SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product sales analisys of VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. provided by Volksbank CZ, a.s. Diplomová práce Karviná 2009 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Přečková

2 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku spolupráce pojišťovny s bankou. Cílem diplomové práce je seznámit s produkty VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovny, a.s., analyzovat jejich prodej prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. a navrhnout možnosti, které by vedly k dalšímu zefektivnění spolupráce těchto institucí. Východiskem pro práci jsou zejména interní materiály společnosti a osobní zkušenosti z praxe. This diploma thesis specializes in the issue of cooperation between an insurance company and a bank. The main goal is to introduce products of the VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovna, a.s., as well as to analyze sales of those products that are being sold through Volksbank CZ, a.s. And finally, to propose some solutions which could make cooperation between VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovna, a.s. and Volksbank CZ, a.s. more effective. Resources used in this diploma thesis are companies' internal documents plus my careers experience.

3 OBSAH ÚVOD KOOPERACE POJIŠŤOVNY S BANKOU VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ LEGISLATIVA V POJIŠŤOVNICTVÍ VICTORIA VOLKSBANKEN POJIŠŤOVNA, A. S Obecné informace Předmět podnikání Historie VICTORIA v ČR Organizační struktura VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s VOLKSBANK CZ, A.S Obecné informace Předmět podnikání Historie Partneři Volksbank CZ SPOLUPRÁCE POJIŠŤOVNY S BANKOU PRODUKTY POJISTNÉ PRODUKTY Základní pojmy Životní pojištění Úrazové pojištění Cestovní pojištění Welcome Majetkové pojištění ANALÝZA PRODEJE Obecné hledisko Prodej prostřednictvím Volksbank CZ NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ PRODEJE PRODEJNÍ AKCE Návrh prodejní akce Raketa Návrh prodejní akce Den dětí Návrh prodejní akce mimo pobočku banky PRODUKTOVÉ BALÍČKY Kombinace životního rizikového a kapitálového pojištění Raketa Balíček u spotřebitelských úvěrů Balíček u hypotečních úvěrů v souvislosti se změnou fixace Balíček k novým hypotečním úvěrům SOUTĚŽE Soutěž na prodej Rakety Soutěž na prodej kapitálového životního pojištění CROS-SELLING STÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK... 49

4 7 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM PŘÍLOH... 50

5 1 Úvod Vzájemná spolupráce bank a pojišťoven není na českém trhu již delší dobu nic neznámého. Kooperace těchto institucí s sebou nese spoustu výhod pro všechny zúčastněné. Banka může svým klientům nabídnout široký rozsah služeb a vzájemně se doplňujících produktů pod jednou střechou. Pojišťovna má zase k dispozici širokou síť prodejních míst a poradců v rámci poboček banky. Výsledkem jsou velmi výhodné podmínky pro klienta. Cílem této diplomové práce je seznámit s produkty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s., analyzovat jejich prodej prostřednictvím odbytové cesty Volksbank CZ a doporučit možnosti dalšího zefektivnění prodeje v závislosti na vývoji posledních tří let, doposud používaných metodách prodeje a na základě osobních zkušeností z praxe. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První teoretická kapitola vymezuje základní pojmy, které definují subjekty popisované v textu práce. Následně je stručně představena legislativa upravující oblast pojišťovnictví v České republice a možnost vzájemné spolupráce dvou institucí - pojišťovny s bankou. Také jsou zde představeny obě společnosti. Nejprve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., její historie, současnost, organizační struktura a odbytové cesty. Potom následují základní informace o Volksbank CZ, a.s. Druhá kapitola je věnována pojistným produktům, které nabízí VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. První část popisuje členění a charakteristiku jednotlivých druhů a tarifů pojištění a uvádí informace o vhodném využití konkrétních pojistných produktů v prostředí banky. Druhá část analyzuje vývoj prodeje pojistných produktů v průběhu tříletého období pomocí tabulek i grafického znázornění. Třetí kapitola obsahuje seznámení s metodami, které se využívají v současné praxi k podpoře prodeje pojistných produktů. Popisuje jejich dosavadní průběh, výsledky, ale také návrhy a doporučení na jejich další úpravy a zefektivnění. Patří sem např. prodejní akce, soutěže pro zaměstnance, výhodné balíčky produktů a oslovování klientů.

6 2 1 Kooperace pojišťovny s bankou První kapitola této práce je změřena na vymezení základních pojmů, které jsou používané v textu. Následuje stručné seznámení s legislativou, která upravuje pojišťovnictví a umožňuje vzájemnou spolupráci s bankou. A nakonec je představena VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále uváděno také jako VVP) a Volksbank CZ, a.s. (dále také jako VB) 1.1 Vymezení základních pojmů Pojišťovna neboli pojistitel je podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky, kterému bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pojišťovnou může být tuzemská pojišťovna, pojišťovna členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Pojišťovací činností je sjednávání a správa pojištění včetně vyřizování pojistných událostí. Pojišťovna rovněž vykonává řadu činností souvisejících s jejím hlavním předmětem podnikání. Jde například o poradenskou činnost, asistenční službu, zábranu škod a další. 1 Zajišťovna je právnická osoba, která provádí zajišťovací činnost pro pojišťovny. Touto činností se rozumí přebírání pojistných rizik od pojišťoven, čímž je pojišťovně umožněno uvolnit část své kapacity pro další pojištění. Rozložení rizik na více subjektů podle dohodnutých podmínek je tak pro pojišťovny nejspolehlivějším způsobem zajištění jejich závazků z uzavřených pojistných smluv a působí příznivě na celkovou solventnost podnikatelského subjektu. 2 Pojišťovny obvykle nabízejí pojištění různými způsoby. Jednak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří mohou působit na přepážkových pracovištích či jako obchodní služba v terénu. Dále pak prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění. Zprostředkovatel pojištění může být fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Zákonem č. 38/2004 Sb. je upraveno několik typů pojišťovacích zprostředkovatelů: 1 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví 2 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví

7 3 vázaný pojišťovací zprostředkovatel podřízený pojišťovací zprostředkovatel pojišťovací agent výhradní pojišťovací agent pojišťovací makléř pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká republika 3 Banka může být představena jako jeden z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů každé tržní ekonomiky. Při vymezování banky je zapotřebí rozlišovat dva různé přístupy. Jednak se může vycházet z funkčního hlediska, neboli z ekonomické podstaty banky, kde bývá banka charakterizována jako finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty za účelem maximalizace zisku. Toto hledisko však nevymezuje přesné rozdíly mezi podniky v různých oblastech a mezi bankou. Proto existuje druhý přístup, a tím je právní vymezení banky ze kterého musí být jednoznačně zřejmé, zdali daný podnik je či není bankou. V ČR je přesná definice banky uvedena v zákoně č. 21/1992 o bankách, který určuje čtyři základní podmínky: - jde o právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciové společnosti, - přijímají vklady od veřejnosti, přičemž vkladem se rozumějí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Přijímání vkladů od veřejnosti u nás ze zákona smějí provádět výhradně banky, - poskytují úvěry, za které se považují v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky, - k výkonu činností uvedených v předchozích dvou bodech mají bankovní licenci, kterou uděluje Česká národní banka. Subjekt, který nesplňuje výše uvedené čtyři znaky, není bankou a nesmí používat označení banka nebo spořitelna. 3 Česká republika, Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

8 licenci. 5 Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel 4 Vedle již výše vyjmenovaných činností mohou banky vykonávat i další finanční (bankovní) činnosti, které vymezuje zákon 4, pokud je ovšem mají povoleny v udělené zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné Legislativa v pojišťovnictví Pojišťovnictví je odvětví národního hospodářství, které zabezpečuje finanční zmírnění důsledků rizik ovlivňujících každodenní ekonomické i neekonomické činnosti lidí. V zájmu ochrany spotřebitelů a vymezení přesných pravidel provozování činností v tomto odvětví, vydal stát zvláštní zákony a vyhlášky. Za tvorbu primární legislativy (zákonů) v oblasti pojišťovnictví v ČR zodpovídá Ministerstvo financí České republiky. Nejdůležitějším právním předpisem, kterým je upravena oblast pojišťovnictví je: Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Tento zákon upravuje obecné podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a vymezuje dohled v pojišťovnictví vykonávaný Českou národní bankou. Úkolem tohoto dozoru je kontrola veškeré činnosti pojišťoven a ochrana zájmů pojištěných tak, aby pojišťovny nezkrachovaly a neuvedly tím do finanční tísně své klienty, kteří jim v zájmu zabezpečení vlastních rizik svěřili finanční prostředky. Dále jsou zde vymezeny podmínky pro udělení povolení k podnikání, výše základního kapitálu, je zde stanovena povinnost vytvářet v dostatečné míře technické rezervy, zákon také určuje skladbu finančního umístění a další podstatné záležitosti. Součástí tohoto zákona je i příloha, která podrobně vymezuje odvětví a skupiny pojištění. Pojištění lze tedy rozdělit na 2 odvětví, a to odvětví životního pojištění a odvětví neživotního pojištění viz příloha č Česká republika, Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 1 odst DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s ISBN X. 6 Česká republika, Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 7 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví

9 5 Druhým podstatným předpisem upravujícím oblast pojištění je Vyhláška č. 303/2004 Sb. Za tvorbu prováděcích předpisů vyhlášek, neboli sekundární legislativu, zodpovídá Česká národní banka, která je orgánem dohledu v pojišťovnictví. Tato vyhláška upravuje postup stanovení výše vyrovnávací rezervy, podmínky jejího čerpání, horní mez škodného poměru a maximální hranici výše vyrovnávací rezervy. Dále také maximální hranici výše technické úrokové míry a postup, kterým se určí, limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění pojišťovny nebo zajišťovny, bližší podmínky zjišťování efektivnosti investičního zajištění, způsob výpočtu výše vlastních zdrojů pojišťovny nebo zajišťovny, položky vlastních zdrojů, které tvoří garanční fond, určení hodnoty vlastních zdrojů a způsob vykazování solventnosti a způsob vykazování upraveného výpočtu solventnosti. 8 Své místo po boku výše uvedených právních předpisů zaujímá také poměrně nový Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nezbytné upravit některá pravidla, která do té doby v oblasti pojištění upravoval občanský zákoník v osmé části, hlavě patnácté. S účinností od tedy vstoupila v platnost očekávaná samostatně ucelená právní úprava soukromého pojištění formou zákona o pojistné smlouvě. Tento zákon je rozdělen do sedmi částí. První část upravuje pojistnou smlouvu, druhá část je zaměřena na změny občanského zákoníku, část třetí vymezuje změny zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, další část se věnuje změnám zákona o mezinárodním právu soukromém procesním, část pět zachycuje změny zákona o péči a o zdraví lidu a dále následují přechodná ustanovení a informace o účinnosti zákona. 9 Podrobnější úprava podmínek jednotlivých pojišťoven, druhů pojištění či produktů je formulována ve všeobecných pojistných podmínkách. Tyto všeobecné pojistné podmínky vydává pojišťovna po schválení dozorčího orgánu (ČNB). Jak již bylo výše uvedeno, pojišťovny nabízejí své produkty i prostřednictvím zprostředkovatelských sítí. V minulosti byla právní úprava zprostředkovatelské činnosti vymezena zákonem o pojišťovnictví. K zabezpečení koordinace, slučitelnosti s pravidly platnými v EU a k ucelení legislativy v pojišťovnictví, i zde nastaly změny. S účinností 8 Česká republika, Vyhláška č. 303/2004 Sb. 9 Česká republika, Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

10 6 od vstoupil v platnost zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). Tímto zákonem se v souladu s právem Evropského společenství upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, dále se jím upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na základě práva zřizovat pobočky nebo svobody dočasně poskytovat služby. Zákon se také věnuje zřizování registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a upravuje výkon dohledu nad jejich činností. 10 Dalším sekundárním předpisem je Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Zde jsou konkrétně vymezeny obsahy registračních čísel, náležitosti osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Určuje přesný způsob vykonání odborných zkoušek, rozsah minimálních znalostí pro úspěšné vykonání odborných zkoušek a seznam institucí, kde je možné se na tyto zkoušky odborné způsobilosti připravit a vykonat je. 11 Mimo legislativu je potřeba aby při výkonu pojišťovací činnosti byla dodržována určitá etika. Etický kodex v pojišťovnictví má napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji Česká republika, Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona 11 Česká republika, Vyhláška č. 582/2004 Sb. 12 ČAP, Kodex etiky v pojišťovnictví

11 7 1.3 VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Tato kapitola uvádí základní údaje o VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a.s., její historii, organizační struktuře a odbytových cestách. Veškeré informace jsou čerpány z interních materiálů společnosti Obecné informace 13 Název subjektu: VICTORIS VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. IČO: Sídlo: Francouzská 28, Praha 2 Den zápisu do OR: Předmět podnikání Předmětem podnikání této pojišťovny je pojišťovací činnost dle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pojišťovna provozuje svoji činnost v odvětví životního i neživotního pojištění s výjimkou provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. V souvislosti s pojišťovací činnostní nabízí pojišťovna i poradenství, zprostředkování, vzdělávání a samozřejmě i šetření pojistných událostí Historie Historie pojišťovny VICTORIA, začíná rokem 1853, tedy v době počátků železniční dopravy ve střední Evropě. Člen správní rady Berlínsko -Postdamské dráhy, bankéř Otto Crelinger, zakládá za účelem posílení důvěry cestujících "Všeobecnou železniční pojišťovací společnost ", poskytující tzv. pojištění proti neštěstí na železnici. V dubnu 1861 tato pojišťovna rozšiřuje svou nabídku o životní pojištění a posiluje tak své postavení na trhu. Od roku 1875 vystupuje pod jménem VICTORIA. 13

12 8 Díky myšlence poskytovat lidové pojištění s nízkým pojistným se zapisuje do dějin pojišťovnictví. Nová etapa ve vývoji byla zahájena spoluprací s jednou z největších soukromých německých bank Bayerische Vereinsbank Gruppe z Mnichova. Toto spojení přineslo rozšíření služeb poskytovaných v rámci jedné instituce. V roce 1961 získává VICTORIA většinový podíl na akciích největší evropské pojišťovny právní ochrany D.A.S. V roce 1998 schválili akcionáři VICTORIA Holding AG spojení společnosti VICTORIA/ D.A.S s pojišťovací skupinou Hamburg-Mannheimer/ DKV a tím vytvoření nového holdingu s obchodním jménem ERGO Versicherungsgruppe AG s ústředním sídlem v Düsseldorfu. Vedením tohoto holdingu byla pověřena zajišťovna Műnchener Rűck AG. Skupina Hamburg-Mannheimer svým objemem životního a úrazového pojištění zaujímá přední místa na německém pojišťovacím trhu. Spojením s DKV - Deutsche Krankenversicherung AG získal nový holding ERGO největší podíl na soukromém nemocenském pojištění v Evropě. Dalším významným členem ERGO je kapitálově investiční společnost MEAG, která spolu ERGO Trust spravuje jmění v hodnotě vyšší než 147 miliard Euro. V roce 2002 se členem ERGO Group stala společnost QUELLE. V současné době je koncern ERGO s přijatým pojistným přes 17 Mld. Euro jednou z hlavních pojišťovacích skupin v Evropě. V rámci Evropy je ERGO také na prvním místě na trhu ve zdravotním pojištění a pojištění právní ochrany. Celkově je ERGO zastoupeno ve více než v 30 zemích Evropy a Asie a zaměstnává přes zaměstnanců a obchodních zástupců. ERGO je součástí Münchener-Rück-Gruppe, která je jedním ze světových lídrů v oblasti zajištění. Münchener-Rück-Gruppe vlastní 94,7% podíl koncernu ERGO.

13 VICTORIA v ČR Zmínky o působení pojišťovny VICTORIA na území naší republiky jsou zaznamenány asi od roku K založení oficiální pražské pobočky však dochází až V roce 1923 již nabízí své služby ve třinácti dalších českých městech. Roku 1994 se VICTORIA vrací se na český trh. Dne jí byla tehdy ještě Ministerstvem financí ČR, udělena licence. O měsíc později byla společnost zanesena do českého obchodního rejstříku s plně splaceným základním jměním ve výši 94 milionů Kč. V roce 2009 toto základní jmění činí 246 milionů Kč. Od roku 2001 nastává spolupráce s finanční skupinou VOLKSBANK CZ, která se odrazila i ve změně akcionářské základny a ve změně názvu společnosti na VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Graf č. 1 Struktura akcionářů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s.: Österreichische Volksbanken AG 15,74 % Volksbank Česká republika 9,73 % VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungs-AG 24,07 % Pramen: interní materiály VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. ERGO International 50,46 % Obchodním záměrem VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je cíleně se zaměřit hlavně na prodej životního a důchodového pojištění spolu s doplňkovými produkty, které díky své konkurenceschopnosti zajistí výraznější podíl na trhu. Základem obchodní strategie VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je bezpečnost a efektivita investic, která stojí na její dlouholeté firemní filosofii. Cílem je

14 10 pak dosažení maximální spokojenosti zákazníků a profesionální a zodpovědný přístup prosperující a perspektivní společnosti Organizační struktura VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. Nejvyšším orgánem společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. je valná hromada skládající se z akcionářů společnosti. Je svolána vždy minimálně jednou ročně do šesti měsíců po skončení předcházejícího účetního období. Jako akciová společnost je společnost dále řízena představenstvem, které má tři členy a kontrolována dozorčí radou, také tříčlennou. V čele společnosti stojí generální ředitelství se sídlem v Praze. Generální ředitelství koordinuje celkovou činnost podniku a vytváří spojení k mateřské společnosti a k jiným zahraničním společnostem VICTORIA. Generální ředitelství se dělí na představenstvo, ekonomické oddělení EO, oddělení výpočetní techniky OVT, oddělení správy pojištění OSP a prodejní oddělení PO. Ekonomické oddělení odpovídá za finančně technické procesy v podniku. Zde se např. provádí vyúčtování za pojistné smlouvy a zprostředkovatelům vypracovávají bilance podniku, zpracovávají daňové a technické záležitosti sociálního pojištění. Oddělení výpočetní techniky koordinuje technické, jakož i komunikačně technické, vybavení pro elektronické zpracování dat všech jednotek podniku až k obchodnímu zastoupení (např. fax, telefon, kopírovací přístroje atd.). K tomu patří vývoj v oblasti programů a péče o ně. Jak již z názvu napovídá, v oddělení správy pojistných smluv se provádí správa pojistných smluv včetně všech s tím spojených obchodních případů. K tomu patří mj. průzkumy rizik, sepisování smluv a zpracování pojistných smluv. Přitom je oddělení podporováno oblastními likvidátory škod. V těchto odděleních se dále provádí vývoj nových pojistných produktů a tarifů. Patří sem i tzv. zajišťovací činnost. Znamená to, že stávající rizika VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. jsou dále pojištěny u zajišťovny, aby mohlo být vždy zabezpečeno úplné plnění ze strany pohledávek VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. vůči zákazníkům. 14

15 11 Prodejní oddělení koordinuje realizaci odbytových cílů podniku v efektivní odbytové síti s regionálními středisky služeb pro zákazníky a zprostředkovatele. Stanoví úkoly a cíle pro jednotlivé odbytové jednotky a řídí jejich spolupráci s odděleními ředitelství. S platností od bylo organizační schéma GŘ aktualizováno do následující podoby viz. příloha č Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. Obchodní strukturu VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. tvoří tři významné odbytové cesty, které zajišťují hlavní prodej. Největší podíl na dosažené nové produkci má vlastní odbyt, který je zastoupený na osmi pobočkách umístěných v krajských městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Ústí nad Labem). Vlastní odbyt má téměř většinový podíl na celkovém prodeji produktu Welcome a více než nadpoloviční podíl na celkovém prodeji cestovního a úrazového pojištění. Druhou nejvýznamnější odbytovou cestou je prodej prostřednictvím společnosti Hamburg-Mannheimer, spol. s.r.o. (dále jen HM ). HM disponuje zavedenou a stále se rozrůstající sítí vlastních zprostředkovatelů, pro které VVP zajišťuje podporu prodeje a metodické a produktové zaškolování. Produkce HM má stále rostoucí trend a to převážně díky výhradnímu prodeji produktu EVENTUS, který je určen k zajištění příjmů pro důchodový věk. Třetí, a pro účely této práce, nejdůležitější odbytovou cestou v prodeji pojištění VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je Volksbank CZ, a.s., která v posledních dvou letech zaznamenala značné úspěchy. V následujících kapitolách je Volksbank CZ a její spolupráce s VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnou, a.s. prezentována podrobněji. Svůj malý podíl na prodeji má také odbytová síť externích makléřů a generální ředitelství v Praze. Přehledné informace o podílech jednotlivých odbytových sítí na prodeji různých typů pojištění za poslední dva roky jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 6.

16 12 Od byla navázána spolupráce s další společností, která nabízí svým klientům speciálně upravené cestovní pojištění. Zmiňovanou společností je ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Ministerstva Vnitra ČR. Schéma č.1 Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Externí makléřské sítě Hamburg Mannheimer Vlastní odbyt Volksbank CZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Ministerstva Vnitra ČR Pramen: Vlastní 1.4 Volksbank CZ, a.s Obecné informace 15 Název subjektu: Volksbank CZ, a.s. IČO: Sídlo: Lazarská 8, Praha 2 Den zápisu do OR: Předmět podnikání Předmětem podnikání Volksbank CZ, a.s. jsou bankovní obchody a finanční služby všeho druhu dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, které jsou uvedeny v povolení působit jako banka.

17 Historie 16 Volksbank CZ působí na českém trhu již od roku 1993, kdy byla v Brně otevřena pobočka rakouské bankovní skupiny Volksbank AG. Samostatná akciová společnost dle českých právních norem Volksbank CZ, a.s. vznikla 31. října Jejím hlavním akcionářem, jak již bylo řečeno, je Volksbank International AG (dceřiná společnost Volksbank AG). Volksbank AG (VBAG) zahájila svoji činnost v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 samostatných rakouských Volksbank (družstevních bank). Banka je hlavním institutem jedné z předních bankovních skupin v Rakousku a mezinárodní komerční bankou, která rozšířila své působení na středoevropský a východoevropský trh. Volksbank International AG (VBI) sídlící ve Vídni, je většinovým podílem v držení VBAG (51 %), zbývající podíly, každý ve výši 24,50 %, drží německá DZ BANK / WGZ-Bank a francouzská Banque Fédérale des Banques Populaires. VBI řídí síť 300 poboček v devíti zemích střední a východní Evropy (CEE): na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajině. Volksbank CZ, a.s. lze charakterizovat jako univerzální obchodní banku. Nabízí finanční produkty a služby v oblasti drobného i podnikového bankovnictví s individuálním přístupem ke klientovi. Hlavním mottem banky je Důvěra spojuje. Banka se také pokouší prezentovat před širší veřejností prostřednictvím množství malých poboček, tzv. Volksbank shopů. Volksbank CZ, a.s. disponuje základním kapitálem ve výši 2 005,4 milionů korun a celková bilanční suma dosáhla k 30. září miliardy korun. Složení akcionářů Volksbank CZ, a.s. je následující: Volksbank International AG, Vídeň (98,14 %) Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A., Vicenza (0,93 %) EM.RO Popolare S.P.A., Modena (0,93 %)

18 14 Graf č. 2 Struktura akcionářů Volksbank CZ, a.s. Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. 0,93% EM.RO Popolare S.P.A. 0,93% Volksbank International AG 98,14% Pramen: Vlastní, interní materiály Volksbank CZ Volksbank není ovšem jenom banka, součástí skupiny jsou také: VB Leasing - partnerská leasingová společnost v rámci koncernu ÖVAG VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Immoconsult Praha - mezinárodní společnost nabízející široké spektrum služeb v oblasti nemovitostí Partneři Volksbank CZ V nabídce banky jsou i produkty partnerských společností. Díky tomu je banka schopna poskytnout široký rozsah finančních služeb, o které by mohli klienti projevit zájem. Jedním z partnerů je, již výše podrobně prezentovaná, partnerská společnost VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Další nebankovní produkty, které se na pobočkách Volksbank CZ nabízejí, jsou stavební spoření s Liškou od Českomoravské stavební spořitelny a penzijní připojištění od společnosti AXA.

19 Spolupráce pojišťovny s bankou Možnost spolupráce výše prezentovaných společností je upravena zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. Na základě této legislativy vystupuje banka jako pojišťovací zprostředkovatel, který za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Volksbank CZ je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou pod číslem VZP jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel. Je tedy oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro jednu nebo více pojišťoven, v případě, že se nejedná o vzájemně konkurenční pojistné produkty těchto pojišťoven. Zprostředkovatelskou činnost provádí Volksbank CZ prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří musí dosáhnout alespoň základního kvalifikačního stupně odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 582/2004 Sb. (příloha č. 3). Tuto povinnou zkoušku poskytuje zaměstnancům banky VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Dále se zaměstnanci banky účastní individuálních produktových školení se zaměřením na různé typy pojistných produktů v závislosti na své pracovní pozici. Jinou skladbu pojistných produktů využívá pracovník přepážky, hypoteční specialista či privátní bankéř. V rámci VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. jsou za prodej pomocí Volksbank CZ odpovědné tři osoby. Je jimi vedoucí bankovního prodeje a dva referenti bankovního prodeje s územním rozdělením na Čechy a Moravu. Náplní práce bankovních referentů je zajišťovat podporu a servis formou školení, bezproblémové komunikace mezi pojišťovnou a bankou. Dále poskytují materiálovou podporu, osobní podporu prodeje, motivaci zaměstnanců banky a celkovou vzájemnou důvěrou a spokojenost všech zúčastněných stran.

20 16 2 Produkty Kapitola druhá je věnována pojistným produktům, které jsou k dispozici na pobočkách Volksbank CZ. První část je zaměřena na členění a stručné seznámení s jednotlivými druhy a tarify pojištění. Také jsou uvedeny informace o vhodném využití konkrétních produktů v prostředí banky. Druhá část kapitoly se zabývá sledováním tříletého vývoje prodeje zmiňovaných skupin produktů. 2.1 Pojistné produkty Následující kapitola shrnuje poznatky a informace načerpané v praxi a studiem materiálů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. (dále jen VVP). Jedná se o všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, sazebníky a intranet VVP. Kapitola Pojistné produkty je věnována produktům, které nabízí VVP prostřednictvím Volksbank CZ. Obor pojišťovnictví je podle zákona o pojišťovnictví dělen do dvou odvětví a dále do několika skupin, jak již bylo podrobněji uvedeno v kapitole 1.2. Pro účely této práce však může být vytvořeno jednodušší členění vycházející z předmětu podnikání VVP: Upravené členění: Životní pojištění Pojištění riziková Pojištění rezervotvorná + důchodové pojištění Neživotní pojištění Cestovní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Úrazové pojištění

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI)

Volksbank CZ. součást Volksbank International AG (VBI) Volksbank CZ součást Volksbank International AG (VBI) 1) Profil Volksbank CZ 2) Nabídka produktů Volksbank CZ 3) Dobročinné projekty Volksbank CZ 4) Silné finanční zázemí Volksbank CZ a) Österreichische

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit součást Volksbank International AG Press kit Duben 2011 OBSAH 1. Volksbank CZ profil banky 3 2. Nabídka produktů 4 2.1 Občané 4 2.2 Podnikatelé a živnostníci 5 2.3 Firmy 5 2.4 Veřejný sektor 6 2.5 Investování

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2014 Řádná valná hromada 30. dubna 2015 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2014... 6 Pojišťovnictví

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více