O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí"

Transkript

1 TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době se i mezi ěleny bytových družstev objevuji obavy, zda v připadě nekalé ěinnosti některých lidi, pro které se ujal název tuneláři, nemohou přijft o byty, které užfvajf. Co si O tom myslíte? O byty se naši členové v žádném pflpadě nemusl bát. Družstevní principy naprosto vylučuji, aby tímto z pů sobem byl někdo pfipraven o byt. S členským podílem, na nějž se váže užíváni bytu, nikdo kromě člena nemůže disponovat, tento podll se i dědi. Družstevnlk může přijlt o byt jedině tak, že se nechová jako řádný nájemník, tedy z důvodů, které uvádl občanský zákonlk. Například když hrubě neplnl své povinnosti, zejména neplatí nájem, či poručuje dobré mravy v domě. To se může stát i tehdy když je kvůli neplnění čle n ských povinnosti z družstva vyloučen. Ale může dojit k tomu, že družstvo bude mizerně hospodařit a vstoupf do likvidace. Pak by nebezpečl, že lidé přijdou o byty, skuteěně hrozilo. To je v praxi málo pravděpodobné. Likvidace zatím hrozila jenom jednomu družstvu, a to z čistě formálnfch důvod O, protože družstvo včas nepřizpůsobilo svoje stanovy obchodnfmu zákonfku. Obavy jsou zbytečné proto, že bytové družstvo je předurčeno především k zajišťováni bytových potřeb svých členů, k ochraně jejich zájmů, nikoli k podnikatelské činnosti. Kromě toho stát jasně určuje, jak se splácej I v minulosti poskytnuté úvěry na bytovou výstavbu, či jak se vyblrá od členů nájemné. Pokud by došlo pfece jen k některym poruchám, lze je snadno vypozorovat z výsledku hospodaření, které musí pi'edstavenstvo družstva pfedložit na členské schůzi nebo shromáždě ni delegátů. Pokud se členům družstva něco neubi, maji právo žádat o rozbor ekonomické komise, či speciálni audit, a z poznatk ů vyvodit závěry. Ale reagovat až na zprávu na schuzi mote být pozdě, protože se družstvo mllže dostat do ztráty. Tu družstevnici mu s! uhradit ze svého... Takové přfpady se stávajl výjimečně. Konkrétně víme o čtyřech družstvech, kde se to stalo, pričemžjich ve svazu je přes pět set. Jde zv l áště o pflpady, kdy družstvo neuváženě nakoupilo měřicí a regulační techniku do domů a družstevníci na dalš! schůzi to odmítli zaplatit. T!m vznikla ztráta, najej!! úhradě se členové družstva museli podilet. Šlo o částku okolo dvou tisfc korun na byt. To je důvod k nepřfjemnosti a přísnému vyvozeni odpovědnosti, ale rozhodně ne ke krachu či větším problémům. Co se stalo jdtě? V bytovém družstvu mládeže v Plzni se asi před dvěma lety změ nil management, který se nevyznal v pfedpisech o nakládání se státními dotacemi na panelové vady. Vznikla škoda dva tři milióny, která se rovn ěž musela rozdělit mezi asi deset tisfc členu družstva. Aještě je nutno uvést příklad družstva v Říčanech, které se dostalo do ztráty kvůli zateplováni domů a postaveným nástavbám.jeho vedeni špatně odhadlo náklady a vzniklo manko asi deset miliónů korun. Jak těmto problémdm pfedcházet? Bytové družstvo má ty nejlepšl předpoklady pro to, aby problémy nenastaly. Bude ale funkčnl jen tehdy, když si členové uvědoml, že nemohou být pasívní, a budou se zajímat o to, co se kolem nich děje. Nehrozi družstvl1m riziko z výstavby by to? Nemyslím ~i to. Byty dnes stavl družstva velmi málo, v Praze jde tak o tfi čtyři. Zfskala už pfitom mačné zkušenosti. Vůbec se nehrnou do větší plošné rystavby, ale spíš stavl jednotlivé domy, takže jim nehrozí předluženi. Pozastavily se i nástavby na domech, protože vlastnické a spoluvlastnické vztahy nejsou dobře vyřešeny. Lidé kritizuji, že někdy mus! najednou skládat dost velké penlze na opravy. To již s případným špatným hospodafenlm družstva nemá co dělat. Jde o to, že nájemnici pruběžně pfispívají do fondu údržby a oprav, z n ěhož se hradí bčžné a plánované opravy. Stane se ale, že dojde k nečekané havárii třeba střechy č i výtahu. pak nezbývá nic jiného než opravu uhradit úvěrem, a tyto náklady družstva se pak musl rozpočltat na nájemníky v domě. Značné spory bývaj! o to, jaké opravy má hradit nájemnfk ze své kapsy a co se má platit z fondu údržby a oprav... Přesnou hranici vždy určí stanovy družstva. Nájemnici by však měli počítat s Um, že co je v jejich bytě, si musl opravovat sami. Z fondu údržby a oprav se hrad! vše, co se týká společných prostor, například oprava střechy, výtahu apod. Hodně člen6 bytových družstev znejistělo poté, co se začalo mluvit o ovládnuti pražského spotfebniho družstva Včela na úkor dosavad nich ělenu. To je přfpad spotřeb nfho, nikoli bytového družstva. V jiném než bytovém družstvu lze skupovat podíly a ziskávat tak vliv. Ve Včele však staf( členové zdaleka neztratili pozice ani majetek. Jde o to, že valná hromada Včely nebyla f ádně svolána, a tudíž změnu stanov i kroky, které byly na tomto základě učiněny, nelze považovat podle mého soudu za legáln!. PRÁvo /1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

2 '". :c Představujeme Vcí m... ~ V dubnu t.r. skončil pracovní poměr pana Miroslava Kučery, který od roku 1992 fídil technický ('IJ úsek družstva. Vedením tohoto úseku jsem pověřil paní Andreu Kublkovou, která dosud pracovala na ~ "C technickém úseku jako bytový technik. ~ Ing. Vladimlr Procházka pfedseda druf.stva Josef Lux: Práce regulátora pro energetiku se musí výrazně zlepšit O zdražení een energii a nájm.ů je po věerejšku ni rozhodnuto Tošovského kabinet se včera dohodl na kompromisní variantě růstu cen elektřiny a potvrdil dřívější úvahy o nárůstu cen plynu a nájmů. Občané a podniky by však mělí ušetřit na přípojkách ajističích, zatím však není jasné, kolík. Letošním červencem počínaje podraží domácnostem elektřina v průměru o 24 procent, plyn a nájmy v průměru po 27 procentech. Cena plynu se zvedne také pro všechny ostatní odběratele, a to o 10 procent. Rozhodla o tom včera vláda. Ke stejnému datu, tedy od I. července, budou zároveň valorizovány důchody, a to o 7,25 procenta, což v průměru představuje zhruba 400 korun na důchod. Kabinet tak pro n1st penzí využil na 80 procent maximální možné zvýšení, které umožňuje příslušný zákon. Zdražení plynu pro ostatní odběratele se v některých případech promítne i do cen tepla, které se z plynu vyrábí, a to zvýšením zhruba o šest procent. Ministr financi Ivan Pilip, jehož úřad navrhoval vyšší zdražení elektřiny, a to o 30, poté o kompromisních 27 procent, je s rozhodnutím vlády spokojen. "Rozhodování nebylo jen čistě ekonomickou úvahou, musely se zvážit všechny další aspekty", uvedl. Cestu ke kompromisu 24 procentního zdražení elektřiny popsal Pilip tak, že se hlasovalo. "Dvacet, dvacet čtyři, dvacet sedm, třicet. Zvítězil názor většiny", řekl. Vlivem zdražení energií a nájmů od poloviny roku zaplat! domácnosti za bydlení zhruba o 300 až 900 korun měsíčně více proti loňskému pololetí. Podle propočtu Ministerstva financí například tříčlenná domácnost v bytě o 60 metrech čtverečních zaplatí místo loňských 2349 za měsíc asi 2960 Kč. Podíl nákladů na bydlení z příjmů domácnosti se zvýší zhruba na 16 procent proti loňským 14 procentům. Růst cen energií označil za "rozumnou dohodu" místopředseda KDU ČSL a ministr zemědělství Josef Lux. "Jsem rád, že u elektřiny je to méně, ale přesto musím říci, že s těmi 24 procenty nejsem spokojen. Respektuji však většinový názor vlády", konstatoval Lux. Kromě valorizací podpor sociálně s labšfm domácnostem by určitou kompenzací růstu cen elektfiny mělo být také rozhodnutí vlády snížit občanům a podnikatelům náklady na pořízení nové přípojky ajističe pro elektřinu, které nyní hradí maximálně ze 60 procent. Zbytek hradí rozvodné energetické firmy. "Zatím se neurčilo, o kolik se náklady sníží, ale shodli jsme se na tom, že klesnou", řekl Pilip. Jeho úřad původně navrhoval, aby náklady spotřebitelů klesly na polovinu, tj. na 30 procent celkové pořizovací ceny, čímž se jim mělo ušetřit 0,5 miliardy Kč ročně. Při jednání o zvyšování cen energií se do palebného pole dostaly opět energetické společnosti a jej ich náklady. Ministr Lux zdůraznil, že vláda uložila ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Ktlhnlovi, aby v nejbližší době předložil kabinetu materiál s návrhem, jak zlepšit funkci regulátora pro energetiku. Lux a Pilip také shodně potvrdili, že považují za nutné přijmout energetickou politiku vlády. "Domnívám se, že by ji měla přijmout ještě tato vláda. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se schvalovala současně s růstem cen energií", řekl Pilip. KUhnl, který navrhoval razantnější zvýšení cen energii, včera rozhodnutí vlády nechtěl příliš komentovat. "Jednou padlo rozhodnutí, a to platí", řekl. Hospodáfské noviny Pozor. oznámení! Termíny odstávek teplé užitkové vody - tak jak nám byly oznámeny dodavatelem tepla a teplé užitkové vody SčT a.s. divize TEPLICE. - oblast Nová ves oblast Trnovany-Sanov oblast střed (ulice Alejní, Dobrovolců) oblast Řelenice (ulice Svojsíkova, Libušina, Duchcovská, St.Duchcovská, Rooswelt.nám.) obj.ulic Jaselská, Zrenjanin.Buzulucká termín bude upřesněn dle invest. akce Vopasek Milan energetik zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

3 Svoji úvahu bych začal vtipem: Skřítek permoníček žijící pod zemí projevil přání uvidět na vlastní oči zloděje. Prokopal se tedy na povrch nejprve v Belgii, ale tam mu sdělili, že žádného zloděje neznají, ať to zkusí jinde. Prokopal se tedy na povrch ve Francii, ale dopadl stejně jako v Belgii. Na třetí pokus se prokopal na povrch v Čechách. "Jé, perrnoníčku, co tady děláš?", ptají se ho lidé. "Ale,jenjsem se prokopal na povrch, už mi někdo ukradl lucerničku", Ale teď vážněji. Při jedné sešlosti zahrádkářů si přítomní stěžovali na řádění zlodějů. Jeden z přítomných dokonce pronesl, že nezná v naší republice člověka, který by nebyl alespoň jednou okraden. Znáte Vy někoho ve svém okolí, kdo dosud nebyl okraden? Nalistujme tedy v trestním zákoně č. 104/1961 (včetně dodatků), co je to krádež: 247 Krádež (I) Kdo si přisvoj í cizí věc s tím, že se j í zmocní a a) způsobí tak škodu nikoliv nepatrnou, b) čin zpáchá vloupáním, c) bezprostředně po činu se pokousí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou májiný na sobě nebo při sobě, nebo e) byl za takový čin v posledních dvou letech potrestán, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci I škodu nikoli malou. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-ii čin uvedený v odstavci I jako člen organizované skupiny, b) spáchá-ii takový čin výdělečně, nebo c) způsobí-ii takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci I škodu velkého rozsahu. Z uvedeného je zřejmé, že pro posuzování krádeže je důležité určení výše škody. Přitom názor, co to je škoda "nepatrná", "nikoli malá", nebo škoda "velkého rozsahu", se může podle odborníků lišit. Určitý názor si můžeme udělat podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 50 Přestupky proti majetku (I) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, pokud škoda závazným právním předpisem, nebo se o takové jednání pokusí. (2) Za přestupek podle I lze uložit pokutu do 3 000,- Kč. Patříte-li mezi okradené, potom vás dostatečně rozčílí i "menší" krádeže, o těch velkých ani nemluvě. Jak předcházet krádežím, bylo jistě napsáno už hodně. Ať už se jedná o ruzné dokonalé zabezpečovací systémy, nebo způsob ukládání cenných věcí. Já bych chtěl jenom upozornit na důležitost zamykání vchodů a to nejen předních, ale i zadních. Přimlouval bych se za větší všímavost, pokud se v domě setkáte s cizími lidmi. Není to zvědavost, pokud se cizí osoby zeptám, koho jde navštívit, ale v dnešní době je to nutnost. Pokud procházún obytnou částí města a vidím zamřížovanou větší část přízemních bytů, přiznám se, že z toho nemám dobrý pocit. Ale jak bojovat proti zlodějům, když ne mřížemi? Pokud ale ke krádeži dojde, zpravidla dojdeme k závěru, že těch bezpečnostních opatření nebylo dost. Nejvíce nás rozčílí krádeže, které jsou spíše vandalstvím. Ukradená věc je pro zloděje téměř bezcenná (např. mikrovlné antény, které jsou bez dalšího zařízenl k ničemu), ale škoda způsobená zlodějem je značná. Ještě bych chtěl upozornit na 254 trestního zákona: Zatajení věci (I) Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak. bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným vodstavci I značný prospěch. Poznántka o "nepatrné hodnotě" je velice důležitá, neboť nelze vracet majiteli ani prostřednictvím policie věci, které majitel vyhodil jako věci nepotřebné. A teď jednu pozitivní informaci. Poctivý nálezce, který nalezenou věc (nikoli nepatrné hodnoty) vrátí původnúnu majiteli má nárok na 10 % nálezného. Tak tedy, až vás někdo vyvede z míry tim, že vám vrátí něco, co jstejiž považovali za ztracené, nezapomeňte nejen poděkovat, ale i na 10 % nálezného! viz 135 obč. zák. po novelách Ing. Václav sláma člen představenstva PARADOXY Je domovník otrokem? Obrátila se na mne domovnice z jednoho našeho bloku, aby se mi svěřila se svým trápením, která má při výkonu své domovnické práce. A protože je podobných trápení u našich domovniků mnohem víc, pokusím se bolest domovniků zařadit tak trochu do všeobecné polohy, aniž bych konkretizoval. To možná při jiné příležitosti. Je mnoho domovníků, kteří si plní své povinnosti podle pokynů vydaných v.povinnostech domovníka" opravdu svědomitě a jejich rajon se leskne čistotou. Za dobře odvedenou práci neočekávají slova díků, ale alespoň trochu porozumění určitě. Situace však bývá docela jiná, a to někdy i krátce po úklidu: nedopalky po chodbách, úmyslně oklepané bláto, za výtahem mnohdy - s prominutím - načůráno (to v lepším případě), rozházené krabičky od cigare!, papírky od bonbonů, někdy i vyklepaný odpadkový koš. Připočtěme k tomu počmárané dveře a zdi vyzdobené různými hanbatými ornamenty. A proč nel Máme přece domovníka, na kterého si platíme - tak sluho, starej se! Přestáváme si mnohdy vážit lidské práce! Nechci však paušalizovat. Jsou mnohé domy, které oku přímo lahodí. Takové domy si člověk rád prohlédne, protože jsou vizitkou slušných, civilizovaných lidí. Zamyslete se, prosím, nad těmito řádky. Slušnost nás nic nestojí. Vladimír Cidlina 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

4 - M~ Bydlfm v pf/zemí, takže vůbec nepoužfvám chodbové ani jiné spotfebiče. PFesto platfm v nájmu za "společný proud". Proč? To, že bydlíte v přízemí, je zohledněno např. v tom, že neplatíte za používání výtahu. Osvětlení však máte možnost používat. Stejně tak se musíte podílet na spotřebované elektřině při provádění různých oprav ve společných prostorách objektu. Elektřinu spotřebovanou v prádelně a mandlu (pokud jsou u Vás v provozu) hradí uživatel tohoto zařízení domovníkovi nebo delegátovi podle naměřených hodnot. Kdo je nadffzený pfedstavenstvu bytového družstva? Představenstvo je druhým nejvyšším orgánem družstva. Tím prvnímje shromáždění delegátů (tedy i Vašeho zástupce). Někdy mylně převládá názor, že představenstvo je podřízeno kontrolní komisi. Tato komise je nezávislým orgánem, který dohlíži na to, že veškerá rozhodnutí představenstva neporušují stanovy družstva a upozorňuje na případné nedostatky. Nemá však moc výkonnou. I kontrolní komise je podřízena shromáždění delegátů. Jak je to v pf/padě, když delegát složf funkci a ani po svolánf členské schůze se nenajde náhrada? Zůstane tento dům "bezprizorni?" Bezprizorní nezůstane. Pokud se vám skutečně nepodaří delegáta zvolit, bude pro objekt vyhledán správce objektu. Výkon jeho funkce bude placen z prostředků objektu. Správce ovšem nemá pravomoc zastupovat váš objekt na shromáždění delegátů. Vykonává pouze správcovství, zabezpečuje tedy řádný chod objektu. Nechci použfvat společnou televiznf anténu, protože vz/jledem k poloze bytu bohatě vystačfm s pokojovou anténou. Musfm platit za použfvánf televiznf zásuvky? Nemusíte, pokud splnite některé náležitosti. Předně musíte požádat Tes Litvínov tzv. "nulovou službu". V tom případě Vám bude zásuvka vyřazena z provozu. Mímo své adresy nezapomeňte uvést své inkasní číslo SIPO, abyste mohl být vyřazen z pravidelné platby. Podrobnější informace získáte v úředních dnech na teplickém telefonním čísle V poslednfm Usle Zpravodaje jsem se dočetla, že mus( ze stfechy zmizet všechny antény. Já už mám na stfeše domu bezpečně umístěný satelit a zatím nikdo nic nenamítal Musím tuto anténu demontovat? Na střeše domu nesmí být umístěna žádná, tedy ani televizní anténa. Dodavatel televizního signálu Vám zaručuje dostatek televizních programů do společných televizních rozvodů, tedy i do Vaší zásuvky. Satelit budete muset odstranit. Bližší informace Vám podá vedoucí technického oddělení paní Kubíková tel.: dotazy zodpověděl Vladímír Cidlina Máte porouehaný televizor~ Jednoduchá rada. Pokud bydlíte v Teplicích, obraťte se na smluvní opravnu TESu Litvínov, firmu Filipová - Horák - Vinš, Řetenice, Smetanova 120, telefon nebo ELEKTRONIK MALINA, Duchcovská 15, telefon V Krupce Vám dobře poslouží Televizní služba Z. KALINA, Krupka, Teplická 338, telefon Zde je zajišťován veškerý záruční i pozáruční servis. Můžete zde zakoupit za přijatelnou cenu televizory zn. OTF, OVP, Tesla a PRIMA se zárukou 3-4 roky. Při nákupu získáte tu výhodu, že zakoupený televizor Vám pan Kalina dopraví zcela zdarma do bytu a stejně tak zdarma provede instalaci televizoru a seznámí Vás podrobně s obsluhou. Firmaje schopna zajistit opravy televizorů a prodej nových přijímačů pro celý region. Vladímír Cidlina BOJLEROVNA NENí ÚSCHOVNA Kolik stojí ztráta dokladů? Řidičský průkaz Ztratíme-Ií řidičský průkaz, neprodleně se dostavlme na Okresní ředitelství policie ČR v Tepliclch (informace jsou pro občany teplického okresu), a to v úřednl dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00, kde oznámíme ztrátu. S sebou si vezmeme platný občanský průkaz a 1 x foto o stejném rozměru jako na pas. Zde vyplníme žádost o vystavení nového řidičského průkazu a zaplatfme 100 Kč, nebo přifožlme stokorunový kolek. Řidičský průkaz je vydán na počkáni. IS Převzato z Radnice města Krupky Při pravidelných prohlídkách bojleroven v krupském sídlišti stále zjiš{uji jednu nemilou záležitost. Někteří družstevníci nerespektují skutečnost, že bojlerovny jsou vyhrazeným zařízením a tuto místnost si pletou s kočárkárnou nebo skladištěm odložených věcí. Znepři]emňujítak práci opravářům, kteří při odstraňování náhlé havárie překonávajf různé nástrahy, které zde připravili neukáznění družstevníci. Tito provinilci si snad ani neuvědomuji, že nejen hrubě porušujívnitrodružstevní předpisy, ale vlastně škodí sami sobě. Pří odcizení uložené věci - nejčastěji to bývají různá jfzdní kola - nedostanou od pojiš{ovny ani korunu, protože do vyhrazeného zařfzení je nepovolaným vstup přísně zakázán. Žádám proto všechny delegáty jednotlivých bloků, aby boj lerovny znovu prohl~dli a učinili rázná opatření. Jaroslav Stibinger elektrikář DBS Krupka zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

5 JAfi..NA.. TO Mezi nejjednodušši způsoby rekonstrukce bytu patři malování. Oiky dostupnosti (i cenové) kvalitnich nátěrových hmot a dobré nabidce potřebného nářadi a pomůcek si i méně zručný uživatel bytu může vymalovat sám. Ovšem pokud se nepustí do tónováni malby, linkováni a vzorkového válečkováni. Nářadi a pomdcky Maiilská štětka, malířský váleček, otiraci mřižka, malířská škrabka, štětec (nej lépe plochý) k nanášeni latexové barvy při bandážování, k vlhčení a zahlazováni při sádrováni, štětec zárohák, dvě stěrky (špachtle), jedna z nich úzká (pro sádrování), pryžová miska (na sádru), sádra, latexová barva, lihový nebo nitrocelul6zový lak, gáza (.,fáč") na přelepeni prasklin, dva kbellky, malířská barva. Úprava povrchu Podklad pod malbu musí být rovný, suchý, pevný, nemastný a pokud možno zbavený prachu. Proto stěny a strop pečlivě očistíme (smetákem, snaživější mohou použít i vysavač) od prachu, pavučin a zašlé špíny. Škrabáni: Není-Ii to nezbytně nutné (napřiklad v případě, kdy je "na sobě" hodně vrstev barvy), starou malbu seškrabujeme jen tam, kde praská nebo se odlupuje, kde byla poškozena prosakující vodou, nebo znečištěna mastnotou. Pokud chceme mít i tato místa v rovině s ostatní malbou, musíme je sádrou " vyrovnat". Poškozenou část stěny namočíme malifskou štětkou a malbu až na omítku seškrabujeme stěrkou (.. špachtlí"). Seškrabanou malbu z podlahy ihned odstraníme. Ověřte si na několika místech kvalitu staré malby. Udělaji-li se puchýře, nezbyde nic jiného než starou malbu seškrábat. Odstranění tapet: Pokud nebudeme UlOVU tapetovat, nezbývá než tapety sejmout. Je 1i tapeta na panelu, čeká na malujícího po jejím sejmutí nephjemné překvapení - velké póry v betonovém panelu, nebo ne zcela rovný podklad "tvrzených"desek tepelné izolace. Pak je nejlepší ceiou plochu pleštukovat, přestěrkovat, nebo obložit sádrokartonem (práci nechme odbomíkllm). Teprve takto upravený podklad je dobré vymalovat. Jiným, a pro mnohé snazším řešením je nalepení přetíratelné tapety. Řid~e se návodem, používejte zásadně lepidlo doporučené výrobcem! Tapety je možné natřít v někanka vrstvách. Sádrování: Díry po hřeblcích, praskliny ve stěnách apod. nejdříve přetřeme mokrým štětcem, potom zasádrujeme pomocí stěrky a mokrým štětcem uhladlme. Větši praskliny, zejména v panelových domech tak běžné, opravlme takto: Okolí trhliny navrlhčíme a oškrábeme. Do malé nádoby připravíme trochu latexové barvy a roličku gázy. Štětcem nanmlme barvu v okolí trhliny a ihned lepíme gázu, kterou štětcem po celé ploše přetřeme. Gáza by měla být nalepena hladce, bez.. varhánku". Zhruba za hodinu naneseme malířskou stěrkou sádru a plochu mokrým štětcem vyhladíme doztracena. Rezavé skvrny: Pro opravy rezavých skvrn existuje spousta doporučených pracovních postupů. Nám se osvědčil tento: Poškozené místo namočíme malířskou štětkou a pečlivě oškrábeme na omítku. Necháme opravdu zaschnout. Poškozené místo lehce přetřeme bezbarvým lihovým nebo nitrocelul6zovým lakem. Lak se musí do omítky vsáknout! Proto ho ředíme tak, aby nevytvořil povrchový film. Po dobrém zaschnuti je poškozené místo připraveno k malování. A pak konečně malujeme... Nejčastějšími zpllsoby jsou válečkování a nátěr štětkou. Předpokládáme, že použijete hotových nátěrových hmot. V návodu na použití výrobce uvádí vydatnost barvy (objem balení/ml). Spočtítejte si plochu malované místnosti + I 0% a podle toho nakupte množství nátěrové hmoty. Nezapomeňte, že většinou provádíme dva nátěry! Vždy začínáme malovat strop, zpravidla směrem od okna. Stanovený směr dodržujeme, neměníme ho. Nátěr nesmí stékat. Stěny malujeme shora dolů. Nikdy se nevracíme na nový nátěr! Čím rychleji postupujeme, tím stejnoměrnějšl nátěr budel Druhý nátěr děláme až po zaschnutí prvního. Při nanášení barvy válečkem se doporučuje válečkovat ve vrstvách na sebe vzájemně kolmých. Ale zkušenosti ukazuji, že při pečlivém provedeníje možné válečkovat pouze svisle. První vrstva by měla být mimě zředěná, po zaschnutí lze nanášet druhou vrstvu. Na celkovém výsledku se projeví i typ válečku (struktura jeho povrchu). Nevyhovuje vám bytové jádro? Není divu, že umakartové jádro dnes usjx>kojuje svým řešením i estetickou úrovní už jen málokoho. Uvážlme-li, že většina panelových domů pocházi z výstavby 70. le~ dostávají se bytovájádrana nejzaz!í hranici své životnosti - dosluhují funkčně, zaostávají vzhledově. Dílčí řešeni fonnou různých úprav a kompromisů sice mohou na čas pomoci, ale problém v podstatě jen oddálí. Prozíravým rozhodnutím je zásadnl rekonstrukce bytového jádra Rychlou, racionální a dokonalou alternativu nabízí technologie Knauf,jej írnžzákladem jsou sádrokartonové desky. Je to technologie i zásadně umožňující navíc zcela jiné, třeba odlišné a variabilní dispozični řešení prostoru, včetně rozvodů vody a elektřiny. A zatímco při celkových modernizacích byt opouštíme, rekonstrukce bytových jader bývají nejčastěji prováděny za provozu. Aby byl běžný chod rodiny narušen co nejméně, vedle kvality přestavby se pro nás stávají velmi důležitými i rychlost a prostředí stavby. Právě tady vyniknou přednosti systému Knaufnejlépe:všechny potřebné materiály - od sádrokartonů, profilu, lepidel, spárovacích hmot až po další produkty - poskytují dokonale sladěný systém, který snižuje technologické prostoje na minimum. Všechny.. mokré procesy" klasického řešení, tj. zdicí malty a omítky i pracné vysekávání drážek pro rozvody a podobně, alternativní rychlé, čisté, málo p~né a minimálně hlučné zpracováni prakticky v y lučuje. Účelnost ajednoduchost systému oceníte také při instalaci moderních osvětlovacich prvků a libovolné úpravě stěn a podlah, nejčastěji při lepeni obkladll a dlažeb ze široké tuzemské nabídky. Nemusíte na nic čekat, ihned po instalaci sádrokartonových desek můžete malovat nebo obkládat. Sádrokartonové konstrukce systérnu Knauf vykazuji vysokou požárni odolnost, ekologickou nezávadnost a výborné tepelně izolační vlastnosti. Mezi přesvědčivé argumenty uváděné ve prospěch sádrokartonových konstrukcí patří i nízké statické zatížení stavby. Sádrokartonovou konstrukci lze běžně použít i na nenosné příčky v bytě (I m2 váží asi 26 kg) - v těchto případech je vhodná konzultace s odborníkem. Systém Knaufvždy nabídne rychlé, elegantní a účelné řešení a paptat se na něj můžete u regionálních prodejců finny Knauf stavební systémy, v Praze na adrese Francouzská 94, Praha 10. Sondy Poznámka redakce: Pokud chcete svil} byt vylepšit timto návrhem, musíte o tom bezpodmlnečně uvědomit technické odděleni SBD Mir, paní Schwarzerovou, Č. tel Ta Vám sdělí bliui podrobnosti o podmínkách, za kterých midete přestavbu uskutečnil. 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 Chcete cvičit bez námahy? Dobře si zacvičíte a nejste unaveni Pro Vaše zdraví - Stroj cvičí za Vás! Že se dá intenzivně cvičit i bez námahy, o tom nás pfesvědči1 majitel studia SLENDER LIFE pan Josef Šavrda. V jeho studiu je pro Vás připraveno šest rekondičnich strojů poháněných elektromotorem. Cvičební hodina v salonu nahradl šest hodin tradiční gymnastiky II všech věkových kategorii. Co jednotlivé stoly dovedou: Stul Č. I SANBAG TABLE Lehkými a rytmickými pohyby pomáhá rozkládat tukové polštářky na boclch, hýždích, stehnech a zároveň je zpevní a zeštihlí. 10 min. = I 000 pohybů Stul Č. 2 LEGTABLE Cvičení napodobuje pěší chůzi. Zeštíhlí a zpevní celé dolní končetiny, zvláště vnitfui a zevnl stranu stehen. Procvičuje kýčelní a kolenní klouby a upravuje oběh v dolních končetinách. 10 min. = 3 km chůze Stili Č. 3 SITUP TABLE Společně s Vámi provádí cvičení "sed a leh". při kterém posilujete břišní svaly. stehna, lýtka a bederní partie zad. 10 min. = 90 pohybů "sed-ieh" Stili Č. 4 WAIST, TUMMY, HIP TABLE Lehce rytmicky zvedá a spouští nohy. Formuje a zeštihluje pas, břicho, boky, posiluje dolní část zada zlepšuje tvar hýždl. 10 min. = 900 střídavých pohybů dolními končetinami Stul č. 5 STRETCH TABLE Procvičuje celé tělo. Masírováním uvolňuje krční a bederní páteř. Upevňuje hrudní koš, prsa, břicho a lýtka. Zmenšuje nadbytek tuku na pažích. Zlepšuje celkové drženi těla. Stili Č. 6 V1BRATOR TABLE Dává Vám pocit příjemné relaxace. Povzbuzuje a zlepšuje krevní oběh, pomáhá uvolňovat přebytečnou vodu a toxické látky z těla. Pro koho je cvičeni vhodné: a) Pro ženy, které nechtěj! nebo nemohou navštěvoval běžná tělovýchovná zafizení a současně si chtějí zlepšit tělesnou kondici. Doporučuje se pro ženy s bolestmi v zádech, u kterých zejména posilujeme zádové a bfišni svaly, a tím celkově zlepšujeme drženi těla. Cvičeni je též vhodné pro zlepšení pohyblivosti kloubů, pro ženy po porodu, astmatiky, nemocné s poruchami krevního oběhu, k~ečovými žilami a v neposlední řadě pro ženy mající potiže s nadváhou. b) Jak cvičení probíhá? Na každém stole ležíte 10 minut a stoly cvičl za Vás. Postupně procvičite všechny svalové skupiny a klouby, pfitom se neunavite ani nezpotlte. c) Jaké budete mll výsledky? Pomoci těchto stolů výrazně zpevníte a zeštlhllte celou svou postavu. Po každém ošetřeni budete pociťovat nárůst své energie a zároveň si současně odpočinete a uvolnlte se. Y neposlední řadě zlepšite svůj celkový zdravotní stav. d) Co jdtě poskytujeme? pfi pfíchodu do našeho studia SLENDER LlFE zpracujeme Vaši zdravotni kartu, provedeme měření celé postavy (změrení na 10 mistech a zváženi). Z těchto udaju zpracujeme počltačovou analýzu Vaší postavy. Po 10 cvíčebnich hodinách provádíme nové měření a počítačovou analýzu postavy obdržite tedy doklad o dosažených výsledcích. K dispozicí je i lékařská konzultace. Vše v p~ljemném a klidném prostfedí a pod dozorem odborně vy koleného personálu. Studio SLENDER LlFE Vám dále nabizl tyto služby: ruční masáže - je možno si nechat namasírovat bud' část nebo celého člověka zábaly proti celulitidě - pomoci termokarty provedeme test stavu pokožky a doporučíme vhodný postup pn potlačení tohoto nepfijemného jevu kosmetická poradna profesionélni péče i kosmetika - profesionálem buďte vy nehtová modeláž Za dvě/dva doručené další cvičící Vám poskytneme zdarma jednu hodinu cvičerú navíc Po prohlídce srudia "přímo v akci" nim pan Šavrda podal p:xtrobnější informace: Ve studiu cvičí i lidé, ktem za normálnlch okolností cvičit nemohou. Mají prostě nějaké problémy, třeba bolestivá záda. Byly u nás i ženy s endoprotézou a bez problémů u nás cvičily. Cvičenci či cvičenky u nás absolvuji celkem II hodin. Docházeji k nám 2x týdně (jednu hodinu denně) po dobu pěti neděl. Během této doby cvičenci,,sundávají" jednu až dvě konfenční velikosti. U nás se neubývá na váze, ale na objemu a formuje se tělo. Když se tělo zpevní, tak vypadá štíhlejší. Hodně.žen k nám dochézl z důvodů relaxace. Při cvičeni je mírné pfitmí, hraje relaxační hudba, kterou si cvičenci mohou vybrat sami. Ale k vlastnímu cvičení : ženám, které celý den sedl u stroje nebo počítače tuhne pátef. Jsou z toho problémy a bolesti. Abychom i tyto problémy odstranili, doporučujeme masáže. Je to vždy na volbě klienta či klientky. Mohou třeba docházet jen na masáže či kombinovaně, nebo na cvičení bez masáže. Naje hodina trvá 70 minut - 60 minut cvičeni a 10 minut masáž. Aby naše klientky měly služeb co nejvíce, jsme schopni provést manikůru a nehtovou modeláž. Děláme zábaly proti celulitídě. Je to produkt firmy Biodroga je to vyrobeno z mořských ras. Nejsou to tedy žádné parafiny nebo skofice, což moc velké účinky nemá. Jsou to medomléčné zábaly. To nefunguje jen proti celulitidě, ale prospívá to k regeneraci pokožky celkově. aby naši klienti nekupovali "zajlce v pytli", mohou si jednu cvičební hodinu u nás vyzkoušet zcela nezávazně..."""'- Kouzlo celého cvičeni spočívá v tom,.že cvičební stůl vlastně cvičí za Vás, protože vcl:keré cvičeni provooí s Vámi a přinutí tak svaly, aby se napínaly. Vy ležíte na stole a pntom cvičlte a současně relaxujete a JX>hyb stroje Vám provádi lokální masáž. Přitomenje po celou dobu cvičení odborný personál. K nám dochází i lidé JX>stižení, ktetí majl problémy s pohybovým aparátem, ztuhlou páte~ z vynucených poloh v práci. To jsou ~hno problémy. které znemožňuji nonnálni cvičení v tělocvičně, jako jsou nemoci kloubů, artrozy a coaxartrozy, osteroporoza apod. pred nástupem na první cvičení se vyptáváme na všechny zdravotní problémy a založíme osobnl zdravotní kartu každého cvičence a p:xtle toho určime alternativní polohy na jednotlivých strojích. Naše pracovní doba: PO-PÁ 9-20 SO Pracovní dobu \ze upravit individuelně. Salon SLENDER-LIFE naleznete v Šanově I, Sochorova 1629 Infonnace na telefonu 0603/ Majitele salonu SLENDER-LIFE pana Josefa Šavrdu vyzpovídal Vladimír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

7 Prvni živé vysiláni TESu Litvinov Pondělí 30. blezna 1998 bylo pro litvlnovské "tesáky" dnem svátečnim. V šest hodin večer mohli diváci TESu zhlédnout na informačnlm kanálu první "živou" besedu vedoucích pracovnlkt1 TESu. V pllmém plenosu zodpovldali výkonný leditel ing. Vladimlr Petržllka a oblastnl ředitel Zdeněk Samek telefonické dotazy diváků. Na svůj prvn! pokus lze hodnotit besedu jako velmi dobře připravenou. Protagonisté besedy zodpověděli všechny otázky televiznfch diváků. Dotazů bylo mnoho a proto i beseda trvala poměrně dlouho. Z obrovského množství odpovědi na VMe otázky jsem vybral několik, které r se mi zdály nejzajímavější..,..~-- V souhrnném uspoládánlje uvádlm: V nejbližší době, současně se zvýšením poplatků za užívání tel zásuvky Vám bude předložena nová smlouva s' úplným výčtem všech programů. Základní nabídka bude navýšena na 22 televiznlch stanic. Program HBO, pokud si ho objednáte, do základní nabídky nespadá - platí se samostatně. Signály VPS -jsou to datové signály přenášené pod televizním obrazem, které slouži k ovládání videomagnetofonu. TES rozvádí tyto signály za předpokladu, že jsou obsaženy v původním televiznlm signálu. Tyto signály lze přijlmat, pokud bezchybně přijímáte teletext. K tomuto účelu slouží testová stránka. Pokud zjistíte, že plljem teletextu je špatný, obraťte se na zákaznický servis v Teplicích, telefon Technik přijde a problém odstraní. Stereozvuk a duální vysílání bude během tohoto léta. V dohledné době bude mlt TES svůj vlastni teletext, zřejmě pod programem MAX I. Jakmile bude dokončena dístribučnl síť a TES se dostane do všech domů optickými kabely, nabldne nám bohatou programovou nabídku, jak tomu je v sídelnlm městě TESu v Meziboří. Nenl možné si vybrat jen určité programy, ale celou skupinu televizních stanic. To znamená, omezenou, základní, rozšiřenou nebo speciálnl nabídku. K vysílání MTY vypršela platnost smlouvy. Jako náhradu je možné přijímat program VIVA. TES se však se společnosti MTV dohodlo dalšlm vysllánl a to dokonce ve zlepšené kvalítě. V době, kdy se Vám Zpravodaj dostane do rukou, již možná MTV poběží. Současně přibude i program VH I. Systém CODlS, který byl v některých objektech zapojen, hude zrušen a zcela převzat společností TES. S uživateli bude sepsána, nová smlouva. Loňské úmyslné rušení signálů TESu, které se na našich obrazovkách objevovalo v hlavním večerním vysílacím čase, bylo náležitě potrestáno,. u:,! I...,; soudem. Odsouzeni byli tři pracovníci konkurenční s polečnost i. Obžalováni a odsouzeni byli jednotlivci, nikoliv organizace. + V budoucnosti bude připojen internet. + Zcela konkrétně se jedná o připojení dalšího českého programu, a to GALAXIE. + Program KABEL PLUS zatím není možné realizovat pro až nesnesitelné finanční podmínky provozovatele tohoto programu. Program HBO, na který se tolik ptáte, bude dodáván těm uživatelům, kteří se včas pfihlásl. Vysílání v slti TESu začne I. října Od tohoto data má TES uzavřenou smlouvu. V živém vysllánl bylo wdpovězeno ještě mnoho otázek, ty však byly lokálního významu a neměly tedy platnost všeobecnou. Na mnohé jste se však nestačili anebo neměli možnost zeptat. Všechny Vaše dotazy zodpoví bud' ihned anebo po konzultaci s technickými pracovnlky paní Irena Krutzká v zákaznickém servisu v Teplicích (Doubravská ulice, budova Kancelář ských strojů), nejlépe však telefonicky na čísle Vladimír Cidlina Teplice řeší problémy s neplatiči individuálně TEPLICE (mar) - Také v Teplicích se majitelé a správci bytů potýkají s neplatiči. Přistup k řešeni této otázky se může značně lišit. Největší bytové družstvo v okrese, san Mír, dává výhradně pfednost mimosoudnímu vyrovnání dluhu. Celkový dluh na nájemném kolísá kolem 5 mil. Kč. Počet neplatíčů se pohybuje kolem 900, velcl, s dluhem nad , jsou 4. Přesná evidence, nenechat dlužníka na dluh zapomenout a hledat lešení spolu s ním, to je recept ing. Procházky, předsedy SBD Mír. V OSBD Teplice se podle jeho předsedy ing. Snížka loni vybralo na nájemném oproti předpisu o 6 mílionů Kč méně, za dodávky tepla a vody pak o 2,4 milionu Kč méně. I když dávají předno s t mimosoudnímu jednání, u soudu leží 30 žalob na zrušeni práva k užlvání bytu, družstvo disponuje 12 rozsudky. Tři nájemníky čeká stěhování do náhradnlho přístřeší. Pro tyto účely má družstvo ubytovnu se 6 byty. Dluh evidovaný SMMT Teplice činil k celkem Kč. Někte ré pohledávky se vztahují ještě k roku Za rok 1997 se podařilo částku snížit o Kč. Podle ředitelky Musilové řešl problémy s dlužníky pokusem o dohodu, odpojením elektřiny a vody a žalobou, rozhodnutí soudu však nájemníci málokdy respektuji. Deník Směr Přechovávání jednostopých motorových vozidel v prostor ách kočárkáren obytných domu Dle so učasně platných právních a technických norem není přípustné, aby objekt (popřípadějeho část) byl využíván kjinému účelu, než ke kterému byl zkolaudován. Proto v místnosti určené k ukládáni kočárků není možné garážovat jednostopá motorová vozidla (motocykly), ani provádět jejich opravy. Toto je možné pouze v případě změny užívání objektu na základě další kolaudace ve smyslu stavebního zákona. NES PO, služby v oblastech PO a BP Teplice, Masarykova 7, Telefon 0417/40153 Milan Neckář 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

8 Přikryl: Vládě chybí energetická politika Obce prý neumějí hospodařit, nájemné mizí ve firmách spravujících bytový fond Vláda svévolně deregulovala nájemné a ceny energii, aniž před tím pro to koncepčně připravila podmlnky, tvrdí Svaz českých a moravských bytových družstev. Předseda svazu Ivan Přikryl kritizoval představitele státu, že nevytvořili energetickou politiku a nemotivovali občany k úsporám energii. Občané nebudou schopni podle Přikryla platit vyšší náklady na bydlení a zároveň náklady na zateplení, měření a regulaci spotřebovaného tepla. Přitom lze jen zateplením uspořit 30 až 40 procent energií, o což se nástupci bývalých OPBH, realitní kanceláfe, vůbec nestarají a veškerou svou činnost orientují pouze na vybírání stále vyšších poplatků - za odvoz odpadků, úklíd, výtahy a samozřejmě i za energii nutnou k vytápění objektů. Přitom, jak se bytová družstva ve své praxi přesvědčila, lze snížit náklady na topení o procent, pokud se panelové domy dostatečně zateplí. Částka nutná na zateplení obecních bytů v panelových domech byla před časem, v roce 1993, odhadnuta exministry Dlouhým a Dybou na 250 miliard korun! Letošní státní rozpočet však počítá pouze se 150 miliony korun. Technický ředitel ing. Miloš Hejda připomněl, že se deregulace nájemného družstevníků přímo netýkají. Zdůraznil, že družstva dokážou s vybraným nájemným hospodařit, ale nedokážou zvýšenými poplatky vytvořit rezervy, aby zbylo na výstavbu dalších obytných domů. Znamená to tedy, že bytová družstva hospodaří pouze s tím bytovým fondem, který byl postaven ještě před revolucí. Dnešní družstevní bytový fond, navzdory programovému zateplování a opravám, stejně chátrá. Neúměrně se zvyšující náklady na elektřinu a topení ubírají družstevníkům možnost vytvářet takové rezervy, jež by umožnily růst bytového družstevnictví, navzdory tomu, že každé družstvo vynakládá veškeré přfjmy ve prospěch bydlení svých členů. Na druhou stranu, jak zmínil, obecní úřady nehospodaří s vybraným nájemným v obecních domech odpovědně, stále vyšší n~emné se ztrácí v režijních nákladech firem, které se mají o bytový fond starat, a tak vykazují ztráty, na něž nakonec musejí přispívat všichni občané z daní. Věru bezvýchodná situace v době, kdy se bytová výstavba pro řadového občana téměř zastavila a staví se jen obytné domy, jejichž nájem mohou uhradit jen lidé s vysokými příjmy. Deník Jablonecka Plyn má na byt podražit ze na Kč za rok Přímotopy, dálkové teplo a lehký topný olej ekopetrol patří k nejdražšímu topení PRAHA - Zvýšení cen za energie, které vláda chystá od I. července tohoto roku, postihne především rozpočet domácnosti s vlastním topením na plyn (etážové topení, wawky a karmy) se spotřebou do krychlových metru ročně. Zemní plyn je v současné době jedním z cenově nejvýhodnějších paliv, podle vládního návrhu má však od I. července 1998 zdražit o 20 až 30 procent. V rodinných domcích jsou nynější náklady na topení zemním plynem i po lednovém zdražení tuhých paliv nižší, než kdyby domácnosti topily hnědým uhlím, řekl vedoucí marketingu Pražské plynárenské Jan Žákovec. Dvojnásobné v porovnání se zemním plynem jsou současné náklady na vytápění dálkovým teplem, za které již 95 procent domácností od 1. ledna 1998 platí nedotovanou cenu. Topení zemním plynem je od ledna o polovinu levnější než používání přímotopů. Vyplývá to z analýzy ročních nákladů na vytápění bytů a rodinných domků v Praze po I. lednu tohoto roku, když byla sazba DPH u elektřiny, plynu a uhlí zvýšena z pěti na 22 procent a cena uhlí se u regionálních společností zvýšila až o 55 procent na I 550 Kč/tunu. Roční náklady na topeni v bytech o ploše 70 metrů čtverečních činí u zemního plynu korun poté, co se jeho cena od I. ledna 1998 zvýšila o 16 procent z korun. Po deregulaci v červenci by dosáhla ročně korun. Cena briket se od ledna zvýšila o 40 procent a topení s nimi v bytech ročně činí korun. O 26 procent se zvýšila cena koksu a náklady na topeni s timto palivem dosáhnou za rok II 394 korun. Elektrické přfmotopy ve stejném modelu zdražily v lednu o 16 procent zlo 422 korun na Kč/rok. Po I. červenci to má být korun ročně, pokud se podle předběžného vládního návrhu cena elektřiny dále zvýší o 27 procent. V průměru korun ročně činí náklady za dálkové teplo, které je již prodáváno za deregulovanou cenu. Nejdražšími topnými médii jsou lehký topný olej ekopetrol, jehož cena se v lednu zvýšila o deset procent a roční topení v bytě vyjde na korun a propan, který po 29 procentním zdražení ročně stojí korun. U rodinného domku s plochou 100 metrů čtverečních a roční spotřebou tepla 100 GJ je nejlevnější zemní plyn ( korun ročně), akumulační elektřina vyjde na korun za rok, koksje za korun, přímotopy Kč a dálkové teplo za korun. Červencová deregulace by v průměru zvýšila cenu za přímotopy v domcích na korun ročně a topení plynem na korun. Deník Směr Vážení čtenáři! v poslední době dostáváme mnoho dopisů, kde si ztěžujete na všemožné. Mnoho dopisů všakje nepodepsaných a pokud snad se něco podpisu zdánlivě podobá, tak je to podpis" nájemníci domu" nebo" Vaši čtenáři" a podobně. Takové dopisy nemůžeme vyřizovat. Naše redakce Váš podpis uchová v tajemství, tak se nemáte čeho obávat. Anonymy však nevyřizujeme. Nemáte se tedy fý podepsaní čeho obávat. Podepsané dopisy se budeme snažit vyřídit, pokud to bude v našich silách. Většinu Vašich dopisů všakje vhodné adresovat přímo oddělení, kterému ztížnost patří. fýřízení Vaší zfížnosti se tak urychlí. Jak víte, náš Zpravodaj vychází vždy po dvouměsíční přestávce - a to je přece jen dlouhá doba. Tak tedy - až nám budete chtít napsat, podepište se. Na takové dopisy se.těšíme' Vladimír Cidlina zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Tepllce 13/1998

9 Píši VámprolO, že bychrádazdlď'azňujinejsem sám, kdo by uvltal v některém čísle ZPRA VODAJe stanovisko orgánu družstva, které by vysvětlilo frontální útok v péči o bytový fond v Trnovanské ulici. Chci říci, že zásadně se starostlivostí souhlasím, ale jii nesdi/lm takovou spokojenost s tím, zda muselo k tomuto dojít v této době a v takovém rozahu. Proč? Teprve uplynul druhý měsíc v roce a také již po druhé nám byl měněn předpis úhrady, ale směrem nahoru. Tonás čekáještě "deregulace" cen el. proudu, plynu atd. Vznešeně se používá pojmenováni deregulace namísto faktického obsahu slova zdraiování. Vše ledy mw/me plalit krom nájmu zálohovaně. Dále platíme půjčky a úrok z jiného úvěru (nekonkrétního). Předpis úhrady je sice rozepsán, ale žel nemohu být spokojen. Nevyčtu totiž, kdy placené zálohy budou vyú.čtovárry,jaký druh oprav byl prováděn, ani to, kdy a která půjčka bude ukontena. To považují za nesprávné. Jako plátce mwfm také znát vyúčtování. V nějaké celoroční závěrce druistva mé to neuspokojuje. Výsledky mohu ovlivnit také tím, že vím, jak práce byly kontrolovány a převzaty. Jde mi o výsledky všech nákladů objektu jako samostatného celku. To trápí každého a nikdo nedostává žádouci vysvětlení. K tomu mám faktické připomínky: - zatepleni - bylo nezbytné. Jeho povrchová úprava a dalšlpéče o ni bude nesrovnatelně dražší, než ta dosavadní. Zejména boční zdi, kde velká plocha přímo svádí k míčovým hrám dětí a k různým nápisům či malbám. Rodiče ve výchově svých ratolestí nebudou lepší než dosud, nic jim nezakátou ani je nebudou kontrolovat venku. K poškozeni se nikdo nebude hlásit. Poškozené (snadné proraienl) zateplení bude platil kdo? A budeme tu mll další náklady. -dále k chystanému zateplenízadní strany. Tam bude opit sejímáno oplechování parapetu pod okny lodgie. To je neporufené. Nebylo vystaveno přímému vlivu vodya mohlo by sloui.itještě dvacet let. V tomlo směru doporučují přehodnotil další postup. Půjde o zbytečný fin. výdaj. Namísto toho bych upřednostnil zábradlí, které podléhá od spadu korozi. Píši o 10m všem proto, neboť řadě uživatelů (zvláště důchodcú) začíná úhrada všech záloh a to ještě nutno uvést, že se musí platit další služby a poplatky (rádio, televize, telefon. tisk) komplikovat život ajdou do tísně, kdy jim nezbyde ani životní minimum. Obávám se, aby družstvu v takovém rozsahu nenastaly nezaplacené úvěry, nebol uživatelé bytu - družstevníci - prostě nato nebudou mít. Vzhledem k věku a znalosti našich národních zvláštnosti" odezdikezdicismu" a hurá akcí, nevyjúnaje optt slibovaného blahobytu Klausovou vládou a ani tou, která z voleb vzejde, chci připomenout, že odpovědné pracovníky družstva platlme ze svého proto, aby plnili služby nám a nikoliv opačně, kdyi se družstevník dovolává vysvětleni či náprav. Arogance u mnoha představitelů vedou občany k tomu, že se bojí a bohužel více, než tomu bylo, a mlčí. To není dobrá budoucnost. Doufám, te neshledáváte požadované za překážku a bude na dopis reagováno. PK Odpověd' na otázku oprav objektů v Trnovanské ulici. Otázka fmancováni oprav v našem družstvu je snad všeobecn ě známa, ale pro jistotu ji zopakuji. Financování oprav se zásadně provádí v rámci jednoho objektu. Laicky řečeno : jaké opravy si ten který objekt zaplatí, takové se mu provedou. Solidární výpomoc ostatních družstevníků spočíva v tom, že pokud některý objekt má na svém fondu oprav finanční prostředky, které momentálně nepotřebuje, může je půjčit tomu objektu, který na konkrétní opravu fmanční prostředky nemá. Tyto prostředky se však musí vrátit na konto toho objektu, kde byly vytvořeny. Tento způsob půjček už využily téměř všechny samospravy. Problémem je jak vysokou měsíční částkou přispívat do fondu oprav? Snaha družstevníků je, aby tato částka byla co nejnižší. Odůvodňují to zejména tím, že jejich objekt v dohledné době neplanuje velké opravy, že vzhledem ke zvyšujícím se cenám všeho není vhodná doba ke zvyšování fondu oprav a podobně. Zkušenosti však ukazuj i, že vzhledem k všeobecnému zanedbáváni oprav bytových objektů, ale především k neustále se zvyšujícím cenám všeho, tedy i cen za opravy objektů se ukazuje, že fond oprav jena nízké úrovni aje nedostatečný zejména v případě větších oprav. Byly doby, kdy se z fondu oprav hradily výměny v bytech. Např. výměny vany, umyvadla, kuchyňské linky, plynového sporáku apod. Protože však fond oprav se stal velice brzy nedostačujícim na tyto opravy zejména proto, že ceny materiálu několikanásobně vzrostly, rozhodlo shromáždění delegátů při schvalováni nových stanov družstva v roce 1991 o tom, že "za dvenni bytu si hradí opravy každý uživatel sám". Je zajímavé, jak družstevnici citlivě rozlišuj í, co bylo nebo je hrazeno z fondu oprava co si musí každý zaplatit sám. Přestože fond oprav si vytváří každý objekt sám. Znám i konkrétní družstvo v městě Písku, kde stále do fondu oprav přispívají minimální částkou. Jakoukoliv výměnu i dříve si hradil každý družstevník sám. V pfípadě opravy střechy rozpočtou se náklady na jednotlivé byty a každý musí zaplatit úměrnou cenu (např. u bytu 1+2 částku ,. Kč) pled zahájenun opravy. Má-Ii být družstvo správným hospodářem svěřeného majetku, musí v některých případech rozhodnout i proti vůli některých samospráv. Abych byl konkrétní. Naše družstvo má téměř ve všech objektech zavedeny individuální měřiče na odběr studené a teplé vody v bytě a poměrová měřidla na radiátorech ústředního topení. Smysl zavedení těchto měřičů byl jasný: umožňuje spravedl i vější rozdělení nákladů na jednotlivé byty. Dnes tuto skutečnost považujeme za samoz!ejmost. Dokonce, pokud čtete inzeráty, tak v některých inzerátech je tato skutečnost uváděna, :dejmě proto, aby byla zdůvodněna výše nabídky. Přesto však před zavedením těchto měřidel byly některé samosprávy "zásadně" proti. Protože představenstvo družstva rozhodlo, že instalace měřidel bude provedena v rámci celého družstva, byla instalace měřidel provedena i II samospráv, které S instalaci nesouhlasily. Může nám býti zadostiučiněním, že právě nájemnici z těchto "protestujících" samospráv nám dnes i'íkají~ že družstvo mělo tato poměrová měřidla zavést již dávno. A teď k problému oprav v Trnovanské ulici. Tím odpovídám současně na dotaz pod zkratkou PK. Dotace státu na odstranění vad panelové výstavby se neustále zmenšuji a pravděpodobně přestanou úplně. Představenstvo družstva při svém rozhodování, u kterého objektu provést zatepleni, případně generální opravu, přihlíželo donedávna nejen k objektivní potřebě toho kterého objektu, ale i ke skutečnosti,jak velkou finanční částku má na fondu oprav. V případě objektů v Trnovanské ulici bylo představenstvo družstva vedeno pouze nutností vážných vad na panelech (zejména zadní stěna) a nutností oprav balkonů včetně výměn zábradlí a možností využiti jedné z posledních možnosti čerpání státních dotací na odstranění vad panelové výstavby. Podmínky pro poskytnutí dotací byly mimořádně přísné (dotace smí být poskytnuta na úhradu pouze části nákladů a řada dalších podmínek). Nesplnění podmínek by mělo za následek vrácení těchto finančních prostředků státu. Představenstvo družstva hlasováním rozhodlo, že využiti jedné z posledních dotací pro tyto objekty je vice než žádoucí. Při tomto jednáni byly ro vněž zvažovány dopady zvýšeného nájemného na jednotlivé družstevnlky. Představenstvo došlo k závěru, že zvýšené nájemné v důsledku financování těchto oprav je na hranici únosnosti pro většinu družstevníků těchto objektů. Možnost splácení v období 10-ti let považuje představenstvo za výhodnější, nežli zaplacení celé částky najednou. V případě vlastníků bytů požaduje družstvo tentokrát v roli správce objektů zaplacení poměrné částky za opravu objektu nejdéle do 19-ti měsíců. Pokud by chtěl někdo z družstevníků zaplatit poměrnou část najednou, a nechtěl ji splácet 10 let s 12% úrokem, může tak učinit. Jsem přesvědčen, že hodně družstevníků z objektů v Tmovanské ulici s mými důvody nebude souhlasit, neboť celý problém vidí zejména v neúmě rn ém zvýšení náj mu. Zkusme se ale zamyslet nad námitkou, zda je nyní vhodná doba na provádění těchto drahých oprav. Dojdeme k závěru, že není. Ale pravděpodobně nebude nikdy, neboť ceny oprav se neustále zvyšují. Dostatek finančních prostředků na fondu oprav zůstane podle mého názoru ještě dlouho zbožným přaním. Rovněž nelze předpokládat, že nám nějaký "sponzor" poskytne nějaké miliony na opravy. Zůstává skutečností, že všechny potřebné opravy si musí každý objekt financovat sám z peněz nájemníků. Odmítáme snahu některých družstevníků opravy v současné době vůbec neprovádět a zabývat se pouze haváriemi. Každý družstevník má právo vědět, jak družstvo hospodafilo v uplynulém roce. Každý delegát dos tává od ekonomického útvaru družstva čtvrtletní vyúčtová n í svého objektu. U211ávám, že podvojné účetnic tví nemusí být pro každého občana dostatečně srozumitelné. Proto může každý z delegátů požadovat podrobnější vy s větlení na ekonomickém úseku družstva. Vysvětlovat ale podrobné vyúčtování každému jednotlivci je technicky neproveditelné. Pokud se domníváte, že vás delegát nedostatečně informuje, zvolte si mluvčího, kterého pověříte tím, aby veškeré doklady týkající se vašeho objektu v uplynulém roce překontroloval. Ing. Václav Sláma člen představenstva 13/1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

10 Každý rok, po skončení zúčtovac!ho období, nastává onen dlouho očekávaný okamžik pravdy - vyúčtování zálohově placených služeb spojených s užíváním bytu v předcházejícím roce(dále jen vyúčtování). Pro někoho je to mílé překvapení v dodatečném finančním příjmu do rodínného rozpočtu, pro někoho však naopak nastává problém z čeho zaplatit nedoplatek. V průběhu dubna letošního roku bylo rozesíláno vyúčtování za rok 1997, v případě družstevních bytů se tak dělo většinou prostřednictvím delegátů jednotlivých objektů. Delegáti mají povinnost při převzetí vyúčtování za celý objekt toto vyúčtování překontrolovat a v případě nejasnosti požádat příslušného odborného pracovníka správy družstva o vyčerpávajíc! vysvětlení. Zároveň by se měly v této etapě vyúčtování odstranit i případné chyby nebo nedostatky a tak předejít možným reklamacím od nájemníků, přestože je zpracování podkladů věnována maximální pozornost. Nejsou-Ii ze strany delegáta žádné připomínky, převzaté vyúčtování dále předávájižjednotlivým nájemníkům proti podpisu. Delegát ja vlastně první představitel družstva, který musí čelit případným dotazům nebo námitkám a měl by je proto umět vysvětlit a v některých případech i přispět k zamezení neoprávněné reklamace. Je tlm myšleno vysvětlení rozúčtování jednotlivých služeb a posouzení chybně nahlášených nebo neumožněných odečtů stavti bytových vodoměrů. Kvalita vlastního vyúčtování, tj. správnost finančních částek je závislá především na přesnosti - odečtených údajů z bytových měřidel tepla, studené (SV) a teplé užitkové vody (TUV). Měření tepla a způsob rozúčtování nákladů za odběr tepla byl j iž vysvětlen ve Zpravodaj i čj2 - březen Tyto odečty se provádí 2x ročně, a to k a k každého roku (samozřejmě se může datum odečtu v konkrétním případě o několik dní lišit). Za první pololetí loňského roku prováděli odečty s tavů měřidel (SV a TUV) především delegáti jednotlivých objektu. Za druhé pololetí to již byli pracovníci finny RONleA. K této změně vedlo představenstvo přesvědčení, že bude zajištěno naprosto objektivní odečítání stavů měfidel na profesionální úrovni, což se v minulosti vždy nestávalo a docházelo pak ke zbytečným oprávněným reklamac!m ze strany nájemníků a tím i ke zbytečným průtahům při zpracovávání vyúčtování. Vzhledem k tomu, že se jedná zhruba o údajů (SV a TUV), které se musí zpracovat ve velmi krátké době, přesnost a správnost vstupních údajů je proto rozhoduj ícf. Při zpracovávání podkladů byly mnohé chyby při odečtech stavů bytových vodoměrů zj ištěny a následně odstraněny. Množí se však reklamace u nájemníků, případně vlastníků, kteří neumožnili odečty stavů bytových vodoměrů, v ojedinělých případech i za několik let a teprve cena SV a TUV je pravděpodobně donutila se tímto problémem vážně zabývat i když to patfí k jejich základním povinnostem podle Stanov družstva (Čl. 13 písm. i) - umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického as stavu bytu (garáže), odečet stavu měřidel tepla, teplé a studené vody. Vše, co bylo výše napsáno, platl v plné míře pro nájemníky družstevních bytů nebo bytů v majetku družstva. V případě vyúčtování pro vlastníky bytových jednotek však platl některé odlišnosti. Vyúčtování prostřednictvím nedostávaj í delegáta, ale poštou v doporučeném dopisu. Proto, mají-ii dotazy, připomínky, námítky nebo chtějí-ií uplamit reklamaci, musí se vždy obracet na správce domu, tj. některého odpovědného pracovníka správy SBD Mír Teplíce. Vlastní vyúčtováníje přehledné, bylo zpracováno dle zásad schváíených shromážděnhn delegátů (Stanovy družstva - Č1.l2 písm. g). Přílohy čj a 2 jsou plně v souladu s ustanoveními vyhlášky 245/ 1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užítkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Na závěr tohoto článku bych rád upozornil na skutečnost, že s platností od jsou pro nájemníky družstevních bytů a vlastníky bytových jednotek zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním bytů stanoveny podle vyhlášky č Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytování s užíváním těchto bytů. V případě ostatních bytů (např. převzatých od SMM Teplice) zůstává v platností vyhláška č Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytována s užíváním bytu, ve zně ní předpisů. pozdějších ing. FrantiJek Zamazal vedouci ekonomického úseku Vyměním družstevní byt 1+3 na Nové Vsi za 1 + I, nebo 2+0 v Řetenicích, Šanově II nebo Trnovanech, přfpadně byt převedu. Volejte po 18. hodině na tel. č Vyměním družstevní byt 1+3L v Šanově II za menší byt, a to 111,2/0 nebo garsonieru. K doptání na adrese Vladislav Krsek, Trnovanská 1280 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

11 ~ v v ~ BYfOVA DRUZSTVA VCERA, Dns A ZITRA o vyjádření k současnému aktuálnímu stavu, programu a problémům bytových družstev jsme požádali ing. MILOŠE HEJDU, feditele technického odboru rozvoje a výstavby Svazu českých a moravských bytových družstev. Není žádným tajamstvím, že bydlen! je jednou z nejpalčivějšich otázek současnosti. Stále narůstá počet lidí, kten se marně snaží získat plnohodnotné a důstojné bydlení, Výstavba nových bytů za přijatelnou cenu přitom téměř zamrzla a odráži dnešní krizi stavebnictví. Můžete srovnat z vašeho pohledu stav výstavby nyní s výstavbou třeba před lety? Družstevní bytová výstavba v té podobě,jakjsmeji znali v minulých letech, prakticky skončila. Dnes vlastně existuje spíše výstavba prostřednictvlm bytových družstev, kdy se bytová družstva chovají prakticky jako každý jiný investor, to znamená bez jakékoliv státní pomoci, jakéhokoliv zvýhodněného úvěru mohou využívat jen ty možnosti, jaké mají ostatní stavebníci. Například v 70. letech stavěla družstva dvojim zpusobem. Subdodavatelsky, což činilo asi bytů ročně, většinou panelových a potom také svépomocí, která představovala asi bytů ročně. Dnes můžeme hovořit řádov~ o kolika ročně vystavěných bytech? Pokud budeme tedy uvažovat řádově, jedná se o stovky bytti, a to především na ůzem! Prahy, kde se ještě daj! sehnat klienti s dostatečnými prostředky. Není třeba diskutovat o tom, že bytový fond vyžaduje neustálý proces udržování a obnovování, aby byl schopen plnit základnl funkci a uspokojovat dnešní nároky na bydlen!. Jak se vyrovnáváte s problémem odstraňování vad panelových domů, jehož nesmělé klepání na dveře se změnilo v pěkně silné boucháni? V české republice bylo od 50. let do současnosti postaveno asi panelových bytů, z toho bytová družstva vlastní a spravují zhruba bytů. Tyto byty jsou skutečně ve špatném stavu, kterému nahrála už ta skutečnost jakési velkovýroby a umělého drženi cen na co nejnižší úrovni za každou cenu při výstavbě. Na to pochopitelně doplácela kvalita bytu i jeho standartního vybaveni. Podepsali se na tom jak projektanti, tak dodavatelé a investoři a výsledkem je špatná kvalita již od počátku. Dnes se ty nejstarší byty dostávají do stádia, kdy mají 40 let a konstrukce začinaji dožívat. Nejen konstrukce vnitřní jako např. rozvody, ale i konstrukce nosné. Zejménajsou postiženy... pláště, lodžie, balkony, stfechy, kde dochází k vážným narušením konstrukce. Druhým zásadním problémem je otázka energetická, panelové byty spotřebuj! dvojnásobné množství enerie. Vyvstal tak obrovský problém, kdy je třeba fešít jak problémy statícké, tak také energetické hledisko, které je především vzhledem k neustálému zdražování této komodity nepfehlédnutelné. To znamená zateplovat, staticky opravovat, ošetřit zkorodovanou výztuž, beton, balkony, lodžie atd. Můžete hovořit v korunách? Kolik tohle všechno bude vlastně stát? A kde na to vzít? Rekonstrukce jednoho panelového bytu si vyžádá asi korun. Znásobíme-Ii to tedy počtem bytů, dostaneme se k částce miliard korun. Podptirné programy těchto oprav jsou zatím spíše jakási nahodilá řešení, nárazové akce, kdy stát něco uvolňuje, ale ve srovnání s celkovou potřebou jsou to velice malé částky. Pochopitelně nelze očekávat, že stát někde vezme 300 miliard a dá je k dispozici. Bude počítat se spoluúčastí vlastníkti domů, s formou nějakých dotací a zvýhodněných úvěrů. V letošním roce bylo uvolněno 240 milionů a z toho dostala bytová družstva asi 160 milionů. Předtím to byly řádově desítky milionů, tu dvacet, támhle pětadvacet. Nějaký program se rýsuje, Ministerstvo pro místní rozvoj se této problematice začíná věnovat intenzivněji a hledat prostředky a postupy. Nějaký systémový program se tedy rodi, ovšem podtí to i lidé na své kapse a do bydleni budou muset investovat mnohem vice než dosud. Můžeme se pro nějaký dobrý příklad obrátit třeba do zahraničí? Takový bývalý východní Berlín nepochybně řeší stejný problém. Program z Německa je příkladný. Berlin, který by se měl do roku 2000 stát hlavn!m městem, se potýkal s problémem paneláků snad ještě v děsivější je tomu u nás. Panelová sídliště tam byla formě, než vystavěna v mnohem vě~ím měřítku, prostě ohromné bulváry lemované dlouhatánskými, kilometrovými řadami panelových domů. Tyto domy se teď zateplují, dělají se nové kvalitní a estetické fasády, balkony a lodžie, opravují se střechy a vstupy. Všechno je řešeno pomocí půjček, které jsou na 27 let, okolo 4,5 % a vychází to así 1,50 DEM na m' za měsíc. Když vezmeme byt o ploše m', činí splátka asi 100 marek měsíčně, což unese každý a domy a byty jsou v pofádku. Stát to samozřejmě stojí ohromné peníze, které však v tomto případě vydává velmi smysluplně. Např. v Holansku se paneláky staví. Staví se paneláky, monolity a zděné domy, od každého zhruba stejný díl. Nepoznáte ani, že se jedná o panelák, všechno je kvalitně smontováno z kvalitně vyrobeného materiál u, podmínkou je dokonalé zatepleni, estetická fasáda. Dóleži tá je tam ovšemjedna věc, totiž ekonomika domu. Od samého začátku je primárním faktorem nájemné, které by mělo a také pokrývá všechny položky potřebné na obnovu, údržbu, provoz, pojistné, správu domti a bytti, a to vše dává možnost plánované údržby. A právě takové plánování v Holandsku probíhá, mají plány pětileté a roční, rozepisují veškeré úkoly. A pracovníci družstva odpovědní za stav domů vycházeji z těchto podrobně zpracovaných plánti a případné náklady uhradí z rezerv, které se díky odpovídajícímu nájemnému vytvoří. U nás je velký průšvih v tom, že je tady ohromná zanedbanost, protože se lecos podcenilo a náj..:inné bylo nesmy s lně nízké a logicky se nemohla vytvořit žádná rezerva To znamená, že se neopravovalo nebo se opravovalo minimálně a přičte-ti se mizerná výchozí kvalita panelové výstavby, jsme tam, kde jsme. Jak vidite budoucnost českého bytového družstevnictvi? Já vycházím z celosvětových zkušenosti a všude družstva existují desítky let, vedou si velmi dobře v bytové výstavbě i správě bytů a v konkurenci patří k těm nejlepším. I unás vidím dobrou perspektivu, připravuji se nezisková bytová družstva, která by měla stavět, mělo by dojít k něja kým injekcím právě ve stavební činnosti apod. Stručně řečeno nevidím budoucnost v nijak děsivě temných barvách. Předpokladem je snaha a píle všech zainteresovaných. "Zkušenosti napovidaji, že družstvo je chápáno občany i samotnými členy družstev mnohdy velice rozpačitě a nepřesně. Členové, kteři docházejí do kanceláře družstva a nebo o družstvu hovon. mnohdy použivaji zvláštní terminologii - hovon o družstvu v třetí osobě - ono udělalo či ono neudělalo nějaké opatření, ono nám předepsalo apod. Jen málokterý družstevník si uvědomuje své postavení spoluvlastnika celé společnosti. Vztah družstva a člena je vždy profilován ochotou komunikace a vzájemného pochopeni na obou stranách, družstvo je třeba chránit a pěstovat, aby mohlo plnit svoji funkci k všestranné spokojenosti. Funkcionáře družstva lze vyměnit, pracovniky rozpustit, ale rodin žijících v družstevních bytech si nové byty asi hledat nebo postavit nemůže, a proto je třeba naučit se principům družstva rozumět. " JUDr. Ivan Přikryl, předseda SČMBD Veletržní noviny duben 98 13/ 1998 zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice

12 V SBD Mír dávají přednost nůtnosoudnímu vyrovnání Setkávají se tu s chrouickými neplatiči i s lidmi, kteří se dočasně ocitli v relativní nouzi, záleží na jejich žebříčku hodnot TEPLICE - Jaké problémy mají s neplatiči v SBD Mír ajak se s nimi vypořádávají, o tom jsme si povídali v sídle družstva s předsedou SBD Mir ing. Procházkou a vedoucí evidence nájemného Irenou Pálkovou. Ve srovnání s jinými bytovými družstvy není hladina dluhu, která kolísá kolem částky pět milionů, nijak vysoká a to, prosím, II soudu neleží jediná žaloba na neplatiče! Protože je SBD Mír na druhé straně největším bytovým družstvem na Teplicku, zajímalo nás samozřejmě, jak se jim toho podařilo dosáhnout. Koho považují za neplatiče. "Nep latičem se stává ten, kdo nezaplatí byť jediný nájem. Po nezaplacení již druhého nájmu ho začínáme upomínat, běží mu poplatek z prodlení", říká l. Pálková jasně. Poplatek z prodlení podle vládního nařízení č. 142 z roku 1994 je pfísný a tvrdý. Činí denně d vě a půl promile z dlužné částky! To je jako dluh s 91 % ročním úrokem. Je to finančně kruté, ale nezbytné. Tuto sankci ve smyslu onoho vládního nařízeni v SBD Mír důsledně účtují, takže když někdo třikrát nezaplatí nájem, neznamená to, že dluží i po půl roce dejme tomu pouze třikrát dva tisíce - denně mu nabíhají poplatky z prodlení. S obyvateli družstevních bytů, kteří se dostanou do svízelné situace často ne vlastni vinou, se snaží na družstvu dohodnout. Navrhnou jim třeba postupné splácení dluhu nebo se dohodnou na termínu, dokdy by mohl být dluh splacen. "Nejhorší jsou chroničtí neplatiči, kteří využívají poskytovaných služeb a výhod, ale bud' na nájemné nemají dostatek finančních prostředků, a potom by měli svou bytovou situaci ř~it jinak, nebo nájemné neplatl úmyslně a dávajl přednost jiným požitkům. Jejich žebříček hodnot je jiný", říká zasvěceně Irena Pálková, žena, která přichází s neplatiči do styku dnes a denně. Jiný žebříček hodnot. "Máme případy, že i lidé, ktefí běžně platí, nezaplatí pfed Vánoci, protože tyto penlze vydají na něcojiného ajejich příjmové poměry nejsou takové, aby vzniklý dluh mohli urychleně uhradit. V lednu nemají dvojnásobnou výplatu, aby uhradili dva nájmy najednou a prosincový nájem tedy zůstávají dlužni", vypráví ing. Procházka. Např. nájemník nezaplatil 3 400,- Kč a za nějakou dobu s hrůzou zjistí, že to spolu s poplatkem z prodlen! je už třeba 4 200,- Kč. Když se stydí, penále utěšeně narůstá a problém se zvětšuje (pštrosí politika není řešeni). Slušný a rozumný člověk přijde, vysvětll, domluví se na ř~eni. Kolik je neplatičů? Z nájemníků sedmi tislc tříset padesáti bytů družstva jich patří mezi dlužníky zhruba devět set. Dluží průměrně kolem pěti tisíc korun. Velké dlužníky, s dluhem nad padesát tisíc, má SBD Mír dva. S dluhem od padesáti do čtyřiceti tisíc také dva. nejvíce je středních dlužníků, kteří dluží od čtyř do deseti tisíc. Počet dlužníků kolísá jen mírně, nejde stále o ty samé lidi - někdo dluh zaplatí a jiný dlužit začíná. Z čeho se to platí. "Družstvo, stejně jako každý podnik, má určité cash-flow, oběh peněz, do družstva přicházejí různé peníze. Dluhy jsou uhrazeny i z těchto jiných peněz, ale jsou evidovány na toho, kdo je způsobil a od něho jsou také vymáhány. Samozřejmě nesmí dojít k situaci, kdy by se jen vydávalo a nic nepřicházelo. Jde o to, překlenout období, než seje podaří vymoci. Pokud by se to nedařilo, a vznikly by dluhy většl, než je schopen podnik, v tomto případě družstvo, unést, vznikla by druhotná platební neschopnost, dnes tak častá u velkých podniků", vysvětluje ing. Procházka. Pracovníci družstva nemohou takovou situaci dopustit a proto se dů sledně zabývají dluhy ihned, jak vzniknou. Jak z toho ven? Předseda družstva říká: "Využíváme takřka výhradně mimosoudnich dohod o vyrovnání dluhu, za posledních sedm - osm let jsme nedali k soudu jediný případ. Považujeme to za neprůchodné. Každý vl, jakjsou soudy pfetížené ajak dlouho by se muselo čekat na výsledek soudního řízení." Nájemník je upomínán písemně i osobně zaměstnanci družstva a delegátem, což je jeden z družstevníků, kterého si ostatní v domě zvolili jako svého mluvčího. Pracovníci družstva volf při ř~ení problému individuální přístup. Neznamená to, že by někomu něco odpustili. Jdou za dlužníky. "Pokud se dlužník nepřijde dohodnout k nám, chodíme my za nim. Do bytu, do zaměstnání, za jeho rodiči. Abychom mu to trochu znepřljemnili, připomněli mu, že dluží a že to musí řešit, že to nejde zapomenout", VYSVětluje ing. Procházka. Lidé si někdy naivně myslí, že se na věc zapomene, že se jejich údaje v počítači ztratí nebo se snad koncem roku založl ad acta. Jenže to se nestane. Kdo dluží více než deset tisíc, tomuje věnována už opravdu intenzivní "péče". Lze domluvit s rozvodnými závody odpojení elektřiny, a pokud je to technicky možné, odpojit vodu. Na případné černé odběry rádi upozorní sousedi, protože by jinak museli na hříšníka opravdu doplácet. Družstevníka mohou vyloučit. "Je tu také jedno specifikum možné jen u družstev: máme možnost sáhnout k vyloučení člena, který neplatí, z družstva. Ten pak ztrácí veškerá družstevní práva a výhody. Neznamená to sice být vyhozen na ulici, ale nemože už s bytem volně disponovat, přichází o užívací právo. A to je nepřijemné. Vyloučeným doporučujeme, aby si našli nové bydlení, doporučujeme výměny. Díky tomuto úsilí lze konstatovat, že se v poměru k neustále narůstajíclmu nájemnému zvyšuje celková dlužná částka nepatrně. Je třeba i připomenout, že vzhledem k namontovanýrn měřičům tepla, studené a teplé vody ve všech družstevních bytech má každý uživatel možnost s těmito náklady hospodařit tak, aby zálohy na tyto položky (cca 2/3 z celkového nájemného) byly co nejnižší." Deník Směr ndůigr VIadimlr CidlbIa. ~1Dg. Václav SI6ma iii1i~~ ilrulstvo MIr, redakce Zpravodaje, KoIIAro\Ia S92, Krupka tel ~ Severa. Dlouhá ll, Krupka, tel,; 0411/861534, DubskU7, 415 Ol Teplice, tel.: \I zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice 13/ 1998

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 70/2014 Zásady pro stanovení nájemného za užívání

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více