Vážení spoluobčané, 8. června /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 8. června 2011 6/2011"

Transkript

1 8. června /2011 Usnesení ZASTUPITELSTVA OBCE č. 5 ze dne /ZO/5 ZO schválilo doplněný program zasedání. 2/ZO/5 ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení. 3/ZO/5 ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 4/ZO/5 ZO schválilo Programové prohlášení Rady obce Lučina. 5/ZO/5 ZO uložilo radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. 6/ZO/5 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/ /ZO/5 ZO schválilo záměr na směnu pozemků ve vlastnictví obce, a to: pozemky parc. č. 141/7 (d) o výměře 131 m 2, 425/7 (g) o výměře 13 m 2, 425/3 (c) o výměře 116 m 2 a 425/3 (h) o výměře 5 m 2 v k. ú. Lučina za pozemky 425/4 (b) o výměře 185 m 2 a 425/4 (f) o výměře 81 m /ZO/5 ZO odvolalo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z funkce člena rady Ing. Lukáše Pavlase, a to ke dni /ZO/5 ZO zvolilo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za člena rady Ing. Jaromíra Kohuta, a to ke dni /ZO/5 ZO uložilo komisi pro rozvoj obce připravit podklady pro vybudování dětského koutku na fotbalovém hřišti. 12/ZO/5 ZO vzalo na vědomí informace o územním plánu. Vážení spoluobčané, na posledním zastupitelstvu obce Lučina dne se strhla mezi zastupiteli velice ostrá diskuze při schvalování nového návrhu Směrnice sociálního fondu. V úvodu na vysvětlenou je nutno Vás informovat, že obsah příslušné směrnice řeší především zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců obce Lučina tak to alespoň stálo v novém návrhu této směrnice. Rada obce byla totiž zastupitelstvem dne pověřena předložením nového návrhu, protože stávající platné znění směrnice z roku 2006 bylo na tomto zastupitelstvu prohlášeno za zcela nevyhovující.

2 Paní starostka v úvodu představila nový návrh zpracovaný radou obce. Na to reagoval p. Kohut, že tento návrh je v rozporu s platnou legislativou, přičemž přednesl právní rozbor, který poukazoval na hlavní nedostatky tohoto návrhu. Na základě této skutečnosti přednesl p. Kohut protinávrh usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce ruší stávající platnou směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne bez náhrady a ukládá radě obce připravit do dalšího zasedání rozpočtovou změnu zahrnující úsporu v příslušné položce a paragrafu rozpočtu. Poté se strhla ostrá diskuze mezi dvěmi skupinami zastupitelů. Ti kteří tvrdili, že existence takovéto směrnice je mrhání prostředků daňových poplatníků pro uspokojování sociálních potřeb úzké skupiny zaměstnanců obecního úřadu (především pánové Kohut, Boček) proti skupině hájící tyto potřeby (pánové Votýpka, Goroš a dokonce do diskuze vstoupila i zapisovatelka zasedání p. Hrabcová, mimochodem jeden ze zaměstnanců obecního úřadu). Do toho vstoupil p. Hruška s dalším protinávrhem v tomto znění: Ať rada obce připraví novou směrnici v souladu se zákonem. Paní starostka nechala o návrhu usnesení p. Hrušky hlasovat s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 7 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Kiková, p. Blahutová, p. Hruška, p. Nytra, p. Pavlas) Proti: 3 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka) Zdrželi se: 3 (p. Veselá, p. Skokan, p. Goroš) Poté paní starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení p. Kohuta s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 4 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka, p. Veselá) Proti: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Nytra, p. Goroš, p. Pavlas) Zdrželi se: 4 (p. Hruška, p. Skokan, p. Blahutová, p. Kiková) Jelikož oba návrhy nedostaly patřičný nadpoloviční počet hlasů, navrhl bezprostředně poté p. Kohut další návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. Následné hlasování pro tento návrh dopadlo takto: Pro návrh hlasovali: 8 (p. Kohut, p. Boček, p. Hruška, p. Kiková, p. Veselá, p. Nytra, p. Skokan, p. Vařeka) Proti: 0 Zdrželi se: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Goroš, p. Pavlas, p. Blahutová) Na základě této skutečnosti předkládá rada obce všem občanům platný obsah Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, která je platná s účinností od OBEC LUČINA Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu čl. 1 Základní ustanovení Na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. d), zákona č 128/2000 Sb., zákon o obcích( obecní zřízení ) a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zněni, vytváří obec Lučina ze svých

3 prostředků účelový sociální fond k zabezpečováni kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků podle stanovených zásad. čl. 2 Tvorba prostředků fondu 1. Fond je tvořen přídělem z rozpočtu běžného roku ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků fyzickým osobám, které jsou k obci Lučina v pracovně právním vztahu v hlavním pracovním poměru a z měsíčních odměn vyplácených dlouhodobě uvolněným členům obecního zastupitelstva v Lučině. 2. Tento fond je určen členům zastupitelstva obce, kteři jsou pro výkon své funkce uvolněni nebo ji vykonávají jako svou hlavní pracovní činnost v rozsahu níže uvedeném (dále jen zaměstnanec), zaměstnancům obce, kteří jsou v hlavním pracovním poměru a mají uzavřenou pracovní smlouvu. Minimální rozsah jejich týdenního úvazku musí být 20 hodin (dále jen zaměstnanec), zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jejich pracovní poměr k zaměstnavateli trvá, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele (dále jen důchodce), rodinným příslušníkům (manžel, manželka, druh, družka), nezaopatřeným dětem (dle zákona č. 117/1995 Sb.) 3. Zaměstnanec, umístěný na pracovním místě vytvořeném na veřejně prospěšné práce ve smyslu dohody uzavřené s Úřadem práce, má nárok čerpat z fondu pouze příspěvek na stravováni dle bodu č. 1, článku 3 a dále jednou ročně příspěvek na vitaminové preparáty dle bodu č. 4, článku Prostředky fondu se ukládají na samostatném bankovním účtu. čl. 3 Čerpání prostředků z fondu Prostředky fondu budou použité k financování těchto výdajů: 2. Příspěvek na stravné zaměstnancům a důchodcům na stravování na jedno hlavní jídlo denně. Příspěvek z fondu lze poskytnout ve výši rozdílu ceny stravenks a stanoveného normativu potravin na jedno jídlo (dle zvláštního předpisu!. 3. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům max. do výše 200 Kč/měsíc. Zaměstnanci ke poskytnout příspěvek pouze za předpokladu, že má sjednanou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Maximální příspěvek 200 Kč se poskytuje v případě, že zaměstnanec má sjednané pojistně ve výši minimálně 200 Kč. Pokud je sjednané pojistné nižší, příspěvek se poskytuje ve výši sjednaného pojistného. 4. Nákup kolekcí pro děti zaměstnanou do 18 let věku dítěte. 5. Příspěvek na ošatné zaměstnancům ve výši 200 Kč za účast při akcích Kulturní komise při ObÚ (vítání občánku, svatba, apoa.). Tento příspěvek náleží kroiné zaměstnanců i členům komise.

4 6. Příspěvek na vitamínové preparáty nebo očkování Příspěvek lze poskytnout max. do výše 200 Kč 6. Příspěvek na rekreaci Z fondu lze přispívat zaměstnancům na rekreaci a na dětskou rekreaci maximálně do výše a) zaměstnanci do výše Kč/rok b) na dětskou rekreaci 500 Kč/dítě do 18 let/rok Oba Tyto příspěvky budou poskytnuty v případě, že to dovolí výše finančních prostředku sociálního fondu. V závislosti na výši finančních prostředků v sociálním fondu lze dále poskytnout tyto druhy příspěvků: 6. Pujčky na bytové účely Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z fondu návratnou pujčku na: a) pořízení rodinného domku nebo bytu do osob vlastnictví nebo spoluvlastnictví zaměstnance, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení stavebních úprav rodinného domku nebo bytu. jehož je zaměstnanec uživatelem, a na které se vydává stavební povolení nebo podléhá ohlášení do maximální výše Kč b) koupi bytového zařízení do Kč. Návratné půjčky jsou bezúročné a poskytuji se za těchto podmínek: a) zaměstnavatel poskytne prostředky až na proplacení konkrétního účelu (úhrada faktury na pořízení materiálu, nebo bytového zařízení). Ve smlouvě musí být stanoven účel půjčky, který zaměstnanec nesmí měnit. b) minimální splátka činí 400 Kč. půjčka je splatná nejpozději do pěti let od uzavřeni smlouvy o půjčce, c) při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení pracovního poměru. 7. Jednorázová sociální výpomoc a) Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popř. nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech. Sociální výpomoc muže v jednotlivých případech činit až Kč. b) Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnou k překlenuti tíživé finanční situace návratnou bezúročnou půjčku až do výše Kč se splatností do tři let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení, Půjčky a sociální výpomoci se poskytují v hotovosti, o poskytnutí rozhoduje na návrh starosty obecní rada. 8. Dar Z fondu lze poskytnout zaměstnancům dary a) u příležitosti životního výročí: 50, 55, 60 let a při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu v hodnotě max Kč. Pro přiznání daru k životnímu výročí je podmínkou nepřetržité zaměstnání u zaměstnavatele v pěti předcházejících letech. Pokud zaměstnanec pracuje na obci méně než pět let, dar se krátí o polovi

5 nu. Na poskytnutí daru při uvedených příležitostech není právní nárok. Výše uvedené dary mohou být peněžité i nepeněžité. 9. Kulturní, tělovýchovné a sportovní činnosti zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Z fondu lze přispívat na vstupenky, poplatky za kulturní, tělovýchovné a sportovní akce (pronájem tělocvičny, haly, bazénu) Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu. Na poskytnuti příspěvků a jiné plnění z fondu není právní nárok. Zdanění prostředků fondu při jejich použití upravuje zvláštní předpis. Tato směrnice je účinná od Ing Dagmar Veselá, místostarostka obce Ing. Boleslav Neshoda, starosta obce Rada obce tímto plní usnesení zastupitelstva obce a nechává na všech občanech, aby si udělali svůj úsudek sami. Tento příspěvek čerpá výhradně z doslovného textu zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Lučina ze dne , který můžete v plném rozsahu shlédnout na webových stránkách obce v oddíle Úřední deska a pododdíle Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce. Rada obce se danou problematikou bude opětovně zabývat a na dalším zastupitelstvu dne předloží v duchu usnesení smysluplný návrh řešení. Rada obce Lučina Vážení spoluobčané V letošním roce naše obec Lučina slaví 55. výročí svého vzniku. U této příležitosti mi dovolte Vás pozvat na oslavy, které se uskuteční dne OD HODIN. V autokempu Lučina bude připraven bohatý program pro celou Vaší rodinu: Přivítání starostkou obce Lučina Havířovské Babky Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Lučina, Klubu důchodců, fotbalové přípravky Klauni z Balónkova Marek Cabák Phil Collins revival Klauni z Balónkova Ruské dětské choreografické studio SPUTNIK Kabát revival Večerní zábava se skupinou Uros Odpolední program Vám zpříjemní bohaté občerstvení, které si vzaly na starost zájmové organizace a podnikatelé z naší obce. Pro děti bude zajištěn skákací hrad, balónky, cukrová vata apod.. Den plný sluníčka, zábavy a zážitků Vám přeje Soňa Blahutová, starostka obce

6 OPRAVA HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU Rada obce reaguje na dlouhodobé stížnosti občanů na stav hřiště za školou a jeho využívání naší mládeží. V průběhu měsíce června proto bude probíhat oprava tohoto hřiště a dojde i k nastavení nových podmínek a pravidel pro jeho využívání. Na hřišti bude opravena horolezecká stěna, vyměněny a natřeny zlomené desky na hrazení, vyměněny basketbalové desky včetně basketbalových košů, a umístěn stojan na kola. Hřiště bude nově oploceno tak, aby se dalo celé uzamknout a rovněž zde budou nainstalovány kamery. Správcem bude pan Libor Mlynář, u kterého bude možné si vypůjčit klíče. Dagmar Veselá, místostarostka obce Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů V termínu od do bude v obci Lučina prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak a. s. Setkání jubilantů 80 a více let kteří své životní výročí oslavili nebo oslaví v měsících květen, červen, červenec a srpen, se bude konat v sobotu 25. června 2011 od h v místnosti Klubu důchodců v Domě služeb. Jste srdečně zváni. Kulturní komise. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU 2011: Šebestíková Božena Kovačová Jana Onderková Žofie Sikora Emil Pačuta Josef Solich Petr Ščurek Ladislav Poláková Františka Kohutová Jarmila Rekšáková Anna Vondrus Petr Kočvara Roman Šimon Zdeněk Brňáková Alena Kuběnová Dagmar Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU 2011: Bilíková Marta Jarolím Oldřich Valová Jarmila Damek Zdeněk Mikulová Emilie Zíchová Anna Adámková Božena Wojnar Radomír Horáková Jana Sojková Marta Grycz Alois Junga Radúz Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina.

7 Květnové zprávičky. Májové dny byly sluníčkem prohřáté, ale i deštíkem zkrápěné Přesto i v těchto dnech prožívaly naše děti spoustu zajímavých aktivit J vystoupily děti MŠ a ZŠ s bohatým kulturním programem pro naše seniory k příležitosti oslav Dne matek v restauraci U Adámků (pásmo básní, písní, muzikál Popelka, skvělá hra na akordeon v podání Ondřeje Pastrňáka) na pozvání p. starostky obce Pazderna, J. Potiorové, vystoupily taktéž některé děti s milým kulturním pásmem ke Dni matek v bývalé škole na Pazderné se v ŠD uskutečnila besídka pro maminky, babičky, tetičky taktéž k tomuto svátku navštívily děti 2. tř. MŠ pana včelaře Ladislava Pochtiola s manželkou. Vyslechly si velice zajímavé vyprávění o včelách, shlédly dokumentující snímky, zkoumaly včelařské náčiní, viděly malou včelí matku, ochutnaly med, očichaly vosk, prostě, měly možnost zapojit do zkoumání všechny smysly Odpoledne manžele Pochtiolovy navštívily také děti ze ŠD. Děkujeme za vstřícnost a ochotu byly zveřejněny výsledky celostátní soutěže O velikonoční trávník. Fotografie z naší 1. tř. MŠ VYHRÁLA! Děkujeme všem lidičkám, kteří posílali soutěžní bodíky a tímto velice podpořili naší školičku!

8 děti v MŠ shlédly Malou luční pohádku divadélka Smíšek vystoupily K. Zlá, sestry N+N Žákovy a B. Pastrňáková na Vítání občánků se realizoval sběrový týden starého papíru navštívily děti MŠ a ZŠ KDPB v Havířově, kde shlédly muzikál Popelka proběhla výtvarná soutěž na 1. ZŠ ve Frýdku Místku, které se zúčastnily K. Zlá, N. Žáková a P. Csabi odpoledne se uskutečnil výlet dětí ŠD na hřiště Pazderňák si žáci ZŠ užili skvělého interaktivního vystoupení výtvarníka a ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka. Tuto kulturně-vzdělávací akci věnovala obec našim dětem k jejich svátku. Za ZŠ a MŠ Soňa Kiková. Zpráva o zápisu dětí do MŠ Lučina na školní rok 2011/12 Zápis do MŠ se konal Žádost o přijetí podalo 21 rodičů. Dle kritérií pro přijetí bylo vyhověno 11 žádostem (docházku do základní školy nastoupí 11 předškoláků, uvolnil se stejný počet míst), dalším 10 žádostem nebylo vyhověno. Ve školním roce 2011/12 bude mateřská škola opět dvojtřídní s počtem 42 dětí (16 předškoláků, 18 děvčat, 24 chlapců. V MŠ už není volné žádné místo. Leontina Metzová, ved. uč. MŠ

9 SOUTĚŽ VELIKONOČNÍ TRÁVNÍK V březnu se děti z MŠ 1. třídy zapojily do celorepublikové výtvarné soutěže Velikonoční trávník pořádané firmou Rožnovské travní semena s. r. o. Děti si samy vyzkoušely zakládání trávníku, na vlastní oči viděly, jak semínko klíčí, jak tráva roste a zahušťuje se, až se z ní nakonec stal krásný trávníček. Za pomoci rodičů (Velikonoční výtvarné dílny) i p. učitelek trávníčky ozdobily. Společně s pamětním listem si trávníčky děti odnesly na velikonoční svátky domů. Fotografii trávníčků jsme zaslali do soutěže a začali jsme hlasovat, jelikož jsme z okresu F M byli jako jediná MŠ, díky snaze p. učitelek, rodičů dětí, občanům ČR i v zahraničí, ale i díky sociální síti jsme se po nelítostném a úporném boji dopracovali k 1. místu. Finanční odměnu, kterou naši prckové vyhráli investujeme k zakoupení potřebných pomůcek a vybavení MŠ. Chtěli bychom moc poděkovat všem, kdo nás svým hlasováním podpořili a pomohli ke krásné výhře. Hasiči informují Dne se uskutečnil v areálu autocampu Lučina již 7. ročník soutěže mladých hasičů Vachalíkův memoriál a Lučinský čtyřboj. Také v letošním roce byla naše soutěž zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Zúčastnilo se celkem 28 soutěžních družstev rozdělených do kategorií mini, mladší a starší. Jako již tradičně se našim mladým hasičům na domácí půdě nedařilo v memoriálu (požární útok) a obsadili v kategorii mladší 7. a v kategorii starší 4. místo. Podstatně lépe si vedli v Lučinském čtyřboji, který vyhráli v obou kategoriích. Výsledkovou listinu a fotografie ze soutěže můžete nalézt na našich stránkách

10 Dne proběhla okrsková soutěž dospělých v požárním sportu. Bohužel tentokrát veškeré dění silně narušila nepřízeň počasí, a tak i přestože jsme od brzkých ranních hodin připravovali vše pro to, aby mohly proběhnout jak štafety, tak i požární útoky, nakonec bylo rozhodnuto, že štafety budou zrušeny. Od samého začátku jsme stáli před těžkým rozhodnutím, zda celou soutěž nezrušit úplně, a to z důvodu bezpečnosti soutěžících, ale i s ohledem na možné poškození trávníku sokolského hřiště. Po dohodě s panem M. Gorošem soutěž přece jen proběhla, i když se družstva utkala pouze v požárním útoku. Celkem se účastnilo 11 družstev (7 muži, 4 ženy). V obou kategoriích zvítězila družstva Bruzovic. Družstva Lučiny se umístila následovně: Muži Lučina B 2. místo, Lučina A (veteráni) 4. místo. Ženy Lučina A (veteránky) 2. místo, Lučina B 3. místo. Rádi bychom na tomto místě poděkovali nejen těm, kteří se podíleli na průběhu výše zmíněných akcí, všem členům i nečlenům, rozhodčím, ale také panu I. Fajkusovi za to, že umožnil konání Vachalíkova memoriálu v areálu ATC Lučina a především pak fotbalovému oddílu TJ Finstal Lučina, který zapůjčil svou hrací plochu pro konání naší soutěže i v krajně nepříznivých klimatických podmínkách. Rád bych vyzdvihl osobní přístup a přínos pana M. Goroše, který se spolupodílel na organizaci a průběhu celé akce. Přestože původní dohoda byla jiná, umožnil nám také výdej občerstvení ve vnitřních prostorách sokolovny a aktivně se účastnil veškerého dění až do večerních hodin. Dne se uzavřelo okresní kolo soutěže mladých hasičů Plamen, ve kterém také letos zvítězilo družstvo Lučiny v úzké spolupráci s mladými hasiči Bruzovic. Přestože tato informace se v posledních letech stala již evergreenem, rád bych připomenul, že toto umístění opět poslalo naše mladé hasiče mezi 12 nejlepších oddílů v Moravskoslezském kraji. Za SDH Lučina starosta P. Kozel Za Okrsek č. 5 starosta M. Říha

11 NOVÁ SLUŽBA PLACENÍ KARTOU Nákupní centrum Lučina firma GROH zavede pro své zákazníky placení kartou s možností výběru hotovosti do 2000 Kč. Bližší informace o této nové službě zveřejníme na své informační tabuli. Beskydské veseléto 2011 ve Frýdku Místku PROGRAM: Mezinárodní folklorní festival CIOFF Odpoledne s písničkou Letní kino ve Frýdku Sweetsen fest Zámecké hrátky z westernu do pohádky In line sport &ramp show na Olešné , Zpívání pod lípou Hvězdy nad řekou Ostravicí Nejen jazz ve městě , Letní kino ve Frýdku III. Beskydské rekordy Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce Frýdecké historické slavnosti Připravujeme: Beskydské farmářské trhy Začínáme na náměstí Svobody v Místku.

12 Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Lučina, Obecní úřad Lučina 50, IČO Název: Lučinský zpravodaj, četnost vydávání: občasník, zdarma Č.j.: 85/456/18/77/Hr. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Nová Ves Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 83/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 76 ze dne 22.12.2010 k zásadám čerpání Zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3 na rok 2011 Rada městské části I. s c h v a l

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Vladimír Zemek Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Městys Okříšky v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a s ustanovením 25 odst.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Uzlová železniční stanice Kralupy nad Vltavou ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Obsah: Základní ustanovení...3 Čl. 4 Zlepšování pracovního prostředí...3 Čl. 5 Příspěvek na kulturní, sportovní,

Více

Zápisy zastupitelstva usnesení

Zápisy zastupitelstva usnesení Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne 14. 5. 2012 půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu.

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU (SF) SF bude čerpán na následující položky:

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU (SF) SF bude čerpán na následující položky: Příloha č.1 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU (SF) SF bude čerpán na následující položky: 1) Rekreace a zájezdy: Dětská rekreace pro děti zaměstnanců do 16 let (zimní i letní tábory) Příspěvek

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 5 Č.j. 4060/2015 Zpracoval: JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty Odpovídá: děkanka fakulty Tvorba a čerpání sociálního fondu ÚVOD Podle 18, odst. 6, písm. f)

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZPRAVODAJ. Obce Lučina. Zprávy z obce. Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ. Obce Lučina. Zprávy z obce. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ Obce Lučina www.lucina.cz e-mail: obec@lucina.cz ãíslo 6/2012 vydává Rada obce Zprávy z obce Vážení spoluobčané, není to tak dlouho, kdy jsem před Vás předstupovala poprvé jako nová starostka

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 27. června 2011 7/2011 Vážení občané, děkuji Vám všem za účast na slavnosti konané u příležitosti 55. výročí založení naší obce Lučina. Myslím si, že ač nám počasí trošku nepřálo, tak se slavnost vcelku

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA Finanční řád OSPEA 1. Preambule 1.1. Finanční řád OSPEA: 1.1.1. určuje zásady hospodaření odborové organizace jako celku a zásady hospodaření jednotlivých provozoven; 1.1.2. je vytvořen ve smyslu ustanovení

Více