Novovčelnický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novovčelnický zpravodaj"

Transkript

1 Novovčelnický zpravodaj prosinec 2014 Informace z radnice Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení ve městě o dalších 9 světelných bodů za celkovou cenu 283 tisíc Kč s DPH. V listopadu proběhla oprava místních komunikací, jež si vyžádala částku ,- Kč s DPH. Jednalo se menší vysprávky povrchu před nadcházející zimou. Problémem se stává rostoucí trestná činnost mládeže. Od začátku roku šetří policie v Nové Včelnici přes 30 případů vloupání. Všechna mají na svědomí místní známé firmy společně s jejich přespolními kamarády. Bohužel, pár dní po zátahu policie se tito kumpáni opět objevují na svobodě. Začátkem listopadu předložil Čevak kalkulaci ceny vodného a stočného na rok Kubík vody by měl být dražší o 4,57 Kč, celkem 80,35 Kč s DPH. Cena vychází z platné provozní smlouvy, která byla uzavřena na období od do Uzavření nové provozní smlouvy bylo jednou z podmínek poskytnutí dotace na akci Vodovod a kanalizace Stará Včelnice. Ke zdražení vody dochází mj. z důvodu zvýšení nájemného, které Čevak platí městu jako prostředky určené na obnovu vodohospodářského majetku města. Dalším důvodem je pokles spotřeby vody o 5 tis. kubíků oproti předpokladu. Výpadek v tržbách pak má za následek zdražení jednotkové ceny. Druhý ples Města Nová Včelnice úspěšně zahájil plesovou sezónu. Jsem přesvědčen, že se ples a kulturní program všem líbil a bude zájem o jeho zopakování příští rok. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem pořadatelům a sponzorům, kteří přispěli k úspěšné organizaci plesu. Ing. Karel Dvořák, starosta města Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Zasedání se konalo v úterý 4. listopadu 2014 od 19 hodin v zasedací síni MěÚ v Nové Včelnici. Přítomno bylo 11 zastupitelů, z veřejnosti se zúčastnily čtyři osoby. Na začátku zasedání všichni zastupitelé složili slib, jak předepisuje zákon o obcích. Následovalo schválení ověřovatelů zápisu, zapisovatelky a programu zasedání. Před vlastní volbou starosty a místostarosty zastupitelstvo schválilo, že volen bude jeden místostarosta a určilo, že pro výkon starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Ing. Karla Dvořáka (pro 11, proti 0, zdržel se 0) a místostarostkou Mgr. Janu Maříkovou (pro 11, proti 0, zdržel se 0). Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba výbory tříčlenné. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Miroslav Fuxa (pro 10, proti 0, zdržel se 1) a předsedou kontrolního výboru Karel Mileret (pro 10, proti 0, zdržel se 1). Pokračování na str. 2 > 1

2 Rozhovor se zástupci města > Pokračování ze str. 1 Za členy finančního výboru byli zvoleni David Holoubek, DiS. a Mgr. Miroslav Zikmund (pro 9, proti 0, zdržel se 2). Za členy kontrolního výboru byly zvoleny Alena Bočková a Věra Davidová (pro 10, proti 0, zdržel se 1). Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem o obcích měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: místostarosta 5 150,- Kč, předseda výboru nebo komise 1 600,- Kč, člen výboru nebo komise 1 360,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 530,- Kč. Při souběhu výkonu dvou nebo více funkcí se poskytne pouze odměna za výkon funkce, za niž náleží nejvyšší odměna. Odměny budou poskytovány ode dne přijetí usnesení o odměnách. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. Zastupitelstvo města jmenovalo Ing. Miroslava Fuxu a Jaroslava Kaššu členy školské rady při Základní škole v Nové Poděkování Děkujeme touto cestou zástupcům Městského úřadu panu starostovi Ing. Dvořákovi a paní Škvorové za blahopřání k významnému výročí naší svatby. Manželé Lutovský Včelnici, kteří budou zastupovat zřizovatele v následujícím funkčním období. Zastupitelstvo města dále schválilo: rozhodnutí o přidělení zakázky Svoz komunálního a separovaného odpadu v Nové Včelnici vítěznému uchazeči AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH). Smlouva bude uzavřena na následující tři roky, cena za svoz je téměř stejná jako byla dosud. rozpočtovou změnu č. 9/2014, kterou bude mj. do účetnictví města zaúčtována obdržená dotace z ROP na rekonstrukci zahrady a teras mateřské školy ve výši ,- Kč. Z vytvořených rezerv bude nutno uhradit penále ve výši ,- Kč za nesplnění podmínek poskytnutí dotace Vodovod a kanalizace Stará Včelnice. Dále dochází mj. k navýšení výdajů na prodloužení veřejného osvětlení o ,- Kč a k zaúčtování výdajů ,- Kč na úpravu a vydání nového územního plánu města, s nimiž nebylo v rozpočtu původně počítáno. smlouvu se společností Děkuji panu starostovi Ing. Karlu Dvořákovi za zaslané blahopřání k mému životnímu výročí. Moravcová Jitka E.ON distribuce, a.s. o přeložce distribuční soustavy NN v souvislosti s plánovanou výstavbou nové hasičské zbrojnice. Předpokládaná cena za přeložku je ,- Kč. bezúplatný převod majetku mezi Městem Nová Včelnice a Mateřskou školou v Nové Včelnici. Jedná se o vzájemné přeúčtování nových herních prvků a původních, které byly instalovány na sídlišti Na Hliněnce a Čs. armády. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Jč kraje na zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) v souvislosti s napojením budoucí komunikace z průmyslové zóny na silnici v ul. Nádražní, která je ve správě SÚS. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. výroční zprávu o činnosti ZŠ v Nové Včelnici ve školním roce 2013/2014. Informace jsou podány velmi zjednodušeně. Přesné znění usnesení je zveřejněno na úřední desce, zápis z jednání zastupitelstva města je uložen k nahlédnutí na městském úřadu. Ing. Karel Dvořák, starosta města Děkuji zastupitelstvu města a starostovi panu Karlu Dvořákovi za blahopřání a dárek k mým 84. narozeninám. Karel Rešl Máme za sebou volby do zastupitelstev obcí, zvoleného starostu i novou místostarostku, je tedy příhodné položit našim zástupcům města pár otázek. Starosta Ing. Karel Dvořák: Vaše kandidátka získala ve volbách celkem šest mandátů z jedenácti a vy osobně jste obdržel nejvíce hlasů. Čím jste si podle vás zasloužil přízeň voličů? Zřejmě byli voliči s mou prací za ty tři roky spokojeni. Jaké kroky se chystáte učinit k rozvoji našeho města, a co bude vaší prioritou? Prioritou bude dokončení přípravy průmyslové zóny. Zároveň bude nutné obnovit dosluhující inženýrské sítě, komunikace a chodníky. Mám na mysli především ulice Riegrova, Školní, park B. Smetany a další. Zapomínat nesmíme ani na dětská hřiště a podporu spolkové činnosti. Co si myslíte, že je největší problém našeho města? Zámek, kulturák, bufet, stará škola, dům služeb, Nechyba, Athéna, atd. Jedná se o staré, chátrající, neudržované nebo vybydlené budovy. Některé bohužel ve vlastnictví města. Problémem začíná být i rostoucí kriminalita mládeže. Co je naopak podle vás pozitivní? I přes realizaci značného počtu akcí se podařilo vytvořit ještě finanční rezervy na další plánované investice. Bylo to díky úspěšnému čerpání dotací, ale i úsilí v hledání možnosti úspor. Chtěl byste ještě něco dodat sám za sebe? Ještě jednou poděkovat za přízeň voličů a popřát nám všem, aby se v následujícím období podařilo úspěšně zrealizovat všechny plány. Místostarostka Mgr. Jana Maříková: Členkou zastupitelstva jste již čtvrté volební období, s počtem získaných hlasů jste v těsném závěsu hned za starostou, ostatně jako tomu bylo už i minulé volby a nyní jste navíc byla zvolena místostarostou města. Jaké to pro vás bude znamenat změny? Především více času stráveného na úřadě, ale hlavně v terénu. V čem byste chtěla být nejvíce nápomocna starostovi? Jako každý místostarosta převezmu část úkolů a povinností starosty. U mě to bude, vzhledem ke zkušenostem z několikaleté práce v kulturní komisi a ve školské radě, hlavně kultura a školství, ale budu se snažit zabývat se i problémy a úkoly z dalších oblastí. Co je z vašeho pohledu důležité prosadit v tomto volebním období? Především by bylo dobré dovést do zdárného konce jednání s investorem v průmyslové zóně. Neméně důležité je začít s výstavbou nové hasičské zbrojnice a samozřejmě pokračovat v rekonstrukci komunikací, v rozšíření dětských hřišť o další herní prvky a snažit se vyřešit problém našich dvou pomníků - zámku a bufetu. Chcete i vy ještě něco dalšího sdělit našim občanům? Chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří dali hlas nejen mě, ale celé naší kandidátce a svými hlasy nás přesvědčili o tom, že svou práci neděláme zase tak špatně a můžeme v ní dále pokračovat. A protože se blíží adventní čas, chtěla bych všem občanům popřát klidné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a elánu do nového roku Děkuji za rozhovor Pavlína Nebeská Deratizace V týdnu od do bude probíhat deratizace kanalizačních šachet. Vyzýváme proto vlastníky všech obytných domů, aby v uvedeném období, nejpozději do provedli taktéž deratizace ve svých objektech, čímž se zvýší účinnost likvidace potkanů. Za provedenou spolupráci děkujeme Zástupci města 2 3

3 Vítání dětí do života Městský úřad Nová Včelnice Nedoplatky za odpady upozornění Upozorňujeme občany, že od do bude po dobu 30ti dnů zveřejněn Hromadný předpisný seznam místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok Jedná se o soupis občanů, kteří mají v uplynulém roce evidován dluh za tento místní poplatek. Hromadný předpisný seznam nahrazuje obálky s modrým pruhem, ve kterých byly posílány platební výměry za nedoplatky. Hromadný předpisný seznam je k nahlédnutí v budově Městského úřadu, Komenského 386, Nová Včelnice v kanceláři finanční odbor, dveře č.10, I. patro ve dnech, a to úterý a čtvrtek od 8.00 hodin do hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 hodin do hodin a v pátek od 8.00 hodin do hodin. Každý občan uvedený v seznamu bude moci nahlédnout pouze na údaje, které se týkají jeho osoby. Informace nelze, bohužel, podávat telefonicky nebo přes , ale pouze po předložení platného občanského průkazu. Upozorňujeme občany, že po třiceti dnech, to je nejdéle se Hromadný předpisný seznam považuje za doručený. Po 30-ti dnech od doručení budou všechny nedoplatky exekučně vymahatelné. Biernatová Lenka Manželé Naděžda a Bohuslav Přibylovi syn Adam Manželé Iva a Stanislav Filovi a jejich dcera Iva Manželé Dana a Petr Musílkovi a jejich dcera Ella Mateřská škola Nová Včelnice: David Hána, Helena Krčková, Jakub Krejča, Natálie Míchalová, Richard Meissel, Linda Kupková Poplatek za komunální odpad pro rok 2015 Městský úřad upozorňuje občany, že úhradu poplatku za komunální odpad za rok 2015 bude pokladna městského úřadu přijímat od pondělí 5. ledna Sazba poplatku za likvidaci KO pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt je ve výši 550,- Kč za osobu. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Sazba poplatku za likvidaci KO pro fyzickou sobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu tj. 550,-Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Poplatek za KO je možné hradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo na účet číslo: /0800, na základě telefonického sdělení variabilního symbolu. Kontakt: Biernatová Lenka , Cimbůrková Dana Nádoby na komunální odpad označené známkami na rok 2014 budou vyváženy svozovou firmou až do 31. března Městský úřad odbor finanční Prvňáčci Paní Daniela Šívrová a její syn Daniel Šívr Rodiče Ĺubica Debnárová a Tomáš Senderák a jejich syn Tomáš Dušan Senderák Manželé Vendula a Martin Kovalčíkovi a jejich dcera Viktorie Kovalčíková Manželé Lenka a Richard Šindelářovi a jejich syn Adam Šindelář Po dvou měsících školní docházky, nastal čas zjistit, jak se ve škole líbí našim letošním prvňáčkům. Návštěva proběhla ve čtvrtek 6. listopadu. Ve třídě zrovna probíhala hodina českého jazyka a díky naší přítomnosti, byla poněkud narušena. Třídní učitelka Mgr. Jitka Šprinclová nám sdělila, že ve třídě je celkem 27 žáků, z toho 7 jich právě dnes chybí. Jsou to tito žáci: Matěj Šívr, Nela Čermáková, Jan Kovalčík, Bára Fuxová, Karolína Krejčová, Lucie Šindelářová a Martin Klípa. I tak nám třída připadala zcela zaplněná, zajímalo nás proto, jak se s takovým množstvím žáků vyrovnala sama paní učitelka. Mgr. Jitka Šprinclová: Myslím si, že množství žáků není vždy ten největší problém. Vysoký počet dětí ve třídě mi určitě nevadí, větší potíž spatřuji ve značných rozdílech samotných žáků. Pokračování na str. 6 > 4 5

4 > Pokračování ze str. 5 Někteří jsou velmi šikovní, jiní reagují pomaleji, ale bohužel jsou i tací, kteří trpí určitými vadami a vůbec netuší, co se po nich požaduje, a když je právě těchto dětí ve třídě více, brzdí to celou výuku. Ale jinak nemohu říci, že by se mi v této třídě učilo špatně. A toto jsou již reakce dětí na naše dotazy. Jak se ti líbí ve škole? Michal Salava: Hezky. Líbí se mi interaktivní tabule, psaní, a že chodíme na výlety. Už si také ve škole někdy chyběla? Adélka Koštiálová: Jo. Já jsem byla nemocná a měla jsem zvýšenou teplotu. Byla jsi z toho smutná? Ne. Hrála jsem hry na počítači. Chodíš na nějaký zájmový kroužek? Kuba Kašša: Ne. Když skončí škola, jdu domu, tam si hraju a nebo se dívám na televizi. Jaké máš zájmy? Kristýnka Sosnová: Mě baví chodit s mamkou, uklízet s mamkou a hlavně jsem ráda, když mě mamka pustí na počítač. Máš ve třídě kamaráda? Majda Horáková: Jo. Adélku a Káju. S Adélkou si hrajeme vždycky venku na gumách. Posmívají se děti, když někdo něco neví? Simonka Brýnová: Ne. Jenom mě se někdy směje Martin, když něco zkazím, ale on je dneska nemocný. Radí vám paní učitelka, když něco nevíte? Libor Němec: Ano, třeba když nevíme jak postupovat v matematice, co tam máme dělat. A musíte při vyučování pořád sedět v lavici? Jo, kromě toho, když nás paní učitelka vyvolá. Simonka Brýnová: A když je přestávka, tak si můžeme hrát. Libor Němec: To ví asi každej, ne. Máš ve škole čas na nějaký odpočinek nebo na hraní? David Kolář: Jo třeba o přestávce si hraju. Rozumíš si se spolužáky ve třídě? Jste kamarádi? Jo, nejvíc s Ondrou, Vítkem, Dominikem a s Honzou. Hrajeme vždycky fotbal. Chválí tě paní učitelka, když se ti něco povede? Markéta Vaňková: Jo, třeba když se mi povedou sestavit slabiky, řekne, že jsem šikovná. Jsi ve škole spokojená? Jo, protože se mi tady líbí. Poradí ti spolužáci, když něco nevíš? Karel Prokeš: Hm, ale už nevim jak. Připravuješ se doma s rodiči do školy? Jo, čtu s mamkou. Kontrolují ti rodiče aktovku? Dominik Kaňovský: Jo, koukají, jaké máme úkoly. A jaké dostáváte domácí úkoly? Psací a písmenka. Nudíš se ve škole? Karolína Strašíková: Ne, nikdy. Protože tady čteme, píšeme a počítáme a baví mě to. Jsi ráda, že chodíš sem do školy? Maruška Melicharová: Hm, baví mě tady se učit. Co ti jde ve škole nejlíp? Psát a číst. Všechno. Co jde ve škole nejlíp tobě? Víťa Houška: Vybarvovat. Co ti ve škole vůbec nejde? Čtení. Co ve škole nejde tobě? Ondra Ševčík: Matika, protože mě nebaví. A co se ti ve škole líbí nejvíc? Když dostávám jedničky, někdy jí mám z výtvarky, někdy ze čtení, z matiky a to je dost. Co se ti ve škole naopak nelíbí? Karolína Ziková: Nic. Mně se líbí všechno. Že se učíme, to mě baví. Bylo to lepší ve školce nebo tady ve škole? Adam Jelenák: Lepší je to tady. Je tady matika. Chodíš do družiny? A líbí se ti tam? Vojtěch Kořínek: Jo, chodim. Občas si tam stavim, jezdim s autama a tak. Jak ti chutná ve školní jídelně, máte velký výběr jídel? Jo. Jaká je vaše paní učitelka? Radovan Lešetický: Je hodná. Co všechno jste se od září naučili? Třeba, že = 2. Písmenka e, n, a, p, u. Čteme slabiky a nebo slova máma, Ema, sele. Jak vás paní učitelka hodnotí? Dostáváte známky nebo razítka? Honza Pohlodko: Známky i razítka. Známky dostáváme za čtení a razítka dostáváme, když něco uděláme špatně. Já už mám dvě jedničky s hvězdičkou ze čtení. Děkujeme dětem i paní učitelce za vstřícné přijetí i za jejich odpovědi. Nebeská Pavlína, Davidová Marie 6 7

5 Můj kamarád 24. října si žáci 8. třídy připravili pro prvňáčky zábavné dopoledne. Začali jsme ráno v městské knihovně, kde jsme se s žáky první třídy lépe poznali při plnění různých úkolů. Prvňáci pak dostali za správné vyplnění od paní knihovnice vysvědčení. Projektový den na 1. stupni ZŠ Po návratu do školy se děti z první třídy rozdělily do skupin. V každé skupině pak dělal doprovod jeden žák 8. třídy, se kterým děti obcházely stanoviště. Na stanovištích skládaly puzzle, poznávaly zvířátka a pohádky, hledaly ukryté hračky a plnily další úkoly. Zakončení programu bylo v tělocvičně, kde bylo vyhlášení vítězů a závěrečná opičí dráha. Na konci každý dostal sladkou odměnu. Tento den se všem velmi líbil a těšíme se na další společné akce se žáky 1. třídy. Klára Jelínková 8.A 31. října jsme měli na škole projekt pod názvem Co nás může potkat, ale nesmí překvapit. Projektu se zúčastnilo šest tříd. Děti pod vedením učitelů pracovaly na šesti stanovištích. Zkoušely si ošetřit drobná poranění, vyzkoušely si znalost dopravních značek a dozvěděly se, co patří do evakuačního zavazadla. Na jednom stanovišti se seznámily s prací hasičů. Dva členové SDH Nová Včelnice předváděli dětem hasicí přístroje, hasičské helmy a další vybavení hasičů, které je nutné k zásahu při požáru. Dopoledne rychle uběhlo. Děti si odnášely nové zážitky a poznatky, které se jim v životě určitě neztratí. Mgr. Marta Plášilová a kolektiv učitelů 1. stupně MO STP informuje - prosinec 2014 Aktuálně Ve středu bude v 15,30 hodin u Jelena jednat výbor MO o zajištění činnosti v roce Zhodnotí hospodaření v roce 2014, bude připravovat lednový výběr členských příspěvků a březnovou - jarní členskou schůzi MO. V prosinci máme 4 jubilanty a tak je s pamětním listem 8 a přáním navštívíme. V úterý bude také jednat pracovní skupina ke komunitnímu plánování, pro naše organizace zajímavá a důležitá z pohledu péče o seniory. Aktuality jsou ve skřínce na lékárně. Ohlédnutí Ve středu jednal výbor MO o aktuálních vnitřních problémech, řešil i zajištění zájezdů do HDJ. V úterý jsme se v Jihlavě krásně pobavili při muzikálu Někdo to rád horké, našem posledním představení rok V listopadu jsme navštívili pět jubilantů. (h) 9

6 Skaut oddílová výprava Asterix a Obelix v Helvécii Babiččin úsměv Římskému kvestorovi Zánětnervusovi byl nasypán jed do jeho polévky. Jediná osoba, která mu může pomoct, je galský druid Panoramix. Ten však potřebuje speciální ingredience. Mladí Galové se musí vydat je najít až do daleké Helvécie! Nadívané jablíčko Výprava začala večerním odjezdem autobusu z Nové Včelnice. V autobuse na nás už čekal Prófa s Monikou. Autobus nás dovezl nejdříve do Kamenice nad Lipou, kde jsme přestoupili směr Žirovnice. V Žirovnici nás ubytovali ve skautské klubovně. Po večeři jsme ještě stihli večerní hru (městečko Palermo). Po hře následovala úprava místa na spaní a pak nás vedoucí seznámili s programem na výpravě. V sobotu po ranní hygieně a snídani jsme vyrazili za dobrodružstvím. Tato výprava pokračovala v duchu příběhu o Galech Asterixovi a Obelixovi, který budeme hrát v tomto skautském roce. Cílem naší cesty byl kopec zvaný Balkovo peklo. V půlce cesty nám Prófa řekl zahrajeme si hru o měďáky, když řeknu Říman, tak se schováte a koho uvidím tomu ½ měďáku vezmu a naopak koho ne tomu ½ měďáku dám. Každý člen tak získal cenné měďáky na účet své šestky (malá oddílová skupina). V cíli naší cesty jsme si zahráli na schovávanou. Po hře nás čekal oběd, při kterém všichni pomáhali. Byl moc dobrý. Vrátili jsme se pozdě Příprava nadívaného jablíčka je velice jednoduché, ale trvá to trochu déle. Zvládne to každý i bez odborných znalostí. Vybereme si jednu pěknou, velkou jabloň a pořádně ji zanedbáme. Jarní řez a chemické postřiky úplně vypustíme. Stejně dneska frčí bio, a ještě ušetříme. Uvidíme-li nějaké housenky na stromech v sousedních zahradách, poprosíme o ně své sousedy a doneseme je své jabloni. Příchodem cizích housenek a zkřížením s domácími housenkami se jejich genetický fond zesílí, občerství. Nejpozději v příštím roce se v našich jablíčkách objeví hezké, malé otvůrky. Na okrajích otvorů jsou krásně vidět stopy po okusování. Můžeme si být jistí, že naše jablíčka mají návštěvu, a už nejsou osamocené. Pečlivě vybíráme ty nejhezčí, aby naše nadívaná jablíčka byla příjemným osvěžením svátečního stolu. Rudi znetu večer do Žirovnice. Večeře byla tentokrát studená. Sobotní dobrodružství nás všechny unavilo a uspalo. V neděli nás čekalo balení a úklid klubovny. Po snídani, balení a úklidu jsme spěchali na autobus do Nové Včelnice. Počasí nám sice nepřálo, ale věřím, že všichni si výpravu užili. Dan Meissel 1. skautský oddíl Gatlida Nová Včelnice Milý Ježíšku! Ještě nikdy jsem Ti nenapsal, toto je můj první dopis. Mám k Tobě prosbu, a pokud mi ji splníš, už nikdy, a to Ti slibuji, od Tebe nebudu nic chtít. Mamka říkala, že Ty jsi jediný na celém světě, kdo může splnit všechna přání nejen dospělých, ale i dětí. Moje prosba se týká babičky, kterou mám moc rád, ale v poslední době je nemocná. A protože je nemocná, už si s námi nehraje a nevypráví nám pohádky. Ale ze všeho nejvíc mi chybí její úsměv. A bývá často smutná. Prosím Tě dej, aby se zase usmívala. Předem Ti děkuji, Ježíšku. Jeníček Dny plynuly, blížily se vánoce. Děti zdobily stromeček a přitom zpívaly vánoční písničky. Po sváteční večeři začalo rozdělování dárků. Bylo tam spousta hraček, knížek, čepice a šály. Babička zvědavě prohlížela malou krabičku nadepsanou svým jménem. Nasadila si brýle a dala se do rozbalování dárku. V krabičce byla obálka. Po otevření obálky v ní našla dopis. A začala nahlas číst. A začalo to tak, jak malý Jeník psal Ježíškovi. Milý Ježíšku! Ještě nikdy jsem Ti nenapsal, toto je můj první dopis... Jeník se díval nevěřícně na babičku. A babička se usmívala! Máma objala Jeníka a zašeptala Vyznejte se ve Vašich penězích Každý měsíc v této rubrice najdete informace a náměty, jak nakládat se svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co děláte s penězi správně, kde můžete o peníze přicházet a co by se dalo zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete sestavit vlastní finanční plán a aktivně tak řídit svoji finanční budoucnost. Seznámíte se s osvědčenými a vyzkoušenými principy a koncepty, které Vám pomohou efektivně pracovat s Vašimi penězi. Zvažte, kolik času strávíte vyděláváním peněz v zaměstnání nebo kolik energie věnujete podnikání. Vyplatí se věnovat ještě trochu času tomu, aby vydělané peníze pracovaly pro Vás. Peníze jsou primárním zhmotněním našeho pracovního úsilí a určitě se vyplatí věnovat jim péči. V dnešním článku najdete první tip, který Vám pomůže vydělat tisíce, možná i desítky tisíc navíc. Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje finanční rezervy na běžném účtu v bance nebo v horším případě doma v obálce za knihovnou. Už jenom fakt, že peníze podléhají inflačnímu vlivu snižuje jejich hodnotu. Například 100 tisíc na běžném účtu při úroku 0,3 % a čtyřprocentní inflaci bude mít po pěti letech kupní sílu o dvacet tisíc nižší. Jinými slovy za pět let za tyto peníze nakoupíme totéž, mu do ucha: Já jsem ti říkala, že Ježíšek umí splnit přání. Měla jsi pravdu, maminko, odpověděl Jeník. Pro babičku to byl nejhezčí vánoční dárek, jaký mohla dostat. Byla pyšná na svého vnuka, vnuka s čistým srdcem, který nemyslí jen na sebe. Protože takového vnuka každý nemá. Bohony Rudi co dnes stojí 80 tisíc. TIP pro Vás: Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, aby úrok alespoň pokrýval inflaci. Stáhněte si na níže uvedené webové stránce kalkulačku, na které si můžete spočítat, o kolik Vám inflace znehodnotí Vaše peníze. Zeptejte se ve Vaší bance, jestli Vám nabídne spořící účet s vyšším zúročením než je na běžném účtu. Banky dnes tyto účty běžně mají. Zpravidla Vám tento produkt na přepážce sami nenabídnou, protože pro banku jsou peníze na Vašem běžném účtu zajímavější než na spořícím účtu. Pokračování na str. 12 > 10 11

7 Výsledkový sportovní servis > Pokračování ze str. 11 Touto jednoduchou inventurou můžete při stotisícovém vkladu vydělat na pětiletém Na trable s likvidní rezervou Je možné, že i Vy jste již někdy přemýšleli nad likvidní rezervou a ptali se, zda je dobré ji mít, kde je dobré ji mít uloženu a v jaké výši by měla být. Od likvidní rezervy bychom měli všichni začínat a mít ji na mysli v prvé řadě, měla by být alfou a omegou ve finančním plánování. Co je to likvidní finanční rezerva a proč je důležitá? Tato rezerva je taková naše pojistka, zajištění proti nenadálým trablům, které mohou v našem životě kdykoliv nastat. Mezi takovéto trable patří buď změna příjmu, nebo změna výdajů. Příjem se nám může snížit např.: Ztráta zaměstnání Ztráta pasivního příjmu neobsazenost bytu na pronájem Nižší zakázky v podnikání Nemoc, úraz Kolísání výdajů nastává také velmi běžně, z různých důvodů jako např: Porouchaný nějaký spotřebič jako je pračka, lednička či televize Oprava auta Malé opravy v bytě či domě Ostatní U každého z nás někdy tyto situace nastanou a bohužel nikdy dopředu nemůžeme odhadnout dobu ani rozsah. Co můžeme je, se na tyto události horizontu dvacet tisíc korun. V příštím článku najdete tip, jak vydělat další desítky tisíc navíc (například na hypotéce). připravit. Jak se říká: Štěstí přeje připraveným. Co by měla likvidní rezerva splňovat? Důležité je, mít tuto rezervu rychle k dispozici. To znamená mít peníze uložené v takových produktech, kde se k nim okamžitě dostaneme a nic přitom netratíme, tedy musí být vysoce likvidní. Také musí být tyto peníze uložené konzervativně, nesmí prodělávat nominálně. Nejlepším nástrojem pro uložení této finanční rezervy jsou spořicí účty v kombinaci s termínovanými vklady s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tyto produkty splňují potřebné podmínky. Proč mít likvidní finanční rezervu? Pokud tuto rezervu nemáme, přistupujeme ke krokům, které nás vždy poškozují, jako je prodej nelikvidního finančního majetku. Rušíme předčasně stavební spoření, přičemž nedostaneme již připsanou státní podporu a ještě dostaneme pokutu, přicházíme tak o tisíce. Další na řadu přichází životní pojištění, čímž přicházíme o mnoho i desítek tisíc, protože dostáváme pouze odkupní hodnotu, tedy ne to, co jsme tam vložili. Pokud nemáme žádné z těchto zdrojů, tak se začněme zadlužovat, špatné Kalkulačku najdete na josef-lukacovic.e-konzultant.cz Josef Lukačovič dluhy jsou lehce dostupné a mohou nás rychle dostat do pasti. S krátkodobou rezervou tyto ztráty nenastanou, překleneme s ní lehce přechodné období či tíživé situace. Udržíme si s ní svou životní úroveň, svůj standard a tím budeme v psychické pohodě. Jak vysokou likvidní rezervu máme mít? Běžně doporučujeme udržovat likvidní rezervu ve výši šestinásobku měsíčních výdajů. K tomuto jsme došli na základě zkušeností, pokud např. přijdeme o práci, může trvat i několik měsíců než najdeme jinou, kterou si zajistíme standard, který potřebujeme. V případě dlouhodobé nemoci přijdeme také o část svých příjmů, o 40% své mzdy, a pokud bychom se léčili z vážnějšího onemocnění, na dávku invalidního důchodu dosáhneme až po jednom roce. Likvidní finanční rezerva tvoří část našeho zajištění, pokud ji máme, žádné menší trable nás na kolena nedostanou a teprve za ty velké trable, které mohou nastat, máme utrácet peníze. To znamená, zajišťujme se přes pojišťovnu pouze na větší rozsah škod, který sami svým majetkem nepokryjeme. Šárka Valášková, uropean Financial Advisor Fotbal - výsledky Áčko 10. kolo Lomnice n. L. NV 1:2 (Mareš, Nebeský T.) 11. kolo NV Č. Velenice 2:0 (Šlapanský, Tuček) 12. kolo Soběslav B NV 1:3 (Petráš 2, Mareš) 13. kolo NV Suchdol 5:0 14. kolo NV Ledenice 0:0 Aktuální umístění po podzimní části 5. místo. Béčko 9. kolo Peč NV 6:2 (Matějka D., Blažek M.) 10. kolo NV Strmilov B 8:0 (Matějka D. 3, Holický L. 2, Blažek M. 2, Tuček) 11. kolo Jarošov n. N. NV 6:3 (Tuček, Blažek O., Praus) Gymnastika O pohár Nové Včelnice Starší žákyně 5. Hánová Tereza 39,040 Mladší žákyně 15. Přibylová Natálie 41, Omastová Karolína 40, Hanzlová Anna 39,140 Základní stupeň 12. Loskotová Karolína 53, Lejtnarová Eliška 53, kolo Číměř NV 2:1 (Matějka D.) Aktuální umístění po podzimní části 6. místo. Dorost 9. kolo Týn NV 1:4 (Pacholík 2, Košler, Tuček) 10. kolo NV Soběslav 4:3 (Blažek O. 3, Neugebauer) 13. kolo (předehrávka) NV Meteor 13:1 (Pacholík 5, Hornát M. 3, Blažek O. 3, Brus, Neugebauer) 11. kolo Veselí NV 2:6 (Blažek 3, Pacholík 2, Didek) 12. kolo Dačice NV 1:3 (Blažek 2, Pacholík) 14. kolo NV Kunžak/Studená 3:5 (Pacholík 2, Neugebauer) Aktuální umístění po podzimní části 2. místo. Krajský přebor družstev žen 2014, Veselí nad Lužnicí Základní stupeň 4. Lejtnerová Eliška, Loskotová Karolína, Jinochová Nikola 147,45 bodů III. liga C 6. Přibylová Natálie, Filausová Barbora, Omastová Karolína, Pazdírková Kateřina 119,5 bodů 12 13

8 Kuželky - Souboje na kuželnách v plném proudu Omlouváme se všem příznivcům kuželek za nižší informovanost průběhu úvodních kol. Diviznímu celku se daří vyhrávat domácí zápasy, zvenku však nepřivezl ještě ani bod. Ve 2. kole smolně podlehl v domácím zápase Dačickému Centropenu, který nejlepším výkonem kola 2672 poražených kuželek odvezl oba body. Tato ztráta nás posunula na boje o spodní patro tabulky, pokud nepřivezeme nějaký bod z venkovního zápasu! Mužstvo nastupuje v následující sestavě: Tibor Pivko, Martin Tyšer, Pavel Domin, Kamil Pivko, Standa Vítek, Tomáš Marek, Lukáš Lavička. Z výsledků Divize Jih: 4. kolo TJ N.Včelnice - TJ Slovan J.Hradec 5 : 3 ( ) Pivko T. 467, T. Marek kolo TJ Start Jihlava - TJ N.Včelnice 7 : 1 ( ) M. Tyšer 434, T. Marek kolo TJ N.Včelnice - TJ Nová Ves 7 : 1 ( ) T. Pivko 492, K. Pivko kolo TJ N.Bystřice - TJ N.Včelnic 7 : 1 ( ) P. Domin 447, S. Vítek kolo TJ Sokol Chotoviny - TJ N.Včelnice 5 : 3 ( ) T. Pivko 474, K. Pivko kolo TJ N.Včelnice - TJ N.Město na M. 5 : 3 ( ) T. Pivko 508!!, M. Tyšer 449, S. Vítek 449, P. Domin 446. Tento poslední zápas se podařilo Tiborovi Pivkovi konečně překonat magickou hranici 500 poražených kuželek na 100 HS na domácí kuželně!!! Jeho dosažený výkon 508 kuželek současně znamená i nový rekord kuželny!!! Gratulujeme!!! Po dlouhé době je zase v držení domácího borce. Tabulka DJ po 9. kole : 1. (1) TJ Sokol Slavonice ,0:17,0 73,5:34, (2) TJ Centropen Dačice D ,5:25,5 64,0:44, (3) TJ Sokol Chotoviny ,5:32,5 55,5:52, (6) TJ Start Jihlava ,0:27,0 64,0:44, (4) TJ Sokol Častrov ,0:32,0 58,5:49, (5) KK Slavoj Žirovnice ,0:33,0 52,0:56, (8) TJ Slovan J. Hradec ,0:37,0 55,0:53, (11) TJ Jiskra N. Bystřice ,5:37,5 43,0:65, (7) TJ Třebíč B ,5:42,5 44,5:63, (9) TJ N. Město na Mor ,5:39,5 48,5:59, (10) TJ Nová Ves u Č. B ,0:41,0 49,0:59, (12) TJ Nová Včelnice ,0:44,0 50,0:58, (14) CHJK Jihlava ,5:47,5 48,5:59, (13) KK PSJ Jihlava B ,0:48,0 50,0:58, Z okresních drah: 1. kolo TJ Kunžak D - TJ N.Včelnice B 2 : 4 Hochmuth kolo TJ N.Včelnice B - TJ N.Bystřice D 6 : 0 Hána Fr. 459, Švejda kolo Slovan J.Hradec B - TJ N.Včelnice B 4 : 2 Švejda 418, Hochmuth kolo TJ N.Včelnice B - TJ Kunžak B 4,5: 1,5 Hochmuth 444, Švejda 420 Družstvo nastupuje v sestavě: Mirek Hochmuth, Dana Laciná, Vlasta Švejda, Franta Hána a Tomáš Vondrášek. B se po 5. kole se usadilo na velmi dobrém 5. místě s nejlepším průměrným výkonem na zápas 1621 poražených kuželek. Tabulka OP Jindřichohradecka 1. TJ Slavonice C ,0:9,0 23,0:17, TJ J. Hradec B ,0:11,0 24,5:15, TJ N. Včelnice B ,5:11,5 20,5:19, TJ Kunžak B ,5:15,5 20,5:19, TJ Dačice E ,0:16,0 19,5:20, TJ Nová Bystřice D ,5:18,5 17,0:23, TJ Třeboň ,5:17,5 21,0:19, TJ Kunžak D ,0:21,0 14,0:26, Novovčelnické C se vydalo na zkušenou do okresního přeboru na Vysočinu, nebude tak hrát se stále stejnými soupeři na stejných kuželnách, ale poznají zase nové kuželny u našich sousedů na pelhřimovsku. V neposlední řadě jsou také důležité kratší dopravní vzdálenosti. Družstvo C hraje v sestavě Míra Brus, Jirka Hembera, Terezka Tyšerová, Jarda Šefl, Martin Kovalčík a Petr Podlipný. Po 9. kole se mužstvo drží uprostřed tabulky s 10 body. 5. kolo TJ N.Včelnice C - Spartak Pelhřimov B 1 : 5 Tyšerová 451, Brus kolo TJ N.Včelnice C - Spartak Pehřimov C 5 : 1 Hembera 454, Tyšerová kolo Spartak Pelhřimov F - TJ N.Včelnice C 4 : 2 Brus 416, Hembera kolo TJ N.Včelnice C - Spartak Pelhřimov D 4 : 2 Hembera 441, Brus kolo Sl. Kamenice/L E - TJ N.Včelnice C 1 : 5 Kovalčík 434 Tabulka OP Pelhřimovska: 1. (1) Pelhřimov B ,0:8,0 50,0:14, (3) Pelhřimov C ,5:23,5 40,0:32, (4) Častrov B ,0:18,0 37,0:27, (2) Žirovnice C ,0:20,0 37,0:27, (6) Pelhřimov E ,0:21,0 33,0:31, (7) N. Včelnice C ,0:27,0 33,0:39, (5) Pelhřimov D ,0:22,0 32,5:31, (8) Kamenice / L C ,5:32,5 19,0:45, (9) Cetoraz B ,0:28,0 31,5:32, (10) Pelhřimov ,0:32,0 26,0:38, (11) Kamenice / L. E ,0:38,0 21,0:43,

9 Kuželky - pozvánky Novoroční tandemy Po tři dny na konci roku se v Nové Včelnici bude konat turnaj dvojic nazvaný Novoroční tandemy Uskuteční se od neděle 28. do úterý 30. prosince, a sice vždy od 17:00 do 22:00 hodin. Házet se bude v disciplíně 100 hodů sdružených, přičemž turnaj je vyhlášen ve třech kategoriích. Závodit budou dua registrovaných, neregistrovaných a mixy, v nich může být jeden z členů registrovaným kuželkářem či kuželkářkou. Vedení oddílu při TJ N. Včelnice srdečně zve k účasti všechny zájemce. Startovné za dvojici je 100,- Kč. Bližší informace o soutěži podá a přihlášky přijímá Miroslav Brus ). KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY» Návrhy a montáže kamerových a zebezpečovacích systémů a domovních videotelefonů.» Pomůžeme Vám zabezpečit a monitorovat Váš rodinný dům, firemní či hospodářský objekt» Umožníme Vám on-line sledování dění v objektu Vašeho zájmu a to i ze vzdálených míst přes internet či mobilní telefon» V případě zájmu pro Vás zajistíme dohled přes pult centrální ochrany kontaktujte nás v případě zájmu Memoriál Vlastimila Outlého Ve dvou kategoriích, a to pro registrované a neregistrované (příchozí) kuželkáře, pořádá TJ Nová Včelnice na své dvoudráze již VI. ročník Memoriálu Vlastimila Outlého. Probíhat bude po celých pět všedních dnů druhého prosincového týdne. Od pondělí 8. do pátku 12. prosince se pokaždé od 17 do 22 hodin budou snažit o co nejlepší výkony dvojice v málo vídané disciplíně 4x30 hodů sdružených. Na nejlepší jednotlivce a dua čekají věcné ceny, na každého hráče pak upomínkové předměty. Startovné je 200,- Kč za dvojici, když přihlášky je potřebné dodat do pátku 5. prosince panu Miroslavu Brusovi ). Nádražní 510/II, J. Hradec tel.: , vydává Město Nová Včelnice nákladem 1100 ks, neprodejné. Evidenční číslo: MK ČR E IČ: Měsíčník. Příspěvky nevracíme. Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Nepodepsané příspěvky nebudou uveřejňovány. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce. Tisk: RAIN s. r. o., J. Hradec. Redakční rada: Marie Davidová, Pavlína Nebeská. Uzávěrka podkladů do příštího čísla je Kultura Nová Včelnice Dětská mikulášská Čertovská diskotéka, DJ Lukáš Pohůnek Poslední leč Rocková zábava s kapelou Meridian, Jindřichův Hradec Kamenice nad Lipou v 10 hodin Mikulášský běh sportovní hala v 14 hodin Adventní koncert Kostel Všech svatých ve 14 hodin Adventní skautovány kulturní dům v 17 hodin Jak jsem se ztratil divadelní představení kulturní dům v 18 hodin Vánoční koncert kulturní dům ve 13 hodin Zlatá neděle na zámku ve 20 hodin Poslední leč skupina SPEK- TRA kulturní dům předprodej F. Kubů Jindřichův Hradec Kino Střelnice úterý jen od SNOW FILM FEST 2014 JINDŘICHŮV HRADEC čtvrtek, 17.30, FALEŠNÍ POLDOVÉ pátek, 17.30, ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ sobota jen od 17.30, neděle jen od TUČŇÁCI Z MADAGASKARU sobota jen od 20.00, neděle jen od JESSABELLE - V TVÁŘI DÉMONA úterý jen od HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA středa jen od HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ čtvrtek 16.00, 20.00, pátek 16.00, HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD sobota 16.00, 20.00, neděle 16.00, HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD středa jen od PŘÍBĚH MARIE čtvrtek 17.30, 20.00, pátek 17.30, NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO sobota 17.30, 20.00, neděle 17.30, JAK JSME HRÁLI ČÁRU pondělí jen od 17.30, úterý jen od SNĚHOVÁ KRÁLOVNA pondělí jen od 20.00, úterý jen od OUIJA sobota 17.00, 20.00, neděle 17.00, EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ pondělí 17.30, 20.00, úterý NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY pátek 17.30, MY 2 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI neděle 15:00 - KRTEK O VÁNOCÍCH neděle 14:30 - JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA neděle 15:00 - POHÁDKY POD STROMEČEK neděle 15:00 - POHÁDKY POD SNĚHEM PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ Středa , DS Jablonský uvádí derniéru divadelní hry Ludvík Aškenazy, Jan Borna - JAK JSEM SE ZTRATIL - Malý vánoční příběh - Hrají a zpívají členové DS Jablonský a kapela Ukrutanka Vstupné: 90,-, 80,-, 70,- Kč. Předprodej v pokladně KD Střelnice od KD Střelnice Středa , ZUŠ V. Nováka ve spolupráci s Rotary clubem a Společností přátel ZUŠ V. Nováka pořádají - ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO o. s. OKNA - Účinkují komorní soubory a sólisté z hudebního oboru ZUŠ. Vstupné dobrovolné - Kaple sv. Maří Magdaleny Řádková inzerce Prodám družstevní byt v Nové Včelnici na sídlišti Čs. Armády. Tel.: Zn. JARO Pronajmu byt ve 2 patře s výtahem, byt po komplexní rekonstrukci, zděné jádro, plastová okna, zatepleno. Foto na Tel.:

10 Česko zpívá koledy Jde o celorepublikovou předvánoční akci, naše město nebude stát stranou, zpestříme si společně adventní čas!! KDY? KDE? ve středu v 18 hodin na náměstí u kostela V 18 hodin, kdy v celé republice akce začíná, rozezní se zvon, rozsvítí se vánoční strom, zacinkáme vlastními přinesenými zvonečky a přidáme se k dětem, které zazpívají české koledy. A které to budou? Nesem vám noviny Narodil se Kristus Pán Půjdem spolu do Betléma Den přeslavný jest k nám přišel Pásli ovce Valaši Vánoce, Vánoce přicházejí Za domácí úkol si je všichni zopakujte a připravte si malá světýlka a zvonečky!! Můžete také nahlédnout do Jindřichohradeckého deníku 3. či , vyjdou tam texty koled a něco k programu. Vánoční atmosféru navodí i osvětlený živý betlém dětí ze ŠD. Na pěknou předvánoční atmosféru se těší pořadatelé. Předvánoční posezení Srdečně zveme své členy na předvánoční posezení při hudbě, zpěvu a tanci. Akce se koná 12. prosince 2014 ve 14 hodin v sále hotelu JELEN. Připraveno občerstvení a tombola. Jste srdečně zváni a dobrou náladu s sebou. Výbor SPCCH Muzika pro čas vánoční Vážení spoluobčané, 28. prosince v 17 hodin zazní první tóny tradičního vánočního koncertu žesťového souboru Trumpet Tune. Kostel Nanebevzetí Panny Marie se opět rozezní krásnou vánoční hudbou. Uslyšíte sváteční hudbu anglických renesančních skladatelů, slavnostní intrádu německého barokního trubače Pezela, nádherné skladby G.F.Händla a chorál J.Haydna. Na programu budou také vánoční koledy a jedno hudební překvapení. Soubor Trumpet Tune bude hrát v obsazení 4 trubky, 2 lesní rohy, 2 trombóny a tuba. Moc se na Vás těšíme. Váš Trumpet Tune VÁNOČNÍ SVÁTKY VŽDY S KAPREM OD RYBÁŘŮ Z NOVÉ VČELNICE Nejkrásnější svátky v roce jsou spojeny s prodejem vánočních kaprů. Místo: Prostory nákupního střediska Jednoty Prodej: V pondělí 22. prosince 2014 od 9 do 17 hodin V prodeji bude kapr a amur. Tak jako každý rok lze ryby zabít, Očistit, vykuchat a naporcovat. Svým stálým zákazníkům přejeme bílé RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY a šťastný Nový rok při dobré kondici a také v dobrém zdraví. Rybáři z Nové Včelnice 18 19

11 Fotoreportáž - 2. ples města Výtvarné dílny v knihovně Vzhledem k tomu, že značně rozšiřujeme počet výtvarných dílen a rapidně vzrůstá počet děti, které tyto výtvarné dílny v naší Městské knihovně Nová Včelnice navštěvují, prosíme všechny o sběr ruliček od toaletního papíru, knoflíků, víček od PET lahví nebo krabiček od čaje. Užijeme také pastelky, barevné papíry, barvy a podobné potřeby. Prosíme, nevyhazujte ani hračky, puzzle nebo věci pro děti. V knihovně máme dětský koutek. Uvítali bychom také různé sportovní vybavení pro předškolní děti, které se setkávají v rámci dětského centra pravidelně každé úterý v tělocvičně. Prosím, noste tyto věci do Městské knihovny, případně je můžete zanechat na Městském úřadu. Děkujeme Marie Davidová, knihovnice 20 21

12 HEI SPORT HEI SPORT Chcete mít Vaše lyže a snowboardy připraveny na zimní sezónu? Provádíme montáž vázání, voskování, broušení hran a skluznic na stroji TOKO Prodej sportovních oděvů převážně českých značek za příznivé ceny, zimní bundy, kalhoty, termoprádlo, ponožky, dětské oblečení, brusle, hokejky, florbalky, lyže, snowboardy, helmy Nádražní 214, Nová Včelnice, tel: Těšíme se na Vaši návštěvu SLEVA 10% NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE ROKU 2014 Křemešnická 1946, Pelhřimov Tel.: , Půjčka rychle a výhodně! Zemědělské družstvo Nová Včelnice Koupíme ornou půdu, louky, pastviny. Zajistíme odhady, smlouvy, vklady do katastru. Platba ihned. Kontakt: Libor Rauš DiS Předseda ZD - Tel.: Ing. Olga Kršková Ekonomka ZD - Tel.: Nejlevnější rychlá půjčka v ČR - Půjčka bez ručitele a bez zajištění - I pro OSVČ, důchodce, matky na MD - Půjčujeme na cokoli - Vyřízení do 48 hodin u Vás doma Tel.: RYCHLÝ A NEOMEZENÝ INTERNET od 146 Kč» první 3 měsíce služby zdarma» zřízení přípojky v domech v optické síti zdarma» poskytnutí klientského modulu při přechodu od konkurence zdarma» Kontaktní místo a veškerý servis služby v Jindřichově Hradci, možnost osobní komunikace. On-line telefonická podpora s naším technikem denně od 7:00 do 24:00 hod. Nádražní 510/II, J. Hradec tel.: , 22 23

13 POTRAVINY Na Hliněnce 479, Nová Včelnice PRODEJNÍ DOBA: Po-Pa: , So: NEDĚLNÍ PRODEJ: Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!! Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back. Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. Stáčené víno za super cenu od 53,90 za 1l. NOVĚ do sortimentu zařazeny domácí potřeby a kuchyňka!! V letákové akci od do mimo jiné nabízíme: JČ mléko lahodné polotučné 1 l JČ smetana trv. 31% 250 ml Eidam Kapucín plátky 30 % 100g JČ zakysaná smetana 15 % 200 g Bauer ml. Rýže 150 g různé druhy Špekáčky TOP 100 g Uzená kýta bez kosti 100 g Vysočina FLOP 100 g Gothajský salám 100 g Vinná klobása 100 g Šunka od kosti výběrová 100 g Listové těsto chlazené 500 g Kuřecí prsní řízek 500 g mr Kuře 1 kg Viennetta 650 ml různé druhy Bramborový salát 500 g Vlašský salát 500 g super cena!!! Vánočka 400 g Víkendová nabídka: Víkendová nabídka: Večka krájená bal. 360 g Mattoni 1,5 l ochucené různé druhy Coca Cola, Fanta, Sprite 2 l Velkopopovický Kozel 11 0,5l Pilsner Urquell 0,5 l super cena!!! Bohemia Regent 0,5 l TC Figaro na vaření 100 g Orion kaštany 45 g různé druhy Kakao VAN 75 g HERA 250 g super cena!!! Punč červený 30 % 0,5l Manka řepkový olej 1 l Mouka polohrubá 1 kg super cena!!! Cukr moučka 1 kg Rozinky 60 g Okurky 7-9 cm TO Balící papír vánoční role 200 x Pečící papír 38 cm x 8 m Máslo 250 g Sekt Bohemia demi sec 0,75l Děkujeme všem zákazníkům za celoroční přízeň, přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj listopad 2014 Informace z radnice V pondělí 20. října byla společně se zástupci firmy Borgstena podepsána Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 206 v průmyslové

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj květen 2015 Informace z radnice S pomocí žáků základní školy byl v lokalitě Šiběňáku vedle židovského hřbitova vysazen 1 ha nového lesa. Celkem bylo zasazeno 3 382 dubů a 2 000

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2013 Informace z radnice Koncem měsíce dubna a začátkem května jsme byli svědky dost závažného zhoršení bezpečnostní situace ve městě. Nešlo už jenom o vandalismus nebo narušování

Více

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Prosinec 2014 Číslo 12 Ročník XIV Vydávání povoleno rozhodnutím OÚ V Jindřichově Hradci ze dne 27. 1. 1999, pod r. reg. MK ČR E 11681 ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Neděle 7. prosince Kostel sv. Václava

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj březen 2008 Informace z 15. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 30. 1. 2008 Zastupitelstvo města schválilo: Uzavřít předloženou smlouvu o dílo na poskytnutí

Více

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek Vamberecký Červen je od červenání. Jahody, třešně... ale je to i měsíc, jehož konec pro děti znamená tak dlouho očekávané prázdniny a pro nás, dospěláky, čas plánování dovolených. Nevím, jestli jste na

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více