F6F-5 late 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F6F-5 late 1:48 SCALE PLASTIC KIT"

Transkript

1 F6F-5 late 8 US WWII FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in terms of kill : loss ratio as the Hellcat. Representing the middle of the Grumman Cat lineage, the Hellcat was a unique type right from its beginnings. Success of its older brother, the Wildcat, which carried on its shoulders the bulk of the strain of the Pacific air war in 19, prompted the US Navy to give Grumman free reign over the independent development of a new fighter. This type was to act as insurance in the event the concept of the FU Corsair turned out unsuccessful. Grumman designers set forth with the design, with emphasis on ease of manufacture, performance and suitability for carrier ops. On the 30th of June, 191, as Corsair production was initiating, the Navy signed an order for two prototype XF6F-1s, and a star was born. Original expectations centered around development of the proven FF Wildcat, which was to be dominated by installation of more powerful engines. As such, this eventually evolved into a new fighter altogether. The US Navy also had accumulated combat experience, and was able to incorporate pilot suggestions into the design. The Hellcat was some 60% heavier than the Wildcat, was more heavily armed, had a more powerful engine, was more heavily armored, carried more fuel and was generally of a more robust construction. The first prototype took to the air on June 6th, 19, and by January, 193 equipped the first Navy unit, Vf-9, on the deck of the Essex. The new type was called Hellcat. The name not only suggested the place to which her enemies would be sent, but was also a play on words. The term in the old west referred to barroom brawlers, and that was what the Navy wanted: a tough fighter with hard fists, that could absorb punishment and had stamina. The Hellcat line didn't result in the most elegant of fighters. It was, after all, over twice as heavy as its main adversary, the Japanese A6M Zero. But elegance certainly doesn't play a pivotal role in terms of the potential survival of the pilot. It was a fighter first and foremost in every sense of the word, designed around the requirements of the pilot to fulfill the combat mission for which it was designed and he was trained. The initial version, F6F-3, was supplanted by the dash five, which modified the canopy, cowl, bombracks and droptanks. The first combat engagement of the enemy occurred on September 1st, 193, when an Emily was flamed by the half inch guns of two Hellcats. Their advantage over Japanese fighters was well demonstrated on February 16th, 19, when, in the vicinity of Truk, over 100 fighters were claimed in the air and over 150 on the ground for the loss of four aircraft. Five days later, in the Marianas, a further 160 enemy aircraft were destroyed in the air and on the ground Often one sided combat was documented in the battle for the Philippine Sea that culminated on June 19th, 19 in the now legendary 'Great Marianas Turkey Shoot', where Hellcat pilots claimed some 350 enemy aircraft destroyed. A further turkey hunt took place between October 1th and th, 19 over Formosa, seeing the destruction, at the hands of Hellcat pilots, of 300 enemy aircraft for the loss of 7. In October, 19, the Japanese began to escalate night attacks, bringing on a requirement for night fighters to counter them. USAAF P-61s were too far off. Night fighting variants of the Hellcat were introduced in the form of the F6f-5N and F6F-3N, equipped with radar. This new role for the Hellcat first appeared at the end of fall, 19 during the intensification of kamikaze attacks, that required the interception of unorthodox attacks by aircraft that avoided air to air combat. Other major combat was seen over the Japanese islands over the first half of 195. Although the Hellcat was progressively replaced by its stablemate FU Corsair, it served in the combat role up to the end of the war. Under the designation Hellcat F Mk 1 and II, several hundred served with the Royal Navy, notably in the Atlantic covering convoys, and also in the Far East. According to statistics, there were 175 Hellcats of all versions made. For the loss of 70 of these, Hellcat pilots claimed 5156 kills. That accounts for over half of USN and USMC victories. The Hellcat also became the most successful carrier based fighter in the Pacific in under two years of ops. Lumbering, awkward at first glance, lacking in elegance, barroom brawler wild, tough, a fearless hulk, able to clear a saloon before turning three times..that was the Hellcat in the skies over the Pacific. úvodem Není mnoho letounù druhé svìtové války, o kterých by bylo možno hovoøit tak jednoznaènì, pokud jde o pomìr vítìzství a porážek, jako o Hellcatu. Prostøední z rodiny grummanových koèek se od zabìhnutých zpùsobù života odlišoval již od poèátku. Úspìchy staršího bratra, Wildcatu, který v roce 19 nesl na svých bedrech pøevážnou tíhu letecké války v Pacifiku, vedlo US Navy k rozhodnutí dát Grummanu volné ruce k samostatnému vývoji nového stíhacího letounu. Ten mìl v pøípadì potøeby nahradit rodící se projekt FU Corsair, pokud by se jeho koncepce neosvìdèila. Konstruktéøi Grummanu se pustili do vývoje letounu, který mìl být nepøíliš nároèný na výrobu, výkonný a snadno použitelný jako palubní stíhaèka. 30. èervna 191, v den kdy byla zadána sériová výroba Corsairù, podepsala Navy objednávku na dva prototypy XF6F-1. Hvìzda pacifického nebe zaèala vycházet. Pùvodní pøedpoklad uvažoval pouze o inovacích osvìdèeného typu FF Wildcat, ve kterých mìlo dominovat zabudování silnìjšího motoru. Avšak v konstrukèních kanceláøích Grummanu brzy zaèal vznikat zcela nový letoun. US Navy již také mìla dostatek bojových zkušeností, aby mohlo být výraznì pøihlédnuto k požadavkùm pilotù. Nový typ, o 60 % tìžší než Wildcat, mìl silnìjší výzbroj, motor, pancéøování, vìtší palivové nádrže a celkovì robusnìjší konstrukci. První prototyp vzlétl 6. èervna 19 a již 16. ledna 193 byla letouny F6F vyzbrojena první bojová jednotka VF-9, sídlící na palubì letadlové lodi Essex. Nový letoun dostal pojmenování Hellcat. Více než pøíznaèné jméno neznamená jen koèku odnášející si do pekla své nepøátele; byla to høíèka se slovy na druhou Hellcat ve slangu ostøílených hochù amerického západu znamená hospodský rváè. A takového Navy potøebovala silný letoun s tvrdými pìstmi, který by leccos vydržel a ve rvaèce tak snadno neztratil dech... Linie Hellcatu z nìj netvoøí nejelegantnìjší letoun své doby. Vždy byl více než dvakrát tìžší, než jeho hlavní protivník Mitsubishi A6M Zero. Ale o eleganci jistì v efektivnosti vzdušného boje a potenciálu pro pøežití pilota až tak nejde. Hellcat byl pøedevším rváèem šitým na míru potøebám pilotù a specifice válèištì, pro které byl urèen. První variantu F6F-3 brzy doplnila F6F-5 se zmìnami v pøekrytu kabiny, krytù motoru, závìsníky pum a pøídavných nádrží. První vzdušný støet s nepøítelem pøišel 1. záøí 193, kdy se pod dávkami pùlpalcových kulometù dvou Hellcatù k zemi zøítila Emily. Svou pøevahu nad japonskými stíhaèkami ukázali piloti Hellcatù více než ukázkovì 16. února 19, kdy v oblasti Truku sestøelili více než 100 japonských letounù a dalších 150 znièili na zemi a to pøi vlastní ztrátì ètyø strojù. Jen o pìt dní pozdìji v oblasti Marianas Islands znièili pacifiètí rváèi ve vzduchu i na zemi dalších více než 160 letounù protivníka. Velmi èasté mohutné støety období bitvy o Filipínské moøe vyvrcholily 19. èervna 19 povìstným lovem mariánských krocanù, kdy piloti Hellcatù znièili více než 350 letounù protivníka. Další lov na krocany se uskuteènil ve dnech 1.. øíjna 19 nad oblastí Formosy bìhem tøí dnù nárokovali piloti Hellcatù pøes 300 vzdušných vítìzství pøi ztrátì 7 vlastních strojù. Když v øíjnu 19 Japonci zaèali zvyšovat své noèní útoky, pøišla potøeba nasazení noèních stíhaèù. Letouny P-61 od USAAF, které by mohly pomoci, byly pøíliš vzdálené. Proto byly urychlenì nasazeny noèní stíhací varianty Hellcatu, oznaèované jako F6F-5N a F6F-3N se zabudovaným radarem. Nová role pro Hellcaty pøišla koncem podzimu 19 pøi zvýšeném nasazení kamikaze, kdy museli jejich piloti zastavovat neobvykle útoèící protivníky, kteøí se zcela vyhýbali støetùm ve stíhacích soubojích. K dalším velkým bojùm, tentokrát již v oblasti japonských ostrovù, docházelo po celou první polovinu roku 195. Aèkoliv byl Hellcat koncem války postupnì nahrazován svým souputníkem FU Corsair, v bojové službì vydržel až do konce války. Pod názvem Hellcat F Mk I. a II. sloužilo nìkolik set tìchto strojù také u Royal Navy, zejména v Atlantiku pøi ochranì konvojù a také na Dálném východì. Podle statistik bylo vyrobeno 175 Hellcatù všech verzí. Pøi ztrátách 70 vlastních strojù dosáhli jejich piloti 5156 sestøelù. To je více než polovina všech vzdušných vítìzství USN a USMC. Z Hellcatu se tak za necelé dva roky bojové služby stal nejúspìšnìjší palubní letoun Pacifiku. Mohutný, na první pohled neforemný, jakoby bez elegance, hospodský rváè - divoký, silný, nebojácný poøez, který se tøikrát otoèil a byl schopný vybílit celý saloon. Takový byl Hellcat na pacifickém nebi.

2 ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilated room. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head. Pøed zapoèetím stavby si peèlive prostudujte stavební návod. Pøi používání barev a lepidel pracujte v dobøe vìtrané místnosti. Lepidla ani barvy nepoužívejte v blízkosti otevøeného ohnì. Model není urèen malým dìtem, mohlo by dojít k požití drobných dílù. Iire soigneusement la fiche d instructions avant d assembler. Ne pas utiliser de colle ou de peinture a ` proximité d une flamme nue, et aérer la piece de temps en temps. Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pie ces, ou passer un sachet vinyl sur la tete. Von dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit Belüftung öffnen. Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen. INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY BEND OHNOUT PLIER SIL VOUS PLAIT BITTE BIEGEN OPTIONAL VOLBA FACULTATIF NACH BELIEBEN PARTS OPEN HOLE VYVRTAT OTVOR FAIRE UN TROU OFFNEN INSTRUKTION SINNBILDEN SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ MONTAGE SYMÉTRIQUE SYMMETRISCHE AUFBAU DÍLY NOTCH ZÁØEZ L INCISION DER EINSCHNITT TEILE SYMBOLES REMOVE ODØÍZNOUT RETIRER ENTFERNEN APPLY EDUARD MASK AND PAINT POUŽÍT EDUARD MASK NABARVIT PIECES PLASTIC PARTS J> D> B> G> 80E 80J H> 80G 80H PE - PHOTO ETCHED DETAIL PARTS RP - RESIN PARTS eduard 1 1 -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte pøi stavbì. - COLOURS BARVY GSi Creos (GUNZE) 80F 80B 80D E> F> AQUEOUS Mr.COLOR C YELLOW FARBEN PEINTURE AQUEOUS Mr.COLOR H90 C7 CLEAR RED H91 C8 CLEAR YELLOW C6 FLAT WHITE H9 H 1 H306 C306 GRAY H51 C11 LIGHT GRAY H316 C316 WHITE H3 CLEAR GREEN C NAVY BLUE C7 INTERMEDIATE GREEN H77 C137 TIRE BLACK MC MC18 ALUMINIUM RUST Mr.METAL COLOR

3 E11 PE PE68 C7 PE PE8 E1 G35 PE8 PE G3 C7 PE1 PE10 PE11 PE5 E0 C7 PE6 PE C7 G50 DECAL PE55 PE5 PE PE53 PE51 G3 PE8 PE50 PE5 DECAL 1 PE1 pcs. DECAL PE56 PE57 A C7 PE3 PE59 PE58 DECAL 3 PE7 DECAL 7 PE3 PE1 PE81 PE6 PE PE9 PE9 PE81 PE61 DECAL 6 PE35 PE PE9 C7 PE80 PE79 PE81 PE3 G53 PE31 PLASTIC PE6 PE30 PE39 PE70 PE3 3

4 DECAL 8 PE60 G55 C7 G55 H9 G3 G50 A H9 G3 G50 PE36 PE38 G15 G53 C7 D D1 PE5 PE77 PE63 G8 C NAVY BLUE PE H77 C137 TIRE BLACK G39 PE7 D G39 C7 PE9 G IF YOU INSTAL THE FUEL TANK POKUD SE INSTALUJETE PØÍD. NÁDRŽ D1

5 E E16 E3 E7 E6 E15 E13 G MC18 ALUMINIUM G PE66 G1 G1 G3 H306 C306 GRAY H306 C306 GRAY G5 G3 PE66 DECAL 17 PE13 G5 PE1 G5 5

6 G H RUST MC H RUST G19 H RUST G1 G3 C7 B PE6 MC18 ALUMINIUM E J MC B9 G5 B1 B G5 MC J3 B10 CLEAR GREEN H13 H9 IF YOU INSTAL BOMB RACKS POKUD SE INSTALUJETE PUMOVÉ ZÁVÌSNÍKY B5 B3 E E5 B6 H10 H10 H90 C7 CLEAR RED 6

7 G38 G37 FWD G38 G7 G5 G37 G8 G8 G7 G5 FWD H9 H91 C8 CLEAR YELLOW H CLEAR GREEN H90 C7 CLEAR RED pcs. RP1 C NAVY BLUE CLOSED G8 OPEN G16 H316 C316 WHITE H316 C316 WHITE H77 C137 TIRE BLACK RP H5 7

8 L Undecarriage, wheel discs, wheel wells in lower surfaces color. Podvozkové šachty, nohy a støedy kol v barvì spodních ploch. H77 C137 TIRE BLACK G1 RP1+ RP R H77 C137 TIRE BLACK G1 RP1+ RP G11 G36 G36 G G11 G7 G9 G0 G H77 C137 TIRE BLACK G6 G1 G6 G5 G18 G17 H77 C137 TIRE BLACK G1 G51 G0 G10 G G G51 G PE75 PE76 L G0 G G51 G G17 G G G51 G37 G38 G18 G0 G G0 G1 G G5 G6 G51 G18 G0 G5 G6 G18 G0 G17 G G37 G G51 G1 G G38 R G G1 G31 G1 G FWD 8

9 E8 E18 E9 PE69 E19 PE83 B pcs. pcs. MC18 ALUMINIUM PE69 C PE83 PE67 PE65 PE8 MC18 ALUMINIUM PE65 MC MC PE65 PE65 MC PE65 PE65 MC MC MC PE65 PE65 G G G G G13 G13 F D 6 pcs. H51 C11 LIGHT GRAY E1 F E10 F1 H51 C11 LIGHT GRAY E 6 pcs. H51 C11 LIGHT GRAY F3 MC18 ALUMINIUM F H51 C11 LIGHT GRAY MC18 ALUMINIUM G9 9

10 F 3 pcs. E B C PE7 pcs. pcs. PE71 C B D 3 pcs. E D 3 pcs. G9 OPEN CLOSED H H1 G30 H9 CLEAR GREEN H6 H7 NOT INCLUDED IN THE KIT TENTO DÍL STAVEBNICE NEOBSAHUJE E17 10

11 H7 RP1 pcs. H1 - CLOSED G1+ G36 pcs. H - OPEN G1+ G11 pcs. F6F-5 LATE 1/8 BRASSIN ACCESSORIES R engine 1/8 Eduard HVAR rockets 1/8

12 A VF-1 or VBF-1, USS Randolph, May, 195 This aircraft from Carrier Air Group 1 was photographed onboard the USS Randolph (CV-15). The white geometric identification symbols (so-called G symbols ) were introduced on the 7th of January, 195, to standardize the variety of carrier air group markings. The symbols identified the parent carrier. However these markings proved to be hard to remember and difficult to describe on the radio. Therefore a new identification system consisting of one or two letters was ordered on July 7th, 195. The Randolph took part in combat against Japan from February 10th, 195 when it participated in an attack on the Tokyo area the first aircraft carrier attack on the Japanese homeland since the famous Doolittle raid in 19. On March 11th, she was hit by a Kamikaze while in Ulithi. Within a few days, she was back in service and fought against the Japanese until the end of WW. Tento letoun by vyfotografován na palubì letadlové lodi Randolph (CV-15). Výrazné bílé zbarvení svislé ocasní plochy a køidélek bylo rozpoznávacím znakem letadel z paluby Randolphu. Tyto geometrické obrazce, zvané G-symbols, byly oficiálnì zavedeny 7. ledna 195 a používaly se až do 7. èervence 195. Poté byly nahrazeny jednoèi dvoupísmenným kódem. Dùvodem zmìny byla obtížná zapamatovatelnost a sdìlitelnost prostøednictvím vysílaèky. Randolph se úèastnil bojù proti Japonsku od 10. února 195, kdy se stal souèástí útoku na Tokyo provního útoku na japonské mateøské ostrovy vedeného z palub letadlových lodí od památného náletu bombardérù plk. Doolittla v roce 19. Dne 11. bøezna byl v kotvišti v Ulithi zasažen letounem kamikaze. Bìhem nìkolika dní se však zapojil zpìt do váleèného úsilí, kde setrval až do konce války FF H90 7 H9 H MC MC 3 1 BLACK NAVY BLUE YELLOW WHITE 6

13 B LCDR T. Hugh Winters, Jr., VF-19, USS Lexington, late October, 19 This Hellcat, named Hanger Lilly, was flown by LCDR T. Hugh Winters, Jr., CAG-19. Eight killmarks on the fuselage appeared on this Hellcat in late October, just a few days before Winters last kill. Winters achieved his last victory on November 5, 19. He destroyed an Oscar fighter over Manila, the Philippines, bringing his score to eight confirmed and one unconfirmed kills. Na tomto stroji létal fregatní kapitán T. Hugh Winters, Jr., velitel CAG-19. Ten jej pojmenoval Hanger Lilly. Letoun létal v této podobì jen pár dní pøed tím, než Winters dosáhl svùj poslední sestøel a uzavøel své skóre na osmi jistých a jednom potvrzeném sestøelu. Tím posledním byla japonská stíhaèka typu Oscar sestøelená 5. listopadu 19 nad filipínskou Manilou H90 7 H9 H MC MC 3 BLACK NAVY BLUE YELLOW 13

14 C VF-9, USS Cabot, January March, 195 This Hellcat, as well as others in this kit, wears the typical late-war naval camouflage scheme of overall Gloss Sea Blue. The white symbols on the fin and ailerons identify this aircraft as being from the Cabot (CVL-8). These markings, the so-called G-symbols, were sprayed on the aircraft using templates, often not very carefully. The Cabot took part in the war against Japan till March, 195 when she was sent to the States for overhaul. She survived a Kamikaze attack on November 5th, 19 and lost 6 men, killed or injured. Carrier Air Group 9 flew from Cabot s deck from October 19 to April 195. Tento Hellcat z VF-9, stejnì jako další stroje nabízené v této stavebnici, nese typické kamuflážní schéma této fáze konfliktu v Pacifiku, tvoøené lesklou tmavì modrou barvou na všech plochách. Bílé symboly na svislé ocasní ploše a køidélkách oznaèovaly pøíslušnost letadel k CVL-8 Cabot. Toto oznaèení, tzv. G-symbols bylo na letouny støíkáno dle šablon, mnohdy pomìrnì nedbale. Lehká letadlová loï Cabot (CVL-8) se podílela na bojích proti Japonsku až do bøezna 195, kdy byla odeslána do Státù ke generální opravì. Pøestála též zásah kamikaze dne 5. listopadu 19, který zranil èi zabil 6 mužù osádky. Letecká skupina 9 pùsobila z její paluby od øíjna 19 do dubna FF H90 7 H9 0 H MC MC 3 BLACK NAVY BLUE YELLOW WHITE 6

15 D White 115, Death and Destruction, BuNo 753, ENS Donald McPherson, Bill Kingston, Jr., and Lyttleton Ward, VF-83, USS Essex, May 5th, 195 From the end of January, 195, US Navy aircraft in the Pacific carried striking geometric symbols. Markings such as the hourglass belonged to aircraft of the USS Essex. White 115 also had an emblem consisting of a skull and crossbones and the inscription Death and Destruction. The victory tally painted on the cockpit sides possibly includes the total of the pilots that flew the plane. White 115 was mostly flown by Ensigns Donald McPherson, Bill Kingston, Jr., and Lyttleton Ward, downing three Alfs and one Oscar during one of the most concentrated Kamikaze attacks on TF-58 ships on May th, 195. During this event, Ward attained ace status. Od konce ledna 195 nesly stroje amerického námoønictva v Pacifiku výrazné geometrické symboly. Symbol pøesýpacích hodin patøil strojùm letadlové lodi USS Essex. Bílá 115 nesla emblém lebky se zkøíženými hnáty a nápis "Death And Destruction" a sestøely pod kabinou, které pravdìpodobnì representovaly skóre stroje. Letoun byl používán rùznými piloty, lety na nìm absolvovali Donald McPherson, Bill Kingston Jr. a Lyttleton Ward, jen dne.kvìtna 195 bìhem jednoho z nejvìtších útokù pilotù Kamikaze na plavidla TF-58 na tomto stroji dosáhl tøí sestøelù strojù Alf a jednoho sestøelu Oscara a zároveò i statutu esa FF H H90 7 H9 H MC MC 3 BLACK NAVY BLUE H316 YELLOW WHITE

16 F6F-5 late STENCIL VARIANTS W M Q O N EE R BB Z L P T X F B D AA I J A J A J V pcs CC S K K H G G E C C pcs N pcs K U DD Z X W 3 sets D1 B G Y T P F, F (F1, F) 6 sets II HH GG EDUARD M.A., 01 Printed in Czech Republic

PLASTIC PARTS. Mr.COLOR BLACK RED YELLOW SILVER RLM70 BLACK GREEN FLAT BLACK RED BROWN RLM02 GRAY RLM66 BLACK GRAY RLM76 LIGHT BLUE TIRE BLACK

PLASTIC PARTS. Mr.COLOR BLACK RED YELLOW SILVER RLM70 BLACK GREEN FLAT BLACK RED BROWN RLM02 GRAY RLM66 BLACK GRAY RLM76 LIGHT BLUE TIRE BLACK 0 eduard Fw 90D- : WEEKEND PLASTIC PARTS EDITION Q> N> W> 0 0 9 V> 9 9 0 X> 0 9 0 0 9 9 0 9 0 9 Y> 9 0 0 9 C C C C C C C C C 0 ATTENTION 9 UPOZORNENÍ Mr.COLOR BLACK RED YELLOW SILVER RLM0 BLACK GREEN FLAT

Více

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. -

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. - 742 SpitfireMk.VI 1/72 A> 70120 A PLASTICPARTS B> 70120 B C> 70120 C D> F> E> 70120 D 70120 E GUNZE 70120 F H4 C4 YELLOW H12 H13 C3 FLAT RED H33 C81 RUSSET H51 C11 LIGHT GULL GRAY H71 C21 MIDDLE STONE

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 3741 1:35 Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II PLASTIC PARTS A> B> C> D> eduard WEEKEND EDITION E> F> G> 2 pcs. H> 2 pcs. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly

Více

C11 LIGHT GRAY C14 NAVY BLUE C27 INTER. GREEN C33 FLAT BLACK

C11 LIGHT GRAY C14 NAVY BLUE C27 INTER. GREEN C33 FLAT BLACK 8433 1:48 F6F-3 Hellcat PLASTIC PARTS eduard WEEKEND EDITION A> C> E> G> H> Mr.COLOR C11 LIGHT GRAY C NAVY BLUE INTER. GREEN FLAT BLACK C47 CLEAR RED C48 CLEAR YELLOW C INTER. BLUE C137 TIRE BLACK C138

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 8412 1:48 MiG-21R PLASTIC PARTS A> C> D> 820 A 820 C 820 D eduard WEEKEND EDITION E> 2 pcs. 820 E F> 820 F G> 820 G SF - SUPER FABRIC H> P> 820 P R> 820 H 820 R C C5 Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE LIGHT

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 826 :8 MiG-2MF PLASTIC PARTS eduard WEEKEND EDITION PLASTIC PARTS A> B> C> D> E> 2 pcs. F> G> H> C C3 C C5 Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE LIGHT GRAY C3 NEUTRAL GRAY GREEN FLAT BLACK C3 SKY BLUE C7 CLEAR

Více

PLASTIC PARTS 8170 P C2 C3 C4 C18 C41 C54 C60

PLASTIC PARTS 8170 P C2 C3 C4 C18 C41 C54 C60 0 : N> eduard Fw 0D- PLASTIC PARTS P> 0 N WEEKEND 0 P EDITION R> 0 R W> 0 W 0 0 Y> 0 0 ATTENTION 0 0 0 0 0 Y 0 0 X 0 X> C C C C C C C C UPOZORNENÍ Mr.COLOR BLACK RED YELLOW RLM0 BLACK GREEN FLAT BLACK

Více

eduard F.2B Brisfish 1/48

eduard F.2B Brisfish 1/48 1/48 eduard 1118 LIMITED EDITION F.B Brisfish ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in

Více

F6F-5N Nightfighter 7079

F6F-5N Nightfighter 7079 FF-5N Nightfighter 7079 US NAVY WWII FIGHTER :72 SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in

Více

8413F6F-5Nightfighter 1/48

8413F6F-5Nightfighter 1/48 8413F6F-5ightfighter 1/48 PLASTIC PARTS B> D> J> 8220 B 8220 J 8220 D E> 8220 E G> 8220 G F> 8220 F H> 8220 H RP - RESI PARTS 1 2 5 6 7 8 9 10 11 GUZE H1 C1 WHITE H11 C62 FLAT WHITE H12 H27 C44 TA H47

Více

F6F-5 Hellcat :72 SCALE PLASTIC KIT US NAVY WWII FIGHTER. intro. úvodem

F6F-5 Hellcat :72 SCALE PLASTIC KIT US NAVY WWII FIGHTER. intro. úvodem F6F-5 Hellcat 7077 US NAVY WWII FIGHTER :72 SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in terms

Více

A> B> C> D> E> G> UPOZORNENÍ ACHTUNG ATTENTION PLASTIC PARTS INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES

A> B> C> D> E> G> UPOZORNENÍ ACHTUNG ATTENTION PLASTIC PARTS INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES 84144 1:48 Bf 110E PLASTIC PARTS A> B> C> D> eduard WEEKEND EDITION 8200 A 8200 B 8200 C 8200 D E> G> 8200 E 8200 G F> H> 8200 F 8200 H J> 8200 J Mr.COLOR C3 C4 C5 RED YELLOW BLUE C7 BROWN C18 RLM 70 FLAT

Více

PLASTIC PARTS T> 8230 T C13 NEUTRAL GRAY C19 SANDY BROWN C27 INTERIOR GREEN C33 FLAT BLACK C41 RED BROWN C42 MAHOGANY C43 WOOD BROWN C47 CLEAR RED

PLASTIC PARTS T> 8230 T C13 NEUTRAL GRAY C19 SANDY BROWN C27 INTERIOR GREEN C33 FLAT BLACK C41 RED BROWN C42 MAHOGANY C43 WOOD BROWN C47 CLEAR RED 84127 1:48 C> 820 C MiG-21PF PLASTIC PARTS D> 820 D E> 2 pcs. eduard WEEKEND 820 E EDITION S> 820 S T> 820 T U> 820 U V> Mr.COLOR Mr.COLOR 820 V C2 BLACK C66 BRIGHT GREEN C RED 7 LIGHT BLUE C4 YELLOW 7

Více

Aero L-39ZA Albatros

Aero L-39ZA Albatros 1/72 eduard 701 Aero L-ZA Albatros Aero L- Albatros is one of the most popular training jets in the world. Produced in large series since the early 70's, these aircraft are still in operational service

Více

F6F-5 7077 1:72 SCALE PLASTIC KIT US NAVY WWII FIGHTER. intro. úvodem 7077 - NAV1

F6F-5 7077 1:72 SCALE PLASTIC KIT US NAVY WWII FIGHTER. intro. úvodem 7077 - NAV1 F6F-5 7077 US NAVY WWII FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in terms of kill

Více

F6F-5 early :48 SCALE PLASTIC KIT. intro. úvodem

F6F-5 early :48 SCALE PLASTIC KIT. intro. úvodem F6F-5 early 8225 US NAVY WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in terms

Více

eduard L-39 Albatros LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/72

eduard L-39 Albatros LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/72 1/72 eduard 2106 LIMITED EDITION DUAL COMBO L-9 Albatros ATTENTION UPOZORNĚNÍ ACHTUNG ATTENTION GB CZ D F Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near

Více

7,70 m Hmotnost prázdného letounu: 789 kg Hmotnost vzletová:

7,70 m Hmotnost prázdného letounu: 789 kg Hmotnost vzletová: Roland C.II Walfish 0 :4 FIRST, A FEW WORDS When the new Roland C.II biplane reached the front lines in March 9, they were the smallest, fastest and best climbing class "C aircraft in German service. Although

Více

Československé patnáctky 4441

Československé patnáctky 4441 Československé patnáctky SOVIET FIGHTER :SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! úvodem MiG- se zapsal do historie československého letectví nesmazatelným písmem. Nebyl sice prvním proudovým letounem ve výzbroji

Více

Avia B.534 III.serie

Avia B.534 III.serie Avia B.534 III.serie 70101 CZECHOSLOVAK BIPLANE FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT úvodem Avia B.534 vznikla v roce 1934 vývojem základního typu B.34. Z této konstrukce, která byla vyrobena v malé sérii pro

Více

Fw 190A-8 universal wings

Fw 190A-8 universal wings 7443 1/72 Fw 190A-8 universal wings ÚVODEM Ve druhé polovině 2.světové války patřil Focke-Wulf Fw 190 různých verzí k tomu nejlepšímu, čím Luftwaffe disponovala. Stíhací verze Fw 190 představovaly výkonný,

Více

Fokker Dr.I. eduard WEEKEND EDITION

Fokker Dr.I. eduard WEEKEND EDITION 8492 1:48 intro Fokker Dr.I eduard WEEKEND EDITION The appearance of the British Sopwith Triplane at the beginning of 1917 saw the elimination as an advantage of climb and turn rates of the German Albatros

Více

#4434. MF / MiG-21 in Czechoslovak service 1/144 SCALE PLASTIC KIT SOVIET SUPERSONIC FIGHTER ÚVODEM

#4434. MF / MiG-21 in Czechoslovak service 1/144 SCALE PLASTIC KIT SOVIET SUPERSONIC FIGHTER ÚVODEM MF / MiG-21 in Czechoslovak service SOVIET SUPERSONIC FIGHTER 1/144 SCALE PLASTIC KIT ÚVODEM #4434 MiG-21 byl další konstrukcí kanceláře Mikojan-Gurjevič, která se zařadila do výzbroje Sovětského svazu,

Více

Spad XIII American Eagle 1142

Spad XIII American Eagle 1142 Spad XIII American Eagle 42 1:48 SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! FIRST, A FEW WORDS The French SPAD S.XIII evolved as a development of the successful S.VII. With the use of the more powerful Hispano-Suiza

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84144 1:48 Bf 110E PLSTIC PRTS > B> C> D> eduard WEEKEND EDITION 8200 8200 B 8200 C 8200 D E> G> 8200 E 8200 G F> H> 8200 F 8200 H J> 8200 J Mr.COLOR C3 C4 C5 RED YELLOW BLUE C7 BROWN C18 RLM 70 FLT BLCK

Více

1:72. eduard. Albatros D.V. INTRODUCTION

1:72. eduard. Albatros D.V. INTRODUCTION Albatros D.V 021 1:2 eduard DUAL COMBO! Albatros D.V. INTRODUCTION In mid-19, the Albatros D.III fighter was developed. It was inspired along the same conceptual lines as the Nieuport. The new type was

Více

F6F-3 Hellcat :72 SCALE PLASTIC KIT US NAVY WWII FIGHTER. intro. úvodem

F6F-3 Hellcat :72 SCALE PLASTIC KIT US NAVY WWII FIGHTER. intro. úvodem F6F-3 Hellcat 7076 US NAVY WWII FIGHTER 1: SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in terms

Více

Hellcat Mk.I / Mk.II 7078

Hellcat Mk.I / Mk.II 7078 Hellcat Mk.I / Mk.II 7078 US NAVY WWII FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes

Více

eduard Bristol F.2B Nightfighter

eduard Bristol F.2B Nightfighter 1/8 eduard 8 Bristol F.B Nightfighter ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilated

Více

NIEUPORT Ni 21. Technickádata: motor Le Rhone 9C 80 k, rozpìtí 8,16 m, délka 5,80 m, plocha køídla 2

NIEUPORT Ni 21. Technickádata: motor Le Rhone 9C 80 k, rozpìtí 8,16 m, délka 5,80 m, plocha køídla 2 /8th scale kit 807 NIEUPORT Ni The Nieuport combined a Ni 7 airframe with a Ni Le Rhone 9C 80-hp rotary engine, instead of the more powerful 0-hp engine of the Nieuport 7. The Nieuport was designed for

Více

FOKKER Dr.I. Wingspan 7,19 m Climb Lenght Engine Oberursel Ur II 110 HP Armament 2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62

FOKKER Dr.I. Wingspan 7,19 m Climb Lenght Engine Oberursel Ur II 110 HP Armament 2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62 / scale kit 0 Fokkerùv trojplošník stále zùstává jedním z nejznámìjších, nejslavnìjších i nejzáhadnìjších letadel všech dob. Jeho zrod je ponìkud zahalen v mlze mýtù a nepøesných tvrzení, nicménì je pravdou,

Více

Fokker E.III 1/72. intro. úvodem

Fokker E.III 1/72. intro. úvodem 7444 1/72 Fokker E.III intro In early 1915 all of the air forces taking part in the battles over the western front, solved the problem of how combat planes could be armed. The most effective offensive

Více

#8079. X-1 Mach Buster 1/48 SCALE PLASTIC KIT US SUPERSONIC X-PLANE. ProfiPACK INTRO ÚVODEM

#8079. X-1 Mach Buster 1/48 SCALE PLASTIC KIT US SUPERSONIC X-PLANE. ProfiPACK INTRO ÚVODEM X-1 Mach Buster US SUPERSONIC X-PLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK INTRO #8079 The X-1, built by the Buffalo based Bell Aircraft Corporation, came into being as a result of an initiative by the USAAF,

Více

Yak-1b :48 SCALE PLASTIC KIT SOVIET WWII FIGHTER

Yak-1b :48 SCALE PLASTIC KIT SOVIET WWII FIGHTER Yak-1b 1194 SOVIET WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT úvodem Jak-1 má svého předchůdce v letounu I-26. Oficiální zadání požadovalo stavbu dvou prototypů. První z nich měl splňovat tyto požadavky: maximální

Více

P-40M Warhawk. 600total built. Most of them saw service with Australia, New Zealander and South African squadrons but 170 aircraft.

P-40M Warhawk. 600total built. Most of them saw service with Australia, New Zealander and South African squadrons but 170 aircraft. /8 eduard 808 P-0M Warhawk It is certain that the P-0 Warhawk/Kittyhawk wasn't the best fighter in WWI, but these aircraft were produced in huge numbers and delivered to the allied air forces in large

Více

Fokker E.IV. Empty weight: 465 kg Lenght: 7.45 m. Loaded weight: 722 kg Armament: 2xSpandau 7.92 machine guns

Fokker E.IV. Empty weight: 465 kg Lenght: 7.45 m. Loaded weight: 722 kg Armament: 2xSpandau 7.92 machine guns / eduard 0 Fokker E.IV The prototype of the Fokker E.IV was given the factory designation M. and built in early fall,. The basic idea was to improve the successful fighter monoplane design. The Fokker

Více

# Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72 SCALE PLASTIC KIT BRITISH FIGHTER. ProfiPACK ÚVODEM

# Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72 SCALE PLASTIC KIT BRITISH FIGHTER. ProfiPACK ÚVODEM Spitfire Mk.XVI Bubbletop BRITISH FIGHTER 1/72 SCALE PLASTIC KIT #70126 ProfiPACK ÚVODEM V září 1941 se na evropské obloze objevil dosud neznámý německý stíhací letoun poháněný hvězdicovým motorem. Nová

Více

Bristol Fighter :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER

Bristol Fighter :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER Bristol Fighter 87 BRITISH WWI FIGHTER :48 SCALE PLASTIC KIT intro The Bristol F.B Fighter, a British two-seat biplane fighter and reconnaissance aircraft, had its roots in Frank Barnwell s design studies,

Více

J33 L37 M28 J32 BE4 K17 M20 L10 L2 L2 L53 M25 L21 M23 M27 K22 L50 M30 K11 BE5 H32 H32 H3 3 RED FIELD GRAY FIELD GRAY K13 H32 FIELD GRAY H32 FIELD GRAY

J33 L37 M28 J32 BE4 K17 M20 L10 L2 L2 L53 M25 L21 M23 M27 K22 L50 M30 K11 BE5 H32 H32 H3 3 RED FIELD GRAY FIELD GRAY K13 H32 FIELD GRAY H32 FIELD GRAY L37 H3 3 RED J K13 M28 A1 J32 H BE4 H76 61 BURNT IRON K17 M20 J3 H18 28 STEEL H 344 RUST M25 K8 H76 61 BURNT IRON M23 L21 L53 L10 L2 L2 H76 61 BURNT IRON H18 28 STEEL H18 28 STEEL M27 J7 K22 L50 K2 M30

Více

GERMAN WW II HEAVY FIGHTER

GERMAN WW II HEAVY FIGHTER Focke-Wulf Fw 190D-9 1 GERMAN WW II HEAVY FIGHTER 1: SCALE PLASTIC KIT Focke-Wulf Fw 190D-9 úvod Jan Zdiarský Váha, kterou na sobě ve stíhacím letectvu Luftwaffe nesl Fw 190A, byla enormní. Velmi univerzální

Více

Pfalz D.IIIa 8047 DUAL COMBO! eduard

Pfalz D.IIIa 8047 DUAL COMBO! eduard Pfalz D.IIIa 047 1:4 SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! FIRST, A FEW WORDS Pfalz D.III was, together with the Albatros D.V and Fokker Dr.I, one of the three main classic German dog-fighters from Fall 1917 until

Více

ALBATROS D.II (LVG) 1/48 eduard

ALBATROS D.II (LVG) 1/48 eduard / eduard 00 ALBATROS D.II (LVG) During early months of, the German Fokker monoplane fighters became be outclassed by new allied fighters, DH 2 and Ni.The German response was the introducing of the new

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84136 1:48 intro Spitfire Mk.IX late version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

1:48 SCALE PLASTIC KIT

1:48 SCALE PLASTIC KIT F6F-5N Hellcat 8226 US NAVY WWII NIGHT FIGHTER 1:8 SALE PLASTI KIT F6F Hellcat intro by Jan Zdiarský There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with

Více

PLASTIC PARTS. Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE C1 C3 C4 C5 LIGHT GRAY NEUTRAL GRAY SANDY BROWN INTERIOR GREEN FLAT BLACK WOOD BROWN CLEAR RED

PLASTIC PARTS. Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE C1 C3 C4 C5 LIGHT GRAY NEUTRAL GRAY SANDY BROWN INTERIOR GREEN FLAT BLACK WOOD BROWN CLEAR RED 84129 eduard MiG-21SMT 1:48 WEEKEND PLASTIC PARTS A> B> EDITION PLASTIC PARTS C> E> 2 pcs. D> F> K> G> C3 C5 C 3 9 3 7 C51 C0 C2 ATTENTION UPOZORNENÍ Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE GREEN LIGHT GRAY NEUTRAL

Více

První doma 1189. La-5FN. La-7. Československé lavočky 1:48 SCALE PLASTIC KIT

První doma 1189. La-5FN. La-7. Československé lavočky 1:48 SCALE PLASTIC KIT První doma 89 Československé lavočky :8 SCALE PLASTIC KIT La-FN Za předchůdce La- je považován stíhací letoun LaGG-. Tato stíhačka z konstrukční kanceláře vedené trojicí Lavočkin, Gorbunov, Gudkov se do

Více

První doma :48 SCALE PLASTIC KIT. La-5FN. La-7

První doma :48 SCALE PLASTIC KIT. La-5FN. La-7 První doma 89 Èeskoslovenské lavoèky :8 SCALE PLASTIC KIT La-FN Za pøedchùdce La- je považován stíhací letoun LaGG-. Tato stíhaèka z konstrukèní kanceláøe vedené trojicí Lavoèkin, Gorbunov, Gudkov se do

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84137 1:48 intro Spitfire Mk.IX early version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior

Více

1:48 SCALE PLASTIC KIT

1:48 SCALE PLASTIC KIT F6F-3 Hellcat 8221 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in terms of kill : loss ratio

Více

Messerschmitt Bf /48 eduard

Messerschmitt Bf /48 eduard / eduard 03 Messerschmitt Bf-0 The BWF Company (latter Messerschmitt A.G.) designed the Messerschmitt Bf-0Taifun in 93. The original design was for a light tourist double seater, developed for the German

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84136 1:48 intro Spitfire Mk.IX late version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 8417 1:48 intro Spitfire Mk.IX early version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

Hellcat 1:48 R0006. F6F-5K, Chincoteague Naval Air Station, Virginia, 1949

Hellcat 1:48 R0006. F6F-5K, Chincoteague Naval Air Station, Virginia, 1949 Hellcat R0006 1:48 A FEW WORDS FIRST There are few aircraft types that took part in combat during World War Two, that can be described with such one sided outcomes in terms of kill : loss ratio as the

Více

Spitfire Mk.IXc 4429

Spitfire Mk.IXc 4429 Spitfire Mk.IXc 29 BRITISH WWII FIGHTER 1:1 SCALE PLASTIC KIT intro In September 191, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

DH-2 8094 1:48 SCALE PLASTIC KIT

DH-2 8094 1:48 SCALE PLASTIC KIT DH-2 8094 FRENCH WWI FIGHTER :48 SCALE PLASTIC KIT eduard INTRODUCTION The Airco DH-2 was the second design of Geoffrey de Haviland. Thanks to its pusher configuration, it was the first British aircraft

Více

SSW D.III 8256 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WW I FIGHTER. E SSW D.III 3025/18, Trevír, prosinec 1918 až leden 1919. úvodem

SSW D.III 8256 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WW I FIGHTER. E SSW D.III 3025/18, Trevír, prosinec 1918 až leden 1919. úvodem SSW D.III 856 GERMAN WW I FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT úvodem Koncern Siemens Schuckert Werke se do výroby letadel zapojil již v roce 1907, ale až v roce 1916 se stavba letadel dostala na početně vyšší

Více

Avia B.534 IV.serie 70102

Avia B.534 IV.serie 70102 Avia B.534 IV.serie 70102 CZECHOSLOVAK WWII AIRCRAFT 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro The Avia B.534 was developed in 1934 as an extension of the B.34 fighter. In this incarnation, which was produced in small

Více

MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem NAV1

MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem NAV1 7423 1:72 intro MiG-15 eduard WEEKEND EDITION MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet Union. It played

Více

GERMAN WWII LIAISON PLANE

GERMAN WWII LIAISON PLANE Bf 108 8054 GERMAN WWII LIAISON PLANE 1:48 SCALE PLASTIC KIT FIRST, A FEW WORDS The BWF Company (latter Messerschmitt A.G.) designed the Messerschmitt Bf-108 Taifun in 1934. The original design was for

Více

eduard Spad XIII early

eduard Spad XIII early 1/72 eduard LIMITED EDITION DUAL COMBO 2105 Spad XIII early ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame

Více

eduard Albatros D.V LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/48

eduard Albatros D.V LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/48 1/4 eduard LIMITED EDITION DUAL COMBO 24 Albatros D.V ATTENTION UPOZORNĚNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and

Více

ALBATROS D.II. 1/48 eduard

ALBATROS D.II. 1/48 eduard / eduard 0 ALBATROS D.II During early months of, the German Fokker monoplane fighters became be outclassed by new allied fighters, DH and Ni.The German response was the introducing of the new biplane designs,

Více

NIEUPORT Ni 11. Technická data (s motorem Le Rhone 9C 80 k): rozpìtí 2

NIEUPORT Ni 11. Technická data (s motorem Le Rhone 9C 80 k): rozpìtí 2 /8th scale kit 8070 NIEUPORT Ni The Nieuport was designed by the company design team led by Gustav Delage in late 9 as a small single seat derivative of the larger Nieuport 0. The aircraft was designed

Více

Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II

Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II 3715 GERMAN WWII HEAVY TANK 1:35 SCALE PLASTIC KIT intro The roots of the Tiger II can be traced back to 1942 when the development of a new heavy tank was launched. The new

Více

1:48 SCALE PLASTIC KIT. eduard

1:48 SCALE PLASTIC KIT. eduard Albatros D.II 8082 1:48 SCALE PLASTIC KIT eduard During early months of 1, the German Fokker monoplane fighters became be outclassed by new allied fighters, DH 2 and Ni. The German response was the introducing

Více

Liberator B.Mk.VI in CBI 2110

Liberator B.Mk.VI in CBI 2110 Liberator B.Mk.VI in CBI 20 British WWII Heavy Bomber :72 SCALE PLASTIC KIT intro The Consolidated B-2 Liberator four-engined heavy bomber is one of WWII's flying legends. Along with another famous bomber,

Více

NATO Falcons :48 SCALE PLASTIC KIT

NATO Falcons :48 SCALE PLASTIC KIT NATO Falcons 1172 US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro The F-16 Fighting Falcon is a world-wide known multirole jet fighter aircraft. Originally was developed as an air superiority day fighter

Více

Spad XIII 7053 FRENCH WWI FIGHTER. eduard FIRST, A FEW WORDS NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Technické údaje: Specifications:

Spad XIII 7053 FRENCH WWI FIGHTER. eduard FIRST, A FEW WORDS NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Technické údaje: Specifications: Spad XIII 70 FRENCH WWI FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT FIRST, A FEW WORDS The French SPAD S.XIII evolved as a development of the successful S.VII. With the use of the more powerful Hispano-Suiza HS 8Be,

Více

Hellcat Mk.I/ Mk.II 8223

Hellcat Mk.I/ Mk.II 8223 Hellcat Mk.I/ Mk.II 822 1:48 SCALE PLASTIC KIT Hellcat Mk.I & Hellcat Mk.II intro By 194, it became apparent to the British FAA that their carrier based fighters were incapable of fulfilling all the requirements

Více

UTI MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem 7433 - NAV1

UTI MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem 7433 - NAV1 74 1:7 intro UTI MiG-15 eduard WEEKEND EDITION MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet Union. It played

Více

MiG-15 4443 DUAL COMBO! 1:144SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER

MiG-15 4443 DUAL COMBO! 1:144SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER MiG-15 4443 SOVIET FIGHTER 1:144SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! úvodem Stíhací letoun MiG-15 se stal jedním ze symbolů rozmachu poválečného letectví, zejména pak vývoje techniky na straně vojenského bloku

Více

SH32016 Mohawk Mk.IV

SH32016 Mohawk Mk.IV NÁVOD / INSTRUCTION SH06 Mohawk Mk.IV When the war had broke out both Great Britain and France begun to strengthen their air forces. This was achieved not only by increasing of the domestic aircraft production

Více

Spitfire Mk.VIII 8284

Spitfire Mk.VIII 8284 Spitfire Mk.VIII 828 BRITISH WWII FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro In September 191, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior

Více

Avia B.534 III.série

Avia B.534 III.série 8478 1/48 Avia B.534 III.série INTRO The Avia B.534 was developed in 1934 as an extension of the B.34 fighter. In this incarnation, which was produced in small numbers for the Czechoslovak Air Force (the

Více

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS: AVIA B III.série 89 :8 eduard NĚKOLIK SLOV ÚVODEM Avia B vznikla v roce 9 vývojem základního typu B. Z této konstrukce, která byla vyrobena v malé sérii pro československé letectvo (většina vyrobených

Více

AVIA B-534 SVZ 1146 SLOVAK WWII FIGHTER. eduard FIRST, A FEW WORDS NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

AVIA B-534 SVZ 1146 SLOVAK WWII FIGHTER. eduard FIRST, A FEW WORDS NĚKOLIK SLOV ÚVODEM AVIA B-3 SVZ 1 SLOVAK WWII FIGHTER 1: SCALE PLASTIC KIT FIRST, A FEW WORDS The Avia B-3 was developed in 193 as an extension of the B-3 fighter. In this incarnation, which was produced in small numbers

Více

Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II

Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II 3715 GERMAN WWII HEAVY TANK 1:35 SCALE PLASTIC KIT intro The roots of the Tiger II can be traced back to 1942 when the development of a new heavy tank was launched. The new

Více

Naši se vracejí :144 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWII FIGHTER

Naši se vracejí :144 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWII FIGHTER Naši se vracejí 32 BRITISH WWII FIGHTER 1:1 SCALE PLASTIC KIT QUATTRO COMBO! intro In September 191, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane

Více

DH :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER

DH :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER DH-2 8094 BRITISH WWI FIGHTER :48 SCALE PLASTIC KIT intro The Airco DH-2 was the second design of Geoffrey de Haviland. Thanks to its pusher configuration, it was the first British aircraft capable of

Více

Top Falcons 1173 1:48 SCALE PLASTIC KIT. E version A Block 15AM OCU, s/n 90-0947, NSAWC, NAS Fallon, 2003-2008

Top Falcons 1173 1:48 SCALE PLASTIC KIT. E version A Block 15AM OCU, s/n 90-0947, NSAWC, NAS Fallon, 2003-2008 Top Falcons 117 US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro The F-16 Fighting Falcon is a world-wide known multirole jet fighter aircraft. Originally was developed as an air superiority day fighter

Více

Draken 1135 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Draken 1135 1:48 SCALE PLASTIC KIT Draken 1135 SWEDISH FIGHTER 1:48 SALE PLASTI KIT úvodem Zemí, které jsou schopny vyvinout nadzvukový bojový letoun, není mnoho a Švédsko mezi nì patøí prakticky od samého zaèátku nadzvukové éry díky spoleènosti

Více

P-38J over Europe 1170

P-38J over Europe 1170 P-J over Europe 1170 US WWII FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro Lockheed P- Lightning vznikl na základì požadavkù amerického armádního letectva. Vìhlasu dosáhl nejen díky výkonùm na druhováleèné obloze,

Více

Bf 110E eduard intro úvodem

Bf 110E eduard intro úvodem 7419 1:72 intro Bf 110E eduard WEEKEND EDITION The first pages of history for the famous Zerstörer Bf 110 were written at the end of 1934, when C-Amt RLM (the technical branch of the Reich's Air Ministry)

Více

FOKKER F.I. to 1000m in 2,9min. 157 km/h

FOKKER F.I. to 1000m in 2,9min. 157 km/h /th scale kit 0 The Fokker Triplane is the best known, most glamorous as well as one of the most mysterious aircraft of all time. Its birth is hidden in a bit of a fog. The Fokker Dr.I was the result of

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 7422 1:72 intro Bf 110G-4 eduard WEEKEND EDITION The first pages of history for the famous Zerstörer Bf 110 were written at the end of 1934, when C-Amt RLM (the technical branch of the Reich's Air Ministry)

Více

Albatros D.III OEFFAG

Albatros D.III OEFFAG Albatros D.III OEFFAG 25 8242 AUSTRO-HUNGARIAN WWI FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT Albatros D.III (Oef) V druhé polovinì roku 1916 zaèalo nìmecké letectvo zavádìt do výzbroje nové stíhaèky Albatros D.I,

Více

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem MiG-15bis 7056 SOVIET FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

eduard Pfalz D.III 1/48

eduard Pfalz D.III 1/48 1/ eduard 111 IMITED EDITION Pfalz D.III ATTENTION UPOZONÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well

Více

Bf 109E-4 1:48 SCALE PLASTIC KIT. intro. úvodem

Bf 109E-4 1:48 SCALE PLASTIC KIT. intro. úvodem Bf 109E- GERMAN WWII FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT 826 intro No other aircraft of the German Luftwaffe is so intimately connected with its rise and fall in the course of the Second World War than the Messerschmitt

Více

Bundesfighter 1195. úvodem US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Bundesfighter 1195. úvodem US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT Bundesfighter 1195 US SUPERSONIC FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro The development of the F-10 Starfighter was launched by the Lockheed company at the very beginning of the 50s, inspired by Korean War

Více

1/ Bf109G-6MTRegensburg

1/ Bf109G-6MTRegensburg 84143 Bf109G-6MTRegensburg 1/48 INTRO No other aircraft of the German Luftwaffe is so intimately connected with its rise and fall in the course of the Second World War than the Messerschmitt Bf 109. This

Více

P-39 Airacobra over New Guinea 1152

P-39 Airacobra over New Guinea 1152 P-39 Airacobra over New Guinea 1152 USAAF WW II FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT LIMITED EDITION DUAL COMBO! FIRST, A FEW WORDS The P-39 Airacobra was developed by the Bell Aircraft Corporation in Buffalo,

Více

La-5FN 1183 SOVIET WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT 1183-NAV1

La-5FN 1183 SOVIET WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT 1183-NAV1 La-FN 8 SOVIET WWII FIGHTER :48 SCALE PLASTIC KIT intro The Lavochkin La- fighter was developed from the preceeding LaGG-. This fighter aircraft designed by the trio comprising Lavochkin, Gorbunov, Gudkov

Více

eduard Focke-Wulf Fw 190A-8

eduard Focke-Wulf Fw 190A-8 Focke-Wulf Fw 90A-8 840 eduard EDITION :48 INTRO The second half of the Second World War saw the Focke-Wulf Fw90, in its various forms, emerge as the best of what was available to the Luftwaffe. The dedicated

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

#8196. SPAD XIII late version 1/48 SCALE PLASTIC KIT FRENCH WWI FIGHTER. ProfiPACK

#8196. SPAD XIII late version 1/48 SCALE PLASTIC KIT FRENCH WWI FIGHTER. ProfiPACK SPAD XIII late version FRENCH WWI FIGHTER 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK #8196 INTRO The French SPAD XIII was a development of the SPAD VII. The SPAD VII was flown by Georges Guynemer, who was not particularly

Více

eduard Focke-Wulf Fw 190D-9

eduard Focke-Wulf Fw 190D-9 8100 Focke-Wulf Fw 190D-9 eduard WEEKEND EDITION 1:8 FW 190D-9 INTRO The fighter burden placed on the Fw 190A by the Luftwaffe was enormous. This very versatile aircraft found itself fulfilling fighter,

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Bf 110G-2 eduard intro úvodem

Bf 110G-2 eduard intro úvodem 7421 1:72 intro Bf 110G-2 eduard WEEKEND EDITION The first pages of history for the famous Zerstörer Bf 110 were written at the end of 1934, when C-Amt RLM (the technical branch of the Reich's Air Ministry)

Více