Odolnost. Odolnost. Kvalita elektrické energie - průvodce. Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie 4.3.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolnost. Odolnost. Kvalita elektrické energie - průvodce. Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie 4.3.1"

Transkript

1 Kvalita elektrické energie - průvodce Odolnost Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie Odolnost HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

2 Odolnost Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie Prof Henryk Markiewicz&Dr Antoni Klajn, Wroclaw University of Technology Překlad: Josef Gavlas, Miloslav Kužela, Pavel Santarius, FEI Technická univerzita Ostrava, prosinec 2003 Tento průvodce byl zpracován a vydán jako část Leonardo Power Quality Initiative (LPQI), Evropského vzdělávání a cvičebních programů za podpory Evropské komise(pod programem Leonardo da Vinci) a Mezinárodní Asociací Mědi. Pro další informace navštivte www stránky LPQI Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) HCPC je nezisková organizace financovaná producenty mědi a výrobci zpracovávajícími měď. Jejím cílem je podporovat používání mědi a měděných slitin a napomáhat jejich správné a účinné aplikaci. Služby HCPC, mezi něž patří i poskytování informací a technického poradenství, jsou dostupné zájemcům o využití mědi ve všech oborech. Sdružení rovněž slouží jako prostředník mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými uživateli a udržuje těsné styky s obdobnými střediskami mědi ve světě. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava (FEI - TUO) Fakulta elektrotechniky a informatiky zahájila svou činnost na VŠB Technické univerzitě v Ostravě od 1. ledna Fakulta zajišťuje všechny formy vysokoškolského studia (tj. bakalářské, magisterské a doktorské) ve studijním programu Elektrotechnika a informatika s ucelenou strukturou elektrotechnických oborů a inženýrské informatiky. Nedílnou součástí činností pedagogů na fakultě je i vědecko-výzkumná činnost, kde jedním z nosných programů je kvalita elektrické energie s hlavním zaměřením na problematiku monitorování parametrů kvality a na problematiku harmonických v elektrických sítích. European Copper Institute (ECI) European Copper Institute je organizací založenou podporujícími členy ICA (International Copper Association) a IWCC (International Wrought Copper Council). ECI zastupuje největší světové producenty mědi a přední evropské výrobce při propagaci mědi v Evropě. ECI, který byl založen v roce 1996, se opírá o síť deseti národních organizací mědi (Copper Development Associations - 'CDAs') v Beneluxu, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Polsku, Skandinávii, Španělsku a Spojeném království. Navazuje na činnost sdružení Copper Products Development Association založeného v roce 1959 a INCRA (International Copper Research Association) založeného v roce Upozornění Obsah tohoto materiálu nemusí nutně vyjadřovat názor Evropského společenství a není pro něj ani závazný. European Copper Institute a Hungarian Copper Promotion Centre odmítají odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé či vedlejší škody, které mohou být způsobeny nesprávným využitím informací v této publikaci. Copyright European Copper Institute a Copper Development Association. Česká verze byla připravena ve spolupráci HCPC a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické Univerzity Ostrava. Reprodukce je možná za předpokladu, že materiál bude otištěn v nezkrácené podobě a s uvedením zdroje. HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Hungarian Copper Promotion Centre Képíró u. 9 H Budapest Maďarsko Tel.: Tel.: Website: VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky 17. listopadu 15 CZ Ostrava-Poruba Tel.: Tel.: Website: homen.vsb.cz/san50/ European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B Brussels Belgium Tel.: Fax: Website:

3 Odolnost Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie Úvod Návrh napájecích systémů elektrické energie je kompromisem mezi zájmy spotřebitelů - spolehlivost a kvalita dodávky - a těmi, kteří zastupují průmysl - realistické úrovně investování a provozní náklady. Flexibilita ve smyslu odchylky od "perfektní" kvality energie by měla být použita tak, aby se umožnil prostor pro levnější a jednodušší napájecí systémy; neměla by být zmařena tím, že se dovolí slabá údržba a provozní postupy na úkor spolehlivosti. Elektrická zařízení jsou navrhována tak, aby fungovala optimálně za normálních podmínek, tj. s napájecím napětím, které je v mezích jmenovitého napětí a frekvenčních tolerancí s nízkou úrovní rušení a dobrou fázovou symetrií a v mezích podmínek týkajících se životního prostředí specifikovaných výrobcem. Provoz mimo tyto limity může mít za následek zvýšení ztrát, slabou výkonnost a nepředvídatelný provoz. Velké odchylky mohou způsobit přerušení kvůli nesprávnému provozu ochranných zařízení. Kvalita napětí má rozhodující vliv na chod zařízení. Kvalita napětí na začátku instalace (společný napájecí bod) je dále snížena působením jiných zátěží v instalaci a odporu kabelů, takže kvalita napětí na svorkách přístroje je mnohem horší. Tak tomu je obzvláště v případech, kde jsou přítomny zátěže s nelineárními voltampérovými charakteristikami. Přerušení dodávky způsobené přerušením napětí nebo nízkou kvalitou napětí je vždy nepříjemné a může být vážné. V nemocnicích jde o zřejmé riziko u pacientů, kteří jsou právě operováni nebo na jednotce intenzivní péče. Ve veřejných budovách jako jsou kina, divadla, výstavní síně, atd., kde jsou lidé shromaždováni v relativně omezených a neznámých prostorech, jsou obzvláště riskantní poruchy v napájení. Výrobní průmysl, obzvláště nepřetržitý výrobní proces (výroba papíru, oceli) nebo výroba pomocí špičkových technologií (polovodiče) potřebuje dlouhou dobu pro oživení po jakémkoli výpadku napájení. Kategorie Požadavky spolehlivosti Možné řešení Typy spotřebitele I Základní Přerušení a poruchy v dodávce el. energie mohou být relativně dlouhé, tj. mnoho minut. Jedno vedení z elektrické rozvodné sítě. Není vyžadován záložní zdroj energie. Samostatné rodinné domky, málopodlažní (nízké) paneláky. II Střední Přerušení a poruchy by měly být omezeny na několik desítek sekund. Dieselelektrický generátor. Nouzové osvětlení Výškové budovy, bloky obytných domů III Vysoký Přerušení a poruchy v dodávce el. energie by měly být omezeny na trvání v rozmezí desítek ms až do 1s Dvě nezávislá vedení z distribuční sítě. Systém záložního zdroje energie vybaven automatickým spínáním Záložní systém s nulovým zpožděním, dieselelektrický generátor s dlouhým provozem Velké hotely, nemocnice, TV a rádiové vysílání, nádraží, letiště IV Velmi vysoký Nepřetržité napájení. Přerušení dodávky u vybraných zátěží není povoleno Banky, budovy pro obchodní jednání Tab.1 - Kategorie spotřebitelů elektrické energie ve vztahu ke spolehlivosti dodávky energie [5] Téměř všichni komerční a průmysloví uživatelé elektřiny budou mít individuální zátěže nebo skupiny zátěží, které vyžadují vyšší kvalitu dodávky nebo vyšší spolehlivost dodávky elektrické energie než je ta, která je dostupná přímo z veřejné sítě. Často jsou energetické požadavky těchto zátěží relativně malé a mohou být splněny jednoduše tak, že použijeme pomocné zdroje anebo nepřerušitelné zdroje elektrické energie. Na trhu je k dispozici široká škála zařízení, přístrojů a rezervních zdrojů elektrické energie. Výběr bude záležet na charakteristikách zatížení a typu, době trvání a vážnosti poruch, které mohou být tolerovány. 1

4 Dostupnost napájecího systému je dána vztahem: (1) kde: t Bi t Fi m n - provozní operation doba time čís. number i mezi i poruchami between failures - doba time duration trvání poruchy of power čís. failure i number i - počet number period of operation mezi poruchami periods between failures - počet number poruch of failures ve sledovaném in the observed čase time Doba trvání poruch musí zahrnovat čas potřebný pro obnovení dodávky, znovuzahájení procesu a dosažení plné výrobní kapacity. Znovuzahájení procesu je zřídka okamžité. Některé procesy vyžadují vstup jiných, dřívějších etap procesu, a tak nemohou začít znovu, dokud není sekvence znovu obnovena. Obr. 1 ilustruje možný scénář kde: t a - doba poruchy t ae - ekvivalentní doba poruchy odhadnutá z hodnot ztrát ve výrobě t s - čas nezbytný pro znovuzahájení výroby E e - standardní výkonnost Pravý čas přerušení by měl zahrnout integrovanou šrafovanou oblast. Náklady na poruchu nejsou nezbytně vztahovány k trvání události. Obr. 2 ilustruje několik příkladů. Pro mnoho situací může existovat Obr. 1 - Účinnost produkce po poruše napájení časově nezávislý prvek nákladů, který musí být zaplacen, jakmile se událost vyskytne. Jako příklad je uvedena výroba papíru, kde technická celulosa je přeměněna na papír v nepřetržitém procesu zahrnujícím mnoho válcovacích a vyhlazovacích etap, vyžadujících dobrou kontrolu napínání. Výsledkem chyby v procesu kontroly je zastavení výrobního procesu a celý částečně zpracovaný výrobek musí být odstraněn a vyřazen - úkol, který může zabrat mnoho hodin lidské práce. Tento případ je znázorněn křivkou 1 na obr. 2. Náklady při poruchy jsou relativně časově nezávislé a velmi vysoké. Další extrém může reprezentovat maloobchodník se zbožím nepodléhajícímu zkáze. Porucha v napájení je příčinou přerušení obchodování, něco je obnovitelné, když je obnovena dodávka elektrické energie. Toto je znázorněno křivkou 2 na obr. 2. Počáteční náklady jsou nízké, ale zvyšují se s časem, když je obchodování zastaveno na delší dobu, ačkoli, pokud trvání není příliš dlouhé, některé obchodování bude jednoduše časem nahrazeno, spíše než zastaveno. Křivka 3 znázorňuje středisko pro zpracování dat. Takovéto místo bude mít nějakou formu nepřerušitelného zdroje energie (UPS), poskytujícího přinejmenším krátkodobou zálohu, takže počáteční náklady jsou malé. Avšak vzhledem k tomu, že zálohový čas je omezen, musí být, pro zajištění kontinuity operace provedena jiná opatření. Existuje mnoho možností. Křivka 3 předpokládá, že komerční, dálkově ovládané místo je dáno do pohotovostního stavu, aby se připravilo na možný přenos operací, které mají významné speciální soubory. Za předpokladu, že dodávka elektrické energie nebyla obnovena, pak o určitý čas později je místo dálkově ovládané připraveno on-line, a má časově závislé náklady. Po poruše by tam přibyly dodatečné náklady pro obnovení operace původního místa. 2

5 Na druhém konci technologické škály křivka 4 znázorňuje situaci v drůbežárně. Krátkodobá porucha nemá žádný vliv, potom ale nedostatek nucené ventilace vede k udušení zvířat, výsledkem čehož jsou prudce zvýšené náklady. Tyto scénáře jsou typické pro velmi odlišná průmyslová odvětví a přesto mají některé společné rysy. Zaprvé, jestliže je výpadek dostatečně dlouhý, je možné, že náklady na ztráty dosáhnou úrovní srovnatelných se zdroji, které jsou v organizaci k dispozici, s možnými riziky pro budoucí provoz. Zadruhé, během výpadku a následného období pro návrat do původního stavu, je možné, že organizace nebude schopna uspokojit potřeby svých zákazníků, Čas - bez měřítka Obr. 2 Typické charakteristiky náklady - čas což povede v budoucnu ke ztrátě důvěry. Toto se obzvláště týká dodávek " právě včas " jako je novinový papír, který je vyráběn, tištěn, čten a likvidován během několika dní. Úplná porucha - charakterizována celkovou ztrátou napětí - je pouze jedním z mnoha projevů poruchy napětí. O jiných problémech se diskutuje v oddíle 5 tohoto průvodce. Záložní zdroje elektrické energie Úvod Důležité charakteristiky výkonové rezervy jsou: Náklady - bez měřítka výkonová kapacita a akumulovaná energie doba přechodu maximální doba trvání výroby účinnost náklady na instalaci a údržbu Ideální přístroj by měl nekonečnou kapacitu elektrické energie a nekonečnou akumulovanou elektrickou energii, stejně tak jako nulovou dobu přechodu, nekonečné trvání výroby a nízké náklady. Protože takové zařízení neexistuje, musí se použít různá kompromisní řešení. Výběr zařízení závisí na aplikaci a požadavku, který se podporuje. Např. IT vybavení vyžaduje opravdu nepřetržitou dodávku, tj. nulový čas přechodu, aby se zajistilo, že data nebudou ztracena. Podle přenosu je možno požadovat, aby vybavení bylo podporováno po tak dlouhou dobu, jaké je zapotřebí pro organizované odstavení (řekněme 20 minut), nebo může být zapotřebí neustálé podpory tak, aby práce mohla pokračovat. V prvním případě by bylo postačující UPS, ale ve druhém případě by byl vyžadován přídavný zdroj elektrické energie, jako je dieselgenerátor, jakožto dlouhodobý zdroj a UPS pro pokrytí spouštěcího času generátoru. Nebo, jinak, továrna na výrobu papíru, která má velkou motorickou zátěž, by nemohla být podporována UPS po žádnou rozumnou dobu, takže by zde mohl mít zdvojený přívod k napájecí síti své opodstatnění. Tato část se zaměřuje na metody a zařízení rezervní dodávky energie. Seskupení těchto metod jsou ukázána na obr. 3 a v tabulce 2. Mohou být charakterizována různými parametry uvedenými v tabulce 2. Zdvojený napájecí přívod z napájecí sítě Tam, kde je požadavek na elektrickou energii vysoký a náklady jsou zdůvodněny, jak je tomu v případě nepřetržitého provozu továrny jako je výroba papíru a oceli, smí být realizovány dvě nezávislá připojení k napájecí síti. Tento přístup je účinný pouze, jestliže tato dvě spojení jsou elektricky nezávislá, tj. předvídatelná jedna porucha nezpůsobí přerušení obou napájení ve stejnou dobu. Záleží na struktuře sítě, tento požadavek často nemůže být splněn, aniž by se nepoužilo velmi dlouhých (a drahých) vedení. 3

6 Typ Kapacita výkonů Doba přechodu Náklady Zdvojený přívod z napájecí sítě Nekonečná Velmi krátká Velmi vysoké Generátory Prakticky nekonečná Od dlouhé až po velmi krátkou Střední až vysoké Akumulátorová baterie Střední Velmi krátká Nízké Nepřerušitelné zdroje energie (UPS systémy) Akumulovaná energie stlačeného vzduchu( CAES ) Střední Velmi krátká Střední až vysoké Nízké až střední Velmi krátká Střední až vysoké Tabulka 2 - Charakteristické rysy metod a zařízení pro záložní zdroje elektrické energie Použití dvou nezávislých přívodů z distribuční sítě neznamená, že nejsou potřebné další rezervní napájení. Avšak je nepravděpodobné, že tento typ opatření sníží počet nebo vážnost poruch napětí, protože charakter distribuční sítě dovoluje poklesy - jako následek poruch - které se šíří ve velmi rozsáhlé oblasti. Generátory Akumulátorové baterie UPS CAES Spínání během několika minut Rychlé spínání Nepřerušitelné napájení Nouzové osvětlení trvalé napájení Velmi rychlý spínač M G G M G VFD V1 VF1 Stlačený vzduch Obr. 3 - Typy záložních zdrojů elektrické energie Generátorová soustrojí Generátorová soustrojí se obvykle skládají z jednoho nebo více dieselmotorů jakožto zdroje mechanické energie, generátoru pro přeměnu mechanické energie v elektrickou, akcelerátorů, řídicích a regulačních systémů a rozvoden. Tento typ zařízení smí být navržen pro relativně dlouhodobý provoz, řekněme až po několik hodin nebo dnů, nebo může být navržen pro neustálý provoz. Generátorová soustrojí jsou dostupná v široké škále jmenovitých výkonů, obvykle od několika desítek kw až po několik MW. Plynové turbíny jsou často používány tam, kde se vyžadují velké výkony, v rozsahu několika MW nebo více, např. pro pokrytí špičkového zatížení nebo pro kogeneraci. Generátorová soustrojí se také používají pro speciální aplikace tam, kde není k dispozici žádná energetická síť jako jsou námořní aplikace, nebo kde existuje krátkodobá, vysoká spotřeba, jako jsou např. hlavní televizní sportovní přenosy. Tyto aplikace nejsou uvedeny v této části Průvodce. Generátorová soustrojí mohou fungovat dvěma různými způsoby, zde pod rozlišením jako skupina I a skupina II. Skupina I generátorových soustrojí - spuštění v době poruchy (4a,b). Spuštění dieselmotoru je s využitím energie z pomocných baterií. V tomto uspořádání je zřejmé zpoždění mezi poruchou a dobou, kdy 4

7 a) b) Napájecí síť Napájecí síť c) d) Napájecí síť Napájecí síť Obr. 4 Generátorová soustrojí 1 Spalovací motor se spouštěčem 2 Spojka 3 Generátor 4 Rozvodna 5 Setrvačník 6 Elektrický motor pro pohon setrvačníku a generátoru a) s manuálně řízeným spínáním a vypínáním b) s automatickým spuštěním generátoru, zpoždění od několika sekund až po okolo 180s c) a d) se setrvačníkem poháněným elektrickým motorem, doba zpoždění s, případně nula generátor může napájet zátěž. U nejjednoduššího uspořádání je generátorové soustrojí spínáno manuálně (obr. 4a). Avšak obvykle jsou generátory spínány automaticky (obr. 4b) s typickými dobami zpoždění v rozsahu 6-15 sekund pro malé jednotky a až do okolo 180 sekund pro velké. Abychom snížili doby spuštění a přechodu, některá generátorová soustrojí jsou v pohotovostním stavu neustále zahřívána na provozní teplotu,. Skupina II generátorových soustrojí má kratší doby přechodu, méně než okolo 2 sekund (obr. 4c) nebo nulovou dobu přechodu (obr. 4d). Tato uspořádání jsou vybavena vysokorychlostním setrvačníkem mechanicky spojeným s generátorem. Když je k dispozici elektrická energie, setrvačník a generátor jsou poháněny potřebnou rychlostí elektrickým motorem. Při uspořádání na obr. 4c, když se vyskytne porucha, elektromagnetická spojka spojí rotující setrvačník s motorem, který zapíná a pohání generátor. Spuštění motoru a napájení zátěže je provedeno automaticky během sekund. Při uspořádání na obr. 4d, během normálního provozu, je elektrická energie dodána ne z distribuční sítě, nýbrž z generátoru, který je poháněn elektrickým motorem napájeným ze sítě. V případě výpadku proudu, poskytuje setrvačnost setrvačníku energii pro spuštění motoru prostřednictvím elektromagnetické spojky. A tak spalovací motor pohání generátor, který dodává elektrickou energii s nulovou dobou přenosu. Obr. 5 ukazuje některá možná provedení konceptů ilustrovaných na obr. 4c a 4d. a) b) c) Elektromotor Obr. 5 - Generátory vybavené setrvačníky pro nulový čas přechodu 1 Spalovací motor / turbina 2 Elektromagnetická spojka 3 Setrvačník 4 Generátor uzpůsobený i pro motor 5 Generátor a) s generátorem pracujícím při normálních provozních podmínkách jako motor b) s generátorem trvale poháněným motorem c) s generátorem poháněným při normálních provozních podmínkách motorgenerátorem 1 napájená bez přerušení, 2 napájená s krátkým přerušením při zapnutí náhradního napájení z motorgenerátoru nebo při zpětném přechodu na napájecí síť Vhodně navržená generátorová soustrojí mohou splnit většinu požadavků na záložní zdroje elektrické energie, stejně tak na nepřetržitou dodávku energie. Může být dosaženo nulových dob přechodu a kvalita energie může být vysoká, jestliže je generátor vhodný pro zamýšlenou zátěž (tj. impedance zdroje je dostatečně nízká). 5

8 Na druhé straně generátorová soustrojí, obzvláště jednotky s velkým výkonem, mají některé nevýhody. Jsou hlučné (průměrná hladina hluku je od db), velké a těžké, a vyžadují velký sklad pohonných látek a systémy přívodu vzduchu a odsávací zařízení. V důsledku toho jsou tyto generátory obvykle instalovány v oddělených budovách, relativně vzdálených od obytných budov. Akumulátorové baterie Akumulátorové baterie se používají v elektronických UPS systémech a, jak je popsáno výše, v některých typech dieselelektrických generátorech pro spuštění dieselmotoru a napájení řídicích obvodů. Také se v široké míře používají v samostatných jednotkách jako je nouzové osvětlení, bezpečnostní zařízení, počítačová a telekomunikační zařízení. Baterie se hlavně používají pro napájení stejnosměrných zátěží nebo zátěží, které mohou být napájený jak ze stejnosměrných, tak i ze střídavých sítí, např. osvětlení. Baterie používané pro napájení střídavých zátěží jsou vybaveny střídači. Vysokokapacitní samostatné baterie mohou být použity jako akumulátory elektrické energie pro pokrytí špičkového odběru v napájecí síti vn. Avšak o této aplikaci zde diskutovat nebudeme. Existují dvě základní filozofie návrhu řešení akumulátorových baterií. V prvním může být zátěž napájena hlavním napájením až do poruchy, potom je zátěž zapnuta na napájení z akumulátorové baterie (obr. 6a). Ve druhém řešení je zátěž vždy napájena akumulátorovou baterií, která je neustále nabíjena hlavním napáječem, pokud je k dispozici (obr. 6b). Na obr. 6a je stejnosměrná zátěž normálně napájena z hlavního napáječe přes hlavní usměrňovač, zatímco je baterie neustále nabíjena přes druhý, oddělený usměrňovač. Když je porucha v napájení, nebo je napětí mimo toleranci, zátěž je přepojena na baterii spínačem s krátkou, ale ne nulovou dobou přechodu. Tento typ systému je vhodný pro nouzová osvětlení a při evakuaci. V uspořádání na obr. 6b je stejnosměrná zátěž napájena přímo z hlavního usměrňovače paralelně s baterií. Když je k dispozici hlavní napáječ, je použit k napájení zátěže a nabíjení baterie. Když není k dispozici hlavní napáječ, baterie napájí zátěž. Doba přechodu je nulová, a tím je toto uspořádání vhodné k napájení energeticky závislých pamětí na kterých je založen počítač. Toto uspořádání je v podstatě také běžně používáno z funkčních důvodů a pro svou vhodnost, užitečnost ve vybavení spotřebičů, např. pro zachování času u videorekordérů a rádiových budíků. Nulová doba přechodu je zřejmou výhodou tohoto řešení. Avšak spolehlivost souboru na obr. 6a je vyšší než ta na obr. 6b, protože v prvním případě je baterie napájena přes samostatný usměrňovač. Účinnost akumulátorové baterie je odhadnuta v rozmezí 90-97%. a) b) SS zátěže DC loads a) Systém se spínačem S b) Nepřetržitá dodávka energie: 1 Napájení se sítě 2 Napájení z baterie SS zátěže SS zátěže Obr. 6 - Různé možnosti záložního zdroje elektrické energie pro stejnosměrné zátěže s využitím usměrňovačů a akumulátorové baterie Kapacita baterie musí být dostatečná tak, aby se dodávala elektrická energie buď až do obnovení dodávky z hlavního napájení, nebo vyžadovaná funkce - evakuace, bezpečnostní zastavení - byla dokončena. Obecně, doby nabíjení baterií vysoce překračují doby vybíjení, takže pracovní cyklus těchto systémů je nízký. Systém by měl být navržen tak, že zcela vybitá baterie je znovu nabita za dobu max. 6 hodin. 6

9 Nouzové osvětlení je obzvláště důležité ve veřejných budovách jako jsou výstavní a sportovní haly, divadla, kina, velké kancelářské budovy, atd. Zařízení navržená pro nouzové osvětlení mají normálně zabudovaný rezervní zdroj. Nemocniční velké operační sály mají podobné, ale přísnější požadavky. Zdroje světla mohou být často napájeny buď střídavým proudem nebo stejnosměrným proudem pokud je důležitější kontinuita dodávky než kvalita napájení. Příklad systému tohoto napájecího systému je znázorněn na obr. 7. Obr. 7 - Napájecí systém zátěží, které mohou být napájeny jak střídavým, tak i stejnosměrným proudem; akumulátorová baterie je použita jako zálohový zdroj energie; spínání se vyskytuje s krátkým přerušením ST / SS zátěže Systémy nepřerušitelného napájení (UPS) Klasifikace UPS UPS systémy se nyní běžně používají jako záložní zdroje energie pro kritické zátěže, kde doba přechodu musí být velmi krátká nebo nulová. Statické UPS systémy jsou snadno dostupné o jmenovitém výkonu od 200 VA do 50 kva (jednofázové ) a od 10 kva až po okolo 4000 kva (třífázové). Kromě záložního napájení v případě poruchy, se také UPS používají pro místní zlepšení kvality dodávané energie. Účinnost zařízení UPS je velmi vysoká, se ztrátami energie v rozsahu od 3% do 10%, v závislosti na počtu použitých konvertorů a typu sekundární baterie. Základní klasifikace UPS systémů je dána normou IEC publikovanou v roce 1999 a přijatou CENELEC jako normu EN [1]. Norma rozlišuje tři třídy UPS, a naznačuje závislost výstupního napětí a výstupní frekvence na vstupních parametrech: VFD (výstupní napětí a frekvence závislé na dodávce z hlavního napáječe) VI (výstupní napětí nezávislé na dodávce z hlavního napáječe) VFI výstupní napětí a frekvence nezávislé na dodávce z hlavního napáječe) Avšak v praxi tato klasifikace úzce koresponduje s klasifikací podle interní struktury: pasivní záloha interaktivní vedení dvojitá konverze Tabulka 3 ukazuje hlavní vlastnosti těchto klasifikací zařízení UPS a stručný popis tří výše zmíněných UPS tříd. EN klasifikace VFD VI VFI Pasivní záloha Interaktivní vedení Dvojitá konverze Náklady Nejnižší Střední Nejvyšší Regulace napětí Žádná Omezená Ano Regulace frekvence Žádná Žádná Ano Doba přechodu Krátká Nulová Nulová Tabulka 3 - Klasifikace a charakteristika UPS tříd podle norem 7

10 Pasivní zálohové zdroje (VFD) Tento typ UPS (obr. 8) má dva pracovní režimy. Normálně je energie zátěži poskytnuta z hlavního napájení, volitelně přes filtr/ kondicionér, aby se odstranily přechodné jevy nebo byla zajištěna přiměřená regulace napětí. Usměrňovač poskytuje nabíjecí proud pro baterii. V režimu "uskladněná energie", je elektrická energie poskytnuta zátěži z baterie přes invertor. Přechod z "normálního" na režim "uskladněná energie" se realizuje, když je napětí hlavního zdroje mimo toleranci, pomocí spínače s krátkou (ale ne normalizovanou) dobou přechodu. Typické je maximální trvání vybíjení baterií okolo 3 hodin, zatímco se vyžaduje 6 hodin pro znovunabití. Toto je nejjednodušší, nejkompaktnější a nejméně nákladná topologie, ale má některé závažné nevýhody. Neposkytuje žádnou izolaci zátěže od rušení v napájecí síti a neposkytuje žádnou regulaci napětí ani frekvence. Její nenulová doba přechodu znamená, že existuje krátké, ale konečné přerušení napájení v době přepínání a tím je tato topologie nevhodná pro mnoho aplikací, obzvláště IT systémy. B Obr. 8 - Blokové schema ilustrující princip pasívního zálohového zdroje (VFD) zařízení UPS S Přepínač B Akumulátorová baterie 1 Normální provoz 2 Nabíjení baterie při normálním provozu 3 Tok elektrické energie při napájení z baterie S Interaktivní vedení (VI) Topologie interaktivního vedení je znázorněna na obr. 9. Invertor je obousměrný, tj. chová se jako usměrňovač pro nabití baterie, když je k dispozici elektrická energie hlavního přívodu, ale chová se jako invertor pro výrobu elektrické energie z baterie, když elektrická energie hlavního přívodu není k dispozici. Paralelní spínač UPS s interaktivním vedením má tři režimy provozu. Za normálního režimu je zátěž Akumulátorová napájena transformovanou elektrickou energií baterie přes statický spínač. Invertor je využit pro úpravu výstupního napětí a pro nabití sekundární baterie. Výstupní frekvence je stejná jako Obr. 9 - Struktura UPS s intenzivním vedením (VI)s jednou konekcí frekvence hlavního vedení. Při režimu 1 Regulační smyčka pro fázovou a amplitudovou modulací "uskladněná elektrická energie" je zátěž 2 Regulační smyčka pro nabíjení akumulatorové baterie napájena elektrickou energií z baterie přes invertor. Statický spínač se otevře, aby se zabránilo tomu, že je elektrická energie vedena zpět do napáječe. Tento typ UPS může mít také bočníkový režim, ve kterém je zátěži umožněno přímé připojení k hlavnímu napájení v případě poruchy UPS nebo z důvodů údržby. UPS s interaktivním vedením nabízí nižší náklady než topologie dvojité konverze, ale má několik nevýhod. Není možná regulace kmitočtu, izolace od poruch v napájení jako např. přechodné jevy a přepětí je slabá, a stupeň úpravy, které může být dosaženo, je omezen, protože jde o paralelní zařízení. Jedna varianta UPS s interaktivním vedením tzv. Delta schéma, znázorněné na obr. 10. S ť Hlavní transormátor 8

11 Delta UPS je vybaveno dvěmi DC/AC invertory: delta invertor (1) (obr. 10) a hlavní invertor (2). Oba invertory jsou připojeny ke stejné sekundární baterii (B). Jmenovitý výkon Delta invertoru je vypočten na asi 30% výkonu zátěže, zatímco výkon hlavního invertoru představuje 100% výkonu zátěže. Delta invertor je připojen k sekundárnímu vinutí transformátoru (Tr ), jehož primární vinutí je připojeno v sérii mezi napájecí sítí a UPS výstupem. S Bod rovnováhy el. energie Hlavní invertor (2) je stálý zdroj napětí a řídí velikost a tvar křivky výstupního napětí v bodě rovnováhy elektrické energie ( PBP) (obr. 10). Tak je napětí v primárním vinutí transformátoru výsledkem rozdílu mezi skutečným napětím na vstupu UPS a vázaným napětím v PBP. Napětí primárního vinutí reguluje napětí sekundárního vinutí. Rolí Delta invertoru je vyrobit proud v sekundárním vinutí, který indukuje proud v primárním vinutí kompenzující rozdíl elektrické energie mezi sítí a bodem rovnováhy PBP. Navíc Delta invertor upravuje účiník tak, aby jej udržel na hodnotě blízko 1, hlavní invertor kompenzuje harmonické v proudu zátěže. Tak proud dodaný ze sítě má sinusový tvar a je ve fázi s napájecím napětím. Pět typických režimů provozu Delta UPS jsou znázorněny na obr. 11. Při normálním provozu, když je napájecí napětí stejné jako v PBP, napětí v primárním vinutí transformátoru je rovno nule (obr. 11a). Oba invertory (1) a (2) jsou zapnuty a zátěž je napájena pouze ze sítě. Pro jalové zátěže a pro nesinusové proudy zátěže pracují oba invertory společně, aby opravily účiník a harmonické v proudu dodávaném ze sítě. Jestliže napájecí napětí je nižší než v bodě PBP, napětí v primárním vinutí transformátoru (Tr) je nenulové (obr. 11b). Hlavní invertor (2) Obr Blokové schéma Delta UPS B 1, 2 Měnič S Paralelní spínač Tr Transormátorr B Akumulátorová baterie PBP Bod rovnováhy elektrické energie Obr. 11 Ilustrace různých provozních stavů Delta UPS U - napětí, I - proud, P - výkon Jiná označení jsou stejná jako na obr. 10 9

12 dodává do sítě přídavný proud a delta invertor (1) generuje proud v sekundárním transformátorovém vinutí, aby se indukoval vyšší proud v primárním vinutí, který se síťovým napětím dává požadovaný příkon. Pak je ze sítě odebírán vyšší proud, aby kompenzoval své nižší napětí tak, aby bylo dodáno ze sítě 100% výkonu zátěže (obr. 11b). Jestliže síťové napětí je vyšší než pevné napětí v bodě PBP (obr. 11c), polarita napětí v primárním vinutí transformátoru (Tr) je opačná k tomu v předchozím případě, znázorněném na obr. 11b. Delta invertor (1) je napájen ze sítě s menším proudem, zatímco přídavný proud je dodáván do bodu PBP přes delta invertor (1) a hlavní invertor (2), aby se zajistil proud zátěže na požadovanou hodnotu (obr. 11c). Primární napětí transformátoru je regulováno ze síťového napětí a výstupní napětí v PBP je udržováno na stálé jmenovité hodnotě hlavním invertorem. V případě poruchy v napájení delta UPS funguje v režimu dodávky uskladněné elektrické energie (obr. 11d) s tím, že celá elektrická energie zátěže je dodávána z baterie přes hlavní invertor (2). Za normálních provozních podmínek, nezávisle na hodnotě napájecího napětí, sekundární baterie (B) je nepřetržitě napájena (obr. 11e). Po skončení provozu v režimu uskladněné energie je baterie znovu nabita přes hlavní invertor (2), který odebírá přídavný proud pro tento účel ze sítě. Dvojitá konverze (VFI) Topologie dvojité konverze je znázorněna na obr. 12. Je to sériové spojení a celková elektrická energie zátěže je dodána přes výstupní invertor. Při normálním režimu je zátěž napájena přes kombinaci usměrňovač / nabíjení/ invertor - odtud název dvojitá konverze. Baterie je připojena do stejnosměrného obvodu a je nepřetržitě napájena. V režimu uskladněné elektrické energie invertor napájí zátěž energií z baterie. Co se týče zátěže, nic se nezměnilo - energie je dodána přes invertor, ale nyní je zdroj energie pro invertor odlišný. Je tam zcela nulová doba přechodu, takže tato topologie je ideální pro citlivé zátěže. V režimu bočníku statický spínač připojuje zátěž přímo k napájecí síti - v případě poruchy UPS. Výhody dvojí konverze UPS jsou: velmi dobrá izolace od napájecí sítě, dobrá regulace napětí, dobrá regulace frekvence (pokud je vhodná) a nulová doba přechodu mezi zdroji energie. Všimněte si, že pokud se má použít paralelní spojení, frekvence výstupu musí být synchronizována s frekvencí napájecí sítě a tím se neguje schopnost regulace frekvence. Jestliže nominální výstupní napětí je odlišné od napájecího, bude u paralelního spojení požadován transformátor. Nevýhody dvojité konverze UPS jsou: vyšší cena a značně nižší účinnost. Paralelní propojení F S Omezení rušení při použití UPS Obr Základní struktura UPS s dvojí konverzí UPS systémy mohou být také B Akumulátorová baterie charakterizovány stupněm F Filtr izolace, které poskytují mezi S Spínač napájením a zátěží a poskytnutím potenciálního zlepšení kvality energie. Obr. 13 ilustruje deset typů rušení, které mohou být omezeny při použití určité třídy UPS systému. Nejjednodušší UPS zařízení patří do VFD třídy a omezují první tři druhy rušení. Jsou to zařízení se zálohováním znázorněném na obr. 8, takže zde existuje krátká doba přechodu během přepínání. Proto jsou omezena pro použití se zátěžemi, které mohou tolerovat krátké výpadky elektrické energie. B 10

13 e, které vyžadují vyšší úroveň stability napětí, vyžadují zařízení třídy VI, které omezují pět poruch. To jsou obvykle UPS s interaktivním vedením (jak je např. ukázáno na obr. 9). VFD 1 - Výpadky napájení, >10 ms 2 - Rychlé změny napětí, <16 ms e vyžadující nejvyšší kvalitu dodávané elektrické energie a spolehlivost dodávky vyžadují UPS zařízení třídy VFI, které eliminují všech deset typů poruch. Je to obvykle zařízení on-line, s dvojitou konverzí. VF1 V1 3 - Krátkodobá přepětí, 4-16 ms 4 - Dlouhodobé poklesy napětí 5 - Dlouhodobá přepětí 6 - Efekty blesku 7 - Přepěťové rázy, <4 ms Zvýšení dostupnosti systému při použití zařízení UPS Statické UPS systémy jsou velmi spolehlivé, ale v případě jejich poruchy mohou být následky velmi vážné. Abychom zátěž před tím ochránili, je připojen paralelní spínač pro přímé připojení zátěže k napájení. Je zřejmé, že pokud je UPS přemostěno, zátěž není ochráněna proti poruchám anebo výpadku napájení. 8 - Změny frekvence 9 - Zkreslení křivky napětí 10 - Napěťové harmonické Obr Klasifikace zařízení UPS podle omezení rušení [1] Většina zařízení UPS je vybavena paralelním obvodem nebo spínačem (obr. 14), který poskytuje alternativní cesty elektrické energie přes zařízení UPS. Tento spínač je obvykle ovládán manuálně, aby se napájely zátěže přímo ze sítě, když je vyžadována údržba UPS. Dostupnost systému je podstatně zvýšena tím, že se přidají přídavné záložní jednotky. Koncepce zálohování je vysvětlena v části 4.1 tohoto Průvodce. Obecně je předpokládaná zátěž "obsloužena" počtem menších jednotek pracujících paralelně, jak je ukázáno na obr. 15. Jestliže je vyžadováno N jednotek pro napájení zátěže, potom je instalováno alespoň N+1 jednotek. Výsledkem toho je, že jedna jednotka může selhat, aniž by se ovlivnil provoz.. Jestliže se zátěž zvýší nad kapacitu instalovaných jednotek, jednoduše se přidá další jednotka stejného jmenovitého výkonu. Zdroje energie Úvod Podle statistických údajů [6] okolo 97 procent všech přerušení napájení v síti VN trvá méně než 3 sekundy. Tyto poruchy jsou způsobeny hlavně atmosférickými výboji a automatické opětné zapínání působí po sekundách. Poruchy trvající déle než 3 sekundy se vyskytují pouze v přibližně 3 % všech poruch a jsou obvykle způsobeny vadou na vybavení sítě. Časové trvání takovýchto událostí je podstatně delší, v rozsahu minut, hodin nebo dní. Proto existují dva charakteristické požadavky pro energetické zdroje. První je pro dlouhou dobu trvání - možná až několik hodin - s omezenou energií, zatímco druhý je pro velmi krátkou dobu trvání - až několik minut - s velmi vysokou energií. Oba typy záložních zdrojů by také měly splnit následující další požadavky: vysoká akumulace energie nízká samočinná rychlost vybíjení vysoká rychlost nabíjení nízký požadavek na údržbu vysoká spolehlivost vysoká rychlost uvolnění energie Pro spalovací motory je jasný zdroj energie - některá forma fosilního paliva, která má ty výhody, že má 11

14 vysokou energetickou hustotu, okamžité "znovunabytí" tím, že se znovu naplní palivem a prakticky nekonečné napájení. Paralelní spínač a) b) Paralelní spínač Pro statické systémy UPS je obvyklé uchování energie v sekundární baterii. Avšak za posledních několik let byly vyvinuty nové systémy uložení energie, jako jsou setrvačníky, super-kondenzátory a supravodivé magnetické uchování energie (SMES), a to do stavu komerční realizovatelnosti. Hlavní rozdíl mezi sekundárními bateriemi a novými systémy je doba, po kterou může být uchovaná energie dodána. Sekundární baterie jsou schopné dodávat energii v krátkých časových intervalech, řekněme desítky sekund nebo několik minut, stejně tak pro dlouhé časové úseky, řekněme několik hodin nebo desítky hodin. Avšak nové systémy uchování energie jsou navrženy hlavně pro krátká časová období, řekněme sekund až desítky sekund pro pokrytí velmi krátkých přerušení napájení nebo pro snížení vlivu poklesů napětí. Záložní zdroj je udržován v úplně nabitém stavu, pokud je hlavní napájení dostupné a poté vybit, když dojde k poruše. V ideálním případě musí záložní zdroj být schopen rychlého znovunabití poté, co je hlavní napájení obnoveno tak, aby byl opět k dispozici. Hlavní charakteristika záložních zdrojů je diskutována v následujících podkapitolách. Obr Schemata tří cest (čárkované dráhy) toku elektrické energie přes UPS při různých provozních stavech a) Elektrická energie za sítě přes statický spínač normální provoz b) Elektrická energie z akumulátorové baterie - provoz ze záložního zdroje c) Elektrická energie ze sítě přes paralelní spínač Napájení c) Paralelní spínač Obr Systémy UPS při paralelním provozu a) S paralelním spínačem a statickým spínačem v zařízení UPS b) S jedním paralelním spínačem a jedním statickým spínačem Napájení Akumulátorové baterie (SB) Dodavatel zařízení obvykle volí typ akumulátorové baterie, ale uživatel musí znát typ použité akumulátorové baterie a její nároky na údržbu - tyto parametry mohou ovlivnit volbu zařízení. Hlavní typy akumulátorových baterií a jejich vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 4. Stacionární akumulátorové baterie, kde není důležitá hmotnost, jsou obvykle olověné vzhledem k jejich nízké ceně. 12

15 Uzavřené olověné NiCd NiMH Li ion Cena nízká střední vysoká velmi vysoká Hustota energie (Wh/kg) Napětí článku (V) Proud zátěže Nízký Velmi vysoký Mírný Vysoký Počet cyklů nabití/vybití 200-2,000 1, Samovybíjení Nízké Mírné Vysoké Nízké Min. dostupný čas (hod) Požadavek na využití 180 dní 30 dní 90 dní žádný Riziko vlivu na životní prostředí Vysoké Vysoké Nízké Vysoké Setrvačníky Tabulka 4- Hlavní typy akumulátorových baterií a některé jejich obecné charakteristiky Setrvačníky jsou používány u některých konvenčních motorgenerátorů pro uchování mechanické energie požadované při spuštění spalovacího motoru v případě poruchy napájení. V tomto případě pouze okolo 5% energie setrvačníku může být využito pro výrobu elektrické energie přímo, protože změna rychlosti, a tím i frekvence, je příliš velká. Když je setrvačník použit jako zdroj energie, jeho koncepce je zcela odlišná. Setrvačník je "nabíjen" udržováním rotující rychlosti - hlavním pohonem. Když se hlavní zdroj porouchá, je energie ze setrvačníku použita pro generování elektrické energie na proměnné frekvenci a napětí, které je převedeno na standardní frekvenci a napětí elektronickým invertorem. Protože je uchovaná energie proporcionální k druhé mocnině rotační rychlosti, může být použito okolo 50% rozsahu otáček. Konstrukce setrvačníku jsou charakterizovány jako vysokorychlostní (HSFW) nebo nízkorychlostní (LSFW) [7] Vysokorychlostní setrvačníky jsou konstruovány ze skla nebo uhlíkových vláken, které jsou přibližně 5x těžší než ocel. Kvůli tepelnému namáhání a velkým odstředivým silám je v soustrojí rotor generátoru trvalý magnet. Soustrojí setrvačník/rotor rotuje ve vakuu, je vybaveno magnetickými ložisky tak, abychom se vyhnuli mechanickým třecím silám. Vysokorychlostní setrvačníky jsou v provozu v rozsahu rotačních rychlostí od až do otáček za minutu. V současné době se vyrábí s výkony až do 250 kw s uchovanou energií 8 MW. Nízkorychlostní setrvačníky jsou v provozu v rozsahu až do otáček za minutu. Kvůli nižší rotační rychlosti ve srovnání s vysokorychlostními setrvačníky je v těchto konstrukcích zapotřebí Paralelní přívod podstatně většího momentu setrvačnosti, výsledkem jsou vyšší hmotnosti. Setrvačník je vyroben z oceli, a není nezbytná činnost ve vakuu, nýbrž v částečném vakuu nebo může být použit plyn nízké hustoty, aby se snížily třecí ztráty. Motorgenerátor je synchronní stroj s budicím vinutím na rotoru. Tato vinutí vytvářejí ztráty a teplo, ale výhodou oproti vysokorychlostnímu generátoru setrvačníku je možnost regulace buzení. Systémy nízkorychlostního setrvačníku mohou být vyrobeny o jmenovitých výkonech až do 2 MVA a jsou schopny dodávat energii po dobu 1-30 sekund. Nízkorychlostní setrvačníky jsou často používány jako kombinované systémy s tradičními generátory. Typický příklad je na obr. 16. Obr Schema kombinovaného systému - setrvačníku a motorgenerátoru F Setrvačníkový systém pro krátkodobou akumulaci G Motorgenerátor pro setrvačníkovou akumulaci M/G Motorgenerátor C Elektromagnetická spojka E Dieselmotor nebo plynová turbína 13

16 Setrvačník poskytuje energii během období mezi ztrátou napájení z veřejné sítě, a buď obnovením napájení, nebo začátkem spuštění dostatečného záložního zdroje (tj. motorgenerátoru). Setrvačníky poskytují energii 1-30 sekund, motor-generátory jsou typicky k dispozici během 5-20 sekund. Superkondenzátory (SC) Superkondenzátory (také známy jako ultrakondenzátory) mají extremně vysokou kapacitu, které je dosaženo použitím aktivního uhlíku, aktivovaných uhlíkových vláken nebo RuO2 jakožto elektrodových materiálů. Elektrody vyrobené z těchto materiálů mají daleko větší aktivní elektrický povrch ve srovnání s klasickými kovovými filmy. Superkondenzátory slouží v systému jako stejnosměrné zdroje elektrické energie a poskytují energii během krátkodobých výpadků a poklesů napětí. Tím, že kombinujeme superkondenzátory a akumulátorové UPS, cykly baterií jsou sníženy, protože poskytují energii pouze při dlouhodobějších výpadcích a jejich doba životnosti je prodloužena. Malé superkondenzátory jsou běžně používány k prodloužení životnosti baterie - efektivně pro pokrytí špičkového cyklu u elektronických zařízení, ale velké superkondenzátory jsou stále ve vývoji. Očekává se, že budou realizovatelné pro uložení energie ve velmi blízké budoucnosti. Záložní zdroje se supravodivými magnetickými systémy (SMES) Supravodivé systémy uchovávají energii v magnetickém poli velké cívky se stejnosměrným proudem, který může být převeden zpět na střídavý tak, jak je požadováno. Supravodivé systémy nízké teploty ochlazené tekutým héliem jsou komerčně k dispozici. Vysokoteplotní supravodivé systémy ochlazené tekutým dusíkem jsou stále ve vývoji a mohou být komerčně využitelné k uchování energie v budoucnu. V zařízení SMES je magnetické pole tvořeno tím, že stejnosměrný proud cirkuluje v uzavřené supravodivé cívce. Elektrické ztráty jsou zanedbatelné. Pro získání energie je průchod cirkulujícího proudu opakovaně otevírán a uzavírán polovodičovým spínačem. Vlivem své vysoké indukčnosti se cívka chová jako zdroj proudu, který může být použit pro nabití kondenzátoru, který poskytuje vstup stejnosměrného napětí do invertoru, který vyrábí požadované střídavé napětí. SMES systémy jsou velké a mohou mít výkony od 1 až do 100 MW, ale jsou běžně používány pro velmi krátká období, v rozsahu sekunda. Uchování energie stlačeného vzduchu ( CAES ) V systémech CAES je energie uložena ve stlačeném vzduchu použita k pohánění vzduchových turbin elektrických generátorů. Podle výkonu a množství uchované energie mohou být CAES systémy použity jako záložní zdroje a pro pokrytí špičkového zatížení. "Filozofie" takového zařízení je podobná jako u motorgenerátorů. Zásobník vzduchu je udržován pod tlakem kompresorem, který funguje přerušovaně, pokud je elektrická energie dostupná. Dostupný rozsah výkonu je od několika desítek po několik stovek kva. Systémy CAES použité jako záložní, jsou vybaveny vzduchovými nádržemi, zatímco pro pokrytí špičkového zatížení jsou často použity přírodní dutiny, jako jsou vodonosné vrstvy nebo uměle vytvořené dutiny jako jsou doly ve tvrdé skále nebo kaverny v solných dolech. Avšak tento druh systémů CAES není dále diskutován v tomto Průvodci. Srovnání různých systémů uchování energie Systémy uchování energie mohou být použity v systémech UPS v různých kombinacích. Jak bylo uvedeno výše, superkondenzátory mohou být použity spolu se sekundárními bateriemi pro pokrytí krátkodobé potřeby výkonu a prodloužení životnosti baterie. Každý zdroj energie je charakterizován kapacitou uložené energie a dostupnou elektrickou energií, ze které je odvozen čas, ve kterém může být Výkon (MW) Akumulovaná energie (MW) Obr Charakteristiky výkon - energie pro různé záložní systémy [7] V tabulce 5 jsou vysvětleny zkratky 14

17 energie dodávána. Obr. 17 shrnuje tyto parametry pro různé systémy uložení energie [7]. Krátkodobé zdroje energie jsou stále ve vývojové fázi, takže investiční náklady jsou stále relativně vysoké (obr. 18). Avšak v budoucnosti spolu se zlepšením návrhu a výroby, a zvýšení výrobních objemů, cena těchto zařízení poklesne. Výkonnost systémů uchování energie použitých v UPS záleží nejenom na operacích nabíjení a vybíjení, nýbrž také na ztrátách při chodu naprázdno. V praxi jsou tyto ztráty Měrné náklady na investice (US$/kW) Překlenovací čas (s) Obr 18 - Měrné investiční náklady pro různé záložní zdroje versus jejich paralelní chod [7] V tabulce 5 jsou vysvětleny zkratky dominantní, protože UPS systém funguje převážnou dobu v zálohovém režimu. A tak měrné ztráty na Wh záložních zdrojů jsou podstatným faktorem výkonnosti systémů uložení energie. V současné době jsou ztráty krátkodobých zdrojů energie velmi vysoké ve srovnání se ztrátami tradičních úložných systémů. Pouze superkondenzátory jsou srovnatelné se sekundárními bateriemi z hlediska měrných ztrát. Měrné ztráty různých systémů uložení energie jsou ukázány v tabulce 5. Typ záložního zdroje Měrné ztráty/wh Samovybíjecí čas Supravodivé magnetické systémy (SMES) 35 W 1.7 min Nízkootáčkové setrvačníky (LSFW) 2.2 W 30 min Vysokootáčkové setrvačníky (HSFW) 1.2 W 50 min Superkondenzátory (SC) W 1.6 dne Akumulátorové baterie (SB) W Velmi dlouhý, více než několik měsíců Tab. 5 Měrné ztráty různých záložních zdrojů (7) Příklad praktického řešení nouzového napájení V praxi, abychom zajistili požadovanou úroveň dostupnosti, je často nezbytné použít kombinaci zařízení jako jsou ta na obr. 19. e jsou rozděleny do dvou skupin, podle jejich úrovně priority. Např. zařízení IT by měla mít nejvyšší prioritu ( kategorie IV, tabulka 1 ) a měla by být napájena systémem UPS. e, které mohou tolerovat určitou dobu přechodu, by mohly být napájeny motor-generátorem. Motorgenerátor Napájený objekt Vedení 1 Vedení 2 Automatický zdroj - přechodový systém 1 Automatický zdroj - přechodový systém 2 Hlavní rozvaděč Obvody s požadovanou vysokou dostupností napájení Obvody s požadovanou velmi vysokou dostupností napájení Obr Příklad napájení s vysokou dostupností 15

18 Spínací operace v obvodech jako jsou ty na obr. 19, jsou provedeny automatickým systémem přechodu na záložní zdroj (ASCS). Příklad praktického řešení ASCS je ukázán na obr. 20. Základní části a provozní schéma ASCS jsou popsány níže. Vstupní regulátor měří napětí základního a rezervního zdroje a sekvenci jejich řídících signálů jsou ukázány na časovém diagramu na obr. 20. Závěry V současné většina průmyslových a komerčních spotřebitelů používá řadu spotřebičů, které vyžadují vyšší kvalitu dodávané elektrické energie než je ta, která je dostupná přímo z napájecí sítě. Zlepšení činnosti sítě je jak obtížné tak drahé, takže je na spotřebiteli učinit kroky ke zmírnění účinků špatné kvality dodávané elektrické energie. Neexistuje jediné řešení. Nejvhodnější řešení bude určeno velikostí výkonu, požadovanou úrovní kvality a spolehlivosti, kvalitou a spolehlivostí příchozí elektrické energie, zeměpisným umístěním a náklady. Řešení jsou k dispozici pro každý scénář za určitou cenu, je zapotřebí detailní analýzy pro výběr správného a nejekonomičtějšího řešení pro danou konkrétní aplikaci a pracovní prostředí. Kat 1 zátěže Deska vstupního regulátoru Hlavní regulační relé Kat 2 zátěže Literatura 1 EN (IEC 62040) Un-interruptible power systems. 2. Elektronizacja 11/ EN Voltage characteristics of electricitysupplied by public distribution systems. 4. ABB Switchgear Manual, 10th edition, Dusseldorf, Cornelsen Verlag Seip G.: Elektrische Installationstechnik. T1. Berlin - Munchen, Siemens - Aktiengesellschaft, UNIPEDE DISDIP, Measuring of power failures in MV grid in Europe. 7. Darrelmann H.: Comparison of alternative short time storage systems. Piller GmbH Obr Schema nízkonapěťového automatického systému pro změnu zdroje času a časový diagram jeho činnosti B Normální zdroj R Alternativní zdroj BCB, RCB Spínače pro normální a alternativní zdroj S1, S2 Spínače zátěží s vysokou a nízkou kategorií dostupnosti EGS Motorgenerátor U B, U R Měření normální a alternativní napětí Vysvětlení časových symbolů v textu 16

19

20 HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Hungarian Copper Promotion Centre Képíró u. 9 H Budapest Maďarsko Tel.: Tel.: Website: VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky 17. listopadu 15 CZ Ostrava-Poruba Tel.: Tel.: Website: homen.vsb.cz/san50/ European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B Brussels Belgium Tel.: Fax: Website:

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 13A. ZÁLOZ LOŽNÍ ZDROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod Rozdělení záložních zdrojů Statické zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) Požadavky

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.4.1. pochopení pojmu kompatibilní úroveň. Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.4.1. pochopení pojmu kompatibilní úroveň. Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické 3.4.1 pochopení pojmu kompatibilní úroveň Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Harmonické Část 3.4.1. Harmonické - pochopení pojmu kompatibilní

Více

UPS (Uninterruptible Power Supply)

UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS neboli záložní napájecí zdroje (z angl. Uninterruptible Power Supply, tedy zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (řádově

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Kvalita elektrické energie-průvodce

Kvalita elektrické energie-průvodce Kvalita elektrické energie-průvodce Poklesy napětí Úvod Poklesy napětí Poklesy napětí Úvod David Chapman, Copper Development Association Překlad: Josef Gavlas, Miloslav Kužela, Pavel Santarius, FEI Technická

Více

Harmonické. Harmonické. Kvalita elektrické energie - průvodce. Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích s hojným vyskytem harmonických 3.5.

Harmonické. Harmonické. Kvalita elektrické energie - průvodce. Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích s hojným vyskytem harmonických 3.5. Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích 3.5.1 Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Harmonické Dimenzování středního vodiče v elektroinstalacích

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Poklesy napûtí 5.3.4. Poklesy napûtí. Kvalita elektrické energie - průvodce. Doporučení pro výběr vhodného zařízení zmírňujícího poklesy napětí

Poklesy napûtí 5.3.4. Poklesy napûtí. Kvalita elektrické energie - průvodce. Doporučení pro výběr vhodného zařízení zmírňujícího poklesy napětí Kvalita elektrické energie - průvodce Poklesy napûtí 5.3.4 Doporučení pro výběr vhodného zařízení zmírňujícího poklesy napětí Poklesy napûtí HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Poklesy napětí Část 5.3.4.

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Poruchy napûtí 5.2.3. Měření flikru. Poklesy napûtí HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

Kvalita elektrické energie - průvodce. Poruchy napûtí 5.2.3. Měření flikru. Poklesy napûtí HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Kvalita elektrické energie - průvodce Poruchy napûtí 5.2.3 Měření flikru Poklesy napûtí HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Poruchy napětí Autor: Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bień, AGH University of Science

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Kvalita elektrické energie-průvodce

Kvalita elektrické energie-průvodce Kvalita elektrické energie-průvodce Harmonické Kondenzátory v prostfiedích s vy ímm obsahem harmonick ch 3.1.2 Harmonické Harmonické Kondenzátory v prostředích s vyšším obsahem harmonických Autor: Stefan

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Kvalita elektrické energie-průvodce

Kvalita elektrické energie-průvodce Kvalita elektrické energie-průvodce Poruchy napûtí Norma EN 50160 Charakteristiky napûtí vefiejné distribuãní sítû 5.4.2 Poruchy napûtí Poruchy napětí Norma EN 50160 - Charakteristiky napětí veřejné distribuční

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.5.2. Volba a dimenzování transformátorů. Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.5.2. Volba a dimenzování transformátorů. Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické 3.5.2 Volba a dimenzování transformátorů Harmonické HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Harmonické Část 3.4.1. Harmonické - Volba a dimenzování transformátorů

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.3.3. Aktivní harmonické kondicionéry. Harmonické. Proud (A) Stupně

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.3.3. Aktivní harmonické kondicionéry. Harmonické. Proud (A) Stupně Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické 3.3.3. harmonické y Proud (A) Stupně Harmonické Harmonické harmonické y Shri Karve, MGE UPS System Ltd., Anglie Překlad: Josef Gavlas, Miloslav Kužela,

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Poklesy napûtí 5.3.2.

Poklesy napûtí 5.3.2. Kvalita elektrické energie - průvodce Poklesy napûtí 5.3.2. Zmírnění poklesu napětí Poklesy napûtí Poklesy napûtí Zmírnění poklesu napětí Derek Maule, Claude yons td., Anglie Překlad: Josef Gavlas, Miloslav

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce

Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické Skutečná efektivní hodnota (true RMS) 3.2.2 3 2 1 Peak value = 2.6 Crest or Peak factor = 2.6 Form factor = 1.82 True RMS value = 1.0 Averaging

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kvalita elektrické energie-průvodce 5.1.3

Kvalita elektrické energie-průvodce 5.1.3 Kvalita elektrické energie-průvodce 5.1.3 Rušení napětí Úvod do nesymetrie Dr Johan Driesen & Dr Thierry Van Craenenbroeck, Katholieke Universiteit Leuven Překlad: Josef Gavlas, Miloslav Kužela, Pavel

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě. VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva

Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě. VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva Řešení: - Dodavatel řešení: SPEL, spol. s r.o. Kolín CZ, moskevská firma RETEMP a Rockwell Automation Kanada. - VN měnič kmitočtu se systémem automatického synchronizovaného přepínání motoru od měniče

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

8. Počítačová skříň,zdroj a UPS. Počítačová skříň

8. Počítačová skříň,zdroj a UPS. Počítačová skříň 8. Počítačová skříň,zdroj a UPS Počítačová skříň Definice: Počítačová skříň (anglicky computer case) je hardware pro počítače, která slouží k mechanickému upevnění všech ostatních vnitřních dílů a částí

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a ovace výuky technických předmětů. Stejnosměrné měniče - charakteristika vstupní proud stejnosměrný, výstupní

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Česká společnost pro osvětlování KHS Moravskoslezského kraje Měření napěťových a proudových poměrů stabilizátoru a regulátorů typu

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Sinus-Inverter SW150 12V 0043.0000 Sinus-Inverter SW150 24V 0043.0001. KUMER PRAG, spol. s r.o.

Sinus-Inverter SW150 12V 0043.0000 Sinus-Inverter SW150 24V 0043.0001. KUMER PRAG, spol. s r.o. Výkonný sinusový střídač DC/AC Mikroprocesorové řízení Přetížitelnost a zkratuvzdornost Přesná výstupní frekvence 50 Hz Nízká vlastní spotřeba Výstraha při hlubokém vybití + přetížení S možností připojení

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Různé typy systémů UPS

Různé typy systémů UPS White Paper č. 1 Revize 6 Neil Rasmussen > Resumé Na trhu dochází k mnoha nedorozuměním ohledně různých typů systémů UPS a jejich vlastností. V tomto dokumentu jsou definovány jednotlivé typy systémů UPS

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B L1 Fázový vodič zdroje "A" 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B N1 Nulový vodič zdroje "A" L

PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B L1 Fázový vodič zdroje A 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B N1 Nulový vodič zdroje A L UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REDUNDANTNÍ PŘEPÍNAČ RSA-16A 1) Základní specifikace Redundantní přepínač RSA-16A je určen k zajištění stálého zálohovaného síťového napětí ze dvou nezávislých zdrojů nebo sítí. Redundantní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 10. 2013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E Ročník: II Základy techniky Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání - Technická příprava Vzdělávací obor:

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály

Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály White Paper č. 64 Revize 1 Resumé Palivové články a mikroturbíny představují nové technologické alternativy generování energie

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky A) Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (součástek) plnící zadanou funkci např. generování elektrického signálu o určitých vlastnostech, zesílení el. signálu, přeměna el. energie na jiný

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Gel. AGM baterie. baterie % baterie %

Gel. AGM baterie. baterie % baterie % ové a AGM www.victronenergy.com 1. VRLA technologie VRLA je zkratkou pro Valve Regulated Lead Acid, což znamená, že jsou uzavřené. Plyn uniká přes bezpečnostní ventily pouze v případě selhání článku nebo

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA Větrná elektrárna (větrná turbína) využívá k výrobě elektrické energie kinetickou energii větru. Větrné elektrárny řadíme mezi obnovitelné zdroje energie.

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250 Elektronický měnič napětí EM 50/250 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 230V, 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Trvalý výstupní výkon

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků A10-1 Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků.puls.výstup.proud Ig [ma] pozn. U209B DIP14 155 tacho monitor, softstart, U211B DIP18 155 proud.kontrola, softstart, tacho monitor, limitace

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

Záložní zdroje pro domácí a malé projekční kanceláře. Zaměření na nejmenší UPSky a možnosti zálohy a přepěťové ochrany včetně telefonní linky

Záložní zdroje pro domácí a malé projekční kanceláře. Zaměření na nejmenší UPSky a možnosti zálohy a přepěťové ochrany včetně telefonní linky Záložní zdroje pro domácí a malé projekční kanceláře Zaměření na nejmenší UPSky a možnosti zálohy a přepěťové ochrany včetně telefonní linky PROGRAM Záložní zdroje pro domácí a malé projekční kanceláře

Více

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink 1. Kvalita elektřiny (PQ) Elektrická energie nemá stejný charakter, jako jiné výrobky,

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více