Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH"

Transkript

1 Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší, hlavn hodn zdraví, spokojenosti a úspch, jak v pracovní innosti, tak i v osobním život. Bude li nám všem toto vycházet, odrazí se to i v další práci a innosti naší organizace. V roce 2001 oslavila naše organizace 115. výroí založení. K této píležitosti naše organizace uspoádala v ervenci 4. roník Mezinárodní soutže mladých hasi v disciplínách CTIF a 2. roník Her bez hranic. Družstvo muž k tmto oslavám pidalo pkná umístní, když v okresním kole zvítzilo a k tomu jšt pidalo vítzství v seriálu soutží Podorlické ligy. Stejn tak i družstva mladých hasi získala pkná umístní. O tom však Vás budu informovat v dalších bodech zprávy. Trochu netradin bych chtl v úvodu zprávy podat informaci o lenské základn našeho sboru. V souasné dob má SDH celkem 97 len. Z toho je 78 dosplých len. Z toho je 47 muž a 21 žen. Muži ve vku let jsou 4, nad 26 let 42. Z celkového potu 21 žen jsou ve vku let 3 ženy. Mladých hasi je v souasné dob evidováno 29, z toho 19 chlapc a 10 dívek. Zde je hranice do 18 let od mladých hasi po dorostence. Ve vku 6 8 let je jeden chlapec a jedna dívka. Ve vku 9 14 let je 15 chlapc a 4 dívky, ve vku let 3 chlapci a 5 dívek. Protože jsme tento podrobnjší rozbor delší dobu neuvádli, ml jsem za to, že by Vás tato informace mohla zajímat. A nyní již ke konkrétní innosti v rzných oblastech z níž nejprve uvedu zprávu o innosti mládeže v roce 2001, tak jak ji sestavil Michal Dusílek. I v roce 2001 patila práce s mládeží ke stžejním momentm v život naší organizace. Po období, kdy v rámci naší organizace psobilo pouze družstvo starších žák, se v uplynulém roce podailo pln zapojit do innosti i družstvo žák mladších, které posléze absolvovalo celý roník hry Plamen. Družstvo starších vstupovalo do roku 2001 s pedsevzetím, vybojovat si vítzství v okresním kole soutže Plamen a tím i právo reprezentovat náš okres v krajském kole této hry. První dležitý krok uinilo již v závod požárnické všestrannosti v esticích, kde obsadilo 1. místo. Zimní píprava se již tradin odehrávala v tlocvin v Dobanech a byla zamena, zejména na zdokonalení technických disciplín, ve kterých se kolektivu starších v pedchozích ronících píliš nedailo. Intenzivní píprava na soutže je v naši organizaci spojena již tradin s jarními msíci. V tomto období se družstvo starších schází pravideln tikrát týdn a intenzivn se pipravuje na jarní soutže. První soutží, které se družstvo starších zúastnilo byla soutž o pohár starosty SDH v Nízké Srbské v okrese Náchod, která se konala 6. kvtna Pi první úasti v této soutži družstvo doplatilo na neznalost místních podmínek a obsadilo 7. místo. Výsledek z této první vtší soutže v roce 2001 nenaploval družstvo pehnaným optimismem.

2 Rozhodujícím mením sil však mlo být okresní kolo soutže Plamen, které se konalo v Lin ve dnech kvtna. Družstvo v této soutži podalo vyrovnané výkony a zasloužen zvítzilo. Dobrého výsledku v soutži jednotlivc dosáhla Martina Macková, která zvítzila a Adéla Svtlíková, která obsadila 3. místo. Oblastní kolo hry Plamen se konalo ve dnech ervna 2001 v Holicích. Pro souasné družstvo starších to byla první úast v oblastním kole. Pesto se však družstvo nezaleklo této významné soutže a podalo v jejím prbhu nkolik dobrých výkon. Rozdíl ve fyzické výkonnosti vzhledem k ostatním družstvm, který se projevil zejména v bžeckých disciplínách však družstvo odsunul na konené 7. místo. Pesto však s úastí družstva v oblastním kole mžeme vyslovit spokojenost. Již nkolik let se družstvo starších zúastuje soutže O pohár hasiské mládeže v Opon. Ta se uskutenila 23. ervna Družstvo, které již psobilo unaveným dojmem, obsadilo v této soutži 4. místo. Touto soutží je tradin zakonován celý roník práce kolektivu. Uplynulý rok byl však vyjímkou. Ve dnech ervence 2001 se konal 4. roník Mezinárodní soutže mladých hasi v disciplínách CTIF a 2. roník Her bez hranic. V této soutži, které se zúastnilo celkem 12 družstev, obsadilo družstvo starších 1. místo. Odmnou za dobré výsledky družstva starších byl družstvu zájezd k partnerm na Slovensko. Zde kolektiv shlédl republikové finále soutže dorostu, ve kterém obsadila družstva z Bystrého ve Slovenské republice 1. a 2. místo. Poté se již družstvo vydalo smrem na východ. Bhem zájezdu navštívilo Bardejov, Košice, Zemplínskou Šíravu, Vysoké Tatry a Valašsko. Stejn jako každý rok, bylo podzimní období vnováno píprav na zahajovací závod požárnické všestrannosti. V rámci této pípravy se družstvo zúastnilo Závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde obsadilo 12. a 17. místo. Zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal za chladného poasí 27. íjna 2001 ve Vamberku. Zde se již družstvu dailo mnohem lépe a jeho hlídky zaznamenaly 1. a 4. místo. Celkové 1. místo, se kterým družstvo starších vstupuje do jarní ásti soutže, dává nadje na celkové dobré umístní v celém roníku soutže Plamen. Jak již bylo zmínno v úvodu, podailo se v uplynulém roce uvést v život i družstvo mladších. Jeho vedení se po období zmatku, nejistoty a mylných pedstav o jeho funkci a úkolech ujala Marie Šubrtová, která jej pivedla až k první významné soutží, kterou byl Pohár starosty SDH Nízká Srbská, kde družstvo obsadilo vynikající 3. místo. Toto umístní bylo dobrou motivací pro úast v okresním kole soutže Plamen. Zde družstvo mladších obsadilo celkové 4. místo, když pi rovnosti bod rozhodoval o umístní na pedních místech výkon v požárním útoku. Spolen s družstvem starších se družstvo mladších zúastnilo Mezinárodní soutže CTIF, kde obsadilo 12. místo. Do nového roníku hry Plamen vstoupilo družstvo oslabeno o dv své opory, které dovršily vkový limit pro kategorii mladších. Absence tchto opor se projevila zejména v píprav a prbhu zahajovacího závodu požárnické všestrannosti. Hlídky mladších obsadily v tomto závod 12. a 17. místo. S celkovým 10. místem nemžeme být i pes uvdomní si problém, které se v tomto vku projevují, spokojeni. V následující píprav je teba uinit vše pro zlepšení tohoto výsledku v jarní ásti soutže. Problémy spojené s vkem len družstva však nejsou jediné problémy, se kterými se družstvo mladších potýká. Jedním z hlavních problém je neúast družstva ve vtším potu soutží, ve kterých se sbírají tolik potebné zkušenosti. S tímto souvisí i problém pravidelné docházky na schzky družstva. Zde je nutno apelovat zejména na rodie tak, aby došlo ke zlepšení tohoto stavu.

3 Pes výše uvedené problémy je nutné vyzdvihnout fakt, že v naši organizaci pracují dv soutžní družstva, což je stav, na který jsme po léta nebyli zvyklí. Ob dv soutžní družstva vedou o své innosti pravideln doplovanou kroniku a dokumentace o jejich innosti je zveejována na internetové stránce sboru. V uplynulém roce se dále rozvíjela mezinárodní spolupráce na poli hasiské mládeže. Námi poádané soutže v disciplínách CTIF se zúastnila družstva ze Slovenska, Polska a Nmecka. Dalším poinem této dynamicky se rozvíjející spolupráce by mla být úast našich družstev na dvou soutžích v zahranií, které se budou konat v letních msících v Nmecku a Polsku. V poslední dob se podailo navázat spolupráci s dobrovolnými hasii z holandského Amsterodamu. Doufejme, že i tato spolupráce se bude rozvíjet podobným zpsobem. Závrem této zprávy je teba podkovat za celoroní innost mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a Josefu Dusílkovi. Podkování je teba vyslovit i Jiímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Zden Tomášové, Ev Mackové a Janu Pibylovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné uskutenit zájezd mladých hasi na Slovensko. Je teba vyzdvihnout i práci všech, kteí pispli k zorganizování a dobrému prbhu poádané Mezinárodní soutže CTIF. Dkujeme tímto i sponzorm dtského kolektivu, tlovýchovné jednot Sokol v Dobanech a všem, kteí svým dílem pispli k úspšné práci s mladou generací v uplynulém roce. K práci s mládeží patí rovnž výcvik a soutže družstva dorostenc. Ti pod vedením J. Ševce ml. a Fr. Haufera se zúastnili kvtna okresní soutže dorostu v Lin, kde skonili první a potom reprezentovali ervna okres na oblastním kole v Holicích a Horním Jelení, kde obsadili s minimální ztrátou 2. místo. Dále se zúastnili 5 soutží Podorlické ligy, kde skonili na 15. míst. V letošním roce se pravdpodobn práce s dorostenci peruší z toho dvodu, že vtšina len družstva pekroila vkovou hranici 18 let. Po výtu výsledku mládeže se dostáváme k výcviku a soutžím dosplých. Nejprve se konala okrsková soutž u nás v Bystrém, kde družstvo A obsadilo 1. místo a družstvo B místo tvrté. Družstvo žen skonilo na druhém míst za družstvem z Doban. Ticátého ervna následovala okresní soutž, která se konala v Pohoí. Zde družstvo muž A obsadilo 1. místo a družstvo muž B 2. místo. Muži A se mli zúastnit oblastního kola, kam však nejeli, protože byl zmnn termín konání a ten kolidoval s termínem soutže Podorlické ligy. Tím jsem se dostal k úinkování našeho družstva muž v poháru Podorlické ligy v požárním útoku. Družstvo dále absolvovalo seriál soutží v požárním útoku Podorlická liga s následujícími výsledky: Datum Místo konání Umístní Houdkovice eperka Dobré diskvalifikace Bystré Opono Malšova Lhota Dobruška Trnov Velká ermná astolovice Kostelec nad Orlicí 1.

4 V celém roníku získalo družstvo celkem 128 bod. Na druhém míst skonila Malšova Lhota, tetí byl Rájec a teprve na 4. míst se umístil loský vítz Trnov. Družstvo se ješt zúastnilo pohár v eském Krumlov a Širokém Dole. Rád bych se ješt trochu vrátil k poádání Poháru a okrskové soutže v Bystrém devátého ervna. Na zajištní této akce se podílela jak naše soutžní družstva, tak i dalších více než 30 lidí a to jak len SDH, tak i našich píznivc. Stejné to bylo i pi poádání již zmínné mezinárodní soutže mladých hasi v ervenci. Myslím si, že se ob akce velice zdaily a pisply tak k dobré reprezentaci SDH i naší obce. A nyní bych vás chtl seznámit s finanním hospodaením SDH v roce Pevod z minulého roku ,- Píjmy výtžek z Hasiského plesu ,- výtžek z Pomlázkové zábavy 4048,- odmna za reklamu od firmy MEDISOFT 4000,- Praha odmna za pedvádcí akci 830,- píspvek OÚ Bystré na výchovu mládeže 10000,- výtžek z pohárové soutže 16820,- dotace PHARE na soutž mladých hasi ,- dotace o SH MS Praha projekt 30000,- Zahranií píspvek od senátora F. Bartoše 1000,- sbr železného šrotu 8724,- podíl z povinného ruení od Hasiské 5551,- pojišovny prodej reklamních zápalek 400,- dotace SH MS Rychnov nad Knžnou ,- na technické vybavení dotace z OV Rychnov nad Knžnou na 1096,- volnoasové aktivity úroky na bžném útu ,- Píjmy celkem ,- Výdaje výroní valná hromada ,- úhrada píspvk za leny do 15 let 600,- ubytování host na VVH 1500,- spoleenské hry pro mladé hasie 989,- poplatek a administrativní náklady 5886,- spojené s dotací PHARE stravování MH pi soutžích Plamen 7256,- píspvek na stravování delegát 150,- pedplatné Hasiských novin 480,- mezinárodní soutž mladých hasi ,- náklady na reklamu sboru ,- dokumentace soutží mladých hasi ,-

5 cestovní pojištní pi zájezdu MH 1608,- upomínkové dárky MH pi soutžích ,- startovné na pohárové soutže 2300,- výstroj pro mladé hasie 1792,- drobné poteby pro výcvik MH ,- proudnice pro požární sport ,- drobné dárky k jubileím len 447,- smutení kvtiny pro zemelé leny 451,- nákup benzínu pro Š ,- poplatky za vedení BÚ ,- Výdaje celkem ,- Stav financí k byl ,- Pro úplnost je teba uvést údaje o provozu techniky: Vozidlo Ujeto kilometr Spoteba paliva Spoteba oleje Prmrná spoteba AVIA DVS l/ 100 km PPS hodin l/ hodinu Š l/ 100 km A nyní již v závru zprávy se musím zmínit, že k požáru jsme vyjeli v tomto roce jen jednou a to 11. dubna do Doban, kde hoelo obytné stavení p. Myky. V závru zprávy ješt nco málo o kulturní innosti. Šestého ledna se konala Výroní valná hromada za úasti 63 len a 25 host, mimo jiné 5 zástupc z Polska, 4 ze Slovenska a 5 ze SRN. Dále jsme se zúastnili VVH v Lewin (5 len). Dvacátého sedmého ledna jsme poádali Hasiský ples. Dvacátého tvrtého bezna zde probhlo zasedání pedstavitel SDH okresu z našeho sboru se zúastnili 3 zástupci a rovnž jsme vypomáhali se zabezpeením akce. Patnáctého dubna jsme poádali Pomlázkovou zábavu. Osmého záí se 14 len SDH zúastnilo zájezdu do Litomic na oslavy a výstavu hasiské techniky. V závru roku se ti naši zástupci zúastnili VVH v Bystrém na Slovensku spolen s polskými páteli. Také byla zaslána kondolence New Yorským hasim ke ztrátám hasi pi zásahu po napadení teroristy. Krom již popsané innosti se naši zástupci pravideln úastnili okrskových schzí, porad a školení organizovaných OV. Blížím se ke konci zprávy a tak bych chtl podkovat všem, kteí obtovali svj volný as a byly to stovky hodin, které bylo nutno vnovat jak výcviku, soutžím, píprav a údržb techniky, tak i pi organizaci a poádání zmínných akcí.

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více