KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem Tošovským a Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, se sídlem tř. Politických vězňů 20, Praha 1, zastoupená Jitkou Petřinovou, pověřenou jejím řízením (dále jen zaměstnavatel ), a základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, zastoupená předsedou základní organizace Jiřím Vojtěchem (dále jen odborová organizace ), uzavírají k zajištění individuálních a kolektivních právních vztahů k přispění zajištění sociálního smíru mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci tuto KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na rok 2010 O b s a h : I. Všeobecná ustanovení II. Pracovněprávní nároky a podmínky III. Odměňování zaměstnanců IV. Sociální podmínky V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci VI. Kulturní a vzdělávací činnost VII. Tvorba a čerpání FKSP VIII. Závěrečná ustanovení Přílohy I. Zásady pro používání FKSP v roce 2010 II. Smlouva o sdružení finančních prostředků, uzavřená mezi MPO a SpS na léta III. Rozpočet FKSP na rok 2010 Vzory tiskopisů 01 Žádost o půjčku z FKSP 02 Potvrzení o výši pracovního příjmu ručitele 03 Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění soukromé životní pojištění 04 Žádost o poskytnutí odměny daru z FKSP Použité zkratky: MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu SpS Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ZP zákoník práce FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb KS Kolektivní smlouva Část I. Všeobecná ustanovení 1. Kolektivní smlouvou se smluvní strany zavazují, vycházejíce z ustanovení platných právních předpisů o postavení a vzájemných vztazích smluvních stran, k plnění úkolů, jak jsou uvedeny v následujících částech, včetně vyjmenovaných příloh. 2. Při uzavírání kolektivní smlouvy, v případných sporech o plnění závazků z této kolektivní smlouvy vyplývajících a při změnách této kolektivní smlouvy smluvní strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání a z ustanovení ZP. 3. Zaměstnavatel je po dobu platnosti této kolektivní smlouvy smluvně zmocněn k vydávání vnitřních předpisů a jejich změn a doplňků upravujících práva v pracovněprávních vztazích, a to zejména: 3.1 Pracovní řád, 3.2 Platový předpis, 3.3 Hodnocení a rozvoj zaměstnanců, 3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 3.5 Cestovní náhrady, 3.6 Škody škodní komise, za podmínky předchozího projednání s odborovou organizací. 4. Zástupce vedení zaměstnavatele bude informovat a projednávat s odborovou organizací náležitosti uvedené v 287 ZP: 4.1 informovat o: hlavních úkolech ministerstva a pravděpodobném vývoji, vnitřní struktuře a změnách činnosti, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, vývoji platů a průměrných výdělků, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v 101 až 108, opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, 4.2 projednávat: zamýšlené strukturální změny, racionalizační nebo organizační opatření a změny organizace práce a pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, stanoviska k připravovaným legislativním úpravám v oblasti pracovněprávní a problémy zaměstnanců zaměstnavatele v oblasti pracovní a sociální, Platnost: od Str.: 1 z 19

2 4.2.3 systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, systém školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání osob pečujících o dítě mladší než 15 let a osob se zdravotním postižením, základní otázky pracovních podmínek, péče o zaměstnance a závodního stravování, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v 101 až 108 a opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců. 5. Zaměstnavatel, ve smyslu ustanovení 277 ZP, vytvoří zástupcům zaměstnanců - členům výboru odborové organizace podmínky pro řádný výkon jejich činnosti bezúplatným poskytnutím místností č. 193 a 194 pro potřeby výboru odborové organizace, č. 106 pro knihovnu, místnost č. 15 ve II. suterénu jako sklad a archiv s nezbytným vybavením, do místnost č. 2 jako zkušebnu hudebního souboru, dále vyhrazené místo pro stání osobního automobilu odborové organizace na tzv. poštovním dvoře v budově Na Františku; dále zaměstnavatel umožní členům výboru odborové organizace k výkonu jejich činnosti bezúplatné využívání kancelářské techniky (telefon, fax, kopírky, počítače), běžných kancelářských potřeb, a odborové organizaci umožní provozovat odborářský informační servis prostřednictvím omezené počítačové sítě, vlastní stránky na Intranetu MPO a provozování informačních tabulí v přízemí budov Na Františku, Politických vězňů a Gorazdova-Ditrichova a před kanceláří odborové organizace. 6. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, s náhradou platu ve výši průměrného výdělku, ve smyslu ustanovení odst ZP: 6.1 dle písm. a) pododstavce č. 1. k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace, 6.2 dle písm. b) k výkonu odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, 6.3 dle písm. c) k účasti na školeních pořádaných odborovou organizací, v rozsahu 5 kalendářních dní v roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. 7 Členové odborové organizace a zejména členové jejich orgánů si budou počínat tak, aby výkon jejich pracovní činnosti u zaměstnavatele nebyl aktivitami, ke kterým jsou uvolňováni dle předchozího odstavce, ohrožen. 8 Akce odborové organizace budou přednostně konány v mimopracovní době; pokud by zasahovaly do řádné pracovní doby, musí být předem učiněna dohoda se zaměstnavatelem, aby nebyla narušena plynulost chodu úřadu. 9 Zaměstnavatel, ve smyslu 146 písm. c), bude se souhlasem zaměstnance provádět srážku částek z platů členů odborové organizace na příspěvky ve výši 1% z čisté mzdy bez zaokrouhlování a zasílat je na účet odborové organizace u ČS a předávat jí každý měsíc seznam zaměstnanců, kterým byly příspěvky sraženy, a výslednou částku odvedených příspěvků. 10 Zaměstnavatel, po skončení zdaňovacího období, odečte zaměstnancům členům odborové organizace, na základě jejich žádosti, od základu daně členské příspěvky podle 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 11 Pokud bude odborová organizace k výkonu své činnosti shromažďovat osobní údaje svých členů a zaměstnanců zaměstnavatele, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12 Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů, předpisů BOZP a závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy. 13 Prostřednictvím předsedů dílčích organizací a počítačové sítě bude odborová organizace informovat zaměstnance o výsledcích jednání naplňujících ustanovení kolektivní smlouvy. 14 Závazky v kolektivní smlouvě, které by zaručovaly zaměstnancům nároky v menším rozsahu, než zaručují právní předpisy, jsou neplatné. Část II. Pracovněprávní nároky a podmínky 1. Organizační struktura zaměstnavatele je dána Organizačním řádem, o jehož obsahu, změnách a doplňcích bude zaměstnavatel, před jejich vydáním, odborovou organizaci informovat. 2. Povinnosti a práva zaměstnanců jsou vymezeny v Pracovním řádu MPO a v Pracovním řádu SpS. 3. Zaměstnavatel se zavazuje, že u nově přijatých zaměstnanců do pracovního poměru, nebude sjednávána zkušební doba delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. 4. Zaměstnavatel se bude při sjednávání trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě řídit ustanovením 39 ZP. Jako vážný provozní důvod na straně zaměstnavatele, pro uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou delší než 2 roky, je ve smyslu 39 odst 4 ZP, pouze případ, kdy se jedná o zaměstnání, jehož financování je hrazeno z prostředků technické pomoci - strukturálních fondů EU. 5. Zaměstnavatel bude informovat odborovou organizaci o vypisovaných výběrových řízeních na obsazení pracovních míst. Platnost: od Str.: 2 z 19

3 6. Zaměstnavatel bude pravidelně 1x měsíčně informovat odborovou organizaci o nově vzniklých a ukončených pracovních poměrech. 7. V rámci realizace usnesení vlády č. 453 ze dne , k prosazování principů rovnosti mužů a žen, bude zaměstnavatel při obsazování vedoucích míst, v případě shodných předpokladů u více kandidátů v nichž budou zastoupeny ženy, upřednostňovat k výkonu dané funkce ženu, za účelem zvýšení v současné době nízkého podílu žen ve vedoucích funkcích na MPO. 8. Převedení zaměstnance na jinou práci podle 46 ZP projedná zaměstnavatel předem s odborovou organizací, v případě jejího nesouhlasného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí. 9. Hodlá-li zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí podle 52 ZP nebo okamžitým zrušením podle 55 ZP, projedná zaměstnavatel tento záměr předem s odborovou organizací. V případě jejího nesouhlasného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí. 10. Bude-li se jednat o zaměstnance, se kterým hodlá zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí podle 52 písm. a) až e) ZP, který pracuje u zaměstnavatele více jak 7 let, nedopustil se žádného porušení pracovních povinností a je ve věkové kategorii pěti let před vznikem nároku na starobní důchod, bude mu nabídnuto jiné vhodné volné pracovní místo u zaměstnavatele, v případě možností i mimo něj, za podmínky, že takovéto pracovní místo existuje; s výsledkem zaměstnavatel seznámí odborovou organizaci. 11. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce. 12. Jde-li o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 2 let po jeho skončení je k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Tohoto souhlasu může zaměstnavatel použít pouze ve lhůtě do 2 měsíců od jeho udělení. 13. Při hromadném propouštění, před dáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům, je zaměstnavatel povinen o svém záměru nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci o náležitostech uvedených v 62 odst. 2 ZP. 14. Zaměstnance, kteří mají sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nebo jejich pracovní poměr je omezen na dobu konání určitých prací, zaměstnavatel upozorní na skončení pracovního poměru včas, nejméně 5 pracovních dnů předem. 15. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, oznámí zaměstnavatel zaměstnanci a současně odborové organizaci včas a písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem. písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku měsíčního průměrného výdělku zaměstnance Jedná-li se o zaměstnance, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval ke dni skončení pracovního poměru nepřetržitě více než 10 let, poskytne mu zaměstnavatel, jako ocenění jeho loajality k zaměstnavateli, nad rámec tříměsíčního odstupného další odstupné ve výši jednoho měsíčního průměrného výdělku zaměstnance. Toto ustanovení se nevztahuje na zaměstnance, kterým dle zákoníku práce odstupné nenáleží, zejména podle 73 odst. 6 zákoníku práce Nad rámec tříměsíčního odstupného poskytne zaměstnavatel další odstupné ve výši jednoho průměrného výdělku zaměstnance, za každý celý kalendářní měsíc, o který zaměstnanec nevyužil dvouměsíční výpovědní dobu. 17. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. d) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku měsíčního průměrného výdělku. 18. Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen do 10 dnů zaměstnanci tento posudek vydat, ne však dříve, než v době 2 měsíce před skončením jeho zaměstnání u zaměstnavatele. 19. Délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin. Rozvržení týdenní pracovní doby na pracovní dny je rovnoměrné, činí 8 hodin denně, bez započítání přestávek na jídlo a oddech v délce 30 minut. Počátek pracovní doby je stanoven na 7,45 hod. a konec v 16,15 hod., není-li u zaměstnance v pracovní smlouvě stanoveno jinak. 20. Pro výkon práce přesčas platí obecně podmínky dané 93 ZP; u řidičů a topičů se výjimečně dle 93 odst. 3 a 4 ZP zvyšuje limit práce přesčas nad 150 hodin v kalendářním roce, nesmí však činit v průměru více jak 8 hodin týdně v období 52 týdnů po sobě jdoucích, tj. maximálně 416 hod. v kalendářním roce. 21. Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, poskytne mu stravné ve výši stravného jako při pracovní cestě 5 až 12 hodin. 22. V případech přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelními událostmi, se zaměstnancům poskytuje náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. 23. Délka dovolené na zotavenou u zaměstnanců, kteří vykonávají zaměstnání v pracovním poměru, činí 5 týdnů, tj. 25 pracovních dnů v kalendářním roce. 16. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem, z důvodů uvedených v Čerpání dovolené zaměstnanců v příslušném kalendářním roce bude prováděno podle rozvrhu Platnost: od Str.: 3 z 19

4 čerpání dovolené, vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace, 25. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění prokazatelně vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené, nebo že ho odvolal z dovolené. 26. Základní pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanci jsou upravena Pracovním řádem zaměstnavatele. Ostatní ustanovení o vzniku nároku na dovolenou a její čerpání se řídí ZP. 27. Nemůže-li zaměstnanec z důležitých osobních důvodů konat práci a má-li již vyčerpaný nárok na dovolenou na zotavenou, může mu zaměstnavatel na jeho žádost, po vzájemné dohodě, poskytnout na nezbytně nutnou dobu neplacené pracovní volno (dále jen NPV ) V souvislosti s placením zdravotního pojištění v případech poskytnutí NPV bude zaměstnavatel postupovat následovně: 27.1 při poskytnutí NPV v rozsahu celého kalendářního měsíce uhradí zaměstnanec zdravotní pojištění v plné výši 13,5% z vyměřovacího základu, tj. minimální mzdy platné k prvnímu dni kalendářního měsíce, za které se pojistné platí, 27.2 k úhrnu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu se za každý den, který trvalo NPV, započítá poměrná část vyměřovacího základu z minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den. Zaměstnanec uhradí zdravotní pojištění za dny NPV v plné výši 13,5%, 27.3 při poskytnutí NPV v rozsahu celého kalendářního měsíce osobě, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku, hradí pojistné stát. Zaměstnavatel oznámí poskytnutí NPV příslušné zdravotní pojišťovně. 28. Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací návrhy na případné krácení nebo odejmutí náhrad platu poskytovaných při pracovní neschopnosti, za porušení povinností práce neschopného zaměstnance. 29. Zaměstnavatel a odborová organizace vyvinou potřebnou součinnost při řešení pracovněprávních sporů a nároků zaměstnanců, kteří se v této záležitosti obrátili na odborovou organizaci. Část III. Odměňování zaměstnanců 1. Odměňování zaměstnanců se řídí ZP, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. Dle těchto předpisů nadále platí systém odměňování se zařazováním zaměstnanců do 16-ti platových tříd a 12-ti platových stupňů. 2. Zařazování zaměstnanců do platových tříd se řídí nařízením vlády č. 469/2002 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. 3. Celkový objem prostředků na platy pro rok 2010 činí pro: 3.1 MPO tis. Kč,, (včetně účelově vázaných prostředků na platy zaměstnanců placených z Technické asistence a zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu). 3.2 SpS tis. Kč. Kromě limitu prostředků na platy a odměny přiděleného ze státního rozpočtu může příspěvková organizace SpS, na rozdíl od ústředního orgánu státní správy - MPO, vytvářet fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku roku. 4. Podmínky pro stanovení platů jsou určeny vnitřním předpisem, vydaným po předchozím projednání s odborovou organizací. 4.1 MPO - Opatřením č. 69/2007 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Platový předpis Ministerstva průmyslu a obchodu, 4.2 SpS - Rozhodnutím č. 1/2007 ředitele SpS, kterým se vydává Platový předpis. 5. Prostředků na platy bude využito i na poskytnutí odměn za plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů. SpS může navíc k posílení odměn využít schválený fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku minulých období. 6. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 15%, jde-li o den pracovního klidu ve výši 25% průměrného výdělku. 7. Platy jsou splatné po vykonání práce vždy nejpozději 10. dne následujícího měsíce. Připadneli tento den na den pracovního klidu, je výplatním dnem nejbližší předchozí pracovní den. Obvyklá forma je poukázání na příslušný účet zaměstnance u peněžního ústavu. Pokud k této formě nedá zaměstnanec písemný souhlas, výplata mzdy se provádí v pracovní době na pracovišti, v termínech dle první a druhé věty tohoto odstavce. 8. Zaměstnavatel, v dohodě s odborovou organizací, může dále zaměstnancům poskytovat z prostředků FKSP peněžité nebo věcné odměny: 8.1 při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let výkonu práce u zaměstnavatele, 8.2 při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, 8.3 při prvním odchodu do důchodu (starobního, plného invalidního nebo mimořádného), 8.4 za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Platnost: od Str.: 4 z 19

5 Nárok na odměnu k pracovním a životním jubileím musí být uplatněn v tom kalendářním roce, ve kterém k jubileu dochází. Podrobný postup upravují Zásady pro používání FKSP. 1. Závodní stravování Část IV. Sociální podmínky 1.1 Zaměstnavatel umožní stravování zaměstnancům, dislokovaným v budovách Na Františku a tř. Pol. vězňů, podáváním obědů ve stravovacích zařízeních zaměstnavatele, provozovaných firmou Eurest, spol. s r.o. Praha, s denním výběrem ze šesti druhů jídel a tzv. pastabaru (z toho jedno lehčí zdravotní), s výdejní dobou v budově Na Františku 11,00-13,30 hodin a v budově na tř. Pol. vězňů 11,30-13,30 hodin, Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně. Náklady na suroviny jsou hrazeny úhradami od strávníků. Náklady na provoz závodního stravování hradí zaměstnavatel v plné výši ze svého rozpočtu Zaměstnanec v pracovním poměru hradí u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, sníženou o příspěvek z FKSP, u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny Příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo denně činí maximálně 22,00 Kč, z toho: na polévku 1,50 Kč, na jídlo 18,50 Kč, na moučník, zeleninový salát malý nebo ovocný salát, ale pouze na jednu tuto složku, 2,00 Kč, pokud strávník požaduje více těchto složek, jedná se o doplňkové jídlo a hradí plnou cenu surovin Cenově zvýhodněného stravování, s příspěvkem z FKSP na jedno hlavní jídlo denně bude umožněno využívat: - zaměstnancům v pracovním poměru, - bývalým zaměstnancům zaměstnavatele členům Klubu důchodců, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, - zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené, - zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti, při dodržení hygienických a epidemiologických zásad a předpisů o nemocenském pojištění, Cenově zvýhodněného stravování bude umožněno využívat i zaměstnancům, kteří pracují u zaměstnavatele na základě dohod o pracovní činnosti, za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z FKSP). 1.2 Součástí stravování je v budovách: Na Františku - bufet Eurest s provozní dobou v pondělí až čtvrtek 7,45 15,30 hodin, v pátek 7,45-15,00 hodin, Politických vězňů - doplňkový prodej ve výdejně obědů Eurest denně 7,30 10,00 hodin a v průběhu vydávání oběda. 1.3 Zaměstnancům, trvale dislokovaným v budovách Dittrichova, Gorazdova a v objektu Radlická a dalších odloučených pracovištích zaměstnavatele, kteří nemají možnost využívat stravovací zařízení zaměstnavatele, poskytne zaměstnavatel stravenky v hodnotě 80,- Kč za jednu stravenku (se spoluúčastí zaměstnance ve výši 24,- Kč za jednu stravenku), 1.4 Při přerušení provozu stravovacích zařízení zaměstnavatele na dobu delší dvou týdnů, zajistí zaměstnavatel zaměstnancům náhradní stravování, případně stravenky v hodnotě 80,- Kč za jednu stravenku (se spoluúčastí zaměstnance ve výši 24,- Kč za jednu stravenku). Podrobný postup upravují Zásady pro používání FKSP. 2. Půjčky na bytové účely 2.1 k napomáhání získání bytů, jejich modernizaci a modernizaci bytového zařízení bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům návratné bezúročné půjčky z FKSP, 2.2 poskytování půjček se řídí podle Zásad pro používání FKSP na MPO, 3. Příspěvky na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění 3.1 zaměstnavatel bude zaměstnancům poskytovat: příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na soukr. životní pojištění, 4. Rekreace podle Zásad pro používání FKSP na MPO. 4.1 K rekreačním účelům poskytne: zaměstnavatel: rekreační zařízení v Harrachově, a do doby likvidace chaty v Sázavě, která jsou majetkem státu v hospodaření zaměstnavatele, pro rekreaci všech zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, odborová organizace: rekreační zařízení, Letní tábor Jiskra v Chlumu u Dražiče, které je majetkem základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na MPO, pro rekreaci všech zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. 4.2 Poplatky za pobyt, spotřebu el. energie, lůžkoviny a místní poplatky vybrané od rekreantů se odvádějí do FKSP. U rekreačního zařízení, které je v majetku odborové organizace (viz. odst této části kolektivní smlouvy) se polovina poplatků za pobyt odvádí do FKSP a polovina odborové organizaci. Platnost: od Str.: 5 z 19

6 4.3 Zaměstnavatel zajistí z prostředků FKSP provádění úhrad provozních nákladů rekreačních zařízení uvedených v odst. 4.1, která jsou v hospodaření zaměstnavatele a v majetku odborové organizace, sloužících k rekreaci všech zaměstnanců. 4.4 Zaměstnavatel v rámci schváleného rozpočtu FKSP poskytne prostředky z FKSP na opravy, údržbu a pořizování zařízení v rekreačních zařízeních MPO a v roce 2010 zajistí: v Harrachově dokončení oplocení pozemku, opravu komínů a nátěr střechy, pravidelnou jarní a podzimní údržbu svažitých pozemků, v Sázavě - zrušení nevyhovující čističky odpadních vod a napojení sociálních zařízení na městskou kanalizaci a vodovod 4.5 Movitý majetek v hospodaření zaměstnavatele, který zaměstnavatel prohlásí za dočasně nepotřebný, bude poskytnut na základě písemné žádosti odborové organizace pro vybavení rekreačního zařízení Jiskra v Chlumu u Dražiče. Tento majetek bude užíván na základě nájemní smlouvy, přičemž uzavření nájemní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 17/2001 o hospodaření s majetkem. Nájemné bude hrazeno z provozních nákladů rekreačního zařízení. 4.6 Zaměstnavatel ve spolupráci s odborovou organizací pro potřebu zaměstnanců vydá: pokyny upravující podmínky pro zahraniční, tuzemské a dětské rekreační pobyty a pobyty v rekreačních zařízeních zaměstnavatele a odborové organizace s příspěvkem zaměstnavatele z prostředků FKSP v průběhu roku nabídky na tuzemské a zahraniční rekreační pobyty a tuzemské a zahraniční tematické zájezdy s příspěvkem zaměstnavatele z prostředků FKSP. 4.7 Zaměstnavatel, spolu s odborovou organizací, organizačně zajistí realizaci pobytů a zájezdů dle odst. 4.6 a poskytnutí příspěvku dle Zásad pro použití FKSP; zaměstnavatel poskytne příspěvek na rekreaci, která byla objednána výlučně u dodavatelů sídlících na území ČR (rekreační - ubytovací zařízení v ČR, tuzemské CK, nebo zahraniční CK, mající zastoupení v ČR) a to tak, aby veškeré platby byly uzavřeny do 10. prosince běžného roku. 5. Péče o děti zaměstnanců: 5.1 Zaměstnavatel spolu s odborovou organizací zajistí: k Mezinárodnímu dni dětí a v předvánočním období pro děti, které v roce 2009 dovrší 15 let a mladší, knižní poukázky na knihy, hrazené z prostředků FKSP, dle Zásad pro jeho používání, Poskytování příspěvků z FKSP na rekreační pobyty dětí zaměstnanců o jarních a letních prázdninách dle zásad pro používání FKSP na MPO. 6. Zdravotní péče 6.1 Pracovnělékařskou péči poskytuje zaměstnancům v ordinaci zdravotního zařízení v budově Na Františku praktická lékařka, s ordinační dobou po všechny pracovní dny v týdnu, minimálně 4 hodiny denně, v rozsahu: vstupní lékařské prohlídky, prováděné před uzavřením pracovní smlouvy, hrazené uchazečem o zaměstnání, preventivní lékařské prohlídky dle Bezpečnostního řádu MPO: - zaměstnanců - řidičů z povolání a řidičů referentů používajících motorové vozidlo zaměstnavatele po 12 měsících, hrazené zaměstnavatelem, - řidičů vlastních motorových vozidel užívaných ve prospěch zaměstnavatele po 24 měsících (nad 50 let po 12 měsících) hrazené zaměstnancem, - ostatních zaměstnanců 1x za 5 let (starší 50 let 1x za 3 roky) a pracujících důchodců 1x ročně, prováděné v rámci uzavřené smlouvy o pracovnělékařské péči, které zaměstnanci nehradí, očkování zaměstnanců proti chřipce, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami, jako prevenci proti chřipkovým onemocněním v podzimních měsících, s částečnou úhradou zaměstnavatele, stanovenou v Zásadách o používání FKSP, a dalších úkonů dle smlouvy o pracovnělékařské péči uzavřené se zaměstnavatelem. 6.2 Ve zdravotnickém zařízení zaměstnavatele mají zaměstnanci možnost: registrace u lékařky, která současně vykonává pracovnělékařskou péči, a využívat jejích služeb jako ošetřující praktické lékařky, využívat stomatologickou ordinaci k absolvování preventivních prohlídek a ošetření chrupu, využívat poskytování rekondičních a reflexních masáží s příspěvkem dle Zásad pro používání FKSP. 7. Péče o bývalé zaměstnance, důchodce členy Klubu důchodců 7.1 Zaměstnavatel důchodcům, registrovaným v Klubech důchodců MPO, umožní: využívání závodního stravování v jídelně budovy na tř. Politických vězňů, dle možností její kapacity, s výdejní dobou 12,45 13,30 hod., Platnost: od Str.: 6 z 19

7 poskytováním jednoho hlavního jídla denně, s příspěvkem stanoveným v Zásadách pro používání FKSP, využívání rekreačních zařízení zaměstnavatele a odborové organizace za stejných podmínek jako zaměstnanci, zejména v době mimo hlavní rekreační sezónu, úhradu nájemného za sál s přiměřeným občerstvením při setkáních členů Klubu důchodců a příspěvek na zájezdy členů Klubu důchodců z prostředků FKSP, v rámci limitu na jejich činnost dle Zásad pro používání FKSP. 7.2 Odborová organizace pro členy Klubu důchodců organizačně zajistí: vydávání a evidenci stravovacích karet pro stravování v jídelně na tř. Pol. vězňů, uspořádání setkání členů Klubu důchodců, uspořádání jednodenního zájezdu 8. Organizační zabezpečení akcí kulturního a sociálního rozvoje z pověření zaměstnavatele vykonává personální odbor ve spolupráci s odborovou organizací. Část V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1. Zaměstnavatel zajistí udržování veškerých provozních prostor v budovách zaměstnavatele z hlediska hygieny, pracovního prostředí a ochrany zdraví při práci na úrovni standardu odpovídajícímu postavení zaměstnavatele v soustavě ústředních orgánů státní správy a odpovídajícím platným hygienickým předpisům. 2. V rámci dislokačního systému zabezpečí zaměstnavatel, s přihlédnutím ke specifické stavební a prostorové dispozici, rozmístění zaměstnanců a využití kancelářských prostor tak, aby odpovídalo organizačním požadavkům a současně platným normám a potřebám tak, aby byly vytvořeny odpovídající podmínky pro výkon funkcí. 3. Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci zaměstnavatel zajistí ve smyslu vnitřního předpisu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydaném po předchozím souhlasu odborové organizace, jehož součástí je Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 4. Zaměstnavatel, v dohodě s odborovou organizací, zajistí jednou ročně prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích zaměstnavatele a v objektech, které jsou v majetku státu, v hospodaření zaměstnavatele a v rekreačních zařízeních zaměstnavatele a odborové organizace. 5. Zaměstnavatel ve spolupráci s příslušným orgánem hygienického dozoru zajistí zařazení všech prací vykonávaných zaměstnanci u zaměstnavatele do příslušné kategorie ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 6. K naplnění ustanovení 103 odst. 1 písm. l) ZP provede zaměstnavatel opatření k důslednému vyžadování dodržování ustanovení vnitřního předpisu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky. Část VI. Kulturní a vzdělávací činnost 1. Odborová organizace zajistí provoz své knihovny s výpůjční dobou každé úterý a čtvrtek 9,00 11,00 hodin. 2. Nákup nových knih bude hrazen z FKSP nebo z prostředků odborové organizace. Evidence knih pořízených z FKSP a odborových prostředků bude vedena zvlášť. 3. Z poplatků za půjčování knih, ve výši 3,- Kč za jeden titul, bude odváděna vždy 1,50 Kč do FKSP a 1,50 Kč odborové organizaci. 4. Odborová organizace bude v průběhu roku pro zaměstnance zajišťovat vstupenky na divadelní a koncertní představení s příspěvkem dle zásad pro používání prostředků FKSP. 5. Zaměstnancům, kteří si se souhlasem zaměstnavatele zvyšují kvalifikaci dle 231 ZP, poskytne zaměstnavatel na základě uzavřené dohody pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve výši jejich průměrného výdělku ( 234 ZP). 6. V souladu s potřebami a finančními možnostmi úřadu zajistí zaměstnavatel podmínky k prohlubování kvalifikace (podle 230 ZP) zaměstnanců se zaměřením na profesní vzdělávání a jazykovou přípravu: 6.1 profesní vzdělávání je zabezpečováno jednak formou organizování interních vzdělávacích akcí na aktuální témata odborných útvarů a dále formou vysílání jednotlivých zaměstnanců do externích vzdělávacích institucí, 6.2 jazyková příprava zaměstnanců je realizována v prostorách ministerstva pro zaměstnance, kteří používají cizí jazyk k výkonu pracovní činnosti jako součást jejich osobního rozvoje. Výuka probíhá zpravidla v rozsahu dvou vyučovacích hodin 1-2x týdně během školního roku, tj. od září do června. 7. Zaměstnavatel při vysílání zaměstnanců na vzdělávací akce přihlíží k jejich pracovnímu zařazení, výkonu práce a návrhům na vzdělávání v individuálním plánu rozvoje v rámci pravidelného hodnocení. Platnost: od Str.: 7 z 19

8 8. Při zabezpečování vzdělávání zaměstnanců je postupováno dle Opatření ministra č. 34/2009 ke vzdělávání zaměstnanců v aparátu ministerstva a podřízených správních útvarech a Opatření ministra č. 29/2009 k systému přípravy zaměstnanců MPO na dlouhodobé služební vyslání do zahraničí. Část VII. Tvorba a čerpání FKSP 1. Zaměstnavatel uznává svou povinnost zřídit FKSP v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. 2. V návaznosti na Smlouvu o sdružení finančních prostředků, uzavřenou mezi MPO a SpS dne , na období od do , jsou prostředky fondů kulturních a sociálních potřeb obou subjektů sdruženy za účelem společné tvorby a použití. 3. Zaměstnavatel s odborovou organizací spolurozhodují o přídělu do FKSP a jeho čerpání. 4. Příděl do FKSP zaměstnavatelé tvoří ze svého rozpočtu běžného roku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platu a odměny za pracovní pohotovost. Dále jsou příjmem zůstatek z předchozího roku, splátky půjček poskytnutých z FKSP, náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízeném z FKSP, peněžní a jiné dary určené do FKSP. 5. Zaměstnavatel a odborová organizace se v souladu s ustanovením 225 ZP zavazují využívat prostředků FKSP účelně a v souladu s vyhláškou č. 114/2002, ve znění pozdějších předpisů, rozpracované v Zásadách pro používání FKSP ve prospěch zaměstnanců a důchodců bývalých zaměstnanců, členů Klubu důchodců, kteří u zaměstnavatele pracovali až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, a tam, kde to vyhláška umožňuje i jejich rodinných příslušníků, podle schváleného rozpočtu. 6. Rozpočet a Zásady pro používání FKSP jsou nedílnou součástí této kolektivní smlouvy. 7. Zásady pro používání FKSP respektují ustanovení, že z FKSP lze přispívat pouze na činnosti a akce, které zaměstnavatelé organizují nebo spoluorganizují s odborovou organizací nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby; příspěvek lze poskytnout pouze z FKSP té organizační složky státu, která činnost zcela uhradila. 8. Na příspěvek z FKSP na účely specifikované v Zásadách pro jeho použití, s výjimkou příspěvku na závodní stravování, má zaměstnanec nárok až po uplynutí zkušební doby, pokud mu tato byla stanovena. Část VIII. Závěrečná ustanovení 1. Kolektivní smlouva je uzavřená dle současného právního stavu na období do a nabývá účinnosti k prvnímu dni následujícího měsíce po jejím podepsání zástupci smluvních stran. 2. Kterákoliv ze smluvních stran této kolektivní smlouvy může písemně navrhnout jednání o změně nebo doplnění kteréhokoliv ustanovení této smlouvy a jejich příloh. K jednání je druhá strana povinna přistoupit neprodleně, nejpozději však do tří týdnů ode dne doručení návrhu na změnu nebo doplnění kolektivní smlouvy. K provedení těchto změn jsou za zaměstnavatele zmocněni ředitel sekce správní a ředitel Správy služeb MPO a za zaměstnance výbor základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na MPO, zastoupený jeho předsedou. O navržených změnách bude pořízen zápis. 3. Všechny změny kolektivní smlouvy, jakož i doplňky, musí být provedeny písemně jako dodatky k této smlouvě po dohodě obou stran. 4. Nároky vyplývající z kolektivní smlouvy se pro zaměstnance uplatňují a uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců z pracovního poměru. 5. Smluvní strany s obsahem kolektivní smlouvy seznámí všechny zaměstnance do 15-ti dnů od jejího uzavření poskytnutím minimálně jednoho jejího výtisku všem vedoucím zaměstnancům, odborům a samostatným oddělením, dílčím odborovým organizacím a členům výboru odborové organizace, dále zveřejněním na webové adrese v nástěnce odborové organizace. 6. Pokud nebude do zahájeno vyjednávání o kolektivní smlouvě na rok 2011, prodlužuje se účinnost této kolektivní smlouvy až do přijetí nové kolektivní smlouvy. Jiří V o j t ě c h, v.r. předseda ZO OS na MPO Jitka P e t ř i n o v á, v.r. pověřena řízením Správy služeb MPO Ing. Vladimír T o š o v s k ý, v.r. ministr průmyslu a obchodu V Praze dne 18. března 2010 Platnost: od Str.: 8 z 19

9 Příloha č. I Z Á S A D Y pro používání společného fondu kulturních a sociálních potřeb Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy služeb MPO v roce 2010 Tyto zásady vycházejí z ustanovení vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen FKSP ) a Opatření č. 1/2010 ministra průmyslu a obchodu Pravidla pro hospodaření s rozpočtovými prostředky MPO na rok Při čerpání prostředků bude uplatňována zásada, že z FKSP může být přispíváno pouze na činnosti, které organizují nebo spoluorganizují zaměstnavatelé nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby ve prospěch zaměstnanců a rodinných příslušníků zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, důchodců, registrovaných v Klubech důchodců a jejich rodinných příslušníků. Na příspěvek z FKSP na účely dále specifikované v Zásadách pro jeho použití, s výjimkou příspěvku na závodní stravování, má zaměstnanec a spolu s ním jeho rodinní příslušníci, nárok až po uplynutí zkušební doby zaměstnance, pokud mu tato byla stanovena. Rodinnými příslušníky pro tyto účely jsou manžel - manželka, druh - družka, jejich děti, pokud nejsou výdělečně činné, nejdéle do 26 let věku, pokud se studiem nepřetržitě připravují na budoucí povolání nebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo zaměstnancem převzato do peče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve společné domácnosti a dítě, na nějž zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník platí výživné. K druhovi družce a k dítěti, které bylo zaměstnancem převzato do péče, nahrazující jeho rodiče, se přihlíží, jako ke společně posuzované osobě, žije-li se zaměstnancem alespoň tři měsíce ve společné domácnosti (k rozhodnutí o přiznání příspěvku je postačující čestné prohlášení zaměstnance, který o plnění z fondu žádá). Prostředky FKSP budou po dohodě zaměstnavatelů se základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen odborová organizace) v jednotlivých oblastech použity takto: 1. Provoz rekreačních zařízení Z této položky jsou hrazeny náklady na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, zejména rekreačních zařízení v hospodaření zaměstnavatele a rekreačních zařízení v majetku odborové organizace, která byla, v souladu s ujednáním odst. 4.1 částí IV. KS, dána k dispozici pro rekreaci všech zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a důchodců organizovaných v Klubu důchodců MPO. 2. Pořízení hmotného majetku Z této položky jsou hrazeny náklady investiční povahy rekreačních zařízení zaměstnavatele a náklady na doplnění nářadí, zařízení a potřeb pro zájmovou činnost zaměstnanců ve smyslu ustanovení odst.4.4 části IV. KS 3. Půjčky na bytové účely 3.1 Zaměstnancům lze, v souladu s ustanovením odst. 2. části IV. KS, na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků FKSP půjčku nebo více půjček tak, aby nová půjčka včetně zůstatku předchozích půjček nepřesáhla celkovou výši ,- Kč, a tyto se poskytují na: pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební povolení, nebo které podléhá ohlášení, koupi bytového zařízení - např. pračky, vysavače, televizoru, videa, žaluzií, nábytku, bytových doplňků, koberců, záclon, podlahových krytin, osvětlovacích těles, chladničky, mrazničky, sporáku a jiného vybavení kuchyně, bezpečnostních dveří, na rekonstrukci bytového jádra, přestavby koupelny nebo kuchyně apod., pokud je to úprava v rozsahu, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, nesplacený zůstatek půjčky z FKSP na bytové účely poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůstatek půjčky z FKSP na bytové účely manžela (manželky). 3.2 Půjčky z prostředků FKSP jsou bezúročné a půjčené částky se poskytují na proplacení konkrétního účelu úhradou faktury, nebo se převedou na účet bytového družstva u příslušného peněžního ústavu s tím, že musí být dodržen účel půjčky ve smlouvě stanovený. 3.3 O řešení mimořádných případů, zejména při stanovení výše půjčky rozhoduje, na základě doporučení příslušného vedoucího zaměstnance a dílčího výboru odborové organizace, zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací v souladu s ustanovením 6 vyhlášky o FKSP. 3.4 Dojde-li ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjčce stanoveno jinak. 3.5 Při předkládání žádosti o půjčku je třeba dodržovat následující postup: a) žadatel vyplní žádost o poskytování půjčky na tiskopise, dle vzoru 01, Platnost: od Str.: 9 z 19

10 4. Stravování b) součástí žádosti je: - vyjádření a doporučení příslušeného nadřízeného vedoucího zaměstnance, zejména z hlediska perspektivy setrvání u zaměstnavatele, - vyjádření a doporučení příslušeného dílčího výboru odborové organizace, - potvrzení mzdové účtárny zaměstnavatele ručitele o výši jeho příjmu, u půjčky do ,- Kč jeden ručitel, nad ,- Kč dva ručitelé, na tiskopise dle vzoru 02, c) žádost s přílohami o poskytnutí půjčky předkládá žadatel zaměstnavateli prostřednictvím odborové organizace, d) odborová organizace posoudí žádost z hlediska účelovosti, výše půjčky a jejich náležitostí a se svým stanoviskem předloží zaměstnavateli. e) půjčky, jakož i předešlé nesplacené půjčky zaměstnance se sčítají a nesmí být za účinnosti vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů, překročeny v žádném časovém období. Limit součtu půjček od zaměstnavatele MPO je maximálně ,- Kč, resp ,- Kč v případě postižení živelní pohromou na území, kde je vyhlášen nouzový stav. Výše půjčky není limitována půjčkou z FKSP druhého z manželů. f) zaměstnavatel spolu s odborovou organizací stanoví pořadí poskytovaných půjček, jejich výši a odsouhlasí výši splátek a dobu splatnosti, přičemž z celkové částky FKSP rozpočtované na půjčky, je možno v I.pololetí realizovat žádosti do souhrnné výše 60% plánované částky. g) měsíční splátka je nejméně 500,- Kč. Se splátkami musí být započato nejpozději 3. měsíc po uzavření smlouvy o půjčce a skončeno do 3 let, resp. do 5 let u půjček poskytnutých v případě postižení živelní pohromou, od data sepsání smlouvy o půjčce. h) po schválení výše půjčky a splátek uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem smlouvu o půjčce a provede uvolnění finančních prostředků na příslušném účtu na MPO. i) evidenci půjček a jejich splátek vede zaměstnavatel. Na úhradu závodního stravování bude ve smyslu ustanovení části IV. odst KS poskytován z FKSP příspěvek do výše 22,00 Kč na jedno hlavní jídlo denně, které se skládá z polévky, jídla a přílohy (salát, kompot nebo moučník) z toho: 4.1 zaměstnancům a bývalým zaměstnancům, členům Klubu důchodců, kteří se stravují v závodní restauraci Eurest činí příspěvek: na polévku 1,50 Kč na jídlo 18,50 Kč, na moučník, zeleninový salát malý, resp. velký, nebo ovocný salát, ale pouze na jednu tuto složku, 2,00 Kč; pokud strávník požaduje více těchto složek, jedná se o doplňkové jídlo a hradí plnou cenu surovin. 4.2 zaměstnancům, kterým jsou poskytovány stravenky, činí příspěvek na jednu stravenku na jedno hlavní jídlo denně 22,00 Kč. 5. Rekreace V souladu s ustanovením odst. 4. a 5. části IV. KS zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci s odborovou organizací pro zaměstnance rekreační pobyty a zájezdy s příspěvkem zaměstnavatele. 5.1 Rodinná rekreace je realizována v tuzemsku a zahraničí: v zařízeních zaměstnavatele: horská chata v Harrachově, Sázava chaty, v zař. odborové organizace Letní tábor Jiskra, Chlum, pobyty organizovanými nebo spoluorgan. zaměstnavatelem ve spolupráci s odborovou organizací v cizích rekreačních zařízeních nebo vícedenní poznávací zájezdy v tuzemsku nebo v zahraničí, při dodržení standardního postupu: a) zaměstnanec předloží řádně vyplněnou přihlášku na rekreaci organizátorovi rekreace, který vede seznam poskytnutých rekreací, b) organizátor rekreace vystaví objednávku příslušnému zařízení s podmínkou, že faktura se splatností min. 10 prac. dnů bude adresována MPO, c) po obdržení faktury organizátor rekreace provede její ověření a stanoví cenu rekreace, sníženou o příspěvek FKSP a u členů ZO OS sníženou i o příspěvek ZO, kterou zaměstnanec zaplatí v pokladně MPO, d) po zaplacení zaměstnancem organizátor rekreace přiloží k faktuře kopie objednávky a dokladu o zaplacení zaměstnancem a předá ji k proplacení odboru rozpočtu a financování, současně vede evidenci o poskytnutých rekreacích a uhrazených příspěvcích, Platnost: od Str.: 10 z 19

11 e) odbor rozpočtu a financování zajistí proplacení faktury dodavateli a čtvrtletně vystaví fakturu na úhradu poskytnutých příspěvků členům ZO OS, se splatností 14 dní. Podrobnější podmínky, spolu s kontakty na organizátory rekreace jsou uvedeny v pravidlech pro objednávání rekreací s příspěvkem zaměstnavatele Provozní náklady zařízení uvedených pod body a jsou financovány z FKSP a v úhradách za pobyt a služby je již příspěvek zaměstnavatele na rekreaci zahrnut V rekreačních zařízeních zaměstnavatele a odborové organizace platí zaměstnanci a důchodci a jejich rodinní příslušníci sníženou, tzv. zaměstnaneckou sazbu Výše úhrad jsou uvedeny v Rekreačním kalendáři pro příslušné období Příspěvek na tuzemskou a zahraniční rekreaci u smluvně zajišťovaných pobytů nebo vícedenních poznávacích zájezdů dle bodu může činit pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky až 50 % ceny poukazu maximálně však 2 000,- Kč na osobu, na jednu akci ročně, tj. buď na tuzemskou nebo zahraniční rekreaci Příspěvek z FKSP lze poskytnout pouze z toho fondu, ze kterého byla celá hodnota rekreačního poukazu uhrazena. 5.2 Dětská rekreace Příspěvek na dětskou rekreaci o jarních a letních prázdninách může být poskytnut za podmínek dodržení standardního postupu uvedeného v odst na akce, které na požádání zaměstnance, pro jeho dítě, zakoupí MPO; příspěvek v tom případě je omezen částkou 180,- Kč na dítě zaměstnance a den, maximálně však 1800,- Kč na jedno dítě a to v závislosti na celkové ceně poukazu, kde příspěvek nesmí přesáhnout 50 % jeho hodnoty Příspěvek dle bodů a může být dítěti zaměstnance poskytnut maximálně jednou ročně o jarních prázdninách a maximálně jednou ročně o letních prázdninách. 5.3 Krátkodobé tematické zájezdy Příspěvek účastníkům krátkodobých tuzemských a zahraničních tematických zájezdů, organizovaných zaměstnavatelem ve spolupráci s odborovou organizací, může činit pro zaměstnance až 50 % výdajů za pobyt a dopravu Příspěvek dle bodu může být přiznán i rodinným příslušníkům zaměstnance. 6. Kultura, tělovýchova a péče o zdraví zaměstnanců 6.1 Na kulturní akce (divadla, koncerty) zajišťované pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky bude poskytován příspěvek až do 50 % ceny vstupenek. 6.2 Provoz knihoven bude zajišťován doplňováním nových titulů do výše ročních nákladů Kč. 6.3 Na zájmové organizované sportovní vyžití zaměstnanců (kopaná, odbíjená, stolní tenis aj.) bude poskytován příspěvek na pronájem sportovních zařízení až do výše 50 % jeho ceny. 6.4 Zájemcům z řad zaměstnanců budou hrazeny poplatky za rehabilitační a rekondiční úkony zajišťované zaměstnavatelem ve spolupráci s odborovou organizací, v závodním zdravotním zařízení na základě smluvního vztahu, až do výše 50 %, maximálně 100,- Kč za jednotlivý úkon, až do výše 1500,- Kč v celoročním součtu u jednoho zaměstnance, pokud tyto výkony nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 6.5 Na očkování zaměstnanců MPO a SpS MPO proti chřipce, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami, provedeném v podzimním období v ordinaci smluvního praktického lékaře závodní preventivní péče na MPO, bude poskytnut příspěvek z prostředků FKSP ve výši 90,- Kč na osobu. Příspěvek bude poskytnut zaměstnancům, u kterých lékař rozhodne, že jim lze očkování poskytnout, bez rozdílu, zda jsou či nejsou registrováni v ordinaci smluvní praktické lékařky závodní preventivní péče na MPO. Příspěvek na očkování bude poskytnut nepeněžní formou a to tak, že celkové náklady na očkování budou lékaři uhrazeny z FKSP, zaměstnanci zaplatí lékaři za očkování sníženou cenu o příspěvek z FKSP, který tuto částku odvede do pokladny FKSP. 6.6 Z prostředků FKSP se kryjí náklady na činnost Klubů důchodců, např. náklady spojené s úhradou nájemného z místnosti a pohoštění při schůzkách klubů, dopravu u organizovaných zájezdů a další klubovou činnost. Limitní částka na tyto výdaje je 100,- Kč na člena klubu. 7. Výměnné akce Výměnné akce nejsou pro rok 2010 v programu činnosti. Platnost: od Str.: 11 z 19

12 8. Sociální výpomoci a půjčky Zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací může svým zaměstnancům poskytnout: 8.1 jednorázovou sociální výpomoc (popř. nejbližším pozůstalým) v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivých případech činit maximálně ,- Kč v hotovosti, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, maximálně ,- Kč v hotovosti; jednorázová sociální výpomoc může být v odůvodněných případech poskytnuta i bývalým zaměstnancům důchodcům, členům Klubu důchodců. 8.2 na základě písemné smlouvy, k překlenutí tíživé finanční situace, návratnou bezúročnou půjčku až do výše ,- Kč v hotovosti, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav nejvýše ,- Kč v hotovosti, se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce. 8.3 Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná do 6 měsíců ode dne jeho skončení, výjimky z této lhůty povoluje zaměstnavatel spolu s odborovou organizací. 9. Příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění V souladu s ustanovením 12 a 12a vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a odst.3. části IV.KS múže být zaměstnancům Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy služeb Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen zaměstnavatel ), poskytován příspěvek na penzijní připojištění, nebo na soukromé životní pojištění (dále jen příspěvek zaměstnavatele ), dle následujících podmínek: 9.1 Příspěvek zaměstnavatele může být poskytnut pouze na jeden produkt, a to buď na penzijní připojištění, nebo na soukromé životní pojištění. 9.2 Příspěvek zaměstnavatele může být poskytnut zaměstnanci, který: má se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, delší jak jeden rok, nebo na základě dohody přistoupil na změnu pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a který nepřetržitě pokračuje v pracovním poměru u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, až do jejího řádného ukončení, má ukončenou zkušební dobu, nejdříve však po třech měsících zaměstnání u zaměstnavatele, má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvise-jících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s kterýmkoliv penzijním fondem povoleným Ministerstvem financí, nebo má uzavřenou pojistnou smlouvu na soukromé životní pojištění s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky, s měsíčními platbami příspěvků, a za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. 9.3 Výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele se stanoví v závislosti na výši měsíčního příspěvku hrazeného zaměstnancem a počtu odpracovaných let u zaměstnavatele: u penzijního připojištění může příspěvek zaměstnavatele činit 90 % příspěvku hrazeného zaměstnancem maximálně však (v závislosti na odpracovaných letech u zaměstnavatele): a) do pěti let 300,- Kč měsíčně (při minimálním příspěvku zaměstnance 334,- Kč) b) nad pět let do deseti let 400,- Kč měsíčně (při min. přísp. zaměstnance 445,- Kč) c) nad deset let 500,- Kč měsíčně (při min. přísp. zaměstnance 556,- Kč) u soukromého životního pojištění může příspěvek zaměstnavatele činit 50 % příspěvku hrazeného zaměstnancem maximálně však (v závislosti na odpracovaných letech u zaměstnavatele): a) do pěti let 300,- Kč měsíčně (při minimálním příspěvku zaměstnance 600,-Kč) b) nad pět let do deseti let 400,- Kč měsíčně (při min. přísp. zaměstnance 800,-Kč) c) nad deset let 500,- Kč měsíčně (při min. přísp. zaměstnance1 000,-Kč) 9.4 Přešel-li zaměstnanec k zaměstnavateli v rámci delimitace z jiného správního úřadu bez přerušení zaměstnání, lze odpracovaná léta u tohoto předchozího zaměstnavatele započítat. Platnost: od Str.: 12 z 19

13 9.5 Odpracovaná doba předcházejících pracovních poměrů u zaměstnavatele, které byly ukončeny, se nezapočítává. 9.6 O příspěvek zaměstnavatele může zaměstnanec požádat po splnění předchozích podmínek. 9.7 Příspěvek zaměstnavatele ve výši uvedené pod body a může být zaměstnanci poskytován po splnění podmínky odpracovaných let u zaměstnavatele, připojištění resp. soukromého životního pojištění nebo zrušením vlastního příspěvku zaměstnance stanoveného podle bodu 9.3 těchto zásad Zrušení penzijního připojištění resp. soukromého životního pojištění, změnu penzijního fondu resp. pojišťovny a další změny ve svém penzijním připojištění resp. soukromém životním pojištění je zaměstnanec povinen bez odkladu oznámit personálnímu odboru. 9.8 Příspěvek zaměstnavatele může být zaměstnanci přiznán na základě písemné žádosti zaměstnance, zpracované na tiskopise dle vzoru 03, doplněné o stanovisko příslušného vedoucího zaměstnance, kterou předloží v jednom vyhotovení, spolu s kopií uzavřené smlouvy s penzijním fondem, resp. s pojišťovnou (postačí první strana smlouvy), personálnímu odboru. 9.9 Způsob vyrozumění penzijního fondu resp. pojišťovny o přiznání příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci dohodne s penzijním fondem resp. pojišťovnou personální odbor Pokud dojde k dohodě s penzijním fondem resp. pojišťovnou o poskytování příspěvku zaměstnavatele do 15. dne běžného měsíce, bude příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci poskytován od prvého dne následujícího měsíce, nestanoví-li smluvní podmínky penzijního fondu resp. pojišťovny, se kterým (kterou) má uzavřenou smlouvu, jinak Příspěvek zaměstnavatele se poskytuje bezhotovostním převodem na účet penzijního fondu resp. pojišťovny, hromadnými příkazy za všechny zaměstnance, kterým je poskytován Ve smyslu ustanovení odst zákona č. 42/1994 Sb. se u penzijního připojištění na příspěvek zaměstnavatele státní příspěvek neposkytuje Daňový režim příspěvku zaměstnavatele z FKSP na penzijní připojištění resp. soukromé životní pojištění zaměstnance upravuje 6 odst. 9 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to: od daně z příjmu je osvobozen příspěvek zaměstnavatele maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele Pokud zaměstnanec tuto formu příspěvku zaměstnavatele z FKSP nevyužije, náhradní plnění jiného druhu se za tento druh příspěvku neposkytuje V případě skončení pracovního poměru zaměstnance k poslednímu dni v kalendářním měsíci je příspěvek poskytnut naposledy za měsíc, ve kterém došlo ke skončení pracovního poměru Poskytování příspěvku zaměstnavatele skončí taktéž ukončením smlouvy o penzijním 10. Příspěvek odborové organizaci Odborové organizaci budou hrazeny prokazatelné náklady, které jí vzniknou v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 11. Dary Zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací může ve smyslu odst. 8. části III. KS poskytovat: 11.1 zaměstnancům při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let výkonu práce u zaměstnavatele dary formou dárkových poukázek v hodnotě 1 000,- Kč; za práci u zaměstnavatele se považuje nepřetržitý pracovní poměr na MPO a jeho právních předchůdcích (MP ČR, FMHTS, FMVS, FMEP, FMHSE, FMPE, FMH, MSE ČR, MVS ČR, MOCR ČR, FMZO, MH, MHPR atd.) a náhradních dob a doba přidělení, na které byl pracovník vyslán ministerstvem. Doby těchto zaměstnání se sčítají. Nezapočítávají se doby dohod o pracovní činnosti, 11.2 zaměstnancům při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku dary formou dárkových poukázek v hodnotě 1 000,- Kč, za podmínky, že pracoval u zaměstnavatele nepřetržitě alespoň 1 rok; v mimořádných odůvodněných případech může zaměstnancům zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací za mimořádnou aktivitu v péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a podíl na plnění sociálního programu hodnotu daru zvýšit, 11.3 zaměstnancům při prvním odchodu do důchodu (starobního, plného invalidního nebo mimořádného) dary formou dárkových poukázek v hodnotě 1 000,- Kč, za podmínky, že pracoval u zaměstnavatele nepřetržitě alespoň jeden rok; v mimořádných odůvodněných případech může zaměstnancům zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací za mimořádnou aktivitu v péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a podíl na plnění sociálního programu hodnotu daru zvýšit, 11.4 peněžité dary zdravotnickým pracovníkům pracujícím v závodních zdravotnických zařízeních nebo poskytujících zdravotnickou péči na úrovni závodního lékaře (ordinace praktického lékaře a zubního lékaře) za mimořádnou aktivitu ve prospěch Platnost: od Str.: 13 z 19

14 zaměstnavatele při poskytování péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 11.5 peněžité dary zaměstnancům za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 11.6 věcné dary ve formě knižních poukázek dětem zaměstnanců, které dovrší v kalendářním roce 15 let věku a mladším: - k příležitostí Dne dětí v hodnotě 150,- Kč, - k vánočním svátkům v hodnotě 200,- Kč žádosti o poskytnutí věcného nebo peněžitého daru dle bodu 11.1 až 11.3 se předkládají na tiskopise dle vzoru Ostatní výdaje Jedná se o rozpočtovou rezervu, která slouží k úhradě nepředvídaných nutných výdajů, jmenovitě neuvedených v rozpočtu a sloužících ku prospěchu většiny zaměstnanců. Čerpání z této položky je vázáno souhlasem zaměstnavatele a odborové organizace. Závěrečné ustanovení Vydáním těchto zásad pozbývají platnost zásady tvořící přílohu č. I kolektivní smlouvy pro rok Příloha č. II Smlouva o sdružení finančních prostředků uzavřená podle 829 a následujících občanského zákoníku Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 ( dále jen MPO ), zastoupená ředitelem odboru rozpočtu a financování a Základní organizace OS státních orgánů a organizací na MPO, Na Františku 32, Praha 1 ( dále jen ZO OS na MPO ), zastoupená předsedou základní organizace, na straně jedné a Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, tř. Politických vězňů 20, Praha 1 ( dále jen SpS MPO ) zastoupená ředitelem Správy služeb, na straně druhé uzavírají tuto Smlouvu o sdružení finančních prostředků I. MPO a SpS MPO a se sdružují za účelem společné tvorby a použití FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB, tvořeného a používaného dle vyhlášky MF č. 114 / 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen FKSP ). II. Správě služeb přísluší přispívat pravidelně měsíčně na společný účet FKSP finanční částkou tvořenou ve smyslu odstavců 2 a 3 3 shora uvedené vyhlášky. MPO přísluší hradit ze společného FKSP výdaje výhradně v souladu s platnou kolektivní smlouvou a schváleným rozpočtem čerpání FKSP na příslušné období a ve smyslu platné vyhlášky o FKSP. Platnost: od Str.: 14 z 19 III. Veškeré příjmy a výdaje související se správou společného FKSP sdružených subjektů budou procházet společným účtem MPO č /0710 zřízeného u ČNB. IV. Sdružení MPO a SpS MPO založené touto smlouvou může být změněno pouze v dohodě se ZO OS na MPO písemnou formou. V. Tato smlouva se po podepsání smluvními stranami stává závaznou na období od do Pokud budou mít zúčastněné strany zájem na sdružení finančních prostředků FKSP i v dalších obdobích, musí být uzavřena smlouva nová. V Praze dne

15 Příloha č. III ROZPOČET FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB NA ROK 2010 Skutečné Výsledek index Čís. Rozpočet zdroje roku 2009 Rozpočet v % pol. Položka účtu na rok a výdaje v % na rok pl2010:sk v roce 2009 (sl.d/cx100) 2010 sl.f/dx100) a b c d e f g ZDROJE A PŘIJMY: 1. Zůstatek z předch. roku , ,50 106, ,26 47,06 3. Tvorba fondu (2%) MPO , ,00 93, ,00 100,50 4. Tvorba fondu (2%) SpS , ,00 109, ,00 86,39 5. Splátky půjček , ,00 104, ,00 119,11 6. Pohledávky , , ,50 7. Ostatní příjmy 0,00 0,00 0,00 Tvorba celkem , ,00 94, ,00 100,07 Zdroje a příjmy celkem , ,00 95, ,76 96,08 VÝDAJE: 1. Provoz rekr. zařízení , ,07 135, ,00 66,28 2. Pořízení hmot. majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Půjčky na bytové účely , ,30 95, ,00 89,40 4. Stravování , ,50 96, ,00 132,93 5. Rekreace , ,50 104, ,00 79,78 6. Kultura, sport,zdraví, KD , ,00 85, ,00 80,73 7. Výměnné akce 0,00 0,00 0,00 8. Soc. výpomoci a půjčky , ,00 50, ,00 100,00 9. Penzijní a životní pojištění , ,37 92, ,00 108, Přísp. odborové org. 0,00 0,00 0, Odměny a dary , ,00 103, ,00 88, Ostatní výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , ,74 101, ,00 98,95 Nerozdělený zůstatek , ,26 47, ,76 37,66 V Praze dne Vypracovali : J. Vojtěch, Z. Válková, V. Nejedlá Platnost: od Str.: 15 z 19

16 Vzor tiskopisu 01 ŽÁDOST O PŮJČKU Z FKSP Jméno a příjmení žadatele:... datum narození: bydliště:... PSČ: žadatel bydlí v pronajatém bytě - v družstevním bytě - ve vlastním bytě - ve vlastním rodinném domu 1 ) stav:...č. obč.průkazu:.....rodné číslo: počet nezaopatřených dětí::... ve věku:... žadatel pracuje na MPO od roku 2 ):... v odboru:... dílčí odborová organizace č. :... čistý průměrný měsíční plat žadatele:...potvrzení mzdové účtárny:... dříve poskytnutá půjčka z FKSP dne:...ve výši Kč:... na:... zůstatek ke dni podání žádosti v Kč:... žadatel žádá o půjčku ve výši Kč:...na (účel půjčky).. a zavazuje se splácet půjčku pravidelnými měsíčními splátkami v částce Kč:...počínaje kalendářním měsícem následujícím po uzavření smlouvy o půjčce. RUČITELÉ Jméno a příjmení: bydliště: narozen/a: č. obč. průkazu: rodné číslo: zaměstnavatel: žadatel potvrzuje, že všechny údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti. V Praze dne: Přílohy : Potvrzení o výši pracovního příjmu ručitele ručitelů podpis žadatele/ky Stanovisko příslušného vedoucího: Stanovisko DV Odborové organizace: Stanovisko VZO OS k žádosti: 1 ) nehodící se škrtněte, 2 ) uvede se včetně doby nepřetržité práce na bývalých ministerstvech Poznámka: Tiskopisy jsou k dispozici na INTRANETU Platnost: od Str.: 16 z 19

17 Vzor tiskopisu 02 POTVRZENÍ O VÝŠI PRACOVNÍHO PŘÍJMU RUČITELE Potvrzujeme, že pan/paní:...datum narození:.. bydliště:... PSČ:.. čís. obč. průkazu:..... rodné číslo:..... je u nás zaměstnán a jeho čistý průměrný měsíční příjem bez přídavků na děti činí Kč:... Mimo zákonné srážky provádějí se z pracovního příjmu tyto další srážky: na základě výkonu rozhodnutí... Kč... na půjčky... Kč... na spoření...kč... jiné... Kč... Toto potvrzení se vydává pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha 1, Na Františku 32. pan /paní:... vstupuje jako ručitel při půjčce z FKSP podpis ručitele..... razítko a podpis mzdové účtárny Dne:... Poznámka: Tiskopisy jsou k dispozici na INTRANETU Platnost: od Str.: 17 z 19

18 Vzor tiskopisu 03 Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor personální Na Františku 32, Praha 1 Věc: Žádost o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění na soukromé životní pojištění) * Žádám o poskytování příspěvku zaměstnavatele, z fondu kulturních a sociálních potřeb, podle podmínek platné kolektivní smlouvy. Jméno žadatele:... Rodné číslo:. Odbor:.. Tel. linka:.... Datum a rok nástupu na MPO:.... resp. práv. předchůdce:... Pojištění uzavřeno u penzijního fondu pojišťovny) *. Číslo smlouvy:.. Výše platby zaměstnance penzijnímu fondu pojišťovně) * :..... Č. účtu penzijního fondu pojišťovny) * :.. Variabilní symbol:.. Konstantní symbol:.... Zavazuji se, že nejpozději do 7 dnů po zrušení svého penzijního připojištění soukromého životního pojištění, při změně penzijního fondu - pojišťovny a jakýchkoli jiných změnách ve svém připojištění pojištění, oznámím tyto skutečnosti neprodleně personálnímu odboru) *. V Praze dne: podpis žadatele: Stanovisko nadřízeného vedoucího zaměstnance: V Praze dne: podpis nadřízeného: Za personální odbor převzal dne:.... zástupce personálního odboru: ) * Nehodící se škrtněte Poznámka: Tiskopisy jsou k dispozici na INTRANETU Platnost: od Str.: 18 z 19

19 Vzor tiskopisu 04 Ž á d o s t o poskytnutí daru z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb MPO V souladu se zásadami o čerpání a užití z rozpočtu FKSP na MPO předkládá Dílčí organizace číslo. žádost o poskytnutí daru, formou dárkové poukázky pro pana paní. Návrh DO Poskytnutí dárkové poukázky: na výši hodnoty dárkové poukázky v Kč a) při pracovním výročí činnosti 20 let a každých dalších 5 let v centrálních úřadech v hodnotě 1 000,- Kč Kč b) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku v hodnotě 1 000,- Kč Kč c) při prvním odchodu do důchodu (starobní, mimořádný, nebo plný invalidní) v hodnotě 1 000,- Kč Kč d) v mimořádných odůvodněných případech může vedení MPO na návrh VZO OS hodnoty uvedené v bodech b) a c) zvýšit Kč Celkový návrh hodnoty dárkové poukázky Kč Podmínkou poskytnutí daru zaměstnanci je, že pracoval v organizaci nepřetržitě alespoň l rok. Odůvodnění žádosti včetně uvedení příslušných dat pracovních a životních jubileí: Stanovisko přímého vedoucího - dne : (Podpis a razítko:) Stanovisko Dílčí organizace - dne : (Podpis a razítko:) VZO OS na své schůzi dne :... návrh projednal a doporučil po úpravě - beze změny poskytnutí dárkové poukázky v hodnotě Kč... slovy ( ) Za VZO (podpis - razítko) Za MPO (podpis - razítko) Dárkové poukázky v hodnotě.kč vydal(a) dne.. čitelný podpis: Dárkové poukázky v hodnotě.. Kč převzal(a) dne.. čitelný podpis: Poznámka: Tiskopisy jsou k dispozici na INTRANETU Platnost: od Str.: 19 z 19

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v úplném znění platném od 1. 3. 2012

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v úplném znění platném od 1. 3. 2012 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v úplném znění platném od 1. 3. 2012 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Vladimír Zemek Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu Příloha č. 2 Sociální program 1. Úvod 1.1.Cílem sociálního programu ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen společnost nebo zaměstnavatel) je vytvoření podmínek k prohloubení stabilizace výkonných

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2011

K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2011 K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2011 u z a v ř e n á m e z i organizační složkou státu M i n i s t e r s t v e m z a h r a n i č n í c h v ě c í a z á k l a d n í o r g a n i z a c í O d b o r

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zaměstnavatel (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizace VOS na UJEP v Ústí nad Labem

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014 ROZDĚLOVNÍK PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, systémový specialista šetření MU PP: Český Těšín, Bohumín, Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice, Olomouc,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více