VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : IČO: č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí / 0300 Šafaříkova Valašské Meziříčí Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2013 ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled učebních plánů a ŠVP Personální zabezpečení školy Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů DVPP Aktivita a prezentace školy na veřejnost Zprávy předmětových komisí Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací... 33

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Název organizace: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Právní subjekt od: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Milan Hendrych Zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Bilová IZO: Kontakt na zařízení: zssafarikova.cz Datum posledního zařazení do sítě škol: Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 550 žáků Školní družina IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 150 žáků od kapacita 200 žáků Školní klub IZO: identifikátor práv. osoby: Školní jídelna IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 700 strávníků Název a adresa zřizovatele Školská rada Město Valašské Meziříčí Náměstí 7,Valašské Meziříčí, PSČ , okres Vsetín Ing. Rostislav Frydrych zástupce města Alena Dvorská zástupce rodičů Mgr. Martina Bilová zástupce školy 3

4 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Pro žáky zdravotně oslabené zajišťuje škola v návaznosti na posudky dětských lékařů integraci ve třídách - individuální vzdělávací plán. Škola zřizuje pro žáky školy sama i ve spolupráci se Střediskem volného času (Domečkem) či Klubem přátel ZŠ Šafaříkova a dalšími subjekty zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže, v rámci nadstandardu umožňuje v prostorách vhodných pro pedagogickou činnost další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Zlínského kraje. 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 1. stupeň 1. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 3. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 5. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. stupeň 6. ročník Všude dobře u nás nejlépe 7. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 8. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 9. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pracovníků celkem: z toho mužů:... 8 žen: Pedagogičtí pracovníci celkem:.. 38 z toho učitelé: vychovatelé:... 7 asistenti pedagoga:... 2 THP:... 2 Dělnická povolání: Obchodně provozní pracovníci:.. 1 5

6 4. PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 : V letošním roce jsme udrželi vysoký počet dětí, které se dostavily k zápisu a opětovně se nám tak zvýší počet žáků ve školním roce následujícím (cca o 30). Zápis probíhal ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm (projekt NUV VIP III) a KPPP pracoviště Valašské Meziříčí, které jej již pravidelně zaštiťují metodicky. Zápis samotný je zároveň součástí školního projektu Prvňáci + deváťáci. Vycházející žáci z 9. tříd 2012/2013 umístění ve školách škola Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí K 5 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí M 2 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí H 1 Obchodní akademie Valašské Meziříčí M 8 Integrovaná střední škola a COP Valašské Meziříčí H 1 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí M 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín H 3 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín M 1 Střední škola Kostka s.r.o. M 2 Střední průmyslová škola polytechnická Zlín H 1 Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm H 1 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice L 1 Vysvětlivky : K Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) H Střední odborné vzdělání s výučním listem E Nižší střední odborné vzdělání Vycházející žáci ze 7. tříd 2012/2013 umístění ve školách Škola hlásilo se přijato nastoupí Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

7 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE ŠVP 7

8 8

9 9

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Martina Bilová, která splňuje potřebnou kvalifikaci. Práce metodika prevence vychází ze školní preventivní strategie. Naším cílem je dítě odpovědné za své vlastní chování. Snažíme se posilovat pozitivní vztahy ve třídách, vedeme žáky k osvojení si postupů, jak řešit vypjaté životní situace a jak vzdorovat negativním vlivům okolí. V tomto školním roce se do volnočasových aktivit organizovaných školou zapojilo všichni žáci naší školy. Aktivit zaměřených přímo na oblast prevence pak asi 85% žáků. MPP pro daný rok byl v bodu plán hlavních aktivit splněn. Témata prevence byla zařazena do jednotlivých tématických plánů, zapracována do třídnických hodin, které se konaly pravidelně každý týden i akcí organizovaných školou. Dále pokračoval monitoring školního klimatu sadou dotazníků pro žáky, prováděných školním psychologem. Pedagogičtí pracovníci měli možnost vybrat si z nabídky programů v rámci DVPP. Všechny dostupné metodické materiály z oblasti primární i sekundární prevence jsou všem pedagogickým pracovníkům přístupné. Dle MPP se uskutečnila i většina z naplánovaných jednorázových akcí: 1. ročník Bezpečná cesta do školy (Městská policie V.M.) 2. ročník Policista je náš kamarád (Policie ČR) 3. ročník Vztahy v naší třídě (KPPP) 4. ročník Dopravní výchova (SVČ Domeček) 5. ročník Bezpečné chování (Policie ČR) 6. ročník Riziko internetu, kyberšikana (MúVM manažerka prevence kriminality) Dospívání (Poradna pro ženy a dívky) 7. ročník Poruchy příjmu potravy (psych.) NPZ Zastávka seznámení s činností Riziko internetu, kyberšikana (MúVM manažerka prevence kriminality) 8. ročník Život v závislosti (Most) NPZ Zastávka seznámení s činností 9. ročník Stát se zodpovědným (K2) Kurz sebeobrany (Městská policie V.M.) 2. stupeň a 5. ročník výuka k různosti (projekt ESF) Nad plán proběhly v červnu besedy všech tříd 2. stupně v rámci Cykloběhu za Českou republiku bez drog, který pořádá občanské sdružení Řekni NE drogám Řekni ANO životu. V tomto školním roce jsme v říjnu uskutečnili, ve spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídním učitelem, dvoudenní 10

11 adaptační pobyt žáků 6. tříd, který monitoroval sociální klima třídy a měl pomoci při práci třídnímu učiteli. Pobyt se uskutečnil ve středisku Školka ve Velkých Karlovicích. Formou her a různých činností, do kterých se zapojili všichni zúčastnění / jak děti tak i dospělí /, ukázal třídnímu učiteli jak pracovat s celou třídou a umožnil mu lépe poznat svoji novou třídu a rozkrýt vztahy mezi nimi. Adaptační pobyt byl přínosem a budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Plánujeme jej v září říjnu opět pro 6. třídy, při přechodu z prvního stupně na druhý a tak chceme umožnit třídnímu učiteli a celé třídě se navzájem poznat. Ve 4. ročníku došlo ke sloučení tříd, ze tří na dvě. Z tohoto důvodu proběhly na začátku školního roku i adaptační pobyty těchto sloučených tříd. Aktivity zaměřené na vzájemné poznávání se, na vytvoření kamarádských vazeb vedli třídní učitelé ve spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem (ve třídách jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti volnočasových aktivit, jejichž význam je pro účinné naplnění preventivního programu podstatný, jsme opět rozšířili nabídku v rámci odpoledních i víkendových akcí. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny v oblasti sportovní ucelená řada sportovních aktivit (míčové hry, základy horolezectví, cyklistika, lyžování, šprtec), - v oblasti společenskovědní pak Spaní ve škole, spojené s různými kulturními programy ( Noc s Andersenem, Vánoce, Velikonoce, ). Další akce směřované na vhodné využití volného času: návštěvy divadla ve Zlíně, Tvořivé odpoledne (vánoční a velikonoční), Drakiáda, Dětský den, Tancshow, akademie Ježíšek u Šafaříků všechny tyto akce byly otevřenými projekty pro celou rodinu a pro kladný ohlas ze strany rodičů budeme v následujícím roce v podobných akcích pokračovat. Spolupráce s rodiči se rozvinula v oblasti organizování mimoškolních aktivit, např. cyklistických výletů. V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat spoustu kroužků, které probíhaly v rámci školního klubu a ve spolupráci s SVČ Domeček. Byly to např. florbal, házená a volejbal, výtvarné kroužky, Dřevařský kroužek, kroužek Nj.... V rámci vícedenních akcí byla problematika prevence začleněna do programů škol v přírodě a školních výletů (šikana ve třídě, návykové látky). Nově jsme letos navázali úspěšnou spolupráci s Občanským sdružením MADIO, které na naší škole uskutečnilo intervenční programy ve dvou třídách. Mgr.Martina Bilová školní metodik prevence 11

12 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DVPP škol. rok 2012/2013 měsíc poř. č. číslo akce datum jméno a příjmení místo konání akce Prosinec Mgr. Milan Hendrych Zlín Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství únor Mgr. Milan Hendrych Vsetín Změnx právních předpisů ve školství od 1. ledna Jan Kopřiva Tre Valli Instruktorský lyžařský kurz 39525/ Mgr. Karla Strážnická OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti Březen 39525/ / Mgr. Marcela Ondruchová Mgr. Irena Jíchová OAVŠO Valašské Meziříčí OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti Základy zanalostéí typu osobnosti 39525/ Klára Mikulášková OAVŠO Valašské Meziříčí Základy zanalostéí typu osobnosti 38912/ Mgr. Hana Břoušková Vsetín Angličtina pro děti efektivně - Aj pro nejmenší" 5529/ Mgr. Eva Goláňová Olomouc Globální mapa světa a významných regionů Duben 49989/ Mgr. Martina Bilová Vsetín Jednoduché chemické experimenty / Mgr. Eva Goláňová Olomouc Globální akademie, tř. Spojenců květen 40315/ / Mgr. Hana Břoušková Mgr. Barbora Farkašová Nový Jičín ZŠ Šafaříkova Rozvíjení čtenářské gramotnosti Písmo Comenia Script 12

13 12151/ Mgr. Petr Garzina ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Bohdana Mikulášková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Karla Strážnická ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Jitka Michnová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Zuzana Němečková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Alexandra Bahnerová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Lenka Šimčíková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Kateřina Večerková ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Irena Jíchová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Mgr. Jiří Kohout ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 12151/ Marcela Ondruchová ZŠ Šafaříkova Písmo Comenia Script 49989/ Bc. Helena Palátová Vsetín Pohádka nás naučí / Bc. Edita Štenclová Vsetín Pohádka nás naučí 8. AKTIVITA A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Tradičně jsme pro rodiče a děti uspořádali jarní školní karneval, organizovali akce ke Dni matek, předvánoční celoškolní besídku Ježíšek u Šafaříků. Snažíme se informovat ostatní o naší práci i formou článků v regionálním tisku a zvaním místní televizní stanice na akce pořádané školou. Dále jsme uskutečnili Den naruby, Tvořivá odpoledne ve školní družině, Den otevřených dveří. Žáci se podílí se na správě stránek školy na Internetu (www.zssafarikova.cz), kde má široká veřejnost možnost seznámit se s plány školy i s vlastní tvůrčí prací dětí. Stejně informujeme na těchto stránkách i o ostatních školních i mimoškolních výsledcích a plánech. 13

14 Pravidelně vztyčujeme svou vlastní vlajku při významných společenských událostech, všechny společné akce zahajujeme svou vlastní školní hymnou a nejlepší žáci z každé třídy jsou na konci každého školního roku odměňování tričkem se znakem naší školy. Při informování rodičů o chování a prospěchu jejich dětí se osvědčil systém hovorových hodin s rodiči. Tradiční kolektivní třídní schůzky jsou konány jen před klasifikačními obdobími a v případě potřeby před třídními akcemi. Rodiče dětí zapsaných do prvních tříd mají společné schůzka s budoucí třídní učitelkou a zástupcem vedení školy. Osvědčuje se otevřenost školy vůči rodičům tak, jak již bylo vzpomenuto dříve - dny otevřených dveří, možnost navštívit výuku, pravidelné konzultační hodiny výchovné poradkyně doprovázené službami vlastního školního psychologa přímo na škole a v rámci protidrogové prevence a boji proti kriminalitě i besedy s okresním kurátorem a absolvování tzv.adaptačních kurzů. 9. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ: 1.stupeň Členové MS 1.-2.tříd: Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Alexandra Bahnerová Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Karla Strážnická Mgr. Jitka Michnová Mgr. Marcela Ondruchová Členové MS tříd: Mgr. Irena Jíchová Mgr. Zdenka Dočkalová Mgr. Jiří Kohout Mgr. Petr Garzina Bc. Kateřina Večerková Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Miroslava Vašutová Úkoly vytyčené v plánu MS 1.stupně na šk.rok 2012/2013 byly splněny. Již třetím rokem úspěšně pokračujeme v projektu Comenia Script, všichni učitelé 1.stupně absolvovali vzdělávací program Písmo Comenia Script, na jehož základě jsou oprávněni toto písmo vyučovat. Díky šk. spec. ped. centru se nám daří zkvalitňovat výuku žáků se specifickými poruchami učení a nadaných dětí. Na 1.stupni se uskutečnila řada akcí a soutěží, které jsme pořádali ve spolupráci se školní družinou, učiteli 2.stupně nebo samostatně. Již tradičně k nim patří časté spaní ve škole, Drakiáda, strašidelný Halloween, Ježíšek u Šafaříků, recitační soutěž, lyžařský výcvik 1.-3.ročníků na Sachově Studánce a 4.-5.ročníků na Makově, karneval, Dětský den, škola v přírodě, vernisáž prací žáků výtvarných kroužků. 14

15 Naši žáci se zúčastnili mnoha soutěží pořádaných jinými organizacemi s místní i celostátní působností. Výsledky soutěží Sportovní 1. Odznak všestrannosti atletických vítězů(ovov) Okresní kolo Ročník 2003 : Natálie Paťavová 1.místo Ellen Marklová 2.místo Jan Nerušil 1.místo Alexandr Paťava 2.místo Ročník 2002 : Daniel Žvak 2.místo Ročník 2001 : Vojtěch Kristýn 1.místo Krajské kolo Ročník 2003 : Natálie Paťavová 1.místo Ellen Marklová 2.místo Alexandr Paťava 1.místo Jan Nerušil 2.místo Ročník 2001 : Vojtěch Kristýn 2.místo Do celostátního kola OVOV, které proběhne v září 2013 v Praze postupují: Natálie Paťavová, Ellen Marklová, Alexandr Paťava, Jan Nerušil 2. Preventan cup(vybíjená) Okresní kolo dívky 5.místo 3. MC Donaldś cup(minikopaná) Okrskové kolo ml.žáci 1.místo okresní kolo ml.žáci 2.místo 4. Běh ZŠ Žerotínova 3.roč. Ellen Marklová Petr Grygar 4.roč. Natálie Paťavová Petr Adzima Daniel Žvak Erik Nevrla 5.roč. Kateřina Fučková Vojtěch Kristýn Daniel Smékal 1.místo 3.místo 1.místo 1.místo 2.místo 3.místo 2.místo 1.místo 2.místo 5. Atletická všestrannost Okrskové kolo chlapci 1.místo dívky 2.místo Recitační 1. Krásenský zvoneček 2.místo pro ZŠ Šafaříkova Nikola Švecová 2.místo 2.Recitační soutěž Okrskové kolo Marek Latta 3.místo Linda Lattová 1.místo Čestné uznání Dominik Cep, Kryštof Konvičný Okresní kolo Marek Latta 3.místo 15

16 Linda Lattová 1.místo Krajské kolo Linda Lattová 1.místo ( postup do celostátního kola ) 3. Chrám a tvrz Kryštof Konvičný čestné uznání Výtvarné 1. Besip Natálie Paťavová 1.místo Hana Vybíralová 2.místo Adam Marek 2.místo Věra Kořístková 3.místo 2. Lidice Karin Masaříková čestné uznání Adéla Podzemná čestné uznání Monika Koloničná čestné uznání 3. Žáci 3.A a 5.B vystavovali obrázky na téma Velikonoce a Den stromů v zámku Lešná odměnou byl volný vstup pro celé třídní kolektivy V průběhu školního roku se žáci zúčastnili i jiných soutěží, ve kterých nedosáhli na stupně vítězů. Zpracovala : Mgr. Irena Jíchová, Mgr. Barbora Farkašová Český jazyk Členové : Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Lada Zichová Začátek školního roku byl ve znamení tvorby tématických plánů. Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka. Literární soutěže Miroslav Kabela kateg. do 15 let ( zasláno 8 prací ) Čestné uznání - Josef Mocňák (8.A) O poklad strýca Juráša : 2.místo Ondřej Hradil Recitační soutěže Školní kolo recitační soutěže : 30 soutěžících ve SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí - okrskové kolo - - II. kateg. Linda Lattová - 1.místo - III. kateg. sourozenci Miloslav a Eliška Riedelovi - čestné uznání - IV.kategorie - Ondřej Hradil - 3.místo 16

17 Okresní kolo Linda Lattová - 1.místo a Ondřej Hradil - 3. místo - oba postup do krajského kola v Uherském Hradišti krajské kolo- Uherské Hradiště - Linda Lattová, žákyně 4.třídy, a Ondřej Hradil z 8.B byli vybráni za Zlínský kraj ve svých kategoriích na celostátní přehlídku v uměleckém přednesu ve Svitavách červen - celostátní přehlídka - Svitavy 20.ročník soutěže Chrám i tvrz 5.4. v Domě kultury ve Vsetíně - Eliška Riedelová -čestné uznání a Ondřej Hradil obsadil 1.místo XXII. ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček III. kategorie - Ondřej Hradil - 2.místo Olympiáda ČJ Školní kolo žáci 8. a 9.roč. Okresní kolo Jan Knor (9.roč.) 9.místo Jiné aktivity Besedy v knihovně 1.-8.ročník ( vybraná témata) Divadlo Zlín - předplatné Neklan.cz aneb ze Starých pověstí Sen noci svatojánské Starci na chmelu Palubní deník Hanzelky a Zikmunda Mimo předplatné Beskydské divadlo Nový Jičín: Bílá nemoc (9.roč.) Misantrop (8.roč.) Příprava na přij. zkoušky 9. třídy Multikulturní výchova zájezd do Osvětimi (8. a 9.roč.) Projekt Afrika Africe ( adopce na dálku) Příspěvky do médií Ježíšek u Šafaříků scénář, příprava moderátorů Zpracovala: Mgr. A. Erbanová Polociková 17

18 Matematika, ICT: Členové: Mgr. Milan Hendrych (M 8.B) Mgr. Eva Goláňová (M 8.A, 9.B) Mgr. Martina Bilová ( M 8.B, 7.B) Mgr. Tomáš Brňovják (informatika 5.B, 8.A, volitelná informatika ročník ) Mgr. Ivana Doležalová( M 7.A,B, M 9.A Cv M 9.) Mgr. Elen Šoborová (M 6.A,B; informatika 5.A Mgr. Ondřej Fojtík ( informatika 5.A, 8.B) 1. Počty hodin: Matematika ročník 4 h ročník 1h povinný volitelný předmět Informatika 5 ročník 1 h 8. ročník 1h ročník 1h volitelného předmětu cvičení z M 9. ročník 1 h povinně volitelný a nepovinný 2. Úkoly plněné ve školním roce 2012/13: A. Příprava tématických plánů B. Spolupráce při přípravě a vyhodnocení písemných prací C. Příprava žáků na soutěže D. Příprava na přijímací zkoušky E. Spolupráce s učiteli 1. stupně F. Spolupráce se speciálním pedagogem práce s integrovanými dětmi G. Práce na přípravě DUM v rámci projektu Šafíkovy šablony. H. Rozvoj finanční gramotnosti žáků. I. Účast v projektu testování 5. a 9. tříd. 3. Soutěže ve školním roce 2012/13: 1. Matematická olympiáda okresní kolo mezi nejlépe umístěné žáky patří: 9.ročník: Jan Knor místo 6.ročník: Jakub Holčák místo Marcel Poruba místo Hana Trochtová místo 2. Pythagoriáda Robert Dresler 6. ročník - úspěšný řešitel okresního kola Tereza Šimsová 6.ročník úspěšný řešitel okresního kola 18

19 3. Matematický klokan - řešili všichni žáci ročníku Adéla Hrdá z 5. ročníku získala se 103 body 6. místo v okrese 4. Finanční gramotnost Družstvo ve složení Buchtová, Stodůlková, Heitlová získalo 4. místo v okresním kole Vypracovala: Mgr. Eva Goláňová Cizí jazyky: Členové: Bc. Edita Štenclová (AJ, NJ) Mgr. Hana Břoušková (AJ, NJ) Petra Štorková (AJ) Bc. Helena Palátová (AJ) Mgr. Elen Šoborová (AJ) Aj pro 1. stupeň Mgr. Alexandra Bahnerová (AJ) Mgr. Bohdana Mikulášková (AJ) Renata Wiesnerová (AJ) kroužky: anglický jazyk 1. ročníky, Renata Wiesnerová, Bc. Zuzana Němečková německý jazyk 5. ročníky, Mgr. Hana Břoušková Hodinová dotace anglického jazyka za týden: 1. ročník kroužek -1h 2. ročník 2h 3.-6., ročník 3h 7. ročník 3h + 2h konverzace 1x14 dní (spolupráce s rodilou mluvčí Elizabeth Woock) 9. ročník volitelná konverzace 1h (v rámci projektu peníze EU školám šablony ) Hodinová dotace německého jazyka za týden: (vyučován jako povinně volitelný předmět) ročníky 2h 5. ročníky kroužek -1h Výukové materiály pro anglický jazyk: Listen and Play with Animals 2 Angličtina pro 3. a 4. ročník ZŠ Hello kids (Zahálková) Project 1, 2, 3, 2. i 3. vydání (zahájen postupný přechod na novou edici) Výukové materiály pro německý jazyk: Start mit Max 1, 2 19

20 Deutsch mit Max 1,2 Soutěže, jakých jsme se ve školním roce zúčastnili: 1) Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo: kategorie 1: 1. místo Michaela Maňáková, 2. místo Lucie Stržínková, 3. místo Andrea Vykopalová a Helena Valentová kategorie 2: 1. místo Julie Michnová, 2. místo Petra Hoffmannová, Ondřej Hradil, 3. místo Kamila Jablonická 2) Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo: kategorie 1: Michaela Maňáková 15. místo, kategorie 2: Julie Michnová místo 3) Olympiáda v německém jazyce školní kolo: kategorie 1: 1. místo Helena Valentová a Kateřina Adzimová, 2. místo Samanta Slimáčková a Martina Vondrušková, 3. místo Martina Bartoňová kategorie 2: 1. místo Petra Hoffmannová, 2. místo Ondřej Hradil, 3. místo Martina Boráková. 4) Olympiáda v německém jazyce okresní kolo: kategorie 1: Helena Valentová 1. místo a Kateřina Adzimová 2. místo (pro nedostatek žáků v soutěži umístěny do samostatné kategorie), kategorie 2: Ondřej Hradil 4.místo a Petra Hoffmannová 5. místo. 5) Soutěž Krajská spolupráce krajské kolo (dále viz další akce): 1. stupeň tým Nikola Hrstková, David Stavinoha, Adam Marek 14. místo, tým Adéla Hrdá, Blanka Kohoutková, Julie Konvičná 12. místo, 2. stupeň tým Jana Hořelicová, Vendula Janíčková a Aneta Štveráková 5. místo s výhrou jazykového tábora, tým Vojtěch Jaremejko, Vojtěch Zámečník a Jaromír Janoško 15. místo. 6) Celostátní internetová soutěž v AJ Games4English, Jazyková škola MIRAMARE Olomouc: v rámci projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, PP prezentace My dream Job, Markéta Šomanová, Petra Hoffmannová, bez umístění. Další akce a projekty za cizí jazyky: 1) Evropský den jazyků září 2012, spolupráce s projektem Mluvíme jinou řečí a přece si rozumíme, při návštěvě Slováků u nás ve škole kvízy o českém a slovenském jazyce v jednotlivých třídách. 2) E-twinning projekt Toys are us listopad 2012 červen 2013, předprojekt plánovaného Comenius projektu, žáci vkládají na Twinspace fotostory a videa/prezentace o Krtkovi, spolupráce s Finskem a Chorvatskem 3) Přípravná návštěva projektu Comenius Finsko, Kiiminki, listopad 2012, získání grantu na tuto cestu; účast Hana Břoušková, Chorvatsko, Guadeloupe. 4) Podání žádosti o grant na Comenius projekt I, European, multilaterální partnerství škol po Evropě, únor 2013, spolupráce s Finskem (koordinátor), Chorvatskem, Polskem, Slovenskem a Guadeloupe (Francie). 5) Projekt Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji: od prosince 2012, zapojení rodilé mluvčí Elizabeth Woock do výuky konverzace 7. ročníků od března 2013, soutěž Krajská spolupráce tvoření prezentací na téma Zlínský kraj, získání televize s dotykovým rámečkem, dvou notebooků a SW Terrasoft 1-5. Projekt do roku 2015, již pracujeme na přípravě tzv. anglických dnů, které proběhnou na podzim

21 6) Projekt Učíme anglicky společně a efektivně: spolupráce s ISŠ COP, kde vzniklo metodické centrum, účast na metodických setkáních se základními i středními školami, možnost využívání odborné knihovny na ISŠ-COP s jazykovou a metodickou literaturou. 7) Práce na tzv. šablonách pokračuje na AJ i NJ, volitelná konverzace v 9. ročníku1x týdně a 1x týdně dělení 5.B na dvě skupinky dle výkonnosti v rámci individualizace. Vypracovala: Mgr. Hana Břoušková Tělesná výchova: Členové: Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Ondřej Fojtík V rámci tělesné výchovy se ve školním roce 2012/2013 uskutečnilo mnoho soutěžích a akcí, kterých se zúčastnili mimo jiné i žáci naší školy. Žákům se dařilo v atletických soutěžích, kde překonali řadu rekordů školy. V září proběhl Plavecký pohár ZŠ ve kterém naše škola vybojovala 2. místo. V říjnu proběhla okrsková kola v halové kopané. Starší žáci obsadili 3. místo, mladší žáci rovněž 3. místo. V tomto měsíci se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu družstev, zde jsme nezaznamenali žádný větší úspěch. V předkole CocaCola Cupu nás vyřadila na pokutové kopy ZŠ Vyhlídka a do dalších klání jsme se již neprobojovali. V listopadu se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo ve vybíjené dívek, naše děvčata obsadila 4. místo. Na ZŠ Masarykova proběhlo okrskové kolo chlapců. Hoši se umístili na 5.místě. Probíhal také turnaj v Orion florbal capu, kde se umístili pouze mladší žáci, kteří obsadili 1. místo a ml.dívky 3. místo. V prosinci se uskutečnilo okresní kolo v nohejbalu v Zašové, kde se naši hoši prezentovali 1. místem. V prosinci také proběhla na ZŠ Žerotínova Mikulášská laťka, kde se naši žáci ukázali jako výborní výškaři 1. místo: D.Musil, M.Šomanová a 2. místo V.Jaremejko a K. Holomková V lednu proběhly lyžařské výcviky celé školy. V tomto měsíci bylo také odehráno okrskové kolo v basketbalu straších žáků, kde jsme nezaznamenali větší úspěch a nepostoupili ze skupiny. V březnu jsme proběhlo okrskové kolo ve volejbalu starších hochů a dívek, kde jsme mezi děvčaty ani chlapci nezaznamenali větších úspěchů. V březnu byla zakončena Školská florbalová ligy, kde jsme letos vybojovali 4. místo. Proběhlo okresní kolo v Preventan cupu basketbal pro 6. a 7. ročníky. Děvčata obsadila 5. a chlapci 6. místo. V dubnu se konal tradičně ČEZ streethockey, kde jsme po mnoha letech opět postoupili do velkého finále v Ostravě mezi nejlepších 64 týmů z Moravy. V 21

22 minivolejbalu pro 6. a 7. třídy jsme obsadili 2. místo v okrese. Proběhl také Běh přes dva mosty, kde jsme zaznamenali individuální úspěchy. V květnu již probíhaly jen atletické soutěže. Okrskové kolo Poháru rozhlasu mladších i starších žáků skončilo pro naše žáky bez výrazného úspěchu. Zúčastnili jsme se také okresního kola Atletického čtyřboje, kde se nejlépe vedlo starším žákyním které v konkurenci 14. škol z okresu obsadili 5. místo. V červu se mladší a starší žáci zúčastnili okrskových kol v malé kopané, kde obsadili shodně 2. místo. Vypracoval: Mgr. Ondřej Fojtík Člověk a příroda: Členové: Mgr. Jana Veselá Mgr. Martina Bilová Mgr. Iva Doležalová Mgr. Eva Goláňová Úkoly vytýčené na školní rok 2012/13 byly splněny : 1. vyučovalo se podle připravených tématických plánů 2. svěřený inventář i stavy sbírek byly průběžně kontrolovány a doplňovány 3. zúčastnili jsme se okresních kol olympiád ze zeměpisu a chemie 4. proběhla školní kola fyzikální a astronomické olympiády 5. zapojili jsme se opět do soutěže Přírodovědný klokan 6. žáci 8. a 9. tříd se zapojili do celoroční soutěže Život a chemie organizované ISŠ COP Valašské Meziříčí ve spolupráci s firmami DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r. o., hlavním tématem soutěže byla voda 7. pokračovali jsme v celostátním programu Recyklohraní 8. zúčastnili jsme se oslav Dne Země v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, letošním tématem byla Chráněná krajinná oblast Beskydy 9. program EVVO v jednotlivých předmětech byl aktualizován 10. pracovali jsme s didaktickou technikou interaktivní tabule, dataprojektory 11. práce s interaktivními učebnicemi stále omezená 12. pokračovala práce na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT projekt Šafíkovy šablony 13. zaváděli jsme aktivizující metody do výuky vzhledem k rozvoji klíčových kompetencí 22

23 14. byly připraveny prostory přírodovědných učeben k rekonstrukci, která proběhne během hlavních prázdnin Výsledky soutěží a předmětových olympiád : Chemická olympiáda kat. D okresní kolo : Julie Michnová 9. A 7. místo Kamila Jablonická 9. A 9. místo Natálie Stodůlková 9. A 12. místo Marie Kurková 9. A 13. místo Zeměpisná olympiáda kat. A okresní kolo : Jakub Holčák 6. B 5. místo Zeměpisná olympiáda kat. B okresní kolo : Vladimír Maňas 7. A 5. místo Fyzikální olympiáda kat. C školní kolo 2 úspěšní řešitelé Jan Knor 9. A Julie Michnová 9. A Astronomická olympiáda školní kolo 10 úspěšných řešitelů nejúspěšnější : Kamila Jablonická 9. A Přírodovědný klokan kat. Kadet 19 řešitelů nejlepší řešitelé Ondřej Hradil 8. B Jan Knor 9. A Vojtěch Jaremejko 8. A Soutěž Život a chemie 20 žáků (celkový počet soutěžících 120) - 4. místo mezi zúčastněnými školami nejlepší žáci Kamila Jablonická 9. A 14. místo Adéla Maňasová 9. A 16. místo Martina Vymazalová 9. A 17. místo Marie Kurková 9. A 19. Místo Soutěž Co víme a nevíme o včelách a medvědech Zúčastnilo se 230 žáků ze 6 základních škol Starší kategorie Tříd - 1. místo 23

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více