Vážení spoluobčané, 8. června /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 8. června 2011 6/2011"

Transkript

1 8. června /2011 Usnesení ZASTUPITELSTVA OBCE č. 5 ze dne /ZO/5 ZO schválilo doplněný program zasedání. 2/ZO/5 ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení. 3/ZO/5 ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 4/ZO/5 ZO schválilo Programové prohlášení Rady obce Lučina. 5/ZO/5 ZO uložilo radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. 6/ZO/5 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/ /ZO/5 ZO schválilo záměr na směnu pozemků ve vlastnictví obce, a to: pozemky parc. č. 141/7 (d) o výměře 131 m 2, 425/7 (g) o výměře 13 m 2, 425/3 (c) o výměře 116 m 2 a 425/3 (h) o výměře 5 m 2 v k. ú. Lučina za pozemky 425/4 (b) o výměře 185 m 2 a 425/4 (f) o výměře 81 m /ZO/5 ZO odvolalo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z funkce člena rady Ing. Lukáše Pavlase, a to ke dni /ZO/5 ZO zvolilo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za člena rady Ing. Jaromíra Kohuta, a to ke dni /ZO/5 ZO uložilo komisi pro rozvoj obce připravit podklady pro vybudování dětského koutku na fotbalovém hřišti. 12/ZO/5 ZO vzalo na vědomí informace o územním plánu. Vážení spoluobčané, na posledním zastupitelstvu obce Lučina dne se strhla mezi zastupiteli velice ostrá diskuze při schvalování nového návrhu Směrnice sociálního fondu. V úvodu na vysvětlenou je nutno Vás informovat, že obsah příslušné směrnice řeší především zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců obce Lučina tak to alespoň stálo v novém návrhu této směrnice. Rada obce byla totiž zastupitelstvem dne pověřena předložením nového návrhu, protože stávající platné znění směrnice z roku 2006 bylo na tomto zastupitelstvu prohlášeno za zcela nevyhovující.

2 Paní starostka v úvodu představila nový návrh zpracovaný radou obce. Na to reagoval p. Kohut, že tento návrh je v rozporu s platnou legislativou, přičemž přednesl právní rozbor, který poukazoval na hlavní nedostatky tohoto návrhu. Na základě této skutečnosti přednesl p. Kohut protinávrh usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce ruší stávající platnou směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne bez náhrady a ukládá radě obce připravit do dalšího zasedání rozpočtovou změnu zahrnující úsporu v příslušné položce a paragrafu rozpočtu. Poté se strhla ostrá diskuze mezi dvěmi skupinami zastupitelů. Ti kteří tvrdili, že existence takovéto směrnice je mrhání prostředků daňových poplatníků pro uspokojování sociálních potřeb úzké skupiny zaměstnanců obecního úřadu (především pánové Kohut, Boček) proti skupině hájící tyto potřeby (pánové Votýpka, Goroš a dokonce do diskuze vstoupila i zapisovatelka zasedání p. Hrabcová, mimochodem jeden ze zaměstnanců obecního úřadu). Do toho vstoupil p. Hruška s dalším protinávrhem v tomto znění: Ať rada obce připraví novou směrnici v souladu se zákonem. Paní starostka nechala o návrhu usnesení p. Hrušky hlasovat s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 7 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Kiková, p. Blahutová, p. Hruška, p. Nytra, p. Pavlas) Proti: 3 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka) Zdrželi se: 3 (p. Veselá, p. Skokan, p. Goroš) Poté paní starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení p. Kohuta s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 4 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka, p. Veselá) Proti: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Nytra, p. Goroš, p. Pavlas) Zdrželi se: 4 (p. Hruška, p. Skokan, p. Blahutová, p. Kiková) Jelikož oba návrhy nedostaly patřičný nadpoloviční počet hlasů, navrhl bezprostředně poté p. Kohut další návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. Následné hlasování pro tento návrh dopadlo takto: Pro návrh hlasovali: 8 (p. Kohut, p. Boček, p. Hruška, p. Kiková, p. Veselá, p. Nytra, p. Skokan, p. Vařeka) Proti: 0 Zdrželi se: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Goroš, p. Pavlas, p. Blahutová) Na základě této skutečnosti předkládá rada obce všem občanům platný obsah Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, která je platná s účinností od OBEC LUČINA Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu čl. 1 Základní ustanovení Na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. d), zákona č 128/2000 Sb., zákon o obcích( obecní zřízení ) a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zněni, vytváří obec Lučina ze svých

3 prostředků účelový sociální fond k zabezpečováni kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků podle stanovených zásad. čl. 2 Tvorba prostředků fondu 1. Fond je tvořen přídělem z rozpočtu běžného roku ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků fyzickým osobám, které jsou k obci Lučina v pracovně právním vztahu v hlavním pracovním poměru a z měsíčních odměn vyplácených dlouhodobě uvolněným členům obecního zastupitelstva v Lučině. 2. Tento fond je určen členům zastupitelstva obce, kteři jsou pro výkon své funkce uvolněni nebo ji vykonávají jako svou hlavní pracovní činnost v rozsahu níže uvedeném (dále jen zaměstnanec), zaměstnancům obce, kteří jsou v hlavním pracovním poměru a mají uzavřenou pracovní smlouvu. Minimální rozsah jejich týdenního úvazku musí být 20 hodin (dále jen zaměstnanec), zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jejich pracovní poměr k zaměstnavateli trvá, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele (dále jen důchodce), rodinným příslušníkům (manžel, manželka, druh, družka), nezaopatřeným dětem (dle zákona č. 117/1995 Sb.) 3. Zaměstnanec, umístěný na pracovním místě vytvořeném na veřejně prospěšné práce ve smyslu dohody uzavřené s Úřadem práce, má nárok čerpat z fondu pouze příspěvek na stravováni dle bodu č. 1, článku 3 a dále jednou ročně příspěvek na vitaminové preparáty dle bodu č. 4, článku Prostředky fondu se ukládají na samostatném bankovním účtu. čl. 3 Čerpání prostředků z fondu Prostředky fondu budou použité k financování těchto výdajů: 2. Příspěvek na stravné zaměstnancům a důchodcům na stravování na jedno hlavní jídlo denně. Příspěvek z fondu lze poskytnout ve výši rozdílu ceny stravenks a stanoveného normativu potravin na jedno jídlo (dle zvláštního předpisu!. 3. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům max. do výše 200 Kč/měsíc. Zaměstnanci ke poskytnout příspěvek pouze za předpokladu, že má sjednanou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Maximální příspěvek 200 Kč se poskytuje v případě, že zaměstnanec má sjednané pojistně ve výši minimálně 200 Kč. Pokud je sjednané pojistné nižší, příspěvek se poskytuje ve výši sjednaného pojistného. 4. Nákup kolekcí pro děti zaměstnanou do 18 let věku dítěte. 5. Příspěvek na ošatné zaměstnancům ve výši 200 Kč za účast při akcích Kulturní komise při ObÚ (vítání občánku, svatba, apoa.). Tento příspěvek náleží kroiné zaměstnanců i členům komise.

4 6. Příspěvek na vitamínové preparáty nebo očkování Příspěvek lze poskytnout max. do výše 200 Kč 6. Příspěvek na rekreaci Z fondu lze přispívat zaměstnancům na rekreaci a na dětskou rekreaci maximálně do výše a) zaměstnanci do výše Kč/rok b) na dětskou rekreaci 500 Kč/dítě do 18 let/rok Oba Tyto příspěvky budou poskytnuty v případě, že to dovolí výše finančních prostředku sociálního fondu. V závislosti na výši finančních prostředků v sociálním fondu lze dále poskytnout tyto druhy příspěvků: 6. Pujčky na bytové účely Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z fondu návratnou pujčku na: a) pořízení rodinného domku nebo bytu do osob vlastnictví nebo spoluvlastnictví zaměstnance, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení stavebních úprav rodinného domku nebo bytu. jehož je zaměstnanec uživatelem, a na které se vydává stavební povolení nebo podléhá ohlášení do maximální výše Kč b) koupi bytového zařízení do Kč. Návratné půjčky jsou bezúročné a poskytuji se za těchto podmínek: a) zaměstnavatel poskytne prostředky až na proplacení konkrétního účelu (úhrada faktury na pořízení materiálu, nebo bytového zařízení). Ve smlouvě musí být stanoven účel půjčky, který zaměstnanec nesmí měnit. b) minimální splátka činí 400 Kč. půjčka je splatná nejpozději do pěti let od uzavřeni smlouvy o půjčce, c) při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení pracovního poměru. 7. Jednorázová sociální výpomoc a) Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popř. nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech. Sociální výpomoc muže v jednotlivých případech činit až Kč. b) Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnou k překlenuti tíživé finanční situace návratnou bezúročnou půjčku až do výše Kč se splatností do tři let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení, Půjčky a sociální výpomoci se poskytují v hotovosti, o poskytnutí rozhoduje na návrh starosty obecní rada. 8. Dar Z fondu lze poskytnout zaměstnancům dary a) u příležitosti životního výročí: 50, 55, 60 let a při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu v hodnotě max Kč. Pro přiznání daru k životnímu výročí je podmínkou nepřetržité zaměstnání u zaměstnavatele v pěti předcházejících letech. Pokud zaměstnanec pracuje na obci méně než pět let, dar se krátí o polovi

5 nu. Na poskytnutí daru při uvedených příležitostech není právní nárok. Výše uvedené dary mohou být peněžité i nepeněžité. 9. Kulturní, tělovýchovné a sportovní činnosti zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Z fondu lze přispívat na vstupenky, poplatky za kulturní, tělovýchovné a sportovní akce (pronájem tělocvičny, haly, bazénu) Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu. Na poskytnuti příspěvků a jiné plnění z fondu není právní nárok. Zdanění prostředků fondu při jejich použití upravuje zvláštní předpis. Tato směrnice je účinná od Ing Dagmar Veselá, místostarostka obce Ing. Boleslav Neshoda, starosta obce Rada obce tímto plní usnesení zastupitelstva obce a nechává na všech občanech, aby si udělali svůj úsudek sami. Tento příspěvek čerpá výhradně z doslovného textu zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Lučina ze dne , který můžete v plném rozsahu shlédnout na webových stránkách obce v oddíle Úřední deska a pododdíle Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce. Rada obce se danou problematikou bude opětovně zabývat a na dalším zastupitelstvu dne předloží v duchu usnesení smysluplný návrh řešení. Rada obce Lučina Vážení spoluobčané V letošním roce naše obec Lučina slaví 55. výročí svého vzniku. U této příležitosti mi dovolte Vás pozvat na oslavy, které se uskuteční dne OD HODIN. V autokempu Lučina bude připraven bohatý program pro celou Vaší rodinu: Přivítání starostkou obce Lučina Havířovské Babky Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Lučina, Klubu důchodců, fotbalové přípravky Klauni z Balónkova Marek Cabák Phil Collins revival Klauni z Balónkova Ruské dětské choreografické studio SPUTNIK Kabát revival Večerní zábava se skupinou Uros Odpolední program Vám zpříjemní bohaté občerstvení, které si vzaly na starost zájmové organizace a podnikatelé z naší obce. Pro děti bude zajištěn skákací hrad, balónky, cukrová vata apod.. Den plný sluníčka, zábavy a zážitků Vám přeje Soňa Blahutová, starostka obce

6 OPRAVA HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU Rada obce reaguje na dlouhodobé stížnosti občanů na stav hřiště za školou a jeho využívání naší mládeží. V průběhu měsíce června proto bude probíhat oprava tohoto hřiště a dojde i k nastavení nových podmínek a pravidel pro jeho využívání. Na hřišti bude opravena horolezecká stěna, vyměněny a natřeny zlomené desky na hrazení, vyměněny basketbalové desky včetně basketbalových košů, a umístěn stojan na kola. Hřiště bude nově oploceno tak, aby se dalo celé uzamknout a rovněž zde budou nainstalovány kamery. Správcem bude pan Libor Mlynář, u kterého bude možné si vypůjčit klíče. Dagmar Veselá, místostarostka obce Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů V termínu od do bude v obci Lučina prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak a. s. Setkání jubilantů 80 a více let kteří své životní výročí oslavili nebo oslaví v měsících květen, červen, červenec a srpen, se bude konat v sobotu 25. června 2011 od h v místnosti Klubu důchodců v Domě služeb. Jste srdečně zváni. Kulturní komise. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU 2011: Šebestíková Božena Kovačová Jana Onderková Žofie Sikora Emil Pačuta Josef Solich Petr Ščurek Ladislav Poláková Františka Kohutová Jarmila Rekšáková Anna Vondrus Petr Kočvara Roman Šimon Zdeněk Brňáková Alena Kuběnová Dagmar Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU 2011: Bilíková Marta Jarolím Oldřich Valová Jarmila Damek Zdeněk Mikulová Emilie Zíchová Anna Adámková Božena Wojnar Radomír Horáková Jana Sojková Marta Grycz Alois Junga Radúz Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina.

7 Květnové zprávičky. Májové dny byly sluníčkem prohřáté, ale i deštíkem zkrápěné Přesto i v těchto dnech prožívaly naše děti spoustu zajímavých aktivit J vystoupily děti MŠ a ZŠ s bohatým kulturním programem pro naše seniory k příležitosti oslav Dne matek v restauraci U Adámků (pásmo básní, písní, muzikál Popelka, skvělá hra na akordeon v podání Ondřeje Pastrňáka) na pozvání p. starostky obce Pazderna, J. Potiorové, vystoupily taktéž některé děti s milým kulturním pásmem ke Dni matek v bývalé škole na Pazderné se v ŠD uskutečnila besídka pro maminky, babičky, tetičky taktéž k tomuto svátku navštívily děti 2. tř. MŠ pana včelaře Ladislava Pochtiola s manželkou. Vyslechly si velice zajímavé vyprávění o včelách, shlédly dokumentující snímky, zkoumaly včelařské náčiní, viděly malou včelí matku, ochutnaly med, očichaly vosk, prostě, měly možnost zapojit do zkoumání všechny smysly Odpoledne manžele Pochtiolovy navštívily také děti ze ŠD. Děkujeme za vstřícnost a ochotu byly zveřejněny výsledky celostátní soutěže O velikonoční trávník. Fotografie z naší 1. tř. MŠ VYHRÁLA! Děkujeme všem lidičkám, kteří posílali soutěžní bodíky a tímto velice podpořili naší školičku!

8 děti v MŠ shlédly Malou luční pohádku divadélka Smíšek vystoupily K. Zlá, sestry N+N Žákovy a B. Pastrňáková na Vítání občánků se realizoval sběrový týden starého papíru navštívily děti MŠ a ZŠ KDPB v Havířově, kde shlédly muzikál Popelka proběhla výtvarná soutěž na 1. ZŠ ve Frýdku Místku, které se zúčastnily K. Zlá, N. Žáková a P. Csabi odpoledne se uskutečnil výlet dětí ŠD na hřiště Pazderňák si žáci ZŠ užili skvělého interaktivního vystoupení výtvarníka a ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka. Tuto kulturně-vzdělávací akci věnovala obec našim dětem k jejich svátku. Za ZŠ a MŠ Soňa Kiková. Zpráva o zápisu dětí do MŠ Lučina na školní rok 2011/12 Zápis do MŠ se konal Žádost o přijetí podalo 21 rodičů. Dle kritérií pro přijetí bylo vyhověno 11 žádostem (docházku do základní školy nastoupí 11 předškoláků, uvolnil se stejný počet míst), dalším 10 žádostem nebylo vyhověno. Ve školním roce 2011/12 bude mateřská škola opět dvojtřídní s počtem 42 dětí (16 předškoláků, 18 děvčat, 24 chlapců. V MŠ už není volné žádné místo. Leontina Metzová, ved. uč. MŠ

9 SOUTĚŽ VELIKONOČNÍ TRÁVNÍK V březnu se děti z MŠ 1. třídy zapojily do celorepublikové výtvarné soutěže Velikonoční trávník pořádané firmou Rožnovské travní semena s. r. o. Děti si samy vyzkoušely zakládání trávníku, na vlastní oči viděly, jak semínko klíčí, jak tráva roste a zahušťuje se, až se z ní nakonec stal krásný trávníček. Za pomoci rodičů (Velikonoční výtvarné dílny) i p. učitelek trávníčky ozdobily. Společně s pamětním listem si trávníčky děti odnesly na velikonoční svátky domů. Fotografii trávníčků jsme zaslali do soutěže a začali jsme hlasovat, jelikož jsme z okresu F M byli jako jediná MŠ, díky snaze p. učitelek, rodičů dětí, občanům ČR i v zahraničí, ale i díky sociální síti jsme se po nelítostném a úporném boji dopracovali k 1. místu. Finanční odměnu, kterou naši prckové vyhráli investujeme k zakoupení potřebných pomůcek a vybavení MŠ. Chtěli bychom moc poděkovat všem, kdo nás svým hlasováním podpořili a pomohli ke krásné výhře. Hasiči informují Dne se uskutečnil v areálu autocampu Lučina již 7. ročník soutěže mladých hasičů Vachalíkův memoriál a Lučinský čtyřboj. Také v letošním roce byla naše soutěž zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Zúčastnilo se celkem 28 soutěžních družstev rozdělených do kategorií mini, mladší a starší. Jako již tradičně se našim mladým hasičům na domácí půdě nedařilo v memoriálu (požární útok) a obsadili v kategorii mladší 7. a v kategorii starší 4. místo. Podstatně lépe si vedli v Lučinském čtyřboji, který vyhráli v obou kategoriích. Výsledkovou listinu a fotografie ze soutěže můžete nalézt na našich stránkách

10 Dne proběhla okrsková soutěž dospělých v požárním sportu. Bohužel tentokrát veškeré dění silně narušila nepřízeň počasí, a tak i přestože jsme od brzkých ranních hodin připravovali vše pro to, aby mohly proběhnout jak štafety, tak i požární útoky, nakonec bylo rozhodnuto, že štafety budou zrušeny. Od samého začátku jsme stáli před těžkým rozhodnutím, zda celou soutěž nezrušit úplně, a to z důvodu bezpečnosti soutěžících, ale i s ohledem na možné poškození trávníku sokolského hřiště. Po dohodě s panem M. Gorošem soutěž přece jen proběhla, i když se družstva utkala pouze v požárním útoku. Celkem se účastnilo 11 družstev (7 muži, 4 ženy). V obou kategoriích zvítězila družstva Bruzovic. Družstva Lučiny se umístila následovně: Muži Lučina B 2. místo, Lučina A (veteráni) 4. místo. Ženy Lučina A (veteránky) 2. místo, Lučina B 3. místo. Rádi bychom na tomto místě poděkovali nejen těm, kteří se podíleli na průběhu výše zmíněných akcí, všem členům i nečlenům, rozhodčím, ale také panu I. Fajkusovi za to, že umožnil konání Vachalíkova memoriálu v areálu ATC Lučina a především pak fotbalovému oddílu TJ Finstal Lučina, který zapůjčil svou hrací plochu pro konání naší soutěže i v krajně nepříznivých klimatických podmínkách. Rád bych vyzdvihl osobní přístup a přínos pana M. Goroše, který se spolupodílel na organizaci a průběhu celé akce. Přestože původní dohoda byla jiná, umožnil nám také výdej občerstvení ve vnitřních prostorách sokolovny a aktivně se účastnil veškerého dění až do večerních hodin. Dne se uzavřelo okresní kolo soutěže mladých hasičů Plamen, ve kterém také letos zvítězilo družstvo Lučiny v úzké spolupráci s mladými hasiči Bruzovic. Přestože tato informace se v posledních letech stala již evergreenem, rád bych připomenul, že toto umístění opět poslalo naše mladé hasiče mezi 12 nejlepších oddílů v Moravskoslezském kraji. Za SDH Lučina starosta P. Kozel Za Okrsek č. 5 starosta M. Říha

11 NOVÁ SLUŽBA PLACENÍ KARTOU Nákupní centrum Lučina firma GROH zavede pro své zákazníky placení kartou s možností výběru hotovosti do 2000 Kč. Bližší informace o této nové službě zveřejníme na své informační tabuli. Beskydské veseléto 2011 ve Frýdku Místku PROGRAM: Mezinárodní folklorní festival CIOFF Odpoledne s písničkou Letní kino ve Frýdku Sweetsen fest Zámecké hrátky z westernu do pohádky In line sport &ramp show na Olešné , Zpívání pod lípou Hvězdy nad řekou Ostravicí Nejen jazz ve městě , Letní kino ve Frýdku III. Beskydské rekordy Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce Frýdecké historické slavnosti Připravujeme: Beskydské farmářské trhy Začínáme na náměstí Svobody v Místku.

12 Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Lučina, Obecní úřad Lučina 50, IČO Název: Lučinský zpravodaj, četnost vydávání: občasník, zdarma Č.j.: 85/456/18/77/Hr. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Vladimír Zemek Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 27. června 2011 7/2011 Vážení občané, děkuji Vám všem za účast na slavnosti konané u příležitosti 55. výročí založení naší obce Lučina. Myslím si, že ač nám počasí trošku nepřálo, tak se slavnost vcelku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 83/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 76 ze dne 22.12.2010 k zásadám čerpání Zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3 na rok 2011 Rada městské části I. s c h v a l

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Vážení spoluobčané, 8. března 2010 3/2010

Vážení spoluobčané, 8. března 2010 3/2010 8. března 2010 3/2010 Vážení spoluobčané, pomalu končí zimní období, které bylo sněhovou pokrývkou velmi vydatné, i když tomu počátek zimy moc nepřál. Radost jedněch je starost pro druhé. Snažili jsme

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014 ROZDĚLOVNÍK PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, systémový specialista šetření MU PP: Český Těšín, Bohumín, Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice, Olomouc,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

Zápisy zastupitelstva usnesení

Zápisy zastupitelstva usnesení Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne 14. 5. 2012 půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu.

Více

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu Příloha č. 2 Sociální program 1. Úvod 1.1.Cílem sociálního programu ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen společnost nebo zaměstnavatel) je vytvoření podmínek k prohloubení stabilizace výkonných

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Zpravodaj Obce 7/ 2014

Zpravodaj Obce 7/ 2014 Zpravodaj Obce 7/ 2014 vydává rada obce e-mail: obec@lucina.cz Klauni z Balónkova - vystoupení zdarma pro žáky ZŠ a MŠ Lučina 7 / 2014 Slovo starostky Vážení občané, přichází doba vánočních svátků a oslav

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více