EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ"

Transkript

1 EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ Dne zorganizovala naše škola exkurzi do Vídně. Zájezdu se zúčastnily třídy oborů SCR, NS, další ţáci školy a pedagogický doprovod Mgr. H. Schwarzová, Mgr. J. Vyskočilová a Mgr. M. Kulhánková. Cestou do Rakouska jsme zastavili v Mikulově. Poté, co jsme se ocitli na území Rakouska, se nám naskytnul pohled na větrné elektrárny. Naší první zastávkou v rakouské metropoli byl zámek Schönbrunn, kde jsme se vypravili na procházku přilehlým parkem. Ten nás zaujal svou rozlohou. Součástí parku byla i zoologická zahrada, o které se praví, ţe je nejstarší v Evropě. Poté jsme se autobusem dopravili k Hofburgu, královského sídla Habsburků. Na zdejším nádvoří jsme byli svědky návštěvy íránského velvyslance. Následovala pěší prohlídka centrem Vídně. Viděli jsme známou Vídeňskou operu, Parlament, Burgtheater, barokní kostel Karlskirche, dóm sv.štěpána, Korutanskou třídu. Navštívili jsme hotel Sacher a velmi známou vídeňskou cukrárnu Deml. Mnozí z nás neodolali a některé výrobky, včetně proslulého dortu si odvezli Sacher domů. Exkurze pokračovala pěšky velmi známou ulicí Mariahilfestraβe, kde se nacházejíobchody světoznámých značek, restaurace a Fastfoody. Naší další zastávkou byly úţasné vánoční trhy před budovou vídeňské radnice. Ze stánků se linula vůně kandovaného ovoce, perníčků, vánočního punče nebo pečených kaštanů doprovázená vánoční hudbou a osvětlením. V brzkých večerních hodinách následoval odjezd do Ostravy. Všechny účastníky zájezdu zaujal obdivuhodný pohled na večerní Vídeň. Exkurze se nám velmi líbila a těšíme se na další příleţitosti, kdy budeme moci v rámci naší školy vycestovat do zahraničí. Za třidu NS1 Jan Kaláb & Jakub Močidlan

2 STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY - PROJEKT MF DNES Ve školním roce 2010/2011 se ţáci 2. ročníků opět zapojili do projektu vyhlášeného MF Dnes pod názvem Studenti čtou a píší noviny. Studenti třídy SCR 2 a ČKM 2 pracovali ve výuce po dobu 6 týdnů s denním tiskem, zpracovávali informace a také měli moţnost vyjádřit vlastní názory na stránkách největšího českého deníku. V době od do bylo ţákům denně bezplatně dodáváno 60 výtisků novin. Redakce zadala k zamyšlení postupně 3 témata. Nejlepší práce byly publikovány na celostátní straně i v regionálních přílohách, veškeré příspěvky byly umístěny na internetových stránkách MF DNES. Do projektu se mohli zapojit všichni studenti naší školy. Jako patron projektu jsem přeposlala do redakce 9 příspěvků. Nejvíce studentů se vyjádřilo k prvnímu tématu s názvem Patří sexuální výchova do škol?, zadanému jiţ Druhé téma (Ne)zbytný alkohol zpracovalo 18 studentů, nad třetím tématem s názvem Čtu knihu. Jsem normální? přemýšlelo 23 jedinců. Studenti mohli začít ihned při dodávce prvních výtisků novin porovnávat svoje názory s názory svých vrstevníků. Spolupráce s denním tiskem se zřejmě stane tradicí, jelikoţ se naše škola zúčastnila jiţ 4. ročníku. Mgr. Dagmar Jínová patron projektu Připojuji příspěvek studenta naší školy. ČTU KNIHU. JSEM NORMÁLNÍ? Kniha nám přináší poznání, poskytuje moţnost utéct od reality a zapomenout na problémy. V knize si kaţdý najde to své, ale samozřejmě jen tehdy, má-li zájem. Určitě je důleţité probouzet zájem o četbu jiţ od dětství. Já jsem to štěstí měl. Moje babička mi přečetla spoustu knih a já jsem se k nim v době, kdy uţ jsem uměl číst, rád vracel. Nemohu říci, ţe bych četl mnoho, ale dobrodruţnou knihu si přečtu rád. Myslím si, ţe mladí lidé čtou méně neţ ti starší. Dnešní mládeţ totiţ uznává jiný způsob zábavy a chození do knihoven jaksi není dost in. Na některých školách dokonce upustili od povinné četby, protoţe ani ta nedonutí studenta k četbě, vţdyť přece stačí kliknout na Internet a mám celý čtenářský deník - a bez čtení. Pak se ani nemůţeme divit, ţe mnoho školáků má problém porozumět psanému textu. Nedívejme se proto na knihu jako na tlustý balík papíru, který musíme přečíst. Zkusme si najít ţánr, který nás chytne a snad částečně nahradí počítač a televizi. Pro knihu by to bylo malé vítězství. Martin Staš, ţák třídy ČKM2

3 NÁVŠTĚVA ANGLICKÝCH DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Za účelem zkvalitnění a zpestření výuky anglického jazyka ve čtyřletých učebních a studijních oborech byla Ing. Peňázovou v letošním školním roce zajištěna návštěva 3 divadelních představení. Nejprve v listopadu 2010 skupina 20 studentů ze tříd ČKM3, ČKM4 a SCR4 spojila návštěvu hry Dva chudáci Rumuni, co nemluvěj polsky v divadle Na zábradlí s jednodenní návštěvou Prahy. V předvánočním čase pak třídy ČKM3, ČKM4, SCR3 a SCR4 shlédly představení Williama Shakespeara Midsummer Night s Dream, pořádané agenturou Dominotheater v DK Korunka v Ostravě Mariánských horách. Stejná agentura pak nacvičila i Shakespearovu hru Romeo and Juliet a studenti tříd ČKM3, SCR2 a SCR3 navštívili toto představení na stejném místě 11. dubna Všechny tři akce byly studenty přijaty nadšeně. Všichni vyjadřovali radost z porozumění cizojazyčnému textu a přání mít moţnost si podobné zpestření výuky dopřát i příští rok. Zpracovala: Ing. Drahomíra Peňázová

4 NOVÉ METODY II, III KRITICKÉ MYŠLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Vzdělávacím modulem Nové metody II, III Kritické myšlení jsme navázali na předchozí aktivity a zúročili jsme dosavadní vědomosti a dovednosti. S 64 hodinovým modulem jsme začali v březnu 2010 a poslední víkendový seminář se konal v listopadu téhoţ roku. Víkendová setkání probíhala v příjemném prostředí Krajského vzdělávacího a informačního centra v Ostravě pod vedením zkušeného lektorského týmu PhDr.Libor Kyncl Mgr. Beata Kynclová. V prvním bloku semináře se poprvé všech 22 zúčastněných učitelů setkalo s pojmem kritické myšlení a získali přehled o moţnostech a významu plánování výuky třífázovým modelem učení (evokace uvědomění reflexe). Po teoretickém úvodu se učitelé postupně seznamovali s inovativními didaktickými technikami Znalostní kooperativní bingo, Myšlenková mapa, Poslední slovo patří mně, Dvojitý zápisník, Kostka, INSERT, Pětilístek, Diamant, Párové čtení, Alfa box, Kooperativní učení, Vennův diagram, T-graf, Třífázový rozhovor, Kmeny a kořeny, Čítárna, Sněhová koule, Návštěvníci, aj. Ve druhé části modulu, která probíhala v prvním pololetí školního roku 2010/2011 byl vymezen prostor pro výměnu zkušeností učitelů z aplikace didaktických metod do výuky. Pedagogové popisovali bezprostřední reakce z konkrétních vyučovacích hodin, kdy se učili pracovat netradičním způsobem a pouţívali některé z nastudovaných aktivit. Během těchto diskuzí získali lektoři, realizátoři projektu i samotní učitelé cennou zpětnou vazbu o přínosech efektivního plánování výuky. Pozitivní bylo zjištění, ţe nové metody aktivizují i ty ţáky, kteří se do klasického způsobu výuky nezapojují. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

5 VYTVOŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE A MECHANIZMŮ DISEMINACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Tato klíčová aktivita byla rozčleněna do tří fází. V první fázi si pedagogové třídili a systematizovali informace a poznatky získané prostřednictvím vzdělávacího modulu Nové metody II, III Kritické myšlení. Také se připravovali na realizaci vyučovacích hodin s dodrţením principů třífázového modelu plánování výuky (E-U-R). Nejprve 22 učitelů (účastníků vzdělávacího modulu) zařazovalo moderní didaktické metody do výuky poněkud ţivelně. Potřebovali si ověřit reakce ţáků na inovativní styl výuky, délku přípravy a také své vlastní profesní moţnosti. Také potřebovali získat jistotu projevu, protoţe není snadné odstranit zaţité učitelské stereotypy a oprostit se od klasického modelu výuky (opakování motivace expozice shrnutí upevnění kontrola). Druhá fáze klíčové aktivity byla ve znamení přípravy a realizace inovovaných hodin, tentokrát s vyuţitím všech částí třífázového modelu plánování výuky. Učitelé vybírali vhodná témata, aby byly dodrţeny tematické plány, připravovali pomůcky, texty a pracovní listy pro ţáky. Členové realizačního týmu připravili harmonogram vyučovacích hodin. Důleţitým prvkem této fáze byly vzájemné hospitace. Inovovaných ukázkových hodin se vţdy zúčastňovali 1 aţ 2 hospitující. V hodině měl hospitující kolega k dispozici manuál, ve kterém byly definovány vzdělávací cíle, klíčové i odborné kompetence, které má hodina rozvíjet a podrobný postup realizace aktivit s časovým vymezením. Pomůckou pro následný hospitační rozbor byl záznamový arch pro hospitujícího i hospitovaného. Manuály pro ukázkové hodiny a poznámky ze záznamových archů z hospitací byly základem pro tvorbu výstupů projektu v poslední fázi klíčové aktivity. Po připomínkování odborné konzultantky realizátoři ukázkových hodin zpracovali celkem 24 manuálů inovovaných hodin. Vytvořením manuálů a diseminací příkladů dobré praxe získali ostatní pedagogové školy kvalitně zpracovaný metodický materiál, který vyhovuje strategii školy a vzdělávacím potřebám ţáků a který mohou bez obav z neúspěchu a bez náročné přípravy pouţít při implementaci školních vzdělávacích programů do výuky. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

6 DISEMINAČNÍ KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Jak učit efektivně? Jak učit zajímavě? Jak porozumět žákům? Jak se zdokonalovat? Postup realizace projektu a jeho výsledky byly prezentovány zájemcům z řad odborné veřejnosti na v pořadí jiţ druhé diseminační konferenci, která se konala V úvodu všechny účastníky konference přivítal ředitel školy Mgr. Pavel Cielecký. Jako první vystoupila se svým příspěvkem manaţerka projektu Mgr. Hana Strádalová a stručně zhodnotila průběh realizace projektu. Druhý v pořadí vystoupil host konference PhDr. Libor Kyncl, jeden z lektorů Nové metody II, III Kritické myšlení, aby seznámil účastníky s obsahem tohoto pojmu. Poté vystoupili s prezentacemi ukázkových hodin naši učitelé. Ve velmi pozitivní a tvůrčí atmosféře předvedlo 9 proškolených pedagogů své inovované hodiny z oblasti všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů (Mgr. Petra Radková jazyk český, Mgr. Jiří Mačák jazyk německý, Mgr. Lenka Čapková jazyk anglický, Mgr. Lucie Radvanská - matematika, Mgr. Kateřina Salamonová základy přírodních věd, Ing. Ivana Uherková a Ing. Felicia Hašková ekonomické předměty, Mgr. Jan Hruška potraviny a výţiva, Mgr. Zdeněk Remeš - stolničení). Ve druhé části konference si sami účastníci setkání mohli jednu z vyuţívaných metod vyzkoušet sami na sobě. Dvě členky projektového týmu předvedly praktickou ukázku metody Diamant na téma Inovace. Kromě toho, ţe praktická ukázka metody reflexe zpestřila program, získali realizátoři projektu kromě úsměvů na tvářích účastníků konference i objektivní zpětnou vazbu a utvrzení, ţe jejich práce byla smysluplná. Všichni účastníci obdrţeli papírovou tašku s informačním letákem, reklamními a propagačními předměty a pracovní sešit Ukázky manuálů inovovaných hodin, který byl opatřen vstupem do problematiky kritického myšlení, stručným popisem vyuţívaných didaktických metod a celými didaktickými postupy prezentovaných hodin. Pro hosty konference bylo během přestávky zajištěno pohoštění formou rautu. V závěru konference proběhla plánovaná diskuse, kde zazněly z řad účastníků konference veskrze pozitivní ohlasy a pochvaly. Účastníci konference velmi dobře hodnotili nejen obsah realizovaného projektu (potřebnost, zapojení cílové skupiny, obsah prezentované klíčové aktivity), ale také bezchybnou organizaci konference, entuziasmus a výkony prezentujících učitelů. Více neţ 4 hodinové diseminační konference se zúčastnilo celkem 49 účastníků. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

7 PROJEKT UNIV 2 KRAJE PROMĚNA ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tým pedagogických pracovníků Střední školy společného stravování pokračoval ve školním roce 2010/2011 v práci na projektu UNIV 2 KRAJE, jehoţ řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Byl vytvořen Strategický plán dalšího vzdělávání na období do roku 2013, v němţ byly stanoveny cíle, kterých chce škola v dalším vzdělávání dosáhnout a oblasti, v nichţ hodlá další vzdělávání poskytovat. V průběhu školního roku členové týmu vytvořili a pilotně ověřili program dalšího vzdělávání Příprava teplých pokrmů. Pilotáţ programu probíhala v období od února do května 2011 a zúčastnilo se jí celkem jedenáct zájemců. Deset účastníků kurz úspěšně ukončilo, jedna frekventantka odstoupila ze zdravotních důvodů. Ze zpětnovazebních dotazníků, které účastníci vyplňovali vyplynulo, ţe kurz povaţují za přínosný pro svou další profesní činnost a dva z nich se rozhodli, ţe sloţí Zkoušku z dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů. Zkouška byla realizována v červnu 2011 a oba zájemci ji úspěšně vykonali. Současně s pilotáţí 1. programu dalšího vzdělávání pracovali členové týmu na 2. programu Sloţitá obsluha hostů. Program prošel jen s drobnými výhradami prvním hodnocením a nyní je jiţ upraven a připraven pro nové posouzení hodnotiteli Národního ústavu odborného vzdělávání a také externími hodnotiteli. Ivana Matulová V Ostravě-Hrabůvce

8 MOLEKULÁRNÍ GASTRONOMIE VE STŘEDNÍ ŠKOLE SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V červnu 2011 proběhl ve Střední škole společného stravování velmi zajímavý kurz, díky němuţ laboratorní kuchyně připomínala spíše alchymistickou dílnu. Pánové Achim Šipl a Tomáš Mohyla zde zasvěcovali účastníky do tajů tzv. molekulární gastronomie. Molekulární gastronomie je poměrně mladý obor, v němţ jsou při přípravě pokrmů a nápojů vyuţívány metody známé spíše z chemických laboratoří (emulgování, mraţení tekutým dusíkem, přidávání různých látek rozkládajících strukturu suroviny atd.), čímţ se vytváří naprosto nečekané efekty polévka v kuličkách, zmrzlina s vůní doutníku nebo drink, který se před zraky hosta vypaří ze sklenice. Tyto metody jsou samozřejmě velmi náročné na znalosti a umění kuchaře. Vyţadují zcela přesné postupy a tím se jejich tvůrci i uţivatelé částečně přesouvají z oblasti kulinářství do oblasti vědy. Kurz byl realizován v rámci projektu Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie, jehoţ řešitelem je firma TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Střední škola společného stravování je do projektu zapojena jako partner spolu s dalšími dvěma školami. Specifikem aktivit tohoto projektu je, ţe rozšiřují nejen odborné znalosti a dovednosti účastníků. Součástí kaţdého realizovaného kurzu je také absolvování e-learningového modulu, jehoţ úkolem je rozšířit lektorské kompetence účastníků o metody a formy výuky pro vzdělávání dospělých. Kurzu molekulární gastronomie se zúčastnilo 12 zájemců a všichni jej úspěšně dokončili. V současné době je připravován odborný kurz zaměřený na sommeliérství. Ivana Matulová V Ostravě-Hrabůvce

9 LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT EUROPEAN GASTRONOMY ON THE ROAD 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ NOCERA INFERIORE/SALERNO/ITALY V rámci projektu Leonardo da Vinci se ve dnech aţ zúčastnilo šest vybraných ţáků naší školy odborné stáţe. Tentokráte jsme opět spolupracovali s hotelovou školou IPSSAR ve městě Nocera Inferiore, coţ je malé městečko blízko Salerna v Kalábrii. V prvním týdnu probíhala praktická výuka společně s odpolední jazykovou průpravou přímo ve škole. Ţáci byli rozděleni podle oborů vzdělání. Dvě dívky studující cestovní ruch byly přiděleny na školní recepci, ostatní čtyři ţáci pracovali v laboratorních kuchyních. Kaţdý den vedl laboratorní cvičení jiný kuchařský mistr. Celkem jsme měli čest poznat tři zdejší gastronomické umělce - pana Giuseppe Marrazza, Domenicca La Pietra a Fillippa Amattiho. Společným výsledkem jejich snaţení byla tří aţ čtyřchodová menu, na nichţ jsme si pak všichni společně pochutnávali v místním jídelním sále. Na slavnostně upraveném stole se objevilo např. kuře v oříškové omáčce s balzamikovým přelivem, vepřový kotlet s restovanými paprikami a houbami, spaghetti Scarpafiglio, cuketové bramborové placičky, úţasný desert Ba-ba, coţ je neapolská rumová specialita, nebo pistáciový dort. Samotný obsah stáţe byl individuální. Kuchaři se učili především nové technologické postupy přípravy ryb a mořských plodů, omáček, předkrmů a dezertů. Tři ţáci oboru kuchař (Iveta Šumková, Lukáš Hořínek a Vojtěch Ţabka) byli umístěni do renomované salernské restaurace PORTO VECCHIO pod vedením majitele Francesca Tuozza. Tato restaurace se specializovala na přípravu pokrmů z ryb a mořských plodů. Nezapomenutelným záţitkem je pro ně dodnes velmi originální a netradiční způsob kuchání chobotnic a sépií. Petra Limberková (obor Sluţby cestovního ruchu) pracovala na recepci v hostelu AVE GRATIA PLENA Ostello di Salerno, ve kterém byla naše skupina ubytovaná. Šlo o čtyřpatrovou budovu bývalého kláštera v historickém jádru Salerna. Zde se pod vedením tutora Barona Domenica seznámila s chodem hostelu. Druhá stáţistka téhoţ oboru, Kateřina Bergerová, pracovala v místním informačním centru v Salernu (Ente provenciale per il turismo Salerno) pod vedením tutora Dott. Cira Adinolfa. Obsahem její stáţe bylo poskytovat turistům a zájemcům informace o Salernu a okolí (ubytování, turistické zajímavosti, doprava). Musela si zjistit a naučit se spoustu informací o okolí, aby je mohla zájemcům předat. Pracovala s různými informačními prospekty, internetem a také s mapou. Cukrářka Lucie Střebovská denně dojíţděla do blízkého městečka Cava de Tirreni, kde pracovala pod vedením tutora Piera Mazzeia v jedné z nejlepších cukráren v okolí - PASTICCERIA SANDRO. Zjistila, ţe mnohé italské zákusky se od českých liší jak způsobem výroby, tak vzhledem. V průběhu stáţe jsme si také plánovali společné výlety. Turisty velmi navštěvovaný ostrov Capri nás ihned okouzlil. Velmi zajímavou i náročnou akcí byl celodenní výstup na nedalekou sopku Vesuv, který byl pro většinu z nás nezapomenutelným záţitkem a pro některé dosud největší sportovní výkon ţivota. Zpracovala Mgr. Veronika Bajgarová

10 ČESKO NĚMECKÁ STÁŽ SPOLEČNĚ ŽÍT A PRACOVAT V EVROPĚ V březnu 2011 se zúčastnila skupina 12 ţáků s dvěma pedagogy ze Saalfeldu česko německé stáţe Společně ţít a pracovat v Evropě. Němečtí a čeští ţáci absolvovali odborné a kulturní exkurze (hotel Vista v Ostravě, likérka Staroreţná v Prostějově), měli moţnost společně vařit české a německé menu a přitom předvést své kuchařské a cukrářské umění. Během stáţe poznávali němečtí studenti Moravskoslezský region. Seznámili se s gastronomií tohoto regionu a získali také nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. NĚMECKÉ KULTURNÍ DNY V OSTRAVĚ (OSTRAU DER ULTURPUNKT) se konal v Ostravě 1. ročník německých kulturních dnů Ostrau der Kulturpunkt. Učitelé německého jazyka se zúčastnili společně s ţáky 4. ročníku oboru Cestovní ruch některých filmových projekcí. Navštívili filmy Tři reţiséra Toma Tykwera, Loni v zimě reţisérky Caroline Link a dokumentární film Milý Fideli. Seznámili se se současnou německou kinematografií, kterou mohli shlédnout v originálním znění. Zpracovala:Mgr. Jana Vyskočilová

11 LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT EUROPEAN GASTRONOMY ON THE ROAD 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ MÁLAGA/ŠPANĚLSKO V rámci projektu Leonardo da Vinci vyjela v květnu na pracovní stáţ další skupina ţáků naší školy. A tentokrát do města Málagy ve španělské provincii Andalusia. Šest stáţistů včetně dvou doprovodných osob se nemohlo dočkat, aţ na vlastní oči uvidí velké přístavní město na pobřeţí Costa del Sol. A naše očekávání byla zcela naplněna. Prosluněná Málaga přivítala české stáţisty velmi vstřícně. Velké a čisté město, úţasný byt blízko centra i pláţe, prvotřídní pracoviště, milí a nekonfliktní šéfové, španělské speciality, spousta pozitivních a nečekaných záţitků. Velký podíl na tom, ţe všechno klaplo má také nezisková organizace Ekip Europa, se kterou naše škola spolupracovala jiţ po několikáté. Skupinu stáţistů tvořili 3 kuchaři (Barča, Jeroným a Katka), cukrářka Lucka, servírka Jana a odborník přes nákup letenek ţák oboru Sluţby cestovního ruchu Ondra. Skupinka to byla osobnostně velmi různorodá, ale touhu něčemu novému se naučit měli všichni. Své povinnosti na pracovištích plnili svědomitě a s nadšením a myslím, ţe skvěle reprezentovali naši školu. Za zmínku také stojí jejich pokroky ve španělštině, kterou se snaţili během svého pracovního pobytu vyuţívat. Pokud to nešlo španělsky, vzali to přes angličtinu, němčinu, ruštinu a obávám se, ţe Lucie ve své cukrárně i přes češtinu. Ve dnech volna nebo po práci se stáţisté seznamovali s historií a tradicemi města nebo jezdili na delší výlety. Bohuţel musím konstatovat, ţe přesto, ţe to byla vysoce motivovaná skupina, příliš velký zájem o historické detaily neprojevovala. Picasovo muzeum nebo katedrála La Manquita ( malá jednoruká dáma v Málaze nebylo pro ni to pravé ořechové. Zato s obrovským nadšením obdivovali přírodní krásy Andalusie. Na návštěvu Gibraltaru, delfinária nebo na plavbu na plachetnici spojenou s koupáním na širém moři budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Přeji všem dalším budoucím stáţistům i učitelům, kteří je budou doprovázet, minimálně tak krásné záţitky a dobré zkušenosti, jako jsem měla já a moje kolegyně Mgr. Petra Radková. Mgr. Hana Strádalová, doprovodná osoba

12 PREZENTACE DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU V květnu 2011 zorganizovala škola pro ţáky maturitních oborů (třídy SCR2, SCR3, SCR4, NS1, NS2, ČKM3) prezentaci Do Německa na zkušenou. Cílem prezentace bylo představit ţákům moţnosti studia, dobrovolnické práce, zlepšování jazykových znalostí a účasti na mezinárodních setkáních a projektech v Německu. Prezentaci představila zástupkyně Česko-německého fóra mládeţe, která ţákům sdělila zajímavou formou interaktivní prezentace obecné informace. Pro naše ţáky pak byly velmi atraktivní její vlastní zkušenosti z účasti na workcampech a na pobytech při studiu nejen v Německu, ale i v dalších zemích Evropy. Ţákům byly předány materiály s uţitečnými kontakty a doplňujícími informacemi a odkazy. Pro zatraktivnění přednášky byl pro ţáky připraven kvíz o Německu, ve kterém si mohli ověřit své znalosti a vědomosti. Zpracovala: Mgr. Markéta Kulhánková

13 S EKONOMIKOU KAŽDÝ DEN V průběhu realizace projektu Polsko české kulinární hry se zrodil návrh rozvíjet spolupráci i v oblasti cestovního ruchu a ekonomie. Aby mohli studenti obou škol vycestovat, prohloubit si znalosti o volném pohybu osob a sluţeb v rámci EU a proniknout do problematiky vnitřního trhu regionu, dohodli jsme se na dalším pokračování spolupráce v Rybniku a v Ostravě. Vznikl tak nový projekt, jehoţ výsledkem bude dvojjazyčný průvodce s česko-polským slovníkem zaměřeným na pojmy z oblasti cestovního ruchu a ekonomiky. Doba realizace: Projekt bude realizován za účasti škol: STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace ZESPÓL SZKÓL EKONOMICZNO-USLUGOWYCH, Rybnik Cílovými skupinami budou ţáci třetích ročníků s ekonomickým zaměřením. Cíl projektu: - Zvýšit zájem studentů o ekonomiku cestovního ruchu a najít nové atraktivní destinace na obou stranách hranice vhodné pro mládeţ. Získat nové osobní kontakty mezi studenty a vyuţít společný volný čas cestováním po regionu. Aktivity české strany: - dotazníkové šetření - návrh třídenního poznávacího zájezdu pro teenagery v rámci Moravskoslezského kraje pro prohloubení znalostí příhraniční oblasti Slezska Silezie, podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu, prohloubení znalosti o volném pohybu osob a sluţeb v rámci EU a proniknutí do problematiky vnitřního trhu regionu. V rámci projektu byl vytvořen dotazník na téma: "Potřeby a zájmy teenagerů". - kurzy polského jazyka - zúčastnilo se 35 studentů oboru Sluţby cestovního ruchu; s vyuţitím multimediálních pomůcek procvičovali čtení a slovní zásobu; pomocí her si osvojovali společenské fráze v polském jazyce; studenti byli seznámeni s webovými odkazy, které pouţijí pro samostudium. - soutěţ mezi školami navzájem: Průvodce po regionu. Ţáci měli za úkol vyrobit prezentaci třídenního výletu pro teenagery v rámci Moravskoslezského a Rybnicko-jastrzebského regionu; vytýčení tras. V závěru dne obě školy vytvořili ţivé logo svých vlajek. Aktivity polské strany: - návštěva města Rybnik, jeho univerzity a úřadu města; na partnerské škole probíhaly soutěţe a nechybělo ani vzájemné sportovní klání. - exkurze do města Wroclaw = Vratislav; návštěva univerzity spojená s přednáškou; prohlídka historických památek a turistické zajímavosti Panorama Raclawicka. Plánované akce: - výlet do indiánské vesnice a kulturní akce v PL. - turistické zajímavosti našeho regionu; poznání infrastruktury v praxi. - ekonomický seminář Poznejme se sousedé ; přednáška v rámci kongresové turistiky, problematika EU a Schengenského prostoru; exkurze v hotelu Park Inn v Ostravě a v ostravském pivovaru. - tvorba propagačního dvojjazyčného Průvodce po regionu. - závěrečnou společnou akcí bude hodnocení projektu workshop. Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová

14 SOUTĚŽ MLADÝ PRŮVODCE Dne za široké podpory veřejnosti soutěţilo 10 středních škol ve 2. ročníku soutěţe Mladý průvodce. Pořadatelem soutěţe byla Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka společně s hlavním partnerem Moravskoslezským klastrem cestovního ruchu. Cílem soutěţe bylo zejména prohloubení znalostí a dovedností ţáků v propagaci regionu. Ţáci soutěţili o nejlépe zpracovanou prezentaci při sestavování trasy cyklistického zájezdu na téma Prodlouţený víkend na kolech po Severní Moravě. Hlavními kritérii při hodnocení byla komunikace soutěţících, námět projektu, přesnost podání, preciznost a originalita námětu. Obsah prezentace tvořily jednotlivé fáze organizačně technické stránky. Například se jednalo o trasování zájezdu, délku sluţebního programu, strukturu sluţeb, popis cykloetap a fotogalerii navštívených míst. Kaţdou střední školu reprezentovalo pouze jedno dvoučlenné druţstvo a pedagogický doprovod. Bonusem pro pořádající školu byla moţnost zastoupení 2 soutěţními druţstvy. Hodnotitelskou komisi a ostatní partnery tvořili zástupci cestovních kanceláří a hotelů v Moravskoslezském kraji. Soutěţící prezentovali úkol v časovém limitu 15 minut. Komise měla moţnost po prezentaci prověřit, jak reagují soutěţící na další případné dotazy. Nejlépe si vedla děvčata 3. ročníku Martina Surovcová a Mária Zelezníková. Výborné umístění vybojovalo druţstvo 1. ročníku Veronika Haviarová a Patrik Falhauer. Předvedli opravdu skvělý výkon a profesionalitu při sestavování trasy. Umístění ţáků: Martina Surovcová, Mária Zelezníková Veronika Haviarová, Patrik Falhauer 1. místo 3. místo Vítězové obdrţeli pobytový zájezd a poděkování za vzornou přípravu. Všem soutěţícím byly předány drobné sponzorské dárky a diplomy. Soutěţící prokázali, ţe dovedou vytvořit nápadité a originální prezentace, které nám jistě rádi předvedou v následujícím 3. ročníku. zpracovala: Mgr. Soňa Šichová

15 MATEMATICKÁ SOUTĚŽ GENIUS LOGICUS Ve školním roce 2010/2011 se zúčastnili 4 ţáci maturitních oborů mezinárodní matematické logické soutěţe GENIUS LOGICUS. Ze třídy ČKM2 to byl Aleš Folwarzný, Tomáš Svačina a Vojtěch Ţabka, ze třídy SCR2 Karolína Hollá. Soutěţ GENIUS LOGICUS odstartovala ve školním roce 2005/2006, je nejdynamičtěji se rozvíjející soutěţí ve střední Evropě. Zapojily se do ní desítky tisíc soutěţících a tisíce škol (základní školy, gymnázia, konzervatoře, ale i střední odborné školy, zdravotní a střední umělecké školy). Soutěţící se nemusejí na soutěţ nikterak připravovat. Úlohy jsou navrţeny tak, aby soutěţící prostřednictvím vlastního uvaţování našli jejich řešení, aby procvičily hlavně přirozený intelekt ţáků a kombinační schopnosti. Tato soutěţ jako jediná umoţňuje v tak velkém rozsahu soutěţit na mezinárodní úrovni spolu s tisícovkami jiných soutěţících, a to bez absolvování vyřazovacích kol. Soutěţ probíhá ve dvou kolech: korespondenční část (ţáci řeší úlohy doma) a soutěţní část (ţáci řeší úlohy v daném časovém limitu pod dozorem vyučujícího). Z obou kol se řešení společně odesílají organizátorovi soutěţe. Kaţdý soutěţící je hodnocen v rámci školy a státu, ve kterém ţije, a nejlepší soutěţící z kaţdé kategorie také v rámci všech zapojených zemí. Všichni soutěţící obdrţeli od pořadatele soutěţe velmi pěkné certifikáty o účasti v soutěţi. Zpracovala: Mgr. Eva Plačková

16 KABARET EVROPY V Divadle Loutek Ostrava se dne konal 2. ročník soutěţe pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje KABARET EVROPY. Studenti 18 přihlášených škol zde přestavili vţdy jednu ze zemí Evropské unie, a to buď v tanečním, hudebním nebo literárním provedení. V krátkém vystoupení (v rozsahu cca 2-15 min.) jsme měli moţnost shlédnout tyto země: Belgie Česká rep. Dánsko Finsko Francie Itálie Irsko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Rumunsko Řecko Slovensko Španělsko Švédsko Velká Británie Mendelovo gymnázium Opava SŠ Prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba SOŠ Bohumín Gymnázium Olgy Havlové SŠ Hotelová a obchodně podnikatelská Č. Těšín SŠ Společného stravování Ostrava - Hrabůvka Matiční gymnázium Ostrava Gymnázium Fr. Ţivného, Bohumín Gymnázium M. Koperníka, Bílovec Obchodní akademie Ostrava - Poruba SŠ Technických oborů Havířov Gymnázium Český Těšín Obchodní akademie a VOŠS Ostrava - Mar. Hory SŠ Havířov, Prostřední Suchá Janáčkova konzervatoř Ostrava Slezské gymnázium Opava SŠ Elektrotechnická Havířov Gymnázium Hladnov a Jazyková škola Cílem kaţdého týmu bylo vyhrát několikadenní výlet do Bruselu, který zajišťuje Kancelář poslance Evropského parlamentu Evţena Tošenovského. Na organizaci akce se podílelo také Eurocentrum Ostrava.

17 A teď k samotnému vyhlášení. Na prvním místě se umístili ţáci ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Havířově - vítězný soubor z Havířova uspěl s divadelním kouskem Švédsko 3D, na druhém místě ţáci Střední školy z Havířova - Prostřední Suché, kteří zaujali divadelním představením Co tě to napadlo, Athéno? Třetí místo obhájili studenti Slezského gymnázia Opava s představením Espaňa Viva. Za naši školu vystoupili v představení s názvem Slunečná Itálie ţáci: Richard Kubala, Monika Kendziorová, Eva Peschlová, Yvette Motyková, Mária Zelezníková, Michaela Sommerová, Martina Surovcová, Kateřina Němcová, Pavlína Watzlíková a Michaela Moravcová, doprovodem a velkým pomocníkem nám byla paní učitelka Mgr. Ing. Kateřina Salamonová. Za skupinu ţáků naší školy, kteří se této akce zúčastnili, můţu říct, ţe zapojení do této soutěţe nám přineslo nezapomenutelné záţitky a zkušenosti. A ţe jsme nevyhráli? Nevadí, příští rok to zkusíme znovu. Vţdyť není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se. Mária Zelezníková Třída SCR3

18 SOUTĚŽ VÍTEJTE U NÁS Střední škola obchodní v Českých Budějovicích pořádala pro ţáky oborů zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a turismus 2. ročník soutěţe Vítejte u nás. Soutěţe se zúčastnilo jedenáct dvoučlenných druţstev ze škol z České republiky a ze Slovenska. Cílem soutěţe byla podpora regionálního cestovního ruchu, propagace kulturního dědictví a porovnání odborných, komunikativních a prezenčních dovedností soutěţících. Soutěţ probíhala 13. a 14. června na Malé scéně DK Metropol a byla rozdělena do dvou kategorií. Naši školu reprezentovaly studentky 3. ročníku oboru Sluţby cestovního ruchu Mária Zelezníková a Martina Surovcová. V první kategorii s názvem Po stopách Roţmberků se naše druţstvo představilo prezentací na téma Rok pětilisté růţe. Ve druhé kategorii Přijeďte k nám, přijeďte za zdravím představovaly prezentace jednotlivých soutěţících jejich regiony ve spojení se zaměřením na zdravý ţivotní styl. Naše studentky uvedením svého projektu Sport v Moravskoslezském kraji ukázaly, ţe i v průmyslovém regionu lze aktivně a zdravě trávit volný čas. Studentky Zelezníková a Surovcová obsadily 1. místo v obou kategoriích, porotu doslova okouzlily. Jejich vystoupení bylo komentováno slovy: Ostrava opět nezklamala! Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová

19 SOMMELIEŘI Ve školním roce 2010/2011 si ţáci naší školy mohli rozšiřovat své znalosti v sommelierském krouţku. Umění, kterému se zde naučili, pak předvedli na odborných soutěţích. Dne 20. října se ţáci Jeroným Bartoš a Kateřina Miklasová zúčastnili sommelierské soutěţe Trophée Bohemia sekt. Soutěţ se konala v příjemných prostorách Střední školy potravinářské a sluţeb v Brně. Ačkoliv se ţáci neumístili na vítězném ţebříčku, získali mnoţství nových zkušeností. Dne listopadu se v Ostravě na Černé louce konal jiţ 10. ročník soutěţe určené pro mladé odborníky. Školu reprezentovali Jeroným Bartoš a Kateřina Miklasová. Soutěţ se konala ve dvou dnech. V den první museli soutěţící v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel napsat test a poté mohli vystoupit na podiu se svým uměním. Úkolem soutěţících byla dekantace a servis červeného vína. Naše soutěţící Kateřina Miklasová se umístila na 7. místě a Jeroným Bartoš obsadil 17. místo. Dne 3. února se v prostorách Střední školy hotelové a obchodně podnikatelské v Českém Těšíně konal 5. ročník sommelierské juniorské soutěţe Těšínská karafa Soutěţ se konala pod záštitou Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, za podpory Vinařského fondu ČR a s odbornou garancí Libora Nazarčuka, viceprezidenta Asociace sommelierů ČR. V kategorii kadet školu reprezentovala ţákyně druhého ročníku Petra Budzinská a kategorii znalec reprezentoval ţák druhého ročníku Jeroným Bartoš. V kategorii kadet si ţákyně vybojovala krásné 2. místo a v kategorii znalec náš ţák získal 6. místo. Cílem soutěţí je informovat nejen studenty, ale i širokou veřejnost o vinohradnictví, vinařství a sommelierství. Zpracovala: Mgr. Dagmar Bartoníková

20 SOMMELIERSKÝ KURZ Ve dnech února 2011 proběhl na naší škole jiţ podruhé vzdělávací kurz pro studenty a pedagogy Sommelierské minimum zaměřený na vyšší úroveň servisu pokrmů a nápojů a získání rozsáhlejší odborné vzdělanosti v gastronomii, vinařství, degustaci, a snoubení pokrmů s víny. Školení probíhalo pod vedením lektora Mariana Jemelíka, sommeliera společnosti VÍNO HRUŠKA s.r.o., drţitele Certifikátu sommeliera a řádného člena Asociace Sommelierů České Republiky. Odborné školení probíhalo ve třech dnech, kdy se v průběhu prvních dvou dnů střídala část teoretická a praktické ukázky, s moţností vyzkoušení si jednotlivých činností souvisejících se servisem bílého, červeného i šumivého vína. Odváţnější účastníci měli moţnost se pokusit o tzv. Sabrage sekání sektů. Třetí den proběhla závěrečná zkouška skládající se z části teoretické i praktické. Všichni účastníci kurzu úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku a obdrţeli certifikát Sommelierská pečeť. S průběhem i obsahem sommelierského kurzu byli všichni účastníci velmi spokojeni. Zpracovala: Mgr. Dagmar Bartoníková

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013

ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice 131, 691 23 Pohořelice telefon/fax: 519 424 829/519 426 567, e-mail: sekretariat@oucvrcovice.cz ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží 1993 Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN) Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy) Následně v červenci uskutečněna

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV KDE NÁS NAJDETE? VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Výukové centrum Hlušice Hlušice 1, 503 56 ŠKOLNÍ BUDOVY

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách:

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: PRŮBĚH PROJEKTU Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012 Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: Hotel Prosper Čeladná Baby Club Kenny Frýdek - Místek Agentura Orange Ostrava MCnet, s. r. o. Frýdek Místek

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007 FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007 Cíl: Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat. J. A. Komenský představit uceleně odborné i laické veřejnosti úspěšně realizované projekty v oblasti rozvoje

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031 Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 Obsah 1. Projekt - Praxe pro život 2. Klíčové aktivity 3. Kompetence a povinnosti koordinátorů aktivit

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy str_1 Plán akcí ke stažení ZDE NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy BRAND Úvodní strana / Brand str_2 BRAND Telefónica reklamní předměty Rádi bychom Vám připomněli novou nabídku reklamních předmětů s logem

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7 a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI Kuchařské studio Luděk Bil pod záštitou primátora města Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského pořádají a srdečně

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Gastrofestival 2011 - Kuchař A

Gastrofestival 2011 - Kuchař A Gastrofestival 2011 - Kuchař A pořadí Jméno škola komisař 1 komisař 2 komisař 3 celkem 1 Martin Galeja Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 79 83 91 253 2 Vojtěch Bayer Frenštát p.r. 76 76 78 230 3 Miroslav

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 pátek 12. března. 2010 Příjezd 14:00-17:00 18:00 Welcome drink

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více