Vážení spoluobčané, 8. června /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 8. června 2011 6/2011"

Transkript

1 8. června /2011 Usnesení ZASTUPITELSTVA OBCE č. 5 ze dne /ZO/5 ZO schválilo doplněný program zasedání. 2/ZO/5 ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení. 3/ZO/5 ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 4/ZO/5 ZO schválilo Programové prohlášení Rady obce Lučina. 5/ZO/5 ZO uložilo radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. 6/ZO/5 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/ /ZO/5 ZO schválilo záměr na směnu pozemků ve vlastnictví obce, a to: pozemky parc. č. 141/7 (d) o výměře 131 m 2, 425/7 (g) o výměře 13 m 2, 425/3 (c) o výměře 116 m 2 a 425/3 (h) o výměře 5 m 2 v k. ú. Lučina za pozemky 425/4 (b) o výměře 185 m 2 a 425/4 (f) o výměře 81 m /ZO/5 ZO odvolalo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z funkce člena rady Ing. Lukáše Pavlase, a to ke dni /ZO/5 ZO zvolilo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za člena rady Ing. Jaromíra Kohuta, a to ke dni /ZO/5 ZO uložilo komisi pro rozvoj obce připravit podklady pro vybudování dětského koutku na fotbalovém hřišti. 12/ZO/5 ZO vzalo na vědomí informace o územním plánu. Vážení spoluobčané, na posledním zastupitelstvu obce Lučina dne se strhla mezi zastupiteli velice ostrá diskuze při schvalování nového návrhu Směrnice sociálního fondu. V úvodu na vysvětlenou je nutno Vás informovat, že obsah příslušné směrnice řeší především zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců obce Lučina tak to alespoň stálo v novém návrhu této směrnice. Rada obce byla totiž zastupitelstvem dne pověřena předložením nového návrhu, protože stávající platné znění směrnice z roku 2006 bylo na tomto zastupitelstvu prohlášeno za zcela nevyhovující.

2 Paní starostka v úvodu představila nový návrh zpracovaný radou obce. Na to reagoval p. Kohut, že tento návrh je v rozporu s platnou legislativou, přičemž přednesl právní rozbor, který poukazoval na hlavní nedostatky tohoto návrhu. Na základě této skutečnosti přednesl p. Kohut protinávrh usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce ruší stávající platnou směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne bez náhrady a ukládá radě obce připravit do dalšího zasedání rozpočtovou změnu zahrnující úsporu v příslušné položce a paragrafu rozpočtu. Poté se strhla ostrá diskuze mezi dvěmi skupinami zastupitelů. Ti kteří tvrdili, že existence takovéto směrnice je mrhání prostředků daňových poplatníků pro uspokojování sociálních potřeb úzké skupiny zaměstnanců obecního úřadu (především pánové Kohut, Boček) proti skupině hájící tyto potřeby (pánové Votýpka, Goroš a dokonce do diskuze vstoupila i zapisovatelka zasedání p. Hrabcová, mimochodem jeden ze zaměstnanců obecního úřadu). Do toho vstoupil p. Hruška s dalším protinávrhem v tomto znění: Ať rada obce připraví novou směrnici v souladu se zákonem. Paní starostka nechala o návrhu usnesení p. Hrušky hlasovat s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 7 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Kiková, p. Blahutová, p. Hruška, p. Nytra, p. Pavlas) Proti: 3 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka) Zdrželi se: 3 (p. Veselá, p. Skokan, p. Goroš) Poté paní starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení p. Kohuta s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 4 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka, p. Veselá) Proti: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Nytra, p. Goroš, p. Pavlas) Zdrželi se: 4 (p. Hruška, p. Skokan, p. Blahutová, p. Kiková) Jelikož oba návrhy nedostaly patřičný nadpoloviční počet hlasů, navrhl bezprostředně poté p. Kohut další návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. Následné hlasování pro tento návrh dopadlo takto: Pro návrh hlasovali: 8 (p. Kohut, p. Boček, p. Hruška, p. Kiková, p. Veselá, p. Nytra, p. Skokan, p. Vařeka) Proti: 0 Zdrželi se: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Goroš, p. Pavlas, p. Blahutová) Na základě této skutečnosti předkládá rada obce všem občanům platný obsah Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, která je platná s účinností od OBEC LUČINA Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu čl. 1 Základní ustanovení Na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. d), zákona č 128/2000 Sb., zákon o obcích( obecní zřízení ) a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zněni, vytváří obec Lučina ze svých

3 prostředků účelový sociální fond k zabezpečováni kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků podle stanovených zásad. čl. 2 Tvorba prostředků fondu 1. Fond je tvořen přídělem z rozpočtu běžného roku ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků fyzickým osobám, které jsou k obci Lučina v pracovně právním vztahu v hlavním pracovním poměru a z měsíčních odměn vyplácených dlouhodobě uvolněným členům obecního zastupitelstva v Lučině. 2. Tento fond je určen členům zastupitelstva obce, kteři jsou pro výkon své funkce uvolněni nebo ji vykonávají jako svou hlavní pracovní činnost v rozsahu níže uvedeném (dále jen zaměstnanec), zaměstnancům obce, kteří jsou v hlavním pracovním poměru a mají uzavřenou pracovní smlouvu. Minimální rozsah jejich týdenního úvazku musí být 20 hodin (dále jen zaměstnanec), zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jejich pracovní poměr k zaměstnavateli trvá, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele (dále jen důchodce), rodinným příslušníkům (manžel, manželka, druh, družka), nezaopatřeným dětem (dle zákona č. 117/1995 Sb.) 3. Zaměstnanec, umístěný na pracovním místě vytvořeném na veřejně prospěšné práce ve smyslu dohody uzavřené s Úřadem práce, má nárok čerpat z fondu pouze příspěvek na stravováni dle bodu č. 1, článku 3 a dále jednou ročně příspěvek na vitaminové preparáty dle bodu č. 4, článku Prostředky fondu se ukládají na samostatném bankovním účtu. čl. 3 Čerpání prostředků z fondu Prostředky fondu budou použité k financování těchto výdajů: 2. Příspěvek na stravné zaměstnancům a důchodcům na stravování na jedno hlavní jídlo denně. Příspěvek z fondu lze poskytnout ve výši rozdílu ceny stravenks a stanoveného normativu potravin na jedno jídlo (dle zvláštního předpisu!. 3. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům max. do výše 200 Kč/měsíc. Zaměstnanci ke poskytnout příspěvek pouze za předpokladu, že má sjednanou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Maximální příspěvek 200 Kč se poskytuje v případě, že zaměstnanec má sjednané pojistně ve výši minimálně 200 Kč. Pokud je sjednané pojistné nižší, příspěvek se poskytuje ve výši sjednaného pojistného. 4. Nákup kolekcí pro děti zaměstnanou do 18 let věku dítěte. 5. Příspěvek na ošatné zaměstnancům ve výši 200 Kč za účast při akcích Kulturní komise při ObÚ (vítání občánku, svatba, apoa.). Tento příspěvek náleží kroiné zaměstnanců i členům komise.

4 6. Příspěvek na vitamínové preparáty nebo očkování Příspěvek lze poskytnout max. do výše 200 Kč 6. Příspěvek na rekreaci Z fondu lze přispívat zaměstnancům na rekreaci a na dětskou rekreaci maximálně do výše a) zaměstnanci do výše Kč/rok b) na dětskou rekreaci 500 Kč/dítě do 18 let/rok Oba Tyto příspěvky budou poskytnuty v případě, že to dovolí výše finančních prostředku sociálního fondu. V závislosti na výši finančních prostředků v sociálním fondu lze dále poskytnout tyto druhy příspěvků: 6. Pujčky na bytové účely Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z fondu návratnou pujčku na: a) pořízení rodinného domku nebo bytu do osob vlastnictví nebo spoluvlastnictví zaměstnance, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení stavebních úprav rodinného domku nebo bytu. jehož je zaměstnanec uživatelem, a na které se vydává stavební povolení nebo podléhá ohlášení do maximální výše Kč b) koupi bytového zařízení do Kč. Návratné půjčky jsou bezúročné a poskytuji se za těchto podmínek: a) zaměstnavatel poskytne prostředky až na proplacení konkrétního účelu (úhrada faktury na pořízení materiálu, nebo bytového zařízení). Ve smlouvě musí být stanoven účel půjčky, který zaměstnanec nesmí měnit. b) minimální splátka činí 400 Kč. půjčka je splatná nejpozději do pěti let od uzavřeni smlouvy o půjčce, c) při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení pracovního poměru. 7. Jednorázová sociální výpomoc a) Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popř. nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech. Sociální výpomoc muže v jednotlivých případech činit až Kč. b) Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnou k překlenuti tíživé finanční situace návratnou bezúročnou půjčku až do výše Kč se splatností do tři let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení, Půjčky a sociální výpomoci se poskytují v hotovosti, o poskytnutí rozhoduje na návrh starosty obecní rada. 8. Dar Z fondu lze poskytnout zaměstnancům dary a) u příležitosti životního výročí: 50, 55, 60 let a při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu v hodnotě max Kč. Pro přiznání daru k životnímu výročí je podmínkou nepřetržité zaměstnání u zaměstnavatele v pěti předcházejících letech. Pokud zaměstnanec pracuje na obci méně než pět let, dar se krátí o polovi

5 nu. Na poskytnutí daru při uvedených příležitostech není právní nárok. Výše uvedené dary mohou být peněžité i nepeněžité. 9. Kulturní, tělovýchovné a sportovní činnosti zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Z fondu lze přispívat na vstupenky, poplatky za kulturní, tělovýchovné a sportovní akce (pronájem tělocvičny, haly, bazénu) Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu. Na poskytnuti příspěvků a jiné plnění z fondu není právní nárok. Zdanění prostředků fondu při jejich použití upravuje zvláštní předpis. Tato směrnice je účinná od Ing Dagmar Veselá, místostarostka obce Ing. Boleslav Neshoda, starosta obce Rada obce tímto plní usnesení zastupitelstva obce a nechává na všech občanech, aby si udělali svůj úsudek sami. Tento příspěvek čerpá výhradně z doslovného textu zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Lučina ze dne , který můžete v plném rozsahu shlédnout na webových stránkách obce v oddíle Úřední deska a pododdíle Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce. Rada obce se danou problematikou bude opětovně zabývat a na dalším zastupitelstvu dne předloží v duchu usnesení smysluplný návrh řešení. Rada obce Lučina Vážení spoluobčané V letošním roce naše obec Lučina slaví 55. výročí svého vzniku. U této příležitosti mi dovolte Vás pozvat na oslavy, které se uskuteční dne OD HODIN. V autokempu Lučina bude připraven bohatý program pro celou Vaší rodinu: Přivítání starostkou obce Lučina Havířovské Babky Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Lučina, Klubu důchodců, fotbalové přípravky Klauni z Balónkova Marek Cabák Phil Collins revival Klauni z Balónkova Ruské dětské choreografické studio SPUTNIK Kabát revival Večerní zábava se skupinou Uros Odpolední program Vám zpříjemní bohaté občerstvení, které si vzaly na starost zájmové organizace a podnikatelé z naší obce. Pro děti bude zajištěn skákací hrad, balónky, cukrová vata apod.. Den plný sluníčka, zábavy a zážitků Vám přeje Soňa Blahutová, starostka obce

6 OPRAVA HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU Rada obce reaguje na dlouhodobé stížnosti občanů na stav hřiště za školou a jeho využívání naší mládeží. V průběhu měsíce června proto bude probíhat oprava tohoto hřiště a dojde i k nastavení nových podmínek a pravidel pro jeho využívání. Na hřišti bude opravena horolezecká stěna, vyměněny a natřeny zlomené desky na hrazení, vyměněny basketbalové desky včetně basketbalových košů, a umístěn stojan na kola. Hřiště bude nově oploceno tak, aby se dalo celé uzamknout a rovněž zde budou nainstalovány kamery. Správcem bude pan Libor Mlynář, u kterého bude možné si vypůjčit klíče. Dagmar Veselá, místostarostka obce Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů V termínu od do bude v obci Lučina prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak a. s. Setkání jubilantů 80 a více let kteří své životní výročí oslavili nebo oslaví v měsících květen, červen, červenec a srpen, se bude konat v sobotu 25. června 2011 od h v místnosti Klubu důchodců v Domě služeb. Jste srdečně zváni. Kulturní komise. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU 2011: Šebestíková Božena Kovačová Jana Onderková Žofie Sikora Emil Pačuta Josef Solich Petr Ščurek Ladislav Poláková Františka Kohutová Jarmila Rekšáková Anna Vondrus Petr Kočvara Roman Šimon Zdeněk Brňáková Alena Kuběnová Dagmar Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU 2011: Bilíková Marta Jarolím Oldřich Valová Jarmila Damek Zdeněk Mikulová Emilie Zíchová Anna Adámková Božena Wojnar Radomír Horáková Jana Sojková Marta Grycz Alois Junga Radúz Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina.

7 Květnové zprávičky. Májové dny byly sluníčkem prohřáté, ale i deštíkem zkrápěné Přesto i v těchto dnech prožívaly naše děti spoustu zajímavých aktivit J vystoupily děti MŠ a ZŠ s bohatým kulturním programem pro naše seniory k příležitosti oslav Dne matek v restauraci U Adámků (pásmo básní, písní, muzikál Popelka, skvělá hra na akordeon v podání Ondřeje Pastrňáka) na pozvání p. starostky obce Pazderna, J. Potiorové, vystoupily taktéž některé děti s milým kulturním pásmem ke Dni matek v bývalé škole na Pazderné se v ŠD uskutečnila besídka pro maminky, babičky, tetičky taktéž k tomuto svátku navštívily děti 2. tř. MŠ pana včelaře Ladislava Pochtiola s manželkou. Vyslechly si velice zajímavé vyprávění o včelách, shlédly dokumentující snímky, zkoumaly včelařské náčiní, viděly malou včelí matku, ochutnaly med, očichaly vosk, prostě, měly možnost zapojit do zkoumání všechny smysly Odpoledne manžele Pochtiolovy navštívily také děti ze ŠD. Děkujeme za vstřícnost a ochotu byly zveřejněny výsledky celostátní soutěže O velikonoční trávník. Fotografie z naší 1. tř. MŠ VYHRÁLA! Děkujeme všem lidičkám, kteří posílali soutěžní bodíky a tímto velice podpořili naší školičku!

8 děti v MŠ shlédly Malou luční pohádku divadélka Smíšek vystoupily K. Zlá, sestry N+N Žákovy a B. Pastrňáková na Vítání občánků se realizoval sběrový týden starého papíru navštívily děti MŠ a ZŠ KDPB v Havířově, kde shlédly muzikál Popelka proběhla výtvarná soutěž na 1. ZŠ ve Frýdku Místku, které se zúčastnily K. Zlá, N. Žáková a P. Csabi odpoledne se uskutečnil výlet dětí ŠD na hřiště Pazderňák si žáci ZŠ užili skvělého interaktivního vystoupení výtvarníka a ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka. Tuto kulturně-vzdělávací akci věnovala obec našim dětem k jejich svátku. Za ZŠ a MŠ Soňa Kiková. Zpráva o zápisu dětí do MŠ Lučina na školní rok 2011/12 Zápis do MŠ se konal Žádost o přijetí podalo 21 rodičů. Dle kritérií pro přijetí bylo vyhověno 11 žádostem (docházku do základní školy nastoupí 11 předškoláků, uvolnil se stejný počet míst), dalším 10 žádostem nebylo vyhověno. Ve školním roce 2011/12 bude mateřská škola opět dvojtřídní s počtem 42 dětí (16 předškoláků, 18 děvčat, 24 chlapců. V MŠ už není volné žádné místo. Leontina Metzová, ved. uč. MŠ

9 SOUTĚŽ VELIKONOČNÍ TRÁVNÍK V březnu se děti z MŠ 1. třídy zapojily do celorepublikové výtvarné soutěže Velikonoční trávník pořádané firmou Rožnovské travní semena s. r. o. Děti si samy vyzkoušely zakládání trávníku, na vlastní oči viděly, jak semínko klíčí, jak tráva roste a zahušťuje se, až se z ní nakonec stal krásný trávníček. Za pomoci rodičů (Velikonoční výtvarné dílny) i p. učitelek trávníčky ozdobily. Společně s pamětním listem si trávníčky děti odnesly na velikonoční svátky domů. Fotografii trávníčků jsme zaslali do soutěže a začali jsme hlasovat, jelikož jsme z okresu F M byli jako jediná MŠ, díky snaze p. učitelek, rodičů dětí, občanům ČR i v zahraničí, ale i díky sociální síti jsme se po nelítostném a úporném boji dopracovali k 1. místu. Finanční odměnu, kterou naši prckové vyhráli investujeme k zakoupení potřebných pomůcek a vybavení MŠ. Chtěli bychom moc poděkovat všem, kdo nás svým hlasováním podpořili a pomohli ke krásné výhře. Hasiči informují Dne se uskutečnil v areálu autocampu Lučina již 7. ročník soutěže mladých hasičů Vachalíkův memoriál a Lučinský čtyřboj. Také v letošním roce byla naše soutěž zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Zúčastnilo se celkem 28 soutěžních družstev rozdělených do kategorií mini, mladší a starší. Jako již tradičně se našim mladým hasičům na domácí půdě nedařilo v memoriálu (požární útok) a obsadili v kategorii mladší 7. a v kategorii starší 4. místo. Podstatně lépe si vedli v Lučinském čtyřboji, který vyhráli v obou kategoriích. Výsledkovou listinu a fotografie ze soutěže můžete nalézt na našich stránkách

10 Dne proběhla okrsková soutěž dospělých v požárním sportu. Bohužel tentokrát veškeré dění silně narušila nepřízeň počasí, a tak i přestože jsme od brzkých ranních hodin připravovali vše pro to, aby mohly proběhnout jak štafety, tak i požární útoky, nakonec bylo rozhodnuto, že štafety budou zrušeny. Od samého začátku jsme stáli před těžkým rozhodnutím, zda celou soutěž nezrušit úplně, a to z důvodu bezpečnosti soutěžících, ale i s ohledem na možné poškození trávníku sokolského hřiště. Po dohodě s panem M. Gorošem soutěž přece jen proběhla, i když se družstva utkala pouze v požárním útoku. Celkem se účastnilo 11 družstev (7 muži, 4 ženy). V obou kategoriích zvítězila družstva Bruzovic. Družstva Lučiny se umístila následovně: Muži Lučina B 2. místo, Lučina A (veteráni) 4. místo. Ženy Lučina A (veteránky) 2. místo, Lučina B 3. místo. Rádi bychom na tomto místě poděkovali nejen těm, kteří se podíleli na průběhu výše zmíněných akcí, všem členům i nečlenům, rozhodčím, ale také panu I. Fajkusovi za to, že umožnil konání Vachalíkova memoriálu v areálu ATC Lučina a především pak fotbalovému oddílu TJ Finstal Lučina, který zapůjčil svou hrací plochu pro konání naší soutěže i v krajně nepříznivých klimatických podmínkách. Rád bych vyzdvihl osobní přístup a přínos pana M. Goroše, který se spolupodílel na organizaci a průběhu celé akce. Přestože původní dohoda byla jiná, umožnil nám také výdej občerstvení ve vnitřních prostorách sokolovny a aktivně se účastnil veškerého dění až do večerních hodin. Dne se uzavřelo okresní kolo soutěže mladých hasičů Plamen, ve kterém také letos zvítězilo družstvo Lučiny v úzké spolupráci s mladými hasiči Bruzovic. Přestože tato informace se v posledních letech stala již evergreenem, rád bych připomenul, že toto umístění opět poslalo naše mladé hasiče mezi 12 nejlepších oddílů v Moravskoslezském kraji. Za SDH Lučina starosta P. Kozel Za Okrsek č. 5 starosta M. Říha

11 NOVÁ SLUŽBA PLACENÍ KARTOU Nákupní centrum Lučina firma GROH zavede pro své zákazníky placení kartou s možností výběru hotovosti do 2000 Kč. Bližší informace o této nové službě zveřejníme na své informační tabuli. Beskydské veseléto 2011 ve Frýdku Místku PROGRAM: Mezinárodní folklorní festival CIOFF Odpoledne s písničkou Letní kino ve Frýdku Sweetsen fest Zámecké hrátky z westernu do pohádky In line sport &ramp show na Olešné , Zpívání pod lípou Hvězdy nad řekou Ostravicí Nejen jazz ve městě , Letní kino ve Frýdku III. Beskydské rekordy Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce Frýdecké historické slavnosti Připravujeme: Beskydské farmářské trhy Začínáme na náměstí Svobody v Místku.

12 Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Lučina, Obecní úřad Lučina 50, IČO Název: Lučinský zpravodaj, četnost vydávání: občasník, zdarma Č.j.: 85/456/18/77/Hr. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení. Zpravodaj města Chropyně 05/2006 Obsah: - Klub českých turistů - Z jednání rady města - Pro pamětníky a nepamětníky - Koupání na Šlajzi - Z jednání Zastupitelstva města Chropyně - Zápis ZUŠ - Jarní povodeň

Více

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, pokud jsme si v minulých Výprachtických novinách pochvalovali, že sluníčko začíná pěkně hřát, některé dny následně ukázaly, že to nebyla tak úplně pravda. Na

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více