Novovčelnický zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novovčelnický zpravodaj"

Transkript

1 Novovčelnický zpravodaj prosinec 2014 Informace z radnice Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení ve městě o dalších 9 světelných bodů za celkovou cenu 283 tisíc Kč s DPH. V listopadu proběhla oprava místních komunikací, jež si vyžádala částku ,- Kč s DPH. Jednalo se menší vysprávky povrchu před nadcházející zimou. Problémem se stává rostoucí trestná činnost mládeže. Od začátku roku šetří policie v Nové Včelnici přes 30 případů vloupání. Všechna mají na svědomí místní známé firmy společně s jejich přespolními kamarády. Bohužel, pár dní po zátahu policie se tito kumpáni opět objevují na svobodě. Začátkem listopadu předložil Čevak kalkulaci ceny vodného a stočného na rok Kubík vody by měl být dražší o 4,57 Kč, celkem 80,35 Kč s DPH. Cena vychází z platné provozní smlouvy, která byla uzavřena na období od do Uzavření nové provozní smlouvy bylo jednou z podmínek poskytnutí dotace na akci Vodovod a kanalizace Stará Včelnice. Ke zdražení vody dochází mj. z důvodu zvýšení nájemného, které Čevak platí městu jako prostředky určené na obnovu vodohospodářského majetku města. Dalším důvodem je pokles spotřeby vody o 5 tis. kubíků oproti předpokladu. Výpadek v tržbách pak má za následek zdražení jednotkové ceny. Druhý ples Města Nová Včelnice úspěšně zahájil plesovou sezónu. Jsem přesvědčen, že se ples a kulturní program všem líbil a bude zájem o jeho zopakování příští rok. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem pořadatelům a sponzorům, kteří přispěli k úspěšné organizaci plesu. Ing. Karel Dvořák, starosta města Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Zasedání se konalo v úterý 4. listopadu 2014 od 19 hodin v zasedací síni MěÚ v Nové Včelnici. Přítomno bylo 11 zastupitelů, z veřejnosti se zúčastnily čtyři osoby. Na začátku zasedání všichni zastupitelé složili slib, jak předepisuje zákon o obcích. Následovalo schválení ověřovatelů zápisu, zapisovatelky a programu zasedání. Před vlastní volbou starosty a místostarosty zastupitelstvo schválilo, že volen bude jeden místostarosta a určilo, že pro výkon starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Ing. Karla Dvořáka (pro 11, proti 0, zdržel se 0) a místostarostkou Mgr. Janu Maříkovou (pro 11, proti 0, zdržel se 0). Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba výbory tříčlenné. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Miroslav Fuxa (pro 10, proti 0, zdržel se 1) a předsedou kontrolního výboru Karel Mileret (pro 10, proti 0, zdržel se 1). Pokračování na str. 2 > 1

2 Rozhovor se zástupci města > Pokračování ze str. 1 Za členy finančního výboru byli zvoleni David Holoubek, DiS. a Mgr. Miroslav Zikmund (pro 9, proti 0, zdržel se 2). Za členy kontrolního výboru byly zvoleny Alena Bočková a Věra Davidová (pro 10, proti 0, zdržel se 1). Zastupitelstvo města schválilo v souladu se zákonem o obcích měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: místostarosta 5 150,- Kč, předseda výboru nebo komise 1 600,- Kč, člen výboru nebo komise 1 360,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 530,- Kč. Při souběhu výkonu dvou nebo více funkcí se poskytne pouze odměna za výkon funkce, za niž náleží nejvyšší odměna. Odměny budou poskytovány ode dne přijetí usnesení o odměnách. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. Zastupitelstvo města jmenovalo Ing. Miroslava Fuxu a Jaroslava Kaššu členy školské rady při Základní škole v Nové Poděkování Děkujeme touto cestou zástupcům Městského úřadu panu starostovi Ing. Dvořákovi a paní Škvorové za blahopřání k významnému výročí naší svatby. Manželé Lutovský Včelnici, kteří budou zastupovat zřizovatele v následujícím funkčním období. Zastupitelstvo města dále schválilo: rozhodnutí o přidělení zakázky Svoz komunálního a separovaného odpadu v Nové Včelnici vítěznému uchazeči AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH). Smlouva bude uzavřena na následující tři roky, cena za svoz je téměř stejná jako byla dosud. rozpočtovou změnu č. 9/2014, kterou bude mj. do účetnictví města zaúčtována obdržená dotace z ROP na rekonstrukci zahrady a teras mateřské školy ve výši ,- Kč. Z vytvořených rezerv bude nutno uhradit penále ve výši ,- Kč za nesplnění podmínek poskytnutí dotace Vodovod a kanalizace Stará Včelnice. Dále dochází mj. k navýšení výdajů na prodloužení veřejného osvětlení o ,- Kč a k zaúčtování výdajů ,- Kč na úpravu a vydání nového územního plánu města, s nimiž nebylo v rozpočtu původně počítáno. smlouvu se společností Děkuji panu starostovi Ing. Karlu Dvořákovi za zaslané blahopřání k mému životnímu výročí. Moravcová Jitka E.ON distribuce, a.s. o přeložce distribuční soustavy NN v souvislosti s plánovanou výstavbou nové hasičské zbrojnice. Předpokládaná cena za přeložku je ,- Kč. bezúplatný převod majetku mezi Městem Nová Včelnice a Mateřskou školou v Nové Včelnici. Jedná se o vzájemné přeúčtování nových herních prvků a původních, které byly instalovány na sídlišti Na Hliněnce a Čs. armády. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Jč kraje na zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) v souvislosti s napojením budoucí komunikace z průmyslové zóny na silnici v ul. Nádražní, která je ve správě SÚS. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. výroční zprávu o činnosti ZŠ v Nové Včelnici ve školním roce 2013/2014. Informace jsou podány velmi zjednodušeně. Přesné znění usnesení je zveřejněno na úřední desce, zápis z jednání zastupitelstva města je uložen k nahlédnutí na městském úřadu. Ing. Karel Dvořák, starosta města Děkuji zastupitelstvu města a starostovi panu Karlu Dvořákovi za blahopřání a dárek k mým 84. narozeninám. Karel Rešl Máme za sebou volby do zastupitelstev obcí, zvoleného starostu i novou místostarostku, je tedy příhodné položit našim zástupcům města pár otázek. Starosta Ing. Karel Dvořák: Vaše kandidátka získala ve volbách celkem šest mandátů z jedenácti a vy osobně jste obdržel nejvíce hlasů. Čím jste si podle vás zasloužil přízeň voličů? Zřejmě byli voliči s mou prací za ty tři roky spokojeni. Jaké kroky se chystáte učinit k rozvoji našeho města, a co bude vaší prioritou? Prioritou bude dokončení přípravy průmyslové zóny. Zároveň bude nutné obnovit dosluhující inženýrské sítě, komunikace a chodníky. Mám na mysli především ulice Riegrova, Školní, park B. Smetany a další. Zapomínat nesmíme ani na dětská hřiště a podporu spolkové činnosti. Co si myslíte, že je největší problém našeho města? Zámek, kulturák, bufet, stará škola, dům služeb, Nechyba, Athéna, atd. Jedná se o staré, chátrající, neudržované nebo vybydlené budovy. Některé bohužel ve vlastnictví města. Problémem začíná být i rostoucí kriminalita mládeže. Co je naopak podle vás pozitivní? I přes realizaci značného počtu akcí se podařilo vytvořit ještě finanční rezervy na další plánované investice. Bylo to díky úspěšnému čerpání dotací, ale i úsilí v hledání možnosti úspor. Chtěl byste ještě něco dodat sám za sebe? Ještě jednou poděkovat za přízeň voličů a popřát nám všem, aby se v následujícím období podařilo úspěšně zrealizovat všechny plány. Místostarostka Mgr. Jana Maříková: Členkou zastupitelstva jste již čtvrté volební období, s počtem získaných hlasů jste v těsném závěsu hned za starostou, ostatně jako tomu bylo už i minulé volby a nyní jste navíc byla zvolena místostarostou města. Jaké to pro vás bude znamenat změny? Především více času stráveného na úřadě, ale hlavně v terénu. V čem byste chtěla být nejvíce nápomocna starostovi? Jako každý místostarosta převezmu část úkolů a povinností starosty. U mě to bude, vzhledem ke zkušenostem z několikaleté práce v kulturní komisi a ve školské radě, hlavně kultura a školství, ale budu se snažit zabývat se i problémy a úkoly z dalších oblastí. Co je z vašeho pohledu důležité prosadit v tomto volebním období? Především by bylo dobré dovést do zdárného konce jednání s investorem v průmyslové zóně. Neméně důležité je začít s výstavbou nové hasičské zbrojnice a samozřejmě pokračovat v rekonstrukci komunikací, v rozšíření dětských hřišť o další herní prvky a snažit se vyřešit problém našich dvou pomníků - zámku a bufetu. Chcete i vy ještě něco dalšího sdělit našim občanům? Chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří dali hlas nejen mě, ale celé naší kandidátce a svými hlasy nás přesvědčili o tom, že svou práci neděláme zase tak špatně a můžeme v ní dále pokračovat. A protože se blíží adventní čas, chtěla bych všem občanům popřát klidné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a elánu do nového roku Děkuji za rozhovor Pavlína Nebeská Deratizace V týdnu od do bude probíhat deratizace kanalizačních šachet. Vyzýváme proto vlastníky všech obytných domů, aby v uvedeném období, nejpozději do provedli taktéž deratizace ve svých objektech, čímž se zvýší účinnost likvidace potkanů. Za provedenou spolupráci děkujeme Zástupci města 2 3

3 Vítání dětí do života Městský úřad Nová Včelnice Nedoplatky za odpady upozornění Upozorňujeme občany, že od do bude po dobu 30ti dnů zveřejněn Hromadný předpisný seznam místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok Jedná se o soupis občanů, kteří mají v uplynulém roce evidován dluh za tento místní poplatek. Hromadný předpisný seznam nahrazuje obálky s modrým pruhem, ve kterých byly posílány platební výměry za nedoplatky. Hromadný předpisný seznam je k nahlédnutí v budově Městského úřadu, Komenského 386, Nová Včelnice v kanceláři finanční odbor, dveře č.10, I. patro ve dnech, a to úterý a čtvrtek od 8.00 hodin do hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 hodin do hodin a v pátek od 8.00 hodin do hodin. Každý občan uvedený v seznamu bude moci nahlédnout pouze na údaje, které se týkají jeho osoby. Informace nelze, bohužel, podávat telefonicky nebo přes , ale pouze po předložení platného občanského průkazu. Upozorňujeme občany, že po třiceti dnech, to je nejdéle se Hromadný předpisný seznam považuje za doručený. Po 30-ti dnech od doručení budou všechny nedoplatky exekučně vymahatelné. Biernatová Lenka Manželé Naděžda a Bohuslav Přibylovi syn Adam Manželé Iva a Stanislav Filovi a jejich dcera Iva Manželé Dana a Petr Musílkovi a jejich dcera Ella Mateřská škola Nová Včelnice: David Hána, Helena Krčková, Jakub Krejča, Natálie Míchalová, Richard Meissel, Linda Kupková Poplatek za komunální odpad pro rok 2015 Městský úřad upozorňuje občany, že úhradu poplatku za komunální odpad za rok 2015 bude pokladna městského úřadu přijímat od pondělí 5. ledna Sazba poplatku za likvidaci KO pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt je ve výši 550,- Kč za osobu. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Sazba poplatku za likvidaci KO pro fyzickou sobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu tj. 550,-Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do Poplatek za KO je možné hradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo na účet číslo: /0800, na základě telefonického sdělení variabilního symbolu. Kontakt: Biernatová Lenka , Cimbůrková Dana Nádoby na komunální odpad označené známkami na rok 2014 budou vyváženy svozovou firmou až do 31. března Městský úřad odbor finanční Prvňáčci Paní Daniela Šívrová a její syn Daniel Šívr Rodiče Ĺubica Debnárová a Tomáš Senderák a jejich syn Tomáš Dušan Senderák Manželé Vendula a Martin Kovalčíkovi a jejich dcera Viktorie Kovalčíková Manželé Lenka a Richard Šindelářovi a jejich syn Adam Šindelář Po dvou měsících školní docházky, nastal čas zjistit, jak se ve škole líbí našim letošním prvňáčkům. Návštěva proběhla ve čtvrtek 6. listopadu. Ve třídě zrovna probíhala hodina českého jazyka a díky naší přítomnosti, byla poněkud narušena. Třídní učitelka Mgr. Jitka Šprinclová nám sdělila, že ve třídě je celkem 27 žáků, z toho 7 jich právě dnes chybí. Jsou to tito žáci: Matěj Šívr, Nela Čermáková, Jan Kovalčík, Bára Fuxová, Karolína Krejčová, Lucie Šindelářová a Martin Klípa. I tak nám třída připadala zcela zaplněná, zajímalo nás proto, jak se s takovým množstvím žáků vyrovnala sama paní učitelka. Mgr. Jitka Šprinclová: Myslím si, že množství žáků není vždy ten největší problém. Vysoký počet dětí ve třídě mi určitě nevadí, větší potíž spatřuji ve značných rozdílech samotných žáků. Pokračování na str. 6 > 4 5

4 > Pokračování ze str. 5 Někteří jsou velmi šikovní, jiní reagují pomaleji, ale bohužel jsou i tací, kteří trpí určitými vadami a vůbec netuší, co se po nich požaduje, a když je právě těchto dětí ve třídě více, brzdí to celou výuku. Ale jinak nemohu říci, že by se mi v této třídě učilo špatně. A toto jsou již reakce dětí na naše dotazy. Jak se ti líbí ve škole? Michal Salava: Hezky. Líbí se mi interaktivní tabule, psaní, a že chodíme na výlety. Už si také ve škole někdy chyběla? Adélka Koštiálová: Jo. Já jsem byla nemocná a měla jsem zvýšenou teplotu. Byla jsi z toho smutná? Ne. Hrála jsem hry na počítači. Chodíš na nějaký zájmový kroužek? Kuba Kašša: Ne. Když skončí škola, jdu domu, tam si hraju a nebo se dívám na televizi. Jaké máš zájmy? Kristýnka Sosnová: Mě baví chodit s mamkou, uklízet s mamkou a hlavně jsem ráda, když mě mamka pustí na počítač. Máš ve třídě kamaráda? Majda Horáková: Jo. Adélku a Káju. S Adélkou si hrajeme vždycky venku na gumách. Posmívají se děti, když někdo něco neví? Simonka Brýnová: Ne. Jenom mě se někdy směje Martin, když něco zkazím, ale on je dneska nemocný. Radí vám paní učitelka, když něco nevíte? Libor Němec: Ano, třeba když nevíme jak postupovat v matematice, co tam máme dělat. A musíte při vyučování pořád sedět v lavici? Jo, kromě toho, když nás paní učitelka vyvolá. Simonka Brýnová: A když je přestávka, tak si můžeme hrát. Libor Němec: To ví asi každej, ne. Máš ve škole čas na nějaký odpočinek nebo na hraní? David Kolář: Jo třeba o přestávce si hraju. Rozumíš si se spolužáky ve třídě? Jste kamarádi? Jo, nejvíc s Ondrou, Vítkem, Dominikem a s Honzou. Hrajeme vždycky fotbal. Chválí tě paní učitelka, když se ti něco povede? Markéta Vaňková: Jo, třeba když se mi povedou sestavit slabiky, řekne, že jsem šikovná. Jsi ve škole spokojená? Jo, protože se mi tady líbí. Poradí ti spolužáci, když něco nevíš? Karel Prokeš: Hm, ale už nevim jak. Připravuješ se doma s rodiči do školy? Jo, čtu s mamkou. Kontrolují ti rodiče aktovku? Dominik Kaňovský: Jo, koukají, jaké máme úkoly. A jaké dostáváte domácí úkoly? Psací a písmenka. Nudíš se ve škole? Karolína Strašíková: Ne, nikdy. Protože tady čteme, píšeme a počítáme a baví mě to. Jsi ráda, že chodíš sem do školy? Maruška Melicharová: Hm, baví mě tady se učit. Co ti jde ve škole nejlíp? Psát a číst. Všechno. Co jde ve škole nejlíp tobě? Víťa Houška: Vybarvovat. Co ti ve škole vůbec nejde? Čtení. Co ve škole nejde tobě? Ondra Ševčík: Matika, protože mě nebaví. A co se ti ve škole líbí nejvíc? Když dostávám jedničky, někdy jí mám z výtvarky, někdy ze čtení, z matiky a to je dost. Co se ti ve škole naopak nelíbí? Karolína Ziková: Nic. Mně se líbí všechno. Že se učíme, to mě baví. Bylo to lepší ve školce nebo tady ve škole? Adam Jelenák: Lepší je to tady. Je tady matika. Chodíš do družiny? A líbí se ti tam? Vojtěch Kořínek: Jo, chodim. Občas si tam stavim, jezdim s autama a tak. Jak ti chutná ve školní jídelně, máte velký výběr jídel? Jo. Jaká je vaše paní učitelka? Radovan Lešetický: Je hodná. Co všechno jste se od září naučili? Třeba, že = 2. Písmenka e, n, a, p, u. Čteme slabiky a nebo slova máma, Ema, sele. Jak vás paní učitelka hodnotí? Dostáváte známky nebo razítka? Honza Pohlodko: Známky i razítka. Známky dostáváme za čtení a razítka dostáváme, když něco uděláme špatně. Já už mám dvě jedničky s hvězdičkou ze čtení. Děkujeme dětem i paní učitelce za vstřícné přijetí i za jejich odpovědi. Nebeská Pavlína, Davidová Marie 6 7

5 Můj kamarád 24. října si žáci 8. třídy připravili pro prvňáčky zábavné dopoledne. Začali jsme ráno v městské knihovně, kde jsme se s žáky první třídy lépe poznali při plnění různých úkolů. Prvňáci pak dostali za správné vyplnění od paní knihovnice vysvědčení. Projektový den na 1. stupni ZŠ Po návratu do školy se děti z první třídy rozdělily do skupin. V každé skupině pak dělal doprovod jeden žák 8. třídy, se kterým děti obcházely stanoviště. Na stanovištích skládaly puzzle, poznávaly zvířátka a pohádky, hledaly ukryté hračky a plnily další úkoly. Zakončení programu bylo v tělocvičně, kde bylo vyhlášení vítězů a závěrečná opičí dráha. Na konci každý dostal sladkou odměnu. Tento den se všem velmi líbil a těšíme se na další společné akce se žáky 1. třídy. Klára Jelínková 8.A 31. října jsme měli na škole projekt pod názvem Co nás může potkat, ale nesmí překvapit. Projektu se zúčastnilo šest tříd. Děti pod vedením učitelů pracovaly na šesti stanovištích. Zkoušely si ošetřit drobná poranění, vyzkoušely si znalost dopravních značek a dozvěděly se, co patří do evakuačního zavazadla. Na jednom stanovišti se seznámily s prací hasičů. Dva členové SDH Nová Včelnice předváděli dětem hasicí přístroje, hasičské helmy a další vybavení hasičů, které je nutné k zásahu při požáru. Dopoledne rychle uběhlo. Děti si odnášely nové zážitky a poznatky, které se jim v životě určitě neztratí. Mgr. Marta Plášilová a kolektiv učitelů 1. stupně MO STP informuje - prosinec 2014 Aktuálně Ve středu bude v 15,30 hodin u Jelena jednat výbor MO o zajištění činnosti v roce Zhodnotí hospodaření v roce 2014, bude připravovat lednový výběr členských příspěvků a březnovou - jarní členskou schůzi MO. V prosinci máme 4 jubilanty a tak je s pamětním listem 8 a přáním navštívíme. V úterý bude také jednat pracovní skupina ke komunitnímu plánování, pro naše organizace zajímavá a důležitá z pohledu péče o seniory. Aktuality jsou ve skřínce na lékárně. Ohlédnutí Ve středu jednal výbor MO o aktuálních vnitřních problémech, řešil i zajištění zájezdů do HDJ. V úterý jsme se v Jihlavě krásně pobavili při muzikálu Někdo to rád horké, našem posledním představení rok V listopadu jsme navštívili pět jubilantů. (h) 9

6 Skaut oddílová výprava Asterix a Obelix v Helvécii Babiččin úsměv Římskému kvestorovi Zánětnervusovi byl nasypán jed do jeho polévky. Jediná osoba, která mu může pomoct, je galský druid Panoramix. Ten však potřebuje speciální ingredience. Mladí Galové se musí vydat je najít až do daleké Helvécie! Nadívané jablíčko Výprava začala večerním odjezdem autobusu z Nové Včelnice. V autobuse na nás už čekal Prófa s Monikou. Autobus nás dovezl nejdříve do Kamenice nad Lipou, kde jsme přestoupili směr Žirovnice. V Žirovnici nás ubytovali ve skautské klubovně. Po večeři jsme ještě stihli večerní hru (městečko Palermo). Po hře následovala úprava místa na spaní a pak nás vedoucí seznámili s programem na výpravě. V sobotu po ranní hygieně a snídani jsme vyrazili za dobrodružstvím. Tato výprava pokračovala v duchu příběhu o Galech Asterixovi a Obelixovi, který budeme hrát v tomto skautském roce. Cílem naší cesty byl kopec zvaný Balkovo peklo. V půlce cesty nám Prófa řekl zahrajeme si hru o měďáky, když řeknu Říman, tak se schováte a koho uvidím tomu ½ měďáku vezmu a naopak koho ne tomu ½ měďáku dám. Každý člen tak získal cenné měďáky na účet své šestky (malá oddílová skupina). V cíli naší cesty jsme si zahráli na schovávanou. Po hře nás čekal oběd, při kterém všichni pomáhali. Byl moc dobrý. Vrátili jsme se pozdě Příprava nadívaného jablíčka je velice jednoduché, ale trvá to trochu déle. Zvládne to každý i bez odborných znalostí. Vybereme si jednu pěknou, velkou jabloň a pořádně ji zanedbáme. Jarní řez a chemické postřiky úplně vypustíme. Stejně dneska frčí bio, a ještě ušetříme. Uvidíme-li nějaké housenky na stromech v sousedních zahradách, poprosíme o ně své sousedy a doneseme je své jabloni. Příchodem cizích housenek a zkřížením s domácími housenkami se jejich genetický fond zesílí, občerství. Nejpozději v příštím roce se v našich jablíčkách objeví hezké, malé otvůrky. Na okrajích otvorů jsou krásně vidět stopy po okusování. Můžeme si být jistí, že naše jablíčka mají návštěvu, a už nejsou osamocené. Pečlivě vybíráme ty nejhezčí, aby naše nadívaná jablíčka byla příjemným osvěžením svátečního stolu. Rudi znetu večer do Žirovnice. Večeře byla tentokrát studená. Sobotní dobrodružství nás všechny unavilo a uspalo. V neděli nás čekalo balení a úklid klubovny. Po snídani, balení a úklidu jsme spěchali na autobus do Nové Včelnice. Počasí nám sice nepřálo, ale věřím, že všichni si výpravu užili. Dan Meissel 1. skautský oddíl Gatlida Nová Včelnice Milý Ježíšku! Ještě nikdy jsem Ti nenapsal, toto je můj první dopis. Mám k Tobě prosbu, a pokud mi ji splníš, už nikdy, a to Ti slibuji, od Tebe nebudu nic chtít. Mamka říkala, že Ty jsi jediný na celém světě, kdo může splnit všechna přání nejen dospělých, ale i dětí. Moje prosba se týká babičky, kterou mám moc rád, ale v poslední době je nemocná. A protože je nemocná, už si s námi nehraje a nevypráví nám pohádky. Ale ze všeho nejvíc mi chybí její úsměv. A bývá často smutná. Prosím Tě dej, aby se zase usmívala. Předem Ti děkuji, Ježíšku. Jeníček Dny plynuly, blížily se vánoce. Děti zdobily stromeček a přitom zpívaly vánoční písničky. Po sváteční večeři začalo rozdělování dárků. Bylo tam spousta hraček, knížek, čepice a šály. Babička zvědavě prohlížela malou krabičku nadepsanou svým jménem. Nasadila si brýle a dala se do rozbalování dárku. V krabičce byla obálka. Po otevření obálky v ní našla dopis. A začala nahlas číst. A začalo to tak, jak malý Jeník psal Ježíškovi. Milý Ježíšku! Ještě nikdy jsem Ti nenapsal, toto je můj první dopis... Jeník se díval nevěřícně na babičku. A babička se usmívala! Máma objala Jeníka a zašeptala Vyznejte se ve Vašich penězích Každý měsíc v této rubrice najdete informace a náměty, jak nakládat se svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co děláte s penězi správně, kde můžete o peníze přicházet a co by se dalo zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete sestavit vlastní finanční plán a aktivně tak řídit svoji finanční budoucnost. Seznámíte se s osvědčenými a vyzkoušenými principy a koncepty, které Vám pomohou efektivně pracovat s Vašimi penězi. Zvažte, kolik času strávíte vyděláváním peněz v zaměstnání nebo kolik energie věnujete podnikání. Vyplatí se věnovat ještě trochu času tomu, aby vydělané peníze pracovaly pro Vás. Peníze jsou primárním zhmotněním našeho pracovního úsilí a určitě se vyplatí věnovat jim péči. V dnešním článku najdete první tip, který Vám pomůže vydělat tisíce, možná i desítky tisíc navíc. Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje finanční rezervy na běžném účtu v bance nebo v horším případě doma v obálce za knihovnou. Už jenom fakt, že peníze podléhají inflačnímu vlivu snižuje jejich hodnotu. Například 100 tisíc na běžném účtu při úroku 0,3 % a čtyřprocentní inflaci bude mít po pěti letech kupní sílu o dvacet tisíc nižší. Jinými slovy za pět let za tyto peníze nakoupíme totéž, mu do ucha: Já jsem ti říkala, že Ježíšek umí splnit přání. Měla jsi pravdu, maminko, odpověděl Jeník. Pro babičku to byl nejhezčí vánoční dárek, jaký mohla dostat. Byla pyšná na svého vnuka, vnuka s čistým srdcem, který nemyslí jen na sebe. Protože takového vnuka každý nemá. Bohony Rudi co dnes stojí 80 tisíc. TIP pro Vás: Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, aby úrok alespoň pokrýval inflaci. Stáhněte si na níže uvedené webové stránce kalkulačku, na které si můžete spočítat, o kolik Vám inflace znehodnotí Vaše peníze. Zeptejte se ve Vaší bance, jestli Vám nabídne spořící účet s vyšším zúročením než je na běžném účtu. Banky dnes tyto účty běžně mají. Zpravidla Vám tento produkt na přepážce sami nenabídnou, protože pro banku jsou peníze na Vašem běžném účtu zajímavější než na spořícím účtu. Pokračování na str. 12 > 10 11

7 Výsledkový sportovní servis > Pokračování ze str. 11 Touto jednoduchou inventurou můžete při stotisícovém vkladu vydělat na pětiletém Na trable s likvidní rezervou Je možné, že i Vy jste již někdy přemýšleli nad likvidní rezervou a ptali se, zda je dobré ji mít, kde je dobré ji mít uloženu a v jaké výši by měla být. Od likvidní rezervy bychom měli všichni začínat a mít ji na mysli v prvé řadě, měla by být alfou a omegou ve finančním plánování. Co je to likvidní finanční rezerva a proč je důležitá? Tato rezerva je taková naše pojistka, zajištění proti nenadálým trablům, které mohou v našem životě kdykoliv nastat. Mezi takovéto trable patří buď změna příjmu, nebo změna výdajů. Příjem se nám může snížit např.: Ztráta zaměstnání Ztráta pasivního příjmu neobsazenost bytu na pronájem Nižší zakázky v podnikání Nemoc, úraz Kolísání výdajů nastává také velmi běžně, z různých důvodů jako např: Porouchaný nějaký spotřebič jako je pračka, lednička či televize Oprava auta Malé opravy v bytě či domě Ostatní U každého z nás někdy tyto situace nastanou a bohužel nikdy dopředu nemůžeme odhadnout dobu ani rozsah. Co můžeme je, se na tyto události horizontu dvacet tisíc korun. V příštím článku najdete tip, jak vydělat další desítky tisíc navíc (například na hypotéce). připravit. Jak se říká: Štěstí přeje připraveným. Co by měla likvidní rezerva splňovat? Důležité je, mít tuto rezervu rychle k dispozici. To znamená mít peníze uložené v takových produktech, kde se k nim okamžitě dostaneme a nic přitom netratíme, tedy musí být vysoce likvidní. Také musí být tyto peníze uložené konzervativně, nesmí prodělávat nominálně. Nejlepším nástrojem pro uložení této finanční rezervy jsou spořicí účty v kombinaci s termínovanými vklady s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tyto produkty splňují potřebné podmínky. Proč mít likvidní finanční rezervu? Pokud tuto rezervu nemáme, přistupujeme ke krokům, které nás vždy poškozují, jako je prodej nelikvidního finančního majetku. Rušíme předčasně stavební spoření, přičemž nedostaneme již připsanou státní podporu a ještě dostaneme pokutu, přicházíme tak o tisíce. Další na řadu přichází životní pojištění, čímž přicházíme o mnoho i desítek tisíc, protože dostáváme pouze odkupní hodnotu, tedy ne to, co jsme tam vložili. Pokud nemáme žádné z těchto zdrojů, tak se začněme zadlužovat, špatné Kalkulačku najdete na josef-lukacovic.e-konzultant.cz Josef Lukačovič dluhy jsou lehce dostupné a mohou nás rychle dostat do pasti. S krátkodobou rezervou tyto ztráty nenastanou, překleneme s ní lehce přechodné období či tíživé situace. Udržíme si s ní svou životní úroveň, svůj standard a tím budeme v psychické pohodě. Jak vysokou likvidní rezervu máme mít? Běžně doporučujeme udržovat likvidní rezervu ve výši šestinásobku měsíčních výdajů. K tomuto jsme došli na základě zkušeností, pokud např. přijdeme o práci, může trvat i několik měsíců než najdeme jinou, kterou si zajistíme standard, který potřebujeme. V případě dlouhodobé nemoci přijdeme také o část svých příjmů, o 40% své mzdy, a pokud bychom se léčili z vážnějšího onemocnění, na dávku invalidního důchodu dosáhneme až po jednom roce. Likvidní finanční rezerva tvoří část našeho zajištění, pokud ji máme, žádné menší trable nás na kolena nedostanou a teprve za ty velké trable, které mohou nastat, máme utrácet peníze. To znamená, zajišťujme se přes pojišťovnu pouze na větší rozsah škod, který sami svým majetkem nepokryjeme. Šárka Valášková, uropean Financial Advisor Fotbal - výsledky Áčko 10. kolo Lomnice n. L. NV 1:2 (Mareš, Nebeský T.) 11. kolo NV Č. Velenice 2:0 (Šlapanský, Tuček) 12. kolo Soběslav B NV 1:3 (Petráš 2, Mareš) 13. kolo NV Suchdol 5:0 14. kolo NV Ledenice 0:0 Aktuální umístění po podzimní části 5. místo. Béčko 9. kolo Peč NV 6:2 (Matějka D., Blažek M.) 10. kolo NV Strmilov B 8:0 (Matějka D. 3, Holický L. 2, Blažek M. 2, Tuček) 11. kolo Jarošov n. N. NV 6:3 (Tuček, Blažek O., Praus) Gymnastika O pohár Nové Včelnice Starší žákyně 5. Hánová Tereza 39,040 Mladší žákyně 15. Přibylová Natálie 41, Omastová Karolína 40, Hanzlová Anna 39,140 Základní stupeň 12. Loskotová Karolína 53, Lejtnarová Eliška 53, kolo Číměř NV 2:1 (Matějka D.) Aktuální umístění po podzimní části 6. místo. Dorost 9. kolo Týn NV 1:4 (Pacholík 2, Košler, Tuček) 10. kolo NV Soběslav 4:3 (Blažek O. 3, Neugebauer) 13. kolo (předehrávka) NV Meteor 13:1 (Pacholík 5, Hornát M. 3, Blažek O. 3, Brus, Neugebauer) 11. kolo Veselí NV 2:6 (Blažek 3, Pacholík 2, Didek) 12. kolo Dačice NV 1:3 (Blažek 2, Pacholík) 14. kolo NV Kunžak/Studená 3:5 (Pacholík 2, Neugebauer) Aktuální umístění po podzimní části 2. místo. Krajský přebor družstev žen 2014, Veselí nad Lužnicí Základní stupeň 4. Lejtnerová Eliška, Loskotová Karolína, Jinochová Nikola 147,45 bodů III. liga C 6. Přibylová Natálie, Filausová Barbora, Omastová Karolína, Pazdírková Kateřina 119,5 bodů 12 13

8 Kuželky - Souboje na kuželnách v plném proudu Omlouváme se všem příznivcům kuželek za nižší informovanost průběhu úvodních kol. Diviznímu celku se daří vyhrávat domácí zápasy, zvenku však nepřivezl ještě ani bod. Ve 2. kole smolně podlehl v domácím zápase Dačickému Centropenu, který nejlepším výkonem kola 2672 poražených kuželek odvezl oba body. Tato ztráta nás posunula na boje o spodní patro tabulky, pokud nepřivezeme nějaký bod z venkovního zápasu! Mužstvo nastupuje v následující sestavě: Tibor Pivko, Martin Tyšer, Pavel Domin, Kamil Pivko, Standa Vítek, Tomáš Marek, Lukáš Lavička. Z výsledků Divize Jih: 4. kolo TJ N.Včelnice - TJ Slovan J.Hradec 5 : 3 ( ) Pivko T. 467, T. Marek kolo TJ Start Jihlava - TJ N.Včelnice 7 : 1 ( ) M. Tyšer 434, T. Marek kolo TJ N.Včelnice - TJ Nová Ves 7 : 1 ( ) T. Pivko 492, K. Pivko kolo TJ N.Bystřice - TJ N.Včelnic 7 : 1 ( ) P. Domin 447, S. Vítek kolo TJ Sokol Chotoviny - TJ N.Včelnice 5 : 3 ( ) T. Pivko 474, K. Pivko kolo TJ N.Včelnice - TJ N.Město na M. 5 : 3 ( ) T. Pivko 508!!, M. Tyšer 449, S. Vítek 449, P. Domin 446. Tento poslední zápas se podařilo Tiborovi Pivkovi konečně překonat magickou hranici 500 poražených kuželek na 100 HS na domácí kuželně!!! Jeho dosažený výkon 508 kuželek současně znamená i nový rekord kuželny!!! Gratulujeme!!! Po dlouhé době je zase v držení domácího borce. Tabulka DJ po 9. kole : 1. (1) TJ Sokol Slavonice ,0:17,0 73,5:34, (2) TJ Centropen Dačice D ,5:25,5 64,0:44, (3) TJ Sokol Chotoviny ,5:32,5 55,5:52, (6) TJ Start Jihlava ,0:27,0 64,0:44, (4) TJ Sokol Častrov ,0:32,0 58,5:49, (5) KK Slavoj Žirovnice ,0:33,0 52,0:56, (8) TJ Slovan J. Hradec ,0:37,0 55,0:53, (11) TJ Jiskra N. Bystřice ,5:37,5 43,0:65, (7) TJ Třebíč B ,5:42,5 44,5:63, (9) TJ N. Město na Mor ,5:39,5 48,5:59, (10) TJ Nová Ves u Č. B ,0:41,0 49,0:59, (12) TJ Nová Včelnice ,0:44,0 50,0:58, (14) CHJK Jihlava ,5:47,5 48,5:59, (13) KK PSJ Jihlava B ,0:48,0 50,0:58, Z okresních drah: 1. kolo TJ Kunžak D - TJ N.Včelnice B 2 : 4 Hochmuth kolo TJ N.Včelnice B - TJ N.Bystřice D 6 : 0 Hána Fr. 459, Švejda kolo Slovan J.Hradec B - TJ N.Včelnice B 4 : 2 Švejda 418, Hochmuth kolo TJ N.Včelnice B - TJ Kunžak B 4,5: 1,5 Hochmuth 444, Švejda 420 Družstvo nastupuje v sestavě: Mirek Hochmuth, Dana Laciná, Vlasta Švejda, Franta Hána a Tomáš Vondrášek. B se po 5. kole se usadilo na velmi dobrém 5. místě s nejlepším průměrným výkonem na zápas 1621 poražených kuželek. Tabulka OP Jindřichohradecka 1. TJ Slavonice C ,0:9,0 23,0:17, TJ J. Hradec B ,0:11,0 24,5:15, TJ N. Včelnice B ,5:11,5 20,5:19, TJ Kunžak B ,5:15,5 20,5:19, TJ Dačice E ,0:16,0 19,5:20, TJ Nová Bystřice D ,5:18,5 17,0:23, TJ Třeboň ,5:17,5 21,0:19, TJ Kunžak D ,0:21,0 14,0:26, Novovčelnické C se vydalo na zkušenou do okresního přeboru na Vysočinu, nebude tak hrát se stále stejnými soupeři na stejných kuželnách, ale poznají zase nové kuželny u našich sousedů na pelhřimovsku. V neposlední řadě jsou také důležité kratší dopravní vzdálenosti. Družstvo C hraje v sestavě Míra Brus, Jirka Hembera, Terezka Tyšerová, Jarda Šefl, Martin Kovalčík a Petr Podlipný. Po 9. kole se mužstvo drží uprostřed tabulky s 10 body. 5. kolo TJ N.Včelnice C - Spartak Pelhřimov B 1 : 5 Tyšerová 451, Brus kolo TJ N.Včelnice C - Spartak Pehřimov C 5 : 1 Hembera 454, Tyšerová kolo Spartak Pelhřimov F - TJ N.Včelnice C 4 : 2 Brus 416, Hembera kolo TJ N.Včelnice C - Spartak Pelhřimov D 4 : 2 Hembera 441, Brus kolo Sl. Kamenice/L E - TJ N.Včelnice C 1 : 5 Kovalčík 434 Tabulka OP Pelhřimovska: 1. (1) Pelhřimov B ,0:8,0 50,0:14, (3) Pelhřimov C ,5:23,5 40,0:32, (4) Častrov B ,0:18,0 37,0:27, (2) Žirovnice C ,0:20,0 37,0:27, (6) Pelhřimov E ,0:21,0 33,0:31, (7) N. Včelnice C ,0:27,0 33,0:39, (5) Pelhřimov D ,0:22,0 32,5:31, (8) Kamenice / L C ,5:32,5 19,0:45, (9) Cetoraz B ,0:28,0 31,5:32, (10) Pelhřimov ,0:32,0 26,0:38, (11) Kamenice / L. E ,0:38,0 21,0:43,

9 Kuželky - pozvánky Novoroční tandemy Po tři dny na konci roku se v Nové Včelnici bude konat turnaj dvojic nazvaný Novoroční tandemy Uskuteční se od neděle 28. do úterý 30. prosince, a sice vždy od 17:00 do 22:00 hodin. Házet se bude v disciplíně 100 hodů sdružených, přičemž turnaj je vyhlášen ve třech kategoriích. Závodit budou dua registrovaných, neregistrovaných a mixy, v nich může být jeden z členů registrovaným kuželkářem či kuželkářkou. Vedení oddílu při TJ N. Včelnice srdečně zve k účasti všechny zájemce. Startovné za dvojici je 100,- Kč. Bližší informace o soutěži podá a přihlášky přijímá Miroslav Brus ). KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY» Návrhy a montáže kamerových a zebezpečovacích systémů a domovních videotelefonů.» Pomůžeme Vám zabezpečit a monitorovat Váš rodinný dům, firemní či hospodářský objekt» Umožníme Vám on-line sledování dění v objektu Vašeho zájmu a to i ze vzdálených míst přes internet či mobilní telefon» V případě zájmu pro Vás zajistíme dohled přes pult centrální ochrany kontaktujte nás v případě zájmu Memoriál Vlastimila Outlého Ve dvou kategoriích, a to pro registrované a neregistrované (příchozí) kuželkáře, pořádá TJ Nová Včelnice na své dvoudráze již VI. ročník Memoriálu Vlastimila Outlého. Probíhat bude po celých pět všedních dnů druhého prosincového týdne. Od pondělí 8. do pátku 12. prosince se pokaždé od 17 do 22 hodin budou snažit o co nejlepší výkony dvojice v málo vídané disciplíně 4x30 hodů sdružených. Na nejlepší jednotlivce a dua čekají věcné ceny, na každého hráče pak upomínkové předměty. Startovné je 200,- Kč za dvojici, když přihlášky je potřebné dodat do pátku 5. prosince panu Miroslavu Brusovi ). Nádražní 510/II, J. Hradec tel.: , vydává Město Nová Včelnice nákladem 1100 ks, neprodejné. Evidenční číslo: MK ČR E IČ: Měsíčník. Příspěvky nevracíme. Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Nepodepsané příspěvky nebudou uveřejňovány. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce. Tisk: RAIN s. r. o., J. Hradec. Redakční rada: Marie Davidová, Pavlína Nebeská. Uzávěrka podkladů do příštího čísla je Kultura Nová Včelnice Dětská mikulášská Čertovská diskotéka, DJ Lukáš Pohůnek Poslední leč Rocková zábava s kapelou Meridian, Jindřichův Hradec Kamenice nad Lipou v 10 hodin Mikulášský běh sportovní hala v 14 hodin Adventní koncert Kostel Všech svatých ve 14 hodin Adventní skautovány kulturní dům v 17 hodin Jak jsem se ztratil divadelní představení kulturní dům v 18 hodin Vánoční koncert kulturní dům ve 13 hodin Zlatá neděle na zámku ve 20 hodin Poslední leč skupina SPEK- TRA kulturní dům předprodej F. Kubů Jindřichův Hradec Kino Střelnice úterý jen od SNOW FILM FEST 2014 JINDŘICHŮV HRADEC čtvrtek, 17.30, FALEŠNÍ POLDOVÉ pátek, 17.30, ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ sobota jen od 17.30, neděle jen od TUČŇÁCI Z MADAGASKARU sobota jen od 20.00, neděle jen od JESSABELLE - V TVÁŘI DÉMONA úterý jen od HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA středa jen od HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ čtvrtek 16.00, 20.00, pátek 16.00, HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD sobota 16.00, 20.00, neděle 16.00, HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD středa jen od PŘÍBĚH MARIE čtvrtek 17.30, 20.00, pátek 17.30, NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO sobota 17.30, 20.00, neděle 17.30, JAK JSME HRÁLI ČÁRU pondělí jen od 17.30, úterý jen od SNĚHOVÁ KRÁLOVNA pondělí jen od 20.00, úterý jen od OUIJA sobota 17.00, 20.00, neděle 17.00, EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ pondělí 17.30, 20.00, úterý NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY pátek 17.30, MY 2 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI neděle 15:00 - KRTEK O VÁNOCÍCH neděle 14:30 - JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA neděle 15:00 - POHÁDKY POD STROMEČEK neděle 15:00 - POHÁDKY POD SNĚHEM PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ Středa , DS Jablonský uvádí derniéru divadelní hry Ludvík Aškenazy, Jan Borna - JAK JSEM SE ZTRATIL - Malý vánoční příběh - Hrají a zpívají členové DS Jablonský a kapela Ukrutanka Vstupné: 90,-, 80,-, 70,- Kč. Předprodej v pokladně KD Střelnice od KD Střelnice Středa , ZUŠ V. Nováka ve spolupráci s Rotary clubem a Společností přátel ZUŠ V. Nováka pořádají - ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO o. s. OKNA - Účinkují komorní soubory a sólisté z hudebního oboru ZUŠ. Vstupné dobrovolné - Kaple sv. Maří Magdaleny Řádková inzerce Prodám družstevní byt v Nové Včelnici na sídlišti Čs. Armády. Tel.: Zn. JARO Pronajmu byt ve 2 patře s výtahem, byt po komplexní rekonstrukci, zděné jádro, plastová okna, zatepleno. Foto na Tel.:

10 Česko zpívá koledy Jde o celorepublikovou předvánoční akci, naše město nebude stát stranou, zpestříme si společně adventní čas!! KDY? KDE? ve středu v 18 hodin na náměstí u kostela V 18 hodin, kdy v celé republice akce začíná, rozezní se zvon, rozsvítí se vánoční strom, zacinkáme vlastními přinesenými zvonečky a přidáme se k dětem, které zazpívají české koledy. A které to budou? Nesem vám noviny Narodil se Kristus Pán Půjdem spolu do Betléma Den přeslavný jest k nám přišel Pásli ovce Valaši Vánoce, Vánoce přicházejí Za domácí úkol si je všichni zopakujte a připravte si malá světýlka a zvonečky!! Můžete také nahlédnout do Jindřichohradeckého deníku 3. či , vyjdou tam texty koled a něco k programu. Vánoční atmosféru navodí i osvětlený živý betlém dětí ze ŠD. Na pěknou předvánoční atmosféru se těší pořadatelé. Předvánoční posezení Srdečně zveme své členy na předvánoční posezení při hudbě, zpěvu a tanci. Akce se koná 12. prosince 2014 ve 14 hodin v sále hotelu JELEN. Připraveno občerstvení a tombola. Jste srdečně zváni a dobrou náladu s sebou. Výbor SPCCH Muzika pro čas vánoční Vážení spoluobčané, 28. prosince v 17 hodin zazní první tóny tradičního vánočního koncertu žesťového souboru Trumpet Tune. Kostel Nanebevzetí Panny Marie se opět rozezní krásnou vánoční hudbou. Uslyšíte sváteční hudbu anglických renesančních skladatelů, slavnostní intrádu německého barokního trubače Pezela, nádherné skladby G.F.Händla a chorál J.Haydna. Na programu budou také vánoční koledy a jedno hudební překvapení. Soubor Trumpet Tune bude hrát v obsazení 4 trubky, 2 lesní rohy, 2 trombóny a tuba. Moc se na Vás těšíme. Váš Trumpet Tune VÁNOČNÍ SVÁTKY VŽDY S KAPREM OD RYBÁŘŮ Z NOVÉ VČELNICE Nejkrásnější svátky v roce jsou spojeny s prodejem vánočních kaprů. Místo: Prostory nákupního střediska Jednoty Prodej: V pondělí 22. prosince 2014 od 9 do 17 hodin V prodeji bude kapr a amur. Tak jako každý rok lze ryby zabít, Očistit, vykuchat a naporcovat. Svým stálým zákazníkům přejeme bílé RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY a šťastný Nový rok při dobré kondici a také v dobrém zdraví. Rybáři z Nové Včelnice 18 19

11 Fotoreportáž - 2. ples města Výtvarné dílny v knihovně Vzhledem k tomu, že značně rozšiřujeme počet výtvarných dílen a rapidně vzrůstá počet děti, které tyto výtvarné dílny v naší Městské knihovně Nová Včelnice navštěvují, prosíme všechny o sběr ruliček od toaletního papíru, knoflíků, víček od PET lahví nebo krabiček od čaje. Užijeme také pastelky, barevné papíry, barvy a podobné potřeby. Prosíme, nevyhazujte ani hračky, puzzle nebo věci pro děti. V knihovně máme dětský koutek. Uvítali bychom také různé sportovní vybavení pro předškolní děti, které se setkávají v rámci dětského centra pravidelně každé úterý v tělocvičně. Prosím, noste tyto věci do Městské knihovny, případně je můžete zanechat na Městském úřadu. Děkujeme Marie Davidová, knihovnice 20 21

12 HEI SPORT HEI SPORT Chcete mít Vaše lyže a snowboardy připraveny na zimní sezónu? Provádíme montáž vázání, voskování, broušení hran a skluznic na stroji TOKO Prodej sportovních oděvů převážně českých značek za příznivé ceny, zimní bundy, kalhoty, termoprádlo, ponožky, dětské oblečení, brusle, hokejky, florbalky, lyže, snowboardy, helmy Nádražní 214, Nová Včelnice, tel: Těšíme se na Vaši návštěvu SLEVA 10% NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE ROKU 2014 Křemešnická 1946, Pelhřimov Tel.: , Půjčka rychle a výhodně! Zemědělské družstvo Nová Včelnice Koupíme ornou půdu, louky, pastviny. Zajistíme odhady, smlouvy, vklady do katastru. Platba ihned. Kontakt: Libor Rauš DiS Předseda ZD - Tel.: Ing. Olga Kršková Ekonomka ZD - Tel.: Nejlevnější rychlá půjčka v ČR - Půjčka bez ručitele a bez zajištění - I pro OSVČ, důchodce, matky na MD - Půjčujeme na cokoli - Vyřízení do 48 hodin u Vás doma Tel.: RYCHLÝ A NEOMEZENÝ INTERNET od 146 Kč» první 3 měsíce služby zdarma» zřízení přípojky v domech v optické síti zdarma» poskytnutí klientského modulu při přechodu od konkurence zdarma» Kontaktní místo a veškerý servis služby v Jindřichově Hradci, možnost osobní komunikace. On-line telefonická podpora s naším technikem denně od 7:00 do 24:00 hod. Nádražní 510/II, J. Hradec tel.: , 22 23

13 POTRAVINY Na Hliněnce 479, Nová Včelnice PRODEJNÍ DOBA: Po-Pa: , So: NEDĚLNÍ PRODEJ: Každý den čerstvé pečivo z naší pekárny!!! Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back. Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. Stáčené víno za super cenu od 53,90 za 1l. NOVĚ do sortimentu zařazeny domácí potřeby a kuchyňka!! V letákové akci od do mimo jiné nabízíme: JČ mléko lahodné polotučné 1 l JČ smetana trv. 31% 250 ml Eidam Kapucín plátky 30 % 100g JČ zakysaná smetana 15 % 200 g Bauer ml. Rýže 150 g různé druhy Špekáčky TOP 100 g Uzená kýta bez kosti 100 g Vysočina FLOP 100 g Gothajský salám 100 g Vinná klobása 100 g Šunka od kosti výběrová 100 g Listové těsto chlazené 500 g Kuřecí prsní řízek 500 g mr Kuře 1 kg Viennetta 650 ml různé druhy Bramborový salát 500 g Vlašský salát 500 g super cena!!! Vánočka 400 g Víkendová nabídka: Víkendová nabídka: Večka krájená bal. 360 g Mattoni 1,5 l ochucené různé druhy Coca Cola, Fanta, Sprite 2 l Velkopopovický Kozel 11 0,5l Pilsner Urquell 0,5 l super cena!!! Bohemia Regent 0,5 l TC Figaro na vaření 100 g Orion kaštany 45 g různé druhy Kakao VAN 75 g HERA 250 g super cena!!! Punč červený 30 % 0,5l Manka řepkový olej 1 l Mouka polohrubá 1 kg super cena!!! Cukr moučka 1 kg Rozinky 60 g Okurky 7-9 cm TO Balící papír vánoční role 200 x Pečící papír 38 cm x 8 m Máslo 250 g Sekt Bohemia demi sec 0,75l Děkujeme všem zákazníkům za celoroční přízeň, přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů 19 20 21 22 GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů Obyvatelé Vysočiny a jihočeských obcí mohou od června využívat ojedinělou službu mobilní pobočku GE Money Bank. Jendou týdně

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice Zápis číslo 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice,konaného dne 5. listopadu 2014, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného 3. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žernov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více