SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č."

Transkript

1 SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, Praha 1 IČ: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka jednající svým jednatelem Martinem Kilianem tel. č.: adresa elektronické pošty: na straně jedné (dále jen Věřitel ) a jméno trvale bytem: dat.nar.: č. OP: Číslo účtu:... kód banky... identifikační kód přidělený věřitelem:... na straně druhé (dále jen Dlužník ) (Věřitel a Dlužník v textu této smlouvy společně též jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) uzavírají v souladu s ustanovením 6 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen ZoSÚ ) a ustanovením 2395 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen "OZ"), tuto SMLOUVU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č... (dále jen Smlouva ) Článek I. Vymezení pojmů Pro účely Smlouvy a všech příloh Smlouvy jsou dále vymezeny základní pojmy: Bankovní účet účet Dlužníka vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v záhlaví této Smlouvy a v Uživatelském účtu, ze kterého Dlužník hradí odměnu za vytvoření Uživatelského účtu, který umožňuje uzavření Smlouvy distančně dle čl.iv odst.1 písm.b) a na který je Dlužníkovi poskytován spotřebitelský úvěr Internetová stránka webová stránka Věřitele dostupná na adrese Doklad platný občanský průkaz nebo smlouva uzavřená s některým z těchto subjektů se sídlem na území České republiky: banka, družstevní záložna, poskytovatel investičních nebo platebních služeb, pojišťovna, telefonní operátor, provozovatel distribuční soustavy, obchodník s energií; případně faktura vystavena výše uvedeným subjektem, ze kterých je patrné a čitelné jméno a příjmení Dlužníka a adresa jeho trvalého pobytu. 1

2 Uživatelský účet osobní účet Dlužníka vytvořený na Internetové stránce, který je Dlužníkovi přístupný po zadání přístupových údajů sdělených Dlužníkovi Věřitelem. Kurýr společnost provádějící přepravu zásilek na území České republiky a se kterou má Věřitel uzavřenou smlouvu. Kurýr je Věřitelem zmocněn k ověření totožnosti Dlužníka prostřednictvím platného dokladu totožnosti. Kurýr je oprávněn odmítnout předložení Smlouvy Dlužníkovi v případě, že má pochybnost o platnosti a důvěryhodnosti dokladu totožnosti předloženého Dlužníkem. 6. Prostředky elektronické komunikace uvedený Dlužníkem v žádosti o spotřebitelský úvěr a Uživatelský účet; sms zpráva zaslaná z telefonního čísla Dlužníka uvedeného v žádosti o spotřebitelský úvěr je pro účely této Smlouvy považována za prostředek komunikace na dálku pouze v případě, že je tak v konkrétním případě výslovně uvedeno níže ve Smlouvě. Článek II. Úvodní ustanovení Dlužník již před uzavřením této Smlouvy projevil svůj zájem o sjednání spotřebitelského úvěru, a to zasláním žádosti o spotřebitelský úvěr prostřednictvím Internetových stránek. Obsahem Internetových stránek jsou mimo jiné jasně, výstižně a zřetelně prezentované informace uvedené v příloze č. 1 ZoSÚ, a to včetně reprezentativního příkladu. Dlužník prohlašuje, že se před odesláním žádosti seznámil s podmínkami poskytnutí spotřebitelského úvěru, které jsou k dispozici na Internetových stránkách a že mu byl Věřitelem prostředky elektronické komunikace na dálku předem zaslány informace, které jsou uvedeny v příloze č. 2 ZoSÚ. Dlužník prohlašuje, že před ještě uzavřením této Smlouvy mu Věřitel poskytl náležité vysvětlení k nutné tomu, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva odpovídá jeho potřebám, jeho finanční situaci, a to zejména vysvětlením předsmluvních informací dle přílohy č. 2 ZoSÚ. Věřitel Dlužníku dále vysvětlil důsledky prodlení Dlužníka s plněním jeho závazků plynoucích z této Smlouvy, jakož i poskytl základní informace o jednotlivých nabízených finančních produktech a jejich možných dopadech na Dlužníka. Dlužník prohlašuje, že informace, které jsou uvedeny v příloze č. 2 ZoSÚ mu byly doručeny v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (prostřednictvím u a Uživatelského účtu) ve formě formuláře, který tvoří přílohu č. 6 ZoSÚ, současně s doručením návrhu této Smlouvy a Dlužníkovi byl poskytnut dostatečný čas k jeho prostudování a dožádání si případného vysvětlení. Příslušný formulář tvoří přílohu této Smlouvy. Dlužník prohlašuje, že není v prodlení se splácením jakýchkoli svých závazků vůči žádné právnické ani fyzické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své závazky v jakékoli dlužnické databázi ani není proti němu vedeno žádné řízení, které by mohlo mít vliv na jeho schopnost řádně splatit půjčku. Dlužník dále potvrzuje, že proti němu není vedeno exekuční řízení, jiné řízení o výkon rozhodnutí a ani insolvenční řízení. Věřitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy s odbornou péčí posoudil schopnost Dlužníka splácet poskytnutý spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě informací získaných od Dlužníka a pokud to bylo nezbytné, i nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Dlužník. Věřitel s odbornou péčí došel k závěru, že Dlužník bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. 2

3 Článek III. Předmět Smlouvy Věřitel se zavazuje poskytnout ze podmínek stanovených touto Smlouvou Dlužníkovi spotřebitelský úvěr ve výši,- Kč a Dlužník se zavazuje půjčené finanční prostředky Věřiteli za podmínek stanovených touto Smlouvou vrátit a současně zaplatit Věřiteli sjednaný úrok a poplatek za vyřízení spotřebitelského úvěru. Dlužník se zavazuje zaplatit Věřiteli sjednaný úrok ve výši % p.a., tedy s ohledem na sjednanou výši půjčky a dobu splatnosti dle ustanovení čl. II. odst. 1 této Smlouvy ve sjednané výši Kč. Dlužník se dále zavazuje zaplatit Věřiteli jednorázový poplatek za vyřízení spotřebitelského úvěru, a to ve výši Kč. Sjednaný poplatek za vyřízení spotřebitelského úvěru zohledňuje zejména náklady Věřitele na poskytnutí spotřebitelského úvěru spočívající zejména v mzdových, administrativních, hotových a dalších výdajích Věřitele. Dlužník výslovně prohlašuje, že si je vědom výše tohoto poplatku a považuje jeho výši za přiměřenou, souladnou s dobrými mravy a obvyklou s ohledem ceny na konkurenčních finančních produktů. Celková částka zahrnující splacení jistiny spotřebitelského úvěru, sjednaný úrok a poplatek za vyřízení spotřebitelského úvěru, kterou je Dlužník Věřiteli povinen zaplatit činí Kč. Celková roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr činí %. Smluvní strany prohlašují, že spotřebitelský úvěr byl Věřitelem Dlužníkovi poskytnut po uzavření této Smlouvy ze strany Dlužníka okamžikem připsání půjčené částky na Bankovní účet Dlužníka uvedený v této Smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že nebude-li prokázán opak, považuje se za den připsání půjčené částky na Bankovní účet Dlužníka první pracovní den následující po dni uzavření této Smlouvy. Tento okamžik je pro účely této Smlouvy považován za poskytnutí spotřebitelského úvěru a počátek běhu lhůty splatnosti. Dlužník tímto ve smyslu 1823 OZ výslovně žádá, aby Věřitel spotřebitelský úvěr poskytl již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Dlužník je oprávněn si kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na Věřiteli na základě své písemné žádosti vyžádat informace o výši dlužné částky a stavu jejího splácení - výpis z účtu v podobě tabulky umoření. Věřitel je povinen tyto údaje Dlužníkovi poskytnout bezplatně a bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti Dlužníka, a to buď písemně anebo prostředky elektronické komunikace. Věřitel již před podpisem této Smlouvy přidělil Dlužníkovi identifikační kód určený k identifikaci Dlužníka při komunikaci s Věřitelem a k identifikaci provedených plateb ze strany Dlužníka Věřiteli a Dlužník je povinen tento identifikační kód při komunikaci s Věřitelem a pro identifikaci plateb používat. Článek IV. Způsob uzavření smlouvy a ověření totožnosti Dlužníka Tato smlouva může být uzavřena: a. Písemně ve formě písemného dokumentu, který je Dlužníkovi doručen prostřednictvím Kurýra. Věřitel je oprávněn na Smlouvě zaslané Dlužníkovi nahradit podpis osob zastupujících Věřitele tištěnými nebo mechanickými prostředky. V tomto případě se smlouva považuje za uzavřenou v okamžiku podpisu Dlužníkem. Peněžní prostředky jsou následně Dlužníkovi zaslány převodem na Bankovní účet uvedený v žádosti. b. Písemně distančně prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku, a to prostřednictvím konfirmační e ové zprávy zaslané Dlužníkovi na ovou adresu uvedenou v žádosti o spotřebitelský úvěr. Mezi stranami dojde k distančnímu zaslání nabídky návrhu na uzavření Smlouvy a k distančnímu přijetí této nabídky. Předpokladem pro uzavření Smlouvy je zaslání odměny za vytvoření Uživatelského účtu, který 3

4 umožňuje uzavření Smlouvy distančně, ve výši 1 Kč a zaslání kopie Dokladu prostřednictvím mms na tel.číslo: , nebo em na ovou Odměna za vytvoření Uživatelského účtu, který umožňuje uzavření Smlouvy distančně, slouží zejména k potvrzení a ověření totožnosti Dlužníka, z toho důvodu musí být zaslána výhradně z Bankovního účtu, jehož vlastníkem je Dlužník. V případě, že má Věřitel pochybnosti o tom, že Dlužník je vlastníkem Bankovního účtu, vyhrazuje si právo vyžádat si od Dlužníka další dokumenty prokazující vlastnické právo k Bankovnímu účtu. V případě, že Dlužník nepředloží Věřitelem požadované dokumenty dle předchozí věty nebo v případě, že i po předložení těchto dokumentů trvají pochybnosti na straně Věřitele, je Věřitel oprávněn odepřít založení Uživatelského účtu nebo tento Uživatelský účet Dlužníka zrušit. Článek V. Splatnost půjčky Dlužník je povinen spotřebitelský úvěr, včetně sjednaného úroku a poplatku za vyřízení spotřebitelského úvěru, Věřiteli splatit nejpozději do ( ) dní od dne, kdy ve smyslu ustanovení čl. III odst. 3 této Smlouvy dojde k poskytnutí spotřebitelského úvěru. Veškeré platby provedené ve prospěch Věřitele je Dlužník povinen hradit na bankovní účet Věřitele č.ú /5500 vedený u Raiffeisen BANK. Dlužník je u každé platby povinen uvést jako variabilní symbol svůj identifikační kod. Platby provedené Dlužníkem vůči Věřiteli se pro účely této Smlouvy považují za uhrazené až okamžikem jejich připsání na bankovní účet Věřitele, a to vždy pouze za předpokladu, že je u nich řádně uveden identifikační kód Dlužníka jako variabilní symbol. V případě, že Dlužník neuvede jako variabilní symbol identifikační kod přidělený Věřitelem a Věřiteli se nepodaří zjistit identifikační kod, ke kterému má být platba přiřazena, jiným způsobem, budou peněžní prostředky vráceny zpět odesílateli. Nejpozději před uplynutím doby splatnosti půjčky je Dlužník oprávněn Věřitele požádat o prodloužení doby splatnosti půjčky, a to buď písemně nebo prostředky elektronické komunikace. Doba splatnosti je prodloužena o 10 dní v případě, že Věřitel písemně nebo prostředky elektronické komunikace žádost Dlužníka schválí. Dlužník je v takovém případě povinen uhradit Věřiteli příslušný úrok ve výši,-kč a poplatek za prodloužení splatnosti půjčky ve výši Kč, a to nejpozději do dní ode dne, kdy Věřitel prodloužení splatnosti schválí. V případě, Dlužník ve stanovené lhůtě příslušný úrok nebo poplatek za prodloužení, že splatnosti půjčky Věřiteli řádně neuhradí, k prodloužení splatnosti půjčku nedojde a platí původně sjednaná doba splatnosti. Dlužník je oprávněn půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit přede dnem její splatnosti. Sjednaný úrok a poplatek za vyřízení spotřebitelského úvěru se v případě předčasného splacení půjčky Dlužníkovi v poměrné výši vrátí. Dlužníkovi se vrátí částka v poměrné výši odpovídající výši sjednaného úroku a poplatku za vyřízení spotřebitelského úvěru stanovené v ustanovení čl. III odst. 2 Smlouvy poměrně snížené o dobu, kdy k předčasnému snížení došlo vůči době celkové sjednané splatnosti. Dlužník je povinen v takovém případě Věřitele k poměrnému snížení úroku a poplatku za vyřízení spotřebitelského úroku písemně vyzvat a v této výzvě vyčíslit částku příslušného snížení. Do doby uskutečnění této výzvy je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli celkovou částku zahrnující splacení jistiny spotřebitelského úvěru, sjednaný úrok a poplatek za vyřízení spotřebitelského úvěru. Článek VI. 4

5 Porušení smluvních povinností Poruší-li Dlužník některou ze svých smluvních povinností, je povinen zaplatit Věřiteli pro ten případ sjednanou smluvní pokutu dle následujících ustanovení této Smlouvy. Smluvní pokuta je splatná první den po porušení příslušné povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. V případě, že se Dlužník ocitne v prodlení s placením spotřebitelského úvěru, sjednaného úroku nebo poplatku za vyřízení spotřebitelského úvěru nebo jiného peněžitého závazku dle této Smlouvy nebo jakékoliv jejich části, je povinen Věřiteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,75 % z celkové dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení Dlužníka. V případě prodlení Dlužníka s placením spotřebitelského úvěru, sjednaného úroku nebo poplatku za vyřízení spotřebitelského úvěru nebo jiného peněžitého závazku dle této Smlouvy nebo jakékoliv jejich části o délce v trvání alespoň 3 dnů je Věřitel oprávněn zaslat Dlužníkovi výzvu k plnění a to prostředky elektronické komunikace a dlužník je v takovém případě povinen uhradit Věřiteli jednorázový paušální poplatek za zaslání této výzvy a to výši,- Kč V případě, že se některé prohlášení učiněné Dlužníkem v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé, je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení. Článek VII. Ukončení smlouvy Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká splacením veškerých peněžitých závazků Dlužníka dle této Smlouvy, tedy zejména celého poskytnutého spotřebitelského úvěru, sjednaného poplatku za vyřízení spotřebitelského úvěru, sjednaného úroku, případně dalších pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy, jejího porušení nebo v jiné souvislosti s ní. Smluvní vztah založený Smlouvou dále zaniká: a. odstoupením od Smlouvy ze strany Věřitele, b. odstoupením Dlužníka ze zákonných důvodů ( 11 ZoSÚ) c. předčasným splacením půjčky Dlužníkem dle příslušného ustanovení této Smlouvy. Věřitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy vedle důvodů stanovených platnými právními předpisy pokud: a. se Dlužník ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této Smlouvy po dobu delší jak tři 3 měsíce nebo b. Dlužník vědomě uvedl ve Smlouvě, nebo jiným způsobem oznámil Věřiteli, nepravdivé anebo zavádějící údaje, nebo c. bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení týkající se majetku Dlužníka, nebo d. Dlužník závažným způsobem porušil jinou svou povinnost z této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy ze strany Věřitele nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Dlužníkovi. Tímto okamžikem se smlouva o půjčce ruší s účinky ex nunc, tedy k okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají, že celý do té doby nesplacený spotřebitelský úvěr Dlužníka, jakož i veškeré další peněžité závazky Dlužníka ze Smlouvy, se stávají splatnými a Dlužník je povinen je okamžitě uhradit Věřiteli v plné výši. 5

6 Dlužník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit písemně bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení podle tohoto ustanovení, je Dlužník povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je Dlužník dále povinen zaplatit Věřiteli sjednaný úrok, na který by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla půjčka čerpána, do dne, kdy je jistina splacena a Věřitel nemá právo požadovat na Dlužníkovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Článek VIII. Oznamování změn Dlužník je povinen oznámit Věřiteli jakoukoliv okolnost, která má nebo by mohla mít za následek zhoršení schopnosti Dlužníka dostát jeho peněžním závazkům ze Smlouvy a tím i zhoršení vymahatelnosti jakýchkoliv pohledávek Věřitele vůči Dlužníkovi. Za takovou okolnost se považuje zejména zahájení exekučního, insolvenčního či jiného obdobného řízení týkajícího se majetku Dlužníka. Dlužník je dále povinen oznámit Věřiteli změnu údajů uvedených v žádosti o spotřebitelský úvěr. Dlužník je povinen oznamovací povinnost dle tohoto odstavce splnit nejpozději do 1 týdne ode dne, kdy změna nastala. Nesplní-li Dlužník tuto svou povinnost, je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dlužník za tímto účelem výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které se k němu vztahují a jsou uvedeny ve Smlouvě, jsou přesné, úplné a pravdivé. Dlužník výslovně prohlašuje, že si je vědom možných důsledků porušení této své povinnosti, včetně možnosti naplnění skutkové podstaty některého trestného činu. Článek IX. Osobní údaje Dlužník tímto uděluje Věřiteli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen ZoOOÚ ) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, bezúhonnosti a státní příslušnosti (dále jen osobní údaje ), a současně souhlas se zpracováním své ové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, a to: a. pro plnění účelu Smlouvy, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Věřitele jako správce údajů; b. v rozsahu, v jakém jsou údaje uvedeny ve Smlouvě a v dalších smluvních, jakož i souvisejících dokumentech uzavřených mezi Věřitelem a Dlužníkem nebo předaných Dlužníkem Věřiteli, c. na dobu do uplynutí 20 let ode dne ukončení jakéhokoliv závazkového vztahu mezi Dlužníkem a Věřitelem. Věřitel je oprávněn osobní údaje zpracovávat, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Věřitel je zejména oprávněn zpracovávat osobní údaje, zahrnovat jejich shromažďování, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat, pozměňovat, doplňovat či opravovat, vyhledávat, používat, šířit, zveřejňovat a uchovávat. Součástí souhlasu Dlužníka je i souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem 6

7 zamezení či omezení finančních nebo obchodních ztrát Věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností Věřitele ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním osobních údajů třetím osobám a dalším zpracováváním jeho osobních údajů těmito třetími osobami, a to zejména: a. osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako věřitel, a to včetně osob, které jsou osobami se sídlem v zahraničí, b. osobám, které pro věřitele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu Smlouvy nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti atp.), c. osobám, které se podílejí na platebním styku, d. osobám, kterým Věřitel postupuje pohledávku Dlužníka nebo se kterými o takovém postoupení jedná, e. osobám, které se zabývají zpracováním osobních údajů osob neplnících své závazky a v rámci své činnosti vedou a spravují registr neplatičů a dlužníků. Dlužník tímto uděluje Věřiteli souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných Dlužníkem v souvislosti s uzavřením této Smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní, a to u Dlužníkova zaměstnavatele nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím umožňující jejich ověření. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku se Dlužníkovi zakládá zejména právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená 21 ZoOOÚ, tj. zejména právo požadovat na Věřiteli jako správci vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Věřitele. Dlužník prohlašuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům a právu na opravu osobních údajů ve smyslu 11 a 12 ZoOOÚ. Dlužník potvrzuje, že byl Věřitelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle 21 ZoOOÚ, tzn. zejména o svém právu požadovat na Věřiteli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Věřitele. 6. Dlužník dává Věřiteli souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména internetu, faxu, automatizovaných volacích systémů bez lidského zásahu (volacího automatu) a GSM technologie včetně SMS zpráv. Článek X. Odpovědnost smluvních stran Věřitel a Dlužník odpovídají za řádné a včasné plnění svých závazků Věřitel neodpovídá za újmu, pokud porušení příslušného závazku způsobily okolnosti, které vylučují odpovědnost Věřitele. Těmito okolnostmi můžou být zejména vyšší moc, například přírodní pohromy a stávky, případně jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli Věřitele a které Věřitel v době vzniku závazku nemohl rozumně předvídat, a dále také technické skutečnosti, které Věřitel nemůže ovlivnit a které mají vliv na trvalou dostupnost a použití Uživatelského účtu. Věřitel neodpovídá za újmy, které Dlužník nebo třetí osoba způsobili nedostatkem požadované součinnosti, protiprávním jednáním nebo porušením smluvních dokumentů. Porušením se rozumí také zneužití identifikačních 7

8 dokladů, bezpečnostních prvků a padělání Dlužníkova podpisu. Věřitel nenese odpovědnost za újmy, které vzniknou zpřístupněním zpráv, poslaných na Dlužníkem určený telefonní číslo nebo ovou adresu, třetím osobám. Dlužník odpovídá za to, že s Věřitelem prostřednictvím ové adresy a telefonního čísla uvedeného v žádosti o spotřebitelský úvěr a prostřednictvím Uživatelského účtu bude komunikovat jen Dlužník. 6. Dlužník je povinen chránit své přístupové údaje k Uživatelskému účtu a učinit veškerá opatření, aby tyto údaje nebyly přístupné jiným osobám. Zejména má Dlužník povinnost: a. nezpřístupnit jakýmkoliv způsobem přístupové údaje třetí osobě, b. nenechávat je přístupné neoprávněným osobám, c. ihned informovat Věřitele při podezření, že by přístupové údaje mohly být vyzrazeny neoprávněným osobám. To platí také při podezření na možnost zneužití telefonního čísla nebo ové adresy třetí osobou, d. bez prodlení Věřiteli oznámit ztrátu, odcizení nebo zneužití přístupových údajů nebo použití Uživatelského účtu, telefonního čísla nebo ové adresy cizí osobou. 7. Porušení povinností uvedených v odstavci 6 tohoto článku se považuje za hrubou nedbalost. V důsledku této nedbalosti odpovídá Dlužník v plné výši za veškeré újmy způsobené mu třetí osobou až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití přístupových údajů nebo telefonního čísla a ové adresy. Článek XI. Závěrečná ustanovení Dlužník závazně prohlašuje, že je osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům, že nebyla své způsobilosti k právním úkonům zbavena ani v této nebyla omezena. Dlužník dále prohlašuje (za předpokladu, že je ženatý/vdaná), že druhý z manželů o žádosti o spotřebitelský úvěr a uzavření této Smlouvy ví a souhlasí s ní. Dlužník souhlasí s tím, že Věřitel může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě, a to i v případě, kdy na základě této Smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto Smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo plněno. Postoupení smlouvy vůči Dlužníkovi jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Věřitel jako postupitel postoupení Smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení Smlouvy vůči Dlužníkovi jako postoupené straně se Věřitel jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může Dlužník jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Věřiteli jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy Věřitel jako postupitel postoupení smlouvy Dlužníkovi oznámil, jinak právo Dlužníka učinit prohlášení zaniká. Dlužník není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Věřitele postoupit svá práva či pohledávky za Věřitelem třetí osobě. Dlužník závazně prohlašuje, že mu Věřitel poskytl veškerý vyžádaný čas k nastudování ZoSÚ a k prostudování této Smlouvy a že Věřitel odpověděl na všechny otázky, na které Dlužník požadoval odpověď. Dlužník bere na vědomí, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění je úřad státní správy, Česká obchodní inspekce a že Dlužník je za účelem mimosoudního řešení sporu oprávněn se obrátit na Kancelář finančního arbitra ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Spotřebitel prohlašuje, že mu byla Věřitelem s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy poskytnuta veškerá náležitá vysvětlení, na základě kterých je schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením Smlouvy nastat. Dlužník uzavřením této Smlouvy souhlasí a projevuje svoji vůli, aby mu byly veškeré písemné právní úkony 8

9 doručovány v listinné podobě na adresu jeho trvalého bydliště uvedenou v záhlaví Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 čl. III. Smlouvy. Dlužník tímto současně výslovně vylučuje pro doručování právních úkonů doručování prostřednictvím datové schránky. Dlužník uzavřením této Smlouvy souhlasí, aby Věřitel podle vlastního uvážení archivoval veškerou vzájemnou korespondenci, a to bez ohledu na její formu a bez předchozího upozornění v každém jednotlivém případě. Dlužní zároveň bere na vědomí a souhlasí, že Věřitel je oprávněn tuto korespondenci využít jako důkaz v soudním, rozhodčím či správném řízení. 6. Věřitel je oprávněn na dobu nezbytně nutnou kvůli systémové údržbě přerušit nebo omezit používání Uživatelského účtu. O plánované údržbě je Věřitel povinen informovat Dlužníka předem na Internetových stránkách. 7. Dlužník závazně prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ještě jednou nahlas Smlouvu přečetl, a k jejím náležitostem neměl žádných dalších otázek ani nepotřeboval poskytnout žádných dalších vysvětlení. Dlužník s obsahem této Smlouvy souhlasí, jejím náležitostem rozumí, vnímá ji vnitřně jako jasnou, srozumitelnou, určitou a jako pro obě strany vyváženou. V... dne Věřitel V... dne Dlužník 9

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více