VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013"

Transkript

1 LIDÉ A SPOLEČNOST PEOPLE AND SOCIETY Ročník / Volume 2014 Životní úroveň V Praze dne 10. června 2014 Living standard Prague, 10 June 2014 Č.j. / Ref. no: 808/ Kód publikace / Publication code: VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013 domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti EXPENDITURES AND CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS INCLUDED IN THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY IN 2013 Households by Activity Status of the Head of Household, by Municipality Size, Income Brackets, Cohesion Regions Zpracoval / Prepared by: Odbor šetření v domácnostech / Household Surveys Division Ředitel odboru / Director: Ing. Jan Srb Kontaktní zaměstnanec / Contact person: Ing. Pavel Širmer Telefon / Phone number: Český statistický úřad Czech Statistical Office (2014)

2 Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další? Dozvíte se je na informační lince ČSÚ nebo je můžete najít na internetových stránkách ČSÚ Are you interested in the latest data on inflation, GDP, population, average wages and the like? If the answer is YES, don t hesitate to visit us at: ISBN Český statistický úřad, Praha 2014 Czech Statistical Office, Prague 2014

3 OBSAH CONTENT Metodické vysvětlivky... 1 Methodological notes... 7 Tab. 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of the head of household a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures b) Peněžní vydání / Money expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables Tab. 2 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na domácnost Households by activity status of the head of household, annual averages per household a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures b) Peněžní vydání / Money expenditures Tab. 3 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na spotřební jednotku Households by activity status of the head of household, annual averages per equivalency a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind Tab. 4 Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu Households by municipality size and by tenure of dwelling a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables... 80

4 Tab. 5 Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu decily Households by level of net money income per person deciles a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables Tab. 6 Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého peněžního příjmu na osobu kvintily Households of employees and households of pensioners without EA members by level of net money income per person quintiles a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups Tab. 7 Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2) Households by cohesion region (NUTS 2) a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables Tab. 8 Domácnosti v letech Households,, in Složení domácností, přehled příjmů, skupiny peněžních vydání / Household composition, incomes and money expenditure groups

5 METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností poskytuje informace o výši jejich vydání a struktuře spotřeby. Informace o odlišnostech spotřeby v domácnostech tříděných podle rozličných hledisek nebo o vlivu různých faktorů (např. pohyb cen, situace na trhu) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů. Spektrum využití výsledků SRÚ je velice široké, slouží především jako podklad pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu, pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při periodických revizích indexu spotřebitelských cen, pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů apod.) a také pro mezinárodní srovnání. Složení zpravodajského souboru SRÚ se operativně mění tak, aby aktuálně postihovalo posun základních atributů domácností (jejich složení, ekonomickou aktivitu, úroveň příjmů apod.). SRÚ je v podstatě jediným zdrojem informací o vydáních domácností ve vazbě na jejich příjmy. Čistý peněžní příjem je jedním z výběrových znaků, jeho vývoj je vlastně dopředu stanoven. Z výsledků SRÚ lze vyhodnocovat změny ve výši a struktuře příjmů v rámci zpravodajského souboru a ve vztahu k výdajům domácností. Není však korektní vyvozovat odtud závěry o vývoji příjmů domácností v celé republice. Z těchto důvodů by údaje o příjmech, které SRÚ poskytuje, měly být chápány pouze jako doplňková informace a neměly být využívány pro hlubší analýzy. Ve snaze zlepšit reprezentativnost výsledků ověřoval ČSÚ v letech možnost zavést v SRÚ metodu náhodného výběru. Po důkladné analýze výsledků pilotáží a zkušebního šetření, po diskusi s odborníky na výběrová šetření i s nejvýznamnějšími uživateli dat bylo rozhodnuto zatím zachovat v SRÚ kvótní výběr domácností s tím, že bude zdokonalena metoda výběru a snížena zátěž respondentů, což přinese i finanční úsporu. Od roku 2006 vzorek zahrnuje již všechny typy domácností, např. i dosud nesledované domácnosti nezaměstnaných, domácnosti důchodců s ekonomicky aktivními členy nebo domácnosti, v nichž není žádná ekonomicky aktivní osoba. Výběrové znaky byly doplněny o velikostní skupinu obce, případně druh domu v souboru se tak zvýšilo zastoupení domácností bydlících v malých obcích a v rodinných domcích podle jejich skutečného podílu v populaci. Každá domácnost podrobně zapisuje vydání za potraviny a nealkoholické nápoje pouze dva měsíce v roce, v ostatních měsících sděluje jen celkovou sumu těchto vydání. 1. POPIS VÝBĚRU A ZJIŠŤOVÁNÍ Zpravodajské domácnosti SRÚ jsou vybírány záměrným kvótním výběrem. Jednotkou výběru a zpravodajskou jednotkou šetření je hospodařící domácnost, tzn. soubor osob společně bydlících, které se společně podílejí na úhradě základních výdajů (na výživu, provoz domácnosti, údržbu bytu apod.). ČSÚ centrálně rozděluje domácnosti podle jednotlivých výběrových znaků do celé republiky a rovněž rozvrhuje i měsíce podrobného vedení zápisů o vydáních za potraviny a nealkoholické nápoje tak, aby byly (v rozdělení podle skupin domácností, počtu dětí a příjmových pásem) rovnoměrně rozloženy do celého roku. Zpravodajský soubor 3000 domácností byl vybrán tak, aby jeho složení podle zvolených výběrových znaků odpovídalo struktuře domácností v ČR. Oporou pro stanovení kvót byly výsledky šetření Životní podmínky (realizované jako národní modul šetření EU-SILC). Od roku 2006 je základním výběrovým znakem skupina domácnosti, odvozená od ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele domácnosti. Osobou v čele je v úplných rodinách vždy muž, v neúplných rodinách většinou rodič (je-li ekonomicky aktivní, v opačném případě může být osobou v čele ekonomicky aktivní dítě). V nerodinných domácnostech se za osobu v čele domácnosti považuje osoba s nejvyšším příjmem.

6 Domácnosti s ekonomicky aktivní osobou v čele se třídí podle jejího postavení v zaměstnání, u domácností zaměstnanců i podle jejího vzdělání. Domácnosti s ekonomicky neaktivní osobou v čele se v dalším stupni člení v závislosti na tom, zda je některý z dalších členů domácnosti ekonomicky aktivní, příp. zda v čele domácnosti je důchodce. Podrobnější popis hlavních (publikovaných) skupin domácností je uveden v kapitole 3.2 (publikovaná třídění domácností). Pro tři nejvýznamnější skupiny domácností se používají ještě další výběrová kritéria, a to: čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti a počet vyživovaných dětí pro domácnosti zaměstnanců a domácnosti osob samostatně výdělečně činných; důchod na jednoho člena domácnosti a počet členů (u jednočlenných domácností také pohlaví osoby) pro domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů. Výběrový znak velikost obce a druh domu se týká všech skupin domácností. Samostatné kvóty podle velikosti obce a druhu domu jsou předepsány pro výše uvedené nejvýznamnější skupiny domácností, zatímco zbývající skupiny se pro tento výběrový znak slučují do jedné kategorie. Od roku 2011 již není součástí výběru tzv. doplňkový soubor, z toho důvodu se již samostatně nepublikují výsledky za rodiny s dětmi a s minimálními příjmy. 2. KLASIFIKACE POLOŽEK 2.1 Příjmy Do hrubých peněžních příjmů nejsou započteny vybrané úspory ani přijaté půjčky a úvěry. Tyto položky, které mají protějšky na straně vydání, jsou vesměs publikovány jako salda pod označením bilanční položky. Čisté peněžní příjmy se získají z hrubých příjmů odečtením odvodů na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. V příjmech ze soukromého podnikání jsou v SRÚ zjišťovány pouze částky, které byly z výnosu podnikání převedeny pro potřebu domácnosti a jejích jednotlivých členů. Jedná se tedy o čistý příjem, do výdajů se v těchto případech neuvádí daň z příjmů ani odvody na zdravotní a sociální pojištění. Do roku 2012 byla mezi ostatními příjmy publikována také položka dary od příbuzných, v nichž nebyly zahrnuty půjčky a poskytnuté částky, které členové domácnosti přijali od jiných osob než příbuzných. Od roku 2013 jsou publikovány tzv. peněžní transfery od osob mimo domácnost, zahrnující přijaté částky od jakýchkoli osob mimo domácnost bez ohledu na případný příbuzenský vztah. Obě zmíněné položky nejsou samostatně srovnatelné, na meziroční srovnatelnost celkového součtu za oddíl ostatních příjmů však tato metodická změna vliv nemá Vydání Hrubá peněžní vydání nezahrnují vklady, splacené půjčky a úvěry. Čistá peněžní vydání se od hrubých liší o odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. Člení se na tzv. spotřební vydání a vydání neklasifikovaná jako spotřební. Pro třídění spotřebních vydání se v SRÚ od roku 1999 používá klasifikace CZ-COICOP Klasifikace individuální spotřeby podle účelu. Klasifikace je třístupňová, má 14 oddílů, 58 skupin a 157 tříd. Byla vytvořena v rámci transformace klasifikační soustavy jako česká verze mezinárodního standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) pro zajištění mezinárodní srovnatelnosti statistických ukazatelů a je závazná pro všechna statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem klasifikace je zatřídění všech druhů individuální spotřeby (vydání za zboží a služby) podle účelu použití. Pro sledování výdajů domácností je určeno prvních dvanácti oddílů klasifikace. SRÚ přizpůsobila zčásti členění výdajů mezinárodnímu standardu specializovanému pro SRÚ, takže každá třída CZ-COICOP má přiřazenu jednu nebo více položek SRÚ. Výdaje, které nejsou v CZ-COICOP zařazeny, jako investiční výdaje na výstavbu resp. rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata apod., byly vyčleněny do zvláštního oddílu Vydání 2

7 neklasifikovaná jako spotřební. Chybějící skupiny 02.3 Narkotika, 04.2 Imputované nájemné a 12.2 Prostituce nejsou zatím v SRÚ zavedeny. Vydání podle CZ-COICOP jsou uspořádána do dvanácti oddílů: 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 02 Alkoholické nápoje, tabák 03 Odívání a obuv 04 Bydlení, voda, energie, paliva 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 06 Zdraví 07 Doprava 08 Pošty a telekomunikace 09 Rekreace a kultura 10 Vzdělávání 11 Stravování a ubytování 12 Ostatní zboží a služby 3. OBSAH PUBLIKACE Roční údaje byly získány součtem podrobných měsíčních položek příjmů a vydání, propočítány jako průměr na jednoho člena domácnosti a zaokrouhleny na celé Kč; výjimky tvoří tabulky č. 2 a 3, kde jsou uvedeny roční průměry na domácnost resp. na spotřební jednotku. Všechny souhrnné i podrobné položky jsou počítány nezávisle na sobě přímo z prvotních dat. Stejně jsou počítány i údaje ve fyzických jednotkách množství a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Relativní údaje jsou počítány z nezaokrouhlených průměrů, struktura je uváděna v % na jedno desetinné místo. V důsledku zaokrouhlování proto nejsou souhrnné položky Kč vždy přesně součtem podpoložek a ani součet procent nemusí být vždy roven 100 (celku). Podrobná vydání za potraviny a nealkoholické nápoje jsou za rok dopočítána, protože každá domácnost je podrobně vede pouze dva měsíce v roce. Analýza prvotních dat ukázala, že zápisy potravin a nealkoholických nápojů v ostatních měsících, kdy je domácnosti zapisují souhrnně, byly méně přesné a odhad celkové sumy vydání za potraviny a nealkoholické nápoje byl nadhodnocený. Na základě údajů za měsíce s podrobnými zápisy a na základě výsledků z předchozích let byla proto provedena u vydání za potraviny a nealkoholické nápoje korekce. Publikaci tvoří sedm tabulek. V nich se vyskytuje pět částí ( a až e ) obsahujících obdobné publikované položky. Všech pět částí se vyskytuje pouze v první tabulce (domácnosti podle postavení osoby v čele), v ostatních tabulkách jedna nebo více částí chybí. 3.1 Části publikovaných tabulek Části a obsahují údaje o počtu a složení zpravodajských domácností. Počet domácností vážený vyjadřuje počet domácností podle jejich skutečného podílu na populaci a udává zastoupení jednotlivých typů domácností ve výsledcích za domácnosti. Počet domácností ve výběru znamená průměrný počet respondentů ve výběrovém souboru redukovaný s ohledem na počet měsíců zpravodajské činnosti za daný rok. Od roku 2013 došlo v šetření SRÚ v rámci harmonizace se šetřením Životní podmínky k drobné změně ve způsobu posuzování dětí. Nyní se již ve výběru ani ve výsledcích neuvažuje se zákonem definovaným nezaopatřeným dítětem, nově se hledí na fakt, zda se jedná o tzv. vyživované dítě. Mezi oběma pojmy není významný rozdíl, odlišnosti při posuzování členů domácnosti mohou nastat především u pracujících studentů (do 26 let), kteří od roku 2013 po překročení roční přípustné hranice příjmu Kč nejsou v SRÚ (narozdíl od zákona) pokládány za děti, ale za ekonomicky aktivní osoby. Počet spotřebních jednotek vyjadřuje složení domácností přepočtené podle vah spotřeby jednotlivých členů domácnosti. Spotřební jednotky podle stupnice OECD mají váhy definovány takto: první dospělý v domácnosti = 1.0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.7, každé dítě (13-leté nebo mladší) = 0.5. Spotřební jednotky podle modifikované stupnice OECD jsou definovány takto: 3

8 první dospělý v domácnosti = 1.0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.5, každé dítě (13-leté nebo mladší) = 0.3. Tyto části dále zahrnují základní údaje o příjmech a vydáních, členění čistých peněžních vydání podle druhu (potraviny, průmyslové zboží, služby, platby), naturální příjmy a vydání a bilanční položky. Salda v bilančních položkách se získají rozdílem částek za úspory vybrané v daném roce snížené o vklady uložené v daném roce, resp. rozdílem částek za půjčky přijaté v daném roce snížené o splátky úvěrů v daném roce. Části b obsahují podrobná čistá peněžní vydání rozdělená na vydání spotřební (A) a vydání neklasifikovaná jako spotřební (B). Spotřební vydání jsou uspořádána do dvanácti základních oddílů a dále do skupin a podskupin podle klasifikace CZ-COICOP (s přihlédnutím k mezinárodnímu standardu specializovanému pro SRÚ). V těchto částech jsou nyní již uváděna pouze čistá peněžní vydání, do vydání neklasifikovaných jako spotřební nejsou již zahrnuty odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů (oproti publikacím vydávaným do roku 2005 došlo ke změně). V částech c jsou publikovány agregované skupiny vydání doplněné o strukturu spotřebních vydání uspořádaných do dvanácti oddílů podle CZ-COICOP. Části d obsahují podrobnější údaje o naturálních příjmech a vydáních. Potraviny z vlastního hospodářství nebo jinak bezplatně získané (darem, sběrem) uvádějí domácnosti v množství (kg, kusy, litry), které tazatel při zpracování ohodnocuje průměrnou cenou příslušné potraviny, zjištěnou v okrese bydliště domácnosti. Proto jsou údaje o naturální spotřebě potravin a o jejich celkové spotřebě (nákup + naturální spotřeba) publikovány v jednotkách množství a v některých členěních i v hodnotovém vyjádření. Dále je v části d v Kč vyčíslena hodnota výrobků a služeb získaných darem od příbuzných a hodnota naturálních vydání domácností. Části e obsahují vybrané charakteristiky bydlení domácností (počet a plocha obytných místností, typ domu, druh bytu, způsob vytápění, atd.) využitelné pro analýzu výdajů domácností na bydlení. Publikované údaje o vydáních na bydlení (v částech b a c ) jsou v souladu s výše uvedenou metodikou výpočtu údajů přepočteny vždy na všechny osoby daného podsouboru domácností. Proto prezentace těchto údajů bez bližšího vysvětlení, či bez možnosti propočtu na základě uvedených charakteristik bydlení, může vyvolat zkreslený pohled na výši některých vydání na bydlení (např. nájemné je vypočteno za všechny byty, přestože v souboru jsou i byty v rodinných domcích, kde vlastník bytu nájemné neplatí). Struktura domácností podle typu domu a druhu bytu nedá v součtu celých 100 %, protože publikovaný výčet není vyčerpávající. V části e se dále nachází přehled o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání. 3.2 Publikovaná třídění domácností Tabulka 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele Domácnosti od roku 2006 jsou ve zpravodajském souboru již zahrnuty všechny typy domácností zastoupené v populaci. Váha jednotlivých skupin domácností odpovídá jejich podílu zjištěnému v šetření Životní podmínky. Počet domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů byl pro zjišťování zredukován, při zpracování se tato disproporce eliminuje převážením. Průměrná zpravodajská domácnost bývá cca o 10 % menší než průměrná hospodařící domácnost v ČR podle šetření Životní podmínky, protože z důvodů náročnosti vedení zápisů jsou ve zpravodajském souboru SRÚ méně zastoupeny vícečlenné resp. vícegenerační domácnosti. Domácnosti zaměstnanců jsou domácnosti s osobou v čele v pracovním nebo služebním poměru, která pracuje na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody (o pracovní činnosti, o provedení práce). Zaměstnanci jsou i pracující členové produkčních družstev (včetně zemědělských), společníci s.r.o. a komanditisté komanditních společností, kteří pro společnost vykonávají práci na základě pracovní smlouvy a pobírají za ni odměnu, která je příjmem ze závislé činnosti. Domácnosti jsou dále členěny podle vzdělání osoby v čele na zaměstnance s nižším vzděláním (osoby se základním vzděláním, vyučené, nebo které dosáhly jakéhokoli druhu středního vzdělání bez maturity) a zaměstnance s vyšším vzděláním (osoby, které ukončily jakýkoli druh středního vzdělání s maturitou, příp. dosáhly vyššího nebo vysokoškolského vzdělání). 4

9 Domácnosti samostatně činných osob jsou domácnosti s osobou v čele vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, což jsou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů, účastníci společného podnikání na základě smlouvy (společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti), pokud nevykonávají pro společnost práci na základě pracovní smlouvy, dále osoby vykonávající nezávislé povolání (lékaři, advokáti, daňoví poradci) a osoby pracující za honoráře (umělci, tlumočníci). Domácnosti nezaměstnaných jsou domácnosti v čele s osobou, která nemá žádnou placenou práci, ale pracovat by chtěla, tzn. že si buď aktivně hledá zaměstnání nebo má v plánu podnikat, případně hodlá zaměstnání hledat; není rozhodující, zda pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání či nikoliv. Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů jsou domácnosti s osobou v čele, která pobírá jakýkoliv druh důchodu kromě sirotčího, a nepracuje buď vůbec, nebo má její pracovní činnost pouze omezený rozsah (tzn. příjmy z pracovní činnosti nepřesáhnou za rok Kč); podmínka omezené ekonomické aktivity platí i pro ostatní členy domácnosti. Tabulka 2 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na domácnost Jedná se o stejný typ členění domácností jako v tabulce 1, ale výsledky jsou prezentovány jako roční průměry na domácnost v Kč. Podrobná výdajová část ( b ) je v této tabulce zestručněna, publikována jsou především ta vydání, která má smysl posuzovat za celou domácnost. Tabulka 3 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na spotřební jednotku Jedná se o stejný typ členění domácností jako v tabulkách 1 a 2, ale výsledky jsou prezentovány jako roční průměry na spotřební jednotku v Kč. Pro výpočet průměru byla použita spotřební jednotka definovaná podle OECD (popsáno v bodě 3.1). V části c není uvedena struktura, protože je totožná se strukturou publikovanou v tabulce 1. Tabulka 4 Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu V tabulce jsou použita dvě třídící hlediska, která umožní posoudit vztahy mezi náklady na bydlení a velikostí obce resp. druhem bytu. Část podle velikosti obce je zpracována za celý zpravodajský soubor, druhá část není vyčerpávající, neboť nezahrnuje domácnosti bydlící ve vlastním bytovém domě, bezplatně u příbuzných nebo ve služebním bytě. Nájemní byt je užíván na základě nájemní smlouvy s vlastníkem domu (bytu) nebo je pronajatý od uživatele bytu. Družstevní byt je užíván na základě členství v bytovém družstvu ustanoveném na základě zákona č. 27/1959 Sb., ( klasické bytové družstvo) nebo na základě toho, že je členem družstva nájemců bytů. Byty v osobním vlastnictví jsou byty, které jsou užívány na základě vlastnictví bytu a spoluvlastnictví příslušného podílu společných prostor domu podle zákona o vlastnictví bytů. Tabulka 5 Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu (decily) V této tabulce jsou domácnosti rozděleny podle výše příjmu do kvantilů, což usnadňuje analýzu dat v časové řadě a používá se i pro mezinárodní srovnávání. Domácnosti byly uspořádány podle výše čistého peněžního příjmu na osobu, pak rozděleny do deseti stejně velkých skupin a za tyto skupiny pak byly zpracovány samostatné výsledky. Řádek Horní hranice čistých peněžních příjmů v části a vyjadřuje horní hranici ročního čistého peněžního příjmu na osobu, kterou jsou jednotlivé decilové skupiny vymezeny. Tabulka 6 Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého peněžního příjmu na osobu (kvintily) V tabulce jsou podle výše příjmu do kvantilů stejným způsobem jako v tab. 6 rozděleny domácnosti zaměstnanců a důchodců bez EA členů. Velikost zpravodajského souboru umožňuje decilové zpracování pouze za domácnosti, proto byly u těchto dvou typů domácností použity pouze kvintily. 5

10 Řádek Horní hranice čistých peněžních příjmů v části a vyjadřuje horní hranici ročního čistého peněžního příjmu na osobu, kterou jsou jednotlivé skupiny kvintilů vymezeny. Tabulka 7 Domácnosti podle regionů soudržnosti (NUTS 2) Regionální výsledky za domácnosti podle 8 regionů soudržnosti (dříve oblastí), na úrovni NUTS 2. Vzhledem k velikosti zpravodajského souboru SRÚ nelze poskytnout reprezentativní výsledky na podrobnější regionální úrovni. Tabulka 8 Časová řada V poslední tabulce jsou srovnány základní údaje za domácnosti v časové řadě za několik let. 4. PUBLIKACE A PRODUKTY Údaje o vydáních a spotřebě, zjištěné od zpravodajských domácností statistiky rodinných účtů, se nachází pod oddílem 3 Práce a sociální statistiky, konkrétně v řadě 30 Životní úroveň. Za rok 2013 jsou výstupy prezentovány ve dvou produktech: 1) Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 (tištěná i elektronická publikace) Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právního důvodu užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu a podle regionů soudržnosti (NUTS 2). Roční průměry na osobu v Kč (u potravin, oděvů, obuvi a naturální spotřeby někdy i ve fyzických jednotkách), struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti. Roční průměry na domácnost u vybraných položek, roční průměry na spotřební jednotku v agregovaných položkách. 2) Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 doplňující třídění (dokument na internetu) Roční výsledky statistiky rodinných účtů podle věku a vzdělání osoby v čele, podle počtu pracujících členů a vyživovaných dětí. Výsledky za domácnosti s vyživovanými dětmi a bez dětí v členění podle různých hledisek (typ rodiny, počet dětí, počet členů či pracujících členů apod.). Roční průměry na osobu v Kč, struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti. 6

11 METHODOLOGICAL NOTES The Household Budget Survey (HBS) provides information on expenditure and consumption structure of private households, on differences in consumption patterns of households classified by various aspects, or on impacts of certain factors (e.g. price movements, situation in the market) on expenditure structure. There is no other source of information on consumption behaviour of households. The scope of the use of HBS is rather wide and serves primarily as a basis for decision-making in the state social policy implementation, for social and economic research, internal use by the CZSO (composition of the consumer basket during periodical consumer price index revisions, an auxiliary data source for the account of the household sector within the national accounts statistics, etc.) and also for the purpose of international comparisons. The composition of the HBS sample is changing flexibly to cover current changes of basic household attributes (composition, economic activity, income level, etc.). The HBS is, virtually, the only source of information on household expenditure in relation to their income. Net money income is one of sampling attributes and, actually, its development is prescribed. Based on the HBS results, the changes of the income level and its structure can be assessed within the sample and in relation to household expenditure. However, it is not correct to use the HBS to draw conclusions about the nationwide household income development. The income data provided by the HBS should therefore be regarded only as supplementary information and should not be used for in-depth analyses. With the aim to improve representativity of the results the CZSO tested in the period the possibility of introducing random sampling into the HBS. Upon detailed analysis of the results of pilot studies and a test survey and on the basis of discussions with experts on sample surveys and with the most important data users it was decided that the HBS should maintain quota sampling of households provided that the sampling method was improved and the response burden reduced, which in addition would save money. Since 2006 the sample has been covering all types of households, e.g. the previously excluded households of unemployed, households of pensioners with economically active members or households with no economically active person. Sampling attributes were supplemented by municipality size group or type of house hence, the representation of households living in small municipalities and detached houses broken down by their actual share in the population has increased in the sample. Each household keeps detailed records of expenditure on food and non-alcoholic beverages for the period of 2 months per year; in the remaining months only the expenditure is reported. 1. SAMPLING AND SURVEY DESCRIPTION The reporting households of the HBS are selected by purposive quota sampling. The sampling unit and reporting unit for the survey is a private household, i.e. persons living together on a common budget (food, housekeeping and routine maintenance costs, etc.). The CZSO makes a central schedule identifying months when detailed records of expenditure on food and non-alcoholic beverages are kept so that they are (broken down by groups of household, number of children and income brackets) spread evenly over the whole year. The HBS sample of 3000 households was chosen so that its composition by selected sampling attributes corresponds to the household structure in the CR. The quota frames were the results of the Living Conditions survey (carried out as the national module of EU-SILC surveys). Since 2006 the group of household derived from the economic activity of the head of household and his/her activity status has become a basic sampling attribute. The head of household in twoparent families is always the man, in one-parent families mostly the parent (if he/she is economically active; if not, the head of household can be an economically active child). In non-family households the head is the person with the highest income. 7

12 Households with an economically active head of household are classified by his/her activity status, in households of employees also by his/her education level. Households with an economically inactive head of household are further broken down depending on whether any of the other household members is economically active or whether the head of household is a pensioner. A more detailed description of the main (published) groups of households is provided in chapter 3.2 (published breakdowns). For three most important groups of household the following sample criteria are used: net money income per household member and number of dependent children for households of employees and households of the self-employed; pension per household member and number of members (in one-member households also the sex of the person) for households without economically active members. The municipality size and type of house sampling attribute applies to all groups of household. Independent quotas by municipality size and type of house are set for the above most important groups of household while the remaining groups for this sampling attribute are merged into one category. In 2011 collection of data on minimum-income families with children (supplementary sample) was discontinued and results pertaining to these households are no longer available. 2. CLASSIFICATION OF ITEMS 2.1 Incomes Gross money income is net of savings drawn, received loans and credits. These items, which have their counterparts on the expenditure side, are mostly published as balances and marked as balance items. Net money income is gross income excluding health and social insurance payments and income tax. In business income the HBS record only the part of business income transferred from business and used to cover the consumption needs of the household and its individual members. It is a net income and that is why expenditure does not include either income tax or payments of health and social insurance. Until 2012 gifts from relatives were published under other income, from which loans and cash lump sums were excluded which the household received from non-relatives. Since 2013 cash transfers from persons outside household have been published, which consist of cash lump sums received from any persons outside the household irrespective of relation. These two items are not strictly speaking comparable but this fact has no bearing on year over year comparability of the other income aggregate Expenditures Gross money expenditure is net of deposits, repaid loans and credits. Net money expenditure differs from gross expenditure by health and social insurance payments and income tax. They are broken down into consumption expenditure and expenditure non-classified as consumption expenditure. Since 1999 for classification of consumption expenditure in the HBS the CZ-COICOP Classification of individual consumption by purpose has been used. The classification is of three levels, it has 14 divisions, 58 groups and 157 classes. It was prepared in the framework of the transformation of classification system as the Czech version of international standard COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) to ensure international comparability of statistical indicators and it is binding for all statistical surveys performed in compliance with Act No. 89/1995 Sb., on State Statistical Service, as amended. The subject of the classification is to classify all kinds of individual consumption (expenditure on goods and services) by purpose. For monitoring of 8

13 household consumption the first 12 divisions of the classification are designed. The HBS has partly adjusted the breakdown of expenditure to international standard designed especially for the HBS so that one or more HBS items are assigned to each class of the CZ-COICOP. Expenditure which is not included in CZ-COICOP, such as capital investment in construction or reconstruction of a house or dwelling, expenditure related to the care of a garden or domestic animals, etc., were included into a special division Non-consumption expenditure. Missing groups 02.3 Narcotics, 04.2 Imputed rentals and 12.2 Prostitution have not so far been introduced into the HBS. Expenditures in compliance with CZ-COICOP are arranged in 12 divisions: 01 Food and non-alcoholic beverages 02 Alcoholic beverages, tobacco 03 Clothing and footwear 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels 05 Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house 06 Health 07 Transport 08 Communication 09 Recreation and culture 10 Education 11 Restaurants and hotels 12 Miscellaneous goods and services 3. CONTENTS OF THE PUBLICATION Annual data were obtained by adding up detailed monthly expenditure and income items, calculated as an average per household member and rounded to whole CZK. Tables 2 and 3 providing annual averages per household or equivalency make an exception. All aggregate and also detailed items are calculated irrespective of each other directly from the primary data. Data expressed in physical quantitative units are calculated similarly and rounded up to the nearest hundredth. Relative data are calculated from un-rounded means, the structure is given in % to the nearest tenth. Due to rounding the aggregate items in CZK do not always make a precise of sub-items and the sum of % does not always have to equal 100 () either. Detailed annual expenditure on food and non-alcoholic beverages is extrapolated because each household makes detailed records only for two months per year. Analysis of the primary data showed that records of food and non-alcoholic beverages consumption during remaining months when households recorded only aggregate sums were less precise and data on expenditure on food and non-alcoholic beverages were thus overestimated. For this reason corrections were made to expenditure on food and non-alcoholic beverages using detailed records and results of previous years. The publication consists of seven tables structured into five parts ( a to e ) consisting of similar items. All five parts appear only in the first table (households by activity status of head of household), in the remaining tables one or more parts are missing. 3.1 Parts of published tables Parts a contain data on the number and composition of reporting households. The weighted number of households expresses the number of households corresponding to their actual proportion in the population and shows the share of individual types of household in results for households,. The number of sample households means the average number of respondents in the sample reduced with respect to the number of reported months per given year. The number of equivalencies shows the composition of households calculated by weights of consumption of individual household members. The weights of equivalency according to the OECD scale have been defined as follows: first adult member of household = 1.0, every other adult member (person over 13) = 0.7, each child (aged 13 or less) = 0.5. Equivalency under the modified OECD 9

14 scale is defined as follows: first adult member of household = 1.0, every other adult member (person above 13) = 0.5, each child (aged 13 or less) = 0.3. These parts include basic data on incomes and expenditures, net money expenditure broken down by type (food, consumer goods, services, payments), incomes and expenditures in kind and balance items. Savings drawn in the reference year minus savings deposited in the same year, or loans received in the reference year minus credit payments in the same year produce balances in balance items. Parts b contain detailed net money expenditures broken down into consumption expenditure (A) and non-consumption expenditure (B). Consumption expenditure is arranged into 12 basic divisions and subdivided into groups and sub-groups in compliance with the CZ-COICOP classification (considering international standard adjusted to HBS). Now these parts include only net money expenditure, non-consumption expenditure does not include health and social insurance payments and income tax (there is a change in contrast to publications until 2005). Parts c include aggregated groups of expenditure supplemented by the consumption expenditure structure arranged into 12 divisions in compliance with CZ-COICOP. Parts d contain more detailed data on incomes and expenditures in kind. Food from own resources or otherwise obtained free of charge (gift, picking) are reported by households in quantities (kg, pieces, litres) which the field worker evaluates by the average price of respective kind of food surveyed in the district of the household domicile. Hence the data on in-kind consumption of food and consumption of food (purchase + in kind consumption) are published in quantities and in selected breakdowns also in values. Further, part d includes the value of products and services obtained as gift from relatives and value of in-kind household expenditure in CZK. Parts e include selected characteristics of household's housing situation (number and area of residential rooms, type of house, kind of dwelling, type of heating, etc.), which can be used for analysis of household expenditure on housing. Published data on housing expenditure (in parts b and c ) are in compliance with the above method of calculation always grossed up to all persons of the given sub-sample of households. Hence the presentation of data without detailed explanation or without calculation based on the above housing characteristics may provide distorted picture of housing expenditure (e.g. rentals are calculated for all dwellings although the sample also includes dwellings in detached houses where the owner-occupier of the dwelling does not pay any rentals). The structure of households by type of house and kind of dwelling does not make the of 100 % because the published list is not exhaustive. Part e further includes an overview of household equipment with major durables. 3.2 Published breakdowns Table 1 Households by activity status of head of household Households, since 2006, the HBS sample has included all types of household represented in the population. The weight of individual groups of household corresponds with their percentage as measured by Living Conditions. The number of households of pensioners without economically active members was reduced for the purpose of the survey, this disproportion in processing is eliminated by weight adjustment. In the reference period the average reporting household is usually cca ten percent smaller than the average private household in the CR according to Living Conditions because record keeping in multimember or multigenerational households is time consuming and therefore these households are under-represented in the HBS sample. Households of employees are households where the head of household is an employee and works on the basis of an employment contract or agreement. Working members of producer cooperatives (including agricultural), members of limited liability companies and limited partners of limited partnership companies who perform work for the company on the basis of an employment contract and collect remuneration, which is an income from dependent activity, are also considered as employees. 10

15 Households are broken down by educational attainment of the head of household: employees with lower level of education (persons with basic education, with occupational training, or persons with any kind of secondary education without maturita examination) and employees with higher level of education (persons who finished any kind of secondary education with maturita examination or persons with higher or university education). Households of self-employed are households with the head of household performing an independent gainful activity on the basis of trade license or special provisions, members of joint ventures on the basis of agreement (limited liability companies, commercial companies) unless they perform for the company work on the basis of an employment contract, and, further, professionals (doctors, lawyers, tax advisors) and persons working for royalties (artists, interpreters). Households of unemployed are households with the head of household who has no paid work but is willing to work i.e. he/she is actively searching for a job or intends to perform business activity or is going to search for a job. It does not matter whether or not he/she really draws the unemployment benefit. Households of pensioners without economically active members are households with the head of household drawing any type of pension save for orphan s pension and does not work at all or his/her work activity is of a limited scope (i.e. income from work activity does not exceed CZK per year); the condition of limited economic activity applies also to other household members. Table 2 Households by activity status of head of household, annual averages per household It is the same type of breakdown as in Table 1 but results are presented as annual averages per household in CZK. Detailed expenditures ( b ) is made brief in this table, mainly the expenditures are published which it makes sense to relate to the entire household. Table 3 Households by activity status of head of household, annual averages per equivalency It is the same type of breakdown of households as in tables 1 and 2 but results are presented as annual averages per equivalency in CZK. The equivalency as defined by the OECD (see point 3.1) was used for calculation of the average. In part c no structure is presented because it is identical with the structure published in Table 1. Table 4 Households by municipality size and by tenure of dwelling In the table two classifying aspects allowing assessment of relations between housing costs and municipality size or type of dwelling are applied. The part depending on municipality size is processed for the whole HBS sample and the second part is not exhaustive because it does not cover households who live in their own residential building, free of charge at their relatives place or in tied dwelling. A rental dwelling is used on the basis of a contract with the dwelling owner or can be sublet from the occupier. Co-operative dwelling is used on the basis of membership in a co-operative established in accordance with the Act No. 89/1995 Sb. ( standard housing co-operative) or on the basis of membership in a dwelling renters co-operative. Owner-occupier dwellings are used on the basis of private ownership or co-ownership of a part of commonly owned rooms in a house according to the Dwelling ownership law. Table 5 Households by level of net money income per person (deciles) In this table households are broken down by level of income into deciles which make the analysis of data in time series easier and are also used for international comparisons. Households were arranged by net money income per person and then split into ten groups of the same size. For these groups independent results were computed. The line Upper limit of net money income in part a sets forth the top limit of annual net money income per person which defines individual decile groups. 11

16 Table 6 Households of employees and households of pensioners without economically active members by level of net money income per person (quintiles) In the table, the households of employees and pensioners without EA members are broken down by level of income into quintiles similarly as in Table 6. The size of the HBS sample allows to publish deciles only for households, and hence for these two types of households quintiles were used. The line Upper limit of net money income in part a expresses the top limit of annual net money income per person which defines individual quintile groups. Table 7 Households by cohesion region (NUTS 2) Regional data on households by 8 cohesion regions (former areas) at level NUTS 2. Due to the size of the HBS sample representative data are not available at more detailed levels. Table 8 Time series The last table is a time-series comparison of basic data on HBS households as a whole. 4. PUBLICATIONS AND PRODUCTS Data on expenditure and consumption collected from reporting households of household budget statistics are released under thematic group 3 Work and Social Statistics, subgroup 30 Standard of Living. For 2013 there are two publications / products: 1) Expenditures and Consumption of Households Included in the Household Budget Survey in 2013 (both printed and electronic publication) Annual results of the Household Budget Survey broken down by activity status of head of household, municipality size, tenure of dwelling, by net money income per person, by cohesion regions (NUTS 2). Annual averages per capita expenditure items in CZK (food, clothing, footwear and consumption in kind also in quantity units in selected breakdowns), structure of expenditure in %, selected housing characteristics, major durables. Annual averages per household (selected items), annual averages per equivalency (aggregate items). 2) Expenditures and Consumption of Households Included in the Household Budget Survey in 2013 supplementary outputs (Internet document) Annual results of the Household Budget Survey broken down by age and by education level of head of household, by number of members and by dependent children. Results of households with dependent children and without children in various breakdowns (by type of family, number of children, number of working members etc.). Annual averages per capita expenditure items in CZK, structure of expenditures in %, selected housing characteristics, major durables. 12

17 Tab. 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of the head of household roční průměry na osobu annual averages per capita 13

18 STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Tab. 1a Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of the head of household Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK Domácnosti Households, zaměstnanců s nižším vzděláním employees lower education z t o h o s vyšším vzděláním i n c l u d i n g higher education Počet domácností - vážený ve výběru Průměrný počet na domácnost: členů 2,26 2,55 2,60 2,51 pracujících 1,01 1,52 1,54 1,50 vyživovaných dětí 0,57 0,82 0,81 0, let 0,14 0,21 0,20 0, let 0,10 0,16 0,14 0, let 0,12 0,17 0,18 0, let 0,21 0,28 0,29 0,29 nepracujících důchodců 0,54 0,07 0,10 0,05 ostatních členů 0,14 0,14 0,15 0,12 spotřebních jednotek (OECD) 1,81 1,99 2,02 1,95 spotřebních jednotek (OECD modif.) 1,56 1,67 1,70 1,65 HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM Příjmy ze závislé činnosti z toho z hlavního zaměstnání Příjmy z podnikání z toho z hlavní činnosti Sociální příjmy Důchody Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti Podpora v nezaměstnanosti Dávky státní sociální podpory z toho: přídavky na děti rodičovský příspěvek Jiné sociální příjmy Ostatní příjmy z toho: příjmy z kapitálového majetku prodej nemovitostí, movitých věcí peněžní transfery od osob mimo domácnost HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM Daň z příjmů z toho z hlavního zaměstnání Zdravotní a sociální pojištění z toho z hlavního zaměstnání

19 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ROK 2013 YEAR 2013 d o m á c n o s t i samostatně činných h o u s e h o l d s o f self-employed nezaměstnaných unemployed důchodců bez EA členů pensioners without EA members Households - weighted in sample Per household averages: 2,78 2,35 1,51 Members 1,59 0,35 0,00 working persons 0,91 0,77 0,00 dependent children 0,21 0,10 0, years 0,16 0,13 0, years 0,23 0,18 0, years 0,31 0,36 0, years 0,12 0,09 1,50 non-working pensioners 0,16 1,14 0,01 other members 2,14 1,87 1,36 Equivalencies (OECD scale) 1,78 1,60 1,25 Equivalencies (OECD modified scale) GROSS MONEY INCOME, TOTAL NET MONEY INCOME, TOTAL Income from employment including from main employment Income from self-employment including from main activity Social income Pensions Sickness benefits, wage compensations during sickness Unemployment benefits State social support benefits including: children's allowance parental benefit Other social income Other income including: capital income income from sale of (im)movables cash transfers from persons outside household GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL Income tax including from main employment Health and social insurance including from main activity 15

20 STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Tab. 1a Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of the head of household Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK Domácnosti Households, zaměstnanců s nižším vzděláním employees lower education z t o h o s vyšším vzděláním i n c l u d i n g higher education ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM podle účelu použití: A. Spotřební vydání B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební podle druhu vydání: Potraviny, nápoje, veřejné stravování Průmyslové zboží Služby Platby a jiná vydání NATURÁLNÍ PŘÍJMY NATURÁLNÍ VYDÁNÍ BILANČNÍ POLOŽKY Saldo vybraných úspor a vkladů Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů Přijaté půjčky, nákup na splátky Splacené úvěry, splátky za zboží

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010 SOUBORNÉ INFORMACE COMPREHENSIVE INFORMATION Ročník/Volume 2010 Ročenky Yearbooks Kód publikace/publication code: 421011-10 Ústí nad Labem, prosinec 2010 Ústí nad Labem, December 2010 Č. j./ref. no.: 99/2010-7110

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES Vybrané informační zdroje (publikace, internet) / Selected

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS CERTIFIKOVANÁ METODIKA Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS Petr Janský Národohospodářský ústav AVČR, v.v.i. 0 Metodika

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více