ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový a kanalizaci zbývají jen detaily. Výbornou zprávou je, že Pardubický kraj nám přispěl dotací téměř tří miliónů Kč na opravu komunikací v Synčanech, takže synčanský okruh bude po desetiletích konečně řádně opraven. Téměř všechny ostatní místní komunikace budou celoplošně opraveny emulzí se zaštěrkováním. V Rosicích proběhly opravy silnic také úspěšně. Máme vyasfaltovaný začátek cyklostezky, okolo bývalého pivovaru je nový celý jízdní pruh, celkově se silnice výrazně vylepšily. Pardubický kraj nám v letošním roce poskytl dotaci i na kanalizaci ve výši třech miliónů Kč. Díky tomu jsme ušetřili finanční prostředky, které můžeme investovat do chodníků. Ty se vybudují nové v Rosicích od Kličkových po Hospodu Na Křižovatce a v Synčanech od zemědělského družstva k Samkovým. Obec prokoukne a i řeka si oddechne od našich splašků. Jenom máme problém s provozovatelem, protože v koncesním řízení nikdo nepodal nabídku. Ještě máme jeden pokus a potom nezbude nic jiného, než že si obec bude kanalizaci provozovat sama. Bude to sice hodně práce, ale určitě bychom si s tím poradili. Od července začíná běžet zkušební provoz na čerpacích stanicích, systém se bude ladit a monitorovat. Potom zkolaudujeme a nesmíme zapomenout na závěrečné vyhodnocení celé akce pro operační program a samozřejmě i sami pro sebe. Velmi důležitou zprávou je, že se již můžeme na kanalizaci napojit s domovními přípojkami!!! Neváhejte tedy a začněte pracovat na dokončení přípojek a vyřazení septiků. Nezapomeňte vybudovat na hranici pozemku revizní šachtu, pro budoucí údržbu je to velmi důležité. Ještě připomínám, že dešťová a balastní voda do kanalizace nepatří a v Synčanech je to přímo zakázané!!! Na závěr mám jen krátké zprávy o dalších probíhajících projektech. Cyklostezka se na chvíli zpomalila, ale zdárně probíhá úprava podloží. Protipovodňové opatření se naplno rozjede po kanalizaci. Z Košumberska máme peníze na opravu schodiště u kostela, od Pardubického kraje jsme obdrželi dotaci v rámci Programu obnovy venkova PK ve výši Kč na opravy místních komunikací a dětské hřiště se dodělá v průběhu prázdnin. A na úplný závěr bych Vám všem chtěl velmi poděkovat za třídění domovních odpadů. Ze společnosti EKO- KOM, a.s. jsme obdrželi OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ, které nás zařadilo mezi elitní skupinu obcí. Jak se píše v osvědčení: Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: Emise CO2 ekv. 53,663 tun, úspora energie: MJ. Takže třídit odpad se nám vyplácí i finančně a my nemusíme zvyšovat ceny za svoz odpadů na obyvatele. K příznivé bilanci samozřejmě do budoucna přispěje i deponie stavebních sutí a výkopové zeminy v bývalé cihelně, kterou chce obec Rosice provozovat. Máme za sebou územní řízení a k povolení už jenom krůček. Pěkné prázdniny přeje Luboš Netolický, starosta obce 1

2 SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobčané, dnešní příspěvek bude poměrně krátký a soustředí se pouze na dvě informace: První informací je postup realizace výstavby zdravotního střediska. Na toto středisko již máme vypracovanou stavební dokumentaci a předali jsme ji na Městský úřad v Chrasti, odbor výstavby a životního prostředí. Menší komplikace nastala s umístěním bezbariérového WC, ale i to se podařilo vyřešit vzhledem k tomu, že disponujeme dostatečně velkým prostorem. Pokud bude realizace dále úspěšně probíhat, myslím, že bychom se mohli v závěru tohoto roku dočkat zahájení provozu. Druhou informací je realizace prodeje obecních nedokončených bytů v areálu cihelny a garáže u VPS. Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo prodej za následující minimální ceny: Byt A: ,- CZK Byt B: ,- CZK Byt C: ,- CZK Byt D: ,- CZK Garáž: ,- CZK Tyto ceny společně s popisem umístění bytů budou umístěny na úřední desce Obecního úřadu v Rosicích od Zájemci musí doručit cenovou nabídku na podatelnu Obecního úřadu v Rosicích do do hod. v uzavřené obálce s označením požadovaného bytu ( byt A, byt B, byt C, byt D, garáž).zájemce s nejvyšší nabídkou bude vyzván ke složení nevratné zálohy ve výši 10% ceny nemovitosti do 20 kalendářních dnů ode dne výzvy. Ing. Josef Novák, místostarosta RADA OBCE Výsledky projednání jednotlivých bodů programu ze schůze Rady obce Rosice konané : a) RO schválila: - zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO, - smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/11/40791, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na akci Kanalizace Rosice, Synčany, 2 - smlouvu o bezúplatném převodu automobilu AVIA A31.1K z vlastnictví České republiky - Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje do vlastnictví obce Rosice, - vybavení prostor Galerie umění a expozice Vesnice žije v objektu bývalé pece v areálu tržnice v Rosicích kamerovým bezpečnostním systémem, který se bude skládat ze 4 kamer a řídící jednotky. Cena za 4 kamery je ,- Kč bez DPH a bude hrazena z tržby získané provozem Rosických trhů, - sdělení Pozemkovému fondu ČR, že pozemek parc. č v k.ú. Rosice u Chrasti není vyloučen z převodu podle ust. 2 zákona č. 95/1999 Sb., - cenovou nabídku společnosti S.E.Q. spol. s r.o., Pampelišková 513, Trutnov na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na koordinaci ve fázi přípravy a realizace stavby

3 dle zákona č. 309/2006 Sb. na Stavební projekt Kanalizace Rosice, Synčany, - řešení odprodeje obecní studny v Synčanech nacházející se u čp. 52 z vlastnictví obce Rosice až po dokončení stavby kanalizace a vodovodu v Synčanech. Prodej bude oznámen nad rámec zákona všem současným uživatelům uvedené studny a občanům bydlícím v Synčanech v lokalitě za mostem (místopisný název lokality - Na Forštotě). RO pověřuje: - starostu k řešení problému se zaplocením části pozemku p.č v k.ú. Rosice u Chrasti, který je potřebný pro umístění stavby Rosice protipovodňová opatření, - starostu p. Luboše Netolického k jednání s představiteli Pardubického kraje ohledně financování a realizace opravy krytu komunikace v Synčanech. b) RO schválila: - zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO, - návrh smlouvy o účelovém poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na akci Oprava místní komunikace v předloženém znění, - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na stavbu Oprava povrchů silnice III. třídy v místní části Synčany po stavbě vodovodu a kanalizace v předloženém znění, - pověření starosty p. Luboše Netolického, aby zajistil účast ředitelky ZŠ Rosice pí Mgr. Dany Brdíčkové na příští schůzi RO k podrobnému projednání žádosti ZŠ o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok , - návrh dohody o pověření pracovníka k poskytování služeb ve smyslu Řádu veřejného pohřebiště v předloženém znění. RO pověřuje: - p. Luboše Netolického k dalšímu jednání s manželi Ing. Jindrou Vopatovou a Ing. Jiřím Valou o upřesnění a úpravách znění dohody, která upravuje práva a povinnosti účastníků dohody při vybudování nového plotu na vytyčené hranici mezi pozemky p.č. 1533, 221 a 218/5 v k.ú. Rosice u Chrasti v rámci umístění stavby Rosiceprotipovodňová opatření. ODPADNÍ VODY Problematika likvidace odpadních vod V obci Rosice a místní části Syčany bude po několikaletém úsilí zdárně vyřešena problematika likvidace odpadních vod. V současné době se dokončují poslední práce na stavbě kanalizace a od července bude tato stavba uvedena do zkušebního provozu, jehož účelem bude správné nastavení technologie čerpacích stanic, které budou zajišťovat přečerpávání odpadních vod na centrální ČOV Chrast. Vybudováním nové kanalizace došlo k výrazné změně způsobu likvidace odpadních vod. Obec nyní zabezpečila likvidaci odpadních vod v souladu se stávajícími právními předpisy a je nutné, aby všechny nemovitosti, u kterých je to technicky možné, byly přepojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Není na místě, aby tento požadavek byl ze strany vlastníků nemovitostí vnímám negativně. Je pravdou, že za vypouštěné odpadní vody budou muset vlastníci nemovitostí, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, hradit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu stočné. Na druhou stranu jim odpadnou starosti a povinnosti se zákonnou likvidací odpadních vod. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá každému, kdo produkuje odpadní vody, řadu povinností při jejich likvidaci. V současné době je individuální likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí možná předčištěním odpadních vod v domovní čistírně odpadních vod (popř. septiku s pískovým filtrem) 3 a jejich následné vypouštění do vod povrchových nebo přes půdní vrstvy do vod podzemních. Dalším způsobem je akumulace odpadních vod ve vyvážecí jímce. Tyto způsoby likvidace splaškových vod s sebou přinášejí mnoho povinností. Vypouštění odpadních vod je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Ten také stanoví limitní hodnoty vypouštěných odpadních vod a povinnost předkládat výsledky rozborů těchto vod. V případě akumulační jímky musí její vlastník zajišťovat odvoz těchto vod na centrální ČOV a uchovávat doklady pro případnou následnou kontrolu ze strany vodoprávního úřadu. Všechny ostatní způsoby likvidace odpadních vod jsou v rozporu s vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích a podléhají sankčnímu řízení ze strany vodoprávního úřadu. Sankce za tento přestupek může být uložena až do výše Kč. Napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu je pro jejich vlastníky do budoucna nejvýhodnějším způsobem likvidace odpadních vod, a to jak z pohledu finančního zatížení tak z hlediska starostí a časové náročnosti. V případě neochoty k napojení mohou obce v přenesené působnosti, podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích, rozhodnutím uložit vlastníkovi pozemků či staveb, kde vznikají odpadní vody, povinnost napojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Předpokládám, že napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu proběhne bez problémů a nebude nutné přistoupit k represivním opatřením ze strany vodoprávního úřadu. MATEŘSKÁ ŠKOLA NAVÁZALI JSME NA TRADICI Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim Odbor životního prostředí vedoucí odd. vodního hospodářství Pardubická Chrudim Každoročně se v Zaječicích koná výtvarná soutěž pro děti z mateřských a základních škol. A my se ji pravidelně účastníme. Začátkem března jsme do Zaječic vypravili tři medvídky, kominíčky Sazinky, vlka z Červené karkulky a Budulínkovu lišku do soutěže s názvem,,malujeme pohádky. Byli jsme úspěšní. Pro odměnu za třetí místo si na finálové vyhlášení zajel Lukášek Poluda a přivezl ocenění i nemocnému Tomášku Rázkovi. My gratulujeme nejen těmto dvěma kamarádům, ale i všem našim šikovným malířům, bez kterých by takovéto pěkné akce probíhat nemohly. NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ Již tradičně jsme Den dětí oslavili celodenním výletem. Využili jsme lákavé nabídky zámku v Cholticích u Přelouče a vypravili se na návštěvu světa vodníků a loutek černého divadla. Vyjeli jsme od školičky v 8.00 hodin autobusem. Předpověď počasí na tento den nebyla příliš optimistická a tak jsme s obavami sledovali oblohu. Hned po příjezdu do objektu choltického zámku děti v zámecké zahradě posvačily a pak jsme se vydali na procházku zámeckou oborou se čtyřmi rybníky a potokem Zlatotokem, ve které se nachází mnoho věkovitých stromů. Natáčely se zde scény strašidelného lesa do filmové pohádky Strakonický dudák. Cestou měly děti možnost pozorovat žáby, brouky, zajíce, ptáky. Ještě před vstupem do zámku děti nahlédly do dračí sluje mělké sklepní prostory. Pak již následoval hodinový program rozdělený do dvou částí představení černého divadla ve vodě a prohlídka pohádkových expozic Světa vodníků a vodní říše, kde vedle několika vodníků jsou k vidění i Šeherezáda, Sněhurka se sedmi trpaslíky, džin z lahve a další pohádkové bytosti v nainstalované expozici černého divadla, jediné svého druhu v Evropě. Součástí této expozice je i koutek slávy Pepy Dvořáka, nejslavnějšího českého

4 vodníka, patrona projektu. Představení a prohlídku výstavy dětem zprostředkovali herci loutkařské skupiny Ahoj z Chrudimi. Na památku návštěvy zámku obdržely děti pohlednici. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ohlédnutí za školním rokem 2011/12 Oběd v zámecké restauraci chutnal všem. Obloha a hlášky o počasí v České republice nevěstily nic dobrého, a tak jsme nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu. Co by to však bylo za výlet bez mlsání, a tak jsme si cestou domů zajeli do příjemného prostředí posezení u restaurace Monako u Slatiňan pro odměnu. Do autobusu nás zahnaly první dešťové kapky. Takže všechno vyšlo na jedničku. Jak se dětem výlet líbil a co je nejvíce zaujalo, by vám jistě pověděly samy. D.Malinová DĚKUJEME Dynamu Rosice, které nám pro výlety již tradičně poskytuje autobus Panu Jiřímu Hančárovi, ochotnému tatínkovi, který nás již po několikáté bezpečně z našich výprav dovezl domů Panu Burešovi za darování a nasázení sakur na školní zahradu (děti pomáhaly s přípravou) Paní Hedvice Chourové, která v dopoledních hodinách umožnila dětem seznámit se s prostředím knihovny Paní Ireně Šmejdové za moderování 3.ročníku Folkové školky Maminkám za poskytnuté odnože bylinek pro naši zahradní bylinkovou skalku Všem příznivcům a sponzorům za přízeň (např. rodině Vacíkově za sponzorský dar pro Folkovou školku ) Obecnímu úřadu za celoroční podporu a spolupráci PŘÁNÍ Vážení čtenáři Rosických listů, opět je tu červen a na dveře ťukají červenec a srpen. Ty dva měsíce, na které čekají nejen všichni školou povinní, ale dozajista i Ti ostatní. Malí i velcí. Slunce, teplo, voda, volno, pohoda, klid, výlety, moře, Letos se se školním rokem loučíme poněkud netradičně. Společně. A to nejen se školáky, ale s celou veřejností. Na Rosické tržnici, ve středu 29.června 2011 od 16 hodin, v rámci slavnostního galaodpoledne. Těšíme se na Vás. Za kolektiv MŠ přeji všem, dětem i dospělým, prázdniny a dovolenou prosluněnou sluncem a úsměvy, spoustou krásných společných zážitků. M. Vagenknechtová 4 Utekl další školní rok a je tu opět čas bilancování a hodnocení. Máme za sebou spoustu práce, školních i mimoškolních akcí a také změn. Když jsem v září nastoupila místo stávajícího ředitele, čekal mě tu kolektiv pracovníků, který je ochotný pro rozvoj a podporu školy poměrně často pracovat nad rámec svých povinností. Organizovat, spoluorganizovat či alespoň pomáhat při akcích pro děti i veřejnost, nad rámec svých úvazkových povinností pomáhat žákům s doučováním nebo přípravou na přijímací zkoušky. Často také pomoci škole svými fyzickými silami při úklidu, opravách a úpravách školního areálu. Možná i tyto skutečnosti přispívají k tomu, že po několik let do školy dojíždí zhruba 30žáků, kteří spádově do Rosic nepatří (Chrudim, Dolní Roveň, Přestavlky, Hrochův Týnec,Lozice..). Je to skutečnost, která významně pomáhá nejen škole, ale i obci. Od počtu žáků školy se totiž odvíjí případná povinnost každé obce doplatit chybějící finance ze státního rozpočtu. Pevně věřím nejen já, ale i mí kolegové, že v Rosicích podporují obyvatelé rozvoj ve svém bydlišti, že jim na něm záleží a podpoří tuto skutečnost i tím, že své děti přivedou do místní školy. V letošním školním roce bylo například do 1.třídy zapsáno 17 dětí, 3 z nich budou mít odklad školní docházky, nakonec tedy nastoupí 14 prvňáčků. Díky tomu bude mít paní učitelka dostatek prostoru na individuální práci s každým dítětem, což je jistě výhoda oproti třídám, kde se sejde např. 26 dětí. V letošním školním roce se na škole uskutečnilo mnoho akcí: Drakiáda, kde se vyhlásila celoroční školní literárně výtvarná soutěž, tradiční jarmarky, dva lyžařské výcviky (1.a 2.stupeň), exkurze do Prahy s návštěvou Parlamentu, prohlídka Brna spojená se zhlédnutím muzikálu, Masopust, exkurze do Kutné Hory, Jihlavy, Zoo ve Dvoře Králové, škola v přírodě, sportovní soutěže regionu, návštěva členů Pardubické filharmonie ve škole, ). Na chystaný zářijový výjezd do Itálie se přihlásilo 69 účastníků, na zdokonalovací plavecký kurz budou jezdit dvě třídy z 2.stupně, To vše organizují pedagogové nad rámec svých pracovních povinností. Zapojením do výtvarné soutěže vyhráli čtvrťáci Kč, zapojením do grantu jsme získali již třetí interaktivní tabuli. Velmi si vážím toho, že se do života školy zapojují jiné složky. V první řadě je to Komunitní škola Rosice, o. s.. Ta je první svého druhu v pardubickém regionu, je dokonce i kontaktním místem pro Pardubický kraj, její aktivity organizuje zkušená a akční koordinátorka. Chtěla bych však připomenout, že smyslem činnosti KOŠ není práce na škole, jak se někteří mylně domnívají. Jde především o zapojení široké komunity obyvatel obce. Komunitka nabízí vzdělání a mnoho zájmových aktivit pro všechny věkové skupiny. Pokud tedy máte nějaké náměty, co by se mohlo, co by se dalo, sem s nimi, prosím! Příští školní rok bychom rádi vytvořili vzdělávací centrum UNIVERSITA TŘETÍHO VĚKU pro seniory 50+. Všude tam, kde KOŠ působí, je to ku prospěchu především obci. Na mnoha místech v republice jsou např. koordinátory i zaměstnanci obce a maximálně využijí možnosti KOŠ pro aktivity a plánování rozvoje obce. Letos vznikl na škole také pracovní TÝM. Společně zasedli zástupci školské rady, Rosy I, KOŠ, učitelů a místních hasičů a po celý rok spolupracovali na organizaci různých aktivit. Příjemná pohoda zavládla ve školní kuchyni při společném pečení pohoštění pro veřejnost pro různé akce, každý z členů vnesl nápady, možnosti sponzorování akcí, poskytnutí zázemí, materiálu, Doufám, že v dalším roce přibudou další zájemci, kteří svým přístupem podpoří chod školy a využijí školní areál k pravidelným setkáváním. Co trápí nejen nás ve škole, ale i zřizovatele, je nedostatek financí potřebných pro rekonstrukci školy. Všichni víme, že ekonomická situace ve státě se zhoršila a jedním z důsledků je, že se uzavřely doufejme, že dočasně možnosti dotací na opravy a rekonstrukce. V každém případě je zpracován projekt pro rekonstrukci školy, a jakmile se objeví možnost dotací, určitě se Rosice přihlásí. Prozatím bychom ve škole rádi, pokud se nám to podaří sponzorsky, sehnali finance na zlepšení vnitřního vybavení školy. Když je řeč o sponzorech, chtěla bych na tomto místě poděkovat místnímu ZD v čele s panem ing. Blažkem, který nám vždy vyšel velmi vstříc a na školní akce jsme sponzorsky dostali mnoho z produkce ZD Rosice.

5 Předposlední školní den nás ještě čeká slavnostní zakončení celoročního projektu zaměřeného na Rosice a okolí za účasti hostů z divadla v Pardubicích. Bude zde i zahájena výstava soutěžních prací doplněná často unikátními dokumenty a fotografiemi ze sbírky Mgr. Z.Volejníka, který s naší školou velmi ochotně při přípravě spolupracoval. Samozřejmě, že zveme širokou veřejnost do areálu Rosické tržnice, aby si výstavu přišla prohlédnout. Na závěr bych chtěla poděkovat za spolupráci zřizovateli, zastupitelům, zástupcům již zmiňovaného TÝMU, rodičům a všem příznivcům školy. Doufám, že i v dalším roce se budeme scházet a spolupracovat na rozvoji školy. Krásný prázdninový čas všem. Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka ZŠ KOMUNITNÍ ŠKOLA Milí spoluobčané, dovolte, abych Vás srdečně pozvala na naši společnou akci. Základní, Mateřská a Komunitní škola Rosice Vás srdečně zve na slavnostní odpoledne u příležitosti vyhlášení výsledků literárně výtvarné soutěže a vyřazení předškoláků MŠ a žáků devátého ročníku ZŠ. 29. června 2011 od 16:00 hodin v areálu Rosické tržnice Garanti soutěže: Zdena Bittlová a Josef Pejchal, herci divadla v Pardubicích Sponzoři: Obec Rosice, Taco Chrudim, ZD Rosice ZAJÍMAVÝ DÁREK Vážení čtenáři, chtěla bych se s Vámi podělit o nevšední zážitek dárek, který jsem dostala k 50. narozeninám vyhlídkový let nad rodnou vískou. Pohled z výšky na Rosice je krásný a nevšední. Líba Slavíková I redakční rada přeje paní Slavíkové k jejím narozeninám všechno nejlepší,hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let. PŘIŠLO NÁM PSANÍ Nedávno jsem byla na návštěvě u příbuzných v Chrudimi a společně jsme zavítali na sobotní trhy do Rosic. Kromě bohatého sortimentu nabízeného zboží mne zaujala výstava Vesnice žije, a to především dřevěná pračka, kterou měla i moje babička.při pohledu na ni jsem se vrátila o mnoho let zpátky. Děkuji organizátorům této akce za nevšední zážitek. Jana Němečková, Trutnov 5 SDH SYNČANY SDH Synčany si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník soutěže o pohár obce Synčany v PS 8 Datum konání: 16. července 2011 Místo konání: Program: Brčekoly, letní areál Pod kapličkou 13:00 prezentace 13:45 nástup 14:00 provedení útoků - vyhodnocení a předání cen - Kategorie: muži Provedení: požární útok, obuv a ústroj dle pravidel PS, nářadí vlastní, máte-li i stroj, káď, základnu, popřípadě stroj dodají pořadatelé, pokusy dle počtu soutěžících Občerstvení: zajištěno po celou dobu konání soutěže Startovné: 100,- Kč za soutěžní mužstvo Přihlášky: písemně: František Kysela,Synčany 9, Hrochův Týnec telefonicky: Těšíme se na Vás a rádi si s Vámi zasoutěžíme!!! SDH BOR POZVÁNKA DO BORU NA PŘEJEZD RYBNÍKA PO LÁVCE Sbor dobrovolných hasičů Bor u Chroustovic Vás srdečně zve dne 2. července na oslavu 115. výročí založení a VII. ročník memoriálu Jiřího Hančára 9.30 slavnostní nástup zahájení VII. ročníku memoriálu Jiřího Hančára jízda přes rybník po lávce na kole a trakaři - programem provází Václav Faltus taneční zábava Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny. 1. místo na kole motorový křovinořez 1. místo na trakaři - plotostřih ZÁJEZD DO TERMÁLŮ KOŠ Rosice ve spolupráci s autobusovou dopravou M+H Slatiňany pro Vás připravily víkendový zájezd do termálních lázní CORVINUS ve Velkém Mederu na Slovensku. Termín zájezdu: 1. a 2. října 2011 ( sobota a neděle) Ubytování: Hotel garni Elenka ( cca 50 m od termálního koupaliště),ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním soc.zařízením. Cena zájezdu: 1250,- Kč. ( zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování v hotelu, základní cestovní pojištění, rekreační poplatek) Přihlásit se můžete nejpozději do na tel: nebo kde Vám zároveň poskytneme i další informace. Program zájezdu: odjezd z Rosic cca kolem 6.00 hod.(bude upřesněno, se zastávkami v Chrasti a Slatiňanech), ubytování v hotelu cca kolem hod., volný program koupání v termálních lázních ( TK otevřeno denně od ,00 hod.), odjezd z Mederu v neděli v hod.( předpokládaný návrat cca kolem hod.) Termální koupaliště, včetně ubytování si můžete prohlédnout na webových stránkách Termální lázně jsou zaměřeny na léčbu pohybového ústrojí (geotermální voda příznivě působí na nemocné klouby a svaly). Moderní wellnes centrum nabízí mnoho příležitostí k relaxaci i odpočinku pro všechny věkové skupiny. Na podzim 2010 byl otevřen nový rodinný bazén. Neváhejte a pojeďte si s námi odpočinout a načerpat nových sil.

6 Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. srpna Neprodejné. 6

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Soutěž v požárním útoku Obsah Slovo starosty za volební období 2006 2010 3 Zajímavosti z obce 8 Informace 8 Poděkování 8 Konec odkanalizování v obci

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více