ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový a kanalizaci zbývají jen detaily. Výbornou zprávou je, že Pardubický kraj nám přispěl dotací téměř tří miliónů Kč na opravu komunikací v Synčanech, takže synčanský okruh bude po desetiletích konečně řádně opraven. Téměř všechny ostatní místní komunikace budou celoplošně opraveny emulzí se zaštěrkováním. V Rosicích proběhly opravy silnic také úspěšně. Máme vyasfaltovaný začátek cyklostezky, okolo bývalého pivovaru je nový celý jízdní pruh, celkově se silnice výrazně vylepšily. Pardubický kraj nám v letošním roce poskytl dotaci i na kanalizaci ve výši třech miliónů Kč. Díky tomu jsme ušetřili finanční prostředky, které můžeme investovat do chodníků. Ty se vybudují nové v Rosicích od Kličkových po Hospodu Na Křižovatce a v Synčanech od zemědělského družstva k Samkovým. Obec prokoukne a i řeka si oddechne od našich splašků. Jenom máme problém s provozovatelem, protože v koncesním řízení nikdo nepodal nabídku. Ještě máme jeden pokus a potom nezbude nic jiného, než že si obec bude kanalizaci provozovat sama. Bude to sice hodně práce, ale určitě bychom si s tím poradili. Od července začíná běžet zkušební provoz na čerpacích stanicích, systém se bude ladit a monitorovat. Potom zkolaudujeme a nesmíme zapomenout na závěrečné vyhodnocení celé akce pro operační program a samozřejmě i sami pro sebe. Velmi důležitou zprávou je, že se již můžeme na kanalizaci napojit s domovními přípojkami!!! Neváhejte tedy a začněte pracovat na dokončení přípojek a vyřazení septiků. Nezapomeňte vybudovat na hranici pozemku revizní šachtu, pro budoucí údržbu je to velmi důležité. Ještě připomínám, že dešťová a balastní voda do kanalizace nepatří a v Synčanech je to přímo zakázané!!! Na závěr mám jen krátké zprávy o dalších probíhajících projektech. Cyklostezka se na chvíli zpomalila, ale zdárně probíhá úprava podloží. Protipovodňové opatření se naplno rozjede po kanalizaci. Z Košumberska máme peníze na opravu schodiště u kostela, od Pardubického kraje jsme obdrželi dotaci v rámci Programu obnovy venkova PK ve výši Kč na opravy místních komunikací a dětské hřiště se dodělá v průběhu prázdnin. A na úplný závěr bych Vám všem chtěl velmi poděkovat za třídění domovních odpadů. Ze společnosti EKO- KOM, a.s. jsme obdrželi OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ, které nás zařadilo mezi elitní skupinu obcí. Jak se píše v osvědčení: Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv. 53,663 tun, úspora energie: MJ. Takže třídit odpad se nám vyplácí i finančně a my nemusíme zvyšovat ceny za svoz odpadů na obyvatele. K příznivé bilanci samozřejmě do budoucna přispěje i deponie stavebních sutí a výkopové zeminy v bývalé cihelně, kterou chce obec Rosice provozovat. Máme za sebou územní řízení a k povolení už jenom krůček. Pěkné prázdniny přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobčané, dnešní příspěvek bude poměrně krátký a soustředí se pouze na dvě informace: První informací je postup realizace výstavby zdravotního střediska. Na toto středisko již máme vypracovanou stavební dokumentaci a předali jsme ji na Městský úřad v Chrasti, odbor výstavby a životního prostředí. Menší komplikace nastala s umístěním bezbariérového WC, ale i to se podařilo vyřešit vzhledem k tomu, že disponujeme dostatečně velkým prostorem. Pokud bude realizace dále úspěšně probíhat, myslím, že bychom se mohli v závěru tohoto roku dočkat zahájení provozu. Druhou informací je realizace prodeje obecních nedokončených bytů v areálu cihelny a garáže u VPS. Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo prodej za následující minimální ceny: Byt A: ,- CZK Byt B: ,- CZK Byt C: ,- CZK Byt D: ,- CZK Garáž: ,- CZK Tyto ceny společně s popisem umístění bytů budou umístěny na úřední desce Obecního úřadu v Rosicích od Zájemci musí doručit cenovou nabídku na podatelnu Obecního úřadu v Rosicích do do hod. v uzavřené obálce s označením požadovaného bytu ( byt A, byt B, byt C, byt D, garáž).zájemce s nejvyšší nabídkou bude vyzván ke složení nevratné zálohy ve výši 10% ceny nemovitosti do 20 kalendářních dnů ode dne výzvy. Ing. Josef Novák, místostarosta RADA OBCE Výsledky projednání jednotlivých bodů programu ze schůze Rady obce Rosice konané : a) RO schválila: - zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO, - smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/11/40791, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na akci Kanalizace Rosice, Synčany, 2 - smlouvu o bezúplatném převodu automobilu AVIA A31.1K z vlastnictví České republiky - Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje do vlastnictví obce Rosice, - vybavení prostor Galerie umění a expozice Vesnice žije v objektu bývalé pece v areálu tržnice v Rosicích kamerovým bezpečnostním systémem, který se bude skládat ze 4 kamer a řídící jednotky. Cena za 4 kamery je ,- Kč bez DPH a bude hrazena z tržby získané provozem Rosických trhů, - sdělení Pozemkovému fondu ČR, že pozemek parc. č v k.ú. Rosice u Chrasti není vyloučen z převodu podle ust. 2 zákona č. 95/1999 Sb., - cenovou nabídku společnosti S.E.Q. spol. s r.o., Pampelišková 513, Trutnov na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na koordinaci ve fázi přípravy a realizace stavby

3 dle zákona č. 309/2006 Sb. na Stavební projekt Kanalizace Rosice, Synčany, - řešení odprodeje obecní studny v Synčanech nacházející se u čp. 52 z vlastnictví obce Rosice až po dokončení stavby kanalizace a vodovodu v Synčanech. Prodej bude oznámen nad rámec zákona všem současným uživatelům uvedené studny a občanům bydlícím v Synčanech v lokalitě za mostem (místopisný název lokality - Na Forštotě). RO pověřuje: - starostu k řešení problému se zaplocením části pozemku p.č v k.ú. Rosice u Chrasti, který je potřebný pro umístění stavby Rosice protipovodňová opatření, - starostu p. Luboše Netolického k jednání s představiteli Pardubického kraje ohledně financování a realizace opravy krytu komunikace v Synčanech. b) RO schválila: - zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO, - návrh smlouvy o účelovém poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na akci Oprava místní komunikace v předloženém znění, - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na stavbu Oprava povrchů silnice III. třídy v místní části Synčany po stavbě vodovodu a kanalizace v předloženém znění, - pověření starosty p. Luboše Netolického, aby zajistil účast ředitelky ZŠ Rosice pí Mgr. Dany Brdíčkové na příští schůzi RO k podrobnému projednání žádosti ZŠ o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok , - návrh dohody o pověření pracovníka k poskytování služeb ve smyslu Řádu veřejného pohřebiště v předloženém znění. RO pověřuje: - p. Luboše Netolického k dalšímu jednání s manželi Ing. Jindrou Vopatovou a Ing. Jiřím Valou o upřesnění a úpravách znění dohody, která upravuje práva a povinnosti účastníků dohody při vybudování nového plotu na vytyčené hranici mezi pozemky p.č. 1533, 221 a 218/5 v k.ú. Rosice u Chrasti v rámci umístění stavby Rosiceprotipovodňová opatření. ODPADNÍ VODY Problematika likvidace odpadních vod V obci Rosice a místní části Syčany bude po několikaletém úsilí zdárně vyřešena problematika likvidace odpadních vod. V současné době se dokončují poslední práce na stavbě kanalizace a od července bude tato stavba uvedena do zkušebního provozu, jehož účelem bude správné nastavení technologie čerpacích stanic, které budou zajišťovat přečerpávání odpadních vod na centrální ČOV Chrast. Vybudováním nové kanalizace došlo k výrazné změně způsobu likvidace odpadních vod. Obec nyní zabezpečila likvidaci odpadních vod v souladu se stávajícími právními předpisy a je nutné, aby všechny nemovitosti, u kterých je to technicky možné, byly přepojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Není na místě, aby tento požadavek byl ze strany vlastníků nemovitostí vnímám negativně. Je pravdou, že za vypouštěné odpadní vody budou muset vlastníci nemovitostí, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, hradit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu stočné. Na druhou stranu jim odpadnou starosti a povinnosti se zákonnou likvidací odpadních vod. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá každému, kdo produkuje odpadní vody, řadu povinností při jejich likvidaci. V současné době je individuální likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí možná předčištěním odpadních vod v domovní čistírně odpadních vod (popř. septiku s pískovým filtrem) 3 a jejich následné vypouštění do vod povrchových nebo přes půdní vrstvy do vod podzemních. Dalším způsobem je akumulace odpadních vod ve vyvážecí jímce. Tyto způsoby likvidace splaškových vod s sebou přinášejí mnoho povinností. Vypouštění odpadních vod je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Ten také stanoví limitní hodnoty vypouštěných odpadních vod a povinnost předkládat výsledky rozborů těchto vod. V případě akumulační jímky musí její vlastník zajišťovat odvoz těchto vod na centrální ČOV a uchovávat doklady pro případnou následnou kontrolu ze strany vodoprávního úřadu. Všechny ostatní způsoby likvidace odpadních vod jsou v rozporu s vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích a podléhají sankčnímu řízení ze strany vodoprávního úřadu. Sankce za tento přestupek může být uložena až do výše Kč. Napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu je pro jejich vlastníky do budoucna nejvýhodnějším způsobem likvidace odpadních vod, a to jak z pohledu finančního zatížení tak z hlediska starostí a časové náročnosti. V případě neochoty k napojení mohou obce v přenesené působnosti, podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích, rozhodnutím uložit vlastníkovi pozemků či staveb, kde vznikají odpadní vody, povinnost napojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Předpokládám, že napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu proběhne bez problémů a nebude nutné přistoupit k represivním opatřením ze strany vodoprávního úřadu. MATEŘSKÁ ŠKOLA NAVÁZALI JSME NA TRADICI Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim Odbor životního prostředí vedoucí odd. vodního hospodářství Pardubická Chrudim Každoročně se v Zaječicích koná výtvarná soutěž pro děti z mateřských a základních škol. A my se ji pravidelně účastníme. Začátkem března jsme do Zaječic vypravili tři medvídky, kominíčky Sazinky, vlka z Červené karkulky a Budulínkovu lišku do soutěže s názvem,,malujeme pohádky. Byli jsme úspěšní. Pro odměnu za třetí místo si na finálové vyhlášení zajel Lukášek Poluda a přivezl ocenění i nemocnému Tomášku Rázkovi. My gratulujeme nejen těmto dvěma kamarádům, ale i všem našim šikovným malířům, bez kterých by takovéto pěkné akce probíhat nemohly. NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ Již tradičně jsme Den dětí oslavili celodenním výletem. Využili jsme lákavé nabídky zámku v Cholticích u Přelouče a vypravili se na návštěvu světa vodníků a loutek černého divadla. Vyjeli jsme od školičky v 8.00 hodin autobusem. Předpověď počasí na tento den nebyla příliš optimistická a tak jsme s obavami sledovali oblohu. Hned po příjezdu do objektu choltického zámku děti v zámecké zahradě posvačily a pak jsme se vydali na procházku zámeckou oborou se čtyřmi rybníky a potokem Zlatotokem, ve které se nachází mnoho věkovitých stromů. Natáčely se zde scény strašidelného lesa do filmové pohádky Strakonický dudák. Cestou měly děti možnost pozorovat žáby, brouky, zajíce, ptáky. Ještě před vstupem do zámku děti nahlédly do dračí sluje mělké sklepní prostory. Pak již následoval hodinový program rozdělený do dvou částí představení černého divadla ve vodě a prohlídka pohádkových expozic Světa vodníků a vodní říše, kde vedle několika vodníků jsou k vidění i Šeherezáda, Sněhurka se sedmi trpaslíky, džin z lahve a další pohádkové bytosti v nainstalované expozici černého divadla, jediné svého druhu v Evropě. Součástí této expozice je i koutek slávy Pepy Dvořáka, nejslavnějšího českého

4 vodníka, patrona projektu. Představení a prohlídku výstavy dětem zprostředkovali herci loutkařské skupiny Ahoj z Chrudimi. Na památku návštěvy zámku obdržely děti pohlednici. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ohlédnutí za školním rokem 2011/12 Oběd v zámecké restauraci chutnal všem. Obloha a hlášky o počasí v České republice nevěstily nic dobrého, a tak jsme nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu. Co by to však bylo za výlet bez mlsání, a tak jsme si cestou domů zajeli do příjemného prostředí posezení u restaurace Monako u Slatiňan pro odměnu. Do autobusu nás zahnaly první dešťové kapky. Takže všechno vyšlo na jedničku. Jak se dětem výlet líbil a co je nejvíce zaujalo, by vám jistě pověděly samy. D.Malinová DĚKUJEME Dynamu Rosice, které nám pro výlety již tradičně poskytuje autobus Panu Jiřímu Hančárovi, ochotnému tatínkovi, který nás již po několikáté bezpečně z našich výprav dovezl domů Panu Burešovi za darování a nasázení sakur na školní zahradu (děti pomáhaly s přípravou) Paní Hedvice Chourové, která v dopoledních hodinách umožnila dětem seznámit se s prostředím knihovny Paní Ireně Šmejdové za moderování 3.ročníku Folkové školky Maminkám za poskytnuté odnože bylinek pro naši zahradní bylinkovou skalku Všem příznivcům a sponzorům za přízeň (např. rodině Vacíkově za sponzorský dar pro Folkovou školku ) Obecnímu úřadu za celoroční podporu a spolupráci PŘÁNÍ Vážení čtenáři Rosických listů, opět je tu červen a na dveře ťukají červenec a srpen. Ty dva měsíce, na které čekají nejen všichni školou povinní, ale dozajista i Ti ostatní. Malí i velcí. Slunce, teplo, voda, volno, pohoda, klid, výlety, moře, Letos se se školním rokem loučíme poněkud netradičně. Společně. A to nejen se školáky, ale s celou veřejností. Na Rosické tržnici, ve středu 29.června 2011 od 16 hodin, v rámci slavnostního galaodpoledne. Těšíme se na Vás. Za kolektiv MŠ přeji všem, dětem i dospělým, prázdniny a dovolenou prosluněnou sluncem a úsměvy, spoustou krásných společných zážitků. M. Vagenknechtová 4 Utekl další školní rok a je tu opět čas bilancování a hodnocení. Máme za sebou spoustu práce, školních i mimoškolních akcí a také změn. Když jsem v září nastoupila místo stávajícího ředitele, čekal mě tu kolektiv pracovníků, který je ochotný pro rozvoj a podporu školy poměrně často pracovat nad rámec svých povinností. Organizovat, spoluorganizovat či alespoň pomáhat při akcích pro děti i veřejnost, nad rámec svých úvazkových povinností pomáhat žákům s doučováním nebo přípravou na přijímací zkoušky. Často také pomoci škole svými fyzickými silami při úklidu, opravách a úpravách školního areálu. Možná i tyto skutečnosti přispívají k tomu, že po několik let do školy dojíždí zhruba 30žáků, kteří spádově do Rosic nepatří (Chrudim, Dolní Roveň, Přestavlky, Hrochův Týnec,Lozice..). Je to skutečnost, která významně pomáhá nejen škole, ale i obci. Od počtu žáků školy se totiž odvíjí případná povinnost každé obce doplatit chybějící finance ze státního rozpočtu. Pevně věřím nejen já, ale i mí kolegové, že v Rosicích podporují obyvatelé rozvoj ve svém bydlišti, že jim na něm záleží a podpoří tuto skutečnost i tím, že své děti přivedou do místní školy. V letošním školním roce bylo například do 1.třídy zapsáno 17 dětí, 3 z nich budou mít odklad školní docházky, nakonec tedy nastoupí 14 prvňáčků. Díky tomu bude mít paní učitelka dostatek prostoru na individuální práci s každým dítětem, což je jistě výhoda oproti třídám, kde se sejde např. 26 dětí. V letošním školním roce se na škole uskutečnilo mnoho akcí: Drakiáda, kde se vyhlásila celoroční školní literárně výtvarná soutěž, tradiční jarmarky, dva lyžařské výcviky (1.a 2.stupeň), exkurze do Prahy s návštěvou Parlamentu, prohlídka Brna spojená se zhlédnutím muzikálu, Masopust, exkurze do Kutné Hory, Jihlavy, Zoo ve Dvoře Králové, škola v přírodě, sportovní soutěže regionu, návštěva členů Pardubické filharmonie ve škole, ). Na chystaný zářijový výjezd do Itálie se přihlásilo 69 účastníků, na zdokonalovací plavecký kurz budou jezdit dvě třídy z 2.stupně, To vše organizují pedagogové nad rámec svých pracovních povinností. Zapojením do výtvarné soutěže vyhráli čtvrťáci Kč, zapojením do grantu jsme získali již třetí interaktivní tabuli. Velmi si vážím toho, že se do života školy zapojují jiné složky. V první řadě je to Komunitní škola Rosice, o. s.. Ta je první svého druhu v pardubickém regionu, je dokonce i kontaktním místem pro Pardubický kraj, její aktivity organizuje zkušená a akční koordinátorka. Chtěla bych však připomenout, že smyslem činnosti KOŠ není práce na škole, jak se někteří mylně domnívají. Jde především o zapojení široké komunity obyvatel obce. Komunitka nabízí vzdělání a mnoho zájmových aktivit pro všechny věkové skupiny. Pokud tedy máte nějaké náměty, co by se mohlo, co by se dalo, sem s nimi, prosím! Příští školní rok bychom rádi vytvořili vzdělávací centrum UNIVERSITA TŘETÍHO VĚKU pro seniory 50+. Všude tam, kde KOŠ působí, je to ku prospěchu především obci. Na mnoha místech v republice jsou např. koordinátory i zaměstnanci obce a maximálně využijí možnosti KOŠ pro aktivity a plánování rozvoje obce. Letos vznikl na škole také pracovní TÝM. Společně zasedli zástupci školské rady, Rosy I, KOŠ, učitelů a místních hasičů a po celý rok spolupracovali na organizaci různých aktivit. Příjemná pohoda zavládla ve školní kuchyni při společném pečení pohoštění pro veřejnost pro různé akce, každý z členů vnesl nápady, možnosti sponzorování akcí, poskytnutí zázemí, materiálu, Doufám, že v dalším roce přibudou další zájemci, kteří svým přístupem podpoří chod školy a využijí školní areál k pravidelným setkáváním. Co trápí nejen nás ve škole, ale i zřizovatele, je nedostatek financí potřebných pro rekonstrukci školy. Všichni víme, že ekonomická situace ve státě se zhoršila a jedním z důsledků je, že se uzavřely doufejme, že dočasně možnosti dotací na opravy a rekonstrukce. V každém případě je zpracován projekt pro rekonstrukci školy, a jakmile se objeví možnost dotací, určitě se Rosice přihlásí. Prozatím bychom ve škole rádi, pokud se nám to podaří sponzorsky, sehnali finance na zlepšení vnitřního vybavení školy. Když je řeč o sponzorech, chtěla bych na tomto místě poděkovat místnímu ZD v čele s panem ing. Blažkem, který nám vždy vyšel velmi vstříc a na školní akce jsme sponzorsky dostali mnoho z produkce ZD Rosice.

5 Předposlední školní den nás ještě čeká slavnostní zakončení celoročního projektu zaměřeného na Rosice a okolí za účasti hostů z divadla v Pardubicích. Bude zde i zahájena výstava soutěžních prací doplněná často unikátními dokumenty a fotografiemi ze sbírky Mgr. Z.Volejníka, který s naší školou velmi ochotně při přípravě spolupracoval. Samozřejmě, že zveme širokou veřejnost do areálu Rosické tržnice, aby si výstavu přišla prohlédnout. Na závěr bych chtěla poděkovat za spolupráci zřizovateli, zastupitelům, zástupcům již zmiňovaného TÝMU, rodičům a všem příznivcům školy. Doufám, že i v dalším roce se budeme scházet a spolupracovat na rozvoji školy. Krásný prázdninový čas všem. Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka ZŠ KOMUNITNÍ ŠKOLA Milí spoluobčané, dovolte, abych Vás srdečně pozvala na naši společnou akci. Základní, Mateřská a Komunitní škola Rosice Vás srdečně zve na slavnostní odpoledne u příležitosti vyhlášení výsledků literárně výtvarné soutěže a vyřazení předškoláků MŠ a žáků devátého ročníku ZŠ. 29. června 2011 od 16:00 hodin v areálu Rosické tržnice Garanti soutěže: Zdena Bittlová a Josef Pejchal, herci divadla v Pardubicích Sponzoři: Obec Rosice, Taco Chrudim, ZD Rosice ZAJÍMAVÝ DÁREK Vážení čtenáři, chtěla bych se s Vámi podělit o nevšední zážitek dárek, který jsem dostala k 50. narozeninám vyhlídkový let nad rodnou vískou. Pohled z výšky na Rosice je krásný a nevšední. Líba Slavíková I redakční rada přeje paní Slavíkové k jejím narozeninám všechno nejlepší,hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let. PŘIŠLO NÁM PSANÍ Nedávno jsem byla na návštěvě u příbuzných v Chrudimi a společně jsme zavítali na sobotní trhy do Rosic. Kromě bohatého sortimentu nabízeného zboží mne zaujala výstava Vesnice žije, a to především dřevěná pračka, kterou měla i moje babička.při pohledu na ni jsem se vrátila o mnoho let zpátky. Děkuji organizátorům této akce za nevšední zážitek. Jana Němečková, Trutnov 5 SDH SYNČANY SDH Synčany si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník soutěže o pohár obce Synčany v PS 8 Datum konání: 16. července 2011 Místo konání: Program: Brčekoly, letní areál Pod kapličkou 13:00 prezentace 13:45 nástup 14:00 provedení útoků - vyhodnocení a předání cen - Kategorie: muži Provedení: požární útok, obuv a ústroj dle pravidel PS, nářadí vlastní, máte-li i stroj, káď, základnu, popřípadě stroj dodají pořadatelé, pokusy dle počtu soutěžících Občerstvení: zajištěno po celou dobu konání soutěže Startovné: 100,- Kč za soutěžní mužstvo Přihlášky: písemně: František Kysela,Synčany 9, Hrochův Týnec telefonicky: Těšíme se na Vás a rádi si s Vámi zasoutěžíme!!! SDH BOR POZVÁNKA DO BORU NA PŘEJEZD RYBNÍKA PO LÁVCE Sbor dobrovolných hasičů Bor u Chroustovic Vás srdečně zve dne 2. července na oslavu 115. výročí založení a VII. ročník memoriálu Jiřího Hančára 9.30 slavnostní nástup zahájení VII. ročníku memoriálu Jiřího Hančára jízda přes rybník po lávce na kole a trakaři - programem provází Václav Faltus taneční zábava Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny. 1. místo na kole motorový křovinořez 1. místo na trakaři - plotostřih ZÁJEZD DO TERMÁLŮ KOŠ Rosice ve spolupráci s autobusovou dopravou M+H Slatiňany pro Vás připravily víkendový zájezd do termálních lázní CORVINUS ve Velkém Mederu na Slovensku. Termín zájezdu: 1. a 2. října 2011 ( sobota a neděle) Ubytování: Hotel garni Elenka ( cca 50 m od termálního koupaliště),ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním soc.zařízením. Cena zájezdu: 1250,- Kč. ( zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování v hotelu, základní cestovní pojištění, rekreační poplatek) Přihlásit se můžete nejpozději do na tel: nebo kde Vám zároveň poskytneme i další informace. Program zájezdu: odjezd z Rosic cca kolem 6.00 hod.(bude upřesněno, se zastávkami v Chrasti a Slatiňanech), ubytování v hotelu cca kolem hod., volný program koupání v termálních lázních ( TK otevřeno denně od ,00 hod.), odjezd z Mederu v neděli v hod.( předpokládaný návrat cca kolem hod.) Termální koupaliště, včetně ubytování si můžete prohlédnout na webových stránkách Termální lázně jsou zaměřeny na léčbu pohybového ústrojí (geotermální voda příznivě působí na nemocné klouby a svaly). Moderní wellnes centrum nabízí mnoho příležitostí k relaxaci i odpočinku pro všechny věkové skupiny. Na podzim 2010 byl otevřen nový rodinný bazén. Neváhejte a pojeďte si s námi odpočinout a načerpat nových sil.

6 Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. srpna Neprodejné. 6

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Srpen 2011, ročník 6, vydání 4 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, můj dnešní příspěvek bude zaměřen hlavně na dokončenou kanalizaci a na napojování jednotlivých domácností a podniků

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 4.10. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne 31. 7. 2007 UZ/9/1/2007 Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání Doplnění

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14.12. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král, Ing. Jiří Čvančara Omluven: - Hosté: Ing. Havelková

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 25.8.2016 Přítomni: Omluveni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Václav, Soukupová Jitka Poukar Radim Zahájení zasedání

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 6. 12. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více