Vážení klienti, milí cestovatelé a přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti, milí cestovatelé a přátelé,"

Transkript

1 Vážení klienti, milí cestovatelé a přátelé, s přáním všeho dobrého v roce 2010 Vám již posedmnácté nabízíme tradiční autokarové poznávací zájezdy zejména do Francie a Itálie, letecké prodloužené víkendy do Paříže, Říma, Florencie, Londýna i jiné eurovíkendy od partnerských CK. Všechny autokarové zájezdy (kromě pobytově-poznávací Provence) odjíždí ráno s ubytováním v hotelu po trase, pouze se zpáteční nocí v autobuse, některé jsou bez nočních přejezdů. Tradičně organizujeme školní a tematické zájezdy pro kolektivy a pro odborníky na mezinárodní veletrhy a konference. Zajišťujeme kompletní servis pro služební a soukromé cesty. V naší nabídce je i široké spektrum pobytových a poznávacích zájezdů partnerských cestovních kanceláří (katalogy k dispozici v CK), můžete si u nás zakoupit za stejných podmínek jako u organizátorů zájezdy do destinací, které sami neorganizujeme. Sdělte nám svůj požadavek, připravíme výběr nabídek. Děkujeme Vám za důvěru a přízeň v minulých letech, přejeme Vám mnoho hezkých cestovatelských zážitků a těšíme se na setkání na některém z našich zájezdů. PhDr. Anna Bruzlová a spolupracovníci CK ALINEA Cestovní kancelář ALINEA získala v roce 2001 nové oprávnění v souladu se zákonem o cestovním ruchu č 159/1999 Sb. podnikat jako cestovní kancelář a je pojištěna pro případ úpadku u Generali pojišťovny, a.s. Obsah strana Všeobecné smluvní podmínky CK ALINEA Obecné informace a vysvětlivky zkratek Paříž 2010, Klasická Paříž Paříž trochu jinak (pro pokročilé)... 9 Zámky na Loiře a Paříž Alsasko, Alsasko-Franche-Comté- Burgundsko Po stopách dvou světových válek I a II (Francie) Bretaň Provence Benátky, Severní Itálie a Benátky Neapolský záliv a Řím Letecké zájezdy, eurovíkendy, Paříž letecky Paříž letecky (Disneyland) Prodloužený letecký víkend v Paříži Řím a Vatikán letecky, Prodloužený letecký víkend v Římě Florencie letecky (odlet Bratislava, svoz z Brna) Prodloužený letecký víkend v Londýně Barcelona letecky, eurovíkendy Valencie, Miláno Za uměním do Vídně Cestovní pojištění UNIQA a.s

2 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK PhDr. Anna Bruzlová ALINEA (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané závazné Cestovní smlouvy (dále jen smlouva ) potvrzené CK (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a úhrady zálohy na účet CK. Předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CK uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Katalogy zájezdů a služeb jsou vydávány v předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit před poskytnutím služeb podle smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů a služeb. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě odlišují od katalogu, jsou závazné údaje, uvedené a podepsané ve smlouvě. 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY CK má právo na zaplacení souhrnné ceny služeb před jejich poskytnutím. CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30 % ze souhrnné ceny (včetně fakultativních služeb), doplatek souhrnné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před plněním smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před plněním smlouvy je zákazník povinen uhradit 100 % souhrnné ceny. Platba se provádí v hotovosti, bankovním převodem, nebo vkladem hotovosti v bance na účet CK. V případě nedodržení u úhrady ceny za plnění smlouvy nebo doplatku zákazníkem, je CK oprávněna služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením smlouvy (stornopoplatky) hradí zákazník. 3. CENA Cenou za služby /za plnění smlouvy/ se rozumí souhrnná cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. CK je oprávněna do 21. dne před plněním smlouvy jednostranným úkonem zvýšit její souhrnnou cenu v případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10 %. Písemné oznámení o zvýšení souhrnné ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před plněním smlouvy. Je-li CK nucena zvýšit souhrnnou cenu za plnění smlouvy za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz dále) PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA K základním právům zákazníka patří: a) právo na řádné poskytnutí objednaných služeb b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad adresa a telefon), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o služby, jichž se účastní nezletilá osoba. c) právo být seznámen s případnými změnami rozsahu objednaných služeb a souhrnné ceny d) právo zrušit svoje čerpání služeb kdykoliv před plněním smlouvy a to odstoupením za podmínek dle čl. 6 těchto podmínek e) právo písemně oznámit CK, že plnění vyplývající ze smlouvy bude místo něho čerpat jiná osoba. Současně s oznámením je povinen CK doručit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky tak, aby mohla být smlouva v jeho prospěch plněna. Oznámení musí být doručeno CK v u 7 dní před plněním smlouvy; původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení souhrnné ceny a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka. f) právo na reklamaci vad v souladu s článkem 7. těchto podmínek g) právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami h) právo obdržet doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, jsou-li předem sestavené kombinace služeb zájezdem podle zákona 1 K základním povinnostem zákazníka patří: a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.) b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu plnění smlouvy, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje c) nahlásit účast cizích státních příslušníků d) zaplatit cenu za plnění smlouvy v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení; 1 Zákon č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

3 neuhradí-li zákazník souhrnnou cenu za plnění smlouvy ve stanoveném u, má CK právo od smlouvy odstoupit a účtovat odpovídající stornopoplatek e) bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb f) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb g) dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů h) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp., pokud jsou vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat. i) řídit se pokyny průvodce nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu služeb je CK oprávněna zákazníka z účasti na dalších službách vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb. j) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní odběratele služeb k) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy 5. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, RUŠENÍ SLUŽEB 1) Před plněním smlouvy a) Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo je zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. b) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků: - při zrušení služeb cestovní kanceláří - při změně u objednaných služeb o více než 48 hodin - při závažné změně programu, trasy, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny za služby; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové /odjezdové/ trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů. c) Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. d) CK si vyhrazuje právo zrušit služby, jejichž součástí je autobusová doprava, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu cestujících (jak je uvedeno u jednotlivých zájezdů). O zrušení služeb je CK povinna zákazníka informovat písemně nejpozději 10 dnů před odjezdem. 2) V průběhu plnění smlouvy a) CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v jejich průběhu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna: - zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající charakteru služeb - vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění - poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a souhrnné ceny. b) U služeb, jejichž součástí je ubytování v zahraničí, jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy a transferů a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení pobytu. c) CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepřízně počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních ů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. 3

4 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, STORNOPOPLATKY Zákazník má právo kdykoliv před plněním smlouvy od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné storno doručeno do CK. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky ze souhrnné ceny (=plná prodejní cena) zájezdu/služeb při stornování v období: 61 a více dnů před plněním 300 /osobu 60 až 46 dnů před plněním 10%, minimálně až 31 dnů před plněním 30 % 30 až 21 dnů před plněním 50 % 20 až 11 dnů před plněním 70 % 10 až 6 dnů před odjezdem 85 % 5 a méně dnů před plněním 100 % V případě storna jedné osoby ve 2lůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za 1lůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování služeb. Do počtu dnů se nezapočítává den započetí poskytovaných služeb (odletu, odjezdu či nástupu na ubytování apod.). Pokud zákazník v u dle smlouvy nezačne odebírat služby nebo svoji vinou služby zamešká nebo mu okolnosti neumožňují je odebrat, má CK nárok na úhradu ztráty, která ji tím vznikne, popřípadě na úhradu souhrnné ceny všech poskytovaných služeb. V případě, že zákazník v průběhu poskytování služeb svévolně službu neodebere nebo plně nevyčerpá, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. V případě změny jména zákazníka dle písm. e) článku 4. (práva zákazníka) účtuje CK poplatek dle sdělení letecké společnosti, u nízkonákladových letů nelze měnit jméno, letenka propadá. Nutno se předem informovat v CK o podmínkách změn letenek. Požaduje-li zákazník překnihování na jiný nebo hotel a CK tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek odpovídající stornopoplatkům., kterými je CK ze stany dodavatelů zatížena. 7. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mělo být plnění smlouvy ukončeno, jinak právo zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření smlouvy. Cestovní kancelář se k reklamaci vyjádří do 30 dnů ode dne, kdy ji obdržela. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/delegát CK, příp. jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena: - zákazníkem - třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb - neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce. 8. POJIŠTĚNÍ 1) Povinné smluvní pojištění CK V případě, kdy předem sestavená kombinace služeb je zájezdem podle zákona 1, uzavírá CK se zákazníkem Cestovní smlouvu. Cestovní smlouva je současně dokladem o pojištění podle 6 odst.3 zák.č.159/1999 Sb. Na zájezd podle Cestovní smlouvy se vztahuje pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu 4

5 Pro případ repatriace ze zahraničí podle bodu a) vybaví CK zákazníka před nástupem na cestu asistenční kartičkou pojišťovny s potřebnými informacemi a kontakty. V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Pro případy refundace nákladů podle bodů b) a c) je povinen zákazník učinit nejpozději do 6 měsíců písemné oznámení na adresu pojistitele: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 127, Praha 4. K oznámení přiloží Cestovní smlouvu, případně další vyžádané doklady. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění Cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 2) Cestovní pojištění zákazníka Základní cena zájezdů neobsahuje cestovní pojištění. Klientům doporučujeme sjednat si pojištění dle nabídky CK. Komplexní pojištění (úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatky při zrušení zájezdu v důsledku náhlého onemocnění, odpovědnost za škody občana, připojištění zavazadel) je zahrnuto do fakultativních služeb. Viz. tabulka na poslední straně katalogu. Pojistná smlouva na cestovní pojištění zákazníka vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. V případě pojistných událostí CK poskytuje potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK PhDr. Anna Bruzlová ALINEA vstoupily v platnost dne a vztahují se obecně na všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy. CK má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali Pojišťovny a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou součástí Cestovní smlouvy. Zákazník potvrzuje svým podpisem na této smlouvě, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá i za všechny osoby uvedené v Cestovní smlouvě. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů i údajů osob jím uvedených v Cestovní smlouvě pro potřeby CK za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi, v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Nabídka pro kolektivy Dle požadavků ucelených skupin organizujeme cenově výhodné poznávací zájezdy do Francie (zejména do Paříže se speciálním programem pro studenty francouzštiny) a Itálie. Připravíme forfaitové zájezdy pro školní kolektivy a organizace šité na míru pro jakoukoliv destinaci. Garantujeme účast minimálně jedné osoby zdarma za každých 20 platících účastníků. Zašleme příklady zájezdů dle poptávky. Nabízíme z katalogů partnerských CK Celoroční pobyty v ČR, SR, Maďarsku, nabídka chat, chalup, lázeňských pobytů Pobytové zájezdy s vlastní, autokarovou i leteckou dopravou do nejrůznějších destinací Cesty za přírodou, poznáním a dobrodružstvím, po Evropě i do vzdálených zemí Stylovou dovolenou v exotických zemích Pro individuální cestovatele nabízíme široký výběr rekreačních domů a bytů po celé Evropě. Zajistíme Vám pojištění na soukromé i služební cesty u pojišťoven UNIQA a KOOPERATIVA. 5

6 OBECNÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY Realizace zájezdu zájezd se koná při minimálním počtu 35 účastníků, není-li uvedeno jinak u konkrétního zájezdu. Doprava autokarem LUX zahraniční autokar (WC, klimatizace, kávovar, lednička na nápoje, DVD nebo video, nápojový servis za ) Nástupní místa a svozy (u některých zájezdů pořádaných CK Alinea, s odjezdem z Brna) jsou reálné při minimálním počtu 8 klientů z jednoho nástupního místa a jsou za uvedený příplatek za osobu jen u určitých zájezdů. Informace v CK. Po trase Brno-Mikulov (Hatě, Hevlín), Brno-Praha-Plzeň-Rozvadov a v motorestech při dálnici nástup bez příplatku. Použité zkratky při vymezení zájezdu: LP lůžkový pokoj (1LP, 2LP) N nocleh (3N) APT apartmán NS nocleh se snídaní (3NS) S snídaně, O oběd ZP zákonné pojištění pro V - večeře případ úpadku CK PRUV služby průvodce CK CP cestovní pojištění F1 hotel Formule 1 či jiný podobného typu (malý pokoj, 1 dvojlůžko se společnou přikrývkou, 1 patrové lůžko, umyvadlo se studenou/teplou vodou, stoleček, 1 židle, tyč s ramínky, TV). Sprchy (kabinky) a WC (automatické čištění po každém použití) na chodbě v každém patře, v pokoji 2 ručníky, tekuté mýdlo jen ve sprše. PC hotel Première Classe podobného stylu jako F1, jen se sociálním příslušenstvím na pokoji (rohová kabinka: WC, umyvadlo, sprcha). Přístup do pokojů většinou z venkovní terasy. **hotel dvouhvězdičkový hotel, pokoje s příslušenstvím (WC, sprcha), většinou TV 1/1 1/2 1/3 jeden-dvou-třílůžkový pokoj, zkratka uvedená za cenou zájezdu = cena na osobu v příslušném typu pokoje. Cestujete-li sami, nabízíme dle možností doobsazení do 1/2 s dalším individuálním klientem (po vzájemném souhlasu). Pokud se nenajde další osoba na doplnění, je nutný příplatek za 1lůžkový pokoj. Partnerská CK zájezd partnerské cestovní kanceláře s autorizací prodeje v CK ALINEA, platí podmínky pořádající CK. Ceny zájezdů a fakultativních služeb uvedené v katalogu jsou stanoveny dle situace a kurzu k CK ALINEA garantuje tyto ceny, pokud nedojde k navýšení o více než 10 %. Informace o vstupném do jednotlivých objektů, cenové relace a doporučené kapesné je součástí cestovních pokynů k jednotlivým zájezdům. Program změna programu vyhrazena v rámci přesunů jednotlivých bodů programu dle kalendářních dnů, momentální situace a počasí. Klienti si mohou zvolit po dohodě s průvodcem individuální program. Státní muzea ve Francii jsou zdarma do 25 let včetně (po předložení pasu) a na profesní průkazy učitelů (zdarma či sleva, ale neplatí v Louvru a ve Versailles), tisku, uměleckých svazů. Pro své klienty CK ALINEA vystavuje učitelské karty pro zájezdy do Francie (nutné 1x foto, razítko školy, symbolický poplatek 30 ).

7 PAŘÍŽ a FRANCIE pro nezávislé cestovatele Na základě poptávky vypracujeme nabídku služeb a zajistíme Vaši dovolenou nebo služební cestu ve Francii. doprava vlastní, autokarem, letecky transfery letiště-hotel-letiště ubytování po celé Francii hotely v centru i na předměstí Paříže od standardní kvality po nejluxusnější doporučené restaurace, výběr menu doporučené trasy instruktáž k pobytu okružní jízdy po Paříži plavba lodí po Seině (1 hod.) PAŘÍŽ 2010 Remeš Versailles lázně Amberk pro zájemce individuálně DISNEYLAND Ideální Paříž pro začátečníky, díky bohatému programu i pro ty, kteří již jednou Paříž letmo navštívili. Osvědčený zájezd s 16letou tradicí! Jen zpáteční noční přejezd Velikonoční Paříž F1001 velikonoční prázdniny Květnová Paříž jen 3 dny dovolené F1002 Letní Paříž F1003 jen 1 den dovolené Podzimní Paříž jen 2 dny dovolené F1004 Podzimní prázdniny v Paříži jen 1 den dovolené F1005 zábavní parky Disneyland, Asterix aj. aktuální cenové relace vstupenky do vybraných muzeí 2, 4, 6 denní muzejní karta Paříž + okolí kabaret Moulin-Rouge, Paradis Latin aj. kompletní servis pro služební cesty účast na mezinárodních veletrzích pronájem obytných motorových lodí (2 12 osob) ve Francii zajištění průvodce, tlumočníka 7 1. den Odjezd z Brna v 5:15 přes Prahu (7:30), Plzeň, Rozvadov, Německo do Francie, nocleh v Remeši. 2. den Ráno prohlídka korunovační katedrály francouzských králů Notre-Dame v Remeši. Příjezd do Paříže, okružní jízda městem: náměstí Place de la Bastille, nábřeží Seiny, ostrovy sv. Ludvíka a La Cité, Louvre, Place de la Concorde, Champs-Elysées, Vítězný oblouk, Trocadéro s výhledem na Paříž a na Eiffelovu věž, výstup na Eiffelovu věž. Odpoledne individuální prohlídka světoznámého uměleckého muzea Louvru. Večerní průjezd Paříží na ubytování na předměstí, nocleh. 3. den Ráno odjezd do Versailles, individuální prohlídka královského zámku Ludvíka XIV., procházka s průvodcem světoznámými zahradami. Návrat do Paříže, okružní jízda: Invalidovna, Vojenská škola, Montparnasse, Latinská čtvrť, Opera, chrám sv. Magdalény.

8 Pro zájemce prohlídka Muzea parfumerie s výkladem a možností nákupu originálních francouzských parfémů za tovární ceny, jinak volno ve čtvrti Opery. Po společné večeři (cca 7 ) pro-cházka s průvodcem po Montmartru: slavný kabaret Moulin-Rouge, náměstí malířů Place du Tertre a malebné uličky, bazilika Sacré-Coeur. Návrat na nocleh. 4. den Možnost volby: Pobyt v Paříži nebo individuální celodenní návštěva zábavního parku Disneyland (metrem tam i zpět k odjezdu z Paříže). Program v Paříži s průvodcem: Ráno odjezd autokarem do centra Paříže, individuální prohlídka muzea Orsay (unikátní sbírka francouzských impresionistů). Pěší procházka po nábřeží kolem bukinistů a Francouzského institutu k ostrovu La Cité. Prohlídka historického centra Paříže: nejstarší pařížský most Pont Neuf, exteriéry Justičního paláce, Sainte Chapelle a Conciergerie, tradiční Květinový trh, katedrála Notre-Dame. Volný program v Latinské čtvrtíi náměstí a boulevard Saint-Michel, ruiny římských lázní, Sorbonna, Panthéon, Lucemburská zahrada, obchůdky, kavárny Po společné večeři (3 chody cca 13 ) v hospůdce v Latinské čtvrti rozloučení se s Paříží fakultativní večerní plavbou lodí po Seině. Odjezd z Paříže po 22:00 hod., noční přejezd Francie do Německa. 5. den Dopoledne zastávka v Amberku, možnost koupání a osvěžení v krytých lázních s nejrůznějšími vodními atrakcemi (masážní prameny, tobogán, bublinkové koupele), nebo individuální procházka malebným historickým centrem. Odjezd do ČR, návrat přes Prahu do Brna do 18:00 hod. Cena (1/3) (1/2) zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 3NS (1x Remeš F1, 2x **komfortní hotel na předměstí Paříže), PRUV, ZP. Cena nezahrnuje CP, 2xV cca 20, loď, vstupné cca 57 (do 25 let cca 22 ), vstupné Disneyland 1 den/1 park cca 57 (do 11 let cca 44 ) + jízdné metrem. 8 Komplexní pojištění 130 Plavba lodí po Seině (do 17 let 150) 240 KLASICKÁ PAŘÍŽ Štrasburk Remeš Versailles Již 17. sezónu nejžádanější Paříž se zkušeným průvodcem Jen zpáteční noční přejezd s ranním koupáním v aquaparku v Amberku! F F den Odjezd z Brna v 5:15 přes Prahu (7:30), Plzeň, Rozvadov a Německo do Štrasburku. Prohlídka historického centra s gotickou katedrálou Notre-Dame, malebné starobylé čtvrti Petite France. Nocleh. 2. den Ráno odjezd do Remeše. Prohlídka korunovační katedrály francouzských králů Notre-Dame a románsko-gotické baziliky sv. Remigia. Exkurze do proslulých vinných sklepů s degustací šampaňského. Po 17 hod. příjezd do Paříže, orientační projížďka: náměstí Bastilly, nábřeží Seiny, ostrovy sv. Ludvíka a La Cité, katedrála Notre-Dame, Louvre, Tuilerijské zahrady, Place de la Concorde, Champs-Elysées, Vítězný oblouk, Trocadéro s vyhlídkou na Eiffelovu věž. Nocleh. 3. den Dopoledne výstup na Eiffelovu věž, okružní jízda po levém břehu Seiny (Invalidovna s dómem, Vojenská akademie, čtvrť Montparnasse, Latinská čtvrť s Lucemburskou zahradou, Pantheonem a Sorbonnou). Přejezd na Montmartre, po fakultativní večeři prohlídka Montmartru s průvodcem: kabaret Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur, náměstí malířů Place du Tertre a přilehlé malebné uličky. Pozdě večer návrat do hotelu.

9 4. den Ráno odjezd do Versailles. Individuální prohlídka královského zámku Ludvíka XIV., procházka s průvodcem světoznámými zahradami. Návrat do Paříže kolem Buloňského lesa, průjezd po okružním bulváru moderní čtvrti La Défense, přejezd do luxusní čtvrti Opery (chrám Sainte Madeleine, Olympia, Opera, náměstí Vendôme se Slavkovským sloupem a hotelem Ritz). Návštěva Muzea parfumerie s výkladem (možnost výhodného nákupu originálních francouzských parfémů a toiletních vod za tovární ceny). Individuální prohlídka muzea Orsay s unikátní sbírkou francouzských impresionistů Po fakultativní večeři návrat do hotelu. 5. den Dopoledne individuální prohlídka světoznámého muzea Louvru, volno na občerstvení. Pěší okruh s průvodcem (autobus má povinnou 9hod. pauzu): Královský palác (zahrada a divadlo Comédie Française), čtvrť Beaubourg (moderní architektura obchodního komplexu Forum des Halles, bývalého břicha Paříže a kulturního centra G. Pompidou). Procházka po ostrově La Cité (prohlídka katedrály Notre-Dame, Květinový trh, exteriéry Justičního paláce, Sainte Chapelle a Conciergerie). Volný program v Latinské čtvrti k posezení v kavárně či v Lucemburské zahradě, k náku-pům suvenýrů. Po fakultativní večeři v typické hospůdce v Latinské čtvrti rozloučení se s Paříží večerní fakultativní plavbou lodí po Seině. Odjezd z Paříže po 22 hod., noční přejezd do Německa. 6. den Dopoledne krátká zastávka v Amberku, koupání a osvěžení v krytém areálu Kurfiřtských lázní s nejrůznějšími vodními atrakcemi (masážní prameny, bublinkové koupele, tobogán), nebo individuální procházka malebným městečkem. Odjezd do ČR, návrat přes Prahu do Brna do 18 hod. Cena (1/2) (1/3) zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 4NS v **hotelu na předměstí, pokoje s koupelnou, WC (1x Štrasburk, 3x Paříž), PRUV, ZP. 9 Cena nezahrnuje CP, 3xV, loď, vstupy cca 60 (do 25 let 24 ). Komplexní pojištění večeře (2 chody) večeře (1 chod, neomezené přílohy, nápoj) večeře (3 chody) 330 Plavba lodí po Seině (do 17 let 150) 240 PAŘÍŽ trochu jinak aneb Paříž pro pokročilé s degustací šampaňského Koho Paříž uchvátila při jeho první návštěvě, bude se rád vracet a objevovat nová místa, další umělecké poklady, poznávat důvěrněji její zákoutí. Pojeďte s námi vychutnat pařížskou atmosféru trochu jinak, díky ubytování v centru si můžete zvolit individuální program. Bez nočních přejezdů! F den Odjezd z Brna ve 5.15 hod. přes Prahu, Plzeň, Rozvadov do Francie. Nocleh v hotelu v oblasti Metz. 2. den Ráno přejezd do kraje Champagne, prohlídka kostela Notre-Dame-de-l Epine (vrcholné dílo plaménkové gotiky), průjezd do vinařského městečka Epernay, střediska výroby šampaňského s proslulou Avenue de Champagne. Exkurze do vinného sklepa Mercier s degustací šampaňského (7,50 ). Příjezd do Paříže, okružní jízda křížem krážem po nejznámějších památkách kolem ostrovů sv. Ludvíka a La Cité s katedrálou Notre-Dame, po nábřeží Seiny k Eiffelově věži, přejezd do čtvrti Montparnasse, možnost nádherné vyhlídky na Paříž z 58. poschodí

10 mrakodrapu Tour Montparnasse (210 m). Ubytování v hotelu v centru, volno. Pro zájemce večerní procházka po Montmartru s průvodcem po stopách sv. Denise, prvního biskupa Lutécie, slavných osobností (Jean Marais, Dalida, Utrillo aj.), ale i Amélie z Montmartru: Moulin-Rouge, Moulin de la Galette, Picassův ateliér Bateau-Lavoir, Muž procházející zdí, kabaret Lapin Agile, náměstí malířů Place du Tertre, bazilika Sacré-Coeur. Fakultativní večeře (3 chody bez nápojů, 18 ) ve stylové hospůdce na Montmartru. Pro zájemce návštěva Muzea historie erotiky. Nocleh. 3. den Dopoledne procházka starou aristokratickou čtvrtí Marais s nejstarším monumentálním náměstím ze 17. st. Place des Vosges, stále žijící židovskou čtvrtí, pro zájemce návštěva muzea-bytu V. Huga a muzea historie Paříže Carnavalet. Přejezd autobusem do Latinské čtvrti, procházka malebnou čtvrtí sv. Medarda, ulicí Mouffetard, jedné z nejoriginálnějších ulic v Paříži se středověkým koloritem starých domů (nejstarší z konce 16. st.) a obchůdků, prohlídka jedinečného pařížského goticko-renesančního kostela St- Etienne du Mont s ostatky Ste Geneviève, patronky Paříže. Volno k prohlídce Panthéonu, nákupu suvenýrů, posezení v kavárně či Lucemburské zahradě. Po fakultativní gastro-nomické večeři ve stylové restauraci (4 chody včetně nápojů za doprovodu šansonů, 33 ) volno nebo fakultativní večerní plavba lodí po Seině. Nocleh. 4. den Ráno odjezd autobusem ke slavnému hřbitovu Père Lachaise (krátká návštěva). Okružní jízda: náměstí Bastilly, Republiky, Opera, luxusní obchodní domy Galeries Lafayette a Printemps, bulváry Capucines a Madeleine, pařížská Olympie kolébka francouzského šansonu. Muzeum parfumerie (výhodný nákup francouzských parfémů za tovární ceny). Přejezd do intelektuální a bohémské čtvrti St-Germain-des-Prés, prohlídka stejnojmenného nejstaršího románsko-gotického kostela v Paříži. Slavné literární kavárny U dvou magotů, Flóra a pivnice U Lippa. Procházka středověkými uličkami a pasážemi (Buci, Café Procope nejstarší pařížská kavárna ze 17. st.) do Latinské čtvrti k náměstí St-Michel. Po fakultativní večeři (cca 13 ) v typické hospůdce ve staré čtvrti St-Séverin volno nebo návštěva nejstaršího pařížského kabaretu v Latinské čtvrti Paradis Latin (www.paradis-latin.com) se strhující revue šansonů a tanců včetně kankánu v 21:30. Nocleh. 5. den Individuální program k toulkám po Paříži a návštěvám muzeí (Louvre, Orsay, Rodin, Cluny, Muzeum moderního umění v centre Pompidou aj.) nebo pěší okruhy s průvodcem s využitím denní permanentky na MHD: Ráno odjezd metrem na pařížské předměstí Saint-Denis, prohlídka nejstarší gotické katedrály St-Denis s hrobkou francouzských králů. Pro zájemce metrem do moderní čtvrti La Défense, prohlídka architektonických novinek, výjezd výtahem na vyhlídku z Grande Arche. Po 18 hod. odjezd z Paříže na ubytování v okolí Metz. Nocleh. 6. den Návrat do ČR, průjezd Lotrinskem a Německem. Zastávka v Amberku, možnost koupání a osvěžení v krytých lázních s nejrůznějšími vodními atrakcemi (masážní prameny, tobogán, bublinkové koupele), nebo individuální procházka malebným historickým centrem. Odjezd do ČR, návrat přes Prahu do Brna do 22 hod. Cena zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 2N bez S po cestě tam i zpět v F 1 nebo PC a 3NS v **hotelu v Paříži ve 2LP, PRUV, ZP. Cena nezahrnuje CP, metro, 2S, 3V (cca 64 ), kabaret, vstupy (cca 45 ). Komplexní pojištění 156 Sleva/osobu a pobyt ve 3LP kontinentální snídaně 280 Plavba lodí po Seině / do 17 let 240/150 Vstupné na Tour Montparnasse 190 Vstupné kabaret Paradis Latin

11 ZÁMKY NA LOIŘE PAŘÍŽ Po stopách francouzských králů od korunovace k přepychovým královským sídlům, po místo posledního odpočinku. Jen zpáteční noční přejezd F F den Odjezd z Brna v 5:15 přes Prahu, Rozvadov, Německo do Francie, nocleh v Remeši. 2. den Ráno prohlídka velkolepé gotické korunovační katedrály Notre-Dame v Remeši. Cestou do údolí Loiry zastávka na dvou zámcích: exteriéry Vaux-le-Vicomte (jedno z vrcholných děl 17. st. a předchůdce Versailles), individuální procházka jeho nádhernými zahradami a prohlídka královského zámku Fontainebleau ze 16. stol. Pokračování kolem Orléansu, města Johanky z Arku, pozdě večer ubytování v hotelu v oblasti Loiry, nocleh.. 3. den Průjezd přes Tours kolem mohutného hradu Chinon na řece Vienne, pokračování podél Loiry, průjezd kolem pohádkového zámku Rigny-Ussé (jen fotopauza) k zámku Villandry prohlídka proslulých okrasných renesančních zahrad. Podél řeky Cher k zámku mnoha královen a královských milenek Chenonceau, jednoho z nejkrásnějších vodních zámků (společná prohlídka). Pozdní fakultativní oběd, přejezd do Amboise, exteriéry zámku Františka I., procházka k zámečku Le Clos-Lucé, místa posledního pobytu Leonarda da Vinci. Po degustaci místního vína návrat na nocleh. 4. den Pokračování podél Loiry kolem zámku Chaumont, příjezd do bývalého královského města Blois společná prohlídka zámku několika králů i architektonických stylů (jedinečné renesanční točité schodiště), místa azylu a úkladných vražd, nebo individuální procházka městem. Po fakultativním pozdním obědě individuální prohlídka interiéru nejrozsáhlejšího renesančního zámku na Loiře Chambord, s labyrintem komínů a věží. Pozdě večer příjezd do hotelu před Paříží.. 5. den Celodenní pobyt v Paříži. Přejezd metrem k bazilice Saint-Denis, první gotické monumentální stavby 12. st., individuální prohlídka nekropole francouzských králů (v Evropě unikátní sbírka náhrobků a hrobek z st.). Návrat metrem do centra, pro zájemce návštěva Muzea parfumerie (výhodný nákup parfémů za tovární ceny). Volno k toulkám po Paříži a návštěvě muzeí dle zájmu (Louvre, Invalidovna.). Před odjezdem z Paříže (po 22:00) fakultativní večeře v hospůdce v Latinské čtvrti a pro zájemce večerní fakultativní plavba lodí po Seině. Noční přejezd do Německa. 6. den Zastávka v Amberku, koupání a osvěžení v krytém areálu Kurfiřtských lázní s různými vodními atrakcemi nebo procházka malebným městečkem. Odjezd do ČR, návrat přes Prahu do Brna do 18:00 hod. Cena 6990 (1/3) (1/2) zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 4NS v hotelu (pokoje s příslušenstvím), PRUV, ZP. Cena nezahrnuje: CP, 2xO,1xV, loď, vstupy (cca 50 ). Komplexní pojištění obědy a 1 večeře 190, 190, Plavba lodí po Seině (do 17 let 150) 240 Nevyhovují-li vám naše y, vyhledáme a zprostředkujeme vám podobné zájezdy u našich partnerských cestovních kanceláří.

12 ALSASKO kraj ležící na hranici mezi germánským a románským světem, s patrným vlivem obou kultur, byl po staletí předmětem sváru mezi Francií a Německem. Objevte s námi tento turisty neprávem opomíjený kraj majestátných hradů, gotických staveb, hrázděných domů, čápů a vinic. Ochutnejte vynikající alsaské víno, pivo, pikantní sýry... Bez nočních přejezdů! F den Odjezd z Brna v 5.15 hod. přes Prahu, Rozvadov a Německo do Francie. Příjezd do Štrasburku, prohlídka historického centra (gotická katedrála Notre-Dame, Rohanský palác, bývalá čtvrť koželuhů a řemeslníků, malebná Petite France), ubytování v centru města. Nejkrásnější pohledy na hrázděné domy, středověké strážní věže, kryté mosty, na moderní paláce Evropského parlamentu a Rady Evropy budete mít při večerní plavbě lodí po kanálech řeky Ill. Alsaská večeře v typické winstub, nocleh. 2. den Ráno vyjedeme po stopách Maginotovy linie, prohlídka jedné z největších pevností Schoenenbourg. Cesta za patronkou Alsaska, svatou Odilií, k nejnavštěvovanějšímu poutnímu místu na hoře Mont-Ste-Odile (764 m). Exteriéry kláštera na skalním útesu s pěkným výhledem na alsaskou nížinu, zbytky tzv. pohanské zdi. Vydáme se cestou alsaského vína, po Route des Vins, která se vine v délce 180 km od Marlenheimu do Thannu. Degustace alsaského vína. První zastávka je v kvetoucím městečku Obernai (hradby, středověké a renesanční domy). Cesta mezi vinicemi na úpatí Vogéz kolem středověkého městečka Dambach-la-Ville. Po procházce oblíbeným vinařským městečkem Ribeauvillé se zříceninami tří hradů ubytování v hotelu. 3. den Ráno navštívíme impozantní feudální hrad Haut-Koenigsbourg (757 m, st.). Průjezd kolem Sélestatu, renesančního centra vzdělanosti Alsaska s Humanistickou knihovnou, založenou r Příjezd do Mulhouse, města s bohatou průmyslovou tradicí, návštěva největšího muzea automobilů na světě Collection Schlumpf (více jak 400 vzácných vozů, z toho stovka Bugatti, od nejstaršího z r. 1878, nejkrásnějšího Rolls Royce, nejdražšího Bugatti Royale po nejrychlejší Porsche 936 na ploše cca m²). Výlet do pohoří Vogéz po strategické horské silnici Route des Crêtes s výhledy do kraje. Zastávka u národního památníku z 1. sv. války Vieil-Armand, pod nejvyšší horou Vogéz Grand Ballon 1424 m, panoramatické výhledy, návrat do údolí, mezi vinice. Večer vychutnáme atmosféru nejkrásnější vinařské vesničky Riquewihr s degustací alsaských vín typická večeře. Návrat na nocleh. 4. den Dopoledne přejezd do městečka na úpatí Vogéz Lapoutroie, návštěva muzea pálenky s výkladem o výrobě alsaské eau-de-vie včetně degustace a exkurze do sýrárny s ochutnávkou typického štiplavého vogézského sýru Munster. Procházka Kaysersbergem, rodným městem Alberta Schweitzera. Prohlídka nejzachovalejšího alsaského města Colmar, historického a vinařského střediska Haute Alsace (malebná čtvrť barevných hrázděných domů zvaná Malé Benátky na řece Lauch je bývalou čtvrtí koželuhů a zelinářů, pozoruhodné domy v historickém jádru: Koifhüs, Pfister aj., gotické kostely, umělecká muzea: Unterlinden, Bartholdiho tvůrce sochy Svobody a Lva z Belfortu). Degustace vína a večeře v typické hospůdce. Nocleh. 5. den Ráno odjezd do ČR přes Německo, zastávka v Amberku, koupání a osvěžení v krytých lázních s nejrůznějšími vodními atrakcemi (masážní prameny, tobogán, bublinkové koupele) nebo individuální procházka malebným městečkem. Návrat přes Prahu do Brna do 22 hod. Cena zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 4 NS v hotelu** ve 2 LP, PRUV, ZP. Cena nezahrnuje CP, loď, 3V (cca 55 ), vstupné a degustace vína (info v pokynech). Komplexní pojištění 130 Sleva os/pobyt ve 3lůžk. pokoji 400 Plavba lodí ve Štrasburku 220

13 ALSASKO FRANCHE-COMTÉ BURGUNDSKO Za pozoruhodnými architektonickými a přírodními památkami Francie, do krajů dobrého vína, voňavých sýrů a dalších lahůdek. Bez nočních přejezdů! F F den Odjezd z Brna časně ráno přes Prahu, Plzeň, Rozvadov, průjezd Německem do Francie. Navečer příjezd do Alsaska, do historického města Colmar, vinařského střediska Horního Alsaska, degustace alsaského vína. Večerní procházka s průvodcem historickým centrem (malebná čtvrť na řece Lauch zvaná Malé Benátky, barevné hrázděné domy), nocleh v Colmaru. 2. den Po snídani odjezd do Eguisheimu, procházka kouzelným vinařským městečkem se zachovalými středověkými uličkami a hrázděnými domy. Přejezd do kraje Franche- -Comté přes Belfort, Montbéliard, údolím řeky Doubs do podhůří Jury. Během cesty degustace vína a sýrů. Plavba lodí po řece Doubs při francouzsko-švýcarských hranicích k vodopádu Saut du Doubs (výška 27 m). Návštěva typické horské farmy s výrobou uzených specialit. Večerní procházka centrem Besançonu, hlavního města Franche- Comté s citadelou ze 17. st., nocleh. 3. den Po snídani odjezd do Arc-et-Senan, prohlídka královského solivaru z 18. st. s unikátní sbírkou projektů architekta Clauda Ledouxe. Degustace krajových specialit a cassis (likér z černého rybízu). Zastávka ve vinařském městečku Arbois, proslulém mj. výrobou žlutého a slámového vína. Po degustaci vína přejezd do Dijonu, hlavního 13 města Burgundska (bývalé sídlo burgundských vévodů a světová metropole výroby hořčice). Prohlídka historického centra s palácem vévodů, středověkými a renesančními budovami a církevními stavbami. Fakultativní večeře, nocleh. 4. den Po snídani odjezd do Beaune, centra burgundského vinařství. Prohlídka unikátního středověkého špitálu Hôtel-Dieu z 15. stol., degustace vína v klášterním vinném sklepě. Průjezd vinařskou oblastí Côte de Nuits, prohlídka zámečku uprostřed vinic Clos de Vougeot, sídla Confrérie des Chevaliers du Tastevin (Společenství rytířů pro degustaci vína), půrjezd severní částí burgundských vinic Côte d Or, degustace vína v Château Marsannay, návrat do Dijonu, fakultativní večeře, nocleh. 5. den Po snídani přejezd do Alsaska přes horský masív Vogézy s pěknými výhledy do kraje (Grand Ballon 1424 m). Na Route du Vin (Cestě vína), prohlídka nejkrásnějšího vinařského městečka Riquewihr s degustací alsaských vín. Přejezd do Štrasburku. Prohlídka města: katedrála Notre-Dame, malebná čtvrť hrázděných domů Petite France. Fakultativní plavba lodí po řece Ill s výhledy na historické centrum i moderní paláce Evropského parlamentu a Rady Evropy. Volno, fakultativní večeře, nocleh. 6. den Po snídani odjezd přes Německo do ČR, návrat přes Prahu do Brna ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 5NS ve 2LP s příslušenstvím v hotelu, plavbu lodí po řece Doubs, PRUV, ZP. Cena nezahrnuje CP, 3V, loď ve Štrasburku, degustace vína, vstupné (cca 80 ). Komplexní pojištění 156 Sleva/os. ve 3LP (omezený počet) 330 Příplatek za 1LP večeře (3 chody bez nápojů) 1500

14 Po stopách dvou světových válek 1 ALSASKO-LOTRINSKO ARDENY CHAMPAGNE NORMANDIE + 1 den PAŘÍŽ Speciální tématický zájezd pro milovníky vojenské historie s odborným průvodcem Vydáme se Francií po stopách světových válek od Maginotovy linie v Alsasku přes Verdunské bojiště 1. světové války v Lotrinsku, muzea v Ardenách a Champagni Atlantickému valu a plážím vylodění v Normandii. V Paříži můžete navštívit největší vojenské muzeum na světě Invalidovnu Jen zpáteční noční přejezd F den Odjezd z Brna v 5:15 přes Prahu, (7:30), Plzeň, Rozvadov (možnost svozů za příplatek) a Německo do Štrasburku. Prohlídka historického centra s gotickou katedrálou Notre-Dame, malebné starobylé čtvrti Petite France a moderní architektury sídel Rady Evropy, Evropského parlamentu. Nocleh. 2. den Den věnovaný návštěvě Maginotovy linie: kazematy Esch (opevnění z , expozice pancéřových prvků v Maginotově linii), prohlídka muzea Abri Hatten (železobetonový úkryt pro 200 mužů s kompletním vybavením + plocha 3,8 ha se 40 vozidly a další expozicí), odpoledne prohlídka nejvýchodnější dělostřelecké tvrze Maginotovy linie 14 Schoenenbourg (navštívíme kuchyň, strojovnu, filtrovnu, kasárna, chodbu m, velitelské stanoviště a blok s výsuvnou věží). Přejezd na nocleh do Verdunu. 3. den Prohlídka nejznámějšího bojiště 1. světové války u Verdunu, Mémorial de Verdun (bohatá sbírka vozidel, těžkých zbraní, uniforem franc., něm. a amer. vojáků), kostnice Douaumont se hřbitovem, legendární bajonetový zákop, největší tvrz na verdunském bojišti Douaumont s otočnou dělostřeleckou věží. Villy-la-Ferté nejzápadnější tvrz Maginotovy linie, která byla dobyta Němci za cenu smrti všech 107 členů osádky. V srdci Arden v Novion-Porcien je nové Muzeum války a míru v Ardenách (10 velkých dioramat, epizody tří válek). Nocleh u Remeše. 4. den Krátká prohlídka Remeše a korunovační katedrály Notre-Dame, Muzea kapitulace Přejezd kolem Rouenu do Normandie, ubytování u Caen, hlavním městě Normandského vévodství za Viléma Dobyvatele, nocleh. 5. den Prohlídka strategických míst invaze : Memoriál Pegasus Bridge v Ranville, věnovaný 6. britské vzdušné divizi, Muzeum Atlantického valu v ústí řeky Orne v Ouistre-ham (restaurovaná unikátní betonová věž 17 m vysoká s dohledem 40 km k ústí Seiny), průjezd podél pláží vylodění: Sword, Juno a Gold Beach do Arromanches Muzeum vylodění s maketami stavby a užití umělých přístavů Mulberrys. Pobřežní dělostřelecká baterie v Longues-sur-Mer, se zachovanými kanóny je součástí Atlantického valu. Návrat do Caen, fakultativní večeře, nocleh 6. den Vyloďovací pláž Omaha Beach a americký vojenský hřbitov s 9387 hroby v Colleville, Muzeum Memorial Omaha Beach v Saint-Laurent-sur-Mer (kanón Long Tom ráže 155 mm, jediný v Normandii). Německá pobřežní baterie Pointe du Hoc, která ohrožovala vyloďovací pláže, byla silně bombardována ( se pod více než 30m srázy vylodilo 225 Rangers a po usilovném boji porazilo německou osádku). Největší německý

15 hřbitov v Normandii v La Cambe ( padlých). Poslední pamětihodností je Muzeum Airborne v Sainte-Mère-Eglise (kluzák Waco, letoun Douglas C-47 Dakota aj., figurina výsadkáře Johna Steela na věži kostela). Návrat do Caen, fakultativní večeře, nocleh. 7. den Brzo ráno odjezd do Paříže, celodenní pobyt (povinná bezpečnostní pauza autobusu 9 hodin). Prohlídka Invalidovny, největšího vojenského muzea na světě s hrob-kou Napoleona. Volný program. Po fakultativní večeři fakultativní plavba lodí po Seině. Po 22:00 odjezd zpět do ČR, noční přejezd do Německa. 8. den Návrat přes Prahu do Brna v pozdních odpoledních hodinách. Cena (1/3) (1/2) zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 6NS v hotelu typu PC nebo F1, PRUV, odborný průvodce, ZP. Cena nezahrnuje CP, 3xV(cca 30 ), vstupné (cca 80 ). Komplexní pojištění 208 Plavba lodí po Seině (do 17 let 150) 240 Svozy (cena v /osoba): Tišnov, Kuřim zdarma, Blansko, Vyškov, Velká Bíteš 100, Boskovice, Velké Meziříčí, Břeclav 150, Olomouc, Prostějov, Svitavy, Uh. Hradiště 200, Česká Třebová, Žďár n/s., Přerov, Kroměříž, Holešov, Zlín, Nový Jičín, Hranice, Lipník n/b, Příbor 250, Ostrava, Frýdek-Místek, Ústí n/o, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové 300 Po stopách dvou světových válek 2 LOTRINSKO ARDENY CHAMPAGNE NORMANDIE 15 Speciální tématický zájezd pro milovníky vojenské historie s odborným průvodcem, navazuje na předchozí zájezd Vydáme se opět po trase od Maginotovy linie přes Verdunské bojiště k plážím vylodění v Normandii, ale prohlédneme si nová bojiště, muzea a pietní místa. Bez nočních přejezdů! F den Odjezd z Brna v 6:00 přes Prahu, (cca 8:15), Plzeň, Rozvadov a Německo do Francie, do oblasti Lotrinska. Nocleh. 2. den První den ve Francii věnujeme poznávání Maginotovy linie. Navštívíme intervalový úkryt pro 100 mužů Bockange, přejedeme k největší tvrzi Maginotovy linie Hackenberg s 19 bloky a 10 km podzemních galerií. Část prohlídky pod zemí absolvujeme elektrickým vláčkem. Prohlédneme si pevnost Fort Guentrage, vybudovanou Němci pro posádku více než 2000 mužů. Po 1.světové válce se pevnost ve třicátých letech stala součástí Maginotovy linie. Přejezd na nocleh k Verdunu. 3. den Po prohlídce podzemí Citadely Verdun navštívíme symbol francouzského hrdinství pevnost Fort de Vaux, která odolávala v červnu dní náporu německé 50. divize a projdeme si část verdunského bojiště (baterie tunel, baterie Hôpital, kasemata Pamard, zákopy). Přejedeme do Vouziers-Chestres, kde se pokloníme 320 padlým čs. vojákům z 1. světové války. Navštívíme Muzeum války a míru v Ardenách v Novion-Porcien. Nocleh u Remeše. 4. den Přejezd kolem Rouenu do Normandie. V blízkosti lázeňských měst Trouville-Deauville si prohlédneme baterii Mont Canisy, původně francouzskou a později Němci přezbrojenou a zařazenou do soustavy Atlantického

16 valu. Baterie má 250 m podzemních chodeb v hloubce kolem 15 m. Fakultativní večeře a nocleh v Caen. 5. den Vydáme se na poloostrov Cotentin, kde si prohlédneme německé pobřežní baterie: Azeville, jejíž kasematy jsou spojeny 350 m podzemních chodeb a baterii Crisbecq, která svými děly ráže 210 mm (Škoda) ostřelovala plavidla směřující k vyloďovací pláži Utah Beach, kterou také navštívíme. Zde si prohlédneme památník generála Leclerca, který se zde s jednotkami 2. obrněné divize vylodil Prohlédneme si Muzeum vylodění na Utah Beach a pozůstatky pobřežního opevnění. Návrat do Caen, fakultativní večeře, nocleh. 6. den Zajedeme k vyloďovací pláži Juno Beach, na níž se vylodily kanadské jednotky. Cestou se zastavíme v Douvres-Délivrande u německého radaru Würsburg-Riese. Prohlédneme si další část pobřežního opevnění, legendární tank One Charlie a Centre Juno Beach Muzeum kanadských jednotek. Zde ukončíme návštěvu Normandie a přesuneme se do Champagne na nocleh v okolí Remeše. 7. den Ráno se vydáme na prohlídku tzv. vod-ní Maginotovy linie u Barstu, kde je i unikátní protitankový vagon a dělostřelecká kasemata La Costaude. Prohlídka pěchotní tvrze Fort Casso u Rohrbachu tvořené třemi bloky bude rozloučením s Maginotovou linií. Nocleh. 8. den Ráno odjezd do ČR, zastávka v Amberku, možnost koupání a osvěžení v krytých lázních s nejrůznějšími vodními atrakcemi (masážní prameny, tobogán, bublinkové koupele), nebo individuální procházka malebným historickým centrem. Návrat přes Prahu do Brna do 21:00 hod. Cena (1/3) (1/2) zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 7NS v hotelu typu PC nebo F1, PRUV, odborný průvodce, ZP. Cena nezahrnuje CP, 2V(cca 15 ), vstupné (info v pokynech). Komplexní pojištění Malý okruh Francií BRETAŇ Bretaň dcera oceánu, tajuplná země na pobřeží Atlantiku, opředená starodávnými keltskými legendami, s bohatými lidovými a náboženskými tradicemi vás okouzlí svým divokým skalnatým pobřežím, mořským příbojem, drsnou i romantickou přírodou, farními dvory s kalváriemi, megalitickými kameny i jemností vyšívaných krajek. Bez nočních přejezdů! F den Odjezd z Brna ve 4:30 přes Prahu, Rozvadov, SRN do Francie. Průjezd Lotrinskem a krajem Champagne, nocleh v hotelu v okolí Paříže směr Chartres. 2. den Ráno příjezd do Chartres, prohlídka jedné z nejcennějších gotických katedrál Notre- Dame s nádhernými vitrážemi a sochařskou výzdobou. Zastávka ve Fougères u mohutného středověkého opevněného hradu z 12. st., exteriéry. Nocleh. 3. den Přejezd k perle Normandie romantickému klášternímu ostrovu Mont-St-Michel s opatstvím (prohlídka kláštera). Průjezd typickým bretaňským městečkem Dol-de-Bretagne se zastavením u jednoho z nejkrásnějších menhirů v Bretani menhir de Champ- Dolent (vysoký 9,5 m) Jízda podél pobřeží do rybářského přístavu Cancale (chov ústřic, degustace 2 ). Zastávka v Saint-Malo, bývalém přístavu korzárů a objevitelů Nového světa, procházka po hradbách starého rekonstruovaného města, kolem pláží s výhledem na ostrůvek s hrobem spisovatele Chateaubrianda. Přejezd po hrázi přílivové elektrárny na řece Rance na jedno z nejpozoruhodnějších míst bretaňského pobřeží Cap Fréhel

17 divoký mys s nádhernými výhledy na Smaragdové pobřeží, s vřesovišti a porosty hlodáše, hnízdištěm racků a kormoránů. Podél malebných písečných pláží Le Val-André přejezd na nocleh v okolí Saint-Brieuc. 4. den Výjezd přes Paimpol (malý rybářský přístav s tradičními trhy) k dalším atraktivním a nejnavštěvovanějším místům severní Bretaně na Pobřeží růžového granitu. Krátká zastávka v Tréguier (přístavní městečko spjaté s životem svatého Yvese, patrona právníků a ochránce Bretaně), průjezd lázněmi Perros- Guirec na malebné pobřeží v okolí malého rybářského přístavu Ploumanach. Procházka kolem skal bizarních tvarů. Průjezd bretaňským venkovem přes národní přírodní park Armorique s prohlídkou unikátních architektonických církevních památek (kostel, hřbitov, kal-várie, kostnice, vstupní brána) farních usedlostí z 16. a 17. st.: St-Thégonnec, Guimilliau (de-gustace bretaňských crêpes = palačinek 2-4 ), Pleyben. Nocleh u Quimperu. 5. den Ráno prohlídka Quimperu, města fajánse s gotickou katedrálou sv. Corentina. Zastávka v prodejně nejstarší keramické továrny Faïenceries HB-Henriot. Přes historické městečko Locronan (zastávka) se zachovalými renesančními domy a přístav Douarnenez na nejzápadnější výběžek Francie úchvatný skalnatý mys Pointe du Raz. Dle času koupání v zátoce Baie des Trépassés. Degustace bretaňských specialit (cidre, destiláty, sušenky). Návrat na nocleh. 6. den Prohlídka Concarneau, důležitého rybářského přístavu s vnitřním opevněným ostrovním městem ze 14. st. Carnac prohlídka záhadných megalitických polí, kamenných menhirů a dolmenů starých více než let. krátké volno k procházce městečkem a po pláži (možnost koupání). Navečer prohlídka rázovitého starobylého přístavního města Vannes. Nocleh. 7. den Krajem bájného lesa Brocéliande, odedávna spojovaného s pověstmi o králi Artušovi a čaroději Merlinovi, procházka svéráznou vesničkou Paimpont. Přejezd po trase Rennes Troyes na ubytování s krátkými 17 zastávkami v Sens (nejstarší gotická katedrála ve Francii) a v Troyes (půvabné historické město v Champagne s hrázděnými domy a gotickými kostely). Nocleh. 8. den Přejezd do Německa přes Champagne, Lotrinsko, návrat přes Prahu do Brna kolem 22 hod. Cena (1/2) (1/3) zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 6N bez snídaní v hotelech 3x typu PC, 1xF1, 2x**hotel, 1NS V **hotelu, PRUV, ZP. Cena nezahrnuje CP, 6S, 3x V (cca 32 ), vstupné max. 20. Komplexní pojištění snídaní (lze i jednotlivě, 1160 rozpis bude v pokynech) PROVENCE Prázdniny provoněné levandulí a tymiánem s pobytem v mobilhomech na břehu řeky u římského akvaduktu Pont du Gard s výjezdy k moři a s hvězdicovitými výlety malebnou krajinou po prosluněné Provence za antickými památkami, po stopách malířů, za plameňáky, bílými koňmi a býky v přírodní rezervaci Camargue F den Odjezd z Brna ve 12:00 přes Prahu, Rozvadov, Německo do Francie po trase Mulhouse, Besançon, Lyon, noční přejezd. 2. den Dopoledne příjezd do komfortně vybaveného kempu u řeky Gard, prohlídka nejlépe dochovaného římského akvaduktu. ve Francii z 1. st. př. n. l. Pont du Gard, procházka po mostní části nad řekou Gard. Odpoledne

18 ubytování, volno, odpočinek s možností koupání v řece či v bazénu, procházky po okolí, nocleh den Společný program během pobytu s výlety: Nîmes (římské památky: aréna, Maison Carrée chrám z doby císaře Augusta), městečka Beaucaire a Tarascon se středověkými strážními hrady na řece Rhôně, zastávka u Daudetova mlýna u vesničky Fontvieille. Výjezd do pohoří Les Alpilles k malebnému středověkému městečku Baux-de-- Provence na skalním ostrohu s nádhernými výhledy do kraje (prohlídka zbytků skalního města z 11. st. a slavnou minulostí trubadúrských slavností, degustace vína v pozoruhodném vinném skle-pě). Zastávka v St-Rémyde-Provence místě spjatém s Římany (exteriéry vykopávek římského města Glanum z st. př. n. l.) a Vincetem van Goghem (návštěva jeho světničky v bývalém klášteře St-Paul-de-Mausolé, kde se léčil v psychiatrické léčebně). Arles město malířů, básníků, římských památek (pro-hlídka divadla z 1. st. př. n. l., arény z 1. st., románsko-gotického kostela St-Trophime). Zastávka u rekonstruovaného Goghova mostu, kde namaloval svůj proslulý obraz. Přes laguny a rybníky průjezd přírodní rezervací Camargue s růžovými plameňáky, bílými polodivokými koňmi, černými býky a vodním ptactvem do rybářské osady Stes-Maries-de-la-Mer, poutní místo cikánů, kde dle pověsti pobývala sv. Sára, patronka Romů (výstup na střechu románského kostela Stes-Maries-de-la-Mer, krásný výhled na moře na Petit Rhône a krajinu Petite Camargue). Středověké městečko Aigues-Mortes, bývalý přístav s dochovaným opevněním, odkud Ludvík IX. Svatý vyplouval na křižácké výpravy (procházka po hradbách). 5. den bude odpočinkový, pojedeme k moři, volno ke koupání, navečer návrat do kempu. Při prohlídkách bude vždy krátké volno k občerstvení, posezení v kavárničce, k vychutnání pastisu 8. den Ráno úklid a předání mobilhomů, po 10:00 hod. odjezd do Avignonu (povinná pauza autobusu 9 hodin).společná prohlídka Avignonu bývalého sídla papežů v letech , obklopeného hradbami. Procházka s průvodcem historickým centrem: radnice na Place de l Horloge, prohlídka Papežského paláce ze st., katedrály Notre-Dame-des- Doms, výstup parkem na Skálu otců s vyhlídkou na známý avignonský most St-Bénézet zničený povodní v 17. st., na kterém si zatančíme a zazpíváme Sur le pont d Avignon. Volno k procházce po hlavní obchodní ulici Rue de la République a po nábřeží Rhôny, k návštěvě muzeí (Musée Petit Palais, původně kardinálský palác, sbírka soch, it. a fr. obrazů st., nebo Musée Lapidaire v bývalé jezuitské koleji, egyptské, řecké, římské plastiky). Společná večeře (cca 7 ). Po 20:00 hod. odjezd do ČR, noční přejezd Francií a Německem. 9. den Návrat do ČR přes Prahu, odpoledne příjezd do Brna. Cena zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, PRUV, ZP, 6N bez snídaní v kempu u Pont du Gard v mobilhomech (2 malé oddělené ložnice 1 s manželským lůžkem, 1 se 2 užšími lůžky, 1 obývací místnost s rozkládacím gaučem, vybavená kuchyňka nádobím, příbory, plynový vařič, lednička, WC, sprcha) pro 4 osoby. Při ucelené skupině možnost ubytování 5. osoby se slevou. V kempu jsou WC, sprchy, obchůdek potravin, pizzerie, bar-restaurace, kavárnička s připojením na internet, bazén. Cena nezahrnuje CP, degustace vína, povlečení, stravu, úklid, vstupné (cca 70, info v CK a v pokynech). Komplexní pojištění 234 Příplatek pro 2osoby/pobyt při obsazení 3600 mobilhomu jen 2 osobami Příplatek os/pobyt při obsazení mobilhomu osobami Sleva pro 5. osobu/pobyt

19 ITÁLIE BENÁTKY a ostrovy Prožijte romantický víkend v lagunovém městě, toulejte se křivolakými uličkami, po kamenných mostech mezi gondolami, projeďte se lodí po Canal Grande a po benátském zálivu, navštivte s námi benátské ostrovy, obdivujte muránské sklo, krajku z Burana, starou architekturu a zádumčivost Torcella. Jen zpáteční noční přejezd IT1028 domy, procházka po nejmenším ostrově Torcello osídleném již v 7. st., s pozůstatky staveb z století. Odpoledne pěší okruh s průvodcem po Benátkách: kolem kostelů Santi Giovanni e Paolo s velkolepou jezdeckou sochou Bartolomea Colleoniho. Volno, možnost využití celodenní permanentky k výletu lodí na ostrov Lido, k projížďce po Canal Grande. Individuální návštěva muzeí (Galleria dell Accademia, Peggy Guggenheim aj.). Večer návrat lodí na Punta Sabbioni, po 21:00 odjezd z Benátek do ČR. Noční přejezd. 4. den Návrat do Brna ráno či dopoledne dle času odjezdu z Benátek. Cena zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 2NS ve 2-3LP (dle objednávky) ve ***hotelu v Lido di Jesolo, PRUV, ZP. Cena nezahrnuje CP, vstupné dle zájmu, lodní pemanentku (48 hodin 28 ). 1. den Odjezd z Brna v 6:15 přes Mikukov, Rakousko do Itálie. Večer ubytování v hotelu v letovisku Lido di Jesolo, nocleh. 2. den Po snídani plavba lodí z přístavu Punta Sabbioni do Benátek. Procházka po nábřeží kolem Ponte dei Sospiri (Mostu vzdechů), spojující Dóžecí palác s vězením. Prohlídka s průvodcem jednoho z nejkrásnějších náměstí na světě, Piazza San Marco s bazilikou sv. Marka, Dóžecím palácem, zvonicí, hodinovou věží. Plavba vaporettem po hlavní benátské tepně Canal Grande kolem nádherných paláců k nádraží Santa Luccia. Odtud zpět na San Marco křivolakými uličkami přes kanály, půvabná náměstí s četnými kostely, Scuola di San Rocco, S. Maria dei Frari aj. přes slavný most Ponte Rialto. Volno k prohlídce památek, k občerstvení či posezení v kavárně. Navečer návrat lodí na Punta Sabbioni, autokarem do hotelu v Lido di Jesolo, volno, nocleh. 3. den Dopoledne výlet lodí z Punta Sabbioni po Benátské laguně na ostrovy Murano, Burano, Torcello. Prohlídka ostrova Murano s tradičními sklárnami, zastávka na ostrově Burano proslaveného krajkářstvím a barevnými 19 Fakultativní služby Komplexní pojištění 104 SEVERNÍ ITÁLIE s návštěvou Benátek Jen zpáteční noční přejezd (velikonoce) IT den Odjezd z Brna od Janáčkova divadla, v 5:00 přes Mikukov, Rakousko do Itálie.Večer ubytování v hotelu, společná večeře dle objednávek, nocleh. 2. den Po snídani odjezd do Vicenzy prohlídka centra města, Piazza dei Signori, nádherné paláce. Přejezd do Verony procházka historickým centrem s průvodcem od slavné antické arény k Piazza Erbe, prohlídka nádvoří domu Julie, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, volno k procházce po ob-

20 chodní uličce Via Mazzini. V pozdním odpoledni na-vštívíme malebné městečko na jezeře Garda Sirmione, projdeme se kolem hradu Scaligerů, zažijeme rušnou atmosféru křivolakých uliček. Večer ubytování, večeře dle objednávek. Nocleh. 3. den Po snídani odjezd do Padovy návštěva slavného poutního chrámu sv. Antonína, chrámu sv. Justiny. Odpoledne plavba lodí z Punta Sabbioni přes mořskou lagunu do Benátek. Pěší okruh s průvodcem přes náměstí San Marco a okolí k mostu Rialto, projížďka lodí po Canal Grande. Volno, pro zájemce možnost návštěvy ostrova Murano s tradičními sklárnami. Pozdě večer návrat lodí na Punta Sabbioni, odjezd přes Itálii a Rakousko do ČR. Noční přejezd. 4. den Návrat do Brna v dopoledních hodinách. Cena zahrnuje: Dopravu autokarem LUX, 2NS ve 2-3LP (dle objednávky) ve **/***hotelu, PRUV, ZP. Cena nezahrnuje CP, vstupné dle zájmu, lodní pemanentku Benátky (16 ). Doporučené kapesné min. 60. Fakultativní služby Komplexní pojištění večeře (jednotné menu) 2 x NEAPOLSKÝ ZÁLIV a ŘÍM Tivoli-Caserta-Neapol- Vesuv-Pompeje-Sorrento- Capri Osvědčený a oblíbený zájezd do atraktivních a nejnavštěvovanějších míst Itálie, kde se bohaté kulturní památky střídají s přírodní krásou romantické krajiny. 20 Jen zpáteční noční přejezd IT IT (bez možnosti svozů) IT den Odjezd z Brna v 5:30 (nástupní místa za příplatek : 300 Ostrava, Frýdek- Místek, 250 Příbor, Nový Jičín, Hranice, Lipník n. B., 200 Olomouc, Prostějov, 100 Vyškov), cesta přes Mikulov, Rakousko do Itálie. Nocleh po trase mezi Florencií a Římem. 2. den Po snídani odjezd směr Neapolský záliv, průjezd po dálnici kolem Říma, zastávka v Tivoli, prohlídka ruin palácového komplexu chrámů, lázní a nymfea Hadriánovy vily z 2. st. v malebné římské krajině. Cestou na ubytování v okolí Sorrenta zastávka v Casertě, proslulé jako neapolské Versailles. Procházka parkem, exteriéry bývalého královského zámku italské větve Bourbonů. Pozdě večer ubytování v hotelu. 3. den Po snídani dle počasí výjezd autokarem pod vrchol Vesuvu, výstup ke kráteru sopky. Přejezd do Pompejí, individuální prohlídka s plánkem vykopávek antického města pohřbeného po výbuchu Vesuvu r. 79. Odjezd do Neapole, metropole Kampánie, krátká prohlídka města s výhledem na přístav (Castel Nuovo rezidence neapolských králů, Palazzo Reale původní královský zámek, Teatro San Carlo jedno z největších evropských divadel, kostel S. Francesco di Paola). Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 4. den Po snídani odjezd do Sorrenta, výlet lodí na ostrov Capri, celodenní pobyt na opěvovaném ostrově: procházka s průvodcem městečkem Capri (lanovka), Augustovy zahrady, návštěva parfumerie nebo prodejny likérů. Ve volnu pěší procházka s průvodcem k Tiberiově vile, nebo místní dopravou individuální návštěva Anacapri (vila Axela Muntheho), fakultativní vyhlídková plavba kolem ostrova. Návrat do hotelu, večeře, nocleh. 5. den Před polednem příjezd do Říma, přejezd metrem do centra (povinná bezpečnostní pauza autobusu 9 hodin). Pěší okruh s průvod-

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA LAST MINUTE ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM ŠPANĚLSKO Pobyt u moře s výlety KATALÁNSKO A BARCELONA BARCELONA GOTICKÁ KLÁŠTER MONTSERRAT FIGUERAS (MUZEUM DALÍHO) CASTELLO D EMPÚRIAS CADAQUES BARCELONA MODERNISTICKÁ

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o. (dále

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Západní Evropa Francie

Kontinent : Evropa. Oblast: Západní Evropa Francie Kontinent : Evropa Oblast: Západní Evropa Francie Francie republika, demokratický stát, leží v západní Evropě součásti republiky jsou také zámořské departementy a zámořská území v Karibiku, Severní a

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA:

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA: Cestovní kancelář Boca spol. s r. o. 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207 e-mail: info@ckboca.cz http://www.ckboca.cz Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Českého Těšína

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 Novinka Holandsko HOLANDSKO Termín zájezdu: 1) Pá 13.04. - Út 17.04.2012 2) Pá 11.05. - Út 15.05.2012 Haag 1. den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd. 2. den: Návštěva

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s.

Všeobecné podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. Všeobecné podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Hranické rozvojové agentury, z.s. I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky platí pro produkty cestovního ruchu a zájezdy nabízené Hranickou rozvojovou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 4 Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska Níže jsou uvedeny závazné požadavky zadavatele na předmět plnění. Dodavatel je povinen se těmito

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

TERMÍN: 11.09. 20.09., 18.09. 27.09.2015, květen/červen/září 2016. CENA: 5.990 Kč

TERMÍN: 11.09. 20.09., 18.09. 27.09.2015, květen/červen/září 2016. CENA: 5.990 Kč FRANCIE POBYT S VÝUKOU FRANCOUZŠTINY Výuka zahrnuje celkem 12 hodin (6 lekcí, 2 hod. denně) s českou lektorkou. Klienti se učí buď v restauraci přímo v kempu, na pláži nebo na hřišti kempu. Pobyt je vhodný

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o. (dále jen SPARK AIRTICKETS ) jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Parinacota s r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Parinacota s r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Parinacota s r.o. jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi společností Parinacota s r.o. (dále jen

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více