RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)"

Transkript

1 RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku, protože máme pocit, že jednoduchým vcem rozumíme a není teba se jim více vnovat. V poslední písni jsme dnes zpívali o Boží sláv, která pikryje celou zemi. Již delší dobu mám pocit, že kdykoli zpíváme písn o Boží sláv, pichází vtší pomazání. Na konferenci minulý víkend jsme také zpívali takovou píse a pišlo mezi nás veliké pomazání. Vím, že poselství tchto písní je aktuální a uskuteuje se v naší dob. Haleluja! Bh na zemi tvoí své Tlo, které bude pedstavitelem této Boží slávy. Když se toto uskutení, všechna zkáza, všechny škody, které zem a lidé utrpli, budou uzdraveny skrze službu Kristova Tla. Slýcháme o tom tak asto, že nám mže unikat, co se skuten za tmito slovy skrývá co Bh iní a co v brzké dob dokoná. ekl bych, že Tlo Kristovo je jedno z nejvtších tajemství na zemi. Možná si myslíme, že o nm mnoho víme; církve si myslí, že o nm mnoho ví ale je to tajemství. To, co povstává na základ Božího jednání, si ani neumíme pedstavit. Bh buduje, pipravuje syna-muže, což je pesný význam eckého spojení arrhen huios ve Zjevení 12,5, které kralití pekládají jako pacholík. Je to mnoholenný muž, Syn, Adam mnoholenný organizmus, skládající se ze zástup lidí celého svta, spojený s Hlavou, Ježíšem Kristem. Bude nejdokonalejším vyjádením Hospodina na zemi, pevezme svt a obnoví ho. Když se rozhodneme jít cestou poslušnosti Krista, stáváme se jako jednotlivci údy této osoby, tohoto Tla Krista. Ale to je jenom zaátek! Stát se údem Tla Kristova je pouze zaátek, nikoli cíl. A to proto, že Tlo, jehož údy jsme, stále není zralé, není dokonené, ale prochází procesem, který nazýváme rst. Tlo jako celek potebuje rst. Musí rst 1

2 také Hlava? Ne. Ježíš Kristus jako Hlava je již v plnosti, je v dokoneném stavu, a eká na zbytek Tla. Rád bych nyní ekl toto: rst Tla je nco jiného než váš osobní rst. Je mnohem komplexnjší než váš osobní rst. Rst Tla je totiž spolená záležitost, spolený proces. Pokud v Tle rostou duchovn jen nkteí jednotlivci, pak se nejedná o rst Tla. Rozumíte? Rst Tla je totiž odvislý od rstu jednoho každého údu. Pokud se jeden úd neúastní rstu Tla, pak blokuje rst Tla jako celku. Když nkteré údy Tla budou prospívat, rst a init v Bohu velké skutky, a ostatní nikoli, pak zde není rst Tla jako celku. Pokusím se to vysvtlit dále. Bh klade velký draz na rst celého Tla. V minulosti jsme vidli mnoho velkých Božích muž, kteí na základ svého vztahu s Bohem konali v církvi neuvitelné vci. Ale to není pesn to, co Bh chce. Samozejm bylo dobe, že v Božím díle konali velké vci a že zužitkovali svj vztah s Kristem, ale Boží plán pro konec asu je vyšší: Bh chce, aby do tchto vcí vstoupili všichni jako jednotka, jako celé Tlo Kristovo. Ne tak, že bude jeden vpedu, a ostatní zstanou jako pihlížející vzadu. Poj me se nyní podívat na Tlo Kristovo do Písma. Dovolte mi položit otázku: Kdo zpsobuje rst Tla? Je to takový malý chyták. Kdo podle Bible psobí rst Tla Kristova? Vtšinou lidé odpoví, že je to Bh, ale oekávám trochu jinou, biblickou odpov. Boží Slovo íká, že rst Tla psobí Tlo! Podívejme se do epištoly Efezským 4,16: Z nj celé tlo, spojené a svázané za pispní každého kloubu, podle innosti odpovídající míe každé jednotlivé ásti, psobí rst tla, aby se budovalo v lásce. (NBK) Víte, nkteré Pavlovy vty jsou dost komplikované. Sám apoštol Petr napsal v jednom ze svých dopis, že není vždy snadné rozumt Pavlovým listm a že nkteí lidé pekrucují, co píše. Podívejme se proto nejprve na zjednodušenou hlavní vtu tohoto verše. Z nj (z Hlavy) celé tlo psobí rst tla Není to zajímavé? Není to zajímavá vta? Pavel neíká, že rst Tla psobí Hlava. Hlava je zde zmínna a má velmi dležité místo. Ješt se k tomu vrátím. Ale podmtem ve vt je Tlo celé Tlo psobí rst Tla. Co to znamená? Znamená to, že Tlo má samo v sob rstové schopnosti a vlastnosti. V Tle je nco, co zpsobuje jeho vlastní rst podle Boží vle, pokud jsou pro to splnny všechny podmínky. 2

3 Jako pkný píklad mohu uvést miminko. Naší dcerce jsou teprve tyi msíce a už váží tém dvakrát tolik, než když se narodila. Pokud byste vypili za tyi msíce stejné množství mléka jako ona, myslíte, že byste také vážili dvakrát tolik než pedtím? Ne. Jak je to tedy možné? Bh vložil do tla miminka jakousi zvláštní rstovou schopnost, a když pijímá potravu, nestaíme se divit, jak rychle roste. Stejn je tomu s Tlem Kristovým. Víte, nemusíme se starat a tlait na to, aby Tlo rostlo. Když bude mít správné podmínky, poroste samo! To je Boží princip, Boží zákon, z kterého se mžeme radovat. Poskytnme mu správné podmínky, a Tlo poroste a uzdraví svá zranní. Vy se o to ani nemusíte píliš starat, Tlo poroste samo. To je Boží princip, který potebujeme znát pedevším, a být za nj Bohu vdní. Z nj celé tlo psobí rst tla, aby se budovalo v lásce. To je první vc. Poj me dále. Jaké jsou tedy podmínky pro tento rst? Všichni je známe, ale dovolte mi, abych se jich alespo dotkl. Vím totiž, že jsme v ase, kdy potebujeme tyto podmínky velmi hluboce znát. První podmínka je zmínna na samém poátku 16. verše, kde teme: Z nj To znamená z Hlavy, z Krista, Tlo psobí svj vlastní rst. Pokud je Tlo odpojené od Hlavy, nemá žádnou energii k rstu. Když íkáme, že Tlo musí být napojeno na Hlavu, co tím míníme? K lepšímu pochopení a na dokreslení toho mám malou ilustraci. V naší zemi mnoho lidí nesprávn chápe slovo stát (státní zízení). Mnozí si myslí, že stát se postará o všechny problémy, splatí všechny dluhy, dá jim pídavky a podpory, a pitom jim uniká, že stát jsou oni sami. Všichni obané jsou tím státem. A tak není pravda, že stát mi všechno dá a zaplatí, protože stát to nejprve ode m musí vzít. Podobné je to s Kristovým Tlem. Neuvažujme o Tle jako o n- em, co se nás pímo netýká, jako o nem nekonkrétním nebo mystickém. Jestliže jsme údy, pak jsme nedílnou souástí Tla. A tak když íká, že z Nj, tedy z Hlavy, psobí Tlo rst Tla, pak to znamená, že ty a já jsme spoluzodpovdní za osobní napojení na Hlavu, a následkem toho za rst Tla. Stejnou vc íká apoštol Pavel v epištole Koloským 2,19. Tam mluví o uritých kesanech, kteí se nedrží hlavy, z níž celé tlo roste Božím vzrstem. (NBK) Je zde tatáž myšlenka. Tlo roste jenom tehdy, když se každý úd jednotliv drží pímo Hlavy. Jinými slovy, Tlo neporoste, pokud se nkteré údy Hlavy držet nebudou. 3

4 Pokud se nebudu držet Hlavy, co se stane? Víte, snadno se dá poznat, že se nkdo pedcházející týden nedržel Hlavy, když pijde na shromáždní a nemá v sob žádný život pro ostatní. To je znamení, jak se drží, nebo nedrží Hlavy. lovk v sob nemže najít život, který je v Hlav, pokud ho od Hlavy nezíská. A tak vám chci pedat, abyste se každý den drželi Hlavy, Krista. Hovote s Ním, protože On mluví k vám. Mezi Hlavou a jednotlivými údy existují vazy a šlachy, které zajišují pímé spojení mezi Hlavou a každým údem osobn. Bh používá tyto vazy ke vzájemné komunikaci. O tom je držení se Hlavy. Držme se Hlavy, a budeme mít v sob život. Dovolte, abych vám nakreslil malý obrázek, který toto ilustruje. ÚDY HLAVA Uprosted je Hlava a kolem ní jednotlivé údy Tla. Linky mezi údem a Hlavou pedstavují držení se Hlavy neboli komunikaní potrubí. Každý z nás má komunikaní linku nebo kanál jdoucí pímo ke Kristu. Kdybyste se vidli v duchu, pak uvidíte tyto komunikaní cesty a kanálky mezi námi a Hlavou, kterými mže proudit Boží život a energie. Pokud se Hlavy nedržím, neporostu ani já, ani Tlo jako celek. To je vážná vc. Pokud by šlo jen o mj vlastní duchovní rst a já bych se nedržel Hlavy, pak by to nebylo dobré, ale nemusel by to být tak rozsáhlý problém. Nerostu jen já. Ale problém je v tom, že mžu zablokovat rst celého Tla. 4

5 V nedli ráno jsme zde slyšeli vážné slovo, které m docela dsí. Vzpomínáte si na to? Bh bude muset odstranit z Tla nkteré klouby, nkteré údy. To je strašná vc, vc, která budí báze. Modlím se, abych nebyl jedním z nich. Pro bude muset Bh toto udlat? Protože blokují nejen svj vlastní rst, ale rst celého Tla. Takže první podmínkou rstu je volné komunikaní potrubí mezi každým z nás a Kristem, Hlavou. Tento kanál je nutno zachovávat istý, nezablokovaný, aby život z Hlavy mohl do nás proudit. Když pak pijdeme na shromáždní, máme v sob život. Vzpomínám na období ve svém život, kdy jsem picházel na shromáždní a neml jsem v sob žádný život, který bych mohl pedat ostatním. Naše shromáždní by nemla vypadat tak, že celý týden budu dole a v nedli m pozdvihnou nahoru. Naopak, nedle by mla být vyvrcholením mého chození s Pánem za minulý týden. Když se shromáždíme, máme píležitost se podlit o život, aby ostatní byli povzbuzeni. Pokud to takto nechodí, je nco v nepoádku. A tak se držme Hlavy! Nyní picházíme k druhé podmínce, která musí být splnna, aby Tlo mohlo rst. Nacházíme ji uprosted šestnáctého verše Efezským 4. Apoštol Pavel íká, že Tlo bude psobit rst Tla, pokud bude spojené a svázané. Jak zajistíme, aby údy Tla byly pevn spojené a svázané? Mnoho církví má ve svém názvu slovo jednota nebo sjednocená. Ale jak skuten mžeme sjednotit a spojit jednotlivé údy Tla? Uením? Pravidly? Instrukcemi? To jist ne. V citovaném verši nalézáme odpov na otázku, jakým zpsobem mohou být údy spojené a svázané: za (dosl. skrze) pispní každého kloubu Co to znamená? Tlo bude držet pevn pohromad, pokud bude probíhat zásobování a výmna (pispívání) života mezi jednotlivými údy navzájem! Je to tak? íká to Pavel v tomto verši? Jinými slovy, pokud nedochází k pispívání a pedávání Božího života mezi údy, Tlo nebude držet pohromad a nebude rst. Nebude rst. Vím, že toto je místo, kde církev dlá nejvtší chybu. Blokuje výmnu života uvnit církve, uvnit Tla, omezuje pedávání života mezi údy. V etin slovo pispní z verše 16 má také význam pomoc, distribuce, vzájemná výmna. Pavel íká, že úkolem úd je nco pedávat dál, ním pispívat, nco distribuovat, být tím, kudy život prochází, být píjemcem a výdejcem zárove. Rád bych to nyní doplnil do našeho obrázku, abychom názorn vidli, co Bible íká. 5

6 ÚDY HLAVA První podmínka byla, aby se každý úd držel Hlavy. Pokud tomu tak není, Tlo neroste. Druhou podmínkou, o které práv hovoíme, je to, že od jednoho údu k druhému existují distribuní a zásobovací kanály, tak jako v našem tle jsou mezi jednotlivými bukami (údy) šlachy a vazy. Naše fyzické tlo pesn popisuje tuto duchovní skutenost. A tak apoštol Pavel hovoí o tchto vazbách a cestách, které jsou mezi námi navzájem. A to je druhá podmínka rstu. Pokud moje potrubí k ostatním nefungují, jak mají, Tlo nemže být ádn spojeno a svázáno, a nemže rst. Pesn to Pavel íká. V duchu jsou mezi námi potrubí a kanálky, kterými mžeme posílat jeden k druhému život, který erpáme z Hlavy, z Krista, a kterými mžeme tento život pijímat od ostatních úd. Každý ve své míe, jak Pavel pokrauje: spojené a svázané za pispní každého kloubu, podle innosti odpovídající míe každé jednotlivé ásti To je Tlo Kristovo! Jsou-li tyto tunely a kanálky ucpané, Tlo nemže rst. Víte, pravda o Tle Kristov je taková, že nemže rst ásten, nemže být ásten vyvinuté. Není to tak, že ást Tla, která je ochotnjší, bude rst, zatímco zbytek zstane nevyvinut. Co íká Pavel? Z nj celé tlo To je také dvod, pro lovk doposud nevidl Tlo Kristovo v plnosti. Jednak nepišel ten as, jednak nebyla ochota v celém Tle naplnit tyto dv podmínky rstu. 6

7 Takže to zopakuji, abychom si dobe zapamatovali: Aby Tlo mohlo rst, musí být pevn spojené a svázané. Toho nelze dosáhnout jinak, než jak íká apoštol Pavel. Tlo bude pevn spojené a svázané jen tehdy, když od jednoho údu k druhému bude probíhat pedávání Božího života, zásobování. Pokud je toto zablokované, neexistuje v Tle žádné spojení a svázání. Je to tak? Pokud se opt podíváme do Koloským 2,19, bratr Pavel zde íká tutéž skutenost. Jsou kesané, kteí se nedrží hlavy, z níž celé tlo roste Božím vzrstem za podmínky, že tlo je podporované a spojené klouby a šlachami Podporovat v tomto verši v etin znamená pln pispt, posloužit, pedat zásoby. Uvnit Tla musí docházet k této služb zásobování a vyživování skrze jednotlivé klouby a šlachy. Když nebude Tlo pijímat podporu a službu skrze údy navzájem, co se stane? Tlo nebude rst Božím vzrstem! To je velmi dležité. To vysvtluje, pro Bh bude muset nkteré údy odstranit, aby Tlo mohlo rst. Pokud dlouhodob blokují komunikaní potrubí mezi údy navzájem a mezi údy a Hlavou, pak bude Bh muset najít zpsob, jak je odblokovat. Proto nás Bh istí, istí svj chrám. Bh dává na nkolika dalších místech Bible vysvtlení k tmto vcem, o kterých mluvíme. Petu vám jeden verš a vy mi ho pomžete dokonit, abychom si uvdomili tyto souvislosti. Je to opt v epištole Efezským. Pavel íká: Proto odložme lež a mluvme každý se svým bližním pravdu Pak dodává pro. Víte, pro si nemáme lhát? nebo jsme údy jedni druhých. (Ef 4,25) Pro udává Pavel práv tento dvod? Když totiž lžeme svému bratrovi, blokujeme naše vzájemné potrubí a nedochází mezi námi ke služb života. Dochází k pedávání smrti. Pavel zde mohl uvést jakýkoli jiný dvod, pro nemáme lhát jedni druhým: protože je to hích, protože je to proti Bohu, protože jsme kesané. Ale Pavel udává práv tento dvod, protože si je vdom dležitosti istoty vztah mezi jednotlivými údy Tla. Pokud si dláme cokoli nedobrého, dochází ke škodám na vazivu a na šlachách, kterými nás Bh navzájem propojil. A Boží život nemže protékat a plynout mezi námi navzájem k rstu. Proto Bh klade tak velký draz na isté vztahy. I když jsem doma, mj bratr není pítomen a já o nm budu nedobe mluvit, možná si pomyslím, že m neslyší, ale v duchu se tento kanál mezi námi zneistí a zanese špínou. Tím 7

8 neovlivním jenom náš dvoustranný vztah, ale ovlivním celé Tlo, jehož jsem souástí. Protože potrubí, které mlo pinášet život druhým, je nyní ucpané nebo zanesené. Potebujeme si uvdomovat duchovní následky našeho konání. Když se našemu bratrovi nco stane a ten bratr je daleko od nás, mžeme využít tohoto duchovního spojení, tohoto duchovního vaziva mezi námi, a požehnat mu a posílit ho v duchu. Poslat mu tímto potrubím Boží život. Kdybychom vidli v Duchu, pak bychom vidli tyto kanálky mezi námi. A my mžeme sloužit, i když nejsme fyzicky s dotynou osobou. Mžeme sloužit smrt, nebo mžeme sloužit život. Apoštol Pavel tyto vci znal. Co teme v 1. epištole Korintským 5? Pavel s nimi nemohl být v Korintu osobn. Ale vdl, že v duchu je s nimi propojen, protože jsou souástí stejného Tla Kristova. Pavel znal pravdu o tomto potrubí mezi jednotlivými údy. Co tedy udlal? Co zde íká? Já jsem totiž jako tlem vzdálený, ale duchem pítomný již rozhodl o tom jako bych byl pítomen. (verš 3, NBK) Pavel íká, že nebyl pítomen v tle, ale v duchu udlal úpln stejnou práci, jako kdyby tam fyzicky pítomen byl! Není to úžasné? Víte, my si mžeme navzájem sloužit mnohem více, než víme nebo než si myslíme. Kdybychom jen zužitkovali to, co Bh stvoil v Tle všechny ty cesty a potrubí vaziva, mohli bychom udlat mnohem víc, abychom se vzájemn vyživovali a posilovali, i když spolu nejsme v tle. Není to veliká vc? Není to úžasné, co Bh stvoil ve svém Tle? My mžeme init Boží dílo jeden v druhém, i když zrovna nejsme spolu. ím více, když spolu jsme! Protože mezi námi jsou dálnice pro pedávání života a síly, kterou máme od Hlavy. Haleluja! To je nco, co Bh potebuje konat v našem stedu, aby jeho dílo mohlo být dokoneno. Toto Bh potebuje. Proto církev rozdlená na duchovenstvo a laiky (pastorský systém jednoho muže ) pinesla Bohu tolik bolesti a zklamání. Blokuje to Boží zámr o pedávání života mezi údy navzájem, když bylo pár lidí ustanoveno do služby, zatímco ostatní zstali trvale jako laici. V Tle Kristov víme, že postupem asu všechny údy dorostou do starších. Nemyslím, že bychom oficiáln každého ustanovili starším. Ale naším cílem je, aby všichni vyrostli do dosplosti, aby všichni došli do zralosti v Pánu. Nikoli to, aby zstával píkop mezi duchovními (služebníky) a laiky (neslužebníky). Naším, ale 8

9 vlastn Božím cílem je, abychom všichni vyrostli v jednotu nejen Ducha, ale také víry a poznání Syna Božího: On tedy dal nkteré jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýe a uitele, (za jakým úelem?) pro dokonalou pípravu svatých (všech svatých nebo jen vedoucích?) k dílu služby, k zbudování Kristova tla, (jaký má tato služebnost cíl a zámr?) dokud všichni (všichni!) nedospjeme k jednot víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství (dosl. v dokonalého muže), k míe postavy Kristova plného vku, abychom už nebyli nemluvata zmítaná a unášená každým vtrem uení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání, (Ef 4,11-14 NBK) Haleluja! Mnozí ví, že tento verš se nemže naplnit na zemi. Ale pímo v nm jsme etli, že jeho naplnní se vztahuje k dob, kdy mžeme být nemluvaty zmítanými rzným uením a lidskou klamnou lstivostí. V nebi námi nebudou zmítat falešná uení ani lidské oklamání. Proto by tyto verše mly být programem a cílem pro všechny služebníky církve. A tak Bh nás propojil navzájem a my potebujeme vdt, co se mezi námi v Duchu dje. Potebujeme rozumt, že pokud nemám rád tamtoho bratra, niím nejen vztah mezi ním a sebou, ale také niím rozsáhlejší Boží dílo. Nemže potom rst celé Tlo, protože je tam místo, které je ucpané a blokuje písun výživy, plynutí života Ducha Božího skrze Tlo. Modleme se, aby nám Pán Bh s tímto pomohl, abychom se dostali dál. Haleluja! Chvála Hospodinu! Existuje penos Božího života. A tak dovolme Bohu, aby tento život byl penášen i skrze nás k druhým. Vím, že to, o em zde hovoíme, je velmi dležité. Nemluvme jeden o druhém zle. Ani veejn, ani v soukromí. Nií to Boží život a zneišuje celé Tlo. Vzpomínáte na ten verš z Jakubovy epištoly, že jeden malý úd tla mže zneistit celé Tlo? (Jak 3,6) Všechno, co dláme, doma nebo veejn, ovlivuje Tlo, protože v Duchu jsme všichni propojeni navzájem jako naše vlastní tlo. Zachovávejme se v istot. Zachovávejme v istot naše potrubí k Bohu a stejn zachovávejme v istot naše potrubí k ostatním, aby Bh mohl dokonit své dílo. Radujme se z toho vdomí, jak mocné nástroje pro nás Bh pipravil, abychom si jimi navzájem mohli sloužit životem. Nemluvím zde pouze o kázáních ve shromáždní! Mluvím o každodenním život. Víte, 9

10 my jsme církev nejen v nedli, ale také v pondlí, když jsme doma, v úterý každý den. Slova milosti a života si nemáme pedat pouze ve shromáždní, ale v jakémkoli hovoru na jakékoli téma. Boží slovo íká: A z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co je dobré k potebnému vybudování, aby pineslo poslucham milost. (Ef 4,29 NBK) Nejde pouze o správná slova; jde o to, že naše slova mají být potrubím pro Boží milost tm, s kterými jsme v kontaktu. Mají být ke zbudování, nikoli k boení. Amen. Hospodine, chtl bych Ti velmi podkovat za mechanizmy, které jsi stvoil v Tle Kristov. Díky za ten obraz, který vidíme na našem vlastním tle. Dkuji za to, že mžeme porozumt tomu potrubí a komunikaním cestám mezi námi navzájem. Dkuji Ti za možnost služby života a milosti mezi námi, i když zrovna nejsme shromáždni pospolu. Modlím se, Pane, za toto obecenství, abys pomohl každému údu naplovat jeho díl, jeho zodpovdnost. Modlím se za všechny, kteí jsou zde, i za ty, kteí zde v tuto chvíli nejsou. Prosím, abys je posílil a dal jim porozumní a vdomí spoluzodpovdnosti Tob za vše, co dlají. Prosím, abys nám pomohl, abychom nebyli pekážkou svému vlastnímu rstu a rstu našich bratr, aby celé Tlo mohlo v tento as rst. Pane, Ty pivádíš lovka ke zralosti, dokonuješ toho Muže, aby vysvobodil zemi z ruky satana. Dkuji, že jsi nás všechny pozval, abychom byli souástí tohoto Tla, Tla mnoha úd. Pomoz nám poslouchat Tebe, ale také být ve správném vztahu jeden vi druhému, aby život nebyl zadržován, ale aby mohl proudit od jednoho k druhému. Díky za toto Tlo a dej, abychom povstali výše a konali Tvé mocné skutky v Duchu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. 10

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005)

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005) PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA (Praha, ervenec 2005) Brati a sestry, bume v tuto chvíli pozorní a mjme na mysli, že i pi kázání komunikujeme s Bohem a že Bh komunikuje s námi a reaguje na nás. Pokud máme

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje:

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje: Classic. Respondent Name.. Tuto zprávu poskytuje: iils - Institute for innovative Learning Systems Boecklinstrasse / A - Vienna Phone: + Email: info@disgprofil.eu Website: www.disgprofil.eu Twitter: @disgprofil

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více