Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25."

Transkript

1 Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - tajemník MěÚ O m l u v e n i: MVDr. Zdeněk Beneš Lenka Stránská Ing. Jiří Zelenka - člen rady města - členka rady města - člen rady města H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze)... Zdeněk Šanda, v. r. Štefan Podhorec, v. r.

2 2 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Výroční zpráva městské policie za rok Kupní smlouva konec leasingu Škoda Fabia 5. Dohoda o narovnání rybářský svaz garáž 6. Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární Nájem nebytových prostor garážové stání u čp Nájem nebytových prostor čp Nájem nebytových prostor v čp Prodej nemovitosti 11. Prodej nemovitosti bývalá moštárna 12. Směna pozemku 13. Prodej pozemku parc.č. 1323/8 z vlastnictví města 14. Pronájem bytu 15. Studna v Družstevní ulici 16. Zřízení věcného břemene STP Net, s. r. o. 17. Zřízení věcného břemene Čez Distribuce, a. s. 18. Půjčka na projekty 19. Putovní pohár 20. Smlouva o spolupráci se sdružením Bubákov.net 21. Různé 22. Závěr 1 ) Zahájení Zasedání zahájil v 15:00 hodin starosta města Ing. Pavel Vaic. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 4 členů rady města. Řádně omluveni z jednání byli pí Lenka Stránská, Ing. Jiří Zelenka a MVDr. Zdeněk Beneš. Dále konstatoval, že zápis ze 42. zasedání rady města byl ověřen PhDr. Jaroslavem Hlínou, CSc. a Ing. Jiřím Zelenkou. Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Zdeňka Šandu a Štefana Podhorce. Starosta města seznámil přítomné s programem dnešního jednání rady města. Tento program byl schválen 4 přítomnými členy rady města. 2) Kontrola usnesení Usnesení č. 503 trvá Havarijní stav hřbitovní zdi V současné době jsou opravena 4 pole hřbitovní zdi, další opravy budou pokračovat v letošním roce.

3 3 Usnesení č. 616 trvá Realizace záměru Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa Část výsadby nových stromů byla provedena koncem roku Radě města byl předložen návrh na použití přidělených finančních prostředků pro svazek obcí mikroregionu Novostrašecko v rámci programu na obnovu venkova na pokračování výsadby stromů. Usnesení č. 104 trvá (11/07) Finální terénní úprava Žižkovo náměstí Bude řešeno v rámci akcí podporovaných EU. Usnesení č. 116 trvá (12/07) Úplatný převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města Po schválení převodu usnesením ZM č. 35 ze dne podána žádost na PFČR. Podle sdělení PF ČR nelze zatím přistoupit k převodu pozemku z důvodu probíhajících geodetických prací v lokalitě. Stav k nezměněn. Usnesení č. 122 trvá (12/07) Prodej pozemků z vlastnictví města Edesa s.r.o. stav k : kupující předal městu podklady pro přípravu kupní smlouvy. Návrh smlouvy byl zaslán kupujícímu se žádostí o uzavření smlouvy do konce měsíce června Usnesení č. 133 trvá (14/07) Pozemky u bytových domů čp a čp. 919 Máchova ul., Nové Strašecí návrh majetkoprávního řešení Od 2/08 postupně uzavírány kupní smlouvy, k uzavřeno 5 kupních smluv ze 6. Usnesení č. 134 splněno (14/07) Převod pozemku PK 194/1 z vlastnictví města (manželé Romana a Karel Kouskovi) Žadatelé byli opakovaně vyzváni k doložení vlastnictví sousedních pozemků. K bez odpovědi. Byla provedena další výzva s termínem odpovědi do konce května Žadatelé zatím nemají zájem. Usnesení č. 145 trvá (15/07) Darování vodovodu a kanalizace Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena, město zpracovalo a předalo připomínky. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Řešení problému je v současné době na straně společnosti Intermet, s.r.o. Usnesení č. 155 trvá (16/07) Pronájem nebytových prostor č.p. 414 Poliklinika Dodatek smlouvy byl akceptován, očekáváme doručení podepsaných vyhotovení, které bude předloženo radě města. Usnesení č. 211 splněno (22/07) Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města ZM nedoporučilo na návrh RM prodej pozemku. Žadatel byl vyrozuměn o možnosti řešit příjezd na pozemek přes část p.č. 263/1 nájemní smlouvou. Žadatel nereagoval na výzvy. Usnesení č trvá (22/07) Darování objektů areálu bývalé úpravny vody Na vodárny odeslán návrh na částečné převzetí objektů areálu.

4 4 Usnesení č. 329 trvá (32/08) Příprava a realizace ROP a OPŽP ukončení některých smluv Jednáno se smluvními partnery k ukončení některých smluv. Usnesení č. 371 trvá (35/08) Novostrašecké kulturní centrum Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ připravit v rámci koncepce využití NKC návrh na využití restaurace jako multifunkčního sálu, včetně využití části přilehlých prostor pro přípravu jídel, prostory bývalé kuchyně na využití jako multifunkční prostory pro školní družinu a klubovou činnost s možností napojení na hlavní sál. Usnesení č. 375 splněno (35/08) Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na kytaru Rada města uložila tajemníkovi MěÚ organizačně zajistit udělení zvláštní ceny města, propagační materiály a informovat v tomto směru ředitelku ZUŠ. Vše splněno. Usnesení č. 377 splněno (36/08) Výroční zprávy organizačních složek města Rada města schválila osnovu výročních zpráv a uložila vedoucím organizačních složek města nejpozději do předložit radě města výroční zprávy za rok Usnesení č. 386 trvá (36/08) Výstavba marketu LIDL Rada města uložila tajemníkovi ve spolupráci s odborem investic a výstavby MěÚ zajistit pravidelný dozor na dodržování čistoty ve městě a na komunikacích. Úkol je pravidelně plněn. Usnesení č. 396 trvá (38/08) Oprava prádelny v DPS čp. 646 Rada města souhlasila s provedením opravy omítek prádelny v suterenu objektu DPS čp. 646 a uložila tajemníkovi MěÚ připravit plán s finanční kalkulací na další opravy. Opravy omítek provedeny. Usnesení č. 401 trvá (38/08) Žádost o snížení nájemného ZUŠ Rada města uložila místostarostovi vstoupit do jednání s Krajským úřadem ve věci financování ZUŠ. Byl zaslán dopis hejtmanovi Středočeského kraje. Usnesení č. 408 trvá (29/08) Výměna bytů Rada města souhlasila s uzavřením dohody podle 715 obč. zákoníku o výměně bytů tak, že nájemci bytu č. 20 v čp (manželé Šímovi) a nájemce bytu č. 29 v čp. 879 ( J. Hájková) si vymění byt. Dále rada města uložila starostovi podepsat dohodu o výměně bytů a nové nájemní smlouvě. Žadatelé byli informováni o stanovisku rady města byla uzavřena fi. Baldex dohoda o výměně bytů a následně budou připraveny nové nájemní smlouvy. (po realizaci výměny) Usnesení č. 410 trvá (39/08) Žádost o navýšení příspěvku na rok 2008 Rada města schválila výjimky z počtu žáků ve třídách mateřských škol a vzala na vědomí žádost o navýšení příspěvku na rok 2008 pro ZŠ J. A. Komenského ve výši minimálně ,-Kč. Doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku o ,- Kč z důvodů zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách ve školním roce 2008/2009.

5 5 Usnesení č. 411 trvá (39/08) Stavba větrné elektrárny Rada města vzala na vědomí žádost společnosti KEŠAM, s.r.o. o vyjádření k záměru vybudovat na katastru obce větrnou elektrárnu s tím, že záležitost bude předložena k posouzení zastupitelstvu města. Usnesení č. 419 trvá (40/08) Preinhelterova kronika Starosta města podepsal příslušnou smlouvu o dílo. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ organizačně zajistit slavnostní křest knihy. Usnesení č. 420 trvá (40/08) Prodej pozemku parc.č. 29/1 (Follprechtová) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 29/1 Usnesení č. 421 splněno (40/08) Přijetí dotace na akci Bezpečné přechody a doplnění dopravního značení Rada města vzala na vědomí přijetí dotace ve výši ,-Kč na akci bezpečné přechody a doplnění dopravního značení. Smlouva podepsána. Usnesení č. 424 splněno (40/08) Finanční příspěvek na publikaci o historii a vývoji hasičů v Novém Strašecí Rada města schválila dotaci ve výši ,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí na financování publikace o historii a vývoji hasičů v Novém Strašecí. Tajemník MěÚ písemně informoval žadatele o rozhodnutí rady města. Usnesení č. 425 splněno (40/08) Pronájem budovy bývalé sokolovny Splněno viz usnesení č. 439 Usnesení č. 426 trvá (41/08) Veřejnoprávní smlouva s obcí Tuchlovice na výkon městské policie Rada města souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Tuchlovice a uložila starostovi města podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu. Usnesení č. 427 splněno (41/08) Poskytnutí informací zastupiteli města podle 82 b) zákona o obcích Starosta města písemně požádal o vysvětlení zastupitele Ing. Jana Bechyně jakým způsobem souvisí s výkonem jeho funkce zastupitele města požadovaná informace kopie faktur a příjmových dokladů vystavených Technickými službami města Nové Strašecí,p. o. Usnesení č. 428 trvá (41/08) Opravy v domě čp. 202 v ulici 28.října Rada města vzala na vědomí oznámení paní Hejhalové, nájemce nebytových prostor v čp. 202 s tím, že o úpravě nebytových prostor na byty v tomto ani příštím roce neuvažuje a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit nejnutnější opravy volného bytu 2+1 ve 3. NP nákladem do ,-Kč a nabídnout tento byt jako bytovou náhradu paní Kubcové. Usnesení č. 429 splněno (41/08) Prodej pozemků z vlastnictví města Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku st.p.149/2, 149/1, 150/3( Novák, Slánička). Záměr prodeje zveřejněn, bude předloženo k projednání na nejbližším ZM.

6 6 Usnesení č. 430 splněno (41/08) Nájemní smlouva mezi městem Nové Strašecí a TJ Sokol Nové Strašecí Starosta města podepsal nájemní smlouvy na sportovní zařízení. Ředitel MSZ a ředitel ZŠ vypracovali směrnici pro užívání sportovních zařízení a tělocvičen ZŠ. Usnesení č. 431 splněno (41/08) Pronájem kiosku na stadionu Starosta města podepsal nájemní smlouvu s p. J. Barešem. Usnesení č. 433 trvá (41/08) Prodej části pozemku parc.č. 1753/1( cca 3171m 2 ) Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části pozemku parc.č.1753/1 manželům Stahlovým. Usnesení č. 434 splněno (41/08) Smluvní vztahy s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. Starosta města podepsal příslušné smlouvy a dohodu. Usnesení č. 435 splněno (41/08) Žádost o slevu na nájemném Rada města nesouhlasila se slevou nájemného firmě Promoculture, zastoupené Gitou Kořínkovou na pořádání hudební produkce dne Tajemník MěÚ informoval žadatelku. Usnesení č. 436 splněno (41/08) XVII. Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh Hornclass 2008 Starosta města podepsal smlouvu. Usnesení č. 438 splněno (41/08) Zapůjčení parkoviště u Novostrašeckého kulturního centra Starosta města informoval městskou policii o zajištění parkoviště dne Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí k výstavě hasičských vozů. Usnesení č. 439 splněno (41/08) Pronájem budovy bývalé sokolovny Starosta města podepsal nájemní smlouvu s nájemci, kterými jsou České lupkové závody, a.s. a František Fabinger. Usnesení č. 440 splněno (41/08) Nájem nebytových prostor v domě čp. 550 ŠNOPA spol. s.r.o. Starosta města podepsal dohodu o splátce nájemného za 1.pololetí roku 2008 do a uznání dluhu se společností ŠNOPA, týkající se pronájmu nebytových prostor v čp Usnesení č. 441 splněno (41/08) Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární čp. 402 Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o ubytování v objektu Tovární čp. 402 do s paní Jiřinou Klímovou. Usnesení č. 442 splněno (41/08) Národní soutěž ZUŠ ve hře na kytaru Starosta města ve spolupráci s městskou policií zajistil zvýšený dohled městské policie v Okružní ulici ve dnech 30. a

7 7 Usnesení č. 444 splněno (42/08) Výroční zpráva Městských kulturních zařízení za rok 2007 Rada města vzala na vědomí výroční zprávu Usnesení č. 445 trvá (42/08) Výroční zpráva Městských kulturních zařízení Rada města uložila vedoucímu MSZ předložit návrh na změnu zřizovací listiny MSZ Usnesení č. 448 trvá (42/08) Prodloužení nájemních smluv Vaňkovi Rada města souhlasila s prodloužením platnosti nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 974 Žižkovo nám. do a uložila starostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě. Usnesení č. 449 trvá (42/08) Prodloužení nájemní smlouvy Podhorcovi Rada města souhlasila s prodloužením platnosti nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky v domě čp Nádražní ulice do a uložila starostovi města podepsat dodatek k nájemní smlouvě. Usnesení č. 450 splněno (42/08) Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární Rada města souhlasila s prodloužením ubytování do pí Bernátové, p. Rýdlovi a p. Soukupovi. Tajemník MěÚ informoval žadatele o stanovisku rady města. Usnesení č. 451 splněno (42/08) Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem a p. Dolejškem Rada města souhlasila se zveřejněním záměru převodu pozemků z vlastnictví města parc.č. 2118/2 2118/5 do vlastnictví p. Dolejška a dále do vlastnictví města parc.č. 217/27. Záměr byl zveřejněn. Usnesení č. 452 trvá (42/08) Informace o strategickém plánu Rada města uložila všem komisím rady města projednat návrh Strategického plánu rozvoje města a radě předložit případné připomínky a podněty nejpozději do Usnesení č. 453 splněno (42/08) Klání o krakovecký meč Místostarosta města organizačně zajistil účast na soutěži. Usnesení č. 454 trvá (42/08) Studna v Družstevní ulici Rada města vzala na vědomí informaci o dopisu p. Čapka, p. Soukupa, pí Hubáčkové a Ing. Hubáčka a uložila tajemníkovi MěÚ podat na příštím jednání rady města zprávu o vyřízení této záležitosti. Usnesení č. 456 splněno (42/08) Výlep reklamních letáků pí Koubová Rada města nesouhlasila s výlepem reklamních letáků na prosklené plochy obou křídel prvních i druhých vstupních dveří do domu čp v Havlíčkově ulici. Tajemník MěÚ písemně informoval žadatelku o stanovisku rady města.

8 8 3) Výroční zpráva městské policie za rok 2007 Na základě usnesení rady města č. 377 ze dne 4. dubna 2008 předkládám výroční zprávu za rok 2007 U s n e s e n í č. 459 I. b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu Městské policie Nové Strašecí za rok 2007, která je přílohou k tomuto usnesení a která bude projednána na příštím jednání rady města 4) Kupní smlouva konec leasingu Škoda Fabia Na základě leasingové smlouvy uzavřené dne se společností Autoleasing, a.s., Praha užívalo město osobní automobil Škoda Fabia Combi pro účely MěÚ. Poslední splátka leasingu je splatná Po splacení poslední leasingové splátky je možné automobil koupit do vlastnictví města ze cenu 1.190,- Kč (včetně PDH). Vzhledem k tomu, že za tímto účelem bylo auto formou leasingu pořízeno, předkládá se radě města ke schválení příslušná kupní smlouva. U s n e s e n í č. 460 s uzavřením kupní smlouvy na nákup osobního automobilu Škoda Fabia Combi SPZ: 4S se společností Autoleasing, a.s., Praha 8, Střelničná 8/1680, IČ: za kupní cenu 1.190,- Kč v souvislosti s ukončením leasingu. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat kupní smlouvu 5) Dohoda o narovnání rybářský svaz garáž Dne t.r. byla na MěÚ doručena žádost českého rybářského svazu místné organizace Nové Strašecí (ČRS-MO) ve věci náhrady nákladů, které ČRS-MO vynaložil na výstavbu garáže v arálu u rybníka Nový I, který je užíván na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s městem v roce Garáž, která je zkolaudovaná a je v majetku města byla vybudována ČRS-MO na vlastní náklady. Stavba garáže byla oceněna na 80 tisíc korun.

9 9 Radě města se předkládá k odsouhlasení dohoda o narovnání, která představuje citovanou částku (kapitola rozpočtu města 3639) ČRS-MO uhradit. U s n e s e n í č. 461 s narovnáním vztahů mezi městem a Českým rybářským svazem - místní organizací Nové Strašecí spočívající v úhradě nákladů vynaložených svazem na vybudování garáže, která je v majetku města, ve výši ,- Kč. Text dohody o narovnání je v příloze tohoto usnesení. starostovi města podepsat příslušnou dohodu o narovnání 6) Žádost o prodloužení ubytování v ulici Tovární 402 O prodloužení ubytování v ulici Tovární 402 požádala pí Alena Wurmová. Žádost odůvodňuje obtížnou finanční situací. Výše jmenovaná plní veškeré závazky vůči městu vyplývající z uzavřené dohody o ubytování. U s n e s e n í č. 462 s prodloužením ubytování v objektu v ulici Tovární 402 v jednotce č. 9 do paní Aleně Wurmové tajemníkovi MěÚ informovat žadatele do 2 pracovních dnů od ověření zápisu o stanovisku RM 7) Nájem nebytových prostor O pronájem garážového stání v suterénu budovy polikliniky v Novém Strašecí požádala paní Lenka Stránská. Před umístěním Okresní pečovatelské služby o.p.s. do garáží byly garážová stání pronajímány za 750,-Kč/měsíc včetně nákladů za spotřebovanou energii. V garážovém stání je možné umístit za sebou dva vozy. Dvě garážová stání užívá v současné době Okresní pečovatelská služba. Jedno garážové stání

10 10 manželé Peterkovi a p.kubín, kterým bylo nájemné vzhledem ke společnému užívání sníženo na 500,-Kč/měsíc pro každého z nájemců. Vzhledem k tomu, že nájemce posledního stání bude užívat stání zatím sám je navrženo nájemné v posledním prázdném garážovém stání ve výši 1000,-Kč/měsíc. U s n e s e n í č. 463 se zveřejněním záměru pronájmu garážového stání v objektu čp. 414 pro pí Lenku Stránskou za 1000,-Kč/měsíc včetně elektrické energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce tajemníkovi MěÚ - informovat žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru pronájmu v souladu s ust. 39 odst.1 zák. o obcích 8) Nájem nebytových prostor MUDr. Pavla Blechová požádala o odložení platby nájmu zubní ordinace v poliklinice Nové Strašecí, ul.čsl. armády čp. 414 z důvodu mateřské dovolené od poloviny června 2008 do konce června Nájemné bude doplaceno v plné výši. U s n e s e n í č. 464 s uzavřením dodatku nájemní smlouvy s MUDr. Pavlou Blechovou, který upraví výši měsíční platby nájemného a záloh na služby za pronájem nebytových prostor objektu polikliniky Čsl.armády čp. 414 po dobu mateřské dovolené nájemce v období Text dodatku smlouvy je přílohou k tomuto usnesení starostovi města podepsat příslušný dodatek nájemní smlouvy

11 11 9) Nájem nebytových prostor O pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Dukelská č.p.550 (sál bývalého výpočetního střediska) požádala paní Zdeňka Libovická za účelem fitness klubu pro aerobní cvičení. Bude nutné v prostorách zřídit sociální zařízení se sprchami na vlastní náklady nájemce s možností jejich započtení proti nájemnému do ¾ výše nájmu. Příslušnou dokumentaci a povolení si nájemce zajistí. Nájemné je navrženo ve výši 800,-Kč/m 2 /rok (analogicky k výši pronájmu nebytových prostor z posledního období). U s n e s e n í č. 465 se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 140 m 2 v přízemí objektu čp. 550 v Dukelské ulici za cenu 800,-Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce tajemníkovi MěÚ - informovat žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru pronájmu v souladu s ust. 39 odst.1 zák. o obcích 10) Prodej nemovitosti O prodej nemovitosti z majetku města, a to části pozemku p.č.2157/1 v k.ú.nové Strašecí zažádala společnost LOSL s.r.o. za účelem parkoviště pro zákazníky firmy. Nabízejí 300,-Kč za živicí zpevněnou část pozemku (cca 700m 2 ) a 100,-Kč za nezpevněnou část pozemku (cca 1000m 2 ). Nabízí pomoc při přestěhování na pozemku zřízené skateboardové dráhy do jiné části města. Pozemek je možno za výše uvedeným účelem též pronajmout. Po celé délce zpevněné komunikace může parkovat (šikmé stání) cca 30 vozidel. U s n e s e n í č. 466 I. b e r e n a v ě d o m í žádost fi Losl, s.r.o. o prodej pozemku parc.č. 2157/1 v k.ú. Nové Strašecí ze dne tajemníkovi MěÚ jednat se zástupci společnosti Losl, s. r.o. o eventuelním prodeji pozemku s podmínkami min. kupní ceny ,-Kč, popřípadě o pronájmu za cenu ,- Kč/rok

12 12 11) Prodej nemovitosti O prodej nemovitosti z majetku města čp. 642 (objekt bydlení prapůvodně ubytování pro správce tenisových kurtů) na pozemku p.č. 748/1 (102m 2 ) zažádala pí Naďa Lanková z Rakovníka za účelem rekonstrukce stavby na výrobnu pizzy. Vzhledem k nedobrému technickému stavu budovy nabízí ,-Kč. U s n e s e n í č. 467 se zveřejněním záměru prodeje nemovitosti čp. 462 a části pozemku tímto objektem zastavěné p.č. 748/1 o výměře cca 45m 2 tajemníkovi MěÚ - informovat žadatelku o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru prodeje objektu č.p.462 a části pozemku p.č. 748/1 o výměře cca 45m/2 v souladu s ust. 39 odst.1 zák. o obcích 12) Směna pozemku Se žádostí o směnu pozemku p.č. 158/6 o výměře 291m 2 (pozemek pod komunikací v ulici A.Jiráska) ve vlastnictví žadatele za pozemek p.č. 1327/5 o výměře 186m 2 (pozemek v areálu haly BIOS) ve vlastnictví města se na MěÚ Nové Strašecí obrátil Ing. Jiří Lev. Žádost zdůvodňuje neodsouhlasením vlastnického práva k pozemku p.č. 1327/5 vydržením a užíváním pozemku p.č. 158/6 jako komunikaci. Vzhledem k tomu, že město i nadále plánuje využít pozemek p.č.1327/5 k rozšíření areálu haly BIOS, je navrženo žádosti nevyhovět. U s n e s e n í č. 468 I. b e r e n a v ě d o m í žádost Ing. Jiřího Leva na směnu pozemku p.č. 158/6 o výměře 291m 2 ve vlastnictví žadatele za pozemek p.č. 1327/5 o výměře 186m 2 ve vlastnictví města II. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 158/6 o výměře 291m 2 ve vlastnictví Ing. Jiřího Leva za pozemek p.č. 1327/5 o výměře 186m 2 ve vlastnictví města

13 13 I tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu 13) Prodej pozemku parc.č. 1323/8 z vlastnictví města O odkoupení pozemku parc. č. 1323/8 ve vlastnictví města požádal pan Mgr. Pavel Linke z Nového Strašecí k rozšíření zázemí u rodinného domu čp. 955 pro výstavbu dalšího, menšího objektu pro bydlení. Přístup na pozemek z veřejné komunikace by byl řešen věcným břemenem přes sousední pozemek parc.č. 1309/72 u čp V současné době je pozemek součástí veřejného prostranství prostoru za řadovými garážemi za čp Vzhledem k problematickému přístupu a odlehlosti je často využíván k odložení nepotřebných věcí a odpadu. U s n e s e n í č. 469 se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 1323/8 z vlastnictví města za podmínek: - cena 300 Kč/m 2 - kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví. tajemníkovi MěÚ - informovat žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu - zajistit zveřejnění záměru prodeje podle 39 zák.č. 128/2000 Sb. 14) Pronájem bytu Usnesením č. 406 souhlasila RM s pronájmem bytu č. 2 (2+1, 57,9m 2 ) v domě čp. 191 na Komenského náměstí v Novém Strašecí obálkovou metodou s tím, že minimální nájemné bude 6.000,-Kč/měsíc a doba pronájmu bude stanovena jako pronájem na dobu neurčitou. V provedeném výběrovém řízení, které bylo zveřejněno na úřední desce města a na internetových stránkách města byly předloženy v zadaném termínu 3 nabídky. Komise po otevření obálek a kontrole formální správnosti nabídek zkonstatovala, že všechny nabídky splňují zadávací podmínky a doporučuje radě města toto pořadí nabídek dle výhodnosti : 1) Lenka Kubecová výše nájemného 9 000,-Kč/měsíc 2) Martin Liška výše nájemného 7 000,-Kč

14 14 3) Jana a Luboš Pidrmanovi výše nájemného 7 250,-Kč U s n e s e n í č. 470 s pronájmem bytu č. 2 v č.p.191, Komenského nám., Nové Strašecí paní Lence Kubecové, bytem Tuchlovice č.p. 499 za nájemné ve výši 9.000,-Kč/měsíc na dobu neurčitou starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu 15) Studna v Družstevní ulici U s n e s e n í č. 471 I. b e r e n a v ě d o m í informaci o nevyjasněných majetkoprávních poměrech ke studni na pozemku p.č. 178/13 a odpověď odboru investic ze dne na dopis ze dne p. Josefa Čapka, p. Stanislava Soukupa, pí Aleny Hubáčkové a Ing. Vladimíra Hubáčka II. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v případě potvrzení, že studna na pozemku p.č. 178/13 není v majetku města, vyřadit tuto studnu z evidence majetku města 16) Zřízení věcného břemene STP Net, s. r. o. Se žádostí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č v k.ú. Nové Strašecí se obrátila společnost STP Net, s.r.o. zastoupená společností RWE, Distribuční služby, s.r.o. Na pozemku (komunikace v ulici Okružní) bude realizována středotlaká plynovodní přípojka v rámci stavby STL plynovodní přípojka Nové Strašecí, Okružní p.č.137.

15 15 U s n e s e n í č. 472 se zřízením věcného břemene uložení středotlaké plynovodní přípojky a její následné správy na pozemku p.č k.ú. Nové Strašecí ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4 zastoupené společností RWE, Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 1 000,- Kč Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného břemene 17) Zřízení věcného břemene Čez Distribuce, a. s. Se žádostí o zřízení věcného břemene na pozemku KN p.č. 2177/1 a PK 1683/1 díl 2 v k.ú. Nové Strašecí se obrátila společnost ČEZ Distribuce, a.s. Na pozemku (nezpevněná komunikace v zahrádkářské kolonii Pod Mackovou horou) bude realizována pokládka kabelového vedení v délce 200m v rámci stavby Nové Strašecí, Pod Mackovou horou-venkovní a kabelové vedení NN pro chaty. U s n e s e n í č. 473 se zřízením věcného břemene uložení kabelu NN a jeho následné správy na pozemku p.č. 2177/1 a PK 1683/1 díl 2 v k.ú. Nové Strašecí ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za jednorázovou finanční úhradu ve výši ,-Kč Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného břemene

16 16 18) Půjčka na projekty Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo zásady pro poskytování půjček obcím a mikroregionům na zpracování povinných příloh (logický rámec, studie proveditelnosti, cost benefit analýza, posouzení vlivu na ŽP, projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení) k žádostem o podporu z Programu rozvoje venkova a vybraných operačních programů z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí. Žádosti mají být doručeny písemně na Odbor regionálního rozvoje do Celkový objem finančních prostředků ve fondu představuje 100 mil. Kč. Výzva na podávání žádostí o půjčku z tohoto fondu bude vyhlašována dvakrát ročně. Bezúročné půjčky budou poskytovány na podporu vodohospodářské infrastruktury a zlepšení kvality života v obcích. Z již schválených projektů se doporučuje k podání žádosti o půjčku projekt Rekonstrukce polikliniky. U s n e s e n í č. 474 s podáním žádosti o poskytnutí půjčky obcím a mikroregionům na zpracování povinných příloh k žádostem o podporu z Programu rozvoje venkova a vybraných operačních programů z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí projektů Rekonstrukce NKC, Rekonstrukce polikliniky, Soubor autobusových zastávek, Nové Strašecí Cyklostezky, cyklotrasy 19) Putovní pohár Radě města se předkládá návrh na založení nové sportovní tradice města, a to jako podpora hokejbalových turnajů dle pravidel ČMSHb pořádaných oddílem hokejbalu TJ Sokol Nové Strašecí o putovní pohár města Nového Strašecí. První ročník turnaje za účasti 6 až 8 týmů by se uskutečnil ve dnech 16. a 17. srpna t.r.. Podpora města by spočívala v udělení putovního poháru s městskou symbolikou. U s n e s e n í č. 475 I. b e r e n a v ě d o m í pořádání pravidelných hokejbalových turnajů v Novém Strašecí o Putovní pohár města Nového Strašecí a že I. ročník se uskuteční ve dnech 16. a 17. srpna 2008 a) tajemníkovi MěÚ zajistit zhotovení důstojného poháru města s městskou symbolikou b) starostovi města předat pohár města vítězi turnaje

17 17 20) Smlouva o spolupráci se sdružením Bubákov.net Město bylo osloveno zástupci občanského sdružení Bubákov.net, které v Novém Strašecí zajišťuje přístup k internetu. Jeho služby již město v současné době využívá, a to pro připojení k internetu Městské knihovny, škol a v budově čp V případě města a jeho institucí je to služba zdarma. Podstatou nově navržené smlouvy je ošetření umístění technických zařízení na budovách města, které by se průběžně aktualizovalo s tím, že za jeho umístění na těch budovách, kde budou připojeny zdarma instituce a zařízení města, bude i umístění technického zařízení bezplatné. V ostatních případech bude sdružení městu hradit paušální náklady za elektrickou energii ve výši Kč ročně. Technická zařízení sdružení nesmí omezovat či rušit jiná zařízení města (např. kamerový systém). U s n e s e n í č. 476 s uzavřením smlouvy o spolupráci s občanským sdružením Bubákov.net (IČ: ), jejímž předmětem je umožnění umístit technická zařízení sdružení na budovách města a závazek sdružení připojit instituce a složky města bezplatně k internetu. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. starostovi města podepsat smlouvu o spolupráci 21) Různé a) Atriová ulice Dne byl na MěÚ doručen dopis od občanů Atriové ulice v Novém Strašecí, zastoupené Ing. Miroslavem Čermákem. Žádají o sdělení informací k dostavbě Atriové ulice. U s n e s e n í č. 477 I. b e r e n a v ě d o m í žádost občanů Atriové ulice, zastoupenými Ing. Miroslavem Čermákem o sdělení informací k dostavbě Atriové ulice II. k o n s t a t u j e že od počátečních jednání o prodej pozemku z majetku města společnosti LIDL Česká republika v.o.s. město deklarovalo zájem použít získané finanční prostředky na vybudování komunikace v Atriové ulici. Za tímto účelem si jako podmínku prodeje dalo do smlouvy

18 18 o budoucí smlouvě kupní i požadavek na zpracování projektu komunikace v této ulici ve vazbě na stavbu prodejny. Tuto dokumentaci již obdrželo a po získání vyjádření všech dotčených orgánů zažádalo o stavební povolení. Stavba byla pojata jako rekonstrukce z důvodu zkrácení stavebního řízení. V současné době probíhá projednání územního řízení stavby. Na konci měsíce května byl společností LIDL ČR v.o.s. dodán geometrický oddělovací plán a tudíž bude možné nejbližšímu zasedání zastupitelstva města předložit prodej odsouhlasit a získat na účet města část finančních prostředků na realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na opravy a výstavbu komunikací byly již v tomto roce rozděleny, výstavba komunikace v ulici Atriové bude navržena do rozpočtu roku Co se týče plynofikace ulice Atriová, radě města není znám závazek města na kompenzaci vynaložených nákladů na plynofikaci této ulice. Budování inženýrských sítí ve městě žádný zákon nebo nařízení městu neukládá. Toto je věcí příslušných rozvodných společností nebo investora konkrétní stavby. Je pouze na rozhodnutí každé obce zda tento proces finančně podpoří. Co se týče zainvestování pozemků inženýrskými sítěmi, je pro město v současné době prioritní kanalizační a vodovodní síť a to pouze v případě, že na investici bude moci čerpat dotační prostředky z evropských fondů. Finanční podpora plynařských společností, společností zabývajících se rozvodem elektrické energie a telekomunikačními službami je v současné době bezpředmětná I tajemníkovi MěÚ informovat zástupce občanů Atriové ulice o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu 22) Závěr Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 17:20 hod. 44. zasedání rady města se uskuteční v pondělí dne od 15:00 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r. Ing. Pavel Vaic, v. r. místostarosta města starosta města Zapsala : Eva Malá, dne

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 50. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. září 2016 50/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, přehled činnosti muzejního pedagoga za školní rok 2015/2016 včetně informací

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více