EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ"

Transkript

1 EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ Dne zorganizovala naše škola exkurzi do Vídně. Zájezdu se zúčastnily třídy oborů SCR, NS, další ţáci školy a pedagogický doprovod Mgr. H. Schwarzová, Mgr. J. Vyskočilová a Mgr. M. Kulhánková. Cestou do Rakouska jsme zastavili v Mikulově. Poté, co jsme se ocitli na území Rakouska, se nám naskytnul pohled na větrné elektrárny. Naší první zastávkou v rakouské metropoli byl zámek Schönbrunn, kde jsme se vypravili na procházku přilehlým parkem. Ten nás zaujal svou rozlohou. Součástí parku byla i zoologická zahrada, o které se praví, ţe je nejstarší v Evropě. Poté jsme se autobusem dopravili k Hofburgu, královského sídla Habsburků. Na zdejším nádvoří jsme byli svědky návštěvy íránského velvyslance. Následovala pěší prohlídka centrem Vídně. Viděli jsme známou Vídeňskou operu, Parlament, Burgtheater, barokní kostel Karlskirche, dóm sv.štěpána, Korutanskou třídu. Navštívili jsme hotel Sacher a velmi známou vídeňskou cukrárnu Deml. Mnozí z nás neodolali a některé výrobky, včetně proslulého dortu si odvezli Sacher domů. Exkurze pokračovala pěšky velmi známou ulicí Mariahilfestraβe, kde se nacházejíobchody světoznámých značek, restaurace a Fastfoody. Naší další zastávkou byly úţasné vánoční trhy před budovou vídeňské radnice. Ze stánků se linula vůně kandovaného ovoce, perníčků, vánočního punče nebo pečených kaštanů doprovázená vánoční hudbou a osvětlením. V brzkých večerních hodinách následoval odjezd do Ostravy. Všechny účastníky zájezdu zaujal obdivuhodný pohled na večerní Vídeň. Exkurze se nám velmi líbila a těšíme se na další příleţitosti, kdy budeme moci v rámci naší školy vycestovat do zahraničí. Za třidu NS1 Jan Kaláb & Jakub Močidlan

2 STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY - PROJEKT MF DNES Ve školním roce 2010/2011 se ţáci 2. ročníků opět zapojili do projektu vyhlášeného MF Dnes pod názvem Studenti čtou a píší noviny. Studenti třídy SCR 2 a ČKM 2 pracovali ve výuce po dobu 6 týdnů s denním tiskem, zpracovávali informace a také měli moţnost vyjádřit vlastní názory na stránkách největšího českého deníku. V době od do bylo ţákům denně bezplatně dodáváno 60 výtisků novin. Redakce zadala k zamyšlení postupně 3 témata. Nejlepší práce byly publikovány na celostátní straně i v regionálních přílohách, veškeré příspěvky byly umístěny na internetových stránkách MF DNES. Do projektu se mohli zapojit všichni studenti naší školy. Jako patron projektu jsem přeposlala do redakce 9 příspěvků. Nejvíce studentů se vyjádřilo k prvnímu tématu s názvem Patří sexuální výchova do škol?, zadanému jiţ Druhé téma (Ne)zbytný alkohol zpracovalo 18 studentů, nad třetím tématem s názvem Čtu knihu. Jsem normální? přemýšlelo 23 jedinců. Studenti mohli začít ihned při dodávce prvních výtisků novin porovnávat svoje názory s názory svých vrstevníků. Spolupráce s denním tiskem se zřejmě stane tradicí, jelikoţ se naše škola zúčastnila jiţ 4. ročníku. Mgr. Dagmar Jínová patron projektu Připojuji příspěvek studenta naší školy. ČTU KNIHU. JSEM NORMÁLNÍ? Kniha nám přináší poznání, poskytuje moţnost utéct od reality a zapomenout na problémy. V knize si kaţdý najde to své, ale samozřejmě jen tehdy, má-li zájem. Určitě je důleţité probouzet zájem o četbu jiţ od dětství. Já jsem to štěstí měl. Moje babička mi přečetla spoustu knih a já jsem se k nim v době, kdy uţ jsem uměl číst, rád vracel. Nemohu říci, ţe bych četl mnoho, ale dobrodruţnou knihu si přečtu rád. Myslím si, ţe mladí lidé čtou méně neţ ti starší. Dnešní mládeţ totiţ uznává jiný způsob zábavy a chození do knihoven jaksi není dost in. Na některých školách dokonce upustili od povinné četby, protoţe ani ta nedonutí studenta k četbě, vţdyť přece stačí kliknout na Internet a mám celý čtenářský deník - a bez čtení. Pak se ani nemůţeme divit, ţe mnoho školáků má problém porozumět psanému textu. Nedívejme se proto na knihu jako na tlustý balík papíru, který musíme přečíst. Zkusme si najít ţánr, který nás chytne a snad částečně nahradí počítač a televizi. Pro knihu by to bylo malé vítězství. Martin Staš, ţák třídy ČKM2

3 NÁVŠTĚVA ANGLICKÝCH DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Za účelem zkvalitnění a zpestření výuky anglického jazyka ve čtyřletých učebních a studijních oborech byla Ing. Peňázovou v letošním školním roce zajištěna návštěva 3 divadelních představení. Nejprve v listopadu 2010 skupina 20 studentů ze tříd ČKM3, ČKM4 a SCR4 spojila návštěvu hry Dva chudáci Rumuni, co nemluvěj polsky v divadle Na zábradlí s jednodenní návštěvou Prahy. V předvánočním čase pak třídy ČKM3, ČKM4, SCR3 a SCR4 shlédly představení Williama Shakespeara Midsummer Night s Dream, pořádané agenturou Dominotheater v DK Korunka v Ostravě Mariánských horách. Stejná agentura pak nacvičila i Shakespearovu hru Romeo and Juliet a studenti tříd ČKM3, SCR2 a SCR3 navštívili toto představení na stejném místě 11. dubna Všechny tři akce byly studenty přijaty nadšeně. Všichni vyjadřovali radost z porozumění cizojazyčnému textu a přání mít moţnost si podobné zpestření výuky dopřát i příští rok. Zpracovala: Ing. Drahomíra Peňázová

4 NOVÉ METODY II, III KRITICKÉ MYŠLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Vzdělávacím modulem Nové metody II, III Kritické myšlení jsme navázali na předchozí aktivity a zúročili jsme dosavadní vědomosti a dovednosti. S 64 hodinovým modulem jsme začali v březnu 2010 a poslední víkendový seminář se konal v listopadu téhoţ roku. Víkendová setkání probíhala v příjemném prostředí Krajského vzdělávacího a informačního centra v Ostravě pod vedením zkušeného lektorského týmu PhDr.Libor Kyncl Mgr. Beata Kynclová. V prvním bloku semináře se poprvé všech 22 zúčastněných učitelů setkalo s pojmem kritické myšlení a získali přehled o moţnostech a významu plánování výuky třífázovým modelem učení (evokace uvědomění reflexe). Po teoretickém úvodu se učitelé postupně seznamovali s inovativními didaktickými technikami Znalostní kooperativní bingo, Myšlenková mapa, Poslední slovo patří mně, Dvojitý zápisník, Kostka, INSERT, Pětilístek, Diamant, Párové čtení, Alfa box, Kooperativní učení, Vennův diagram, T-graf, Třífázový rozhovor, Kmeny a kořeny, Čítárna, Sněhová koule, Návštěvníci, aj. Ve druhé části modulu, která probíhala v prvním pololetí školního roku 2010/2011 byl vymezen prostor pro výměnu zkušeností učitelů z aplikace didaktických metod do výuky. Pedagogové popisovali bezprostřední reakce z konkrétních vyučovacích hodin, kdy se učili pracovat netradičním způsobem a pouţívali některé z nastudovaných aktivit. Během těchto diskuzí získali lektoři, realizátoři projektu i samotní učitelé cennou zpětnou vazbu o přínosech efektivního plánování výuky. Pozitivní bylo zjištění, ţe nové metody aktivizují i ty ţáky, kteří se do klasického způsobu výuky nezapojují. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

5 VYTVOŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE A MECHANIZMŮ DISEMINACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Tato klíčová aktivita byla rozčleněna do tří fází. V první fázi si pedagogové třídili a systematizovali informace a poznatky získané prostřednictvím vzdělávacího modulu Nové metody II, III Kritické myšlení. Také se připravovali na realizaci vyučovacích hodin s dodrţením principů třífázového modelu plánování výuky (E-U-R). Nejprve 22 učitelů (účastníků vzdělávacího modulu) zařazovalo moderní didaktické metody do výuky poněkud ţivelně. Potřebovali si ověřit reakce ţáků na inovativní styl výuky, délku přípravy a také své vlastní profesní moţnosti. Také potřebovali získat jistotu projevu, protoţe není snadné odstranit zaţité učitelské stereotypy a oprostit se od klasického modelu výuky (opakování motivace expozice shrnutí upevnění kontrola). Druhá fáze klíčové aktivity byla ve znamení přípravy a realizace inovovaných hodin, tentokrát s vyuţitím všech částí třífázového modelu plánování výuky. Učitelé vybírali vhodná témata, aby byly dodrţeny tematické plány, připravovali pomůcky, texty a pracovní listy pro ţáky. Členové realizačního týmu připravili harmonogram vyučovacích hodin. Důleţitým prvkem této fáze byly vzájemné hospitace. Inovovaných ukázkových hodin se vţdy zúčastňovali 1 aţ 2 hospitující. V hodině měl hospitující kolega k dispozici manuál, ve kterém byly definovány vzdělávací cíle, klíčové i odborné kompetence, které má hodina rozvíjet a podrobný postup realizace aktivit s časovým vymezením. Pomůckou pro následný hospitační rozbor byl záznamový arch pro hospitujícího i hospitovaného. Manuály pro ukázkové hodiny a poznámky ze záznamových archů z hospitací byly základem pro tvorbu výstupů projektu v poslední fázi klíčové aktivity. Po připomínkování odborné konzultantky realizátoři ukázkových hodin zpracovali celkem 24 manuálů inovovaných hodin. Vytvořením manuálů a diseminací příkladů dobré praxe získali ostatní pedagogové školy kvalitně zpracovaný metodický materiál, který vyhovuje strategii školy a vzdělávacím potřebám ţáků a který mohou bez obav z neúspěchu a bez náročné přípravy pouţít při implementaci školních vzdělávacích programů do výuky. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

6 DISEMINAČNÍ KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ K REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY (CZ.1.07/1.3.05/ ) Jak učit efektivně? Jak učit zajímavě? Jak porozumět žákům? Jak se zdokonalovat? Postup realizace projektu a jeho výsledky byly prezentovány zájemcům z řad odborné veřejnosti na v pořadí jiţ druhé diseminační konferenci, která se konala V úvodu všechny účastníky konference přivítal ředitel školy Mgr. Pavel Cielecký. Jako první vystoupila se svým příspěvkem manaţerka projektu Mgr. Hana Strádalová a stručně zhodnotila průběh realizace projektu. Druhý v pořadí vystoupil host konference PhDr. Libor Kyncl, jeden z lektorů Nové metody II, III Kritické myšlení, aby seznámil účastníky s obsahem tohoto pojmu. Poté vystoupili s prezentacemi ukázkových hodin naši učitelé. Ve velmi pozitivní a tvůrčí atmosféře předvedlo 9 proškolených pedagogů své inovované hodiny z oblasti všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů (Mgr. Petra Radková jazyk český, Mgr. Jiří Mačák jazyk německý, Mgr. Lenka Čapková jazyk anglický, Mgr. Lucie Radvanská - matematika, Mgr. Kateřina Salamonová základy přírodních věd, Ing. Ivana Uherková a Ing. Felicia Hašková ekonomické předměty, Mgr. Jan Hruška potraviny a výţiva, Mgr. Zdeněk Remeš - stolničení). Ve druhé části konference si sami účastníci setkání mohli jednu z vyuţívaných metod vyzkoušet sami na sobě. Dvě členky projektového týmu předvedly praktickou ukázku metody Diamant na téma Inovace. Kromě toho, ţe praktická ukázka metody reflexe zpestřila program, získali realizátoři projektu kromě úsměvů na tvářích účastníků konference i objektivní zpětnou vazbu a utvrzení, ţe jejich práce byla smysluplná. Všichni účastníci obdrţeli papírovou tašku s informačním letákem, reklamními a propagačními předměty a pracovní sešit Ukázky manuálů inovovaných hodin, který byl opatřen vstupem do problematiky kritického myšlení, stručným popisem vyuţívaných didaktických metod a celými didaktickými postupy prezentovaných hodin. Pro hosty konference bylo během přestávky zajištěno pohoštění formou rautu. V závěru konference proběhla plánovaná diskuse, kde zazněly z řad účastníků konference veskrze pozitivní ohlasy a pochvaly. Účastníci konference velmi dobře hodnotili nejen obsah realizovaného projektu (potřebnost, zapojení cílové skupiny, obsah prezentované klíčové aktivity), ale také bezchybnou organizaci konference, entuziasmus a výkony prezentujících učitelů. Více neţ 4 hodinové diseminační konference se zúčastnilo celkem 49 účastníků. Zpracovala Mgr. Hana Strádalová

7 PROJEKT UNIV 2 KRAJE PROMĚNA ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tým pedagogických pracovníků Střední školy společného stravování pokračoval ve školním roce 2010/2011 v práci na projektu UNIV 2 KRAJE, jehoţ řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Byl vytvořen Strategický plán dalšího vzdělávání na období do roku 2013, v němţ byly stanoveny cíle, kterých chce škola v dalším vzdělávání dosáhnout a oblasti, v nichţ hodlá další vzdělávání poskytovat. V průběhu školního roku členové týmu vytvořili a pilotně ověřili program dalšího vzdělávání Příprava teplých pokrmů. Pilotáţ programu probíhala v období od února do května 2011 a zúčastnilo se jí celkem jedenáct zájemců. Deset účastníků kurz úspěšně ukončilo, jedna frekventantka odstoupila ze zdravotních důvodů. Ze zpětnovazebních dotazníků, které účastníci vyplňovali vyplynulo, ţe kurz povaţují za přínosný pro svou další profesní činnost a dva z nich se rozhodli, ţe sloţí Zkoušku z dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů. Zkouška byla realizována v červnu 2011 a oba zájemci ji úspěšně vykonali. Současně s pilotáţí 1. programu dalšího vzdělávání pracovali členové týmu na 2. programu Sloţitá obsluha hostů. Program prošel jen s drobnými výhradami prvním hodnocením a nyní je jiţ upraven a připraven pro nové posouzení hodnotiteli Národního ústavu odborného vzdělávání a také externími hodnotiteli. Ivana Matulová V Ostravě-Hrabůvce

8 MOLEKULÁRNÍ GASTRONOMIE VE STŘEDNÍ ŠKOLE SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ V červnu 2011 proběhl ve Střední škole společného stravování velmi zajímavý kurz, díky němuţ laboratorní kuchyně připomínala spíše alchymistickou dílnu. Pánové Achim Šipl a Tomáš Mohyla zde zasvěcovali účastníky do tajů tzv. molekulární gastronomie. Molekulární gastronomie je poměrně mladý obor, v němţ jsou při přípravě pokrmů a nápojů vyuţívány metody známé spíše z chemických laboratoří (emulgování, mraţení tekutým dusíkem, přidávání různých látek rozkládajících strukturu suroviny atd.), čímţ se vytváří naprosto nečekané efekty polévka v kuličkách, zmrzlina s vůní doutníku nebo drink, který se před zraky hosta vypaří ze sklenice. Tyto metody jsou samozřejmě velmi náročné na znalosti a umění kuchaře. Vyţadují zcela přesné postupy a tím se jejich tvůrci i uţivatelé částečně přesouvají z oblasti kulinářství do oblasti vědy. Kurz byl realizován v rámci projektu Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie, jehoţ řešitelem je firma TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Střední škola společného stravování je do projektu zapojena jako partner spolu s dalšími dvěma školami. Specifikem aktivit tohoto projektu je, ţe rozšiřují nejen odborné znalosti a dovednosti účastníků. Součástí kaţdého realizovaného kurzu je také absolvování e-learningového modulu, jehoţ úkolem je rozšířit lektorské kompetence účastníků o metody a formy výuky pro vzdělávání dospělých. Kurzu molekulární gastronomie se zúčastnilo 12 zájemců a všichni jej úspěšně dokončili. V současné době je připravován odborný kurz zaměřený na sommeliérství. Ivana Matulová V Ostravě-Hrabůvce

9 LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT EUROPEAN GASTRONOMY ON THE ROAD 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ NOCERA INFERIORE/SALERNO/ITALY V rámci projektu Leonardo da Vinci se ve dnech aţ zúčastnilo šest vybraných ţáků naší školy odborné stáţe. Tentokráte jsme opět spolupracovali s hotelovou školou IPSSAR ve městě Nocera Inferiore, coţ je malé městečko blízko Salerna v Kalábrii. V prvním týdnu probíhala praktická výuka společně s odpolední jazykovou průpravou přímo ve škole. Ţáci byli rozděleni podle oborů vzdělání. Dvě dívky studující cestovní ruch byly přiděleny na školní recepci, ostatní čtyři ţáci pracovali v laboratorních kuchyních. Kaţdý den vedl laboratorní cvičení jiný kuchařský mistr. Celkem jsme měli čest poznat tři zdejší gastronomické umělce - pana Giuseppe Marrazza, Domenicca La Pietra a Fillippa Amattiho. Společným výsledkem jejich snaţení byla tří aţ čtyřchodová menu, na nichţ jsme si pak všichni společně pochutnávali v místním jídelním sále. Na slavnostně upraveném stole se objevilo např. kuře v oříškové omáčce s balzamikovým přelivem, vepřový kotlet s restovanými paprikami a houbami, spaghetti Scarpafiglio, cuketové bramborové placičky, úţasný desert Ba-ba, coţ je neapolská rumová specialita, nebo pistáciový dort. Samotný obsah stáţe byl individuální. Kuchaři se učili především nové technologické postupy přípravy ryb a mořských plodů, omáček, předkrmů a dezertů. Tři ţáci oboru kuchař (Iveta Šumková, Lukáš Hořínek a Vojtěch Ţabka) byli umístěni do renomované salernské restaurace PORTO VECCHIO pod vedením majitele Francesca Tuozza. Tato restaurace se specializovala na přípravu pokrmů z ryb a mořských plodů. Nezapomenutelným záţitkem je pro ně dodnes velmi originální a netradiční způsob kuchání chobotnic a sépií. Petra Limberková (obor Sluţby cestovního ruchu) pracovala na recepci v hostelu AVE GRATIA PLENA Ostello di Salerno, ve kterém byla naše skupina ubytovaná. Šlo o čtyřpatrovou budovu bývalého kláštera v historickém jádru Salerna. Zde se pod vedením tutora Barona Domenica seznámila s chodem hostelu. Druhá stáţistka téhoţ oboru, Kateřina Bergerová, pracovala v místním informačním centru v Salernu (Ente provenciale per il turismo Salerno) pod vedením tutora Dott. Cira Adinolfa. Obsahem její stáţe bylo poskytovat turistům a zájemcům informace o Salernu a okolí (ubytování, turistické zajímavosti, doprava). Musela si zjistit a naučit se spoustu informací o okolí, aby je mohla zájemcům předat. Pracovala s různými informačními prospekty, internetem a také s mapou. Cukrářka Lucie Střebovská denně dojíţděla do blízkého městečka Cava de Tirreni, kde pracovala pod vedením tutora Piera Mazzeia v jedné z nejlepších cukráren v okolí - PASTICCERIA SANDRO. Zjistila, ţe mnohé italské zákusky se od českých liší jak způsobem výroby, tak vzhledem. V průběhu stáţe jsme si také plánovali společné výlety. Turisty velmi navštěvovaný ostrov Capri nás ihned okouzlil. Velmi zajímavou i náročnou akcí byl celodenní výstup na nedalekou sopku Vesuv, který byl pro většinu z nás nezapomenutelným záţitkem a pro některé dosud největší sportovní výkon ţivota. Zpracovala Mgr. Veronika Bajgarová

10 ČESKO NĚMECKÁ STÁŽ SPOLEČNĚ ŽÍT A PRACOVAT V EVROPĚ V březnu 2011 se zúčastnila skupina 12 ţáků s dvěma pedagogy ze Saalfeldu česko německé stáţe Společně ţít a pracovat v Evropě. Němečtí a čeští ţáci absolvovali odborné a kulturní exkurze (hotel Vista v Ostravě, likérka Staroreţná v Prostějově), měli moţnost společně vařit české a německé menu a přitom předvést své kuchařské a cukrářské umění. Během stáţe poznávali němečtí studenti Moravskoslezský region. Seznámili se s gastronomií tohoto regionu a získali také nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. NĚMECKÉ KULTURNÍ DNY V OSTRAVĚ (OSTRAU DER ULTURPUNKT) se konal v Ostravě 1. ročník německých kulturních dnů Ostrau der Kulturpunkt. Učitelé německého jazyka se zúčastnili společně s ţáky 4. ročníku oboru Cestovní ruch některých filmových projekcí. Navštívili filmy Tři reţiséra Toma Tykwera, Loni v zimě reţisérky Caroline Link a dokumentární film Milý Fideli. Seznámili se se současnou německou kinematografií, kterou mohli shlédnout v originálním znění. Zpracovala:Mgr. Jana Vyskočilová

11 LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT EUROPEAN GASTRONOMY ON THE ROAD 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ MÁLAGA/ŠPANĚLSKO V rámci projektu Leonardo da Vinci vyjela v květnu na pracovní stáţ další skupina ţáků naší školy. A tentokrát do města Málagy ve španělské provincii Andalusia. Šest stáţistů včetně dvou doprovodných osob se nemohlo dočkat, aţ na vlastní oči uvidí velké přístavní město na pobřeţí Costa del Sol. A naše očekávání byla zcela naplněna. Prosluněná Málaga přivítala české stáţisty velmi vstřícně. Velké a čisté město, úţasný byt blízko centra i pláţe, prvotřídní pracoviště, milí a nekonfliktní šéfové, španělské speciality, spousta pozitivních a nečekaných záţitků. Velký podíl na tom, ţe všechno klaplo má také nezisková organizace Ekip Europa, se kterou naše škola spolupracovala jiţ po několikáté. Skupinu stáţistů tvořili 3 kuchaři (Barča, Jeroným a Katka), cukrářka Lucka, servírka Jana a odborník přes nákup letenek ţák oboru Sluţby cestovního ruchu Ondra. Skupinka to byla osobnostně velmi různorodá, ale touhu něčemu novému se naučit měli všichni. Své povinnosti na pracovištích plnili svědomitě a s nadšením a myslím, ţe skvěle reprezentovali naši školu. Za zmínku také stojí jejich pokroky ve španělštině, kterou se snaţili během svého pracovního pobytu vyuţívat. Pokud to nešlo španělsky, vzali to přes angličtinu, němčinu, ruštinu a obávám se, ţe Lucie ve své cukrárně i přes češtinu. Ve dnech volna nebo po práci se stáţisté seznamovali s historií a tradicemi města nebo jezdili na delší výlety. Bohuţel musím konstatovat, ţe přesto, ţe to byla vysoce motivovaná skupina, příliš velký zájem o historické detaily neprojevovala. Picasovo muzeum nebo katedrála La Manquita ( malá jednoruká dáma v Málaze nebylo pro ni to pravé ořechové. Zato s obrovským nadšením obdivovali přírodní krásy Andalusie. Na návštěvu Gibraltaru, delfinária nebo na plavbu na plachetnici spojenou s koupáním na širém moři budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Přeji všem dalším budoucím stáţistům i učitelům, kteří je budou doprovázet, minimálně tak krásné záţitky a dobré zkušenosti, jako jsem měla já a moje kolegyně Mgr. Petra Radková. Mgr. Hana Strádalová, doprovodná osoba

12 PREZENTACE DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU V květnu 2011 zorganizovala škola pro ţáky maturitních oborů (třídy SCR2, SCR3, SCR4, NS1, NS2, ČKM3) prezentaci Do Německa na zkušenou. Cílem prezentace bylo představit ţákům moţnosti studia, dobrovolnické práce, zlepšování jazykových znalostí a účasti na mezinárodních setkáních a projektech v Německu. Prezentaci představila zástupkyně Česko-německého fóra mládeţe, která ţákům sdělila zajímavou formou interaktivní prezentace obecné informace. Pro naše ţáky pak byly velmi atraktivní její vlastní zkušenosti z účasti na workcampech a na pobytech při studiu nejen v Německu, ale i v dalších zemích Evropy. Ţákům byly předány materiály s uţitečnými kontakty a doplňujícími informacemi a odkazy. Pro zatraktivnění přednášky byl pro ţáky připraven kvíz o Německu, ve kterém si mohli ověřit své znalosti a vědomosti. Zpracovala: Mgr. Markéta Kulhánková

13 S EKONOMIKOU KAŽDÝ DEN V průběhu realizace projektu Polsko české kulinární hry se zrodil návrh rozvíjet spolupráci i v oblasti cestovního ruchu a ekonomie. Aby mohli studenti obou škol vycestovat, prohloubit si znalosti o volném pohybu osob a sluţeb v rámci EU a proniknout do problematiky vnitřního trhu regionu, dohodli jsme se na dalším pokračování spolupráce v Rybniku a v Ostravě. Vznikl tak nový projekt, jehoţ výsledkem bude dvojjazyčný průvodce s česko-polským slovníkem zaměřeným na pojmy z oblasti cestovního ruchu a ekonomiky. Doba realizace: Projekt bude realizován za účasti škol: STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace ZESPÓL SZKÓL EKONOMICZNO-USLUGOWYCH, Rybnik Cílovými skupinami budou ţáci třetích ročníků s ekonomickým zaměřením. Cíl projektu: - Zvýšit zájem studentů o ekonomiku cestovního ruchu a najít nové atraktivní destinace na obou stranách hranice vhodné pro mládeţ. Získat nové osobní kontakty mezi studenty a vyuţít společný volný čas cestováním po regionu. Aktivity české strany: - dotazníkové šetření - návrh třídenního poznávacího zájezdu pro teenagery v rámci Moravskoslezského kraje pro prohloubení znalostí příhraniční oblasti Slezska Silezie, podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu, prohloubení znalosti o volném pohybu osob a sluţeb v rámci EU a proniknutí do problematiky vnitřního trhu regionu. V rámci projektu byl vytvořen dotazník na téma: "Potřeby a zájmy teenagerů". - kurzy polského jazyka - zúčastnilo se 35 studentů oboru Sluţby cestovního ruchu; s vyuţitím multimediálních pomůcek procvičovali čtení a slovní zásobu; pomocí her si osvojovali společenské fráze v polském jazyce; studenti byli seznámeni s webovými odkazy, které pouţijí pro samostudium. - soutěţ mezi školami navzájem: Průvodce po regionu. Ţáci měli za úkol vyrobit prezentaci třídenního výletu pro teenagery v rámci Moravskoslezského a Rybnicko-jastrzebského regionu; vytýčení tras. V závěru dne obě školy vytvořili ţivé logo svých vlajek. Aktivity polské strany: - návštěva města Rybnik, jeho univerzity a úřadu města; na partnerské škole probíhaly soutěţe a nechybělo ani vzájemné sportovní klání. - exkurze do města Wroclaw = Vratislav; návštěva univerzity spojená s přednáškou; prohlídka historických památek a turistické zajímavosti Panorama Raclawicka. Plánované akce: - výlet do indiánské vesnice a kulturní akce v PL. - turistické zajímavosti našeho regionu; poznání infrastruktury v praxi. - ekonomický seminář Poznejme se sousedé ; přednáška v rámci kongresové turistiky, problematika EU a Schengenského prostoru; exkurze v hotelu Park Inn v Ostravě a v ostravském pivovaru. - tvorba propagačního dvojjazyčného Průvodce po regionu. - závěrečnou společnou akcí bude hodnocení projektu workshop. Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová

14 SOUTĚŽ MLADÝ PRŮVODCE Dne za široké podpory veřejnosti soutěţilo 10 středních škol ve 2. ročníku soutěţe Mladý průvodce. Pořadatelem soutěţe byla Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka společně s hlavním partnerem Moravskoslezským klastrem cestovního ruchu. Cílem soutěţe bylo zejména prohloubení znalostí a dovedností ţáků v propagaci regionu. Ţáci soutěţili o nejlépe zpracovanou prezentaci při sestavování trasy cyklistického zájezdu na téma Prodlouţený víkend na kolech po Severní Moravě. Hlavními kritérii při hodnocení byla komunikace soutěţících, námět projektu, přesnost podání, preciznost a originalita námětu. Obsah prezentace tvořily jednotlivé fáze organizačně technické stránky. Například se jednalo o trasování zájezdu, délku sluţebního programu, strukturu sluţeb, popis cykloetap a fotogalerii navštívených míst. Kaţdou střední školu reprezentovalo pouze jedno dvoučlenné druţstvo a pedagogický doprovod. Bonusem pro pořádající školu byla moţnost zastoupení 2 soutěţními druţstvy. Hodnotitelskou komisi a ostatní partnery tvořili zástupci cestovních kanceláří a hotelů v Moravskoslezském kraji. Soutěţící prezentovali úkol v časovém limitu 15 minut. Komise měla moţnost po prezentaci prověřit, jak reagují soutěţící na další případné dotazy. Nejlépe si vedla děvčata 3. ročníku Martina Surovcová a Mária Zelezníková. Výborné umístění vybojovalo druţstvo 1. ročníku Veronika Haviarová a Patrik Falhauer. Předvedli opravdu skvělý výkon a profesionalitu při sestavování trasy. Umístění ţáků: Martina Surovcová, Mária Zelezníková Veronika Haviarová, Patrik Falhauer 1. místo 3. místo Vítězové obdrţeli pobytový zájezd a poděkování za vzornou přípravu. Všem soutěţícím byly předány drobné sponzorské dárky a diplomy. Soutěţící prokázali, ţe dovedou vytvořit nápadité a originální prezentace, které nám jistě rádi předvedou v následujícím 3. ročníku. zpracovala: Mgr. Soňa Šichová

15 MATEMATICKÁ SOUTĚŽ GENIUS LOGICUS Ve školním roce 2010/2011 se zúčastnili 4 ţáci maturitních oborů mezinárodní matematické logické soutěţe GENIUS LOGICUS. Ze třídy ČKM2 to byl Aleš Folwarzný, Tomáš Svačina a Vojtěch Ţabka, ze třídy SCR2 Karolína Hollá. Soutěţ GENIUS LOGICUS odstartovala ve školním roce 2005/2006, je nejdynamičtěji se rozvíjející soutěţí ve střední Evropě. Zapojily se do ní desítky tisíc soutěţících a tisíce škol (základní školy, gymnázia, konzervatoře, ale i střední odborné školy, zdravotní a střední umělecké školy). Soutěţící se nemusejí na soutěţ nikterak připravovat. Úlohy jsou navrţeny tak, aby soutěţící prostřednictvím vlastního uvaţování našli jejich řešení, aby procvičily hlavně přirozený intelekt ţáků a kombinační schopnosti. Tato soutěţ jako jediná umoţňuje v tak velkém rozsahu soutěţit na mezinárodní úrovni spolu s tisícovkami jiných soutěţících, a to bez absolvování vyřazovacích kol. Soutěţ probíhá ve dvou kolech: korespondenční část (ţáci řeší úlohy doma) a soutěţní část (ţáci řeší úlohy v daném časovém limitu pod dozorem vyučujícího). Z obou kol se řešení společně odesílají organizátorovi soutěţe. Kaţdý soutěţící je hodnocen v rámci školy a státu, ve kterém ţije, a nejlepší soutěţící z kaţdé kategorie také v rámci všech zapojených zemí. Všichni soutěţící obdrţeli od pořadatele soutěţe velmi pěkné certifikáty o účasti v soutěţi. Zpracovala: Mgr. Eva Plačková

16 KABARET EVROPY V Divadle Loutek Ostrava se dne konal 2. ročník soutěţe pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje KABARET EVROPY. Studenti 18 přihlášených škol zde přestavili vţdy jednu ze zemí Evropské unie, a to buď v tanečním, hudebním nebo literárním provedení. V krátkém vystoupení (v rozsahu cca 2-15 min.) jsme měli moţnost shlédnout tyto země: Belgie Česká rep. Dánsko Finsko Francie Itálie Irsko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Rumunsko Řecko Slovensko Španělsko Švédsko Velká Británie Mendelovo gymnázium Opava SŠ Prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba SOŠ Bohumín Gymnázium Olgy Havlové SŠ Hotelová a obchodně podnikatelská Č. Těšín SŠ Společného stravování Ostrava - Hrabůvka Matiční gymnázium Ostrava Gymnázium Fr. Ţivného, Bohumín Gymnázium M. Koperníka, Bílovec Obchodní akademie Ostrava - Poruba SŠ Technických oborů Havířov Gymnázium Český Těšín Obchodní akademie a VOŠS Ostrava - Mar. Hory SŠ Havířov, Prostřední Suchá Janáčkova konzervatoř Ostrava Slezské gymnázium Opava SŠ Elektrotechnická Havířov Gymnázium Hladnov a Jazyková škola Cílem kaţdého týmu bylo vyhrát několikadenní výlet do Bruselu, který zajišťuje Kancelář poslance Evropského parlamentu Evţena Tošenovského. Na organizaci akce se podílelo také Eurocentrum Ostrava.

17 A teď k samotnému vyhlášení. Na prvním místě se umístili ţáci ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Havířově - vítězný soubor z Havířova uspěl s divadelním kouskem Švédsko 3D, na druhém místě ţáci Střední školy z Havířova - Prostřední Suché, kteří zaujali divadelním představením Co tě to napadlo, Athéno? Třetí místo obhájili studenti Slezského gymnázia Opava s představením Espaňa Viva. Za naši školu vystoupili v představení s názvem Slunečná Itálie ţáci: Richard Kubala, Monika Kendziorová, Eva Peschlová, Yvette Motyková, Mária Zelezníková, Michaela Sommerová, Martina Surovcová, Kateřina Němcová, Pavlína Watzlíková a Michaela Moravcová, doprovodem a velkým pomocníkem nám byla paní učitelka Mgr. Ing. Kateřina Salamonová. Za skupinu ţáků naší školy, kteří se této akce zúčastnili, můţu říct, ţe zapojení do této soutěţe nám přineslo nezapomenutelné záţitky a zkušenosti. A ţe jsme nevyhráli? Nevadí, příští rok to zkusíme znovu. Vţdyť není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se. Mária Zelezníková Třída SCR3

18 SOUTĚŽ VÍTEJTE U NÁS Střední škola obchodní v Českých Budějovicích pořádala pro ţáky oborů zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a turismus 2. ročník soutěţe Vítejte u nás. Soutěţe se zúčastnilo jedenáct dvoučlenných druţstev ze škol z České republiky a ze Slovenska. Cílem soutěţe byla podpora regionálního cestovního ruchu, propagace kulturního dědictví a porovnání odborných, komunikativních a prezenčních dovedností soutěţících. Soutěţ probíhala 13. a 14. června na Malé scéně DK Metropol a byla rozdělena do dvou kategorií. Naši školu reprezentovaly studentky 3. ročníku oboru Sluţby cestovního ruchu Mária Zelezníková a Martina Surovcová. V první kategorii s názvem Po stopách Roţmberků se naše druţstvo představilo prezentací na téma Rok pětilisté růţe. Ve druhé kategorii Přijeďte k nám, přijeďte za zdravím představovaly prezentace jednotlivých soutěţících jejich regiony ve spojení se zaměřením na zdravý ţivotní styl. Naše studentky uvedením svého projektu Sport v Moravskoslezském kraji ukázaly, ţe i v průmyslovém regionu lze aktivně a zdravě trávit volný čas. Studentky Zelezníková a Surovcová obsadily 1. místo v obou kategoriích, porotu doslova okouzlily. Jejich vystoupení bylo komentováno slovy: Ostrava opět nezklamala! Zpracovala: Mgr. Hana Schwarzová

19 SOMMELIEŘI Ve školním roce 2010/2011 si ţáci naší školy mohli rozšiřovat své znalosti v sommelierském krouţku. Umění, kterému se zde naučili, pak předvedli na odborných soutěţích. Dne 20. října se ţáci Jeroným Bartoš a Kateřina Miklasová zúčastnili sommelierské soutěţe Trophée Bohemia sekt. Soutěţ se konala v příjemných prostorách Střední školy potravinářské a sluţeb v Brně. Ačkoliv se ţáci neumístili na vítězném ţebříčku, získali mnoţství nových zkušeností. Dne listopadu se v Ostravě na Černé louce konal jiţ 10. ročník soutěţe určené pro mladé odborníky. Školu reprezentovali Jeroným Bartoš a Kateřina Miklasová. Soutěţ se konala ve dvou dnech. V den první museli soutěţící v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel napsat test a poté mohli vystoupit na podiu se svým uměním. Úkolem soutěţících byla dekantace a servis červeného vína. Naše soutěţící Kateřina Miklasová se umístila na 7. místě a Jeroným Bartoš obsadil 17. místo. Dne 3. února se v prostorách Střední školy hotelové a obchodně podnikatelské v Českém Těšíně konal 5. ročník sommelierské juniorské soutěţe Těšínská karafa Soutěţ se konala pod záštitou Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, za podpory Vinařského fondu ČR a s odbornou garancí Libora Nazarčuka, viceprezidenta Asociace sommelierů ČR. V kategorii kadet školu reprezentovala ţákyně druhého ročníku Petra Budzinská a kategorii znalec reprezentoval ţák druhého ročníku Jeroným Bartoš. V kategorii kadet si ţákyně vybojovala krásné 2. místo a v kategorii znalec náš ţák získal 6. místo. Cílem soutěţí je informovat nejen studenty, ale i širokou veřejnost o vinohradnictví, vinařství a sommelierství. Zpracovala: Mgr. Dagmar Bartoníková

20 SOMMELIERSKÝ KURZ Ve dnech února 2011 proběhl na naší škole jiţ podruhé vzdělávací kurz pro studenty a pedagogy Sommelierské minimum zaměřený na vyšší úroveň servisu pokrmů a nápojů a získání rozsáhlejší odborné vzdělanosti v gastronomii, vinařství, degustaci, a snoubení pokrmů s víny. Školení probíhalo pod vedením lektora Mariana Jemelíka, sommeliera společnosti VÍNO HRUŠKA s.r.o., drţitele Certifikátu sommeliera a řádného člena Asociace Sommelierů České Republiky. Odborné školení probíhalo ve třech dnech, kdy se v průběhu prvních dvou dnů střídala část teoretická a praktické ukázky, s moţností vyzkoušení si jednotlivých činností souvisejících se servisem bílého, červeného i šumivého vína. Odváţnější účastníci měli moţnost se pokusit o tzv. Sabrage sekání sektů. Třetí den proběhla závěrečná zkouška skládající se z části teoretické i praktické. Všichni účastníci kurzu úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku a obdrţeli certifikát Sommelierská pečeť. S průběhem i obsahem sommelierského kurzu byli všichni účastníci velmi spokojeni. Zpracovala: Mgr. Dagmar Bartoníková

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA pořádají 3. ročník sommelierské juniorské soutěže za podpory Zdeňka Kopky, předsedy Unihostu a s odbornou

Více

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.07,

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity Obsah: - Charakteristika veletrhu - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity - Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2018 - GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích ČR

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013

ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice 131, 691 23 Pohořelice telefon/fax: 519 424 829/519 426 567, e-mail: sekretariat@oucvrcovice.cz ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013

Více

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví školní rok 2016/2017 1. Společenská pravidla chování, etiketa, osobnost

Více

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách:

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: PRŮBĚH PROJEKTU Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012 Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: Hotel Prosper Čeladná Baby Club Kenny Frýdek - Místek Agentura Orange Ostrava MCnet, s. r. o. Frýdek Místek

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Cesta k sociální integraci ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu ALMA-DC - Grundtvig Multilaterální projekt se konalo v Bilbau, ve Španělsku,

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

fkuchař,, ale také sommelier

fkuchař,, ale také sommelier Kvalitní restauraci dělád nejen šéfkucha fkuchař,, ale také sommelier Martin Fousek Jakub Bratánek Sommelier Odborný pracovník v gastronomii, specialista na víno a nápoje Perfektní znalost celého sortimentu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Závěrečná zpráva Food Festival Karlovy Vary spolupráce s CzechTourism

Závěrečná zpráva Food Festival Karlovy Vary spolupráce s CzechTourism Závěrečná zpráva Food Festival Karlovy Vary spolupráce s CzechTourism FOOD FESTIVAL KARLOVY VARY 2014 Tisková zpráva, 5. 5. 2014 Food Festival Karlovy Vary odstartoval sezónu gastronomických festivalů

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory Západočeské

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Průběžná zpráva k realizaci projektu. "We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere"

Průběžná zpráva k realizaci projektu. We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 763 07 Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 e mail: info@zsvelkyorechov.cz www.zsvelkyorechov.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví Realizační tým projektu: Jana Hošáková, Hana Kočí,

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. 2007 Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory

Více

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU O PROJEKTU Cílem projektu byla propagace památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to z řad turistů a návštěvníků

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více