Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne"

Transkript

1 1) Zasedání zahájeno v: 18:02 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne Přítomni: 12 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Christov, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková) Nepřítomni: 2 (PharmDr. Masarčík, Mgr. Boubín) Omluveni: 3 (Mgr. Pekařová, Klouček, MUDr. Čepelík) Starosta Ing. Müller zahájil zasedání zastupitelstva města Kosmonosy. Představil Ing. Jiřího Slánského, zástupce firmy JIKA CZ s. r. o., která je projektantem Multifunkční tělocvičny Kosmonosy. V 18:05 přišel Mgr. Boubín. Je přítomno 13 zastupitelů. Ing. Slánský prezentuje Multifunkční tělocvičnu Kosmonosy aktuální stav projektové přípravy. Dokončování územního rozhodnutí, získávání stavebního povolení, prováděcí dokumentace finišuje, provádí se rozpočet stavby. Dále odpovídá na otázky zastupitelů, materiály, předpokládanou dobu výstavby, způsob vytápění, prvky, které jsou součástí haly. V 18:14 přišel PharmDr. Masarčík. Je přítomno 14 zastupitelů. Ing. Blecha ve svém dotazu poukázal na minulé jednání MZ - tj. že již tehdy probíhalo územní řízení (s termínem jednání ) a dosud není k dispozici příslušná finanční dokumentace k tomuto stupni projektové dokumentace - finanční propočet. Na dotaz Ing. K. Blechy "když je již takový stupeň projektové přípravy, existuje ocenění stavby - tj. finanční propočet, souhrnný rozpočet akce, atd. bylo sděleno projektantem Ing. Slánským "že dotazovaná finanční dokumentace stavby není k dispozici, zpracovává se položkový rozpočet k DPS, apod..." Po ukončení prezentace starosta města zahajuje volbu návrhové komise a pokračuje v programu zasedání zastupitelstva. Volba návrhové komise Ing. Blecha Karel Pro: 13 Zdržel se: 1 (Ing. Blecha) Svárovský Josef Pro: 13 Zdržel se: 1 (Svárovský) Volba ověřovatelů zápisu: PharmDr. Masarčík Eduard Pro: 13 Zdržel se: 1 (PharmDr. Masarčík) Bc. Křížková Jana Pro: 13 Zdržel se: 1 (Bc. Křížková) 1

2 Program jednání: 2) Odsouhlasení programu 3) Návrh ZM č. 76/2017 Žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2017, návrh rozpočtového opatření č. 19 4) Návrh ZM č. 77/ Dotační programy v roce ) Návrh ZM č. 78/ Záměr prodeje pozemků p. č. 1607/132 a 1607/133 pod zastavěnými plochami trafostanic oddělených z pozemku p. č. 1607/1 v k. ú. Kosmonosy ve vlastnictví města Kosmonosy 6) Záležitosti vzniklé po odeslání pozvánky 7) Informace starosty 8) Interpelace zastupitelů 9) Diskuse 10) Závěr Starosta navrhuje doplnit do programu zasedání návrhy vzniklé po odeslání pozvánky: - ZM č. 79/2017 Přijetí daru, schválení darovací smlouvy (POWER, a. s.) Hlasování o zařazení návrhu do programu Pro: 14 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Christov, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Mgr. Boubín, PharmDr. Masarčík) Návrh byl zařazen do programu. 2) Odsouhlasení programu Hlasování o doplněném programu zasedání: Pro: 14 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Christov, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Mgr. Boubín, PharmDr. Masarčík) Doplněný program byl schválen. 3) Návrh ZM č. 76/2017 Žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2017, návrh rozpočtového opatření č. 19 Důvodová zpráva: Spolek Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2017 na výstavbu venkovního přístřešku pergoly ve výši ,- Kč. Termín zahájení výstavby je a termín ukončení je Spolek žádá dotaci ve výši 100 % uznatelných nákladů vzhledem k tomu, že objekt po ukončení výstavby daruje městu. 2

3 Žádost je podaná mimo režim individuálních dotací, jedná se o investiční dotaci, která by dobou použitelnosti přešla do roku Přílohou je návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč spolku Sportovní klub Kosmonosy. Návrh rozpočtového opatření č. 19: Příjmy: ,-- Kč zrušený odvod z VHP Výdaje: 3419/ ,-- Kč investiční transfery spolkům Rozpočtové opatření zvyšuje celkové příjmy a výdaje rozpočtu schváleného na rok Vyjádření správního odboru: souhlasíme jako zástupce vlastníka p.p.č. 127/1, k.ú. Kosmonosy se stavbou venkovního přístřešku pro potřeby Sportovního klubu Kosmonosy. Rada města projednala předloženou zprávu dne a doporučuje ke schválení. Návrh usnesení: I. schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2017 ve výši ,-- Kč spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na úhradu nákladů spojených s výstavbou venkovního přístřešku pergoly II. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 50/17 o poskytnutí dotace z rozpočtu města spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , ve znění přílohy tohoto návrhu III. schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 19 na rozpočtování prostředků v kapitole Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu Kosmonosy, z. s. na úhradu nákladů spojených s výstavbou venkovního přístřešku pergoly IV. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle tohoto usnesení Pro: 14 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Christov, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Mgr. Boubín, PharmDr. Masarčík) Návrh byl přijat. 4) Návrh ZM č. 77/ Dotační programy v roce 2018 Důvodová zpráva: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 10a až 10d upravuje poskytování dotací z rozpočtu územního samosprávného celku. Zákon rozlišuje 3 typy dotací, a to podle toho, kdo určuje účel dotace: programová dotace - účel určený poskytovatelem v programu (viz 10c), individuální dotace - účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace, na základě zvláštního zákona - účel stanovený zvláštním právním předpisem Program podle 10c zákona č. 250/2000 Sb. vyhlašuje územní samosprávný celek, pokud se rozhodne podpořit ze svého rozpočtu určitou oblast nebo činnost. Pro poskytnutí dotace stanoví podmínky ( 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.) a program zveřejní způsobem uvedeným v 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. O dotaci, jejíž účel určil poskytovatel v programu, může požádat každý, kdo splní stanovené podmínky. Kromě dotací poskytovaných na základě vypsaného programu, mohou být poskytovány i individuální dotace řešící konkrétní potřebu jednoho konkrétního subjektu žadatele. Účel takové dotace prvotně určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. 3

4 Dále je možné poskytovat dotace na základě zvláštního zákona způsobem, který vyplývá ze zvláštního zákona jedná se zejména o zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. Návrh dotačních programů na rok 2018: Dotační program Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež a vzdělávání v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora rozvoje sportu v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora rozvoje kultury v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora sociálních služeb v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Individuální dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Rada města projednala předloženou zprávu dne a doporučuje ke schválení ve znění přílohy tohoto návrhu. Návrh usnesení: schvaluje dotační programy na rok 2018, ve znění přílohy tohoto návrhu a to následovně: Dotační program Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež a vzdělávání v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora rozvoje sportu v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora rozvoje kultury v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Dotační program Podpora sociálních služeb v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Individuální dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 objem peněžních prostředků ve výši ,- Kč Mgr. Petráš děkuje Ing. Červené a radě města Kosmonosy za přípravu dotačního programu a jeho schválení. Představuje zastupitelům dotační program a objasňuje navýšení prostředků. Po zveřejnění dotačního programu bude vypsán termín schůzky, kde se setkají zástupci spolků, kteří si budou moci o dotace zažádat, s VŠKS a Ing. Červenou. Pro: 13 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Mgr. Boubín, PharmDr. Masarčík) Zdržel se: 1 (Christov) Návrh byl přijat. 5) Návrh ZM č. 78/ Záměr prodeje pozemků p. č. 1607/132 a 1607/133 pod zastavěnými plochami trafostanic oddělených z pozemku p. č. 1607/1 v k. ú. Kosmonosy ve vlastnictví města Kosmonosy Důvodová zpráva návrhu: Na základě žádosti f. ČEZ Distribuce, a.s je předkládán záměr prodeje pozemků pod zastavěnými plochami trafostanic oddělených dle geometrického plánu GP č /2017 z pozemku p.č. 1607/1 v k.ú. Kosmonosy, který je ve vlastnictví města Kosmonosy. Firma ČEZ Distribuce, a.s. nabízí technické zabezpečení navrhovaného odkupu (tj. nákladů na správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení a nákladů na vypracování znaleckého posudku, který stanoví prodejní cenu). 4

5 Dále f. ČEZ Distribuce, a.s. žádá město Kosmonosy o souhlas se zápisem budov trafostanic umístěných na p.č. 1607/1 k.ú. Kosmonosy do katastru nemovitostí ještě před realizací vlastního odkupu výše uvedených pozemků. Kolaudační rozhodnutí k povolení užívání trafostanic ze dne a souhlasné prohlášení pro zápis budov trafostanic přikládáme v příloze. Rada města Kosmonosy projednala předloženou zprávu na svém jednání dne a I. nesouhlasila se záměrem prodeje nově vznikajících pozemků p.č. 1607/132 (zast. plocha, bez čp/če, tech. vybavení) o výměře 11 m2 a p.č. 1607/133 (zast. plocha, bez čp/ če, tech. vybavení) o výměře 11 m2 v k.ú. Kosmonosy dle GP č /2017dle přílohy tohoto usnesení, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodej (tj. nákladů na zpracování znaleckého posudku a nákladů na správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení). II. nesouhlasila se zápisem 2 budov trafostanic typu Eltraf umístěných na pozemku p.č. 1607/1 v k.ú. Kosmonosy ve vlastnictví města Kosmonosy do katastru nemovitostí Ing. Janeček uvádí důvody, proč rada města nesouhlasila s prodejem pozemku. Zastupitelé diskutují o prodeji pozemků a zápisu trafostanic do katastru nemovitostí. Místostarosta Macoun vznáší protinávrh: I. neschvaluje záměr prodeje nově vznikajících pozemků p.č. 1607/132 (zast. plocha, bez čp/če, tech. vybavení) o výměře 11 m2 a p.č. 1607/133 (zast. plocha, bez čp/ če, tech. vybavení) o výměře 11 m2 v k.ú. Kosmonosy dle GP č /2017dle přílohy tohoto usnesení, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodej (tj. nákladů na zpracování znaleckého posudku a nákladů na správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení II. schvaluje zápis 2 budov trafostanic typu Eltraf umístěných na pozemku p.č. 1607/1 v k.ú. Kosmonosy ve vlastnictví města Kosmonosy do katastru nemovitostí Zastupitel Svárovský navrhuje hlasovat o protinávrhu místostarosty Macouna. Pro: 14 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Mgr. Boubín, PharmDr. Masarčík, Christov) Protinávrh místostarosty Macouna byl přijat. 6) Záležitosti vzniklé po odeslání pozvánky - návrh ZM č. 79/2017 Přijetí daru, schválení darovací smlouvy (POWER, a. s.) Důvodová zpráva návrhu: POWER, a. s. má zájem darovat městu Kosmonosy věcný dar movitou věc křídlo Ibach v hodnotě ,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun českých) pro účely uspokojování potřeb občanů na území města Kosmonosy v oblasti výchovy, vzdělávání a celkového kulturního rozvoje. Rada města návrh projednala na svém zasedání dne se souhlasným stanoviskem. Návrh usnesení: schvaluje přijetí věcného daru movité věci křídla Ibach v hodnotě ,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Kosmonosy, jako obdarovaným a POWER, a. s., se sídlem 5

6 Washingtonova 1599/17, Nové Město, Praha 1, IČO: , jako dárcem, ve znění dle přílohy tohoto usnesení. Pro: 12 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Svárovský, Vaněk, Fišer, Mgr. Krčmářová, Mgr. Petráš, Bc. Křížková, Mgr. Boubín, PharmDr. Masarčík, Christov) Zdržel se: 2 (Štěpánek, Ing. Blecha) Návrh byl přijat. 17) Informace starosty - v roce 2018 výročí 100 let od vzniku ČSR - prezentace města, akce využití peněz z dotačního programu pro kulturu - ochrana zámku před znehodnocením zasklít celé průčelí, jednání s památkáři - zastupitelé diskutují o zasklení průčelí a dalších možnostech ochrany - kamerový systém zrušeno VŘ, málo zájemců - bude vypsáno nové VŘ. 18) Interpelace zastupitelů / 19) Diskuze / 20) Závěr - starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání 6

7 Jednání ZM skončilo: 19:10 hodin Zapsala: Lucie Šorejsová Ověřovatelé: Ing. Jiří Müller Martin Macoun.. PharmDr. Eduard Masarčík.. Bc. Jana Křížková V Kosmonosech dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne 31. 5. 2017 1) Zasedání zahájeno v: 18:07 hodin Přítomni: 9 (Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Christov, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne 28. 03. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:08 hodin Přítomni: 10 (Ing. Müller, Macoun, Bc. Křížková, Fišer, Ing. Blecha, Ing. Janeček, Svárovský,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne 27. 06. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:05 hodin Přítomni: 9 (Macoun, Bc. Křížková, Ing. Müller, Mgr. Boubín, Ing. Blecha, Fišer, Christov,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:08 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne 19. 09. 2018 Přítomni: 13 (Macoun, Mgr. Boubín, Klouček, Ing. Blecha, Svárovský, Christov, Müller,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne 19.12.2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:05 hodin Přítomni: 15 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Ing. Zedník, Vais, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:03 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne 30.01.2019 Přítomni: 11 (Ing. Müller, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Macoun, Mgr. Petráš, Bc. Křížková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne 30. 05. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:07 hodin Přítomni: 12 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Štěpánek, Svárovský, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne 25. 04. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Zasedání ZM zahájil místostarosta Macoun, který také povede celé jednání. Přítomni: 14

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Přítomni: 13 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Blecha, Bc. Křížková, Mgr. Krčmářová, Fišer, Christov,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Návrh ZM č. 69/2017 - Nabídky koupi nemovitosti pozemku p. č. 1810/1 v k. ú. Kosmonosy na základě zveřejnění záměru prodeje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:10 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Přítomni: 13 (MUDr. Čepelík, Bc. Křížková, Fišer, Ing. Blecha, Christov, Mgr. Pekařová,

Více

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne 15.8.2019 Návrh č. 228/2019 Návrh OZV č. 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí I. doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 20.12.2016 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2017 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2017 ze dne 28. 6. 2017 1) Zasedání zahájeno v: 18:10 hodin Přítomni: 13 (Ing. Müller, Macoun, PharmDr. Masarčík, MUDr. Čepelík, Bc. Křížková, Fišer,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 24. března /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 24. března /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 24. března 2014 3/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 3.2014/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 13. zasedání

Více

Zápis č. 18/2017. z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 9. října 2017 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 18/2017. z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 9. října 2017 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 18/2017 z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 9. října 2017 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Petr Krejčí, František Novák, Marta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne 29.5.2019 1) Zasedání zahájeno v: 18:11 hodin Přítomni: 12 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Macoun, Nepřítomni:

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 6. 2018 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.3.2018 v 18.00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne 24.4.2019 Návrh ZM č. 18/2019 Smlouva o vybudování veřejné infrastruktury (VINTEX s. r. o.) Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ZÁPIS. č. 4-22/12/17. z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne od 18:30 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62

ZÁPIS. č. 4-22/12/17. z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne od 18:30 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62 ZÁPIS č. 4-22/12/17 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 22.12.2017 od 18:30 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62 Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne 23.3.2017 Návrh č. 78/2017- klidu Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kosmonosy č. 2/2017 o nočním Usnesení: Rada města Kosmonosy na svém zasedání

Více

Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od hodin.

Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od hodin. Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 29. 1. 2019 od 18 00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 12.6.2015 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (M. Bláha omluven), 3 občané, 5 hostů Veřejné

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 19.10.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne 19. 4. 2018 Návrh č. 111/2018 Úprava terénu na jihozápadní straně zámku, úprava příjezdové cesty, vč. ozeleněných ploch technický stavební dozor

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4.

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v hod.

Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v hod. Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl (příchod v 19.00), Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 9/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 9/2017 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 9/2017 ze dne 29. 11. 2017 1) Zasedání zahájeno v: 18:07 hodin Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města Kosmonosy a přítomným se omluvil

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru

Více

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel So

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel So Zápis č. Z-17-03 ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel Soukup, Jiří Šindelář, Zdeněk Vašíček, Ing. Vladimír

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis z 15. veřejného zasedání OZ dne

Zápis z 15. veřejného zasedání OZ dne Zápis z 15. veřejného zasedání OZ dne 24. 4. 2017 Zahájeno v 19:08 hodin Přítomni: Prexl, Voráček, Frančík, Johánek, Kotlan, Plánička Omluven: ----- 1) Zahájení s odkazem na ustanovení 92 odst. 3) zákona

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 2-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 12. 02. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 17/2017. z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 17/2017. z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 17/2017 z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Pavel Studený, František Novák,

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne 21.3.2019 Návrh č. 63/2019 Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě pod zámkem, Kosmonosy, I. etapa I.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne

Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne 27. 7. 2016 Návrh č. 234/2016 - Žádost o povolení rozšíření vjezdu na pozemek parc. č. 1341 P.M. Charvátce 72. Usnesení: Rada města Kosmonosy nesouhlasí

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 2. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 21.11. 2014 od

Více

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.02.2018 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluveni:

Více

Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis a přijatá usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 11.8.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Zapisovatelka: Předkladatel návrhů usnesení : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne 13. 04. 2016 Začátek jednání v: 8.25 hodin Místo konání zasedání: Městský úřad Kosmonosy Přítomni: Ing. Jiří Müller, Martin Macoun, Ing. Pavel Janeček, Mgr.

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

SOUBOR USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne v hodin v budově Lomničanu (čp.

SOUBOR USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne v hodin v budově Lomničanu (čp. SOUBOR USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 09.03.2017 v 18.00 hodin v budově Lomničanu (čp. 348) Návrh programu: 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2.

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.4/2019, konaného dne v hodin

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.4/2019, konaného dne v hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorník č.4/2019, konaného dne 20.06.2019 v 18.00 hodin Přítomni: Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Němec Roman, Severová Leona, Bartheldi Leoš, Němcová Věra Nepřítomen:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 19.9.2016 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Černá Hora konaného dne 23.2.2017 Místo konání: zasedací místnost úřadu městyse Začátek zasedání: 17:00 hod. Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Miloš Bílý,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 20. 3. 2019 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 69. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 14. 6. 2018 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 2/2018 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 2/2018 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 2/2018 ze dne 28. 2. 2018 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer, Janeček, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Sýkorová, Ullwerová, Vrtišková

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 14. 08. 2015 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Č.j.: 204/2019/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 12.3.2019 Přítomno: Nepřítomni: 14 zastupitelů MUDr. Roman Mrva (neomluven) Hosté: - Občanů: 10 občanů Program: 1. Zpráva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 19.12.2018 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 2 Program: 1. Zahájení

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Obec Kramolna. Zastupitelstvo. Zápis č. XXIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. srpna 2017

Obec Kramolna. Zastupitelstvo. Zápis č. XXIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. srpna 2017 Obec Kramolna Zastupitelstvo Zápis č. XXIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. srpna 2017 Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Hodina zahájení: 18:00 hodin Hodina ukončení:

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Zápis č. 01/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 6. února 2019 v Hospodě u zastávky

Zápis č. 01/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 6. února 2019 v Hospodě u zastávky Zápis č. 01/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 6. února 2019 v Hospodě u zastávky Zasedání zahájil v 17 05 hodin předsedající starosta obce Ing. Kamil Ferda

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 12.04.2019 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,00 hodin Zasedání řídil : starosta obce Ing. Klabouch Vladislav Přítomno: 6 členů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 19.6.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 19.6. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 19.6. 2019 Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ Mgr. Jitka Synková, přivítala přítomné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č. 3/2017, konaného dne 19.6.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Hostím (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17,05 hodin starostou obce Hostím Ing.

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis a usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání

Zápis a usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání Zápis a usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne

Více

USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 29. 8. 2018, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Hanušovice schválilo doplněný program 2.zasedání Zastupitelstva města Hanušovice dne

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Hanušovice schválilo doplněný program 2.zasedání Zastupitelstva města Hanušovice dne Usnesení 2. Zastupitelstva města Hanušovice ze dne 18.12.2018 Na základě zákona na ochranu osobních údajů jsou některé údaje ve výpisu usnesení upraveny, tak aby odpovídali ustanovením a paragrafům zákona

Více

Zápis č. 7/2015. konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu. České Meziříčí

Zápis č. 7/2015. konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu. České Meziříčí Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 17.35

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 38. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více