Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji"

Transkript

1 Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 5 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 6 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM ZKUŠENOSTI ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU UKÁZKY Z VÝUKY ROZUMÍME PENĚZŮM UŽITEČNÉ ODKAZY 35 & $ * ; b + : : : D : : { : x ; ) % ><

4

5 1. Úvod o projektu O ČEM je projekt Rozumíme penězům? Název Rozumíme penězům sice vyjadřuje jednoznačné konstatování finanční gramotnosti, ale na počátku samotného projektu jeho účastníci obvykle zjistí, že za názvem je potřeba udělat otazník. Všichni sice používáme peníze, reagujeme na řadu nabídek na trhu zboží i peněz, rozhodujeme přímo nebo zprostředkovaně o svých financích, ale řadu těchto rozhodnutí konáme intuitivně, bez dostatečného vyhodnocení rizik, nebo naopak se zbytečně konzervativním odstupem. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků základní školy, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky. JAK projekt vznikl? Projekt Rozumíme penězům vznikl v roce 2006, a to na základě spolupráce pedagogů, finančních odborníků a pracovníků neziskového sektoru, kteří se zabývají problematikou předluženosti občanů. Garantem a organizátorem projektu bylo občanské sdružení AISIS a projekt byl pilotně ověřován dvaceti dvěma učiteli z pěti základních škol. Učitelé si postupně prošli všemi lekcemi sami a potom je vyzkoušeli ve škole s dětmi. Následná společná reflexe vedla k dalšímu obohacení navržených metodik. V pilotní skupině byli zejména učitelé občanské výchovy, matematiky a ředitelé škol. S finanční i odbornou podporou banky GE Money Bank vznikla posléze kompletní učebnice Rozumíme penězům, která k deseti samostatným lekcím nabízí metodické sešity pro učitele a soubory pracovních materiálů pro žáky. Od ledna roku 2010 je projekt Rozumíme penězům v Pardubickém kraji realizován pro třináct základních škol z tohoto kraje a to díky spolufinancování Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. PROČ projekt vznikl? Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany. Současné generace na ně nebyly nijak připraveny. Projevuje se to tím, že lidé většinou tíhnou ke konzervativním způsobům ukládání peněz, které znají z minulé doby. Nedovedou rozložit své úspory tak, aby snížili možná rizika, a nedovedou uvažovat dostatečně racionálně ani v otázce zadlužování. Zadlužení obyvatelstva výrazně stoupá a narůstá také počet exekucí. To všechno jsou především důsledky nedostatečné finanční gramotnosti. Stát na tuto situaci reaguje požadavkem systematického finančního vzdělávání. Standardy finanční gramotnosti zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy kladou na základní a střední školy konkrétní požadavek, vybavit své žáky znalostmi i dovednostmi z oblasti peněz, domácího hospodaření a finančních produktů. Proč začínat s finančním vzděláváním už od základní školy? Děti tohoto věku se dnes stávají vyhledávanou cílovou skupinou nejen pro obchodníky, ale také pro finanční instituce. Útočí na ně reklamy, nabídky, módní trendy a děti dělají svá první finanční rozhodnutí v roli spotřebitelů a uživatelů služeb. JAKÉ je poslání projektu Rozumíme penězům? Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme. Obklopují nás, ať chceme či nechceme, nemůžeme jim utéci. Finanční vzdělávání má žákům napomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, aby si byli vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými nabídkami. & $ * ; b + 3: : : D : : { : x ; ) % ><

6 CO projekt nabídl zapojeným školám? Byly to především vzdělávací semináře v rozsahu osmdesáti hodin pro dva až tři vybrané zástupce z každé zapojené školy. Na těchto seminářích měli účastníci možnost postupně se aktivně seznámit se všemi tématy projektu. Hledali řešení nabízených situací, prožili si zkušenost z práce ve skupinách - modelových domácnostech. Důležitá byla i možnost vzájemné konzultace otázek metodických a odborné konzultace s bankéři, finančními poradci i právníky. Finanční vzdělávání svým obsahem i metodikou prochází téměř všemi vzdělávacími oblastmi. Z toho důvodu práce na projektu začínala v každé ze zapojených škol společným seminářem pro celý pedagogický tým. Škole to umožnilo nastartovat potřebnou diskuzi o pojetí a organizaci finančního vzdělávání ve svých podmínkách. Podobným způsobem byl celý projekt i ukončován. Školy zapojené do projektu v Pardubickém kraji získaly rovněž kompletní materiály Rozumíme penězům a metodickou i odbornou podporu v podobě webových stránek a osobní konzultace ve výuce. KDO se projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji zúčastnil? Z přihlášených zájemců byly do projektu zařazeny základní školy: Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Základní škola Bystré, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola Damníkov Základní škola Horní Jelení Základní škola, Chrast, okres Chrudim Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Základní škola Jablonné nad Orlicí Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Základní škola Pardubice Dubina, Erno Košťála 870 Základní škola Pardubice, Staňkova 128 Základní škola Sezemice, okres Pardubice Základní škola Slatiňany, okres Chrudim Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná okres Ústí nad Orlicí 4

7 Standardy finanční gramotnosti (MŠMT) Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání pro 1. stupeň Obsah - hotovostní a bezhotovostní forma peněz - způsoby placení - banka jako správce peněz Výsledky - používá peníze v běžných situacích - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze Obsah - rozpočet, příjmy a výdaje - domácnosti - nárok na reklamaci Výsledky - na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje Obsah - úspory - půjčky Výsledky - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy Peníze Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání pro 2. stupeň Obsah - nakládání s penězi - tvorba ceny - inflace Hospodaření domácnosti Finanční produkty Výsledky - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz Obsah - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti, základní práva spotřebitelů Výsledky - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele Obsah - služby bank, aktivní a pasivní operace - produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků - pojištění, úročení Výsledky - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít & $ * ; b + 5: : : D : : { : x ; ) % ><

8 Standardy projektu Rozumíme penězům A. Oblast - Hospodaření domácnosti Domácnost Cíle definovat osobní životní potřeby a jejich prostřednictvím poznat možnosti, jak tyto potřeby uspokojit a získat určitou životní úroveň přivést žáky ke specifikaci očekávané životní úrovně v rámci modelové domácnosti Očekávané výstupy žáka pojmenuje požadavky na šťastný a spokojený život (potřeby) třídí pojmy (potřeby) podle zadaných kritérií kriticky posuzuje vlivy, které ovlivňují jeho potřeby a způsob jejich naplňování rozpozná nejčastější reklamní strategie aplikuje získané zkušenosti z naplňování osobních potřeb, domýšlí souvislosti vytvoří žebříček svých životních hodnot porovnává své osobní hodnoty s hodnotami druhých vysvětlí, podle čeho je posuzována životní úroveň navrhuje řešení finanční situace z pohledu fiktivní role v modelové domácnosti diskutuje, argumentuje, prezentuje své návrhy hodnotí, sebehodnotí, reflektuje Učivo domácnost a hospodaření pojmy, historie, vývoj potřeba pojem, struktura, charakteristika spotřeba uspokojování potřeb, prostředky (statky, služby) vlivy na výběr a uspokojování potřeb věk, zájmy, tradice, reklama, vrstevníci apod. životní úroveň charakter, vlivy struktura majetku, majetek movitý, nemovitý, hmotný, nehmotný životní hodnoty, hierarchie hodnot Rozpočet domácnosti Cíle přivést žáky k vytvoření a pochopení základní struktury rozpočtu domácnosti v souvislosti s hospodařením schodkovým, přebytkovým nebo vyrovnaným přivést žáky k vytvoření návrhu fiktivního rozpočtu domácnosti Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí zdroje příjmu do rozpočtu domácnosti vyjmenuje, vysvětlí pravidelné výdaje domácnosti vysvětlí pojem příjem, výdej zjistí různé možnosti hospodaření domácnosti, vysvětlí jejich výhody a nevýhody navrhne strukturu fiktivního rozpočtu domácnosti, založí model rozpočtu uvede příklad majetku movitého a nemovitého vysvětlí pojem peníze, jejich vývoj, formy, vlastnosti a funkci kalkuluje náklady na osobní zájmy členů modelové domácnosti popíše souvislosti mezi životními etapami, životními hodnotami a rozpočtem domácnosti zapracuje do fiktivního rozpočtu náklady na osobní zájmy členů domácnosti a ostatní vlivy zvažuje riziko finančního rozhodování Učivo příjmy pravidelné (mzda, plat, odměna), nepravidelné, nečekané výdaje pravidelné výdaje (nájem, daně, poplatky apod.), neočekávané výdaje finanční rezerva na jiné situace bilance rozpočet vyrovnaný, schodkový, přebytkový, využití přebytků, krytí schodku hodnota peněz 6

9 Vliv státu Cíle zprostředkovat poznání aspektů, které zasahují do rozpočtu domácnosti objasnit souvislosti mezi rozpočtem domácnosti a státu zapracovat tyto souvislosti do návrhu fiktivního rozpočtu Očekávané výstupy žáka vysvětlí vliv státu na hospodaření domácnosti vysvětlí pojem daně, vysvětlí různé typy daní vysvětlí pojem dávky, uvede jejich příklad, vysvětlí zdroje státních dávek vysvětlí souvislosti mezi hospodařením státu a domácnosti vysvětlí pojmy zdravotní pojištění, sociální pojištění zjistí pomocí tabulky (kalkulátoru) výši povinných odvodů ze mzdy plánuje rozpočet se znalostí čistého příjmu (čistá mzda, včetně dávek) vypočítá celkové životní minimum modelové domácnosti Učivo daně přímé, nepřímé státní dávky a příspěvky zákonné pojištění zdravotní, sociální státní rozpočet příjmy (daňové příjmy, pojistné, nedaňové příjmy-odvody rozpočtových organizací) a výdaje (neinvestiční, sociální dávky, investiční) Ekonomická jistota domácnosti Cíle poznat možnosti/nástroje ekonomického zajištění rozpočtu domácnosti zapracovat do fiktivního rozpočtu domácnosti příklady konkrétních opatření Očekávané výstupy žáka vysvětlí, čím přispět k ekonomické jistotě domácnosti rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví bytu, uvede jejich příklad orientuje se v možnostech životního pojištění orientuje se v ekonomických souvislostech pojištění majetku rozpozná základní rizikové faktory některých nabídek pojištění vysvětlí pojem investice, objasní vzájemný vztah mezi výnosem a rizikem investice Učivo opatření ze strany domácnosti vytváření finanční rezervy, pojištění, investice pojištění životní, důchodové, úrazové, investiční, penzijní investice podnikání, zisk, posuzování rizika investic opatření ze strany státu státní garance vkladů, Česká národní banka (ČNB), finanční dohled státu, opatření proti padělání peněz, právo vlastnické a živnostenské, spotřebitelská práva, práva nájemníků Osobní rozpočet dítěte Cíle uvědomit si a rozpoznávat aspekty ovlivňující rozhodování v rámci domácího rozpočtu a plánovat domácí rozpočet s přihlédnutím/respektováním těchto aspektů vyčlenit z hospodaření domácnosti osobní hospodaření každého jejího člena, zaměřit pozornost na hospodaření dětí přivést žáky k porovnání zkušeností získaných na modelovém hospodaření se svými reálnými zkušenostmi z osobního života Očekávané výstupy žáka dodržuje zásady hospodárnosti, rozhoduje se zodpovědně, zvažuje všechny aspekty, zvažuje souvislosti, porovnává možná řešení popíše, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým nebo svěřeným majetkem, porovná s principy odpovědného hospodaření rozpozná rizikové faktory hospodaření s penězi, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Učivo zodpovědné rozhodování, tlak médií a okolí, diktát módy, plánování osobní náklady, položky v rozpočtu, etická pravidla rozhodování mobilní telefon, tarify, služby, orientace v nabídce výhodných nákupů a služeb peněžní operace, platby, platební karta, finanční produkty pro děti & $ * ; b + 7: : : D : : { : x ; ) % ><

10 B. Oblast - Odpovědné rozhodování Co je finanční rozhodování Cíle motivovat žáky k diskusím o různých kritériích rozhodování (kritéria osobní, společenská, ekonomická, etická, ekologická) vést žáky k logické argumentaci svých názorů a tvrzení, k vnímání souvislosti jevů, k ochotě měnit své představy na základě nově zjištěných faktů Očekávané výstupy žáka vysvětlí pojem finanční odpovědnost v širších souvislostech uvede praktické příklady zodpovědného finančního rozhodování posoudí a zhodnotí konkrétní příklady finančních událostí zdůvodní svou volbu povolání z pohledu finanční odpovědnosti používá k řešení situace kritéria finanční odpovědnosti a etického rozhodování Učivo souvislosti finančního rozhodování volba povolání, bydliště, životní styl, půjčky, apod. motivace a etika v rozhodování motivace vnitřní a vnější, zvažování dopadů na ostatní, na životní prostředí, na společnost; morálka, reflexe klíčové kompetence potřebné k zodpovědnému rozhodování výběr povolání jako první zásadní finanční rozhodnutí, vliv výběru povolání na budoucí finanční status a rozhodovací potenciál vzdělání jako nositel společenského statusu, vzdělání jako možnosti širšího výběru povolání specifika života ve městech, malých či větších obcích výhody, úskalí, finanční náročnost finanční události, které mě mohou potkat výhra, dědictví, pojistné plnění, výplata dlouhodobého spoření či odchodného, dluhy (soukromým osobám, přátelům, bankám, úvěrovým aj. splátkovým společnostem, státním institucím), leasing apod. specifika vybraných finančních událostí Informace a práce s nimi Cíle naučit žáky orientovat se v rámci řešení finančních situací v informačních zdrojích, jejich možnostech a kvalitách naučit žáky kriticky pracovat se získanými informacemi naučit žáky získané informace propojit a využívat je pro odpovědná finanční rozhodnutí zprostředkovat informace o tom, kam se mohu obrátit o bezplatnou radu, pomoc, konzultaci Očekávané výstupy žáka rozeznává různé informační zdroje, orientuje se v nich, vybere vhodný zdroj třídí vybrané informace dle zvolených kritérií (korektnost, pravdivost, úplnost) analyzuje/vyhodnocuje konkrétní příklady finančního rozhodování / finanční situace, zaujímá k nim postoj, svá tvrzení dokáže vysvětlit a obhájit reflektuje svůj nejčastější způsob rozhodování, dokáže jej racionálně posoudit a měnit orientuje se v nabízené pomoci občanských sdružení, poraden, státních institucí připraví se na rozhovor s pracovníkem finanční instituce, vyhodnotí a posoudí získané informace, zváží jejich použití pro své rozhodování Učivo informační zdroje a jejich důvěryhodnost, kritéria pro posouzení pojmy a jejich význam úroveň a důvěryhodnost informace, údaje, fakta, názory, dezinformace, informace zkreslené záměrně a nezáměrně, informace nedostatečné, neúplné jak získávat informace - netištěné (rozhovor s bankéřem, finančním poradcem), úplné a pravdivé informace, jak s nimi nakládat při svém rozhodování 8

11 Zadlužení osobní a zadlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužením osobním a zadlužením domácnosti zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužováním a předlužováním Očekávané výstupy žáka zdůvodní své rozhodnutí pro úvěr posoudí, koho se zadlužení dotýká (osoby, domácnosti) vysvětlí rozdíl mezi zadlužením a předlužením, uvede příklady z praxe z předložených údajů spočítá cenu úvěru, dobu splácení, zatížení domácího rozpočtu pojmenuje rizika, která jej mohou v životě potkat a omezit tak možnost splácení úvěru vysvětlí základní pojmy nezbytné pro porozumění smlouvě, orientuje se ve smlouvě vysvětlí, proč před podpisem dokumentu jej musí přečíst a porozumět jeho obsahu Učivo motivace zadlužování, rozdíl mezí potřebností a chtěním mít, racionální posuzování priorit, hierarchie hodnot motivace zadlužování - vnější motivace, vliv reklamy, módy, vrstevníků na nákup zboží pojmy zadlužení a předlužení, rozdíl mezi nimi, tíha zadlužení, délka závazku, finanční zátěž, cena úvěru, výběr věřitele, riziko a jeho posouzení zásady zdravého zadlužování, plánování, bilance příjmů a výdajů životní události předvídatelné a nepředvídatelné, příklady ze života smlouva a její ujednání Předlužení osobní a předlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rizika předluženosti zprostředkovat přehled o možnostech řešení situace předlužení Očekávané výstupy žáka vysvětlí postup věřitelů při nesplácení pohledávky a možnosti řešení exekuce orientuje se v základních zákonných úpravách o exekuci vyjmenuje základní kroky, jak postupovat při neschopnosti splácet vyjmenuje možnosti, kam se obrátit o pomoc při řešení obtížné finanční situace Učivo důsledky neuvážlivého zadlužení cesta od zadlužení k předlužení, příčiny, signály, konkrétní příklady z praxe příznaky předluženosti co se děje, když nemohu splácet, postup věřitelů při nesplácení efektivní řešení předluženosti kontakt a komunikace s věřitelem možnosti hledání zdrojů navýšení příjmu, přepracování plánu hospodaření domácností vyhledání pomoci v oblasti finančních služeb & $ * ; b + 9: : : D : : { : x ; ) % ><

12 C. Oblast - Finanční produkty a služby Peníze, svět peněz Cíle zprostředkovat základní orientaci v systému existence, oběhu a ochrany peněz Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí důvody existence peněz jako formy obecné směny vysvětlí vlastními slovy důvod existence více druhů peněz a vyjmenuje je popíše vlastními slovy, jak peníze vznikají a jak se dostanou k nám rozpozná alespoň jeden ochranný znak bankovek, vysvětlí smysl ochrany bankovek zjistí měnu určité země a její kurz vysvětlí, kde je možno platit eurem a zjistí aktuální kurz vůči koruně vysvětlí důsledky inflace na konkrétních příkladech, dopad na reálnou hodnotu peněz vysvětlí vlastními slovy důvody existence centrální banky pojmenuje funkce centrální banky jako kontrolora bankovního sektoru, vysvětlí důvody existence České národní banky, uvede důvody ochrany a regulace peněžního trhu vysvětlí vliv státu na oběh peněz, orientuje se v existujících finančních institucích pojmenuje rozdíly mezi jednotlivými institucemi a vysvětlí je vlastními slovy pojmenuje základní typy účtů Garantka a lektorka projektu RP - Jitka Kašová 10 Učivo soudobé formy peněz - drobné mince, bankovky, peníze jako uchovatel hodnoty jak se peníze dostávají do oběhu aneb pouť bankovek od emise ke spotřebiteli ochranné prvky proti padělání peněz a jejich smysl měna tuzemská a zahraniční, euro, euro v České republice inflace, reálná a nominální hodnota peněz peněžní produkty a peněžní služby centrální banka, obchodní banky, nebankovní sektor, smysl a funkce centrální banky základní druhy finančních institucí (pojišťovny, banky, penzijní fondy, investiční fondy, leasingové společnosti, společnosti splátkového prodeje) a jejich srovnání očima spotřebitele

13 Charakteristika projektu Rozumíme penězům Způsob výuky K dosažení očekávaných výstupů docházeli žáci prostřednictvím: skupinové práce (modelové domácnosti) řešením konkrétních modelových situací, spojených s finančním rozhodováním aplikací modelové situace do fiktivního rozpočtu domácnosti studiem a rozborem informačních materiálů diskusí a konzultací s odborníky / diskusí nad odbornými materiály prožitkovými a aktivizujícími metodami výuky Organizace výuky Projekt může být realizován a) v plném rozsahu prostřednictvím samostatného předmětu volitelného předmětu dlouhodobého projektu v rámci dalších vyučovacích předmětů několika jednodenních projektů b) částečně v rámci integrace do výuky dalších vyučovacích předmětů jednodenních projektů Rámcový obsah projektu a) Hospodaření domácnosti domácnost rozpočet domácnosti vliv státu ekonomická jistota domácnosti osobní rozpočet dítěte b) Odpovědné finanční rozhodování co je finanční rozhodování informace a práce s nimi zadlužení osobní a zadlužení domácností předlužení osobní a předlužení domácností c) Peníze, finanční produkty a služby peníze, svět peněz platební styk finanční služby základní finanční produkty & $ * ; b + 11: : : D : : { : x ; ) % ><

14 Zkušenosti škol zapojených do projektu Podmínky škol Školy zapojené do projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji měly za úkol během zhruba 2 let průběžně vyzkoušet výuku finanční gramotnosti s použitím získané metodiky. Cílem přitom bylo zjistit, jaká forma výuky bude konkrétní škole nejvíce vyhovovat, do kterých ročníků jednotlivá témata zařadit a s jakými vyučovacími předměty výuku propojit. Protože účastníkem projektu byla vždy celá škola, do určité míry se přitom ukázaly i její silné a slabé stránky schopnost společné komunikace, úroveň znalosti a pochopení školního vzdělávacího programu, ochota sjednotit se v používaných výchovně vzdělávacích strategiích, orientace v efektivních metodách výuky, otevřenost vlastnímu dalšímu vzdělávání, schopnost nadhledu a přijímání změn. Významnou součástí společného vzdělávání byla vzájemná výměna zkušeností. Koordinátoři finanční gramotnosti si na seminářích poskytovali konkrétní ukázky způsobů, pomocí kterých je možné projekt Rozumíme penězům realizovat. Vizitky škol Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Projekt Rozumíme penězům odhaloval také silné a slabé stránky žáků: kvalitu jejich pracovních návyků (dovednost práce s pravidly, používání vlastního názoru, argumentování, experimentování, schopnost dotahovat práci do konce apod.) úroveň získaných klíčových kompetencí (dovednost pracovat s informacemi, prezentovat, řešit problémy atd.) schopnosti aplikovat a zosobňovat získané poznatky, propojovat je se svými zkušenostmi, činit opatření směrem k vlastnímu životu, vlastní praxi Projekt Rozumíme penězům je nejen nositelem tématu finanční gramotnost, ale také metodickým příspěvkem pro zvýšení efektivity výuky. Je postaven na činnostním učení, preferuje výukový model evokace uvědomění reflexe (E-U-R) a metodu projektové výuky. Do jaké míry se jednotlivým školám podařilo využít potenciálu projektu, můžeme posoudit z jejich následujících příspěvků. Nejdůležitějším faktem zůstává, že všechny tyto školy nastartovaly svůj vlastní proces hledání. Je třeba jim popřát, aby v něm úspěšně pokračovaly a aby práce na projektu přinášela radost i poučení jim samotným a hlavně jejich žákům. Koordinátorky: Ludmila Horníková, Lenka Simonová Vizitka školy Základní škola, Bojanov, okres Chrudim je základní škola s asi osmdesáti žáky. Pedagogický sbor tvoří deset pedagogických pracovníků a čtyři provozní zaměstnanci. Naše škola si především klade za cíl, abychom žákům zajistili kvalitní přípravu pro další vzdělávání a vybavili je pozitivním přístupem ke vzdělávání vůbec, neboť v dnešní době stále vzrůstá význam celoživotního vzdělávání. Individuálním přístupem k našim žákům přispíváme k jejich rozvoji. Uvědomujeme si rozdíly mezi našimi žáky, identifikujeme jejich vzdělávací potřeby a zařazujeme příslušné metody a formy práce. Velký důraz klademe na preventivní opatření proti sociálně patologickým jevům a snažíme se vytvářet podmínky pro zdravý životní styl našich žáků (pitný režim, přestávky v tělocvičně, lyžařský výcvik, škola v přírodě, vyučovací hodiny mimo školní budovu) s důrazem na ekologickou výchovu. Ke správným vztahům mezi učiteli a žáky naší školy přispívá bohatá nabídka mimoškolních činností. Škola organizuje 12

15 širokou nabídku různých kroužků. Ve venkovském prostředí plní naše škola funkci určitého zázemí pro sportovní a kulturní vyžití. Škola má tak obrovský podíl na veřejném životě obce. Začlenění projektu do školního vzdělávacího programu Do projektu jsme zapojili 8. a 9. ročník. Kombinovali jsme formu projektového vyučování a frontální výuky v předmětu praktická výchova. Tento školní rok jsme uskutečnili pět témat. V příštím školním roce budeme pokračovat s budoucím 9. ročníkem v dalších tématech a v budoucím 8. ročníku zahájíme výuku prvním tématem Hospodaření domácnosti. Máme v plánu dva projektové dny za rok a další témata uskutečníme v rámci praktické výchovy. Téma Nakupování chceme zařadit do 6. ročníku v předmětu výchova ke zdraví a téma Svět peněz do občanské výchovy v 7. ročníku. U těchto témat není potřeba pracovat ve fiktivních domácnostech. Vyučování vedli školení učitelé. Projekty byly tři šestihodinové a v samostatném předmětu praktická výchova jsme realizovali další témata 1x za 14 dní v dvouhodinovém bloku. Při projektech jsme s kolegyní měly k dispozici počítačovou učebnu a dvě třídy. Materiály jsme si kopírovaly z pracovních sešitů, jež jsme postupně získávaly na školeních Rozumíme penězům. Při celodenních projektech jsme si připravovaly aktivity - například Pexeso s pojmy, Šachovnici, Limeriky, Smyčku apod. Tyto aktivity byly součástí výuky v návaznosti na témata, která se probírala. Pomocnou ruku nám nabídl kolega, který zprostředkoval neomezený přístup do počítačové učebny. Všechny pomůcky či stažení excelových tabulek Rozpočet domácnosti do počítačů jsme si však zajistily samy. Škola nám poskytla možnost kopírování materiálů. Postřehy koordinátorů k tématu Hospodaření domácnosti Žáci si vytvářeli portfolia domácností a po ukončení celého projektu dostali nakopírované nejdůležitější materiály. V této kapitole je nutné promyslet, zda se při práci ve skupině všichni žáci dobře tolerují. Pokud tomu tak není, doporučuji skupiny vytvořit uměle například pomocí lepících papírků. Osvědčily se nám domácnosti po 4 žácích. Kapitola Hospodařené domácnosti je velmi náročná na čas. Setkala jsem se i s tím, že žáci měli velmi malý přehled o výdajích na domácnost netušili, kolik co stojí, někteří zapomínali uvést částku za energie, topení atd. Po skončení projektu je vždy dobré důkladně zkontrolovat rozpočtové tabulky jednotlivých domácností a další projekt nebo hodinu začít zhodnocením minulého projektu. Považuji za nezbytné říci žákům, kde je potřeba doplnit výdaje na domácnost, upozornit je, na co zapomněli. Žáci určitě pochopili, za co všechno musí jejich domácnost zaplatit a celkem se podivovali nad tím, že jim rodiče koupí i drahé dárky na Vánoce. Žáci komunikovali a diskutovali ve skupině o problémech ve své modelové domácnosti, navrhovali řešení a poradili si i s organizací a rozdělením práce. Není potřeba vypracovat všechny pracovní listy v sešitě, ale vybrat si ty nejdůležitější. Žáci si pochvalovali dobrou spolupráci, bavila je práce na počítačích, uvědomili si, že musí šetřit, ale nelíbilo se jim, že projekt byl dlouhý. & $ * ; b + 13: : : D : : { : x ; ) % ><

16 Základní škola Bystré, okres Svitavy Koordinátoři: Michael Dvořák, Tomáš Varga Vizitka školy Základní škola Bystré, okres Svitavy je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na 1. i 2. stupni máme jednu až dvě třídy v ročníku. Celkem školu navštěvuje 250 až 270 žáků. Pedagogický sbor tvoří 18 učitelů, z tohoto počtu je několik učitelů pracujících na zkrácený úvazek. 14 Školní vzdělávací program Klíče k životu - škola pro Tebe vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z dlouhodobé koncepce školy, z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, dále vychází z požadavků rodičů a respektuje tradice školy. Školní vzdělávací program upřednostňuje profesionální, efektivní a promyšlenou práci učitelů, kteří povedou každé dítě k všestrannému rozvoji jeho osobnosti, k rozvoji klíčových kompetencí a k motivaci pro celoživotní vzdělávání. Program je zaměřen na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, k samostatným úvahám, k vlastní iniciativě, k uplatnění jejich zájmu. Vlastním objevováním, tvořivou činností si žáci osvojí vědomosti, dovednosti a návyky. Zaměřujeme se na zvládnutí podstatných jevů a odkrývání jejich vzájemných souvislostí, žáci jsou vedeni k sebehodnocení, samostatnému rozhodování, k samostatné práci i ke spolupráci v týmu, k poznávání okolního světa. Chceme vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. Začlenění projektu do školního vzdělávacího programu Projekt Rozumíme penězům byl začleněn do výuky v předmětu finanční gramotnost. Vyučuje se v 8. a 9. ročníku a má dotaci jednu hodinu týdně. Některá témata projektu proběhla formou projektového dne (Hospodaření domácnosti, Dovolená, Náklady na bydlení - šetříme energií, Výhodné nakupování v 8. ročníku a Smlouvy v 9. ročníku). Výuka se uskutečňovala většinou v kmenových třídách, ale podle potřeby byla k dispozici počítačová učebna. Projektové dny probíhaly paralelně v obou ročnících, a to v učebnách s počítači pro každou domácnost. Výuku zajišťovali dva učitelé, kteří se školili na školení koordinátorů projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji. Stanovený model se nám osvědčil, proto v něm budeme v letošním školním roce pokračovat. Postřehy koordinátorů k tématu Kupujeme auto Téma jsme realizovali v devíti jednotlivých vyučovacích hodinách předmětu finanční gramotnost. Vytvořené materiály si žáci řadili do portfolia domácnosti. Na konci roku si domácnosti vyberou materiály ze všech probraných témat k naskenování a materiály jim budou předány v elektronické podobě ve formátu PDF. Jak jsme si ověřili, zda žáci dosáhli stanovených cílů: Žák vyjmenuje náklady související s provozem automobilu, uvede možnosti financování nákupu automobilu, popíše základní rozdíly mezi leasingem a spotřebitelským úvěrem, uvede možná kritéria pro výběr automobilu, uvede základní zásady zodpovědného nákupu automobilu - ověřeno při soutěži Riskuj. Žák provede simulovaný nákup automobilu a spolu s dalšími náklady spojenými s jeho provozem zanese do rozpočtu, pracuje s excelovou tabulkou Rozpočtu domácnosti, zpracuje potřebné informace z textu - ověřeno kontrolou vytvořených materiálů a rozpočtů domácností. Žák řeší a vyřeší zadaný problém ve skupině spolužáků, prezentuje výsledky práce ostatním, získá informace pro splnění zadaného úkolu z různých informačních zdrojů - ověřeno při průběhu práce na tématu.

17 Protože jsme téma, které je primárně určeno k realizaci ve formě projektového dne, rozdělili do jednotlivých výukových hodin, pokusili jsme se zvážit klady a zápory tohoto řešení. Klady: nemuseli jsme měnit rozvrh žáci měli možnost si díky týdenním prodlevám některé části lépe promyslet a připravit častější opakování informací lepší možnost průběžně upravovat náplň jednotlivých částí projektu v závislosti na reakcích žáků Základní škola a mateřská škola Damníkov Koordinátoři: Dagmar Habrmanová, Tomáš Starý Vizitka školy Základní škola a mateřská škola Damníkov je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Budova základní školy a mateřské školy je situována nedaleko centra obce. Škola je tvořena dvěma pavilóny, které jsou propojeny vestibulem. Škola vzdělává kolem 120 žáků, průměrná naplněnost tříd je 16 žáků. Žáci 1. stupně jsou vyučováni ve dvou spojených třídách a žáci 2. stupně v samostatných třídách. V budově školy je 7 tříd a 10 odborných pracoven. Součástí školy je školní hřiště, školní zahrada a Zahrada splněných přání. V mateřské škole a na 1. stupni základní školy vyučují učitelé s kratší pedagogickou praxí, na 2. stupni vyučuje jeden pedagog s kratší pedagogickou praxí a ostatní pedagogové mají praxi dlouhodobější. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život odráží jeho hlavní myšlenku všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Velký důraz klademe na myšlenku, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem. Program respektuje tradice školy, využívá podmínky školy a reaguje na požadavky klientů. Začlenění projektu do školního vzdělávacího programu Rozumíme penězům jsme na naší škole začlenili do samostatného předmětu Svět práce. Výuka probíhá v 8. a 9. ročníku jednou za 14 dní. Předmět vyučuje jeden pedagog Zápory: neustále se měnící sestavy v domácnostech kvůli absencím žáků potřeba větší hodinové dotace obtížnější udržení příběhu a riziko toho, že se příběh zcela rozpadne například při odpadnutí hodiny nutné úpravy tématu s aprobací matematika/chemie. V případě potřeby je možné zajistit druhého pedagoga, popřípadě i ostatní členy pedagogického sboru. Jednotlivé lekce probíhají v učebně výpočetní techniky, kde má každá domácnost svůj počítač připojený k internetu a dostatečný prostor pro nerušenou práci. Při vyhledávání informací má každá domácnost k dispozici další počítač případně notebook. Společně pak žáci používají stojany na postery, interaktivní tabuli nebo žákovskou studovnu. Okruh lekcí, které realizujeme v průběhu prvního roku: Hospodaření domácnosti I. Dovolená Kupujeme auto Svět peněz Náklady na bydlení Okruh lekcí, které realizujeme v průběhu druhého roku: Hospodaření domácnosti II. Nové bydlení Zodpovědné zadlužování Výhodné nakupování Spoření a investice Smlouvy Postřehy koordinátorů k tématu Náklady na bydlení Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách probíhá výuka předmětů (hudební výchova, výtvarná výchova, svět práce, tělesná výchova a semináře) ve spojených ročnících (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Žáci jsou zvyklí pracovat ve skupinách a tato forma vyučování jim vyhovuje. Nepoužíváme úplně všechny aktivity, se kterými jsme se seznámili na pracovních seminářích, & $ * ; b + 15: : : D : : { : x ; ) % ><

18 vynecháváme některé méně podpůrné aktivity, které nesouvisí s finančním vzděláváním, případně vkládáme své vlastní aktivity. Domácnosti si v průběhu školního roku vytvářejí portfolia. Na konci školního roku každému členu domácnosti na požádání zpracovaný materiál okopírujeme. Žáci se slabým prospěchem většinou nemají o materiály zájem. Pro tento způsob jsme se rozhodli na základě zkušeností například s rozdáváním výkresů na konci školního roku. Ověření cílů vztažených k finanční gramotnosti: K ověření jednotlivých cílů jsme použili krátký test s křížovkou a excelovou tabulkou Rozpočet domácnosti. Většina žáků neměla se zadanými úkoly problémy. Žák dokáže analyzovat aktuální stav rozpočtu domácnosti každý žák dostane rozpočet domácnosti a písemně odpoví na otázky v testu. Žák dokáže vyjmenovat nákladové položky žák vyjmenuje 3 nákladové položky bydlení. Žák dokáže odvodit úsporná opatření žák navrhne 5 opatření, která mohou vést k úsporám v domácnosti při zvýšení nákladů na bydlení. Žák dokáže vysvětlit finanční produkty žák vysvětlí nebo pojmenuje určený finanční produkt. Po skončení tematického celku Náklady na bydlení si žáci odnáší vědomosti: návrhy na úsporná opatření z oblasti nákladů na teplo, vodu a elektřinu návrh na zvýšení příjmů domácnosti dovednosti: interpretace textu provedení rozboru tabulky využití znalostí o procentech výpočet úspornosti práce s excelovou tabulkou Rozpočet domácnosti práce ve skupině postoje: k životnímu prostředí k úspornosti a vyváženosti k druhým lidem, k jejich potřebám a názorům Základní škola Horní Jelení Koordinátoři: Jiří Daněk, Pavel Klapal Vizitka školy Základní škola Horní Jelení je plně organizovaná základní škola s devíti postupovými ročníky. Celkový počet žáků se pohybuje okolo 220, škola je spádová i pro další obce. Chod školy, školní družiny a jídelny zajišťuje 25 zaměstnanců, z toho 17 pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor tvořen 13 ženami a 4 muži, složení je pestré od mladých učitelů po velmi zkušené. Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu JELENKA (Jelenská enviromentální a kamarádská škola). Název napovídá prioritní zaměření školy: posilovat povědomí sounáležitosti s rodinou, školou, obcí a regionem, vytvářet a rozvíjet vztahy k okolní krajině a přírodě, posilovat vztahy vzájemné spolupráce, pomoci a tolerance. Začlenění projektu do školního vzdělávacího programu Projekt Rozumíme penězům realizuje naše škola formou projektových dnů v 8. a 9. ročníku. Každý projektový den zahrnuje 5 6 vyučovacích hodin. Tematicky se výuka řídí metodickými příručkami, které obdrželi koordinátoři při školení. V 8. ročníku je plánováno prvních 5 témat Hospodaření domácnosti, Dovolená, Kupujeme auto, Svět peněz a Náklady na bydlení. Pro 9. ročník jsou připravena témata Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Výhodné nakupování, Spoření a investice a Smlouvy. Výuka je vedena dvěma koordinátory školenými pro finanční vzdělávání v rámci projektu Rozumíme penězům. Hlavní část projektového dne probíhá v kmenové třídě, kde je využívána interaktivní tabule a počítač s připojením k internetu. Nedílnou součástí je také práce s excelovou tabulkou Rozpočet domácnosti. Za tímto účelem je využívána počítačová učebna. 16

19 Postřehy koordinátorů k tématu Kupujeme auto Žáci si z jednotlivých lekcí materiály neodnášejí, postupně si tvoří portfolia, která dostanou na konci projektu. Jak jsme si ověřili stanovené cíle: Žák vhodně stanoví kritéria rozhodování při koupi auta, prezentuje způsob financování, orientuje se v základních finančních produktech a službách, které lze využít v zadaných situacích - dosažení tohoto cíle bylo patrné během práce. Společná Základní škola, Chrast, okres Chrudim Koordinátorky: Bronislava Broďáková, Zdeňka Žejdlíková Vizitka školy Základní škola, Chrast, okres Chrudim je plně organizovaná škola s oběma stupni. Školu navštěvuje 417 žáků, z toho 186 dojíždí z okolních obcí. Ve škole učí v 18 třídách 27 pedagogů, škola má 3 oddělení školní družiny a školní klub. Součástí školy je školní jídelna. Pedagogický sbor je aktivní, otevřený dalšímu vzdělávání. Školní vzdělávací program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí vyjadřuje zaměření školy na ekologickou a osobnostní výchovu. Ve škole funguje žákovský parlament a ekorada, škola pořádá několik celoškolních projektových dnů, zaměřených na osobnostní a ekologickou výchovu. Prioritou školy je rozvíjení funkční gramotnosti žáků, jejíž součástí je kromě čtenářské a matematické gramotnosti také finanční gramotnost. diskuse o kritériích při koupi auta, shrnující otázky a doplňovačky v aplikaci SMART Notebook. Při prezentaci je žák schopen opřít svá řešení o argumenty. Projev žáka při prezentaci a diskusi je srozumitelný. Žák operuje s novými termíny, samostatně řeší problémy a hledá jejich řešení, činí rozhodnutí a dokáže je obhájit, využívá informační a komunikační prostředky a technologie a efektivně je využívá při práci, účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu žáci při prezentaci vhodně argumentovali, obsah byl vždy věcný a srozumitelný. Přirozeně se našli jedinci, kteří se při sestavování prezentace příliš nezapojovali, při diskusi byli vyzváni k okomentování prezentovaného a k sebehodnocení svého dílu skupinové práce. Žáci během této lekce pracovali s informacemi připravenými v metodice, ale také s internetem, kde například hledali sazby povinného ručení. Hledání činilo menší potíže, děti totiž nepracovaly s konkrétními odkazy, ale většinou měly takové stránky vyhledat samy. Příště budeme pracovat s předem připravenými zdroji, zejména z časových důvodů. Začlenění projektu do školního vzdělávacího programu V letošním školním roce probíhala výuka Rozumíme penězům formou čtyř projektových dní v 9. ročníku vždy paralelně ve dvou třídách. Realizovali jsme čtyři lekce (Hospodaření domácnosti, Kupujeme auto, Dovolená a Spoření a investice). Projektové dny probíhaly vždy v kmenových třídách, které byly uspořádány pro skupinovou práci, v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Projektový den vedou koordinátorky projektu Rozumíme penězům každá sama ve své třídě. Žáci měli k dispozici notebooky a počítače. Škola nám vychází maximálně vstříc a poskytuje materiální zajištění projektu. V příštím školním roce budeme realizovat výuku Rozumíme penězům taktéž v 9. ročníku formou projektových dní, jen s tím rozdílem, že třídy budou tři. Plánujeme, že ve třídě bude přítomen vždy jeden & $ * ; b + 17: : : D : : { : x ; ) % ><

20 koordinátor projektu Rozumíme penězům a příslušný třídní učitel, který potom bude moci se žáky na dané téma navázat v hodinách výchovy osobnosti. Stejnou formou bychom chtěli vést projekt zároveň ještě v 8. ročníku, aby měli žáci možnost během dvou let (budou pokračovat dále v 9. ročníku) probrat více témat z oblasti Rozumíme penězům. Postřehy koordinátorů k tématu Spoření a investice Z každého projektového dne si žáci odnášejí nakopírované materiály s odbornými pojmy, tzv. slovník, který si zakládají do svého portfolia. Zároveň si do portfolia zakládají pracovní listy, které si každý žák vyplní samostatně nebo ve spolupráci se skupinou během projektového dne. Každá modelová domácnost má zároveň zavedeny desky, do kterých si zakládá všechny nakopírované materiály, které jsou určeny vždy pro celou skupinu. Reflexe: Žák pozná výhody a možnosti zavedení osobního rozpočtu - to bylo prověřeno diskusí o osobním rozpočtu a kapesném. Žák určí položky rozpočtu, ze kterých čerpá finance na pokrytí svých osobních potřeb a zájmů - tento cíl byl ověřen vyplněním pracovních listů O. Žáci si z tohoto projektového dne odnáší do života tyto vědomosti, dovednosti a postoje: Žáci se orientují v systému a možnostech základních finančních produktů a služeb (podílové fondy, stavební spoření, penzijní připojištění). Rozliší krátkodobé a dlouhodobé investice. Žáci kalkulují náklady na sportování a vypočtou výnos z uložené částky. Žáci reflektují dodržování etických principů rozhodování. Jak jsme vyhodnotili dosažení cílů Evokace: Žák si zopakuje základní pojmy z finančního vzdělávání - tento cíl byl prověřen formou křížovky, pexesa a následnou diskusí. Žák propojí téma financí a péče o zdraví - žáci vyplnili pracovní listy B1, B2. Uvědomění: Žák porovnává výhodnost vybraného finančního produktu formou výpočtu - tento cíl byl prověřen na konkrétním vypočítání zadaného příkladu a poté na zvolené formě investování. Žák se seznámí s možnostmi výhodného investování - po odborném výkladu následovala diskuse, zda je výhodnější investice do stavebního spoření nebo do podílových fondů. Většina dětí volila jistotu, tj. stavební spoření. 18

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice Dodatek č. 2 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více