Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX KVĚTEN cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní únava je ta tam! Před námi je měsíc květen. Copak nás asi čeká? Na úřad nastoupilo pět nových zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. Dostali jsme na ně dotace z Úřadu práce. Je to příležitost zaměstnat na rok naše nezaměstnané. Místo vedoucího technických služeb města obsadil pan Jan Dostál. Máme tak úřad plně obsazen. Po organizační změně, která proběhla na informačním centru, se upravil provoz informačního centra v letních měsících od června do září s pracovní dobou vč. soboty dopoledne. Těm, kteří nezaplatili komunální odpad, byly rozneseny složenky. Ještě letos město za pozdní úhradu poplatků nebude účtovat žádné penále, ale v příštích letech by se to mohlo změnit. Náklady na likvidaci odpadů velmi mnoho převyšují příjmy. Je potřeba se nad tím zamyslet. Termíny pro úhradu poplatků jsou pevně dané, proto by nemělo docházet k úhradě po jejich splatnosti. Budeme termínům splatnosti věnovat větší pozornost, budeme je připomínat ve webových stránkách na vývěskách a také ve VARTĚ. Když budete platit poplatky v termínech, budeme mít možnost ušetřit za složenky a upomínky, které Vám zasíláme. Pracujeme na dotacích. Čekáme na rozhodnutí o dotaci na cyklostezku Ploučnice, ale dnes víme jistě, že konečně letos jsme dosáhli na Pohled na Vartenberk z kostelní věže. Autor: Ing. Ladislav Urbánek dotaci na chodníky a osvětlení ul. Krajní. Od skateparku až k rodinným domkům a ulicí Krajní mezi novými rodinnými domky budeme mít nový chodník a nové veřejné osvětlení! Podle předběžných informací se také rýsuje dotace na protipovodňová opatření, což pro naše město představuje veřejný rozhlas právě v této lokalitě, opravu veřejného rozhlasu v ulici Jižní a dalších ulicích, kde je špatná slyšitelnost. Dotace se také týká zavedení rozhlasu v ulici Luční. Součástí dotace jsou kamery na sledování hladiny vodního toku Ploučnice na hlavní příjezdovou křižovatku, na výjezd v dolní Stráži a také v lokalitě lyžařského vleku, která bude sledovat hladinu Horky. Proběhlo výběrové řízení na pasport veřejného osvětlení, vyhrála firma ČEZ, Distribuce Ostrava. Pasport nás bude stát něco přes 80 tis. Hned jak bude zpracován, čekáme přípravu výběrového řízení na správu a opravy veřejného osvětlení. Očekáváme optimalizaci našich nákladů na veřejné osvětlení a rádi bychom začali s generální opravou celého veřejného osvětlení ve městě. Touto dobou vrcholí přípravy výběrového řízení na firmu, která vybere dodavatele plastových oken v domech s nástavbou, dále výběrové řízení na firmu, která provede stavební úpravy na základní umělecké škole. Předpokládám, že až budete číst tento příspěvek, dokončení na str. 4 Komise kultury - Grantový fond města Stráž pod Ralskem Komise kultury je poradním orgánem Rady města. Jejími členy jsou Jiří Mužák, Renata Balvínová, Jarmila Hlinčíková, Antonín Nevole a Jiří Vaněk. Komise kultury společně s Komisí sportu iniciovaly v minulých letech vznik nového systému na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v našem městě. Bylo potřeba vytvořit pevná a stejná pravidla pro všechny. Ať již pravidla pro podávání žádostí o podporu, pravidla pro posuzování žádostí či pravidla pro vyúčtování přidělených finančních prostředků. Tento systém podpory, řízený stanovenými pravidly, byl zkušebně rozběhnut v roce Na základě zkušeností z minulého roku pak došlo k úpravám a zpřesnění pravidel pro poskytování grantových prostředků. Důležité je, aby se žadatel o finanční podporu včas a důkladně seznámil s plným zněním Pravidel pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit z rozpočtu města Stráž pod Ralskem. V nich je podrobně uvedeno, na co přesně je možné žádat o finanční podporu, jaká jsou omezení, jaké jsou termíny pro vyúčtování a jaká je forma vyúčtování. Připomínám, že vyúčtování dotace je nutné doložit do 30 dnů od konání akce a že žadatel je povinen o volnočasové zájmové či sportovní činnosti nebo o pořádané jednorázové akci informovat veřejnost ve zpravodaji VARTA. V článku musí uvést mimo jiné zhodnocení akce či činnosti, výši finančních prostředků poskytnutých z grantového fondu města a jejich využití. Nestane-li se tak, bude muset žadatel dotaci vrátit. Některé další informace z pravidel uvádím dále. Pro podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit provozovaných na území Stráže pod Ralskem nebo pro občany Stráže pod Ralskem poskytuje město Stráž pod Ralskem formou grantů finanční prostředky. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba působící na území Stráže pod Ralskem. dokončení na str. 2 Uvnitř najdete: Úřad se představuje Ze semináře zpravodajů Host: Stanislav Špinka

2 strana 2 květen Letošní aprílové počasí se tedy vydařilo krásné dny se střídaly s krutou zimou, deštivé přeháňky málem končily sněžením, zahrádkáře to však neodradilo a poctivě připravili svoje zahrádky Aprílové počasí však nedokáže zastavit slibně se rozbíhající práce na tak zvaném azylovém domě u Pošty, kdy se stávající místnosti předělávají na malometrážní byty. Letošní krutá zima se však podepsala na schodišti před Poliklinikou - schody, které s mírnými opravami vydržely desetiletí, najednou vypověděly službu a totálně se rozpadly, a proto na nich byla zahájena úplná rekonstrukce. Touto dobou na Základní škole začal tradičně i týden Strážských kontrastů - výstava Stráž včera Strážský ruch a dnes nabízí časové srovnání zajímavých míst. Součástí je i oslava Dne Země Další významnou společenskou událostí byl 18. dubna první Den otevřených dveří památek města účast občanů byla překvapivá, výklady průvodců zajímavé a počasí to bylo nádherné. Zajímavé bylo i to, že se prohlídek zúčastnilo i hodně lidí z blízkého i dalekého okolí, a bylo co obdivovat - interiér kostela a jeho věže, zámek, kaple, a mezi tím procházka uklizeným městem a zámeckou alejí. Na konec snad jen zmínka o letošním reji čarodějnic - akci budou 30. dubna opět organizovat členové Sboru dobrovolných hasičů, tentokrát v prostoru pláže u Horky. Ing. Jitka Urbánková Komise kultury - Grantový fond... dokončení z úvodní strany Město poskytuje finanční prostředky v rámci následujících třech grantů: a) Podpora pravidelné činnosti volnočasových aktivit mládeže b) Podpora jednorázových akcí na území Stráže p. R. c) Stráž v pohybu Žadatelem o podporu pravidelné činnosti volnočasových aktivit mládeže může být právnická či fyzická osoba realizující pravidelnou volnočasovou zájmovou či sportovní činnost se zaměřením na děti a mládež ze Stráže p. R. Grant není speciálně vyhlašován, je uplatňován předložením Seznamu dětí a mládeže pravidelná činnost volnočasových aktivit mládeže. Žadatel odevzdá do konce října předcházejícího roku, na který bude čerpat finanční prostředky, seznam dětí a mládeže, jež budou pravidelnou činnost vykonávat. Na základě odsouhlasení předloženého seznamu finančním odborem města budou žadateli přiděleny finanční prostředky ve výši 700 Kč/osoba/rok. Finanční prostředky jsou určeny pro děti a mládež s trvalým pobytem ve Stráži p. R. ve věku do 19 let a lze je použít na úhradu nákladů spojených s pravidelnou činností, a to především na nákup materiálu a sportovních potřeb, nákup jednotného oblečení, úhradu nákladů spojených s účastí v soutěžích (cestovné, startovné, strava), úhradu spojenou s tréninky a ostatní pravidelnou činností (cestovné, pronájmy, vstupy). V rozpočtu města byla na podporu pravidelné činnosti volnočasových aktivit mládeže pro rok 2010 vyhrazena v kapitole Ostatní tělovýchovná činnost finanční částka v celkové výši Kč. Grant pro pořadatele jednorázových akcí na území Stráže p. R. je poskytován na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků. Žadatelem může být právnická či fyzická osoba. Jednorázovou akcí se rozumí jednodenní i několikadenní akce pořádané ve Stráži p. R. O přidělení dotace rozhoduje RMě. RMě může přiznat celou požadovanou částku nebo její část. Akce, na kterou je čerpána dotace města, nesmí být zisková a na pokrytí nákladů musí být přednostně použity výnosy akce (vstupné, startovné, účastnický poplatek apod.). V případě, že by dotace a výnosy převýšily náklady, bude při vyúčtování dotace krácena o přebytek. Grant Stráž v pohybu je určen pro organizátory jednorázových akcí pro občany Stráže p. R., které se konají mimo toto město. Žadatelem může být právnická či fyzická osoba nezávisle na skutečnosti, zda je žadatelem ve dvou zbylých grantových programech. Podmínkou je trvalé bydliště účastníků ve Stráži p. R. Místo realizace není omezeno na území Stráže p. R. Obvykle je stanovena vyšší spoluúčast žadatele. To znamená, že organizátor akce nedostane finanční podporu v takové výši, aby pokryla veškeré náklady na konání akce. Musí si tak zajistit chybějící finanční prostředky jiným způsobem. Třeba výběrem poplatku od účastníků akce. V rozpočtu města byla na podporu jednorázových akcí na území Stráže p. R. a pro Grant Stráž v pohybu pro rok 2010 vyhrazena v kapitole Zájmová činnost v kultuře finanční částka v celkové výši ,- Kč. Ke konci roku 2009 byla zveřejněna výzva pro žadatele o finanční podporu z Grantového fondu města. Celkem jsme obdrželi 67 žádostí s požadavky na finanční podporu v celkové výši Kč. Z těchto žádostí schválila RMě na základě doporučení Komise kultury a Komise sportu 59 žádostí v celkové výši požadované podpory ,- Kč. Veškeré prostředky tak byly rozděleny. Nicméně protože ne všichni žadatelé vyčerpají poskytnutou dotaci v plné výši, nebo se některé akce vůbec nebudou konat, Komise kultury a Komise sportu provedou v pololetí letošního roku revizi vyčerpaných prostředků. Na základě tohoto zjištění pak mohou doporučit RMě vyhlášení další výzvy pro žadatele. Ve výjimečných případech, především u žádostí o podporu, které není možné zařadit do patřičné kategorie Grantového fondu či žádostí předložených v jiném termínu, než stanovuje řádná výzva pro žadatele, může poskytnout finanční podporu žadateli RMě. Je třeba si však uvědomit, že finanční prostředky, které má RMě k těmto účelům k dispozici, jsou mnohonásobně nižší než prostředky v Grantovém fondu (pro tyto účely je v rozpočtu města pro celý rok 2010 vyhrazena částka Kč). Proto se taková podpora pohybuje spíše v symbolické výši v jednotkách tisíc Kč. Závěrem bych rád dodal, že se nový systém podpory kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v našem městě ukazuje jako správně zvolený. Díky němu se může Stráž p. R. pochlubit již tradičními akcemi, jako například Vartenberské kulturní léto s koncerty a promítáním filmů na zámeckém nádvoří, Strážský divadelní podzim, Biberovy hudební slavnosti, Putování za pohádkou, letní Adrenalinový den či spoustou dalších nových kulturních i sportovních akcí. Ing. Jiří Mužák, Ph.D., předseda Komise kultury Změna návštěvního řádu dětských hřišť Upozorňujeme obyvatele na změnu návštěvního řádu dětských hřišť. Dětská hřiště se nachází v lokalitách: ulice Mimoňská (u bývalé kotelny), v ulici Pionýrů, Energetiků, v Okružní ulici, U Potoka v ulici Máchova (u parlamenťáku ) a v Rusku. Tato změna se týká také návštěvního řádu lanové prolézačky. Změna se týká zákazu vstupu zvířat na prostranství hřiště. Dříve byl povolen vstup se zvířetem na vodítku. Podle nového řádu je vstup zvířat do prostor dětského hřiště zakázán. Na hřišti platí zákaz : - poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu) - vstupu zvířat - kouření, konzumace alkoholu a omamných látek - vjezdu motorových vozidel - stanování a rozdělávání ohňů - pořádání propagačních či reklamních akcí Návštěvník je povinen: - respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště - chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky - dodržovat čistotu Prostor dětského hřiště je vymezen pomyslnou čarou, která vede 5 m od poslední hrany nejdále umístěného herního prvku na každou stranu v této lokalitě. U každé uvedené lokality bude umístěna tabule se zněním nového návštěvního řádu, na kterém jsou uvedena kontaktní telefonní čísla, kam můžete popřípadě oznámit porušování tohoto návštěvního řádu. Děkujeme Vám. Monika Procházková, vedoucí OSMaRM Evidence památek Odboru výstavby byla v loňském roce rozšířena činnost o zřízení dokumentace (evidence) památek na území a ve vlastnictví města Stráž pod Ralskem. Na území města se nachází kulturní památky chráněné státem prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, které jsou ve vlastnictví města. Tyto památky jsou všeobecně známé, např. zámek, kaple, morový sloup apod. Mimo tyto významné památky jsou na území města ještě další drobné památky, které nejsou zcela v povědomí (boží muka, kříže, kapličky, apod.) a novodobá umělecká díla (plastiky, sochy). Záměrem města je nejen tyto památky a umělecká díla evidovat a vést v majetku, ale především je řádně spravovat. Helena Bušová, vedoucí odboru výstavby Vzpomínka 20. května je to již 15 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Václav Rejzek. Všichni, kteří jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodinou

3 květen ÚŘAD SE PŘEDSTAVUJE... Pro lepší informovanost občanů o činnosti městského úřadu a práci jednotlivých úředniků se redakční rada rozhodla pro tuto rubriku. Jako první bych Vám ráda představila paní Moniku Procházkovou, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města. Jmenuji se Monika Procházková, od března letošního roku vykonávám na MÚ funkci vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města. Na tomto odboru jsem 7 let pracovala jako vedoucí oddělení technické správy města. Náš odbor tvoří spolu se mnou 5 zaměstnanců. Paní Hana Strachová, paní Jana Hodačová, pan Miloslav Holub a od dubna zde máme pana Jana Dostála, který nastoupil na moje původní místo. OSMaRM vykonává velice rozmanitou práci, nejsem schopna všechny tyto činnosti zahrnout do několika vět. Jde především o práce spojené se správou nemovitého majetku - evidence pozemků, prodej a pronájem majetku města vč. zajištění oprav, údržby a kontroly, příprava, realizace investičních akcí, zajišťujeme podklady pro dotace, zpracováváme veřejné výzvy. Dále evidujeme a řešíme žádosti na byty, spolupracujeme s Domovní správou EC Stráž a.s. Náš odbor také zajišťuje kompletní činnost na úseku odpadového hospodářství města včetně zajištění provozu sběrného dvora. Spravujeme veřejné osvětlení. Vykonáváme dále činnosti spojené s údržbou objektů, především úklid a hlídání budov včetně dalších prací s tím souvisejících. Odbor má zřízené oddělení technické správy města, které se stará o běžný úklid města, úklid chodníků a komunikací, instalace dopravního značení, zimní údržbu, kácení stromů, v letních měsících dále o sekání travnatých ploch. Zajišťujeme také údržbu vozidel MÚ včetně dílen a garáží. To jsou ve zkratce, prakticky heslovitě vyjmenované činnosti, se kterými se na našem odboru každodenně potýkáme. Dále jsou to rozmanité úkoly, které z těchto úkolů vyplývají. Jde o velice náročnou práci, kterou není možno si dopředu naplánovat, přesto se snažíme ji odevzdávat v té nejvyšší kvalitě. Tímto bych také chtěla poděkovat svým kolegům za jejich dosavadní odvedenou týmovou práci. V současné době máme také možnost pracovat v lepších prostorách úřadu, které určitě také přispějí k lepší kvalitě odevzdané práce. Dovolím si zde poznamenat, že naše práce je velice rozmanitá a každý problém či situace vyžaduje jiný pohled a přístup ke konkrétnímu úkolu a především okamžité řešení. To je především také důvod, proč mám svoji práci ráda. Jsem aktivní člověk a nedovedu si představit, že jdu ráno do práce s pocitem, že vím přesně, jak bude můj pracovní den vypadat. Monika Procházková, vedoucí OSMaRM Ve dnech 28. a 29. května proběhnou ve Stráži pod Ralskem volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Místo konání voleb: Dům kultury U Jezera, ul. Máchova č.p. 203, Stráž pod Ralskem - velký sál Doba konání voleb: od hodin do hodin od 8.00 hodin do hodin Další informace týkající se voleb budou průběžně vyvěšovány na úřední desce u prodejny potravin. z radnice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jak si již mnozí z Vás jistě všimli, nastalo v naší organizační složce Městská knihovna a informační centrum od 1. dubna několik změn. Jednou ze změn je, že informační centrum a jeho služby budou k dispozici pouze sezónně, avšak na obvyklém pracovišti. Na základě zkušeností pracovnice informační centra s občany a turisty bude informační centrum otevřeno od června do září, od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 16:00 hod a v pátek a sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Služby kopírování a faxování budou nadále poskytovány v městské knihovně a služby CZECH POINTu jsou od k dispozici pouze na Městském úřadě, za to však na 3 pracovištích zároveň. Pracovnice informačního centra, která se mimo jiné zabývá propagací našeho města a dotacemi, má mimo sezónu pracoviště na městském úřadě. Pokud tedy budete mít zájem o nějaké turistické informace, kam na kole, procházku nebo výlet za památkami či třeba jen koupit mapu, turistickou známku, pohlednici, můžete přijít k nám na městský úřad. Propagační materiály je možné také zakoupit v městské knihovně. Voličské průkazy: Volič zapsaný ve stálém seznamu, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny a to dvěma způsoby: 1. písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb městskému úřadu, který vede stálý seznam voličů, 2. osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu vedeného obecním úřadem (tedy nejpozději 2 dny přede dnem voleb tj. nejpozději do dne ). Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb a to: 1. předáním osobně voliči 2. předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 3. anebo jej voliči zašle. Eva Pošvová, vedoucí odboru VVS Městská knihovna a informační centrum Nové chodníky a osvětlení Již podruhé byly Ministerstvu pro místní rozvoj doporučeny žádosti o dotaci na dvě akce. První z nich je vybudování potřebných a pro bezpečnost důležitých chodníků v lokalitě ulic Krajní, Lesní a Borová. Druhou investiční akcí je vybudování veřejného osvětlení v ulici Krajní. Stejně jako absence chodníků, tak i chybějící veřejné osvětlení značně znepříjemňovalo život obyvatelům bydlících v zástavbě dotčených ulic. Je to oblast vystavěných nových rodinných domů v části města, kde dříve sídlila posádka sovětské armády. Právě tato historická skutečnost nám byla ku prospěchu a projekt byl podpořen z programu Podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití. Předpokládaná investice na obě akce je Kč. Na oba projekty jsme obdrželi požadovanou dotaci ve výši Kč. Z vlastních zdrojů jsme povinni do vybudování nové infrastruktury investovat Kč. Realizace projektů proběhne v nejbližších týdnech. Markéta Humpoláková Další změnou je vedení organizační složky. Na základě rezignace paní Markéty Humpolákové mě Rada města jmenovala s účinností od vedoucí organizační složky Městská knihovna a informační centrum. S Markétou Humpolákovou se budete vídat i nadále, jako s pracovnicí informačního centra nebo např. pořadatelkou nějaké kulturní, sportovní či společenské akce. Doufám, že uvedené změny budou ku prospěchu nejen městu, ale především Vám. A proto, pokud Vás napadne při slovech městská knihovna nebo informační centrum nějaká připomínka, námět, nápad, kritika či nějaká myšlenka, jak zlepšit námi poskytované služby, budu ráda, když nám je pomůžete zkvalitnit. Můžete mi napsat na zavolat na telefonní číslo či , nebo mě přímo navštívit na sekretariátu Městského úřadu. Těším se na naši společnou spolupráci. Miroslava Schlauchová, vedoucí organizační složky Co nás čeká a nemine v měsíci květnu Pro milovníky hudby koncert v kostele dne 8. května, pro milovníky sportu na začátku měsíce připravila PS Výři orientační běh a PO PANDA SPORT tenisový turnaj Jarní open cup. Tvůrčí dílna proběhne v knihovně 26. května od 17 hodin. Konec měsíce května bude jako tradičně patřit dětem. V sobotu 22. května si mohou zařádit na akci Vydrapolo (více uvnitř zpravodaje). Další sobotu, 29. května připravilo MC Otevřeno dětem na pláži u jezera Dětský den (upoutávku najdete uvnitř výtisku) a v neděli 30. května. se mohou děti vydat na tradiční Putování za pohádkou připravené PS Výři. O většině akcí se dočtete uvnitř vydání zpravodaje. Rada města zasedá v květnu ve dnech 12. a 26. května, zasedání Zastupitelstva města proběhne pouze v jednom termínu a to strana 3

4 květen ZASTUPITELSKÉ BILANCOVÁNÍ Funkční období současných zastupitelů se pomalu blíží ke konci a začíná čas bilancování. Proto jsme jim položili několik otázek, na které budou na stránkách Varty postupně odpovídat. 1. Jak hodnotíte Vaši dosavadní práci v Zastupitelstvu města? 2. Jakých úspěchů si ceníte nejvíce? 3. Jaké jsou Vaše ambice do dalších let? 4. Které věci by měly být podle Vás pro Stráž pod Ralskem prioritou? Jméno: PhDr. Mgr. Jiří Hromek Zvolen za: ČSSD 1. Ne vždy se sice podařilo prosazovat program strany, za kterou jsem byl nominován, ale komplexně vzato práce celého zastupitelstva byla městu většinou ku prospěchu. 2. Asi práce ve sportovní komisi, kde se snad podařilo prosadit pár věcí prospěšných pro obyvatele města, zejména pro mládež. 3. Co se týká ZMě, kandidovat už nebudu. Záběr mé činnosti je poměrně rozsáhlý, a ne vždy jsem se proto mohl problémům věnovat naplno. A když něco nemohu dělat na 100%, raději to nedělám vůbec. 4. V krátkodobém horizontu: silnice, veřejný pořádek. Dlouhodobý horizont: udělat ze Stráže zase vyhledávané rekreační centrum s odpovídající úrovní infrastruktury. Jméno: Ing. Jiří Mužák Ph.D. Zvolen za: Sdružení nezávislých kandidátů Zdravé město 1. Do ZMě jsem ve volbách v roce 2006 jako naprostý nováček nebyl zvolen přímo, ale do funkce zastupitele jsem postoupil z pozice prvního náhradníka po rezignaci pana Ing. L. Kallisty v září roku V dubnu 2008 jsem byl ZMě zvolen do RMě za pana B. Rychtaříka. Kromě pravidelných zasedání ZMě a RMě jsem pracoval v Komisi životního prostředí nejprve jako člen a později i jako její předseda. Dále jsem členem Komise pro strategický rozvoj a jsem též předsedou Komise kultury. To vše mi hodně pomohlo a stále pomáhá orientovat se v problematice, kterou musím jako člen místní samosprávy řešit. Moji práci v ZMě bych asi neměl hodnotit sám, k tomu by se měli vyjádřit občané Stráže p. R. Nicméně si myslím, že díky své práci v komisích a tomu, že na spoustu věcí se dokáži zeptat, a získat tak potřebné informace, má rozhodnutí jako zastupitele nebyla chybná. 2. Úspěchy? To snad ani přímo ne. Ale když se ohlédnu, tak jsem docela spokojený s tím, že se povedlo zpracovat strategii rozvoje města, na které jsem se osobně hodně podílel. To je dokument, podle kterého by se zastupitelé měli řídit při svém rozhodování, aby naše město postupovalo určeným směrem. Jsou v něm také stanoveny dlouhodobé i krátkodobé cíle, kterých chceme dosáhnout. A to především: zvýšit zaměstnanost, dobudovat kvalitní technickou a dopravní infrastrukturu ve městě, dobudovat rekreační zázemí vodního díla Stráž p. R., obnovit kulturní památky, zlepšit infrastrukturu v oblasti cestovního ruchu, sortiment a kvalitu služeb s cílem přilákat turisty a prodloužit jejich pobyt strana 4 ve městě, zlepšit podmínky pro využití volného času či rozšířit možnosti kulturního a sportovního vyžití. Některé se postupně daří realizovat, ale většinou se jedná o dlouhodobé úkoly. Také mám radost z toho, že se mně a mým kolegům z Komise kultury a Komise sportu povedlo nastartovat systém pro podporu kulturních a sportovních aktivit ve městě. Jedná se o systém grantů, tedy o kontrolovanou a cílenou podporu konkrétních akcí. Někdo s tím sice nemusí souhlasit, ale ruku na srdce, kolik nových kulturních a sportovních akcí a aktivit během posledních dvou let vzniklo a kolik návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí právě na tyto akce do Stráže přijíždí. 3. Osobně v politice nejsem příliš ambiciózní. Mnoho občanů mě však oslovuje, zda budu v letošních volbách znovu kandidovat do ZMě s tím, že by mě tam rádi viděli. Dlouho jsem o tom přemýšlel a odpověď je ano. Takže teď to bude na voličích. 4. A priorita pro Stráž? Prioritou by určitě měla být aktualizace Strategického a Akčního plánu, aby nové ZMě mohlo navázat na práci Zastupitelstva předchozího a udržovat tak zvolený směr. Konkrétně například navrhnout a prosadit program zvyšování kvalifikace lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu, obnovit rekreační charakter vodního díla Stráž a jeho pláže včetně odbahnění, osobně by se mi moc líbilo vidět opravený zámek a z těch nejreálnějších konečně opravit vzduchotechniku v bazénu a podlahu v tělocvičně. Jméno: Mgr. Jarmila Hlinčíková Zvolena za: Sdružení nezávislých kandidátů Naše město 1. Práce v zastupitelstvu není mnohdy jednoduchá. Je to práce založená na kompromisu. Všechny projednávané záležitosti nelze jednoznačně vyřešit ke spokojenosti všech občanů. Při svém rozhodování beru v potaz i názory ostatních zastupitelů. 2. Nejvíce si cením zrealizované výstavby marketu, všech smysluplných kulturních a sportovních aktivit týkající se dětí a mládeže, zastřešení zámku, postupné výstavby rodinných domků, podpory nových investorů, a tím zvýšení nabídky pracovních příležitostí, zřizování turistických a cyklistických stezek. 3. V tomto směru nemám žádné ambice. V současné době nejsem rozhodnutá, zda se budu ucházet o zvolení do příštího zastupitelstva. 4. Zachování rozvoje Stráže by dle mého názoru mělo směřovat ke sportovně rekreačnímu charakteru a z toho vyplývá, že by se mělo využít všech stávajících kapacit, které město má ve svém majetku, a do těch investovat. Příkladem je současný neutěšený stav tělocvičny a její následné vybavení potřebným tělocvičným nářadím. Ptala se Barbora Balvínová Slovo starostky... dokončení ze str.1 bude ukončeno výběrové řízení na firmu, která provede opravy podlahy v tělocvičně, a bude probíhat oprava lyžařského vodního vleku, na který jsme požádali o dotaci. S napětím čekáme oznámení, zda jsme obdrželi dotaci na odbahnění Horky. V květnu by se mělo rozhodnout Máme informace, že ministerstva budou o dotacích rozhodovat pravděpodobně po volbách! Hlavně ať to rozhodnou brzy, protože již máme zkušenost, kdy obdržíte v září dotaci a v prosinci to musí být ukončeno a vyúčtováno. Nikoho nezajímá rozsah prací nebo jaké je např. počasí! Ber nebo neber Máte termín a starejte se! V azylovém domě se pracuje na plné obrátky. Do června by měl být azylový dům připraven ke kolaudaci. V domě by mělo být 31 bytových jednotek. 3 větší byty, 28 bytů KK + 2 s balkónem. Budou to hezké byty a dům se vrátí k původnímu účelu. Připravujeme Pravidla pro obsazení Máchovy č.p. 4. Měla by být mnohem volnější než naše stávající pravidla. Byt by mohl být přidělen komukoliv, kdo bude ve svém trvalém bydlišti bezdlužný a složí částku, která by se mohla pohybovat za malý byt někde mezi tis. Kč. Tato částka by se umořovala pravidelně měsíčně tak, že by byl placen poloviční nájem. Sdružení prostředků jsme již vyzkoušeli na Jižní 70 nebo v domě Jižní 268. O výši sdružených prostředků, o pravidlech pro obsazení domu bude jednat Zastupitelstvo města na svém zasedání Chtěla bych se také zmínit o vyhlášce na hrací automaty. Probíhají kontroly městskou policií. Neevidujeme žádný přestupek proti porušené této vyhlášky. Po nevydání povolení firmě S6 v Kozlovně z důvodu, že se jedná o objekt školky, jejího těsného sousedství, se provozovatel odvolal. Tento týden bylo krajským úřadem potvrzeno naše zamítavé rozhodnutí. Současně nás jako účastníky řízení vyzvalo Ministerstvo financí ČR k vyjádření se k povolení videoloterijních terminálů v bývalém C a také v Dragonu (u školy). Uvidíme, zda budeme úspěšní v tomto řízení a ministerstvo terminály nepovolí. Na úřad přicházejí provozovatelé automatů a majitelé restauračních zařízení, kde jsou automaty provozovány, a po společném jednání podepisují dohodu s městem, která upravuje vztahy v této oblasti. Krásné počasí láká k procházkám, jeden takový krásný den se povedl, když jsme ve Stráži poprvé otevřeli dveře kulturních památek. Hezká nová tradice, velký zájem a hodně zajímavých informací od lidí, kteří pro Vás den otevřených dveří zorganizovali. Nepovedla se nám otevřít márnice, občas se něco nepovede, Tak snad příští rok! Přeji Vám krásné jarní počasí, hodně sluníčka a pohody. Vaše starostka Hledám podnájem pro 1 osobu. 1+1 ve Stráži pod Ralskem na dlouhodobý pobyt. Jsem starobní důchodce, nepracující, nekouřím, alkoholických nápojů neužívám, s čistým RT. Nekonfliktní osoba z České Lípy. Tel.:

5 květen Grantový fond města zaštítil březnové akce Za podpory z GF města se nám v březnu povedlo realizovat představení Hudebního divadla Karlín Růže z Argentiny. Šlo o úsměvnou operetku, která parodovala argentinské telenovely o veliké lásce chudé dívky, bohatého ctitele a celý příběh zamotal záporný padouch (Jan Přeučil). Představení má již za sebou 120 repríz a ve Stráži pod Ralskem jej zhlédlo 113 diváků. Cestu do divadla si našli také senioři z DPS ze Zákup, kteří přijeli organizovaně a představení se jim velmi líbilo. Také v dalších divadelních tématech budeme myslet i na starší generaci, aby měla možnost zajít za kulturou. V přípravě je již Strážský divadelní podzim, jehož program brzy uvedeme. Další akce byla věnována dětem a o posledním březnovém víkendu jsme se sešli na Velikonoční dílně. Přišlo 105 dětí ze Stráže a 30 dětí z DDM Hamr. Velký dík patří opět pedagogům ze ZŠ,MŠ a DDM, kteří na úkor svého času přišli a společně s dětmi vytvořili spoustu krásných velikonočních ozdob. Renata Balvínová Hasičský ples Dne se konal na sále KD U Jezera hasičský ples. Zahájila ho starostka SDH Věra Hudáková. K tanci i poslechu hrála kapela NOVA MIX. Účast byla hojná a doufáme, že se všichni dobře bavili. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, díky nimž byla velmi bohatá tombola a ples se mohl uskutečnit. SDH Stráž pod Ralskem PŘIJĎTE NA KONCERT Biberova společnost spolu s se sborem Bratrské jednoty baptistů v Brništi pro vás připravili v rámci biberových hudebních slavností koncert mužského pěveckého sboru z Německa sobota v v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - květen 2010 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota 1.5. neděle 2.5. sobota 8.5. neděle 9.5. sobota MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Česká Lípa tel MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká2855,ČeskáLípa tel MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel neděle sobota neděle sobota neděle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy tel MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa tel MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj. tel MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 433, Česká Lípa tel MUDr. Hana Jandlová 28. října 3004, Česká Lípa tel strana 5

6 květen Z kroniky hasičského sboru - současnost V současné době má naše město Stráž pod Ralskem něco přes 4000 občanů. Spolupráce s MěÚ je za daných možností výborná. Ve výboru sboru je 10 členů a sbor má 40 mužů, 13 žen a 10 členů mládeže. Jen krátké seznámení se jmény několika funkcionářů sboru v nedávné i dnešní době. Po ukončení funkce starosty Jaroslava Višňáka ml., převzal tuto činnost v roce 1982 Oldřich Duběda, který si vedl velmi dobře. Ale pro vážnou nemoc musel v roce 1993 skončit. Starostou se stal Jan Trojan a po něm Stanislav Kučírek st. Po jeho nečekaném úmrtí byla zvolena v r p. Věra Hudáková. Tak jako starostové SDH, měnili se i velitelé sboru. Prvním velitelem sboru po druhé světové válce v roce 1945 byl zvolen pan Jaroslav Višňák st., po něm v neurčitém období pan Karel Hála, Miroslav Macák, Jan Schmaranzen, Jan Kalus, Miloš Flieger, Zdeněk Kresač a předposledním velitelem byl Josef Hudák. Od roku 2007 vykonává funkci velitele Stanislav Kučírek ml. Činnost sboru je celoročně bohatá. Začíná již tradičně dobře vedenou a připravenou valnou hromadou, která se hodnotí za účasti členů a pozvaných hostů. Při této příležitosti se některým členům za zásluhy předávají různá hasičská ocenění. V roce 2008 při zahájení 37. ročníku "Putovní pohár ve Stráži pod Ralskem" bylo předáno vyznamenání SH ČMS. Medaili za mimořádné zásluhy obdržel bývalý starosta, pan Kučírek st. Čestné uznání SH ČMS obdrželi: paní Vera Hudáková, paní Miloslava Kučírková, paní Miluše Třenčanská, pan František Kroužek a pan Otakar Horník. V únoru se vždy koná hasičský ples s bohatou tombolou. Naše členky a manželky členů se každý rok na Den matek scházejí na malé občerstvení a převzetí malé kytičky. Největší akcí sboru je pořádání soutěže o putovní pohár. Na pláži strážského jezera se sejdou sbory z celého okolí a někdy i hosté ze zahraničí. Naše soutěžní družstvo se na této soutěži umisťuje většinou strana 6 mezi prvními. V roce 2007 dokonce zvítězilo. Výjezdová jednotka se vždy ke konci roku sejde na vyhodnocení své celoroční činnosti. Mají co hodnotit, protože jejich jednotka čítající 20 členů má v průměru výjezdů ročně. Mimo výjezdů se zúčastňují pohárových soutěží v požárním sportu pořádaných OSH ČMS Česká Lípa, i těch co požádají jiné sbory v našem okrese i mimo. Výjezdová jednotka prodělává instruktážně metodické školení velitelů, strojníků a obsluhovatelů vysokozdvižných plošin. Nositelé dýchací techniky jezdí každé tři měsíce do Hamru na Jezeře na BZS prodýchat vzduchový dýchací přístroj a při tom si prolézt cvičný polygon. Scházejí se každou sobotu, jak k praktickému proškolování a zdokonalování se při práci s technikou, tak k její opravě a udržování provozuschopnosti. Vozový park čítá tři cisterny TATRA 815 (8000 l), TATRA 138 (6000 l), LIAZ (2500 l), vysokozdvižnou plošinu 27 m a AVII. Tuto techniku hasiči mistrovsky ovládají, což dokázali při jednom velkém požáru, který vypukl V jednom panelovém bytě vypukl ošklivý požár, kde málem došlo i k lidským obětem. K podobnému neštěstí došlo i při požáru v nejvyšším paneláku. Po mnoha letech v nevyhovujících prostorách pro techniku i členy se přestěhovali do prostor nové zbrojnice v areálu bývalé dopravy u autobusového nádraží. Z tohoto důvodu bylo nutné přestěhovat veškerou požární techniku, technické a věcné prostředky a další věci související s činností JSDH. Tato nová zbrojnice se dávala dohromady cca 7 let a stála 7,5 mil. Kč. V klubovně, která zůstala na starém místě, se pořádají výborové a členské schůze a je k dispozici i k oslavám narozenin, svateb i při rozloučení se zemřelými kamarády. Během roku se všem seniorům, kteří mají kulaté narozeniny, předává blahopřání a malý dárek. Činnost v klubovně a celou roční práci zakončuje naše hasičská mládež vánoční besídkou. Milan Výboh VÝUKA A DOUČOVÁNÍ JAZYKŮ vč. PŘEKLADŮ ANGLIČTINA NĚMČINA ČEŠTINA Kvalifikovaná lektorka jazyků nabízí výuku anglického a německého jazyka, doučování českého jazyka a překlady textů. Stráž pod Ralskem z návštěvní knihy internetových stránek města kontejnery na tříděný odpad Jméno: nájemníci domu Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda přemístíte velice nevhodně umístěné kontejnery na tříděný odpad při výjezdu od domu Mimoňská 287 (křižovatka Jižní-Mimoňská)? Tyto kontejnery nebezpečně brání výhledu při výjezdu z parkoviště od domu Mimoňská 287. Tyto kontejnery tam byly přemístěny v době rekonstrukce ulice Jižní a již tam zůstaly. Děkuji Vám za odpověď. Vedoucí odboru správy majetku Dobrý den, uvedené kontejnery nebudeme vracet zpět na původní místo, kde se již osvědčilo parkování a vzhledem ke kritické situaci volných parkovacích míst nebude opět prostory zastavovat těmito kontejnery. Situaci vyřešíme tím, že kontejnery necháme přemístit o několik metrů výše tak, aby co nejméně bránily ve výhledu vozidel vyjíždějících z parkovišť. Tento přesun zajistíme u firmy, která sváží odpad, v okamžiku jejich výsypu. Děkujeme za Vaši trpělivost. Monika Procházková, vedoucí OSMaRM Provoz restauračních zařízení v KD U jezera Provoz restauračních zařízení v KD U Jezera je pro Panda Sport jednou z velmi důležitých aktivit. Pro zajištění kompletního sportovního soustředění, či rekreačního pobytu je důležitá také otázka stravování. Dobře najedený host = spojený návštěvník, protože nejen sportem je člověk živ a u pobytů s aktivním pohybem toto platí dvojnásob. Diky kapacitním možnostem našich zařízení jsme mohli na letošní sezónu nasmlouvat jednu velmi významnou akci, a to největší soustředění ve stolním tenisu v ČR Akademii stolního tenisu Po dobu 5 týdnů se ve Stráži v každém týdnu bude rekreovat cca 90 osob, pro které zajišťujeme veškeré služby a sportovní zázemí. Kulturní dům je pro ně a také hlavně pro místní obyvatele místem, kam se mohou vydat za zábavou, nebo za společenskou akcí. Proto se i nadále snažíme o pravidelný provoz vinárny s diskotékou a také o provoz Tip Sport baru. Součástí baru jsou kromě klasických kulečníků, šipek a fotbálku také výherní hrací automaty. V souladu s novou vyhláškou města dbáme na to, abychom zamezili možnosti hry osobám mladším 18 let, osobám pod vlivem alkoholu a zamezili rušení nočního klidu. Z budovy KD jsme odstranili všechny vnější reklamy a venkovní jackpot, abychom zamezili ovlivňování mladistvých vizuální reklamou. Spolupracujeme s městskou policií a s PČR. Na letní měsíce plánuje zprovoznění zadní terasy s výhledem na jezero, která by měla u různých příležitostných akcí sloužit k odpočinku a relaxaci pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Renata Balvínová

7 květen inzerce Stavební technik na funkci: STAVBYVEDOUCÍ PRO SILNIČNÍ STAVBY STAVBYVEDOUCÍ PRO ŽELEZNIČNÍ STAVBY Uvažované pracovní zařazení : Výstavba protihlukových stěn, zábradlí, svodidel, přístřešků. Požadavky: min. středoškolské vzdělání stavební nebo strojní, praxe voboru, ŘPsk.B. Kvalifikace OP16, F02 nebo F04 výhodou. Zodpovědnost, bezúhonnost, flexibilita. Nabízíme: dobré mzdové podmínky (mzda dohodou), stabilní zázemí vperspektivnífirmě. Místo výkonu funkce: Zázemí firmy je v Novinách pod Ralskem (Severočeský kraj), místo výkonu funkce stavbyvedoucího je na území CZ a SK formou dozoru na více stavbách. Nástupní podmínky, pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr se zkušební lhůtou 3 měsíce v případě oboustranné spokojenosti smlouva na dobu určitou s trváním min. 1 rok. Po dohodě je možno sjednat jiné podmínky pracovního poměru. Adresa firmy: Aerolux, s.r.o. Noviny pod Ralskem č.p Mimoň Kontaktní osoba: Patricie Horová , patricie. cz strana 7

8 z radnice květen Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 31. března 2010 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Ing. Jitka Urbánková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Danuška Votočková R/86/201 0 Rozhodnutí jediného akcionáře. Rada města jako jediný akcionář bere na vědomí zprávu dozorčí rady EC Stráž, a. s. ze dne Rada města jako jediný akcionář podle čl. 14a Stanov akciové společnosti Energetické centrum Stráž schvaluje: - roční účetní závěrku k návrh představenstva společnosti na rozdělení hosp. výsledku za rok bez připomínek. Rada města jako jediný akcionář bere na vědomí: - zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k výroční zprávu za rok zprávu o vztazích společnosti EC Stráž, a. s. za rok bez připomínek. R/87/201 0 Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na elektrický přívodní kabel umístěný na p.č. 1254/8 v kat. území Stráž p. R. pro novostavbu rodinného domu na st.p.č v k.ú. Stráž p. R. RMě souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na zemní kabelové vedení na pozemku p.č. 1254/8 v rozsahu předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene a geometrického plánu č /2009. Žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s vkladem smlouvy do Katastru nemovitostí ČR. R/88/201 0 Výpověď z nájmu nebytových prostor - garáž. Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor garáže umístěné v přízemí bytového domu č. p. 268 ke dni a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, tj. ke dni V případě, že se najde nový zájemce o pronájem předmětných nebytových prostor, bude nájemní smlouva ukončena následnou dohodou obou smluvních stran. RMě souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor, uvolněné garáže umístěné v přízemí bytového domu č. p. 268 dle předloženého návrhu. R/89/201 0 Žádost o snížení splátky D. G. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a snížit splátku na splátkový kalendář povolený usnesením Z/88/2009 z 2 000,- Kč na minimálně 500,- Kč měsíčně. R/90/201 0 Příspěvková organizace PANDA SPORT. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT předložit k projednání do strategickou koncepci příspěvkové organizace PANDA SPORT. R/91 /201 0 Žádost o prominutí penále J. M. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. R/92/201 0 Souhlas s podáním žádosti o grant a pořádáním akce. Rada města souhlasí s podáním žádosti o grant z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G 20. Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a s konáním akce Městská policie nám to poví a ukáže. R/93/201 0 Souhlas s podáním žádosti o grant a pořádáním akce. Rada města souhlasí s podáním žádosti o grant z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G 24 Podpora prevence kriminality a s konáním akce Monitoring veřejného prostranství kamerovým systémem. R/94/201 0 Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci Českému svazu ochránců přírody záchranná stanice FALCO Dolní Týnec v částce 1.500,- Kč. R/95/201 0 Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu seniorů ve Stráži pod Ralskem pro zakoupení 15ti vstupenek na divadelní představení dne v KD v částce 600,- Kč. R/96/201 0 Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci Roska Česká Lípa pro pořádání dvou ozdravných rekondičních pobytů v částce 2.000,- Kč. R/97/201 0 Záměr prodeje části pozemku p. č. 2135/116 v k. ú. Stráž pod Ralskem - revokace. Rada města revokuje usnesení č. R/40/2010 ze dne Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2135/116 v k. ú. Stráž pod Ralskem. R/98/201 0 Žádost o finanční příspěvek. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku p. o. PANDA SPORT na dofinancování plesu města v částce ,- Kč. R/99/201 0 Oprava schodiště před budovou městského úřadu a polikliniky v ulici Revoluční ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci opravy schodiště před budovou městského úřadu a polikliniky v ulici Revoluční s firmou SaM silnice a mosty, a. s. Máchova 1129, Česká Lípa. R/1 00/201 0 Výběrové řízení Stavební úpravy objektu bývalého azylového domu čp. 4 ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na stavební úpravy objektu bývalého azylového domu čp. 4 ve Stráži pod Ralskem s firmou SPOS spol. s r. o., Revoluční 212, Stráž pod Ralskem. INFORMACE: - zadání dokumentace bezbariérovosti města - financování č. p. 4 na bytové jednotky - schválený příspěvek Základní umělecké škole Stráž pod Ralskem Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Eduard Horčík, člen Rady města Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 31. března 2010 Přítomni: dle presenční listiny 16 členů Zastupitelstva města: Mgr. Hlinčíková Jarmila, Hodač Jaroslav, Ing. Horčík Eduard, Phdr. Mgr. Hromek Jiří, Kolařík František, Ing. Křesťan Petr, Ing. Malec Jan, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Nevole Antonín, Poncar Ladislav, Bc. Reslová Věra, Ing. Rychtařík Tomáš, Semotán Petr, Bc. Suchardová Brigita, Mgr. Vaněk Jiří, Votočková Danuška Omluveni: Machytka Jaroslav, Müllerová Sylvie, Ing. Neznal Martin, Ing. Urbánek Ladislav, Ing. Urbánková Jitka Ověřovatelé zápisu: Ing. Horčík Eduard, Ing. Křesťan Petr Návrhová komise: Hodač Jaroslav, Semotán Petr Z/31 /201 0 Záměr bezúplatného převodu účelové komunikace. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru převodu komunikace umístěné na: p. p. č. 1553/ 17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7244 m2, p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m2, p. p. č. 1903/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m2 a p. p. č. 1903/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Hlasování: Pro: 16 Komentář: Jedná se o zveřejnění záměru převodu účelové komunikace, kterou známe pod názvem komunikace na Noviny. Po jednání se s. p. DIAMO došlo k dohodě o bezúplatném převodu komunikace zpět do majetku státního podniku. Přispěla k tomu i naše statistika využívání komunikace vozidly státního podniku. K jednání se státním podnikem jsme přistoupili po dlouhých a bohužel neúspěšných jednáních s KÚ Libereckého kraje, který naše argumenty vůbec neuznal. INFORMACE - žádosti o grant z Grantového fondu Libereckého kraje strana 8 Komentář: Zastupitelé byli seznámení s 2 žádostmi o grant. Jednalo se o žádost na nákup 2 kamer a příspěvek na akci vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Městská policie Vám to poví a ukáže. - příprava změny schvalování rozpočtových změn Komentář: Často se setkáváme s problémem, který souvisí s pravomocí Zastupitelstva města a to je, že zastupitelé musí usnesením rozhodovat o financování města, tedy schvalovat nejen rozpočet, ale i jeho změny. Z časového hlediska je velmi složité přizpůsobit chod úřadu četnosti zasedání Zastupitelstva města. Proto hledáme možnost jak tuto situaci vyřešit aniž bychom zvýšili četnost zasedání. - informace o příštím zasedání Zastupitelstva města Komentář připravila Bc. Věra Reslová, starostka města

9 květen z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 14. dubna 2010 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluven: Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Bc. Brigita Suchardová R/101/2010 Žádost o stanovisko na stavbu Parkoviště na p.č. 1351/2 a 1351/64 v kat. území Stráž pod Ralskem (u bývalého výměníku na st.p.č. 418 v Mimoňské ulici) k rozhodnutí o umístění stavby a stavebnímu povolení, investoři Nguyen Thi Phuong Lan a Bui Quang Tuan. Rada města souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Parkoviště včetně vsaku na pozemcích p.č. 1351/2, 1351/64 a 1750/1 v kat. území Stráž pod Ralskem dle předložené projektové dokumentace a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby Parkoviště včetně vsaku na pozemcích p.č. 1351/2, 1351/64, a1750/1vkat.územístrážpodralskem R/1 02/201 0 Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit záměr prodeje movitého majetku osobního vozidla Škoda Favorit, červené barvy, r.z. CLE za minimální nabídnutou cenu 5 000,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady při přepisu vozidla hradí kupující. Záměr bude zveřejněn minimálně po dobu 30 dnů. R/1 03/201 0 Záměr prodeje movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit záměr prodeje movitého majetku dvoububnová sekačka INZECO 1200 za minimální nabídnutou cenu ,- Kč včetně DPH. R/1 04/201 0 Získání pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení č. Z/66/2009. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit koupi pozemku p. č. 7/1 umístěného v k. ú. Stráž pod Ralskem od Lesy ČR, s. p. za odhadní cenu. Užívání p. p. č. 1767/1 a p. p. č (přilehlé cesty) řešit formou vzájemné dohody o používání těchto cest mezi Městem Stráž pod Ralskem a Lesy ČR, s. p., jako vlastníkem přilehlých lesů. R/1 05/201 0 Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 50 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie B. Rada města souhlasí, aby byt č. 8, velikosti 4+1, umístěný v ulici Máchova č. p. 363 ve Stráži pod Ralskem, byl obsazen a zároveň odprodán v souladu s Pravidly pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráže pod Ralskem provést výběrové řízení obálkovou metodou. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+1 č. bytu 38 v ulici Máchova č. p. 374 do kategorie B. R/1 06/201 0 Odstoupení od smlouvy pronájem zahrádky. Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku č. 56/2009 dohodou ke dni R/1 07/201 0 Žádost o splátkový kalendář V. K. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout. R/1 08/201 0 Žádost o prominutí penále S. M. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. R/1 09/201 0 Veřejnoprávní smlouva výkon přenesené působnosti na úseku přestupků ve správním území obce Hamr na Jezeře. Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Hamr na Jezeře pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků ve správním území obce Hamr na Jezeře. R/1 1 0/201 0 Rozpočtové opatření č. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: Kč VÝDAJE se navyšují o: Kč FINANCOVÁNÍsenavyšujeo: Kč R/111/2010 Výkon technického dozoru. Rada města schvaluje výkon technického dozoru na stavbě Stavební úpravy objektu č. p. 4 na st. p. č. 418 v k. ú. Stráž pod Ralskem (bývalý azylový dům č. p. 4) dle předloženého návrhu. R/11 2/201 0 Výběrové řízení na zakázku Pasport veřejného osvětlení ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku Pasport veřejného osvětlení města Stráž pod Ralskem s firmou ČEZ Energetické služby, s. r. o., Výstavní 1144/103, Ostrava Vítkovice. R/1 1 3/201 0 Uzavření smlouvy pro pořádání Vartenberských slavností Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy pro pořádání akce Vartenberské slavnosti 2010 s firmou Agentura Q6Q, Bohumil Šárovec, Hornická 318, Stráž pod Ralskem. R/1 1 4/201 0 Odsouhlasení přijetí leasingové smlouvy. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem uzavřít leasingovou smlouvu na pořízení malotraktoru s příslušenstvím v celkové částce ,- Kč. R/1 1 5/201 0 Souhlas s podáním žádosti o grant a pořádáním akce. Rada města revokuje usnesení R/93/2010. Rada města souhlasí s podáním žádosti o grant z Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G 24 Podpora prevence kriminality a s konáním akce Hurá, můžeme sportovat! INFORMACE: Rio Media měsíční nájem za anténu Dotace na chodníky včetně VO Krajní - Máchova Informace o VHP, Odvolání KÚ Informace o bytové situaci M. L hasičskásoutěžproděti Páleníčarodějnic Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 19. dubna 2010 Přítomni: dle presenční listiny 17 členů Zastupitelstva města: Hodač Jaroslav, Ing. Horčík Eduard, PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Ing. Křesťan Petr, Ing. Malec Jan, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Müllerová Sylvie, Nevole Antonín, Ing. Neznal Martin, Poncar Ladislav, Bc. Reslová Věra, Ing. Rychtařík Tomáš, Semotán Petr, Ing. Urbánek Ladislav, Ing. Urbánková Jitka, Mgr. Vaněk Jiří, Votočková Danuška Omluveni: Mgr. Hlinčíková Jarmila, Kolařík František, Machytka Jaroslav, Bc. Suchardová Brigita Ověřovatelé zápisu: Ing. Malec Jan, Poncar Ladislav Návrhová komise: Nevole Antonín, Ing. Neznal Martin Z/32/201 0 Finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne a Hlasování: Pro: 17 Komentář: Finanční výbor se zabýval pohledávkami PO PANDA SPORT, které byly vykázány za rok 2009 a dále rozpočtovým opatřením č. 2, které doporučil Zastupitelstvu města schválit. Z/33/201 0 Převod účelové komunikace. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem části účelové komunikace umístěné na: p. p. č. 1553/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7244 m2, p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m2, p. p. č. 1903/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m2 a p. p. č. 1903/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem do majetku s. p. DIAMO. Zastupitelstvo města souhlasí s odkladem vybudování přepravní trasy pro přepravu kalů z NDS 6, v souladu se změnou č. 4 územního plánu sídelního útvaru Stráž pod Ralskem do roku 2025 pro s. p. DIAMO. Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Mgr. Vaněk Komentář: Zastupitelé odsouhlasili převod komunikace na Noviny do majetku státu, státního podniku DIAMO. Město přistoupilo na odklad přepravní trasy pro přepravu kalů z NDS 6. Do roku 2025 tedy bude s.p. DIAMO převážet kaly po stávající komunikaci, t.j. z NDS 6 kolem RD v ul. Krajní přes křižovatku ul. Jezerní, Máchova (u zmrzlináře) směrem k věznici. Pan ředitel Ing. Rychtařík informoval zastupitele již na předchozím jednání, že počet vozidel, která kaly v současné době přepravují, v dalších letech víc nebude a na dotaz pana Poncara, kdy dojde k opravě, odpověděl, že po uzavření smlouvy a výběrových řízeních, která musí proběhnout, odhaduje začátek opravy komunikace na začátek června Byli jsme ujištěni, že DIAMO má připraveny finanční prostředky a že má zájem komunikaci opravit co nejdříve. strana 9

10 z radnice květen Z/34/201 0 Rozpočtové opatření č. 2. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: Kč VÝDAJE se navyšují o: Kč FINANCOVÁNÍ se navyšuje o: Kč Hlasování: Pro: 17 Komentář: Byly rozpočtovány neplánované příjmy a výdaje. Při projednávání této rozpočtové změny nebyl žádný problém, byly zodpovězeny některé dotazy pana Malce. Podstatné je, že zvýšené financování je způsobeno 4 mil. úvěru na opravu azylového domu, které jsme již schválili na podzim loňského roku, jen jsme je nečerpal,i a že se jedná o předfinancování projektů za skoro 2,5 mil., To znamená, že se tato částka vrátí zpět do rozpočtu. Z/35/201 0 Dohoda o poskytnutí účelové bezúročné půjčky. Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o poskytnutí účelové bezúročné půjčky z rozpočtu města organizaci SK RALSKO BIKE v částce Kč v předloženém znění. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé svým rozhodnutím podpořili novou aktivitu SK RALSKO BIKE, která na základě předběžného rozpočtu bude moci měsíčně pomáhat spolufinancovat provoz skate parku. Půjčka bude měsíčně vracena dle smlouvy zpět do rozpočtu města. INFORMACE: dohody o spolupráci s provozovateli VHP Komentář: Probíhají jednání s provozovateli a nájemci výherních hracích automatů a na základě těchto jednání dochází k sepisování dohody, kdy se provozovatelé a majitelé a nájemnici restaurací a heren zavazují do upravit provozování VHP ve svých hernách a restauracích tak, aby splnili požadavek společenské odpovědnosti vůči veřejnosti. Komentář pro Vás připravila Bc. Věra Reslová, starostka města TISKOVÉ INFORMACE Z ČESKOLIPSKÉ NEMOCNICE Neodkládejte preventivní vyšetření prsou Navštivte Mamocentrum v České Lípě. Čím dříve, tím lépe! Bezplatné vyšetření prsou by měly v českolipském Mamocentru podstoupit všechny starší ženy, které ho kvůli poplatku zhruba 500 Kč odkládaly. Od 1. února totiž nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2010 Sb. ruší horní věkovou hranici pro účast v mamografickém screeningu. Až dosud byla účast ve screeningu ze zákona bezplatná pouze pro ženy ve věku 45 do 70 let. I když některé zdravotní pojišťovny přispívaly na toto vyšetření ženám nad 70 let v rámci preventivních balíčků, tak nyní již mají možnost bezplatného mamografického vyšetření v dvouletých intervalech všechny ženy starší pětačtyřiceti let. Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetření žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit případné onemocnění v co nejčasnějším stádiu. Nemoc zachycenou včas je možné dobře a úspěšně vyléčit. "Karcinom prsu je jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění ženské populace v České republice, ve svém výskytu si udržuje smutné prvenství. Každým rokem je jich více. Nemoc se přesouvá i na mladší ženy," upozorňuje primářka radiodiagnostického oddělení v České Lípě MUDr. Hana Čerbáková. Řada žen se k lékaři dostaví až se značným zpožděním, kdy šance na účinnou léčbu znatelně klesá. Preventivní kontrolu prsu by proto rozhodně měla jednou ročně absolvovat každá žena starší pětatřiceti let. Platí zásada: čím dříve lékaři zákeřnou chorobu odhalí, tím pro léčbu lépe. Akreditované Mamocentrum v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa je součástí radiodiagnostického oddělení, které vede právě primářka MUDr. Hana Čerbáková. S mamografem zde pracuje pět lékařů, pět zdravotních sester a pět laborantů. Denně vyšetří až 40 pacientek mamografem a dalších 30 pacientek ultrazvukem. Tým zdravotníků provádí komplexní mamografické vyšetření na rentgenovém i sonografickém přístroji včetně cílené biopsie, což umožňuje velmi rychle a efektivně stanovit druh a typ onemocnění a určit přesně další postup nutný pro vyléčení pacientky. Vyšetření prsu je bezbolestné a lékařky ženy s výsledky hned seznámí. Nemocnice zajistila prohlídky dětských kyčlí Ortopedické oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě obnovilo preventivní ultrazvukové vyšetření kyčelních kloubů u dětí. Rodičům malých dětí nemocnice zajistila péči vlastního, zkušeného, ortopeda, nově pak i pravidelný režim prohlídek a místo. Včasný záchyt vrozeného nesprávného postavení kyčelního kloubu je jedním ze základních předpokladů k následné efektivní léčbě a minimalizaci možných pozdějších následků tohoto onemocnění, či dokonce jejich úplné eliminaci, říká ortoped MUDr. Martin Kocián, který děti v českolipské nemocnici vyšetřuje. Prohlídka je určena pro novorozence a probíhá v časových intervalech určených lékařem. Doktor Kocián provádí sonografické vyšetření dětských kyčlí každé všední pondělí. Vždy od 9:00 do 11:00 hodin v 1. patře budovy dětské nemocnice" NsP, č. dveří 211. Vlastní vyšetření je jednoduché, bezbolestné a o jeho výsledku jsou rodiče ihned informováni, včetně doporučení dalšího postupu. K tomuto vyšetření není nutné předchozí objednání. Petr Pokorný, tiskový mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. tel mobil: , Jak dál s rakovinou tlustého střeva? Máme v naší republice některá prvenství, někdy jsme pyšní a většinou ne. Teď si zásluhou jedné sympatické holky všichni myslíme, že jsme nejlepší na světě v dámském rychlobruslení. Taky jsme ale nejlepší v pití piva (160 litrů za rok pro každého z nás včetně nemluvňat), kam se hrabou Irové a Němci, další v pořadí. Do té nelichotivé kategorie patří další prvenství: jsme ve světě první v onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku za rok je nově zjištěno kolem případů, za rok taky pro tuto diagnózu přibližně 500 lidí umře. U obou pohlaví je tento nádor druhý nejčastější, u žen za rakovinou prsu a u mužů za rakovinou plic. V okrese Česká Lípa bylo zjištěno v loňském roce 48 nových případů. Je to méně než by odpovídalo počtu obyvatel. Proč? Může jít o prostý meziroční výkyv, může to znamenat, že je těchto nemocných u nás méně, může to ale taky znamenat menší úspěšnost ve vyhledávání těchto nemocných ta třetí možnost je varující. Lékaři mohou objevit u pacienta tento nádor, pokud má potíže: hubnutí, změna stolice, krev ve stolici. Žádoucí je ale zjistit nádor dříve než přijdou příznaky, je pak i daleko větší naděje na vyléčení. K tomu jsou nyní dvě možnosti: 1/ pravidelné vyšetření stolice na přítomnost i nepatrného množství krve (TOKS) a při pozitivitě nálezu pak endoskopické vyšetření tlustého střeva kolonoskopie. Pojišťovny tento systém hradí od 50 let věku pacienta pět let v intervalu jednou ročně, dále pak jednou za dva roky, pokud negativní výsledek úplné kolonoskopie tento screening neukončí. 2/ nově pak je možná i další varianta: bez předchozího vyšetření stolice hned primární screeningová kolonoskopie od 55 let věku pacienta jednou za život nebo jednou za 10 let to je zatím ještě otázkou dalšího jednání. Tento systém je spíše výhodnější při negativním výsledku korektně provedené kolonoskopie dá pacientovi klid na dalších 10 let. Toto onemocnění má totiž svůj vývoj: od drobného polypu k většímu a k velkému, a až poté k nádorovému zvratu, a tento vývoj trvá léta. Vyšetření stolice na okultní krvácení (TOKS) má navíc svoje limity: negativní výsledek přítomnost nádoru nebo jeho předchůdců (polypů) bezpečně nevylučuje. V roce 2009 jsme na našem endoskopickém pracoviště provedli celkem 1290 kolonoskopií, z toho screeningově pro pozitivní TOKS 203 vyšetření. Těchto preventivních vyšetření by samozřejmě mělo být víc, ať již v programu vyšetření stolice na okultní krvácení nebo v programu primární screeningové kolonoskopie. Rakovina prsu a rakovina tlustého střeva mají propracovaný systém včasné diagnózy. Na rozdíl například od rakoviny plic. Jen ho lépe využívat. Bez spolupráce informované veřejnosti, praktických lékařů a odborných lékařů v oblasti zažívání, gastroenterologů, to ale nepůjde. MUDr. Miroslav Čerbák Interní oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa strana 1 0

11 květen inzerce strana 1 1

12 ze školy květen Dny otevřených dveří památek města Ve dnech 18. a 19. dubna proběhl u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel Den otevřených dveří strážských památek. Přestože jich není ve městě mnoho, své příznivce si akce našla, a tak tři naše památky byly doslova v obležení zájemců o prohlídku. Kostel sv. Zikmunda, zámek Vartenberk i kaple svatého Jana Nepomuckého odhalily svá tajemství a po mnoho let veřejnosti nepřístupná místa se stala středem zájmu lidí všech generací. Navštívit památky přišli pamětníci, zájemci o historii, rodiče s dětmi a v pondělí byla akce přizpůsobena časovému plánu učitelů a žáků základní školy. Zájem o místní památky nás velice potěšil a po zhodnocení akce začínáme plánovat dlouhodobější spolupráci se členy Biberovy společnosti a zpřístupnění památek i v jiné dny, např. slavnosti či svátky. Markéta Humpoláková Foto: Ing. Ladislav Urbánek Volby Půjdete volit své poslance? Ne? Myslím, že pochybujeme, kdo má získat naši důvěru, jsme naštvaní a rozhodujeme se, jestli vůbec k volbám půjdeme. Nedivím se! Taky jste tolik znechucení tím, co čtete denně v novinách, co vidíte a slyšíte v televizi? Potkávám se s lidmi, kteří neúnavně sledují naši politiku, ale také s lidmi, které politika natolik otrávila, že už o ní nechtějí nic slyšet. Co naplat, parlament máme a mít budeme, co naplat, vládu potřebujeme. Zdá se, že nejlépe nám vyhovuje vláda úřednická, ale bohužel tato vláda má velký problém, protože je stále závislá právě na politicích, na jejich zákonech a rozhodnutích. Škoda, že nemůžeme volit politiky, které osobně známe, o kterých víme, že jsou to čestní lidé, kteří nezradí svůj slib a kteří budou pracovat pro svou vlast a pro nás občany tak, jak slibují. Volba podle obličeje a vlastních pocitů je nejistá Nejčastěji se rozhodujeme mezi pravicí a levicí, občas se pokoušíme volit novou alternativní stranu. Možná letos budou mít nové strany šanci. Dosud jsme alternativní volbou jen rozmělnili své hlasy a dali je snad těm lepším, kteří se ale do parlamentu nedostali. Rozhodla jsem se napsat tento příspěvek, protože ačkoliv jsem politik, velké politice občas nerozumím a některé politiky nechápu, protože mám stejné pocity asi jako většina lidí. Někde jsem zaslechla, že politiku dělají média. Je pravdou, že ukázat na někoho, osočit ho, vymyslet si o něm něco, nebo naopak udělat z něho pana božského není pro média problém, protože lidi jsou lační po senzacích. Jednodušší je někoho obvinit než se ospravedlnit. Média nás hodně ovlivňují, stejně jako sliby, které nám politici dávají. Nenechte se odradit! Z dnešní pozice vidím, že je pro občany, ale i pro obce volba parlamentu moc důležitá. Stejně jako volba senátu nebo krajské volby. Najděte si čas a přijďte volit. Je to Vaše právo, které využijte! Nedělejte, že se Vás to netýká, že Vás to nezajímá. Přece chcete žít v této zemi, v našem městě dobře! A nemyslete jen na sebe, ale také na svou budoucnost, na své děti, pro které to všechno děláme! Bc. Věra Reslová, MS ODS Stráž pod Ralskem Pozvánka na Malevil Bike víkend Dovolujeme si vás pozvat k dalšímu dějství sportovní akce, kterou mnozí z vás pomáháte utvářet svojí účastí, ať už jako pořadatele nebo závodníci. Součástí sportovního a kulturního programu, který připravujeme na 18. a 19. června, je několik akcí, které jistě stojí za vaší pozornost. Zcela nově je vypsána trasa C na 40 km, určená primárně kadetům, juniorům, handicapovaným a všem, kteří si netroufají na zdolání stoupání z Oybinu na vrchol Hvozdu. TEAMová soutěž je vyhlášená na trase B - 65 km, účastnit se mohou tří a vícečlenná družstva. O pohár ČT 4 sport (trasa 65 km) a tím i celý Malevil Cup se koná letos prvně pod patronací sportovního TV kanálu. Máte šanci se tak vidět v cca 50 minutovém dokumentu, který bude z marathonu odvysílán. Trasa A 105 km je letos vypsána jako Mistrovství republiky v MTB marathonu Na královské distanci se ale s elitními jezdci můžete utkat i vy. Moto Malevil cup bourá hranice - Malevil cup pro každého není jen prázdné heslo, je to fakt. Proto se i letos na start marathonu postaví i handicapované cyklisté. Opět připravujeme také Malevil Child race nebo-li Dětský Malevil. Ano je to tak. Malevilský bike víkend je i pro děti. Premiérově je dětské klání zařazeno po bok evropských bikefestivalu na Lago di Garda, Wilingenu a dalších, které jsou součástí Scott Milka Junior Trophy. Sponzorské zajištění známou čokoládovnou i organizační schopnosti kamarádů ze Spinfitu. To je důvod, proč byste strana 1 2 neměli nechat doma ani vaše dorostence. Tento závod je též součástí Dětského MTB cupu Libereckého kraje. Čokojízda Malevil je také novinka. Jedná se o společný výlet rodičů a dětí na trase Jablonné v Podještědí - Ranč Malevil. Této jízdy je možno se zúčastnit s dětským vozíkem, cyklosedačkou atd.. Každý dětský účastník obdrží v cíli čokoládu a dospělák jeden nápoj (pivo, limo). Na programu této jízdy je návštěva ranče, místní ZOO, doprovodného programu a fandění všem závodníkům. Pro doplnění uvedu, že závodní program začíná již v pátek a tedy, že Malevil sprint bude i letos. Změn tedy bude letos opravdu hodně. Připočtete-li k tomu všemu tradiční bohatý doprovodný program od pátku do skoro neděle. Je to jistě dost důvodů ke strávení víkendu s kolem a kamarády u nás v Lužických horách. Veškeré informace o něm zveřejníme v dalším čísle zpravodaje a na našich Zde také najdete všechny potřebné informace i přihlášky k závodům. Za pořadatelský tým Radek Patrák

13 květen V Liberci proběhl seminář pro redaktory městských zpravodajů V měsíci březnu proběhl v Liberci seminář pořádaný pro vydavatele městských resp. radničních zpravodajů. Zúčastnilo se ho patnáct zástupců redakcí městských zpravodajů z celého Libereckého kraje pod vedením lektorky Mgr. Heleny Sedláčkové. Samotný seminář byl rozdělen do několika tematických bloků financování zpravodaje, právní souvislosti, úloha zpravodaje v předvolebním období a obsahová struktura zpravodaje. Nedílnou součástí semináře pak byla prezentace jednotlivých zpravodajů, výměna zkušeností mezi redaktory seznámení se se stylem práce, s podmínkami pracovními i finančními, s redakčními postupy, s tiskem či finální distribucí zpravodaje. Jedním z nejobsáhlejších témat bylo financování zpravodaje. Mgr. Sedláčková, která vede stejné semináře po celé republice, prezentovala obsáhlou statistiku mapující 167 zpravodajů ze všech koutů České republiky. Rozdíly ve financování jednotlivých zpravodajů byly obrovské, naproti tomu obsahově či graficky se tyto stíraly. Do nákladů nejvíce promlouvaly náklady na tisk (převažují celobarevné zpravodaje), na grafické zpracování (self-made výroba podkladů ve wordu je kuriozitou, dominuje spolupráce s externími DTP studii) a dále náklady na distribuci a odměny pro redaktory (Mezi účastníky semináře byli jak profesionální redaktoři pracující na plný úvazek - Liberec, Jablonec, Semily, přes redaktory, kteří svojí práci dělají v rámci širšího pracovního úvazku ve složkách města, až po externí zpravodaje pracující na základě smlouvy. A v neposlední řadě po redaktory nadšenecké - Josefův Důl, Osečná, Stráž p. R.). Jak jsem již zmínil, k dispozici byly údaje mapující městské zpravodaje z celé republiky. Počtem výtisků 700 ks spadáme mezi 44% zpravodajů vycházejících v nákladu ks. V naší skupině jsou na tom nejlépe s nulovými výdaji soběstačné Semily (po odečtení příjmů z inzerce), naproti tomu Chotěboř platí ročně za zpravodaj Kč (příjmy Kč). měsíční náklad Český Dub 1300 ks Doksy 2100 ks Kouřim 370 ks Lednice 850 ks Chotěboř 1800 ks Mimoň 900 ks Semily 1500 ks Vysoké Mýto 1600 ks Stráž 700 ks náklady na 1 ks 3,33 Kč 13,49 Kč 54,00 Kč 15,40 Kč 32,40 Kč 9,70 Kč 17,40 Kč 25,60 Kč 17,45 Kč S financováním zpravodajů úzce souvisí i příjmy z inzerce. Například v Semilech pokryjí zisky z inzerce veškeré výrobní náklady, takže výroba zpravodaje nestojí město ani korunu. Naproti tomu v Liberci vychází radniční zpravodaj záměrně zcela bez inzerce. Rozdílné jsou samozřejmě i ceny za inzerci, kdy například v Jablonci stojí A4 až Kč, v Hrádku nad Nisou je A4 za 2000 Kč (politická za trojnásobek) v Kamenickém Šenově pakza800kč,vestrážistojícelástrana1428kč pro osobu fyzickou, pro právnickou pak dvojnásobek. Zajímavé je ale srovnání množství inzerce, kdy např. v podobně velkých Doksech mají inzerce, potažmo příjmů z ní, několikanásobně více než ve Stráži (měsíc duben Stráž 4 inzeráty, Doksy 26 inzerátů). V některých zpravodajích pak platí omezení na počet stránek inzerce, jež nesmí přesáhnout 25% stran. Počet obyvatel příjmy z reklamy Semily Vysoké Mýto Mimoň Stráž p. R Kč Kč Kč Kč Dalším tématem byla distribuce zpravodaje resp. jeho prodej. Začněme prodejem. Ze zmíněného vzorku zpravodajů z celé republiky je jich 83% distribuováno zdarma, zbylých 17% je jich prodáváno přes prodejní místa. Prodej většinou probíhá v menších městech, kde se většina lidí vzájemně zná a kde mají přímý kontakt s komunální politikou (ve větších městech resp. jednotlivých obvodech v Praze, Brně, Ostravě by si placený zpravodaj nikdo nekoupil). Z měst, kde se zpravodaje prodávají, zaznělo, že tomu tak většinou bylo již od prvního čísla. Tam, kde zavedli prodej dodatečně, prudce poklesl zájem (např. Osečná se po tomto experimentu vrátila zpět k bezplatné verzi). Co se týká distribuce, tak přístupy jsou různé od smlouvy z Českou poštou či distribučními společnostmi ve velkých městech, přes roznášku prostřednictvím studentů či důchodců na dohodu na městech menších. Někde zpravodaj distribuují školní děti, jinde skauti či maminky s kočárky na mateřské, a v jednom případě dokonce zpravodaj ve svých volebních obvodech roznášejí sami zastupitelé. Většina zpravodajů je pak k dispozici i na internetu. Tam kde je zpravodaj zdarma, bývá mnohdy k dispozici hned po vytištění (Doksy), v Semilech najdete zpravodaj na webu sedmý den po zahájení prodeje, ve Stráži po třech měsících. Starší neprodaná čísla pak většinou bývají po nějaké době zdarma k rozebrání (Semily). Zajímavé diskuze proběhly na téma cenzura. V některých městech je redakční rada politická - složená z členů rady města, standardním přístupem je pak ten, kdy starosta vyžaduje náhled zpravodaje před odesláním do tisku. V naprosté menšině je pak osvícený model, kdy je vše v rukou apolitické redakční rady a kde nikdo z radnice do příspěvků nezasahuje a mnohdy hotové číslo vidí až vytištěné (sem patří i Stráž). Mezi další témata patřily praktické zkušenosti s redakční prací získávání příspěvků, jejich zpracování, problémy s přispěvateli či reakce čtenářů. Např. zdánlivě banální téma životních jubileí najdou se občané, kteří si nepřejí býti v této rubrice zmiňováni (řeší se pravidly publikování). Tatáž pravidla (každé město má vlastní) řeší i problémy s chronickými stěžovateli či nekonečnými spory dvou stran. Třeba prohlášením, že na zveřejnění příspěvku není právní nárok, nebo že si redakce vyhrazuje právo zveřejnit reakci na příspěvek pouze jednou. Pokud článek napadá někoho či něco, měla by redakce oslovit i dotčenou stranu, aby se stačila vyjádřit do uzávěrky daného čísla, a to v maximálně stejném rozsahu. Nicméně spoustu otázek řeší už sám tiskový zákon. Kuriózní byla stížnost jednoho občana na otištění fotky z akce pořádané městem. Dotyčnému se nelíbilo, že je vyfocen na titulní stránce (později se ukázalo, že byl oficiálně doma na nemocenské...). Tady se věc má tak, že pokud se jedná o veřejnou akci, nemusí mít vydavatel k otištění fotografie souhlas. Jak jsem zmínil již na začátku, účastníci semináře měli možnost se seznámit s výtisky zúčastněných zpravodajů. Strážská Varta se tak ocitla ve společnosti Semilských listů, Šenovských novin, Jabloneckého zpravodaje, Libereckých novin a dalších. Došlo i na hodnocení ze strany lektorky a na závěr i hodnocení jednotlivými účastníky. Na Vartě byl vyzdvižen ojedinělý systém komentářů k zastupitelstvu psaných paní starostkou, kde se objasňují mnohdy nesrozumitelné nic neříkající údaje. Oceněna byla i rubrika, která se objevuje v různých podobách ve všech zpravodajích, a sice Slovo starostky. Zdaleka ne všude je na takové obsahové a stylistické úrovni. Zmíněno bylo i nápadité grafické ztvárnění hlavičky se slunečnicí přetékající do textu či přehledné členění stránek. Seminář byl přínosný nejen konfrontací s podobou ostatních zpravodajů, ale i místem pro čerpání inspirací pro redakční radu. Potenciálních vylepšení je spousta počínaje celobarevným tiskem (rozdíly mezi náklady na barevný a černobílý tisk se snižují a někde vyjdou prakticky nastejno, takže např. v Semilech tamní tiskárna sama nabídla městu celobarevný tisk ze cenu černobílého), přes dílčí grafické úpravy či nové zajímavé rubriky. Výsledkem by pak mohl být zpravodaj kvalitnější, jak po grafické, tak i obsahové stránce. A samozřejmě více spokojených čtenářů. Ovšem další vylepšování obsahu je - dle mého mínění - limitováno ohodnocením práce redaktorů. Můžeme naplánovat více rubrik, ale jejich zpracování (zjišťovaní kontaktů, telefonáty, maily, schůzky, rozhovory, fotografování, přepisování a zpracování na PC, korektury) zabere redaktorům každý měsíc několik hodin práce, takže posunout se kvalitativně dál, je podle mě v současných podmínkách již za hranicí nynějšího nadšenectví. Petr Pražák strana 1 3

14 ze školy květen Strážská škola - škola, kde se učí žáci i učitelé V červenci 2007 jsem nastoupila do funkce ředitelky školy. Společně se mnou do funkcí zástupkyní nastoupily i Mgr. Jarmila Hlinčíková a Mgr. Libuše Horáčková. První prázdniny ve funkci byly spíš pracovní, kdy jsme se seznamovaly s tím, co nová funkce obnáší, jak dál, v čem na stávající činnost školy navázat, co zkusit dělat trochu jinak. Shodly jsme se, že bychom se měly zaměřit na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Protože stejně jako se mílovými kroky mění technologie kolem nás, mění se i naši žáci. Jestli k lepšímu nebo k horšímu není předmětem tohoto zamyšlení. Prostě jsou trošičku jiní, než jsme byli v jejich věku my. A k tomu, abychom ve škole byli schopni a připraveni na nové situace je třeba si přiznat, že ne všechno lze dělat stejně, jako před mnoha lety. každá nová metoda i tato si žádá čas a mnoho usilovné práce. Učitelé prochází školeními a i oni se učí učit jinak. Jsou vedeni mentorem, který jim pomáhá zvládat styl výuky, který má své nadšené stoupence i řadu pochybovačů. Stejně je to i mezi učiteli. Někteří se snaží učit jinak, někteří zatím příliš nedůvěřují a do novinek se pouštějí opatrně. Pro učitele výuka metodou kooperativního učení znamená změnit styl přípravy na hodiny, přípravu většího počtu pomůcek, organizovat výuku tak, aby větší část Angličtina jinak O tom, že výuka angličtiny nemusí probíhat pouze ve třídě se v březnu přesvědčili žáci třetích a pátých ročníků. Třeťáci se nejdříve prostřednictvím interaktivní seznamovali se slovní zásobou k tématu In the ZOO (V Zoo). Páťáci se v předcházejících hodinách seznámili se slovní zásobou a potřebnými konverzačními frázemi k tématu In the playground (Na hřišti). Úmysl něco změnit jsme měly, ale nevěděly jsme přesně jak začít. Shodou okolností jsme v roce 2008 mezi nabídkami na vzdělávání nalezly možnost, zapojit se do projektu Školy v pohybu. V současné době je společně s námi zapojeno 7 škol Libereckého kraje. Projekt zajišťuje občanské sdružení AISIS, z jehož strany se každé škole dostává podpory ve formě konzultací, stáží, seminářů. Se školou pravidelně spolupracuje průvodce, za jehož pomoci jsme si stanovili cíl, kterého chceme dosáhnout a aktivity, pomocí kterých ho budeme plnit. Nedílnou součástí projektu jsou i pravidelná setkání vedoucích pracovníků jednotlivých škol, na kterých se vedle manažerských dovedností dovídáme i to, jak to chodí jinde. Cíl, který jsme si na úvodním dvoudenním semináři vytyčili, je naučit se některou z nových metod výuky, konkrétně kooperativní učení. Jako strana 1 4 zodpovědnosti za výsledky učení převedli na samotné žáky. V některých třídách, a to zejména na prvním stupni, již žáci zaznamenali, že ve škole je něco trochu jinak než na začátku školního roku. Mají jiné uspořádání lavic ve třídách, nesedí v tradičních řadách lavic, pracují ve dvojicích, ve skupinách, učí se zvládat jednotlivé role v týmu, role si postupně střídají. Tvoří si vlastní pravidla, podle kterých se chovají a podle kterých pracují, učí se vzájemně si pomáhat, spolupracovat, naslouchat si, vzájemně se učit, respektovat se. V jiných třídách se ve dvojicích nebo ve skupinách vyučuje pouze občas, ale myslím si, že pro žáky je důležitá každá zkušenost, kdy k poznání, k nějaké nové informaci dospějí svým vlastním úsilím a učitel jejich činnost sleduje a usměrňuje. Tento školní rok se tedy v naší škole učí nejen děti, ale v daleko větší míře také učitelé. Všem do konce roku přeji ještě řadu zajímavých hodin žákům, aby se ještě co nejvíc naučili, učitelům, aby se jim podařilo odučit co nejvíce hodin tak, aby práce bavila je i žáky. Bedřiška Rychtaříková, ředitelka školy Den otevřených dveří u PS Výři Ve středu 31. března se konal den Otevřených dveří u PS Výrů. Sešlo se nás pomálu, což je bohužel škoda. Sraz se konal v 17:00 před bývalou budovou ZUŠky, kde na nás už čekal pan Rychtařík. Jako první byla na programu stávající základna a klubovna Výrů. Pan Rychtařík nám ukázal všechny místnosti v domě a vysvětlil, jaká k čemu slouží. Mohu říct, že budova je opravdu využívána od kuchyňky, klubové místnosti, kanceláře až po různé sklady. Všude je vidět usilovná práce a činnost PS Výrů. Poté nám byla otevřena bývalá budova ZUŠky a byla prohlídka i tam. Od odstěhování uběhla pouze chvilka a už teď tam je vidět, že se na budově pilně pracovalo a pracuje. Plány, které p. Rychtařík s budovou má, jsou velmi impozantní a budu doufat, že se všechno vyvede tak, jak je v plánu. Ať už to bude zábavní centrum pro mládež v přízemí nebo horolezecký boulder (horolezecké stěny v místnosti) místo půdy, držím Výrům palce. No a aby naše prohlídka byla kompletní, vzal nás p. Rychtařík i k novostavbě na volejbalovém hřišti pod kapličkou. Stavba sice ještě není úplně dokončena, ale práce už se blíží ke konci. I tam jsme byli všude provedeni a seznámeni s plány. Už se velice těším, až bude budova dokončena a ve své finální podobě bude sloužit jak Výrům, tak i jiným skupinám či občanům Stráže p. R. Sama za sebe mohu říct, že sem byla velice překvapena plány a návrhy p. Rychtaříka a osobně si myslím, že je velmi dobré mít ve Stráži člověka, který se takto stará o mládež města. Rozhodně je to pro nás všechny jen přínosem. Proto jim přeji mnoho štěstí a doufám, že se i nadále PS Výrům bude dařit jejich plány realizovat. Barbora Balvínová Po společné domluvě si pak paní učitelky spojily své skupiny a za slunného počasí vyrazily na asfaltovou plochu vedle školního hřiště, kde si děti mohly vyzkoušet v tématu In the ZOO nejen své znalosti z angličtiny, ale také vědomosti z prvouky a dovednosti z výtvarné výchovy. V tématu In the playground děti využily naučené anglické fráze, byly schopny reagovat na různé otázky, např.: What are you doing? (Co právě teď děláš?); Where are you? (Kde jsi?); Where is your ball? (Kde máš míč?). Při různých aktivitách pak uplatnily především své pohybové dovednosti. Na závěr těchto hodin děti zhodnotily svou činnost jako úspěšnou, spokojeny tedy byly tedy nejen ony, ale i paní učitelky. M. Klimšová, M. Humlová

15 květen Městu Stráž p. R. vládnou ženy. A mohlo tomu tak být i v případě Panda Sportu, kdyby ovšem paní ing. Arthoferová vytrvala. Sotva stačil ve Vartě (květen 2009) vyjít o ní článek, byla pryč. V rozhovoru vyslovila obavu ze šíře záběru, ale také nadějnou myšlenku, že se bude (Panda Sport) prát o každého klienta, protože bychom měli úroveň poskytovaných služeb ve městě malinko posunout. A v tom měla paní ředitelka pravdu, i když malinko je málo. Služby potřebují posunout pořádně! Aby ti klienti vůbec přijeli. Kdo a jak řídil Panda Sport od března do listopadu 2009 a proč vůbec došlo k zásadní změně ve vedení - to ví město a zúčastnění. Úkolem tohoto rozhovoru je představit nového ředitele, kterým je od Ing. Stanislav Špinka (49) z České Lípy. Vzděláním je ekonom, je rozvedený, má jednu dceru (26). Trvalé bydliště má v České Lípě. Působí aktivně a odhodlaně, jenom to kouření se jaksi stylově nehodí do organizace se sportem v názvu. Na rozhovor se scházíme v kanceláři ředitele dne t. r. První otázka zní: Jak jste se dověděl o uvolněném místě ředitele ve Stráži p. R.? Na stránkách MěÚ v České Lípě. Myslíte si, že šíře záběru polekala slabou ženu před vámi? Paní Radka Arthoferová vůbec není slabá žena! Fakt, že tato schopná manažerka vycouvala po dvou měsících, beru jako výzvu! Účastnil jste se výběrového řízení? Absolvoval jsem pohovor na Radě města. Jestli byli i další uchazeči nevím. S jakou vizí jste na jednání přišel? Protože jsem neznal stav a MěÚ mi předem nepůjčil k nahlédnutí žádné papíry, nemohl bych přijít se žádnou koncepcí, kterou bych mohl podepsat. Jaké byly vaše první kroky ve funkci? Seznámení s lidmi a s provozem. Dosud dávám dohromady veškeré účetní doklady, které jsem přebral od pana Bartoše. (Dočasný vedoucí Petr Bartoš je nyní ve funkci správce majetku.) host varty Stanislav Špinka - Úkolem dneška je velké šetření Čeká ještě Panda Sport s a n a č n í rok, jak hlásal titulek rozhovoru s vaší předchůdkyní? Neřekl bych sanace, ale reorganizace a restrukturalizace. Kolik pracovníků sdružuje Panda Sport? Ve stavu je celke 52 osob, (včetně žen na mateřské, osob na nemocenské apod.) z toho aktivních je 44. Panda Sport je příspěvková organizace města. Jakou částkou město přispívá? Pro letošek jsou to 4 miliony 800 tisíc Kč. Tento příspěvek stačí pouze na mzdy a energie. Na zbytek se musí vydělat: na neziskové činnosti, kino, divadlo, bazén aj. Jen samotný KD spotřebuje 1,5 mil. na teplo a teplou vodu, na elektřinu 1,2 mil. Úkolem dneška je velké šetření! Jaký největší problém v řízení organizace se jeví? Majetkové poměry? Peníze? Návrh provozního rozpočtu dělal ještě pan Bartoš. Nová zřizovací listina MěÚ vydaná všechno mění. Dříve byl veškerý inventář města, nyní patří Panda Sportu. Pozemky a nemovitosti jsou majetkem města, inventář je podle nové zřizovací listiny v majetku Panda Sportu. V provozním rozpočtu s tím nebylo počítáno, takže provozní rozpočet nestačí. Jaké změny byly zatím provedeny? Drobné i radikální, neviditelné - jako je nové nastavení účetní osnovy, rozdělení provozů, viditelné - to jsou noví lidé nebo třeba oprava havárie topení na bazénu. Rozhovor v kanceláři ukončíme z časového důvodu. Pokračování spojíme s exkurzí po provozu dne Pan ředitel se netají se stavem provozoven. Projdeme celý Kulturní dům, halu s restaurací i chatkami, bazén, tělocvičnu, posilovnu. Všude zub času zahlodal. Na budovách i na inventáři. Panda Sport z blízka se hodně liší od reklamních letáků nebo internetové prezentace. Odpovědi na otázku jaké změny Panda Sport připravuje se nabízejí samy po shlédnutí areálu. Jen bude potřeba sestavit žebříček naléhavosti: oprava střech, oprava elektroinstalací, oprava chatek (rovněž střechy a el. instalace), nové vybavení chatek, nové stoly a židle do Velkého sálu KD, nový koberec do restaurace KD atd. atd. Jako dobré nápady se jeví vybudování ubytovny u haly (s cca lůžky), propojení pláže s terasou KD, zpřístupnění posilovny schodištěm (nikoliv přes tělocvičnu), nebo vybudování 25 metrové bowlingové dráhy. Spinning by se možná uplatnil - uvidí se, jak bude využíván ve Skateparku. Malý sál v KD se údajně změní v prezentační prostor města. Otázkou zůstává, kolik se vlastně investovalo v průběhu let do obnovy Panda Sportu. Těžko soudit město, které zdědilo předimenzované objekty z dob uranu a zchátralé historické památky. Kam dávat peníze dříve? Uvidíme, co všechno se podaří realizovat a kde pan ing. Špinka oslaví v prosinci své abrahamoviny. Zbývá popřát novému řediteli hodně zdraví a sil na utkání s překážkami, t.j. hodně pracovních úspěchů. Ivana Bršlicová Prodám družstevní byt 2+1 ve Stráži pod Ralskem, 56 m2. Dům zateplen, plastová okna, plovoucí podlahy. Cena Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Tel strana 1 5

16 tipnavýlet květen V dnešním Tipu na výlet se vydáme na Lysou skálu, přírodní památku, známější spíše pod jménem Spící panna, nacházející se mezi obcemi Provodín Spící panna a Srní u České Lípy. Jedná se o největší a nejznámější skalní útvar z tzv. Provodínských kamenů. Čedičová skála s podobou obličeje ležící dívky je dominantou oblasti viditelnou z dalekého okolí. přímo k Lysé skále. Samotný výstup ovšem není úplně jednoduchý a vyžaduje trochu zručnosti (obecně platí, že nahoru se vždy nějak dostaneme, horší bývá sestup - naštěstí je Lysá skála opravdu lysá, takže si případně můžeme zavolat na pomoc vrtulník:-) Ze Spící panny je, díky absenci stromů, krásný panoramatický výhled po krajině, který rozhodně stojí za onu námahu s výstupem. Kromě výhledů můžeme na vrcholu skály při troše štěstí zahlédnout poletujícího otakárka fenyklového. Při zpáteční cestě pak můžeme navštívit zříceninu hradu v nedalekém Jestřebí (v současné době tuším nepřístupnou z důvodu zřícení se poloviny obří skály). Naší pozornosti by taky neměl ujít obrovský areál pískovny (pouze přes plot), kde se povrchově těží mj. křemenné písky pro sklářskou výrobu. Do Provodína (alternativně do Srní) se dostaneme autem, popř. vlakem či na kole. Auto můžeme nechat kousek pod Spící pannou, a nebo přímo v Provodíně u vlakové zastávky. Odtud se vydáme po zelené turistické značce, která nás dovede Pokud jsme přijeli na kole, vrátíme se zpět z Provodína po cyklostezce č směr Hradčany a Mimoň, celkově najedeme cca 50km). Petr Pražák strana 1 6

17 květen Spring Jam 2010 Dne 20. března 2010 se uskutečnil v nově zrekonstruovaném skateparku ve Stráži pod Ralskem první z osmi závodů letošní sezóny, patřících do série X CUP pod názvem Spring Jam Akci pro vás připravil SK Ralsko Bike a firma Vehicle ve spolupráci s Českou Freestyle BMX asociací. X CUP Spring Jam byl určen hlavně amatérským jezdcům, kteří tak měli možnost seznámit se s atmosférou závodů. Na své si ale přišla také kategorie Masterů, kteří se utkali v jamu Best Line a Best 180 over the spine. Pro mladé jezdce byl také připraven monotématický contest, a to Best trick do foampitu. sport Pozvánka do areálu vodního lyžařského vleku Již začátkem nového roku se rozběhla příprava na rozjezd sezóny vodního lyžování ve Stráži pod Ralskem. Situace je letos o to složitější, že před sezónou je nutná generální oprava zařízení vleku výměna tažných lan a celková údržba všech důležitých komponent a součástek. Ve spolupráci s městem bychom měli opravu zvládnout a zkušební rozjezd je naplánován na 15. května Vše závisí také na počasí, které nám dlouho znemožňovalo práci na vodě. Přesný termín zahájení budeme aktualizovat na našich webových stránkách, prostřednictvím rozhlasu a tisku, abyste měli možnost navštívit areál v den zahájení provozu. Jako každým rokem i letos chystáme několik zajímavých akcí spojených s vodním lyžováním a večerní zábavou na pláži. Již podruhé se staneme spolupořadateli CPW 2010 Český pohár ve wakeboardingu a wakeskatingu, kde Stráž pod Ralskem vynikajícím způsobem zastupovali jezdci ze Stráže. Pohár se uskuteční v červenci a další závod bude připraven také na srpen Panda Extrem Cup Mimo závody chystáme opět zábavné večery s hudbou a možností nočního lyžování pro veřejnost. V přípravě je kalendář akcí areálu vodního lyžování. Plakáty včas vyvěsíme a o akcích budeme informovat. V provozu bude také příjemné občerstvení a posezení v blízkosti vody WAKE BAR, který bude k dispozici pro všechny. Přijďte se přesvědčit, posedět, pobýt, zalyžovat si TĚŠÍME SE NASHLEDANOU V KVĚTNU. Renata Balvínová Děkujeme všem divákům, kteří přišli podpořit všechny začínající i profesionální jezdce.dále bychom chtěli poděkovat městu Stráž p. R. za přidělení finančního grantu na tento závod. VÝSLEDKY: 1. Vilibald Vítek Jirka Trmal 256, 3. Karel Hobl Radek Rýdl 225, 5. Ondřej Dušek 214, 6. Honza Kos 205, 7. Daniel Pihárek 200, 8. David Zemánek 192, 9. Michael Jeníček 170, 10. Jan Benda 169, 11. Pavel Krejčí 164, 12. Jakub Benda - (DNF-pro zranění nejel finále), 13. Filip Dvořák 153, 14. Ondra Berka 144, 15. Marek Valečka 143, 16. Petr Kmeť 130, 17. David Novotný 122, 18. Pavel Vavroušek 113, 19. Ondřej Zálabský 109, 20. Filip Honzejk 103, 21. Martin Jákl 99, 22. Jan Skála 97, 23. Zátka Daniel 94, 24. Miroslav Peloř - BEST LINE IN THE PARK Ondra Bělohoubek BEST 180 OVER THE SPINE David Benda 180 no hander to turndown FOAMPIT BEST TRICK 1. Pavel Krejčí, 2. Ondra Berka Za SK RALSKO BIKE Jan Benda strana 1 7

18 kultura květen KINO - program na květen informace na tel.: , http: PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND 2.5.Ne 3.5.Po vždy ve /137 min. /74+1/titulky/příst. 15+/ PROKLETÝ OSTROV USA. Detektiva Teddyho Danielse (Di Caprio) a jeho kolegu Chucka Auleho (Mark Ruffalo) přivedlo na prokletý ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando (Emily Mortimer), která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně skrývá Čt v a /103 min. /69+1/titulky/přístupný/ MORGANOVI USA. Příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu, Paula a Meryl Morganových (Hugh Grant a Sarah Jessica Parker), jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co naně osudchystávzápětí. Romantická komedie. 7.5.Pá v a /90 min. /69+1 /titulky/příst. 15+/ Žádnékozy, žádná sláva... Nejbizarnějšíkomedie roku... MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY USA. Reportér Bob se snaží zapomenout na rozpadlé manželství a hledá velký námět pro svůj příští článek. Potkává agenta speciální jednotky Lyna, který mu odhalí existenci tajné vojenské jednotky, jejímž cílem je změnit válku tak, jak ji známe. Hrají: George Clooney, Ewan McGregor, JeffBridges, Kevin Spacey Ne v a /109 min./699+1/dabing/přístupný/ Johnny Depp ve fantaskní3d podívanétima Burtona... ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 3D USA. Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska) čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce Po 11.5.Út v a /102 min./79+1/česky/přístupný/ DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ ČR. Nová komedie Zdeňka Trošky podle stejnojmenného bestselleru Miloslava Švandrlíka. Lékař Čeněk pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou. V propletenci vztahů dominuje rázná tchyně Marie, která si pro svou ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého...hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Bob Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Bogodová, Michal Novotný Čt 14.5.Pá vždy ve /118 min./69+1/titulky/příst.12+/ KNIHA PŘEŽITÍ USA. V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý muž (Denzel Washinhton). Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu vody nebo prostě jen tak, ale na tohoto poutníka nestačí Ne 17.5.Po vždy v a /90 min. /79+1 /česky/příst. 12+/ Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka... ŽENY V POKUŠENÍ ČR. Čtyřicátnice Helena, odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena bezradně stojí na prahu nového života. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další Čt 21.5.Pá vždy ve /113 min./od 74+1/titulky/příst.12+/ RomantickýfilmsesoučasnýmidolemvšechdívekRobertemPattisonem... NEZAPOMEŇ NA MĚ USA. Rebelující mladík se zamiluje do dívky v podání Emilie de Ravin (seriál Ztraceni). Jejich nečekaná láska musí projít silnou zkouškou způsobenou tragédií v obou rodinách. Role otců ztvárnili Pierce Brosnan a oscarový Chris Cooper Ne 24.5.Po vždy v /88 min. /69+1 /dabing/přístupný/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 USA. Rodinná komedie, ve které Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastněkamarádky,zekterýchsemožnástaneiněcovíc můžetesetěšitnadívčí trio Chipettky Čt 28.5.Pá vždy ve /105 min. /69+1/titulky/příst. 15+/ MILÝ JOHNE Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických hitů Pravidla moštárny a Čokoláda, natočil silný romantický příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká dívku a pro oba je z toho osudová láska. Namísto happyendu však přichází život, voják musí zpět k jednotce Ne 31.5.Po vždy v a /92 min. /69+1 /dabing/příst. / CHŮVA V AKCI USA. Akční komedie, ve které agent CIA (Jackie Chan) musí zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl šanci na odměnu v podobě jejího ANO. Když jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná data, nastává opravdový blázinec... Připravujeme na červen: Mamas & Papas, Souboj titánů a další... strana 1 8 Životní jubilea - květen 2010 Anderovská Zdeňka Boudová Marie Čonková Helena Gebauerová Hermína Hájek Josef Halamová Miloslava Hemr Jan Hermanová Olga Hříbalová Marie Kaniaková Blanka Kočková Jaroslava Konvalinková Věra Krůta Karel Kryštůfková Olga Kuldová Libuše Kuna Karel Nedomová Helena Palarík Štefan Palečková Hana Podzimek Karel Portychová Jaroslava Rob Miroslav Růžičková Vlasta Sočinský František Šubrtová Martha Šúchal Ján Tarasová Emilie Tarčák Jozef Tobrmanová Margita Uhlířová Žofie Věchtová Etela Velínská Růžena Vik Josef Voříšková Marta Zelená Lubomíra Žáková Jitka Blahopřejeme VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 700 výtisků. Vychází 30.b4.b Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Petr Pražák, Ivana Bršlicová, Barbora Balvínová. Příjem příspěvků na infocentru nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Irbis, Liberec. Uzávěrka příštího čísla je

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO 19.9.2016 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci 31.10.2011 31.12.2012 31.12. ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Holašovice Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Vesnice Jihočeského kraje roku 2009 Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé:

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Příloha č. 3. k Závěrečnému účtu za rok 2012. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE. 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2. 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2

Příloha č. 3. k Závěrečnému účtu za rok 2012. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE. 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2. 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2 Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2012 OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2 1.3. Údaje z

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 1.12.2015 Projednané návrhy: 9. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více