Vážení spoluobčané, 8. června /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 8. června 2011 6/2011"

Transkript

1 8. června /2011 Usnesení ZASTUPITELSTVA OBCE č. 5 ze dne /ZO/5 ZO schválilo doplněný program zasedání. 2/ZO/5 ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení. 3/ZO/5 ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 4/ZO/5 ZO schválilo Programové prohlášení Rady obce Lučina. 5/ZO/5 ZO uložilo radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. 6/ZO/5 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/ /ZO/5 ZO schválilo záměr na směnu pozemků ve vlastnictví obce, a to: pozemky parc. č. 141/7 (d) o výměře 131 m 2, 425/7 (g) o výměře 13 m 2, 425/3 (c) o výměře 116 m 2 a 425/3 (h) o výměře 5 m 2 v k. ú. Lučina za pozemky 425/4 (b) o výměře 185 m 2 a 425/4 (f) o výměře 81 m /ZO/5 ZO odvolalo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z funkce člena rady Ing. Lukáše Pavlase, a to ke dni /ZO/5 ZO zvolilo v souladu s 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za člena rady Ing. Jaromíra Kohuta, a to ke dni /ZO/5 ZO uložilo komisi pro rozvoj obce připravit podklady pro vybudování dětského koutku na fotbalovém hřišti. 12/ZO/5 ZO vzalo na vědomí informace o územním plánu. Vážení spoluobčané, na posledním zastupitelstvu obce Lučina dne se strhla mezi zastupiteli velice ostrá diskuze při schvalování nového návrhu Směrnice sociálního fondu. V úvodu na vysvětlenou je nutno Vás informovat, že obsah příslušné směrnice řeší především zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců obce Lučina tak to alespoň stálo v novém návrhu této směrnice. Rada obce byla totiž zastupitelstvem dne pověřena předložením nového návrhu, protože stávající platné znění směrnice z roku 2006 bylo na tomto zastupitelstvu prohlášeno za zcela nevyhovující.

2 Paní starostka v úvodu představila nový návrh zpracovaný radou obce. Na to reagoval p. Kohut, že tento návrh je v rozporu s platnou legislativou, přičemž přednesl právní rozbor, který poukazoval na hlavní nedostatky tohoto návrhu. Na základě této skutečnosti přednesl p. Kohut protinávrh usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce ruší stávající platnou směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne bez náhrady a ukládá radě obce připravit do dalšího zasedání rozpočtovou změnu zahrnující úsporu v příslušné položce a paragrafu rozpočtu. Poté se strhla ostrá diskuze mezi dvěmi skupinami zastupitelů. Ti kteří tvrdili, že existence takovéto směrnice je mrhání prostředků daňových poplatníků pro uspokojování sociálních potřeb úzké skupiny zaměstnanců obecního úřadu (především pánové Kohut, Boček) proti skupině hájící tyto potřeby (pánové Votýpka, Goroš a dokonce do diskuze vstoupila i zapisovatelka zasedání p. Hrabcová, mimochodem jeden ze zaměstnanců obecního úřadu). Do toho vstoupil p. Hruška s dalším protinávrhem v tomto znění: Ať rada obce připraví novou směrnici v souladu se zákonem. Paní starostka nechala o návrhu usnesení p. Hrušky hlasovat s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 7 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Kiková, p. Blahutová, p. Hruška, p. Nytra, p. Pavlas) Proti: 3 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka) Zdrželi se: 3 (p. Veselá, p. Skokan, p. Goroš) Poté paní starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení p. Kohuta s tímto výsledkem: Pro protinávrh hlasovali: 4 (p. Kohut, p. Boček, p. Vařeka, p. Veselá) Proti: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Nytra, p. Goroš, p. Pavlas) Zdrželi se: 4 (p. Hruška, p. Skokan, p. Blahutová, p. Kiková) Jelikož oba návrhy nedostaly patřičný nadpoloviční počet hlasů, navrhl bezprostředně poté p. Kohut další návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zveřejnit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v Lučinském zpravodaji. Následné hlasování pro tento návrh dopadlo takto: Pro návrh hlasovali: 8 (p. Kohut, p. Boček, p. Hruška, p. Kiková, p. Veselá, p. Nytra, p. Skokan, p. Vařeka) Proti: 0 Zdrželi se: 5 (p. Kozel, p. Votýpka, p. Goroš, p. Pavlas, p. Blahutová) Na základě této skutečnosti předkládá rada obce všem občanům platný obsah Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, která je platná s účinností od OBEC LUČINA Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu čl. 1 Základní ustanovení Na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. d), zákona č 128/2000 Sb., zákon o obcích( obecní zřízení ) a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zněni, vytváří obec Lučina ze svých

3 prostředků účelový sociální fond k zabezpečováni kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků podle stanovených zásad. čl. 2 Tvorba prostředků fondu 1. Fond je tvořen přídělem z rozpočtu běžného roku ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků fyzickým osobám, které jsou k obci Lučina v pracovně právním vztahu v hlavním pracovním poměru a z měsíčních odměn vyplácených dlouhodobě uvolněným členům obecního zastupitelstva v Lučině. 2. Tento fond je určen členům zastupitelstva obce, kteři jsou pro výkon své funkce uvolněni nebo ji vykonávají jako svou hlavní pracovní činnost v rozsahu níže uvedeném (dále jen zaměstnanec), zaměstnancům obce, kteří jsou v hlavním pracovním poměru a mají uzavřenou pracovní smlouvu. Minimální rozsah jejich týdenního úvazku musí být 20 hodin (dále jen zaměstnanec), zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jejich pracovní poměr k zaměstnavateli trvá, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele (dále jen důchodce), rodinným příslušníkům (manžel, manželka, druh, družka), nezaopatřeným dětem (dle zákona č. 117/1995 Sb.) 3. Zaměstnanec, umístěný na pracovním místě vytvořeném na veřejně prospěšné práce ve smyslu dohody uzavřené s Úřadem práce, má nárok čerpat z fondu pouze příspěvek na stravováni dle bodu č. 1, článku 3 a dále jednou ročně příspěvek na vitaminové preparáty dle bodu č. 4, článku Prostředky fondu se ukládají na samostatném bankovním účtu. čl. 3 Čerpání prostředků z fondu Prostředky fondu budou použité k financování těchto výdajů: 2. Příspěvek na stravné zaměstnancům a důchodcům na stravování na jedno hlavní jídlo denně. Příspěvek z fondu lze poskytnout ve výši rozdílu ceny stravenks a stanoveného normativu potravin na jedno jídlo (dle zvláštního předpisu!. 3. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům max. do výše 200 Kč/měsíc. Zaměstnanci ke poskytnout příspěvek pouze za předpokladu, že má sjednanou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Maximální příspěvek 200 Kč se poskytuje v případě, že zaměstnanec má sjednané pojistně ve výši minimálně 200 Kč. Pokud je sjednané pojistné nižší, příspěvek se poskytuje ve výši sjednaného pojistného. 4. Nákup kolekcí pro děti zaměstnanou do 18 let věku dítěte. 5. Příspěvek na ošatné zaměstnancům ve výši 200 Kč za účast při akcích Kulturní komise při ObÚ (vítání občánku, svatba, apoa.). Tento příspěvek náleží kroiné zaměstnanců i členům komise.

4 6. Příspěvek na vitamínové preparáty nebo očkování Příspěvek lze poskytnout max. do výše 200 Kč 6. Příspěvek na rekreaci Z fondu lze přispívat zaměstnancům na rekreaci a na dětskou rekreaci maximálně do výše a) zaměstnanci do výše Kč/rok b) na dětskou rekreaci 500 Kč/dítě do 18 let/rok Oba Tyto příspěvky budou poskytnuty v případě, že to dovolí výše finančních prostředku sociálního fondu. V závislosti na výši finančních prostředků v sociálním fondu lze dále poskytnout tyto druhy příspěvků: 6. Pujčky na bytové účely Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z fondu návratnou pujčku na: a) pořízení rodinného domku nebo bytu do osob vlastnictví nebo spoluvlastnictví zaměstnance, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení stavebních úprav rodinného domku nebo bytu. jehož je zaměstnanec uživatelem, a na které se vydává stavební povolení nebo podléhá ohlášení do maximální výše Kč b) koupi bytového zařízení do Kč. Návratné půjčky jsou bezúročné a poskytuji se za těchto podmínek: a) zaměstnavatel poskytne prostředky až na proplacení konkrétního účelu (úhrada faktury na pořízení materiálu, nebo bytového zařízení). Ve smlouvě musí být stanoven účel půjčky, který zaměstnanec nesmí měnit. b) minimální splátka činí 400 Kč. půjčka je splatná nejpozději do pěti let od uzavřeni smlouvy o půjčce, c) při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení pracovního poměru. 7. Jednorázová sociální výpomoc a) Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popř. nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech. Sociální výpomoc muže v jednotlivých případech činit až Kč. b) Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnou k překlenuti tíživé finanční situace návratnou bezúročnou půjčku až do výše Kč se splatností do tři let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení, Půjčky a sociální výpomoci se poskytují v hotovosti, o poskytnutí rozhoduje na návrh starosty obecní rada. 8. Dar Z fondu lze poskytnout zaměstnancům dary a) u příležitosti životního výročí: 50, 55, 60 let a při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu v hodnotě max Kč. Pro přiznání daru k životnímu výročí je podmínkou nepřetržité zaměstnání u zaměstnavatele v pěti předcházejících letech. Pokud zaměstnanec pracuje na obci méně než pět let, dar se krátí o polovi

5 nu. Na poskytnutí daru při uvedených příležitostech není právní nárok. Výše uvedené dary mohou být peněžité i nepeněžité. 9. Kulturní, tělovýchovné a sportovní činnosti zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Z fondu lze přispívat na vstupenky, poplatky za kulturní, tělovýchovné a sportovní akce (pronájem tělocvičny, haly, bazénu) Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu. Na poskytnuti příspěvků a jiné plnění z fondu není právní nárok. Zdanění prostředků fondu při jejich použití upravuje zvláštní předpis. Tato směrnice je účinná od Ing Dagmar Veselá, místostarostka obce Ing. Boleslav Neshoda, starosta obce Rada obce tímto plní usnesení zastupitelstva obce a nechává na všech občanech, aby si udělali svůj úsudek sami. Tento příspěvek čerpá výhradně z doslovného textu zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Lučina ze dne , který můžete v plném rozsahu shlédnout na webových stránkách obce v oddíle Úřední deska a pododdíle Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce. Rada obce se danou problematikou bude opětovně zabývat a na dalším zastupitelstvu dne předloží v duchu usnesení smysluplný návrh řešení. Rada obce Lučina Vážení spoluobčané V letošním roce naše obec Lučina slaví 55. výročí svého vzniku. U této příležitosti mi dovolte Vás pozvat na oslavy, které se uskuteční dne OD HODIN. V autokempu Lučina bude připraven bohatý program pro celou Vaší rodinu: Přivítání starostkou obce Lučina Havířovské Babky Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Lučina, Klubu důchodců, fotbalové přípravky Klauni z Balónkova Marek Cabák Phil Collins revival Klauni z Balónkova Ruské dětské choreografické studio SPUTNIK Kabát revival Večerní zábava se skupinou Uros Odpolední program Vám zpříjemní bohaté občerstvení, které si vzaly na starost zájmové organizace a podnikatelé z naší obce. Pro děti bude zajištěn skákací hrad, balónky, cukrová vata apod.. Den plný sluníčka, zábavy a zážitků Vám přeje Soňa Blahutová, starostka obce

6 OPRAVA HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU Rada obce reaguje na dlouhodobé stížnosti občanů na stav hřiště za školou a jeho využívání naší mládeží. V průběhu měsíce června proto bude probíhat oprava tohoto hřiště a dojde i k nastavení nových podmínek a pravidel pro jeho využívání. Na hřišti bude opravena horolezecká stěna, vyměněny a natřeny zlomené desky na hrazení, vyměněny basketbalové desky včetně basketbalových košů, a umístěn stojan na kola. Hřiště bude nově oploceno tak, aby se dalo celé uzamknout a rovněž zde budou nainstalovány kamery. Správcem bude pan Libor Mlynář, u kterého bude možné si vypůjčit klíče. Dagmar Veselá, místostarostka obce Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů V termínu od do bude v obci Lučina prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak a. s. Setkání jubilantů 80 a více let kteří své životní výročí oslavili nebo oslaví v měsících květen, červen, červenec a srpen, se bude konat v sobotu 25. června 2011 od h v místnosti Klubu důchodců v Domě služeb. Jste srdečně zváni. Kulturní komise. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU 2011: Šebestíková Božena Kovačová Jana Onderková Žofie Sikora Emil Pačuta Josef Solich Petr Ščurek Ladislav Poláková Františka Kohutová Jarmila Rekšáková Anna Vondrus Petr Kočvara Roman Šimon Zdeněk Brňáková Alena Kuběnová Dagmar Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina. NAŠI JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU 2011: Bilíková Marta Jarolím Oldřich Valová Jarmila Damek Zdeněk Mikulová Emilie Zíchová Anna Adámková Božena Wojnar Radomír Horáková Jana Sojková Marta Grycz Alois Junga Radúz Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti i dobré nálady do každého dne přeje Obecní úřad Lučina.

7 Květnové zprávičky. Májové dny byly sluníčkem prohřáté, ale i deštíkem zkrápěné Přesto i v těchto dnech prožívaly naše děti spoustu zajímavých aktivit J vystoupily děti MŠ a ZŠ s bohatým kulturním programem pro naše seniory k příležitosti oslav Dne matek v restauraci U Adámků (pásmo básní, písní, muzikál Popelka, skvělá hra na akordeon v podání Ondřeje Pastrňáka) na pozvání p. starostky obce Pazderna, J. Potiorové, vystoupily taktéž některé děti s milým kulturním pásmem ke Dni matek v bývalé škole na Pazderné se v ŠD uskutečnila besídka pro maminky, babičky, tetičky taktéž k tomuto svátku navštívily děti 2. tř. MŠ pana včelaře Ladislava Pochtiola s manželkou. Vyslechly si velice zajímavé vyprávění o včelách, shlédly dokumentující snímky, zkoumaly včelařské náčiní, viděly malou včelí matku, ochutnaly med, očichaly vosk, prostě, měly možnost zapojit do zkoumání všechny smysly Odpoledne manžele Pochtiolovy navštívily také děti ze ŠD. Děkujeme za vstřícnost a ochotu byly zveřejněny výsledky celostátní soutěže O velikonoční trávník. Fotografie z naší 1. tř. MŠ VYHRÁLA! Děkujeme všem lidičkám, kteří posílali soutěžní bodíky a tímto velice podpořili naší školičku!

8 děti v MŠ shlédly Malou luční pohádku divadélka Smíšek vystoupily K. Zlá, sestry N+N Žákovy a B. Pastrňáková na Vítání občánků se realizoval sběrový týden starého papíru navštívily děti MŠ a ZŠ KDPB v Havířově, kde shlédly muzikál Popelka proběhla výtvarná soutěž na 1. ZŠ ve Frýdku Místku, které se zúčastnily K. Zlá, N. Žáková a P. Csabi odpoledne se uskutečnil výlet dětí ŠD na hřiště Pazderňák si žáci ZŠ užili skvělého interaktivního vystoupení výtvarníka a ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka. Tuto kulturně-vzdělávací akci věnovala obec našim dětem k jejich svátku. Za ZŠ a MŠ Soňa Kiková. Zpráva o zápisu dětí do MŠ Lučina na školní rok 2011/12 Zápis do MŠ se konal Žádost o přijetí podalo 21 rodičů. Dle kritérií pro přijetí bylo vyhověno 11 žádostem (docházku do základní školy nastoupí 11 předškoláků, uvolnil se stejný počet míst), dalším 10 žádostem nebylo vyhověno. Ve školním roce 2011/12 bude mateřská škola opět dvojtřídní s počtem 42 dětí (16 předškoláků, 18 děvčat, 24 chlapců. V MŠ už není volné žádné místo. Leontina Metzová, ved. uč. MŠ

9 SOUTĚŽ VELIKONOČNÍ TRÁVNÍK V březnu se děti z MŠ 1. třídy zapojily do celorepublikové výtvarné soutěže Velikonoční trávník pořádané firmou Rožnovské travní semena s. r. o. Děti si samy vyzkoušely zakládání trávníku, na vlastní oči viděly, jak semínko klíčí, jak tráva roste a zahušťuje se, až se z ní nakonec stal krásný trávníček. Za pomoci rodičů (Velikonoční výtvarné dílny) i p. učitelek trávníčky ozdobily. Společně s pamětním listem si trávníčky děti odnesly na velikonoční svátky domů. Fotografii trávníčků jsme zaslali do soutěže a začali jsme hlasovat, jelikož jsme z okresu F M byli jako jediná MŠ, díky snaze p. učitelek, rodičů dětí, občanům ČR i v zahraničí, ale i díky sociální síti jsme se po nelítostném a úporném boji dopracovali k 1. místu. Finanční odměnu, kterou naši prckové vyhráli investujeme k zakoupení potřebných pomůcek a vybavení MŠ. Chtěli bychom moc poděkovat všem, kdo nás svým hlasováním podpořili a pomohli ke krásné výhře. Hasiči informují Dne se uskutečnil v areálu autocampu Lučina již 7. ročník soutěže mladých hasičů Vachalíkův memoriál a Lučinský čtyřboj. Také v letošním roce byla naše soutěž zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Zúčastnilo se celkem 28 soutěžních družstev rozdělených do kategorií mini, mladší a starší. Jako již tradičně se našim mladým hasičům na domácí půdě nedařilo v memoriálu (požární útok) a obsadili v kategorii mladší 7. a v kategorii starší 4. místo. Podstatně lépe si vedli v Lučinském čtyřboji, který vyhráli v obou kategoriích. Výsledkovou listinu a fotografie ze soutěže můžete nalézt na našich stránkách

10 Dne proběhla okrsková soutěž dospělých v požárním sportu. Bohužel tentokrát veškeré dění silně narušila nepřízeň počasí, a tak i přestože jsme od brzkých ranních hodin připravovali vše pro to, aby mohly proběhnout jak štafety, tak i požární útoky, nakonec bylo rozhodnuto, že štafety budou zrušeny. Od samého začátku jsme stáli před těžkým rozhodnutím, zda celou soutěž nezrušit úplně, a to z důvodu bezpečnosti soutěžících, ale i s ohledem na možné poškození trávníku sokolského hřiště. Po dohodě s panem M. Gorošem soutěž přece jen proběhla, i když se družstva utkala pouze v požárním útoku. Celkem se účastnilo 11 družstev (7 muži, 4 ženy). V obou kategoriích zvítězila družstva Bruzovic. Družstva Lučiny se umístila následovně: Muži Lučina B 2. místo, Lučina A (veteráni) 4. místo. Ženy Lučina A (veteránky) 2. místo, Lučina B 3. místo. Rádi bychom na tomto místě poděkovali nejen těm, kteří se podíleli na průběhu výše zmíněných akcí, všem členům i nečlenům, rozhodčím, ale také panu I. Fajkusovi za to, že umožnil konání Vachalíkova memoriálu v areálu ATC Lučina a především pak fotbalovému oddílu TJ Finstal Lučina, který zapůjčil svou hrací plochu pro konání naší soutěže i v krajně nepříznivých klimatických podmínkách. Rád bych vyzdvihl osobní přístup a přínos pana M. Goroše, který se spolupodílel na organizaci a průběhu celé akce. Přestože původní dohoda byla jiná, umožnil nám také výdej občerstvení ve vnitřních prostorách sokolovny a aktivně se účastnil veškerého dění až do večerních hodin. Dne se uzavřelo okresní kolo soutěže mladých hasičů Plamen, ve kterém také letos zvítězilo družstvo Lučiny v úzké spolupráci s mladými hasiči Bruzovic. Přestože tato informace se v posledních letech stala již evergreenem, rád bych připomenul, že toto umístění opět poslalo naše mladé hasiče mezi 12 nejlepších oddílů v Moravskoslezském kraji. Za SDH Lučina starosta P. Kozel Za Okrsek č. 5 starosta M. Říha

11 NOVÁ SLUŽBA PLACENÍ KARTOU Nákupní centrum Lučina firma GROH zavede pro své zákazníky placení kartou s možností výběru hotovosti do 2000 Kč. Bližší informace o této nové službě zveřejníme na své informační tabuli. Beskydské veseléto 2011 ve Frýdku Místku PROGRAM: Mezinárodní folklorní festival CIOFF Odpoledne s písničkou Letní kino ve Frýdku Sweetsen fest Zámecké hrátky z westernu do pohádky In line sport &ramp show na Olešné , Zpívání pod lípou Hvězdy nad řekou Ostravicí Nejen jazz ve městě , Letní kino ve Frýdku III. Beskydské rekordy Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce Frýdecké historické slavnosti Připravujeme: Beskydské farmářské trhy Začínáme na náměstí Svobody v Místku.

12 Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Lučina, Obecní úřad Lučina 50, IČO Název: Lučinský zpravodaj, četnost vydávání: občasník, zdarma Č.j.: 85/456/18/77/Hr. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu Návrh k jednání ZM Číslo: S/02/2017 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 12. 6. 2017 Účinnost

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace J. A. Komenského 340, Meziboří 435 13 Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 dle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007 Sb. Změna: 365/2010

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Název bodu: Zásady

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2017

Kolektivní smlouva pro rok 2017 Kolektivní smlouva pro rok 2017 uzavřená mezi Závodním výborem Typografické Besedy při Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvkové organizaci (dále jen ZVTB), zastoupeným

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, České Budějovice

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, České Budějovice Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice Zásady pro čerpání prostředků Sociálního fondu I. Úvod Sociální fond (dále jen SF) je fondem zaměstnavatele,

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny: SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 14.1. 2010 Pořadové číslo: 2/2010 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název

Více

Pracovní materiál č. 5.1.

Pracovní materiál č. 5.1. Pracovní materiál č. 5.1. ZMĚNA ZÁSAD SOCIÁLNÍHO FONDU Pracovní materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14.12.2016 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Stříbro, Předkládá:

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P4/2014 pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun duben 2014 Článek 1 Účel fondu Pro uspokojení některých dalších nároků zaměstnanců v pracovním poměru k zaměstnavateli

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno OBSAH: Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Evidenční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-013-15 ze dne 14.12.2015 Směrnice č. 5/2015 Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu" Rada městské části

Více

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc Svatý Kopeček IČ 70631042 Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Tyto zásady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne č.j.: 2/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 4 ze dne 04.01.2017 Směrnice Rady městské části č. RMČ/2017/1 k čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2017 Rada

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Nová Ves Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-098-003-12 ze dne 11.12.2012 Směrnice č. 5/2012 "Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu" Rada městské části

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Vladimír Zemek Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 29. 11. 2013 Č. j.: 3989/2013 Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu 1. Sociální fond na

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 83/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 76 ze dne 22.12.2010 k zásadám čerpání Zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3 na rok 2011 Rada městské části I. s c h v a l

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání

Více

o fondu zaměstnavatele

o fondu zaměstnavatele Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady Bc. Jana Havlicová ředitelka úřadu Platnost od: 1. 1. 2014 Účinnost od: 2. 1. 2014 Vypracovala: Bc. Ivana Klotzová Počet vyhotovení:

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 11. schůze konaná dne: Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 11. schůze konaná dne: Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 11. schůze konaná dne: 30. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka obce 11.

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Městys Okříšky v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a s ustanovením 25 odst.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, Agentura pro podnikání a inovace Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 Dne 21.12.2016 Čj. API/02839/16 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, který určuje zásady pro tvorbu, používání a hospodaření

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 12. schůze konaná dne: Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 12. schůze konaná dne: Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 12. schůze konaná dne: 13. 6. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka obce 12.

Více

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příloha č. 1 ke KS na období 2017 2018 Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čl. 1 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb 1.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná

Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11013/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Městská policie ekonom a lidské zdroje Szusciková Iva (Městská policie) Materiál pro 16.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10987/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2015 Přítomni: p. Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph.D., p. Karel Valenta, p. Libor Šulc

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 5 Č.j. 4060/2015 Zpracoval: JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty Odpovídá: děkanka fakulty Tvorba a čerpání sociálního fondu ÚVOD Podle 18, odst. 6, písm. f)

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Uzlová železniční stanice Kralupy nad Vltavou ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Obsah: Základní ustanovení...3 Čl. 4 Zlepšování pracovního prostředí...3 Čl. 5 Příspěvek na kulturní, sportovní,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 27. června 2011 7/2011 Vážení občané, děkuji Vám všem za účast na slavnosti konané u příležitosti 55. výročí založení naší obce Lučina. Myslím si, že ač nám počasí trošku nepřálo, tak se slavnost vcelku

Více

Zápisy zastupitelstva usnesení

Zápisy zastupitelstva usnesení Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne 14. 5. 2012 půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 29. 03. 2012 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M Hruška,

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 16. 3. 2016 142/8/ZM/2016 Složení slibu člena Zastupitelstva města Česká Kamenice

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 1.9.2014 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth, p. R. Kajzar; rozšířená rada : p. M. Pechočiaková, p. O. Vonšovská, Bc. R. Kunc, p.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2002 Zrušena vyhláškou č. 2/2005!!! O FONDU ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA schválena dne 19. prosince 2002 účinnost od 1. ledna 2003 Zastupitelstvo města

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne

U S N E S E N Í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne 10. 02. 2016 Usnesením č. 11/136 schválilo program 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 02. 2016. Usnesením

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Příspěvky na rekreaci: Příspěvky na rekreaci se poskytují: Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB, a.s.

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více