VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského Valašské Meziříčí tel: web: Hlavní řešitel: Ing. Pavel Jančálek..... tel: Spolupráce: Ing. Hana Střítězská Ing. Soňa Rusková Ing. Irena Brouwerová Ing. David Kosina Valašské Meziříčí, květen 2008

2 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 3 I SITUAČNÍ ANALÝZA CHARAKTERISTIKA MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GEOGRAFICKÁ POLOHA MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ HISTORIE MĚSTA SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ MĚSTA INTEGROVANÉ OBCE MĚSTA PARTNERSKÉ AKTIVITY MĚSTA OBYVATELSTVO MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝVOJ POČTU OBYVATEL VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA Index stáří a průměrný věk VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ NÁBOŽENSKÉ SLOŽENÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATELSTVA MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LEŠNÁ ZASTOUPENÍ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Struktura dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Struktura dle právní formy podnikání Struktura dle počtu zaměstnanců Nejvýznamnější společnosti ve městě HOSPODAŘENÍ MĚSTA OBČANSKÁ VYBAVENOST MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST MĚSTA DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND VE MĚSTĚ METROPOLITNÍ SÍŤ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ Mateřské školy Základní školy Střední školy Vyšší odborné a vysoké školy SOCIÁLNÍ SLUŽBY KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ZAŘÍZENÍ A VYŽITÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ CESTOVNÍ RUCH VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ LOKALIZAČNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍHO RUCHU Krajinný potenciál Kulturně historický potenciál REALIZAČNÍ PODMÍNKY Intenzita turistické aktivity Volnočasová infrastruktura ve městě a jeho okolí DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA Dostupnost města Dopravní zatížení Bezpečnost Nehodovost ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA... 42

3 7 BEZPEČNOST VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ POLICIE ČR MĚSTSKÁ POLICIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ DRUHY POZEMKŮ VEŘEJNÁ ZELEŇ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VODNÍ TOKY STAV OVZDUŠÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II SWOT ANALÝZA CELKOVÉ SOUVISLOSTI ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY ZLEPŠUJÍCÍ SE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY MĚSTO PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY III STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRATEGICKÉ VIZE A CÍLE VIZE STRATEGICKÉ CÍLE (ZÁMĚRY) STRATEGICKÉ OBLASTI A OPATŘENÍ KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT Opatření Kultura a cestovní ruch Opatření Rozvoj školství a vzdělávání Opatření Sport a volný čas ZLEPŠUJÍCÍ SE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Opatření Úspora energií Opatření Ochrana krajiny, vod a ovzduší Opatření Motorová doprava Opatření Bezmotorová doprava

4 Opatření Technická infrastruktura MĚSTO PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANOSTI Opatření Malé a střední podnikání Opatření Uplatnění na trhu práce DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Opatření Plán zdraví a komunitní plánovaní Opatření - Zvyšování potenciálu zdraví obyvatelstva a prevence sociálně patologických jevů Opatření Kvalita a dostupnost zdravotních služeb Opatření Kvalita a dostupnost sociálních služeb Opatření - Bezbariérové město STANOVENÍ DŮLEŽITOSTI A JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE POUŽITÉ PODKLADOVÉ MATERIÁLY

5 Úvodní slovo starosty SPOLEČNĚ PRO NAŠE MĚSTO Valašské Meziříčí - Valašské Atény. Krásné a čisté město spokojených lidí. Město hrdé na svou historii. Město zeleně. Město pro život, s dostatkem pracovních příležitostí, město kultury a sportu. Perla nad Bečvou. Takto jsme se před více než rokem snažili uchopit vizi Valašského Meziříčí Od té doby jsme ušli notný kus cesty a dnes před sebou máme strategický plán, který by spolu s územním plánem a rozpočtovým výhledem měl být zásadním podkladem pro rozvoj našeho města. OD STRATEGICKÉ VIZE KE SKUTEČNOSTI Schválení tohoto dokumentu však není koncem, ale začátkem. Usilujeme o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Strategický plán nemá být jen prognostickou vizí nebo politickou proklamací, ale má být a je od začátku připravován jako promyšlená, komplexní, ale zejména realizovatelná koncepce budoucnosti našeho města. Je programem, který jsme ochotni společně přijmout a který hodláme spojenými silami naplnit. NA VAŠEM HLASU ZÁLEŽÍ Strategický plán je dokumentem, na jehož zpracování se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických představitelů města, ale i zástupci nejširší veřejnosti. Přesto nebo právě proto vnímám tento dokument jako živý. Při posuzování jednotlivých konkrétních projektů a aktivit vedoucích k jejich naplnění chceme slyšet váš hlas. Ať to budou odborné výstupy z projektových týmů, jednání politických klubů či výsledky šetření Respondentského klubu. Na vašem hlasu záleží. Jiří Částečka Starosta města 3

6 I SITUAČNÍ ANALÝZA 1 Charakteristika města Valašské Meziříčí 1.1 Geografická poloha města Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí leží při soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy při úpatí Vsetínských vrchů a svou polohou představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Město leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na průsečíku evropské silnice z Olomouce na Slovensko a silnice z Opavy ve směru na Vsetín s odbočkou na Bystřici pod Hostýnem a Kroměříž. Valašské Meziříčí je i důležitým železničním uzlem. Obrázek č. 1.1 Fotografická mapa města Valašské Meziříčí Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Na jihu a severovýchodě je město obklopeno rozsáhlými lesy a po stránce klimatické spadá do oblasti mírně teplé, vlhké se studenou zimou. Průměrná roční teplota se v údolích pohybuje mezi 8 9 C, s rostoucí nadmořskou výškou však klesá a na hřebenech hor kolísá kolem 5 C. Rovněž atmosférické srážky vykazují v dlouhodobém průměru velké rozdíly a ročně jich spadne kolem 900 mm, přičemž s vyšší nadmořskou výškou se tato hodnota 4

7 zvyšuje. Nevýhodou území je existence hlubokých kotlin, kde dochází k silným inverzím, které výrazně ovlivňují proces rozptylu emisí. 1.2 Historie města Původně to byla dvě města, Krásno nad Bečvou na pravém břehu a Meziříčí na levém břehu Rožnovské Bečvy. Obě města vznikla na obchodních cestách, které měly velký význam zvláště při obchodu se suknem. Meziříčí bylo centrem panství a jediným hrazeným městem na Valašsku. První písemná zpráva o Meziříčí pochází z roku 1297 a hovoří o Vrši z Meziříčí, jako městečko Meziříčí je známo od roku 1376 a rok 1377 se zmiňuje o městu Schönstadt. I přesto, že užívání německého názvu se vytratilo, město Meziříčí ještě po polovině 16. století používalo pečetidlo s názvem Schönstadt. Krásno bylo povýšeno na městečko v roce Původně se město nazývalo jen Meziříčí, přívlastek Valašské dostalo teprve v 18. století, ojediněle se objevuje roku 1718, do té doby bylo nazýváno Meziříčí nad Bečvou nebo Meziříčí pod Rožnovem. V druhé polovině 16. století bylo obehnáno kamennými hradbami. Jeho rozkvět přerušila třicetiletá válka, kdy byly obě obce několikrát vypáleny a zpustošeny. Hradby byly rozbořeny v polovině 19. století. V polovině 19 století vznikly v Krásně první průmyslové dílny a Meziříčí se stalo sídlem okresního hejtmanství. V Krásně byl soustředěn průmysl a Meziříčí se stalo správním, kulturním a společenským centrem širokého okolí. Od roku 1850 bylo sídlem okresního hejtmanství. Jistou zvláštností meziříčského školství je první gobelínová škola založená Rudolfem Schlattauerem v roce 1908, na kterou navázala současná Moravská gobelínová manufaktura. Nadmořská výška středu města je 327 m. Katastr měl r rozlohu 496 ha a tvořila jej tři katastrální území Město, Dolní předměstí a Horní předměstí. Města byla sloučena do jednoho v roce 1924, kdy se s počtem obyvatel stalo největším na Valašsku. Obrázek č. 1.2 Pečeť města Valašské Meziříčí Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Historické jádro samotného Valašského Meziříčí bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou roku 1992 se 47 měšťanskými domy, z nichž nejhodnotnějším je měšťanský dům U 5

8 dvanácti apoštolů a budova radnice na náměstí, s farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, postaveným na místě kostelíka ze 13. století, renesančně přestavěným po roce 1572 a obnoveným ve druhé polovině 17. a v 18. století, a renesančním zámkem Žerotínů z druhé poloviny 16. století s pozdějšími přestavbami, v němž je dnes Kulturní zařízení města. Dalšími památkami je barokní zámek Kinských, původně správní budova z roku 1730, empírově přestavěná v roce 1854, v němž je dnes muzeum, řada barokních soch, renesanční dřevěný kostelík Sv. Jakuba většího z konce 16. století, renesanční hřbitovní kostel Sv. Trojice z konce 16. století, v němž je dnes lapidárium a soubor osmi barokních soch. V původně renesanční krásenské radnici z roku 1580, barokně upravené v polovině osmnáctého století, dnes sídlí městská knihovna 1. Z novějších staveb je zajímavé gymnázium, postavené v roce 1875 podle návrhu arch. Grušky, evangelický kostel, postavený v roce 1908 podle návrhu arch. Kaldy, Ústav pro hluchoněmé děti, postavený v roce 1909 podle návrhu arch. Papeže, a hvězdárna z roku 1956, postavená podle návrhu arch. Plesníka. V areálu hvězdárny je i stará hvězdárna z roku 1928, která je nejstarší hvězdárnou na severní Moravě. 1.3 Správní členění města Město Valašské Meziříčí je obcí s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně), což představuje nový typ správy, kdy většina státní správy je vykonávána v přenesené působnosti. Město je od roku 2001 součástí Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko. Do jeho zájmového území a správního obvodu města spadají obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež, Velká Lhota a Zašová. Valašské Meziříčí je největší obcí Mikroregionu. Grafické znázornění Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko včetně jeho polohy v rámci okresu Vsetín a celého Zlínského kraje znázorňuje obrázek č. 1.3 str. 4. Obrázek č. 1.3 Mapa Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko 1 Blíže viz Kulturně historický potenciál str

9 Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura Via o.p.s. Předmětem činnosti Svazku obcí jsou následující aktivity: podpora zemědělského i nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, společná péče o památky v Mikroregionu, podpora cestovního ruchu a venkovské turistiky, společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, aj. Valašské Meziříčí je druhým největším městem na severovýchodním okraji okresu Vsetín (největším městem okresu je město Vsetín). V okrese Vsetín je 53 obcí a 6 měst - Karolinka, Kelč, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zubří. Okres Vsetín sousedí se dvěma dalšími okresy, a to zlínským a kroměřížským. Dalšími sousedy jsou okresy Přerov, Nový Jičín a Frýdek Místek. Okres Vsetín je součástí Zlínského kraje, který vznikl k 1. lednu 2000 jako jeden ze čtrnácti krajů České republiky. Zlínský kraj zahrnuje okresy Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. Zlínský kraj se nachází na východě České republiky a jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskem. Obrázek č. 1.4 Mapa okresů Zlínského kraje 7

10 Zdroj: Informační portál Zlínského kraje, Rozvojová agentura Via o.p.s. Dále sousedí s krajem Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským. Grafické znázornění okresů Zlínského kraje včetně jejich polohy v rámci kraje i celé České republiky znázorňuje obrázek č. 1.4 str. 5. Pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, bylo v České republice vymezeno osm Regionů soudržnosti NUTS II. Zlínský kraj spolu s Olomouckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. 1.4 Integrované obce města Valašské Meziříčí zahrnuje devět městských částí. Má však deset katastrálních území, neboť městská část Podlesí zahrnuje dvě katastrální území - Křivé a Brňov. Roku 1924 bylo k městu Valašské Meziříčí připojeno městečko Krásno s katastrem o výměře 631 ha. Charakteristika místní části Valašské Meziříčí, viz. podkapitola 1.2, str. 3. Počet obyvatel v této místní části k roku 2005 byl Grafické znázornění jednotlivých městských částí Valašského Meziříčí včetně jejich polohy v mapě je na obrázku č. 1.5 str. 6. Obrázek č. 1.5 Mapa místních částí města Valašské Meziříčí 8

11 Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Stručná charakteristika jednotlivých městských částí: Bynina Obec se rozkládá podél potoka Byninky severně od města Valašského Meziříčí na jihozápadním úpatí posledních výběžků Veřovických vrchů v nadmořské výšce 310 m. V nejstarších latinských pramenech se název vsi objevuje ve tvaru Bynywa, popř. Bynina v místním nářečí Byniná, za Byninú. Původ jména je nejasný, nelze vyloučit odvození od německého die Biene (včela). V letech náležela Bynina k obvodu okresního hejtmanství Valašské Meziříčí a od roku 1945 Okresního národního výboru Valašské Meziříčí. Od roku 1960 je obec součástí okresu Vsetín. V oblasti soudní správy náležela obec do obvodu okresního soudu ve Valašském Meziříčí a od roku 1960 okresního soudu Vsetín. Roku 1976 byla integrována k městu Valašské Meziříčí. Roku 2005 se katastr obce rozkládal na 373 ha a žilo zde 583 obyvatel ve 152 rodinných domcích. Hrachovec Obec Hrachovec leží východně od Valašského Meziříčí podél Hrachoveckého potoka, který protéká obcí a vlévá se do Rožnovské Bečvy. Název vsi se objevuje v podstatě neměnné formě Hrachovic, Hrachowecz, v moderní české diakritice Hrachovec. Hrachovec náležel v letech k politickému a soudnímu okresu Valašské Meziříčí, od roku 1960 k politickému a soudnímu okresu Vsetín. Od 1. ledna 1976 se Hrachovec stal místní částí města Valašské Meziříčí. V roce 2005 zaujímal katastr obce rozlohu 480 ha a žilo zde 983 obyvatel v 187 domech, z toho 183 bylo rodinných domků. Juřinka Obec leží jihozápadně od Valašského Meziříčí na jednom z výběžků Kelečské pahorkatiny v nadmořské výšce 340 m. Potok Svinovec odděluje katastrální území Juřinky od Lhoty u Choryně. 9

12 Název se objevuje ve starších latinských pramenech ve tvaru Jursina lhotcha, Girzina Lhota, Juržinka, Jurzinka. První písemná zpráva o této nevelké obci pochází z roku 1353, kdy se uvádí jako Juřina Lhotka (lhota zvaná po Jiřím). Roku 1976 byla Juřinka připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Roku 2005 zaujímal katastr obce rozlohu 206 ha a žilo tu 457 obyvatel. Krásno nad Bečvou Je místní část města Valašského Meziříčí, která se nachází severně od města. Roku 1924 bylo k městu Valašské Meziříčí připojeno městečko Krásno s katastrem o výměře 631 ha. Roku 2005 zde žilo obyvatel a katastr obce zaujímal rozlohu 627 ha. Krhová Obec se rozkládá podél potoka Krhůvky v nadmořské výšce 312 m. Katastrem prochází železniční trať ve směru Valašské Meziříčí Ostrava a železniční trať Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm, na níž je i železniční zastávka Krhová. Název vsi se objevuje v historických pramenech ve variantách Krhowa, Krchowa, Krhová, Krhow, Krhov. Krhová se vzpomíná poprvé roku 1442, kdy je zmíněn vladyka Hudek z Krhové. Tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek. Již r byla Krhová známa lázněmi. Stávaly na Jehličné, kde se vyskytovala železnato - sirnatá voda. Roku 1953 byla obec připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Katastr obce zaujímal roku 2005 rozlohu 833 ha a žilo tu obyvatel v 417 domech. Lhota Obec leží severozápadně od Valašského Meziříčí a prochází jí silnice z Valašského Meziříčí do Choryně. Název se objevuje ve starších latinských pramenech jako Lhotka, Mikulawsowa Lhota, Prostřední Lhota, později jako Lhotta či Lhotta bei Chorin. Lhota u Choryně je poprvé zmíněna v roce 1386 v souvislosti s držitelem choryňského léna Michala z Choryně, syna zesnulého Záviše. Do roku 1849 tvořila Lhota součást panství Choryně, které náleželo k Přerovskému kraji. Od roku 1850 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu Okresního soudu ve Valašském Meziříčí. Sloučením okresu Valašské Meziříčí se stala v roce 1960 součástí nynějšího okresu Vsetín. V roce 1976 byla Lhota u Choryně připojena k Valašskému Meziříčí jako její část, jejíž název byl v roce 1980 změněn na Lhota. Katastr obce má výměru 220 ha se 229 obyvateli (2005). Podlesí Obec Podlesí leží jižně od Valašského Meziříčí. Název Podlesí je používán od roku 1960, kdy došlo ke sloučení obcí Brňov a Křivé. Počátkem roku 1980 byla obec Podlesí připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Roku 2005 zaujímaly oba katastry výměru ha a žilo tu celkem obyvatel. 10

13 Poličná Obec se rozkládá na západě Valašského Meziříčí. Poličnou se vine Bránecký potok a okresní silnice. Poličná patří ke starším obcím, které existovaly již před rokem V letech byla Poličná součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí a od roku 1960 byla součástí okresu Vsetín. Počátkem roku 1976 byla připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. V roce 2005 zaujímal katastr obce rozlohu ha a žilo zde obyvatel. 1.5 Partnerské aktivity města Partnerská spolupráce je významnou aktivitou města Valašské Meziříčí, která se úspěšně rozvíjí. V roce 1990 byla navázána družební spolupráce s městem Bussum (Holandsko), která vyústila v uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci. V roce 1998 následovala slovenská Čadca, v roce 2001 byla podepsána partnerská smlouva s přímořským letoviskem Budva (Republika Černá Hora) a v roce 2005 se partnerskými městy Valašského Meziříčí staly bulharské město Sevlievo a srbské město Čačak. Kontakty byly navázány nejen mezi radnicemi, ale i mezi školami a dalšími institucemi. Snahou je také navázat spolupráci v podnikatelské oblasti. Stručné představení partnerských, zahraničních měst: Budva - Černá Hora Oficiální název země, ve které město Budva leží, zní Republika Černá Hora 2. Budva se rozprostírá ve střední části jadranského pobřeží Černé Hory, 65 kilometrů od hlavního města Podgorica. Žije zde okolo obyvatel. Během rekreační sezóny se ale jejich počet pravidelně zvyšuje až na 5 násobek. V současné době patří mezi nejvíce vyhledávané turistické letovisko v Černé Hoře. Zdejší riviéra měří 25 kilometrů a zahrnuje 17 pláží. Cestovní ruch je pro zdejší obyvatele hlavním zdrojem příjmů. Osada, založená patrně již ve 4. století před naším letopočtem, má pohnutou historii. Často musela vzdorovat ničivým nájezdům nepřátelských vojsk. Když konečně zavládl mír, přišlo roku 1979 ničivé zemětřesení. Konkrétní podoba spolupráce byla zahájena v únoru 2006, kdy se konala prezentace Valašského Meziříčí a Zlínského kraje na veletrhu v Budvě. V září 2006 se uskutečnil zájezd politických reprezentantů Valašského Meziříčí a pracovníků městského úřadu do černohorské Budvy. V rámci partnerství byla realizována výměna studentů ve spolupráci s Integrovanou střední školou. Jednalo se o výměnné pobyty. Ve Valašském Meziříčí se uskutečnily v měsíci listopadu téhož roku Dny černohorské kuchyně, kdy studenti z Černé Hory připravovali tradiční pokrmy. V rámci svého pobytu ve Valašském Meziříčí ještě 2 Republika Černá hora je od 3. června 2006 nezávislý a samostatný stát, do tohoto data tvořila soustátí se Srbskem. Soustátí Srbsko a Černá hora vzniklo přeměnou Svazové republiky Jugoslávie r z původní Socialistické federativní republiky Jugoslávie. 11

14 absolvovali bohatý kulturní program včetně výletů. Meziříčští studenti se naopak prezentovali v Budvě na Dnech valašské kuchyně. Bussum Holandsko Bussum, který se stal v roce 1990 naším prvním zahraničním partnerem, byl založen jako samostatná obec roku Město leží půl hodiny jízdy od nizozemské metropole, v kraji Gooi v severní části země. Většina ze obyvatel pracuje ve službách, místní nebo státní správě. Zajímavostí je, že starostové nizozemských měst a obcí nejsou voleni, nýbrž jmenováni královnou na funkční období šesti let. Bussum vyniká množstvím kostelů patřících různým církvím. Některé z nich již přestaly sloužit církevním účelům a přeměnily se na kulturní a společenská centra i obytné domy. Pro Čechy má Bussum zvláštní význam v jeho těsném sousedství se nachází Naarden, kde je pochován Učitel národů Jan Amos Komenský. V dřívějších dobách byl Bussum součástí Naardenu. Spolupráce za rok 2006 byla zahájena oficiální návštěvou tajemníka úřadu P. Vermeulena v rámci diskuse o programu družby na rok Koncem dubna 2005 odjelo do nizozemského města Bussum 20 členů kapel a souborů spolu s dvěma úřednicemi z oddělení regionálního rozvoje městského úřadu, které má partnerské vztahy v kompetenci. 30. dubna 2005 se meziříčské kapely Docuku, Funková brigáda a romská skupina Džev Lačes představily v partnerském nizozemském městě Bussum. Jejich vystoupení se uskutečnilo nad rámec schváleného programu spolupráce obou měst. Stalo se tak u příležitosti tradičního Dne královny (Queen s Day), připadajícího na poslední dubnový den, který je zároveň nizozemským státním svátkem. V listopadu 2006 přijela delegace z nizozemského Bussum a to zejména kvůli budoucí spolupráci. Podobný důvod návštěvy byl i v říjnu Delegace byla seznámena mimo jiné s činností Charity, Komunitním plánováním sociálních služeb města Valašského Meziříčí i výstavními exponáty v Galerii Sýpka. Čačak Srbsko Město se nachází v západní části Srbska na řece Západní Morava, 145 kilometrů jižně od hlavního města Bělehradu. Do regionu Čačak patří 58 obcí s celkovým počtem obyvatel. V samotném městě jich žije První zmínky o slovanském sídle na území Čačaku pocházejí z let 1207 až 1215, město je pod nynějším názvem poprvé zmiňováno v 15. století. Čačak je administrativním, hospodářským, kulturním, zdravotním, vzdělávacím a sportovním centrem západního Srbska. Dohoda o partnerství mezi městy Valašské Meziříčí a Čačak byla podepsána dne 13. října V červnu 2006 přijela delegace představitelů srbského Čačaku a přislíbila účast uměleckého souboru na Valašském špalíčku. 12

15 Čadca - Slovensko Nejblíže situované partnerské město leží na severozápadě Slovenska nedaleko hranic s Českou republikou a Polskem, na soutoku řek Kysuce a Čierňanky. Hlavní město Bratislava je vzdáleno přibližně 230 kilometrů. Čadca patří mezi středně velká okresní města, žije tam okolo 27 tisíc obyvatel. První písemná zmínka o zdejším osídlení pochází z roku Město Valašské Meziříčí v roce 2006 realizovalo projekty spolufinancované EU konkrétně z Iniciativy Interreg IIIA, přeshraniční spolupráce právě s partnerským městem Čadca. Jednalo se o rekonstrukci bývalé sýpky zámků Žerotínů, ve které vznikla Agentura pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko o.p.s.. Stejně tak byl realizován projekt Zelená pro Beskydy využití obnovitelných zdrojů energie. Jednalo se o instalaci solárních panelů na venkovním koupališti ve Valašském Meziříčí. Posledním projektem je studie obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel města Valašské Meziříčí. Tyto aktivity s sebou nesou prostor k návštěvám a vzájemné spolupráci. Sevlievo - Bulharsko Leží v centrálním Bulharsku, 178 kilometrů od hlavního města Sofie a 283 kilometry od černomořského přístavu Varna. Město bylo založeno v 10. století. Dnes v něm žije lidí, dalších obývá přilehlý mikroregion. Sevlievo je městem prudce se rozvíjejícího průmyslu, mezi největší továrny patří americká Vidima (vybavení koupelen), dále švédská ABB (energetické agregáty) a místní firma Rositsa. Město patří na místní poměry k ekonomicky silným, s vysokým podílem zahraničního kapitálu. Společná akce všech partnerských měst V říjnu roku 2005 se uskutečnila Mezinárodní konference partnerských měst Valašského Meziříčí na téma - Rozšiřování Evropské unie a možnosti partnerské spolupráce. Předmětem setkání bylo předání zkušeností o fungování partnerství mezi městy, členy a nečleny EU, perspektivy v rámci rozšiřující se EU, možnosti využití dotačních fondů na financování partnerské spolupráce, prezentace významných probíhajících nebo plánovaných projektů jednotlivých měst. 2 Obyvatelstvo města Valašské Meziříčí 2.1 Vývoj počtu obyvatel Ve všech sledovaných letech 2000 až 2006 počet obyvatel ve Valašském Meziříčí mírně klesal. Zatímco v roce 2000 žilo ve Valašském Meziříčí obyvatel, v roce 2006 to bylo 13

16 o 399 méně, což je o 1,44 %. Ve srovnání s městem Vsetín byl však úbytek obyvatel podstatně menší. Pokles obyvatel Ve Vsetíně byl o více než 5 %. Graf č. 2.1 Vývoj počtu obyvatel ve letech 2000 až 2006 (v počtu obyvatel) počet obyvatel Valašské Meziříčí Vsetín rok Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. Na poklesu obyvatel se ve Valašském Meziříčí podílely zejména ženy, a to mezi léty 2000 až 2006 v míře 2,13 % oproti mužům, jejichž počet klesl jen o 0,7 %. Ve Vsetíně tomu bylo naopak, počet mužů klesl o 5,94 % a žen o 4,15 %. Z hlediska vývoje počtu obyvatel je město Valašské Meziříčí oproti městu Vsetín o poznání stabilnější. Graf č. 2.2 Vyjádření přírůstku (- úbytku) obyvatel v letech 2000 až 2006 (v %) % z počtu obyvatel 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% Valašské Meziříčí -0,01% -0,56% -0,15% -0,09% -0,14% -0,26% -0,74% -0,85% -0,17% -0,11% -0,30% Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. -0,53% rok -0,76% -0,63% Z grafu č. 2.2 str. 11, je zřejmé, že ve všech sledovaných letech docházelo k úbytku obyvatel a to jak ve Vsetíně, tak i ve Valašském Meziříčí, i když s menší intenzitou. V průběhu let 2000 až 2006 bylo ve Valašském Meziříčí, vzhledem k počtu obyvatel města, relativně více živě narozených a přistěhovalých obyvatel oproti Vsetínu. Naopak ve Valašském Meziříčí bylo relativně méně zemřelých a vystěhovalých. Tento aspekt je 14

17 důvodem jednoznačně výraznějšího úbytku obyvatel ve Vsetíně oproti Valašskému Meziříčí. K celkovému přírůstku obyvatel však nedošlo ani ve Valašském Meziříčí, a to v žádném ze sledovaných roků. 2.2 Věková struktura obyvatelstva Jak ukazuje graf č. 2.3 str. 12, je věková struktura ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně téměř totožná zejména v případě osob nad 65 let věku. Graf č. 2.3 Počet obyvatel dle věkových kategorií k (v %) % počet obyvatel 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 71,10% 71,95% 14,88% 14,05% 14,01% 14,00% věková skupina Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s Index stáří a průměrný věk Určité odlišnosti ve věkové struktuře obyvatel Valašského Meziříčí a Vsetína odhaluje až výpočet indexu stáří. Jak lze vyčíst i z grafu č. 2.3 str. 12, je v obou městech více dětí do 14 let než osob starších 65 let. Poměr mezi počty obyvatel v těchto věkových skupinách je však příznivější v případě Valašského Meziříčí. Index stáří resp. poměr počtu osob nad 65 let a počtu dětí do 14 let je ve Valašském Meziříčí 0,941. Ve Vsetíně je index stáří téměř roven jedné, přesněji je to 0,996. V celém Zlínském kraji je pak tento ukazatel větší než jedna, což znamená, že ve Zlínském kraji žije celkem více osob nad 65 let než dětí do 14 let. Průměrný věk obyvatel je ve Valašském Meziříčí, Vsetíně i v celém Zlínském kraji 40 let. 2.3 Vzdělanostní struktura V relativním vyjádření počtu obyvatel dle dosaženého vzdělání nelze hovořit o zásadních rozdílech. 15

18 Celkově však lze konstatovat, že ve městě Vsetín jsou obyvatelé mírně vzdělanější, pokud jde o středoškolské vzdělání s maturitou, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Ve Valašském Meziříčí je zase relativně více obyvatel s vyučením. Graf č. 2.4 Počet obyvatel dle nejvyššího ukončeného vzdělání podle výsledků sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 17,27% základní a neukončené 17,77% vyučení a střední odborné bez maturity 28,88% 24,54% 8,20% 3,46% 0,24% 1,10% 30,52% 22,71% 3,43% 7,89% 0,24% 0,76% úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské vč. vědecké přípravy vzdělání bez vzdělání nezjištěno Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 2.4 Národnostní složení V národnostním rozdělení nejsou vzhledem k celostátnímu měřítku žádné výrazné rozdíly. Dle předpokladu je v obou městech cca 90 % obyvatel hlásících se k české národnosti. Ve Valašské Meziříčí se pak o 0,9 % obyvatel více hlásí k moravské národnosti. Ve Vsetíně je zase o 0,22 % více obyvatel romské národnosti. Graf. č. 2.5 Počet obyvatel dle národnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 89,68% 5,66% 0,00% 1,38% 0,27% 0,10% 0,03% 1,29% 1,58% 88,91% 6,54% 0,03% 1,44% 0,05% 0,26% 0,05% 1,38% 1,35% česká moravská slezská slovenská romská polská německá ostatní nezjištěná národnost Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 16

19 2.5 Náboženské složení Ve Valašském Meziříčí se k nějakému náboženskému vyznání hlásí celkem 44,5 % obyvatel. Oproti Vsetínu je to o necelé 4 % více. Rozdíly dle náboženského vyznání jsou mezi těmito městy patrné zejména v počtech osob hlásících se k Církvi římskokatolické a Českobratrské církvi evangelické. Jak je uvedeno v grafu č. 2.6 str. 14, náleží ve Valašském Meziříčí jednoznačně nejvíce obyvatel hlásících se k nějakému náboženskému vyznání k Církvi římskokatolické. Celkem to činí 85 % z celkového počtu věřících, přičemž ve Vsetíně je to přes 65 % z věřících obyvatel. Oproti tomu k Českobratrské církvi evangelické se zase ve Vsetíně hlásí 23,8 % z věřících osob, což je o víc než 17 % více věřících obyvatel než ve Valašském Meziříčí. Graf č. 2.6 Počet obyvatel dle náboženského vyznání podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 84,98% Církevřímsko katolická 65,34% Církev československá husitská 23,79% 0,58% 0,13% 0,28% 0,69% 6,44% 0,22% 0,59% Českobratrská církev evangelická Pravoslavná církev v českých zemích Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Valašské Meziříčí Vsetín církev Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 17

20 3 Ekonomické ukazatele města Valašského Meziříčí 3.1 Ekonomická aktivita obyvatelstva Z výsledků Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 vyplynulo, že z celkového počtu obyvatel Valašského Meziříčí čítajících bylo 51 % obyvatel ekonomicky aktivní a 46,2 % obyvatel mělo zaměstnání, což je osoby. Z ekonomicky aktivních obyvatel pak bylo nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních obyvatel bylo pak vzhledem k počtu obyvatel ve Valašském Meziříčí 48,5 %, z toho více než polovina nepracujících důchodců. Celkově bylo v roce 2001 pracujících a nepracujících důchodců 22,6 % z celkového počtu obyvatel ve Valašském Meziříčí. Tabulka č. 3.1 Počet obyvatel dle ekonomické aktivity podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v počtu osob) Název obce Ekonomicky aktivní celkem celkem V tom zaměstnané osoby pracující důchodci z toho ženy na mateřské dovolené nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní celkem nepracující důchodci Z toho žáci, studenti a učni Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. Ekonomická aktivita ve Valašském Meziříčí v porovnání s městem Vsetín je odlišná zejména v míře zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel. Zatímco ve Vsetíně bylo 52,2 % ekonomicky aktivních obyvatel, práci mělo jen 46 %. Ve Valašském Meziříčí byla situace v oblasti zaměstnanosti mírně lepší. 3.2 Míra nezaměstnanosti a její předpokládaný vývoj Ve sledovaném období listopad 2003 říjen 2007 počet uchazečů a zájemců o zaměstnání ve Valašském Meziříčí i ve Vsetíně postupně klesal. Nejvíce dosažitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání bylo v obou městech na počátku roku V následujícím období pak počty uchazečů a zájemců postupně klesaly. Nejvýraznější pokles je zaznamenán v roce 2007, když se ve Valašském Meziříčí mezi 01/ /2007 snížil počet uchazečů o necelých 36 %. Ve Vsetíně byl pokles ještě výraznější a to o více než 54 %. 18

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Projektový inkubátor

Projektový inkubátor Projektový inkubátor 2007-2013 Financování ze SF EU ERDF P.č. Projekty Města Valašské Meziříčí Finanční zdroje na období 2007 2013 Úkoly Stupeň připravenosti 1 Obchvat města Valašské Meziříčí propojení

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005 DOBŘÍ SOUSEDÉ Konference k přeshraniční spolupráci jižní Moravy a regionu Weinviertel Hustopeče, prosinec 2005 Mikroregiony v Jihomoravském m kraji Základní legislativa pro zřízení miroregionu zákon č.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více