SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product sales analisys of VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. provided by Volksbank CZ, a.s. Diplomová práce Karviná 2009 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Přečková

2 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku spolupráce pojišťovny s bankou. Cílem diplomové práce je seznámit s produkty VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovny, a.s., analyzovat jejich prodej prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. a navrhnout možnosti, které by vedly k dalšímu zefektivnění spolupráce těchto institucí. Východiskem pro práci jsou zejména interní materiály společnosti a osobní zkušenosti z praxe. This diploma thesis specializes in the issue of cooperation between an insurance company and a bank. The main goal is to introduce products of the VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovna, a.s., as well as to analyze sales of those products that are being sold through Volksbank CZ, a.s. And finally, to propose some solutions which could make cooperation between VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovna, a.s. and Volksbank CZ, a.s. more effective. Resources used in this diploma thesis are companies' internal documents plus my careers experience.

3 OBSAH ÚVOD KOOPERACE POJIŠŤOVNY S BANKOU VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ LEGISLATIVA V POJIŠŤOVNICTVÍ VICTORIA VOLKSBANKEN POJIŠŤOVNA, A. S Obecné informace Předmět podnikání Historie VICTORIA v ČR Organizační struktura VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s VOLKSBANK CZ, A.S Obecné informace Předmět podnikání Historie Partneři Volksbank CZ SPOLUPRÁCE POJIŠŤOVNY S BANKOU PRODUKTY POJISTNÉ PRODUKTY Základní pojmy Životní pojištění Úrazové pojištění Cestovní pojištění Welcome Majetkové pojištění ANALÝZA PRODEJE Obecné hledisko Prodej prostřednictvím Volksbank CZ NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ PRODEJE PRODEJNÍ AKCE Návrh prodejní akce Raketa Návrh prodejní akce Den dětí Návrh prodejní akce mimo pobočku banky PRODUKTOVÉ BALÍČKY Kombinace životního rizikového a kapitálového pojištění Raketa Balíček u spotřebitelských úvěrů Balíček u hypotečních úvěrů v souvislosti se změnou fixace Balíček k novým hypotečním úvěrům SOUTĚŽE Soutěž na prodej Rakety Soutěž na prodej kapitálového životního pojištění CROS-SELLING STÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK... 49

4 7 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM PŘÍLOH... 50

5 1 Úvod Vzájemná spolupráce bank a pojišťoven není na českém trhu již delší dobu nic neznámého. Kooperace těchto institucí s sebou nese spoustu výhod pro všechny zúčastněné. Banka může svým klientům nabídnout široký rozsah služeb a vzájemně se doplňujících produktů pod jednou střechou. Pojišťovna má zase k dispozici širokou síť prodejních míst a poradců v rámci poboček banky. Výsledkem jsou velmi výhodné podmínky pro klienta. Cílem této diplomové práce je seznámit s produkty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s., analyzovat jejich prodej prostřednictvím odbytové cesty Volksbank CZ a doporučit možnosti dalšího zefektivnění prodeje v závislosti na vývoji posledních tří let, doposud používaných metodách prodeje a na základě osobních zkušeností z praxe. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První teoretická kapitola vymezuje základní pojmy, které definují subjekty popisované v textu práce. Následně je stručně představena legislativa upravující oblast pojišťovnictví v České republice a možnost vzájemné spolupráce dvou institucí - pojišťovny s bankou. Také jsou zde představeny obě společnosti. Nejprve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., její historie, současnost, organizační struktura a odbytové cesty. Potom následují základní informace o Volksbank CZ, a.s. Druhá kapitola je věnována pojistným produktům, které nabízí VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. První část popisuje členění a charakteristiku jednotlivých druhů a tarifů pojištění a uvádí informace o vhodném využití konkrétních pojistných produktů v prostředí banky. Druhá část analyzuje vývoj prodeje pojistných produktů v průběhu tříletého období pomocí tabulek i grafického znázornění. Třetí kapitola obsahuje seznámení s metodami, které se využívají v současné praxi k podpoře prodeje pojistných produktů. Popisuje jejich dosavadní průběh, výsledky, ale také návrhy a doporučení na jejich další úpravy a zefektivnění. Patří sem např. prodejní akce, soutěže pro zaměstnance, výhodné balíčky produktů a oslovování klientů.

6 2 1 Kooperace pojišťovny s bankou První kapitola této práce je změřena na vymezení základních pojmů, které jsou používané v textu. Následuje stručné seznámení s legislativou, která upravuje pojišťovnictví a umožňuje vzájemnou spolupráci s bankou. A nakonec je představena VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále uváděno také jako VVP) a Volksbank CZ, a.s. (dále také jako VB) 1.1 Vymezení základních pojmů Pojišťovna neboli pojistitel je podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky, kterému bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pojišťovnou může být tuzemská pojišťovna, pojišťovna členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Pojišťovací činností je sjednávání a správa pojištění včetně vyřizování pojistných událostí. Pojišťovna rovněž vykonává řadu činností souvisejících s jejím hlavním předmětem podnikání. Jde například o poradenskou činnost, asistenční službu, zábranu škod a další. 1 Zajišťovna je právnická osoba, která provádí zajišťovací činnost pro pojišťovny. Touto činností se rozumí přebírání pojistných rizik od pojišťoven, čímž je pojišťovně umožněno uvolnit část své kapacity pro další pojištění. Rozložení rizik na více subjektů podle dohodnutých podmínek je tak pro pojišťovny nejspolehlivějším způsobem zajištění jejich závazků z uzavřených pojistných smluv a působí příznivě na celkovou solventnost podnikatelského subjektu. 2 Pojišťovny obvykle nabízejí pojištění různými způsoby. Jednak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří mohou působit na přepážkových pracovištích či jako obchodní služba v terénu. Dále pak prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění. Zprostředkovatel pojištění může být fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Zákonem č. 38/2004 Sb. je upraveno několik typů pojišťovacích zprostředkovatelů: 1 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví 2 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví

7 3 vázaný pojišťovací zprostředkovatel podřízený pojišťovací zprostředkovatel pojišťovací agent výhradní pojišťovací agent pojišťovací makléř pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká republika 3 Banka může být představena jako jeden z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů každé tržní ekonomiky. Při vymezování banky je zapotřebí rozlišovat dva různé přístupy. Jednak se může vycházet z funkčního hlediska, neboli z ekonomické podstaty banky, kde bývá banka charakterizována jako finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty za účelem maximalizace zisku. Toto hledisko však nevymezuje přesné rozdíly mezi podniky v různých oblastech a mezi bankou. Proto existuje druhý přístup, a tím je právní vymezení banky ze kterého musí být jednoznačně zřejmé, zdali daný podnik je či není bankou. V ČR je přesná definice banky uvedena v zákoně č. 21/1992 o bankách, který určuje čtyři základní podmínky: - jde o právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciové společnosti, - přijímají vklady od veřejnosti, přičemž vkladem se rozumějí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Přijímání vkladů od veřejnosti u nás ze zákona smějí provádět výhradně banky, - poskytují úvěry, za které se považují v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky, - k výkonu činností uvedených v předchozích dvou bodech mají bankovní licenci, kterou uděluje Česká národní banka. Subjekt, který nesplňuje výše uvedené čtyři znaky, není bankou a nesmí používat označení banka nebo spořitelna. 3 Česká republika, Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

8 licenci. 5 Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel 4 Vedle již výše vyjmenovaných činností mohou banky vykonávat i další finanční (bankovní) činnosti, které vymezuje zákon 4, pokud je ovšem mají povoleny v udělené zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné Legislativa v pojišťovnictví Pojišťovnictví je odvětví národního hospodářství, které zabezpečuje finanční zmírnění důsledků rizik ovlivňujících každodenní ekonomické i neekonomické činnosti lidí. V zájmu ochrany spotřebitelů a vymezení přesných pravidel provozování činností v tomto odvětví, vydal stát zvláštní zákony a vyhlášky. Za tvorbu primární legislativy (zákonů) v oblasti pojišťovnictví v ČR zodpovídá Ministerstvo financí České republiky. Nejdůležitějším právním předpisem, kterým je upravena oblast pojišťovnictví je: Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Tento zákon upravuje obecné podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a vymezuje dohled v pojišťovnictví vykonávaný Českou národní bankou. Úkolem tohoto dozoru je kontrola veškeré činnosti pojišťoven a ochrana zájmů pojištěných tak, aby pojišťovny nezkrachovaly a neuvedly tím do finanční tísně své klienty, kteří jim v zájmu zabezpečení vlastních rizik svěřili finanční prostředky. Dále jsou zde vymezeny podmínky pro udělení povolení k podnikání, výše základního kapitálu, je zde stanovena povinnost vytvářet v dostatečné míře technické rezervy, zákon také určuje skladbu finančního umístění a další podstatné záležitosti. Součástí tohoto zákona je i příloha, která podrobně vymezuje odvětví a skupiny pojištění. Pojištění lze tedy rozdělit na 2 odvětví, a to odvětví životního pojištění a odvětví neživotního pojištění viz příloha č Česká republika, Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 1 odst DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s ISBN X. 6 Česká republika, Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 7 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví

9 5 Druhým podstatným předpisem upravujícím oblast pojištění je Vyhláška č. 303/2004 Sb. Za tvorbu prováděcích předpisů vyhlášek, neboli sekundární legislativu, zodpovídá Česká národní banka, která je orgánem dohledu v pojišťovnictví. Tato vyhláška upravuje postup stanovení výše vyrovnávací rezervy, podmínky jejího čerpání, horní mez škodného poměru a maximální hranici výše vyrovnávací rezervy. Dále také maximální hranici výše technické úrokové míry a postup, kterým se určí, limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění pojišťovny nebo zajišťovny, bližší podmínky zjišťování efektivnosti investičního zajištění, způsob výpočtu výše vlastních zdrojů pojišťovny nebo zajišťovny, položky vlastních zdrojů, které tvoří garanční fond, určení hodnoty vlastních zdrojů a způsob vykazování solventnosti a způsob vykazování upraveného výpočtu solventnosti. 8 Své místo po boku výše uvedených právních předpisů zaujímá také poměrně nový Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nezbytné upravit některá pravidla, která do té doby v oblasti pojištění upravoval občanský zákoník v osmé části, hlavě patnácté. S účinností od tedy vstoupila v platnost očekávaná samostatně ucelená právní úprava soukromého pojištění formou zákona o pojistné smlouvě. Tento zákon je rozdělen do sedmi částí. První část upravuje pojistnou smlouvu, druhá část je zaměřena na změny občanského zákoníku, část třetí vymezuje změny zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, další část se věnuje změnám zákona o mezinárodním právu soukromém procesním, část pět zachycuje změny zákona o péči a o zdraví lidu a dále následují přechodná ustanovení a informace o účinnosti zákona. 9 Podrobnější úprava podmínek jednotlivých pojišťoven, druhů pojištění či produktů je formulována ve všeobecných pojistných podmínkách. Tyto všeobecné pojistné podmínky vydává pojišťovna po schválení dozorčího orgánu (ČNB). Jak již bylo výše uvedeno, pojišťovny nabízejí své produkty i prostřednictvím zprostředkovatelských sítí. V minulosti byla právní úprava zprostředkovatelské činnosti vymezena zákonem o pojišťovnictví. K zabezpečení koordinace, slučitelnosti s pravidly platnými v EU a k ucelení legislativy v pojišťovnictví, i zde nastaly změny. S účinností 8 Česká republika, Vyhláška č. 303/2004 Sb. 9 Česká republika, Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

10 6 od vstoupil v platnost zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). Tímto zákonem se v souladu s právem Evropského společenství upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, dále se jím upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na základě práva zřizovat pobočky nebo svobody dočasně poskytovat služby. Zákon se také věnuje zřizování registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a upravuje výkon dohledu nad jejich činností. 10 Dalším sekundárním předpisem je Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Zde jsou konkrétně vymezeny obsahy registračních čísel, náležitosti osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Určuje přesný způsob vykonání odborných zkoušek, rozsah minimálních znalostí pro úspěšné vykonání odborných zkoušek a seznam institucí, kde je možné se na tyto zkoušky odborné způsobilosti připravit a vykonat je. 11 Mimo legislativu je potřeba aby při výkonu pojišťovací činnosti byla dodržována určitá etika. Etický kodex v pojišťovnictví má napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji Česká republika, Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona 11 Česká republika, Vyhláška č. 582/2004 Sb. 12 ČAP, Kodex etiky v pojišťovnictví

11 7 1.3 VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Tato kapitola uvádí základní údaje o VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a.s., její historii, organizační struktuře a odbytových cestách. Veškeré informace jsou čerpány z interních materiálů společnosti Obecné informace 13 Název subjektu: VICTORIS VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. IČO: Sídlo: Francouzská 28, Praha 2 Den zápisu do OR: Předmět podnikání Předmětem podnikání této pojišťovny je pojišťovací činnost dle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pojišťovna provozuje svoji činnost v odvětví životního i neživotního pojištění s výjimkou provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. V souvislosti s pojišťovací činnostní nabízí pojišťovna i poradenství, zprostředkování, vzdělávání a samozřejmě i šetření pojistných událostí Historie Historie pojišťovny VICTORIA, začíná rokem 1853, tedy v době počátků železniční dopravy ve střední Evropě. Člen správní rady Berlínsko -Postdamské dráhy, bankéř Otto Crelinger, zakládá za účelem posílení důvěry cestujících "Všeobecnou železniční pojišťovací společnost ", poskytující tzv. pojištění proti neštěstí na železnici. V dubnu 1861 tato pojišťovna rozšiřuje svou nabídku o životní pojištění a posiluje tak své postavení na trhu. Od roku 1875 vystupuje pod jménem VICTORIA. 13

12 8 Díky myšlence poskytovat lidové pojištění s nízkým pojistným se zapisuje do dějin pojišťovnictví. Nová etapa ve vývoji byla zahájena spoluprací s jednou z největších soukromých německých bank Bayerische Vereinsbank Gruppe z Mnichova. Toto spojení přineslo rozšíření služeb poskytovaných v rámci jedné instituce. V roce 1961 získává VICTORIA většinový podíl na akciích největší evropské pojišťovny právní ochrany D.A.S. V roce 1998 schválili akcionáři VICTORIA Holding AG spojení společnosti VICTORIA/ D.A.S s pojišťovací skupinou Hamburg-Mannheimer/ DKV a tím vytvoření nového holdingu s obchodním jménem ERGO Versicherungsgruppe AG s ústředním sídlem v Düsseldorfu. Vedením tohoto holdingu byla pověřena zajišťovna Műnchener Rűck AG. Skupina Hamburg-Mannheimer svým objemem životního a úrazového pojištění zaujímá přední místa na německém pojišťovacím trhu. Spojením s DKV - Deutsche Krankenversicherung AG získal nový holding ERGO největší podíl na soukromém nemocenském pojištění v Evropě. Dalším významným členem ERGO je kapitálově investiční společnost MEAG, která spolu ERGO Trust spravuje jmění v hodnotě vyšší než 147 miliard Euro. V roce 2002 se členem ERGO Group stala společnost QUELLE. V současné době je koncern ERGO s přijatým pojistným přes 17 Mld. Euro jednou z hlavních pojišťovacích skupin v Evropě. V rámci Evropy je ERGO také na prvním místě na trhu ve zdravotním pojištění a pojištění právní ochrany. Celkově je ERGO zastoupeno ve více než v 30 zemích Evropy a Asie a zaměstnává přes zaměstnanců a obchodních zástupců. ERGO je součástí Münchener-Rück-Gruppe, která je jedním ze světových lídrů v oblasti zajištění. Münchener-Rück-Gruppe vlastní 94,7% podíl koncernu ERGO.

13 VICTORIA v ČR Zmínky o působení pojišťovny VICTORIA na území naší republiky jsou zaznamenány asi od roku K založení oficiální pražské pobočky však dochází až V roce 1923 již nabízí své služby ve třinácti dalších českých městech. Roku 1994 se VICTORIA vrací se na český trh. Dne jí byla tehdy ještě Ministerstvem financí ČR, udělena licence. O měsíc později byla společnost zanesena do českého obchodního rejstříku s plně splaceným základním jměním ve výši 94 milionů Kč. V roce 2009 toto základní jmění činí 246 milionů Kč. Od roku 2001 nastává spolupráce s finanční skupinou VOLKSBANK CZ, která se odrazila i ve změně akcionářské základny a ve změně názvu společnosti na VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Graf č. 1 Struktura akcionářů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s.: Österreichische Volksbanken AG 15,74 % Volksbank Česká republika 9,73 % VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungs-AG 24,07 % Pramen: interní materiály VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. ERGO International 50,46 % Obchodním záměrem VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je cíleně se zaměřit hlavně na prodej životního a důchodového pojištění spolu s doplňkovými produkty, které díky své konkurenceschopnosti zajistí výraznější podíl na trhu. Základem obchodní strategie VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je bezpečnost a efektivita investic, která stojí na její dlouholeté firemní filosofii. Cílem je

14 10 pak dosažení maximální spokojenosti zákazníků a profesionální a zodpovědný přístup prosperující a perspektivní společnosti Organizační struktura VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. Nejvyšším orgánem společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. je valná hromada skládající se z akcionářů společnosti. Je svolána vždy minimálně jednou ročně do šesti měsíců po skončení předcházejícího účetního období. Jako akciová společnost je společnost dále řízena představenstvem, které má tři členy a kontrolována dozorčí radou, také tříčlennou. V čele společnosti stojí generální ředitelství se sídlem v Praze. Generální ředitelství koordinuje celkovou činnost podniku a vytváří spojení k mateřské společnosti a k jiným zahraničním společnostem VICTORIA. Generální ředitelství se dělí na představenstvo, ekonomické oddělení EO, oddělení výpočetní techniky OVT, oddělení správy pojištění OSP a prodejní oddělení PO. Ekonomické oddělení odpovídá za finančně technické procesy v podniku. Zde se např. provádí vyúčtování za pojistné smlouvy a zprostředkovatelům vypracovávají bilance podniku, zpracovávají daňové a technické záležitosti sociálního pojištění. Oddělení výpočetní techniky koordinuje technické, jakož i komunikačně technické, vybavení pro elektronické zpracování dat všech jednotek podniku až k obchodnímu zastoupení (např. fax, telefon, kopírovací přístroje atd.). K tomu patří vývoj v oblasti programů a péče o ně. Jak již z názvu napovídá, v oddělení správy pojistných smluv se provádí správa pojistných smluv včetně všech s tím spojených obchodních případů. K tomu patří mj. průzkumy rizik, sepisování smluv a zpracování pojistných smluv. Přitom je oddělení podporováno oblastními likvidátory škod. V těchto odděleních se dále provádí vývoj nových pojistných produktů a tarifů. Patří sem i tzv. zajišťovací činnost. Znamená to, že stávající rizika VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. jsou dále pojištěny u zajišťovny, aby mohlo být vždy zabezpečeno úplné plnění ze strany pohledávek VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. vůči zákazníkům. 14

15 11 Prodejní oddělení koordinuje realizaci odbytových cílů podniku v efektivní odbytové síti s regionálními středisky služeb pro zákazníky a zprostředkovatele. Stanoví úkoly a cíle pro jednotlivé odbytové jednotky a řídí jejich spolupráci s odděleními ředitelství. S platností od bylo organizační schéma GŘ aktualizováno do následující podoby viz. příloha č Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. Obchodní strukturu VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. tvoří tři významné odbytové cesty, které zajišťují hlavní prodej. Největší podíl na dosažené nové produkci má vlastní odbyt, který je zastoupený na osmi pobočkách umístěných v krajských městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Ústí nad Labem). Vlastní odbyt má téměř většinový podíl na celkovém prodeji produktu Welcome a více než nadpoloviční podíl na celkovém prodeji cestovního a úrazového pojištění. Druhou nejvýznamnější odbytovou cestou je prodej prostřednictvím společnosti Hamburg-Mannheimer, spol. s.r.o. (dále jen HM ). HM disponuje zavedenou a stále se rozrůstající sítí vlastních zprostředkovatelů, pro které VVP zajišťuje podporu prodeje a metodické a produktové zaškolování. Produkce HM má stále rostoucí trend a to převážně díky výhradnímu prodeji produktu EVENTUS, který je určen k zajištění příjmů pro důchodový věk. Třetí, a pro účely této práce, nejdůležitější odbytovou cestou v prodeji pojištění VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je Volksbank CZ, a.s., která v posledních dvou letech zaznamenala značné úspěchy. V následujících kapitolách je Volksbank CZ a její spolupráce s VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnou, a.s. prezentována podrobněji. Svůj malý podíl na prodeji má také odbytová síť externích makléřů a generální ředitelství v Praze. Přehledné informace o podílech jednotlivých odbytových sítí na prodeji různých typů pojištění za poslední dva roky jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 6.

16 12 Od byla navázána spolupráce s další společností, která nabízí svým klientům speciálně upravené cestovní pojištění. Zmiňovanou společností je ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Ministerstva Vnitra ČR. Schéma č.1 Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Externí makléřské sítě Hamburg Mannheimer Vlastní odbyt Volksbank CZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Ministerstva Vnitra ČR Pramen: Vlastní 1.4 Volksbank CZ, a.s Obecné informace 15 Název subjektu: Volksbank CZ, a.s. IČO: Sídlo: Lazarská 8, Praha 2 Den zápisu do OR: Předmět podnikání Předmětem podnikání Volksbank CZ, a.s. jsou bankovní obchody a finanční služby všeho druhu dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, které jsou uvedeny v povolení působit jako banka.

17 Historie 16 Volksbank CZ působí na českém trhu již od roku 1993, kdy byla v Brně otevřena pobočka rakouské bankovní skupiny Volksbank AG. Samostatná akciová společnost dle českých právních norem Volksbank CZ, a.s. vznikla 31. října Jejím hlavním akcionářem, jak již bylo řečeno, je Volksbank International AG (dceřiná společnost Volksbank AG). Volksbank AG (VBAG) zahájila svoji činnost v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 samostatných rakouských Volksbank (družstevních bank). Banka je hlavním institutem jedné z předních bankovních skupin v Rakousku a mezinárodní komerční bankou, která rozšířila své působení na středoevropský a východoevropský trh. Volksbank International AG (VBI) sídlící ve Vídni, je většinovým podílem v držení VBAG (51 %), zbývající podíly, každý ve výši 24,50 %, drží německá DZ BANK / WGZ-Bank a francouzská Banque Fédérale des Banques Populaires. VBI řídí síť 300 poboček v devíti zemích střední a východní Evropy (CEE): na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajině. Volksbank CZ, a.s. lze charakterizovat jako univerzální obchodní banku. Nabízí finanční produkty a služby v oblasti drobného i podnikového bankovnictví s individuálním přístupem ke klientovi. Hlavním mottem banky je Důvěra spojuje. Banka se také pokouší prezentovat před širší veřejností prostřednictvím množství malých poboček, tzv. Volksbank shopů. Volksbank CZ, a.s. disponuje základním kapitálem ve výši 2 005,4 milionů korun a celková bilanční suma dosáhla k 30. září miliardy korun. Složení akcionářů Volksbank CZ, a.s. je následující: Volksbank International AG, Vídeň (98,14 %) Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A., Vicenza (0,93 %) EM.RO Popolare S.P.A., Modena (0,93 %)

18 14 Graf č. 2 Struktura akcionářů Volksbank CZ, a.s. Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. 0,93% EM.RO Popolare S.P.A. 0,93% Volksbank International AG 98,14% Pramen: Vlastní, interní materiály Volksbank CZ Volksbank není ovšem jenom banka, součástí skupiny jsou také: VB Leasing - partnerská leasingová společnost v rámci koncernu ÖVAG VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Immoconsult Praha - mezinárodní společnost nabízející široké spektrum služeb v oblasti nemovitostí Partneři Volksbank CZ V nabídce banky jsou i produkty partnerských společností. Díky tomu je banka schopna poskytnout široký rozsah finančních služeb, o které by mohli klienti projevit zájem. Jedním z partnerů je, již výše podrobně prezentovaná, partnerská společnost VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Další nebankovní produkty, které se na pobočkách Volksbank CZ nabízejí, jsou stavební spoření s Liškou od Českomoravské stavební spořitelny a penzijní připojištění od společnosti AXA.

19 Spolupráce pojišťovny s bankou Možnost spolupráce výše prezentovaných společností je upravena zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. Na základě této legislativy vystupuje banka jako pojišťovací zprostředkovatel, který za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Volksbank CZ je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou pod číslem VZP jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel. Je tedy oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro jednu nebo více pojišťoven, v případě, že se nejedná o vzájemně konkurenční pojistné produkty těchto pojišťoven. Zprostředkovatelskou činnost provádí Volksbank CZ prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří musí dosáhnout alespoň základního kvalifikačního stupně odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 582/2004 Sb. (příloha č. 3). Tuto povinnou zkoušku poskytuje zaměstnancům banky VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Dále se zaměstnanci banky účastní individuálních produktových školení se zaměřením na různé typy pojistných produktů v závislosti na své pracovní pozici. Jinou skladbu pojistných produktů využívá pracovník přepážky, hypoteční specialista či privátní bankéř. V rámci VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. jsou za prodej pomocí Volksbank CZ odpovědné tři osoby. Je jimi vedoucí bankovního prodeje a dva referenti bankovního prodeje s územním rozdělením na Čechy a Moravu. Náplní práce bankovních referentů je zajišťovat podporu a servis formou školení, bezproblémové komunikace mezi pojišťovnou a bankou. Dále poskytují materiálovou podporu, osobní podporu prodeje, motivaci zaměstnanců banky a celkovou vzájemnou důvěrou a spokojenost všech zúčastněných stran.

20 16 2 Produkty Kapitola druhá je věnována pojistným produktům, které jsou k dispozici na pobočkách Volksbank CZ. První část je zaměřena na členění a stručné seznámení s jednotlivými druhy a tarify pojištění. Také jsou uvedeny informace o vhodném využití konkrétních produktů v prostředí banky. Druhá část kapitoly se zabývá sledováním tříletého vývoje prodeje zmiňovaných skupin produktů. 2.1 Pojistné produkty Následující kapitola shrnuje poznatky a informace načerpané v praxi a studiem materiálů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. (dále jen VVP). Jedná se o všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, sazebníky a intranet VVP. Kapitola Pojistné produkty je věnována produktům, které nabízí VVP prostřednictvím Volksbank CZ. Obor pojišťovnictví je podle zákona o pojišťovnictví dělen do dvou odvětví a dále do několika skupin, jak již bylo podrobněji uvedeno v kapitole 1.2. Pro účely této práce však může být vytvořeno jednodušší členění vycházející z předmětu podnikání VVP: Upravené členění: Životní pojištění Pojištění riziková Pojištění rezervotvorná + důchodové pojištění Neživotní pojištění Cestovní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Úrazové pojištění

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory NOS PČR policisté získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. DOSIA Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory DOSIA členové získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně vyjednáno pro členy DOSIA,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI)

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI) Volksbank CZ součást Volksbank International AG (VBI) 1) Profil Volksbank CZ 2) Nabídka produktů Volksbank CZ 3) Dobročinné projekty Volksbank CZ 4) Silné finanční zázemí Volksbank CZ a) Österreichische

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit součást Volksbank International AG Press kit Duben 2011 OBSAH 1. Volksbank CZ profil banky 3 2. Nabídka produktů 4 2.1 Občané 4 2.2 Podnikatelé a živnostníci 5 2.3 Firmy 5 2.4 Veřejný sektor 6 2.5 Investování

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více