OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6"

Transkript

1

2 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY PRO BYTOVOU VÝSTAVBU PODPOROVANÉ BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE 9 6. HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM MĚSTA, VČ. VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PRIVATIZACE OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU V KRNOVĚ 13 STRATEGICKÁ ČÁST OPTIMALIZACE SKLADBY A POČTU BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KRNOVA SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU LOKALITY PRO NOVOU BYTOVOU VÝSTAVBU 22 2

3 ÚVOD Bydlení představuje jednu ze základních podmínek zachování a rozvoje funkcí města a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Role města je v této oblasti nezastupitelná. Stát vytváří pouze právní rámec a základní podmínky pro zabezpečení bydlení občanů. Největší tíhu realizace podmínek bydlení nesou obce. Je to dáno také tím, že jsou v současnosti významným majitelem na trhu s byty a zákon o obcích jim obecně ukládá povinnost vytvářet příznivé podmínky pro život občanů. Nepříjemné je, že jejich role v oblasti bydlení není jasně definována a v podvědomí občanů stále přežívá představa, že obec je povinna jim střechu nad hlavou zajistit. Dalším problémem je, že obce mají v současné době dvojjedinou roli jednak mají s péčí řádného hospodáře maximalizovat výnosy ze svého majetku tak, aby se účinně naplňovala příjmová stránka obecního rozpočtu, a jednak mají obce za úkol pečovat o rozvoj podmínek pro své občany, včetně podmínek pro bydlení. K poskytování pomoci skupinám osob, které jsou ohroženy chudobou či sociálním vyloučením, nejsou obce zavázány a stát nemá nástroje, kterými by plnění těchto úkolů prosadil. S tím souvisí i nejasná definice segmentu sociálního bydlení u nás. Lze se však v této otázce opírat o Rozhodnutí EK z , které sociální bydlení definuje jako: zařízení sociálního bydlení poskytované znevýhodněným občanům nebo příslušníkům sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou schopni z důvodů omezené solventnosti získat bydlení za tržních podmínek. Přiznáme-li se k principu subsidiarity, pak v situaci, kdy bydlení si není schopen zajistit občan sám svými silami a silami své rodiny, povinnost přechází na obec, aby mu zajistila tuto základní životní potřebu. Je proto důležité, aby si i naše město definovalo minimálně zásady své vlastní bytové politiky, která na základě zevrubné analýzy místních podmínek určí cíle a stanoví záměry krátkodobého i střednědobého horizontu. Od chvíle, kdy se město stalo vlastníkem velkého počtu bytů (1993), byly otázky s nimi spojené řešeny pouze dílčími kroky a dosud žádná z politických reprezentací nevytvořila komplexní a koncepční pohled na tuto dosti vážnou politiku města. Příprava jednotlivých opatření byla přenášena na výkonný orgán, na odbor úřadu, aniž by bylo jasně definováno politické zadání. Odbor potom nezaslouženě sklízel také kritiku. 3

4 Je nezbytné jednotlivé dílčí otázky spojit do jednotného dokumentu, který bude řešit: správu, privatizaci a její zásady, definování adresátů jednotlivých druhů bydlení, definování sociálního bydlení, rekonstrukci městského bytového fondu, způsob nakládání s výnosy apod. Rada města na své schůzi schválila teze zadání formulace bytové politiky a ustanovila pracovní skupinu. Pracovní skupina se na svých jednáních zabývala stávajícím stavem bytového fondu města a možnostmi dalšího nakládání s bytovými domy. Závěry pracovní skupiny se staly podkladem pro vytvoření dokumentu, který projednala rada města usnesením č. 1378/47 ze dne a schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 728/17 ze dne Složení pracovní skupiny Renata Ramazanová Mgr. Alena Krušinová Ing. Bedřich Marek Ing. Libor Nowak Jaroslav Mlček Josef Hercig Mgr. Ludmila Čajanová Ing. Jaromír Foltýn Lubomír Halaška Bc. Petr Fojtík Radomíra Strumínská Jakub Horáček Zpracovatelé Renata Ramazanová Ing. Bedřich Marek Ing. Lenka Andršová 4

5 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Atraktivita bydlení v Krnově 1.1 Základní charakteristiky města s vlivem na atraktivitu bydlení Geografie Město Krnov je situováno v severovýchodní části České republiky na soutoku řeky Opavy s Opavicí, v podhůří Nízkého Jeseníku v těsné blízkosti česko-polské hranice v Moravskoslezském kraji. Dle počtu obyvatel se jedná o 48. největší město v ČR. Krnovsko má charakter průmyslově zemědělské oblasti. Rozloha města: 44,4 km 2. Pozitivním faktorem geografické polohy je malebnost města samotného a jeho okolí, negativem je značná odlehlost od hlavních tras a složitá dopravní dostupnost. Velikost města je dalším příznivým faktorem, zachovány jsou sociální vazby, není nezbytné se po městě pohybovat dopravními prostředky. Životní prostředí Podle sociologického průzkumu, který ve městě proběhl v roce 2005, je 83 % obyvatel spokojeno s kvalitou životního prostředí města a dobré životní prostředí je považováno za výhodu života na Krnovsku hned za vlastnictvím domu či rodinným zázemím. I když je kvalita životního prostředí hodnocena velice dobře, považují obyvatelé investice do životního prostředí za jedny z nejdůležitějších. Toto vše ukazuje, že vztah obyvatel k životnímu prostředí a zájem o udržení jeho kvality je velmi důležitým a zavazujícím ukazatelem udržitelného rozvoje města. Problémy, které je třeba řešit, se obvykle prolínají ve více složkách životního prostředí, ovlivňují život ve městě všestranně a mají své ekonomické i sociální rozměry. Ekonomika a pracovní příležitosti Se změnami tržního prostředí po roce 1990, se změnila také ekonomická struktura na území města. Krnov, který byl znám jako textilní město, musel čelit postupnému zániku textilních závodů. Rozpad velkých závodů dal ovšem příležitost středním a malým podnikatelům, kteří se přeorientovali především na strojírenskou výrobu. Vývojové perspektivy jsou optimistické. Město zřídilo průmyslovou zónu a přivedlo zahraniční investory, strojírenská výroba se přeorientovala na složitější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a dobré podnikatelské prostředí podpořil i vstup České republiky do EU. Vybavenost Město Krnov disponuje vybaveností odpovídající velikosti sídla. V dostatečné míře jsou zastoupeny školy od mateřských po střední, kulturní instituce a sportovní zařízení. Jsou vytvořeny podmínky pro vzdělávání nejmladší generace, celoživotní vzdělávání i aktivní trávení volného času. Pozitivní je také situace v zastoupení služeb a institucí. Bezpečí Bez ohledu na blízkost hranic, je Krnov místem bezpečným. Kriminalita má sestupný charakter a ani v minulosti nebyla problémem, který by ovlivňoval kvalitu života v Krnově. 5

6 2. Obyvatelstvo, domácnosti a předpokládaný demografický vývoj Tabulka č. 1 Obyvatelstvo 06/2008 Místní části ženy muži celkem Pod Bezručovým vrchem Pod Cvilínem Krásné Loučky Krnov celkem Pramen: MěÚ Krnov, evidence obyvatel Tabulka č. 2 Vývoj počtu obyvatel Krnova v letech Rok 1991 Rok 1992 Rok 1993 Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok Pramen: ČSÚ a MěÚ Krnov, evidence obyvatel Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel v letech Zdroj: ČSÚ a MěÚ Krnov, evidence obyvatel Migrace Kladný vývoj přirozeného přírůstku obyvatel do roku 1995 byl následován také pozitivním saldem migrace. Nejvyšší nárůst přistěhovalých obyvatel se uskutečnil v roce V letech 1996 a 1997 kladné saldo migrace ještě nahrazovalo přirozený úbytek obyvatelstva Krnova, v následujících letech a především v roce 1998 vykazuje nejvyšší ztrátu migrace. V roce 2005 lze zaznamenat nejvyšší nárůst vystěhovaných obyvatel (458 oproti 305 přistěhovalých). Během posledních 14ti let je klesající trend salda migrace způsoben především odchodem obyvatelstva za prací či z jiných sociálních příčin. Tabulka č. 3 Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo 2001 celkem v tom ve věku (4,6% obyvatel) (12,4% obyvatel) (6,7% obyvatel) (17,3% obyvatel) (12,7% obyvatel) (14,6% obyvatel) (14,7% obyvatel) (4,1% obyvatel) 6

7 (7,1% obyvatel) 75+nez (5,7% obyvatel) Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Graf č. 2 Demografický strom obyvatel Krnova k 06/2008 Pramen: Evidence obyvatel MěÚ Krnov Vzdělanostní struktura obyvatel V Krnově je velká kapacita adaptabilního obyvatelstva převážně s nižší vzdělanostní úrovní. Ve struktuře vzdělání se, ale jinak město Krnov od složení celé ČR příliš neliší. Pouze u vysokoškolsky vzdělaných občanů lze vysledovat nižší podíl takto vzdělané krnovské populace než v celé ČR. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 7,1 % obyvatel města Krnova (dle SLDB 2001 celá ČR čítá 8,9 %). Výrazně jsou naopak v Krnově zastoupeni lidé se středoškolským vzděláním bez maturity, a to 37,5 %. Nepříznivým stavem je vysoký počet obyvatel se základním vzděláním, jejichž uplatnění na trhu práce je v celé řadě případů velmi ohroženo. Předpokládaný demografický vývoj Pro město je výzvou a cílem dosáhnout obyvatel. K tomuto je nezbytné vytvořit podmínky a bydlení je jednou z nich. Dalšími požadavky je dostupnost pracovních příležitostí i pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a komunikační dostupnost města taková, aby nebylo časově náročné pro obyvatele dojíždět také za prací do větších center. 3. Bytový fond na území města Tabulka č. 4 Trvale obydlené byty Právní důvod užívání počet v % Ve vlastním domě ,7 Byt v osobním vlastnictví ,2 Jiné bezplatné užívání bytu 254 2,7 Byt nájemní (vč. LBD) ,1 Byt člena stavebního družstva 848 8,9 Byt člena družstva nájemců 9 0,1 Byt služební, domovnický 36 0,4 Jiný důvod 197 2,1 celkem Zdroj ČSÚ

8 Graf č. 3 Byty podle vlastnictví Ve vlastním domě Byt v osobním vlastnictví Jiné bezplatné užívání bytu Byt nájemní (vč. LBD) zdroj ČSU 2001 Byt člena Byty ve vlastnictví města Tabulka č. 5 Vývoj počtu bytů Rok 1995 Rok bytů 1578 bytů Tabulka č. 6 Byty a domy ve vlastnictví města podle velikosti počet bytových domů počet bytů počet bytů podle velikosti Graf č. 4 Bytový fond města podle kvality 8% 4% 3% I.kategorie II.kategorie III.kategorie IV.kategorie 85% Pozn. Dle zákona č. 107/2006 Sb. se byty již nerozdělují do kategorií, platným pojmem ve smyslu jeho kvality je byt (bývalá kategorie I. a II.) a byt se sníženou kvalitou (bývalá kategorie III. a IV). Graf má především informativní charakter. 8

9 4. Nová bytová výstavba a rozvojové lokality pro bytovou výstavbu Tabulka č. 7 Nová bytová výstavba lokalita počet bytových jednotek DPS Rooseveltova 35 kasárna 36 Albrechtická 100a 27 Chářovská 82, ubytovna 13 Půdní vestavby 23 Albrechtická Opavská celkem 208 Lokality pro individuální výstavbu Ježník I ul. Městská Ježník II 31 parcel 6 parcel 44 parcel Pozemky se od roku 1998 do současnosti nabízejí a prodávají za cenu 500 Kč/m2. Na ulici Městské byla cena snížena o náklady stavebníků na pořízení inženýrských sítí, Město vybudovalo jen komunikaci. 5. Podporované bydlení, sociální bydlení, zařízení sociální péče Podle EU je sociálním bydlením takové bydlení, k němuž je přístup vymezen pravidly zvýhodňujícími ty domácnosti, které mají při hledání bydlení potíže. V této oblasti nabízí město Krnov bydlení v domech s pečovatelskou službou, v domovech pro seniory, ubytování v domě pro začínající rodiny, sociální bydlení v domech pořízených se státní dotací a ubytování v ubytovně. Sociální bydlení je přizpůsobeno také pohybovým možnostem uživatelů. Domy s pečovatelskou službou Adresa Počet bytů Hlubčická, Slezská, U Jatek 181 Rooseveltova 41 Žadatelé jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu, podmínkou poskytnutí bydlení je užívání služeb pečovatelské služby. Způsob vyřizování žádostí, poskytnutí bydlení a podmínky užívání bytu stanoví občanský zákoník a Opatření obce, žádosti vyřizuje odbor správy majetku města. Pobytové sociální služby (domovy pro seniory) Zařízení Kapacita osob Domov důchodců Rooseveltova 140 Domov důchodců Ježník 35 Hlavní kriteria pro přijetí do pobytového zařízení určuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádosti o přijetí vyřizuje poskytovatel sociálních služeb. Zařízení na Ježníku má statut se zvláštním určením, k dispozici je 35 lůžek pro ženy s určenou diagnózou. 9

10 Startovací byty pro mladé rodiny Adresa Počet bytů Albrechtická 100 a 27 Žadatelem může být mladá rodina bezdětná nebo s jedním dítětem, uzavírá se smlouva o ubytování na max. 5 let. Způsob vyřizování žádostí, poskytnutí ubytování a podmínky užívání bytu stanoví občanský zákoník a Opatření obce, žádosti vyřizuje odbor správy majetku města. Sociální bydlení v domech pořízených se státní dotací Adresa Počet bytů půdní vestavby Albrechtická 43, 45, Albrechtická Opavská 43,45 41 (z toho 14 bytů podporovaných) Možnost získání bytu je omezena příjmem žadatele dle podmínek přidělení státní dotace na pořízení bytové jednotky. Způsob vyřizování žádostí, poskytnutí ubytování a podmínky užívání bytu stanoví MMR ČR, občanský zákoník a Opatření obce, žádosti vyřizuje odbor správy majetku města. Ve 14 bytech v domě Opavská 43, 45 navrhují nájemníky organizace, které v oblasti Krnovska poskytují sociální služby. Ubytování Adresa Počet pokojů Hlubčická 29 8 Chářovská Řešení krátkodobého ubytování těch, kteří přišli o bydlení v městských bytech rozhodnutím soudu nebo se bez vlastního zavinění ocitli bez střechy nad hlavou. 6. Hospodaření s bytovým fondem města, vč. výnosů a nákladů Forma správy bytového fondu Realitní kancelář APEX, Rekop Od odbor správy majetku města, oddělení správy bytů a nebytových prostor Výše nájemného 2007 regulované - podle kvality bytu od 9,08 do 18,03 Kč/m2 (měsíčně) výše pro každý rok stanovena MMR ČR neregulované podle Opatření obce (řízení obálkovou metodou, základní cena 35 Kč/m2) Výnosy z nájmu 2006, 2007 předpokládané čisté nájemné r.2006 skutečně vybrané nájemné r.2006 skutečné nájemné ubytovna r poplatky z prodlení r předpokládané čisté nájemné r.2007 skutečně vybrané nájemné r poplatky z prodlení r ,032 mil. Kč 19,623 mil. Kč 117 tis. Kč 1,402 mil. Kč 20,050 mil. Kč 20,311 mil. Kč 1,300 mil. Kč Náklady na opravy a údržbu bytového fondu 2006, ,009 mil. Kč ,260 mil. Kč 10

11 Technický stav bytových domů ve vlastnictví města Hodnocení drobné větší havarijní bez nároku opravy opravy. stav STŘECHA 15% 23% 7% 55% FASÁDA 15% 16% 36% 33% OKNA DVEŘE 12% 18% 17% % 4 11

12 ZT 15% 18% 23% 44% ELEKTRO 13% 37% 8% 42% % PLYN 1% 5% % 4 Odhad nákladů na nezbytné opravy (v cenové hladině 2007) voda, plyn, kanalizace Kč elektro Kč okna, dveře Kč fasády Kč střechy Kč výtahy Kč celkem Kč 12

13 7. Privatizace obecního bytového fondu v Krnově Počty prodaných bytů (k ) Celkem prodáno 2896 bytů Způsob stanovení prodejní ceny ZM (č. usn. 206/14) přijalo směrnici Pravidla pro prodej bytů a bytových domů. Prodejní cena bytu zde byla stanovena jako šestnáctinásobek čistého ročního nájemného bytu, a to nájemného platného v době podání žádosti o prodej. Byla poskytována sleva z takto vypočítané ceny podle počtu bytových jednotek v domě a podle stáří domu v případě, že se prodá celý dům. Pro příklad je uvedena výše čistého nájemného v roce 1996 pro byt I. kategorie 8,74 Kč/m2/měsíc. K ceně bytu byly připočítány náklady na opravy za posledních 15 let a odečtena amortizace (7% z této částky za každý rok). ZM (č. usn. 236/10) přijalo nová Pravidla pro prodej bytů a domů v majetku města. Prodejní cena bytu se podle nově přijaté metodiky stanovila jako součin užitkové plochy bytu a ceny za 1 m2 plochy bytu dle kategorie bytu (I. kat Kč/m2, IV. kat. 700 Kč/m2). Kupní cena byla upravena o slevy podle stáří domu, počtu bytů, charakteru stavební konstrukce a o přirážku v případech, kdy v domě byly max. 3 bytové jednotky. K ceně bytu byly také připočítány náklady na opravy za posledních 15 let minus amortizace 7% z této částky za každý rok. Tato metodika dosud nebyla zrušena ani změněna. 13

14 STRATEGICKÁ ČÁST 1. Optimalizace skladby a počtu bytů ve vlastnictví města Krnova 1.1 Otázky spojené s rozhodováním o další privatizaci bytového fondu jak město naloží se zbývajícím obecním bytovým fondem? Jaký je optimální počet bytů ve vlastnictví města Krnova? které funkce je město Krnov připraveno v budoucnosti plnit v oblasti bydlení? je privatizace po osmnáctiletém vývoji tržního hospodářství za 1/10 tržní hodnoty bytů ještě ekonomicky zdůvodnitelná a sociálně spravedlivá? nevyvolává časově neohraničená privatizace nové nerovnosti na již tak velmi nerovném trhu s bydlením? na jakém principu se má stanovit prodejní cena bytu? 1.2 Obecné charakteristiky míry privatizace bytového fondu většina odborníků zastává názor, že městům má zůstat určitá část bytového fondu, aby mohla přiměřeně plnit svou roli v oblasti bydlení (zejména sociálního bydlení, bydlení specifických skupin obyvatel) na základě zkušeností ze zahraničí je za přiměřený podíl ve vlastnictví města považováno 15-25% z celkového počtu bytů, jednoznačná norma však z tohoto pohledu neexistuje v současnosti z cca trvale obydlených bytů v Krnově, je ve vlastnictví města 1578 bytů, tj. cca 15% z celkového počtu bytů ve městě tržní (v místě obvyklé) ceny starších bytů 3+1 přesahují v Krnově hodnotu Kč ,--, tržní nájemné dosahovalo v roce 2007 úrovně 90 Kč/m 2 /měsíc, tj. je cca 4,5 násobně vyšší než současné regulované nájemné (Kč 20,37 v bytě bývalé I. kategorie) můžeme předpokládat, že do r bude nájemné v městských bytech představovat 30 Kč/m 2 /měsíc (regulované nájemné), sociální nájemné podle rozhodnutí RM, taktéž základní tržní nájemné dle rozhodnutí RM. pro město Krnov tak existuje reálná možnost více než 2 x znásobit (průměr tržního a sociálního nájemného) příjmy z nájemného v nejbližších letech. Z dlouhodobějšího hlediska je možno předpokládat další růst ziskovosti bytového fondu a tedy i zabezpečení kvalitní údržby bytového fondu ve vlastnictví města v souvislosti s procesem deregulace nájemného je možno předpokládat, že povinnosti obcí v oblasti bydlení budou spíše posilovány, podobně jak tomu je v jiných zemích. Střecha nad hlavou patří mezi základní lidské potřeby a její zabezpečení pro různé skupiny obyvatel, které nejsou schopny tuto potřebu uspokojit vlastními silami, bude i v budoucnu, jako jinde v Evropě, na bedrech obcí. 1.3 Principy stanovení optimálního počtu bytů ve vlastnictví města Město si ponechá ve svém vlastnictví takovou skladbu bytového fondu, která bude schopna plnit následující funkce: městu zůstane relativně významný, druhově a místně diferencovaný rozsah nájemního bytového fondu pro potřeby aktivní bytové politiky a zevrubné 14

15 vyhodnocení dopadů deregulace nájemného na provoz a správu obecního bytového fondu. Tím se vyvaruje nezvratných kroků s tím, že v budoucnu může svůj přístup revidovat a přehodnotit. skladba bytových domů ve vlastnictví města zajistí: a) kontrolu nad stavem a obrazem bytových domů v atraktivních částech města (např. centrum) b) zachování určitých celků domů ve správě města v jednotlivých lokalitách. Celky usnadní správu a údržbu. c) zachování nebytových prostor ve správě města (možnost regulace jejich využití, vnější obraz nebytových prostor, zajímavá složka příjmů města) d) město garantuje bydlení se sociálním aspektem, bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel e) různorodá skladba bytů je také v případě potřeby nástroj pro zajištění bydlení, stabilizace či motivace některých potřebných profesí či odborníků příjmy z nájemného umožní hradit běžnou údržbu a opravy, a postupně i odstranit dlouhodobě zanedbanou údržbu, provést rekonstrukce tam, kde je to nezbytné. Umožní, aby technický stav bytových domů a bytů ve vlastnictví města odpovídal stávajícím standardům bydlení příjmy z nájemného budou do budoucna schopny z velké části pokrývat investice do potřeb bydlení. Řešení této problematiky nebude výrazně zatěžovat městský rozpočet. 1.4 Stanovení ceny při privatizaci bytového fondu Obecná východiska Obdobně jako v jiných komunistických zemích také v Československu byl založen systém nerovného přístupu k bydlení. Část obyvatelstva, cca třetina, využívala možnosti nájemního bydlení, vlastníkem těchto domů byl stát, zprostředkovaně státní podniky. Nájemné bylo vždy regulované a nestačilo ani na zajištění řádné údržby. Bydlení pro tuto skupinu obyvatel bylo dotované i nová bytová výstavba byla financována ze státního rozpočtu. Zbývající část obyvatel si byla nucena zajistit bydlení vlastními silami a přes určitý systém půjček, také na vlastní náklady bydlení soukromé a družstevní. V roce 1991 se stát s ohledem na zanedbanost bytového fondu rozhodl převést tento majetek do majetku obcí. Nebyly však vytvořeny podmínky pro hospodaření s bytovým fondem a spolu s bytovými domy obce získaly také odpovědnost za jejich zanedbaný technický stav. Zákon č. 72/1994 Sb. a související předpisy umožnil obcím část břemena zanedbanosti přenést na uživatele bytů prostřednictvím privatizace bytového fondu. Zákon však nestanovil tak jako v ostatních postkomunistických zemích právo nájemníků na koupi bytu ani podmínky prodeje. Nestanovil ani časový rámec takto prováděné masové privatizace. Určení bytů k prodeji a stanovení ceny je stále v pravomoci zastupitelstev měst a obcí. Obce jsou tak i dnes velice nestandardními aktéry na trhu s byty. Město Krnov, tak jako jiná sídla, řešilo dosud privatizací základní problém převést co nejrychleji do rukou uživatelů potřebný počet bytů a přenést na ně zároveň i břemeno technického stavu prodaných domů. Tomuto cíli byla podřízena také politika prodejní ceny. Ta byla odvozena zprvu od výše nájemného a posléze od velikosti bytu a stáří domu. V obou případech je cena bytu hluboko pod cenou tržní, vytváří podmínky pro spekulace s takto výhodně zakoupenými byty a také splňuje charakteristiku mnohými odborníky kritizovaného výprodeje bytů obcemi. Při stanovení podmínek privatizace, odsouhlasilo zastupitelstvo města také seznam bytových domů, které budou prodávány. Každý nájemník městského bytu věděl, zda se právě jeho týká 15

16 privatizace bytu a v jakém časovém období se uskuteční. Prodeje dle takto schválených seznamů byly již realizovány. Cíl, který byl vymezen po roce 1991, byl již naplněn a také město Krnov se musí začít ve své politice prodejů přizpůsobovat stávající situaci na trhu. Zastavení prodeje bytů je nepopulárním opatřením ve vztahu k nájemníkům městských bytů také s ohledem na očekávané rostoucí ceny nájemného. Je ale nezbytné, aby si město zachovalo takový rozsah bytového fondu, který bude schopen z výnosů financovat nezbytné náklady a zároveň městu zajistí schopnost plnit jeho roli v zajišťování bydlení pro různé skupiny obyvatel. Tímto způsobem zabezpečí město svou zákonnou úlohu péče o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb bydlení svých občanů. Stanovení ceny Od je prodejní cena bytových domů odvozena z ceny odhadní. Odhadní cena je stanovena s ohledem na polohu domu v lokalitě, napojení na inženýrské sítě, dostupnost služeb, zaměstnání, kulturního a společenského vyžití, stavu životní prostředí, typu stavby, vybavení bytu a jeho poloze v domě. K ceně bytu bude nezbytné připočítat cenu zastavěného pozemku. Pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví Města Krnova je pro rok stanovena cena bytu jako 30% ceny určené znaleckým posudkem (ceny odhadní). Usnesení ZM č ze dne Seznam domů určených k prodeji po Usnesení ZM č. 540/12 z Ulice, č. orientační Počet bytových jednotek Nebytové prostory Albrechtická Alšova Alšova Fügnerova Hlubčická 29 7 pokojů - ubytovna 0 Chářovská Mánesova Nám. Míru Petrovická Textilní U Požárníků U Požárníků Usnesení ZM č. 728/17 z Ulice, č. orientační Počet bytových jednotek Nebytové prostory Petrovická 1 15 Ano Petrovická 3 6 Ano Nám. Hrdinů 14 6 Ano Při prodeji bytů v uvedených domech nabídne Město Krnov převod bytu nájemcům s platnou nájemní smlouvou. Podmínkou prodeje bude přijetí nabídky alespoň od 65 % nájemníků. Každý se zájemců potvrdí svůj záměr koupit byt písemným prohlášením a složením zálohy ve výši Kč 5.000,--. Záloha bude započítána na kupní cenu. V případě nezájmu nájemníků o koupi bytu, rozhodne zastupitelstvo města o veřejné nabídce bytů nebo domu. 16

17 Byty v domech budou nabízeny dle abecedního seznamu adresy domu. Rozhodnutí o prodeji bytových domů se nevztahuje na prodej nebytových prostor, které se v nich nacházejí. 17

18 2. Správa bytového fondu Bytový fond musí být využíván účelně a hospodárně. Správce bytů pečuje o svěřený majetek tak, aby nedocházelo k jeho zničení, poškození nebo zneužití. 2.1 Vztahy nájemce a pronajímatele Dle Občanského zákoníku je pronajímatel povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, tzn. udržovat byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, provádět řádnou údržbu domu a jeho zařízení a řádně poskytovat plnění (služby) s užíváním bytu a domu spojená. Potřebné činnosti zajišťuje v městských bytech oddělení správy bytů a nebytových prostor odboru správy majetku města. Je to zejména vystavování nájemních smluv, výběr a evidence nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů, zajišťování potřebných revizí, zajištění smluvních vztahů s dodavateli služeb, pasportizace bytů a domů a přejímání provedených prací. Tyto činnosti jsou společně s poskytovanými službami jiných subjektů klasifikovány jako ostatní služby. Dále jsou to práce na bytovém fondu, kdy se podle rozsahu a charakteru prováděných prací jedná o běžnou údržbu, běžné opravy, větší (jmenovité) opravy, rekonstrukce a investice. Zdrojem financování uvedených činností, služeb a prací je vybrané čisté nájemné z městských bytů. 2.2 Financování provozu bytových domů Stávající stav Nyní se provoz jednotlivých domů financuje z vybraného čistého nájemného bez ohledu na výši finančního výnosu příslušného domu. Plán oprav a rekonstrukcí je navržen jen s vazbou na současný stav domů. Podle harmonogramu oprav se opravují technologicky související celky rozvody vody a topení, výměny oken a oprava fasád, rekonstrukce výtahů. Současně se rekonstruují uvolněné byty. V nákladech na provoz domů je dále zahrnuta splátka povodňové půjčky poskytnutá státem v roce Příjmy a výdaje rok příjmy v tis.kč běžné opravy v tis Kč ostatní služby v tis Kč jmenovité akce (adresné opravy nad 100 tis.) povodňová půjčka v tis Kč investice v tis Kč (odhad)

19 Výhled S ohledem na deregulaci nájemného a způsob obsazování vybraných bytů na základě nabídky tržního nájemného, je možno kalkulovat se zvýšenými příjmy čistého nájemného. Tak bude vytvořen dostatečný zdroj pro obnovu městských bytů. Dokončí se celoplošné výměny oken, opravy fasád a rekonstrukce výtahů. Stále se budou rekonstruovat uvolněné byty. Předpokládá se zavedení samostatných účtů jednotlivých domů. Princip solidarity by se pak uplatňoval jen pro určitou část vybraného nájemného. S postupujícím časem přesáhne podíl investic náklady na běžné opravy. Město nebude jen udržovat své byty, ale nabízet bydlení určitého standardu. Výhled příjmů a výdajů rok příjmy v tis Kč běžné opravy v tis. Kč ostatní služby v tis. Kč jmenovité akce (adresné opravy nad 100 tis.) náklady na správu v tis. Kč povodňová půjčka v tis. Kč investice v tis. Kč půjčka splacena Základním principem je užití příjmů z nájemného z bytů pro potřeby oprav, údržby a investic do bytového fondu města. V případě přebytku, bude tento sloužit k vytváření rezervy účelově vázané na realizaci bytové politiky. 2.3 Nájemné Za užívání bytu je nájemce povinen pronajímateli platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby). Výše nájemného v městských bytech stanoví opatření obce Poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku Města Krnova. Postupnou deregulací nájemného u bytů, kde vznikly nájemní vztahy v dřívějším období, dojde ke stanovení výše nájemného odpovídajícího nákladům na udržování a reprodukci bytu. Deregulace nájemného bude podle současných právních předpisů ukončena zvýšením nájemného v roce Později bude možné stanovit nájemné dohodou smluvních stran. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši trojnásobku měsíčního čistého nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nájemné je možné hradit takovým způsobem, který nájemníkovi vyhovuje. Zvolí si možnost platby prostřednictvím systému SIPO, převodem z účtu nebo hotově na pokladně odboru správy majetku města. 19

ČÁST I. CENA POZEMKU. zástavby - bez inž. sítí prodej více stavebních parcel

ČÁST I. CENA POZEMKU. zástavby - bez inž. sítí prodej více stavebních parcel Opatření obce č. 3/2009 Prodej pozemků ve vlastnictví Města Krnova Toto opatření vymezuje lokality a specifikuje cenová pásma na území města Krnova a stanovuje ceny a podmínky prodeje pozemků v majetku

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl. města Prahy svěřených do správy MČ Praha Zbraslav

KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl. města Prahy svěřených do správy MČ Praha Zbraslav Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav tel/fax: +420 257 111 888 e- mail: info@mc-zbraslav.cz http: www.mc-zbraslav.cz KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 21. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 21. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 029/12/Za U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 21. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1036/29 1067/29 Rozdělovník - členové

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/15/Ko U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 48/3-85/3 Obdrží:

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU V UBYTOVNĚ soc. byt pro mladé (startovací)

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU V UBYTOVNĚ soc. byt pro mladé (startovací) NABÍDKA VOLNÉHO BYTU V UBYTOVNĚ soc. byt pro mladé (startovací) byt č. 10 na ul. Albrechtická 100A velikost 0 + 1, 33,24 m 2, 2. NP Nájem (40,-- Kč/m2) 1.350,-- 1.430,-- (každá další Kč 390,--) 2.780,--

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám.

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. ZM města KRNOVA SS 28/14/Ko U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. Hrdinů v Krnově č. usn. 846/28 899/28 Obdrží:

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Rada města KRNOVA SS 086/010/Če U S N E S E N Í

Rada města KRNOVA SS 086/010/Če U S N E S E N Í Rada města KRNOVA SS 086/010/Če U S N E S E N Í 86. schůze Rady města Krnova, konané v pondělí dne 20. září 2010 ve 13:00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2620/86 2657/ 86 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 27/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 27/14/Ko ZM města KRNOVA SS 27/14/Ko U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 25. června 2014 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 820/27 845/27

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna Obec Hrušovany u Brna Určeno: Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna Důvodová zpráva č.: 19/1 Zpracoval: Rožnovský Č. jednání: 1/2017 Předkládá: Rada obce Dne: 13. 2. 2017 Útvar: starosta Název materiálu:

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 26/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 26/14/Ko ZM města KRNOVA SS 26/14/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 14. května 2014 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 797/26 819/26

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

I. Předmět úpravy. II. Základní pojmy

I. Předmět úpravy. II. Základní pojmy Opatření obce č. 3/2011 Poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku Města Krnova ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za ZM města KRNOVA SS 14/12/Za U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 12. září 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 419/14-452/14

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. října 2007 ve h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. října 2007 ve h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 025/07/Če U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. října 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 659/25 677/25 Rozdělovník - členové

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ Název zadavatele: Městská část Praha 13 Sídlo zadavatele: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, PSČ 158 00 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pořízení DPS

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Nájemné bydlení Radka Vašíčková Vývoj nájemného bydlení po roce 1989 se musel transformovat na podmínky tržní ekonomiky. Probíhala

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Strategie rozvoje bydlení v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita

Více

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr.

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr. Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení RNDr. Milan Polednik Výchozí teze: Systém územního plánování ovlivňuje dlouhodobě nabídku

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

2. Demografie a bydlení, správa městského majetku

2. Demografie a bydlení, správa městského majetku 2. Demografie a bydlení, správa městského majetku 2. 1 Demografie 2.1.1. Vývoj počtu obyvatel Tab.: Počet obyvatel města (včetně přilehlých částí) 198 1991 2 21 22 23 24 25 Muži 13 456 13 396 13 363 13

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve čtvrtek dne 25. února 2016 v 15:00 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 256/11 291/11

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova Pravidla města Holýšova č. 1/2015 ze dne 9. 3. 2015, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov Zastupitelstvo města

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář analýz a prognóz Tomáš Brabec, Michal Němec 20. 10. 2016 Obsah prezentace Demografický

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Podnikatelská zóna Šternberk

Podnikatelská zóna Šternberk Podnikatelská zóna Šternberk PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REGENERACE BROWNFIELDU Ing. Pavel Stonawský, 2. místostarosta V Brně, 23. 4. 2014 MĚSTO ŠTERNBERK - OLOMOUCKÝ KRAJ Město Šternberk Obec s rozšířenou působností

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 14. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. května 2007 ve h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 14. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. května 2007 ve h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 014/07/Če U S N E S E N Í 14. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. května 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 374/14 413/14 Rozdělovník - členové

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis z jednání bytové komise dne

Zápis z jednání bytové komise dne Zápis z jednání bytové komise dne 13. 06. 2016 Přítomni: p. Radomír Baszó, Ivo Valášek, JUDr. Karel Krčmárik, Milan Získal Nepřítomni: Tomáš Mikula omluven, Host: 20/16 BK projednala a doporučuje RM schválit

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více