Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou"

Transkript

1 Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění aneuryzmatu chirurgové našili pacientovi speciální cévní protézu bypass.,,operace trvala zhruba tři i čtyři hodiny a podíleli se na ni většinou čtyři chirurgové, vysvětluje MUDr. Miloslav Mazur, cévní chirurg z naší Chirurgické kliniky.,,od roku 1991 se ve světě začala používat nová, šetrnější metoda řešení implantace stentgraftu. Jedná se o speciální cévní protézu vyztuženou spirálou, která se bez řezu na břiše zavádí pacientovi z třísel přes jeho původní cévy do břišní aorty. Ukotví se nahoře a dole pod aneuryzmatem tedy v místech, kde je aorta ještě zdravá. Krev tak už neprotéká aneuryzmatem, ale stentgraftem. Riziko, že by výduť Sestry, lékaři a sanitáři z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče naší fakultní nemocnice byli proškoleni jako první tým v České republice v konceptu bazální stimulace. Kurz proběhl v týdnu od 7. do 11. června 2004 v tělocvičně Kliniky dětského lékařství a všichni jeho účastníci v závěru obdrželi certifikát s mezinárodní platností. Podle vrchní sestry oddělení Věry Wolffové, pověřené zastupováním, je tato metoda založená rakouskými kolegy revolucí v ošetřovatelské péči. Cílená stimulace smyslových orgánů umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj zdravotní stav.,,do kurzu jsme přihlásili všech našich padesát zaměstnanců osm lékařů, sedm sanitářů a třicet pět sestřiček, konstatovala vrchní sestra Wolffová.,,Obě jednotky se proškolovaly postupně. A jaká byla odezva? Fantastická! Mám už další plány, v žádném případě nešlo jen o prvopočinek. ROČNÍK VI. ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2004 mohla prasknout a pacient vykrvácet, je tak vyloučeno. Tato metoda léčby se používá ivnaší republice, například v Praze, Hradci Králové, Olomouci. Ve čtvrtek 22. července dopoledne stentgraft poprvé implantovali také chirurgové naší fakultní nemocnice. Operaci, která trvala zhruba hodinu, prováděli přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., a MUDr. Miloslav Mazur.,,Pacientem byl 64letý muž z Fulneku, který měl šesticentimetrové aneuryzma, konstatuje MUDr. Mazur.,,Se zvětšující se velikostí aneuryzmatu roste i riziko jeho prasknutí. Pokud totiž dojde k ruptuře aneuryzmatu, šance na přežití i po převozu na operační sál je malá. Velké procento pacientů umírá také v pooperačním období. Jediným možným řešením je proto včasné naplánování operace. Břišní aneuryzma se vyskytuje většinou u lidí kolem 60. až 70. roku věku, a ti trpí už i různými jinými nemocemi.,,nová, šetrnější metoda léčby je určena právě těmto pacientům. Chtěl bych ovšem zdůraznit, že ani v tomto případě není vhodná pro každého z nich. Je limitována morfologií aneuryzmatu a dalšími faktory. Pacient se proto musí nejdříve podrobit důkladnému předoperačnímu vyšetření na radiodiagnostickém oddělení (spolupracujeme s MUDr. Michaelou Vávrovou). Pokud není vhodný k implantaci stentgraftu, musíme jej odoperovat klasickou metodou, uzavírá MUDr. Miloslav Mazur. Helena Šímová NÁVRAT NA POST EDITELE Dne 6. září 2004 se ing. Karel Pustelník vrátil zpět na post ředitele Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, ze které byl dočasně uvolněn v souvislosti s výkonem funkce ekonomického náměstka na ministerstvu zdravotnictví. Své působení na ministerstvu zdravotnictví ukončil ing. Pustelník po vzájemné dohodě s ministryní zdravotnictví doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc., k 5. září (red) Ředitel FNsP Ostrava ing. Karel Pustelník. V O ET OVATELSKÉ PÉâI APLIKUJÍ BAZÁLNÍ STIMULACI Lektorka kurzu provádí nácvik koupele... Kurz bazální stimulace vedla Bc. Karolína Friedlová, jediná lektorka v České republice. V rozhovoru pro Nemocniční listy uvedla, že první kurzy proběhly v lednu roku 2003 na Lékařské fakultě v Olomouci.,,V současné době máme asi 600 kolegů a kolegyň z praxe, kteří prošli kurzy bazální stimulace, upřesnila.,,byla i celá zařízení, která si objednala vlastní kurz, například Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice Most a další. Většinou si je objednala pro zaměstnance intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Měla jsem v kurzech ale i ergoterapeuty, fyzioterapeuty, logopedy či speciální pedagogy, doplnila Bc. Friedlová.,,Pokud jde o lékaře, ti vaši jsou jedni z prvních v republice. Helena Šímová (pokračování na dvoustraně)

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY VZPOMÍNÁME Příliš náhle a tragicky nás 19. srpna 2004 navždy opustila naše dlouholetá kolegyně staniční sestra oddělení C Interní kliniky paní Zdeňka Blahutová. Na naše oddělení přišla z Infekční kliniky 1. listopadu Byla velice milá, pozorná, zodpovědná, s příkladným vztahem k pacientům a ke svému svěřenému kolektivu. Každý ji měl rád. Věnovala se svým dětem, a také tříletému vnoučkovi. Její zálibou bylo cestování, turistika a jízda na kole, která se jí nakonec stala osudnou. Odešla bez rozloučení. V našich srdcích a vzpomínkách zůstává. Za kolektiv pracovníků Interní kliniky Ludmila Florčíková, vrchní sestra PODĚKOVÁNÍ Děkujeme pracovníkům urgentního příjmu za snahu o záchranu naší kolegyně paní Zdeňky Blahutové. Informace oddûlení vzdûlávání a péãe o zamûstnance Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance oznamuje, že v průběhu I. pololetí roku 2004 ukončili tito zaměstnanci naší nemocnice úspěšně studium v uvedených formách prohlubování a zvyšování kvalifikace. Srdečně blahopřejeme Doktorský studijní program MUDr. Karel Mainer, Ph.D. Oddělení urologické MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Neurochirurgická klinika Specializace I. stupně Mgr. Markéta Kovářová Lékárna MUDr. Lenka Plešková Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie MUDr. Slavomír Rosík Neurochirurgická klinika MUDr. Imad Zakieh Oční klinika Specializace II. stupně MUDr. Viera Doležilová Ústav radiodiagnostický MUDr. Jan Káňa Oddělení ortopedické MUDr. Jiří Tichý Anesteziologicko-resuscitační klinika Speciální průprava JOP VŠ Ing. Gabriela Franková Úsek manažera jakosti Mgr. Marcela Jelínková Klinika dětské neurologie Mgr. Michael Václavík Oddělení psychiatrické Pomaturitní specializační studium Ing. Lenka Literáková Ústav patologie Hana Majveldrová Ústav klinické biochemie Ilona Sněhotová Krevní centrum Dana Sobčáková Porodnicko-gynekologická klinika Kamila Spacová Porodnicko-gynekologická klinika Bc. Dana Streitová Anesteziologicko-resuscitační klinika Dušan Ščupák Chirurgická klinika Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ostrava Renáta Ficová Traumatologické centrum Romana Nováková Popáleninové centrum Termín k odevzdání přihlášek k vykonání atestační zkoušky v jarním termínu 2005 je nejpozději do Přihlášky přijímá A. Zagorová (kl. 3456). Připomínám, že od června 2004 platí nové tiskopisy atestačních přihlášek. Lékaři, kteří jsou zařazeni do přípravy I. stupně a splní podmínku 30 měsíců praxe do , se mohou přihlásit k atestační zkoušce v jarním termínu Lékaři cizí státní příslušníci, musí k atestační přihlášce přiložit notářsky ověřené uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře v České republice. PhDr. Petr Reimer, ved. odd. vzdělávání a péče o zaměstnance Chci poděkovat všem, kteří pomohli mé dceři Kláře a mému vnukovi Filipovi (na snímku). Děkuji. Blanka Mokrošová, porodní asistentka Zmûny v oblasti dovolené od Přijetím nového zákona o zaměstnanosti dojde od 1. října také k některým změnám v zákoníku práce, z nichž nejvýznamnější jsou ustanovení o čerpání dovolené na zotavenou a náhradě mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Úprava vychází z požadavku ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců s cílem zajištění faktického čerpání dovolené na zotavenou. Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel určuje dovolenou podle plánu dovolených stanoveného s předchozím souhlasem odborového orgánu tak, aby si zaměstnanec mohl vyčerpat dovolenou do konce kalendářního roku. Jestliže si zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání nebo pro překážky v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Zaměstnavatel je však povinen určit čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené (pokud zaměstnanec pracoval celý kalendářní rok). Podle nové právní úpravy pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci čerpání dovolené ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první pracovní den v měsíci listopadu. Výjimky přicházejí v úvahu pouze v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti a čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. Jestliže zaměstnanec dovolenou v rozsahu 4 týdnů nevyčerpá ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou mu zaniká. Pokud zaměstnanec nemohl dovolenou, která přesahuje 4 týdny, vyčerpat ani do konce příštího kalendářního roku, může být s jeho písemným souhlasem tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku. Náhradu mzdy za 4 týdny nevyčerpané dovolené je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy za tu část dovolené, která přesahuje 4 týdny, je zaměstnavatel povinen poskytnout nejen v případě skončení pracovního poměru, ale také tehdy, pokud ji zaměstnanec nemohl vyčerpat do konce následujícího ani dalšího kalendářního roku. Pro lepší srozumitelnost uvádím příklad: Pokud bude mít zaměstnanec v říjnu 2004 ještě 5 týdnů dovolené z roku 2003, bude ji muset nastoupit nejpozději 1. listopadu 2004, nebudou-li tomu bránit překážky v práci. Jestliže se tak nestane, nárok na 4 týdny dovolené zanikne a 1 týden lze vyčerpat do konce dalšího kalendářního roku (tj. r. 2005). Pokud tento týden nebude čerpán ani do konce roku 2005, lze v měsíci lednu 2006 poskytnout náhradu mzdy. Ing. Lenka Nétková, vedoucí Odboru personální práce a mezd

3 Dar pro nemocné dûti Nadace JISTOTA Komerční banky věnovala sto tisíc korun na nákup přístroje NICO, který je určen k neinvazivnímu měření srdečního výdeje a periferní cévní rezistence. Přístroj budou mít k dispozici pacienti pediatrického oddělení resuscitační a intenzivní NEMOCNIČNÍ LISTY 3 péče naší nemocnice. Smlouvu o sponzorském daru podepsali ing. Jaroslav Říšský, předseda správní rady Komerční banky a za FNsP Ostrava MUDr. Josef Srovnal, náměstek pro léčebnou péči pověřený zastupováním ředitele (na snímku vlevo). (neš) Náv tûva populárního fotbalisty Jeden ze současných nejpopulárnějších fotbalistů, který Českou republiku reprezentoval na Euru, Milan Baroš, v polovině července navštívil naši fakultní nemocnici. Jeho návštěvu na Klinice dětského lékařství připravilo Sdružení Podkova, které nabízí podobná atraktivní setkání i do budoucna. Milan Baroš si před besedou s dětskými pacienty a patnácti klienty Ústavu sociální péče Opava prohlédl některá oddělení Kliniky dětského lékařství a oddělení dětské intenzivní a resuscitační péče. Setkal se se vstřícností personálu a projevil upřímný zájem o probíhající léčbu malých pacientů. V závěru vyslovil přání se do naší nemocnice jako host opět někdy vrátit. (neš) Zájemci o autogram trpělivě čekali až na ně přijde řada... ISO normy ve FNsP Ostrava (6. ãást) Ilustrační foto: Marie Psotková Prázdniny a doba dovolených jsou u konce a vše se pomalu navrací do starých kolejí. Letní měsíce se vždy spojovaly s jakýmsi mimořádným nestandardním režimem, poklesem aktivit a možností dotáhnout resty. Platnost tohoto pravidla se však rok od roku snižuje. Doba si žádá zrychlování ve všech oblastech lidského života a plné nasazení bez ohledu na roční období. Výjimkou nebyla ani oblast zavádění systému řízení jakosti v naší nemocnici. Velmi náročným byl počátek léta především pro zaměstnance naší lékárny, kteří připravovali své pracoviště k certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Závěrečná fáze přípravy k certifikaci byla o to náročnější, že časově kolidovala s uplatňováním nové legislativy a změnami v oblasti DPH. Zavádění systému kladlo velké nároky především na organizační a řídící práci. Vedoucí lékárnice paní PhMr. Marta Kollárová a manažer jakosti Mgr. Petr Bašanda však tento úkol zvládli na jedničku, neboť usilovná práce přinesla své ovoce. Koncem června lékárna úspěšně obhájila svůj systém a získala certifikát systému řízení jakosti. Dosažením této mety nezískali zaměstnanci lékárny jen novou dekoraci na stěnu, ale naučili se posuzovat své výkony z jiných zorných úhlů a dokázali, že úroveň jejich práce a kvalita poskytovaných služeb odpovídají evropským standardům. Za kus dobré práce nad rámec běžných povinností, vstřícnost a odvahu poprat se s něčím novým jim patří veliký dík. K zajištění kvality poskytované zdravotní péče existuje mnoho cest a mnoho nástrojů. Odborníci celého světa neustále hledají ten rozumný, efektivní, konsenzuální zlatý střed, který by dokázal exaktně změřit kvalitu lidského života, zdraví a péče o ně. Jsou vytvářeny akreditační systémy národní i mezinárodní, normy a legislativa. Do oblasti vstupují pojišťovny, složky státu i odborné společnosti a snaží se přispět svou troškou do mlýna, což na jedné straně svědčí o uvědomování si nutnosti poskytovat kvalitní a efektivní péči, na druhé straně však to může ve svých důsledcích celou situaci neuvěřitelně zkomplikovat. Nasnadě je pak myšlenka, že nejjednodušší je žádné systémy nebudovat a brát kvalitu jako záležitost erudice, profesní hrdosti a svědomí lékařů. Jednoduché cesty jsou lákavé, avšak jak známo, často vedou do pekel. A protože tam naše nemocnice dojít nechce, snažili jsme se v průběhu prázdninových měsíců vytvořit průnik existujících systémů a nadefinovat minimální úkoly, které musí nejen management, ale i zdravotnická pracoviště z pohledu systému řízení jakosti splnit. Zavádění systému v rámci provozních a správních složek již pomalu začíná dostávat konkrétnější obrysy a nadcházející období bude ve znamení zintenzivnění prací na systému zdravotnických pracovišť. Adresné a termínované úkoly byly vydány formou Příkazu ředitele č (k dispozici na intranetu složka dokumenty/ organizace řízení/ platné VŘA/ platné příkazy) a jejich plnění bude striktně vyžadováno a hodnoceno. Kvalitní diagnostická a léčebná péče není možná bez kvalitních vstupů, které jsou mimo jiné tvořeny i výsledky práce paraklinických oborů. Světoví odborníci si tuto skutečnost plně uvědomují, a proto vytvořili mezinárodní normu pro kvalitní práci zdravotnických laboratoří. Česká republika ji převzala a oficiálně uvedla v platnost pod názvem ČSN EN ISO v dubnu tohoto roku. Norma stanovuje minimální požadavky na manažerský systém laboratoře, odbornou, personální a přístrojovou vybavenost, metodickou stránku činností a rovněž definuje úkoly laboratoře, jakožto konziliárního centra a garanta správné manipulace s biologickým materiálem (včetně odběru a transportu vzorku). V srpnu byla vstupní analýzou zahájena implementace jmenované normy i do FNsP Ostrava. Jako pilotní pracoviště byl vybrán ústav klinické biochemie, který má za úkol vybudovat vzorový systém včetně kompletní dokumentace, podle kterého po malých korekcích budou pracovat i další laboratorní provozy naší nemocnice. Přeji vám příjemný návrat z dovolené a slunečný začátek podzimu. Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNsP Ostrava

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Na aktuální téma... O ekonomické situaci naší fakultní nemocnice se hovoří při každé příležitosti. Proto se dnes tomuto tématu chci vyhnout a budu se věnovat jednomu z malých problémů, s nimiž se setkáváme v naší každodenní práci. V polovině července se uskutečnilo setkání managementu s vrchními sestrami, primáři, přednosty nebo jejich zástupci a pracovníky, kteří navádějí do výpočetního systému data pro zdravotní pojišťovny. Z tohoto setkání vyplynul určitý poznatek, o němž se chci zmínit. Tématem mého vystoupení bylo zvyšování tržeb FNsP. Hovořili jsme o nutnosti využití všech našich kapacit, všech našich možností a zejména o nutnosti vykázat veškeré provedené úkony. Při této příležitosti jsem apeloval na lékaře, aby všechny recepty předepisované pacientům byly uplatněny v naší nemocniční lékárně. Reakcí na tento můj apel bylo vystoupení jednoho mladého lékaře, který toto doporučení negoval s tím, že své pacienty do naší lékárny nebude posílat. Jako důvod uvedl, že Pfievzali vysoko kolsk diplom Promoční obřad slavnostní a důstojný akt, kterým jsou zakončena vysokoškolská studia, má svůj působivý rituál. Za zvuku akademických fanfár vchází do sálu pedel, za ním vědecká rada, proděkani, děkan fakulty a rektor či prorektor univerzity. I méně citliví lidé si uvědomují význam chvíle, příbuzní a přátelé absolventů jsou dojati a šťastní. Plným právem, protože další z mladé generace dokázali své schopnosti převzít znalosti a zkušenosti svých učitelů a zařadit se mezi vzdělanou část populace. Tato atmosféra vládla 1. července ve velkém sále Domu kultury v Ostravě, v němž proběhl promoční akt osmdesáti absolventů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Osm desítek převážně mladých žen (mezi nimi pouze tři muži) převzalo vysokoškolský diplom. Osm desítek mladých odborníků, kteří své zkušenosti čerpali také na klinických pracovištích naší fakultní nemocnice. Děkan fakulty doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., ve svém vystoupení mimo jiné absolventům připomíná, citujeme: Shrnutí desetilet ch zku eností tak by se dala nazvat kniha, jejímž autorem je přednosta naší chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. Na knize, která vyšla letos v nákladu jednoho tisíce výtisků, jsem pracoval rok, upřesňuje přednosta kliniky a dodává: Tématem byla laparoskopická kolorektální chirurgie, což je také název této odborné publikace. Autor v úvodu uvádí:... v roce 1991 jsem na výstavě medicínské techniky v Düsseldorfu, prakticky těsně před jejím uzavřením, zahlédnul již v prázdné výstavní hale na opuštěném stánku firmy Wolf videozáznam laparoskopické cholecystektomie. Bylo to něco úžasného a videoklip jsem zhlédnul opakovaně. Nabyl jsem přesvědčení, že je to budoucnost chirurgie... Ing. Marian Filipek A tak vlastně náhoda přispěla k tomu, že naše chirurgická klinika se vydala cestou moderních laparoskopických metod, které maximálně šetří pacienta a přispívají k rychlejší léčbě a návratu nemocného do rodiny akpráci. Naši monografii věnujeme všem laparoskopickým chirurgům, kteří se zajímají o tuto problematiku, kteří chtějí pokročit dále a udělat něco dobrého pro pacienty s chirurgickým onemocněním tlustého střeva a konečníku, uzavírá docent Dostalík. Autorovi blahopřejeme k vydání knihy a přejeme jemu i kolektivu chirurgické kliniky, aby svou erudicí a péčí o pacienty i nadále přispívali k dobrému renomé naší fakultní nemocnice. (neš) doplatky na některé léky jsou v naší lékárně vyšší než u konkurenčních lékáren. S tímto názorem však nemohu souhlasit, protože v první řadě je lékař naším zaměstnancem a za odvedenou práci pobírá plat, měl by tedy odvádět plnohodnotný výkon v kontinuitě s přijatými záměry, kterými se činnost FNsP řídí. Za druhé nejsem přesvědčen o správnosti jeho argumentu, že by pacient, který doplatí za některý lék o něco málo více než jinde, byl poškozen. Díky financím plynoucím z naší lékárny můžeme pomoci řadě nemocných třeba tím, že budeme moci provést více totálních náhrad kloubů, kardiochirurgických operací a jiných finančně velmi náročných výkonů, které z hlediska sociálního i psychického mají pro kvalitu života těchto pacientů nesrovnatelně větší význam. A jsem přesvědčen, že i z hlediska etického nebudeme s nikým v rozepři. Chování zmíněného lékaře je z mého pohledu alibistické. Místo toho, aby na problém písemně upozornil, věc řešil po svém. Řízení nemocnice vyžaduje globální pohled. Každý zaměstnanec má právo přispět do diskuze. Pokud tak neučiní, pak dochází Foto: Jana Gojová ke kolizi se zájmy zaměstnavatele. A to rozhodně k dobru věci nepřispívá. Ing. Marian Filipek, náměstek pro ekonomiku a finance Proděkanka pro studijní záležitosti ZSF OU RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., předává diplom jedné z absolventek... Znalosti, které vám naše fakulta dala, již můžete uplatňovat v rámci Evropské unie... Připomenutí, které snad v této chvíli ještě ne všichni chápou v celém jeho obsahu a dosahu. Ne všichni doceňují význam dokořán otevřených dveří Evropy a snad i světa. Možná, že některým v napětí slavnostní chvíle také unikají slova děkana, který hovoří o historii vysokého školství v Evropě a naší vlasti. Hosté v sále však určitě vnímají jeho poselství, když cituje G. B. Shawa: Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby, zbývá jediné, naučit se žít na zemi jako lidé... Mnozí si jistě položili otázku: Proč takové připomenutí z úst pedagoga, lékaře a akademického hodnostáře? Odpověď je jednoduchá: Protože svět dospěl do stádia, v němž je životně nutné přijmout a podřídit se filozofii poslední věty Shawova odkazu. A vzdělanost je jednou z cest, jak lidskou populaci zachovat... Štěpán Neuwirth Zvláštní věta. Jak můžu nemocné ošetřovat duší? Copak moje duše někomu vynese podložní mísu? A vůbec, jsem unavená. V práci je nás málo, holky mají dovolenou, přibyly dvě nové neschopenky. Ani se nedivím, jsme vyčerpané, sedne na nás kdejaká brebera. Výplata byla pěkně mizerná, jsem zvědavá, z čeho zaplatím inkaso! Na to, co se děje doma, raději nemyslím. Zase zvoní zvonek z trojky! Ta ženská pořád otravuje! No dobře, je skoro ochrnutá, nemluví a rodina na ni kašle. Copak já za to můžu! Mám na starosti dalších 15 lidí, vizity, vyšetřovačky, jídlo, léky, toalety a pořád dokola. Pětka taky zvoní, určitě chce zase na mísu. Dnes už po stopadesáté! Nakonec si bude stěžovat, že na míse dřepěla 30 minut a má otlačený zadek! Měla jsem jít na ekonomku, jak chtěli naši. V kanclu bych za stejné prachy dřepěla u počítače. To se někomu kecá ošetřuj duší! To stačí! Teď si vyměníme role. Šup do postele a je z tebe skoro ochrnutá paní s porušenou artikulací, bolestmi hlavy a všech buněk těla. Při každém pokusu o pohyb se ti točí hlava a brní celé tělo. To, že ti z koutku vytékají sliny na polštář, už tak moc nevadí, horší je ta krutá bezmoc při plném rozjitřeném vědomí. Vnímáš vše, co se kolem tebe děje. Vnímáš daleko intenzivněji než dříve. Ničí tě gesta lékařů a sester, jejich pichlavé poznámky. Slova tak nám pomozte, snažte se více! přímo nesnášíš. Tělu neporučíš, dělá si co chce! Ale to nikoho nezajímá. Jsi jim na obtíž! Ležíš na měkké matraci. Několik hodin ve stejné poloze bez hnutí. Přestáváš cítit kontury vlastního těla. Máš pocit rozlitého měňavce. Ano, přesně jako ta kaňka v učebnici biologie. Nevíš, kde začíná hlava a končí noha. Teprve až tě zpolohují na druhý bok, uvědomíš si obvod svého těla kde končí a začíná, a za chvíli jsi opět měňavec! Je to ale lepší, než na té tvrdé matraci. Tam cítíš paty, bedra, lopatky a temeno hlavy. Často se tlak v těchto místech přelévá v palčivou bolest. Říkáš si já vím, ty holky toho mají hodně a jsou špatně placený. Kdysi jsi byla jako vítr, spousty povinností a zájmů. Život tě bavil. A co teď? Prosíš o vysvobození. Na blízku je ti bezmoc a závislost. Dvě odporná slova, jejichž význam si neuvědomíš, pokud je neprožiješ. A teď pozor! Co řekneš na tento úryvek z mysli nemocné paní? Ale ne, můj andílek! Přišla moje sestřička. Poslali ji z nebe. Kdykoliv jde kolem, dá mi napít, a pohladí po ruce nebo vlasech. Chová se jinak než ostatní. Člověk by řekl, že ji ta práce jde z duše. Občas si se mnou povídá a přitom mi masíruje ruce nebo nohy. Masáž zad, co podporuje dýchání, je úžasná. Vždycky po ní usnu jako mimino. Říkala, že u mě používá prvky bazální stimulace. Nikdy jsem to slovo neslyšela, ale je to úžasná věc. U této holky se aspoň na chvilku cítím jako člověk. Je to smutné, ale více než časté. Kolik z vás, vážené kolegyně a kolegové, zažilo bezmoc a závislost na druhých? Ti, kteří mají tuto zkušenost, se většinou stávají zdravotníky, kteří ošetřují duší. Je vás velmi málo. K tomu, aby zdravotník používal k ošetřování nemocných své nitro, nemusíte projít negativním prožitkem hospitalizace. Stačí mít štěstí a být proškolen konceptem bazální stimulace (BS). Já osobně považuji BS za revoluci v ošetřovatelské péči. O ET UJ NEMOCNÉ DU Í! Nyní pár slov na vysvětlenou. Tuto metodu vyvinul v 70. letech prof. Andrea Fröhlich. Poznatky pana profesora ukázaly, že principy BS mají velký význam pro lidi všech věkových kategorií, zdravé i nemocné. Koncept vnesla do intenzivní medicíny zdravotní sestra Christel Bienstein. Takže zakladateli této metody se stali naši rakouští kolegové. BS umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj zdravotní stav cílenou stimulací smyslových orgánů. Lidský mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových drahách a to dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znova aktivovat jeho činnost. Tento koncept dává ošetřovatelské péči terapeutickou úroveň. Cílem BS = podpora rozvoje vlastní identity = umožňuje komunikaci s okolím = zvládnutí orientace v prostoru a čase = zlepšení funkcí organismu Hlavní prvky konceptu = BS se formuje ze vztahu mezi ošetřujícím a pacientem = BS pomáhá ošetřujícím učit se vnímat potřeby pacienta = BS umožňuje pacientovi vnímat hranice svého těla, uvědomovat si sama sebe, cítit a vnímat okolní svět, cítit přítomnost jiného člověka = BS umožňuje ošetřujícím rozvinout vlastní kreativitu a realizovat své schopnosti. BS respektuje schopnost vnímat. Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonální fázi. Začíná ve 12. týdnu těhotenství a to v oblasti: vibrační (hlas matky a zvuky jsou přenášeny v podobě vlnění plodovou vodou a embryo si je uvědomuje jako vibrace) somatické (embryo cítí tlak stěny uteru a plodové vody na svém těle, cucá si palec...) vestibulární (vnímá změny polohy svého těla a změny polohy těla matky...) Koncept BS se tedy uplatňuje především v péči o: postižené děti pacienty v komatozních stavech pacienty dlouhodobě upoutaných na lůžko pacienty neklidné, dezorientované pacienty v intenzivní péči geriatrické pacienty. Tak, to byl stručný výtah k objasnění konceptu bazální stimulace. (Friedlová, Skriptum pro kurz stimulace vnímání.) Téma smyslového vnímání neboli bazální stimulace mne vždy velmi přitahovalo. Měla jsem možnost absolvovat základní kurz BS pod vedením Bc. Karolíny Friedlové. Karolínu považuji za průkopnici BS v naší republice. Je naší jedinou lektorkou, a BS se stala jejím životním údělem. Každý, kdo její kurz absolvoval, má BS uloženou v podvědomí a snaží se některé její prvky používat v praxi. Třeba tak, jako naše sestřička andílek. Já jsem po absolvování kurzu byla rozhodnuta, že učení Karolíny se musí začít šířit intenzivněji a to ne mezi jednotlivce, ale mezi celé skupiny, týmy. Tým se skládá ze sester, lékařů a sanitářů. Proškolení lékařů považuji za prioritní záležitost při zavádění BS do ošetřovatelské péče. A nyní proč potřebujeme proškolené lékaře: při vyšetřování pacienta lékař nepřijde k lůžku, nestrhne deku z pacienta a neplácne studený fonendoskop na obnažený hrudník. (Zkus si lehnout do postele a se zavřenýma očima absolvovat tento rádoby banální úkon!) bude dodržovat pacientův biorytmus, kterému se přizpůsobí bude stimulovat sestry k aplikaci prvků BS v terapii, např. masáž posilující dýchání před extubací bude duševně blíže pacientovi a práci sester. A proč? Protože během absolvování kurzu BS se vžil do role pacienta i sestry. S touto myšlenkou jsem začala spřádat plány. Po půlročních organizačních bojích a především díky ochotě samotné Karolíny jsem dosáhla samotného cíle. Během jednoho červnového týdne byly proškoleny obě dětské resuscitační jednotky (sanitáři, sestry, lékaři jako tým první v naší republice) v konceptu Bazální stimulace. Každý zúčastněný člen obdržel certifikát s mezinárodní platností o absolvování kurzu BS. Atmosféra celého týdne byla úžasná. Měla jsem před sebou týmy obou jednotek, kde si byli všichni rovni. Školení bylo pro všechny velmi náročné. Karolína, sestry, lékaři, sanitáři jedno velké klubko, napjaté smysly, smích, uvolnění. V hlavě plno otáz e k. Každý prožívá vnitřní revoluci. Náhled na život a člověka se stává jiným než doposud Zamyšlení nad pocity z vibrační masáže. vnímali a chápali. Ano, a přesně to se od nich očekávalo! Karolína po školení zůstává a praktické vědomosti obohacuje zaškolením našeho týmu u lůžka. Teorie se kloubí s praxí. Vítězství? Snad, možná. Nesmíme usnout a utlumit dar, který nám otevřel srdce. Snažíme se vymýšlet a užívat pomůcky usnadňující BS. A hlavně naučenou techniku používat v praxi. S technikou bazální stimulace na našem oddělení jsme na začátku dlouhé cesty. Záleží jen na nás, jednotlivcích, zda své základy posílíme a rozvineme. A aby byla možnost čerpat nové zkušenosti a nápady, vypraví se naše oddělení v měsíci říjnu na exkurzi do Rakouska. Navštívíme resuscitační jednotku, kde koncept BS již desítky let úspěšně aplikují v ošetřovatelské péči. To byl jen stručný životopis nově se rozvíjející ošetřovatelské péče na našem oddělení. Teď nezbývá nic jiného, než nahodit a vylovit zlatou rybku. Měla bych jen jedno přání. Prosím, bazálku zanes do vědomí všech, kdo pracují s nemocnými lidmi. Urychlíš léčbu a zkrátíš utrpení! Ale rybko, i sen se může stát realitou!!! Chtěla bych touto cestou poděkovat primáři našeho oddělení MUDr. Michalu Hladíkovi, Ph.D., který mě v mém záměru podpořil, lékařům, kolegyním a kolegům, kteří po absolvování kurzu koncept BS aplikují do praxe, našemu vedení Bc. Márii Dobešové a Mgr. Zdeňce Šináglové které s projektem BS souhlasilo a umožnilo jeho realizaci. Velký dík patří Bc. Karolíně Friedlové, ženě s neuvěřitelnou energií a elánem, šířící učení bazální stimulace. Upozornění na závěr: jen vedení ovlivní směr a cestu, kterou se váš tým vydá. Koncept vychází z myšlenek Piageta: 1. Smysly vnímání se utvářejí postupně 2. Schopnosti a činnosti člověka mají společné neuronální propojení 3. Člověka formují jeho zkušenosti 4. Člověk vnímá tak dlouho, pokud dýchá 5. Nejasné podněty vedou ke snížené schopnosti reagovat. Věra Wolffová, vrchní sestra odd. Pediatrické resuscitační a intenzivní péče (pověřena zastupováním) Foto: autorka P. S.: Bylo by chybou opomenout spolupráci s obslužným týmem naší fakultní nemocnice. Vedoucí dílen pan Ladislav Wojtas se svými kolegy a vedoucí švadlenek paní Marcela Zapletalová se svými kolegyněmi pomáhají realizovat naše nápady. Díky jejich vynalézavosti a zručnosti užíváme k bazální stimulaci pomůcky, které našim dětem zvyšují pohodlí a nám usnadňují práci. Myslím, že na pány kluky z údržby a na švadlenky zapomínáme a málokdy si uvědomíme, jak je jejich práce pro nás důležitá. Děkuji!!!

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY Letní pozdrav rádia KISS MORAVA Po řadu let pamatuje rádio KISS MORAVA na děti, které se léčí v naší fakultní nemocnici. Jakkoli jsou vánoční svátky ještě daleko, přinesl programový ředitel rádia Mgr. Martin Rigler a jeho kolegyně z marketinku Petra Novrociková na Tiskové a informační centrum množství nových hraček.,,jsou to dárky, které prostřednictvím rádia posílají malým pacientům naši posluchači s přáním, aby jim pomohly zlepšit náladu a rychle se uzdravit, řekl Martin Rigler. Hračky na jednotlivé kliniky a oddělení, kde se děti léčí, rozdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová.,,Samozřejmě, že se znovu objevíme i s dárky v období vánočních svátků, přislíbil Rigler.,,Máme s vaší nemocnicí ty nejlepší kontakty a budeme v tom i nadále pokračovat. (neš) Daruj krev s âesk m rozhlasem Jak nás informovala ing. Daniela Jarošová z marketinku Krevního centra, ve středu 8. září proběhla podzimní akce Daruj krev s Českým rozhlasem:,,krev přišlo darovat rovných 100 dárců, kteří již tradičně obdrželi litr pomerančového džusu a malou pozornost. Poslední akce Daruj krev s Českým rozhlasem v tomto roce se bude konat ve středu 8. prosince, doplnila ing. Jarošová. PrÛzkum spokojenosti pacientû ve vybran ch ambulancích Ilustrační foto: Jana Gojová V prvním pololetí letošního roku se uskutečnil průzkum spokojenosti pacientů těchto ambulancí FNsP všeobecného lékařství, chorob z povolání, interního lékařství, neurologie, chirurgie, ortopedie, traumatologie a urologie. Výsledky plní hlavně orientační a inspirační roli a popisují vybrané charakteristiky poskytování ambulantní péče v uvedených ambulancích na poliklinice. Na otázky podle dotazníku odpovědělo 84 pacientů. V tomto vzorku z hlediska pohlaví mírně převažují ženy (57 %) nad muži (43 %). Nejvíce klientů bydlí v Porubě 62 %, v jiných obvodech města Ostravy bydlí 27 % a zobcí mimo Ostravu navštěvuje ambulance 11 % dotázaných. Téměř polovina 47,6 % je starší 60 let. Na základě doporučení jiného lékaře (praktického, osobního) navštívilo ambulanci 52,4 % dotázaných. Poprvé bylo v ambulanci 15,5 % dotázaných. V otázkách týkajících se míry spokojenosti pacientů s chováním a přístupem lékaře a zdravotní sestry se prokázala vysoká spokojenost s chováním lékaře bylo velmi spokojeno 90,4 % a s chováním zdravotní sestry bylo velmi spokojeno 88,1 % dotázaných. Čím dál tím více nabývá na významu úroveň a kvalita komunikace mezi lékařem a pacientem. V této souvislosti jsme sledovali jeden aspekt tohoto vztahu, a to do jaké míry byl pacient spokojen s informacemi, které mu poskytl lékař o jeho nemoci a jejím léčení. I v tomto případě panuje vysoká míra satisfakce velmi spokojeno bylo 84,3 % dotázaných. Tyto výsledky korespondují s výsledky pravidelně realizovaných výzkumů spokojenosti hospitalizovaných pacientů v naší nemocnici. I v nich se prokazuje vysoká míra satisfakce s přístupem zdravotnického personálu a s mírou informovanosti pacientů o jejich nemoci a jejím léčení. Je to významný sociální kapitál, který je vhodné neustále kultivovat a udržovat na vysoké úrovni. Jeho role vystupuje do popředí zejména v konkurenčním prostředí poskytovatelů zdravotnické péče pacient se rád vrací tam, kde se cítí spokojen, bezpečně a kde jsou respektovány jeho přání a požadavky. Lze očekávat, že zejména saturace informačních potřeb mladších a vzdělaných pacientů bude klást i zvýšené nároky na některé lékaře a zdravotní sestry z pohledu jejich komunikačních dovedností. Druhá oblast, na kterou se průzkum zaměřil, se týkala čekacích dob v ambulancích.to je záležitost, se kterou se téměř každý z nás již setkal a má s ní buď negativní nebo pozitivní zkušenost. Zjišťovali jsme, zda-li byl pacient objednán na konkrétní termín (den a hodinu) a jak dlouho čekal, než přišel na řadu. Na konkrétní den, hodinu a minutu bylo objednáno 45 % dotázaných, 55 % se do ambulance dostavilo bez objednání. Objednáno na konkrétní termín bylo celkem 38 pacientů, z toho na řadu do 5 minut čekání přišlo 37 %, 6 15 minut čekalo 24 % a16 30 minut čekalo v čekárně 21 % dotázaných. Celkem 45 dotázaných navštívilo ambulanci bez objednání, z toho na řadu do 5 minut čekání přišlo 22 %, 6 15 minut čekalo 9 % a minut čekalo 16 % dotázaných. Z kumulativních četností tudíž plyne, že vyšetřeno ambulantním lékařem bylo 82 % objednaných dotázaných, kteří na vyšetření čekali 0 30 minut, z neobjednaných dotázaných při stejné době čekání to bylo 48 %. Z toho lze usoudit, že je-li pacient dopředu objednán, s velkou pravděpodobností nebude muset příliš dlouho čekat na příslušné vyšetření a že ambulance se snaží harmonogram dodržet.v praxi je to ovšem komplikováno právě příjmem neobjednaných pacientů, akutními případy. Pak i sebelépe vytvořený harmonogram lze obtížně dodržet.do čekací doby se promítá i subjektivní vnímání času někomu 60 minut čekání v ambulanci nevadí (ví, že bude kvalitně ošetřen), pro někoho 20 minut čekání již znamená dlouhou dobu a je nespokojen. Ve hře je i řada dalších faktorů, např. hodnocení čekací doby pacientkou, která navštíví ambulanci s malými dětmi může být jiné než staršího pacienta atd. Při existenci objednacího systému by však obě strany se jej měly snažit maximálně dodržovat. Většina objednaných pacientů se obvykle dostaví do ordinace minimálně 15 minut před objednacím časem. Ze strany ambulancí bývá časový rozvrh narušován zejména akutními případy a mimořádnými událostmi. V určitém období dochází k přetížení ambulancí akutními případy, např. ambulancí chirurgických oborů v období letních prázdnin a dovolených. Mimořádné události nejsou tak četné a nedají se předvídat, přesto v konkrétním čase chod ambulance ovlivní (např. odvolání lékaře na operační sál). V těchto případech by měla zdravotní sestra, resp. lékař informovat čekající pacienty o nastalé situaci a posunu časového rozvrhu. Většinou se toto sdělení setká s pochopením, případně se pacienti sami mohou rozhodnout, zda-li počkají či se přeobjednají na jiný termín. PhDr. Petr Reimer, vedoucí odd. vzdělávání a péče o zaměstnance

6 NEMOCNIČNÍ LISTY 7

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci září oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Milada Šelmecziová Pavla Hornýšová Miroslava Kopcová Stanislav Vyvial MUDr. Irma Parmová Zdeňka Hlaváčová Jana Vrkočová Iva Bednáriková Bc. Jaroslava Bajerová František Matyáš Zdeňka Urbanská Dagmar Hanuliaková Vlasta Tesaříková Emilie Fabiánová MUDr. Libuše Hromadová Lenka Hrušková Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava Vystavuje Eva Václavková Po čtyřech letech se nemocniční Galerie Ametyst opět zaplnila obrazy scénografky a akademické malířky Evy Václavkové. Převážnou část její vystavované tvorby tvoří nové pastelové kytice, ale najdeme zde i známé a tolik obdivované baletky... Eva Václavková pochází ze Spálova v okre- INZERCE ZDARMA Pronajmu byt I. kategorie v Ostravě- Vítkovicích a I. kategorie v Ostravě- Zábřehu. Informace na mobilu Prodám garsonku v osobním vlastnictví vostravě-výškovicích , 6. NP, 27 m 2, WC, koupelna, kuchyňský kout, lodžie. Cena Kč. Při rychlém jednání možná i sleva. Více informací na mobilu Prodám družstevní byt 3 + 1, 2. patro, 75 m 2, výborný stav, J. Maluchy (dvory), Ostrava. Informace na mobilech a se Nový Jičín. Studovala na Pedagogické fakultě UJEP v Brně u prof. Eduarda Miléna, později pak na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady. Po absolvování studia jevištního výtvarnictví na DAMU u prof. Františka Tröstra přijala v roce 1961 místo scénografky ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě. Navrhla a realizovala na devadesát jevištních výprav, a to nejen pro opavské divadlo, ale i pro olomoucké, ostravské a teplické v Čechách. Vedle scénografické práce se věnovala rovněž kresbě a malbě. Přitahovalo ji zákulisí a lidé v něm. Uskutečnila přes třicet samostatných výstav, podílela se i na řadě dalších s opavskou výtvarnou skupinou X. Výstava obrazů scénografky a akademické malířky Evy Václavkové v Galerii Ametyst potrvá až do soboty 16. října. Zcela jistě si ji nenechte ujít. Pronajmu od roku 2005 (je možno i dlouhodobě) prostorný třípokojový byt s velkou halou na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, nedaleko od fakultní nemocnice. Informace na mobilu nebo na telefonním čísle Prodám družstevní byt 2 + 1, 50 m 2, 1. patro (u krytého bazénu v Porubě). Cena korun. Informace na mobilu Prodám kajak na divokou vodu zn. KENDO, rok výroby 2000, v dobrém stavu, cena korun. Informace na mobilu PŮJČKY snadně a pohodlně seriózní jednání sepsání bez poplatků věk let, pro zaměstnané, důchodce, podnikatele výše půjčky Kč půjčka vyřízena ve většině případů při jedné návštěvě Informace na mobilu Zaãíná 10. roãník komorních koncertû Zahajovací koncert jubilejního desátého ročníku komorních koncertů v naší fakultní nemocnici bude na programu ve středu dne 13. října. Posluchačům se představí Kubínovo kvarteto, které zahraje nejhezčí melodie z kvartetní tvorby slavných skladatelů Ditterse, Haydna a Mozarta. Začátek koncertu ve vstupním areálu nemocnice je v 18 hodin. Jste srdečně zváni. Pozvánka na volejbal Podzimní volejbalový turnaj klinik naší fakultní nemocnice se uskuteční v sobotu 9. října na SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež v Ostravě-Porubě. Prezentace bude probíhat do 8 hodin, turnaj začne v 8.30 hodin. Startovné činí 90 Kč na osobu. V místě konání bude zajištěno občerstvení. Družstva klinik (smíšená 3 + 3) ať se hlásí do 30. září u pana Zdeňka Banaše na tel. klapce Místo posezení po turnaji a oslavy vítězů bude ještě upřesněno, prozatím se uvažuje o restauraci PANORAMA MAX. Prodám družstevní malometrážní 2pokojový byt na Dubině, v blízkosti tram. zastávky. Informace na tel. čísle Jiří Čech nebo na mobilu Prodám byt komora na okraji OV- Poruby, v krásném prostředí na začátku vycházkové zóny. Byt je ve 3. patře cihlového domu, má 104 m 2, slunný, ve velice dobrém stavu. Zasklená prostorná lodžie + balkon + franc. okno. Sklep a možnost dokoupení garáže. Telefon a pevné připojení do internetu. Dřevěná kuchyňská linka, bytové úpravy, zateplená fasáda, nový vchod. V roce 2005 je plánována výměna oken. Za domem les, potok, pískoviště a posezení. MHD před vchodem. Družstvo vlastníků. Cena Kč. Kontakt: mobil ; TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více