobné. Likvidace zatím hrozila jenom jednomu družstvu, a to z čistě formálnfch důvod O, protože družstvo včas nepřizpůsobilo svoje stanovy obchodnfmu zákonfku. Obavy jsou zbytečné proto, že bytové družstvo je předurčeno především k zajišťováni bytových potřeb svých členů, k ochraně jejich zájmů, nikoli k podnikatelské činnosti. Kromě toho stát jasně určuje, jak se splácej I v minulosti poskytnuté úvěry na bytovou výstavbu, či jak se vyblrá od členů nájemné. Pokud by došlo pfece jen k některym poruchám, lze je snadno vypozorovat z výsledku hospodaření, které musí pi'edstavenstvo družstva pfedložit na členské schůzi nebo shromáždě ni delegátů. Pokud se členům družstva něco neubi, maji právo žádat o rozbor ekonomické komise, či speciálni audit, a z poznatk ů vyvodit závěry. Ale reagovat až na zprávu na schuzi mote být pozdě, protože se družstvo mllže dostat do ztráty. Tu družstevnici mu s! uhradit ze svého... Takové přfpady se stávajl výjimečně. Konkrétně víme o čtyřech družstvech, kde se to stalo, pričemžjich ve svazu je přes pět set. Jde zv l áště o pflpady, kdy družstvo neuváženě nakoupilo měřicí a regulační techniku do domů a družstevníci na dalš! schůzi to odmítli zaplatit. T!m vznikla ztráta, najej!! úhradě se členové družstva museli podilet. Šlo o částku okolo dvou tisfc korun na byt. To je důvod k nepřfjemnosti a přísnému vyvozeni odpovědnosti, ale rozhodně ne ke krachu či větším problémům. Co se stalo jdtě? V bytovém družstvu mládeže v Plzni se asi před dvěma lety změ nil management, který se nevyznal v pfedpisech o nakládání se státními dotacemi na panelové vady. Vznikla škoda dva tři milióny, která se rovn ěž musela rozdělit mezi asi deset tisfc členu družstva. Aještě je nutno uvést příklad družstva v Říčanech, které se dostalo do ztráty kvůli zateplováni domů a postaveným nástavbám.jeho vedeni špatně odhadlo náklady a vzniklo manko asi deset miliónů korun. Jak těmto problémdm pfedcházet? Bytové družstvo má ty nejlepšl předpoklady pro to, aby problémy nenastaly. Bude ale funkčnl jen tehdy, když si členové uvědoml, že nemohou být pasívní, a budou se zajímat o to, co se kolem nich děje. Nehrozi družstvl1m riziko z výstavby by to? Nemyslím ~i to. Byty dnes stavl družstva velmi málo, v Praze jde tak o tfi čtyři. Zfskala už pfitom mačné zkušenosti. Vůbec se nehrnou do větší plošné rystavby, ale spíš stavl jednotlivé domy, takže jim nehrozí předluženi. Pozastavily se i nástavby na domech, protože vlastnické a spoluvlastnické vztahy nejsou dobře vyřešeny. Lidé kritizuji, že někdy mus! najednou skládat dost velké penlze na opravy. To již s případným špatným hospodafenlm družstva nemá co dělat. Jde o to, že nájemnici pruběžně pfispívají do fondu údržby a oprav, z n ěhož se hradí bčžné a plánované opravy. Stane se ale, že dojde k nečekané havárii třeba střechy č i výtahu. pak nezbývá nic jiného než opravu uhradit úvěrem, a tyto náklady družstva se pak musl rozpočltat na nájemníky v domě. Značné spory bývaj! o to, jaké opravy má hradit nájemnfk ze své kapsy a co se má platit z fondu údržby a oprav... Přesnou hranici vždy určí stanovy družstva. Nájemnici by však měli počítat s Um, že co je v jejich bytě, si musl opravovat sami. Z fondu údržby a oprav se hrad! vše, co se týká společných prostor, například oprava střechy, výtahu apod. Hodně člen6 bytových družstev znejistělo poté, co se začalo mluvit o ovládnuti pražského spotfebniho družstva Včela na úkor dosavad nich ělenu. To je přfpad spotřeb nfho, nikoli bytového družstva. V jiném než bytovém družstvu lze skupovat podíly a ziskávat tak vliv. Ve Včele však staf( členové zdaleka neztratili pozice ani majetek. Jde o to, že valná hromada Včely nebyla f ádně svolána, a tudíž změnu stanov i kroky, které byly na tomto základě učiněny, nelze považovat podle mého soudu za legáln!. PRÁvo /1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 '". :c Představujeme Vcí m... ~ V dubnu t.r. skončil pracovní poměr pana Miroslava Kučery, který od roku 1992 fídil technický ('IJ úsek družstva. Vedením tohoto úseku jsem pověřil paní Andreu Kublkovou, která dosud pracovala na ~ "C technickém úseku jako bytový technik. ~ Ing. Vladimlr Procházka pfedseda druf.stva Josef Lux: Práce regulátora pro energetiku se musí výrazně zlepšit O zdražení een energii a nájm.ů je po věerejšku ni rozhodnuto Tošovského kabinet se včera dohodl na kompromisní variantě růstu cen elektřiny a potvrdil dřívější úvahy o nárůstu cen plynu a nájmů. Občané a podniky by však mělí ušetřit na přípojkách ajističích, zatím však není jasné, kolík. Letošním červencem počínaje podraží domácnostem elektřina v průměru o 24 procent, plyn a nájmy v průměru po 27 procentech. Cena plynu se zvedne také pro všechny ostatní odběratele, a to o 10 procent. Rozhodla o tom včera vláda. Ke stejnému datu, tedy od I. července, budou zároveň valorizovány důchody, a to o 7,25 procenta, což v průměru představuje zhruba 400 korun na důchod. Kabinet tak pro n1st penzí využil na 80 procent maximální možné zvýšení, které umožňuje příslušný zákon. Zdražení plynu pro ostatní odběratele se v některých případech promítne i do cen tepla, které se z plynu vyrábí, a to zvýšením zhruba o šest procent. Ministr financi Ivan Pilip, jehož úřad navrhoval vyšší zdražení elektřiny, a to o 30, poté o kompromisních 27 procent, je s rozhodnutím vlády spokojen. "Rozhodování nebylo jen čistě ekonomickou úvahou, musely se zvážit všechny další aspekty", uvedl. Cestu ke kompromisu 24 procentního zdražení elektřiny popsal Pilip tak, že se hlasovalo. "Dvacet, dvacet čtyři, dvacet sedm, třicet. Zvítězil názor většiny", řekl. Vlivem zdražení energií a nájmů od poloviny roku zaplat! domácnosti za bydlení zhruba o 300 až 900 korun měsíčně více proti loňskému pololetí. Podle propočtu Ministerstva financí například tříčlenná domácnost v bytě o 60 metrech čtverečních zaplatí místo loňských 2349 za měsíc asi 2960 Kč. Podíl nákladů na bydlení z příjmů domácnosti se zvýší zhruba na 16 procent proti loňským 14 procentům. Růst cen energií označil za "rozumnou dohodu" místopředseda KDU ČSL a ministr zemědělství Josef Lux. "Jsem rád, že u elektřiny je to méně, ale přesto musím říci, že s těmi 24 procenty nejsem spokojen. Respektuji však většinový názor vlády", konstatoval Lux. Kromě valorizací podpor sociálně s labšfm domácnostem by určitou kompenzací růstu cen elektfiny mělo být také rozhodnutí vlády snížit občanům a podnikatelům náklady na pořízení nové přípojky ajističe pro elektřinu, které nyní hradí maximálně ze 60 procent. Zbytek hradí rozvodné energetické firmy. "Zatím se neurčilo, o kolik se náklady sníží, ale shodli jsme se na tom, že klesnou", řekl Pilip. Jeho úřad původně navrhoval, aby náklady spotřebitelů klesly na polovinu, tj. na 30 procent celkové pořizovací ceny, čímž se jim mělo ušetřit 0,5 miliardy Kč ročně. Při jednání o zvyšování cen energií se do palebného pole dostaly opět energetické společnosti a jej ich náklady. Ministr Lux zdůraznil, že vláda uložila ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Ktlhnlovi, aby v nejbližší době předložil kabinetu materiál s návrhem, jak zlepšit funkci regulátora pro energetiku. Lux a Pilip také shodně potvrdili, že považují za nutné přijmout energetickou politiku vlády. "Domnívám se, že by ji měla přijmout ještě tato vláda. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se schvalovala současně s růstem cen energií", řekl Pilip. KUhnl, který navrhoval razantnější zvýšení cen energii, včera rozhodnutí vlády nechtěl příliš komentovat. "Jednou padlo rozhodnutí, a to platí", řekl. Hospodáfské noviny Pozor. oznámení! Termíny odstávek teplé užitkové vody - tak jak nám byly oznámeny dodavatelem tepla a teplé užitkové vody SčT a.s. divize TEPLICE. - oblast Nová ves oblast Trnovany-Sanov oblast střed (ulice Alejní, Dobrovolců) oblast Řelenice (ulice Svojsíkova, Libušina, Duchcovská, St.Duchcovská, Rooswelt.nám.) obj.ulic Jaselská, Zrenjanin.Buzulucká termín bude upřesněn dle invest. akce Vopasek Milan energetik zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

3 Svoji úvahu bych začal vtipem: Skřítek permoníček žijící pod zemí projevil přání uvidět na vlastní oči zloděje. Prokopal se tedy na povrch nejprve v Belgii, ale tam mu sdělili, že žádného zloděje neznají, ať to zkusí jinde. Prokopal se tedy na povrch ve Francii, ale dopadl stejně jako v Belgii. Na třetí pokus se prokopal na povrch v Čechách. "Jé, perrnoníčku, co tady děláš?", ptají se ho lidé. "Ale,jenjsem se prokopal na povrch, už mi někdo ukradl lucerničku", Ale teď vážněji. Při jedné sešlosti zahrádkářů si přítomní stěžovali na řádění zlodějů. Jeden z přítomných dokonce pronesl, že nezná v naší republice člověka, který by nebyl alespoň jednou okraden. Znáte Vy někoho ve svém okolí, kdo dosud nebyl okraden? Nalistujme tedy v trestním zákoně č. 104/1961 (včetně dodatků), co je to krádež: 247 Krádež (I) Kdo si přisvoj í cizí věc s tím, že se j í zmocní a a) způsobí tak škodu nikoliv nepatrnou, b) čin zpáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokousí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou májiný na sobě nebo při sobě, nebo e) byl za takový čin v posledních dvou letech potrestán, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci I škodu nikoli malou. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-ii čin uvedený v odstavci I jako člen organizované skupiny, b) spáchá-ii takový čin výdělečně, nebo c) způsobí-ii takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci I škodu velkého rozsahu. Z uvedeného je zřejmé, že pro posuzování krádeže je důležité určení výše škody. Přitom názor, co to je škoda "nepatrná", "nikoli malá", nebo škoda "velkého rozsahu", se může podle odborníků lišit. Určitý názor si můžeme udělat podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 50 Přestupky proti majetku (I) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, pokud škoda závazným právním předpisem, nebo se o takové jednání pokusí. (2) Za přestupek podle I lze uložit pokutu do 3 000,- Kč. Patříte-li mezi okradené, potom vás dostatečně rozčílí i "menší" krádeže, o těch velkých ani nemluvě. Jak předcházet krádežím, bylo jistě napsáno už hodně. Ať už se jedná o ruzné dokonalé zabezpečovací systémy, nebo způsob ukládání cenných věcí. Já bych chtěl jenom upozornit na důležitost zamykání vchodů a to nejen předních, ale i zadních. Přimlouval bych se za větší všímavost, pokud se v domě setkáte s cizími lidmi. Není to zvědavost, pokud se cizí osoby zeptám, koho jde navštívit, ale v dnešní době je to nutnost. Pokud procházún obytnou částí města a vidím zamřížovanou větší část přízemních bytů, přiznám se, že z toho nemám dobrý pocit. Ale jak bojovat proti zlodějům, když ne mřížemi? Pokud ale ke krádeži dojde, zpravidla dojdeme k závěru, že těch bezpečnostních opatření nebylo dost. Nejvíce nás rozčílí krádeže, které jsou spíše vandalstvím. Ukradená věc je pro zloděje téměř bezcenná (např. mikrovlné antény, které jsou bez dalšího zařízenl k ničemu), ale škoda způsobená zlodějem je značná. Ještě bych chtěl upozornit na 254 trestního zákona: Zatajení věci (I) Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak. bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným vodstavci I značný prospěch. Poznántka o "nepatrné hodnotě" je velice důležitá, neboť nelze vracet majiteli ani prostřednictvím policie věci, které majitel vyhodil jako věci nepotřebné. A teď jednu pozitivní informaci. Poctivý nálezce, který nalezenou věc (nikoli nepatrné hodnoty) vrátí původnúnu majiteli má nárok na 10 % nálezného. Tak tedy, až vás někdo vyvede z míry tim, že vám vrátí něco, co jstejiž považovali za ztracené, nezapomeňte nejen poděkovat, ale i na 10 % nálezného! viz 135 obč. zák. po novelách Ing. Václav sláma člen představenstva PARADOXY Je domovník otrokem? Obrátila se na mne domovnice z jednoho našeho bloku, aby se mi svěřila se svým trápením, která má při výkonu své domovnické práce. A protože je podobných trápení u našich domovniků mnohem víc, pokusím se bolest domovniků zařadit tak trochu do všeobecné polohy, aniž bych konkretizoval. To možná při jiné příležitosti. Je mnoho domovníků, kteří si plní své povinnosti podle pokynů vydaných v.povinnostech domovníka" opravdu svědomitě a jejich rajon se leskne čistotou. Za dobře odvedenou práci neočekávají slova díků, ale alespoň trochu porozumění určitě. Situace však bývá docela jiná, a to někdy i krátce po úklidu: nedopalky po chodbách, úmyslně oklepané bláto, za výtahem mnohdy - s prominutím - načůráno (to v lepším případě), rozházené krabičky od cigare!, papírky od bonbonů, někdy i vyklepaný odpadkový koš. Připočtěme k tomu počmárané dveře a zdi vyzdobené různými hanbatými ornamenty. A proč nel Máme přece domovníka, na kterého si platíme - tak sluho, starej se! Přestáváme si mnohdy vážit lidské práce! Nechci však paušalizovat. Jsou mnohé domy, které oku přímo lahodí. Takové domy si člověk rád prohlédne, protože jsou vizitkou slušných, civilizovaných lidí. Zamyslete se, prosím, nad těmito řádky. Slušnost nás nic nestojí. Vladimír Cidlina 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 - M~ Bydlfm v pf/zemí, takže vůbec nepoužfvám chodbové ani jiné spotfebiče. PFesto platfm v nájmu za "společný proud". Proč? To, že bydlíte v přízemí, je zohledněno např. v tom, že neplatíte za používání výtahu. Osvětlení však máte možnost používat. Stejně tak se musíte podílet na spotřebované elektřině při provádění různých oprav ve společných prostorách objektu. Elektřinu spotřebovanou v prádelně a mandlu (pokud jsou u Vás v provozu) hradí uživatel tohoto zařízení domovníkovi nebo delegátovi podle naměřených hodnot. Kdo je nadffzený pfedstavenstvu bytového družstva? Představenstvo je druhým nejvyšším orgánem družstva. Tím prvnímje shromáždění delegátů (tedy i Vašeho zástupce). Někdy mylně převládá názor, že představenstvo je podřízeno kontrolní komisi. Tato komise je nezávislým orgánem, který dohlíži na to, že veškerá rozhodnutí představenstva neporušují stanovy družstva a upozorňuje na případné nedostatky. Nemá však moc výkonnou. I kontrolní komise je podřízena shromáždění delegátů. Jak je to v pf/padě, když delegát složf funkci a ani po svolánf členské schůze se nenajde náhrada? Zůstane tento dům "bezprizorni?" Bezprizorní nezůstane. Pokud se vám skutečně nepodaří delegáta zvolit, bude pro objekt vyhledán správce objektu. Výkon jeho funkce bude placen z prostředků objektu. Správce ovšem nemá pravomoc zastupovat váš objekt na shromáždění delegátů. Vykonává pouze správcovství, zabezpečuje tedy řádný chod objektu. Nechci použfvat společnou televiznf anténu, protože vz/jledem k poloze bytu bohatě vystačfm s pokojovou anténou. Musfm platit za použfvánf televiznf zásuvky? Nemusíte, pokud splnite některé náležitosti. Předně musíte požádat Tes Litvínov tzv. "nulovou službu". V tom případě Vám bude zásuvka vyřazena z provozu. Mímo své adresy nezapomeňte uvést své inkasní číslo SIPO, abyste mohl být vyřazen z pravidelné platby. Podrobnější informace získáte v úředních dnech na teplickém telefonním čísle V poslednfm Usle Zpravodaje jsem se dočetla, že mus( ze stfechy zmizet všechny antény. Já už mám na stfeše domu bezpečně umístěný satelit a zatím nikdo nic nenamítal Musím tuto anténu demontovat? Na střeše domu nesmí být umístěna žádná, tedy ani televizní anténa. Dodavatel televizního signálu Vám zaručuje dostatek televizních programů do společných televizních rozvodů, tedy i do Vaší zásuvky. Satelit budete muset odstranit. Bližší informace Vám podá vedoucí technického oddělení paní Kubíková tel.: dotazy zodpověděl Vladímír Cidlina Máte porouehaný televizor~ Jednoduchá rada. Pokud bydlíte v Teplicích, obraťte se na smluvní opravnu TESu Litvínov, firmu Filipová - Horák - Vinš, Řetenice, Smetanova 120, telefon nebo ELEKTRONIK MALINA, Duchcovská 15, telefon V Krupce Vám dobře poslouží Televizní služba Z. KALINA, Krupka, Teplická 338, telefon Zde je zajišťován veškerý záruční i pozáruční servis. Můžete zde zakoupit za přijatelnou cenu televizory zn. OTF, OVP, Tesla a PRIMA se zárukou 3-4 roky. Při nákupu získáte tu výhodu, že zakoupený televizor Vám pan Kalina dopraví zcela zdarma do bytu a stejně tak zdarma provede instalaci televizoru a seznámí Vás podrobně s obsluhou. Firmaje schopna zajistit opravy televizorů a prodej nových přijímačů pro celý region. Vladímír Cidlina BOJLEROVNA NENí ÚSCHOVNA Kolik stojí ztráta dokladů? Řidičský průkaz Ztratíme-Ií řidičský průkaz, neprodleně se dostavlme na Okresní ředitelství policie ČR v Tepliclch (informace jsou pro občany teplického okresu), a to v úřednl dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00, kde oznámíme ztrátu. S sebou si vezmeme platný občanský průkaz a 1 x foto o stejném rozměru jako na pas. Zde vyplníme žádost o vystavení nového řidičského průkazu a zaplatfme 100 Kč, nebo přifožlme stokorunový kolek. Řidičský průkaz je vydán na počkáni. IS Převzato z Radnice města Krupky Při pravidelných prohlídkách bojleroven v krupském sídlišti stále zjiš{uji jednu nemilou záležitost. Někteří družstevníci nerespektují skutečnost, že bojlerovny jsou vyhrazeným zařízením a tuto místnost si pletou s kočárkárnou nebo skladištěm odložených věcí. Znepři]emňujítak práci opravářům, kteří při odstraňování náhlé havárie překonávajf různé nástrahy, které zde připravili neukáznění družstevníci. Tito provinilci si snad ani neuvědomuji, že nejen hrubě porušujívnitrodružstevní předpisy, ale vlastně škodí sami sobě. Pří odcizení uložené věci - nejčastěji to bývají různá jfzdní kola - nedostanou od pojiš{ovny ani korunu, protože do vyhrazeného zařfzení je nepovolaným vstup přísně zakázán. Žádám proto všechny delegáty jednotlivých bloků, aby boj lerovny znovu prohl~dli a učinili rázná opatření. Jaroslav Stibinger elektrikář DBS Krupka zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

5 JAfi..NA.. TO Mezi nejjednodušši způsoby rekonstrukce bytu patři malování. Oiky dostupnosti (i cenové) kvalitnich nátěrových hmot a dobré nabidce potřebného nářadi a pomůcek si i méně zručný uživatel bytu může vymalovat sám. Ovšem pokud se nepustí do tónováni malby, linkováni a vzorkového válečkováni. Nářadi a pomdcky Maiilská štětka, malířský váleček, otiraci mřižka, malířská škrabka, štětec (nej lépe plochý) k nanášeni latexové barvy při bandážování, k vlhčení a zahlazováni při sádrováni, štětec zárohák, dvě stěrky (špachtle), jedna z nich úzká (pro sádrování), pryžová miska (na sádru), sádra, latexová barva, lihový nebo nitrocelul6zový lak, gáza (.,fáč") na přelepeni prasklin, dva kbellky, malířská barva. Úprava povrchu Podklad pod malbu musí být rovný, suchý, pevný, nemastný a pokud možno zbavený prachu. Proto stěny a strop pečlivě očistíme (smetákem, snaživější mohou použít i vysavač) od prachu, pavučin a zašlé špíny. Škrabáni: Není-Ii to nezbytně nutné (napřiklad v případě, kdy je "na sobě" hodně vrstev barvy), starou malbu seškrabujeme jen tam, kde praská nebo se odlupuje, kde byla poškozena prosakující vodou, nebo znečištěna mastnotou. Pokud chceme mít i tato místa v rovině s ostatní malbou, musíme je sádrou " vyrovnat". Poškozenou část stěny namočíme malifskou štětkou a malbu až na omítku seškrabujeme stěrkou (.. špachtlí"). Seškrabanou malbu z podlahy ihned odstraníme. Ověřte si na několika místech kvalitu staré malby. Udělaji-li se puchýře, nezbyde nic jiného než starou malbu seškrábat. Odstranění tapet: Pokud nebudeme UlOVU tapetovat, nezbývá než tapety sejmout. Je 1i tapeta na panelu, čeká na malujícího po jejím sejmutí nephjemné překvapení - velké póry v betonovém panelu, nebo ne zcela rovný podklad "tvrzených"desek tepelné izolace. Pak je nejlepší ceiou plochu pleštukovat, přestěrkovat, nebo obložit sádrokartonem (práci nechme odbomíkllm). Teprve takto upravený podklad je dobré vymalovat. Jiným, a pro mnohé snazším řešením je nalepení přetíratelné tapety. Řid~e se návodem, používejte zásadně lepidlo doporučené výrobcem! Tapety je možné natřít v někanka vrstvách. Sádrování: Díry po hřeblcích, praskliny ve stěnách apod. nejdříve přetřeme mokrým štětcem, potom zasádrujeme pomocí stěrky a mokrým štětcem uhladlme. Větši praskliny, zejména v panelových domech tak běžné, opravlme takto: Okolí trhliny navrlhčíme a oškrábeme. Do malé nádoby připravíme trochu latexové barvy a roličku gázy. Štětcem nanmlme barvu v okolí trhliny a ihned lepíme gázu, kterou štětcem po celé ploše přetřeme. Gáza by měla být nalepena hladce, bez.. varhánku". Zhruba za hodinu naneseme malířskou stěrkou sádru a plochu mokrým štětcem vyhladíme doztracena. Rezavé skvrny: Pro opravy rezavých skvrn existuje spousta doporučených pracovních postupů. Nám se osvědčil tento: Poškozené místo namočíme malířskou štětkou a pečlivě oškrábeme na omítku. Necháme opravdu zaschnout. Poškozené místo lehce přetřeme bezbarvým lihovým nebo nitrocelul6zovým lakem. Lak se musí do omítky vsáknout! Proto ho ředíme tak, aby nevytvořil povrchový film. Po dobrém zaschnuti je poškozené místo připraveno k malování. A pak konečně malujeme... Nejčastějšími zpllsoby jsou válečkování a nátěr štětkou. Předpokládáme, že použijete hotových nátěrových hmot. V návodu na použití výrobce uvádí vydatnost barvy (objem balení/ml). Spočtítejte si plochu malované místnosti + I 0% a podle toho nakupte množství nátěrové hmoty. Nezapomeňte, že většinou provádíme dva nátěry! Vždy začínáme malovat strop, zpravidla směrem od okna. Stanovený směr dodržujeme, neměníme ho. Nátěr nesmí stékat. Stěny malujeme shora dolů. Nikdy se nevracíme na nový nátěr! Čím rychleji postupujeme, tím stejnoměrnějšl nátěr budel Druhý nátěr děláme až po zaschnutí prvního. Při nanášení barvy válečkem se doporučuje válečkovat ve vrstvách na sebe vzájemně kolmých. Ale zkušenosti ukazuji, že při pečlivém provedeníje možné válečkovat pouze svisle. První vrstva by měla být mimě zředěná, po zaschnutí lze nanášet druhou vrstvu. Na celkovém výsledku se projeví i typ válečku (struktura jeho povrchu). Nevyhovuje vám bytové jádro? Není divu, že umakartové jádro dnes usjx>kojuje svým řešením i estetickou úrovní už jen málokoho. Uvážlme-li, že většina panelových domů pocházi z výstavby 70. le~ dostávají se bytovájádrana nejzaz!í hranici své životnosti - dosluhují funkčně, zaostávají vzhledově. Dílčí řešeni fonnou různých úprav a kompromisů sice mohou na čas pomoci, ale problém v podstatě jen oddálí. Prozíravým rozhodnutím je zásadnl rekonstrukce bytového jádra Rychlou, racionální a dokonalou alternativu nabízí technologie Knauf,jej írnžzákladem jsou sádrokartonové desky. Je to technologie i zásadně umožňující navíc zcela jiné, třeba odlišné a variabilní dispozični řešení prostoru, včetně rozvodů vody a elektřiny. A zatímco při celkových modernizacích byt opouštíme, rekonstrukce bytových jader bývají nejčastěji prováděny za provozu. Aby byl běžný chod rodiny narušen co nejméně, vedle kvality přestavby se pro nás stávají velmi důležitými i rychlost a prostředí stavby. Právě tady vyniknou přednosti systému Knaufnejlépe:všechny potřebné materiály - od sádrokartonů, profilu, lepidel, spárovacích hmot až po další produkty - poskytují dokonale sladěný systém, který snižuje technologické prostoje na minimum. Všechny.. mokré procesy" klasického řešení, tj. zdicí malty a omítky i pracné vysekávání drážek pro rozvody a podobně, alternativní rychlé, čisté, málo p~né a minimálně hlučné zpracováni prakticky v y lučuje. Účelnost ajednoduchost systému oceníte také při instalaci moderních osvětlovacich prvků a libovolné úpravě stěn a podlah, nejčastěji při lepeni obkladll a dlažeb ze široké tuzemské nabídky. Nemusíte na nic čekat, ihned po instalaci sádrokartonových desek můžete malovat nebo obkládat. Sádrokartonové konstrukce systérnu Knauf vykazuji vysokou požárni odolnost, ekologickou nezávadnost a výborné tepelně izolační vlastnosti. Mezi přesvědčivé argumenty uváděné ve prospěch sádrokartonových konstrukcí patří i nízké statické zatížení stavby. Sádrokartonovou konstrukci lze běžně použít i na nenosné příčky v bytě (I m2 váží asi 26 kg) - v těchto případech je vhodná konzultace s odborníkem. Systém Knaufvždy nabídne rychlé, elegantní a účelné řešení a paptat se na něj můžete u regionálních prodejců finny Knauf stavební systémy, v Praze na adrese Francouzská 94, Praha 10. Sondy Poznámka redakce: Pokud chcete svil} byt vylepšit timto návrhem, musíte o tom bezpodmlnečně uvědomit technické odděleni SBD Mir, paní Schwarzerovou, Č. tel Ta Vám sdělí bliui podrobnosti o podmínkách, za kterých midete přestavbu uskutečnil. 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 Chcete cvičit bez námahy? Dobře si zacvičíte a nejste unaveni Pro Vaše zdraví - Stroj cvičí za Vás! Že se dá intenzivně cvičit i bez námahy, o tom nás pfesvědči1 majitel studia SLENDER LIFE pan Josef Šavrda. V jeho studiu je pro Vás připraveno šest rekondičnich strojů poháněných elektromotorem. Cvičební hodina v salonu nahradl šest hodin tradiční gymnastiky II všech věkových kategorii. Co jednotlivé stoly dovedou: Stul Č. I SANBAG TABLE Lehkými a rytmickými pohyby pomáhá rozkládat tukové polštářky na boclch, hýždích, stehnech a zároveň je zpevní a zeštihlí. 10 min. = I 000 pohybů Stul Č. 2 LEGTABLE Cvičení napodobuje pěší chůzi. Zeštíhlí a zpevní celé dolní končetiny, zvláště vnitfui a zevnl stranu stehen. Procvičuje kýčelní a kolenní klouby a upravuje oběh v dolních končetinách. 10 min. = 3 km chůze Stili Č. 3 SITUP TABLE Společně s Vámi provádí cvičení "sed a leh". při kterém posilujete břišní svaly. stehna, lýtka a bederní partie zad. 10 min. = 90 pohybů "sed-ieh" Stili Č. 4 WAIST, TUMMY, HIP TABLE Lehce rytmicky zvedá a spouští nohy. Formuje a zeštihluje pas, břicho, boky, posiluje dolní část zada zlepšuje tvar hýždl. 10 min. = 900 střídavých pohybů dolními končetinami Stul č. 5 STRETCH TABLE Procvičuje celé tělo. Masírováním uvolňuje krční a bederní páteř. Upevňuje hrudní koš, prsa, břicho a lýtka. Zmenšuje nadbytek tuku na pažích. Zlepšuje celkové drženi těla. Stili Č. 6 V1BRATOR TABLE Dává Vám pocit příjemné relaxace. Povzbuzuje a zlepšuje krevní oběh, pomáhá uvolňovat přebytečnou vodu a toxické látky z těla. Pro koho je cvičeni vhodné: a) Pro ženy, které nechtěj! nebo nemohou navštěvoval běžná tělovýchovná zafizení a současně si chtějí zlepšit tělesnou kondici. Doporučuje se pro ženy s bolestmi v zádech, u kterých zejména posilujeme zádové a bfišni svaly, a tím celkově zlepšujeme drženi těla. Cvičeni je též vhodné pro zlepšení pohyblivosti kloubů, pro ženy po porodu, astmatiky, nemocné s poruchami krevního oběhu, k~ečovými žilami a v neposlední řadě pro ženy mající potiže s nadváhou. b) Jak cvičení probíhá? Na každém stole ležíte 10 minut a stoly cvičl za Vás. Postupně procvičite všechny svalové skupiny a klouby, pfitom se neunavite ani nezpotlte. c) Jaké budete mll výsledky? Pomoci těchto stolů výrazně zpevníte a zeštlhllte celou svou postavu. Po každém ošetřeni budete pociťovat nárůst své energie a zároveň si současně odpočinete a uvolnlte se. Y neposlední řadě zlepšite svůj celkový zdravotní stav. d) Co jdtě poskytujeme? pfi pfíchodu do našeho studia SLENDER LlFE zpracujeme Vaši zdravotni kartu, provedeme měření celé postavy (změrení na 10 mistech a zváženi). Z těchto udaju zpracujeme počltačovou analýzu Vaší postavy. Po 10 cvíčebnich hodinách provádíme nové měření a počítačovou analýzu postavy obdržite tedy doklad o dosažených výsledcích. K dispozicí je i lékařská konzultace. Vše v p~ljemném a klidném prostfedí a pod dozorem odborně vy koleného personálu. Studio SLENDER LlFE Vám dále nabizl tyto služby: ruční masáže - je možno si nechat namasírovat bud' část nebo celého člověka zábaly proti celulitidě - pomoci termokarty provedeme test stavu pokožky a doporučíme vhodný postup pn potlačení tohoto nepfijemného jevu kosmetická poradna profesionélni péče i kosmetika - profesionálem buďte vy nehtová modeláž Za dvě/dva doručené další cvičící Vám poskytneme zdarma jednu hodinu cvičerú navíc Po prohlídce srudia "přímo v akci" nim pan Šavrda podal p:xtrobnější informace: Ve studiu cvičí i lidé, ktem za normálnlch okolností cvičit nemohou. Mají prostě nějaké problémy, třeba bolestivá záda. Byly u nás i ženy s endoprotézou a bez problémů u nás cvičily. Cvičenci či cvičenky u nás absolvuji celkem II hodin. Docházeji k nám 2x týdně (jednu hodinu denně) po dobu pěti neděl. Během této doby cvičenci,,sundávají" jednu až dvě konfenční velikosti. U nás se neubývá na váze, ale na objemu a formuje se tělo. Když se tělo zpevní, tak vypadá štíhlejší. Hodně.žen k nám dochézl z důvodů relaxace. Při cvičeni je mírné pfitmí, hraje relaxační hudba, kterou si cvičenci mohou vybrat sami. Ale k vlastnímu cvičení : ženám, které celý den sedl u stroje nebo počítače tuhne pátef. Jsou z toho problémy a bolesti. Abychom i tyto problémy odstranili, doporučujeme masáže. Je to vždy na volbě klienta či klientky. Mohou třeba docházet jen na masáže či kombinovaně, nebo na cvičení bez masáže. Naje hodina trvá 70 minut - 60 minut cvičeni a 10 minut masáž. Aby naše klientky měly služeb co nejvíce, jsme schopni provést manikůru a nehtovou modeláž. Děláme zábaly proti celulitídě. Je to produkt firmy Biodroga je to vyrobeno z mořských ras. Nejsou to tedy žádné parafiny nebo skofice, což moc velké účinky nemá. Jsou to medomléčné zábaly. To nefunguje jen proti celulitidě, ale prospívá to k regeneraci pokožky celkově. aby naši klienti nekupovali "zajlce v pytli", mohou si jednu cvičební hodinu u nás vyzkoušet zcela nezávazně..."""'- Kouzlo celého cvičeni spočívá v tom,.že cvičební stůl vlastně cvičí za Vás, protože vcl:keré cvičeni provooí s Vámi a přinutí tak svaly, aby se napínaly. Vy ležíte na stole a pntom cvičlte a současně relaxujete a JX>hyb stroje Vám provádi lokální masáž. Přitomenje po celou dobu cvičení odborný personál. K nám dochází i lidé JX>stižení, ktetí majl problémy s pohybovým aparátem, ztuhlou páte~ z vynucených poloh v práci. To jsou ~hno problémy. které znemožňuji nonnálni cvičení v tělocvičně, jako jsou nemoci kloubů, artrozy a coaxartrozy, osteroporoza apod. pred nástupem na první cvičení se vyptáváme na všechny zdravotní problémy a založíme osobnl zdravotní kartu každého cvičence a p:xtle toho určime alternativní polohy na jednotlivých strojích. Naše pracovní doba: PO-PÁ 9-20 SO Pracovní dobu \ze upravit individuelně. Salon SLENDER-LIFE naleznete v Šanově I, Sochorova 1629 Infonnace na telefonu 0603/ Majitele salonu SLENDER-LIFE pana Josefa Šavrdu vyzpovídal Vladimír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

7 Prvni živé vysiláni TESu Litvinov Pondělí 30. blezna 1998 bylo pro litvlnovské "tesáky" dnem svátečnim. V šest hodin večer mohli diváci TESu zhlédnout na informačnlm kanálu první "živou" besedu vedoucích pracovnlkt1 TESu. V pllmém plenosu zodpovldali výkonný leditel ing. Vladimlr Petržllka a oblastnl ředitel Zdeněk Samek telefonické dotazy diváků. Na svůj prvn! pokus lze hodnotit besedu jako velmi dobře připravenou. Protagonisté besedy zodpověděli všechny otázky televiznfch diváků. Dotazů bylo mnoho a proto i beseda trvala poměrně dlouho. Z obrovského množství odpovědi na VMe otázky jsem vybral několik, které r se mi zdály nejzajímavější..,..~-- V souhrnném uspoládánlje uvádlm: V nejbližší době, současně se zvýšením poplatků za užívání tel zásuvky Vám bude předložena nová smlouva s' úplným výčtem všech programů. Základní nabídka bude navýšena na 22 televiznlch stanic. Program HBO, pokud si ho objednáte, do základní nabídky nespadá - platí se samostatně. Signály VPS -jsou to datové signály přenášené pod televizním obrazem, které slouži k ovládání videomagnetofonu. TES rozvádí tyto signály za předpokladu, že jsou obsaženy v původním televiznlm signálu. Tyto signály lze přijlmat, pokud bezchybně přijímáte teletext. K tomuto účelu slouží testová stránka. Pokud zjistíte, že plljem teletextu je špatný, obraťte se na zákaznický servis v Teplicích, telefon Technik přijde a problém odstraní. Stereozvuk a duální vysílání bude během tohoto léta. V dohledné době bude mlt TES svůj vlastni teletext, zřejmě pod programem MAX I. Jakmile bude dokončena dístribučnl síť a TES se dostane do všech domů optickými kabely, nabldne nám bohatou programovou nabídku, jak tomu je v sídelnlm městě TESu v Meziboří. Nenl možné si vybrat jen určité programy, ale celou skupinu televizních stanic. To znamená, omezenou, základní, rozšiřenou nebo speciálnl nabídku. K vysílání MTY vypršela platnost smlouvy. Jako náhradu je možné přijímat program VIVA. TES se však se společnosti MTV dohodlo dalšlm vysllánl a to dokonce ve zlepšené kvalítě. V době, kdy se Vám Zpravodaj dostane do rukou, již možná MTV poběží. Současně přibude i program VH I. Systém CODlS, který byl v některých objektech zapojen, hude zrušen a zcela převzat společností TES. S uživateli bude sepsána, nová smlouva. Loňské úmyslné rušení signálů TESu, které se na našich obrazovkách objevovalo v hlavním večerním vysílacím čase, bylo náležitě potrestáno,. u:,! I...,; soudem. Odsouzeni byli tři pracovníci konkurenční s polečnost i. Obžalováni a odsouzeni byli jednotlivci, nikoliv organizace. + V budoucnosti bude připojen internet. + Zcela konkrétně se jedná o připojení dalšího českého programu, a to GALAXIE. + Program KABEL PLUS zatím není možné realizovat pro až nesnesitelné finanční podmínky provozovatele tohoto programu. Program HBO, na který se tolik ptáte, bude dodáván těm uživatelům, kteří se včas pfihlásl. Vysílání v slti TESu začne I. října Od tohoto data má TES uzavřenou smlouvu. V živém vysllánl bylo wdpovězeno ještě mnoho otázek, ty však byly lokálního významu a neměly tedy platnost všeobecnou. Na mnohé jste se však nestačili anebo neměli možnost zeptat. Všechny Vaše dotazy zodpoví bud' ihned anebo po konzultaci s technickými pracovnlky paní Irena Krutzká v zákaznickém servisu v Teplicích (Doubravská ulice, budova Kancelář ských strojů), nejlépe však telefonicky na čísle Vladimír Cidlina Teplice řeší problémy s neplatiči individuálně TEPLICE (mar) - Také v Teplicích se majitelé a správci bytů potýkají s neplatiči. Přistup k řešeni této otázky se může značně lišit. Největší bytové družstvo v okrese, san Mír, dává výhradně pfednost mimosoudnímu vyrovnání dluhu. Celkový dluh na nájemném kolísá kolem 5 mil. Kč. Počet neplatíčů se pohybuje kolem 900, velcl, s dluhem nad , jsou 4. Přesná evidence, nenechat dlužníka na dluh zapomenout a hledat lešení spolu s ním, to je recept ing. Procházky, předsedy SBD Mír. V OSBD Teplice se podle jeho předsedy ing. Snížka loni vybralo na nájemném oproti předpisu o 6 mílionů Kč méně, za dodávky tepla a vody pak o 2,4 milionu Kč méně. I když dávají předno s t mimosoudnímu jednání, u soudu leží 30 žalob na zrušeni práva k užlvání bytu, družstvo disponuje 12 rozsudky. Tři nájemníky čeká stěhování do náhradnlho přístřeší. Pro tyto účely má družstvo ubytovnu se 6 byty. Dluh evidovaný SMMT Teplice činil k celkem Kč. Někte ré pohledávky se vztahují ještě k roku Za rok 1997 se podařilo částku snížit o Kč. Podle ředitelky Musilové řešl problémy s dlužníky pokusem o dohodu, odpojením elektřiny a vody a žalobou, rozhodnutí soudu však nájemníci málokdy respektuji. Deník Směr Přechovávání jednostopých motorových vozidel v prostor ách kočárkáren obytných domu Dle so učasně platných právních a technických norem není přípustné, aby objekt (popřípadějeho část) byl využíván kjinému účelu, než ke kterému byl zkolaudován. Proto v místnosti určené k ukládáni kočárků není možné garážovat jednostopá motorová vozidla (motocykly), ani provádět jejich opravy. Toto je možné pouze v případě změny užívání objektu na základě další kolaudace ve smyslu stavebního zákona. NES PO, služby v oblastech PO a BP Teplice, Masarykova 7, Telefon 0417/40153 Milan Neckář 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

8 Přikryl: Vládě chybí energetická politika Obce prý neumějí hospodařit, nájemné mizí ve firmách spravujících bytový fond Vláda svévolně deregulovala nájemné a ceny energii, aniž před tím pro to koncepčně připravila podmlnky, tvrdí Svaz českých a moravských bytových družstev. Předseda svazu Ivan Přikryl kritizoval představitele státu, že nevytvořili energetickou politiku a nemotivovali občany k úsporám energii. Občané nebudou schopni podle Přikryla platit vyšší náklady na bydlení a zároveň náklady na zateplení, měření a regulaci spotřebovaného tepla. Přitom lze jen zateplením uspořit 30 až 40 procent energií, o což se nástupci bývalých OPBH, realitní kanceláfe, vůbec nestarají a veškerou svou činnost orientují pouze na vybírání stále vyšších poplatků - za odvoz odpadků, úklíd, výtahy a samozřejmě i za energii nutnou k vytápění objektů. Přitom, jak se bytová družstva ve své praxi přesvědčila, lze snížit náklady na topení o procent, pokud se panelové domy dostatečně zateplí. Částka nutná na zateplení obecních bytů v panelových domech byla před časem, v roce 1993, odhadnuta exministry Dlouhým a Dybou na 250 miliard korun! Letošní státní rozpočet však počítá pouze se 150 miliony korun. Technický ředitel ing. Miloš Hejda připomněl, že se deregulace nájemného družstevníků přímo netýkají. Zdůraznil, že družstva dokážou s vybraným nájemným hospodařit, ale nedokážou zvýšenými poplatky vytvořit rezervy, aby zbylo na výstavbu dalších obytných domů. Znamená to tedy, že bytová družstva hospodaří pouze s tím bytovým fondem, který byl postaven ještě před revolucí. Dnešní družstevní bytový fond, navzdory programovému zateplování a opravám, stejně chátrá. Neúměrně se zvyšující náklady na elektřinu a topení ubírají družstevníkům možnost vytvářet takové rezervy, jež by umožnily růst bytového družstevnictví, navzdory tomu, že každé družstvo vynakládá veškeré přfjmy ve prospěch bydlení svých členů. Na druhou stranu, jak zmínil, obecní úřady nehospodaří s vybraným nájemným v obecních domech odpovědně, stále vyšší n~emné se ztrácí v režijních nákladech firem, které se mají o bytový fond starat, a tak vykazují ztráty, na něž nakonec musejí přispívat všichni občané z daní. Věru bezvýchodná situace v době, kdy se bytová výstavba pro řadového občana téměř zastavila a staví se jen obytné domy, jejichž nájem mohou uhradit jen lidé s vysokými příjmy. Deník Jablonecka Plyn má na byt podražit ze na Kč za rok Přímotopy, dálkové teplo a lehký topný olej ekopetrol patří k nejdražšímu topení PRAHA - Zvýšení cen za energie, které vláda chystá od I. července tohoto roku, postihne především rozpočet domácnosti s vlastním topením na plyn (etážové topení, wawky a karmy) se spotřebou do krychlových metru ročně. Zemní plyn je v současné době jedním z cenově nejvýhodnějších paliv, podle vládního návrhu má však od I. července 1998 zdražit o 20 až 30 procent. V rodinných domcích jsou nynější náklady na topení zemním plynem i po lednovém zdražení tuhých paliv nižší, než kdyby domácnosti topily hnědým uhlím, řekl vedoucí marketingu Pražské plynárenské Jan Žákovec. Dvojnásobné v porovnání se zemním plynem jsou současné náklady na vytápění dálkovým teplem, za které již 95 procent domácností od 1. ledna 1998 platí nedotovanou cenu. Topení zemním plynem je od ledna o polovinu levnější než používání přímotopů. Vyplývá to z analýzy ročních nákladů na vytápění bytů a rodinných domků v Praze po I. lednu tohoto roku, když byla sazba DPH u elektřiny, plynu a uhlí zvýšena z pěti na 22 procent a cena uhlí se u regionálních společností zvýšila až o 55 procent na I 550 Kč/tunu. Roční náklady na topeni v bytech o ploše 70 metrů čtverečních činí u zemního plynu korun poté, co se jeho cena od I. ledna 1998 zvýšila o 16 procent z korun. Po deregulaci v červenci by dosáhla ročně korun. Cena briket se od ledna zvýšila o 40 procent a topení s nimi v bytech ročně činí korun. O 26 procent se zvýšila cena koksu a náklady na topeni s timto palivem dosáhnou za rok II 394 korun. Elektrické přfmotopy ve stejném modelu zdražily v lednu o 16 procent zlo 422 korun na Kč/rok. Po I. červenci to má být korun ročně, pokud se podle předběžného vládního návrhu cena elektřiny dále zvýší o 27 procent. V průměru korun ročně činí náklady za dálkové teplo, které je již prodáváno za deregulovanou cenu. Nejdražšími topnými médii jsou lehký topný olej ekopetrol, jehož cena se v lednu zvýšila o deset procent a roční topení v bytě vyjde na korun a propan, který po 29 procentním zdražení ročně stojí korun. U rodinného domku s plochou 100 metrů čtverečních a roční spotřebou tepla 100 GJ je nejlevnější zemní plyn ( korun ročně), akumulační elektřina vyjde na korun za rok, koksje za korun, přímotopy Kč a dálkové teplo za korun. Červencová deregulace by v průměru zvýšila cenu za přímotopy v domcích na korun ročně a topení plynem na korun. Deník Směr Vážení čtenáři! v poslední době dostáváme mnoho dopisů, kde si ztěžujete na všemožné. Mnoho dopisů všakje nepodepsaných a pokud snad se něco podpisu zdánlivě podobá, tak je to podpis" nájemníci domu" nebo" Vaši čtenáři" a podobně. Takové dopisy nemůžeme vyřizovat. Naše redakce Váš podpis uchová v tajemství, tak se nemáte čeho obávat. Anonymy však nevyřizujeme. Nemáte se tedy fý podepsaní čeho obávat. Podepsané dopisy se budeme snažit vyřídit, pokud to bude v našich silách. Většinu Vašich dopisů všakje vhodné adresovat přímo oddělení, kterému ztížnost patří. fýřízení Vaší zfížnosti se tak urychlí. Jak víte, náš Zpravodaj vychází vždy po dvouměsíční přestávce - a to je přece jen dlouhá doba. Tak tedy - až nám budete chtít napsat, podepište se. Na takové dopisy se.těšíme' Vladimír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Tepllce 13/1998

9 Píši VámprolO, že bychrádazdlď'azňujinejsem sám, kdo by uvltal v některém čísle ZPRA VODAJe stanovisko orgánu družstva, které by vysvětlilo frontální útok v péči o bytový fond v Trnovanské ulici. Chci říci, že zásadně se starostlivostí souhlasím, ale jii nesdi/lm takovou spokojenost s tím, zda muselo k tomuto dojít v této době a v takovém rozahu. Proč? Teprve uplynul druhý měsíc v roce a také již po druhé nám byl měněn předpis úhrady, ale směrem nahoru. Tonás čekáještě "deregulace" cen el. proudu, plynu atd. Vznešeně se používá pojmenováni deregulace namísto faktického obsahu slova zdraiování. Vše ledy mw/me plalit krom nájmu zálohovaně. Dále platíme půjčky a úrok z jiného úvěru (nekonkrétního). Předpis úhrady je sice rozepsán, ale žel nemohu být spokojen. Nevyčtu totiž, kdy placené zálohy budou vyú.čtovárry,jaký druh oprav byl prováděn, ani to, kdy a která půjčka bude ukontena. To považují za nesprávné. Jako plátce mwfm také znát vyúčtování. V nějaké celoroční závěrce druistva mé to neuspokojuje. Výsledky mohu ovlivnit také tím, že vím, jak práce byly kontrolovány a převzaty. Jde mi o výsledky všech nákladů objektu jako samostatného celku. To trápí každého a nikdo nedostává žádouci vysvětlení. K tomu mám faktické připomínky: - zatepleni - bylo nezbytné. Jeho povrchová úprava a dalšlpéče o ni bude nesrovnatelně dražší, než ta dosavadní. Zejména boční zdi, kde velká plocha přímo svádí k míčovým hrám dětí a k různým nápisům či malbám. Rodiče ve výchově svých ratolestí nebudou lepší než dosud, nic jim nezakátou ani je nebudou kontrolovat venku. K poškozeni se nikdo nebude hlásit. Poškozené (snadné proraienl) zateplení bude platil kdo? A budeme tu mll další náklady. -dále k chystanému zateplenízadní strany. Tam bude opit sejímáno oplechování parapetu pod okny lodgie. To je neporufené. Nebylo vystaveno přímému vlivu vodya mohlo by sloui.itještě dvacet let. V tomlo směru doporučují přehodnotil další postup. Půjde o zbytečný fin. výdaj. Namísto toho bych upřednostnil zábradlí, které podléhá od spadu korozi. Píši o 10m všem proto, neboť řadě uživatelů (zvláště důchodcú) začíná úhrada všech záloh a to ještě nutno uvést, že se musí platit další služby a poplatky (rádio, televize, telefon. tisk) komplikovat život ajdou do tísně, kdy jim nezbyde ani životní minimum. Obávám se, aby družstvu v takovém rozsahu nenastaly nezaplacené úvěry, nebol uživatelé bytu - družstevníci - prostě nato nebudou mít. Vzhledem k věku a znalosti našich národních zvláštnosti" odezdikezdicismu" a hurá akcí, nevyjúnaje optt slibovaného blahobytu Klausovou vládou a ani tou, která z voleb vzejde, chci připomenout, že odpovědné pracovníky družstva platlme ze svého proto, aby plnili služby nám a nikoliv opačně, kdyi se družstevník dovolává vysvětleni či náprav. Arogance u mnoha představitelů vedou občany k tomu, že se bojí a bohužel více, než tomu bylo, a mlčí. To není dobrá budoucnost. Doufám, te neshledáváte požadované za překážku a bude na dopis reagováno. PK Odpověd' na otázku oprav objektů v Trnovanské ulici. Otázka fmancováni oprav v našem družstvu je snad všeobecn ě známa, ale pro jistotu ji zopakuji. Financování oprav se zásadně provádí v rámci jednoho objektu. Laicky řečeno : jaké opravy si ten který objekt zaplatí, takové se mu provedou. Solidární výpomoc ostatních družstevníků spočíva v tom, že pokud některý objekt má na svém fondu oprav finanční prostředky, které momentálně nepotřebuje, může je půjčit tomu objektu, který na konkrétní opravu fmanční prostředky nemá. Tyto prostředky se však musí vrátit na konto toho objektu, kde byly vytvořeny. Tento způsob půjček už využily téměř všechny samospravy. Problémem je jak vysokou měsíční částkou přispívat do fondu oprav? Snaha družstevníků je, aby tato částka byla co nejnižší. Odůvodňují to zejména tím, že jejich objekt v dohledné době neplanuje velké opravy, že vzhledem ke zvyšujícím se cenám všeho není vhodná doba ke zvyšování fondu oprav a podobně. Zkušenosti však ukazuj i, že vzhledem k všeobecnému zanedbáváni oprav bytových objektů, ale především k neustále se zvyšujícím cenám všeho, tedy i cen za opravy objektů se ukazuje, že fond oprav jena nízké úrovni aje nedostatečný zejména v případě větších oprav. Byly doby, kdy se z fondu oprav hradily výměny v bytech. Např. výměny vany, umyvadla, kuchyňské linky, plynového sporáku apod. Protože však fond oprav se stal velice brzy nedostačujícim na tyto opravy zejména proto, že ceny materiálu několikanásobně vzrostly, rozhodlo shromáždění delegátů při schvalováni nových stanov družstva v roce 1991 o tom, že "za dvenni bytu si hradí opravy každý uživatel sám". Je zajímavé, jak družstevnici citlivě rozlišuj í, co bylo nebo je hrazeno z fondu oprava co si musí každý zaplatit sám. Přestože fond oprav si vytváří každý objekt sám. Znám i konkrétní družstvo v městě Písku, kde stále do fondu oprav přispívají minimální částkou. Jakoukoliv výměnu i dříve si hradil každý družstevník sám. V pfípadě opravy střechy rozpočtou se náklady na jednotlivé byty a každý musí zaplatit úměrnou cenu (např. u bytu 1+2 částku ,. Kč) pled zahájenun opravy. Má-Ii být družstvo správným hospodářem svěřeného majetku, musí v některých případech rozhodnout i proti vůli některých samospráv. Abych byl konkrétní. Naše družstvo má téměř ve všech objektech zavedeny individuální měřiče na odběr studené a teplé vody v bytě a poměrová měřidla na radiátorech ústředního topení. Smysl zavedení těchto měřičů byl jasný: umožňuje spravedl i vější rozdělení nákladů na jednotlivé byty. Dnes tuto skutečnost považujeme za samoz!ejmost. Dokonce, pokud čtete inzeráty, tak v některých inzerátech je tato skutečnost uváděna, :dejmě proto, aby byla zdůvodněna výše nabídky. Přesto však před zavedením těchto měřidel byly některé samosprávy "zásadně" proti. Protože představenstvo družstva rozhodlo, že instalace měřidel bude provedena v rámci celého družstva, byla instalace měřidel provedena i II samospráv, které S instalaci nesouhlasily. Může nám býti zadostiučiněním, že právě nájemnici z těchto "protestujících" samospráv nám dnes i'íkají~ že družstvo mělo tato poměrová měřidla zavést již dávno. A teď k problému oprav v Trnovanské ulici. Tím odpovídám současně na dotaz pod zkratkou PK. Dotace státu na odstranění vad panelové výstavby se neustále zmenšuji a pravděpodobně přestanou úplně. Představenstvo družstva při svém rozhodování, u kterého objektu provést zatepleni, případně generální opravu, přihlíželo donedávna nejen k objektivní potřebě toho kterého objektu, ale i ke skutečnosti,jak velkou finanční částku má na fondu oprav. V případě objektů v Trnovanské ulici bylo představenstvo družstva vedeno pouze nutností vážných vad na panelech (zejména zadní stěna) a nutností oprav balkonů včetně výměn zábradlí a možností využiti jedné z posledních možnosti čerpání státních dotací na odstranění vad panelové výstavby. Podmínky pro poskytnutí dotací byly mimořádně přísné (dotace smí být poskytnuta na úhradu pouze části nákladů a řada dalších podmínek). Nesplnění podmínek by mělo za následek vrácení těchto finančních prostředků státu. Představenstvo družstva hlasováním rozhodlo, že využiti jedné z posledních dotací pro tyto objekty je vice než žádoucí. Při tomto jednáni byly ro vněž zvažovány dopady zvýšeného nájemného na jednotlivé družstevnlky. Představenstvo došlo k závěru, že zvýšené nájemné v důsledku financování těchto oprav je na hranici únosnosti pro většinu družstevníků těchto objektů. Možnost splácení v období 10-ti let považuje představenstvo za výhodnější, nežli zaplacení celé částky najednou. V případě vlastníků bytů požaduje družstvo tentokrát v roli správce objektů zaplacení poměrné částky za opravu objektu nejdéle do 19-ti měsíců. Pokud by chtěl někdo z družstevníků zaplatit poměrnou část najednou, a nechtěl ji splácet 10 let s 12% úrokem, může tak učinit. Jsem přesvědčen, že hodně družstevníků z objektů v Tmovanské ulici s mými důvody nebude souhlasit, neboť celý problém vidí zejména v neúmě rn ém zvýšení náj mu. Zkusme se ale zamyslet nad námitkou, zda je nyní vhodná doba na provádění těchto drahých oprav. Dojdeme k závěru, že není. Ale pravděpodobně nebude nikdy, neboť ceny oprav se neustále zvyšují. Dostatek finančních prostředků na fondu oprav zůstane podle mého názoru ještě dlouho zbožným přaním. Rovněž nelze předpokládat, že nám nějaký "sponzor" poskytne nějaké miliony na opravy. Zůstává skutečností, že všechny potřebné opravy si musí každý objekt financovat sám z peněz nájemníků. Odmítáme snahu některých družstevníků opravy v současné době vůbec neprovádět a zabývat se pouze haváriemi. Každý družstevník má právo vědět, jak družstvo hospodafilo v uplynulém roce. Každý delegát dos tává od ekonomického útvaru družstva čtvrtletní vyúčtová n í svého objektu. U211ávám, že podvojné účetnic tví nemusí být pro každého občana dostatečně srozumitelné. Proto může každý z delegátů požadovat podrobnější vy s větlení na ekonomickém úseku družstva. Vysvětlovat ale podrobné vyúčtování každému jednotlivci je technicky neproveditelné. Pokud se domníváte, že vás delegát nedostatečně informuje, zvolte si mluvčího, kterého pověříte tím, aby veškeré doklady týkající se vašeho objektu v uplynulém roce překontroloval. Ing. Václav Sláma člen představenstva 13/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

10 Každý rok, po skončení zúčtovac!ho období, nastává onen dlouho očekávaný okamžik pravdy - vyúčtování zálohově placených služeb spojených s užíváním bytu v předcházejícím roce(dále jen vyúčtování). Pro někoho je to mílé překvapení v dodatečném finančním příjmu do rodínného rozpočtu, pro někoho však naopak nastává problém z čeho zaplatit nedoplatek. V průběhu dubna letošního roku bylo rozesíláno vyúčtování za rok 1997, v případě družstevních bytů se tak dělo většinou prostřednictvím delegátů jednotlivých objektů. Delegáti mají povinnost při převzetí vyúčtování za celý objekt toto vyúčtování překontrolovat a v případě nejasnosti požádat příslušného odborného pracovníka správy družstva o vyčerpávajíc! vysvětlení. Zároveň by se měly v této etapě vyúčtování odstranit i případné chyby nebo nedostatky a tak předejít možným reklamacím od nájemníků, přestože je zpracování podkladů věnována maximální pozornost. Nejsou-Ii ze strany delegáta žádné připomínky, převzaté vyúčtování dále předávájižjednotlivým nájemníkům proti podpisu. Delegát ja vlastně první představitel družstva, který musí čelit případným dotazům nebo námitkám a měl by je proto umět vysvětlit a v některých případech i přispět k zamezení neoprávněné reklamace. Je tlm myšleno vysvětlení rozúčtování jednotlivých služeb a posouzení chybně nahlášených nebo neumožněných odečtů stavti bytových vodoměrů. Kvalita vlastního vyúčtování, tj. správnost finančních částek je závislá především na přesnosti - odečtených údajů z bytových měřidel tepla, studené (SV) a teplé užitkové vody (TUV). Měření tepla a způsob rozúčtování nákladů za odběr tepla byl j iž vysvětlen ve Zpravodaj i čj2 - březen Tyto odečty se provádí 2x ročně, a to k a k každého roku (samozřejmě se může datum odečtu v konkrétním případě o několik dní lišit). Za první pololetí loňského roku prováděli odečty s tavů měřidel (SV a TUV) především delegáti jednotlivých objektu. Za druhé pololetí to již byli pracovníci finny RONleA. K této změně vedlo představenstvo přesvědčení, že bude zajištěno naprosto objektivní odečítání stavů měfidel na profesionální úrovni, což se v minulosti vždy nestávalo a docházelo pak ke zbytečným oprávněným reklamac!m ze strany nájemníků a tím i ke zbytečným průtahům při zpracovávání vyúčtování. Vzhledem k tomu, že se jedná zhruba o údajů (SV a TUV), které se musí zpracovat ve velmi krátké době, přesnost a správnost vstupních údajů je proto rozhoduj ícf. Při zpracovávání podkladů byly mnohé chyby při odečtech stavů bytových vodoměrů zj ištěny a následně odstraněny. Množí se však reklamace u nájemníků, případně vlastníků, kteří neumožnili odečty stavů bytových vodoměrů, v ojedinělých případech i za několik let a teprve cena SV a TUV je pravděpodobně donutila se tímto problémem vážně zabývat i když to patfí k jejich základním povinnostem podle Stanov družstva (Čl. 13 písm. i) - umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického as stavu bytu (garáže), odečet stavu měřidel tepla, teplé a studené vody. Vše, co bylo výše napsáno, platl v plné míře pro nájemníky družstevních bytů nebo bytů v majetku družstva. V případě vyúčtování pro vlastníky bytových jednotek však platl některé odlišnosti. Vyúčtování prostřednictvím nedostávaj í delegáta, ale poštou v doporučeném dopisu. Proto, mají-ii dotazy, připomínky, námítky nebo chtějí-ií uplamit reklamaci, musí se vždy obracet na správce domu, tj. některého odpovědného pracovníka správy SBD Mír Teplíce. Vlastní vyúčtováníje přehledné, bylo zpracováno dle zásad schváíených shromážděnhn delegátů (Stanovy družstva - Č1.l2 písm. g). Přílohy čj a 2 jsou plně v souladu s ustanoveními vyhlášky 245/ 1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užítkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Na závěr tohoto článku bych rád upozornil na skutečnost, že s platností od jsou pro nájemníky družstevních bytů a vlastníky bytových jednotek zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním bytů stanoveny podle vyhlášky č Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytování s užíváním těchto bytů. V případě ostatních bytů (např. převzatých od SMM Teplice) zůstává v platností vyhláška č Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytována s užíváním bytu, ve zně ní předpisů. pozdějších ing. FrantiJek Zamazal vedouci ekonomického úseku Vyměním družstevní byt 1+3 na Nové Vsi za 1 + I, nebo 2+0 v Řetenicích, Šanově II nebo Trnovanech, přfpadně byt převedu. Volejte po 18. hodině na tel. č Vyměním družstevní byt 1+3L v Šanově II za menší byt, a to 111,2/0 nebo garsonieru. K doptání na adrese Vladislav Krsek, Trnovanská 1280 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

11 ~ v v ~ BYfOVA DRUZSTVA VCERA, Dns A ZITRA o vyjádření k současnému aktuálnímu stavu, programu a problémům bytových družstev jsme požádali ing. MILOŠE HEJDU, feditele technického odboru rozvoje a výstavby Svazu českých a moravských bytových družstev. Není žádným tajamstvím, že bydlen! je jednou z nejpalčivějšich otázek současnosti. Stále narůstá počet lidí, kten se marně snaží získat plnohodnotné a důstojné bydlení, Výstavba nových bytů za přijatelnou cenu přitom téměř zamrzla a odráži dnešní krizi stavebnictví. Můžete srovnat z vašeho pohledu stav výstavby nyní s výstavbou třeba před lety? Družstevní bytová výstavba v té podobě,jakjsmeji znali v minulých letech, prakticky skončila. Dnes vlastně existuje spíše výstavba prostřednictvlm bytových družstev, kdy se bytová družstva chovají prakticky jako každý jiný investor, to znamená bez jakékoliv státní pomoci, jakéhokoliv zvýhodněného úvěru mohou využívat jen ty možnosti, jaké mají ostatní stavebníci. Například v 70. letech stavěla družstva dvojim zpusobem. Subdodavatelsky, což činilo asi bytů ročně, většinou panelových a potom také svépomocí, která představovala asi bytů ročně. Dnes můžeme hovořit řádov~ o kolika ročně vystavěných bytech? Pokud budeme tedy uvažovat řádově, jedná se o stovky bytti, a to především na ůzem! Prahy, kde se ještě daj! sehnat klienti s dostatečnými prostředky. Není třeba diskutovat o tom, že bytový fond vyžaduje neustálý proces udržování a obnovování, aby byl schopen plnit základnl funkci a uspokojovat dnešní nároky na bydlen!. Jak se vyrovnáváte s problémem odstraňování vad panelových domů, jehož nesmělé klepání na dveře se změnilo v pěkně silné boucháni? V české republice bylo od 50. let do současnosti postaveno asi panelových bytů, z toho bytová družstva vlastní a spravují zhruba bytů. Tyto byty jsou skutečně ve špatném stavu, kterému nahrála už ta skutečnost jakési velkovýroby a umělého drženi cen na co nejnižší úrovni za každou cenu při výstavbě. Na to pochopitelně doplácela kvalita bytu i jeho standartního vybaveni. Podepsali se na tom jak projektanti, tak dodavatelé a investoři a výsledkem je špatná kvalita již od počátku. Dnes se ty nejstarší byty dostávají do stádia, kdy mají 40 let a konstrukce začinaji dožívat. Nejen konstrukce vnitřní jako např. rozvody, ale i konstrukce nosné. Zejménajsou postiženy... pláště, lodžie, balkony, stfechy, kde dochází k vážným narušením konstrukce. Druhým zásadním problémem je otázka energetická, panelové byty spotřebuj! dvojnásobné množství enerie. Vyvstal tak obrovský problém, kdy je třeba fešít jak problémy statícké, tak také energetické hledisko, které je především vzhledem k neustálému zdražování této komodity nepfehlédnutelné. To znamená zateplovat, staticky opravovat, ošetřit zkorodovanou výztuž, beton, balkony, lodžie atd. Můžete hovořit v korunách? Kolik tohle všechno bude vlastně stát? A kde na to vzít? Rekonstrukce jednoho panelového bytu si vyžádá asi korun. Znásobíme-Ii to tedy počtem bytů, dostaneme se k částce miliard korun. Podptirné programy těchto oprav jsou zatím spíše jakási nahodilá řešení, nárazové akce, kdy stát něco uvolňuje, ale ve srovnání s celkovou potřebou jsou to velice malé částky. Pochopitelně nelze očekávat, že stát někde vezme 300 miliard a dá je k dispozici. Bude počítat se spoluúčastí vlastníkti domů, s formou nějakých dotací a zvýhodněných úvěrů. V letošním roce bylo uvolněno 240 milionů a z toho dostala bytová družstva asi 160 milionů. Předtím to byly řádově desítky milionů, tu dvacet, támhle pětadvacet. Nějaký program se rýsuje, Ministerstvo pro místní rozvoj se této problematice začíná věnovat intenzivněji a hledat prostředky a postupy. Nějaký systémový program se tedy rodi, ovšem podtí to i lidé na své kapse a do bydleni budou muset investovat mnohem vice než dosud. Můžeme se pro nějaký dobrý příklad obrátit třeba do zahraničí? Takový bývalý východní Berlín nepochybně řeší stejný problém. Program z Německa je příkladný. Berlin, který by se měl do roku 2000 stát hlavn!m městem, se potýkal s problémem paneláků snad ještě v děsivější je tomu u nás. Panelová sídliště tam byla formě, než vystavěna v mnohem vě~ím měřítku, prostě ohromné bulváry lemované dlouhatánskými, kilometrovými řadami panelových domů. Tyto domy se teď zateplují, dělají se nové kvalitní a estetické fasády, balkony a lodžie, opravují se střechy a vstupy. Všechno je řešeno pomocí půjček, které jsou na 27 let, okolo 4,5 % a vychází to así 1,50 DEM na m' za měsíc. Když vezmeme byt o ploše m', činí splátka asi 100 marek měsíčně, což unese každý a domy a byty jsou v pofádku. Stát to samozřejmě stojí ohromné peníze, které však v tomto případě vydává velmi smysluplně. Např. v Holansku se paneláky staví. Staví se paneláky, monolity a zděné domy, od každého zhruba stejný díl. Nepoznáte ani, že se jedná o panelák, všechno je kvalitně smontováno z kvalitně vyrobeného materiál u, podmínkou je dokonalé zatepleni, estetická fasáda. Dóleži tá je tam ovšemjedna věc, totiž ekonomika domu. Od samého začátku je primárním faktorem nájemné, které by mělo a také pokrývá všechny položky potřebné na obnovu, údržbu, provoz, pojistné, správu domti a bytti, a to vše dává možnost plánované údržby. A právě takové plánování v Holandsku probíhá, mají plány pětileté a roční, rozepisují veškeré úkoly. A pracovníci družstva odpovědní za stav domů vycházeji z těchto podrobně zpracovaných plánti a případné náklady uhradí z rezerv, které se díky odpovídajícímu nájemnému vytvoří. U nás je velký průšvih v tom, že je tady ohromná zanedbanost, protože se lecos podcenilo a náj..:inné bylo nesmy s lně nízké a logicky se nemohla vytvořit žádná rezerva To znamená, že se neopravovalo nebo se opravovalo minimálně a přičte-ti se mizerná výchozí kvalita panelové výstavby, jsme tam, kde jsme. Jak vidite budoucnost českého bytového družstevnictvi? Já vycházím z celosvětových zkušenosti a všude družstva existují desítky let, vedou si velmi dobře v bytové výstavbě i správě bytů a v konkurenci patří k těm nejlepším. I unás vidím dobrou perspektivu, připravuji se nezisková bytová družstva, která by měla stavět, mělo by dojít k něja kým injekcím právě ve stavební činnosti apod. Stručně řečeno nevidím budoucnost v nijak děsivě temných barvách. Předpokladem je snaha a píle všech zainteresovaných. "Zkušenosti napovidaji, že družstvo je chápáno občany i samotnými členy družstev mnohdy velice rozpačitě a nepřesně. Členové, kteři docházejí do kanceláře družstva a nebo o družstvu hovon. mnohdy použivaji zvláštní terminologii - hovon o družstvu v třetí osobě - ono udělalo či ono neudělalo nějaké opatření, ono nám předepsalo apod. Jen málokterý družstevník si uvědomuje své postavení spoluvlastnika celé společnosti. Vztah družstva a člena je vždy profilován ochotou komunikace a vzájemného pochopeni na obou stranách, družstvo je třeba chránit a pěstovat, aby mohlo plnit svoji funkci k všestranné spokojenosti. Funkcionáře družstva lze vyměnit, pracovniky rozpustit, ale rodin žijících v družstevních bytech si nové byty asi hledat nebo postavit nemůže, a proto je třeba naučit se principům družstva rozumět. " JUDr. Ivan Přikryl, předseda SČMBD Veletržní noviny duben 98 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

12 V SBD Mír dávají přednost nůtnosoudnímu vyrovnání Setkávají se tu s chrouickými neplatiči i s lidmi, kteří se dočasně ocitli v relativní nouzi, záleží na jejich žebříčku hodnot TEPLICE - Jaké problémy mají s neplatiči v SBD Mír ajak se s nimi vypořádávají, o tom jsme si povídali v sídle družstva s předsedou SBD Mir ing. Procházkou a vedoucí evidence nájemného Irenou Pálkovou. Ve srovnání s jinými bytovými družstvy není hladina dluhu, která kolísá kolem částky pět milionů, nijak vysoká a to, prosím, II soudu neleží jediná žaloba na neplatiče! Protože je SBD Mír na druhé straně největším bytovým družstvem na Teplicku, zajímalo nás samozřejmě, jak se jim toho podařilo dosáhnout. Koho považují za neplatiče. "Nep latičem se stává ten, kdo nezaplatí byť jediný nájem. Po nezaplacení již druhého nájmu ho začínáme upomínat, běží mu poplatek z prodlení", říká l. Pálková jasně. Poplatek z prodlení podle vládního nařízení č. 142 z roku 1994 je pfísný a tvrdý. Činí denně d vě a půl promile z dlužné částky! To je jako dluh s 91 % ročním úrokem. Je to finančně kruté, ale nezbytné. Tuto sankci ve smyslu onoho vládního nařízeni v SBD Mír důsledně účtují, takže když někdo třikrát nezaplatí nájem, neznamená to, že dluží i po půl roce dejme tomu pouze třikrát dva tisíce - denně mu nabíhají poplatky z prodlení. S obyvateli družstevních bytů, kteří se dostanou do svízelné situace často ne vlastni vinou, se snaží na družstvu dohodnout. Navrhnou jim třeba postupné splácení dluhu nebo se dohodnou na termínu, dokdy by mohl být dluh splacen. "Nejhorší jsou chroničtí neplatiči, kteří využívají poskytovaných služeb a výhod, ale bud' na nájemné nemají dostatek finančních prostředků, a potom by měli svou bytovou situaci ř~it jinak, nebo nájemné neplatl úmyslně a dávajl přednost jiným požitkům. Jejich žebříček hodnot je jiný", říká zasvěceně Irena Pálková, žena, která přichází s neplatiči do styku dnes a denně. Jiný žebříček hodnot. "Máme případy, že i lidé, ktefí běžně platí, nezaplatí pfed Vánoci, protože tyto penlze vydají na něcojiného ajejich příjmové poměry nejsou takové, aby vzniklý dluh mohli urychleně uhradit. V lednu nemají dvojnásobnou výplatu, aby uhradili dva nájmy najednou a prosincový nájem tedy zůstávají dlužni", vypráví ing. Procházka. Např. nájemník nezaplatil 3 400,- Kč a za nějakou dobu s hrůzou zjistí, že to spolu s poplatkem z prodlen! je už třeba 4 200,- Kč. Když se stydí, penále utěšeně narůstá a problém se zvětšuje (pštrosí politika není řešeni). Slušný a rozumný člověk přijde, vysvětll, domluví se na ř~eni. Kolik je neplatičů? Z nájemníků sedmi tislc tříset padesáti bytů družstva jich patří mezi dlužníky zhruba devět set. Dluží průměrně kolem pěti tisíc korun. Velké dlužníky, s dluhem nad padesát tisíc, má SBD Mír dva. S dluhem od padesáti do čtyřiceti tisíc také dva. nejvíce je středních dlužníků, kteří dluží od čtyř do deseti tisíc. Počet dlužníků kolísá jen mírně, nejde stále o ty samé lidi - někdo dluh zaplatí a jiný dlužit začíná. Z čeho se to platí. "Družstvo, stejně jako každý podnik, má určité cash-flow, oběh peněz, do družstva přicházejí různé peníze. Dluhy jsou uhrazeny i z těchto jiných peněz, ale jsou evidovány na toho, kdo je způsobil a od něho jsou také vymáhány. Samozřejmě nesmí dojít k situaci, kdy by se jen vydávalo a nic nepřicházelo. Jde o to, překlenout období, než seje podaří vymoci. Pokud by se to nedařilo, a vznikly by dluhy většl, než je schopen podnik, v tomto případě družstvo, unést, vznikla by druhotná platební neschopnost, dnes tak častá u velkých podniků", vysvětluje ing. Procházka. Pracovníci družstva nemohou takovou situaci dopustit a proto se dů sledně zabývají dluhy ihned, jak vzniknou. Jak z toho ven? Předseda družstva říká: "Využíváme takřka výhradně mimosoudnich dohod o vyrovnání dluhu, za posledních sedm - osm let jsme nedali k soudu jediný případ. Považujeme to za neprůchodné. Každý vl, jakjsou soudy pfetížené ajak dlouho by se muselo čekat na výsledek soudního řízení." Nájemník je upomínán písemně i osobně zaměstnanci družstva a delegátem, což je jeden z družstevníků, kterého si ostatní v domě zvolili jako svého mluvčího. Pracovníci družstva volf při ř~ení problému individuální přístup. Neznamená to, že by někomu něco odpustili. Jdou za dlužníky. "Pokud se dlužník nepřijde dohodnout k nám, chodíme my za nim. Do bytu, do zaměstnání, za jeho rodiči. Abychom mu to trochu znepřljemnili, připomněli mu, že dluží a že to musí řešit, že to nejde zapomenout", VYSVětluje ing. Procházka. Lidé si někdy naivně myslí, že se na věc zapomene, že se jejich údaje v počítači ztratí nebo se snad koncem roku založl ad acta. Jenže to se nestane. Kdo dluží více než deset tisíc, tomuje věnována už opravdu intenzivní "péče". Lze domluvit s rozvodnými závody odpojení elektřiny, a pokud je to technicky možné, odpojit vodu. Na případné černé odběry rádi upozorní sousedi, protože by jinak museli na hříšníka opravdu doplácet. Družstevníka mohou vyloučit. "Je tu také jedno specifikum možné jen u družstev: máme možnost sáhnout k vyloučení člena, který neplatí, z družstva. Ten pak ztrácí veškerá družstevní práva a výhody. Neznamená to sice být vyhozen na ulici, ale nemože už s bytem volně disponovat, přichází o užívací právo. A to je nepřijemné. Vyloučeným doporučujeme, aby si našli nové bydlení, doporučujeme výměny. Díky tomuto úsilí lze konstatovat, že se v poměru k neustále narůstajíclmu nájemnému zvyšuje celková dlužná částka nepatrně. Je třeba i připomenout, že vzhledem k namontovanýrn měřičům tepla, studené a teplé vody ve všech družstevních bytech má každý uživatel možnost s těmito náklady hospodařit tak, aby zálohy na tyto položky (cca 2/3 z celkového nájemného) byly co nejnižší." Deník Směr ndůigr VIadimlr CidlbIa. ~1Dg. Václav SI6ma iii1i~~ ilrulstvo MIr, redakce Zpravodaje, KoIIAro\Ia S92, Krupka tel ~ Severa. Dlouhá ll, Krupka, tel,; 0411/861534, DubskU7, 415 Ol Teplice, tel.: \I zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu mimořádná příloha www.dtest.cz Uzavírání kupní smlouvy Stáčení tachometru Omlazování vozidel Prověřování původu vozidla Fyzická prohlídka automobilu Ověřování technického stavu Jak na koupi ojetého vozu

Více

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín kuchyně a nábytek pro Váš domov VÝROBNÍ ZÁVOD l FIREMNÍ PRODEJNA ZNAČKOVÁ PRODEJNA l PRAHA Zahradní 1A, 664 44 Ořechov Tel./fax: 547 225 790, 547 225 126 e-mail: info@nadop.cz www.nadop.cz Kuchyně Vega,

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Jak na koupi ojetého vozu. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel

Jak na koupi ojetého vozu. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel mimořádná příloha www.dtest.cz Uzavírání kupní smlouvy Stáčení tachometru Omlazování vozidel Prověřování původu vozidla Fyzická prohlídka automobilu Ověřování technického stavu (8.11.2013 10:09) Jak na

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

JD TE ZA LEPÍ PRACÍ. Nejvýnosn jí profese a jak se k nim dostat. Osobní Þnance doporu ují: Jak se p ipojit k internetu ZDARMA KNÍKA UVNIT

JD TE ZA LEPÍ PRACÍ. Nejvýnosn jí profese a jak se k nim dostat. Osobní Þnance doporu ují: Jak se p ipojit k internetu ZDARMA KNÍKA UVNIT ZDARMA KNÍKA UVNIT OSOBNÍ BANKROT ROZHOVOR: JI Í RUSNOK 8/05 JD TE ZA LEPÍ PRACÍ Nejvýnosn jí profese a jak se k nim dostat Osobní Þnance doporu ují: Jak se p ipojit k internetu editorial Peníze 8 Profese,

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více