BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka"

Transkript

1 BYSTRCKÉ HODY nedûle (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou z posledních aktivit byla snaha vybudovat na Horním náměstí supermarket s rozsáhlým obslužným parkovištěm. Navrhována byla jednoduchá typizovaná stavba, která by svým rozsahem jednou provždy uzavřela diskuse o dalším využití náměstí. Souãasn stav ãásti Horního námûstí Na tuto věc je možno mít různé názory, je však důležité Jako Horní náměstí bývá v Bystrci mít možnost je říci. označován trojúhelník sevřený ulicemi Projednávání této věci zastupitelstvem městské části vůbec nepro- Rerychova, Lýskova a Kuršova. V tomto trojúhelníku se nachází budova s poliklinikou a pizzerií, ekumenicběhlo a jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva města Brna o změně územního plánu na Horním náměstí ké centrum, pavilonky služeb, prodejna potravin a v dalším objektu bufet řovaly názor městské části. Část plo- posloužily dokumenty, které nevyjad- s lahůdkami. V neposlední řadě pak chy určené pro občanskou vybavenost byla změněna na služby a ob- oplocené hřiště u Kuršovy. Zbývající plocha s nepříliš vzhlednou trávou slouží dnes jako neoficiální místo pro venčení psů. chod. Tím byla otevřena cesta pro supermarket. (pokraãování na strnû 2) Postavíme dal í byty? Lidé se mne občas ptají, zda se předáním necelé padesátky bytů na Laštůvkově a Heyrovského ulici a mým odchodem do Rady Jihomoravského kraje vyčerpala tvůrčí potence bystrcké radnice v oblasti regenerace bytového fondu. Vězte, že nikoliv. V letošním roce již byly či teprve budou zahájeny a z větší části i dokončeny následující stavební akce: Nástavba Domu s peãovatelskou sluïbou Vondrákova 7 a 9 Tuto akci, které předcházelo několik let úsilí kolegyně Elišky Kovářové, připravil náš bytový odbor v rekordním termínu jako jedinou tohoto druhu ve městě Brně v tomto roce. Nákladem 34 mil. Kč (z toho 1,9 mil. Kč z bystrckého rozpočtu) bude vybudováno 34 bytů pro seniory, nový výtah, oba objekty budou zatepleny a budou u nich zaskleny lodžie. Akce byla zahájena v březnu a bude dokončena v listopadu Regenerace domû La tûvkova 14, 16, 33, 35 Investice ve výši 15 mil. Kč, která je realizována podle téhož projektu jako předchozí akce na Laštůvkově, přinese 12 nových bytů ve střešních nástavbách, domy budou zatepleny a dostanou nové balkóny. Stavební práce byly zahájeny v březnu t.r. a podle harmonogramu budou dokončeny na konci října Regenerace domû Vûtrná 1, 3, 5 Tyto domy budou zatepleny a vybaveny novými balkóny. Na základě obav občanů z hlukového zatížení od provozu nedaleké komunikace jsme doporučili v projektu vyřešit i zasklení balkónů. Náklady stavby činí zhruba 22 mil. Kč. Předpokládáme, že akce bude zahájena v červenci a dokončena v říjnu tohoto roku. Regenerace domû Wollmanova 1-11 V nástavbách na střechách těchto domů vznikne podle nedávno dokončeného projektu 24 bytů. Celkové náklady akce činí předběžně 28 mil. Kč a zahrnují vedle vybudování zmíněných bytů také zateplení a výměnu balkónů. Zahájení akce předpokládáme v červenci tohoto roku a její ukončení v prvním čtvrtletí Vcelku tedy lze v Bystrci v letošním roce počítat s vybudováním 70 nových, převážně malometrážních bytů (z toho 34 pro seniory v Domě s pečovatelskou službou a 36 bytů pro mladé rodiny ve střešních nástavbách). Zahájení akcí Wollmannova a Větrná závisí na zajištění úvěru s dotací úroku ve výši 3 % dle Státního programu podpory oprav domů postavených panelovou technologií. U obou akcí je tedy nutno energetickým auditem prokázat úspory energie a zajistit realizaci stavby v souladu s tímto auditem. Ing. I. Ka ík, místostarosta (US-DEU) Na snímku místostarostka E. Kováfiová, uprostfied nestor Pohádky máje Dr. Pe a a starosta Mûstské ãásti Brno-Bystrc S. Bene Pozvánka Helenka jako nová V pátek 26. dubna, opět jako každý rok, jsme na jaře u Podkomorské myslivny vzdali hold nesmrtelné lásce. Helenka se letos po restauraci zaskvěla v plné kráse jako nová. Opravy se dočkala i nádrž obklopující sochu, kterou před již více než padesáti léty vytvořil sochař Hlavica. Ing. Svatopluk Bene, starosta na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 12. června 2002 v hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: Zástupci policie ČR Závěry z jednání v terénu Změna Územního plánu města Brna č. B54/00 - II (využití Horního náměstí) Vyznačení koridoru pro výstavbu R 43 návrh na zrušení usnesení ZMČ Brno-Bystrc Zpráva o činnosti za rok 2001 Bytasen s.r.o. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2001 Hospodaření MČ Brno-Bystrc za rok 2001 Finanční dary z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2002 Měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ novela nařízení vlády č. 358/2000 Sb. Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členu zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2002 Seznam investičních akcí a velkých oprav na rok 2003 Harmonogram postupu zpracování a projednávání rozpočtu MČ Brno- Bystrc na rok 2003 Prohlášení představitelů měst a obcí, účastníků jednání k problematice prostituce Záměr MČ Brno-Bystrc založit právnickou osobu pro rozvoj bývalého veverského panství, vč. hradu VEVEŘÍ Stanovení počtu zastupitelů do ZMČ Brno-Bystrc pro volební období Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta

2 2 Bystrcké noviny ã. 5/2002 Jak pokraãuje nadstavba DPS Vondrákova INFOSERVIS Pozvánka na Bystrcké schody. V neděli 2. června 2002 od 14 hod se můžete přihlásit (do 14,45 hod) na běh do schodů. Součástí tohoto sportovního a zábavného odpoledne u bystrcké pošty budou i jiné atrakce. Soutěžit se bude v různých věkových kategoriích již od 10 let. Pro účastníky a doprovod je občerstvení zdarma zajištěno. Klání a veselí bude doprovázet oddechová hudba. Vítězové kategorií obdrží věcné ceny. Srdečně zvou pořadatelé. Webové stránky ODS. Místní sdružení Občanské demokratické strany v Bystrci upozorňuje své příznivce, na své webové stránky http: případně http: Součástí stránek jsou texty k tématům ODS volí EU, ODS volí jistotu pro stáří, ODS volí nízké daně, ODS volí bezpečí země, ODS volí prostředí pro život, ODS volí české národní zájmy, ODS volí průvan v byrokracii, ODS volí nezadluženou budoucnost, ODS volí činy místo gest. Ing. Svatopluk Beneš, předseda sdružení Z La tûvkova 77 pfiijme pro školní rok 2002/2003 dva učitele 2.stupně. Jednoho s aprobací pro tělesnou výchovu a druhého s aprobací pro biologii. Jako druhý předmět upřednostníme matematiku a základy techniky. Zájemci se mohou hlásit u ředitele školy na tel. č Petr Křivka Jeden z posledních V pátek 19. dubna 2002 se naplnil osud pana Ladislava Zadrobílka. Zemfiel ti e po dlouhé nemoci ve vûku nedoïit ch 86 let. Byl plukovníkem letectva ve v sluïbû, pfiíslu níkem 111. britské stíhací perutû RAF, 313. a 310. âs. stíhací perutû RAF a nositelem mnoha ãeskoslovensk ch a zahraniãních vyznamenání. Pan Zadrobílek byl ãlovûk, kter za druhé svûtové války bojoval proti fa ismu ve Velké Británii a mûl to tûstí, na rozdíl od mnoha jin ch jeho kamarádû, letcû, Ïe se z války vrátil Ïiv a doïil se hezk ch 86 let. Mûl jsem tu ãest, na sklonku jeho Ïivot, se s ním seznámit a ãásteãnû ho poznat. Památky takov ch lidí si vaïme, bojovali za nás. Ing. Svatopluk Bene, starosta Noc z neděle na pondělí byla pro obyvatele posledního patra domě č. 7 i 9 opravdu černou. Pršelo totiž a to dosti vydatně a v důsledku toho mnohým zateklo až do bytu, protože se zhotovitelům nepodařilo přes celou řadu opatření zatékání zabránit. Nadstavbu provádějí firmy Mittag Exekuce v Bystrci Od začátku volebního období podává MČ Bystrc systematicky žaloby na notorické neplatiče nájemného. Dosud jich bylo podáno přes 200. Vzhledem k některým příznivým okolnostem, jimiž je vznik soukromých exekutorů a koneckonců i jistý posun v přístupu soudů, začíná tento postup v současnosti nést ovoce v podobě rozsudků o vyklizení bytu a následných exekucí. První dva byty v městské části Brno-Bystrc byly s pomocí exekutora vyklizeny v březnu a dubnu. V prvním případě šlo o manžele, jejichž dluh na nájemném za byt 2+1 na ulici Ondrouškova narostl do výše Kč. Žaloba byla podána v roce 1999 a soud rozhodl o vyklizení bytu bez bytové náhrady. Ve druhém případě šlo o muže, který neplatil za byt 3+1 na Štouračově ulici, byt sám neužíval a pronajímal jej. Dluh na nájemném za léta přesáhl částku Kč. Žaloba byla podána v roce 1998 a soud rozhodl o vyklizení bytu rovněž bez bytové náhrady. Další exekuce proběhla ve druhé polovině dubna na ulici Heyrovského. Rodina, která užívala bytu 2+1, dlužila na nájemném Kč. Žaloba byla podána v roce 1998 a soud rozhodl o vyklizení bytu bez bytové náhrady. V prvním červnovém týdnu proběhne vyklizení bytu 3+1 na ulici Vondrákově. Nájemce, který byt užívá se svou družkou, dluží na nájemném Kč. I v tomto případě soud rozhodl o vyklizení bytu bez bytové náhrady na základě žaloby, která byla podána v roce Následovat bude vyklizení bytu 1+1 na ulici Černého, Na tuto skutečnost jsem radu městské části upozornil. Výsledkem byla žádost bystrcké rady, adresovaná radě města, o pozastavení platnosti změny územního plánu do doby jejího řádného projednání zastupitelstvem městské části. Žádost vyslyšena nebyla, proto je na pořadu nejbližšího jednání zastupitelstva městské části dne (začátek v 16.00) bod: Změna územního plánu města Brna č. B54/00-II (využití Horního náměstí). a Železniční stavitelství (ŽS). Firma Mittag začala ihned s nápravnými opatřeními včetně úklidu, ale s firmou ŽS to bylo horší. Nebyl k dispozici ani odpovědný pracovník a také nesplnili termín předložení harmonogramu prací. Obě firmy byly vyzvány, aby prováděly až do odvolání práce o sobotách, nedělích i svátcích, případně 12 hod. denně a to proto, že je potřeba co nejdříve dodělat střechu, aby do stávajícího objektu již nezatékalo. V případě deště bude na stavbě držet pohotovost pracovník, aby nedošlo k opakování situace ze 5. a 6. 5., kdy se obyvatelé nemohli dovolat odpovědného pracovníka. V současné době se provádí kotvení a dávají se vazníky byla položena difúzní folie, která zajistí nepropustnost střešního pláště. Celá střecha by měla být hotová do 14 dnů a pak snad už nepříjemné zatékání odpadne. Jsme si vědomi nepříjemností a stresových stavů našich seniorů z tohoto zatékání a omlouváme se jim. Věřím ale, že vše se v dobré obrátí a výsledek bude všechny uspokojovat. Mgr. E. Kováfiová, místostarostka který je užíván bez právního důvodu (neosvědčený přechod nájmu bytu), a bytu 2+1 na Teyschlově ulici, kde nájemce dluží na nájmu více než Kč. V letošním roce předpokládáme na základě vydaných rozsudků celkem asi 15 exekucí na vyklizení bytu. PrÛbûh vymáhání a sociální aspekty: Celý proces trvá zpravidla okolo tří let. Po zjištění dluhu na nájemném (neplacení delší než 3 měsíce) a fázi upomínek je dlužník osloven správcem bytového fondu a vyzván k jednání. Pokud se dostaví, hledá se fie ení formou splátek, popfi. v souãinnosti se sociálním odborem i dal í pomoc. Nedostaví-li se, je mu doručena (někdy s pomocí městské policie) výpověď z nájmu bytu. Pokud dlužník opět nereaguje, jsou podklady předány právníkům a následuje podání žaloby na výpověď z nájmu bytu. Současně je zahájena příprava žaloby na úhradu dluhu. Situace neplatiãe je konzultována se sociálním odborem a neplatiãi je nabídnuta dohoda o splátkách, popfi. v nûkter ch pfiípadech i v mûna bytu za men í. V pfiípadû, Ïe pfiistoupí na v mûnu bytu, je uvolnûn byt vefiejnû nabídnut k pronájmu za úhradu dluhu. Pokud Ïalovan pfiistoupí na dohodu o splátkách a ukáïe se, Ïe ji skuteãnû splácí, je Ïaloba staïena. Po dobu zhruba dvou let má tedy možnost svoji situaci projednat a řešit. Ing. I. Ka ík, místostarosta (US-DEU) HORNÍ NÁMùSTÍ... (Dokonãení ze strany 1) Doufám, že výsledkem projednání tohoto bodu bude podání návrhu na změnu územního plánu tak, aby byly respektovány poměry v této části obce. Zejména aby nedošlo k dalšímu prohloubení typizovanosti, krabicovatosti a zabetonovanosti již tak odcizeného prostředí. Bylo by dobré, kdyby občané sdělili svůj názor na věc předem (svým voleným představitelům). Následně pak i v průběhu jednání zastupitelstva. PhDr. J. Altman, místostarosta (âssd) Zámûr mûstské ãásti Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Vyhláškou města Brna č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérií pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně- Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc. 1. Pronajmout na dobu neurãitou byt ã. 16, I. kategorie, velikosti 2+1, v domû Ondrou kova 3 o celkové v mûfie 54,90 m 2, 6. podlaïí. Budoucí nájemce se zaváže uhradit dluh ve výši ,- Kč, poplatky z prodlení ,- Kč, dluh celkem ,- Kč, formou přistoupení k závazku podle ustanovení 533 OZ. 2. Pronajmout na dobu neurãitou byt ã. 1, I. kategorie, velikosti 3+1, v domû touraãova 22 o celkové v mûfie 71,80 m 2, 1. podlaïí. Budoucí nájemce se zaváže uhradit dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši ,- Kč, poplatky z prodlení ,- Kč soudní výlohy ,- Kč, dluh celkem ,- Kč, formou přistoupení k závazku podle ustanovení 533 OZ. 3. Pronajmout na dobu neurãitou byt ã. 10, I. kategorie, velikosti 2+1 v domû Teyschlova 32 o celkové v mûfie 63,00 m 2, 3. patro. Budoucí nájemce se zaváže uhradit dluh ve výši ,- Kč, poplatky z prodlení ,-Kč dluh celkem ,-Kč, formou přistoupení k závazku podle ustanovení 533 OZ. Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat na odbor bytový a správy budov ÚMČ Brno- Bystrc,náměstí 28. dubna 60, Brno, do 30 dnû od zvefiejnûní tohoto zámûru na úfiedních deskách ÚMâ Brno-Bystrc. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Podmínkách nutných pro zařazení do seznamu žadatelů o obecní byt v MČ Brno-Bystrc a v Pravidlech k pronájmu volného bytu, na kterém je účetně vykázán dluh na nájemném, na úhradách za plnění poskytovaná s nájmem bytu nebo na vyúčtování úhrad za tato plnění. Uvedená pravidla jsou součástí tohoto záměru. OBSB

3 Nenechme si vnutit konec diskuse ke stavbû R43 Jako většina občanů Bystrce sleduji průběh projednávání takového zásahu do pokojného života městské části, jakým je stavba rychlostní komunikace R43. Proto mi neunikl komentář starosty Ing. Beneše k průběhu jednání zastupitelstva městské části k posouzení vlivu této stavby na životní prostředí. Jednání mělo mimořádný ohlas a relativně dobrý průběh. Poněkud mě však udivují závěry pana starosty k usnesení zastupitelstva městské části z roku 1991, ve kterém nesouhlasí se zprůjezdněním komunikace R43. Hodnotí toto usnesení jako ultimativní a jako důvod k tomu, že se městská část dostala při projednávání do izolace. Musím připomenout, že městská část je neopomenutelným účastníkem projednávání vlivu stavby na životní prostředí. Z toho pohledu není problémem původní usnesení zastupitelstva, ale naopak to současné, protože neodráží průběh jednání a názory na něm přednesené. Pokud se říká, že zastupitelstvo nemůže souhlasit s žádnou předkládanou variantou stavby dává tím najevo, že by souhlasit chtělo, což je v rozporu se zmíněným usnesením z roku Lépe již hodnotím požadavek na dopracování posouzení vlivu stavby z hlediska norem a limitů Evropské unie. Bystrcké noviny ã. 5/2002 Jakékoli odmítavé stanovisko samosprávného orgánu nemůže tento orgán vyloučit z dalšího jednání o případných nových podmínkách. Pokud se jeho zástupci ovšem nevyloučí z jednání svým pasivním přístupem. Připomínám, že by městská část měla prosazovat projednávání změny územního plánu města Brna, samozřejmě v kontextu s územními dokumentacemi vyššího územního celku Brněnské aglomerace. Iniciativa Bystrce vůči občanům města by měla spočívat ve vysvětlování mýtu, že předkládaná podoba R43 přinese významné zlepšení životního prostředí v jejich městské části. Na druhé straně souhlasím s panem starostou, že jednání s obyvateli Bystrce z úrovně příslušných orgánů bylo nedostatečné. Především mě zaráží přístup Rady města Brna (se třemi představiteli města bydlícími v Bystrci), která ještě před projednáním dokumentace v Bystrci přijala rozhodnou většinou hlasů souhlasné stanovisko k předkládanému posouzení vlivu stavby R43 na životní prostředí. Tento projev považuji za aroganci k občanovi našeho města a postup RmB budu interpelovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Brna. Ing. P. Bfieza, ãlen zastupitelstva mûsta Brna Mûstská policie a obãané 18. záfií v hod ve Spoleãenském centru Připomínky k Městské polici jsou skoro pořád. Někdy více, někdy méně. Vychází to z podstaty její činnosti. Má v náplni dodržování veřejného pořádku a každý z nás má o tom trochu jiné představy. Když policie rázně nezakročí je to špatné, když zakročí, tak to přehánějí. Hodnocení hodně záleží na tom jestli je zákrok v můj prospěch nebo neprospěch. A není rozhodující zda-li je to čistota, špatné parkování, volně pobíhající psi nebo hlučná společnost. V Bystrckých novinách revír Městské policie opakovaně podává informace o své práci a svých povinnostech. Přesto se zdá, že informací není nikdy dosti." Proto jsem se domluvil s vedoucím revíru Městské policie v Bystrci na následujícím postupu. Vyzýváme vás tímto k podávání připomínek a po dovolených uděláme 18. září 2002 v hod ve Společenském centru velké sezení, které zaměříme na oblast nejvíce připomínek. První část bude částečně formální a bude zaměřena na obecné informace o náplni a způsobu práce policie. V druhé části budou mít lidé možnost osobně mluvit s jednotlivými strážníky, kteří slouží v Bystrci, zejména s tak zvanými územáři. Budete-li toto setkání považovat za přínosné, můžeme ho časem opakovat. Připomínky dávejte nejlépe vždy písemně, buďto osobně nebo poštou k rukám vedoucího revíru Daniela Lanžhotského. Adresa je Městská policie, revír Bystrc, nám. 28. dubna 60, nebo FAXem Ing. Svatopluk Bene, starosta Mâ âesk rozhlas Brno, rozhlas uprostfied dûní Červen je pro Český rozhlas Brno měsícem mnoha zajímavých akcí. V rámci programového scénáře projektu Brno-město uprostřed Evropy se ČRo Brno představí ve dvoudenním pódiovém programu 8. a 9.června na Náměstí Svobody. Program zahájí Petr Duchoň, primátor města, vojenská salva u pódia a příjezd konvoje historických tramvají s koňkou a parní tramvají. Naši moderátoři, M. Vandrová a P. Polzerová, provedou diváky opravdu bohatým programem, který obsáhne snad všechny žánry. Můžete se účastnit živého vysílání pořadu Rendez-vous z Náměstí Svobody a koncertu hvězd brněnského popu s hity z CD Hvězdy nad Brnem. Program by nebyl úplný bez moravské dechovky v podání Ivanky Slabákové s Moravankou. Nebude chybět vaření z nejlepších posluchačských receptů, lidový bavič Libor Pantůček, divadelní představení, folkórní soubory a koncert Státní filharmonie Brno. Diváci si budou moci opravdu z čeho vybírat. Další pódiový program ČRo Brno se uskuteční 26. června na Náměstí Svobody a na diváky čeká neméně zajímavý program. 3 SPOLEâENSKÉ CENTRUM Odbojáfiská 2, Brno-Bystrc středa âaj o pûl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Zaã.: hod. BYSTRCKÉ HODY sobota HODOVÁ VESELICE Taneční zábava s dechovou kapelou DAMBOŘANKA a taneční kapelou Jana Viziny. Zaã.: hod. neděle Slavnostní prûvod krojovan ch Průvod vychází od kostela. Zaã.: hod. HODOVÁ ZÁBAVA Zač.: hod. Volné prostranství před Společenským centrem Taneční zábava u máje, atrakce pro děti. K tanci a poslechu hraje dechová kapela Dambořanka. KLUB MAMINEK každé úterý h. KLUB V TVARNÍKU každou středu h. SETKÁNÍ SENIORÒ , zač.: h. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra po-čt hod., ostatní dny vždy hodinu před začátkem představení (tel.: ). Dále v KIC, Běhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvají č.1,3 zast. "ZOO", autobusy 50,54 a trolejbus 140 "Vondrákova". Brno-město uprostřed Evropy 2002 Festival zábavy pod hrady pilberk a Vevefií ãervna 2002 V dubnovém čísle Bystrckých novin jsme informovali o přípravách programu v naší městské části. Tentokrát je v příloze podrobný program na všech pět dnů festivalu. Aby mohly také děti navštívit celý festivalový program včetně ohňostrojů, odbor školství Magistrátu města Brna doporučil všem základním školám v Brně, posunout začátky vyučování ve čtvrtek a v pátek na druhou nebo až třetí vyučovací hodinu. Přejeme všem ještě jednou příjemnou zábavu. Odbor kultury ÚMâ Brno-Bystrc Den otevfien ch dvefií v âeském rozhlase Brno se koná v sobotu 8. června Zájemci si prohlédnout moderní vysílací prostory a budou moci využít možnosti zúčastnit se živého vysílání. Naši věrní posluchači si určitě nenechají ujít příležitost setkat se se svými oblíbenými moderátory. K dobré pohodě zazpívá Ivanka Slabáková s Moravankou. Očekávaným bodem programu na DOD je slavnostní vyhlášení výherců velké květnové soutěže ČRo Brno na stopě. Tû íme se na vás 8. ãervna od 9 do 18 hodin v budovû âeského rozhlasu Brno na Beethovenovû ulici. âesk rozhlas Brno v pátek 14. ãervna 2002 vysílá z Brna-Bystrce Český rozhlas Brno se jednotlivým obcím a městům na jižní Moravě věnuje každý pátek. Poslechněte si informace právě z vaší městské části. Společně se vypravíme na hrad Veveří, který čeká nejenom na svou rekonstrukci, ale také rehabilitaci. Dozvíte se, kdy se budete opět koupat v čisté vodě na přehradě. Navštívíme údajně nejstarší a prokazatelně nejkrásnější brněnský strom. A nahlédneme také do budoucnosti: na rodící se cyklostezky i blížící se bystrcké hody. K tomu uslyšíte pěkné moravské písničky. âesk rozhlas Brno 106,5 FM JiÏní Morava 93,1 FM Brno-mûsto Adresa: Beethovenova Brno telefon: 05/

4 4 PARLAMENTNÍ VOLBY 2002 Bystrcké noviny ã. 5/ Milí pfiátelé, volte neparlamentní strany, je to jedin zpûsob,jak opravdu zmûnit stávající neudrïiteln stav v na í spoleãnosti. Pokud se budete chtít seznámit s na ím politick m programem fieknûte sv m znám m aè poïádají své kamarády, ktefií mají doma internet aby vám vytiskli ná politick program z webov ch stránek. Bude umístûn na: nebo na: â L O V ù K N A 1. M Í S T ù Je tû nikdy pfied námi nebyla tak nadûjná volba. Pro vlastní budoucnost, budoucnost dûtí a budoucnost na í zemû âssd Zveme Vás na Megaparty pro celou rodinu s hvûzdami populární hudby. V nedûli od do hodin, na plo e pfied právnickou fakultou na Vevefií. Îivot není boj, ale spolupráce 3 Volební program najdete na: Demokratická liga VOLTE ã. 11 REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA pofiádají ve ãtvrtek 13. ãervna 2002, od hod. v Brnû na nám. Svobody mítink s obãany, na kterém pfiedstaví své kandidáty do Poslanecké snûmovny Parlamentu âr. Na mítinku vystoupí i pfiedseda RepublikánÛ PhDr. Miroslav Sládek. Srdeãnû Vás zveme a tû íme se na Va e dotazy a pfiipomínky. Kontakt: Sekretariát RMS Masarykova 31, Brno tel./fax: 05/ , SdruÏení nezávisl ch volební ãíslo 21. Velk úspûch nezávisl ch kandidátû v minul ch volbách, kde hlavnû na venkovû obsadili vût inu radnic na ãeln ch místech, vedl v tûchto volbách k utvofiení volební strany SdruÏení nezávisl ch.tato kandiduje ve v ech krajích âeské republiky a kandidátka tohoto sdruïení v na em Jihomoravském kraji je 34 ãlenná. Z více neï poloviny obsahuje jména úspû n ch starostû, místostarostû a dal ích obãanû praxí osvûdãen ch v komunální politice. O nich jejich spoluobãané vûdí, Ïe nemluví jen do vûtru, ale dokáïou pro lidi opravdu nûco udûlat. V této dobré spoleãnosti kandidují v horní polovinû listiny i ãtyfii BrÀané, o kter ch platí v e napsané v nemalé mífie. Dva z nich jsou dokonce na i bystrãtí spoluobãané. Na tfietím místû, za lídrem kandidátky starostou Lednice Dr. Kabátem a starostou Sloupu Ing. Mikulá kem, je na e místostarostka Mgr. ELI KA KOVÁ OVÁ a na 14.místû je JAN STRMISKA.Oba na e kandidáty z ãinnosti pro obec znáte jiï ze dvou volebních období jako zastupitele a radní. Mgr. Kováfiovou jako ãlovûka velmi aktivního hlavnû v sociální oblasti, tahouna zafiízení domu s peãovatelskou sluïbou. Je v bornou organizátorkou celostátních setkání v této oblasti, setkání starostek a místostarostek u nás atd. Mnoho novomanïelû na oba na e kandidáty mûïe vzpomínat (kdyï jim to vychází, tak snad v dobrém), neboè jimi byli oddáni. Dílo Jana Strmisky mnoho motoristû dennû pouïívá, neboè jako radní pro dopravu se ve svém volebním období zasadil o vybudování více neï 400 nov ch parkovacích míst a zklidnûní ul.odbojáfiské. Je autorem vyfie ení problému patnû prûjezdné kfiiïovatky za OBI u benzinky smûrem z Bystrce. Pro úplnost uvádíme, Ïe na sedmém místû kandiduje fieditelka fakultní nemocnice U svaté Anny MUDr.Alena tûtková a na 18. místû je Ing. arch. Ludmila Kramoli ová. V ichni na i kandidáti prosazují slu nou politiku v zájmu obãanû a nechtûjí se nechat svazovat politikafiením a ãachry politick ch stran. Proto kandidují a budou kandidovat i v komunálních volbách jako nezávislí na tûchto stranách, pfiipraveni pfii zvolení slouïit spoluobãanûm tak, aby se vïdy mohli kaïdému podívat do oãí. Mgr.Eli ka Kováfiová Jan Strmiska

5 PARLAMENTNÍ VOLBY 2002 Bystrcké noviny ã. 5/ ODS volí jistotu pro stáfií s námi mûïete v klidu zestárnout nízké danû lidé s nízk mi pfiíjmy danû platit nebudou prostfiedí pro Ïivot do lo k obrovskému zlep ení nezadluïenou budoucnost myslíme na va e dûti prûvan v byrokracii zru íme zbyteãné úfiady A KOHO VY? MUDr. Pavel Hála Hnutí samosprávné Moravy a Slezska Morava volí jistotu práce pro kaïdého 1. Celostátní aktiv obãanû 2. Hnutí lidové akce a svobody dûtí a mládeïe 3. Masarykova demokratická strana 26 Spolupracující strany a hnutí: PhDr. Pavel Filo, CSc. Strana za Ïivotní jistoty 4. Obãanská koalice-obãansk klub 5. SdruÏení Ïen a muïû samoïivitelû 6. Strana moravského venkova 7. V bor matek âeské republiky VáÏení spoluobãané, na í politické stranû Prav Blok a jejímu pfiedsedovi Petru Cibulkovi jde o v echnu moc pro v echny a zásadu pfiímé volby a pfiímého odvolání nejen prezidenta, ale i ombudsmana, krajsk ch hejtmanû, starostû, soudcû, policejních fieditelû a v ech rozhodujících správních úfiedníkû. Parlamentní strany nám jiï pfiedvedly, co umí. Proto se pokusme s Va imi hlasy zmûnit systém za skuteãnou demokracii, vymûàme systém spokojenosti politikû za systém spokojenosti obãanû. BOJ SE ZLEM DOSUD NESKONâIL ã. 27 Dûkujeme za Vá hlas Novou vládu se Stranou zelen ch! Strana zelen ch je demokratickou a nezkorumpovanou alternativou souãasn ch parlamentních stran. Nenechte své hlasy propadnout volbou stran, které nás zatím vïdy zklamaly. Strana zelen ch je ãtvrtá nejsilnûj í v Evropû. Ve spolupráci s nezávisl mi osobnostmi z obãansk ch iniciativ a s Va í podporou budeme v novém parlamentu prosazovat program, v nûmï dominují tyto tfii priority: I. Zelenou pro demokracii Budeme zvy ovat podíl obãanû na rozhodování, protoïe to je nejlep í prevencí korupce. II. Zelenou pro modernizaci Umíme spojit ekologické s ekonomick m. Podpofiíme rozvoj moderních technologií, volíme udrïitelnou cestu v prûmyslu, zemûdûlství i dopravû, nikoliv projekty typu rychlostní komunikace R/43. III. Zelenou pro vzdûlání Chceme zv it platy uãitelû o 50 %. To není populismus, ale nutnost. Kvalitní kolství je nejlep ím vkladem do hospodáfiského rozvoje a nejlep í prevencí sociálnûpatologick ch jevû, vãetnû kriminality. Kompletní program i seznamy kandidátû naleznete na na ich stránkách Sledujte i ná volební internetov deník kde jsou informace, ãlánky a rozhovory s na imi ãleny i nezávisl mi osobnostmi o tom, proã kandidují za Stranu zelen ch nebo proã ji budou volit. RNDr. Miroslav Rokos, pfiedseda Strany zelen ch a volební lídr SZ v Jihomoravském kraji Poradenská ãinnost pro problematiku závislostí Na e poradna je zásadnû ANONYMNÍ a BEZPLATNÁ. Pracovní doba: Po Pá: (po domluvû lze domluvit schûzku i v jiném ãase) Adresa: Vevefií 17, Brno, Telefon: 05 / , poradenství je urãeno pro fie ení závislostí na návykov ch látkách a pomoc pfii následné resocializaci; poradenství a pomoc rodinám ohroïen ch alkoholismem nûkterého z ãlenû rodiny; anonymní linka dûvûry (Po - Pá: ); organizace svépomocn ch a doléãovacích skupin pro obãany odléãené nebo abstinující od návykov ch látek manïelky (manïele) alkoholikû osamûlé Ïeny a matky pomoc a poradna pro star í a osamûlé spoluobãany v eobecné sociální poradenství Martin Klíã, jednatel spoleãnosti A Kluby âr o.p.s.

6 6 Bystrcké noviny ã. 5/2002 Obchodník (25 tis.) prodej elektronických součást., vyhledávání nových zákazníků, komunikace s dodavateli v zahraničí, praxe v prodeji nebo nákupu elektronických součást. a komponent, aktivní AJ, VŠ nebo SŠ, pracoviště Brno. Obchodník IS (25 tis.) vyhledávání zákazníků, prodej ERP systému, praxe v prodeji větších řešení či technologií, výhodou praxe v IT, místo je rovněž vhodné pro konzultanta ERP systému, výhodou znalosti v oblasti výroby a financí, min. pasivní AJ, akt. výhodou, VŠ nebo SŠ, pracoviště Brno. Obchodník IT vyhledávání nových kontaktů, shromažďování informací potřebných k úspěšnému uzavření obchodu, návrh strategie postupu v obchodních případech, orientace v oblasti IT, zejména v oblasti podnik. IS, nutná praxe na podobné pozici, aktiv. AJ, VŠ, pracoviště Brno. Obchodník - ERP (40 tis.) prodej IS (ERP), příprava nabídek, podíl na zabezpečení finančního krytí obchodního případu, velmi dobrá znalost obchodní problematiky, praxe v oblasti prodeje IS, aktivní AJ, VŠ, pracoviště Brno Obchodník na zauãení (15 tis.) aktivní vyhledávání zákazníků, prodej ERP systému, přehled v IT, výhodou znalosti v obl. podnikových procesů (výroba, finance), místo vhodné i pro absolventy VŠ, výhodou praxe při studiu, min. pasivní AJ, VŠ, pracoviště Brno Obchodník (25 tis.) prodej pokladních systémů, získávání nových a podpora stávajících zákazníků, obchod. praxe min. 3 roky, velmi dobrá znal. AJ, VŠ, pracoviště Brno. Obchodník IT (20 tis.) prodej informačních systémů, kontaktování nových a podpora stávajících zákazníků, min. 2 roky praxe v oblasti IT, VŠ, pracoviště Třebíč. Provádím videozáznamy, přepisy 8 a 16 mm filmů. Tel.: Malby, nátěry, stříkané tapety, úklidové práce. Tel.: 0604/ Obkladaãské práce. Tel.: Elektroinstalace - oprava, údržba, rekonstrukce domů, bytového fondu, kanceláří. Zhotovení nové el. instalace. Mobil: 0724/251024, záznamník: Koupím RD v Bystrci v blízkosti MHD. Tel.: 0604/ Koupím družstevní byt 1+1 Bystrc (nebo jinde) za ,- Kč. Platím ihned v hotovosti. Tel. 0737/ Koupím garsonku družstevní v Brně v ceně ,- Kč hotovost ihned. Tel.: večer + So + Ne. Provedu zednické a obkladačské práce. Rychle a kvalitně. Tel.: 0604/ Hledám paní na výpomoc v domácnosti. Volejte prosím 0604/ Malífi pokojû, rychle, levně, kvalitně. Tel.: 0604/ Instalatér Musil Václav. Tel.: , 0603/ Malby, nátěry Onderka. Tel.: 0604/731918, Hovawart, prodám štěně s PP po výb.rod.oba RTG 0/0,zkoušky, 0608/ Bankovní půjčka bez ručitele. Mob.: 0606/ Prodám krbové dřevo tvrdé, suché. Mob.: 0606/ Architekt zpracuje projektovou dokumentaci. Tel.: 0606/ Vymûním DB 3+1 větší typ za 2x 1+1 větší typ v Bystrci, jeden byt Ečerova, Fleischnerova, druhý byt kdekoliv v Bystrci a doplatek. Tel.: Prodám stánek ovoce zelenina v Bystrci II. Tel.: 0776/ Vyměním 1+1 státní na Laštůvkově za byt určený k privatizaci. Tel.: 0603/ Péãe o Vaše blízké u Vás doma. Zdravotní sestra: Tel.: Rodina se 2 dětmi hledá pronájem 2+KK, 2+1, případně chatu. Dlouhodobě. Nejlépe Žebětín, Bystrc. Tel.: 0605/ Pronajmu garáž Kubíčkova ul. Ihned volná. Tel.: 0604/ Vymûním DB 1+1 za družstevní garsonku nízké patro na Opálkově. Tel.: ÁDKOVÁ INZERCE KoÏní ordinace - nákupní středisko Akát, Kubíčkova 8. Ord. hodiny: Po , 17-19, Út 8-13, St 11-17, Čt a Pá Bez objednání a doporučení obvodního lékaře. Tel.: Ukonãete jarní úklid s čistými koberci 11,- Kč/m 2. Možnost čištění čalouněného nábytku a interiérů vozidel, do konce června 10% sleva. Tel.: 0602/969292, 05/ Zdravotní masáže za přijatelné ceny, možno až do domu. Záda+ šíje 190,- Kč/1/2 hod. Celková 450,- Kč/1,5 hod. Tel.: 0603/851399, Vymûním DB 1+1 na Ečerově za DB 2+1 Bystrc. Tel.: 0606/ Maxitrika za 65,- Kč a jiné. Textil Po-Pá, 9-18 hod. Stánek na parkovišti u Alberta, Vondrákova ul., Bystrc. Tel.: ráno do 8 hod, večer po 20 hod. Novû otevfiená cykloprodejna v Komíně na ulici Svratecká 56 přímo na zastávce. Servis kol na počkání. Tel.: 05/ MasáÏe i o víkendu, jen na objednávku. Tel.: po 20. hod. na Laštůvkově 33, Bystrc a v Žabovřeskách na ul. Zborovská 9. Uhradím Váš dluh při výměně bytu. Volejte tel.č.: 05/ Prodej DB 2+1 Lýskova, 8.p. 780 tis. Tel.: 0603/240229, 05/ Koupím DB 3+1 větší typ do 900 tis. Tel.: 05/ , 0603/ Prodej DB 2+1 Fleischnerova, 8.p., 780 tis. přes RK. Tel.: 0603/ Vymûním SB 3+1 za SB 2+1 Bystrc. Byt je v privatizaci. Tel.: Pronajmu garáž dlouhodobě, ul. Kubíčkova, levně. Tel.: Rozvedená 49/170 SŠ blond hledá všestranného životního partnera vyšší postavy s autem. Tel.: 0605/ Vymûním SB 4+1, 2 lodžie, komora v Bystrci za 2+1 Bystrc, Kohoutovice, Komín, Žabovřesky. Tel.: 0603/ Vymûním SB 1+1 v Bystrci za 2+1. Volejte kdykoliv mobilní č. 0608/ NABÍZÍME PRONÁJEM KANCELÁ Í ve vlastním střeženém objektu, v Královû Poli, Srbská 53, o velikosti m 2. Možnost parkování a stravování. Vstup do budovy zajištěn 24 hod., včetně sobot a nedělí. Cena včetně služeb 2900 Kã měsíčně za 14 m 2 místnost. Informace: 05/ Koupelny va ich snû rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyřízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna Tel.: , Seznamovací kanceláfi Jana Hrudníková Dovolujeme si oznámit všem svým klientům změnu adresy kanceláře. Nyní nás najdete u Lid. domu Musilka, ul. Musilova 2a, Brno. Bližší info na tel Srdečně zveme. Odbor Ïivotního prostfiedí a dopravy Úfiadu mûstské ãásti Brno-Bystrc pfiijme na dohodu (úvazek cca 4 hod denně) technicky zdatného dûchodce pro údrïbu Centrálního parku zaji tûní provozu fontány údrïba mobiliáfie úklid Informace na tel. ãíslech: KURZ OVLÁDÁNÍ POâÍTAâE V průběhu měsíce června uspořádá ZŠ Laštůvkova počítačový kurz ZÁKLADY MS WORD. Probíhat bude jako všechny předcházející v učebně informatiky ve škole. Účastníci se seznámí se základy textového editoru MS Word. Kurz je vhodný pro absolventy základního kurzu nebo zájemce s částečnou znalostí práce na počítači. Počet účastníků maximálně 10 (každý bude mít vlastní počítač). Termín kurzu: ãervna 2002, vždy hodin (pondělí čtvrtek). Rámcový obsah kurzu: základní pravidla při vytváření jednoduchých i složitějších textů formátování a tisk textů vkládání obrázků a tvorba tabulek používání šablon při práci s dokumenty Cena kurzu je Kã. Telefonické přihlášky do kurzu přijímáme nejpozději do na tel. číslech školy , , , Mgr. Jitka Pasterová nebo také přímo , Petr Kfiivka

7 Cyklistická jízda pfiíchozích s rádiem KISS Hády V rámci festivalu Brno-město uprostřed Evropy se v sobotu 8. června 2002 v městské části Brno-Bystrc uskuteční cyklistická jízda. Této akce se může zúčastnit každý, na jakémkoliv kole. Start včetně vydávání startovních lístků bude na Přístavišti od 9-11 hod. Odtud se pojede směrem k budoucí lávce pod hradem Veveří, která by měla spojit pravý a levý břeh Brněnské přehrady a překlenout tak přehradu v místech, kde ještě před koncem druhé světové války stával most. Trasa cyklistů je tedy stanovena - Přístaviště - hrad Veveří - Přístaviště, bez bližšího určení, kudy mají cyklisté jet. Každý bude mít dostatek času, aby se zastavil například na oběd, vykoupal se či si prohlédl hrad. Záleží na každém jedinci, jaký program si zvolí. Kontrolní stanovi tû bude na hradu Veveří, kde soutěžící obdrží razítko na vydaný startovní lístek. Zaãíná období seãení Protože se množí dotazy občanů na téma, kdy již bude posečena jejich ulice, seznámíme Vás s harmonogramem pokosů trávy v Bystrci. Bystrc má téměř 100 hektarů veřejné zeleně. Z toho je 80% zařazeno do režimu 5 pokosů ročně a zbývajících 20 % nalézajících se zejména v odlehlejších částech je sečeno v režimu 3 pokosů ročně. Tuto práci zajišťují smluvně tři firmy (vybrané na základě obchodní veřejné soutěže), které mají podle svých kapacitních možností rozdělenou Bystrc na 7 nestejně velkých fakturačních celků. Obecně lze říci, že pokos začíná vždy v níže položených lokalitách, kde jsou vyšší průměrné teploty a bonitnější půda a tráva zde roste nejrychleji. Jednotlivé pokosy by měly být dokončeny v termínech do 15.5.,15.6., 15.7., 30.8., a S ohledem na počasí Bystrcké noviny ã. 5/2002 Podmínkou pro získání razítka bude symbolický finanční příspěvek 1,- Kč do kasičky na výstavbu lávky. Milovníci přírodyjistě ocení výhled z hradu na okolní krajinu s přehradou, kde není nouze o romantická zákoutí. Cílovou stanicí bude opět Přístaviště. Zde se budou od hod. přijímat orazítkované startovní lístky. Všichni zúčastnění pak budou mezi hod. slosováni a mohou získat výherní ceny. Plánovaná cyklistická akce není závodem v pravém slova smyslu, ale spíše propagační akcí cyklistiky v rekreační oblasti Brněnské přehrady. Vzhledem k tomu, že budoucí lávka má sloužit nejen pěším, ale i cyklistům, snad již brzy bude při akcích tohoto druhu možné využít nové trasy přes Brněnskou přehradu. Cyklistice zdar! Ing. Svatopluk Bene, starosta mûstské ãásti Brno-Bystrc Organizace dopravy v oblasti brnûnské pfiehrady bûhem festivalu Brno-mûsto uprostfied Evropy ve dnech ãervna 2002 Vzhledem k očekávanému velkému náporu návštěvníků bude upraven dopravní režim individuální dopravy následujícím způsobem: k parkování pro veřejnost budou využity oba pásy Staré dálnice, parkoviště Vejrostova, parkoviště pod Akátem; ve dnech od 12,00 hod bude platit zákaz vjezdu z ul. Obvodové do ulic Přístavní, Píškovy a Valouškovy; ve dnech od budou uzavřeny ul. Přístavní a Hrázní v úseku od ul. Obvodové po restauraci U lva, vjezd bude umožněn do této části pouze vozidlům s výjimkou; příjezd na levý břeh Brněnské přehrady bude v této době z MČ Kníničky po jednosměrné ul. Rekreační a dále Hrázní směrem k Rozdrojovicím; v průběhu akce (ohňostroje) ve dnech budou od 17,00 hod dle aktuální potřeby prováděna ještě další dopravní omezení na silnicích z Kníniček směr Kuřim, v Bystrci na ul. Rakovecké, Nad dědinou, Páteřní a na sjezdu a výjezdu ze Staré dálnice; v průběhu ohňostroje bude na přilehlých komunikacích u Brněnské přehrady zastavena z bezpečnostních důvodů doprava; od hod z důvodu zajištění plynulého odjezdu návštěvníků bude uzavřen přejezd přes tramvajové těleso na ul. Kníničské u OBI a v Komíně u ul. Branka. Příslušníci dopravní policie ČR budou provoz v frekventovaných lokalitách operativně řídit. Mûstská hromadná doprava bude maximálním způsobem posílena, proto bude výhodnější ze směru od centra města využít tramvají. Autobusové linky č. 54, 50 zůstanou zachovány, rovněž tak trolejbus č Ve směru od Kuřimi bude zajištěna kyvadlová doprava (ČSAD Tišnov), autobusová linka 820 bude zachována. Věnujte prosíme z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti zvýšenou pozornost aktuálnímu dopravnímu značení! Aktuální informace je možno získat v Programovém magazínu, na a v průběhu akce na vlnách rádia Kiss Hády, Petrov, atd. OÎPD a místní podmínky pak může dojít k určitému posunu. V zásadě by však výška trávy neměla v průměru přesáhnout 25 cm. Jeden kompletní pokos trvá prakticky celý měsíc a tak pracovníci, kteří na jednom konci Bystrce pokos dokončí, hned následující den na opačném konci zahájí další. Buďte k nim proto shovívaví, pokud Vás ráno zvuk sekačky vzbudí o něco dříve, nebo pokud najdete na svém autě zbytky posečené trávy. Ve zdejším členitém terénu, oblečeni i v největších vedrech do ochranných oděvů vykonávají tito lidé nelehkou, ale mimořádně záslužnou práci. Vždyť čisté a upravené okolí působí pozitivně na lidskou psychiku a vůně posečené trávy k létu prostě patří. OÎPD Na zasedání zastupitelstva MČ Bystrc dne jsem byl občany vyzván k zodpovězení následujících otázek. Protože si myslím, že informace budou zajímat i veřejnost, která se zasedání nezúčastnila, k zodpovězení otázek jsem zvolil Bystrcké noviny. Otázky zněly: 1. Kdo městskou policii řídí a zda starosta MČ může požadovat plnění úkolů po příslušném revíru MP Brno 2. Jaké hlavní úkoly plní Městská policie K 1. otázce: V městě Brně je řízení Městské policie upraveno vyhláškou města Brna č.13/1996 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/1992, jíž se ve městě Brně zřizuje Městská police podle zákona ČNR č. 553/91 Sb.. Zde je v čl.3 uvedeno, že MP Brno řídí primátor města Brna ve věcech personálních, ve věcech schvalování dohod MP Brno o spolupráci s policii ČR a při vyřizování stížností na strážníky. Ostatní úkoly při řízení obecní policie vykonává Radou města Brna pověřený strážník ředitel městské policie. Ze své činnosti je ředitel městské policie odpovědný primátorovi města Brna a Radě města Brna. Dále v čl. 4 je mimo jiné uvedeno, že Rada městské části je oprávněna při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městské části ukládat úkoly příslušnému revíru městské policie pouze prostřednictvím jeho vedoucího. Starostové městských částí mají právo požadovat ústně nebo písemně plnění úkolů k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v příslušné městské části v rozsahu zákona o obecní policii prostřednictvím vedoucího revíru městské policie nebo územně odpovědných strážníků. Ke 2. otázce: Městská policie se řídí zákonem č.553/91 Sb. O obecní policii, kde se v 2 se hovoří: 1) Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména a) dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, 7 MP Brno revír Bystrc informuje V letošním školním roce nabízí ZŠ Heyrovského 32 žákům 6. ročníku účast na zajímavé akci. Jedná se o týdenní ozdravný pobyt kolektivu třídy s netradičním programem. Zatímco na klasických školách v přírodě se dopoledne děti věnují učení a odpoledne pobytu v přírodě, zde bude náplň zcela jiná. Dopolední program bude věnován Osobnostně sociální výchově (dále OSV). Ta se zaobírá žákem samotným, třídou nebo skupinou žáků, konkrétními vztahy a různými situacemi, do nichž se děti dostávají nebo mohou dostat v běžném provozu svého života. Mezi témata, kterými se budeme v jednotlivých dnech pobytu zaobírat patří sebepoznání, psychohygiena, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kreativita. Posledně jmenovanému tématu bude věnována zvláštní pozornost. Část odpoledního a večerní program budeme věnován právě rozvoji Dokážu to? b) přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, c) dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, d) odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném tímto zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, e) upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění. 2) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obcí; to neplatí, je-li k projednávání takových přestupků v blokovém řízení určen zvláštním zákonem jiný orgán. Mohou však v blokovém řízení projednávat přestupky podle 30 odst. 1 písm. a) a b), 47, 48, 49 odst. 1 písm. b) a d) a 50 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Do tohoto výčtu pochopitelně spadají i obecně závazné vyhlášky, které přijalo Zastupitelstvo města Brna. Občané by se proto ve vlastním zájmu měli s jejich zněním seznámit. Jsou dostupné například na internetové prezentaci města (www.brno.cz) či na úřadech městských částí a v informačním středisku města Brna na Malinovského náměstí. 3) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu, a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno. Dovolte, abych na závěr svého článku poděkoval všem těm, kterým není stav bezpečnosti, pořádkové a dopravní situace v MČ Bystrc lhostejný, a těm, kteří dokáží nejen na nedostatky poukázat, ale také přizpůsobit svoje chování obecným normám občanského soužití. str. Daniel LanÏhotsk, vedoucí revíru MP Bystrc kreativity ve třech dílnách. V dílně rukodělné, výtvarné a dramatické. Nezapomeneme ale ani na pobyt v přírodě a poznávání okolí Řásné u Telče, kde celá akce proběhne. O děti bude pečovat kolektiv pedagogických pracovníků, kteří prošli vzdělávacím projektem Dokážu to? na několika víkendových pobytech, spolu se zdravotníkem a nočním vychovatelem. Velkým úspěchem pro nás bylo udělení grantu AISIS na tento projekt. Z celé republiky získalo granty 8 projektů a mezi nimi dva z naší školy. Projekt Renaty Polmanové a Dany Radvanové Kultivace osobnosti žáka" a projekt pod názvem Hovory o lásce, jehož autorkou je Kateřina Slavíčková. Celý projekt bude ukončen v měsíci červnu vernisáží prací a divadelním představením na půdě školy. Na tuto akci jste srdečně zváni. Termín vám sdělíme později. Mgr. Renata Polmanová

8 8 Bystrcké noviny ã. 5/2002 Mistrovství âr Vodní záchranné sluïby ââk Mistrovství proběhlo dle mezinárodních pravidel ILS - RESCUE Brno reprezentovali záchranáři z místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Brno-město, která v letních měsících bezplatně slouží na Brněnské přehradě. Naše vodní záchranářky patří dlouhodobě k celostátní špičce a dokázaly to i na letošním mistrovství ČR. V celkovém pořadí ženských družstev se Brno-město umístilo na 2. místě. (1. Neratovice, 3. Neratovice 2) V jednotlivcích nejlepších výsledků dosáhly: Michaela Borkovcová, 2. místo v disciplíně zachraňování pomocí člunu Zdenka Krãálová, 3. místo v disciplíně - kombinované záchranářské cvičení Petra Navrátilová, 3. místo v disciplíně házení záchranným míčem Zdenka Krãálová, 3. místo v disciplíně 200m plavání s překážkami Dále nás velmi dobře reprezentovali Pavlína Navrátilová, Andrea Ječmínková, Jakub Zatloukal a Luboš Švanda pod vedením trenéra Petra Hladkého. Vladan Vlk, tiskov mluvãí Vodní záchranné sluïby ââk místní skupiny Brno-mûsto Projekt o Brnû Mûstská policie radí cyklistûm Pamatuj, že cyklista je řidič (účastník silničního provozu) a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná ze součástí povinného vybavení. Jak má b t kolo vybaveno 1. Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy. 2. Jasně znějící zvonek. 3. Vpředu světlomet. 4. Přední bílá odrazka. 5. Zadní červené světlo. 6. Zadní červená odrazka. CVâ Bystrou ka Fleischnerova 1a, Brno Bystrc, tel. 05/ Pfiipravuje: Narozeniny li ky Bystrou ky na pfiehradû Liška Bystrouška s dětmi oslaví Den dětí v sobotu u pfiehrady na pláïi na Rakovci u sirky v době od 9 do 12 hodin. Děti čekají zajímavé soutěže, úkoly (střílení z luku, lanové překážky, lodičky ), divadýlko, budou si moci pohladit zvířátka a vyhrát drobné ceny. Vyhlašujeme soutěž o nejlepší pamlsek pro mlsnou lišku (a pro vás) z vašeho kuchařského umění. V případě nepříznivého počasí bude náhradní program v prostorách CVČ Bystrouška od 9.30 hodin. Vzhledem k dotazům ještě jednou připomínáme, že i letos pořádá soukromá tenisová škola MD TENNIS a ZŠ Laštůvkova tenisový turnaj pro neregistrované hráče. Jde již o 4. ročník Laštůvkova Spring Cupu. Turnaj se koná o víkendu června. Začátek prvních zápasů je plánován na 9.00 h., prezentace přihlášených od 8.30 do 8.55 h. v sobotu. 7. Zdroj elektrického proudu (musí zabezpečit svítivost světel minimálně na 1,5 hodiny). 8. Účinné blatníky překrývající šířku pneumatiky. 9. Oranžové odrazky na obou stranách pedálů. 10. Oranžové odrazky na paprscích kol. 11.Účinný kryt řetězu. (dle materiálu MP Brno) Pfiímûstské tábory pro dûti KfiíÏem krá- Ïem kolem Brna aneb 5 výletů do okolí Brna pro děti od 1. do 5. třídy. Sraz bude každý den v 9.00 hodin před Bystrouškou, návrat okolo hodin. V případě nepřízně počasí bude zajištěn náhradní program v prostorách Bystroušky Návrat z hvûzd pro děti od 7 do 15 let v době od 9,00 do hodin. Děti čeká celotáborová hra, výlety na zajímavá místa, hlazení zvířátek v teráriích. Cena táborû: 50,- Kã/den a dítû. Bližší informace získáte na výše uvedené adrese nebo telefonním čísle. Přihlásit je nutné děti nejpozději do , kdy je třeba uhradit i poplatek. Tenisov turnaj pro rekreanty Propozice k turnaji jsou umístěny na vývěsce u kurtů v areálu ZŠ a na nástěnce před školou. Zájemce o účast prosíme, aby se přihlásili na telefonu 0777 / nebo em na adresu: a to nejpozději do čtvrtka Miroslav Dlapa DEN DùTÍ S GE CAPITAL BANK a rádiem FREKVENCE Tradiční velký dětský den se soutěžemi a dalším programem. Představí se zvířátka ze ZOO, vystoupí kouzelník, shlédnete divadelní představení pohádky O Smolíčkovi a poslechnete si brněnskou skupinu MOŠNY. V tento den bude také za přítomnosti primátora RNDr. Petra Duchoně slavnostně otevřena nová restaurace U TYGRA. Současně proběhne vernisáž výstavy Svazu českých karikaturistů ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V ZOO s âssd, ve kterém se pokusí ŽELEZNÝ ZEKON vytvořit rekord, Každodenní výuku v ZŠ Vejrostova dokumentují vyzdobené prostory školy i tříd. Několik dnů žila škola Projektem o Brně, v němž se děti dovídaly jim přizpůsobenou formou mnoho zajímavostí o městě, v němž žijí. Mnoho dětí z 1. stupně má na projekt trvalou památku ve formě deníku. Jaro jsme přivítali hrou. Dovolte mně, abych vás seznámila se zážitky dvou páťáků Ondřeje Sekaniny a Petry Čechové, kteří se této hry zúčastnili. Ve ãtvrtek probíhala ve kole Hra. Asi 250 dûtí se se lo pfied kolou, rozdûlili jsme se do skupin po pûti z kaïdého roãníku jeden Ïák. Po kole nás hnala touha co nejlépe splnit v ech 11 pfiipraven ch úkolû. SoutûÏ, která zakonãila Projekt o Brnû, byla nejen pouãná, ale i zábavná. Malovali jsme na poãítaãi, skládali jsme puzzle, zapojovali Ïárovku, provádûli pokusy s pefiím, dívali se do mikroskopu. Za správnû splnûn úkol jsme obdrïeli dílek obrázku staré radnice s ãástí hesla. Posledním úkolem bylo vytvofiení celkového obrázku a vylu tûní hesla Îivot je krásná, ale sloïitá hra". UÏ se tû íme na dal í. Na Den Země děti pomohly okolí školy a kousku břehu přehrady od odpadků. Jistě někdo z vás namítne: Však je udělaly ony (myslíme děti)". Nesdílím tento váš názor, ale jsem optimistická v tom, že až budou chtít děti odhodit papír nebo něco jiného na zem, připomenou si alespoň některé úklidový den a raději vyhledají nejbližší odpadkový koš. Možná se chytnou za nos" i někteří z nás, dospěláků. Snad nás někdo z vás potká na poznávacích výletech do okolí přehrady, při malém orientačním závodě po lese Naťukla jsem pouze některé akce, konané nad rámec našich povinností, pevně však věřím, že jste pochopili, že smyslem naší práce není o ní pouze psát nebo mluvit, za nás snad hovoří skutky. Mgr. Hana Hrdá, zástupce fieditele Z Vejrostova 1 Program ZOO kterým se zapíše do Guinessovy knihy rekordů. V areálu ZOO bude připraven i další kulturní program DEN V ZOO PRO DùTI Z PùSTOUNSK CH RODIN ve spolupráci s TÁBORNICKOU UNIÍ kulturní program podium U velblouda. Soutěže - podium u Tropického království! ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V ZOO Brno s US pro malé i velké návštěvníky bude připraven v areálu ZOO kulturní program Kubínová, ZOO Brno Uzávûrka pfií tího ãísla je Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Ing. V. Puč. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí. Klimešová, tel , fax: Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Zlom a tisk Gill, s.r.o., Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Zdarma.

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu

Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku SENIOŘI I DĚTI BUDOU V JIHOMĚSTSKÉM BAZÉNU DÍKY RADNICI PLAVAT LEVNĚJI Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu Chodov o pobočku České

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Zatím bude pfieveden jen trojlístek

Zatím bude pfieveden jen trojlístek INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ÚNOR 2002 Veletrh MIPIM 2002 zaãíná v Cannes uï pfií tí mûsíc Investiãní svûtové fórum Již pošesté se město Ostrava představí ve francouzském Cannes na veletrhu nemovitostí

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více