SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product sales analisys of VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. provided by Volksbank CZ, a.s. Diplomová práce Karviná 2009 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Přečková

2 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku spolupráce pojišťovny s bankou. Cílem diplomové práce je seznámit s produkty VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovny, a.s., analyzovat jejich prodej prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. a navrhnout možnosti, které by vedly k dalšímu zefektivnění spolupráce těchto institucí. Východiskem pro práci jsou zejména interní materiály společnosti a osobní zkušenosti z praxe. This diploma thesis specializes in the issue of cooperation between an insurance company and a bank. The main goal is to introduce products of the VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovna, a.s., as well as to analyze sales of those products that are being sold through Volksbank CZ, a.s. And finally, to propose some solutions which could make cooperation between VICTORIA VOLKBANKEN pojišťovna, a.s. and Volksbank CZ, a.s. more effective. Resources used in this diploma thesis are companies' internal documents plus my careers experience.

3 OBSAH ÚVOD KOOPERACE POJIŠŤOVNY S BANKOU VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ LEGISLATIVA V POJIŠŤOVNICTVÍ VICTORIA VOLKSBANKEN POJIŠŤOVNA, A. S Obecné informace Předmět podnikání Historie VICTORIA v ČR Organizační struktura VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s VOLKSBANK CZ, A.S Obecné informace Předmět podnikání Historie Partneři Volksbank CZ SPOLUPRÁCE POJIŠŤOVNY S BANKOU PRODUKTY POJISTNÉ PRODUKTY Základní pojmy Životní pojištění Úrazové pojištění Cestovní pojištění Welcome Majetkové pojištění ANALÝZA PRODEJE Obecné hledisko Prodej prostřednictvím Volksbank CZ NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ PRODEJE PRODEJNÍ AKCE Návrh prodejní akce Raketa Návrh prodejní akce Den dětí Návrh prodejní akce mimo pobočku banky PRODUKTOVÉ BALÍČKY Kombinace životního rizikového a kapitálového pojištění Raketa Balíček u spotřebitelských úvěrů Balíček u hypotečních úvěrů v souvislosti se změnou fixace Balíček k novým hypotečním úvěrům SOUTĚŽE Soutěž na prodej Rakety Soutěž na prodej kapitálového životního pojištění CROS-SELLING STÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK... 49

4 7 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM PŘÍLOH... 50

5 1 Úvod Vzájemná spolupráce bank a pojišťoven není na českém trhu již delší dobu nic neznámého. Kooperace těchto institucí s sebou nese spoustu výhod pro všechny zúčastněné. Banka může svým klientům nabídnout široký rozsah služeb a vzájemně se doplňujících produktů pod jednou střechou. Pojišťovna má zase k dispozici širokou síť prodejních míst a poradců v rámci poboček banky. Výsledkem jsou velmi výhodné podmínky pro klienta. Cílem této diplomové práce je seznámit s produkty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s., analyzovat jejich prodej prostřednictvím odbytové cesty Volksbank CZ a doporučit možnosti dalšího zefektivnění prodeje v závislosti na vývoji posledních tří let, doposud používaných metodách prodeje a na základě osobních zkušeností z praxe. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První teoretická kapitola vymezuje základní pojmy, které definují subjekty popisované v textu práce. Následně je stručně představena legislativa upravující oblast pojišťovnictví v České republice a možnost vzájemné spolupráce dvou institucí - pojišťovny s bankou. Také jsou zde představeny obě společnosti. Nejprve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., její historie, současnost, organizační struktura a odbytové cesty. Potom následují základní informace o Volksbank CZ, a.s. Druhá kapitola je věnována pojistným produktům, které nabízí VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. První část popisuje členění a charakteristiku jednotlivých druhů a tarifů pojištění a uvádí informace o vhodném využití konkrétních pojistných produktů v prostředí banky. Druhá část analyzuje vývoj prodeje pojistných produktů v průběhu tříletého období pomocí tabulek i grafického znázornění. Třetí kapitola obsahuje seznámení s metodami, které se využívají v současné praxi k podpoře prodeje pojistných produktů. Popisuje jejich dosavadní průběh, výsledky, ale také návrhy a doporučení na jejich další úpravy a zefektivnění. Patří sem např. prodejní akce, soutěže pro zaměstnance, výhodné balíčky produktů a oslovování klientů.

6 2 1 Kooperace pojišťovny s bankou První kapitola této práce je změřena na vymezení základních pojmů, které jsou používané v textu. Následuje stručné seznámení s legislativou, která upravuje pojišťovnictví a umožňuje vzájemnou spolupráci s bankou. A nakonec je představena VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále uváděno také jako VVP) a Volksbank CZ, a.s. (dále také jako VB) 1.1 Vymezení základních pojmů Pojišťovna neboli pojistitel je podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky, kterému bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pojišťovnou může být tuzemská pojišťovna, pojišťovna členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Pojišťovací činností je sjednávání a správa pojištění včetně vyřizování pojistných událostí. Pojišťovna rovněž vykonává řadu činností souvisejících s jejím hlavním předmětem podnikání. Jde například o poradenskou činnost, asistenční službu, zábranu škod a další. 1 Zajišťovna je právnická osoba, která provádí zajišťovací činnost pro pojišťovny. Touto činností se rozumí přebírání pojistných rizik od pojišťoven, čímž je pojišťovně umožněno uvolnit část své kapacity pro další pojištění. Rozložení rizik na více subjektů podle dohodnutých podmínek je tak pro pojišťovny nejspolehlivějším způsobem zajištění jejich závazků z uzavřených pojistných smluv a působí příznivě na celkovou solventnost podnikatelského subjektu. 2 Pojišťovny obvykle nabízejí pojištění různými způsoby. Jednak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří mohou působit na přepážkových pracovištích či jako obchodní služba v terénu. Dále pak prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění. Zprostředkovatel pojištění může být fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Zákonem č. 38/2004 Sb. je upraveno několik typů pojišťovacích zprostředkovatelů: 1 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví 2 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví

7 3 vázaný pojišťovací zprostředkovatel podřízený pojišťovací zprostředkovatel pojišťovací agent výhradní pojišťovací agent pojišťovací makléř pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká republika 3 Banka může být představena jako jeden z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů každé tržní ekonomiky. Při vymezování banky je zapotřebí rozlišovat dva různé přístupy. Jednak se může vycházet z funkčního hlediska, neboli z ekonomické podstaty banky, kde bývá banka charakterizována jako finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty za účelem maximalizace zisku. Toto hledisko však nevymezuje přesné rozdíly mezi podniky v různých oblastech a mezi bankou. Proto existuje druhý přístup, a tím je právní vymezení banky ze kterého musí být jednoznačně zřejmé, zdali daný podnik je či není bankou. V ČR je přesná definice banky uvedena v zákoně č. 21/1992 o bankách, který určuje čtyři základní podmínky: - jde o právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciové společnosti, - přijímají vklady od veřejnosti, přičemž vkladem se rozumějí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Přijímání vkladů od veřejnosti u nás ze zákona smějí provádět výhradně banky, - poskytují úvěry, za které se považují v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky, - k výkonu činností uvedených v předchozích dvou bodech mají bankovní licenci, kterou uděluje Česká národní banka. Subjekt, který nesplňuje výše uvedené čtyři znaky, není bankou a nesmí používat označení banka nebo spořitelna. 3 Česká republika, Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

8 licenci. 5 Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel 4 Vedle již výše vyjmenovaných činností mohou banky vykonávat i další finanční (bankovní) činnosti, které vymezuje zákon 4, pokud je ovšem mají povoleny v udělené zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné Legislativa v pojišťovnictví Pojišťovnictví je odvětví národního hospodářství, které zabezpečuje finanční zmírnění důsledků rizik ovlivňujících každodenní ekonomické i neekonomické činnosti lidí. V zájmu ochrany spotřebitelů a vymezení přesných pravidel provozování činností v tomto odvětví, vydal stát zvláštní zákony a vyhlášky. Za tvorbu primární legislativy (zákonů) v oblasti pojišťovnictví v ČR zodpovídá Ministerstvo financí České republiky. Nejdůležitějším právním předpisem, kterým je upravena oblast pojišťovnictví je: Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Tento zákon upravuje obecné podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a vymezuje dohled v pojišťovnictví vykonávaný Českou národní bankou. Úkolem tohoto dozoru je kontrola veškeré činnosti pojišťoven a ochrana zájmů pojištěných tak, aby pojišťovny nezkrachovaly a neuvedly tím do finanční tísně své klienty, kteří jim v zájmu zabezpečení vlastních rizik svěřili finanční prostředky. Dále jsou zde vymezeny podmínky pro udělení povolení k podnikání, výše základního kapitálu, je zde stanovena povinnost vytvářet v dostatečné míře technické rezervy, zákon také určuje skladbu finančního umístění a další podstatné záležitosti. Součástí tohoto zákona je i příloha, která podrobně vymezuje odvětví a skupiny pojištění. Pojištění lze tedy rozdělit na 2 odvětví, a to odvětví životního pojištění a odvětví neživotního pojištění viz příloha č Česká republika, Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 1 odst DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s ISBN X. 6 Česká republika, Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 7 Česká republika, Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví

9 5 Druhým podstatným předpisem upravujícím oblast pojištění je Vyhláška č. 303/2004 Sb. Za tvorbu prováděcích předpisů vyhlášek, neboli sekundární legislativu, zodpovídá Česká národní banka, která je orgánem dohledu v pojišťovnictví. Tato vyhláška upravuje postup stanovení výše vyrovnávací rezervy, podmínky jejího čerpání, horní mez škodného poměru a maximální hranici výše vyrovnávací rezervy. Dále také maximální hranici výše technické úrokové míry a postup, kterým se určí, limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění pojišťovny nebo zajišťovny, bližší podmínky zjišťování efektivnosti investičního zajištění, způsob výpočtu výše vlastních zdrojů pojišťovny nebo zajišťovny, položky vlastních zdrojů, které tvoří garanční fond, určení hodnoty vlastních zdrojů a způsob vykazování solventnosti a způsob vykazování upraveného výpočtu solventnosti. 8 Své místo po boku výše uvedených právních předpisů zaujímá také poměrně nový Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nezbytné upravit některá pravidla, která do té doby v oblasti pojištění upravoval občanský zákoník v osmé části, hlavě patnácté. S účinností od tedy vstoupila v platnost očekávaná samostatně ucelená právní úprava soukromého pojištění formou zákona o pojistné smlouvě. Tento zákon je rozdělen do sedmi částí. První část upravuje pojistnou smlouvu, druhá část je zaměřena na změny občanského zákoníku, část třetí vymezuje změny zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, další část se věnuje změnám zákona o mezinárodním právu soukromém procesním, část pět zachycuje změny zákona o péči a o zdraví lidu a dále následují přechodná ustanovení a informace o účinnosti zákona. 9 Podrobnější úprava podmínek jednotlivých pojišťoven, druhů pojištění či produktů je formulována ve všeobecných pojistných podmínkách. Tyto všeobecné pojistné podmínky vydává pojišťovna po schválení dozorčího orgánu (ČNB). Jak již bylo výše uvedeno, pojišťovny nabízejí své produkty i prostřednictvím zprostředkovatelských sítí. V minulosti byla právní úprava zprostředkovatelské činnosti vymezena zákonem o pojišťovnictví. K zabezpečení koordinace, slučitelnosti s pravidly platnými v EU a k ucelení legislativy v pojišťovnictví, i zde nastaly změny. S účinností 8 Česká republika, Vyhláška č. 303/2004 Sb. 9 Česká republika, Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

10 6 od vstoupil v platnost zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). Tímto zákonem se v souladu s právem Evropského společenství upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, dále se jím upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na základě práva zřizovat pobočky nebo svobody dočasně poskytovat služby. Zákon se také věnuje zřizování registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a upravuje výkon dohledu nad jejich činností. 10 Dalším sekundárním předpisem je Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Zde jsou konkrétně vymezeny obsahy registračních čísel, náležitosti osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Určuje přesný způsob vykonání odborných zkoušek, rozsah minimálních znalostí pro úspěšné vykonání odborných zkoušek a seznam institucí, kde je možné se na tyto zkoušky odborné způsobilosti připravit a vykonat je. 11 Mimo legislativu je potřeba aby při výkonu pojišťovací činnosti byla dodržována určitá etika. Etický kodex v pojišťovnictví má napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji Česká republika, Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona 11 Česká republika, Vyhláška č. 582/2004 Sb. 12 ČAP, Kodex etiky v pojišťovnictví

11 7 1.3 VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Tato kapitola uvádí základní údaje o VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a.s., její historii, organizační struktuře a odbytových cestách. Veškeré informace jsou čerpány z interních materiálů společnosti Obecné informace 13 Název subjektu: VICTORIS VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. IČO: Sídlo: Francouzská 28, Praha 2 Den zápisu do OR: Předmět podnikání Předmětem podnikání této pojišťovny je pojišťovací činnost dle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pojišťovna provozuje svoji činnost v odvětví životního i neživotního pojištění s výjimkou provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. V souvislosti s pojišťovací činnostní nabízí pojišťovna i poradenství, zprostředkování, vzdělávání a samozřejmě i šetření pojistných událostí Historie Historie pojišťovny VICTORIA, začíná rokem 1853, tedy v době počátků železniční dopravy ve střední Evropě. Člen správní rady Berlínsko -Postdamské dráhy, bankéř Otto Crelinger, zakládá za účelem posílení důvěry cestujících "Všeobecnou železniční pojišťovací společnost ", poskytující tzv. pojištění proti neštěstí na železnici. V dubnu 1861 tato pojišťovna rozšiřuje svou nabídku o životní pojištění a posiluje tak své postavení na trhu. Od roku 1875 vystupuje pod jménem VICTORIA. 13

12 8 Díky myšlence poskytovat lidové pojištění s nízkým pojistným se zapisuje do dějin pojišťovnictví. Nová etapa ve vývoji byla zahájena spoluprací s jednou z největších soukromých německých bank Bayerische Vereinsbank Gruppe z Mnichova. Toto spojení přineslo rozšíření služeb poskytovaných v rámci jedné instituce. V roce 1961 získává VICTORIA většinový podíl na akciích největší evropské pojišťovny právní ochrany D.A.S. V roce 1998 schválili akcionáři VICTORIA Holding AG spojení společnosti VICTORIA/ D.A.S s pojišťovací skupinou Hamburg-Mannheimer/ DKV a tím vytvoření nového holdingu s obchodním jménem ERGO Versicherungsgruppe AG s ústředním sídlem v Düsseldorfu. Vedením tohoto holdingu byla pověřena zajišťovna Műnchener Rűck AG. Skupina Hamburg-Mannheimer svým objemem životního a úrazového pojištění zaujímá přední místa na německém pojišťovacím trhu. Spojením s DKV - Deutsche Krankenversicherung AG získal nový holding ERGO největší podíl na soukromém nemocenském pojištění v Evropě. Dalším významným členem ERGO je kapitálově investiční společnost MEAG, která spolu ERGO Trust spravuje jmění v hodnotě vyšší než 147 miliard Euro. V roce 2002 se členem ERGO Group stala společnost QUELLE. V současné době je koncern ERGO s přijatým pojistným přes 17 Mld. Euro jednou z hlavních pojišťovacích skupin v Evropě. V rámci Evropy je ERGO také na prvním místě na trhu ve zdravotním pojištění a pojištění právní ochrany. Celkově je ERGO zastoupeno ve více než v 30 zemích Evropy a Asie a zaměstnává přes zaměstnanců a obchodních zástupců. ERGO je součástí Münchener-Rück-Gruppe, která je jedním ze světových lídrů v oblasti zajištění. Münchener-Rück-Gruppe vlastní 94,7% podíl koncernu ERGO.

13 VICTORIA v ČR Zmínky o působení pojišťovny VICTORIA na území naší republiky jsou zaznamenány asi od roku K založení oficiální pražské pobočky však dochází až V roce 1923 již nabízí své služby ve třinácti dalších českých městech. Roku 1994 se VICTORIA vrací se na český trh. Dne jí byla tehdy ještě Ministerstvem financí ČR, udělena licence. O měsíc později byla společnost zanesena do českého obchodního rejstříku s plně splaceným základním jměním ve výši 94 milionů Kč. V roce 2009 toto základní jmění činí 246 milionů Kč. Od roku 2001 nastává spolupráce s finanční skupinou VOLKSBANK CZ, která se odrazila i ve změně akcionářské základny a ve změně názvu společnosti na VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Graf č. 1 Struktura akcionářů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s.: Österreichische Volksbanken AG 15,74 % Volksbank Česká republika 9,73 % VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherungs-AG 24,07 % Pramen: interní materiály VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. ERGO International 50,46 % Obchodním záměrem VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je cíleně se zaměřit hlavně na prodej životního a důchodového pojištění spolu s doplňkovými produkty, které díky své konkurenceschopnosti zajistí výraznější podíl na trhu. Základem obchodní strategie VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je bezpečnost a efektivita investic, která stojí na její dlouholeté firemní filosofii. Cílem je

14 10 pak dosažení maximální spokojenosti zákazníků a profesionální a zodpovědný přístup prosperující a perspektivní společnosti Organizační struktura VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. Nejvyšším orgánem společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. je valná hromada skládající se z akcionářů společnosti. Je svolána vždy minimálně jednou ročně do šesti měsíců po skončení předcházejícího účetního období. Jako akciová společnost je společnost dále řízena představenstvem, které má tři členy a kontrolována dozorčí radou, také tříčlennou. V čele společnosti stojí generální ředitelství se sídlem v Praze. Generální ředitelství koordinuje celkovou činnost podniku a vytváří spojení k mateřské společnosti a k jiným zahraničním společnostem VICTORIA. Generální ředitelství se dělí na představenstvo, ekonomické oddělení EO, oddělení výpočetní techniky OVT, oddělení správy pojištění OSP a prodejní oddělení PO. Ekonomické oddělení odpovídá za finančně technické procesy v podniku. Zde se např. provádí vyúčtování za pojistné smlouvy a zprostředkovatelům vypracovávají bilance podniku, zpracovávají daňové a technické záležitosti sociálního pojištění. Oddělení výpočetní techniky koordinuje technické, jakož i komunikačně technické, vybavení pro elektronické zpracování dat všech jednotek podniku až k obchodnímu zastoupení (např. fax, telefon, kopírovací přístroje atd.). K tomu patří vývoj v oblasti programů a péče o ně. Jak již z názvu napovídá, v oddělení správy pojistných smluv se provádí správa pojistných smluv včetně všech s tím spojených obchodních případů. K tomu patří mj. průzkumy rizik, sepisování smluv a zpracování pojistných smluv. Přitom je oddělení podporováno oblastními likvidátory škod. V těchto odděleních se dále provádí vývoj nových pojistných produktů a tarifů. Patří sem i tzv. zajišťovací činnost. Znamená to, že stávající rizika VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. jsou dále pojištěny u zajišťovny, aby mohlo být vždy zabezpečeno úplné plnění ze strany pohledávek VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. vůči zákazníkům. 14

15 11 Prodejní oddělení koordinuje realizaci odbytových cílů podniku v efektivní odbytové síti s regionálními středisky služeb pro zákazníky a zprostředkovatele. Stanoví úkoly a cíle pro jednotlivé odbytové jednotky a řídí jejich spolupráci s odděleními ředitelství. S platností od bylo organizační schéma GŘ aktualizováno do následující podoby viz. příloha č Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. Obchodní strukturu VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. tvoří tři významné odbytové cesty, které zajišťují hlavní prodej. Největší podíl na dosažené nové produkci má vlastní odbyt, který je zastoupený na osmi pobočkách umístěných v krajských městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Ústí nad Labem). Vlastní odbyt má téměř většinový podíl na celkovém prodeji produktu Welcome a více než nadpoloviční podíl na celkovém prodeji cestovního a úrazového pojištění. Druhou nejvýznamnější odbytovou cestou je prodej prostřednictvím společnosti Hamburg-Mannheimer, spol. s.r.o. (dále jen HM ). HM disponuje zavedenou a stále se rozrůstající sítí vlastních zprostředkovatelů, pro které VVP zajišťuje podporu prodeje a metodické a produktové zaškolování. Produkce HM má stále rostoucí trend a to převážně díky výhradnímu prodeji produktu EVENTUS, který je určen k zajištění příjmů pro důchodový věk. Třetí, a pro účely této práce, nejdůležitější odbytovou cestou v prodeji pojištění VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. je Volksbank CZ, a.s., která v posledních dvou letech zaznamenala značné úspěchy. V následujících kapitolách je Volksbank CZ a její spolupráce s VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnou, a.s. prezentována podrobněji. Svůj malý podíl na prodeji má také odbytová síť externích makléřů a generální ředitelství v Praze. Přehledné informace o podílech jednotlivých odbytových sítí na prodeji různých typů pojištění za poslední dva roky jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 6.

16 12 Od byla navázána spolupráce s další společností, která nabízí svým klientům speciálně upravené cestovní pojištění. Zmiňovanou společností je ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Ministerstva Vnitra ČR. Schéma č.1 Odbytové cesty VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Externí makléřské sítě Hamburg Mannheimer Vlastní odbyt Volksbank CZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Ministerstva Vnitra ČR Pramen: Vlastní 1.4 Volksbank CZ, a.s Obecné informace 15 Název subjektu: Volksbank CZ, a.s. IČO: Sídlo: Lazarská 8, Praha 2 Den zápisu do OR: Předmět podnikání Předmětem podnikání Volksbank CZ, a.s. jsou bankovní obchody a finanční služby všeho druhu dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, které jsou uvedeny v povolení působit jako banka.

17 Historie 16 Volksbank CZ působí na českém trhu již od roku 1993, kdy byla v Brně otevřena pobočka rakouské bankovní skupiny Volksbank AG. Samostatná akciová společnost dle českých právních norem Volksbank CZ, a.s. vznikla 31. října Jejím hlavním akcionářem, jak již bylo řečeno, je Volksbank International AG (dceřiná společnost Volksbank AG). Volksbank AG (VBAG) zahájila svoji činnost v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí a jejím většinovým vlastníkem je více než 60 samostatných rakouských Volksbank (družstevních bank). Banka je hlavním institutem jedné z předních bankovních skupin v Rakousku a mezinárodní komerční bankou, která rozšířila své působení na středoevropský a východoevropský trh. Volksbank International AG (VBI) sídlící ve Vídni, je většinovým podílem v držení VBAG (51 %), zbývající podíly, každý ve výši 24,50 %, drží německá DZ BANK / WGZ-Bank a francouzská Banque Fédérale des Banques Populaires. VBI řídí síť 300 poboček v devíti zemích střední a východní Evropy (CEE): na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajině. Volksbank CZ, a.s. lze charakterizovat jako univerzální obchodní banku. Nabízí finanční produkty a služby v oblasti drobného i podnikového bankovnictví s individuálním přístupem ke klientovi. Hlavním mottem banky je Důvěra spojuje. Banka se také pokouší prezentovat před širší veřejností prostřednictvím množství malých poboček, tzv. Volksbank shopů. Volksbank CZ, a.s. disponuje základním kapitálem ve výši 2 005,4 milionů korun a celková bilanční suma dosáhla k 30. září miliardy korun. Složení akcionářů Volksbank CZ, a.s. je následující: Volksbank International AG, Vídeň (98,14 %) Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A., Vicenza (0,93 %) EM.RO Popolare S.P.A., Modena (0,93 %)

18 14 Graf č. 2 Struktura akcionářů Volksbank CZ, a.s. Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. 0,93% EM.RO Popolare S.P.A. 0,93% Volksbank International AG 98,14% Pramen: Vlastní, interní materiály Volksbank CZ Volksbank není ovšem jenom banka, součástí skupiny jsou také: VB Leasing - partnerská leasingová společnost v rámci koncernu ÖVAG VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Immoconsult Praha - mezinárodní společnost nabízející široké spektrum služeb v oblasti nemovitostí Partneři Volksbank CZ V nabídce banky jsou i produkty partnerských společností. Díky tomu je banka schopna poskytnout široký rozsah finančních služeb, o které by mohli klienti projevit zájem. Jedním z partnerů je, již výše podrobně prezentovaná, partnerská společnost VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Další nebankovní produkty, které se na pobočkách Volksbank CZ nabízejí, jsou stavební spoření s Liškou od Českomoravské stavební spořitelny a penzijní připojištění od společnosti AXA.

19 Spolupráce pojišťovny s bankou Možnost spolupráce výše prezentovaných společností je upravena zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. Na základě této legislativy vystupuje banka jako pojišťovací zprostředkovatel, který za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Volksbank CZ je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou pod číslem VZP jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel. Je tedy oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro jednu nebo více pojišťoven, v případě, že se nejedná o vzájemně konkurenční pojistné produkty těchto pojišťoven. Zprostředkovatelskou činnost provádí Volksbank CZ prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří musí dosáhnout alespoň základního kvalifikačního stupně odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 582/2004 Sb. (příloha č. 3). Tuto povinnou zkoušku poskytuje zaměstnancům banky VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Dále se zaměstnanci banky účastní individuálních produktových školení se zaměřením na různé typy pojistných produktů v závislosti na své pracovní pozici. Jinou skladbu pojistných produktů využívá pracovník přepážky, hypoteční specialista či privátní bankéř. V rámci VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. jsou za prodej pomocí Volksbank CZ odpovědné tři osoby. Je jimi vedoucí bankovního prodeje a dva referenti bankovního prodeje s územním rozdělením na Čechy a Moravu. Náplní práce bankovních referentů je zajišťovat podporu a servis formou školení, bezproblémové komunikace mezi pojišťovnou a bankou. Dále poskytují materiálovou podporu, osobní podporu prodeje, motivaci zaměstnanců banky a celkovou vzájemnou důvěrou a spokojenost všech zúčastněných stran.

20 16 2 Produkty Kapitola druhá je věnována pojistným produktům, které jsou k dispozici na pobočkách Volksbank CZ. První část je zaměřena na členění a stručné seznámení s jednotlivými druhy a tarify pojištění. Také jsou uvedeny informace o vhodném využití konkrétních produktů v prostředí banky. Druhá část kapitoly se zabývá sledováním tříletého vývoje prodeje zmiňovaných skupin produktů. 2.1 Pojistné produkty Následující kapitola shrnuje poznatky a informace načerpané v praxi a studiem materiálů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. (dále jen VVP). Jedná se o všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, sazebníky a intranet VVP. Kapitola Pojistné produkty je věnována produktům, které nabízí VVP prostřednictvím Volksbank CZ. Obor pojišťovnictví je podle zákona o pojišťovnictví dělen do dvou odvětví a dále do několika skupin, jak již bylo podrobněji uvedeno v kapitole 1.2. Pro účely této práce však může být vytvořeno jednodušší členění vycházející z předmětu podnikání VVP: Upravené členění: Životní pojištění Pojištění riziková Pojištění rezervotvorná + důchodové pojištění Neživotní pojištění Cestovní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Úrazové pojištění

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více