VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : IČO: č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí / 0300 Šafaříkova Valašské Meziříčí Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2013 ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled učebních plánů a ŠVP Personální zabezpečení školy Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů DVPP Aktivita a prezentace školy na veřejnost Zprávy předmětových komisí Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací... 33

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Název organizace: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Právní subjekt od: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Milan Hendrych Zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Bilová IZO: Kontakt na zařízení: zssafarikova.cz Datum posledního zařazení do sítě škol: Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 550 žáků Školní družina IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 150 žáků od kapacita 200 žáků Školní klub IZO: identifikátor práv. osoby: Školní jídelna IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 700 strávníků Název a adresa zřizovatele Školská rada Město Valašské Meziříčí Náměstí 7,Valašské Meziříčí, PSČ , okres Vsetín Ing. Rostislav Frydrych zástupce města Alena Dvorská zástupce rodičů Mgr. Martina Bilová zástupce školy 3

4 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Pro žáky zdravotně oslabené zajišťuje škola v návaznosti na posudky dětských lékařů integraci ve třídách - individuální vzdělávací plán. Škola zřizuje pro žáky školy sama i ve spolupráci se Střediskem volného času (Domečkem) či Klubem přátel ZŠ Šafaříkova a dalšími subjekty zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže, v rámci nadstandardu umožňuje v prostorách vhodných pro pedagogickou činnost další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Zlínského kraje. 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 1. stupeň 1. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 3. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 5. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. stupeň 6. ročník Všude dobře u nás nejlépe 7. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 8. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 9. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pracovníků celkem: z toho mužů:... 8 žen: Pedagogičtí pracovníci celkem:.. 38 z toho učitelé: vychovatelé:... 7 asistenti pedagoga:... 2 THP:... 2 Dělnická povolání: Obchodně provozní pracovníci:.. 1 5

6 4. PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 : V letošním roce jsme udrželi vysoký počet dětí, které se dostavily k zápisu a opětovně se nám tak zvýší počet žáků ve školním roce následujícím (cca o 30). Zápis probíhal ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm (projekt NUV VIP III) a KPPP pracoviště Valašské Meziříčí, které jej již pravidelně zaštiťují metodicky. Zápis samotný je zároveň součástí školního projektu Prvňáci + deváťáci. Vycházející žáci z 9. tříd 2012/2013 umístění ve školách škola Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí K 5 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí M 2 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí H 1 Obchodní akademie Valašské Meziříčí M 8 Integrovaná střední škola a COP Valašské Meziříčí H 1 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí M 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín H 3 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín M 1 Střední škola Kostka s.r.o. M 2 Střední průmyslová škola polytechnická Zlín H 1 Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm H 1 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice L 1 Vysvětlivky : K Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) H Střední odborné vzdělání s výučním listem E Nižší střední odborné vzdělání Vycházející žáci ze 7. tříd 2012/2013 umístění ve školách Škola hlásilo se přijato nastoupí Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

7 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE ŠVP 7

8 8

9 9

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Martina Bilová, která splňuje potřebnou kvalifikaci. Práce metodika prevence vychází ze školní preventivní strategie. Naším cílem je dítě odpovědné za své vlastní chování. Snažíme se posilovat pozitivní vztahy ve třídách, vedeme žáky k osvojení si postupů, jak řešit vypjaté životní situace a jak vzdorovat negativním vlivům okolí. V tomto školním roce se do volnočasových aktivit organizovaných školou zapojilo všichni žáci naší školy. Aktivit zaměřených přímo na oblast prevence pak asi 85% žáků. MPP pro daný rok byl v bodu plán hlavních aktivit splněn. Témata prevence byla zařazena do jednotlivých tématických plánů, zapracována do třídnických hodin, které se konaly pravidelně každý týden i akcí organizovaných školou. Dále pokračoval monitoring školního klimatu sadou dotazníků pro žáky, prováděných školním psychologem. Pedagogičtí pracovníci měli možnost vybrat si z nabídky programů v rámci DVPP. Všechny dostupné metodické materiály z oblasti primární i sekundární prevence jsou všem pedagogickým pracovníkům přístupné. Dle MPP se uskutečnila i většina z naplánovaných jednorázových akcí: 1. ročník Bezpečná cesta do školy (Městská policie V.M.) 2. ročník Policista je náš kamarád (Policie ČR) 3. ročník Vztahy v naší třídě (KPPP) 4. ročník Dopravní výchova (SVČ Domeček) 5. ročník Bezpečné chování (Policie ČR) 6. ročník Riziko internetu, kyberšikana (MúVM manažerka prevence kriminality) Dospívání (Poradna pro ženy a dívky) 7. ročník Poruchy příjmu potravy (psych.) NPZ Zastávka seznámení s činností Riziko internetu, kyberšikana (MúVM manažerka prevence kriminality) 8. ročník Život v závislosti (Most) NPZ Zastávka seznámení s činností 9. ročník Stát se zodpovědným (K2) Kurz sebeobrany (Městská policie V.M.) 2. stupeň a 5. ročník výuka k různosti (projekt ESF) Nad plán proběhly v červnu besedy všech tříd 2. stupně v rámci Cykloběhu za Českou republiku bez drog, který pořádá občanské sdružení Řekni NE drogám Řekni ANO životu. V tomto školním roce jsme v říjnu uskutečnili, ve spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídním učitelem, dvoudenní 10

11 adaptační pobyt žáků 6. tříd, který monitoroval sociální klima třídy a měl pomoci při práci třídnímu učiteli. Pobyt se uskutečnil ve středisku Školka ve Velkých Karlovicích. Formou her a různých činností, do kterých se zapojili všichni zúčastnění / jak děti tak i dospělí /, ukázal třídnímu učiteli jak pracovat s celou třídou a umožnil mu lépe poznat svoji novou třídu a rozkrýt vztahy mezi nimi. Adaptační pobyt byl přínosem a budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Plánujeme jej v září říjnu opět pro 6. třídy, při přechodu z prvního stupně na druhý a tak chceme umožnit třídnímu učiteli a celé třídě se navzájem poznat. Ve 4. ročníku došlo ke sloučení tříd, ze tří na dvě. Z tohoto důvodu proběhly na začátku školního roku i adaptační pobyty těchto sloučených tříd. Aktivity zaměřené na vzájemné poznávání se, na vytvoření kamarádských vazeb vedli třídní učitelé ve spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem (ve třídách jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti volnočasových aktivit, jejichž význam je pro účinné naplnění preventivního programu podstatný, jsme opět rozšířili nabídku v rámci odpoledních i víkendových akcí. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny v oblasti sportovní ucelená řada sportovních aktivit (míčové hry, základy horolezectví, cyklistika, lyžování, šprtec), - v oblasti společenskovědní pak Spaní ve škole, spojené s různými kulturními programy ( Noc s Andersenem, Vánoce, Velikonoce, ). Další akce směřované na vhodné využití volného času: návštěvy divadla ve Zlíně, Tvořivé odpoledne (vánoční a velikonoční), Drakiáda, Dětský den, Tancshow, akademie Ježíšek u Šafaříků všechny tyto akce byly otevřenými projekty pro celou rodinu a pro kladný ohlas ze strany rodičů budeme v následujícím roce v podobných akcích pokračovat. Spolupráce s rodiči se rozvinula v oblasti organizování mimoškolních aktivit, např. cyklistických výletů. V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat spoustu kroužků, které probíhaly v rámci školního klubu a ve spolupráci s SVČ Domeček. Byly to např. florbal, házená a volejbal, výtvarné kroužky, Dřevařský kroužek, kroužek Nj.... V rámci vícedenních akcí byla problematika prevence začleněna do programů škol v přírodě a školních výletů (šikana ve třídě, návykové látky). Nově jsme letos navázali úspěšnou spolupráci s Občanským sdružením MADIO, které na naší škole uskutečnilo intervenční programy ve dvou třídách. Mgr.Martina Bilová školní metodik prevence 11

12 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DVPP škol. rok 2012/2013 měsíc poř. č. číslo akce datum jméno a příjmení místo konání akce Prosinec Mgr. Milan Hendrych Zlín Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství únor Mgr. Milan Hendrych Vsetín Změnx právních předpisů ve školství od 1. ledna Jan Kopřiva Tre Valli Instruktorský lyžařský kurz 39525/ Mgr. Karla Strážnická OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti Březen 39525/ / Mgr. Marcela Ondruchová Mgr. Irena Jíchová OAVŠO Valašské Meziříčí OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti Základy zanalostéí typu osobnosti 39525/ Klára Mikulášková OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti 38912/ Mgr. Hana Břoušková Vsetín Angličtina pro děti efektivně - Aj pro nejmenší" 5529/ Mgr. Eva Goláňová Olomouc Globální mapa světa a významných regionů Duben 49989/ Mgr. Martina Bilová Vsetín Jednoduché chemické experimenty / Mgr. Eva Goláňová Olomouc Globální akademie, tř. Spojenců květen 40315/ / Mgr. Hana Břoušková Mgr. Barbora Farkašová Nový Jičín ZŠ Šafaříkova Rozvíjení čtenářské gramotnosti Písmo Comenia Script 12

13 12151/ Mgr. Petr Garzina ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Bohdana Mikulášková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Karla Strážnická ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Jitka Michnová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Zuzana Němečková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Alexandra Bahnerová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Lenka Šimčíková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Kateřina Večerková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Irena Jíchová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Jiří Kohout ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Marcela Ondruchová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 49989/ Bc. Helena Palátová Vsetín Pohádka nás naučí / Bc. Edita Štenclová Vsetín Pohádka nás naučí 8. AKTIVITA A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Tradičně jsme pro rodiče a děti uspořádali jarní školní karneval, organizovali akce ke Dni matek, předvánoční celoškolní besídku Ježíšek u Šafaříků. Snažíme se informovat ostatní o naší práci i formou článků v regionálním tisku a zvaním místní televizní stanice na akce pořádané školou. Dále jsme uskutečnili Den naruby, Tvořivá odpoledne ve školní družině, Den otevřených dveří. Žáci se podílí se na správě stránek školy na Internetu (www.zssafarikova.cz), kde má široká veřejnost možnost seznámit se s plány školy i s vlastní tvůrčí prací dětí. Stejně informujeme na těchto stránkách i o ostatních školních i mimoškolních výsledcích a plánech. 13

14 Pravidelně vztyčujeme svou vlastní vlajku při významných společenských událostech, všechny společné akce zahajujeme svou vlastní školní hymnou a nejlepší žáci z každé třídy jsou na konci každého školního roku odměňování tričkem se znakem naší školy. Při informování rodičů o chování a prospěchu jejich dětí se osvědčil systém hovorových hodin s rodiči. Tradiční kolektivní třídní schůzky jsou konány jen před klasifikačními obdobími a v případě potřeby před třídními akcemi. Rodiče dětí zapsaných do prvních tříd mají společné schůzka s budoucí třídní učitelkou a zástupcem vedení školy. Osvědčuje se otevřenost školy vůči rodičům tak, jak již bylo vzpomenuto dříve - dny otevřených dveří, možnost navštívit výuku, pravidelné konzultační hodiny výchovné poradkyně doprovázené službami vlastního školního psychologa přímo na škole a v rámci protidrogové prevence a boji proti kriminalitě i besedy s okresním kurátorem a absolvování tzv.adaptačních kurzů. 9. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ: 1.stupeň Členové MS 1.-2.tříd: Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Alexandra Bahnerová Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Karla Strážnická Mgr. Jitka Michnová Mgr. Marcela Ondruchová Členové MS tříd: Mgr. Irena Jíchová Mgr. Zdenka Dočkalová Mgr. Jiří Kohout Mgr. Petr Garzina Bc. Kateřina Večerková Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Miroslava Vašutová Úkoly vytyčené v plánu MS 1.stupně na šk.rok 2012/2013 byly splněny. Již třetím rokem úspěšně pokračujeme v projektu Comenia Script, všichni učitelé 1.stupně absolvovali vzdělávací program Písmo Comenia Script, na jehož základě jsou oprávněni toto písmo vyučovat. Díky šk. spec. ped. centru se nám daří zkvalitňovat výuku žáků se specifickými poruchami učení a nadaných dětí. Na 1.stupni se uskutečnila řada akcí a soutěží, které jsme pořádali ve spolupráci se školní družinou, učiteli 2.stupně nebo samostatně. Již tradičně k nim patří časté spaní ve škole, Drakiáda, strašidelný Halloween, Ježíšek u Šafaříků, recitační soutěž, lyžařský výcvik 1.-3.ročníků na Sachově Studánce a 4.-5.ročníků na Makově, karneval, Dětský den, škola v přírodě, vernisáž prací žáků výtvarných kroužků. 14

15 Naši žáci se zúčastnili mnoha soutěží pořádaných jinými organizacemi s místní i celostátní působností. Výsledky soutěží Sportovní 1. Odznak všestrannosti atletických vítězů(ovov) Okresní kolo Ročník 2003 : Natálie Paťavová 1.místo Ellen Marklová 2.místo Jan Nerušil 1.místo Alexandr Paťava 2.místo Ročník 2002 : Daniel Žvak 2.místo Ročník 2001 : Vojtěch Kristýn 1.místo Krajské kolo Ročník 2003 : Natálie Paťavová 1.místo Ellen Marklová 2.místo Alexandr Paťava 1.místo Jan Nerušil 2.místo Ročník 2001 : Vojtěch Kristýn 2.místo Do celostátního kola OVOV, které proběhne v září 2013 v Praze postupují: Natálie Paťavová, Ellen Marklová, Alexandr Paťava, Jan Nerušil 2. Preventan cup(vybíjená) Okresní kolo dívky 5.místo 3. MC Donaldś cup(minikopaná) Okrskové kolo ml.žáci 1.místo okresní kolo ml.žáci 2.místo 4. Běh ZŠ Žerotínova 3.roč. Ellen Marklová Petr Grygar 4.roč. Natálie Paťavová Petr Adzima Daniel Žvak Erik Nevrla 5.roč. Kateřina Fučková Vojtěch Kristýn Daniel Smékal 1.místo 3.místo 1.místo 1.místo 2.místo 3.místo 2.místo 1.místo 2.místo 5. Atletická všestrannost Okrskové kolo chlapci 1.místo dívky 2.místo Recitační 1. Krásenský zvoneček 2.místo pro ZŠ Šafaříkova Nikola Švecová 2.místo 2.Recitační soutěž Okrskové kolo Marek Latta 3.místo Linda Lattová 1.místo Čestné uznání Dominik Cep, Kryštof Konvičný Okresní kolo Marek Latta 3.místo 15

16 Linda Lattová 1.místo Krajské kolo Linda Lattová 1.místo ( postup do celostátního kola ) 3. Chrám a tvrz Kryštof Konvičný čestné uznání Výtvarné 1. Besip Natálie Paťavová 1.místo Hana Vybíralová 2.místo Adam Marek 2.místo Věra Kořístková 3.místo 2. Lidice Karin Masaříková čestné uznání Adéla Podzemná čestné uznání Monika Koloničná čestné uznání 3. Žáci 3.A a 5.B vystavovali obrázky na téma Velikonoce a Den stromů v zámku Lešná odměnou byl volný vstup pro celé třídní kolektivy V průběhu školního roku se žáci zúčastnili i jiných soutěží, ve kterých nedosáhli na stupně vítězů. Zpracovala : Mgr. Irena Jíchová, Mgr. Barbora Farkašová Český jazyk Členové : Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Lada Zichová Začátek školního roku byl ve znamení tvorby tématických plánů. Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka. Literární soutěže Miroslav Kabela kateg. do 15 let ( zasláno 8 prací ) Čestné uznání - Josef Mocňák (8.A) O poklad strýca Juráša : 2.místo Ondřej Hradil Recitační soutěže Školní kolo recitační soutěže : 30 soutěžících ve SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí - okrskové kolo - - II. kateg. Linda Lattová - 1.místo - III. kateg. sourozenci Miloslav a Eliška Riedelovi - čestné uznání - IV.kategorie - Ondřej Hradil - 3.místo 16

17 Okresní kolo Linda Lattová - 1.místo a Ondřej Hradil - 3. místo - oba postup do krajského kola v Uherském Hradišti krajské kolo- Uherské Hradiště - Linda Lattová, žákyně 4.třídy, a Ondřej Hradil z 8.B byli vybráni za Zlínský kraj ve svých kategoriích na celostátní přehlídku v uměleckém přednesu ve Svitavách červen - celostátní přehlídka - Svitavy 20.ročník soutěže Chrám i tvrz 5.4. v Domě kultury ve Vsetíně - Eliška Riedelová -čestné uznání a Ondřej Hradil obsadil 1.místo XXII. ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček III. kategorie - Ondřej Hradil - 2.místo Olympiáda ČJ Školní kolo žáci 8. a 9.roč. Okresní kolo Jan Knor (9.roč.) 9.místo Jiné aktivity Besedy v knihovně 1.-8.ročník ( vybraná témata) Divadlo Zlín - předplatné Neklan.cz aneb ze Starých pověstí Sen noci svatojánské Starci na chmelu Palubní deník Hanzelky a Zikmunda Mimo předplatné Beskydské divadlo Nový Jičín: Bílá nemoc (9.roč.) Misantrop (8.roč.) Příprava na přij. zkoušky 9. třídy Multikulturní výchova zájezd do Osvětimi (8. a 9.roč.) Projekt Afrika Africe ( adopce na dálku) Příspěvky do médií Ježíšek u Šafaříků scénář, příprava moderátorů Zpracovala: Mgr. A. Erbanová Polociková 17

18 Matematika, ICT: Členové: Mgr. Milan Hendrych (M 8.B) Mgr. Eva Goláňová (M 8.A, 9.B) Mgr. Martina Bilová ( M 8.B, 7.B) Mgr. Tomáš Brňovják (informatika 5.B, 8.A, volitelná informatika ročník ) Mgr. Ivana Doležalová( M 7.A,B, M 9.A Cv M 9.) Mgr. Elen Šoborová (M 6.A,B; informatika 5.A Mgr. Ondřej Fojtík ( informatika 5.A, 8.B) 1. Počty hodin: Matematika ročník 4 h ročník 1h povinný volitelný předmět Informatika 5 ročník 1 h 8. ročník 1h ročník 1h volitelného předmětu cvičení z M 9. ročník 1 h povinně volitelný a nepovinný 2. Úkoly plněné ve školním roce 2012/13: A. Příprava tématických plánů B. Spolupráce při přípravě a vyhodnocení písemných prací C. Příprava žáků na soutěže D. Příprava na přijímací zkoušky E. Spolupráce s učiteli 1. stupně F. Spolupráce se speciálním pedagogem práce s integrovanými dětmi G. Práce na přípravě DUM v rámci projektu Šafíkovy šablony. H. Rozvoj finanční gramotnosti žáků. I. Účast v projektu testování 5. a 9. tříd. 3. Soutěže ve školním roce 2012/13: 1. Matematická olympiáda okresní kolo mezi nejlépe umístěné žáky patří: 9.ročník: Jan Knor místo 6.ročník: Jakub Holčák místo Marcel Poruba místo Hana Trochtová místo 2. Pythagoriáda Robert Dresler 6. ročník - úspěšný řešitel okresního kola Tereza Šimsová 6.ročník úspěšný řešitel okresního kola 18

19 3. Matematický klokan - řešili všichni žáci ročníku Adéla Hrdá z 5. ročníku získala se 103 body 6. místo v okrese 4. Finanční gramotnost Družstvo ve složení Buchtová, Stodůlková, Heitlová získalo 4. místo v okresním kole Vypracovala: Mgr. Eva Goláňová Cizí jazyky: Členové: Bc. Edita Štenclová (AJ, NJ) Mgr. Hana Břoušková (AJ, NJ) Petra Štorková (AJ) Bc. Helena Palátová (AJ) Mgr. Elen Šoborová (AJ) Aj pro 1. stupeň Mgr. Alexandra Bahnerová (AJ) Mgr. Bohdana Mikulášková (AJ) Renata Wiesnerová (AJ) kroužky: anglický jazyk 1. ročníky, Renata Wiesnerová, Bc. Zuzana Němečková německý jazyk 5. ročníky, Mgr. Hana Břoušková Hodinová dotace anglického jazyka za týden: 1. ročník kroužek -1h 2. ročník 2h 3.-6., ročník 3h 7. ročník 3h + 2h konverzace 1x14 dní (spolupráce s rodilou mluvčí Elizabeth Woock) 9. ročník volitelná konverzace 1h (v rámci projektu peníze EU školám šablony ) Hodinová dotace německého jazyka za týden: (vyučován jako povinně volitelný předmět) ročníky 2h 5. ročníky kroužek -1h Výukové materiály pro anglický jazyk: Listen and Play with Animals 2 Angličtina pro 3. a 4. ročník ZŠ Hello kids (Zahálková) Project 1, 2, 3, 2. i 3. vydání (zahájen postupný přechod na novou edici) Výukové materiály pro německý jazyk: Start mit Max 1, 2 19

20 Deutsch mit Max 1,2 Soutěže, jakých jsme se ve školním roce zúčastnili: 1) Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo: kategorie 1: 1. místo Michaela Maňáková, 2. místo Lucie Stržínková, 3. místo Andrea Vykopalová a Helena Valentová kategorie 2: 1. místo Julie Michnová, 2. místo Petra Hoffmannová, Ondřej Hradil, 3. místo Kamila Jablonická 2) Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo: kategorie 1: Michaela Maňáková 15. místo, kategorie 2: Julie Michnová místo 3) Olympiáda v německém jazyce školní kolo: kategorie 1: 1. místo Helena Valentová a Kateřina Adzimová, 2. místo Samanta Slimáčková a Martina Vondrušková, 3. místo Martina Bartoňová kategorie 2: 1. místo Petra Hoffmannová, 2. místo Ondřej Hradil, 3. místo Martina Boráková. 4) Olympiáda v německém jazyce okresní kolo: kategorie 1: Helena Valentová 1. místo a Kateřina Adzimová 2. místo (pro nedostatek žáků v soutěži umístěny do samostatné kategorie), kategorie 2: Ondřej Hradil 4.místo a Petra Hoffmannová 5. místo. 5) Soutěž Krajská spolupráce krajské kolo (dále viz další akce): 1. stupeň tým Nikola Hrstková, David Stavinoha, Adam Marek 14. místo, tým Adéla Hrdá, Blanka Kohoutková, Julie Konvičná 12. místo, 2. stupeň tým Jana Hořelicová, Vendula Janíčková a Aneta Štveráková 5. místo s výhrou jazykového tábora, tým Vojtěch Jaremejko, Vojtěch Zámečník a Jaromír Janoško 15. místo. 6) Celostátní internetová soutěž v AJ Games4English, Jazyková škola MIRAMARE Olomouc: v rámci projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, PP prezentace My dream Job, Markéta Šomanová, Petra Hoffmannová, bez umístění. Další akce a projekty za cizí jazyky: 1) Evropský den jazyků září 2012, spolupráce s projektem Mluvíme jinou řečí a přece si rozumíme, při návštěvě Slováků u nás ve škole kvízy o českém a slovenském jazyce v jednotlivých třídách. 2) E-twinning projekt Toys are us listopad 2012 červen 2013, předprojekt plánovaného Comenius projektu, žáci vkládají na Twinspace fotostory a videa/prezentace o Krtkovi, spolupráce s Finskem a Chorvatskem 3) Přípravná návštěva projektu Comenius Finsko, Kiiminki, listopad 2012, získání grantu na tuto cestu; účast Hana Břoušková, Chorvatsko, Guadeloupe. 4) Podání žádosti o grant na Comenius projekt I, European, multilaterální partnerství škol po Evropě, únor 2013, spolupráce s Finskem (koordinátor), Chorvatskem, Polskem, Slovenskem a Guadeloupe (Francie). 5) Projekt Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji: od prosince 2012, zapojení rodilé mluvčí Elizabeth Woock do výuky konverzace 7. ročníků od března 2013, soutěž Krajská spolupráce tvoření prezentací na téma Zlínský kraj, získání televize s dotykovým rámečkem, dvou notebooků a SW Terrasoft 1-5. Projekt do roku 2015, již pracujeme na přípravě tzv. anglických dnů, které proběhnou na podzim

21 6) Projekt Učíme anglicky společně a efektivně: spolupráce s ISŠ COP, kde vzniklo metodické centrum, účast na metodických setkáních se základními i středními školami, možnost využívání odborné knihovny na ISŠ-COP s jazykovou a metodickou literaturou. 7) Práce na tzv. šablonách pokračuje na AJ i NJ, volitelná konverzace v 9. ročníku1x týdně a 1x týdně dělení 5.B na dvě skupinky dle výkonnosti v rámci individualizace. Vypracovala: Mgr. Hana Břoušková Tělesná výchova: Členové: Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Ondřej Fojtík V rámci tělesné výchovy se ve školním roce 2012/2013 uskutečnilo mnoho soutěžích a akcí, kterých se zúčastnili mimo jiné i žáci naší školy. Žákům se dařilo v atletických soutěžích, kde překonali řadu rekordů školy. V září proběhl Plavecký pohár ZŠ ve kterém naše škola vybojovala 2. místo. V říjnu proběhla okrsková kola v halové kopané. Starší žáci obsadili 3. místo, mladší žáci rovněž 3. místo. V tomto měsíci se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu družstev, zde jsme nezaznamenali žádný větší úspěch. V předkole CocaCola Cupu nás vyřadila na pokutové kopy ZŠ Vyhlídka a do dalších klání jsme se již neprobojovali. V listopadu se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo ve vybíjené dívek, naše děvčata obsadila 4. místo. Na ZŠ Masarykova proběhlo okrskové kolo chlapců. Hoši se umístili na 5.místě. Probíhal také turnaj v Orion florbal capu, kde se umístili pouze mladší žáci, kteří obsadili 1. místo a ml.dívky 3. místo. V prosinci se uskutečnilo okresní kolo v nohejbalu v Zašové, kde se naši hoši prezentovali 1. místem. V prosinci také proběhla na ZŠ Žerotínova Mikulášská laťka, kde se naši žáci ukázali jako výborní výškaři 1. místo: D.Musil, M.Šomanová a 2. místo V.Jaremejko a K. Holomková V lednu proběhly lyžařské výcviky celé školy. V tomto měsíci bylo také odehráno okrskové kolo v basketbalu straších žáků, kde jsme nezaznamenali větší úspěch a nepostoupili ze skupiny. V březnu jsme proběhlo okrskové kolo ve volejbalu starších hochů a dívek, kde jsme mezi děvčaty ani chlapci nezaznamenali větších úspěchů. V březnu byla zakončena Školská florbalová ligy, kde jsme letos vybojovali 4. místo. Proběhlo okresní kolo v Preventan cupu basketbal pro 6. a 7. ročníky. Děvčata obsadila 5. a chlapci 6. místo. V dubnu se konal tradičně ČEZ streethockey, kde jsme po mnoha letech opět postoupili do velkého finále v Ostravě mezi nejlepších 64 týmů z Moravy. V 21

22 minivolejbalu pro 6. a 7. třídy jsme obsadili 2. místo v okrese. Proběhl také Běh přes dva mosty, kde jsme zaznamenali individuální úspěchy. V květnu již probíhaly jen atletické soutěže. Okrskové kolo Poháru rozhlasu mladších i starších žáků skončilo pro naše žáky bez výrazného úspěchu. Zúčastnili jsme se také okresního kola Atletického čtyřboje, kde se nejlépe vedlo starším žákyním které v konkurenci 14. škol z okresu obsadili 5. místo. V červu se mladší a starší žáci zúčastnili okrskových kol v malé kopané, kde obsadili shodně 2. místo. Vypracoval: Mgr. Ondřej Fojtík Člověk a příroda: Členové: Mgr. Jana Veselá Mgr. Martina Bilová Mgr. Iva Doležalová Mgr. Eva Goláňová Úkoly vytýčené na školní rok 2012/13 byly splněny : 1. vyučovalo se podle připravených tématických plánů 2. svěřený inventář i stavy sbírek byly průběžně kontrolovány a doplňovány 3. zúčastnili jsme se okresních kol olympiád ze zeměpisu a chemie 4. proběhla školní kola fyzikální a astronomické olympiády 5. zapojili jsme se opět do soutěže Přírodovědný klokan 6. žáci 8. a 9. tříd se zapojili do celoroční soutěže Život a chemie organizované ISŠ COP Valašské Meziříčí ve spolupráci s firmami DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r. o., hlavním tématem soutěže byla voda 7. pokračovali jsme v celostátním programu Recyklohraní 8. zúčastnili jsme se oslav Dne Země v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, letošním tématem byla Chráněná krajinná oblast Beskydy 9. program EVVO v jednotlivých předmětech byl aktualizován 10. pracovali jsme s didaktickou technikou interaktivní tabule, dataprojektory 11. práce s interaktivními učebnicemi stále omezená 12. pokračovala práce na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT projekt Šafíkovy šablony 13. zaváděli jsme aktivizující metody do výuky vzhledem k rozvoji klíčových kompetencí 22

23 14. byly připraveny prostory přírodovědných učeben k rekonstrukci, která proběhne během hlavních prázdnin Výsledky soutěží a předmětových olympiád : Chemická olympiáda kat. D okresní kolo : Julie Michnová 9. A 7. místo Kamila Jablonická 9. A 9. místo Natálie Stodůlková 9. A 12. místo Marie Kurková 9. A 13. místo Zeměpisná olympiáda kat. A okresní kolo : Jakub Holčák 6. B 5. místo Zeměpisná olympiáda kat. B okresní kolo : Vladimír Maňas 7. A 5. místo Fyzikální olympiáda kat. C školní kolo 2 úspěšní řešitelé Jan Knor 9. A Julie Michnová 9. A Astronomická olympiáda školní kolo 10 úspěšných řešitelů nejúspěšnější : Kamila Jablonická 9. A Přírodovědný klokan kat. Kadet 19 řešitelů nejlepší řešitelé Ondřej Hradil 8. B Jan Knor 9. A Vojtěch Jaremejko 8. A Soutěž Život a chemie 20 žáků (celkový počet soutěžících 120) - 4. místo mezi zúčastněnými školami nejlepší žáci Kamila Jablonická 9. A 14. místo Adéla Maňasová 9. A 16. místo Martina Vymazalová 9. A 17. místo Marie Kurková 9. A 19. Místo Soutěž Co víme a nevíme o včelách a medvědech Zúčastnilo se 230 žáků ze 6 základních škol Starší kategorie Tříd - 1. místo 23

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více