Návod k použití. Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V"

Transkript

1 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V

2 ZST105822

3 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. UPOZORNĚNÍ Tento symbol upozornění označuje speciální pokyny nebo postupy, jejichž nedodržení může mít za následek zranění osob nebo dokonce smrt. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE VAROVÁNÍ Tento varovný symbol označuje speciální pokyny nebo postupy, jejichž nedodržení může mít za následek poškození nebo zničení zařízení. POZNÁMKA Tento symbol poznámky označuje body důležité pro efektivnější a pohodlnější činnost zařízení.

4 KAWASAKI PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Z důvodu zajištění vaší bezpečnosti si musíte prostudovat a pochopit tuto Uživatelskou příručku dříve, než začnete používat tento MOTOR. VAROVÁNÍ NENECHÁVEJTE motor běžet v uzavřených prostorách. Výfukové plyny obsahují kysličník uhelnatý, jedovatý plyn bez zápachu. Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může být výbušný. Před doplněním paliva motor zastavte a nechejte ho vychladnout. NEKUŘTE. Při doplňování paliva, opravách palivové soustavy, vypouštění benzínu anebo seřizování karburátoru se ujistěte se, že místnost je dobře větraná a že neobsahuje žádné zdroje plamene nebo jisker včetně věčných plamínků. NENAPLŇUJTE palivovou nádrž tak, aby palivo dosáhlo až do plnicího hrdla nebo nad ukazatel výšky hladiny. Pokud je nádrž přeplněná, může teplo způsobit rozpínání paliva a jeho přetékání přes odvětrávací otvory ve víčku nádrže. Veškerý vylitý benzín okamžitě otřete. Jak předcházet riziku požáru: Motor musíte udržovat ve vzdálenosti alespoň 1 m od budov, překážek a jiných hořlavých objektů. NEPOKLÁDEJTE hořlavé předměty do blízkosti motoru. NEPŘIBLIŽUJTEhořlavé materiály k výfuku motoru. NEPOUŽÍVEJTEmotor na neobdělávané půdě pokryté chrastím nebo trávou, pokud není na tlumiči výfuku nainstalován lapač jisker. Abyste neutrpěli úraz elektrickým proudem NEDOTÝKEJTE SE zapalovacích svíček, koncovek nebo kabelů, když motor běží. Abyste předešli popálení, NEDOTÝKEJTE se horkého motoru nebo tlumiče výfuku. Během provozu se motor značně zahřívá. Než začnete provádět servis nebo demontovat nějaké součásti, motor zastavte a nechejte ho vychladnout. NEVKLÁDEJTE ruce nebo nohy do blízkosti pohybujících se nebo otáčejících součástí. Upevněte ochranný kryt na řemenici, klínový řemen nebo spojku. NEVYTÁČEJTE motor do příliš vysokých otáček. Mohlo by dojít ke zranění. Před prováděním servisu motoru vždy odpojte koncovky zapalovacích svíček od zapalovacích svíček, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru. Prohlédněte si varovné štítky umístěné na motoru a řiďte se jimi. Pokud nějaký štítek chybí, je poškozený nebo opotřebený, obstarejte si náhradní od vašeho prodejce Kawasaki a umístěte ho na správné místo.

5 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V INFORMACE O ŘÍZENÍ EMISÍ KAWASAKI Informace o palivu TENTO MOTOR JE URČEN PRO PROVOZ POUZE S NORMÁLNÍM BEZOLOVNATÝM BENZÍNEM. Doporučuje se používat palivo se součinitelem odolnosti proti klepání minimálně 87 oktanů. Součinitel odolnosti proti klepání je v USA k dispozici na čerpacích stanicích. Informace o řízení emisí Aby společnost Kawasaki ochránila životní prostředí, ve kterém žijeme, používá systém řízení výfukových emisí, a to v souladu s příslušnými předpisy Úřadu pro ochranu životního prostředí USA a Kalifornské komise pro ochranu ovzduší. Také, v závislosti na tom, kdy byl váš motor vyroben, může být pro něho stanovena doba životnosti emisních vlastností. * Dobu životnosti emisních vlastností platnou pro váš motor najdete v následujícím textu. Systém řízení výfukových emisí Systém řízení výfukových emisí použitý na tomto motoru se skládá z karburátoru a systému zapalování, který zaručuje optimální regulaci předstihu. U karburátoru byla provedena kalibrace tak, aby poskytoval chudou směs vzduch/palivo a zaručoval tak optimální spotřebu paliva ve spojení s vhodným čističem vzduchu a výfukovou soustavou. Je také použit systém odvětrávání klikové skříně utěsněného typu pro odstranění přisávaných plynů. Přisávané plyny jsou vedeny do odvětrávací skříně skrz klikovou skříň a odsud do čističe vzduchu. Doba platnosti emisních vlastností motoru Kalifornie Motory s objemem větším nebo rovným 225 ccm Modelový rok a pozdější Doba životnosti emisních vlastností hodin Všechny ostatní státy Motory s objemem větším nebo rovným 225 ccm Modelový rok a pozdější Doba životnosti emisních vlastností hodin (kategorie A) * Pokud je pro váš motor určena doba životnosti emisních vlastností, najdete ji na certifikačním štítku umístěném na motoru (DŮLEŽITÉ INFORMACE O MOTORU).

6 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Informace o seřízení výkonu při provozu ve vysokých nadmořských výškách Aby byla zvýšena VÝKONNOST ŘÍZENÍ EMISÍ u motorů provozovaných v nadmořských výškách nad metrů, doporučuje firma Kawasaki použít modifikace schválené Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA) a Kalifornskou komisí pro ochranu ovzduší (CARB). Modely DFI (se systém digitálního vstřikování paliva) však nepotřebují žádné seřízení pro provoz ve velkých nadmořských výškách. POZNÁMKA Když jsou tyto modifikace správně provedeny, nejsou považovány za zásah do systému řízení emisí a výkon motoru se po nich obvykle nezmění. Údržba a záruka Řádná údržba je nezbytná, má-li být zaručena stále nízká úroveň emisí vašeho motoru. Tato Uživatelská příručka obsahuje taková doporučení k údržbě vašeho motoru. Tyto položky obsažené v Tabulce pravidelné údržby jsou nezbytné pro zaručení souladu s příslušnými normami. Vy jako majitel motoru jste zodpovědný za to, aby bylo zajištěno, že doporučená údržba bude prováděna v souladu s pokyny uvedenými v této Příručce uživatele a na vaše vlastní náklady. Omezená záruka Kawasaki poskytovaná na systém řízení emisí vyžaduje, abyste pro provedení opravy v rámci záruky vrátili váš motor autorizovanému prodejci Kawasaki. Prosím, prostudujte si záruční podmínky pečlivě a udržujte platnost záruky plněním povinností majitele zde uvedených. Zasahování do systému řízení emisí je zakázáno Federální zákony a zákony státu Kalifornie zakazují provádět nebo způsobovat následující úkony: (1) demontáž nebo vyřazení z provozu, a to jakoukoliv osobou, z jiného důvodu než z důvodu údržby, opravy nebo výměny jakéhokoliv zařízení nebo konstrukčního prvku zabudovaného do nového motoru za účelem řízení emisí před jeho prodejem nebo dodávkou konečnému uživateli nebo při jeho používání nebo (2) použití motoru poté, co bylo takové zařízení nebo konstrukční prvek kýmkoliv demontováno nebo vyřazeno z provozu.

7 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Mezi tyto úkony považované za zasahování patří níže uvedené: Nezasahujte do originálních součástí systému řízení emisí: Karburátor nebo systém DFI a jejich interní součásti Zapalovací svíčka Magnetový nebo elektronický systém zapalování Vložka palivového filtru Vložka čističe vzduchu Kliková skříň Hlava válců Odvzdušňovací komora a interní součásti Sací potrubí a trubice Tlumič výfuku nebo jakákoliv vnitřní část tlumiče

8 KAWASAKI PŘEDMLUVA Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Rádi bychom vám poděkovali, že jste si zakoupili tento motor Kawasaki. Prosím, prostudujte si pečlivě tuto Příručku uživatele dříve, než nastartujete svůj nový motor, abyste se dokonale seznámili se správným použitím ovládacích prvků motoru, s jeho vlastnostmi, možnostmi a omezeními. Také si prostudujte příručku k zařízení, na kterém je tento motor nainstalován. Abyste svému motoru zajistili dlouhou a bezproblémovou životnost, musíte mu věnovat řádnou péči a provádět údržbu popsanou v této příručce. Uchovávejte tuto příručku po ruce, abyste do ní mohli nahlédnout vždy, když budete potřebovat nějakou informaci. Tuto příručku je nutné považovat za trvalou součást motoru a příručka musí u motoru zůstat i v případě dalšího prodeje. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tato publikace obsahuje nejnovější informace dostupné v době tisku. Mohou však existovat menší rozdíly mezi skutečným výrobkem a ilustracemi a texty v této příručce. Všechny výrobky podléhají změnám bez předchozího upozornění nebo bez jakýchkoliv závazků. KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Consumer Products & Machinery Company 2008 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Listopad 2008 (2) (M) Upozorňujeme, že fotografie a ilustrace použité v této příručce byly pořízeny podle modelu FH601V jako typického příkladu mezi jinými podobnými modely.

9 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI OBECNÉ INFORMACE... 8 Umístění bezpečnostních štítků... 8 Umístění součástí... 9 Výrobní číslo motoru Parametry pro seřízení Objem motorového oleje DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ Palivo Motorový olej PŘÍPRAVA Palivo Motorový olej STARTOVÁNÍ Startování motoru PROVOZ Zahřívání Náklon motoru ZASTAVENÍ Zastavení motoru Běžné zastavení Nouzové zastavení SEŘÍZENÍ Typ s integrovaným sytičem Instalace, seřízení lanka akcelerátoru Seřízení sytiče integrovaného typu Typ se samostatným sytičem Instalace, seřízení lanka akcelerátoru Instalace, seřízení lanka sytiče Seřízení otáček motoru OBSAH ÚDRŽBA Tabulka pravidelné údržby Kontrola hladiny oleje Servis chladiče oleje (model FH721V) Výměna oleje Výměna olejového filtru Servis čističe vzduchu Čistič vzduchu pro náročné provozy (volitelně) Hlavní vložka Vedlejší vložka Víko (vytlačovací ventil prachu) Servis palivového filtru a palivového čerpadla Servis zapalovacích svíček Čištění chladicí soustavy SKLADOVÁNÍ Vypuštění palivové soustavy PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM ZÁVAD OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SCHÉMA ZAPOJENÍ Schéma zapojení (s nabíjecí cívkou 12 V - 13 A)... 44

10 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Umístění bezpečnostních štítků OBECNÉ INFORMACE A. Varovný štítek B. Údržba motoru

11 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Umístění součástí A. Měrka/Plnicí hrdlo oleje B. Olejový filtr C. Vypouštěcí olejové zátky D. Čistič vzduchu/karburátor E. Ovládací panel F. Koncovky zapalovacích svíček/zapalovací svíčky G. Síto sání vzduchu H. Skříň ventilátoru K. Palivové čerpadlo L. Palivové potrubí M. Palivový filtr I. Elektrický startér J. Regulátor napětí

12 KAWASAKI Výrobní číslo motoru Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Parametry pro seřízení Výrobní číslo vašeho motoru je jediným prostředkem pro rozlišení vašeho konkrétního motoru od jiných motorů stejného modelového typu. Toto výrobní číslo motoru musíte sdělit prodejci při objednávání náhradních dílů. POLOŽKA Regulace předstihu Zapalovací svíčky: Vzdálenost elektrod Nízké volnoběžné otáčky Vysoké volnoběžné otáčky Vůle ventilů Jiné parametry Technické parametry Nelze nastavit NGK BPR4ES 0,75 mm ot/mim ot/min. SACÍ IN 0,10 ~ 0,15 mm VÝFUKOVÉ 0,10 ~ 0,15 mm Žádné jiné seřízení není nutné POZNÁMKA Vysoké a nízké volnoběžné otáčky se mohou lišit v závislosti na zařízení, ve kterém je motor nainstalován. Viz technické parametry zařízení. A. Výrobní číslo motoru 10

13 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Objem motorového oleje Objem motorového oleje FH601V FH641V FH661V FH680V FH721V 1,5 l [bez demontáže olejového filtru] 1,7 l [při demontáži olejového filtru] 1,5 l [bez demontáže olejového filtru] 1,8 l [při demontáži olejového filtru] 11

14 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Palivo Používejte pouze normální čistý, čerstvý bezolovnatý benzín. UPOZORNĚNÍ Nemíchejte olej do benzínu. DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ Palivo s okysličovadly Do benzínu jsou přidávána okysličovadla (buďto etanol nebo MTBE). Pokud chcete používat palivo s okysličovadly, musí být bezolovnaté a musí splňovat minimální požadavky na oktanové číslo. V následujícím textu jsou uvedena procenta okysličovadel v palivech schválená úřadem EPA. Oktanové číslo Oktanové číslo benzínu je míra jeho odolnosti proti klepání. Doporučuje se používat palivo se součinitelem odolnosti proti klepání minimálně 87 oktanů. Součinitel odolnosti proti klepání je v USA k dispozici na čerpacích stanicích. Součinitel odolnosti proti klepání: (RON + MON)/2 RON = Oktanové číslo získané výzkumnou metodou MON = Oktanové číslo získané motorovou metodou POZNÁMKA Pokud dochází ke klepání nebo zvonění, použijte jinou značku benzínu nebo benzín s vyšším oktanovým číslem. ETANOL: MTBE: METANOL: (Etyl nebo obilný líh) Můžete použít benzín obsahující až 10 objemových procent etanolu. (Metyl terciální butyl éter) Můžete použít benzín obsahující až 15 objemových procent MTBE. (Metyl nebo dřevný líh) Můžete používat benzín obsahující až 5 objemových procent metanolu za podmínky, že také obsahuje spolurozpouštědla a protikorozní prostředky pro ochranu palivové soustavy. Benzín obsahující více než 5 objemových procent metanolu může způsobovat problémy se startováním anebo výkonem. Také může poškodit kovové, pryžové a plastové součásti vaší palivové soustavy. 12

15 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Motorový olej Jsou doporučeny následující motorové oleje. Klasifikace pro provoz dle API: SF, SG, SH nebo SJ. Viskozita oleje Viskozitu zvolte podle provozní teploty, jak je uvedeno na následujícím grafu: POZNÁMKA Použití univerzálních olejů (5W-20, 10W-30 a 10W-40) zvýší spotřebu oleje. Pokud je používáte, kontrolujte hladinu oleje častěji. 13

16 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Palivo VAROVÁNÍ Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může být výbušný. Před doléváním paliva přepněte spínač motoru do polohy OFF. Nekuřte. Ujistěte se, že prostor je dobře odvětraný a že neobsahuje žádné zdroje plamene nebo jisker, včetně jakýchkoliv zařízení s věčným plamínkem. Nikdy nenaplňujte nádrž tolik, aby hladina paliva dosáhla až do plnicího hrdla. Pokud je nádrž přeplněná, může teplo způsobit rozpínání paliva a jeho přetékání přes odvětrávací otvory ve víčku nádrže. Po doplnění paliva se přesvědčte, že víčko palivové nádrže je bezpečně uzavřené. Pokud došlo k vylití benzínu, okamžitě ho utřete. PŘÍPRAVA Před doplněním paliva postavte motor do vodorovné polohy. Sejměte víčko palivové nádrže. Pomalu nalévejte palivo do nádrže přes palivové sítko. Pečlivě zavřete víčko nádrže. 14

17 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Motorový olej Hladinu motorového oleje kontrolujte každý den před nastartováním motoru, protože nedostatek motorového oleje může způsobit vážné poškození motoru, jako například zadření. Motor umístěte na rovný povrch. Očistěte okolí olejové měrky dříve, než ji vytáhnete. Vytáhněte olejovou měrku (A) a otřete ji čistým hadrem. Pomalujte nalijte olej ke značce FULL na olejové měrce. Vložte olejovou měrku do trubice (B), ALE NEZAŠROUBUJTE JI. Vytáhněte olejovou měrku (A), abyste mohli zkontrolovat hladinu oleje. Hladina by měla být mezi značkami ADD a FULL. Nepřeplňujte. Vložte a utáhněte olejovou měrku (A). Objem motorového oleje FH601V 1,5 l [bez demontáže olejového filtru] FH641V FH661V 1,7 l [při demontáži olejového filtru] FH680V 1,5 l [bez demontáže olejového filtru] FH721V 1,8 l [při demontáži olejového filtru] A. Olejová měrka B. Trubice UPOZORNĚNÍ Motor je dodáván bez motorového oleje. 15

18 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Startování motoru VAROVÁNÍ Výfukové plyny obsahují kysličník uhelnatý, což je bezbarvý a jedovatý plyn bez zápachu. Motor neprovozujte v uzavřených prostorách. Vždy musíte zajistit přiměřené větrání. VAROVÁNÍ Výfuk motoru může zapálit hořlavé materiály a způsobit požár. Prostor okolo výstupu z výfuku udržujte volný. Umístěte jednotku tak, aby výstup z výfuku směřoval do otevřeného prostoru a aby se nacházel alespoň jeden metr od jakýchkoliv překážek. POZNÁMKA Aby bylo zaručeno snadné startování motoru v chladném počasí, vezměte do úvahy následující připomínky. Používejte vhodný olej pro očekávanou teplotu (viz kapitola DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ). Používejte čerstvý benzín. Chraňte motor nebo zařízení před povětrnostními vlivy, když je nepoužíváte. STARTOVÁNÍ Před nastartováním motoru odpojte všechna možná externí zatížení. Otevřete ventil přívodu paliva (A) na zařízení. Vložte klíč do spínače motoru. V případě spínače s ovládacím panelem přesuňte páčku akcelerátoru na zařízení do její střední polohy. Přesunutí páčky z polohy nízkých otáček zapne zapalování. Přesuňte páčku akcelerátoru do střední polohy mezi SLOW (NÍZKÉ) a FAST (VYSOKÉ) otáčky. [Typ s integrovaným sytičem] Pro studený motor páčku akcelerátoru (A) přesuňte do polohy CHOKE (SYTIČ). Pro teplý motor (normální provozní teploty) přesuňte páčku akcelerátoru doprostřed mezi polohy SLOW (NÍZKÉ) a FAST(VYSOKÉ). [Typ se samostatným sytičem] Pro studený motor ovládací páčku sytiče přesuňte do polohy CHOKE (SYTIČ). Po nastartování motoru postupně vraťte ovládací páčku sytiče do úplně otevřené polohy. 16

19 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI A. Ventil přívodu paliva A. Páčka akcelerátoru A. Páčka akcelerátoru 17

20 KAWASAKI Vložte klíč (A) do spínače motoru. Otočte klíč do polohy START na zařízení. Obvykle motor nastartuje do 3 sekund. Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V UPOZORNĚNÍ Nenechejte elektrický startér souvisle běžet déle než 5 sekund, mohlo by dojít k rychlému vybití akumulátoru. Pokud motor nenastartuje okamžitě, počkejte 15 sekund a zkuste to znovu. UPOZORNĚNÍ Vždy, když startujete motor, přesvědčte se, že varovná kontrolka po nastartování zhasnula. Pokud se varovná kontrolka rozsvítí, okamžitě motor zastavte a zkontrolujte hladinu oleje (je-li kontrolka ve výbavě). 18

21 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Zahřívání Poté, co motor nastartuje, přesuňte páčku akcelerátoru (A) na zařízení doprostřed mezi polohy FAST (VYSOKÉ) a SLOW (NÍZKÉ). Aby se motor zahřál, nechejte ho běžet 3 až 5 minut s páčkou akcelerátoru ve stejné poloze (uprostřed), než začnete zařízení zatěžovat. Potom přesuňte páčku akcelerátoru (A) na zařízení do polohy FAST (VYSOKÉ). PROVOZ UPOZORNĚNÍ Nechejte motor dostatečně zahřát (3 až 5 minut na volnoběžných otáčkách), než ho připojíte k zátěži. Tento postup umožní, aby se ke všem součástem motoru dostal olej a aby vůle ventilů dosáhnula svých konstrukčních parametrů. UPOZORNĚNÍ Při zahřívání motoru se ujistěte, že nesvítí varovná kontrolka (tlaku oleje) na panelu. Tato varovná kontrolka nesmí při provozu motoru svítit (je-li kontrolka ve výbavě). 19

22 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Náklon motoru Tento motor bude spolehlivě pracovat pod úhlem náklonu až 25 v kterémkoliv směru. Nahlédněte do návodu k použití zařízení, ve kterém je tento motor osazen. S ohledem na konstrukci nebo použití zařízení mohou existovat ještě přísnější omezení na úhel náklonu při provozu. UPOZORNĚNÍ Nenechávejte tento motor běžet delší dobu pod úhlem náklonu přesahujícím 25 v kterémkoliv směru. Mohlo by dojít k poškození motoru z důvodu nedostatečného mazání. 20

23 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Zastavení motoru ZASTAVENÍ Zavřete ventil přívodu paliva na zařízení. Běžné zastavení Přesuňte páčku akcelerátoru (A) do polohy SLOW (NÍZKÉ). Snižte otáčky motoru na volnoběžné otáčky. Nechejte ho běžet na volnoběžných otáčkách přibližně jednu minutu. V případě spínače s ovládacím panelem přesuňte páčku akcelerátoru na zařízení do polohy pro nízké otáčky. Přesunutí páčky do polohy nízkých otáček vypne zapalování. UPOZORNĚNÍ Mohlo by dojít k poškození motoru kvůli přeběhu nebo dohořívání, pokud by byl motor náhle zastaven z provozu na vysokých otáčkách se zátěží. Proto snižte otáčky motoru a nechejte ho běžet na volnoběh jednu minutu, než ho vypnete. Otočte spínač motoru nebo klíč do polohy OFF. V případě spínače s ovládacím panelem přesuňte páčku akcelerátoru směrem k nízkým otáčkám, aby se zapalování vypnulo. Nouzové zastavení Okamžitě otočte spínač motoru nebo klíč do polohy OFF. VAROVÁNÍ Když necháváte zařízení bez dozoru nebo když ho nepoužíváte, vždy vytáhněte klíč ze spínače motoru. 21

24 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Pro motory modelů FH601V, FH641V, FH661V, FH661V, FH680V a FH721V jsou použity dva typy ovládání sytiče. Typ s integrovaným sytičem SEŘÍZENÍ Ujistěte se, že klapka sytiče se může přesunout do úplně otevřené polohy a úplně zavřené polohy otočením páčky. Instalace, seřízení lanka akcelerátoru Ujistěte se, že páčka akcelerátoru na zařízení je spojena s motorem prostřednictvím lanka akcelerátoru. Ponechejte šroub svorky lanka (A) volný. Zarovnejte otvor (B) v ovládací páčce otáček (C) s otvorem (D) v podložné desce (E) pohybem páčky (C); prostrčte kolík o průměru 6 mm (nebo šroub 6 mm) přes oba otvory. Vytáhněte vnější plášť (F) z lanka škrticí klapky, až bude vnitřní lanko (G) téměř úplně natažené a utáhněte šroub svorky lanka (A). Demontujte kolík o průměru 6 mm. Ujistěte se, že klapka sytiče karburátoru (M) je úplně zavřená, když přesunete páčku akcelerátoru na zařízení do polohy CHOKE (SYTIČ). Pokud ne, proveďte SEŘÍZENÍ SYTIČE. Seřízení sytiče integrovaného typu Zastavte motor. Zarovnejte otvor (B) v ovládací páčce otáček (C) s otvorem (D) v podložné desce (E) pohybem páčky (C); prostrčte kolík o průměru 6 mm (nebo šroub 6 mm) přes oba otvory. Otočte stavěcí šroub sytiče (I) tak, aby vůle mezi koncem šroubu a jazykem páčky (J) byla nulová. Demontujte kolík nebo šroub o průměru 6 mm. H. Škrticí klapka M. Klapka sytiče 22

25 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI 23

26 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Typ se samostatným sytičem Instalace, seřízení lanka akcelerátoru Připojte lanko akcelerátoru (G) k ovládací páčce otáček (C) a volně upevněte vnější pouzdro lanka akcelerátoru (F) pomocí šroubu svorky lanka (A). Přesuňte páčku akcelerátoru do polohy FAST (VYSOKÉ). Vytáhněte vnější plášť (F) z lanka škrticí klapky, až bude vnitřní lanko (G) téměř úplně natažené a utáhněte šroub svorky lanka (A). Přesuňte páčku akcelerátoru do polohy nízkých otáček (slow). Ujistěte se, že se škrticí klapka karburátoru (h) pohybuje volně. Instalace, seřízení lanka sytiče Připojte lanko sytiče (K) k ovládací páčce sytiče (D) a volně upevněte vnější pouzdro lanka sytiče (L) pomocí šroubu svorky lanka (B). Přesuňte ovládací páčku sytiče na zařízení do polohy OPEN (OTEVŘENO). Ujistěte se, že klapka sytiče karburátoru (M) je úplně otevřená. Vytáhněte vnější plášť (L) z lanka sytiče, až bude vnitřní lanko (K) téměř úplně natažené a utáhněte šroub svorky lanka (B). Přesuňte ovládací páčku sytiče na zařízení do polohy CHOKE (SYTIČ). Ujistěte se, že klapka sytiče karburátoru (M) je úplně zavřená. Ujistěte, že se klapka sytiče otáčí z úplně zavřené polohy do úplně otevřené polohy, když ovládáte páčku sytiče na zařízení. H. Škrticí klapka M. Klapka sytiče 24

27 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI 25

28 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Seřízení otáček motoru POZNÁMKA Nezasahujte do nastavení regulátoru nebo nastavení karburátoru, abyste zvýšili otáčky motoru. Každý karburátor je seřízen ve výrobě a na každém šroubu pro nastavení směsi je osazeno víčko nebo zarážkový plech. Pokud je nějaké seřízení nutné, musí ho provést váš autorizovaný prodejce motorů Kawasaki. 26

29 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V ÚDRŽBA KAWASAKI Údržbu, výměnu nebo opravy zařízení a systémů pro řízení emisí může provádět libovolný servis motorů nebo jednotlivec. Tabulka pravidelné údržby VAROVÁNÍ Před prováděním servisu motoru vždy odpojte koncovky zapalovacích svíček od zapalovacích svíček, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru. POZNÁMKA Tyto servisní intervaly slouží jako pomůcka. Pokud si to provozní podmínky vyžadují, provádějte servis častěji. t : Při provozu v prašných podmínkách provádějte servis častěji. K : Servis může provádět pouze autorizovaný prodejce Kawasaki. ÚDRŽBA Zkontrolujte a dolijte motorový olej. Zkontrolujte povolené nebo ztracené matice a šrouby. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva nebo oleje. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru. t Vyčistěte pěnovou vložku čističe vzduchu Denně Prvních 8 hod. Každých 25 hod. Každých 50 hod. INTERVAL Každých 100 hod. Každých 200 hod. Každých 250 hod. Každých 300 hod. Každých 500 hod. 27

30 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V ÚDRŽBA t Vyčistěte papírovou vložku čističe vzduchu t Zkontrolujte nebo vyčistěte síto sání vzduchu. t Vyčistěte prach a nečistoty z válce K a žeber hlavy válců. Utáhněte matice a šrouby. Denně Prvních 8 hod. Každých 25 hod. Každých 50 hod. INTERVAL Každých 100 hod. Vyměňte motorový olej. t Zkontrolujte a vyčistěte žebra chladiče oleje (model FH721V). Vyčistěte zapalovací svíčky a obnovte vzdálenost elektrod. Vyměňte olejový filtr. t Vyměňte papírovou vložku čističe vzduchu t Vyměňte hlavní vložku čističe vzduchu (čistič vzduchu pro náročné provozy). t Zkontrolujte vedlejší vložku čističe vzduchu (čistič vzduchu pro náročné provozy). K Vyčistěte spalovací komoru. K Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů. K Vyčistěte a zabruste dosedací plochy ventilů. t Vyměňte vedlejší vložku čističe vzduchu (čistič vzduchu pro náročné provozy). Každých 200 hod. Každých 250 hod. Každých 300 hod. Každých 500 hod. 28

31 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Kontrola hladiny oleje Hladinu oleje kontrolujte denně a před každým použitím motoru. Udržujte správnou hladinu oleje. Viz kapitola PŘÍPRAVA. Objem motorového oleje FH601V 1,5 l [bez demontáže olejového filtru] FH641V FH661V 1,7 l [při demontáži olejového filtru] FH680V 1,5 l [bez demontáže olejového filtru] FH721V 1,8 l [při demontáži olejového filtru] KAWASAKI Servis chladiče oleje (model FH721V) Zkontrolujte a vyčistěte žebra olejového chladiče vždy po 100 hodinách. Vyčistěte nečistoty z vnější strany žeber pomocí kartáče nebo stlačeného vzduchu. A. Žebra chladiče oleje B. Olejový filtr 29

32 KAWASAKI Výměna oleje Vyměňte olej po prvních 8 hodinách provozu. Poté měňte olejvždy po 100 hodinách provozu. Nastartujte motor, aby se olej zahřál. Dohlédněte na to, aby byl motor (zařízení) na rovném povrchu. Zastavte motor. Demontujte vypouštěcí zátku oleje a vypusťte olej do vhodné nádoby, když je motor teplý. VAROVÁNÍ Horký motorový olej může způsobit vážné popáleniny. Před vypuštěním oleje a další manipulací s ním počkejte, až se motor ochladí z horkého na teplý. Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Namontujte vypouštěcí olejovou zátku. Vytáhněte olejovou měrku a nalijte čerstvý olej (viz kapitola DOPORUČENÉ PALIVO A OLEJ). Zkontrolujte hladinu oleje (viz kapitola PŘÍPRAVA). VAROVÁNÍ Motorový olej je jedovatá látka. Použitý olej musíte zlikvidovat správným způsobem. Informace o schválených způsobech likvidace nebo možné recyklace vám poskytnou vaše místní orgány. A. Vypouštěcí olejová zátka 30

33 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Výměna olejového filtru Olejový filtr vyměňujte vždy po 200 hodinách provozu. VAROVÁNÍ Horký motorový olej může způsobit vážné popáleniny. Před demontáží olejového filtru počkejte, až se motor ochladí z horkého na teplý. Vypusťte motorový olej do vhodné nádoby. UPOZORNĚNÍ Před demontáží olejového filtru umístěte vhodnou nádobu pod přípojku filtru. Otočte olejový filtr (A) proti směru hodinových ručiček a tak ho demontujte. Naneste tenkou vrstvu čistého motorového oleje na těsnění nového filtru. Namontujte nový filtr jeho otočením po směru hodinových ručiček, až jeho těsnění dosedne na montážní povrch (B). Potom ho otočte ještě o 3/4 otáčky rukou. Podle pokynů dolijte motorový olej. Nechejte motor běžet asi 3 minuty, potom ho zastavte a zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje okolo filtru. Dolijte olej, abyste vyrovnali pokles jeho hladiny vzhledem ke kapacitě olejového filtru (viz kapitola PŘÍPRAVA). A. Olejový filtr B. Montážní povrch 31

34 KAWASAKI VAROVÁNÍ Motorový olej je jedovatá látka. Použitý olej musíte zlikvidovat správným způsobem. Informace o schválených způsobech likvidace nebo možné recyklace vám poskytnou vaše místní orgány. Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Servis čističe vzduchu UPOZORNĚNÍ Nenechávejte motor běžet s demontovaným čističem vzduchu. Pěnová vložka Pěnovou vložku (A) čistěte vždy po 25 hodinách. Opláchněte vložku ve vodě obsahující čisticí prostředek a nechejte ji řádně proschnout. A. Pěnová vložka B. Papírová vložka 32

35 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Papírová vložka Papírovou vložku (B) čistěte vždy po 100 hodinách. Vložku vyčistěte jemným poklepáním, abyste z ní odstranili prach. Pokud je vložka velmi znečištěná, musíte ji vyměnit za novou. Vyměňte za novou papírovou vložku jednou ročně nebo po 200 hodinách, podle toho, co nastane dříve. POZNÁMKA Provoz v prašných podmínkách si může vyžadovat častější údržbu, než jak je popsána výše. UPOZORNĚNÍ Papírovou vložku neumývejte. Papírovou ani pěnovou vložku neolejujte. Nepoužívejte stlačený vzduch k čištění papírové vložky. Čistič vzduchu pro náročné provozy (volitelně) Nedoporučuje se čistit vložky tohoto čističe vzduchu. Vyměňte jednotlivé vložky čističe vzduchu za nové v intervalech uvedených v tabulce údržby. UPOZORNĚNÍ Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení motoru, nestartujte motor, když je demontovaný čistič vzduchu. UPOZORNĚNÍ KAWASAKI Vložky čističe vzduchu neumývejte. Vložky čističe vzduchu neolejujte. Nepoužívejte stlačený vzduch k čištění vložek čističe vzduchu. POZNÁMKA Provoz v prašných podmínkách si může vyžadovat častější údržbu. Hlavní vložka Hlavní vložku vyměňte vždy po 250 hodinách. Vedlejší vložka Vyměňte vedlejší vložku za novou, pokud je znečištěná nebo když kontrolujete hlavní vložku. Vyměňte vedlejší vložku za novou vždy po 500 hodinách. Víko (vytlačovací ventil prachu) Zatlačte a otevřete víko na krytu tělesa čističe vzduchu, abyste vytlačili prach anebo vodu nashromážděnou uvnitř. Uvolněte dvě přídržné svorky (A) a demontujte kryt (B) z tělesa čističe vzduchu (C). Demontujte hlavní vložku (D) a vedlejší vložku (E) z tělesa čističe vzduchu, a to tak, že je vytáhnete. 33

36 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V A. Přídržné svorky B. Pouzdro C. Těleso čističe vzduchu F. Víko (vytlačovací ventil prachu) D. Hlavní vložka E. Vedlejší vložka Namontujte nové vložky čističe vzduchu do tělesa čističe vzduchu. Znovu namontujte kryt a víko (F), potom bezpečně upevněte dvě přídržné svorky. 34

37 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Servis palivového filtru a palivového čerpadla VAROVÁNÍ Nesprávné použití rozpouštědel může mít za následek požár nebo výbuch. Nepoužívejte benzin nebo rozpouštědla s nízkým bodem vznícení pro čištění palivového filtru anebo palivového čerpadla. Čištění provádějte pouze v dobře větraných prostorách, mimo dosah zdrojů jisker nebo plamene, a to včetně zařízení obsahujících věčný plamínek. Palivový filtr nelze rozmontovat. Pokud se palivový filtr ucpe, musíte ho vyměnit za nový. Palivové čerpadlo nelze rozmontovat. Pokud palivové čerpadlo selže, musíte ho vyměnit za nové. Servis zapalovacích svíček VAROVÁNÍ KAWASAKI Horké součásti motoru mohou způsobit vážné popáleniny. Před kontrolou zapalovacích svíček zastavte motor a nechejte ho zchladnout. Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčky a obnovte vzdálenost elektrod (A) vždy po 100 hodinách provozu. Odpojte koncovky zapalovacích svíček ze zapalovacích svíček a demontujte zapalovací svíčky. Vyčistěte elektrody (B) oškrábáním nebo použijte drátěný kartáč pro odstranění karbonových usazenin. Zkontrolujte, zda není porcelán popraskaný, jinak opotřebený nebo poškozený. Podle potřeby vyměňte zapalovací svíčku za novou. Zkontrolujte mezeru elektrod zapalovací svíčky a podle potřeby ji obnovte. Mezera musí být 0,75 mm. Potřebujete-li vzdálenost změnit, ohněte pouze boční elektrodu, a to pomocí nástroje na zapalovací svíčky. Namontujte zapalovací svíčky a utáhněte je utahovacím momentem 22 N m (2,2 kgf m, 16 ft lb). Bezpečně nasaďte koncovky zapalovacích svíček na zapalovací svíčky. Lehce zatahejte za koncovky zapalovacích svíček, abyste se ujistili, že jsou pevně zapojené. DOPORUČENÁ ZAPALOVACÍ SVÍČKA NGK...BPR4ES 35

38 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Čištění chladicí soustavy Před každým použitím motoru zkontrolujte, zda na sítě sání vzduchu (A) není tráva nebo nečistoty. Popřípadě síto vyčistěte. Po každých 100 hodinách provozu zkontrolujte a vyčistěte žebra chlazení a vnitřní plochy ochranných krytů motoru, abyste odstranili trávu, plevy nebo nečistoty ucpávající chladicí soustavu a způsobující přehřívání. Při čištění demontujte síto sání vzduchu (A), víko čističe vzduchu (C) a skříň ventilátoru (B). A. Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky B. Elektrody UPOZORNĚNÍ Nestartujte motor, pokud jste nenamontovali zpět všechny součásti chladicí soustavy, jen tak zaručíte správné chlazení a tvoření směsi. [Velikosti šroubů, Utahovací momenty] Šrouby Velikost Délka Utahovací moment D M6 12 mm 5,9 N m (0,6 kgf m, 4,3 ft lb) E M6 20 mm 5,9 N m (0,6 kgf m, 4,3 ft lb) *F M6 12 mm 5,9 N m (0,6 kgf m, 4,3 ft lb) *F: Šrouby 36

39 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI 37

40 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Vypuštění palivové soustavy Z motoru, který by měl být skladován déle než 30 dní, je nutné úplně vypustit palivo, aby nedošlo k vytváření usazenin pryskyřice na důležitých součástech karburátoru, palivového filtru a nádrže. VAROVÁNÍ Benzín je velmi hořlavý a za určitých podmínek může být výbušný. Před skladováním zařízení na delší dobu vypusťte palivo. Vypouštění benzínu provádějte pouze v dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů jisker nebo plamene, a to včetně zařízení s věčným plamínkem. Benzín uložte ve schválené nádobě na bezpečném místě. SKLADOVÁNÍ Položte nádobu pod karburátor a uvolněte vypouštěcí šroub karburátoru, abyste vypustili zbývající palivo. Utáhněte vypouštěcí šroub. Vyčistěte všechny součásti motoru. Ujistěte se, že spínač motoru nebo klíč zapalování je v poloze OFF. Zavřete ventil přívodu paliva a demontujte usazovací vanu. Položte nádobu pod ventil přívodu paliva, do které zachytíte vytékající palivo, a otevřete ventil přívodu paliva, aby z palivové nádrže vytekl veškerý benzín. Namontujte usazovací vanu. A. Vypouštěcí šroub paliva B. Nádoba VAROVÁNÍ Benzín je jedovatá látka. Benzín musíte zlikvidovat řádným způsobem. Informace o schválených způsobech likvidace vám poskytnou vaše místní orgány. 38

41 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Demontujte zapalovací svíčky a nalijte přibližně 1 ~2 ml motorového oleje přes otvory pro zapalovací svíčky, potom zapalovací svíčky našroubujte poté, co jste motor několikrát protočili. Pomalu otáčejte motorem, až pocítíte kompresi, pak motor ponechejte v této poloze. Takovým způsobem bude ve válcích uvězněn vzduch a nebude docházet k rezivění uvnitř motoru. Otřete motor naolejovaným hadrem. Obalte motor do igelitu a uložte ho na suchém místě. Pro další použití motoru po období skladování vyměňte motorový olej. Viz kapitola ÚDRŽBA, část Výměna oleje. 39

42 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM ZÁVAD Pokud dojde k poruše motoru, pečlivě prozkoumejte příznaky a provozní podmínky a použijte následující tabulku jako průvodce vyhledáváním a odstraňováním závad. Příznak Pravděpodobná příčina Řešení Vadné písty, válce, pístní kroužky K a těsnění hlavy Nedostatečná Vadné ventily komprese Uvolněné zapalovací svíčky Řádně utáhněte Uvolněné šrouby hlavy válců Žádné palivo v palivové nádrži Naplňte palivovou nádrž Ventil přívodu paliva není v poloze ON. Otevřete páčkou ventil přívodu paliva. Žádné palivo ve spalovací komoře Ucpaný palivový filtr nebo palivové potrubí Vyměňte palivový filtr nebo palivové potrubí Motor nenastartuje Ucpaný odvětrávací otvor ve víčku nádrže Vyčistěte víčko palivové nádrže nebo má nízký výkon Vadný karburátor K Příliš bohatá směs palivo/vzduch Otevřete sytič. Otočte motorem s demontovanými zapalovacími svíčkami, abyste vypustili přebytečné palivo. Zapalovací svíčky Vyčistěte zapalovací svíčky. znečištěné palivem Ucpaný čistič vzduchu Vyčistěte Vadný karburátor K Nesprávná kvalita/typ paliva Voda v palivu Vyměňte palivo 40

43 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Nízký výkon Příznak Pravděpodobná příčina Řešení Vadné zapalovací svíčky Vyměňte zapalovací svíčky Vadné zapalovací cívky K Žádná nebo slabá Přepněte spínač motoru do polohy jiskra Spínač motoru je v poloze OFF START (Viz M) Ucpaný čistič vzduchu Vyčistěte Síto sání vzduchu nebo cesta chladicího vzduchu jsou ucpané nečistotami. Motor se přehřívá Nedostatek motorového oleje Doplňte nebo vyměňte olej Karbonové usazeniny ve spalovací komoře K Nedostatečné větrání okolo motoru Vyberte lepší umístění Otáčky motoru se nezvyšují Vadný regulátor K K : Servis může provádět pouze autorizovaný prodejce Kawasaki. M : V případě spínače s ovládacím panelem přesuňte páčku akcelerátoru na zařízení z polohy pro nízké otáčky, aby se spínač motoru přepnul do polohy START. 41

44 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Abyste ochránili naše životní prostředí, musíte správně zlikvidovat použitý akumulátor, motorový olej, benzín, chladicí kapalinu nebo jiné součásti, které budete potřebovat odstranit. O správných postupech likvidace se poraďte s prodejcem Kawasaki nebo ve vaší místní organizaci pro ekologickou likvidaci odpadů. 42

45 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V TECHNICKÉ PARAMETRY KAWASAKI FH601V, FH641V, FH661V, FH680V FH721V Typ Vzduchem chlazený čtyřtaktní zážehový motor, vidlicový dvouválec s rozvodem OHV Vrtání x Zdvih 75,2 x 76 mm Zdvihový objem 675 ml Systém zapalování Polovodičové zapalování Směr otáčení Proti směru hodinových ručiček při pohledu na hřídel PTO Systém startování Elektrický startér Suchá hmotnost: kg 40,5 kg 41,2 kg POZNÁMKA Technické parametry podléhají změnám bez předchozího upozornění. Suchá hmotnost nezahrnujte hmotnost palivové nádrže a tlumiče výfuku. 43

46 KAWASAKI Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V Schéma zapojení (s nabíjecí cívkou 12 V - 13 A) VAROVÁNÍ Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem před každou opravou nebo údržbou odpojte kabel od záporné (-) svorky akumulátoru. Doporučená kapacita akumulátoru Model Trávní sekačka Sněžná fréza Kapacita akumulátoru 12 V, třída 200 CCA 12 V, třída 280 CCA POZNÁMKA Část označená šrafováním označuje součásti dodávané firmou Kawasaki. SCHÉMA ZAPOJENÍ A. Setrvačník B. Zapalovací cívka C. Nabíjecí cívka D. Zapalovací svíčky E. Akumulátor F. Spínač na klíč G. Pojistka H. Elektromagnetický spínač I. Regulátor napětí J. Elektrický startér K. Karburátor L. Olejový tlakový spínač (volitelně) M. Varovná kontrolka oleje 44

47 Motor FH601V, FH641V, FH661V, FH680V, FH721V KAWASAKI Poznámky 45

48 GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká Jičín

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. VAROVÁNÍ Tento výstražný symbol označuje speciální

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC)

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) GC135 * GC160 Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) 2 Obsah: 1. Bezpečnostní instrukce.... 5 2. Popis motoru.. 7 3. Kontrola před spuštěním.. 8 4. Startování motoru.. 12 5. Provoz motoru 15 6. Vypnutí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ

vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ vzduchem chlazený zážehový čtyřtaktní motor řada GM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím motoru si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Bezpečnostní pokyny Dodržujte veškeré bezpečností pokyny uvedené v návodu

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

Motorový postřikovač MS415

Motorový postřikovač MS415 Motorový postřikovač MS415 NÁVOD K POUŽITÍ Tento návod k obsluze je rozdělen do dvou částí (motor, čerpadlo) a obsahuje instrukce ke správnému a bezpečnému používání. Před prvním použitím se ujistěte,

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOTORU DG600 / DG700

NÁVOD K OBSLUZE MOTORU DG600 / DG700 NÁVOD K OBSLUZE MOTORU DG600 / DG700 VÝSTRAHA: Výfukové plyny produkované tímto motorem obsahují chemikálie, které způsobují rakovinu, poškození novorozenců nebo jiné poruchy plodnosti. (CZ) Překlad původního

Více

GSV160 GSV190 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

GSV160 GSV190 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ÚVOD Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro motor značky Honda. Tato vám pomůže s novým motorem dosáhnout nejlepších výsledků a bezpečného provozu. Obsahuje informace o tom, jak toho dosáhnout, a proto

Více

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ NÁVOD K OBSLUZE (Původní pokyny) GCV140 GCV160 GCV190 (Finální aplikace může mít odlišný vzhled) (Vybrané typy) [5] [10] [9] [6] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ 1 Uzávěr plnicího otvoru paliva 2 Rukojeť startéru

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Honda GX35 6078970-0411

Honda GX35 6078970-0411 Návod k použití pro motor Honda GX35 6078970-0411 Motor Honda GX 35 Návod k použití Výrobní číslo Typ motoru Před použitím se seznamte s návodem. Návod je třeba uložit a při prodeji motoru by měl být předán

Více

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a porozumět jim. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...3 2.

Více

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA Palivová soustava se skládá z palivové nádrže, palivového kohoutu, palivového čerpadla, dvou karburátorů a dvou oddělených vzduchových filtrů, pro každý karburátor zvlášť.

Více

19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80

19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80 1 5 2 4 3 19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80 BOMBUS v modelech letadel přistupte teprve,

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Tester komprese COMBIDUO

Tester komprese COMBIDUO Tester komprese COMBIDUO POKYNY PRO SESTAVENÍ A OBSLUHU Z důvodu neustálého zdokonalování se může váš výrobek mírně odlišovat od výrobku, který je popisován v tomto návodu. TU21-1 - Technické údaje: Použití

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Česky. Motor GTE165. Překlad originálního návodu k obsluze. www.gtmprofessional.com

Česky. Motor GTE165. Překlad originálního návodu k obsluze. www.gtmprofessional.com Motor GTE165 Překlad originálního návodu k obsluze www.gtmprofessional.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MOTOR...4 6 2. UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ...7 3. MOTOROVÝ OLEJ...8 4. PALIVO...9

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! EW 220 TDC NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo servis. Obsah:

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

PNO SH 1000 DX Strana 1/11

PNO SH 1000 DX Strana 1/11 POPIS A NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENTRÁLA SH 1000DX (R, S, L) (GENERÁTOR S POHONEM ZÁŽEHOVÝM MOTOREM) PNO SH 1000 DX Strana 1/11 OBSAH 1. Varování 2. 2. Bezpečnostní informace 2. 3. Kontrola před provozem

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813545 Děkujeme, že jste si vybrali VDL800SMT2. Je to speciální mlhovač s časovačem, pomocí kterého můžete vyrobit mlhu a speciální mlhové efekty. Prosím přečtěte si návod před

Více

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ EBV245A FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Důkladně si prostudujte pravidla pro bezpečný provoz a veškeré pokyny. Tento návod k použití, který dodáváme spolu se strojem, je nutné si

Více

Zážehový motor. Provozní pokyny

Zážehový motor. Provozní pokyny Zážehový motor CZ Provozní pokyny OBSAH 1. BEZPEČNOST MOTORU 5 2. UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 6 3. OVLÁDACÍ PRVKY 7 4. KONTROLY PŘED SPUŠTĚNÍM 9 5. PROVOZ 10 6. ÚDRŽBA 14 7. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Více

XAS1P56F (99cc) XAS1P65F (139cc) XAS1P70F (200cc)

XAS1P56F (99cc) XAS1P65F (139cc) XAS1P70F (200cc) XAS1P56F (99cc) XAS1P65F (139cc) XAS1P70F (200cc) 2 Čeština... 5-14 1 2 BENZIN 3 4 Táhnout Páka brzdy 4TAKTNÍ, JEDNOVÁLEC 3 5 Olej Benzín 6 7 ZAHRADNÍ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR NÁVOD K OBSLUZE CZ 4 4TAKTNÍ,

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3 Návod k použití MVVS 116-BOXER IRS č: 3010 Verze 1.3 1 Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 116. MVVS 116 je určen pro pohon rádiem

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Radek Opravil III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

GX 120 * GX 160 * GX 200.

GX 120 * GX 160 * GX 200. GX 120 * GX 160 * GX 200. NÁVOD K OBSLUZE HONDA MOTOR CO., LTD. Motor HONDA GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390 Návod k obsluze Děkujeme Vám za nákup motoru HONDA. Tento návod k obsluze popisuje

Více

MOTORY HONDA GCV160 GCV190 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

MOTORY HONDA GCV160 GCV190 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ÚVOD Děkujeme, že jste si zakoupili motor Honda. Chceme vám pomoci co nejlépe využít váš nový motor a bezpečně jej provozovat. Tato příručka obsahuje informace o tom, jak to provést; před spuštěním motoru

Více

MOTORY HONDA GCV160 GCV190 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

MOTORY HONDA GCV160 GCV190 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ÚVOD Děkujeme, že jste si zakoupili motor Honda. Chceme vám pomoci co nejlépe využít váš nový motor a bezpečně jej provozovat. Tato příručka obsahuje informace o tom, jak to provést; před spuštěním motoru

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

GXV610 GXV620 NÁVOD K OBSLUZE 3KZJ4700 00X3K-ZJ4-7000 VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU

GXV610 GXV620 NÁVOD K OBSLUZE 3KZJ4700 00X3K-ZJ4-7000 VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU GXV610 GXV620 VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE 3KZJ4700 00X3K-ZJ4-7000 HONDA MOTOR CO. LTD. 1999 Honda, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze

Více

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje Uživatelská příručka CZ Pneumatická odsávačka oleje 90 l Č. výrobku: 30655 Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, pečlivě si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Návody

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Elektrický generátor BSTE3000. Návod k obsluze. CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000

Elektrický generátor BSTE3000. Návod k obsluze. CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000 Elektrický generátor BSTE3000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 10 498 Označení výrobku: BSTE3000 Obsah Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Používání dle návodu 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze PANDA

Návod k obsluze PANDA - 1 - Návod k obsluze PANDA Jednofázová elektrocentrála PANDA 3010 Verze 01 -2- OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. POPIS A USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 5. TECHNICKÉ

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Návod k obsluze CH260, CH270, CH395, CH440

Návod k obsluze CH260, CH270, CH395, CH440 CH260, CH270, CH395, CH440 Návod k obsluze DŮLEŽITÉ : Přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní opatření a pokyny před obsluhováním zařízení. Podívejte se i do návodu k obsluze zařízení, které tyto motory

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE BG Technik cs, a.s, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a

Více

Uživatelský manuál - Silver

Uživatelský manuál - Silver Uživatelský manuál - Silver Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. Pohled zepředu Pohled

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.:

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.: DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : Rádi bychom Vás informovali, že za přísných jakostních podmínek poskytujeme záruku, jak je popsaná v záruční příručce dodávané prodejcem produktů TGB. Naše skútry musí být pravidelně

Více

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB

MITSUBISHI MOTORY NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! TYPOVÁ ŘADA: GM a GB MITSUBISHI MOTORY TYPOVÁ ŘADA: GM a GB NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním motoru si pozorně přečtěte tento návod! Pokud nebudete některé části rozumět, obraťte se na odborného prodejce nebo

Více

POSTŘIKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Charakteristika stroje. Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l

POSTŘIKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Charakteristika stroje. Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l NÁVOD K OBSLUZE POSTŘIKOVAČ Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l Charakteristika stroje 1. Většina dílů je vyrobena s plastových materiálů, díky tomu je stroj lehký. 2. Části zařízení, které mají kontakt s kyselinou,

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

TEXAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510

TEXAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark TEAS MOTOR POWER LINE INTERNETOVÝ NÁVOD 500 B, TG 510 CZ: NÁVOD K POUŽITÍ Dovozce a distributor: Verze návodu 20010/1 Copyright a autorská práva k překladu:

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. CZ ČEŠTINA OBECNĚ SYMBOLY Tento symbol znamená VÝSTRAHU.

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright GCV 160 * GCV 190 Návod k obsluze AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright 2 OBSAH: ÚVOD... 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. 5 2 POPIS KOMPONENTŮ A OVLÁDÁNÍ MOTORU... 6 3.

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY

OBSAH 1. OBECNÉ INFORMACE. 2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY CS 1 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Bezpečnostní pokyny... 1 3. Součásti a ovládání... 2 4. Co je vhodné znát... 3 5. Pokyny k použití... 4 6. Údržba... 5 7. Poruchy a řešení... 7 8. Technické údaje...

Více

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

BENZÍNOVÝ GENERÁTOR. (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. BENZÍNOVÝ GENERÁTOR (elektrocentrála) NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Návod uschovejte. CZ 2 VÝSTRAHA: Vždy dodržujte

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

BVF Karburátor 16 N3

BVF Karburátor 16 N3 BVF Karburátor 16 N3 Technický popis Karburátor BVF je originální sériově montovaný karburátor pro všechny motocykly Simson. Karburátor je kvalitně vyrobený ze zinkového odlitku. Je kompletní připravený

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

VÝSTRAHA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GX25 GX35 ČESKY ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OBSAH NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA POZOR

VÝSTRAHA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GX25 GX35 ČESKY ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OBSAH NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA POZOR ÚVOD Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro motor značky Honda. Tato příručka vám pomůže s novým motorem dosáhnout nejlepších výsledků a bezpečného provozu. Obsahuje informace o tom, jak toho dosáhnout,

Více

DD-HWT Set. Návod k obsluze

DD-HWT Set. Návod k obsluze DD-HWT Set Návod k obsluze Sestava DD-HWT Diamantové vrtné korunky a příslušenství pro vrtání dlaždic Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. Tento návod k obsluze uchovávejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE.

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. Generátor s invertorovou regulací Typy: GG2000 Si GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. 2 I. Bezpečnostní pokyny Naše generátory díky své konstrukci slouží bezpečně

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Naftová topná děla série MZ a ANT uživatelská příručka. Naftová topná děla série MZ a ANT

Naftová topná děla série MZ a ANT uživatelská příručka. Naftová topná děla série MZ a ANT Naftová topná děla série MZ a ANT 1 1. Důležité upozornění Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě pročtěte tuto uživatelskou příručku, abyste se vyvarovali vzniku možného nebezpečí plynoucího z

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více