VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : IČO: č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí / 0300 Šafaříkova Valašské Meziříčí Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2013 ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled učebních plánů a ŠVP Personální zabezpečení školy Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů DVPP Aktivita a prezentace školy na veřejnost Zprávy předmětových komisí Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací... 33

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Název organizace: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Právní subjekt od: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Milan Hendrych Zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Bilová IZO: Kontakt na zařízení: zssafarikova.cz Datum posledního zařazení do sítě škol: Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 550 žáků Školní družina IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 150 žáků od kapacita 200 žáků Školní klub IZO: identifikátor práv. osoby: Školní jídelna IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 700 strávníků Název a adresa zřizovatele Školská rada Město Valašské Meziříčí Náměstí 7,Valašské Meziříčí, PSČ , okres Vsetín Ing. Rostislav Frydrych zástupce města Alena Dvorská zástupce rodičů Mgr. Martina Bilová zástupce školy 3

4 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Pro žáky zdravotně oslabené zajišťuje škola v návaznosti na posudky dětských lékařů integraci ve třídách - individuální vzdělávací plán. Škola zřizuje pro žáky školy sama i ve spolupráci se Střediskem volného času (Domečkem) či Klubem přátel ZŠ Šafaříkova a dalšími subjekty zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže, v rámci nadstandardu umožňuje v prostorách vhodných pro pedagogickou činnost další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Zlínského kraje. 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 1. stupeň 1. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 3. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 5. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. stupeň 6. ročník Všude dobře u nás nejlépe 7. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 8. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 9. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pracovníků celkem: z toho mužů:... 8 žen: Pedagogičtí pracovníci celkem:.. 38 z toho učitelé: vychovatelé:... 7 asistenti pedagoga:... 2 THP:... 2 Dělnická povolání: Obchodně provozní pracovníci:.. 1 5

6 4. PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 : V letošním roce jsme udrželi vysoký počet dětí, které se dostavily k zápisu a opětovně se nám tak zvýší počet žáků ve školním roce následujícím (cca o 30). Zápis probíhal ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm (projekt NUV VIP III) a KPPP pracoviště Valašské Meziříčí, které jej již pravidelně zaštiťují metodicky. Zápis samotný je zároveň součástí školního projektu Prvňáci + deváťáci. Vycházející žáci z 9. tříd 2012/2013 umístění ve školách škola Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí K 5 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí M 2 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí H 1 Obchodní akademie Valašské Meziříčí M 8 Integrovaná střední škola a COP Valašské Meziříčí H 1 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí M 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín H 3 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín M 1 Střední škola Kostka s.r.o. M 2 Střední průmyslová škola polytechnická Zlín H 1 Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm H 1 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice L 1 Vysvětlivky : K Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) H Střední odborné vzdělání s výučním listem E Nižší střední odborné vzdělání Vycházející žáci ze 7. tříd 2012/2013 umístění ve školách Škola hlásilo se přijato nastoupí Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

7 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE ŠVP 7

8 8

9 9

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Martina Bilová, která splňuje potřebnou kvalifikaci. Práce metodika prevence vychází ze školní preventivní strategie. Naším cílem je dítě odpovědné za své vlastní chování. Snažíme se posilovat pozitivní vztahy ve třídách, vedeme žáky k osvojení si postupů, jak řešit vypjaté životní situace a jak vzdorovat negativním vlivům okolí. V tomto školním roce se do volnočasových aktivit organizovaných školou zapojilo všichni žáci naší školy. Aktivit zaměřených přímo na oblast prevence pak asi 85% žáků. MPP pro daný rok byl v bodu plán hlavních aktivit splněn. Témata prevence byla zařazena do jednotlivých tématických plánů, zapracována do třídnických hodin, které se konaly pravidelně každý týden i akcí organizovaných školou. Dále pokračoval monitoring školního klimatu sadou dotazníků pro žáky, prováděných školním psychologem. Pedagogičtí pracovníci měli možnost vybrat si z nabídky programů v rámci DVPP. Všechny dostupné metodické materiály z oblasti primární i sekundární prevence jsou všem pedagogickým pracovníkům přístupné. Dle MPP se uskutečnila i většina z naplánovaných jednorázových akcí: 1. ročník Bezpečná cesta do školy (Městská policie V.M.) 2. ročník Policista je náš kamarád (Policie ČR) 3. ročník Vztahy v naší třídě (KPPP) 4. ročník Dopravní výchova (SVČ Domeček) 5. ročník Bezpečné chování (Policie ČR) 6. ročník Riziko internetu, kyberšikana (MúVM manažerka prevence kriminality) Dospívání (Poradna pro ženy a dívky) 7. ročník Poruchy příjmu potravy (psych.) NPZ Zastávka seznámení s činností Riziko internetu, kyberšikana (MúVM manažerka prevence kriminality) 8. ročník Život v závislosti (Most) NPZ Zastávka seznámení s činností 9. ročník Stát se zodpovědným (K2) Kurz sebeobrany (Městská policie V.M.) 2. stupeň a 5. ročník výuka k různosti (projekt ESF) Nad plán proběhly v červnu besedy všech tříd 2. stupně v rámci Cykloběhu za Českou republiku bez drog, který pořádá občanské sdružení Řekni NE drogám Řekni ANO životu. V tomto školním roce jsme v říjnu uskutečnili, ve spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídním učitelem, dvoudenní 10

11 adaptační pobyt žáků 6. tříd, který monitoroval sociální klima třídy a měl pomoci při práci třídnímu učiteli. Pobyt se uskutečnil ve středisku Školka ve Velkých Karlovicích. Formou her a různých činností, do kterých se zapojili všichni zúčastnění / jak děti tak i dospělí /, ukázal třídnímu učiteli jak pracovat s celou třídou a umožnil mu lépe poznat svoji novou třídu a rozkrýt vztahy mezi nimi. Adaptační pobyt byl přínosem a budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Plánujeme jej v září říjnu opět pro 6. třídy, při přechodu z prvního stupně na druhý a tak chceme umožnit třídnímu učiteli a celé třídě se navzájem poznat. Ve 4. ročníku došlo ke sloučení tříd, ze tří na dvě. Z tohoto důvodu proběhly na začátku školního roku i adaptační pobyty těchto sloučených tříd. Aktivity zaměřené na vzájemné poznávání se, na vytvoření kamarádských vazeb vedli třídní učitelé ve spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem (ve třídách jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti volnočasových aktivit, jejichž význam je pro účinné naplnění preventivního programu podstatný, jsme opět rozšířili nabídku v rámci odpoledních i víkendových akcí. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny v oblasti sportovní ucelená řada sportovních aktivit (míčové hry, základy horolezectví, cyklistika, lyžování, šprtec), - v oblasti společenskovědní pak Spaní ve škole, spojené s různými kulturními programy ( Noc s Andersenem, Vánoce, Velikonoce, ). Další akce směřované na vhodné využití volného času: návštěvy divadla ve Zlíně, Tvořivé odpoledne (vánoční a velikonoční), Drakiáda, Dětský den, Tancshow, akademie Ježíšek u Šafaříků všechny tyto akce byly otevřenými projekty pro celou rodinu a pro kladný ohlas ze strany rodičů budeme v následujícím roce v podobných akcích pokračovat. Spolupráce s rodiči se rozvinula v oblasti organizování mimoškolních aktivit, např. cyklistických výletů. V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat spoustu kroužků, které probíhaly v rámci školního klubu a ve spolupráci s SVČ Domeček. Byly to např. florbal, házená a volejbal, výtvarné kroužky, Dřevařský kroužek, kroužek Nj.... V rámci vícedenních akcí byla problematika prevence začleněna do programů škol v přírodě a školních výletů (šikana ve třídě, návykové látky). Nově jsme letos navázali úspěšnou spolupráci s Občanským sdružením MADIO, které na naší škole uskutečnilo intervenční programy ve dvou třídách. Mgr.Martina Bilová školní metodik prevence 11

12 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DVPP škol. rok 2012/2013 měsíc poř. č. číslo akce datum jméno a příjmení místo konání akce Prosinec Mgr. Milan Hendrych Zlín Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství únor Mgr. Milan Hendrych Vsetín Změnx právních předpisů ve školství od 1. ledna Jan Kopřiva Tre Valli Instruktorský lyžařský kurz 39525/ Mgr. Karla Strážnická OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti Březen 39525/ / Mgr. Marcela Ondruchová Mgr. Irena Jíchová OAVŠO Valašské Meziříčí OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti Základy zanalostéí typu osobnosti 39525/ Klára Mikulášková OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti 38912/ Mgr. Hana Břoušková Vsetín Angličtina pro děti efektivně - Aj pro nejmenší" 5529/ Mgr. Eva Goláňová Olomouc Globální mapa světa a významných regionů Duben 49989/ Mgr. Martina Bilová Vsetín Jednoduché chemické experimenty / Mgr. Eva Goláňová Olomouc Globální akademie, tř. Spojenců květen 40315/ / Mgr. Hana Břoušková Mgr. Barbora Farkašová Nový Jičín ZŠ Šafaříkova Rozvíjení čtenářské gramotnosti Písmo Comenia Script 12

13 12151/ Mgr. Petr Garzina ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Bohdana Mikulášková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Karla Strážnická ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Jitka Michnová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Zuzana Němečková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Alexandra Bahnerová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Lenka Šimčíková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Kateřina Večerková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Irena Jíchová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Jiří Kohout ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Marcela Ondruchová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 49989/ Bc. Helena Palátová Vsetín Pohádka nás naučí / Bc. Edita Štenclová Vsetín Pohádka nás naučí 8. AKTIVITA A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Tradičně jsme pro rodiče a děti uspořádali jarní školní karneval, organizovali akce ke Dni matek, předvánoční celoškolní besídku Ježíšek u Šafaříků. Snažíme se informovat ostatní o naší práci i formou článků v regionálním tisku a zvaním místní televizní stanice na akce pořádané školou. Dále jsme uskutečnili Den naruby, Tvořivá odpoledne ve školní družině, Den otevřených dveří. Žáci se podílí se na správě stránek školy na Internetu (www.zssafarikova.cz), kde má široká veřejnost možnost seznámit se s plány školy i s vlastní tvůrčí prací dětí. Stejně informujeme na těchto stránkách i o ostatních školních i mimoškolních výsledcích a plánech. 13

14 Pravidelně vztyčujeme svou vlastní vlajku při významných společenských událostech, všechny společné akce zahajujeme svou vlastní školní hymnou a nejlepší žáci z každé třídy jsou na konci každého školního roku odměňování tričkem se znakem naší školy. Při informování rodičů o chování a prospěchu jejich dětí se osvědčil systém hovorových hodin s rodiči. Tradiční kolektivní třídní schůzky jsou konány jen před klasifikačními obdobími a v případě potřeby před třídními akcemi. Rodiče dětí zapsaných do prvních tříd mají společné schůzka s budoucí třídní učitelkou a zástupcem vedení školy. Osvědčuje se otevřenost školy vůči rodičům tak, jak již bylo vzpomenuto dříve - dny otevřených dveří, možnost navštívit výuku, pravidelné konzultační hodiny výchovné poradkyně doprovázené službami vlastního školního psychologa přímo na škole a v rámci protidrogové prevence a boji proti kriminalitě i besedy s okresním kurátorem a absolvování tzv.adaptačních kurzů. 9. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ: 1.stupeň Členové MS 1.-2.tříd: Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Alexandra Bahnerová Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Karla Strážnická Mgr. Jitka Michnová Mgr. Marcela Ondruchová Členové MS tříd: Mgr. Irena Jíchová Mgr. Zdenka Dočkalová Mgr. Jiří Kohout Mgr. Petr Garzina Bc. Kateřina Večerková Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Miroslava Vašutová Úkoly vytyčené v plánu MS 1.stupně na šk.rok 2012/2013 byly splněny. Již třetím rokem úspěšně pokračujeme v projektu Comenia Script, všichni učitelé 1.stupně absolvovali vzdělávací program Písmo Comenia Script, na jehož základě jsou oprávněni toto písmo vyučovat. Díky šk. spec. ped. centru se nám daří zkvalitňovat výuku žáků se specifickými poruchami učení a nadaných dětí. Na 1.stupni se uskutečnila řada akcí a soutěží, které jsme pořádali ve spolupráci se školní družinou, učiteli 2.stupně nebo samostatně. Již tradičně k nim patří časté spaní ve škole, Drakiáda, strašidelný Halloween, Ježíšek u Šafaříků, recitační soutěž, lyžařský výcvik 1.-3.ročníků na Sachově Studánce a 4.-5.ročníků na Makově, karneval, Dětský den, škola v přírodě, vernisáž prací žáků výtvarných kroužků. 14

15 Naši žáci se zúčastnili mnoha soutěží pořádaných jinými organizacemi s místní i celostátní působností. Výsledky soutěží Sportovní 1. Odznak všestrannosti atletických vítězů(ovov) Okresní kolo Ročník 2003 : Natálie Paťavová 1.místo Ellen Marklová 2.místo Jan Nerušil 1.místo Alexandr Paťava 2.místo Ročník 2002 : Daniel Žvak 2.místo Ročník 2001 : Vojtěch Kristýn 1.místo Krajské kolo Ročník 2003 : Natálie Paťavová 1.místo Ellen Marklová 2.místo Alexandr Paťava 1.místo Jan Nerušil 2.místo Ročník 2001 : Vojtěch Kristýn 2.místo Do celostátního kola OVOV, které proběhne v září 2013 v Praze postupují: Natálie Paťavová, Ellen Marklová, Alexandr Paťava, Jan Nerušil 2. Preventan cup(vybíjená) Okresní kolo dívky 5.místo 3. MC Donaldś cup(minikopaná) Okrskové kolo ml.žáci 1.místo okresní kolo ml.žáci 2.místo 4. Běh ZŠ Žerotínova 3.roč. Ellen Marklová Petr Grygar 4.roč. Natálie Paťavová Petr Adzima Daniel Žvak Erik Nevrla 5.roč. Kateřina Fučková Vojtěch Kristýn Daniel Smékal 1.místo 3.místo 1.místo 1.místo 2.místo 3.místo 2.místo 1.místo 2.místo 5. Atletická všestrannost Okrskové kolo chlapci 1.místo dívky 2.místo Recitační 1. Krásenský zvoneček 2.místo pro ZŠ Šafaříkova Nikola Švecová 2.místo 2.Recitační soutěž Okrskové kolo Marek Latta 3.místo Linda Lattová 1.místo Čestné uznání Dominik Cep, Kryštof Konvičný Okresní kolo Marek Latta 3.místo 15

16 Linda Lattová 1.místo Krajské kolo Linda Lattová 1.místo ( postup do celostátního kola ) 3. Chrám a tvrz Kryštof Konvičný čestné uznání Výtvarné 1. Besip Natálie Paťavová 1.místo Hana Vybíralová 2.místo Adam Marek 2.místo Věra Kořístková 3.místo 2. Lidice Karin Masaříková čestné uznání Adéla Podzemná čestné uznání Monika Koloničná čestné uznání 3. Žáci 3.A a 5.B vystavovali obrázky na téma Velikonoce a Den stromů v zámku Lešná odměnou byl volný vstup pro celé třídní kolektivy V průběhu školního roku se žáci zúčastnili i jiných soutěží, ve kterých nedosáhli na stupně vítězů. Zpracovala : Mgr. Irena Jíchová, Mgr. Barbora Farkašová Český jazyk Členové : Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Lada Zichová Začátek školního roku byl ve znamení tvorby tématických plánů. Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka. Literární soutěže Miroslav Kabela kateg. do 15 let ( zasláno 8 prací ) Čestné uznání - Josef Mocňák (8.A) O poklad strýca Juráša : 2.místo Ondřej Hradil Recitační soutěže Školní kolo recitační soutěže : 30 soutěžících ve SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí - okrskové kolo - - II. kateg. Linda Lattová - 1.místo - III. kateg. sourozenci Miloslav a Eliška Riedelovi - čestné uznání - IV.kategorie - Ondřej Hradil - 3.místo 16

17 Okresní kolo Linda Lattová - 1.místo a Ondřej Hradil - 3. místo - oba postup do krajského kola v Uherském Hradišti krajské kolo- Uherské Hradiště - Linda Lattová, žákyně 4.třídy, a Ondřej Hradil z 8.B byli vybráni za Zlínský kraj ve svých kategoriích na celostátní přehlídku v uměleckém přednesu ve Svitavách červen - celostátní přehlídka - Svitavy 20.ročník soutěže Chrám i tvrz 5.4. v Domě kultury ve Vsetíně - Eliška Riedelová -čestné uznání a Ondřej Hradil obsadil 1.místo XXII. ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček III. kategorie - Ondřej Hradil - 2.místo Olympiáda ČJ Školní kolo žáci 8. a 9.roč. Okresní kolo Jan Knor (9.roč.) 9.místo Jiné aktivity Besedy v knihovně 1.-8.ročník ( vybraná témata) Divadlo Zlín - předplatné Neklan.cz aneb ze Starých pověstí Sen noci svatojánské Starci na chmelu Palubní deník Hanzelky a Zikmunda Mimo předplatné Beskydské divadlo Nový Jičín: Bílá nemoc (9.roč.) Misantrop (8.roč.) Příprava na přij. zkoušky 9. třídy Multikulturní výchova zájezd do Osvětimi (8. a 9.roč.) Projekt Afrika Africe ( adopce na dálku) Příspěvky do médií Ježíšek u Šafaříků scénář, příprava moderátorů Zpracovala: Mgr. A. Erbanová Polociková 17

18 Matematika, ICT: Členové: Mgr. Milan Hendrych (M 8.B) Mgr. Eva Goláňová (M 8.A, 9.B) Mgr. Martina Bilová ( M 8.B, 7.B) Mgr. Tomáš Brňovják (informatika 5.B, 8.A, volitelná informatika ročník ) Mgr. Ivana Doležalová( M 7.A,B, M 9.A Cv M 9.) Mgr. Elen Šoborová (M 6.A,B; informatika 5.A Mgr. Ondřej Fojtík ( informatika 5.A, 8.B) 1. Počty hodin: Matematika ročník 4 h ročník 1h povinný volitelný předmět Informatika 5 ročník 1 h 8. ročník 1h ročník 1h volitelného předmětu cvičení z M 9. ročník 1 h povinně volitelný a nepovinný 2. Úkoly plněné ve školním roce 2012/13: A. Příprava tématických plánů B. Spolupráce při přípravě a vyhodnocení písemných prací C. Příprava žáků na soutěže D. Příprava na přijímací zkoušky E. Spolupráce s učiteli 1. stupně F. Spolupráce se speciálním pedagogem práce s integrovanými dětmi G. Práce na přípravě DUM v rámci projektu Šafíkovy šablony. H. Rozvoj finanční gramotnosti žáků. I. Účast v projektu testování 5. a 9. tříd. 3. Soutěže ve školním roce 2012/13: 1. Matematická olympiáda okresní kolo mezi nejlépe umístěné žáky patří: 9.ročník: Jan Knor místo 6.ročník: Jakub Holčák místo Marcel Poruba místo Hana Trochtová místo 2. Pythagoriáda Robert Dresler 6. ročník - úspěšný řešitel okresního kola Tereza Šimsová 6.ročník úspěšný řešitel okresního kola 18

19 3. Matematický klokan - řešili všichni žáci ročníku Adéla Hrdá z 5. ročníku získala se 103 body 6. místo v okrese 4. Finanční gramotnost Družstvo ve složení Buchtová, Stodůlková, Heitlová získalo 4. místo v okresním kole Vypracovala: Mgr. Eva Goláňová Cizí jazyky: Členové: Bc. Edita Štenclová (AJ, NJ) Mgr. Hana Břoušková (AJ, NJ) Petra Štorková (AJ) Bc. Helena Palátová (AJ) Mgr. Elen Šoborová (AJ) Aj pro 1. stupeň Mgr. Alexandra Bahnerová (AJ) Mgr. Bohdana Mikulášková (AJ) Renata Wiesnerová (AJ) kroužky: anglický jazyk 1. ročníky, Renata Wiesnerová, Bc. Zuzana Němečková německý jazyk 5. ročníky, Mgr. Hana Břoušková Hodinová dotace anglického jazyka za týden: 1. ročník kroužek -1h 2. ročník 2h 3.-6., ročník 3h 7. ročník 3h + 2h konverzace 1x14 dní (spolupráce s rodilou mluvčí Elizabeth Woock) 9. ročník volitelná konverzace 1h (v rámci projektu peníze EU školám šablony ) Hodinová dotace německého jazyka za týden: (vyučován jako povinně volitelný předmět) ročníky 2h 5. ročníky kroužek -1h Výukové materiály pro anglický jazyk: Listen and Play with Animals 2 Angličtina pro 3. a 4. ročník ZŠ Hello kids (Zahálková) Project 1, 2, 3, 2. i 3. vydání (zahájen postupný přechod na novou edici) Výukové materiály pro německý jazyk: Start mit Max 1, 2 19

20 Deutsch mit Max 1,2 Soutěže, jakých jsme se ve školním roce zúčastnili: 1) Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo: kategorie 1: 1. místo Michaela Maňáková, 2. místo Lucie Stržínková, 3. místo Andrea Vykopalová a Helena Valentová kategorie 2: 1. místo Julie Michnová, 2. místo Petra Hoffmannová, Ondřej Hradil, 3. místo Kamila Jablonická 2) Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo: kategorie 1: Michaela Maňáková 15. místo, kategorie 2: Julie Michnová místo 3) Olympiáda v německém jazyce školní kolo: kategorie 1: 1. místo Helena Valentová a Kateřina Adzimová, 2. místo Samanta Slimáčková a Martina Vondrušková, 3. místo Martina Bartoňová kategorie 2: 1. místo Petra Hoffmannová, 2. místo Ondřej Hradil, 3. místo Martina Boráková. 4) Olympiáda v německém jazyce okresní kolo: kategorie 1: Helena Valentová 1. místo a Kateřina Adzimová 2. místo (pro nedostatek žáků v soutěži umístěny do samostatné kategorie), kategorie 2: Ondřej Hradil 4.místo a Petra Hoffmannová 5. místo. 5) Soutěž Krajská spolupráce krajské kolo (dále viz další akce): 1. stupeň tým Nikola Hrstková, David Stavinoha, Adam Marek 14. místo, tým Adéla Hrdá, Blanka Kohoutková, Julie Konvičná 12. místo, 2. stupeň tým Jana Hořelicová, Vendula Janíčková a Aneta Štveráková 5. místo s výhrou jazykového tábora, tým Vojtěch Jaremejko, Vojtěch Zámečník a Jaromír Janoško 15. místo. 6) Celostátní internetová soutěž v AJ Games4English, Jazyková škola MIRAMARE Olomouc: v rámci projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, PP prezentace My dream Job, Markéta Šomanová, Petra Hoffmannová, bez umístění. Další akce a projekty za cizí jazyky: 1) Evropský den jazyků září 2012, spolupráce s projektem Mluvíme jinou řečí a přece si rozumíme, při návštěvě Slováků u nás ve škole kvízy o českém a slovenském jazyce v jednotlivých třídách. 2) E-twinning projekt Toys are us listopad 2012 červen 2013, předprojekt plánovaného Comenius projektu, žáci vkládají na Twinspace fotostory a videa/prezentace o Krtkovi, spolupráce s Finskem a Chorvatskem 3) Přípravná návštěva projektu Comenius Finsko, Kiiminki, listopad 2012, získání grantu na tuto cestu; účast Hana Břoušková, Chorvatsko, Guadeloupe. 4) Podání žádosti o grant na Comenius projekt I, European, multilaterální partnerství škol po Evropě, únor 2013, spolupráce s Finskem (koordinátor), Chorvatskem, Polskem, Slovenskem a Guadeloupe (Francie). 5) Projekt Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji: od prosince 2012, zapojení rodilé mluvčí Elizabeth Woock do výuky konverzace 7. ročníků od března 2013, soutěž Krajská spolupráce tvoření prezentací na téma Zlínský kraj, získání televize s dotykovým rámečkem, dvou notebooků a SW Terrasoft 1-5. Projekt do roku 2015, již pracujeme na přípravě tzv. anglických dnů, které proběhnou na podzim

21 6) Projekt Učíme anglicky společně a efektivně: spolupráce s ISŠ COP, kde vzniklo metodické centrum, účast na metodických setkáních se základními i středními školami, možnost využívání odborné knihovny na ISŠ-COP s jazykovou a metodickou literaturou. 7) Práce na tzv. šablonách pokračuje na AJ i NJ, volitelná konverzace v 9. ročníku1x týdně a 1x týdně dělení 5.B na dvě skupinky dle výkonnosti v rámci individualizace. Vypracovala: Mgr. Hana Břoušková Tělesná výchova: Členové: Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Ondřej Fojtík V rámci tělesné výchovy se ve školním roce 2012/2013 uskutečnilo mnoho soutěžích a akcí, kterých se zúčastnili mimo jiné i žáci naší školy. Žákům se dařilo v atletických soutěžích, kde překonali řadu rekordů školy. V září proběhl Plavecký pohár ZŠ ve kterém naše škola vybojovala 2. místo. V říjnu proběhla okrsková kola v halové kopané. Starší žáci obsadili 3. místo, mladší žáci rovněž 3. místo. V tomto měsíci se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu družstev, zde jsme nezaznamenali žádný větší úspěch. V předkole CocaCola Cupu nás vyřadila na pokutové kopy ZŠ Vyhlídka a do dalších klání jsme se již neprobojovali. V listopadu se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo ve vybíjené dívek, naše děvčata obsadila 4. místo. Na ZŠ Masarykova proběhlo okrskové kolo chlapců. Hoši se umístili na 5.místě. Probíhal také turnaj v Orion florbal capu, kde se umístili pouze mladší žáci, kteří obsadili 1. místo a ml.dívky 3. místo. V prosinci se uskutečnilo okresní kolo v nohejbalu v Zašové, kde se naši hoši prezentovali 1. místem. V prosinci také proběhla na ZŠ Žerotínova Mikulášská laťka, kde se naši žáci ukázali jako výborní výškaři 1. místo: D.Musil, M.Šomanová a 2. místo V.Jaremejko a K. Holomková V lednu proběhly lyžařské výcviky celé školy. V tomto měsíci bylo také odehráno okrskové kolo v basketbalu straších žáků, kde jsme nezaznamenali větší úspěch a nepostoupili ze skupiny. V březnu jsme proběhlo okrskové kolo ve volejbalu starších hochů a dívek, kde jsme mezi děvčaty ani chlapci nezaznamenali větších úspěchů. V březnu byla zakončena Školská florbalová ligy, kde jsme letos vybojovali 4. místo. Proběhlo okresní kolo v Preventan cupu basketbal pro 6. a 7. ročníky. Děvčata obsadila 5. a chlapci 6. místo. V dubnu se konal tradičně ČEZ streethockey, kde jsme po mnoha letech opět postoupili do velkého finále v Ostravě mezi nejlepších 64 týmů z Moravy. V 21

22 minivolejbalu pro 6. a 7. třídy jsme obsadili 2. místo v okrese. Proběhl také Běh přes dva mosty, kde jsme zaznamenali individuální úspěchy. V květnu již probíhaly jen atletické soutěže. Okrskové kolo Poháru rozhlasu mladších i starších žáků skončilo pro naše žáky bez výrazného úspěchu. Zúčastnili jsme se také okresního kola Atletického čtyřboje, kde se nejlépe vedlo starším žákyním které v konkurenci 14. škol z okresu obsadili 5. místo. V červu se mladší a starší žáci zúčastnili okrskových kol v malé kopané, kde obsadili shodně 2. místo. Vypracoval: Mgr. Ondřej Fojtík Člověk a příroda: Členové: Mgr. Jana Veselá Mgr. Martina Bilová Mgr. Iva Doležalová Mgr. Eva Goláňová Úkoly vytýčené na školní rok 2012/13 byly splněny : 1. vyučovalo se podle připravených tématických plánů 2. svěřený inventář i stavy sbírek byly průběžně kontrolovány a doplňovány 3. zúčastnili jsme se okresních kol olympiád ze zeměpisu a chemie 4. proběhla školní kola fyzikální a astronomické olympiády 5. zapojili jsme se opět do soutěže Přírodovědný klokan 6. žáci 8. a 9. tříd se zapojili do celoroční soutěže Život a chemie organizované ISŠ COP Valašské Meziříčí ve spolupráci s firmami DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r. o., hlavním tématem soutěže byla voda 7. pokračovali jsme v celostátním programu Recyklohraní 8. zúčastnili jsme se oslav Dne Země v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, letošním tématem byla Chráněná krajinná oblast Beskydy 9. program EVVO v jednotlivých předmětech byl aktualizován 10. pracovali jsme s didaktickou technikou interaktivní tabule, dataprojektory 11. práce s interaktivními učebnicemi stále omezená 12. pokračovala práce na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT projekt Šafíkovy šablony 13. zaváděli jsme aktivizující metody do výuky vzhledem k rozvoji klíčových kompetencí 22

23 14. byly připraveny prostory přírodovědných učeben k rekonstrukci, která proběhne během hlavních prázdnin Výsledky soutěží a předmětových olympiád : Chemická olympiáda kat. D okresní kolo : Julie Michnová 9. A 7. místo Kamila Jablonická 9. A 9. místo Natálie Stodůlková 9. A 12. místo Marie Kurková 9. A 13. místo Zeměpisná olympiáda kat. A okresní kolo : Jakub Holčák 6. B 5. místo Zeměpisná olympiáda kat. B okresní kolo : Vladimír Maňas 7. A 5. místo Fyzikální olympiáda kat. C školní kolo 2 úspěšní řešitelé Jan Knor 9. A Julie Michnová 9. A Astronomická olympiáda školní kolo 10 úspěšných řešitelů nejúspěšnější : Kamila Jablonická 9. A Přírodovědný klokan kat. Kadet 19 řešitelů nejlepší řešitelé Ondřej Hradil 8. B Jan Knor 9. A Vojtěch Jaremejko 8. A Soutěž Život a chemie 20 žáků (celkový počet soutěžících 120) - 4. místo mezi zúčastněnými školami nejlepší žáci Kamila Jablonická 9. A 14. místo Adéla Maňasová 9. A 16. místo Martina Vymazalová 9. A 17. místo Marie Kurková 9. A 19. Místo Soutěž Co víme a nevíme o včelách a medvědech Zúčastnilo se 230 žáků ze 6 základních škol Starší kategorie Tříd - 1. místo 23

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více