Spolehlivost letadlové techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolehlivost letadlové techniky"

Transkript

1 VYSOKÉ UČ ENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního nženýrství Prof Ing Rudolf Holub, CSc Doc Ing Zdeněk Vntr, CSc Spolehlvost letadlové technky (elektroncká učebnce) Brno 00

2 OBSAH PŘEDMLUVA 4 ÚVOD5 STANDARDIZACE VE SPOLEHLIVOSTI 8 MEZINÁRODNÍ STANDARDY 8 ČESKÉ NORMY 0 3 VOJENSKÉ STANDARDY 0 3 TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ VE SPOLEHLIVOSTI 4 3 OBJEKTY 4 3 VLASTNOSTI OBJEKTU 6 33 STAVY OBJEKTU 7 34 JEVY A ČINNOSTI 8 35 SLEDOVANÉ VELIČINY 9 36 UKAZATELE SPOLEHLIVOSTI 37 FUNKCE OBJEKTU 3 38 PORUCHY 3 39 PROGRAM SPOLEHLIVOSTI VÝROBKU 34 4 MATEMATICKÉ NÁSTROJE VE SPOLEHLIVOSTI 38 4 NÁHODNÉ POKUSY A JEVY 38 4 PRAVDĚPODOBNOST 4 43 NÁHODNÁ PROMĚNNÁ MOŽNOSTI POPISU ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI NÁHODNÉ PROMĚNNÉ CHARAKTERISTIKY NÁHODNÝCH PROMĚNNÝCH - STATISTIKY ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ SPOJITÉ NÁHODNÉ PROMĚNNÉ 5 47 ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY ERGODIČNOST 6 5 PREDIKTIVNÍ ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI 63 5 CÍLE PREDIKTIVNÍ ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU 63 5 METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY K ANALÝZE ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI HLAVNÍ KROKY PREDIKTIVNÍ ANALÝZY HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY PREDIKTIVNÍ ANALÝZY 68 6 SPOLEHLIVOST NEOPRAVOVANÝCH SYSTÉMŮ 7 6 MODELOVÁNÍ BEZPORUCHOVOSTI SYSTÉMŮ 7 6 ZÁKLADNÍ TYPY NEOPRAVOVANÝCH SYSTÉMŮ SLOŽITĚJŠÍ MODELY NEOPRAVOVANÝCH SYSTÉMŮ ZVLÁŠTNOSTI SPOJENÉ SE SPECIFIKACÍ STRUKTURY SYSTÉMU 99 7 SPOLEHLIVOST OPRAVOVANÝCH SYSTÉMŮ 0 7 VÝCHODISKA ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI OPRAVOVANÝCH SYSTÉMŮ 0 7 ZÁKLADNÍ POJMY POUŽÍVANÉ PŘI ANALÝZE PROSTORU STAVŮ DIAGRAMY PŘECHODŮ MEZI STAVY 04

3 3 74 ZÁKLADY KVANTITATIVNÍ ANALÝZY DIAGRAMŮ PŘECHODŮ MEZI STAVY ANALYTICKÉ ŘEŠENÍ DIAGRAMU PŘECHODŮ MEZI STAVY 0 76 POHOTOVOST ZÁKLADNÍCH TYPŮ SYSTÉMU 8 8 ANALÝZA ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH 8 STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED 8 CHARAKTERISTIKA, CÍLE A MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY 83 OMEZENÍ A NEDOSTATKY METODY FMEA 4 84 VSTUPNÍ INFORMACE, POTŘEBNÉ PRO ANALÝZU 4 85 POSTUP PROVÁDĚNÍ ANALÝZY 6 86 DOKUMENTACE FMEA/FMECA 8 9 ANALÝZA STROMU PORUCHOVÝCH STAVŮ 37 9 HISTORIE METODY 37 9 CHARAKTERISTIKA, CÍLE A POSTUP PROVÁDĚNÍ METODY PŘÍPRAVNÁ ČÁST ANALÝZY TVORBA STROMU PORUCHOVÝCH STAVŮ KVALITATIVNÍ ANALÝZA STROMU PORUCHOVÝCH STAVŮ 4 96 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA STROMU PORUCHOVÝCH STAVŮ 46 0 INTERFERENČNÍ TEORIE 5 0 ÚVOD 5 0 STOCHASTICKÉ VLASTNOSTI NAMÁHÁNÍ A ODOLNOSTI 5 03 STATICKÝ MODEL INTERFERENCE NAMÁHÁNÍ A ODOLNOSTI DYNAMICKÝ MODEL INTERFERENCE NAMÁHÁNÍ A ODOLNOSTI 63 ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI 73 ZÁKLADNÍ POJMY 73 ROZSAH ZKOUŠEK 75 3 URČOVACÍ ZKOUŠKY 80 4 OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI 89 5 ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI PROTOTYPŮ 9 LETCKÉ PŘEDPISY A STANDARDY 06 PŘEDPISY A STANDARDY PRO CIVILNÍ LETECKOU TECHNIKU V ČR 06 MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY A STANDARDY PRO CIVILNÍ LETECKOU TECHNIKU 3 PŘEDPISY A STANDARDY PRO VOJENSKOU LETECKOU TECHNIKU 6 3 POLEHLIVOST A BEZPEČNOST LETECKÉ TECHNIKY 9 3 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST DOPRAVNÍHO LETOUNU A JEHO SOUSTAV 9 3 POSTUP ANALÝZY BEZPEČNOSTI LETOUNU A JEHO SOUSTAV 33 KVALITATIVNÍ ANALÝZA 3 34 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA 7 POUŽITÁ LITERATURA 8 ODBORNÉ PUBLIKACE 8 ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI 9 AMERICKÉ VOJENSKÉ NOREMY PRO OBLAST SPOLEHLIVOSTI 3 SPOJENECKÉ PUBLIKACE PRO BEZPORUCHOVOST A UDRŽOVATELNOST 3 ZÁKONY, VYHLÁŠKY A LETECKÉ PŘEDPISY 33

4 4 PŘEDMLUVA Učebnce Spolehlvost letadlové technky poskytuje ucelený a poměrně šroký přehled o problematce zabezpečování spolehlvost a bezpečnost složtých technckých systémů se zaměřením na letadlovou technku Učebnce je určena především studentům magsterského studjního programu v oboru Letadlová technka na Leteckém ústavu FSI VUT v Brně, jako základní studjní lteratura pro studum předmětu Spolehlvost letadlové technky Učebnce může také sloužt jako doplňková studjní lteratura studentům jných technckých oborů a šroké uplatnění lze také předpokládat př řešení praktckých problémů v oboru spolehlvost letadlové technky v běžné nženýrské prax Učebnce je zaměřena především na výklad teoretckých základů spolehlvost a na objasnění charakteru, základních prncpů a způsobů praktcké aplkace často používaných metod a postupů Zvláštní pozornost je věnována zejména problematce modelování bezporuchovost složtých technckých systémů a možnostem praktckého provádění analýz jejch nherentní spolehlvost a bezpečnost Velký prostor je v učebnc také věnován otázkám standardzace v oboru spolehlvost a systému leteckých předpsů jako základním východskům př zabezpečování vysoké provozní spolehlvost a bezpečnost letadlové technky Protože každá analýza spolehlvost a bezpečnost je založena na multdscplnárních základech, jsou v textu použty jak zákony matematky a logky, tak zákony z mnoha jných, především technckých vědních oborů Proto se u čtenáře učebnce předpokládají odpovídající znalost z těchto dscplín Pro usnadnění zvládnutí předložené problematky jsou v učebnc vyloženy základy teore pravděpodobnost, matematcké statstky a logky v rozsahu nezbytném pro pochopení prezentovaných modelů, postupů a metod Učebnce je věcně členěna do řady relatvně samostatných kaptol, které však na sebe logcky navazují a tvoří ntegrální celek, komplexně pokrývající celou problematku zabezpečování spolehlvost a bezpečnost letadlové technky Vzhledem k tomu, že se významná část českého leteckého průmyslu jž tradčně zaměřuje na produkc vojenské letadlové technky je v učebnc věnována pozornost zvláštnostem zabezpečování spolehlvost u této technky se specfckým určením Autoř

5 5 ÚVOD Spolehlvost je pojem, který podobně jako řada jných pojmů prošel složtým hstorckým vývojem a dnes má celou řadu různých nterpretací a je používán v nejrůznějších souvslostech Pro účely tohoto učebního textu bude spolehlvost vždy chápána jako určtá vlastnost zkoumaných objektů (výrobků, systémů), která je předmětem našeho zájmu a kterou se s využtím analýz, prognóz, výpočtů, modelování, zkoušek a dalších nástrojů snažíme ovlvňovat K lepšímu pochopení všech souvslostí a současného chápání významu spolehlvost bude dobré stručně charakterzovat vývoj tohoto pojmu a vymezt současné pojetí spolehlvost v šrších souvslostech K zásadnímu rozvoj v oblast spolehlvost objektů došlo zejména v posledních 30 letech, kdy došlo k ntenzvnímu výzkumu v oblast teore spolehlvost a k vývoj metod analýz spolehlvost, výpočtových modelů, metod zkoušek spolehlvost a dalších nástrojů, které umožňují cílevědomě spolehlvost objektů ovlvňovat Vznk samotného pojmu spolehlvost objektů se datuje zhruba do začátku 40-tých let, do období vývoje koncepčně nových, poměrně složtých zbraňových systémů Jednalo se především o raketovou technku vyvíjenou v Německu Pro efektvní bojové nasazení této technky, bylo třeba zajstt, aby raketa splnla požadovanou funkc, tedy doletěla k určenému cíl a zasáhla ho, s vysokou pravděpodobností Tradční postupy vývoje a výroby těchto raket nezaručovaly splnění požadavků na jejch spolehlvost To přmělo projektanty aby se systematcky a na vědeckém základě zabýval spolehlvostí těchto raket Tak byly zformulovány první zákony spolehlvé funkce sérových a paralelních systémů a podána první defnce spolehlvost Ta defnovala spolehlvost jako pravděpodobnost, s jakou bude objekt schopen plnt bez poruchy požadované funkce po stanovenou dobu a v daných provozních podmínkách Předpokládalo se tedy, že objekt bude plnt požadované funkce bez poruchy Z dnešního pohledu tedy defnce hovoří pouze o bezporuchovost V anglčtně byla takto pojatá spolehlvost označována pojmem Relablty Tato defnce se v uvedeném významu používala praktcky až do konce 60-tých let Př pozdější praktcké aplkac této defnce u složtých systémů se naráželo na jstá omezení a podmíněnost její platnost Především dostatečně dobře nevysthuje spolehlvost složtých opravovaných systémů, které se mohou v daném okamžku nacházet v různých provozních stavech a tyto stavy s časem náhodně měnt V nejšrším významu pojmu spolehlvost musí proto její defnce posthnout další vlastnost, čnnost a oblast působnost Z těchto důvodů vznkla hstorcky druhá defnce spolehlvost Ta defnovala spolehlvost jako obecnou schopnost výrobku plnt požadované funkce po stanovenou dobu a v daných podmínkách, která se vyjadřuje dílčím vlastnostm jako jsou bezporuchovost, žvotnost, opravtelnost, pohotovost apod V defnc se jž nehovoří o pravděpodobnost s jakou bude objekt plnt požadované funkce, ale obecně o jeho schopnost je plnt V defnc se také jž nehovoří pouze o bezporuchovost, ale také o dalších vlastnostech Spolehlvost je tedy defnována jako obecná vlastnost, která má svoje další dílčí subvlastnost, pro které také byly defnovány konkrétní číselné ukazatele

6 6 Pro označení takto defnované spolehlvost byl v anglčtně ovšem nadále používán pojem Relablty To přnášelo jsté termnologcké problémy, protože tento pojem byl v souladu s původní defncí spolehlvost také používán k označení bezporuchovost Pro blžší rozlšení obecného pojmu spolehlvost od pojmu bezporuchovost se používaly termíny spolehlvost v šrším a užším významu Tyto rozpory potom také byly jedním z důvodů vypracování další (a dosud poslední) defnce spolehlvost V platné termnologcké normě (ČSN IEC 50 (9)) je spolehlvost defnována následujícím způsobem: Spolehlvost je souhrnný termín používaný pro pops pohotovost a čntelů které j ovlvňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajštěnost údržby Tato defnce reaguje na skutečnost, že schopnost objektu plnt požadované funkce není zpravdla determnována jen vlastnostm samotného objektu, ale že významně tuto schopnost ovlvňují vnější čntelé, například míra zajštěnost požadované údržby Opět je však pojem spolehlvost používán pouze pro obecný pops a takto defnovanou spolehlvost nelze kvantfkovat a souhrnně vyjádřt žádným číselným ukazatelem Její jednotlvé dílčí čntele, např pohotovost, bezporuchovost a udržovatelnost však jž kvantfkovaně hodnott možné je pomocí konkrétních ukazatelů V souvslost se zavedením poslední defnce spolehlvost došlo k významným termnologckým změnám Spolehlvost je nyní v anglčtně označována pojmem Dependablty a původní pojem Relablty je jž výhradně používán pouze pro označení bezporuchovost Pojem spolehlvost je často používán s různým přívlastky, přčemž takto vznklé pojmy nejsou v platných termnologckých normách defnovány Proto zde bude objasněn význam alespoň tří následujících pojmů které jsou pro technckou prax důležté: Inherentní spolehlvost - je spolehlvost vložená do objektu v průběhu jeho návrhu a výroby Nezahrnuje zhoršující vlvy provozních podmínek, podmínek prostředí, způsobů údržby, ldského faktoru a pod; Provozní spolehlvost - je spolehlvost s uvážením vlvů provozních a jných podmínek; Odhadovaná (predkovaná) spolehlvost - je spolehlvost, která je výsledkem výpočtů, analýz a prognóz spolehlvost projektovaného objektu Je tedy výsledkem použtých metod odhadu, vstupních nformací o spolehlvost prvků, použtého výpočtového modelu spolehlvost systému, schopností a možností analytka provádějícího odhad a pod V nejšrším významu je spolehlvost vnímána také jako věda o správné nebo nesprávné funkc objektu Zkoumá tedy podmínky pro správnou (požadovanou) funkc nebo podmínky vznku nesprávné funkce, možnostm jejch ovlvňování, predkce, ověřování a měření Dále se věda o spolehlvost zaměřuje na zkoumání příčn a důsledků nesprávné funkce Spolehlvost každého výrobku je v současnost také chápána jako ntegrální součást celkového souhrnu znaků, které ovlvňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby užvatele Tuto schopnost souhrnně nazýváme jakost (kvalta) Vedle spolehlvost zahrnuje jakost celou řadu dalších dílčích vlastností objektu (vz Obr )

7 7 JAKOST Techncká Funkčnost Spolehlvost Bezpečnost Další znaky Ekologčnost Ekonomčnost Estetčnost Obr Dílčí vlastnost jakost Kontrolní otázky k úvodu: Charakterzujte význam spolehlvost jako obecné vlastnost výrobků Komentujte vývoj pojmu spolehlvost z hstorckého hledska 3 Vysvětlete rozdíl mez pojmy Dependablty a Relablty 4 Vysvětlete rozdíl mez nherentní a provozní spolehlvostí 5 Charakterzujte význam spolehlvost jako vědního oboru 6 Popšte význam spolehlvost a její vztah k jakost výrobků

8 STANDARDIZACE VE SPOLEHLIVOSTI 8 Neustálé zvyšování významu spolehlvost jako jedné ze základních subvlastností jakost mnoha výrobků se odráží ve stavu techncké normalzace Různé nadnárodní organzace jednotlvé vyspělé země uslují o zobecnění dlouholetých zkušeností a praktckých poznatků získaných př zabezpečování spolehlvost výrobků a jejch zpracování do formy různých doporučení a praktcky použtelných návodů (standardů), které mají umožnt raconalzac všech čnností v této oblast Meznárodní standardy Rozhodující rol př standardzac ve spolehlvost hraje Meznárodní elektrotechncká komse IEC (Internatonal Electrotechncal Commsson) Tato organzace byla založena v roce 904 s cílem podporovat meznárodní spoluprác ve všech otázkách, které se týkají normalzace v oblast elektrotechnky a elektronky Za tímto účelem IEC, kromě jného, vydává meznárodní normy Příprava těchto norem probíhá v jednotlvých technckých komsích (Techncal Commsson - TC) Vydávané normy vyjadřují v největší možné míře meznárodní shodu v názoru na předmět jehož se týkají Protože přjaté normy v některých případech přesahují rámec samotného oboru elektrotechnky a elektronky a mají obecnější platnost, jsou využívány v jných oborech, zejména ve strojírenství V roce 963 vznkla v IEC nová Techncká komse TC 56 nazvaná Relablty and Mantanablty, na kterou Meznárodní organzace pro normalzac ISO delegovala povnnost zabezpečovat normalzac v oblast spolehlvost Název komse byl pozděj s ohledem na vývoj defnce spolehlvost (vz kap0) změněn na Dependablty Hlavní úlohou této komse je vývoj a udržování kompletní sady meznárodních norem, které umožní Světovému společenství (World Communty) specfkovat, analyzovat, zlepšovat, vyhodnocovat a jným způsoby ovládat spolehlvost výrobků Čnnost komse vychází ze dvou základních postulátů: ) Zabezpečování spolehlvost výrobku je třeba věnovat pozornost systematcky ve všech etapách jeho žvota, přčemž z logky procesu vznku, provozu a zánku výrobku lze jeho techncký žvot rozdělt do šest etap: Etapy volby koncepce a stanovení požadavků Etapy návrhu a vývoje Etapy výroby Etapy nstalace Etapy provozu a údržby Etapy vypořádání ) Čnnost spojené se zabezpečováním spolehlvost v jednotlvých etapách žvota musí být přměřeně organzované (řízené) a je vhodné je uspořádat do programu spolehlvost

9 9 V souladu s těmto postuláty IEC/TC-56 během své čnnost vypracovala a v aktuálním stavu udržuje sadu norem, která pokrývá většnu problémů spojených se zabezpečováním spolehlvost výrobků Velce dobře a komplexně je zpracována problematka zkoušek bezporuchovost v řadě norem IEC 650 (a některých dalších) a problematka zabezpečování udržovatelnost v řadě norem IEC 706 Soubory těchto norem jsou v podstatě úplné a pokrývají řešenou problematku ve všech jejch aspektech Podrobně jsou také rozpracovány metody analýz spolehlvost: Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) IEC 8; Analýza stromu poruchových jevů IEC 05; Metoda blokového dagramu bezporuchovost IEC 077; Použtí Markovových metod IEC 065 Vymezení základních pojmů a defncí je zapracováno v Meznárodním elektrotechnckém slovníku, Kaptola 9: Spolehlvost a jakost služeb (IEC 50) Od počátku devadesátých let začala IEC postupně vydávat také sadu norem IEC 300 nazvanou Management spolehlvost a další normy na n navazující, které se zabývají otázkam tvorby programu spolehlvost a jeho realzací v jednotlvých etapách žvota výrobku Jednotlvé národní č regonální standardzační organzace mohou za stanovených podmínek využívat meznárodních norem IEC př tvorbě vlastních národních a regonálních norem a to buď tak, že příslušnou normu převezmou beze změny (přeloží do příslušného jazyka), nebo j podle vlastních potřeb upraví Každý rozdíl mez normou IEC a odpovídající národní nebo regonální normou potom musí být v těchto normách jasně vyznačen Část norem IEC byla beze změn převzata do systému standardů dalších meznárodních organzací, z nchž k nejvýznamnějším patří Meznárodní organzace pro normalzac (normy ISO) a Evropská une (Evropské normy EN) Zavedení norem IEC do systému Evropských norem má zvláště velký význam, protože každá norma, která byla schválena jako Evropská norma musí být zavedena ve všech členských zemích Evropské une V každé nově vydané Evropské normě je jednoznačně stanoven termín do kterého musí být EN zavedena na národní úrovn vydáním dentcké národní normy nebo schválena k přímému používání Stejně tak je stanoven termín do kterého musí být zrušeny všechny konflktní národní normy Některé normy, které také s problematkou spolehlvost souvsí byly vypracovány a jsou udržovány v aktuálním stavu přímo organzací ISO Jedná se především o sadu norem ISO 9000 (Normy pro řízení a zabezpečování jakost výrobků a služeb) a souvsející normy, které jsou šroce využívány Certfkace výrobců podle těchto norem je běžnou realtou I z pohledu těchto norem je spolehlvost chápána jako významná subvlastnost jakost a věcně tyto normy nejsou v žádném rozporu s normam IEC Dokonce norma IEC 300- (Management spolehlvost Část : Řízení programu spolehlvost) se stala nedílnou součástí novelzovaného systému norem ISO 9000 jako norma ISO (Normy pro

10 0 řízení a zabezpečování jakost Část 4: Pokyny pro řízení spolehlvost) Organzace ISO také vypracovala svoj názvoslovnou normu pro tuto oblast - ISO 840 (Management jakost a zabezpečování jakost Slovník) Všechny pojmy a defnce uváděné v tomto slovníku jsou také v souladu s termnologí norem IEC České normy Problematka standardzace v oblast spolehlvost začala být v bývalé ČSSR systematcky řešena jž na počátku sedmdesátých let, přčemž tvorba norem byla značně ovlvňována naším členstvím v RVHP, proto se základem většny vypracovaných norem staly normy této hospodářské organzace S postupem doby však byly př tvorbě těchto norem stále více využívány jné zdroje a to zejména normy IEC, ISO a DIN Tak byl postupně vypracován soubor norem, který řešl celou řadu problémů spojených se zajšťováním spolehlvost, který ale tuto problematku neřešl komplexně Jde především o řadu praktckých, často velm dobře použtelných návodů pro realzac zkoušek spolehlvost a jejch vyhodnocení, pro sledování a vyhodnocování provozní spolehlvost a o soubor popsů základních nástrojů spolehlvost Systematcký přístup k řízení spolehlvost ve všech etapách žvota výrobku zde však chybí Zásadní změna v této oblast nastává až po roce 989, kdy se u nás začala realzovat praxe zavádění meznárodních norem beze změn Takto převzaté normy jsou označovány původním označení s předřazením značky ČSN Jedná se především o normy IEC, EN a ISO Přehled takto zavedených norem je uveden v přehledu použté lteratury V současnost je možné konstatovat, že naprostá většna platných meznárodních norem z oblast spolehlvost je jž jako Česká norma vydána a další normy jsou průběžně vydávány 3 Vojenské standardy Přes poměrně kvaltní a rozsáhlý systém meznárodních národních norem s některé vojensko-poltcké alance jednotlvé země vypracovaly a udržují soubory vojenských norem, které řeší specfcké problémy ozbrojených sl a kde otázky spolehlvost také nezůstávají stranou pozornost 3 Standardy NATO Svůj vlastní standardzační systém s také buduje alance NATO, jako důležtý prostředek členských států k efektvnímu kolektvnímu rozvoj ozbrojených sl a k jejch případnému efektvnímu použtí Standardzační dokumenty jsou zde vydávány ve dvojí formě Buď jako tak zvané Standardzační dohody (Standardsaton Agreement) které jsou označovány zkratkou STANAG a čtyřmístným číselným kódem, nebo jako tak zvané Spojenecké publkace (Alled Publcatons), které jsou označovány zkratkou podle příslušné oblast, kterou upravují např admnstratva AAP (Alled Admnstraton Publcaton) a pořadovým číslem publkace Standardzace v NATO je dobrovolnou čnností a členské státy nejsou žádným způsobem nuceny se podílet na rozvoj standardzačních dohod, an k tomu, aby je ratfkovaly a zaváděly Vychází se zde z prncpu národní odpovědnost - státy ratfkují a vykonávají standardzační dohody na základě vlastního rozhodnutí Ratfkací státy

11 potvrzují vůl příslušný standard mplementovat Přčemž mplementací se zde rozumí zajštění účnnost příslušné standardzační dohody v dané zem To se zpravdla realzuje zavedením standardzační smlouvy do systému národních vojenských norem K přípravě standardzačních dohod a spojeneckých publkací se v rámc NATO přstupuje pouze tehdy, nejsou-l určté konkrétní požadavky zajštěny uznávaným cvlním nebo jž exstujícím vojenským normam V maxmální míře jsou zde tedy respektovány a využívány zejména platné meznárodní normy V rámc NATO je obecně věnována velká pozornost otázkám zabezpečování jakost vojenské technky a materálu Základním východskem v této oblast jsou meznárodní normy řady ISO 9000, které však nepokrývají všechny specfcké aspekty vývoje, výzkumu, výroby, zkoušení a užtí vojenské technky a materálu Proto byl v rámc NATO přpraven soubor spojeneckých publkací pro jakost AQAP (Alled Qualty Assurance Publcaton), které jsou v podstatě alančním ekvvalentem norem ISO 9000 Publkace AQAP z těchto norem vychází, navazují na ně a upřesňují je pro specfcké podmínky alance Mmo jné tyto publkace zavádí některé nové prvky systému zabezpečování jakost jako jsou management konfgurace, č státní ověřování jakost Soubor těchto publkací je zastřešen standardzační dohodou STANAG- 407 Vzájemné uznávání státního ověřování jakost a používání spojeneckých publkací k ověřování jakost (Mutual acceptance of government qualty assurance and usage of the alled qualty assurance publcatons) Podobně jako je do systému norem ISO 9000 začleněn systém norem pro spolehlvost IEC/TC56 k sadě publkací AQAP byl přpraven soubor publkací, zabývající se bezporuchovostí a udržovatelností vojenské technky a materálu ARMP (Alled Relablty and Mantanablty Publcatons) Tento soubor vychází z meznárodních norem pro spolehlvost, navazuje na ně a upřesňuje požadavky na řízení spolehlvost ve specfckých podmínkách Soubor těchto publkací je zastřešen standardzační dohodou STANAG-474 Spojenecké publkace pro bezporuchovost a udržovatelnost (Alled Relablty and Mantanablty Publcatons) Přehled těchto publkací je uveden v přehledu použté lteratury Česka republka obě výše uvedené standardzační dohody, týkající se otázek jakost a spolehlvost vojenské technky, ratfkovala v roce 999 a jejch požadavky tak musí být př realzac dodávek pro AČR respektovány 3 Národní vojenské standardy Se specálním vojenským standardy zabývajícím se problematkou spolehlvost se můžeme setkat v celé řadě zemí Velce často se jedná jen o národní (jazykové) modfkace meznárodních standardů, které jsou doplněny požadavky upřesňujícím rozsah a posloupnost provádění jednotlvých čnností př zabezpečování spolehlvost a jasně vymezujícím povnnost smluvních stran s ohledem na legslatvu příslušné země Stejně tak se ale můžeme v jednotlvých zemích setkat s orgnálním vojenským standardy, které nemají žádnou meznárodní obdobu a které se zabývají velce specfckým problémy v této oblast Nejvýznamnějším producentem takovýchto standardů jsou Ozbrojené síly USA jejchž vojenské a obranné standardy označované MIL-STD, MIL-HDBK a DoD-STD se v řadě případů staly základem př tvorbě meznárodních standardů Vzhledem k vysoké

12 kvaltě a propracovanost těchto standardů, které často mají charakter velce podrobných, snadno praktcky použtelných návodů, jsou často využívány v jných oborech a v zahrančí Přehled těchto standardů z oboru bezporuchovost a udržovatelnost je uveden v přehledu použté lteratury U řady standardů z tohoto přehledu je uvedeno, že byly zrušeny to znamená, že jž dále nejsou závazné př realzac dodávek pro Ozbrojené síly USA Z část byly tyto standardy zrušeny proto, že příslušná problematka byla zapracována do jných standardů a z část proto, že příslušná oblast byla pokryta jným meznárodním č národním standardy Ncméně bez ohledu na tuto skutečnost jsou tyto zrušené standardy stále velce často využívány v cvlním sektoru a př organzac a řízení obraných akvzcí mmo USA, naš republku nevyjímaje Obdobným způsobem, avšak zdaleka ne v takovém rozsahu jako USA vytváří a udržují systém národních vojenských standardů další vyspělé země Jako příklad zde uvedeme alespoň následující tř soubory často ctovaných národních vojenských standardů: Brtské obranné standardy označované DEF STAN; Německé vojenské standardy označované ZM-Letfaden, ZM-Hlfsmttel; Francouzské vojenské standardy označované DGA 33 České obranné standardy Svůj systém vojenských standardů s buduje Česká republka V roce 000 byl schválen Zákon č 309/000 Sb o obranné standardzac, katalogzac a státním ověřování jakost výrobků a služeb určených k zajštění obrany státu Na základě tohoto zákona byl vybudován př Mnsterstvu obrany Úřad pro obrannou standardzac, katalogzac a státní ověřování jakost, který byl pověřen vydáváním Českých obranných standardů (ČOS) Tento úřad obstarává celou agendu spojenou s přstupováním naší země k jednotlvým Standardzačním dohodám, přčemž vlastní zavedení dohody (mplementace) se zpravdla realzuje vydáním dohody ve formě ČOS Tak se standardzační dokumenty NATO pro oblast spolehlvost stávají součástí národního standardzačního systému Podle dkce zákona stanovují ČSO požadavky na výrobky a služby nebo na postupy př čnnostech v oblast operační, logstcké a admnstratvní, které slouží k zajštění obrany státu Ustanovení ČOS jsou tedy ve věcech týkajících se zajšťování obrany závazné a všchn dodavatelé armády jsou povnn se těmto standardy řídt

13 3 Kontrolní otázky ke kaptole: Charakterzujte čnnost IEC, její význam pro tvorbu meznárodních standardů a prncpy, jmž se ve své čnnost řídí Uveďte hlavní skupny standardů, používaných v oboru spolehlvost 3 Defnujte etapy technckého žvota podle standardů IEC 4 Charakterzujte současný stav a význam standardzace ve spolehlvost 5 Objasněte místo a úlohu Českých obranných standardů př zabezpečování spolehlvost vojenské technky 6 Vysvětlete význam programů spolehlvost pro zabezpečování spolehlvost výrobků 7 Charakterzujte soustavu norem, jmž je upraveno zabezpečování spolehlvost výrobků a služeb, určených pro vojenské použtí v armádách členských zemí NATO

14 3 TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ VE SPOLEHLIVOSTI 4 Základem porozumění v každé oblast ldské čnnost je jasné vymezení používaných termínů, které zajstí, že vždy, pokud se vyjadřujeme o věcech z dané oblast a používáme stejných slov (termínů) myslíme skutečně totéž Proto je v oblast spolehlvost používané termnolog věnována velká pozornost s cílem sjednott j na meznárodní úrovn V současné době se česká termnologe ve spolehlvost řídí normou ČSN IEC 50 (9), která vznkla překladem Meznárodního elektrotechnckého slovníku, Kaptola 9: Spolehlvost a jakost služeb, který byl vypracován meznárodní organzací IEC (vz kap ) Dalším důležtým dokumentem, který defnuje některé významné pojmy týkající se spolehlvost je norma ČSN ISO 840 Management jakost a zabezpečování jakost Slovník Mmo tyto dva základní dokumenty se také můžeme setkat s vymezením některých dalších specfčtějších pojmů v úvodu každé normy vypracované IEC nebo v MIL-STD a jných normách V tomto učebním textu je odborná termnologe používána v souladu s výše uvedeným normam Pokud jsou někde použty pojmy, které nejsou v těchto normách uvedeny, je jejch význam na místě použtí vysvětlen Dále následuje přehled vybraných pojmů a jejch defncí v souladu s ČSN IEC 50 (9), jejchž znalost je pro zvládnutí učebního textu nezbytným předpokladem Vlastní defnce jsou uvedeny škmým písmem a pokud je to vhodné, jsou doplněny komentářem V některých případech jsou v komentářích uváděny dalších často používaný pojmy, které v příslušných normách nejsou defnovány U většny pojmů je kromě českého termínu uveden také termín anglcký a to především proto aby s student mohl rozšířt svoj slovní zásobu a byl v této odborné oblast přpraven k prác se zahranční lteraturou 3 Objekty Objekt (Entta) Jakákolv část, součást, zařízení, část systému, funkční jednotka, přístroj nebo systém, s kterým je možné se ndvduálně zabývat Objekt se může skládat z hardware, ze software nebo z obojího současně a v určtých případech do něho mohou být zahrnut ldé V případě, že bude objekt zmňován jako výsledek určtých čnností nebo Prvek A B Subsystém S I Subsystém S C E F D Vazby Okolí systému Subsystém S Rozhraní systému Obr 3 Struktura a vazebnost systému procesů, například návrhových, vývojových, výrobních a pod, bude nazýván výrobkem (produktem) Př uvádění různých praktckých příkladů bude pojem objekt, č výrobek podle potřeby nahrazován dalším konkrétnějším pojmy jako např, letounu, palvová soustava, brzdový systém, čerpadlo, spínač, ložsko a pod Pokud je na dané úrovn objekt považován za dále neděltelný je označován jako prvek

15 5 Ve spolehlvost je také často používán pojem systém (je také použt ve výše uvedené defnc objektu), jehož defnce v názvoslovných normách není uvedena Pro potřeby tohoto učebního textu budeme systémem rozumět soubor prvků, určený k plnění předepsaných funkcí, charakterzovaný strukturou, vazebností mez prvky a vztahem (vazbam) k okolí, přčemž tyto vazby mohou být hmotné (fyzkální), nehmotné, nformační, abstraktní a jné Systém jako celek zahrnuje všechny prvky, materály, služby, software, osoby a jejch dovednost, které jsou potřebné k tomu, aby byl schopen plnt všechny požadované funkce ve všech očekávaných provozních podmínkách Z uvedené defnce logcky vyplývá, že nemáme-l specfkován účel (důvod jeho exstence) pro který systém zavádíme a jeho funkčnost, chybí nám krtéra pro jeho vymezení, tj defnování na objektu Samotným vymezením objektu není ještě defnován žádný systém A naopak, na jednom objektu můžeme účelově defnovat praktcky neomezený počet systémů Objekt na lbovolné úrovn členění může být prvkem systému pokud u něj defnujeme množnu funkcí a jeho vazby k danému systému Z faktu, že systém je přesně defnovaným souborem prvků vyplývá, že můžeme přesně dentfkovat jeho rozhraní Vymezení tohoto rozhraní je pro analýzu systému velm důležté Vymezení systému, jeho strukturovanost a vazebnost je naznačeno v Obr 3 Ve vztahu k výrobku jsou rozlšovány dva subjekty, dodavatel a zákazník Dodavatelem je zde označován subjekt (fyzcká č právncká osoba), který poskytuje (prodává) výrobek zákazníkov Z defnce je patrné že dodavatel nemusí být totožný se subjektem, který svým čnnostm nebo procesy výrobek vytváří, ale může to být například obchodní organzace, č prodejce Proto v případech kdy dodavatelem bude myšlen ten subjekt, který se bezprostředně podílí na návrhu, vývoj a výrobě výrobku, bude označován jako výrobce (producent) Zákazníkem se zde rozumí subjekt, který je příjemcem výrobku poskytnutého dodavatelem (subjekt, který výrobek kupuje) Pokud je zákazník s dodavatelem ve smluvním vztahu, který specfkuje podmínky poskytnutí výrobku, potom se zákazník označuje jako odběratel V textu je také často používán pojem užvatel, kterým se zde rozumí subjekt (fyzcká č právncká osoba) bezprostředně využívající objekt k plnění požadovaných funkcí Zpravdla se předpokládá, že užvatel má k objektu jstý vlastncký vztah a že hradí (podílí se na hrazení) nákladů spojených s vlastnctvím objektu Opravovaný objekt Opravtelný objekt, který se po poruše skutečně opravuje U tohoto objektu pozorujeme v provozu proud po sobě jdoucích poruch a obnov až do okamžku dosažení jeho mezního stavu Neopravovaný objekt Objekt, který se po poruše neopravuje Neopravovaný objekt může být opravtelný nebo neopravtelný U takového objektu je doba do jeho první poruchy současně dobou do dosažení mezního stavu, tedy dobou užtečného žvota

16 6 3 Vlastnost objektu Spolehlvost (dependablty) Souhrnný termín používaný pro pops pohotovost a čntelů, které j ovlvňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajštěnost údržby Podrobný komentář k tomuto pojmu je uveden v úvodu skrpt Pohotovost (avalablty) Schopnost objektu být ve stavu schopném plnt požadovanou funkc v daných podmínkách, v daném časovém okamžku nebo v daném časovém ntervalu, za předpokladu, že jsou zajštěny požadované vnější prostředky Pohotovost je komplexní vlastnost, zahrnující bezporuchovost, udržovatelnost a zajštěnost údržby Vnějším prostředky které jsou v defnc uvedeny se rozumí prostředky údržby, jné požadované vnější prostředky pohotovost neovlvňují Bezporuchovost (relablty) Schopnost objektu plnt požadovanou funkc v daných podmínkách a v daném časovém ntervalu Obecně se předpokládá že na začátku časového ntervalu je objekt ve stavu schopném plnt požadované funkce Krtérem pro ukončení schopnost plnt požadovanou funkc je nastoupení jevu porucha Žvotnost (durablty) Schopnost objektu plnt požadovanou funkc v daných podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu O ukončení schopnost plnt požadovanou funkc zde rozhoduje mezní stav, což je stav př kterém musí být ukončeno používání objektu z technckých, technologckých, ekonomckých, bezpečnostních č jných závažných důvodů Dosažením mezního stavu končí užtečný žvot objektu Po dosažení mezního stavu se jž neprovádí oprava Krtéra určující dosažení mezního stavu musí být stanovena technckým podmínkam U neopravovaných objektů je mezní stav dosažen v okamžku nastoupení první poruchy (objekt se po poruše neopravuje) a doba provozu do této první (a současně poslední) poruchy je tedy rovna době užtečného žvota objektu (např žárovka, ložsko, atd) V případě opravovaných objektů se objekt po poruše opravuje přčemž počet oprav není formálně nčím omezen (z věcného hledska může být lmtován například ekonomcky, technologcky a pod) Celkový užtečný žvot (žvotnost) opravovaného objektu je potom dán součtem dob provozu (mez jednotlvým opravam) až do vznku mezního stavu objektu Udržovatelnost (mantanablty) Schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu, nebo vrátt se do stavu, v němž může plnt požadovanou funkc, jestlže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy Jedná se tedy o schopnost objektu být udržován v provozuschopném stavu prováděním preventvní a nápravné údržby

17 Zajštěnost údržby 7 Schopnost organzace poskytující údržbářské služby zajšťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údržbu podle dané koncepce údržby Jde tedy o schopnost organzace zajšťující údržbu objektu zajstt všechny potřebné prostředky jako jsou náhradní díly, spotřební materál, nářadí, přípravky, dagnostcké prostředky, kvalfkované pracovníky atd v souladu se stanovenou koncepcí údržby 33 Stavy objektu Provoz (operatng state) Stav, kdy objekt plní požadovanou funkc Prostoj (non-operatng state) Stav objektu kdy neplní požadovanou funkc Když hovoříme o prostoj, nesledujeme příčnu toho proč objekt neplní funkc, ale pouze skutečnost, že j neplní Příčnou prostoje může být jak porucha, provádění preventvní údržby č nezajštěnost vnějších zdrojů, tak skutečnost že v daném okamžku čnnost objektu nevyžadujeme a proto jsme jeho provoz přerušl (vz Obr 3) Použtelný stav (up state) Stav objektu charakterzovaný skutečností, že objekt může plnt požadovanou funkc za předpokladu, že vnější prostředky, jsou-l požadovány, jsou zajštěny Neobsazený stav (free state) Nevyužtý stav (dle state) Prostoj objektu v použtelném stavu v době kdy není jeho funkce požadována Poruchový stav (fault) Stav objektu charakterzovaný neschopností plnt požadovanou funkc, kromě neschopnost během preventvní údržby nebo jných plánovaných čnností, nebo způsobený nedostatkem vnějších zdrojů Poruchový stav je zpravdla výsledkem poruchy vlastního objektu, může však exstovat bez předchozí poruchy Jako opak k tomuto stavu se často používá termín bezporuchový stav, ve kterém se objekt nachází vždy když není v poruchovém stavu Provozuneschopný stav (dsabled state) Stav objektu charakterzovaný jeho neschopností z jakýchkolv důvodů plnt požadovanou funkc Provozuneschopný stav z vnějších příčn (external dsabled state) Podmnožna provozu neschopných stavů, kdy je objekt v použtelném stavu, ale nemá požadované vnější prostředky, nebo je provozuneschopný z důvodů jných plánovaných operací než je údržba Provozuneschopný stav z vntřních příčn (nternal dsabled state) Stav objektu charakterzovaný buď poruchovým stavem, nebo možnou neschopností plnt požadovanou funkc během preventvní údržby

18 8 Prostoj Provozuneschopný stav Provoz Nevyužtý stav Provozuneschopný stav z vnějších příčn Provozuneschopný stav z vntřních příčn Preventvní údržba Poruchový stav Použtelný stav Nepoužtelný stav Obr 3 Klasfkace stavů objektu 34 Jevy a čnnost Porucha (falure) Jev spočívající v ukončení schopnost objektu plnt požadovanou funkc Krtéra poruchy by měla být vymezena v technckých podmínkách Porucha je jevem, kterému je ve spolehlvost věnována zvláštní pozornost Proto je poruchám věnována zvláštní kaptola (vz kap 38) Obnova (restoraton) Jev, kdy objekt po poruchovém stavu opět získá schopnost plnt požadovanou funkc Údržba (mantenance) Kombnace všech technckých a admnstratvních čnností, včetně čnností dozoru, zaměřených na udržení objektu ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němž může plnt požadovanou funkc Preventvní údržba (preventve mantenance) Údržba prováděná v předem určených ntervalech nebo podle předepsaných krtérí a zaměřená na snížení pravděpodobnost poruchy nebo degradace fungování objektu Údržba po poruše (correctve mantenance) Údržba prováděná po zjštění poruchového stavu a zaměřená na uvedení objektu do stavu, v němž může plnt požadovanou funkc Oprava (repar) Část údržby po poruše př níž se na objektu provádějí ruční operace Oprava představuje souhrn čnností, konaných po poruše za účelem navrácení objektu do použtelného stavu Spočívá v detekc, lokalzac a opravě poruchy a v kontrole správné funkce objektu po opravě

19 9 35 Sledované velčny Doba provozu (operatng tme) Časový nterval, během něhož je objekt v provozu Vzájemný vztah pojmů čas a doba provozu vyplývá z následující poznámky Dobou provozu rozumíme dobu, potřebnou k vykonání určtého rozsahu práce vykonané objektem Může to být jakákolv fyzkální velčna, vztažtelná k provozu, charakterzující tento provoz a sledovatelná technckým prostředky a měřtelná fyzkálním jednotkam Podle okolností může být doba provozu měřena například v provozních hodnách, letových hodnách, ujetých klometrech, ltrech spotřebovaného palva, počtech zátěžných cyklů, počtu vzletů a přístání, sepnutí nebo mpulsů, počtech výstřelů ze zbraně a pod Pojem čas, časový nterval je použt k obecnému pojmenování ntervalu trvání doby provozu S využtím doby provozu potom měříme dobu trvání (čas) různých stavů objektu a používáme j k výpočtu konkrétních ukazatelů spolehlvost Dobu provozu obvykle označujeme symbolem t Doba provozu do poruchy (tme to falure): Celková doba provozu objektu od okamžku jeho prvního uvedení do použtelného stavu až do poruchy, nebo od okamžku obnovy do příští poruchy U neopravovaných objektů je to doba do vznku mezního stavu, takže tato doba vyjadřuje současně dobu technckého žvota objektu a vztahuje se tedy k žvotnost objektu U složtých obnovovaných objektů tato doba nemá zpravdla větší praktcký význam Dobu do poruchy označujeme symbolem t nebo zkratkou anglckého názvu TTF Doba provozu mez porucham (operatng tme between falures) Celková doba provozu mez dvěma po sobě jdoucím porucham opravovaného objektu Označuje se obvykle symbolem t, kde označuje pořadí doby mez porucham od okamžku prvního uvedení objektu do použtelného stavu Meznárodní označení TBF Užtečný žvot (useful lfe) Časový nterval začínající od daného časového okamžku a končící v okamžku, kdy ntenzta poruch je nepřjatelná, nebo kdy je objekt v důsledku poruchového stavu považován za neopravtelný v daných podmínkách Jnak řečeno jde o součet všech dob provozu od počátku až do vznku mezního stavu Často je tato doba také označována jako techncký žvot objektu Po ukončení užtečného žvota je objekt vyřazen z provozu V některých případech může být na objektu po ukončení užtečného žvota provedena generální oprava, po níž je objekt opět schopen plnt požadovanou funkc Užtečný žvot obvykle označujeme symbolem t Ž, U neopravovaného objektu je užtečný žvot vždy roven době do první poruchy Doba údržby (mantenance tme) Časový nterval, během něhož se provádí údržbářský zásah buď ručně, nebo automatcky, včetně technckých a logstckých zpožděních V případě že nejsou uvažována logstcká zpoždění ale pouze ta část doby údržby kdy se provádí vlastní údržbářský zásah hovoříme o době aktvní údržby Podrobné členění doby údržby je patrné z Obr 33

20 0 Doba preventvní údržby (preventve mantenance tme) Část doby údržby, během níž se na objektu provádí preventvní údržba, včetně technckých a logstckých zpoždění obsažených v preventvní údržbě V případě že nejsou uvažována logstcká zpoždění hovoříme o době aktvní preventvní údržby, kterou označujeme symbolem t pú Doba údržby po poruše (correctve mantenance tme) Část doby údržby, během níž se na objektu provádí údržba po poruše, včetně technckých a logstckých zpoždění obsažených v údržbě po poruše V případě že nejsou uvažována logstcká zpoždění hovoříme o době aktvní údržby po poruše Doba opravy (repar tme) Část doby aktvní údržby po poruše během níž se na objektu provádějí opravárenské práce Dobu opravy můžeme dále rozdělt na dobu lokalzace porouchané část, dobu aktvní opravy během níž se provádí vlastní opravárenské operace a na dobu kontroly kdy se provádí kontrola funkce objektu Dobu opravy označujeme symbolem t oo Logstcké zpoždění (logstc delay) Kumulovaná doba během níž se nemohou provádět údržbářské operace z důvodu nezbytného získání údržbářských prostředků, kromě admnstratvního zpoždění Logstcké zpoždění může být způsobeno například čekáním na náhradní díly, odborníky, zkušební zařízení, nformace, vhodné podmínky prostředí a pod Logstcké zpoždění označujeme t L Techncké zpoždění (techncal delay) Kumulovaná doba potřebná k provedení pomocných technckých operací, které souvsí s údržbářským zásahem Techncké zpoždění spojujeme výhradně s údržbou po poruše Zahrnujeme sem například čas potřebný k přesunu objektu na příslušné opravárenské pracovště a zpět, očštění objektu před zahájením opravy a pod Doba údržby Doba preventvní údržby Doba údržby po poruše Logstcké zpoždění Doba aktvní preventvní údržby Techncké zpoždění Doba aktvní údržby po poruše Doba opravy Doba lokalzace porouchané část Doba aktvní opravy Doba kontroly Logstcké zpoždění Doba aktvní údržby Obr 33 Schéma dob údržby

21 Pracnost údržby (mantenance man-hours) Kumulované trvání jednotlvých dob na údržbu, vyjádřené v normohodnách, využté veškerým pracovníky údržby pro daný typ údržbářského zásahu nebo během daného časového ntervalu Podle typu prováděné údržby dále rozlšujeme pracnost preventvní údržby a pracnost údržby po poruše (pracnost opravy) Pracnost údržby označujeme symbolem t pú, (pracnost preventvní údržby t ppú, pracnost opravy t po ) Meznárodní označení MMH Doba do obnovy (tme to restoraton) Časový nterval, během něhož je objekt v nepoužtelném stavu z vntřních příčn z důvodu poruchy Jedná se tedy o dobu od vznku poruchy do okamžku obnovy Doba do obnovy se označuje meznárodní zkratkou TTR Doba použtelného stavu (up tme) Časový nterval, během něhož je objekt v použtelném stavu Doba nepoužtelného stavu (down tme) Časový nterval, během něhož je objekt v nepoužtelném stavu 36 Ukazatele spolehlvost 36 Pravděpodobnostní pojetí ukazatelů spolehlvost Platná termnologcká norma [] defnuje ukazatel (measure) jako funkc nebo číselnou hodnotu používanou pro pops náhodné proměnné nebo náhodného procesu Z defnce je zřejmé, že ukazatele jsou ve spolehlvost obecně chápany jako nástroje umožňující pops stochastckých jevů a procesů, které charakterzují spolehlvost objektu Pro lepší pochopení dalšího výkladu bude vhodné stručně přpomenout některé základní poznatky z teore pravděpodobnost, které s problematkou ukazatelů spolehlvost úzce souvsí S každou náhodnou proměnnou je spojeno jsté pravdlo, které určuje s jakou pravděpodobností lze př realzac příslušného náhodného pokusu očekávat nastoupení daného jevu Například s jakou pravděpodobností můžeme očekávat, že u sledovaného objektu během určté doby provozu nastane porucha Toto pravdlo nazýváme zákonem rozdělení pravděpodobnost náhodné proměnné, který může být u spojté náhodné proměnné vyjádřen například: dstrbuční funkcí; hustotou pravděpodobnost; ntenztou náhodného jevu; kumulatvní ntenztou náhodného jevu U dskrétní náhodné proměnné zákon rozdělení pravděpodobnost může být vyjádřen: dstrbuční funkcí; pravděpodobnostní funkcí

22 Zákon rozdělení podává o náhodné proměnné obraz sce úplný, ale často dost nepřehledný, komplkovaný a někdy nepraktcký Proto př aplkac často shrnujeme nformac o náhodné proměnné do jednoho nebo několka čísel, která proměnnou dobře charakterzují a jejchž způsob výpočtu je jednoznačně defnován Tato čísla nazýváme číselným charakterstkam nebo statstkam Z velkého množství charakterstk zde uvedeme pouze nejdůležtější, v prax často používané, které popsují hlavní vlastnost každého rozdělení, totž polohu a varabltu náhodné proměnné: střední hodnota; rozptyl; směrodatná odchylka Další významnou a velce často používanou charakterstkou náhodné proměnné je tzv kvantl, což je hodnota náhodné proměnné, která rozděluje obor hodnot náhodné proměnné v určtém pravděpodobnostním poměru S ohledem na výše uvedené, tedy ukazatelem spolehlvost obecně může být: funkce charakterzující zákona rozdělení pravděpodobnost sledované náhodné proměnné; číselná charakterstka rozdělení pravděpodobnost sledované náhodné proměnné V prax je používána celá řada takových ukazatelů a jejch výběr pro použtí u konkrétních objektů by měl být vždy volen tak, aby vybrané ukazatelé co nejlépe posthovaly charakter objektu, způsob jeho používání a dané provozní podmínky Problematka ukazatelů spolehlvost je u nás řešena dvěma platným normam: ČSN IEC 50 (9) Meznárodní elektrotechncký slovník Kaptola 9: Spolehlvost a jakost služeb V této normě jsou uvedeny defnce vybraných ukazatelů dílčích vlastností spolehlvost a symboly pro jejch označení v souladu s meznárodním zvyklostm Nejsou zde však uvedena žádná doporučení pro použtí těchto ukazatelů ČSN Spolehlvost v technce Postup volby nomenklatury normovaných ukazatelů spolehlvost V této normě jsou taktéž uvedeny defnce jednotlvých ukazatelů a jejch symbolcká označení Mmo to norma obsahuje postup, který umožňuje raconální výběr ukazatelů v závslost na charakteru objektu, časovém režmu jeho provozu, závažnost důsledků jeho poruch a způsobu omezení doby jeho použtí S využtím tohoto postupu je možné určt soubor (nomenklaturu) ukazatelů, který nejlépe charakterzují spolehlvost daného objektu Jstým problémem je skutečnost, že výše uvedené normy nejsou ve vzájemném souladu Je použta odlšná termnologe, rozdílné označování ukazatelů a některé ukazatele jsou odlšně defnovány Přehled vybraných ukazatelů spolehlvost z obou výše uvedených norem a některých dalších ukazatelů, které jsou v prax často používány, je uveden v Tab 3 a Tab 3 V první tabulce jsou uvedeny ukazatele používané u neopravovaných objektů a ve druhé tabulce ukazatele opravovaných objektů Zde bude vhodné přpomenout, že u neopravovaných objektů je udržovatelnost charakterzována pouze ukazatel vztaženým k preventvní údržbě, protože u těchto objektů se provádění údržby po poruše nepředpokládá Defnce vybraných ukazatelů používaných k popsu jednotlvých subvlastností spolehlvost včetně podrobnějšího komentáře jsou uvedeny v následujících kaptolách

23 3 36 Ukazatele bezporuchovost Ukazatelem bezporuchovost obecně rozumíme funkc nebo číselnou hodnotu používanou pro pops rozdělení pravděpodobnost konkrétní sledované (náhodné) velčny, která charakterzuje bezporuchovost objektu Takovou náhodnou velčnou je například doba provozu do poruchy Obecně však mohou být sledovány jné náhodné velčny, například počet poruch, které se vyskytnou u jstého počtu neopravovaných objektů za danou dobu provozu apod Přehled základních ukazatelů, které se v prax pro pops bezporuchovost objektů používají je uveden v příslušných technckých normách Dále budou uvedeny ty ukazatele bezporuchovost, které jsou v prax nejčastěj využívány V závorce je vždy uveden odpovídající anglcký termín Pravděpodobnost bezporuchového provozu (relablty) Vyjadřuje pravděpodobnost, že objekt může plnt požadovanou funkc v daných podmínkách v daném časovém ntervalu (t, t ) Označení: R(t, t ) Jestlže je bezporuchovost objektu sledována od samého počátku jeho uvedení do provozu t = 0, potom se pravděpodobnost bezporuchového provozu zjednodušeně označuje R(t) Intenzta poruch (falure rate) Vyjadřuje lmtu poměru podmíněné pravděpodobnost, exstuje-l, že časový okamžk vznku poruchy objektu leží v daném časovém ntervalu (t, t+ t), k délce časového ntervalu t, jestlže t se blíží nule, za podmínky, že na začátku časového ntervalu je objekt v použtelném stavu Označení: λ(t) Pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) a ntenzta poruch λ(t) popsují rozdílným ale teoretcky rovnocenným způsobem bezporuchovost objektu Jestlže je znám jeden z těchto ukazatelů můžeme s jeho využtím vyjádřt druhý: = t R(t) exp λ(x) dx 0 (3) V případě, že je ntenzta poruch v čase konstantní (rozdělení dob mez porucham má exponencální charakter) tj λ (t) = λ platí: R(t) = exp( λ t) (3) Poznámka: Jestlže je splněna podmínka, že λ t <<, což například platí pro vznk poruch u vysoce spolehlvých objektů, je možné použít pro pravděpodobnost bezporuchového provozu přblžný vztah: R(t) = λ t (33) Tento přblžný vztah je velm snadno použtelný a za předpokladu splnění výše uvedené podmínky podstatně zjednodušuje výpočty a dává přjatelné výsledky

24 4 Střední ntenzta poruch (mean falure rate) Střední hodnota okamžté ntenzty poruch v daném časovém ntervalu (t, t ) Označení: λ(t, t ) = λ(t) dt t t t t (34) Střední doba do poruchy (mean tme to falure) Vyjadřuje očekávanou dobu do poruchy Označení: MTTF, t Střední doba provozu mez porucham (mean tme between falures) Očekávaná doba provozu mez porucham Označení: MTBF, t Pro exponencální rozdělení dob mez porucham platí: λ = MTBF (35) Parametr proudu poruch (falure ntensty) Je lmta poměru, exstuje-l, středního počtu poruch opravovaného objektu v časovém ntervalu (t, t + t) k délce tohoto ntervalu t, jestlže se délka časového ntervalu blíží nule Parametr proudu poruch lze vyjádřt vztahem: z(t) = lm t 0+ E [ N(t + t) N(t) ] t kde N(t) je počet poruch v časovém ntervalu (0, t) a E označuje očekávanou hodnotu V případě, že náhodný proces vznku poruch má exponencální charakter s parametrem rozdělení λ je parametr proudu poruch v čase konstantní a platí: z(t) = λ (36) Střední parametr proudu poruch (mean falure ntensty) Střední hodnota okamžtého parametru proudu poruch v daném časové ntervalu (t, t ) Střední parametr proudu poruch lze vyjádřt vztahem: z = t t t t z(t) dt (37)

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 47. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupny pro spolehlvost k problematce Specfkace, alokace a optmalzace

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek 9.2.29 Bezpečnost chemckých výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rzka Vymezení pojmu rzko Metody analýzy rzka Prncp analýzy rzka Struktura rzka spojeného

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY . přednáška EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY Ekonomcko matematcké metody (též se užívá název operační analýza) sou metody s matematckým základem, využívané především v ekonomcké oblast, v oblast řízení a

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky LOGICKÉ OBVODY pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky LOGICKÉ OBVODY pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techncká unverzta Ostrava Fakulta elektrotechnky a nformatky LOGICKÉ OBVODY pro kombnované a dstanční studum Zdeněk Dvš Zdeňka Chmelíková Iva Petříková Ostrava ZDENĚK DIVIŠ, ZDEŇKA

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN

příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině NN příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřny na hladně NN OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO PODNIKATELE, PRÁVNICKÉ OSOBY, ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN,

Více

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S.

Více

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy Posuzování dynamky pohybu drážních vozdel ze záznamu jejch jízdy Ing. Jaromír Šroký, Ph.D. ŠB-Techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Insttut dopravy, tel: +40 597 34 375, jaromr.sroky@vsb.cz Úvod

Více

ERÚ znamená Energetický regulační úřad;

ERÚ znamená Energetický regulační úřad; OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO DOMÁCNOSTI A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN, VERZE 1/2015 Příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 5 MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN 1 Karel ANTOŠ, 2 Hana SKALSKÁ, 1 Bruno JEŽEK, 1 Mroslav PROCHÁZKA, 1 Roman PRYMULA 1 Vojenská lékařská akademe

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Závslost příčnná (kauzální). Závslostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhé jevu (a často naopak). Z pravděpodobnostního hledska

Více

Numerické metody optimalizace

Numerické metody optimalizace Numercké metody optmalzace Numercal optmzaton methods Bc. Mloš Jurek Dplomová práce 2007 Abstrakt Abstrakt česky Optmalzační metody představují vyhledávání etrémů reálných funkcí jedné nebo více reálných

Více

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval.

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval. CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování oleje Uno-3 / Mega-3 / Max-3 / Cosmo / ST-plus Kotel pro spalování plynu CompactGas (1000-2800) / Cosmo alufer / ST-plus alufer Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204

Více

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE Jana Valečková 1 1 Vysoká škola báňská-techncká unverzta Ostrava, Ekonomcká fakulta, Sokolská

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky Západočeská unverzta v Plzn Fakulta aplkovaných věd Katedra matematky Bakalářská práce Zpracování výsledků vstupních testů z matematky Plzeň, 13 Tereza Pazderníková Prohlášení Prohlašuj, že jsem bakalářskou

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM Posudek vedoucího bakalářské práce Bořka Letla Bolometre na tokamaku GOLEM Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc Bořek Letl vpracoval svoj bakalářskou prác na tokamaku GOLEM, jehož rozvoj je závslý

Více

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014 Výroční členská schůze MO ČRS Žžkov 1 dne 20.3.2014 Vážení sportovní přátelé, jako každý rok se scházíme, abychom Vás seznáml s novým nformacem ohledně sportovní rybařny, změnam v rybářském řádu a dále

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

Úloha II.P... Temelínská

Úloha II.P... Temelínská Úloha IIP Temelínská 4 body; průměr 278; řešlo 49 studentů Odhadněte kolk jaderného palva se spotřebuje v jaderné elektrárně na 1 MWh elektrcké energe kterou spotřebují ldé až v domácnost Srovnejte to

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ VENTILATION

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček

Řízení jakosti a spolehlivosti. ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Řízení jakosti a spolehlivosti ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI - XI Pavel Fuchs David Vališ Josef Chudoba Jan Kamenický Jaroslav Zajíček Obsah prezentace Údržba a její vliv na spolehlivost Hodnocení nákladů životního

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem

Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem Navrhování betonových železnčních mostů podle evropských norem Doc. Ing. Vladslav Hrdoušek, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze Ing. Roman Šafář, Stavební fakulta ČVUT v Praze Do soustavy ČSN se postupně

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Stanow občanskéhosdruženíarabfest Clánek 1 Název a sídlo Název sdruženíje: Občanskésdružení ARABFEST (dále jen..sdružení"). Sídlo Sdružení je na adrese: Brázdmská 1548/B- Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Masarykova unverzta Ekonomcko správní fakulta Fnanční matematka dstanční studjní opora Frantšek Čámský Brno 2005 Tento projekt byl realzován za fnanční podpory Evropské une v rámc programu SOCRATES Grundtvg.

Více

Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů. Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů. Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze Obecné požadavky Přechod do bezpečnějšího stavu při poruše Náhodné

Více

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE EASY

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE EASY Stomatologcká souprava CHIRANA CHEESE EASY NÁVOD K POUŽITÍ CHIRANA Medcal a.s., Stará Turá Nám. Dr. A. Schwetzera 194 916 01 Stará Turá, P.O.Box 57 SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tel. : +42132-775 2257 Fax.: +42132-775

Více

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1 VÝVOJ SOFWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSI PROSOROVÝCH SÍÍ PRECISPLANNER 3D DEVELOPMEN OF HE MEASUREMEN ACCURACY PLANNING OF HE 3D GEODEIC NES PRECISPLANNER 3D Martn Štroner 1 Abstract A software for modellng

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits Techncká 4, 66 07 Praha 6 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electrc Parameter Measurement n PWM Powered Crcuts Martn Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: V

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová 2. část Solventnost II Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kaptálového požadavku Iva Justová Osnova Úvod Standardní vzorec Rzko selhání protstrany Závěr Vstupní údaje Vašíčkovo portfolo Alternatvní

Více

REAKCE POPTÁVKY DOMÁCNOSTÍ PO ENERGII NA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI: TEORIE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO KONSTRUKCI EMPIRICKY OVĚŘITELNÝCH MODELŮ

REAKCE POPTÁVKY DOMÁCNOSTÍ PO ENERGII NA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI: TEORIE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO KONSTRUKCI EMPIRICKY OVĚŘITELNÝCH MODELŮ RAKC POPTÁVKY DOMÁCNOTÍ PO NRGII NA ZVYŠOVÁNÍ NRGTICKÉ ÚČINNOTI: TORI A JJÍ DŮLDKY PRO KONTRUKCI MPIRICKY OVĚŘITLNÝCH MODLŮ tela Rubínová, Unverzta Karlova v Praze, Centrum pro otázky žvotního prostředí,

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Obsah Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Úvod - - - - - - - - -

Více

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

í I - 13 - Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI - 13 - í Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materálu Prof. ng. J. Šeda, DrSc. KDAZ - PJP Na našem pracovšt byl vypracován program umožňující modelovat průchod záření gama metodou Monte Carlo, homogenním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 681.5.09 Červen 1992 METODY ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU POSTUP ANALÝZY ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH (FMEA) ČSN IEC 812 01 0675 Analysis techniques for system reliability - Procedure

Více

zpravidla předpokládá, že hodnoty intenzity poruch a oprav jsou konstantní.

zpravidla předpokládá, že hodnoty intenzity poruch a oprav jsou konstantní. Pohotovost a vliv jednotlivých složek na číselné hodnoty pohotovosti Systém se může nacházet v mnoha různých stavech. V praxi se nejčastěji vyskytují případy, kdy systém (nebo prvek) je charakterizován

Více

Proces řízení rizik projektu

Proces řízení rizik projektu Proces řízení rzk projektu Rzka jevy a podmínky, které nejsou pod naší přímou kontrolou a ovlvňují cíl projektu odcylky, předvídatelná rzka, nepředvídatelná rzka, caotcké vlvy Proces řízení rzk sled aktvt,

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM)

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM) 1. - účel? (cíle, politika - společné bezpečnostní cíle CST) - stanovení CSM, - CSM usnadní přístup na trh pro služby železniční dopravy, a) 352/2009 Účel 1. Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN. Rostislav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská

MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN. Rostislav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská MOŽNOSTI STUDIA POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN Rostslav Dudek Ľudovít Dobrovský Jana Dobrovská VŠB TU, FMMI, Katedra fyzkální cheme a teore technologckých pochodů, 17.lstopadu 15, 708 33 Ostrava

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

Highspeed Synchronous Motor Torque Control

Highspeed Synchronous Motor Torque Control . Regulace momentu vysokootáčkového synchronního motoru Jaroslav Novák, Martn Novák, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Zdeněk Čeřovský, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechncká Hghspeed Synchronous Motor Torque

Více

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA

ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechncká Božetěchova 3, Olomouc Třída : M4 Školní rok : 2000 / 2001 ARITMETICKOLOGICKÁ JEDNOTKA III. Praktcká úloha z předmětu elektroncké počítače

Více

Guide on maintainability of equipment Part 4: Section 8 - Maintenance and maintenance support planning

Guide on maintainability of equipment Part 4: Section 8 - Maintenance and maintenance support planning ČESKÁ NORMA MDT 62.002.5:658.51.004.5 Srpen 1994 POKYNY K UDRŽOVATELNOSTI ZAŘÍZENÍ Část 4: Oddíl 8 Plánování údržby a jejího zajištění ČSN IEC 706-4 01 0661 Guide on maintainability of equipment Part 4:

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií Vícekrterální rozhodování Zabývá se hodnocením varant podle několka krtérí, přčemž varanta hodnocená podle ednoho krtéra zpravdla nebývá nelépe hodnocená podle krtéra ného. Metody vícekrterálního rozhodování

Více