Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25."

Transkript

1 Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - tajemník MěÚ O m l u v e n i: MVDr. Zdeněk Beneš Lenka Stránská Ing. Jiří Zelenka - člen rady města - členka rady města - člen rady města H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze)... Zdeněk Šanda, v. r. Štefan Podhorec, v. r.

2 2 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Výroční zpráva městské policie za rok Kupní smlouva konec leasingu Škoda Fabia 5. Dohoda o narovnání rybářský svaz garáž 6. Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární Nájem nebytových prostor garážové stání u čp Nájem nebytových prostor čp Nájem nebytových prostor v čp Prodej nemovitosti 11. Prodej nemovitosti bývalá moštárna 12. Směna pozemku 13. Prodej pozemku parc.č. 1323/8 z vlastnictví města 14. Pronájem bytu 15. Studna v Družstevní ulici 16. Zřízení věcného břemene STP Net, s. r. o. 17. Zřízení věcného břemene Čez Distribuce, a. s. 18. Půjčka na projekty 19. Putovní pohár 20. Smlouva o spolupráci se sdružením Bubákov.net 21. Různé 22. Závěr 1 ) Zahájení Zasedání zahájil v 15:00 hodin starosta města Ing. Pavel Vaic. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 4 členů rady města. Řádně omluveni z jednání byli pí Lenka Stránská, Ing. Jiří Zelenka a MVDr. Zdeněk Beneš. Dále konstatoval, že zápis ze 42. zasedání rady města byl ověřen PhDr. Jaroslavem Hlínou, CSc. a Ing. Jiřím Zelenkou. Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Zdeňka Šandu a Štefana Podhorce. Starosta města seznámil přítomné s programem dnešního jednání rady města. Tento program byl schválen 4 přítomnými členy rady města. 2) Kontrola usnesení Usnesení č. 503 trvá Havarijní stav hřbitovní zdi V současné době jsou opravena 4 pole hřbitovní zdi, další opravy budou pokračovat v letošním roce.

3 3 Usnesení č. 616 trvá Realizace záměru Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa Část výsadby nových stromů byla provedena koncem roku Radě města byl předložen návrh na použití přidělených finančních prostředků pro svazek obcí mikroregionu Novostrašecko v rámci programu na obnovu venkova na pokračování výsadby stromů. Usnesení č. 104 trvá (11/07) Finální terénní úprava Žižkovo náměstí Bude řešeno v rámci akcí podporovaných EU. Usnesení č. 116 trvá (12/07) Úplatný převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města Po schválení převodu usnesením ZM č. 35 ze dne podána žádost na PFČR. Podle sdělení PF ČR nelze zatím přistoupit k převodu pozemku z důvodu probíhajících geodetických prací v lokalitě. Stav k nezměněn. Usnesení č. 122 trvá (12/07) Prodej pozemků z vlastnictví města Edesa s.r.o. stav k : kupující předal městu podklady pro přípravu kupní smlouvy. Návrh smlouvy byl zaslán kupujícímu se žádostí o uzavření smlouvy do konce měsíce června Usnesení č. 133 trvá (14/07) Pozemky u bytových domů čp a čp. 919 Máchova ul., Nové Strašecí návrh majetkoprávního řešení Od 2/08 postupně uzavírány kupní smlouvy, k uzavřeno 5 kupních smluv ze 6. Usnesení č. 134 splněno (14/07) Převod pozemku PK 194/1 z vlastnictví města (manželé Romana a Karel Kouskovi) Žadatelé byli opakovaně vyzváni k doložení vlastnictví sousedních pozemků. K bez odpovědi. Byla provedena další výzva s termínem odpovědi do konce května Žadatelé zatím nemají zájem. Usnesení č. 145 trvá (15/07) Darování vodovodu a kanalizace Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena, město zpracovalo a předalo připomínky. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Řešení problému je v současné době na straně společnosti Intermet, s.r.o. Usnesení č. 155 trvá (16/07) Pronájem nebytových prostor č.p. 414 Poliklinika Dodatek smlouvy byl akceptován, očekáváme doručení podepsaných vyhotovení, které bude předloženo radě města. Usnesení č. 211 splněno (22/07) Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města ZM nedoporučilo na návrh RM prodej pozemku. Žadatel byl vyrozuměn o možnosti řešit příjezd na pozemek přes část p.č. 263/1 nájemní smlouvou. Žadatel nereagoval na výzvy. Usnesení č trvá (22/07) Darování objektů areálu bývalé úpravny vody Na vodárny odeslán návrh na částečné převzetí objektů areálu.

4 4 Usnesení č. 329 trvá (32/08) Příprava a realizace ROP a OPŽP ukončení některých smluv Jednáno se smluvními partnery k ukončení některých smluv. Usnesení č. 371 trvá (35/08) Novostrašecké kulturní centrum Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ připravit v rámci koncepce využití NKC návrh na využití restaurace jako multifunkčního sálu, včetně využití části přilehlých prostor pro přípravu jídel, prostory bývalé kuchyně na využití jako multifunkční prostory pro školní družinu a klubovou činnost s možností napojení na hlavní sál. Usnesení č. 375 splněno (35/08) Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na kytaru Rada města uložila tajemníkovi MěÚ organizačně zajistit udělení zvláštní ceny města, propagační materiály a informovat v tomto směru ředitelku ZUŠ. Vše splněno. Usnesení č. 377 splněno (36/08) Výroční zprávy organizačních složek města Rada města schválila osnovu výročních zpráv a uložila vedoucím organizačních složek města nejpozději do předložit radě města výroční zprávy za rok Usnesení č. 386 trvá (36/08) Výstavba marketu LIDL Rada města uložila tajemníkovi ve spolupráci s odborem investic a výstavby MěÚ zajistit pravidelný dozor na dodržování čistoty ve městě a na komunikacích. Úkol je pravidelně plněn. Usnesení č. 396 trvá (38/08) Oprava prádelny v DPS čp. 646 Rada města souhlasila s provedením opravy omítek prádelny v suterenu objektu DPS čp. 646 a uložila tajemníkovi MěÚ připravit plán s finanční kalkulací na další opravy. Opravy omítek provedeny. Usnesení č. 401 trvá (38/08) Žádost o snížení nájemného ZUŠ Rada města uložila místostarostovi vstoupit do jednání s Krajským úřadem ve věci financování ZUŠ. Byl zaslán dopis hejtmanovi Středočeského kraje. Usnesení č. 408 trvá (29/08) Výměna bytů Rada města souhlasila s uzavřením dohody podle 715 obč. zákoníku o výměně bytů tak, že nájemci bytu č. 20 v čp (manželé Šímovi) a nájemce bytu č. 29 v čp. 879 ( J. Hájková) si vymění byt. Dále rada města uložila starostovi podepsat dohodu o výměně bytů a nové nájemní smlouvě. Žadatelé byli informováni o stanovisku rady města byla uzavřena fi. Baldex dohoda o výměně bytů a následně budou připraveny nové nájemní smlouvy. (po realizaci výměny) Usnesení č. 410 trvá (39/08) Žádost o navýšení příspěvku na rok 2008 Rada města schválila výjimky z počtu žáků ve třídách mateřských škol a vzala na vědomí žádost o navýšení příspěvku na rok 2008 pro ZŠ J. A. Komenského ve výši minimálně ,-Kč. Doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku o ,- Kč z důvodů zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách ve školním roce 2008/2009.

5 5 Usnesení č. 411 trvá (39/08) Stavba větrné elektrárny Rada města vzala na vědomí žádost společnosti KEŠAM, s.r.o. o vyjádření k záměru vybudovat na katastru obce větrnou elektrárnu s tím, že záležitost bude předložena k posouzení zastupitelstvu města. Usnesení č. 419 trvá (40/08) Preinhelterova kronika Starosta města podepsal příslušnou smlouvu o dílo. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ organizačně zajistit slavnostní křest knihy. Usnesení č. 420 trvá (40/08) Prodej pozemku parc.č. 29/1 (Follprechtová) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 29/1 Usnesení č. 421 splněno (40/08) Přijetí dotace na akci Bezpečné přechody a doplnění dopravního značení Rada města vzala na vědomí přijetí dotace ve výši ,-Kč na akci bezpečné přechody a doplnění dopravního značení. Smlouva podepsána. Usnesení č. 424 splněno (40/08) Finanční příspěvek na publikaci o historii a vývoji hasičů v Novém Strašecí Rada města schválila dotaci ve výši ,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí na financování publikace o historii a vývoji hasičů v Novém Strašecí. Tajemník MěÚ písemně informoval žadatele o rozhodnutí rady města. Usnesení č. 425 splněno (40/08) Pronájem budovy bývalé sokolovny Splněno viz usnesení č. 439 Usnesení č. 426 trvá (41/08) Veřejnoprávní smlouva s obcí Tuchlovice na výkon městské policie Rada města souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Tuchlovice a uložila starostovi města podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu. Usnesení č. 427 splněno (41/08) Poskytnutí informací zastupiteli města podle 82 b) zákona o obcích Starosta města písemně požádal o vysvětlení zastupitele Ing. Jana Bechyně jakým způsobem souvisí s výkonem jeho funkce zastupitele města požadovaná informace kopie faktur a příjmových dokladů vystavených Technickými službami města Nové Strašecí,p. o. Usnesení č. 428 trvá (41/08) Opravy v domě čp. 202 v ulici 28.října Rada města vzala na vědomí oznámení paní Hejhalové, nájemce nebytových prostor v čp. 202 s tím, že o úpravě nebytových prostor na byty v tomto ani příštím roce neuvažuje a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit nejnutnější opravy volného bytu 2+1 ve 3. NP nákladem do ,-Kč a nabídnout tento byt jako bytovou náhradu paní Kubcové. Usnesení č. 429 splněno (41/08) Prodej pozemků z vlastnictví města Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku st.p.149/2, 149/1, 150/3( Novák, Slánička). Záměr prodeje zveřejněn, bude předloženo k projednání na nejbližším ZM.

6 6 Usnesení č. 430 splněno (41/08) Nájemní smlouva mezi městem Nové Strašecí a TJ Sokol Nové Strašecí Starosta města podepsal nájemní smlouvy na sportovní zařízení. Ředitel MSZ a ředitel ZŠ vypracovali směrnici pro užívání sportovních zařízení a tělocvičen ZŠ. Usnesení č. 431 splněno (41/08) Pronájem kiosku na stadionu Starosta města podepsal nájemní smlouvu s p. J. Barešem. Usnesení č. 433 trvá (41/08) Prodej části pozemku parc.č. 1753/1( cca 3171m 2 ) Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části pozemku parc.č.1753/1 manželům Stahlovým. Usnesení č. 434 splněno (41/08) Smluvní vztahy s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. Starosta města podepsal příslušné smlouvy a dohodu. Usnesení č. 435 splněno (41/08) Žádost o slevu na nájemném Rada města nesouhlasila se slevou nájemného firmě Promoculture, zastoupené Gitou Kořínkovou na pořádání hudební produkce dne Tajemník MěÚ informoval žadatelku. Usnesení č. 436 splněno (41/08) XVII. Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh Hornclass 2008 Starosta města podepsal smlouvu. Usnesení č. 438 splněno (41/08) Zapůjčení parkoviště u Novostrašeckého kulturního centra Starosta města informoval městskou policii o zajištění parkoviště dne Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí k výstavě hasičských vozů. Usnesení č. 439 splněno (41/08) Pronájem budovy bývalé sokolovny Starosta města podepsal nájemní smlouvu s nájemci, kterými jsou České lupkové závody, a.s. a František Fabinger. Usnesení č. 440 splněno (41/08) Nájem nebytových prostor v domě čp. 550 ŠNOPA spol. s.r.o. Starosta města podepsal dohodu o splátce nájemného za 1.pololetí roku 2008 do a uznání dluhu se společností ŠNOPA, týkající se pronájmu nebytových prostor v čp Usnesení č. 441 splněno (41/08) Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární čp. 402 Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o ubytování v objektu Tovární čp. 402 do s paní Jiřinou Klímovou. Usnesení č. 442 splněno (41/08) Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Starosta města ve spolupráci s městskou policií zajistil zvýšený dohled městské policie v Okružní ulici ve dnech 30. a

7 7 Usnesení č. 444 splněno (42/08) Výroční zpráva Městských kulturních zařízení za rok 2007 Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Usnesení č. 445 trvá (42/08) Výroční zpráva Městských kulturních zařízení Rada města uložila vedoucímu MSZ předložit návrh na změnu zřizovací listiny MSZ Usnesení č. 448 trvá (42/08) Prodloužení nájemních smluv Vaňkovi Rada města souhlasila s prodloužením platnosti nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 974 Žižkovo nám. do a uložila starostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě. Usnesení č. 449 trvá (42/08) Prodloužení nájemní smlouvy Podhorcovi Rada města souhlasila s prodloužením platnosti nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky v domě čp Nádražní ulice do a uložila starostovi města podepsat dodatek k nájemní smlouvě. Usnesení č. 450 splněno (42/08) Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární Rada města souhlasila s prodloužením ubytování do pí Bernátové, p. Rýdlovi a p. Soukupovi. Tajemník MěÚ informoval žadatele o stanovisku rady města. Usnesení č. 451 splněno (42/08) Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem a p. Dolejškem Rada města souhlasila se zveřejněním záměru převodu pozemků z vlastnictví města parc.č. 2118/2 2118/5 do vlastnictví p. Dolejška a dále do vlastnictví města parc.č. 217/27. Záměr byl zveřejněn. Usnesení č. 452 trvá (42/08) Informace o strategickém plánu Rada města uložila všem komisím rady města projednat návrh Strategického plánu rozvoje města a radě předložit případné připomínky a podněty nejpozději do Usnesení č. 453 splněno (42/08) Klání o krakovecký meč Místostarosta města organizačně zajistil účast na soutěži. Usnesení č. 454 trvá (42/08) Studna v Družstevní ulici Rada města vzala na vědomí informaci o dopisu p. Čapka, p. Soukupa, pí Hubáčkové a Ing. Hubáčka a uložila tajemníkovi MěÚ podat na příštím jednání rady města zprávu o vyřízení této záležitosti. Usnesení č. 456 splněno (42/08) Výlep reklamních letáků pí Koubová Rada města nesouhlasila s výlepem reklamních letáků na prosklené plochy obou křídel prvních i druhých vstupních dveří do domu čp v Havlíčkově ulici. Tajemník MěÚ písemně informoval žadatelku o stanovisku rady města.

8 8 3) Výroční zpráva městské policie za rok 2007 Na základě usnesení rady města č. 377 ze dne 4. dubna 2008 předkládám výroční zprávu za rok 2007 U s n e s e n í č. 459 I. b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu Městské policie Nové Strašecí za rok 2007, která je přílohou k tomuto usnesení a která bude projednána na příštím jednání rady města 4) Kupní smlouva konec leasingu Škoda Fabia Na základě leasingové smlouvy uzavřené dne se společností Autoleasing, a.s., Praha užívalo město osobní automobil Škoda Fabia Combi pro účely MěÚ. Poslední splátka leasingu je splatná Po splacení poslední leasingové splátky je možné automobil koupit do vlastnictví města ze cenu 1.190,- Kč (včetně PDH). Vzhledem k tomu, že za tímto účelem bylo auto formou leasingu pořízeno, předkládá se radě města ke schválení příslušná kupní smlouva. U s n e s e n í č. 460 s uzavřením kupní smlouvy na nákup osobního automobilu Škoda Fabia Combi SPZ: 4S se společností Autoleasing, a.s., Praha 8, Střelničná 8/1680, IČ: za kupní cenu 1.190,- Kč v souvislosti s ukončením leasingu. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat kupní smlouvu 5) Dohoda o narovnání rybářský svaz garáž Dne t.r. byla na MěÚ doručena žádost českého rybářského svazu místné organizace Nové Strašecí (ČRS-MO) ve věci náhrady nákladů, které ČRS-MO vynaložil na výstavbu garáže v arálu u rybníka Nový I, který je užíván na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s městem v roce Garáž, která je zkolaudovaná a je v majetku města byla vybudována ČRS-MO na vlastní náklady. Stavba garáže byla oceněna na 80 tisíc korun.

9 9 Radě města se předkládá k odsouhlasení dohoda o narovnání, která představuje citovanou částku (kapitola rozpočtu města 3639) ČRS-MO uhradit. U s n e s e n í č. 461 s narovnáním vztahů mezi městem a Českým rybářským svazem - místní organizací Nové Strašecí spočívající v úhradě nákladů vynaložených svazem na vybudování garáže, která je v majetku města, ve výši ,- Kč. Text dohody o narovnání je v příloze tohoto usnesení. starostovi města podepsat příslušnou dohodu o narovnání 6) Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární 402 O prodloužení ubytování v ulici Tovární 402 požádala pí Alena Wurmová. Žádost odůvodňuje obtížnou finanční situací. Výše jmenovaná plní veškeré závazky vůči městu vyplývající z uzavřené dohody o ubytování. U s n e s e n í č. 462 s prodloužením ubytování v objektu v ulici Tovární 402 v jednotce č. 9 do paní Aleně Wurmové tajemníkovi MěÚ informovat žadatele do 2 pracovních dnů od ověření zápisu o stanovisku RM 7) Nájem nebytových prostor O pronájem garážového stání v suterénu budovy polikliniky v Novém Strašecí požádala paní Lenka Stránská. Před umístěním Okresní pečovatelské služby o.p.s. do garáží byly garážová stání pronajímány za 750,-Kč/měsíc včetně nákladů za spotřebovanou energii. V garážovém stání je možné umístit za sebou dva vozy. Dvě garážová stání užívá v současné době Okresní pečovatelská služba. Jedno garážové stání

10 10 manželé Peterkovi a p.kubín, kterým bylo nájemné vzhledem ke společnému užívání sníženo na 500,-Kč/měsíc pro každého z nájemců. Vzhledem k tomu, že nájemce posledního stání bude užívat stání zatím sám je navrženo nájemné v posledním prázdném garážovém stání ve výši 1000,-Kč/měsíc. U s n e s e n í č. 463 se zveřejněním záměru pronájmu garážového stání v objektu čp. 414 pro pí Lenku Stránskou za 1000,-Kč/měsíc včetně elektrické energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce tajemníkovi MěÚ - informovat žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru pronájmu v souladu s ust. 39 odst.1 zák. o obcích 8) Nájem nebytových prostor MUDr. Pavla Blechová požádala o odložení platby nájmu zubní ordinace v poliklinice Nové Strašecí, ul.čsl. armády čp. 414 z důvodu mateřské dovolené od poloviny června 2008 do konce června Nájemné bude doplaceno v plné výši. U s n e s e n í č. 464 s uzavřením dodatku nájemní smlouvy s MUDr. Pavlou Blechovou, který upraví výši měsíční platby nájemného a záloh na služby za pronájem nebytových prostor objektu polikliniky Čsl.armády čp. 414 po dobu mateřské dovolené nájemce v období Text dodatku smlouvy je přílohou k tomuto usnesení starostovi města podepsat příslušný dodatek nájemní smlouvy

11 11 9) Nájem nebytových prostor O pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Dukelská č.p.550 (sál bývalého výpočetního střediska) požádala paní Zdeňka Libovická za účelem fitness klubu pro aerobní cvičení. Bude nutné v prostorách zřídit sociální zařízení se sprchami na vlastní náklady nájemce s možností jejich započtení proti nájemnému do ¾ výše nájmu. Příslušnou dokumentaci a povolení si nájemce zajistí. Nájemné je navrženo ve výši 800,-Kč/m 2 /rok (analogicky k výši pronájmu nebytových prostor z posledního období). U s n e s e n í č. 465 se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 140 m 2 v přízemí objektu čp. 550 v Dukelské ulici za cenu 800,-Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce tajemníkovi MěÚ - informovat žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru pronájmu v souladu s ust. 39 odst.1 zák. o obcích 10) Prodej nemovitosti O prodej nemovitosti z majetku města, a to části pozemku p.č.2157/1 v k.ú.nové Strašecí zažádala společnost LOSL s.r.o. za účelem parkoviště pro zákazníky firmy. Nabízejí 300,-Kč za živicí zpevněnou část pozemku (cca 700m 2 ) a 100,-Kč za nezpevněnou část pozemku (cca 1000m 2 ). Nabízí pomoc při přestěhování na pozemku zřízené skateboardové dráhy do jiné části města. Pozemek je možno za výše uvedeným účelem též pronajmout. Po celé délce zpevněné komunikace může parkovat (šikmé stání) cca 30 vozidel. U s n e s e n í č. 466 I. b e r e n a v ě d o m í žádost fi Losl, s.r.o. o prodej pozemku parc.č. 2157/1 v k.ú. Nové Strašecí ze dne tajemníkovi MěÚ jednat se zástupci společnosti Losl, s. r.o. o eventuelním prodeji pozemku s podmínkami min. kupní ceny ,-Kč, popřípadě o pronájmu za cenu ,- Kč/rok

12 12 11) Prodej nemovitosti O prodej nemovitosti z majetku města čp. 642 (objekt bydlení prapůvodně ubytování pro správce tenisových kurtů) na pozemku p.č. 748/1 (102m 2 ) zažádala pí Naďa Lanková z Rakovníka za účelem rekonstrukce stavby na výrobnu pizzy. Vzhledem k nedobrému technickému stavu budovy nabízí ,-Kč. U s n e s e n í č. 467 se zveřejněním záměru prodeje nemovitosti čp. 462 a části pozemku tímto objektem zastavěné p.č. 748/1 o výměře cca 45m 2 tajemníkovi MěÚ - informovat žadatelku o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru prodeje objektu č.p.462 a části pozemku p.č. 748/1 o výměře cca 45m/2 v souladu s ust. 39 odst.1 zák. o obcích 12) Směna pozemku Se žádostí o směnu pozemku p.č. 158/6 o výměře 291m 2 (pozemek pod komunikací v ulici A.Jiráska) ve vlastnictví žadatele za pozemek p.č. 1327/5 o výměře 186m 2 (pozemek v areálu haly BIOS) ve vlastnictví města se na MěÚ Nové Strašecí obrátil Ing. Jiří Lev. Žádost zdůvodňuje neodsouhlasením vlastnického práva k pozemku p.č. 1327/5 vydržením a užíváním pozemku p.č. 158/6 jako komunikaci. Vzhledem k tomu, že město i nadále plánuje využít pozemek p.č.1327/5 k rozšíření areálu haly BIOS, je navrženo žádosti nevyhovět. U s n e s e n í č. 468 I. b e r e n a v ě d o m í žádost Ing. Jiřího Leva na směnu pozemku p.č. 158/6 o výměře 291m 2 ve vlastnictví žadatele za pozemek p.č. 1327/5 o výměře 186m 2 ve vlastnictví města II. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 158/6 o výměře 291m 2 ve vlastnictví Ing. Jiřího Leva za pozemek p.č. 1327/5 o výměře 186m 2 ve vlastnictví města

13 13 I tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu 13) Prodej pozemku parc.č. 1323/8 z vlastnictví města O odkoupení pozemku parc. č. 1323/8 ve vlastnictví města požádal pan Mgr. Pavel Linke z Nového Strašecí k rozšíření zázemí u rodinného domu čp. 955 pro výstavbu dalšího, menšího objektu pro bydlení. Přístup na pozemek z veřejné komunikace by byl řešen věcným břemenem přes sousední pozemek parc.č. 1309/72 u čp V současné době je pozemek součástí veřejného prostranství prostoru za řadovými garážemi za čp Vzhledem k problematickému přístupu a odlehlosti je často využíván k odložení nepotřebných věcí a odpadu. U s n e s e n í č. 469 se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 1323/8 z vlastnictví města za podmínek: - cena 300 Kč/m 2 - kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví. tajemníkovi MěÚ - informovat žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru prodeje podle 39 zák.č. 128/2000 Sb. 14) Pronájem bytu Usnesením č. 406 souhlasila RM s pronájmem bytu č. 2 (2+1, 57,9m 2 ) v domě čp. 191 na Komenského náměstí v Novém Strašecí obálkovou metodou s tím, že minimální nájemné bude 6.000,-Kč/měsíc a doba pronájmu bude stanovena jako pronájem na dobu neurčitou. V provedeném výběrovém řízení, které bylo zveřejněno na úřední desce města a na internetových stránkách města byly předloženy v zadaném termínu 3 nabídky. Komise po otevření obálek a kontrole formální správnosti nabídek zkonstatovala, že všechny nabídky splňují zadávací podmínky a doporučuje radě města toto pořadí nabídek dle výhodnosti : 1) Lenka Kubecová výše nájemného 9 000,-Kč/měsíc 2) Martin Liška výše nájemného 7 000,-Kč

14 14 3) Jana a Luboš Pidrmanovi výše nájemného 7 250,-Kč U s n e s e n í č. 470 s pronájmem bytu č. 2 v č.p.191, Komenského nám., Nové Strašecí paní Lence Kubecové, bytem Tuchlovice č.p. 499 za nájemné ve výši 9.000,-Kč/měsíc na dobu neurčitou starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu 15) Studna v Družstevní ulici U s n e s e n í č. 471 I. b e r e n a v ě d o m í informaci o nevyjasněných majetkoprávních poměrech ke studni na pozemku p.č. 178/13 a odpověď odboru investic ze dne na dopis ze dne p. Josefa Čapka, p. Stanislava Soukupa, pí Aleny Hubáčkové a Ing. Vladimíra Hubáčka II. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v případě potvrzení, že studna na pozemku p.č. 178/13 není v majetku města, vyřadit tuto studnu z evidence majetku města 16) Zřízení věcného břemene STP Net, s. r. o. Se žádostí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č v k.ú. Nové Strašecí se obrátila společnost STP Net, s.r.o. zastoupená společností RWE, Distribuční služby, s.r.o. Na pozemku (komunikace v ulici Okružní) bude realizována středotlaká plynovodní přípojka v rámci stavby STL plynovodní přípojka Nové Strašecí, Okružní p.č.137.

15 15 U s n e s e n í č. 472 se zřízením věcného břemene uložení středotlaké plynovodní přípojky a její následné správy na pozemku p.č k.ú. Nové Strašecí ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4 zastoupené společností RWE, Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 1 000,- Kč Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného břemene 17) Zřízení věcného břemene Čez Distribuce, a. s. Se žádostí o zřízení věcného břemene na pozemku KN p.č. 2177/1 a PK 1683/1 díl 2 v k.ú. Nové Strašecí se obrátila společnost ČEZ Distribuce, a.s. Na pozemku (nezpevněná komunikace v zahrádkářské kolonii Pod Mackovou horou) bude realizována pokládka kabelového vedení v délce 200m v rámci stavby Nové Strašecí, Pod Mackovou horou-venkovní a kabelové vedení NN pro chaty. U s n e s e n í č. 473 se zřízením věcného břemene uložení kabelu NN a jeho následné správy na pozemku p.č. 2177/1 a PK 1683/1 díl 2 v k.ú. Nové Strašecí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za jednorázovou finanční úhradu ve výši ,-Kč Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného břemene

16 16 18) Půjčka na projekty Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo zásady pro poskytování půjček obcím a mikroregionům na zpracování povinných příloh (logický rámec, studie proveditelnosti, cost benefit analýza, posouzení vlivu na ŽP, projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení) k žádostem o podporu z Programu rozvoje venkova a vybraných operačních programů z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí. Žádosti mají být doručeny písemně na Odbor regionálního rozvoje do Celkový objem finančních prostředků ve fondu představuje 100 mil. Kč. Výzva na podávání žádostí o půjčku z tohoto fondu bude vyhlašována dvakrát ročně. Bezúročné půjčky budou poskytovány na podporu vodohospodářské infrastruktury a zlepšení kvality života v obcích. Z již schválených projektů se doporučuje k podání žádosti o půjčku projekt Rekonstrukce polikliniky. U s n e s e n í č. 474 s podáním žádosti o poskytnutí půjčky obcím a mikroregionům na zpracování povinných příloh k žádostem o podporu z Programu rozvoje venkova a vybraných operačních programů z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí projektů Rekonstrukce NKC, Rekonstrukce polikliniky, Soubor autobusových zastávek, Nové Strašecí Cyklostezky, cyklotrasy 19) Putovní pohár Radě města se předkládá návrh na založení nové sportovní tradice města, a to jako podpora hokejbalových turnajů dle pravidel ČMSHb pořádaných oddílem hokejbalu TJ Sokol Nové Strašecí o putovní pohár města Nového Strašecí. První ročník turnaje za účasti 6 až 8 týmů by se uskutečnil ve dnech 16. a 17. srpna t.r.. Podpora města by spočívala v udělení putovního poháru s městskou symbolikou. U s n e s e n í č. 475 I. b e r e n a v ě d o m í pořádání pravidelných hokejbalových turnajů v Novém Strašecí o Putovní pohár města Nového Strašecí a že I. ročník se uskuteční ve dnech 16. a 17. srpna 2008 a) tajemníkovi MěÚ zajistit zhotovení důstojného poháru města s městskou symbolikou b) starostovi města předat pohár města vítězi turnaje

17 17 20) Smlouva o spolupráci se sdružením Bubákov.net Město bylo osloveno zástupci občanského sdružení Bubákov.net, které v Novém Strašecí zajišťuje přístup k internetu. Jeho služby již město v současné době využívá, a to pro připojení k internetu Městské knihovny, škol a v budově čp V případě města a jeho institucí je to služba zdarma. Podstatou nově navržené smlouvy je ošetření umístění technických zařízení na budovách města, které by se průběžně aktualizovalo s tím, že za jeho umístění na těch budovách, kde budou připojeny zdarma instituce a zařízení města, bude i umístění technického zařízení bezplatné. V ostatních případech bude sdružení městu hradit paušální náklady za elektrickou energii ve výši Kč ročně. Technická zařízení sdružení nesmí omezovat či rušit jiná zařízení města (např. kamerový systém). U s n e s e n í č. 476 s uzavřením smlouvy o spolupráci s občanským sdružením Bubákov.net (IČ: ), jejímž předmětem je umožnění umístit technická zařízení sdružení na budovách města a závazek sdružení připojit instituce a složky města bezplatně k internetu. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat smlouvu o spolupráci 21) Různé a) Atriová ulice Dne byl na MěÚ doručen dopis od občanů Atriové ulice v Novém Strašecí, zastoupené Ing. Miroslavem Čermákem. Žádají o sdělení informací k dostavbě Atriové ulice. U s n e s e n í č. 477 I. b e r e n a v ě d o m í žádost občanů Atriové ulice, zastoupenými Ing. Miroslavem Čermákem o sdělení informací k dostavbě Atriové ulice II. k o n s t a t u j e že od počátečních jednání o prodej pozemku z majetku města společnosti LIDL Česká republika v.o.s. město deklarovalo zájem použít získané finanční prostředky na vybudování komunikace v Atriové ulici. Za tímto účelem si jako podmínku prodeje dalo do smlouvy

18 18 o budoucí smlouvě kupní i požadavek na zpracování projektu komunikace v této ulici ve vazbě na stavbu prodejny. Tuto dokumentaci již obdrželo a po získání vyjádření všech dotčených orgánů zažádalo o stavební povolení. Stavba byla pojata jako rekonstrukce z důvodu zkrácení stavebního řízení. V současné době probíhá projednání územního řízení stavby. Na konci měsíce května byl společností LIDL ČR v.o.s. dodán geometrický oddělovací plán a tudíž bude možné nejbližšímu zasedání zastupitelstva města předložit prodej odsouhlasit a získat na účet města část finančních prostředků na realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na opravy a výstavbu komunikací byly již v tomto roce rozděleny, výstavba komunikace v ulici Atriové bude navržena do rozpočtu roku Co se týče plynofikace ulice Atriová, radě města není znám závazek města na kompenzaci vynaložených nákladů na plynofikaci této ulice. Budování inženýrských sítí ve městě žádný zákon nebo nařízení městu neukládá. Toto je věcí příslušných rozvodných společností nebo investora konkrétní stavby. Je pouze na rozhodnutí každé obce zda tento proces finančně podpoří. Co se týče zainvestování pozemků inženýrskými sítěmi, je pro město v současné době prioritní kanalizační a vodovodní síť a to pouze v případě, že na investici bude moci čerpat dotační prostředky z evropských fondů. Finanční podpora plynařských společností, společností zabývajících se rozvodem elektrické energie a telekomunikačními službami je v současné době bezpředmětná I tajemníkovi MěÚ informovat zástupce občanů Atriové ulice o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu 22) Závěr Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 17:20 hod. 44. zasedání rady města se uskuteční v pondělí dne od 15:00 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r. Ing. Pavel Vaic, v. r. místostarosta města starosta města Zapsala : Eva Malá, dne

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více