EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ"

Transkript

1 EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ Dne zorganizovala naše škola exkurzi do Vídně. Zájezdu se zúčastnily třídy oborů SCR, NS, další ţáci školy a pedagogický doprovod Mgr. H. Schwarzová, Mgr. J. Vyskočilová a Mgr. M. Kulhánková. Cestou do Rakouska jsme zastavili v Mikulově. Poté, co jsme se ocitli na území Rakouska, se nám naskytnul pohled na větrné elektrárny. Naší první zastávkou v rakouské metropoli byl zámek Schönbrunn, kde jsme se vypravili na procházku přilehlým parkem. Ten nás zaujal svou rozlohou. Součástí parku byla i zoologická zahrada, o které se praví, ţe je nejstarší v Evropě. Poté jsme se autobusem dopravili k Hofburgu, královského sídla Habsburků. Na zdejším nádvoří jsme byli svědky návštěvy íránského velvyslance. Následovala pěší prohlídka centrem Vídně. Viděli jsme známou Vídeňskou operu, Parlament, Burgtheater, barokní kostel Karlskirche, dóm sv.štěpána, Korutanskou třídu. Navštívili jsme hotel Sacher a velmi známou vídeňskou cukrárnu Deml. Mnozí z nás neodolali a některé výrobky, včetně proslulého dortu si odvezli Sacher domů. Exkurze pokračovala pěšky velmi známou ulicí Mariahilfestraβe, kde se nacházejíobchody světoznámých značek, restaurace a Fastfoody. Naší další zastávkou byly úţasné vánoční trhy před budovou vídeňské radnice. Ze stánků se linula vůně kandovaného ovoce, perníčků, vánočního punče nebo pečených kaštanů doprovázená vánoční hudbou a osvětlením. V brzkých večerních hodinách následoval odjezd do Ostravy. Všechny účastníky zájezdu zaujal obdivuhodný pohled na večerní Vídeň. Exkurze se nám velmi líbila a těšíme se na další příleţitosti, kdy budeme moci v rámci naší školy vycestovat do zahraničí. Za třidu NS1 Jan Kaláb & Jakub Močidlan

2 STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY - PROJEKT MF DNES Ve školním roce 2010/2011 se ţáci 2. ročníků opět zapojili do projektu vyhlášeného MF Dnes pod názvem Studenti čtou a píší noviny. Studenti třídy SCR 2 a ČKM 2 pracovali ve výuce po dobu 6 týdnů s denním tiskem, zpracovávali informace a také měli moţnost vyjádřit vlastní názory na stránkách největšího českého deníku. V době od do bylo ţákům denně bezplatně dodáváno 60 výtisků novin. Redakce zadala k zamyšlení postupně 3 témata. Nejlepší práce byly publikovány na celostátní straně i v regionálních přílohách, veškeré příspěvky byly umístěny na internetových stránkách MF DNES. Do projektu se mohli zapojit všichni studenti naší školy. Jako patron projektu jsem přeposlala do redakce 9 příspěvků. Nejvíce studentů se vyjádřilo k prvnímu tématu s názvem Patří sexuální výchova do škol?, zadanému jiţ Druhé téma (Ne)zbytný alkohol zpracovalo 18 studentů, nad třetím tématem s názvem Čtu knihu. Jsem normální? přemýšlelo 23 jedinců. Studenti mohli začít ihned při dodávce prvních výtisků novin porovnávat svoje názory s názory svých vrstevníků. Spolupráce s denním tiskem se zřejmě stane tradicí, jelikoţ se naše škola zúčastnila jiţ 4. ročníku. Mgr. Dagmar Jínová patron projektu Připojuji příspěvek studenta naší školy. ČTU KNIHU. JSEM NORMÁLNÍ? Kniha nám přináší poznání, poskytuje moţnost utéct od reality a zapomenout na problémy. V knize si kaţdý najde to své, ale samozřejmě jen tehdy, má-li zájem. Určitě je důleţité probouzet zájem o četbu jiţ od dětství. Já jsem to štěstí měl. Moje babička mi přečetla spoustu knih a já jsem se k nim v době, kdy uţ jsem uměl číst, rád vracel. Nemohu říci, ţe bych četl mnoho, ale dobrodruţnou knihu si přečtu rád. Myslím si, ţe mladí lidé čtou méně neţ ti starší. Dnešní mládeţ totiţ uznává jiný způsob zábavy a chození do knihoven jaksi není dost in. Na některých školách dokonce upustili od povinné četby, protoţe ani ta nedonutí studenta k četbě, vţdyť přece stačí kliknout na Internet a mám celý čtenářský deník - a bez čtení. Pak se ani nemůţeme divit, ţe mnoho školáků má problém porozumět psanému textu. Nedívejme se proto na knihu jako na tlustý balík papíru, který musíme přečíst. Zkusme si najít ţánr, který nás chytne a snad částečně nahradí počítač a televizi. Pro knihu by to bylo malé vítězství. Martin Staš, ţák třídy ČKM2

3 NÁVŠTĚVA ANGLICKÝCH DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Za účelem zkvalitnění a zpestření výuky anglického jazyka ve čtyřletých učebních a studijních oborech byla Ing. Peňázovou v letošním školním roce zajištěna návštěva 3 divadelních představení. Nejprve v listopadu 2010 skupina 20 studentů ze tříd ČKM3, ČKM4 a SCR4 spojila návštěvu hry Dva chudáci Rumuni, co nemluvěj polsky v divadle Na zábradlí s jednodenní návštěvou Prahy. V předvánočním čase pak třídy ČKM3, ČKM4, SCR3 a SCR4 shlédly představení Williama Shakespeara Midsummer Night s Dream, pořádané agenturou Dominotheater v DK Korunka v Ostravě Mariánských horách. Stejná agentura pak nacvičila i Shakespearovu hru Romeo and Juliet a studenti tříd ČKM3, SCR2 a SCR3 navštívili toto představení na stejném místě 11. dubna Všechny tři akce byly studenty přijaty nadšeně. Všichni vyjadřovali radost z porozumění cizojazyčnému textu a přání mít moţnost si podobné zpestření výuky dopřát i příští rok. Zpracovala: Ing. Drahomíra Peňázová

4 NOVÉ METODY II, III KRITICKÉ MYŠLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Vzdělávacím modulem Nové metody II, III Kritické myšlení jsme navázali na předchozí aktivity a zúročili jsme dosavadní vědomosti a dovednosti. S 64 hodinovým modulem jsme začali v březnu 2010 a poslední víkendový seminář se konal v listopadu téhoţ roku. Víkendová setkání probíhala v příjemném prostředí Krajského vzdělávacího a informačního centra v Ostravě pod vedením zkušeného lektorského týmu PhDr.Libor Kyncl Mgr. Beata Kynclová. V prvním bloku semináře se poprvé všech 22 zúčastněných učitelů setkalo s pojmem kritické myšlení a získali přehled o moţnostech a významu plánování výuky třífázovým modelem učení (evokace uvědomění reflexe). Po teoretickém úvodu se učitelé postupně seznamovali s inovativními didaktickými technikami Znalostní kooperativní bingo, Myšlenková mapa, Poslední slovo patří mně, Dvojitý zápisník, Kostka, INSERT, Pětilístek, Diamant, Párové čtení, Alfa box, Kooperativní učení, Vennův diagram, T-graf, Třífázový rozhovor, Kmeny a kořeny, Čítárna, Sněhová koule, Návštěvníci, aj. Ve druhé části modulu, která probíhala v prvním pololetí školního roku 2010/2011 byl vymezen prostor pro výměnu zkušeností učitelů z aplikace didaktických metod do výuky. Pedagogové popisovali bezprostřední reakce z konkrétních vyučovacích hodin, kdy se učili pracovat netradičním způsobem a pouţívali některé z nastudovaných aktivit. Během těchto diskuzí získali lektoři, realizátoři projektu i samotní učitelé cennou zpětnou vazbu o přínosech efektivního plánování výuky. Pozitivní bylo zjištění, ţe nové metody aktivizují i ty ţáky, kteří se do klasického způsobu výuky nezapojují. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

5 VYTVOŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE A MECHANIZMŮ DISEMINACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Tato klíčová aktivita byla rozčleněna do tří fází. V první fázi si pedagogové třídili a systematizovali informace a poznatky získané prostřednictvím vzdělávacího modulu Nové metody II, III Kritické myšlení. Také se připravovali na realizaci vyučovacích hodin s dodrţením principů třífázového modelu plánování výuky (E-U-R). Nejprve 22 učitelů (účastníků vzdělávacího modulu) zařazovalo moderní didaktické metody do výuky poněkud ţivelně. Potřebovali si ověřit reakce ţáků na inovativní styl výuky, délku přípravy a také své vlastní profesní moţnosti. Také potřebovali získat jistotu projevu, protoţe není snadné odstranit zaţité učitelské stereotypy a oprostit se od klasického modelu výuky (opakování motivace expozice shrnutí upevnění kontrola). Druhá fáze klíčové aktivity byla ve znamení přípravy a realizace inovovaných hodin, tentokrát s vyuţitím všech částí třífázového modelu plánování výuky. Učitelé vybírali vhodná témata, aby byly dodrţeny tematické plány, připravovali pomůcky, texty a pracovní listy pro ţáky. Členové realizačního týmu připravili harmonogram vyučovacích hodin. Důleţitým prvkem této fáze byly vzájemné hospitace. Inovovaných ukázkových hodin se vţdy zúčastňovali 1 aţ 2 hospitující. V hodině měl hospitující kolega k dispozici manuál, ve kterém byly definovány vzdělávací cíle, klíčové i odborné kompetence, které má hodina rozvíjet a podrobný postup realizace aktivit s časovým vymezením. Pomůckou pro následný hospitační rozbor byl záznamový arch pro hospitujícího i hospitovaného. Manuály pro ukázkové hodiny a poznámky ze záznamových archů z hospitací byly základem pro tvorbu výstupů projektu v poslední fázi klíčové aktivity. Po připomínkování odborné konzultantky realizátoři ukázkových hodin zpracovali celkem 24 manuálů inovovaných hodin. Vytvořením manuálů a diseminací příkladů dobré praxe získali ostatní pedagogové školy kvalitně zpracovaný metodický materiál, který vyhovuje strategii školy a vzdělávacím potřebám ţáků a který mohou bez obav z neúspěchu a bez náročné přípravy pouţít při implementaci školních vzdělávacích programů do výuky. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

6 DISEMINAČNÍ KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Jak učit efektivně? Jak učit zajímavě? Jak porozumět žákům? Jak se zdokonalovat? Postup realizace projektu a jeho výsledky byly prezentovány zájemcům z řad odborné veřejnosti na v pořadí jiţ druhé diseminační konferenci, která se konala V úvodu všechny účastníky konference přivítal ředitel školy Mgr. Pavel Cielecký. Jako první vystoupila se svým příspěvkem manaţerka projektu Mgr. Hana Strádalová a stručně zhodnotila průběh realizace projektu. Druhý v pořadí vystoupil host konference PhDr. Libor Kyncl, jeden z lektorů Nové metody II, III Kritické myšlení, aby seznámil účastníky s obsahem tohoto pojmu. Poté vystoupili s prezentacemi ukázkových hodin naši učitelé. Ve velmi pozitivní a tvůrčí atmosféře předvedlo 9 proškolených pedagogů své inovované hodiny z oblasti všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů (Mgr. Petra Radková jazyk český, Mgr. Jiří Mačák jazyk německý, Mgr. Lenka Čapková jazyk anglický, Mgr. Lucie Radvanská - matematika, Mgr. Kateřina Salamonová základy přírodních věd, Ing. Ivana Uherková a Ing. Felicia Hašková ekonomické předměty, Mgr. Jan Hruška potraviny a výţiva, Mgr. Zdeněk Remeš - stolničení). Ve druhé části konference si sami účastníci setkání mohli jednu z vyuţívaných metod vyzkoušet sami na sobě. Dvě členky projektového týmu předvedly praktickou ukázku metody Diamant na téma Inovace. Kromě toho, ţe praktická ukázka metody reflexe zpestřila program, získali realizátoři projektu kromě úsměvů na tvářích účastníků konference i objektivní zpětnou vazbu a utvrzení, ţe jejich práce byla smysluplná. Všichni účastníci obdrţeli papírovou tašku s informačním letákem, reklamními a propagačními předměty a pracovní sešit Ukázky manuálů inovovaných hodin, který byl opatřen vstupem do problematiky kritického myšlení, stručným popisem vyuţívaných didaktických metod a celými didaktickými postupy prezentovaných hodin. Pro hosty konference bylo během přestávky zajištěno pohoštění formou rautu. V závěru konference proběhla plánovaná diskuse, kde zazněly z řad účastníků konference veskrze pozitivní ohlasy a pochvaly. Účastníci konference velmi dobře hodnotili nejen obsah realizovaného projektu (potřebnost, zapojení cílové skupiny, obsah prezentované klíčové aktivity), ale také bezchybnou organizaci konference, entuziasmus a výkony prezentujících učitelů. Více neţ 4 hodinové diseminační konference se zúčastnilo celkem 49 účastníků. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

7 PROJEKT UNIV 2 KRAJE PROMĚNA ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tým pedagogických pracovníků Střední školy společného stravování pokračoval ve školním roce 2010/2011 v práci na projektu UNIV 2 KRAJE, jehoţ řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Byl vytvořen Strategický plán dalšího vzdělávání na období do roku 2013, v němţ byly stanoveny cíle, kterých chce škola v dalším vzdělávání dosáhnout a oblasti, v nichţ hodlá další vzdělávání poskytovat. V průběhu školního roku členové týmu vytvořili a pilotně ověřili program dalšího vzdělávání Příprava teplých pokrmů. Pilotáţ programu probíhala v období od února do května 2011 a zúčastnilo se jí celkem jedenáct zájemců. Deset účastníků kurz úspěšně ukončilo, jedna frekventantka odstoupila ze zdravotních důvodů. Ze zpětnovazebních dotazníků, které účastníci vyplňovali vyplynulo, ţe kurz povaţují za přínosný pro svou další profesní činnost a dva z nich se rozhodli, ţe sloţí Zkoušku z dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů. Zkouška byla realizována v červnu 2011 a oba zájemci ji úspěšně vykonali. Současně s pilotáţí 1. programu dalšího vzdělávání pracovali členové týmu na 2. programu Sloţitá obsluha hostů. Program prošel jen s drobnými výhradami prvním hodnocením a nyní je jiţ upraven a připraven pro nové posouzení hodnotiteli Národního ústavu odborného vzdělávání a také externími hodnotiteli. Ivana Matulová V Ostravě-Hrabůvce

8 MOLEKULÁRNÍ GASTRONOMIE VE STŘEDNÍ ŠKOLE SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V červnu 2011 proběhl ve Střední škole společného stravování velmi zajímavý kurz, díky němuţ laboratorní kuchyně připomínala spíše alchymistickou dílnu. Pánové Achim Šipl a Tomáš Mohyla zde zasvěcovali účastníky do tajů tzv. molekulární gastronomie. Molekulární gastronomie je poměrně mladý obor, v němţ jsou při přípravě pokrmů a nápojů vyuţívány metody známé spíše z chemických laboratoří (emulgování, mraţení tekutým dusíkem, přidávání různých látek rozkládajících strukturu suroviny atd.), čímţ se vytváří naprosto nečekané efekty polévka v kuličkách, zmrzlina s vůní doutníku nebo drink, který se před zraky hosta vypaří ze sklenice. Tyto metody jsou samozřejmě velmi náročné na znalosti a umění kuchaře. Vyţadují zcela přesné postupy a tím se jejich tvůrci i uţivatelé částečně přesouvají z oblasti kulinářství do oblasti vědy. Kurz byl realizován v rámci projektu Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie, jehoţ řešitelem je firma TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Střední škola společného stravování je do projektu zapojena jako partner spolu s dalšími dvěma školami. Specifikem aktivit tohoto projektu je, ţe rozšiřují nejen odborné znalosti a dovednosti účastníků. Součástí kaţdého realizovaného kurzu je také absolvování e-learningového modulu, jehoţ úkolem je rozšířit lektorské kompetence účastníků o metody a formy výuky pro vzdělávání dospělých. Kurzu molekulární gastronomie se zúčastnilo 12 zájemců a všichni jej úspěšně dokončili. V současné době je připravován odborný kurz zaměřený na sommeliérství. Ivana Matulová V Ostravě-Hrabůvce

9 LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT EUROPEAN GASTRONOMY ON THE ROAD 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ NOCERA INFERIORE/SALERNO/ITALY V rámci projektu Leonardo da Vinci se ve dnech aţ zúčastnilo šest vybraných ţáků naší školy odborné stáţe. Tentokráte jsme opět spolupracovali s hotelovou školou IPSSAR ve městě Nocera Inferiore, coţ je malé městečko blízko Salerna v Kalábrii. V prvním týdnu probíhala praktická výuka společně s odpolední jazykovou průpravou přímo ve škole. Ţáci byli rozděleni podle oborů vzdělání. Dvě dívky studující cestovní ruch byly přiděleny na školní recepci, ostatní čtyři ţáci pracovali v laboratorních kuchyních. Kaţdý den vedl laboratorní cvičení jiný kuchařský mistr. Celkem jsme měli čest poznat tři zdejší gastronomické umělce - pana Giuseppe Marrazza, Domenicca La Pietra a Fillippa Amattiho. Společným výsledkem jejich snaţení byla tří aţ čtyřchodová menu, na nichţ jsme si pak všichni společně pochutnávali v místním jídelním sále. Na slavnostně upraveném stole se objevilo např. kuře v oříškové omáčce s balzamikovým přelivem, vepřový kotlet s restovanými paprikami a houbami, spaghetti Scarpafiglio, cuketové bramborové placičky, úţasný desert Ba-ba, coţ je neapolská rumová specialita, nebo pistáciový dort. Samotný obsah stáţe byl individuální. Kuchaři se učili především nové technologické postupy přípravy ryb a mořských plodů, omáček, předkrmů a dezertů. Tři ţáci oboru kuchař (Iveta Šumková, Lukáš Hořínek a Vojtěch Ţabka) byli umístěni do renomované salernské restaurace PORTO VECCHIO pod vedením majitele Francesca Tuozza. Tato restaurace se specializovala na přípravu pokrmů z ryb a mořských plodů. Nezapomenutelným záţitkem je pro ně dodnes velmi originální a netradiční způsob kuchání chobotnic a sépií. Petra Limberková (obor Sluţby cestovního ruchu) pracovala na recepci v hostelu AVE GRATIA PLENA Ostello di Salerno, ve kterém byla naše skupina ubytovaná. Šlo o čtyřpatrovou budovu bývalého kláštera v historickém jádru Salerna. Zde se pod vedením tutora Barona Domenica seznámila s chodem hostelu. Druhá stáţistka téhoţ oboru, Kateřina Bergerová, pracovala v místním informačním centru v Salernu (Ente provenciale per il turismo Salerno) pod vedením tutora Dott. Cira Adinolfa. Obsahem její stáţe bylo poskytovat turistům a zájemcům informace o Salernu a okolí (ubytování, turistické zajímavosti, doprava). Musela si zjistit a naučit se spoustu informací o okolí, aby je mohla zájemcům předat. Pracovala s různými informačními prospekty, internetem a také s mapou. Cukrářka Lucie Střebovská denně dojíţděla do blízkého městečka Cava de Tirreni, kde pracovala pod vedením tutora Piera Mazzeia v jedné z nejlepších cukráren v okolí - PASTICCERIA SANDRO. Zjistila, ţe mnohé italské zákusky se od českých liší jak způsobem výroby, tak vzhledem. V průběhu stáţe jsme si také plánovali společné výlety. Turisty velmi navštěvovaný ostrov Capri nás ihned okouzlil. Velmi zajímavou i náročnou akcí byl celodenní výstup na nedalekou sopku Vesuv, který byl pro většinu z nás nezapomenutelným záţitkem a pro některé dosud největší sportovní výkon ţivota. Zpracovala Mgr. Veronika Bajgarová

10 ČESKO NĚMECKÁ STÁŽ SPOLEČNĚ ŽÍT A PRACOVAT V EVROPĚ V březnu 2011 se zúčastnila skupina 12 ţáků s dvěma pedagogy ze Saalfeldu česko německé stáţe Společně ţít a pracovat v Evropě. Němečtí a čeští ţáci absolvovali odborné a kulturní exkurze (hotel Vista v Ostravě, likérka Staroreţná v Prostějově), měli moţnost společně vařit české a německé menu a přitom předvést své kuchařské a cukrářské umění. Během stáţe poznávali němečtí studenti Moravskoslezský region. Seznámili se s gastronomií tohoto regionu a získali také nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. NĚMECKÉ KULTURNÍ DNY V OSTRAVĚ (OSTRAU DER ULTURPUNKT) se konal v Ostravě 1. ročník německých kulturních dnů Ostrau der Kulturpunkt. Učitelé německého jazyka se zúčastnili společně s ţáky 4. ročníku oboru Cestovní ruch některých filmových projekcí. Navštívili filmy Tři reţiséra Toma Tykwera, Loni v zimě reţisérky Caroline Link a dokumentární film Milý Fideli. Seznámili se se současnou německou kinematografií, kterou mohli shlédnout v originálním znění. Zpracovala:Mgr. Jana Vyskočilová

11 LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT EUROPEAN GASTRONOMY ON THE ROAD 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ MÁLAGA/ŠPANĚLSKO V rámci projektu Leonardo da Vinci vyjela v květnu na pracovní stáţ další skupina ţáků naší školy. A tentokrát do města Málagy ve španělské provincii Andalusia. Šest stáţistů včetně dvou doprovodných osob se nemohlo dočkat, aţ na vlastní oči uvidí velké přístavní město na pobřeţí Costa del Sol. A naše očekávání byla zcela naplněna. Prosluněná Málaga přivítala české stáţisty velmi vstřícně. Velké a čisté město, úţasný byt blízko centra i pláţe, prvotřídní pracoviště, milí a nekonfliktní šéfové, španělské speciality, spousta pozitivních a nečekaných záţitků. Velký podíl na tom, ţe všechno klaplo má také nezisková organizace Ekip Europa, se kterou naše škola spolupracovala jiţ po několikáté. Skupinu stáţistů tvořili 3 kuchaři (Barča, Jeroným a Katka), cukrářka Lucka, servírka Jana a odborník přes nákup letenek ţák oboru Sluţby cestovního ruchu Ondra. Skupinka to byla osobnostně velmi různorodá, ale touhu něčemu novému se naučit měli všichni. Své povinnosti na pracovištích plnili svědomitě a s nadšením a myslím, ţe skvěle reprezentovali naši školu. Za zmínku také stojí jejich pokroky ve španělštině, kterou se snaţili během svého pracovního pobytu vyuţívat. Pokud to nešlo španělsky, vzali to přes angličtinu, němčinu, ruštinu a obávám se, ţe Lucie ve své cukrárně i přes češtinu. Ve dnech volna nebo po práci se stáţisté seznamovali s historií a tradicemi města nebo jezdili na delší výlety. Bohuţel musím konstatovat, ţe přesto, ţe to byla vysoce motivovaná skupina, příliš velký zájem o historické detaily neprojevovala. Picasovo muzeum nebo katedrála La Manquita ( malá jednoruká dáma v Málaze nebylo pro ni to pravé ořechové. Zato s obrovským nadšením obdivovali přírodní krásy Andalusie. Na návštěvu Gibraltaru, delfinária nebo na plavbu na plachetnici spojenou s koupáním na širém moři budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Přeji všem dalším budoucím stáţistům i učitelům, kteří je budou doprovázet, minimálně tak krásné záţitky a dobré zkušenosti, jako jsem měla já a moje kolegyně Mgr. Petra Radková. Mgr. Hana Strádalová, doprovodná osoba

12 PREZENTACE DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU V květnu 2011 zorganizovala škola pro ţáky maturitních oborů (třídy SCR2, SCR3, SCR4, NS1, NS2, ČKM3) prezentaci Do Německa na zkušenou. Cílem prezentace bylo představit ţákům moţnosti studia, dobrovolnické práce, zlepšování jazykových znalostí a účasti na mezinárodních setkáních a projektech v Německu. Prezentaci představila zástupkyně Česko-německého fóra mládeţe, která ţákům sdělila zajímavou formou interaktivní prezentace obecné informace. Pro naše ţáky pak byly velmi atraktivní její vlastní zkušenosti z účasti na workcampech a na pobytech při studiu nejen v Německu, ale i v dalších zemích Evropy. Ţákům byly předány materiály s uţitečnými kontakty a doplňujícími informacemi a odkazy. Pro zatraktivnění přednášky byl pro ţáky připraven kvíz o Německu, ve kterém si mohli ověřit své znalosti a vědomosti. Zpracovala: Mgr. Markéta Kulhánková

13 S EKONOMIKOU KAŽDÝ DEN V průběhu realizace projektu Polsko české kulinární hry se zrodil návrh rozvíjet spolupráci i v oblasti cestovního ruchu a ekonomie. Aby mohli studenti obou škol vycestovat, prohloubit si znalosti o volném pohybu osob a sluţeb v rámci EU a proniknout do problematiky vnitřního trhu regionu, dohodli jsme se na dalším pokračování spolupráce v Rybniku a v Ostravě. Vznikl tak nový projekt, jehoţ výsledkem bude dvojjazyčný průvodce s česko-polským slovníkem zaměřeným na pojmy z oblasti cestovního ruchu a ekonomiky. Doba realizace: Projekt bude realizován za účasti škol: STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace ZESPÓL SZKÓL EKONOMICZNO-USLUGOWYCH, Rybnik Cílovými skupinami budou ţáci třetích ročníků s ekonomickým zaměřením. Cíl projektu: - Zvýšit zájem studentů o ekonomiku cestovního ruchu a najít nové atraktivní destinace na obou stranách hranice vhodné pro mládeţ. Získat nové osobní kontakty mezi studenty a vyuţít společný volný čas cestováním po regionu. Aktivity české strany: - dotazníkové šetření - návrh třídenního poznávacího zájezdu pro teenagery v rámci Moravskoslezského kraje pro prohloubení znalostí příhraniční oblasti Slezska Silezie, podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu, prohloubení znalosti o volném pohybu osob a sluţeb v rámci EU a proniknutí do problematiky vnitřního trhu regionu. V rámci projektu byl vytvořen dotazník na téma: "Potřeby a zájmy teenagerů". - kurzy polského jazyka - zúčastnilo se 35 studentů oboru Sluţby cestovního ruchu; s vyuţitím multimediálních pomůcek procvičovali čtení a slovní zásobu; pomocí her si osvojovali společenské fráze v polském jazyce; studenti byli seznámeni s webovými odkazy, které pouţijí pro samostudium. - soutěţ mezi školami navzájem: Průvodce po regionu. Ţáci měli za úkol vyrobit prezentaci třídenního výletu pro teenagery v rámci Moravskoslezského a Rybnicko-jastrzebského regionu; vytýčení tras. V závěru dne obě školy vytvořili ţivé logo svých vlajek. Aktivity polské strany: - návštěva města Rybnik, jeho univerzity a úřadu města; na partnerské škole probíhaly soutěţe a nechybělo ani vzájemné sportovní klání. - exkurze do města Wroclaw = Vratislav; návštěva univerzity spojená s přednáškou; prohlídka historických památek a turistické zajímavosti Panorama Raclawicka. Plánované akce: - výlet do indiánské vesnice a kulturní akce v PL. - turistické zajímavosti našeho regionu; poznání infrastruktury v praxi. - ekonomický seminář Poznejme se sousedé ; přednáška v rámci kongresové turistiky, problematika EU a Schengenského prostoru; exkurze v hotelu Park Inn v Ostravě a v ostravském pivovaru. - tvorba propagačního dvojjazyčného Průvodce po regionu. - závěrečnou společnou akcí bude hodnocení projektu workshop. Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová

14 SOUTĚŽ MLADÝ PRŮVODCE Dne za široké podpory veřejnosti soutěţilo 10 středních škol ve 2. ročníku soutěţe Mladý průvodce. Pořadatelem soutěţe byla Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka společně s hlavním partnerem Moravskoslezským klastrem cestovního ruchu. Cílem soutěţe bylo zejména prohloubení znalostí a dovedností ţáků v propagaci regionu. Ţáci soutěţili o nejlépe zpracovanou prezentaci při sestavování trasy cyklistického zájezdu na téma Prodlouţený víkend na kolech po Severní Moravě. Hlavními kritérii při hodnocení byla komunikace soutěţících, námět projektu, přesnost podání, preciznost a originalita námětu. Obsah prezentace tvořily jednotlivé fáze organizačně technické stránky. Například se jednalo o trasování zájezdu, délku sluţebního programu, strukturu sluţeb, popis cykloetap a fotogalerii navštívených míst. Kaţdou střední školu reprezentovalo pouze jedno dvoučlenné druţstvo a pedagogický doprovod. Bonusem pro pořádající školu byla moţnost zastoupení 2 soutěţními druţstvy. Hodnotitelskou komisi a ostatní partnery tvořili zástupci cestovních kanceláří a hotelů v Moravskoslezském kraji. Soutěţící prezentovali úkol v časovém limitu 15 minut. Komise měla moţnost po prezentaci prověřit, jak reagují soutěţící na další případné dotazy. Nejlépe si vedla děvčata 3. ročníku Martina Surovcová a Mária Zelezníková. Výborné umístění vybojovalo druţstvo 1. ročníku Veronika Haviarová a Patrik Falhauer. Předvedli opravdu skvělý výkon a profesionalitu při sestavování trasy. Umístění ţáků: Martina Surovcová, Mária Zelezníková Veronika Haviarová, Patrik Falhauer 1. místo 3. místo Vítězové obdrţeli pobytový zájezd a poděkování za vzornou přípravu. Všem soutěţícím byly předány drobné sponzorské dárky a diplomy. Soutěţící prokázali, ţe dovedou vytvořit nápadité a originální prezentace, které nám jistě rádi předvedou v následujícím 3. ročníku. zpracovala: Mgr. Soňa Šichová

15 MATEMATICKÁ SOUTĚŽ GENIUS LOGICUS Ve školním roce 2010/2011 se zúčastnili 4 ţáci maturitních oborů mezinárodní matematické logické soutěţe GENIUS LOGICUS. Ze třídy ČKM2 to byl Aleš Folwarzný, Tomáš Svačina a Vojtěch Ţabka, ze třídy SCR2 Karolína Hollá. Soutěţ GENIUS LOGICUS odstartovala ve školním roce 2005/2006, je nejdynamičtěji se rozvíjející soutěţí ve střední Evropě. Zapojily se do ní desítky tisíc soutěţících a tisíce škol (základní školy, gymnázia, konzervatoře, ale i střední odborné školy, zdravotní a střední umělecké školy). Soutěţící se nemusejí na soutěţ nikterak připravovat. Úlohy jsou navrţeny tak, aby soutěţící prostřednictvím vlastního uvaţování našli jejich řešení, aby procvičily hlavně přirozený intelekt ţáků a kombinační schopnosti. Tato soutěţ jako jediná umoţňuje v tak velkém rozsahu soutěţit na mezinárodní úrovni spolu s tisícovkami jiných soutěţících, a to bez absolvování vyřazovacích kol. Soutěţ probíhá ve dvou kolech: korespondenční část (ţáci řeší úlohy doma) a soutěţní část (ţáci řeší úlohy v daném časovém limitu pod dozorem vyučujícího). Z obou kol se řešení společně odesílají organizátorovi soutěţe. Kaţdý soutěţící je hodnocen v rámci školy a státu, ve kterém ţije, a nejlepší soutěţící z kaţdé kategorie také v rámci všech zapojených zemí. Všichni soutěţící obdrţeli od pořadatele soutěţe velmi pěkné certifikáty o účasti v soutěţi. Zpracovala: Mgr. Eva Plačková

16 KABARET EVROPY V Divadle Loutek Ostrava se dne konal 2. ročník soutěţe pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje KABARET EVROPY. Studenti 18 přihlášených škol zde přestavili vţdy jednu ze zemí Evropské unie, a to buď v tanečním, hudebním nebo literárním provedení. V krátkém vystoupení (v rozsahu cca 2-15 min.) jsme měli moţnost shlédnout tyto země: Belgie Česká rep. Dánsko Finsko Francie Itálie Irsko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Rumunsko Řecko Slovensko Španělsko Švédsko Velká Británie Mendelovo gymnázium Opava SŠ Prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba SOŠ Bohumín Gymnázium Olgy Havlové SŠ Hotelová a obchodně podnikatelská Č. Těšín SŠ Společného stravování Ostrava - Hrabůvka Matiční gymnázium Ostrava Gymnázium Fr. Ţivného, Bohumín Gymnázium M. Koperníka, Bílovec Obchodní akademie Ostrava - Poruba SŠ Technických oborů Havířov Gymnázium Český Těšín Obchodní akademie a VOŠS Ostrava - Mar. Hory SŠ Havířov, Prostřední Suchá Janáčkova konzervatoř Ostrava Slezské gymnázium Opava SŠ Elektrotechnická Havířov Gymnázium Hladnov a Jazyková škola Cílem kaţdého týmu bylo vyhrát několikadenní výlet do Bruselu, který zajišťuje Kancelář poslance Evropského parlamentu Evţena Tošenovského. Na organizaci akce se podílelo také Eurocentrum Ostrava.

17 A teď k samotnému vyhlášení. Na prvním místě se umístili ţáci ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Havířově - vítězný soubor z Havířova uspěl s divadelním kouskem Švédsko 3D, na druhém místě ţáci Střední školy z Havířova - Prostřední Suché, kteří zaujali divadelním představením Co tě to napadlo, Athéno? Třetí místo obhájili studenti Slezského gymnázia Opava s představením Espaňa Viva. Za naši školu vystoupili v představení s názvem Slunečná Itálie ţáci: Richard Kubala, Monika Kendziorová, Eva Peschlová, Yvette Motyková, Mária Zelezníková, Michaela Sommerová, Martina Surovcová, Kateřina Němcová, Pavlína Watzlíková a Michaela Moravcová, doprovodem a velkým pomocníkem nám byla paní učitelka Mgr. Ing. Kateřina Salamonová. Za skupinu ţáků naší školy, kteří se této akce zúčastnili, můţu říct, ţe zapojení do této soutěţe nám přineslo nezapomenutelné záţitky a zkušenosti. A ţe jsme nevyhráli? Nevadí, příští rok to zkusíme znovu. Vţdyť není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se. Mária Zelezníková Třída SCR3

18 SOUTĚŽ VÍTEJTE U NÁS Střední škola obchodní v Českých Budějovicích pořádala pro ţáky oborů zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a turismus 2. ročník soutěţe Vítejte u nás. Soutěţe se zúčastnilo jedenáct dvoučlenných druţstev ze škol z České republiky a ze Slovenska. Cílem soutěţe byla podpora regionálního cestovního ruchu, propagace kulturního dědictví a porovnání odborných, komunikativních a prezenčních dovedností soutěţících. Soutěţ probíhala 13. a 14. června na Malé scéně DK Metropol a byla rozdělena do dvou kategorií. Naši školu reprezentovaly studentky 3. ročníku oboru Sluţby cestovního ruchu Mária Zelezníková a Martina Surovcová. V první kategorii s názvem Po stopách Roţmberků se naše druţstvo představilo prezentací na téma Rok pětilisté růţe. Ve druhé kategorii Přijeďte k nám, přijeďte za zdravím představovaly prezentace jednotlivých soutěţících jejich regiony ve spojení se zaměřením na zdravý ţivotní styl. Naše studentky uvedením svého projektu Sport v Moravskoslezském kraji ukázaly, ţe i v průmyslovém regionu lze aktivně a zdravě trávit volný čas. Studentky Zelezníková a Surovcová obsadily 1. místo v obou kategoriích, porotu doslova okouzlily. Jejich vystoupení bylo komentováno slovy: Ostrava opět nezklamala! Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová

19 SOMMELIEŘI Ve školním roce 2010/2011 si ţáci naší školy mohli rozšiřovat své znalosti v sommelierském krouţku. Umění, kterému se zde naučili, pak předvedli na odborných soutěţích. Dne 20. října se ţáci Jeroným Bartoš a Kateřina Miklasová zúčastnili sommelierské soutěţe Trophée Bohemia sekt. Soutěţ se konala v příjemných prostorách Střední školy potravinářské a sluţeb v Brně. Ačkoliv se ţáci neumístili na vítězném ţebříčku, získali mnoţství nových zkušeností. Dne listopadu se v Ostravě na Černé louce konal jiţ 10. ročník soutěţe určené pro mladé odborníky. Školu reprezentovali Jeroným Bartoš a Kateřina Miklasová. Soutěţ se konala ve dvou dnech. V den první museli soutěţící v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel napsat test a poté mohli vystoupit na podiu se svým uměním. Úkolem soutěţících byla dekantace a servis červeného vína. Naše soutěţící Kateřina Miklasová se umístila na 7. místě a Jeroným Bartoš obsadil 17. místo. Dne 3. února se v prostorách Střední školy hotelové a obchodně podnikatelské v Českém Těšíně konal 5. ročník sommelierské juniorské soutěţe Těšínská karafa Soutěţ se konala pod záštitou Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, za podpory Vinařského fondu ČR a s odbornou garancí Libora Nazarčuka, viceprezidenta Asociace sommelierů ČR. V kategorii kadet školu reprezentovala ţákyně druhého ročníku Petra Budzinská a kategorii znalec reprezentoval ţák druhého ročníku Jeroným Bartoš. V kategorii kadet si ţákyně vybojovala krásné 2. místo a v kategorii znalec náš ţák získal 6. místo. Cílem soutěţí je informovat nejen studenty, ale i širokou veřejnost o vinohradnictví, vinařství a sommelierství. Zpracovala: Mgr. Dagmar Bartoníková

20 SOMMELIERSKÝ KURZ Ve dnech února 2011 proběhl na naší škole jiţ podruhé vzdělávací kurz pro studenty a pedagogy Sommelierské minimum zaměřený na vyšší úroveň servisu pokrmů a nápojů a získání rozsáhlejší odborné vzdělanosti v gastronomii, vinařství, degustaci, a snoubení pokrmů s víny. Školení probíhalo pod vedením lektora Mariana Jemelíka, sommeliera společnosti VÍNO HRUŠKA s.r.o., drţitele Certifikátu sommeliera a řádného člena Asociace Sommelierů České Republiky. Odborné školení probíhalo ve třech dnech, kdy se v průběhu prvních dvou dnů střídala část teoretická a praktické ukázky, s moţností vyzkoušení si jednotlivých činností souvisejících se servisem bílého, červeného i šumivého vína. Odváţnější účastníci měli moţnost se pokusit o tzv. Sabrage sekání sektů. Třetí den proběhla závěrečná zkouška skládající se z části teoretické i praktické. Všichni účastníci kurzu úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku a obdrţeli certifikát Sommelierská pečeť. S průběhem i obsahem sommelierského kurzu byli všichni účastníci velmi spokojeni. Zpracovala: Mgr. Dagmar Bartoníková

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Září 2014 OBSAH Obsah... 3 Úvod... 5 Základní údaje o škole... 7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání... 10 Přehled pracovníků školy...

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Studie evaluace 10/2010

Studie evaluace 10/2010 Studie evaluace 10/2010 Projekt: Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0006 OBSAH Úvod...3 1. Výchozí situace. 4 2. Kriminalita dětí z ústavních

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více