Odolnost. Odolnost. Kvalita elektrické energie - průvodce. Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie 4.3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolnost. Odolnost. Kvalita elektrické energie - průvodce. Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie 4.3.1"

Transkript

1 Kvalita elektrické energie - průvodce Odolnost Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie Odolnost HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

2 Odolnost Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie Prof Henryk Markiewicz&Dr Antoni Klajn, Wroclaw University of Technology Překlad: Josef Gavlas, Miloslav Kužela, Pavel Santarius, FEI Technická univerzita Ostrava, prosinec 2003 Tento průvodce byl zpracován a vydán jako část Leonardo Power Quality Initiative (LPQI), Evropského vzdělávání a cvičebních programů za podpory Evropské komise(pod programem Leonardo da Vinci) a Mezinárodní Asociací Mědi. Pro další informace navštivte www stránky LPQI Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) HCPC je nezisková organizace financovaná producenty mědi a výrobci zpracovávajícími měď. Jejím cílem je podporovat používání mědi a měděných slitin a napomáhat jejich správné a účinné aplikaci. Služby HCPC, mezi něž patří i poskytování informací a technického poradenství, jsou dostupné zájemcům o využití mědi ve všech oborech. Sdružení rovněž slouží jako prostředník mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými uživateli a udržuje těsné styky s obdobnými střediskami mědi ve světě. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava (FEI - TUO) Fakulta elektrotechniky a informatiky zahájila svou činnost na VŠB Technické univerzitě v Ostravě od 1. ledna Fakulta zajišťuje všechny formy vysokoškolského studia (tj. bakalářské, magisterské a doktorské) ve studijním programu Elektrotechnika a informatika s ucelenou strukturou elektrotechnických oborů a inženýrské informatiky. Nedílnou součástí činností pedagogů na fakultě je i vědecko-výzkumná činnost, kde jedním z nosných programů je kvalita elektrické energie s hlavním zaměřením na problematiku monitorování parametrů kvality a na problematiku harmonických v elektrických sítích. European Copper Institute (ECI) European Copper Institute je organizací založenou podporujícími členy ICA (International Copper Association) a IWCC (International Wrought Copper Council). ECI zastupuje největší světové producenty mědi a přední evropské výrobce při propagaci mědi v Evropě. ECI, který byl založen v roce 1996, se opírá o síť deseti národních organizací mědi (Copper Development Associations - 'CDAs') v Beneluxu, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Polsku, Skandinávii, Španělsku a Spojeném království. Navazuje na činnost sdružení Copper Products Development Association založeného v roce 1959 a INCRA (International Copper Research Association) založeného v roce Upozornění Obsah tohoto materiálu nemusí nutně vyjadřovat názor Evropského společenství a není pro něj ani závazný. European Copper Institute a Hungarian Copper Promotion Centre odmítají odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé či vedlejší škody, které mohou být způsobeny nesprávným využitím informací v této publikaci. Copyright European Copper Institute a Copper Development Association. Česká verze byla připravena ve spolupráci HCPC a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické Univerzity Ostrava. Reprodukce je možná za předpokladu, že materiál bude otištěn v nezkrácené podobě a s uvedením zdroje. HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Hungarian Copper Promotion Centre Képíró u. 9 H Budapest Maďarsko Tel.: Tel.: Website: VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky 17. listopadu 15 CZ Ostrava-Poruba Tel.: Tel.: Website: homen.vsb.cz/san50/ European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B Brussels Belgium Tel.: Fax: Website:

3 Odolnost Zlepšování spolehlivosti pomocí záložních zdrojů energie Úvod Návrh napájecích systémů elektrické energie je kompromisem mezi zájmy spotřebitelů - spolehlivost a kvalita dodávky - a těmi, kteří zastupují průmysl - realistické úrovně investování a provozní náklady. Flexibilita ve smyslu odchylky od "perfektní" kvality energie by měla být použita tak, aby se umožnil prostor pro levnější a jednodušší napájecí systémy; neměla by být zmařena tím, že se dovolí slabá údržba a provozní postupy na úkor spolehlivosti. Elektrická zařízení jsou navrhována tak, aby fungovala optimálně za normálních podmínek, tj. s napájecím napětím, které je v mezích jmenovitého napětí a frekvenčních tolerancí s nízkou úrovní rušení a dobrou fázovou symetrií a v mezích podmínek týkajících se životního prostředí specifikovaných výrobcem. Provoz mimo tyto limity může mít za následek zvýšení ztrát, slabou výkonnost a nepředvídatelný provoz. Velké odchylky mohou způsobit přerušení kvůli nesprávnému provozu ochranných zařízení. Kvalita napětí má rozhodující vliv na chod zařízení. Kvalita napětí na začátku instalace (společný napájecí bod) je dále snížena působením jiných zátěží v instalaci a odporu kabelů, takže kvalita napětí na svorkách přístroje je mnohem horší. Tak tomu je obzvláště v případech, kde jsou přítomny zátěže s nelineárními voltampérovými charakteristikami. Přerušení dodávky způsobené přerušením napětí nebo nízkou kvalitou napětí je vždy nepříjemné a může být vážné. V nemocnicích jde o zřejmé riziko u pacientů, kteří jsou právě operováni nebo na jednotce intenzivní péče. Ve veřejných budovách jako jsou kina, divadla, výstavní síně, atd., kde jsou lidé shromaždováni v relativně omezených a neznámých prostorech, jsou obzvláště riskantní poruchy v napájení. Výrobní průmysl, obzvláště nepřetržitý výrobní proces (výroba papíru, oceli) nebo výroba pomocí špičkových technologií (polovodiče) potřebuje dlouhou dobu pro oživení po jakémkoli výpadku napájení. Kategorie Požadavky spolehlivosti Možné řešení Typy spotřebitele I Základní Přerušení a poruchy v dodávce el. energie mohou být relativně dlouhé, tj. mnoho minut. Jedno vedení z elektrické rozvodné sítě. Není vyžadován záložní zdroj energie. Samostatné rodinné domky, málopodlažní (nízké) paneláky. II Střední Přerušení a poruchy by měly být omezeny na několik desítek sekund. Dieselelektrický generátor. Nouzové osvětlení Výškové budovy, bloky obytných domů III Vysoký Přerušení a poruchy v dodávce el. energie by měly být omezeny na trvání v rozmezí desítek ms až do 1s Dvě nezávislá vedení z distribuční sítě. Systém záložního zdroje energie vybaven automatickým spínáním Záložní systém s nulovým zpožděním, dieselelektrický generátor s dlouhým provozem Velké hotely, nemocnice, TV a rádiové vysílání, nádraží, letiště IV Velmi vysoký Nepřetržité napájení. Přerušení dodávky u vybraných zátěží není povoleno Banky, budovy pro obchodní jednání Tab.1 - Kategorie spotřebitelů elektrické energie ve vztahu ke spolehlivosti dodávky energie [5] Téměř všichni komerční a průmysloví uživatelé elektřiny budou mít individuální zátěže nebo skupiny zátěží, které vyžadují vyšší kvalitu dodávky nebo vyšší spolehlivost dodávky elektrické energie než je ta, která je dostupná přímo z veřejné sítě. Často jsou energetické požadavky těchto zátěží relativně malé a mohou být splněny jednoduše tak, že použijeme pomocné zdroje anebo nepřerušitelné zdroje elektrické energie. Na trhu je k dispozici široká škála zařízení, přístrojů a rezervních zdrojů elektrické energie. Výběr bude záležet na charakteristikách zatížení a typu, době trvání a vážnosti poruch, které mohou být tolerovány. 1

4 Dostupnost napájecího systému je dána vztahem: (1) kde: t Bi t Fi m n - provozní operation doba time čís. number i mezi i poruchami between failures - doba time duration trvání poruchy of power čís. failure i number i - počet number period of operation mezi poruchami periods between failures - počet number poruch of failures ve sledovaném in the observed čase time Doba trvání poruch musí zahrnovat čas potřebný pro obnovení dodávky, znovuzahájení procesu a dosažení plné výrobní kapacity. Znovuzahájení procesu je zřídka okamžité. Některé procesy vyžadují vstup jiných, dřívějších etap procesu, a tak nemohou začít znovu, dokud není sekvence znovu obnovena. Obr. 1 ilustruje možný scénář kde: t a - doba poruchy t ae - ekvivalentní doba poruchy odhadnutá z hodnot ztrát ve výrobě t s - čas nezbytný pro znovuzahájení výroby E e - standardní výkonnost Pravý čas přerušení by měl zahrnout integrovanou šrafovanou oblast. Náklady na poruchu nejsou nezbytně vztahovány k trvání události. Obr. 2 ilustruje několik příkladů. Pro mnoho situací může existovat Obr. 1 - Účinnost produkce po poruše napájení časově nezávislý prvek nákladů, který musí být zaplacen, jakmile se událost vyskytne. Jako příklad je uvedena výroba papíru, kde technická celulosa je přeměněna na papír v nepřetržitém procesu zahrnujícím mnoho válcovacích a vyhlazovacích etap, vyžadujících dobrou kontrolu napínání. Výsledkem chyby v procesu kontroly je zastavení výrobního procesu a celý částečně zpracovaný výrobek musí být odstraněn a vyřazen - úkol, který může zabrat mnoho hodin lidské práce. Tento případ je znázorněn křivkou 1 na obr. 2. Náklady při poruchy jsou relativně časově nezávislé a velmi vysoké. Další extrém může reprezentovat maloobchodník se zbožím nepodléhajícímu zkáze. Porucha v napájení je příčinou přerušení obchodování, něco je obnovitelné, když je obnovena dodávka elektrické energie. Toto je znázorněno křivkou 2 na obr. 2. Počáteční náklady jsou nízké, ale zvyšují se s časem, když je obchodování zastaveno na delší dobu, ačkoli, pokud trvání není příliš dlouhé, některé obchodování bude jednoduše časem nahrazeno, spíše než zastaveno. Křivka 3 znázorňuje středisko pro zpracování dat. Takovéto místo bude mít nějakou formu nepřerušitelného zdroje energie (UPS), poskytujícího přinejmenším krátkodobou zálohu, takže počáteční náklady jsou malé. Avšak vzhledem k tomu, že zálohový čas je omezen, musí být, pro zajištění kontinuity operace provedena jiná opatření. Existuje mnoho možností. Křivka 3 předpokládá, že komerční, dálkově ovládané místo je dáno do pohotovostního stavu, aby se připravilo na možný přenos operací, které mají významné speciální soubory. Za předpokladu, že dodávka elektrické energie nebyla obnovena, pak o určitý čas později je místo dálkově ovládané připraveno on-line, a má časově závislé náklady. Po poruše by tam přibyly dodatečné náklady pro obnovení operace původního místa. 2

5 Na druhém konci technologické škály křivka 4 znázorňuje situaci v drůbežárně. Krátkodobá porucha nemá žádný vliv, potom ale nedostatek nucené ventilace vede k udušení zvířat, výsledkem čehož jsou prudce zvýšené náklady. Tyto scénáře jsou typické pro velmi odlišná průmyslová odvětví a přesto mají některé společné rysy. Zaprvé, jestliže je výpadek dostatečně dlouhý, je možné, že náklady na ztráty dosáhnou úrovní srovnatelných se zdroji, které jsou v organizaci k dispozici, s možnými riziky pro budoucí provoz. Zadruhé, během výpadku a následného období pro návrat do původního stavu, je možné, že organizace nebude schopna uspokojit potřeby svých zákazníků, Čas - bez měřítka Obr. 2 Typické charakteristiky náklady - čas což povede v budoucnu ke ztrátě důvěry. Toto se obzvláště týká dodávek " právě včas " jako je novinový papír, který je vyráběn, tištěn, čten a likvidován během několika dní. Úplná porucha - charakterizována celkovou ztrátou napětí - je pouze jedním z mnoha projevů poruchy napětí. O jiných problémech se diskutuje v oddíle 5 tohoto průvodce. Záložní zdroje elektrické energie Úvod Důležité charakteristiky výkonové rezervy jsou: Náklady - bez měřítka výkonová kapacita a akumulovaná energie doba přechodu maximální doba trvání výroby účinnost náklady na instalaci a údržbu Ideální přístroj by měl nekonečnou kapacitu elektrické energie a nekonečnou akumulovanou elektrickou energii, stejně tak jako nulovou dobu přechodu, nekonečné trvání výroby a nízké náklady. Protože takové zařízení neexistuje, musí se použít různá kompromisní řešení. Výběr zařízení závisí na aplikaci a požadavku, který se podporuje. Např. IT vybavení vyžaduje opravdu nepřetržitou dodávku, tj. nulový čas přechodu, aby se zajistilo, že data nebudou ztracena. Podle přenosu je možno požadovat, aby vybavení bylo podporováno po tak dlouhou dobu, jaké je zapotřebí pro organizované odstavení (řekněme 20 minut), nebo může být zapotřebí neustálé podpory tak, aby práce mohla pokračovat. V prvním případě by bylo postačující UPS, ale ve druhém případě by byl vyžadován přídavný zdroj elektrické energie, jako je dieselgenerátor, jakožto dlouhodobý zdroj a UPS pro pokrytí spouštěcího času generátoru. Nebo, jinak, továrna na výrobu papíru, která má velkou motorickou zátěž, by nemohla být podporována UPS po žádnou rozumnou dobu, takže by zde mohl mít zdvojený přívod k napájecí síti své opodstatnění. Tato část se zaměřuje na metody a zařízení rezervní dodávky energie. Seskupení těchto metod jsou ukázána na obr. 3 a v tabulce 2. Mohou být charakterizována různými parametry uvedenými v tabulce 2. Zdvojený napájecí přívod z napájecí sítě Tam, kde je požadavek na elektrickou energii vysoký a náklady jsou zdůvodněny, jak je tomu v případě nepřetržitého provozu továrny jako je výroba papíru a oceli, smí být realizovány dvě nezávislá připojení k napájecí síti. Tento přístup je účinný pouze, jestliže tato dvě spojení jsou elektricky nezávislá, tj. předvídatelná jedna porucha nezpůsobí přerušení obou napájení ve stejnou dobu. Záleží na struktuře sítě, tento požadavek často nemůže být splněn, aniž by se nepoužilo velmi dlouhých (a drahých) vedení. 3

6 Typ Kapacita výkonů Doba přechodu Náklady Zdvojený přívod z napájecí sítě Nekonečná Velmi krátká Velmi vysoké Generátory Prakticky nekonečná Od dlouhé až po velmi krátkou Střední až vysoké Akumulátorová baterie Střední Velmi krátká Nízké Nepřerušitelné zdroje energie (UPS systémy) Akumulovaná energie stlačeného vzduchu( CAES ) Střední Velmi krátká Střední až vysoké Nízké až střední Velmi krátká Střední až vysoké Tabulka 2 - Charakteristické rysy metod a zařízení pro záložní zdroje elektrické energie Použití dvou nezávislých přívodů z distribuční sítě neznamená, že nejsou potřebné další rezervní napájení. Avšak je nepravděpodobné, že tento typ opatření sníží počet nebo vážnost poruch napětí, protože charakter distribuční sítě dovoluje poklesy - jako následek poruch - které se šíří ve velmi rozsáhlé oblasti. Generátory Akumulátorové baterie UPS CAES Spínání během několika minut Rychlé spínání Nepřerušitelné napájení Nouzové osvětlení trvalé napájení Velmi rychlý spínač M G G M G VFD V1 VF1 Stlačený vzduch Obr. 3 - Typy záložních zdrojů elektrické energie Generátorová soustrojí Generátorová soustrojí se obvykle skládají z jednoho nebo více dieselmotorů jakožto zdroje mechanické energie, generátoru pro přeměnu mechanické energie v elektrickou, akcelerátorů, řídicích a regulačních systémů a rozvoden. Tento typ zařízení smí být navržen pro relativně dlouhodobý provoz, řekněme až po několik hodin nebo dnů, nebo může být navržen pro neustálý provoz. Generátorová soustrojí jsou dostupná v široké škále jmenovitých výkonů, obvykle od několika desítek kw až po několik MW. Plynové turbíny jsou často používány tam, kde se vyžadují velké výkony, v rozsahu několika MW nebo více, např. pro pokrytí špičkového zatížení nebo pro kogeneraci. Generátorová soustrojí se také používají pro speciální aplikace tam, kde není k dispozici žádná energetická síť jako jsou námořní aplikace, nebo kde existuje krátkodobá, vysoká spotřeba, jako jsou např. hlavní televizní sportovní přenosy. Tyto aplikace nejsou uvedeny v této části Průvodce. Generátorová soustrojí mohou fungovat dvěma různými způsoby, zde pod rozlišením jako skupina I a skupina II. Skupina I generátorových soustrojí - spuštění v době poruchy (4a,b). Spuštění dieselmotoru je s využitím energie z pomocných baterií. V tomto uspořádání je zřejmé zpoždění mezi poruchou a dobou, kdy 4

7 a) b) Napájecí síť Napájecí síť c) d) Napájecí síť Napájecí síť Obr. 4 Generátorová soustrojí 1 Spalovací motor se spouštěčem 2 Spojka 3 Generátor 4 Rozvodna 5 Setrvačník 6 Elektrický motor pro pohon setrvačníku a generátoru a) s manuálně řízeným spínáním a vypínáním b) s automatickým spuštěním generátoru, zpoždění od několika sekund až po okolo 180s c) a d) se setrvačníkem poháněným elektrickým motorem, doba zpoždění s, případně nula generátor může napájet zátěž. U nejjednoduššího uspořádání je generátorové soustrojí spínáno manuálně (obr. 4a). Avšak obvykle jsou generátory spínány automaticky (obr. 4b) s typickými dobami zpoždění v rozsahu 6-15 sekund pro malé jednotky a až do okolo 180 sekund pro velké. Abychom snížili doby spuštění a přechodu, některá generátorová soustrojí jsou v pohotovostním stavu neustále zahřívána na provozní teplotu,. Skupina II generátorových soustrojí má kratší doby přechodu, méně než okolo 2 sekund (obr. 4c) nebo nulovou dobu přechodu (obr. 4d). Tato uspořádání jsou vybavena vysokorychlostním setrvačníkem mechanicky spojeným s generátorem. Když je k dispozici elektrická energie, setrvačník a generátor jsou poháněny potřebnou rychlostí elektrickým motorem. Při uspořádání na obr. 4c, když se vyskytne porucha, elektromagnetická spojka spojí rotující setrvačník s motorem, který zapíná a pohání generátor. Spuštění motoru a napájení zátěže je provedeno automaticky během sekund. Při uspořádání na obr. 4d, během normálního provozu, je elektrická energie dodána ne z distribuční sítě, nýbrž z generátoru, který je poháněn elektrickým motorem napájeným ze sítě. V případě výpadku proudu, poskytuje setrvačnost setrvačníku energii pro spuštění motoru prostřednictvím elektromagnetické spojky. A tak spalovací motor pohání generátor, který dodává elektrickou energii s nulovou dobou přenosu. Obr. 5 ukazuje některá možná provedení konceptů ilustrovaných na obr. 4c a 4d. a) b) c) Elektromotor Obr. 5 - Generátory vybavené setrvačníky pro nulový čas přechodu 1 Spalovací motor / turbina 2 Elektromagnetická spojka 3 Setrvačník 4 Generátor uzpůsobený i pro motor 5 Generátor a) s generátorem pracujícím při normálních provozních podmínkách jako motor b) s generátorem trvale poháněným motorem c) s generátorem poháněným při normálních provozních podmínkách motorgenerátorem 1 napájená bez přerušení, 2 napájená s krátkým přerušením při zapnutí náhradního napájení z motorgenerátoru nebo při zpětném přechodu na napájecí síť Vhodně navržená generátorová soustrojí mohou splnit většinu požadavků na záložní zdroje elektrické energie, stejně tak na nepřetržitou dodávku energie. Může být dosaženo nulových dob přechodu a kvalita energie může být vysoká, jestliže je generátor vhodný pro zamýšlenou zátěž (tj. impedance zdroje je dostatečně nízká). 5

8 Na druhé straně generátorová soustrojí, obzvláště jednotky s velkým výkonem, mají některé nevýhody. Jsou hlučné (průměrná hladina hluku je od db), velké a těžké, a vyžadují velký sklad pohonných látek a systémy přívodu vzduchu a odsávací zařízení. V důsledku toho jsou tyto generátory obvykle instalovány v oddělených budovách, relativně vzdálených od obytných budov. Akumulátorové baterie Akumulátorové baterie se používají v elektronických UPS systémech a, jak je popsáno výše, v některých typech dieselelektrických generátorech pro spuštění dieselmotoru a napájení řídicích obvodů. Také se v široké míře používají v samostatných jednotkách jako je nouzové osvětlení, bezpečnostní zařízení, počítačová a telekomunikační zařízení. Baterie se hlavně používají pro napájení stejnosměrných zátěží nebo zátěží, které mohou být napájený jak ze stejnosměrných, tak i ze střídavých sítí, např. osvětlení. Baterie používané pro napájení střídavých zátěží jsou vybaveny střídači. Vysokokapacitní samostatné baterie mohou být použity jako akumulátory elektrické energie pro pokrytí špičkového odběru v napájecí síti vn. Avšak o této aplikaci zde diskutovat nebudeme. Existují dvě základní filozofie návrhu řešení akumulátorových baterií. V prvním může být zátěž napájena hlavním napájením až do poruchy, potom je zátěž zapnuta na napájení z akumulátorové baterie (obr. 6a). Ve druhém řešení je zátěž vždy napájena akumulátorovou baterií, která je neustále nabíjena hlavním napáječem, pokud je k dispozici (obr. 6b). Na obr. 6a je stejnosměrná zátěž normálně napájena z hlavního napáječe přes hlavní usměrňovač, zatímco je baterie neustále nabíjena přes druhý, oddělený usměrňovač. Když je porucha v napájení, nebo je napětí mimo toleranci, zátěž je přepojena na baterii spínačem s krátkou, ale ne nulovou dobou přechodu. Tento typ systému je vhodný pro nouzová osvětlení a při evakuaci. V uspořádání na obr. 6b je stejnosměrná zátěž napájena přímo z hlavního usměrňovače paralelně s baterií. Když je k dispozici hlavní napáječ, je použit k napájení zátěže a nabíjení baterie. Když není k dispozici hlavní napáječ, baterie napájí zátěž. Doba přechodu je nulová, a tím je toto uspořádání vhodné k napájení energeticky závislých pamětí na kterých je založen počítač. Toto uspořádání je v podstatě také běžně používáno z funkčních důvodů a pro svou vhodnost, užitečnost ve vybavení spotřebičů, např. pro zachování času u videorekordérů a rádiových budíků. Nulová doba přechodu je zřejmou výhodou tohoto řešení. Avšak spolehlivost souboru na obr. 6a je vyšší než ta na obr. 6b, protože v prvním případě je baterie napájena přes samostatný usměrňovač. Účinnost akumulátorové baterie je odhadnuta v rozmezí 90-97%. a) b) SS zátěže DC loads a) Systém se spínačem S b) Nepřetržitá dodávka energie: 1 Napájení se sítě 2 Napájení z baterie SS zátěže SS zátěže Obr. 6 - Různé možnosti záložního zdroje elektrické energie pro stejnosměrné zátěže s využitím usměrňovačů a akumulátorové baterie Kapacita baterie musí být dostatečná tak, aby se dodávala elektrická energie buď až do obnovení dodávky z hlavního napájení, nebo vyžadovaná funkce - evakuace, bezpečnostní zastavení - byla dokončena. Obecně, doby nabíjení baterií vysoce překračují doby vybíjení, takže pracovní cyklus těchto systémů je nízký. Systém by měl být navržen tak, že zcela vybitá baterie je znovu nabita za dobu max. 6 hodin. 6

9 Nouzové osvětlení je obzvláště důležité ve veřejných budovách jako jsou výstavní a sportovní haly, divadla, kina, velké kancelářské budovy, atd. Zařízení navržená pro nouzové osvětlení mají normálně zabudovaný rezervní zdroj. Nemocniční velké operační sály mají podobné, ale přísnější požadavky. Zdroje světla mohou být často napájeny buď střídavým proudem nebo stejnosměrným proudem pokud je důležitější kontinuita dodávky než kvalita napájení. Příklad systému tohoto napájecího systému je znázorněn na obr. 7. Obr. 7 - Napájecí systém zátěží, které mohou být napájeny jak střídavým, tak i stejnosměrným proudem; akumulátorová baterie je použita jako zálohový zdroj energie; spínání se vyskytuje s krátkým přerušením ST / SS zátěže Systémy nepřerušitelného napájení (UPS) Klasifikace UPS UPS systémy se nyní běžně používají jako záložní zdroje energie pro kritické zátěže, kde doba přechodu musí být velmi krátká nebo nulová. Statické UPS systémy jsou snadno dostupné o jmenovitém výkonu od 200 VA do 50 kva (jednofázové ) a od 10 kva až po okolo 4000 kva (třífázové). Kromě záložního napájení v případě poruchy, se také UPS používají pro místní zlepšení kvality dodávané energie. Účinnost zařízení UPS je velmi vysoká, se ztrátami energie v rozsahu od 3% do 10%, v závislosti na počtu použitých konvertorů a typu sekundární baterie. Základní klasifikace UPS systémů je dána normou IEC publikovanou v roce 1999 a přijatou CENELEC jako normu EN [1]. Norma rozlišuje tři třídy UPS, a naznačuje závislost výstupního napětí a výstupní frekvence na vstupních parametrech: VFD (výstupní napětí a frekvence závislé na dodávce z hlavního napáječe) VI (výstupní napětí nezávislé na dodávce z hlavního napáječe) VFI výstupní napětí a frekvence nezávislé na dodávce z hlavního napáječe) Avšak v praxi tato klasifikace úzce koresponduje s klasifikací podle interní struktury: pasivní záloha interaktivní vedení dvojitá konverze Tabulka 3 ukazuje hlavní vlastnosti těchto klasifikací zařízení UPS a stručný popis tří výše zmíněných UPS tříd. EN klasifikace VFD VI VFI Pasivní záloha Interaktivní vedení Dvojitá konverze Náklady Nejnižší Střední Nejvyšší Regulace napětí Žádná Omezená Ano Regulace frekvence Žádná Žádná Ano Doba přechodu Krátká Nulová Nulová Tabulka 3 - Klasifikace a charakteristika UPS tříd podle norem 7

10 Pasivní zálohové zdroje (VFD) Tento typ UPS (obr. 8) má dva pracovní režimy. Normálně je energie zátěži poskytnuta z hlavního napájení, volitelně přes filtr/ kondicionér, aby se odstranily přechodné jevy nebo byla zajištěna přiměřená regulace napětí. Usměrňovač poskytuje nabíjecí proud pro baterii. V režimu "uskladněná energie", je elektrická energie poskytnuta zátěži z baterie přes invertor. Přechod z "normálního" na režim "uskladněná energie" se realizuje, když je napětí hlavního zdroje mimo toleranci, pomocí spínače s krátkou (ale ne normalizovanou) dobou přechodu. Typické je maximální trvání vybíjení baterií okolo 3 hodin, zatímco se vyžaduje 6 hodin pro znovunabití. Toto je nejjednodušší, nejkompaktnější a nejméně nákladná topologie, ale má některé závažné nevýhody. Neposkytuje žádnou izolaci zátěže od rušení v napájecí síti a neposkytuje žádnou regulaci napětí ani frekvence. Její nenulová doba přechodu znamená, že existuje krátké, ale konečné přerušení napájení v době přepínání a tím je tato topologie nevhodná pro mnoho aplikací, obzvláště IT systémy. B Obr. 8 - Blokové schema ilustrující princip pasívního zálohového zdroje (VFD) zařízení UPS S Přepínač B Akumulátorová baterie 1 Normální provoz 2 Nabíjení baterie při normálním provozu 3 Tok elektrické energie při napájení z baterie S Interaktivní vedení (VI) Topologie interaktivního vedení je znázorněna na obr. 9. Invertor je obousměrný, tj. chová se jako usměrňovač pro nabití baterie, když je k dispozici elektrická energie hlavního přívodu, ale chová se jako invertor pro výrobu elektrické energie z baterie, když elektrická energie hlavního přívodu není k dispozici. Paralelní spínač UPS s interaktivním vedením má tři režimy provozu. Za normálního režimu je zátěž Akumulátorová napájena transformovanou elektrickou energií baterie přes statický spínač. Invertor je využit pro úpravu výstupního napětí a pro nabití sekundární baterie. Výstupní frekvence je stejná jako Obr. 9 - Struktura UPS s intenzivním vedením (VI)s jednou konekcí frekvence hlavního vedení. Při režimu 1 Regulační smyčka pro fázovou a amplitudovou modulací "uskladněná elektrická energie" je zátěž 2 Regulační smyčka pro nabíjení akumulatorové baterie napájena elektrickou energií z baterie přes invertor. Statický spínač se otevře, aby se zabránilo tomu, že je elektrická energie vedena zpět do napáječe. Tento typ UPS může mít také bočníkový režim, ve kterém je zátěži umožněno přímé připojení k hlavnímu napájení v případě poruchy UPS nebo z důvodů údržby. UPS s interaktivním vedením nabízí nižší náklady než topologie dvojité konverze, ale má několik nevýhod. Není možná regulace kmitočtu, izolace od poruch v napájení jako např. přechodné jevy a přepětí je slabá, a stupeň úpravy, které může být dosaženo, je omezen, protože jde o paralelní zařízení. Jedna varianta UPS s interaktivním vedením tzv. Delta schéma, znázorněné na obr. 10. S ť Hlavní transormátor 8

11 Delta UPS je vybaveno dvěmi DC/AC invertory: delta invertor (1) (obr. 10) a hlavní invertor (2). Oba invertory jsou připojeny ke stejné sekundární baterii (B). Jmenovitý výkon Delta invertoru je vypočten na asi 30% výkonu zátěže, zatímco výkon hlavního invertoru představuje 100% výkonu zátěže. Delta invertor je připojen k sekundárnímu vinutí transformátoru (Tr ), jehož primární vinutí je připojeno v sérii mezi napájecí sítí a UPS výstupem. S Bod rovnováhy el. energie Hlavní invertor (2) je stálý zdroj napětí a řídí velikost a tvar křivky výstupního napětí v bodě rovnováhy elektrické energie ( PBP) (obr. 10). Tak je napětí v primárním vinutí transformátoru výsledkem rozdílu mezi skutečným napětím na vstupu UPS a vázaným napětím v PBP. Napětí primárního vinutí reguluje napětí sekundárního vinutí. Rolí Delta invertoru je vyrobit proud v sekundárním vinutí, který indukuje proud v primárním vinutí kompenzující rozdíl elektrické energie mezi sítí a bodem rovnováhy PBP. Navíc Delta invertor upravuje účiník tak, aby jej udržel na hodnotě blízko 1, hlavní invertor kompenzuje harmonické v proudu zátěže. Tak proud dodaný ze sítě má sinusový tvar a je ve fázi s napájecím napětím. Pět typických režimů provozu Delta UPS jsou znázorněny na obr. 11. Při normálním provozu, když je napájecí napětí stejné jako v PBP, napětí v primárním vinutí transformátoru je rovno nule (obr. 11a). Oba invertory (1) a (2) jsou zapnuty a zátěž je napájena pouze ze sítě. Pro jalové zátěže a pro nesinusové proudy zátěže pracují oba invertory společně, aby opravily účiník a harmonické v proudu dodávaném ze sítě. Jestliže napájecí napětí je nižší než v bodě PBP, napětí v primárním vinutí transformátoru (Tr) je nenulové (obr. 11b). Hlavní invertor (2) Obr Blokové schéma Delta UPS B 1, 2 Měnič S Paralelní spínač Tr Transormátorr B Akumulátorová baterie PBP Bod rovnováhy elektrické energie Obr. 11 Ilustrace různých provozních stavů Delta UPS U - napětí, I - proud, P - výkon Jiná označení jsou stejná jako na obr. 10 9

12 dodává do sítě přídavný proud a delta invertor (1) generuje proud v sekundárním transformátorovém vinutí, aby se indukoval vyšší proud v primárním vinutí, který se síťovým napětím dává požadovaný příkon. Pak je ze sítě odebírán vyšší proud, aby kompenzoval své nižší napětí tak, aby bylo dodáno ze sítě 100% výkonu zátěže (obr. 11b). Jestliže síťové napětí je vyšší než pevné napětí v bodě PBP (obr. 11c), polarita napětí v primárním vinutí transformátoru (Tr) je opačná k tomu v předchozím případě, znázorněném na obr. 11b. Delta invertor (1) je napájen ze sítě s menším proudem, zatímco přídavný proud je dodáván do bodu PBP přes delta invertor (1) a hlavní invertor (2), aby se zajistil proud zátěže na požadovanou hodnotu (obr. 11c). Primární napětí transformátoru je regulováno ze síťového napětí a výstupní napětí v PBP je udržováno na stálé jmenovité hodnotě hlavním invertorem. V případě poruchy v napájení delta UPS funguje v režimu dodávky uskladněné elektrické energie (obr. 11d) s tím, že celá elektrická energie zátěže je dodávána z baterie přes hlavní invertor (2). Za normálních provozních podmínek, nezávisle na hodnotě napájecího napětí, sekundární baterie (B) je nepřetržitě napájena (obr. 11e). Po skončení provozu v režimu uskladněné energie je baterie znovu nabita přes hlavní invertor (2), který odebírá přídavný proud pro tento účel ze sítě. Dvojitá konverze (VFI) Topologie dvojité konverze je znázorněna na obr. 12. Je to sériové spojení a celková elektrická energie zátěže je dodána přes výstupní invertor. Při normálním režimu je zátěž napájena přes kombinaci usměrňovač / nabíjení/ invertor - odtud název dvojitá konverze. Baterie je připojena do stejnosměrného obvodu a je nepřetržitě napájena. V režimu uskladněné elektrické energie invertor napájí zátěž energií z baterie. Co se týče zátěže, nic se nezměnilo - energie je dodána přes invertor, ale nyní je zdroj energie pro invertor odlišný. Je tam zcela nulová doba přechodu, takže tato topologie je ideální pro citlivé zátěže. V režimu bočníku statický spínač připojuje zátěž přímo k napájecí síti - v případě poruchy UPS. Výhody dvojí konverze UPS jsou: velmi dobrá izolace od napájecí sítě, dobrá regulace napětí, dobrá regulace frekvence (pokud je vhodná) a nulová doba přechodu mezi zdroji energie. Všimněte si, že pokud se má použít paralelní spojení, frekvence výstupu musí být synchronizována s frekvencí napájecí sítě a tím se neguje schopnost regulace frekvence. Jestliže nominální výstupní napětí je odlišné od napájecího, bude u paralelního spojení požadován transformátor. Nevýhody dvojité konverze UPS jsou: vyšší cena a značně nižší účinnost. Paralelní propojení F S Omezení rušení při použití UPS Obr Základní struktura UPS s dvojí konverzí UPS systémy mohou být také B Akumulátorová baterie charakterizovány stupněm F Filtr izolace, které poskytují mezi S Spínač napájením a zátěží a poskytnutím potenciálního zlepšení kvality energie. Obr. 13 ilustruje deset typů rušení, které mohou být omezeny při použití určité třídy UPS systému. Nejjednodušší UPS zařízení patří do VFD třídy a omezují první tři druhy rušení. Jsou to zařízení se zálohováním znázorněném na obr. 8, takže zde existuje krátká doba přechodu během přepínání. Proto jsou omezena pro použití se zátěžemi, které mohou tolerovat krátké výpadky elektrické energie. B 10

13 e, které vyžadují vyšší úroveň stability napětí, vyžadují zařízení třídy VI, které omezují pět poruch. To jsou obvykle UPS s interaktivním vedením (jak je např. ukázáno na obr. 9). VFD 1 - Výpadky napájení, >10 ms 2 - Rychlé změny napětí, <16 ms e vyžadující nejvyšší kvalitu dodávané elektrické energie a spolehlivost dodávky vyžadují UPS zařízení třídy VFI, které eliminují všech deset typů poruch. Je to obvykle zařízení on-line, s dvojitou konverzí. VF1 V1 3 - Krátkodobá přepětí, 4-16 ms 4 - Dlouhodobé poklesy napětí 5 - Dlouhodobá přepětí 6 - Efekty blesku 7 - Přepěťové rázy, <4 ms Zvýšení dostupnosti systému při použití zařízení UPS Statické UPS systémy jsou velmi spolehlivé, ale v případě jejich poruchy mohou být následky velmi vážné. Abychom zátěž před tím ochránili, je připojen paralelní spínač pro přímé připojení zátěže k napájení. Je zřejmé, že pokud je UPS přemostěno, zátěž není ochráněna proti poruchám anebo výpadku napájení. 8 - Změny frekvence 9 - Zkreslení křivky napětí 10 - Napěťové harmonické Obr Klasifikace zařízení UPS podle omezení rušení [1] Většina zařízení UPS je vybavena paralelním obvodem nebo spínačem (obr. 14), který poskytuje alternativní cesty elektrické energie přes zařízení UPS. Tento spínač je obvykle ovládán manuálně, aby se napájely zátěže přímo ze sítě, když je vyžadována údržba UPS. Dostupnost systému je podstatně zvýšena tím, že se přidají přídavné záložní jednotky. Koncepce zálohování je vysvětlena v části 4.1 tohoto Průvodce. Obecně je předpokládaná zátěž "obsloužena" počtem menších jednotek pracujících paralelně, jak je ukázáno na obr. 15. Jestliže je vyžadováno N jednotek pro napájení zátěže, potom je instalováno alespoň N+1 jednotek. Výsledkem toho je, že jedna jednotka může selhat, aniž by se ovlivnil provoz.. Jestliže se zátěž zvýší nad kapacitu instalovaných jednotek, jednoduše se přidá další jednotka stejného jmenovitého výkonu. Zdroje energie Úvod Podle statistických údajů [6] okolo 97 procent všech přerušení napájení v síti VN trvá méně než 3 sekundy. Tyto poruchy jsou způsobeny hlavně atmosférickými výboji a automatické opětné zapínání působí po sekundách. Poruchy trvající déle než 3 sekundy se vyskytují pouze v přibližně 3 % všech poruch a jsou obvykle způsobeny vadou na vybavení sítě. Časové trvání takovýchto událostí je podstatně delší, v rozsahu minut, hodin nebo dní. Proto existují dva charakteristické požadavky pro energetické zdroje. První je pro dlouhou dobu trvání - možná až několik hodin - s omezenou energií, zatímco druhý je pro velmi krátkou dobu trvání - až několik minut - s velmi vysokou energií. Oba typy záložních zdrojů by také měly splnit následující další požadavky: vysoká akumulace energie nízká samočinná rychlost vybíjení vysoká rychlost nabíjení nízký požadavek na údržbu vysoká spolehlivost vysoká rychlost uvolnění energie Pro spalovací motory je jasný zdroj energie - některá forma fosilního paliva, která má ty výhody, že má 11

14 vysokou energetickou hustotu, okamžité "znovunabytí" tím, že se znovu naplní palivem a prakticky nekonečné napájení. Paralelní spínač a) b) Paralelní spínač Pro statické systémy UPS je obvyklé uchování energie v sekundární baterii. Avšak za posledních několik let byly vyvinuty nové systémy uložení energie, jako jsou setrvačníky, super-kondenzátory a supravodivé magnetické uchování energie (SMES), a to do stavu komerční realizovatelnosti. Hlavní rozdíl mezi sekundárními bateriemi a novými systémy je doba, po kterou může být uchovaná energie dodána. Sekundární baterie jsou schopné dodávat energii v krátkých časových intervalech, řekněme desítky sekund nebo několik minut, stejně tak pro dlouhé časové úseky, řekněme několik hodin nebo desítky hodin. Avšak nové systémy uchování energie jsou navrženy hlavně pro krátká časová období, řekněme sekund až desítky sekund pro pokrytí velmi krátkých přerušení napájení nebo pro snížení vlivu poklesů napětí. Záložní zdroj je udržován v úplně nabitém stavu, pokud je hlavní napájení dostupné a poté vybit, když dojde k poruše. V ideálním případě musí záložní zdroj být schopen rychlého znovunabití poté, co je hlavní napájení obnoveno tak, aby byl opět k dispozici. Hlavní charakteristika záložních zdrojů je diskutována v následujících podkapitolách. Obr Schemata tří cest (čárkované dráhy) toku elektrické energie přes UPS při různých provozních stavech a) Elektrická energie za sítě přes statický spínač normální provoz b) Elektrická energie z akumulátorové baterie - provoz ze záložního zdroje c) Elektrická energie ze sítě přes paralelní spínač Napájení c) Paralelní spínač Obr Systémy UPS při paralelním provozu a) S paralelním spínačem a statickým spínačem v zařízení UPS b) S jedním paralelním spínačem a jedním statickým spínačem Napájení Akumulátorové baterie (SB) Dodavatel zařízení obvykle volí typ akumulátorové baterie, ale uživatel musí znát typ použité akumulátorové baterie a její nároky na údržbu - tyto parametry mohou ovlivnit volbu zařízení. Hlavní typy akumulátorových baterií a jejich vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 4. Stacionární akumulátorové baterie, kde není důležitá hmotnost, jsou obvykle olověné vzhledem k jejich nízké ceně. 12

15 Uzavřené olověné NiCd NiMH Li ion Cena nízká střední vysoká velmi vysoká Hustota energie (Wh/kg) Napětí článku (V) Proud zátěže Nízký Velmi vysoký Mírný Vysoký Počet cyklů nabití/vybití 200-2,000 1, Samovybíjení Nízké Mírné Vysoké Nízké Min. dostupný čas (hod) Požadavek na využití 180 dní 30 dní 90 dní žádný Riziko vlivu na životní prostředí Vysoké Vysoké Nízké Vysoké Setrvačníky Tabulka 4- Hlavní typy akumulátorových baterií a některé jejich obecné charakteristiky Setrvačníky jsou používány u některých konvenčních motorgenerátorů pro uchování mechanické energie požadované při spuštění spalovacího motoru v případě poruchy napájení. V tomto případě pouze okolo 5% energie setrvačníku může být využito pro výrobu elektrické energie přímo, protože změna rychlosti, a tím i frekvence, je příliš velká. Když je setrvačník použit jako zdroj energie, jeho koncepce je zcela odlišná. Setrvačník je "nabíjen" udržováním rotující rychlosti - hlavním pohonem. Když se hlavní zdroj porouchá, je energie ze setrvačníku použita pro generování elektrické energie na proměnné frekvenci a napětí, které je převedeno na standardní frekvenci a napětí elektronickým invertorem. Protože je uchovaná energie proporcionální k druhé mocnině rotační rychlosti, může být použito okolo 50% rozsahu otáček. Konstrukce setrvačníku jsou charakterizovány jako vysokorychlostní (HSFW) nebo nízkorychlostní (LSFW) [7] Vysokorychlostní setrvačníky jsou konstruovány ze skla nebo uhlíkových vláken, které jsou přibližně 5x těžší než ocel. Kvůli tepelnému namáhání a velkým odstředivým silám je v soustrojí rotor generátoru trvalý magnet. Soustrojí setrvačník/rotor rotuje ve vakuu, je vybaveno magnetickými ložisky tak, abychom se vyhnuli mechanickým třecím silám. Vysokorychlostní setrvačníky jsou v provozu v rozsahu rotačních rychlostí od až do otáček za minutu. V současné době se vyrábí s výkony až do 250 kw s uchovanou energií 8 MW. Nízkorychlostní setrvačníky jsou v provozu v rozsahu až do otáček za minutu. Kvůli nižší rotační rychlosti ve srovnání s vysokorychlostními setrvačníky je v těchto konstrukcích zapotřebí Paralelní přívod podstatně většího momentu setrvačnosti, výsledkem jsou vyšší hmotnosti. Setrvačník je vyroben z oceli, a není nezbytná činnost ve vakuu, nýbrž v částečném vakuu nebo může být použit plyn nízké hustoty, aby se snížily třecí ztráty. Motorgenerátor je synchronní stroj s budicím vinutím na rotoru. Tato vinutí vytvářejí ztráty a teplo, ale výhodou oproti vysokorychlostnímu generátoru setrvačníku je možnost regulace buzení. Systémy nízkorychlostního setrvačníku mohou být vyrobeny o jmenovitých výkonech až do 2 MVA a jsou schopny dodávat energii po dobu 1-30 sekund. Nízkorychlostní setrvačníky jsou často používány jako kombinované systémy s tradičními generátory. Typický příklad je na obr. 16. Obr Schema kombinovaného systému - setrvačníku a motorgenerátoru F Setrvačníkový systém pro krátkodobou akumulaci G Motorgenerátor pro setrvačníkovou akumulaci M/G Motorgenerátor C Elektromagnetická spojka E Dieselmotor nebo plynová turbína 13

16 Setrvačník poskytuje energii během období mezi ztrátou napájení z veřejné sítě, a buď obnovením napájení, nebo začátkem spuštění dostatečného záložního zdroje (tj. motorgenerátoru). Setrvačníky poskytují energii 1-30 sekund, motor-generátory jsou typicky k dispozici během 5-20 sekund. Superkondenzátory (SC) Superkondenzátory (také známy jako ultrakondenzátory) mají extremně vysokou kapacitu, které je dosaženo použitím aktivního uhlíku, aktivovaných uhlíkových vláken nebo RuO2 jakožto elektrodových materiálů. Elektrody vyrobené z těchto materiálů mají daleko větší aktivní elektrický povrch ve srovnání s klasickými kovovými filmy. Superkondenzátory slouží v systému jako stejnosměrné zdroje elektrické energie a poskytují energii během krátkodobých výpadků a poklesů napětí. Tím, že kombinujeme superkondenzátory a akumulátorové UPS, cykly baterií jsou sníženy, protože poskytují energii pouze při dlouhodobějších výpadcích a jejich doba životnosti je prodloužena. Malé superkondenzátory jsou běžně používány k prodloužení životnosti baterie - efektivně pro pokrytí špičkového cyklu u elektronických zařízení, ale velké superkondenzátory jsou stále ve vývoji. Očekává se, že budou realizovatelné pro uložení energie ve velmi blízké budoucnosti. Záložní zdroje se supravodivými magnetickými systémy (SMES) Supravodivé systémy uchovávají energii v magnetickém poli velké cívky se stejnosměrným proudem, který může být převeden zpět na střídavý tak, jak je požadováno. Supravodivé systémy nízké teploty ochlazené tekutým héliem jsou komerčně k dispozici. Vysokoteplotní supravodivé systémy ochlazené tekutým dusíkem jsou stále ve vývoji a mohou být komerčně využitelné k uchování energie v budoucnu. V zařízení SMES je magnetické pole tvořeno tím, že stejnosměrný proud cirkuluje v uzavřené supravodivé cívce. Elektrické ztráty jsou zanedbatelné. Pro získání energie je průchod cirkulujícího proudu opakovaně otevírán a uzavírán polovodičovým spínačem. Vlivem své vysoké indukčnosti se cívka chová jako zdroj proudu, který může být použit pro nabití kondenzátoru, který poskytuje vstup stejnosměrného napětí do invertoru, který vyrábí požadované střídavé napětí. SMES systémy jsou velké a mohou mít výkony od 1 až do 100 MW, ale jsou běžně používány pro velmi krátká období, v rozsahu sekunda. Uchování energie stlačeného vzduchu ( CAES ) V systémech CAES je energie uložena ve stlačeném vzduchu použita k pohánění vzduchových turbin elektrických generátorů. Podle výkonu a množství uchované energie mohou být CAES systémy použity jako záložní zdroje a pro pokrytí špičkového zatížení. "Filozofie" takového zařízení je podobná jako u motorgenerátorů. Zásobník vzduchu je udržován pod tlakem kompresorem, který funguje přerušovaně, pokud je elektrická energie dostupná. Dostupný rozsah výkonu je od několika desítek po několik stovek kva. Systémy CAES použité jako záložní, jsou vybaveny vzduchovými nádržemi, zatímco pro pokrytí špičkového zatížení jsou často použity přírodní dutiny, jako jsou vodonosné vrstvy nebo uměle vytvořené dutiny jako jsou doly ve tvrdé skále nebo kaverny v solných dolech. Avšak tento druh systémů CAES není dále diskutován v tomto Průvodci. Srovnání různých systémů uchování energie Systémy uchování energie mohou být použity v systémech UPS v různých kombinacích. Jak bylo uvedeno výše, superkondenzátory mohou být použity spolu se sekundárními bateriemi pro pokrytí krátkodobé potřeby výkonu a prodloužení životnosti baterie. Každý zdroj energie je charakterizován kapacitou uložené energie a dostupnou elektrickou energií, ze které je odvozen čas, ve kterém může být Výkon (MW) Akumulovaná energie (MW) Obr Charakteristiky výkon - energie pro různé záložní systémy [7] V tabulce 5 jsou vysvětleny zkratky 14

17 energie dodávána. Obr. 17 shrnuje tyto parametry pro různé systémy uložení energie [7]. Krátkodobé zdroje energie jsou stále ve vývojové fázi, takže investiční náklady jsou stále relativně vysoké (obr. 18). Avšak v budoucnosti spolu se zlepšením návrhu a výroby, a zvýšení výrobních objemů, cena těchto zařízení poklesne. Výkonnost systémů uchování energie použitých v UPS záleží nejenom na operacích nabíjení a vybíjení, nýbrž také na ztrátách při chodu naprázdno. V praxi jsou tyto ztráty Měrné náklady na investice (US$/kW) Překlenovací čas (s) Obr 18 - Měrné investiční náklady pro různé záložní zdroje versus jejich paralelní chod [7] V tabulce 5 jsou vysvětleny zkratky dominantní, protože UPS systém funguje převážnou dobu v zálohovém režimu. A tak měrné ztráty na Wh záložních zdrojů jsou podstatným faktorem výkonnosti systémů uložení energie. V současné době jsou ztráty krátkodobých zdrojů energie velmi vysoké ve srovnání se ztrátami tradičních úložných systémů. Pouze superkondenzátory jsou srovnatelné se sekundárními bateriemi z hlediska měrných ztrát. Měrné ztráty různých systémů uložení energie jsou ukázány v tabulce 5. Typ záložního zdroje Měrné ztráty/wh Samovybíjecí čas Supravodivé magnetické systémy (SMES) 35 W 1.7 min Nízkootáčkové setrvačníky (LSFW) 2.2 W 30 min Vysokootáčkové setrvačníky (HSFW) 1.2 W 50 min Superkondenzátory (SC) W 1.6 dne Akumulátorové baterie (SB) W Velmi dlouhý, více než několik měsíců Tab. 5 Měrné ztráty různých záložních zdrojů (7) Příklad praktického řešení nouzového napájení V praxi, abychom zajistili požadovanou úroveň dostupnosti, je často nezbytné použít kombinaci zařízení jako jsou ta na obr. 19. e jsou rozděleny do dvou skupin, podle jejich úrovně priority. Např. zařízení IT by měla mít nejvyšší prioritu ( kategorie IV, tabulka 1 ) a měla by být napájena systémem UPS. e, které mohou tolerovat určitou dobu přechodu, by mohly být napájeny motor-generátorem. Motorgenerátor Napájený objekt Vedení 1 Vedení 2 Automatický zdroj - přechodový systém 1 Automatický zdroj - přechodový systém 2 Hlavní rozvaděč Obvody s požadovanou vysokou dostupností napájení Obvody s požadovanou velmi vysokou dostupností napájení Obr Příklad napájení s vysokou dostupností 15

18 Spínací operace v obvodech jako jsou ty na obr. 19, jsou provedeny automatickým systémem přechodu na záložní zdroj (ASCS). Příklad praktického řešení ASCS je ukázán na obr. 20. Základní části a provozní schéma ASCS jsou popsány níže. Vstupní regulátor měří napětí základního a rezervního zdroje a sekvenci jejich řídících signálů jsou ukázány na časovém diagramu na obr. 20. Závěry V současné většina průmyslových a komerčních spotřebitelů používá řadu spotřebičů, které vyžadují vyšší kvalitu dodávané elektrické energie než je ta, která je dostupná přímo z napájecí sítě. Zlepšení činnosti sítě je jak obtížné tak drahé, takže je na spotřebiteli učinit kroky ke zmírnění účinků špatné kvality dodávané elektrické energie. Neexistuje jediné řešení. Nejvhodnější řešení bude určeno velikostí výkonu, požadovanou úrovní kvality a spolehlivosti, kvalitou a spolehlivostí příchozí elektrické energie, zeměpisným umístěním a náklady. Řešení jsou k dispozici pro každý scénář za určitou cenu, je zapotřebí detailní analýzy pro výběr správného a nejekonomičtějšího řešení pro danou konkrétní aplikaci a pracovní prostředí. Kat 1 zátěže Deska vstupního regulátoru Hlavní regulační relé Kat 2 zátěže Literatura 1 EN (IEC 62040) Un-interruptible power systems. 2. Elektronizacja 11/ EN Voltage characteristics of electricitysupplied by public distribution systems. 4. ABB Switchgear Manual, 10th edition, Dusseldorf, Cornelsen Verlag Seip G.: Elektrische Installationstechnik. T1. Berlin - Munchen, Siemens - Aktiengesellschaft, UNIPEDE DISDIP, Measuring of power failures in MV grid in Europe. 7. Darrelmann H.: Comparison of alternative short time storage systems. Piller GmbH Obr Schema nízkonapěťového automatického systému pro změnu zdroje času a časový diagram jeho činnosti B Normální zdroj R Alternativní zdroj BCB, RCB Spínače pro normální a alternativní zdroj S1, S2 Spínače zátěží s vysokou a nízkou kategorií dostupnosti EGS Motorgenerátor U B, U R Měření normální a alternativní napětí Vysvětlení časových symbolů v textu 16

19

20 HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Hungarian Copper Promotion Centre Képíró u. 9 H Budapest Maďarsko Tel.: Tel.: Website: VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky 17. listopadu 15 CZ Ostrava-Poruba Tel.: Tel.: Website: homen.vsb.cz/san50/ European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B Brussels Belgium Tel.: Fax: Website:

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Poruchy napûtí 5.2.3. Měření flikru. Poklesy napûtí HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

Kvalita elektrické energie - průvodce. Poruchy napûtí 5.2.3. Měření flikru. Poklesy napûtí HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Kvalita elektrické energie - průvodce Poruchy napûtí 5.2.3 Měření flikru Poklesy napûtí HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Poruchy napětí Autor: Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bień, AGH University of Science

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.3.3. Aktivní harmonické kondicionéry. Harmonické. Proud (A) Stupně

Kvalita elektrické energie - průvodce. Harmonické 3.3.3. Aktivní harmonické kondicionéry. Harmonické. Proud (A) Stupně Kvalita elektrické energie - průvodce Harmonické 3.3.3. harmonické y Proud (A) Stupně Harmonické Harmonické harmonické y Shri Karve, MGE UPS System Ltd., Anglie Překlad: Josef Gavlas, Miloslav Kužela,

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Odolnost. Odolnost. Kvalita elektrické energie - průvodce. Odolné napájení elektrickou energií v moderní administrativní budově 4.5.

Odolnost. Odolnost. Kvalita elektrické energie - průvodce. Odolné napájení elektrickou energií v moderní administrativní budově 4.5. Kvalita elektrické energie - průvodce Odolnost Odolné napájení elektrickou energií v moderní administrativní budově 4.5.1 Odolnost HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Odolnost Odolné napájení elektrickou

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Solární systém TOP 1500Wp - 230V

Solární systém TOP 1500Wp - 230V Solární systém TOP 1500Wp - 230V EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Kvalita elektrické energie-průvodce

Kvalita elektrické energie-průvodce Kvalita elektrické energie-průvodce Náklady Investiãní anal za pfii fie ení PQ 2.5 Náklady Náklady Investiční analýza při řešení PQ Angelo Baggini & Franco Bua, Università di Bergamo & Engineering Consulting

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010 WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Přehled AC/ DC napájecích zdrojů a elektronických zátěží

Přehled AC/ DC napájecích zdrojů a elektronických zátěží PROGRAMOVATELNÉ REGULOVATELNÉ SPÍNANÉ S ROZHRANÍM RS232, GPIB, ANALOG, USB, LAN VÍCE NEŽ 500 MODELŮ AC/ DC VÍCEKANÁLOVÉ KONSTATNÍ U/ I VÝKONY 10 W 30 kw Přehled AC/ DC napájecích zdrojů a elektronických

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY version: 0-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 7/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 8 Fax: +40

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více