OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6"

Transkript

1

2 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY PRO BYTOVOU VÝSTAVBU PODPOROVANÉ BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE 9 6. HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM MĚSTA, VČ. VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PRIVATIZACE OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU V KRNOVĚ 13 STRATEGICKÁ ČÁST OPTIMALIZACE SKLADBY A POČTU BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KRNOVA SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU LOKALITY PRO NOVOU BYTOVOU VÝSTAVBU 22 2

3 ÚVOD Bydlení představuje jednu ze základních podmínek zachování a rozvoje funkcí města a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Role města je v této oblasti nezastupitelná. Stát vytváří pouze právní rámec a základní podmínky pro zabezpečení bydlení občanů. Největší tíhu realizace podmínek bydlení nesou obce. Je to dáno také tím, že jsou v současnosti významným majitelem na trhu s byty a zákon o obcích jim obecně ukládá povinnost vytvářet příznivé podmínky pro život občanů. Nepříjemné je, že jejich role v oblasti bydlení není jasně definována a v podvědomí občanů stále přežívá představa, že obec je povinna jim střechu nad hlavou zajistit. Dalším problémem je, že obce mají v současné době dvojjedinou roli jednak mají s péčí řádného hospodáře maximalizovat výnosy ze svého majetku tak, aby se účinně naplňovala příjmová stránka obecního rozpočtu, a jednak mají obce za úkol pečovat o rozvoj podmínek pro své občany, včetně podmínek pro bydlení. K poskytování pomoci skupinám osob, které jsou ohroženy chudobou či sociálním vyloučením, nejsou obce zavázány a stát nemá nástroje, kterými by plnění těchto úkolů prosadil. S tím souvisí i nejasná definice segmentu sociálního bydlení u nás. Lze se však v této otázce opírat o Rozhodnutí EK z , které sociální bydlení definuje jako: zařízení sociálního bydlení poskytované znevýhodněným občanům nebo příslušníkům sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou schopni z důvodů omezené solventnosti získat bydlení za tržních podmínek. Přiznáme-li se k principu subsidiarity, pak v situaci, kdy bydlení si není schopen zajistit občan sám svými silami a silami své rodiny, povinnost přechází na obec, aby mu zajistila tuto základní životní potřebu. Je proto důležité, aby si i naše město definovalo minimálně zásady své vlastní bytové politiky, která na základě zevrubné analýzy místních podmínek určí cíle a stanoví záměry krátkodobého i střednědobého horizontu. Od chvíle, kdy se město stalo vlastníkem velkého počtu bytů (1993), byly otázky s nimi spojené řešeny pouze dílčími kroky a dosud žádná z politických reprezentací nevytvořila komplexní a koncepční pohled na tuto dosti vážnou politiku města. Příprava jednotlivých opatření byla přenášena na výkonný orgán, na odbor úřadu, aniž by bylo jasně definováno politické zadání. Odbor potom nezaslouženě sklízel také kritiku. 3

4 Je nezbytné jednotlivé dílčí otázky spojit do jednotného dokumentu, který bude řešit: správu, privatizaci a její zásady, definování adresátů jednotlivých druhů bydlení, definování sociálního bydlení, rekonstrukci městského bytového fondu, způsob nakládání s výnosy apod. Rada města na své schůzi schválila teze zadání formulace bytové politiky a ustanovila pracovní skupinu. Pracovní skupina se na svých jednáních zabývala stávajícím stavem bytového fondu města a možnostmi dalšího nakládání s bytovými domy. Závěry pracovní skupiny se staly podkladem pro vytvoření dokumentu, který projednala rada města usnesením č. 1378/47 ze dne a schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 728/17 ze dne Složení pracovní skupiny Renata Ramazanová Mgr. Alena Krušinová Ing. Bedřich Marek Ing. Libor Nowak Jaroslav Mlček Josef Hercig Mgr. Ludmila Čajanová Ing. Jaromír Foltýn Lubomír Halaška Bc. Petr Fojtík Radomíra Strumínská Jakub Horáček Zpracovatelé Renata Ramazanová Ing. Bedřich Marek Ing. Lenka Andršová 4

5 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Atraktivita bydlení v Krnově 1.1 Základní charakteristiky města s vlivem na atraktivitu bydlení Geografie Město Krnov je situováno v severovýchodní části České republiky na soutoku řeky Opavy s Opavicí, v podhůří Nízkého Jeseníku v těsné blízkosti česko-polské hranice v Moravskoslezském kraji. Dle počtu obyvatel se jedná o 48. největší město v ČR. Krnovsko má charakter průmyslově zemědělské oblasti. Rozloha města: 44,4 km 2. Pozitivním faktorem geografické polohy je malebnost města samotného a jeho okolí, negativem je značná odlehlost od hlavních tras a složitá dopravní dostupnost. Velikost města je dalším příznivým faktorem, zachovány jsou sociální vazby, není nezbytné se po městě pohybovat dopravními prostředky. Životní prostředí Podle sociologického průzkumu, který ve městě proběhl v roce 2005, je 83 % obyvatel spokojeno s kvalitou životního prostředí města a dobré životní prostředí je považováno za výhodu života na Krnovsku hned za vlastnictvím domu či rodinným zázemím. I když je kvalita životního prostředí hodnocena velice dobře, považují obyvatelé investice do životního prostředí za jedny z nejdůležitějších. Toto vše ukazuje, že vztah obyvatel k životnímu prostředí a zájem o udržení jeho kvality je velmi důležitým a zavazujícím ukazatelem udržitelného rozvoje města. Problémy, které je třeba řešit, se obvykle prolínají ve více složkách životního prostředí, ovlivňují život ve městě všestranně a mají své ekonomické i sociální rozměry. Ekonomika a pracovní příležitosti Se změnami tržního prostředí po roce 1990, se změnila také ekonomická struktura na území města. Krnov, který byl znám jako textilní město, musel čelit postupnému zániku textilních závodů. Rozpad velkých závodů dal ovšem příležitost středním a malým podnikatelům, kteří se přeorientovali především na strojírenskou výrobu. Vývojové perspektivy jsou optimistické. Město zřídilo průmyslovou zónu a přivedlo zahraniční investory, strojírenská výroba se přeorientovala na složitější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a dobré podnikatelské prostředí podpořil i vstup České republiky do EU. Vybavenost Město Krnov disponuje vybaveností odpovídající velikosti sídla. V dostatečné míře jsou zastoupeny školy od mateřských po střední, kulturní instituce a sportovní zařízení. Jsou vytvořeny podmínky pro vzdělávání nejmladší generace, celoživotní vzdělávání i aktivní trávení volného času. Pozitivní je také situace v zastoupení služeb a institucí. Bezpečí Bez ohledu na blízkost hranic, je Krnov místem bezpečným. Kriminalita má sestupný charakter a ani v minulosti nebyla problémem, který by ovlivňoval kvalitu života v Krnově. 5

6 2. Obyvatelstvo, domácnosti a předpokládaný demografický vývoj Tabulka č. 1 Obyvatelstvo 06/2008 Místní části ženy muži celkem Pod Bezručovým vrchem Pod Cvilínem Krásné Loučky Krnov celkem Pramen: MěÚ Krnov, evidence obyvatel Tabulka č. 2 Vývoj počtu obyvatel Krnova v letech Rok 1991 Rok 1992 Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok Pramen: ČSÚ a MěÚ Krnov, evidence obyvatel Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel v letech Zdroj: ČSÚ a MěÚ Krnov, evidence obyvatel Migrace Kladný vývoj přirozeného přírůstku obyvatel do roku 1995 byl následován také pozitivním saldem migrace. Nejvyšší nárůst přistěhovalých obyvatel se uskutečnil v roce V letech 1996 a 1997 kladné saldo migrace ještě nahrazovalo přirozený úbytek obyvatelstva Krnova, v následujících letech a především v roce 1998 vykazuje nejvyšší ztrátu migrace. V roce 2005 lze zaznamenat nejvyšší nárůst vystěhovaných obyvatel (458 oproti 305 přistěhovalých). Během posledních 14ti let je klesající trend salda migrace způsoben především odchodem obyvatelstva za prací či z jiných sociálních příčin. Tabulka č. 3 Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo 2001 celkem v tom ve věku (4,6% obyvatel) (12,4% obyvatel) (6,7% obyvatel) (17,3% obyvatel) (12,7% obyvatel) (14,6% obyvatel) (14,7% obyvatel) (4,1% obyvatel) 6

7 (7,1% obyvatel) 75+nez (5,7% obyvatel) Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Graf č. 2 Demografický strom obyvatel Krnova k 06/2008 Pramen: Evidence obyvatel MěÚ Krnov Vzdělanostní struktura obyvatel V Krnově je velká kapacita adaptabilního obyvatelstva převážně s nižší vzdělanostní úrovní. Ve struktuře vzdělání se, ale jinak město Krnov od složení celé ČR příliš neliší. Pouze u vysokoškolsky vzdělaných občanů lze vysledovat nižší podíl takto vzdělané krnovské populace než v celé ČR. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 7,1 % obyvatel města Krnova (dle SLDB 2001 celá ČR čítá 8,9 %). Výrazně jsou naopak v Krnově zastoupeni lidé se středoškolským vzděláním bez maturity, a to 37,5 %. Nepříznivým stavem je vysoký počet obyvatel se základním vzděláním, jejichž uplatnění na trhu práce je v celé řadě případů velmi ohroženo. Předpokládaný demografický vývoj Pro město je výzvou a cílem dosáhnout obyvatel. K tomuto je nezbytné vytvořit podmínky a bydlení je jednou z nich. Dalšími požadavky je dostupnost pracovních příležitostí i pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a komunikační dostupnost města taková, aby nebylo časově náročné pro obyvatele dojíždět také za prací do větších center. 3. Bytový fond na území města Tabulka č. 4 Trvale obydlené byty Právní důvod užívání počet v % Ve vlastním domě ,7 Byt v osobním vlastnictví ,2 Jiné bezplatné užívání bytu 254 2,7 Byt nájemní (vč. LBD) ,1 Byt člena stavebního družstva 848 8,9 Byt člena družstva nájemců 9 0,1 Byt služební, domovnický 36 0,4 Jiný důvod 197 2,1 celkem Zdroj ČSÚ

8 Graf č. 3 Byty podle vlastnictví Ve vlastním domě Byt v osobním vlastnictví Jiné bezplatné užívání bytu Byt nájemní (vč. LBD) zdroj ČSU 2001 Byt člena Byty ve vlastnictví města Tabulka č. 5 Vývoj počtu bytů Rok 1995 Rok bytů 1578 bytů Tabulka č. 6 Byty a domy ve vlastnictví města podle velikosti počet bytových domů počet bytů počet bytů podle velikosti Graf č. 4 Bytový fond města podle kvality 8% 4% 3% I.kategorie II.kategorie III.kategorie IV.kategorie 85% Pozn. Dle zákona č. 107/2006 Sb. se byty již nerozdělují do kategorií, platným pojmem ve smyslu jeho kvality je byt (bývalá kategorie I. a II.) a byt se sníženou kvalitou (bývalá kategorie III. a IV). Graf má především informativní charakter. 8

9 4. Nová bytová výstavba a rozvojové lokality pro bytovou výstavbu Tabulka č. 7 Nová bytová výstavba lokalita počet bytových jednotek DPS Rooseveltova 35 kasárna 36 Albrechtická 100a 27 Chářovská 82, ubytovna 13 Půdní vestavby 23 Albrechtická Opavská celkem 208 Lokality pro individuální výstavbu Ježník I ul. Městská Ježník II 31 parcel 6 parcel 44 parcel Pozemky se od roku 1998 do současnosti nabízejí a prodávají za cenu 500 Kč/m2. Na ulici Městské byla cena snížena o náklady stavebníků na pořízení inženýrských sítí, Město vybudovalo jen komunikaci. 5. Podporované bydlení, sociální bydlení, zařízení sociální péče Podle EU je sociálním bydlením takové bydlení, k němuž je přístup vymezen pravidly zvýhodňujícími ty domácnosti, které mají při hledání bydlení potíže. V této oblasti nabízí město Krnov bydlení v domech s pečovatelskou službou, v domovech pro seniory, ubytování v domě pro začínající rodiny, sociální bydlení v domech pořízených se státní dotací a ubytování v ubytovně. Sociální bydlení je přizpůsobeno také pohybovým možnostem uživatelů. Domy s pečovatelskou službou Adresa Počet bytů Hlubčická, Slezská, U Jatek 181 Rooseveltova 41 Žadatelé jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu, podmínkou poskytnutí bydlení je užívání služeb pečovatelské služby. Způsob vyřizování žádostí, poskytnutí bydlení a podmínky užívání bytu stanoví občanský zákoník a Opatření obce, žádosti vyřizuje odbor správy majetku města. Pobytové sociální služby (domovy pro seniory) Zařízení Kapacita osob Domov důchodců Rooseveltova 140 Domov důchodců Ježník 35 Hlavní kriteria pro přijetí do pobytového zařízení určuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádosti o přijetí vyřizuje poskytovatel sociálních služeb. Zařízení na Ježníku má statut se zvláštním určením, k dispozici je 35 lůžek pro ženy s určenou diagnózou. 9

10 Startovací byty pro mladé rodiny Adresa Počet bytů Albrechtická 100 a 27 Žadatelem může být mladá rodina bezdětná nebo s jedním dítětem, uzavírá se smlouva o ubytování na max. 5 let. Způsob vyřizování žádostí, poskytnutí ubytování a podmínky užívání bytu stanoví občanský zákoník a Opatření obce, žádosti vyřizuje odbor správy majetku města. Sociální bydlení v domech pořízených se státní dotací Adresa Počet bytů půdní vestavby Albrechtická 43, 45, Albrechtická Opavská 43,45 41 (z toho 14 bytů podporovaných) Možnost získání bytu je omezena příjmem žadatele dle podmínek přidělení státní dotace na pořízení bytové jednotky. Způsob vyřizování žádostí, poskytnutí ubytování a podmínky užívání bytu stanoví MMR ČR, občanský zákoník a Opatření obce, žádosti vyřizuje odbor správy majetku města. Ve 14 bytech v domě Opavská 43, 45 navrhují nájemníky organizace, které v oblasti Krnovska poskytují sociální služby. Ubytování Adresa Počet pokojů Hlubčická 29 8 Chářovská Řešení krátkodobého ubytování těch, kteří přišli o bydlení v městských bytech rozhodnutím soudu nebo se bez vlastního zavinění ocitli bez střechy nad hlavou. 6. Hospodaření s bytovým fondem města, vč. výnosů a nákladů Forma správy bytového fondu Realitní kancelář APEX, Rekop Od odbor správy majetku města, oddělení správy bytů a nebytových prostor Výše nájemného 2007 regulované - podle kvality bytu od 9,08 do 18,03 Kč/m2 (měsíčně) výše pro každý rok stanovena MMR ČR neregulované podle Opatření obce (řízení obálkovou metodou, základní cena 35 Kč/m2) Výnosy z nájmu 2006, 2007 předpokládané čisté nájemné r.2006 skutečně vybrané nájemné r.2006 skutečné nájemné ubytovna r poplatky z prodlení r předpokládané čisté nájemné r.2007 skutečně vybrané nájemné r poplatky z prodlení r ,032 mil. Kč 19,623 mil. Kč 117 tis. Kč 1,402 mil. Kč 20,050 mil. Kč 20,311 mil. Kč 1,300 mil. Kč Náklady na opravy a údržbu bytového fondu 2006, ,009 mil. Kč ,260 mil. Kč 10

11 Technický stav bytových domů ve vlastnictví města Hodnocení drobné větší havarijní bez nároku opravy opravy. stav STŘECHA 15% 23% 7% 55% FASÁDA 15% 16% 36% 33% OKNA DVEŘE 12% 18% 17% % 4 11

12 ZT 15% 18% 23% 44% ELEKTRO 13% 37% 8% 42% % PLYN 1% 5% % 4 Odhad nákladů na nezbytné opravy (v cenové hladině 2007) voda, plyn, kanalizace Kč elektro Kč okna, dveře Kč fasády Kč střechy Kč výtahy Kč celkem Kč 12

13 7. Privatizace obecního bytového fondu v Krnově Počty prodaných bytů (k ) Celkem prodáno 2896 bytů Způsob stanovení prodejní ceny ZM (č. usn. 206/14) přijalo směrnici Pravidla pro prodej bytů a bytových domů. Prodejní cena bytu zde byla stanovena jako šestnáctinásobek čistého ročního nájemného bytu, a to nájemného platného v době podání žádosti o prodej. Byla poskytována sleva z takto vypočítané ceny podle počtu bytových jednotek v domě a podle stáří domu v případě, že se prodá celý dům. Pro příklad je uvedena výše čistého nájemného v roce 1996 pro byt I. kategorie 8,74 Kč/m2/měsíc. K ceně bytu byly připočítány náklady na opravy za posledních 15 let a odečtena amortizace (7% z této částky za každý rok). ZM (č. usn. 236/10) přijalo nová Pravidla pro prodej bytů a domů v majetku města. Prodejní cena bytu se podle nově přijaté metodiky stanovila jako součin užitkové plochy bytu a ceny za 1 m2 plochy bytu dle kategorie bytu (I. kat Kč/m2, IV. kat. 700 Kč/m2). Kupní cena byla upravena o slevy podle stáří domu, počtu bytů, charakteru stavební konstrukce a o přirážku v případech, kdy v domě byly max. 3 bytové jednotky. K ceně bytu byly také připočítány náklady na opravy za posledních 15 let minus amortizace 7% z této částky za každý rok. Tato metodika dosud nebyla zrušena ani změněna. 13

14 STRATEGICKÁ ČÁST 1. Optimalizace skladby a počtu bytů ve vlastnictví města Krnova 1.1 Otázky spojené s rozhodováním o další privatizaci bytového fondu jak město naloží se zbývajícím obecním bytovým fondem? Jaký je optimální počet bytů ve vlastnictví města Krnova? které funkce je město Krnov připraveno v budoucnosti plnit v oblasti bydlení? je privatizace po osmnáctiletém vývoji tržního hospodářství za 1/10 tržní hodnoty bytů ještě ekonomicky zdůvodnitelná a sociálně spravedlivá? nevyvolává časově neohraničená privatizace nové nerovnosti na již tak velmi nerovném trhu s bydlením? na jakém principu se má stanovit prodejní cena bytu? 1.2 Obecné charakteristiky míry privatizace bytového fondu většina odborníků zastává názor, že městům má zůstat určitá část bytového fondu, aby mohla přiměřeně plnit svou roli v oblasti bydlení (zejména sociálního bydlení, bydlení specifických skupin obyvatel) na základě zkušeností ze zahraničí je za přiměřený podíl ve vlastnictví města považováno 15-25% z celkového počtu bytů, jednoznačná norma však z tohoto pohledu neexistuje v současnosti z cca trvale obydlených bytů v Krnově, je ve vlastnictví města 1578 bytů, tj. cca 15% z celkového počtu bytů ve městě tržní (v místě obvyklé) ceny starších bytů 3+1 přesahují v Krnově hodnotu Kč ,--, tržní nájemné dosahovalo v roce 2007 úrovně 90 Kč/m 2 /měsíc, tj. je cca 4,5 násobně vyšší než současné regulované nájemné (Kč 20,37 v bytě bývalé I. kategorie) můžeme předpokládat, že do r bude nájemné v městských bytech představovat 30 Kč/m 2 /měsíc (regulované nájemné), sociální nájemné podle rozhodnutí RM, taktéž základní tržní nájemné dle rozhodnutí RM. pro město Krnov tak existuje reálná možnost více než 2 x znásobit (průměr tržního a sociálního nájemného) příjmy z nájemného v nejbližších letech. Z dlouhodobějšího hlediska je možno předpokládat další růst ziskovosti bytového fondu a tedy i zabezpečení kvalitní údržby bytového fondu ve vlastnictví města v souvislosti s procesem deregulace nájemného je možno předpokládat, že povinnosti obcí v oblasti bydlení budou spíše posilovány, podobně jak tomu je v jiných zemích. Střecha nad hlavou patří mezi základní lidské potřeby a její zabezpečení pro různé skupiny obyvatel, které nejsou schopny tuto potřebu uspokojit vlastními silami, bude i v budoucnu, jako jinde v Evropě, na bedrech obcí. 1.3 Principy stanovení optimálního počtu bytů ve vlastnictví města Město si ponechá ve svém vlastnictví takovou skladbu bytového fondu, která bude schopna plnit následující funkce: městu zůstane relativně významný, druhově a místně diferencovaný rozsah nájemního bytového fondu pro potřeby aktivní bytové politiky a zevrubné 14

15 vyhodnocení dopadů deregulace nájemného na provoz a správu obecního bytového fondu. Tím se vyvaruje nezvratných kroků s tím, že v budoucnu může svůj přístup revidovat a přehodnotit. skladba bytových domů ve vlastnictví města zajistí: a) kontrolu nad stavem a obrazem bytových domů v atraktivních částech města (např. centrum) b) zachování určitých celků domů ve správě města v jednotlivých lokalitách. Celky usnadní správu a údržbu. c) zachování nebytových prostor ve správě města (možnost regulace jejich využití, vnější obraz nebytových prostor, zajímavá složka příjmů města) d) město garantuje bydlení se sociálním aspektem, bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel e) různorodá skladba bytů je také v případě potřeby nástroj pro zajištění bydlení, stabilizace či motivace některých potřebných profesí či odborníků příjmy z nájemného umožní hradit běžnou údržbu a opravy, a postupně i odstranit dlouhodobě zanedbanou údržbu, provést rekonstrukce tam, kde je to nezbytné. Umožní, aby technický stav bytových domů a bytů ve vlastnictví města odpovídal stávajícím standardům bydlení příjmy z nájemného budou do budoucna schopny z velké části pokrývat investice do potřeb bydlení. Řešení této problematiky nebude výrazně zatěžovat městský rozpočet. 1.4 Stanovení ceny při privatizaci bytového fondu Obecná východiska Obdobně jako v jiných komunistických zemích také v Československu byl založen systém nerovného přístupu k bydlení. Část obyvatelstva, cca třetina, využívala možnosti nájemního bydlení, vlastníkem těchto domů byl stát, zprostředkovaně státní podniky. Nájemné bylo vždy regulované a nestačilo ani na zajištění řádné údržby. Bydlení pro tuto skupinu obyvatel bylo dotované i nová bytová výstavba byla financována ze státního rozpočtu. Zbývající část obyvatel si byla nucena zajistit bydlení vlastními silami a přes určitý systém půjček, také na vlastní náklady bydlení soukromé a družstevní. V roce 1991 se stát s ohledem na zanedbanost bytového fondu rozhodl převést tento majetek do majetku obcí. Nebyly však vytvořeny podmínky pro hospodaření s bytovým fondem a spolu s bytovými domy obce získaly také odpovědnost za jejich zanedbaný technický stav. Zákon č. 72/1994 Sb. a související předpisy umožnil obcím část břemena zanedbanosti přenést na uživatele bytů prostřednictvím privatizace bytového fondu. Zákon však nestanovil tak jako v ostatních postkomunistických zemích právo nájemníků na koupi bytu ani podmínky prodeje. Nestanovil ani časový rámec takto prováděné masové privatizace. Určení bytů k prodeji a stanovení ceny je stále v pravomoci zastupitelstev měst a obcí. Obce jsou tak i dnes velice nestandardními aktéry na trhu s byty. Město Krnov, tak jako jiná sídla, řešilo dosud privatizací základní problém převést co nejrychleji do rukou uživatelů potřebný počet bytů a přenést na ně zároveň i břemeno technického stavu prodaných domů. Tomuto cíli byla podřízena také politika prodejní ceny. Ta byla odvozena zprvu od výše nájemného a posléze od velikosti bytu a stáří domu. V obou případech je cena bytu hluboko pod cenou tržní, vytváří podmínky pro spekulace s takto výhodně zakoupenými byty a také splňuje charakteristiku mnohými odborníky kritizovaného výprodeje bytů obcemi. Při stanovení podmínek privatizace, odsouhlasilo zastupitelstvo města také seznam bytových domů, které budou prodávány. Každý nájemník městského bytu věděl, zda se právě jeho týká 15

16 privatizace bytu a v jakém časovém období se uskuteční. Prodeje dle takto schválených seznamů byly již realizovány. Cíl, který byl vymezen po roce 1991, byl již naplněn a také město Krnov se musí začít ve své politice prodejů přizpůsobovat stávající situaci na trhu. Zastavení prodeje bytů je nepopulárním opatřením ve vztahu k nájemníkům městských bytů také s ohledem na očekávané rostoucí ceny nájemného. Je ale nezbytné, aby si město zachovalo takový rozsah bytového fondu, který bude schopen z výnosů financovat nezbytné náklady a zároveň městu zajistí schopnost plnit jeho roli v zajišťování bydlení pro různé skupiny obyvatel. Tímto způsobem zabezpečí město svou zákonnou úlohu péče o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb bydlení svých občanů. Stanovení ceny Od je prodejní cena bytových domů odvozena z ceny odhadní. Odhadní cena je stanovena s ohledem na polohu domu v lokalitě, napojení na inženýrské sítě, dostupnost služeb, zaměstnání, kulturního a společenského vyžití, stavu životní prostředí, typu stavby, vybavení bytu a jeho poloze v domě. K ceně bytu bude nezbytné připočítat cenu zastavěného pozemku. Pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví Města Krnova je pro rok stanovena cena bytu jako 30% ceny určené znaleckým posudkem (ceny odhadní). Usnesení ZM č ze dne Seznam domů určených k prodeji po Usnesení ZM č. 540/12 z Ulice, č. orientační Počet bytových jednotek Nebytové prostory Albrechtická Alšova Alšova Fügnerova Hlubčická 29 7 pokojů - ubytovna 0 Chářovská Mánesova Nám. Míru Petrovická Textilní U Požárníků U Požárníků Usnesení ZM č. 728/17 z Ulice, č. orientační Počet bytových jednotek Nebytové prostory Petrovická 1 15 Ano Petrovická 3 6 Ano Nám. Hrdinů 14 6 Ano Při prodeji bytů v uvedených domech nabídne Město Krnov převod bytu nájemcům s platnou nájemní smlouvou. Podmínkou prodeje bude přijetí nabídky alespoň od 65 % nájemníků. Každý se zájemců potvrdí svůj záměr koupit byt písemným prohlášením a složením zálohy ve výši Kč 5.000,--. Záloha bude započítána na kupní cenu. V případě nezájmu nájemníků o koupi bytu, rozhodne zastupitelstvo města o veřejné nabídce bytů nebo domu. 16

17 Byty v domech budou nabízeny dle abecedního seznamu adresy domu. Rozhodnutí o prodeji bytových domů se nevztahuje na prodej nebytových prostor, které se v nich nacházejí. 17

18 2. Správa bytového fondu Bytový fond musí být využíván účelně a hospodárně. Správce bytů pečuje o svěřený majetek tak, aby nedocházelo k jeho zničení, poškození nebo zneužití. 2.1 Vztahy nájemce a pronajímatele Dle Občanského zákoníku je pronajímatel povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, tzn. udržovat byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, provádět řádnou údržbu domu a jeho zařízení a řádně poskytovat plnění (služby) s užíváním bytu a domu spojená. Potřebné činnosti zajišťuje v městských bytech oddělení správy bytů a nebytových prostor odboru správy majetku města. Je to zejména vystavování nájemních smluv, výběr a evidence nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů, zajišťování potřebných revizí, zajištění smluvních vztahů s dodavateli služeb, pasportizace bytů a domů a přejímání provedených prací. Tyto činnosti jsou společně s poskytovanými službami jiných subjektů klasifikovány jako ostatní služby. Dále jsou to práce na bytovém fondu, kdy se podle rozsahu a charakteru prováděných prací jedná o běžnou údržbu, běžné opravy, větší (jmenovité) opravy, rekonstrukce a investice. Zdrojem financování uvedených činností, služeb a prací je vybrané čisté nájemné z městských bytů. 2.2 Financování provozu bytových domů Stávající stav Nyní se provoz jednotlivých domů financuje z vybraného čistého nájemného bez ohledu na výši finančního výnosu příslušného domu. Plán oprav a rekonstrukcí je navržen jen s vazbou na současný stav domů. Podle harmonogramu oprav se opravují technologicky související celky rozvody vody a topení, výměny oken a oprava fasád, rekonstrukce výtahů. Současně se rekonstruují uvolněné byty. V nákladech na provoz domů je dále zahrnuta splátka povodňové půjčky poskytnutá státem v roce Příjmy a výdaje rok příjmy v tis.kč běžné opravy v tis Kč ostatní služby v tis Kč jmenovité akce (adresné opravy nad 100 tis.) povodňová půjčka v tis Kč investice v tis Kč (odhad)

19 Výhled S ohledem na deregulaci nájemného a způsob obsazování vybraných bytů na základě nabídky tržního nájemného, je možno kalkulovat se zvýšenými příjmy čistého nájemného. Tak bude vytvořen dostatečný zdroj pro obnovu městských bytů. Dokončí se celoplošné výměny oken, opravy fasád a rekonstrukce výtahů. Stále se budou rekonstruovat uvolněné byty. Předpokládá se zavedení samostatných účtů jednotlivých domů. Princip solidarity by se pak uplatňoval jen pro určitou část vybraného nájemného. S postupujícím časem přesáhne podíl investic náklady na běžné opravy. Město nebude jen udržovat své byty, ale nabízet bydlení určitého standardu. Výhled příjmů a výdajů rok příjmy v tis Kč běžné opravy v tis. Kč ostatní služby v tis. Kč jmenovité akce (adresné opravy nad 100 tis.) náklady na správu v tis. Kč povodňová půjčka v tis. Kč investice v tis. Kč půjčka splacena Základním principem je užití příjmů z nájemného z bytů pro potřeby oprav, údržby a investic do bytového fondu města. V případě přebytku, bude tento sloužit k vytváření rezervy účelově vázané na realizaci bytové politiky. 2.3 Nájemné Za užívání bytu je nájemce povinen pronajímateli platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby). Výše nájemného v městských bytech stanoví opatření obce Poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku Města Krnova. Postupnou deregulací nájemného u bytů, kde vznikly nájemní vztahy v dřívějším období, dojde ke stanovení výše nájemného odpovídajícího nákladům na udržování a reprodukci bytu. Deregulace nájemného bude podle současných právních předpisů ukončena zvýšením nájemného v roce Později bude možné stanovit nájemné dohodou smluvních stran. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši trojnásobku měsíčního čistého nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nájemné je možné hradit takovým způsobem, který nájemníkovi vyhovuje. Zvolí si možnost platby prostřednictvím systému SIPO, převodem z účtu nebo hotově na pokladně odboru správy majetku města. 19

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Zvýšení variability bytového fondu Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková, Institut regionálních informací,

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více