VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského Valašské Meziříčí tel: web: Hlavní řešitel: Ing. Pavel Jančálek..... tel: Spolupráce: Ing. Hana Střítězská Ing. Soňa Rusková Ing. Irena Brouwerová Ing. David Kosina Valašské Meziříčí, květen 2008

2 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 3 I SITUAČNÍ ANALÝZA CHARAKTERISTIKA MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GEOGRAFICKÁ POLOHA MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ HISTORIE MĚSTA SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ MĚSTA INTEGROVANÉ OBCE MĚSTA PARTNERSKÉ AKTIVITY MĚSTA OBYVATELSTVO MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝVOJ POČTU OBYVATEL VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA Index stáří a průměrný věk VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ NÁBOŽENSKÉ SLOŽENÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATELSTVA MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LEŠNÁ ZASTOUPENÍ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Struktura dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Struktura dle právní formy podnikání Struktura dle počtu zaměstnanců Nejvýznamnější společnosti ve městě HOSPODAŘENÍ MĚSTA OBČANSKÁ VYBAVENOST MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST MĚSTA DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND VE MĚSTĚ METROPOLITNÍ SÍŤ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ Mateřské školy Základní školy Střední školy Vyšší odborné a vysoké školy SOCIÁLNÍ SLUŽBY KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ZAŘÍZENÍ A VYŽITÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ CESTOVNÍ RUCH VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ LOKALIZAČNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍHO RUCHU Krajinný potenciál Kulturně historický potenciál REALIZAČNÍ PODMÍNKY Intenzita turistické aktivity Volnočasová infrastruktura ve městě a jeho okolí DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA Dostupnost města Dopravní zatížení Bezpečnost Nehodovost ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA... 42

3 7 BEZPEČNOST VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ POLICIE ČR MĚSTSKÁ POLICIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ DRUHY POZEMKŮ VEŘEJNÁ ZELEŇ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VODNÍ TOKY STAV OVZDUŠÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II SWOT ANALÝZA CELKOVÉ SOUVISLOSTI ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY ZLEPŠUJÍCÍ SE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY MĚSTO PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY III STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRATEGICKÉ VIZE A CÍLE VIZE STRATEGICKÉ CÍLE (ZÁMĚRY) STRATEGICKÉ OBLASTI A OPATŘENÍ KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT Opatření Kultura a cestovní ruch Opatření Rozvoj školství a vzdělávání Opatření Sport a volný čas ZLEPŠUJÍCÍ SE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Opatření Úspora energií Opatření Ochrana krajiny, vod a ovzduší Opatření Motorová doprava Opatření Bezmotorová doprava

4 Opatření Technická infrastruktura MĚSTO PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANOSTI Opatření Malé a střední podnikání Opatření Uplatnění na trhu práce DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Opatření Plán zdraví a komunitní plánovaní Opatření - Zvyšování potenciálu zdraví obyvatelstva a prevence sociálně patologických jevů Opatření Kvalita a dostupnost zdravotních služeb Opatření Kvalita a dostupnost sociálních služeb Opatření - Bezbariérové město STANOVENÍ DŮLEŽITOSTI A JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE POUŽITÉ PODKLADOVÉ MATERIÁLY

5 Úvodní slovo starosty SPOLEČNĚ PRO NAŠE MĚSTO Valašské Meziříčí - Valašské Atény. Krásné a čisté město spokojených lidí. Město hrdé na svou historii. Město zeleně. Město pro život, s dostatkem pracovních příležitostí, město kultury a sportu. Perla nad Bečvou. Takto jsme se před více než rokem snažili uchopit vizi Valašského Meziříčí Od té doby jsme ušli notný kus cesty a dnes před sebou máme strategický plán, který by spolu s územním plánem a rozpočtovým výhledem měl být zásadním podkladem pro rozvoj našeho města. OD STRATEGICKÉ VIZE KE SKUTEČNOSTI Schválení tohoto dokumentu však není koncem, ale začátkem. Usilujeme o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Strategický plán nemá být jen prognostickou vizí nebo politickou proklamací, ale má být a je od začátku připravován jako promyšlená, komplexní, ale zejména realizovatelná koncepce budoucnosti našeho města. Je programem, který jsme ochotni společně přijmout a který hodláme spojenými silami naplnit. NA VAŠEM HLASU ZÁLEŽÍ Strategický plán je dokumentem, na jehož zpracování se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických představitelů města, ale i zástupci nejširší veřejnosti. Přesto nebo právě proto vnímám tento dokument jako živý. Při posuzování jednotlivých konkrétních projektů a aktivit vedoucích k jejich naplnění chceme slyšet váš hlas. Ať to budou odborné výstupy z projektových týmů, jednání politických klubů či výsledky šetření Respondentského klubu. Na vašem hlasu záleží. Jiří Částečka Starosta města 3

6 I SITUAČNÍ ANALÝZA 1 Charakteristika města Valašské Meziříčí 1.1 Geografická poloha města Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí leží při soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy při úpatí Vsetínských vrchů a svou polohou představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Město leží v půvabné krajině podhůří Beskyd na průsečíku evropské silnice z Olomouce na Slovensko a silnice z Opavy ve směru na Vsetín s odbočkou na Bystřici pod Hostýnem a Kroměříž. Valašské Meziříčí je i důležitým železničním uzlem. Obrázek č. 1.1 Fotografická mapa města Valašské Meziříčí Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Na jihu a severovýchodě je město obklopeno rozsáhlými lesy a po stránce klimatické spadá do oblasti mírně teplé, vlhké se studenou zimou. Průměrná roční teplota se v údolích pohybuje mezi 8 9 C, s rostoucí nadmořskou výškou však klesá a na hřebenech hor kolísá kolem 5 C. Rovněž atmosférické srážky vykazují v dlouhodobém průměru velké rozdíly a ročně jich spadne kolem 900 mm, přičemž s vyšší nadmořskou výškou se tato hodnota 4

7 zvyšuje. Nevýhodou území je existence hlubokých kotlin, kde dochází k silným inverzím, které výrazně ovlivňují proces rozptylu emisí. 1.2 Historie města Původně to byla dvě města, Krásno nad Bečvou na pravém břehu a Meziříčí na levém břehu Rožnovské Bečvy. Obě města vznikla na obchodních cestách, které měly velký význam zvláště při obchodu se suknem. Meziříčí bylo centrem panství a jediným hrazeným městem na Valašsku. První písemná zpráva o Meziříčí pochází z roku 1297 a hovoří o Vrši z Meziříčí, jako městečko Meziříčí je známo od roku 1376 a rok 1377 se zmiňuje o městu Schönstadt. I přesto, že užívání německého názvu se vytratilo, město Meziříčí ještě po polovině 16. století používalo pečetidlo s názvem Schönstadt. Krásno bylo povýšeno na městečko v roce Původně se město nazývalo jen Meziříčí, přívlastek Valašské dostalo teprve v 18. století, ojediněle se objevuje roku 1718, do té doby bylo nazýváno Meziříčí nad Bečvou nebo Meziříčí pod Rožnovem. V druhé polovině 16. století bylo obehnáno kamennými hradbami. Jeho rozkvět přerušila třicetiletá válka, kdy byly obě obce několikrát vypáleny a zpustošeny. Hradby byly rozbořeny v polovině 19. století. V polovině 19 století vznikly v Krásně první průmyslové dílny a Meziříčí se stalo sídlem okresního hejtmanství. V Krásně byl soustředěn průmysl a Meziříčí se stalo správním, kulturním a společenským centrem širokého okolí. Od roku 1850 bylo sídlem okresního hejtmanství. Jistou zvláštností meziříčského školství je první gobelínová škola založená Rudolfem Schlattauerem v roce 1908, na kterou navázala současná Moravská gobelínová manufaktura. Nadmořská výška středu města je 327 m. Katastr měl r rozlohu 496 ha a tvořila jej tři katastrální území Město, Dolní předměstí a Horní předměstí. Města byla sloučena do jednoho v roce 1924, kdy se s počtem obyvatel stalo největším na Valašsku. Obrázek č. 1.2 Pečeť města Valašské Meziříčí Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Historické jádro samotného Valašského Meziříčí bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou roku 1992 se 47 měšťanskými domy, z nichž nejhodnotnějším je měšťanský dům U 5

8 dvanácti apoštolů a budova radnice na náměstí, s farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, postaveným na místě kostelíka ze 13. století, renesančně přestavěným po roce 1572 a obnoveným ve druhé polovině 17. a v 18. století, a renesančním zámkem Žerotínů z druhé poloviny 16. století s pozdějšími přestavbami, v němž je dnes Kulturní zařízení města. Dalšími památkami je barokní zámek Kinských, původně správní budova z roku 1730, empírově přestavěná v roce 1854, v němž je dnes muzeum, řada barokních soch, renesanční dřevěný kostelík Sv. Jakuba většího z konce 16. století, renesanční hřbitovní kostel Sv. Trojice z konce 16. století, v němž je dnes lapidárium a soubor osmi barokních soch. V původně renesanční krásenské radnici z roku 1580, barokně upravené v polovině osmnáctého století, dnes sídlí městská knihovna 1. Z novějších staveb je zajímavé gymnázium, postavené v roce 1875 podle návrhu arch. Grušky, evangelický kostel, postavený v roce 1908 podle návrhu arch. Kaldy, Ústav pro hluchoněmé děti, postavený v roce 1909 podle návrhu arch. Papeže, a hvězdárna z roku 1956, postavená podle návrhu arch. Plesníka. V areálu hvězdárny je i stará hvězdárna z roku 1928, která je nejstarší hvězdárnou na severní Moravě. 1.3 Správní členění města Město Valašské Meziříčí je obcí s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně), což představuje nový typ správy, kdy většina státní správy je vykonávána v přenesené působnosti. Město je od roku 2001 součástí Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko. Do jeho zájmového území a správního obvodu města spadají obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež, Velká Lhota a Zašová. Valašské Meziříčí je největší obcí Mikroregionu. Grafické znázornění Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko včetně jeho polohy v rámci okresu Vsetín a celého Zlínského kraje znázorňuje obrázek č. 1.3 str. 4. Obrázek č. 1.3 Mapa Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko 1 Blíže viz Kulturně historický potenciál str

9 Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura Via o.p.s. Předmětem činnosti Svazku obcí jsou následující aktivity: podpora zemědělského i nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, společná péče o památky v Mikroregionu, podpora cestovního ruchu a venkovské turistiky, společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, aj. Valašské Meziříčí je druhým největším městem na severovýchodním okraji okresu Vsetín (největším městem okresu je město Vsetín). V okrese Vsetín je 53 obcí a 6 měst - Karolinka, Kelč, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zubří. Okres Vsetín sousedí se dvěma dalšími okresy, a to zlínským a kroměřížským. Dalšími sousedy jsou okresy Přerov, Nový Jičín a Frýdek Místek. Okres Vsetín je součástí Zlínského kraje, který vznikl k 1. lednu 2000 jako jeden ze čtrnácti krajů České republiky. Zlínský kraj zahrnuje okresy Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. Zlínský kraj se nachází na východě České republiky a jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskem. Obrázek č. 1.4 Mapa okresů Zlínského kraje 7

10 Zdroj: Informační portál Zlínského kraje, Rozvojová agentura Via o.p.s. Dále sousedí s krajem Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským. Grafické znázornění okresů Zlínského kraje včetně jejich polohy v rámci kraje i celé České republiky znázorňuje obrázek č. 1.4 str. 5. Pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, bylo v České republice vymezeno osm Regionů soudržnosti NUTS II. Zlínský kraj spolu s Olomouckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. 1.4 Integrované obce města Valašské Meziříčí zahrnuje devět městských částí. Má však deset katastrálních území, neboť městská část Podlesí zahrnuje dvě katastrální území - Křivé a Brňov. Roku 1924 bylo k městu Valašské Meziříčí připojeno městečko Krásno s katastrem o výměře 631 ha. Charakteristika místní části Valašské Meziříčí, viz. podkapitola 1.2, str. 3. Počet obyvatel v této místní části k roku 2005 byl Grafické znázornění jednotlivých městských částí Valašského Meziříčí včetně jejich polohy v mapě je na obrázku č. 1.5 str. 6. Obrázek č. 1.5 Mapa místních částí města Valašské Meziříčí 8

11 Zdroj: Rozvojová agentura Via o.p.s. Stručná charakteristika jednotlivých městských částí: Bynina Obec se rozkládá podél potoka Byninky severně od města Valašského Meziříčí na jihozápadním úpatí posledních výběžků Veřovických vrchů v nadmořské výšce 310 m. V nejstarších latinských pramenech se název vsi objevuje ve tvaru Bynywa, popř. Bynina v místním nářečí Byniná, za Byninú. Původ jména je nejasný, nelze vyloučit odvození od německého die Biene (včela). V letech náležela Bynina k obvodu okresního hejtmanství Valašské Meziříčí a od roku 1945 Okresního národního výboru Valašské Meziříčí. Od roku 1960 je obec součástí okresu Vsetín. V oblasti soudní správy náležela obec do obvodu okresního soudu ve Valašském Meziříčí a od roku 1960 okresního soudu Vsetín. Roku 1976 byla integrována k městu Valašské Meziříčí. Roku 2005 se katastr obce rozkládal na 373 ha a žilo zde 583 obyvatel ve 152 rodinných domcích. Hrachovec Obec Hrachovec leží východně od Valašského Meziříčí podél Hrachoveckého potoka, který protéká obcí a vlévá se do Rožnovské Bečvy. Název vsi se objevuje v podstatě neměnné formě Hrachovic, Hrachowecz, v moderní české diakritice Hrachovec. Hrachovec náležel v letech k politickému a soudnímu okresu Valašské Meziříčí, od roku 1960 k politickému a soudnímu okresu Vsetín. Od 1. ledna 1976 se Hrachovec stal místní částí města Valašské Meziříčí. V roce 2005 zaujímal katastr obce rozlohu 480 ha a žilo zde 983 obyvatel v 187 domech, z toho 183 bylo rodinných domků. Juřinka Obec leží jihozápadně od Valašského Meziříčí na jednom z výběžků Kelečské pahorkatiny v nadmořské výšce 340 m. Potok Svinovec odděluje katastrální území Juřinky od Lhoty u Choryně. 9

12 Název se objevuje ve starších latinských pramenech ve tvaru Jursina lhotcha, Girzina Lhota, Juržinka, Jurzinka. První písemná zpráva o této nevelké obci pochází z roku 1353, kdy se uvádí jako Juřina Lhotka (lhota zvaná po Jiřím). Roku 1976 byla Juřinka připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Roku 2005 zaujímal katastr obce rozlohu 206 ha a žilo tu 457 obyvatel. Krásno nad Bečvou Je místní část města Valašského Meziříčí, která se nachází severně od města. Roku 1924 bylo k městu Valašské Meziříčí připojeno městečko Krásno s katastrem o výměře 631 ha. Roku 2005 zde žilo obyvatel a katastr obce zaujímal rozlohu 627 ha. Krhová Obec se rozkládá podél potoka Krhůvky v nadmořské výšce 312 m. Katastrem prochází železniční trať ve směru Valašské Meziříčí Ostrava a železniční trať Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm, na níž je i železniční zastávka Krhová. Název vsi se objevuje v historických pramenech ve variantách Krhowa, Krchowa, Krhová, Krhow, Krhov. Krhová se vzpomíná poprvé roku 1442, kdy je zmíněn vladyka Hudek z Krhové. Tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek. Již r byla Krhová známa lázněmi. Stávaly na Jehličné, kde se vyskytovala železnato - sirnatá voda. Roku 1953 byla obec připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Katastr obce zaujímal roku 2005 rozlohu 833 ha a žilo tu obyvatel v 417 domech. Lhota Obec leží severozápadně od Valašského Meziříčí a prochází jí silnice z Valašského Meziříčí do Choryně. Název se objevuje ve starších latinských pramenech jako Lhotka, Mikulawsowa Lhota, Prostřední Lhota, později jako Lhotta či Lhotta bei Chorin. Lhota u Choryně je poprvé zmíněna v roce 1386 v souvislosti s držitelem choryňského léna Michala z Choryně, syna zesnulého Záviše. Do roku 1849 tvořila Lhota součást panství Choryně, které náleželo k Přerovskému kraji. Od roku 1850 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu Okresního soudu ve Valašském Meziříčí. Sloučením okresu Valašské Meziříčí se stala v roce 1960 součástí nynějšího okresu Vsetín. V roce 1976 byla Lhota u Choryně připojena k Valašskému Meziříčí jako její část, jejíž název byl v roce 1980 změněn na Lhota. Katastr obce má výměru 220 ha se 229 obyvateli (2005). Podlesí Obec Podlesí leží jižně od Valašského Meziříčí. Název Podlesí je používán od roku 1960, kdy došlo ke sloučení obcí Brňov a Křivé. Počátkem roku 1980 byla obec Podlesí připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. Roku 2005 zaujímaly oba katastry výměru ha a žilo tu celkem obyvatel. 10

13 Poličná Obec se rozkládá na západě Valašského Meziříčí. Poličnou se vine Bránecký potok a okresní silnice. Poličná patří ke starším obcím, které existovaly již před rokem V letech byla Poličná součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí a od roku 1960 byla součástí okresu Vsetín. Počátkem roku 1976 byla připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část. V roce 2005 zaujímal katastr obce rozlohu ha a žilo zde obyvatel. 1.5 Partnerské aktivity města Partnerská spolupráce je významnou aktivitou města Valašské Meziříčí, která se úspěšně rozvíjí. V roce 1990 byla navázána družební spolupráce s městem Bussum (Holandsko), která vyústila v uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci. V roce 1998 následovala slovenská Čadca, v roce 2001 byla podepsána partnerská smlouva s přímořským letoviskem Budva (Republika Černá Hora) a v roce 2005 se partnerskými městy Valašského Meziříčí staly bulharské město Sevlievo a srbské město Čačak. Kontakty byly navázány nejen mezi radnicemi, ale i mezi školami a dalšími institucemi. Snahou je také navázat spolupráci v podnikatelské oblasti. Stručné představení partnerských, zahraničních měst: Budva - Černá Hora Oficiální název země, ve které město Budva leží, zní Republika Černá Hora 2. Budva se rozprostírá ve střední části jadranského pobřeží Černé Hory, 65 kilometrů od hlavního města Podgorica. Žije zde okolo obyvatel. Během rekreační sezóny se ale jejich počet pravidelně zvyšuje až na 5 násobek. V současné době patří mezi nejvíce vyhledávané turistické letovisko v Černé Hoře. Zdejší riviéra měří 25 kilometrů a zahrnuje 17 pláží. Cestovní ruch je pro zdejší obyvatele hlavním zdrojem příjmů. Osada, založená patrně již ve 4. století před naším letopočtem, má pohnutou historii. Často musela vzdorovat ničivým nájezdům nepřátelských vojsk. Když konečně zavládl mír, přišlo roku 1979 ničivé zemětřesení. Konkrétní podoba spolupráce byla zahájena v únoru 2006, kdy se konala prezentace Valašského Meziříčí a Zlínského kraje na veletrhu v Budvě. V září 2006 se uskutečnil zájezd politických reprezentantů Valašského Meziříčí a pracovníků městského úřadu do černohorské Budvy. V rámci partnerství byla realizována výměna studentů ve spolupráci s Integrovanou střední školou. Jednalo se o výměnné pobyty. Ve Valašském Meziříčí se uskutečnily v měsíci listopadu téhož roku Dny černohorské kuchyně, kdy studenti z Černé Hory připravovali tradiční pokrmy. V rámci svého pobytu ve Valašském Meziříčí ještě 2 Republika Černá hora je od 3. června 2006 nezávislý a samostatný stát, do tohoto data tvořila soustátí se Srbskem. Soustátí Srbsko a Černá hora vzniklo přeměnou Svazové republiky Jugoslávie r z původní Socialistické federativní republiky Jugoslávie. 11

14 absolvovali bohatý kulturní program včetně výletů. Meziříčští studenti se naopak prezentovali v Budvě na Dnech valašské kuchyně. Bussum Holandsko Bussum, který se stal v roce 1990 naším prvním zahraničním partnerem, byl založen jako samostatná obec roku Město leží půl hodiny jízdy od nizozemské metropole, v kraji Gooi v severní části země. Většina ze obyvatel pracuje ve službách, místní nebo státní správě. Zajímavostí je, že starostové nizozemských měst a obcí nejsou voleni, nýbrž jmenováni královnou na funkční období šesti let. Bussum vyniká množstvím kostelů patřících různým církvím. Některé z nich již přestaly sloužit církevním účelům a přeměnily se na kulturní a společenská centra i obytné domy. Pro Čechy má Bussum zvláštní význam v jeho těsném sousedství se nachází Naarden, kde je pochován Učitel národů Jan Amos Komenský. V dřívějších dobách byl Bussum součástí Naardenu. Spolupráce za rok 2006 byla zahájena oficiální návštěvou tajemníka úřadu P. Vermeulena v rámci diskuse o programu družby na rok Koncem dubna 2005 odjelo do nizozemského města Bussum 20 členů kapel a souborů spolu s dvěma úřednicemi z oddělení regionálního rozvoje městského úřadu, které má partnerské vztahy v kompetenci. 30. dubna 2005 se meziříčské kapely Docuku, Funková brigáda a romská skupina Džev Lačes představily v partnerském nizozemském městě Bussum. Jejich vystoupení se uskutečnilo nad rámec schváleného programu spolupráce obou měst. Stalo se tak u příležitosti tradičního Dne královny (Queen s Day), připadajícího na poslední dubnový den, který je zároveň nizozemským státním svátkem. V listopadu 2006 přijela delegace z nizozemského Bussum a to zejména kvůli budoucí spolupráci. Podobný důvod návštěvy byl i v říjnu Delegace byla seznámena mimo jiné s činností Charity, Komunitním plánováním sociálních služeb města Valašského Meziříčí i výstavními exponáty v Galerii Sýpka. Čačak Srbsko Město se nachází v západní části Srbska na řece Západní Morava, 145 kilometrů jižně od hlavního města Bělehradu. Do regionu Čačak patří 58 obcí s celkovým počtem obyvatel. V samotném městě jich žije První zmínky o slovanském sídle na území Čačaku pocházejí z let 1207 až 1215, město je pod nynějším názvem poprvé zmiňováno v 15. století. Čačak je administrativním, hospodářským, kulturním, zdravotním, vzdělávacím a sportovním centrem západního Srbska. Dohoda o partnerství mezi městy Valašské Meziříčí a Čačak byla podepsána dne 13. října V červnu 2006 přijela delegace představitelů srbského Čačaku a přislíbila účast uměleckého souboru na Valašském špalíčku. 12

15 Čadca - Slovensko Nejblíže situované partnerské město leží na severozápadě Slovenska nedaleko hranic s Českou republikou a Polskem, na soutoku řek Kysuce a Čierňanky. Hlavní město Bratislava je vzdáleno přibližně 230 kilometrů. Čadca patří mezi středně velká okresní města, žije tam okolo 27 tisíc obyvatel. První písemná zmínka o zdejším osídlení pochází z roku Město Valašské Meziříčí v roce 2006 realizovalo projekty spolufinancované EU konkrétně z Iniciativy Interreg IIIA, přeshraniční spolupráce právě s partnerským městem Čadca. Jednalo se o rekonstrukci bývalé sýpky zámků Žerotínů, ve které vznikla Agentura pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko o.p.s.. Stejně tak byl realizován projekt Zelená pro Beskydy využití obnovitelných zdrojů energie. Jednalo se o instalaci solárních panelů na venkovním koupališti ve Valašském Meziříčí. Posledním projektem je studie obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel města Valašské Meziříčí. Tyto aktivity s sebou nesou prostor k návštěvám a vzájemné spolupráci. Sevlievo - Bulharsko Leží v centrálním Bulharsku, 178 kilometrů od hlavního města Sofie a 283 kilometry od černomořského přístavu Varna. Město bylo založeno v 10. století. Dnes v něm žije lidí, dalších obývá přilehlý mikroregion. Sevlievo je městem prudce se rozvíjejícího průmyslu, mezi největší továrny patří americká Vidima (vybavení koupelen), dále švédská ABB (energetické agregáty) a místní firma Rositsa. Město patří na místní poměry k ekonomicky silným, s vysokým podílem zahraničního kapitálu. Společná akce všech partnerských měst V říjnu roku 2005 se uskutečnila Mezinárodní konference partnerských měst Valašského Meziříčí na téma - Rozšiřování Evropské unie a možnosti partnerské spolupráce. Předmětem setkání bylo předání zkušeností o fungování partnerství mezi městy, členy a nečleny EU, perspektivy v rámci rozšiřující se EU, možnosti využití dotačních fondů na financování partnerské spolupráce, prezentace významných probíhajících nebo plánovaných projektů jednotlivých měst. 2 Obyvatelstvo města Valašské Meziříčí 2.1 Vývoj počtu obyvatel Ve všech sledovaných letech 2000 až 2006 počet obyvatel ve Valašském Meziříčí mírně klesal. Zatímco v roce 2000 žilo ve Valašském Meziříčí obyvatel, v roce 2006 to bylo 13

16 o 399 méně, což je o 1,44 %. Ve srovnání s městem Vsetín byl však úbytek obyvatel podstatně menší. Pokles obyvatel Ve Vsetíně byl o více než 5 %. Graf č. 2.1 Vývoj počtu obyvatel ve letech 2000 až 2006 (v počtu obyvatel) počet obyvatel Valašské Meziříčí Vsetín rok Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. Na poklesu obyvatel se ve Valašském Meziříčí podílely zejména ženy, a to mezi léty 2000 až 2006 v míře 2,13 % oproti mužům, jejichž počet klesl jen o 0,7 %. Ve Vsetíně tomu bylo naopak, počet mužů klesl o 5,94 % a žen o 4,15 %. Z hlediska vývoje počtu obyvatel je město Valašské Meziříčí oproti městu Vsetín o poznání stabilnější. Graf č. 2.2 Vyjádření přírůstku (- úbytku) obyvatel v letech 2000 až 2006 (v %) % z počtu obyvatel 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% Valašské Meziříčí -0,01% -0,56% -0,15% -0,09% -0,14% -0,26% -0,74% -0,85% -0,17% -0,11% -0,30% Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. -0,53% rok -0,76% -0,63% Z grafu č. 2.2 str. 11, je zřejmé, že ve všech sledovaných letech docházelo k úbytku obyvatel a to jak ve Vsetíně, tak i ve Valašském Meziříčí, i když s menší intenzitou. V průběhu let 2000 až 2006 bylo ve Valašském Meziříčí, vzhledem k počtu obyvatel města, relativně více živě narozených a přistěhovalých obyvatel oproti Vsetínu. Naopak ve Valašském Meziříčí bylo relativně méně zemřelých a vystěhovalých. Tento aspekt je 14

17 důvodem jednoznačně výraznějšího úbytku obyvatel ve Vsetíně oproti Valašskému Meziříčí. K celkovému přírůstku obyvatel však nedošlo ani ve Valašském Meziříčí, a to v žádném ze sledovaných roků. 2.2 Věková struktura obyvatelstva Jak ukazuje graf č. 2.3 str. 12, je věková struktura ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně téměř totožná zejména v případě osob nad 65 let věku. Graf č. 2.3 Počet obyvatel dle věkových kategorií k (v %) % počet obyvatel 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 71,10% 71,95% 14,88% 14,05% 14,01% 14,00% věková skupina Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s Index stáří a průměrný věk Určité odlišnosti ve věkové struktuře obyvatel Valašského Meziříčí a Vsetína odhaluje až výpočet indexu stáří. Jak lze vyčíst i z grafu č. 2.3 str. 12, je v obou městech více dětí do 14 let než osob starších 65 let. Poměr mezi počty obyvatel v těchto věkových skupinách je však příznivější v případě Valašského Meziříčí. Index stáří resp. poměr počtu osob nad 65 let a počtu dětí do 14 let je ve Valašském Meziříčí 0,941. Ve Vsetíně je index stáří téměř roven jedné, přesněji je to 0,996. V celém Zlínském kraji je pak tento ukazatel větší než jedna, což znamená, že ve Zlínském kraji žije celkem více osob nad 65 let než dětí do 14 let. Průměrný věk obyvatel je ve Valašském Meziříčí, Vsetíně i v celém Zlínském kraji 40 let. 2.3 Vzdělanostní struktura V relativním vyjádření počtu obyvatel dle dosaženého vzdělání nelze hovořit o zásadních rozdílech. 15

18 Celkově však lze konstatovat, že ve městě Vsetín jsou obyvatelé mírně vzdělanější, pokud jde o středoškolské vzdělání s maturitou, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Ve Valašském Meziříčí je zase relativně více obyvatel s vyučením. Graf č. 2.4 Počet obyvatel dle nejvyššího ukončeného vzdělání podle výsledků sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 17,27% základní a neukončené 17,77% vyučení a střední odborné bez maturity 28,88% 24,54% 8,20% 3,46% 0,24% 1,10% 30,52% 22,71% 3,43% 7,89% 0,24% 0,76% úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské vč. vědecké přípravy vzdělání bez vzdělání nezjištěno Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 2.4 Národnostní složení V národnostním rozdělení nejsou vzhledem k celostátnímu měřítku žádné výrazné rozdíly. Dle předpokladu je v obou městech cca 90 % obyvatel hlásících se k české národnosti. Ve Valašské Meziříčí se pak o 0,9 % obyvatel více hlásí k moravské národnosti. Ve Vsetíně je zase o 0,22 % více obyvatel romské národnosti. Graf. č. 2.5 Počet obyvatel dle národnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 89,68% 5,66% 0,00% 1,38% 0,27% 0,10% 0,03% 1,29% 1,58% 88,91% 6,54% 0,03% 1,44% 0,05% 0,26% 0,05% 1,38% 1,35% česká moravská slezská slovenská romská polská německá ostatní nezjištěná národnost Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 16

19 2.5 Náboženské složení Ve Valašském Meziříčí se k nějakému náboženskému vyznání hlásí celkem 44,5 % obyvatel. Oproti Vsetínu je to o necelé 4 % více. Rozdíly dle náboženského vyznání jsou mezi těmito městy patrné zejména v počtech osob hlásících se k Církvi římskokatolické a Českobratrské církvi evangelické. Jak je uvedeno v grafu č. 2.6 str. 14, náleží ve Valašském Meziříčí jednoznačně nejvíce obyvatel hlásících se k nějakému náboženskému vyznání k Církvi římskokatolické. Celkem to činí 85 % z celkového počtu věřících, přičemž ve Vsetíně je to přes 65 % z věřících obyvatel. Oproti tomu k Českobratrské církvi evangelické se zase ve Vsetíně hlásí 23,8 % z věřících osob, což je o víc než 17 % více věřících obyvatel než ve Valašském Meziříčí. Graf č. 2.6 Počet obyvatel dle náboženského vyznání podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v %) % počet obyvatel 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 84,98% Církevřímsko katolická 65,34% Církev československá husitská 23,79% 0,58% 0,13% 0,28% 0,69% 6,44% 0,22% 0,59% Českobratrská církev evangelická Pravoslavná církev v českých zemích Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Valašské Meziříčí Vsetín církev Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. 17

20 3 Ekonomické ukazatele města Valašského Meziříčí 3.1 Ekonomická aktivita obyvatelstva Z výsledků Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 vyplynulo, že z celkového počtu obyvatel Valašského Meziříčí čítajících bylo 51 % obyvatel ekonomicky aktivní a 46,2 % obyvatel mělo zaměstnání, což je osoby. Z ekonomicky aktivních obyvatel pak bylo nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních obyvatel bylo pak vzhledem k počtu obyvatel ve Valašském Meziříčí 48,5 %, z toho více než polovina nepracujících důchodců. Celkově bylo v roce 2001 pracujících a nepracujících důchodců 22,6 % z celkového počtu obyvatel ve Valašském Meziříčí. Tabulka č. 3.1 Počet obyvatel dle ekonomické aktivity podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (v počtu osob) Název obce Ekonomicky aktivní celkem celkem V tom zaměstnané osoby pracující důchodci z toho ženy na mateřské dovolené nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní celkem nepracující důchodci Z toho žáci, studenti a učni Valašské Meziříčí Vsetín Zdroj: Český statistický úřad, Rozvojová agentura VIA o.p.s. Ekonomická aktivita ve Valašském Meziříčí v porovnání s městem Vsetín je odlišná zejména v míře zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel. Zatímco ve Vsetíně bylo 52,2 % ekonomicky aktivních obyvatel, práci mělo jen 46 %. Ve Valašském Meziříčí byla situace v oblasti zaměstnanosti mírně lepší. 3.2 Míra nezaměstnanosti a její předpokládaný vývoj Ve sledovaném období listopad 2003 říjen 2007 počet uchazečů a zájemců o zaměstnání ve Valašském Meziříčí i ve Vsetíně postupně klesal. Nejvíce dosažitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání bylo v obou městech na počátku roku V následujícím období pak počty uchazečů a zájemců postupně klesaly. Nejvýraznější pokles je zaznamenán v roce 2007, když se ve Valašském Meziříčí mezi 01/ /2007 snížil počet uchazečů o necelých 36 %. Ve Vsetíně byl pokles ještě výraznější a to o více než 54 %. 18

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Strategie rozvoje obce Těšetice. Michaela Treutnerová

Strategie rozvoje obce Těšetice. Michaela Treutnerová Strategie rozvoje obce Těšetice Michaela Treutnerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala Strategii rozvoje obce Těšetice. Bakalářská práce je rozdělena na část

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA...

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... 6 3.1. ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ CHARAKTERISTIKA... 6 3.2. SÍDELNÍ STRUKTURA... 7 4. OBYVATELSTVO... 10 4.1. POČET OBYVATEL, VÝVOJ

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Zadavatel: Adresa: Bratrská 709/34, Přerov 750 11 Tel.: (+420) 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu http://www.prerov.eu

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více