VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012"

Transkript

1 LIDÉ A SPOLEČNOST PEOPLE AND SOCIETY Ročník / Volume 2013 Životní úroveň V Praze dne 7. června 2013 Living standard Prague, 7 June 2013 Č.j. / Ref. no: 918/ Kód publikace / Publication code: VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2012 domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, oblasti EXPENDITURES AND CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS INCLUDED IN HOUSEHOLD BUDGET SURVEY IN 2012 Households by Activity Status of the Head of Household, by Municipality Size, Income Brackets, Areas Zpracoval / Prepared by: Odbor šetření v domácnostech / Household Surveys Division Ředitel odboru / Director: Ing. Jan Srb Kontaktní zaměstnanec / Contact person: Ing. Pavel Širmer Telefon / Phone number: Český statistický úřad Czech Statistical Office (2013)

2 Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další? Dozvíte se je na informační lince ČSÚ nebo je můžete najít na internetových stránkách ČSÚ Are you interested in the latest data on inflation, GDP, population, average wages and the like? If the answer is YES, don t hesitate to visit us at: ISBN Český statistický úřad, Praha 2013 Czech Statistical Office, Prague 2013

3 OBSAH CONTENT Metodické vysvětlivky... 1 Methodological notes... 7 Tab. 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of head of household a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures b) Peněžní vydání / Money expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables Tab. 2 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na domácnost Households by activity status of head of household, annual averages per household a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures b) Peněžní vydání / Money expenditures Tab. 3 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na spotřební jednotku Households by activity status of head of household, annual averages per equivalency a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind Tab. 4 Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu Households by municipality size and by tenure of dwelling a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables... 80

4 Tab. 5 Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu decily Households by level of net money income per person deciles a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables Tab. 6 Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého peněžního příjmu na osobu kvintily Households of employees and households of pensioners without EA members by level of net money income per person quintiles a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups Tab. 7 Domácnosti podle oblastí (NUTS 2) Households by area (NUTS 2) a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání / Household composition, incomes and expenditures c) Skupiny peněžních vydání / Money expenditure groups d) Naturální a celková spotřeba, naturální vydání / Consumption in kind and consumption, expenditures in kind e) Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání / Selected housing characteristics, major durables Tab. 8 Domácnosti v letech Households,, in Složení domácností, přehled příjmů, skupiny peněžních vydání / Household composition, incomes and money expenditure groups

5 METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností poskytuje informace o výši jejich vydání a struktuře spotřeby. Informace o odlišnostech spotřeby v domácnostech tříděných podle rozličných hledisek nebo o vlivu různých faktorů (např. pohyb cen, situace na trhu) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů. Spektrum využití výsledků SRÚ je velice široké, slouží především jako podklad pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu, pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při periodických revizích indexu spotřebitelských cen, pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů apod.) a také pro mezinárodní srovnání. Složení zpravodajského souboru SRÚ se operativně mění tak, aby aktuálně postihovalo posun základních atributů domácností (jejich složení, ekonomickou aktivitu, úroveň příjmů apod.). SRÚ je v podstatě jediným zdrojem informací o vydáních domácností ve vazbě na jejich příjmy. Čistý peněžní příjem je jedním z výběrových znaků, jeho vývoj je vlastně dopředu stanoven. Z výsledků SRÚ lze vyhodnocovat změny ve výši a struktuře příjmů v rámci zpravodajského souboru a ve vztahu k výdajům domácností. Není však korektní vyvozovat odtud závěry o vývoji příjmů domácností v celé republice. Z těchto důvodů by údaje o příjmech, které SRÚ poskytuje, měly být chápány pouze jako doplňková informace a neměly být využívány pro hlubší analýzy. Ve snaze zlepšit reprezentativnost výsledků ověřoval ČSÚ v letech možnost zavést v SRÚ metodu náhodného výběru. Po důkladné analýze výsledků pilotáží a zkušebního šetření, po diskusi s odborníky na výběrová šetření i s nejvýznamnějšími uživateli dat bylo rozhodnuto zatím zachovat v SRÚ kvótní výběr domácností s tím, že bude zdokonalena metoda výběru a snížena zátěž respondentů, což přinese i finanční úsporu. Od roku 2006 vzorek zahrnuje již všechny typy domácností, např. i dosud nesledované domácnosti nezaměstnaných, domácnosti důchodců s ekonomicky aktivními členy nebo domácnosti, v nichž není žádná ekonomicky aktivní osoba. Výběrové znaky byly doplněny o velikostní skupinu obce, případně druh domu v souboru se tak zvýšilo zastoupení domácností bydlících v malých obcích a v rodinných domcích podle jejich skutečného podílu v populaci. Každá domácnost podrobně zapisuje vydání za potraviny a nealkoholické nápoje pouze 2 měsíce v roce, v ostatních měsících sděluje jen celkovou sumu těchto vydání. 1. POPIS VÝBĚRU A ZJIŠŤOVÁNÍ Zpravodajské domácnosti SRÚ jsou vybírány záměrným kvótním výběrem. Jednotkou výběru a zpravodajskou jednotkou šetření je hospodařící domácnost, tzn. soubor osob společně bydlících, které se společně podílejí na úhradě základních výdajů (na výživu, provoz domácnosti, údržbu bytu apod.). ČSÚ centrálně rozděluje domácnosti podle jednotlivých výběrových znaků do celé republiky a rovněž rozvrhuje i měsíce podrobného vedení zápisů o vydáních za potraviny a nealkoholické nápoje tak, aby byly (v rozdělení podle skupin domácností, počtu dětí a příjmových pásem) rovnoměrně rozloženy do celého roku. Zpravodajský soubor 3000 domácností byl vybrán tak, aby jeho složení podle zvolených výběrových znaků odpovídalo struktuře domácností v ČR. Oporou pro stanovení kvót byly výsledky šetření Životní podmínky (realizované jako národní modul šetření EU-SILC). Od roku 2006 je základním výběrovým znakem skupina domácnosti, odvozená od ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele domácnosti. Osobou v čele je v úplných rodinách vždy muž, v neúplných rodinách většinou rodič (je-li ekonomicky aktivní, v opačném případě může být osobou v čele ekonomicky aktivní dítě). V nerodinných domácnostech se za osobu v čele domácnosti považuje osoba s nejvyšším příjmem.

6 Domácnosti s ekonomicky aktivní osobou v čele se třídí podle jejího postavení v zaměstnání, u domácností zaměstnanců i podle jejího vzdělání. Domácnosti s ekonomicky neaktivní osobou v čele se v dalším stupni člení v závislosti na tom, zda je některý z dalších členů domácnosti ekonomicky aktivní, příp. zda v čele domácnosti je důchodce. Podrobnější popis hlavních (publikovaných) skupin domácností je uveden v kapitole 3.2 (publikovaná třídění domácností). Pro tři nejvýznamnější skupiny domácností se používají ještě další výběrová kritéria, a to: čistý peněžní příjem na 1 člena domácnosti a počet nezaopatřených dětí pro domácnosti zaměstnanců a domácnosti osob samostatně výdělečně činných; důchod na 1 člena domácnosti a počet členů (u jednočlenných domácností také pohlaví osoby) pro domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů. Výběrový znak velikost obce a druh domu se týká všech skupin domácností. Samostatné kvóty podle velikosti obce a druhu domu jsou předepsány pro výše uvedené nejvýznamnější skupiny domácností, zatímco zbývající skupiny se pro tento výběrový znak slučují do jedné kategorie. Od roku 2011 již není součástí výběru tzv. doplňkový soubor, z toho důvodu se již samostatně nepublikují výsledky za rodiny s dětmi a s minimálními příjmy. 2. KLASIFIKACE POLOŽEK 2.1 Příjmy Do hrubých peněžních příjmů nejsou započteny vybrané úspory ani přijaté bezhotovostní půjčky a úvěry. Tyto položky, které mají protějšky na straně vydání, jsou vesměs publikovány jako salda pod označením bilanční položky. Čisté peněžní příjmy se získají z hrubých příjmů odečtením odvodů na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. V příjmech ze soukromého podnikání jsou v SRÚ zjišťovány pouze částky, které byly z výnosu podnikání převedeny pro potřebu domácnosti a jejích jednotlivých členů. Jedná se tedy o čistý příjem, do výdajů se v těchto případech neuvádí daň z příjmů ani odvody na zdravotní a sociální pojištění Vydání Hrubá peněžní vydání nezahrnují vklady, splacené bezhotovostní půjčky, splacené úvěry a půjčky. Čistá peněžní vydání se od hrubých liší o odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. Člení se na tzv. spotřební vydání a vydání neklasifikovaná jako spotřební. Pro třídění spotřebních vydání se v SRÚ od roku 1999 používá klasifikace CZ-COICOP Klasifikace individuální spotřeby podle účelu. Klasifikace je třístupňová, má 14 oddílů, 58 skupin a 157 tříd. Byla vytvořena v rámci transformace klasifikační soustavy jako česká verze mezinárodního standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) pro zajištění mezinárodní srovnatelnosti statistických ukazatelů a je závazná pro všechna statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem klasifikace je zatřídění všech druhů individuální spotřeby (vydání za zboží a služby) podle účelu použití. Pro sledování výdajů domácností je určeno prvních 12 oddílů klasifikace. SRÚ přizpůsobila zčásti členění výdajů mezinárodnímu standardu specializovanému pro SRÚ, takže každá třída CZ- COICOP má přiřazenu jednu nebo více položek SRÚ. Výdaje, které nejsou v CZ-COICOP zařazeny, jako investiční výdaje na výstavbu resp. rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata apod., byly vyčleněny do zvláštního oddílu Vydání neklasifikovaná jako spotřební. Chybějící skupiny 02.3 Narkotika, 04.2 Imputované nájemné a 12.2 Prostituce nejsou zatím v SRÚ zavedeny. Vydání podle CZ-COICOP jsou uspořádána do 12 oddílů: 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 02 Alkoholické nápoje, tabák 03 Odívání a obuv 04 Bydlení, voda, energie, paliva 2

7 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 06 Zdraví 07 Doprava 08 Pošty a telekomunikace 09 Rekreace a kultura 10 Vzdělávání 11 Stravování a ubytování 12 Ostatní zboží a služby 3. OBSAH PUBLIKACE Roční údaje byly získány součtem podrobných měsíčních položek příjmů a vydání, propočítány jako průměr na jednoho člena domácnosti a zaokrouhleny na celé Kč; výjimky tvoří tabulky č. 2 a 3, kde jsou uvedeny roční průměry na domácnost resp. na spotřební jednotku. Všechny souhrnné i podrobné položky jsou počítány nezávisle na sobě přímo z prvotních dat. Stejně jsou počítány i údaje ve fyzických jednotkách množství a zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Relativní údaje jsou počítány z nezaokrouhlených průměrů, struktura je uváděna v % na 1 desetinné místo. V důsledku zaokrouhlování proto nejsou souhrnné položky Kč vždy přesně součtem podpoložek a ani součet procent nemusí být vždy roven 100 (celku). Podrobná vydání za potraviny a nealkoholické nápoje jsou za rok dopočítána, protože každá domácnost je podrobně vede pouze dva měsíce v roce. Analýza prvotních dat ukázala, že zápisy potravin a nealkoholických nápojů v ostatních měsících, kdy je domácnosti zapisují souhrnně, byly méně přesné a odhad celkové sumy vydání za potraviny a nealkoholické nápoje byl nadhodnocený. Na základě údajů za měsíce s podrobnými zápisy a na základě výsledků z předchozích let byla proto provedena u vydání za potraviny a nealkoholické nápoje korekce. Publikaci tvoří sedm tabulek. V nich se vyskytuje pět částí ( a až e ) obsahujících obdobné publikované položky. Všech pět částí se vyskytuje pouze v první tabulce (domácnosti podle postavení osoby v čele), v ostatních tabulkách jedna nebo více částí chybí. 3.1 Části publikovaných tabulek Části a obsahují údaje o počtu a složení zpravodajských domácností. Počet domácností vážený vyjadřuje počet domácností podle jejich skutečného podílu na populaci a udává zastoupení jednotlivých typů domácností ve výsledcích za domácnosti. Počet domácností ve výběru znamená průměrný počet respondentů ve výběrovém souboru redukovaný s ohledem na počet měsíců zpravodajské činnosti za daný rok. Počet spotřebních jednotek vyjadřuje složení domácností přepočtené podle vah spotřeby jednotlivých členů domácnosti. Spotřební jednotky podle stupnice OECD mají váhy definovány takto: první dospělý v domácnosti = 1.0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.7, každé dítě (13-leté nebo mladší) = 0.5. Spotřební jednotky podle modifikované stupnice OECD jsou definovány takto: první dospělý v domácnosti = 1.0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.5, každé dítě (13-leté nebo mladší) = 0.3. Tyto části dále zahrnují základní údaje o příjmech a vydáních, členění čistých peněžních vydání podle druhu (potraviny, průmyslové zboží, služby, platby), naturální příjmy a vydání a bilanční položky. Salda v bilančních položkách se získají rozdílem částek za úspory vybrané v daném roce snížené o vklady uložené v daném roce, resp. rozdílem částek za půjčky přijaté v daném roce snížené o splátky úvěrů v daném roce. Části b obsahují podrobná čistá peněžní vydání rozdělená na vydání spotřební (A) a vydání neklasifikovaná jako spotřební (B). Spotřební vydání jsou uspořádána do 12 základních oddílů a dále do skupin a podskupin podle klasifikace CZ-COICOP (s přihlédnutím k mezinárodnímu standardu specializovanému pro SRÚ). V těchto částech jsou nyní již uváděna pouze čistá peněžní vydání, do vydání neklasifikovaných jako spotřební nejsou již zahrnuty odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů (oproti publikacím vydávaným do roku 2005 došlo ke změně). 3

8 V částech c jsou publikovány agregované skupiny vydání doplněné o strukturu spotřebních vydání uspořádaných do 12 oddílů podle CZ-COICOP. Části d obsahují podrobnější údaje o naturálních příjmech a vydáních. Potraviny z vlastního hospodářství nebo jinak bezplatně získané (darem, sběrem) uvádějí domácnosti v množství (kg, kusy, litry), které tazatel při zpracování ohodnocuje průměrnou cenou příslušné potraviny, zjištěnou v okrese bydliště domácnosti. Proto jsou údaje o naturální spotřebě potravin a o jejich celkové spotřebě (nákup + naturální spotřeba) publikovány v jednotkách množství a v některých členěních i v hodnotovém vyjádření. Dále je v části d v Kč vyčíslena hodnota výrobků a služeb získaných darem od příbuzných a hodnota naturálních vydání domácností. Části e obsahují vybrané charakteristiky bydlení domácností (počet a plocha obytných místností, typ domu, druh bytu, způsob vytápění, atd.) využitelné pro analýzu výdajů domácností na bydlení. Publikované údaje o vydáních na bydlení (v částech b a c ) jsou v souladu s výše uvedenou metodikou výpočtu údajů přepočteny vždy na všechny osoby daného podsouboru domácností. Proto prezentace těchto údajů bez bližšího vysvětlení, či bez možnosti propočtu na základě uvedených charakteristik bydlení, může vyvolat zkreslený pohled na výši některých vydání na bydlení (např. nájemné je vypočteno za všechny byty, přestože v souboru jsou i byty v rodinných domcích, kde vlastník bytu nájemné neplatí). Struktura domácností podle typu domu a druhu bytu nedá v součtu celých 100 %, protože publikovaný výčet není vyčerpávající. V části e se dále nachází přehled o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání. 3.2 Publikovaná třídění domácností Tabulka 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele Domácnosti od roku 2006 jsou ve zpravodajském souboru již zahrnuty všechny typy domácností zastoupené v populaci. Váha jednotlivých skupin domácností odpovídá jejich podílu zjištěnému v šetření Životní podmínky. Počet domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů byl pro zjišťování zredukován, při zpracování se tato disproporce eliminuje převážením. Průměrná zpravodajská domácnost bývá cca o 10 % menší než průměrná hospodařící domácnost v ČR podle šetření Životní podmínky, protože z důvodů náročnosti vedení zápisů jsou ve zpravodajském souboru SRÚ méně zastoupeny vícečlenné resp. vícegenerační domácnosti. Domácnosti zaměstnanců jsou domácnosti s osobou v čele v pracovním nebo služebním poměru, která pracuje na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody (o pracovní činnosti, o provedení práce). Zaměstnanci jsou i pracující členové produkčních družstev (včetně zemědělských), společníci s.r.o. a komanditisté komanditních společností, kteří pro společnost vykonávají práci na základě pracovní smlouvy a pobírají za ni odměnu, která je příjmem ze závislé činnosti. Domácnosti jsou dále členěny podle vzdělání osoby v čele na zaměstnance s nižším vzděláním (osoby se základním vzděláním, vyučené, nebo které dosáhly jakéhokoli druhu středního vzdělání bez maturity) a zaměstnance s vyšším vzděláním (osoby, které ukončily jakýkoli druh středního vzdělání s maturitou, příp. dosáhly vyššího nebo vysokoškolského vzdělání). Domácnosti samostatně činných osob jsou domácnosti s osobou v čele vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, což jsou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů, účastníci společného podnikání na základě smlouvy (společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti), pokud nevykonávají pro společnost práci na základě pracovní smlouvy, dále osoby vykonávající nezávislé povolání (lékaři, advokáti, daňoví poradci) a osoby pracující za honoráře (umělci, tlumočníci). Domácnosti nezaměstnaných jsou domácnosti v čele s osobou, která nemá žádnou placenou práci, ale pracovat by chtěla, tzn. že si buď aktivně hledá zaměstnání nebo má v plánu podnikat, případně hodlá zaměstnání hledat; není rozhodující, zda pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání či nikoliv. Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů jsou domácnosti s osobou v čele, která pobírá jakýkoliv druh důchodu kromě sirotčího, a nepracuje buď vůbec, nebo má její pracovní činnost pouze omezený rozsah (tzn. příjmy z pracovní činnosti nepřesáhnou za rok Kč); podmínka omezené ekonomické aktivity platí i pro ostatní členy domácnosti. 4

9 Tabulka 2 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na domácnost Jedná se o stejný typ členění domácností jako v tabulce 1, ale výsledky jsou prezentovány jako roční průměry na domácnost v Kč. Podrobná výdajová část ( b ) je v této tabulce zestručněna, publikována jsou především ta vydání, která má smysl posuzovat za celou domácnost. Tabulka 3 Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na spotřební jednotku Jedná se o stejný typ členění domácností jako v tabulkách 1 a 2, ale výsledky jsou prezentovány jako roční průměry na spotřební jednotku v Kč. Pro výpočet průměru byla použita spotřební jednotka definovaná podle OECD (popsáno v bodě 3.1). V části c není uvedena struktura, protože je totožná se strukturou publikovanou v tabulce 1. Tabulka 4 Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu V tabulce jsou použita dvě třídící hlediska, která umožní posoudit vztahy mezi náklady na bydlení a velikostí obce resp. druhem bytu. Část podle velikosti obce je zpracována za celý zpravodajský soubor, druhá část není vyčerpávající, neboť nezahrnuje domácnosti bydlící ve vlastním bytovém domě, bezplatně u příbuzných nebo ve služebním bytě. Nájemní byt je užíván na základě nájemní smlouvy s vlastníkem domu (bytu) nebo je pronajatý od uživatele bytu. Družstevní byt je užíván na základě členství v bytovém družstvu ustanoveném na základě zákona č. 27/1959 Sb., ( klasické bytové družstvo) nebo na základě toho, že je členem družstva nájemců bytů. Byty v osobním vlastnictví jsou byty, které jsou užívány na základě vlastnictví bytu a spoluvlastnictví příslušného podílu společných prostor domu podle zákona o vlastnictví bytů. Tabulka 5 Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu (decily) V této tabulce jsou domácnosti rozděleny podle výše příjmu do kvantilů, což usnadňuje analýzu dat v časové řadě a používá se i pro mezinárodní srovnávání. Domácnosti byly uspořádány podle výše čistého peněžního příjmu na osobu, pak rozděleny do deseti stejně velkých skupin a za tyto skupiny pak byly zpracovány samostatné výsledky. Řádek Horní hranice čistých peněžních příjmů v části a vyjadřuje horní hranici ročního čistého peněžního příjmu na osobu, kterou jsou jednotlivé decilové skupiny vymezeny. Tabulka 6 Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů podle čistého peněžního příjmu na osobu (kvintily) V tabulce jsou podle výše příjmu do kvantilů stejným způsobem jako v tab. 6 rozděleny domácnosti zaměstnanců a důchodců bez EA členů. Velikost zpravodajského souboru umožňuje decilové zpracování pouze za domácnosti, proto byly u těchto dvou typů domácností použity pouze kvintily. Řádek Horní hranice čistých peněžních příjmů v části a vyjadřuje horní hranici ročního čistého peněžního příjmu na osobu, kterou jsou jednotlivé skupiny kvintilů vymezeny. Tabulka 7 Domácnosti podle oblastí (NUTS 2) Regionální výsledky za domácnosti podle 8 oblastí, na úrovni NUTS 2. Vzhledem k velikosti zpravodajského souboru SRÚ nelze poskytnout reprezentativní výsledky na podrobnější regionální úrovni. Tabulka 8 Časová řada V poslední tabulce jsou srovnány základní údaje za domácnosti v časové řadě za několik let. 5

10 4. PUBLIKACE A PRODUKTY Údaje o vydáních a spotřebě, zjištěné od zpravodajských domácností statistiky rodinných účtů, se nachází pod oddílem 3 Práce a sociální statistiky, konkrétně v řadě 30 Životní úroveň. Za rok 2012 jsou výstupy prezentovány ve dvou produktech: 1) Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2012 (tištěná i elektronická publikace) Roční výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce, právního důvodu užívání bytu, podle výše čistého peněžního příjmu na osobu a podle oblastí (NUTS 2). Roční průměry na osobu v Kč (u potravin, oděvů, obuvi a naturální spotřeby někdy i ve fyzických jednotkách), struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti. Roční průměry na domácnost u vybraných položek, roční průměry na spotřební jednotku v agregovaných položkách. 2) Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2012 doplňující třídění (dokument na internetu) Roční výsledky statistiky rodinných účtů podle věku a vzdělání osoby v čele, podle počtu pracujících členů a nezaopatřených dětí. Výsledky za domácnosti s nezaopatřenými dětmi a bez dětí v členění podle různých hledisek (typ rodiny, počet dětí, počet členů či pracujících členů apod.). Roční průměry na osobu v Kč, struktura vydání v %, vybrané údaje o bytě, vybavení domácnosti. 6

11 METHODOLOGICAL NOTES The Household Budget Survey (HBS) provides information on expenditure and consumption structure of private households, on differences in consumption patterns of households classified by various aspects, or on impacts of certain factors (e.g. price movements, situation in the market) on expenditure structure. There is no other source of information on consumption behaviour of households. The scope of the use of HBS is rather wide and serves primarily as a basis for decision-making in the state social policy implementation, for social and economic research, internal use by the CZSO (composition of the consumer basket during periodical consumer price index revisions, an auxiliary data source for the account of the household sector within the national accounts statistics, etc.) and also for the purpose of international comparisons. The composition of the HBS sample is changing flexibly to cover current changes of basic household attributes (composition, economic activity, income level, etc.). The HBS is, virtually, the only source of information on household expenditure in relation to their income. Net money income is one of sampling attributes and, actually, its development is prescribed. Based on the HBS results, the changes of the income level and its structure can be assessed within the sample and in relation to household expenditure. However, it is not correct to use the HBS to draw conclusions about the nationwide household income development. The income data provided by the HBS should therefore be regarded only as supplementary information and should not be used for in-depth analyses. With the aim to improve representativity of the results the CZSO tested in the period the possibility of introducing random sampling into the HBS. Upon detailed analysis of the results of pilot studies and a test survey and on the basis of discussions with experts on sample surveys and with the most important data users it was decided that the HBS should maintain quota sampling of households provided that the sampling method was improved and the response burden reduced, which in addition would save money. Since 2006 the sample has been covering all types of households, e.g. the previously excluded households of unemployed, households of pensioners with economically active members or households with no economically active person. Sampling attributes were supplemented by municipality size group or type of house hence, the representation of households living in small municipalities and detached houses broken down by their actual share in the population has increased in the sample. Each household keeps detailed records of expenditure on food and non-alcoholic beverages for the period of 2 months per year; in the remaining months only the expenditure is reported. 1. SAMPLING AND SURVEY DESCRIPTION The reporting households of the HBS are selected by purposive quota sampling. The sampling unit and reporting unit for the survey is a private household, i.e. persons living together on a common budget (food, housekeeping and routine maintenance costs, etc.). The CZSO makes a central schedule identifying months when detailed records of expenditure on food and non-alcoholic beverages are kept so that they are (broken down by groups of household, number of children and income brackets) spread evenly over the whole year. The HBS sample of 3000 households was chosen so that its composition by selected sampling attributes corresponds to the household structure in the CR. The quota frames were the results of the Living Conditions survey (carried out as the national module of EU-SILC surveys). Since 2006 the group of household derived from the economic activity of the head of household and his/her activity status has become a basic sampling attribute. The head of household in twoparent families is always the man, in one-parent families mostly the parent (if he/she is economically active; if not, the head of household can be an economically active child). In non-family households the head is the person with the highest income. 7

12 Households with an economically active head of household are classified by his/her activity status, in households of employees also by his/her education level. Households with an economically inactive head of household are further broken down depending on whether any of the other household members is economically active or whether the head of household is a pensioner. A more detailed description of the main (published) groups of households is provided in chapter 3.2 (published breakdowns). For three most important groups of household the following sample criteria are used: net money income per household member and number of dependent children for households of employees and households of the self-employed; pension per household member and number of members (in one-member households also the sex of the person) for households without economically active members. The municipality size and type of house sampling attribute applies to all groups of household. Independent quotas by municipality size and type of house are set for the above most important groups of household while the remaining groups for this sampling attribute are merged into one category. In 2011 collection of data on minimum-income families with children (supplementary sample) was discontinued and results pertaining to these households are no longer available. 2. CLASSIFICATION OF ITEMS 2.1 Incomes Gross money income is net of borrowings, credits received and savings drawn. These items, which have their counterparts on the expenditure side, are mostly published as balances and marked as balance items. Net money income is gross income excluding health and social insurance payments and income tax. In business income the HBS record only the part of business income transferred from business and used to cover the consumption needs of the household and its individual members. It is a net income and that is why expenditure does not include either income tax or payments of health and social insurance Expenditures Gross money expenditure is net of deposits, cash-free paid up loans, paid up credits and borrowings. Net money expenditure differs from gross expenditure by health and social insurance payments and income tax. They are broken down into consumption expenditure and expenditure nonclassified as consumption expenditure. Since 1999 for classification of consumption expenditure in the HBS the CZ-COICOP Classification of individual consumption by purpose has been used. The classification is of three levels, it has 14 divisions, 58 groups and 157 classes. It was prepared in the framework of the transformation of classification system as the Czech version of international standard COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) to ensure international comparability of statistical indicators and it is binding for all statistical surveys performed in compliance with Act No. 89/1995 Sb., on State Statistical Service, as amended. The subject of the classification is to classify all kinds of individual consumption (expenditure on goods and services) by purpose. For monitoring of household consumption the first 12 divisions of the classification are designed. The HBS has partly adjusted the breakdown of expenditure to international standard designed especially for the HBS so that one or more HBS items are assigned to each class of the CZ-COICOP. Expenditure which is not included in CZ-COICOP, such as capital investment in construction or reconstruction of a house or dwelling, expenditure related to the care of a garden or domestic animals, etc., were included into a 8

13 special division Non-consumption expenditure. Missing groups 02.3 Narcotics, 04.2 Imputed rentals and 12.2 Prostitution have not so far been introduced into the HBS. Expenditures in compliance with CZ-COICOP are arranged in 12 divisions: 01 Food and non-alcoholic beverages 02 Alcoholic beverages, tobacco 03 Clothing and footwear 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels 05 Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house 06 Health 07 Transport 08 Communication 09 Recreation and culture 10 Education 11 Restaurants and hotels 12 Miscellaneous goods and services 3. CONTENTS OF THE PUBLICATION Annual data were obtained by adding up detailed monthly expenditure and income items, calculated as an average per household member and rounded to whole CZK. Tables 2 and 3 providing annual averages per household or equivalency make an exception. All aggregate and also detailed items are calculated irrespective of each other directly from the primary data. Data expressed in physical quantitative units are calculated similarly and rounded up to the nearest hundredth. Relative data are calculated from un-rounded means, the structure is given in % to the nearest tenth. Due to rounding the aggregate items in CZK do not always make a precise of sub-items and the sum of % does not always have to equal 100 () either. Detailed annual expenditure on food and non-alcoholic beverages is extrapolated because each household makes detailed records only for two months per year. Analysis of the primary data showed that records of food and non-alcoholic beverages consumption during remaining months when households recorded only aggregate sums were less precise and data on expenditure on food and non-alcoholic beverages were thus overestimated. For this reason corrections were made to expenditure on food and non-alcoholic beverages using detailed records and results of previous years. The publication consists of seven tables structured into five parts ( a to e ) consisting of similar items. All five parts appear only in the first table (households by activity status of head of household), in the remaining tables one or more parts are missing. 3.1 Parts of published tables Parts a contain data on the number and composition of reporting households. The weighted number of households expresses the number of households corresponding to their actual proportion in the population and shows the share of individual types of household in results for households,. The number of sample households means the average number of respondents in the sample reduced with respect to the number of reported months per given year. The number of equivalencies shows the composition of households calculated by weights of consumption of individual household members. The weights of equivalency according to the OECD scale have been defined as follows: first adult member of household = 1.0, every other adult member (person over 13) = 0.7, each child (aged 13 or less) = 0.5. Equivalency under the modified OECD scale is defined as follows: first adult member of household = 1.0, every other adult member (person above 13) = 0.5, each child (aged 13 or less) = 0.3. These parts include basic data on incomes and expenditures, net money expenditure broken down by type (food, consumer goods, services, payments), incomes and expenditures in kind and balance items. 9

14 Savings drawn in the reference year minus savings deposited in the same year, or loans received in the reference year minus credit payments in the same year produce balances in balance items. Parts b contain detailed net money expenditures broken down into consumption expenditure (A) and non-consumption expenditure (B). Consumption expenditure is arranged into 12 basic divisions and subdivided into groups and sub-groups in compliance with the CZ-COICOP classification (considering international standard adjusted to HBS). Now these parts include only net money expenditure, non-consumption expenditure does not include health and social insurance payments and income tax (there is a change in contrast to publications until 2005). Parts c include aggregated groups of expenditure supplemented by the consumption expenditure structure arranged into 12 divisions in compliance with CZ-COICOP. Parts d contain more detailed data on incomes and expenditures in kind. Food from own resources or otherwise obtained free of charge (gift, picking) are reported by households in quantities (kg, pieces, litres) which the field worker evaluates by the average price of respective kind of food surveyed in the district of the household domicile. Hence the data on in-kind consumption of food and consumption of food (purchase + in kind consumption) are published in quantities and in selected breakdowns also in values. Further, part d includes the value of products and services obtained as gift from relatives and value of in-kind household expenditure in CZK. Parts e include selected characteristics of household's housing situation (number and area of residential rooms, type of house, kind of dwelling, type of heating, etc.), which can be used for analysis of household expenditure on housing. Published data on housing expenditure (in parts b and c ) are in compliance with the above method of calculation always grossed up to all persons of the given sub-sample of households. Hence the presentation of data without detailed explanation or without calculation based on the above housing characteristics may provide distorted picture of housing expenditure (e.g. rentals are calculated for all dwellings although the sample also includes dwellings in detached houses where the owner-occupier of the dwelling does not pay any rentals). The structure of households by type of house and kind of dwelling does not make the of 100 % because the published list is not exhaustive. Part e further includes an overview of household equipment with major durables. 3.2 Published breakdowns Table 1 Households by activity status of head of household Households, since 2006, the HBS sample has included all types of household represented in the population. The weight of individual groups of household corresponds with their percentage as measured by Living Conditions. The number of households of pensioners without economically active members was reduced for the purpose of the survey, this disproportion in processing is eliminated by weight adjustment. In the reference period the average reporting household is usually cca ten percent smaller than the average private household in the CR according to Living Conditions because record keeping in multimember or multigenerational households is time consuming and therefore these households are under-represented in the HBS sample. Households of employees are households where the head of household is an employee and works on the basis of an employment contract or agreement. Working members of producer cooperatives (including agricultural), members of limited liability companies and limited partners of limited partnership companies who perform work for the company on the basis of an employment contract and collect remuneration, which is an income from dependent activity, are also considered as employees. Households are broken down by educational attainment of the head of household: employees with lower level of education (persons with basic education, with occupational training, or persons with any kind of secondary education without maturita examination) and employees with higher level of education (persons who finished any kind of secondary education with maturita examination or persons with higher or university education). 10

15 Households of self-employed are households with the head of household performing an independent gainful activity on the basis of trade license or special provisions, members of joint ventures on the basis of agreement (limited liability companies, commercial companies) unless they perform for the company work on the basis of an employment contract, and, further, professionals (doctors, lawyers, tax advisors) and persons working for royalties (artists, interpreters). Households of unemployed are households with the head of household who has no paid work but is willing to work i.e. he/she is actively searching for a job or intends to perform business activity or is going to search for a job. It does not matter whether or not he/she really draws the unemployment benefit. Households of pensioners without economically active members are households with the head of household drawing any type of pension save for orphan s pension and does not work at all or his/her work activity is of a limited scope (i.e. income from work activity does not exceed CZK per year); the condition of limited economic activity applies also to other household members. Table 2 Households by activity status of head of household, annual averages per household It is the same type of breakdown as in Table 1 but results are presented as annual averages per household in CZK. Detailed expenditures ( b ) is made brief in this table, mainly the expenditures are published which it makes sense to relate to the entire household. Table 3 Households by activity status of head of household, annual averages per equivalency It is the same type of breakdown of households as in tables 1 and 2 but results are presented as annual averages per equivalency in CZK. The equivalency as defined by the OECD (see point 3.1) was used for calculation of the average. In part c no structure is presented because it is identical with the structure published in Table 1. Table 4 Households by municipality size and by tenure of dwelling In the table two classifying aspects allowing assessment of relations between housing costs and municipality size or type of dwelling are applied. The part depending on municipality size is processed for the whole HBS sample and the second part is not exhaustive because it does not cover households who live in their own residential building, free of charge at their relatives place or in tied dwelling. A rental dwelling is used on the basis of a contract with the dwelling owner or can be sublet from the occupier. Co-operative dwelling is used on the basis of membership in a co-operative established in accordance with the Act No. 89/1995 Sb. ( standard housing co-operative) or on the basis of membership in a dwelling renters co-operative. Owner-occupier dwellings are used on the basis of private ownership or co-ownership of a part of commonly owned rooms in a house according to the Dwelling ownership law. Table 5 Households by level of net money income per person (deciles) In this table households are broken down by level of income into deciles which make the analysis of data in time series easier and are also used for international comparisons. Households were arranged by net money income per person and then split into ten groups of the same size. For these groups independent results were computed. The line Upper limit of net money income in part a sets forth the top limit of annual net money income per person which defines individual decile groups. Table 6 Households of employees and households of pensioners without economically active members by level of net money income per person (quintiles) In the table, the households of employees and pensioners without EA members are broken down by level of income into quintiles similarly as in Table 6. The size of the HBS sample allows to 11

16 publish deciles only for households, and hence for these two types of households quintiles were used. The line Upper limit of net money income in part a expresses the top limit of annual net money income per person which defines individual quintile groups. Table 7 Households by area (NUTS 2) Regional data on households by 8 areas at level NUTS 2. Due to the size of the HBS sample representative data are not available at more detailed levels. Table 8 Time series The last table is a time-series comparison of basic data on HBS households as a whole. 4. PUBLICATIONS AND PRODUCTS Data on expenditure and consumption collected from reporting households of household budget statistics are released under thematic group 3 Work and Social Statistics, subgroup 30 Standard of Living. For 2012 there are two publications / products: 1) Expenditures and Consumption of Households Included in Household Budget Survey in 2012 (both printed and electronic publication) Annual results of the Household Budget Survey broken down by activity status of head of household, municipality size, tenure of dwelling, by net money income per person, by area (NUTS 2). Annual averages per capita expenditure items in CZK (food, clothing, footwear and consumption in kind also in quantity units in selected breakdowns), structure of expenditure in %, selected housing characteristics, major durables. Annual averages per household (selected items), annual averages per equivalency (aggregate items). 2) Expenditures and Consumption of Households Included in Household Budget Survey in 2012 supplementary outputs (Internet document) Annual results of the Household Budget Survey broken down by age and by education level of head of household, by number of members and by dependent children. Results of households with dependent children and without children in various breakdowns (by type of family, number of children, number of working members etc.). Annual averages per capita expenditure items in CZK, structure of expenditures in %, selected housing characteristics, major durables. 12

17 Tab. 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of head of household roční průměry na osobu annual averages per capita 13

18 STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Tab. 1a Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of head of household Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK Domácnosti Households, zaměstnanců s nižším vzděláním employees lower education z t o h o s vyšším vzděláním i n c l u d i n g higher education Počet domácností - vážený ve výběru Průměrný počet na domácnost: členů 2,26 2,56 2,64 2,49 pracujících 1,01 1,52 1,56 1,48 nezaopatřených dětí 0,57 0,82 0,82 0, let 0,15 0,23 0,21 0, let 0,10 0,14 0,13 0, let 0,12 0,16 0,18 0, let 0,20 0,29 0,30 0,30 nepracujících důchodců 0,53 0,07 0,10 0,05 ostatních členů 0,15 0,15 0,16 0,13 spotřebních jednotek (OECD) 1,81 1,99 2,05 1,94 spotřebních jednotek (OECD modif.) 1,56 1,68 1,73 1,65 HRUBÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY CELKEM Příjmy ze závislé činnosti z toho z hlavního zaměstnání Příjmy z podnikání z toho z hlavní činnosti Sociální příjmy Důchody Dávky nemocenského pojištění, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti Podpora v nezaměstnanosti Dávky státní sociální podpory z toho: přídavky na děti rodičovský příspěvek Jiné sociální příjmy Ostatní příjmy z toho: příjmy z kapitálového majetku prodej nemovitostí, movitých věcí dary od příbuzných HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM Daň z příjmů z toho z hlavního zaměstnání Zdravotní a sociální pojištění z toho z hlavního zaměstnání

19 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ROK 2012 YEAR 2012 d o m á c n o s t i samostatně činných h o u s e h o l d s o f self-employed nezaměstnaných unemployed důchodců bez EA členů pensioners without EA members Households - weighted in sample Per household averages: 2,80 2,45 1,50 Members 1,59 0,41 0,00 working persons 0,92 0,83 0,01 dependent children 0,19 0,08 0, years 0,19 0,16 0, years 0,22 0,23 0, years 0,32 0,36 0, years 0,13 0,10 1,49 non-working pensioners 0,16 1,11 0,00 other members 2,15 1,93 1,35 Equivalencies (OECD scale) 1,79 1,64 1,25 Equivalencies (OECD modified scale) GROSS MONEY INCOME, TOTAL NET MONEY INCOME, TOTAL Income from employment including from main employment Income from self-employment including from main activity Social income Pensions Sickness benefits, wage compensations during sickness Unemployment benefits State social support benefits including: children's allowance parental benefit Other social income Other income including: capital income income from sale of (im)movables gifts from relatives GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL Income tax including from main employment Health and social insurance including from main activity 15

20 STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Tab. 1a Domácnosti podle postavení osoby v čele Households by activity status of head of household Složení domácností, přehled příjmů a vydání - průměry na osobu v Kč za rok Household composition, incomes and expenditures - annual averages per capita in CZK Domácnosti Households, zaměstnanců s nižším vzděláním employees lower education z t o h o s vyšším vzděláním i n c l u d i n g higher education ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM podle účelu použití: A. Spotřební vydání B. Vydání neklasifikovaná jako spotřební podle druhu vydání: Potraviny, nápoje, veřejné stravování Průmyslové zboží Služby Platby a jiná vydání NATURÁLNÍ PŘÍJMY NATURÁLNÍ VYDÁNÍ BILANČNÍ POLOŽKY Saldo vybraných úspor a vkladů Saldo přijatých půjček a splacených úvěrů Přijaté půjčky, nákup na splátky Splacené úvěry, splátky za zboží

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2010

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2010 LIDÉ A SPOLEČNOST PEOPLE AND SOCIETY Ročník / Volume 2011 Životní úroveň V Praze dne 23. června 2011 Living standard Prague, 23 June 2011 Č.j. / Ref. no: 539/2011-62 Kód publikace / Publication code: 3001-11

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.01.2017 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - 2013 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261111

Více

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013 LIDÉ A SPOLEČNOST PEOPLE AND SOCIETY Ročník / Volume 2014 Životní úroveň V Praze dne 10. června 2014 Living standard Prague, 10 June 2014 Č.j. / Ref. no: 808/2014-62 Kód publikace / Publication code: 160018-14

Více

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ EXPENDITURES AND CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS INCLUDED IN THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ EXPENDITURES AND CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS INCLUDED IN THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti EXPENDITURES AND CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS INCLUDED

Více

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele v ČR v letech 2000-2007

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele v ČR v letech 2000-2007 01.1 POTRAVINY 01.1 FOOD 01.1.1 PEKÁRENSKÉ VÝROBKY,OBILOVINY 01.1.1 CEREALS, BAKERY PRODUCTS Obiloviny v hodnotě zrna kg 136,3 137,4 145,8 142,3 142,4 136,7 136,5 147,6 108,1 Cereals in terms of grain

Více

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA 9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA Zdrojem údajů v této kapitole jsou výsledky ze sociálních šetření prováděných u domácností. Připojeny jsou rovněž výsledky statistiky spotřeby potravin, průmyslového

Více

Životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum Životní a existenční minimum Vlastimil Beran Brno 19. 10. 2017 VÚPSV, v. v. i., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel.: +420 211 152 711, www.vupsv.cz Smysl, účel, náplň podle zákona č. 110/2006 Sb. životní

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

NÁKLADY NA VÝCHOVU A VÝŽIVU DĚTÍ ROK 2003

NÁKLADY NA VÝCHOVU A VÝŽIVU DĚTÍ ROK 2003 5. domácností (podrobné položky) - průměry na domácnost a na příjemce v Kč/množství za rok domácnosti ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM 288 013 165 844 122 169 42,4 82 184 87 213 76 218 př. 160 784 95 555 65

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages)

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages) .1 POTRAVINY FOOD.1.1 PEKÁRENSKÉ VÝROBKY, OBILOVINY CEREALS, BAKERY PRODUCTS Obiloviny v hodnotě zrna kg 147,6 133,7 144,7 138,6 151,7 145,1 143,4 140,8 143,5 1,9 Cereals in terms of grain weight pšenice

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ Dana Žídková Katedra zemědělské ekonomiky, PEF,Česká zemědělská univerzita, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek informuje o změnách, které nastaly

Více

ROK 2004. D o m á c n o s t i Průměrná samostatně domácnost zaměstnanců zemědělců. důchodců činných Average

ROK 2004. D o m á c n o s t i Průměrná samostatně domácnost zaměstnanců zemědělců. důchodců činných Average HRUBÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM 111 805 120 682 102 562 105 380 90 700 GROSS MONEY EXPENDITURE, TOTAL A. SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP) 87 259 88 548 76 916 92 950 81 906 A. CONSUMER EXPENDITURE 01 POTRAVINY

Více

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages)

Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Consumption of food and non-alcoholic beverages (annual per capita averages) 01.1 POTRAVINY FOOD 01.1.1 PEKÁRENSKÉ VÝROBKY, OBILOVINY CEREALS, BAKERY PRODUCTS Obiloviny v hodnotě zrna kg 145,8 142,3 142,4 136,7 136,5 147,6 133,7 144,7 138,6 95,8 Cereals in terms of grain weight

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd 1 19.08.15 13:58 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN 978-80-7421-109-6

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Přílohy. ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi,

Přílohy.  ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi, Přílohy Emailová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, 27. 11. 2011. Dobrý den, pane inženýre Kobesi, obracím se na Vás s prosbou a dotazem ohledně statistiky spotřeby potravin v

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková. Vliv změny cen na spotřebu potravin

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková. Vliv změny cen na spotřebu potravin Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková Vliv změny cen na spotřebu potravin Praha 2006 Text neprošel jazykovou korekturou a za obsah publikace

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

National Health Information System on-line

National Health Information System on-line National Health Information System on-line Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Bulletin No 26 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Vyplatí se pracovat? Analýza pastí nezaměstnanosti a neaktivity

Vyplatí se pracovat? Analýza pastí nezaměstnanosti a neaktivity Strategie hospodářské politiky a udržitelnost veřejných financí Seminář Ministerstva financí, Smilovice, 3.5.2005 Vyplatí se pracovat? Analýza pastí nezaměstnanosti a neaktivity Kamil Galuščák, Česká národní

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013

Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2016 16. 5. 2016 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2016 Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2016 proti 4. čtvrtletí 2015 snížily o 1,4 %, ceny dovozu o 3,0 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,6

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Harmonizace nepřímých daní v EU

Harmonizace nepřímých daní v EU Harmonizace nepřímých daní v EU Daňová diskriminace zdanění ve státě určení (akvizice) = dovážené zboží znevýhodněno daňově diskriminace přímá a nepřímá (týká se většinou spotřebních daní, ne DPH) Daňová

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2016 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2016 Zpracoval

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012. Economic information on health care 2012

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012. Economic information on health care 2012 Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012 Economic information on health care 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz

Více