Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?"

Transkript

1 MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY Tak, jak se nám na jaře vrací ptáci z teplých krajin, tak nám bůhví odkud vylézají vandalové a sprejeři. Začínají se množit zničené lavičky, odpadkové koše a ohyzdné nápisy se opět objevily na zámecké zdi a tentokrát i na zámeckém mostě. Je mi z toho smutno, když se na jedné straně snažíme, aby město bylo hezké, a na druhé straně se najde několik omezenců, kteří si své ego dokazují pod rouškou tmy ničením nebo hyzděním toho, co by mělo sloužit všem. Jakékoliv vylepšení vzhledu města stojí nemalé peníze a obnova zničených nebo poškozených věcí jsou zbytečně vynaložené prostředky, za které bychom mohli dále zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme. A tak, když to nejde po dobrém, přitvrdíme. Vytipovaná místa budou osazována fotopastmi, které budou operativně měnit místa umístění a jejich činnost, v krátkých časových intervalech vyhodnocována. Dále zastupitelé vyčlenili v rozpočtu města na tento rok částku ,- Kč na další rozšíření kamerového systému, čímž se dostane pod kontrolu další část města. Výstup z tohoto systému bude poskytnut i služebně státní policie. Zvýšený dohled městské policie se bude týkat i majitelů psů. Staré nešvary, jako jsou pobíhání psů bez vodítka a jejich venčení ve stylu, že zvířecího miláčka vypustím před dům, jsou na denním pořádku. Týká se to hlavně lokalit horního a dolního sídliště pod Ralskem, sídli -ště U nemocnice a uličky mezi ulicí Hvězdovskou a Sluneční. Většina psů je v současné době již očipována, takže není problém zjistit majitele. Psi, kteří čip mít nebudou, městská policie nekompromisně dopraví do útulku. Je mi líto, že dnešní okénko je takové zarputilé. Pevně doufám, že jmenovaná opatření se neminou účinkem a opět bude možné jenom chválit. František Kaiser, starosta města Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Průchod ulic Malá a Mírová Již několik let se město se snaží o zřízení dalšího propojení ulic Malá a Mírová v centru města. V současné době je funkční jediná spojnice ulic a to Poštovní ulicí. Vzhledem k poloze této ulice se jedná o ulici s okrajovým zájmem. Z tohoto důvodu se hledala možnost, jak obě ulice propojit alespoň pro pěší a cyklisty včetně parkoviště pro 22 osobních aut. Předmětem stavby je obnova veřejné plochy v proluce mezi domy čp. 143 a 149 v ulici Malá v Mimoni. V rámci projektu budou vybudovány dopravní plochy včetně parkoviště pro 22 osobních aut se dvěma místy pro imobilní občany. Součástí projektu je rovněž provedení chodníků, zpevněných ploch vjezdů ke stávajícím nemovitostem, rozšíření veřejného osvětlení, instalace výsuvných sloupků, vytvoření plochy pro umístění kontejnerů pro tříděný odpad a v neposlední řadě výsadba nové veřejné zeleně. Dopravní plochy sestávají z parkoviště s kapacitou 22 míst se šikmým stáním a z jednopruhových komunikací šířky 3,5 m se smíšeným provozem pěší a automobilové dopravy. Podél komunikace jsou navržena šikmá stání pod úhlem 60 stupňů šířky 2,9 m a délky 5,2 m. Ve střední části parkoviště je navržen chodník šířky 1,5 m ze zámkové dlažby, který je na straně do ulice Malé ukončen dlážděnou plochou pro umístění kontejnerů na tříděný odpad a na straně ke dvoru Policie ČR se větví směrem k průchodu a ke dvoru Policie ČR. Odvodnění plochy parkoviště a komunikace je navrženo do nové kanalizace, která bude napojena do stávající kanalizace ve správě SČVK a.s. Na plochu parkoviště s komunikací navazuje obslužná komunikace délky cca 25 m šířky 4,5 m, která se napojí na stávající plochu čp. 126, přes kterou bude zajištěn průchod do ulice Mírová. Komunikace bude ukončena výsuvnými sloupky, které zamezí vjezdu nepovolaných osob a vjezd bude povolen jen obyvatelům domu čp. 126 a zásobování. Součástí stavby je rozšíření veřejného osvětlení. Osvětlení bude realizováno ze stávající rozvodu v ulici Mírová z důvodu zamezení překopu celého uličního prostoru ulice Malá. Osvětlení bude zajištěno 4 sloupy veřejného osvětlení 2 ks 5 m a 2 ks 7 m. Součástí stavby měl být původně i parkovací automat, neboť žadatel uvažoval o jiném způsobu financování výstavby. Parkovací automat nebude realizován a nebude realizována ani související elektroinstalace. Na nezastavěných plochách budou realizovány sadové úpravy, které budou spočívat v ohumusování ploch, výsadbě 3 ks stromů a souvislých skupin nízkých keřů. Zbytky ploch budou osety travním semenem. Celkové náklady stavby jsou cca 1,6 mil. Kč, přičemž z rozpočtu města bude vynaložena částka 1,0 mil. Kč a zbývající náklady pokryje dotace z programu LEADER. Stavba bude zahájena začátkem května a měla by být dokončena nejpozději do poloviny července. Stavbu bude provádět firma INGSTAV Doksy s.r.o., která předložila nejlevnější nabídku. V souvislosti s touto stavbou Vás žádáme, abyste po dobu realizace stavby neparkovali na uvedené ploše a svá vozidla odstavili na např. na ploše parkoviště v Malé ulici, popř. v prostoru nám. 1. máje. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou o zahájení stavebních prací informováni informačním dopisem. Pavel Škubal, vedoucí Odboru rozvoje města 2

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Nařízení města Mimoň č. 2/2013: Tržní řád Rada města Mimoň se na svém zasedání dne 11. března 2013 usnesla vydat podle 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 11, 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Mimoň: Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem tohoto nařízení města (dále jen nařízení ) je stanovit podmínky, za kterých lze realizovat prodej zboží a poskytovat služby na území města Mimoň mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím 1) podle zvláštního zákona v tržnicích, na tržištích a tržních místech. (2) Tržnice a tržiště jsou zřizovány pro celoroční prodej zboží a poskytování služeb. K rozšiřování nabízených služeb a prodeje zboží se za obdobných podmínek příležitostně zřizují tržní místa. Čl. 2 Vymezení základních pojmů Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy: (1) Tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, který je v provozní době přístupným místem, kde se realizuje prodej, a poskytují služby na místech určených k tomuto účelu. Tento prostor umožňuje stanovit určitý počet prodejních míst a může být nebo je vybaven stánky, pulty, stolky a obdobnými zařízeními umístěnými na zemi, určenými pro prodej zboží nebo poskytování služeb. (2) Tržiště je volně přístupný vymezený prostor, kde se realizuje prodej zboží, a poskytují služby na prodejních místech určených k tomuto účelu. Tento prostor umožňuje stanovit určitý počet prodejních míst a může být nebo je vybaven stánky, pulty, stolky a obdobnými zařízeními umístěnými na zemi, určenými pro prodej zboží nebo poskytování služeb. (3) Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, konkrétně vymezené (adresou, umístěním, rozměry). Tržním místem je: a) předzahrádka, která je místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti, na němž jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rám- 2) ci živností hostinská činnost nebo pekařství, cukrář- 2) ství, je vybaveno odpovídajícím zařízením a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna; b) předsunuté prodejní místo, které je zřizováno jako prodejní zařízení bezprostředně u provozovny určené k prodeji zboží, na němž se realizuje prodej nebo poskytují služby ze stánků, pultů, stolků a jiných obdobných zařízení stejného sortimentu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna; c) prodejní místo, na kterém se realizuje prodej zboží nebo poskytují služby ze stánků, stolků, pultů a obdobných zařízení, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 1) kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona. (4) Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržnice, tržiště nebo tržního místa. (5) Pochůzkovým prodejem je oslovování zákazníků přímo na ulici, parkovišti či jiném veřejném prostranství za účelem nabízení, prodeje zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě. (6) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb bez před-chozí objednávky mimo veřejně přístupná místa v obytných prostorách např. v rodinných nebo bytových domech apod. Čl. 3 Místo pro prodej a poskytování služeb (1) Místa tržnic, tržišť a tržních míst jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto nařízení a č. 2 mapa. (2) Na jiných místech na území města, to znamená jak na pozemcích ve vlastnictví města, tak i na pozemcích v soukromém vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, včetně pozemků ve vlastnictví vlastníka přilehlé nemovitosti, nelze provozovat tržnice a tržiště. (3) Kapacita a přiměřená vybavenost se stanoví takto: a) kapacita jednotlivých tržnic a tržišť je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení; b) tržnice a tržiště musí být na vhodném, trvale viditelném místě označena jménem a příjmením, místem podnikání, či obchodní firmou a sídlem, identifikačním číslem provozovatele, v případě ustanovení správce jeho jménem a příjmením včetně telefonického spojení, dobou prodeje zboží a poskytování služeb, u tržnic a tržišť musí být rovněž vyvěšen tento tržní řád s plánkem; c) tržnice, tržiště a tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování na zpevněném povrchu. Čl. 4 Doba prodeje zboží a poskytování služeb (1) Tržnice a tržiště jsou provozovány po dobu celého roku. Doba prodeje a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 6:00 do 20:00 hodin. (2) Tržní místa jsou provozována po dobu celého roku nebo příležitostně s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb takto: a) předzahrádky mohou být provozovány po celý rok a doba prodeje a poskytování služeb je od 9.00 do hodin b) předsunutá prodejní místa jsou provozována maximálně v rozsahu prodejní doby provozoven, jejichž jsou součástí; c) prodejní místa jsou provozována příležitostně po celý rok v době od 6.00 do hodin. Čl. 5 Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a provozu na tržnicích, tržištích a tržních místech Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinni: a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a jejich okolí, míst pro prodej a i míst pro nakládku zboží a skladových prostor; b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo; c) k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená; d) motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, budou parkovat na nejbližších parkovištích. Čl. 6 Pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržnice, tržiště, tržního místa k zajištění jejich řádného provozu (1) Provozovatel tržnice i tržiště je povinen: a) umístit tento tržní řád, plánek tržnice, nebo tržiště, údaje o provozovateli tj. jméno a příjmení, místo podnikání nebo obchodní firmu, sídlo, IČO, jméno a příjmení správce (pokud je ustanoven) včetně tel. spojení na vhodném, trvale viditelném místě; b) trvale a viditelně číselně označit provozovny; (pokračování na následující straně...) 3

4 (pokračování na následující straně...) CO VÁS ZAJÍMÁ... Nařízení města Mimoň č. 2/2013: Tržní řád c) stanovit režim pravidelného úklidu zařízení a všech prostor; d) vymezit prostor k ukládání odpadků i obalů a zajistit vybavenost dostatečným množstvím nádob na odpad, jeho pravidelný odvoz a likvidaci; e) vést aktuální evidenci (seznam) prodejců a poskytovatelů služeb; f) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení; g) vytvořit předpoklady pro splnění veterinárních podmínek prodejci v případě prodeje živých zvířat, zvěřiny a živých ryb včetně určení vhodného místa. (2) Pro provozovatele tržního místa, předzahrádky a předsunutého prodejního místa platí odst. 1 písm. d) a g) tohoto článku. Čl. 7 Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží 3) pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na kamelotský prodej tisku, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek, na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb, na prodej zboží a poskytování služeb organizované provozovateli obchodních řetězců na jejich vlastních pozemcích charakteru ostatní plocha nebo parkoviště. Čl. 8 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb Na území města Mimoně se zakazuje provozovat: a) pochůzkový prodej s výjimkou jeho provozování ve sportovních zařízeních a otevřených koupalištích k tomu účelu určených kolaudačním rozhodnutím podle zvlášt- 1) ního předpisu ; b) podomní prodej uvedený v článku 2, odst. 6 tohoto nařízení. Čl. 9 Závěrečná ustanovení Toto nařízení se vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích majících charakter stavby dle zvláštního zákona1) s výjimkou ustanovení článku 3 a 4. Čl. 10 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení tj ) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3) 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 k nařízení města Mimoň č. 2/ ) Tržiště: nám. 1. máje pozemek č m 2) Tržiště: Mírová ulice pozemek č ) Tržiště: autobusové nádraží (3000m ) 4) Na celém území města Mimoň lze provozovat předzahrádky a předsunutá prodejní místa. Čištění řeky Ploučnice Ahoj kamarádi, v sobotu 11. května 2013 proběhne každoroční čištění řeky Ploučnice za finanční pomoci Libereckého kraje, Povodí Ohře, města Mimoně, společnosti RPW s.r.o. a Meandry Ploučnice o.s.. Dětská organizace VÝŘI Stráž pod Ralskem bude čistit Ploučnici ze Stráže pod Ralskem k mostu v Mimoni. Ostatní dobrovolníci budou čistit Ploučnici z Mimoně na Boreček. Sejdeme se v u loděnice v Nádražní ulici v Mimoni a zde budeme rozděleni na jednotlivé úseky z Mimoně na Boreček. Připravujeme pro vás studené svačiny na vodu a teplé občerstvení na Boreček. V případě vašeho zájmu nám napište krátký o účasti, abychom měli občerstvení pro všechny účastníky. Všem účastníkům předem děkuji. Petr Krejbich Více na: Přijďte na dětské dopravní hřiště! Českolipské dětské dopravní hřiště bude v provozu i během květnového státního svátku Dne vítězství. Na 8. května je zde totiž od 14 do 18 hodin připraven pestrý program pořádaný v České Lípě v rámci Týdne bezpečnosti. Tuto akci zaměřenou na ochranu chodců v silničním provozu organizuje především pro rodiče s dětmi Městská policie Česká Lípa a Tým silniční bezpečnosti společně s Týmem výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA auto. Pro malé i velké návštěvníky bude připraven zábavný program, v rámci kterého získají příchozí zejména spoustu dobrých rad a ukázek, jak by se měl chodec v hustém provozu chránit a chovat. Zdroj: 4 Závod je i pro veřejnost všech kategorií vodácký materiál zapůjčíme! Poděkování Klub seniorů Klub seniorů v Mimoni děkuje podnikateli p. J. Lochmanovi z Mimoně za finanční pomoc při organizování akcí pro seniory. Též děkuje manželům Vaňkovým z papírnictví v Mimoni za drobné dárky. Za výbor Klubu seniorů E. Skálová

5 CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Rady města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje znění smlouvy o dílo na zakázku výměna oken a dveří v bytovém domě Ploužnice s firmou J plus L Okna s.r.o., se sídlem Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČO : Rada města Mimoň odkládá projednání záměru České spořitelny s prodloužením nájemní smlouvy, úpravami pobočky a vrácení části nepotřebných prostor na příští jednání rady města Rada města Mimoň schválila ukončení nájemní smlouvy 06/2004 k na pronájem části p.č. 540 v k.ú. Mimoň, který měl pronajatý p. Pulec, Hřebčín Mimoň. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč žákům 4. A Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň v zastoupení V. V., bytem Mimoň na zajištění programu na maturitním plese a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí daru. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: a) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z 3419 ve výši 120 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, Letná 284, Mimoň, IČ , na úhradu nákladů spojených s celoroční činností mládežnických družstev v r (doprava, úhrada odměn rozhodčím a trenérům, vklady do turnajů, pronájmy, nákup sportovních potřeb) b) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z 3419 ve výši 450 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, Letná 284, Mimoň, IČ , na úhradu nákladů spojených s činností v r provoz a údržba (energie, služby, oprava a údržba + materiál na opravy a údržbu, pohonné hmoty) a zároveň schvaluje v souladu se směrnicí zastupitelstva města Mimoň č. 10/ Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Mimoň, článek III., odstavec 3.2., TJ Jiskra Mimoň výjimku z písmene c) a e), a to na úhradu mzdových nákladů na správce objektu a úhradu leasingu sekačky. c) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z 3419 ve výši 150 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, Letná 284, Mimoň, IČ , na ú- hradu nákladů spojených s dopravou na utkání a turnaje v r a ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotací. Rada města Mimoň, v souladu s 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s podáním žádosti na obecní úřad s rozšířenou působností - Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování, o výkon přenesené působnosti ve věcech územního plánování pro správní území města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu MMR - Regenerace panelových sídlišť pro projekt RPS - Mimoň, Regenerace panelového sídliště pod Ralskem I. etapa, část C a D na rok 2013 dle přílohy č. 1 k této důvodové zprávě se spoluúčastí města Kč. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany ze dne s městem Ralsko. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň doplňuje své usnesení č. Z13/16, a to ve smyslu rozšíření využití prostředků získaných z hazardu o oblast sociální. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet na r takto: Celkové příjmy rozpočtu ve výši: Kč Financování ve výši: Kč Celkové zdroje ve výši: Kč Běžné výdaje ve výši: Kč Kapitálové výdaje ve výši: Kč Celkové výdaje ve výši: Kč Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň pravomoc stanovit v rámci schválených závazných Poděkování Centrum pro seniory Již několik let navštěvuji téměř všechny akce, které se konají v Centru pro seniory. Jejich každoměsíční akce typu - velikonoční posezení, masopustní rej, promítání cestovních dokumentů s p. Pipalem, díky kterému scestujeme celý svět, dále vánoční besídky a v neposlední řadě nejoblíbenější akce a tou je letní grilování. Chtěla bych poděkovat vedení centra, což je p. Pražáková Lucie a p. Svobodová Lída za jejich ochotu a obětavost splnit nám jakékoliv přání, během akcí nás obsluhují s milým úsměvem, popovídají si s námi a nic pro ně není problém. V centru můžeme hrát ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace. Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) nebo c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné ú- hrady. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků, dotací, a finančních výpomocí dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat smlouvy po předchozím schválení radou města. také karty, což někteří z nás využívají, také je k dispozici internet, který bychom rádi využívali, ale vzhledem k nefunkčnosti počítače jej využívat nejde. Je to škoda, protože jsme absolvovali v centru školení na počítače a chtěli bychom naše znalosti rozšiřovat, což nejde. Dříve jsem také navštěvovala cvičení na míčích, které je 2x týdně, dnes mi to můj zdravotní stav již nedovoluje. Jsem ráda, že centrum pro seniory v Mimoni funguje a jde vidět, že Mimoň má touto cestou zájem o seniory. Přeji vedení centra, aby nadále fungovalo tak precizně a s láskou jako donynějška. S úctou návštěvnice Centra pro seniory 5

6 CO VÁS ZAJÍMÁ... Rozpočet města Mimoň na r Financování Změna stavu krátkodobých účtů Uhrazené splátky dlouhod. přij. Půjček Kontokorent Saldo příjmů a výdajů Příjmy Výdaje PŘÍJMY Příjmy daňové: Daň z příjmů FO Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výd. Činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. PF Poplatek ze psů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výh. hrací přístrojů Poplatek za znečišťování ovzduší... 1 Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Celkem Příjmy - dotace Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR Ostatní neinv. transfery ze SR Neinvestiční transf. ze SR Neinvestiční přijaté transf.od obcí Neinv. transfery od krajů Neinv.přij.transf.od regionálních rad Celkem Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje majetkových podílů Celkem Příjmy nedaňové: Splátky půjček od podnik. Subjektů Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ost. záležitosti těž. průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠ a MŠ Pod Ralskem Filmová tvorba Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunál. služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunál. odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výd. z fin. operací Celkem Příjmy (souhrn): Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Příjmy dotace Celkem ROZPOČET FONDŮ Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo... 0 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo Rozpočet Sociálního fondu Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo

7 CO VÁS ZAJÍMÁ... VÝDAJE Běžné výdaje: Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. Plodin Rybářství... 2 Vnitřní obchod veřejné záchody Cestovní ruch infocentrum Ostatní komunikace chodníky Silnice Provoz veř. silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v krajině v zem. krajině Meteorologie... 2 Základní školy Gymnázia Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova hodnot místní kultury Rozhlas a televize Ost. zál. sdělovacích prostředků Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Sběr a svoz kom. odpadu Využívání a zneškodňování komun. Odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. Obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. Bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ost.správa v obl.hosp.opatř.pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Volby prezidenta republiky Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Obecné příjmy a výdaje z finan. Operací Finanční vypořádání min. Let Ostatní finanční operace jinde nezařazené Celkem Kapitálové výdaje Humanizace - smluvně dohodnutý další podíl ul. Lužická předláždění Vrchlického - chodník a komunikace Infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr Regenerace Sídliště pod Ralskem Parkoviště Malá ul. + průchod Malá-Mírová Rozšíření komunikací na Letné Komunikace Polní Komunikace Luční Navazující ulice a chodníky na humanizaci Parkoviště pod Julinkou ZŠ pod Ralskem - rekonstrukce venkovní sportoviště ZŠ Pod Ralskem - splátka tepelná čerpadla ZŠ Mírová tělocvična Odvětrání tělocvična Letná Vitríny do muzea Finanční výpomoc TJ Jiskra VO - Pod Křížovým Vrchem Rozšíření veř. osvětlení u kostela Věcná břemena Výkupy pozemků a staveb Kamerový systém I. Etapa Traktor, kabina, sekačka, auto, sněhový zametač Pozemky a nemovitosti - odkup od Mijany s. r. o. pro přísp.org. Zahradnictví Mimoň Dětské hřiště Sokolka Koupaliště - soc. zařízení PD, ÚŘ +SP Infrastruktura pro koupaliště Zámecký park a zámecký rybník Vybavení pro zpracování zeleně, kompostéry a nádoby na bioodpady Nákup kopírky na stavební úřad Celkem Výdaje (souhrn): Výdaje běžné Výdaje kapitálové Celkem (Všechna čísla jsou v tis. Kč, podrobnější údaje získáte na finančním odboru MěÚ) Fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory vyhlásila již třetí ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo zašle papírově i em fotografie s tématikou Jizerských hor. Jeden autor může zaslat maximálně čtyři snímky a to až do , kdy je uzávěrka. Následně všechny fotografie zhodnotí odborná porota a vybrané snímky poputují na podzimní výstavu, kde se představí veřejnosti. Z těch nejlepších bude sestaven kalendář na rok Zároveň bude na internetu probíhat i hlasování široké veřejnosti. Na autory vítězných fotografií čekají hodnotné ceny a knihy o Jizerských horách. Výtěžek z výstavy a prodeje kalendářů bude využit na projekt výsadeb původních druhů dřevin v Jizerských horách. Podrobnosti o soutěži naleznete v přiloženém vyhlášení a na webových stránkách nadace 7

8 OZNÁMENÍ Zápisy do mateřských škol Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2013/2014 se koná 7. května 2013 od do hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ). Zápisu se mohou zúčastnit děti starší 2 let. Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Zápis dětí do MŠ Eliášova se bude konat 7. května 2013 od do hod. v budově MŠ Eliášova. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoci s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, dne 9. května 2013 od 10 do 12 hod. v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob Sbírka použitého šatstva Vyhlašuje občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Mimoň. Sbíráme: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 2 Látky (minimálně 1m, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv - veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech 13. a 15. května 2013 od 8.00 do hod. Místo sběru: dvůr Městského úřadu Mimoň Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Kontakt pro případné dotazy: MěÚ Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí - tel , Pozvánka Klubu seniorů v Mimoni Zveme Vás na společenskou zábavu ke Dni matek, která se bude konat v úterý 14. května 2013 od hod. v Domě kultury Ralsko v Mimoni. K tanci i poslechu hraje p. Měkota. Srdečně zve E. Skálová Květinový den (Český den proti rakovině) Termín: Již 11 let pro vás mimoňské děti (skauti i děti z Vážky) obstarávají kytičky, které leckomu udělají radost nejen krásou, ale hlavně skvělým pocitem z vykonaného dobrého skutku. Výtěžek z jejich prodeje odchází na konto Ligy proti rakovině, tedy na dobrou věc. A tak prosíme - kupujte si od dětí kytičky v tento den a ne v jiný, buďte na ně hodní, vždyť děti to dělají hlavně pro dobrý pocit a pro vás. Květinový den (Český den proti rakovině) Termín: Již 11 let pro vás mimoňské děti (skauti i děti z Vážky) obstarávají kytičky, které leckomu udělají radost nejen krásou, ale hlavně skvělým pocitem z vykonaného dobrého skutku. Výtěžek z jejich prodeje odchází na konto Ligy proti rakovině, tedy na dobrou věc. A tak prosíme - kupujte si od dětí kytičky v tento den a ne v jiný, buďte na ně hodní, vždyť děti to dělají hlavně pro dobrý pocit a pro vás. POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Jste senior či osoba se zdravotním postižením a potřebujete pomoc v sociálních službách? Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní: , (středa) od 8.00 do hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat na nám. 1. máje v pátek 17. května Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání zastupitelstva je stanoveno na čtvrtek 23. května 2013 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Vítání občánků Matrika Městského úřadu Mimoň oznamuje tímto rodičům nově narozených dětí, aby se, pokud mají zájem se zúčastnit slavnostního obřadu Vítání občánků v obřadní síni na Městském úřadu v Mimoni, dostavili na matriku a předložili rodný list dítěte. Slavnostní obřad se uskuteční při nahlášení alespoň 8 dětí. Upozornění pro řidiče k objízdné trase v Jablonném v Podještědí V souvislosti s opravou mostu v Jablonném v Podještědí na silnici II/270 dochází k výraznému dopravnímu omezení vjezdu pro veškerou dopravu do města Jablonné v Podještědí. Objízdné trasy jsou avizovány ze strany od Mimoně, České Lípy, Nového Boru a Liberce. Žádáme řidiče, aby respektovali instalovaná dopravní označení na příjezdových komunikacích a vyhnuli se tím komplikacím. Dopravní omezení se předpokládá do 30. září Mapy objízdných tras naleznete na Pozvánka ze ZUŠ * Koncert ke Dni matek v sál ZUŠ * ZUŠ TOUR koncert žáků ze ZUŠ okresu 00 Česká Lípa sál ZUŠ * Absolventský večer - budova ZUŠ od 17 hodin 8

9 DŮM KULTURY RALSKO VÁS ZVE NA: Májová tancovačka Sobota 4. května 2013 od do Hraje MINI BAND z Mostu. Vstupné 100 Kč. Předprodej jen v městské knihovně (na výběr stoly). Taneční zábava pro seniory Středa 15. května 2013 od h. Vstupné 40 Kč. K tanci i poslechu hraje VIVASONG. KULTURA Pozvánky do Městského muzea Výstava: Oleje a akvarely Mimoně i odjinud Výstava obrazů amatérského malíře pana Miroslava Sádovského. Slavnostní zahájení výstavy proběhne vernisáží v sobotu od 15 hod. Výstava bude k vidění v Městském muzeu od do Beseda: Historie a současnost našeho domova Přijměte pozvání na další pokračování přednášek s besedou do prostor Městského muzea. Besedy povedou Mgr. Emilie Ráčková a Ing. Jiří Šťastný. Termíny: úterý od 17 hod. úterý od 17 hod. Beseda: Ruční práce patchwork V pátek od hod. se v Městském muzeu v Mimoni koná beseda na téma ručních prací zhotovených metodou šitého patchworku. Přednášet a prakticky ukazovat bude paní Kateřina Dvořáková. Muzejní noc 2013 Již podruhé se Městské muzeum v Mimoni zúčastní Festivalu muzejních nocí Muzejní noc proběhne dne Těšit se můžete na dvě netradiční noční prohlídky muzea s průvodcem p. Šťastným. První prohlídka začne v hod., druhá v hod. Vyhodnocení velikonoční soutěže V Městském muzeu proběhla od do soutěž v hledání vajíček, která byla různě ukrytá mezi expozicí ve všech prostorách muzea. Celkem se soutěže zúčastnilo 24 dospělých a 14 dětí. Ve středu proběhlo losování 3 výherců v kategorii dospělých a dětí. Slavnostní předání cen proběhlo od 15 hod. v Městském muzeu. Ceny předal pan starosta František Kaiser. Informace V souvislosti s pořádáním mimořádných trhů v rámci oslav Dnů města 22. června 2013 na náměstí 1. máje byly na web. stránkách města v rubrice Nepřehlédněte zveřejněny informace pro prodejce (přihláška a podmínky). Všem výhercům srdečně blahopřejeme a ostatním přejeme hodně štěstí při dalších soutěžních akcích v muzeu. 9

10 HISTORIE Mimoňská kapitola na českolipské výstavě Po loňské úspěšné výstavě výtvarného umění v Žitavě, Tváře a postavy, ze sbírek portrétů tamního muzea, vznikla obdobně laděná výstava k výročí liberecké galerie a na ni zcela volně navázala výstava v České Lípě. V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě se od března do 8. května konala výstava Tváře a postavy z fotografických ateliérů. Zavedla návštěvníky do poslední třetiny 19. století. Vedle ateliéru českolipských byla zde i kapitola věnovaná Mimoni. Ve sbírce českolipského muzea je kolekce ateliérových snímků prvního profesionálního fotografa v Mimoni Severina Linkeho. Svou činnost zahájil kolem roku V té době se nepořizovaly snímky pro průkazy a cestovní pasy. Tak řečený pasport obsahoval rubriky, které popisovaly tvar obličeje, očí a nosu a opatření tohoto dokumentu snímkem se vyžadovalo až na začátku 20. století. Lidé se nechávali portrétovat, aby své snímky dali na památku bližním a známým. Tak se dostávaly do alb a obrázky z jednoho ateliéru se mohly rozšířit i po celé Evropě. Linke zahájil svou činnost před rokem Zachovaly se a na výstavě byly předvedeny např. vizitky faráře Gürbicha ze Svébořic a aktivního mimoňského arciděkana Würfela. Nechyběl zde ani zástupce mimoňského měšťanstva tapetář Josef Weiss. O osobě fotografa zatím celkem mnoho nevíme. Podobně jako o prvních profesionálních fotografech českolipských. Lze se domnívat, že existuje příbuzenský vztah mezi ním a Ing. Friedrichem Linkem, známým budovatelem železnic, který se významným způsobem podílel na prosazení připojení Mimoně k dálkovému železničnímu spojení z Teplic do Liberce. Zcela jedinečnou postavou z doby počátků fotografie v Mimoni byl Eduard Albert Heide. Nejstarší na Českolipsku, který své vizitkové obrázky značil slovem amateur. Byl synem zdejšího daňového výběrčího a fotografovat začal patrně v sedmdesátých letech 19. století. Zřídil si také improvizovaný ateliér a v něm vytvářel obrázky vynikající rozverností póz a životností jednotlivých postav. Na výstavě byl nejen důstojně se tvářící pan daňový výběrčí Heide, ale i jeho dcery zaujaté hrou v šachy. Fotografoval i různé postavičky a chasníky ze záliby v kuriózní osůbky. Rád bych se zmínil ještě o několika snímcích, které na výstavě nebyly. Od neznámého fotografa pochází portrét obecního bubeníka a další zachycující tři staré postiliony z Mimoně. Obrázky byly kdysi vystaveny v mimoňském muzeu. Kolekce snímků z města ve formátu vizitek patrně měla svého autora vyznačeného na zadní straně kartonu. Ta byla bohužel přelepena při vystavování v mimoňském muzeu před téměř osmdesáti lety. Obrázky jsou již značně vybledlé. Zachycují ulice, náměstí a zámek a Boží hrob v šedesátých letech 19. století. Mimoň měla velmi výraznou podobu klasicistního městečka patrových domů. Tato podoba se již prakticky vytratila. Odhalování dávných podob města je proces složitý, náročný a pomalý. V tomto směru je právě dobré vyzvednout velký přínos knihy Uličník Mimoně, která dává solidní základ pro místopisnou historickou práci. Ladislav Smejkal Vlastivědná vycházka po zaniklých (i současných) hospodách Mimoně konaná dne Na nám. 1. máje ve 13 hodin se nás sešlo 41 dvounohých a 4 čtyřnozí zájemci o tuto akci. Mezi účastníky bylo i několik hostů z krajin blízkých (Žandov, Děčín), ale i dalekých (Lysá n. Labem, Brno). Tradičně se vycházky zúčastnil pan ing. Polakovič ze sdružení Náhlov. Počasí nám celkem přálo, bylo polojasno, teplota asi 7 C, bezvětří. Celý okruh jsme prošli za necelé 3 hodiny. Ke konci pak již bylo dost zima a znovu jsme si uvědomili, jak je důležité se na takovéto výšlapy dobře obléci. Vedení se ujal pan ing. Šťastný v zastoupení pana Honse, který se omluvil, avšak postoupil obsáhlý materiál, za který mu patří velký dík. Toho jsme se také celou cestu drželi a pan Šťastný nás s obsahem seznamoval velmi podrobně. Tuto brožuru měla k dispozici většina přítomných účastníků a během cesty měla možnost do ní nahlížet a porovnávat skutečnost s dobovými obrázky. Vyšli jsme z náměstí 1. máje, procházeli městem a se zájmem naslouchali zajímavostem, o kterých mnozí z nás neměli ani ponětí. Na náměstí Čsl. armády se na nás dokonce na chvíli podívalo sluníčko, zahřívalo nás svými jarními paprsky a hned bylo příjemněji. Poté, co jsme dorazili na Tyršovo náměstí, jsme se odebrali do Dřevěnky doplnit energii k další cestě a ohřát se. Káva přišla jistě každému vhod a při tom jsme dále naslouchali výkladu. Padlo tam i v průběhu cesty mnoho dotazů a vedly se diskuze na téma mimoňské hostince, domy a jejich obyvatelé. Další cesta nás zavedla na nejzazší bod naší procházky - ke Starému nádraží, odtud jsme se vraceli zpět městem k Božímu hrobu, odkud byly vidět poslední dva domy bývalých hostinců v Lužické ulici. Zde jsme naše putování ukončili. Nestačila jsem počítat, kolik vlastně v průběhu staletí v Mimoni fungovalo hostinců a pivnic. Dle materiálu zpracovaného panem Honsem jich bylo asi 61, k tomu 2 pivovary a 3 palírny. Jsem ráda - a myslím, že nejsem sama - že jsem absolvovala tuto náročnou vycházku a opět si trochu rozšířila své vědomosti o historii našeho města v trochu jiném oboru. Samozřejmě děkuji jejím organizátorům a těším se na další podobně zajímavé akce. Ing. Pánková Naďa 10

11 Nové knihy Pohádka (Bengtsson) - Otec a syn žijí bez identity, v atmosféře napětí, v realitě chudého bydlení a nuzného jídla. Základním pravidlem je být ostražitý. Dalším pravidlem je s nikým se moc nebavit.neustále putují, stěhují se z místa na místo. Otec střídá zaměstnání, chlapec střídá pokoje. Otec ho rituálně zasvěcuje - předávané životní zkušenosti nahrazují oficiální školní docházku. Kým doopravdy byl jeho otec, co udělal tak strašného a proč se musí skrývat. Domácí likéry: aromatické, sladké, neodolatelné (Daiber) - Máte rádi vaječný koňak, ořechový, višňový, mátový či bezový likér? Kniha pro všechny, kdo si rádi dají stopku něčeho dobrého a navíc z vlastní výroby a s použitím vlastních přísad. V knize se čtenář seznámí s 30 recepty na velmi chutné a oblíbené domácí likéry, které se vyrábějí s použitím ovoce, koření či smetany. Bezpečnost dětí na internetu (Eckertová, Dočekal) - Průvodce obsahuje deset tematických okruhů - potíží, které se týkají každého uživatele počítače či mobilního telefonu s přístupem na Internet. Najdete v něm skutečné příběhy ze života a reálné situace. Poskytuje praktické rady: jak problémům předejít a jak je řešit, pokud nastanou. Doporučuje postupy a návody, kontakty na pomáhající pracoviště, tipy na vhodný software, odkazy na další zdroje informací. Při čtení navíc nebudete potřebovat žádné speciální znalosti. Sestavte si rodokmen: pátráme po svých předcích (Lednická) - Kniha vysvětluje základní postupy a pojmy, využívané v genealogii, obsae popis pramenů, které najdete přímo v archivech, a také materiálů dostupných na internetu. Autorka díky zkušenostem s pátráním po vlastních předcích čtivou formou přibližuje, co obnáší sestavování rodokmenu a psaní rodinné kroniky. Na konkrétních příkladech čtenáři ukazuje, jak při hledání rodinných kořenů postupovat, jaké nástrahy na něj při výzkumu čekají a jak je překonávat. Rozhodující bitvy: 52 bitev, které změnily svět od Salaminy k válce v Perském zálivu (Regan) - Podnětná a živě napsaná zpráva o 52 bitvách, které změnily běh dějin, od řeckého vítězství nad Peršany u Salamíny v roce 480 př. n. l., až po operaci Pouštní bouře a její následky. S pomocí velkého množství map a ilustrací autor zkoumá nejen KNIHOVNA Nejste náhodou dlužníkem knihovny? Městský úřad Mimoň obdržel od Okresního soudu v České Lípě první rozsudek, kterým umožňuje vymoci od čtenáře náhradu za knihy, které nám dluží. Jak k tomu došlo? Na začátku je potřeba si uvědomit, že současný systém půjčování knih je nastavený tak, aby ochránil fond městské knihovny, který je majetkem provozovatele - tedy města Mimoň. Každý čtenář při půjčování podepisuje přihlášku s prohlášením, že si je vědom, že má dodržovat knihovní řád, který jasně stanoví lhůty pro vracení knih a případné pokuty při nedodržení těchto lhůt. Proto se tisknou a podepisují potvrzení o výpůjčkách, kde jsou vypůjčené dokumenty a lhůty na jejich vrácení uvedeny. Přesto se najdou čtenáři, kteří knihy včas nevracejí a nereagují ani na jednu ze tří upomínek, které ještě vystavuje a rozesílá knihovna. Samozřejmě, že se může stát, že člověk onemocní, nebo knihu ztratí apod. Ale v tomto případě je důležité s knihovnou komunikovat. Přijít uhradit dlužnou částku za pozdní vrácení knihy, případně se domluvit na náhradě ztracených či poškozených knih. Pokud však k tomu nedojde a ani po odeslání 3. doporučené upomínky, předáváme finančnímu odboru MěÚ Mimoň pokyn k fakturaci dlužných knih včetně penále. Finanční odbor vystaví fakturu. Čtenář má ještě šanci jejím uhrazením vyrovnat dlužné pohledávky. Knihovna tím sice přijde o knihy, které musí opět do fondu koupit, ale aspoň je zde nějaká náhrada. Pokud ale čtenář nereaguje ani na upomínky faktury, nezbývá nic jiného, než podat k soudu žalobu o zaplacení dlužné částky a následně, neuhradí-li dluh ani po jednání u soudu, návrh na exekuci. Je to velice nákladná záležitost a čtenáři se jeho laxní přístup pořádně prodraží. V tomto prvním případě činila částka za nevrácené knihy cca 1500 Kč a díky soudnímu řízení se vyšplhala na cca 8000 Kč. Pokud dotyčný částku ani teď nezaplatí, navýší se mu ještě vymáhaná částka o náklady na exekuční řízení, což může činit klidně i dalších několik tisíc korun. Takové konce našich knih však nevidíme rádi a proto doufáme, že se jednalo o ojedinělý případ. I když, kdo ví, vyfakturovaných pohledávek z poslední doby opět přibylo. Snad tito čtenáři najdou cestu do knihovny nebo na úřad dříve, než budou vyzváni k cestě na soud Není ale zbytečné nechat dojít věci až tak daleko? Ing. Helena Jakešová, vedoucí knihovny historické pozadí a následky každé z bitev, ale dramatickým způsobem popisuje také průběh bojů, analyzuje taktiku a podává charakteristiky nejvýznamnějších velitelů i použitých zbraní. S jaguárem v posteli: v srdci pralesa se štětcem a mačetou (Dungel) - Do Jižní Ameriky se malíř Jan Dungel vypravil poprvé roku 1992 a od té doby se do oblasti kolem řeky Orinoko neustále vrací. Kniha vznikla na základě deníků, do nichž si autor pečlivě zaznamenává události každého dne, příběhy všední i dramatické, ale také postřehy sociální a zážitky hluboce vnitřní, duchovní. Vše bohatě fotograficky dokumentováno; a pochopitelně - brilantní portréty cizokrajných zvířat. Vyhlášení výsledků jarní pohádkové soutěže Znáte české pohádky? V naší knihovně jsme v březnu vyhlásili jarní pohádkovou soutěž pro děti od 6 do 15 let. Z odevzdaných soutěžních lístků jsme vylosovali tři výherce, kteří odpověděli správně na všech deset otázek. Jsou to: Miroslava Perutková - 11 let, Tereza Blaščáková - 9 let a Emma Kulhánková - 7 let. Výhercům gratulujeme a sladká odměna je nemine :). 11

12 RŮZNÉ Oslavy osvobození Dne v hodin položíme na hřbitově v Mimoni u památníku rudoarmějce květiny, jako vyjádření vzpomínek a vděku na ty, kteří padli v boji proti německému nacismu. Zveme občany, aby se k vzpomínkové akci připojili. Dne od hodin se na Národním hřbitově v Terezíně koná Terezínská tryzna (dříve Mírová slavnost) k uctění umučených obětí německého nacismu. Svaz bojovníků a legionáři vás zvou k účasti. Doprava autobusem je zadarmo. Zájemci volejte na číslo Zdeňka Ludky, tel Miroslav Schleier 12

13 RŮZNÉ První studenti z Ingolstadtu v Mimoni Ve dnech 13. až 20. dubna 2013 se uskutečnil první výměnný pobyt studentů mezi Gymnáziem Mimoň a Wirtschaftsschule Ingolstad. Tentokrát navštívili němečtí studenti a dva jejich pedagogové Mimoň, začátkem října vyjedou čeští studenti do Ingolstadtu. Program na celý týden připravili se studenty vyučující Mgr. Petra Maslenová a Mgr. Martin Kuba. Hlavním cílem výměnného pobytu, který se uskutečnil na základě přátelské dohody ředitelství obou škol a představitelů Heimatkreis Niemes, je poznání sousední země, a to očima, které nejsou zatíženy historickými předsudky. Výsledkem jsou prezentace pojednávající o třech oblastech: o historii, současnosti (se zaměřením na obchod a průmysl) a o přírodě dané oblasti. Součástí programu byla rovněž prohlídka Mimoně s výkladem Ing. Jiřího Šťastného, setkání s historikem Osvaldem Honsem, uskutečnily se exkurze do Prahy, do sklářské školy v Novém Boru, do Českého ráje a do muzea mladoboleslavské továrny Škoda. V rámci mimořádné návštěvy České republiky došlo i k setkání s Ing. Pavlem Hoffmannem, který jako dítě přežil koncentrační tábor a jehož rodina z Mimoně pochází. Škola v Ingolstadtu je již druhou německou školou, se kterou Gymnázium Mimoň navázalo spolupráci. Výměnné pobyty studentů naše škola realizuje kromě saského Werner-von- Siemens-Gymnasium Großenhain také se švýcarskou Kantonschule Wil. Během výměnných pobytů studenti aktivně využívají své cizojazyčné dovednosti, poznávají kulturu a životní styl jiné země. Je mimořádnou zásluhou města Mimoň, že takovéto výměnné pobyty podporuje. Za tuto podporu, jež pomáhá vytvářet dobré jméno města Mimoň nejen u nás, ale v zahraničí, jménem žáků a jejich rodičů děkujeme! Emilie Ráčková Výsledky taneční soutěže Mimoňský střevíček Pořádala Taneční škola Duha v Domě kultury Ralsko - Mimoň Amatérská liga SUT Děti 1 - kombinace 1. Čermák Tomáš + Országová Žofie - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 2. Vápeník Šimon + Hrybová Pavla - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 3. Anaškin Ignát + Vondřejcová Sára - Praha (CZ) TŠ Vavruška Amatérská liga SUT Děti 2 kombinace 1. Gluškov Alex + Zástavová Alice - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 2. Růžička Igor + Hadrovská Adéla - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 3. Frydrych Lukáš + Macháčná Aneta - Jičín (CZ) TK KZMJ Amatérská liga SUT Junioři - ST 1. Tvrdík Roman + Hanušová Tereza - Kutná Hora (CZ) TK TŠ Novákovi 2. Rychtera Jan + Vítková Anastázie - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 3. Chmel Filip + Filounková Petra - Jaroměř (CZ) TAK Dance PROGRAM: 15:00 h. Slavnostní otevření a představení jezdecké stezky u úvaziště pro koně na fotbalovém hřišti ve Velkém Grunově. Občerstvení, hry pro děti, dílna na výrobu koníka na tyči, možnost svezení se po části stezky bryčkou taženou koňmi. Ukázka spřednáškou: Vztah koně a člověka představení práce a výcviku koní. 15:30 h. Průvod jezdců na koních a pěších návštěvníků po části koňské stezky na vyhlídku. Amatérská liga SUT Junioři LA 1. Chmel Filip + Filounková Petra - Jaroměř (CZ) TAK Dance 2. Tvrdík Roman + Hanušová Tereza - Kutná Hora (CZ) TK TŠ Novákovi 3. Rychtera Jan + Vítková Anastázie - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA Amatérská liga SUT Mládež ST 1. Rychtera Jan + Vítková Anastázie - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 2. Truneček Vojtěch Adam + Vašíčková Lucie - Mladá Boleslav (CZ) TŠ manželů Stinkových 3. Ježdík Marek + Kolčová Kateřina - Nový Bor (CZ) DTK Boráček Amatérská liga SUT Mládež LA 1. Chmel Filip + Filounková Petra - Jaroměř (CZ) TAK Dance 2. Rychtera Jan + Vítková Anastázie - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 3. Truneček Vojtěch Adam + Vašíčková Lucie - Mladá Boleslav (CZ) TŠ manželů Stinkových Amatérská liga SUT Senioři 1 ST 1. Rychtera Luboš + Rychterová Lenka - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 2. Černík Vladimír + Huňáčková Petra - Most (CZ) Most 3. Lusk Karel + Lusková Lenka - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA Amatérská liga SUT Senioři 1 LA 1. Porkert Vladislav + Hykšová Lucie - Kolín (CZ) Atus Duende 2. Rychtera Luboš + Rychterová Lenka - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 3. Lusk Karel + Lusková Lenka - Česká Lípa (CZ) TŠ DUHA 13

14 Tip na výlet Výlety za pohádkovými a filmovými místy v našem regionu - Český ráj Kde jinde by se měly natáčet pohádky, než na hradech a zámcích. Přestože jsme většinu z těchto pohádek viděli třeba i několikrát, často si vůbec neuvědomíme, že některé scény byly natáčeny právě na tom a tom hradě či zámku. Pojďme si tedy na toto téma udělat malou exkurzi po hradech, zámcích, ale i dalších místech, která filmaře zaujala. Začněme u jedné hodně staré, ale stále velmi oblíbené. Pohádka Pyšná princezna se sice z větší části točila v jižních Čechách, ale některé scény této pohádky se natáčely i v našem regionu. Ve chvíli, kdy je princ Miroslav s princeznou Krasomilou na útěku, ukrývá se na Panské skále u Kamenického Šenova. V okolí Jetřichovic se zase odehrály scény s uhlířskou rodinou. Z novějších pohádek se v našem regionu točily některé scény z pohádek S čerty nejsou žerty, O princezně Jasněnce a létajícím ševci či Nesmrtelná teta. Posledně jmenovaná pohádka s Jiřinou Bohdalovou v jedné z hlavních rolí se zčásti točila na Sychrově. Zřícenina hradu Frýdštejn pro změnu hostila filmaře při natáčení části pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. V okolí malé vesničky Velenice u Zákup se nachází různé pískovcové jeskyně, které jsou pozůstatky po těžbě písku na výrobu zrcadel. V jedné z nich se natáčela pohádka Zdeňka Trošky S čerty nejsou žerty. Od pohádek se nyní přesuneme k dětským, nebo spíše rodinným filmům. V komedii S tebou mě baví svět, která byla vyhlášena Veselohrou století, se tatínkové s dětmi vydají do Beskyd. Ve skutečnosti však chalupa Apalucha, ve které se odehrálo tolik nezapomenutelných scén, stojí v Krkonoších. Najdete ji zhruba 7 km od Vrchlabí, na Zlatém návrší u Dolního Dvora. V Krkonoších se natáčela i další zimní rodinná komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku. Vlak jedoucí zasněženou krajinou ujížděl na nádraží v Rokytnici nad Jizerou, scény ze sídla horské služby jsou ze Špindlerovy Mlýna. Volné letní pokračování 14 RŮZNÉ OKOLNÍ AKCE Horkýže Slíže V pátek od 19:30 hod. proběhne v kulturním domě Crystal koncert slovenské skupiny s hosty Dilemma a Gygy. Vstupné 250Kč v předprodeji, na místě 270Kč. Více na Vztahy na úrovni Úterý od 19:00 hod. Městské divadlo Nový Bor. Do apartmá, kde Sir Partridge očekává významného hosta, který má rozhodnout o vyvrcholení jeho kariéry, se začnou proti jeho očekávání trousit ženy. Jeho milenka, potom manželka a nakonec úplně neznámá dáma. Je to zkrátka nic dobrého nevěstící kombinace, která nám dopřeje řetězec záměn, situací a gagů Hrají Lukáš Vaculík, Monika Absolonová, Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Ivana Adrlová, Vlasta Žehrová, Viktor Limr aj. Vstupné 270Kč. Více na Galapágy Ve čtvrtek od 18 hod. proběhne v Navrátilově sále v Novém Boru přednáška s promítáním. Souostroví Galapágy je jednou z největších perel Ekvádoru. Izolovaný přírodní ráj, kdysi ostrovy pirátů a velrybářů se staly ostrovy turistů a přírodovědců. Přednáší MVDr. Ivo Pavlík. Vstupné 50 Kč. Více na tohoto filmu - Jak dostat tatínka do polepšovny se z velké části natáčelo v Českém ráji, konkrétně nedaleko Sobotky a v Podtroseckých údolích, u rybníků Věžák a Vidlák. Horolezecké scény se točily v nedalekém Hruboskalském skalním městě. Udělejte si výlet na místa, která tak dobře znáte z televize. Uvidíte, se při vzpomínání a nezapomenutelné scény pobaví nejen vaše děti, ale i vy. zdroj: Otevírání Máchova jezera První velká akce v roce, která oficiálně zahajuje turistickou sezonu na Máchově jezeře. Letošní ročník se uskuteční 18. května. Program bude upřesněn. Vstup zdarma. Pořadatelem akce je město Doksy. Více na Čert a Káča V sobotu od 15 hod. Městské divadlo v Novém Boru. Na rozdíl od klasické pohádky Boženy Němcové, kde hlavními osobami je Čert a Káča, tak ústřední linií Skořepova scénáře jsou partnerské problémy Káči a jejího milého muzikanta Janka. Jejich opakované, byť ve své podstatě roztomilé hašteření, vyústí v trucovitý taneček Káči s myslivcem - čertem Fidlajsem, který skončí dle všech pravidel v pekle. Pro děti od 6 let. Vstupné 50Kč. Více na Výlet s KČT Česká Lípa - Za krásnými výhledy na Císařský kámen Sobota 25. května Odjezd vlakem z Mimoně v 7:17, koupit jízdenku do Rychnova u Jabl. (možno použít skupinovou LIBNET, je to levnější). Trasa 10 km: Rychnov Hájek - Horní Háje Milíře - Císařský kámen - Mojžíšův pramen - Vratislavice - muzeum Porsche. Návrat kolem 18.hod. Vede J. Dobrovolná, tel.:

15 RŮZNÉ Kontejnery na trávu, plevel a listí Kontejnery pro uložení posekané trávy a jiného odpadu ze zahrad (listí, plevel apod.) bez větví budou opět občanům k dispozici od května 2013 vždy o víkendech a to od pátku odpoledne do pondělí dopoledne. Termíny a stanoviště dle níže uvedeného rozpisu: Do přistavených kontejnerů nesmí být odkládány větve! Ty mohou občané uložit na ploše před areálem Zahradnictví Mimoň, p.o. (Mijana) ve Skřivánčí ulici v Mimoni. Trávu ze zahrad mohou občané také odvézt (zdarma do 200 kg) do kompostárny SAP Mimoň na Borečku. Odbor VDZaŽP Tip na výlet - Lesní koutek Hradčany Lesní koutek Ralsko - Hradčany, záchranná stanice pro handicapovanou volně žijící zvěř vás zve na jarní výlet do Hradčan, na návštěvu stanice. Přijďte se podívat, jak zvířátka přečkala zimu, na nová kůzlátka a ostatní mláďata. Hlavně uvidíte, jak se probouzí jarní příroda. Stanice se nachází odbočením za Hradčanským rybníkem vlevo, hned za infocentrem VLS Mimoň. Očkování psů proti vzteklině Odbor VDZaŽP MěÚ Mimoň oznamuje všem chovatelům a majitelům psů, že povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční v květnu letošního roku v následujících místech a termínech: I. Ordinace MVDr. Přikrylové, Mlýnská stezka v Mimoni Čtvrtek 9. května hodin Pátek 10. května hodin II. Autobusová zastávka ve Vranově: Pátek 10. května hodin Očkování je hrazeno chovatelem. Cena očkovací dávky proti vzteklině: 130,- Kč/kus. Cena očkovací dávky proti vzteklině, psince a leptospiroze: 260,- Kč/kus. Je třeba přinést očkovací průkaz k zaznamenání vakcinace. Očkovat by se měl pouze zdravý pes. Upozorňujeme všechny majitele a chovatele psů, že v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění) musí každý pes starší 6 měsíců mít na území naší republiky platné očkování proti vzteklině. První očkování psa má proběhnout ve stáří od 3 do 6 měsíců, následně má pak každým rokem dojít k včasnému přeočkování. Doklad o očkování je chovatel povinen uchovávat po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Nesplněním této povinnosti se dopouští fyzická osoba přestupku, za který mu může být uložena pokuta. Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má možnost nechat si naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinárního lékaře. Odbor VDZaŽP Akce Klubu přátel muzea VMG Česká Lípa Vernisáž výstavy Pohaslá sláva Středa 15. května - klubovna muzea. Začátek v hod. Velkoplošné historické plakáty z Künstnerovy tiskárny v České Lípě. Brniště stezka hastrmanů v doprovodu botanika Sobota 25. května - výlet vlakem. Odjezd z České Lípy v 6.56 hodin. Pěšky 5-6 km. Návrat z Brniště ve hodin. Výlet si můžete prodloužit procházkou na horní rybník Držník (1,3 km), kde uvidíte množství druhů vodního ptactva. Na návštěvu vás zve Radek Bill Zíka - provozovatel. Bližší informace: VLS, divize Mimoň, nádražní ul., Mimoň Ing. Veronika Hubíková .: Výlet autobusem - Muzea na předměstí Drážďan let od narození Richarda Wagnera Sobota 15. června. Odjezd z České Lípy od muzea v 7.00 hodin. Trasa: Česká Lípa - Pirna (prohlídka historického středu města) - Graupa (vila Lohengrin, muzeum R.Wagnera) Hosterwitz (památník Carl Maria Webera) - Loschwitz (Leonardiho muzeum a Schillerův domek) - zastávka a odpočinek v zámecké zahradě Pilnitz. Návrat do České Lípy asi v 18 hodin. Cena zájezdu Kč 250,- Kč. Prodej míst na vrátnici muzea od 20. května

16 RŮZNÉ Proběhlé akce DDM Vážka Koncert ve Vážce Dne proběhl v DDM Vážka první z plánovaných hudebních recitálů. Vystoupila na něm dvě hudební tělesa - Duo Naši (od nás, z Mimoně) a kapela Brontosauři revival (Mladoboleslavsko). Během poslechu obou skupin panovala v sále prima atmosféra, návštěvníci i vystupující se dobře bavili a myslím si, že jim písničky ještě dlouhou dobu zněly v hlavách. Akce se velmi vydařila (soudě podle ohlasů) a my pevně věříme, že budeme v zavedené tradici recitálů pokračovat. Děkuji všem zúčastněným za vytvoření milého prostředí a samozřejmě děkuji vystupujícím za příjemně strávený večer. Kdyby měl někdo zájem si u nás zahrát, prosím, kontaktujte mě na u nebo telefonu Noc s Andersenem ve Vážce Letošního nespaní ve Vážce se nás celkem zúčastnilo bez jednoho 40, děti měly vcelku velké věkové rozpětí, a to 5 až 15 let. Sešli jsme se kolem 19. hodiny a po krátkém úvodu už nás čekaly první soutěže v družstvech, do kterých jsme se rozdělili. Šlo totiž o to, abychom jako družstvo získali během noci co nejvíc bodů a mohli tak vyhrát Cenu mimoňského Andersena. Hlavní hrdinkou letošní noci byla Helena Zmatlíková, a tak jsme se o ní během akce dozvěděli spoustu zajímavostí - a nejen o ní. Čekala nás také stezka odvahy - bez ní by to prý ani nebyla Noc s Andersenem. Uléhali jsme unavení až po třetí hodině ranní. Unavení, ale spokojení a naplnění až po okraj hezkými, příjemnými, ale také strašidelnými a překvapivými zážitky. Děkuji za vážkovský tým všem, kteří přidali ruku k dílu, dobrovolníkům i přátelům, a děkuji také dětem, těm menším a i těm větším (těm patří ke všemu ještě obdiv, že si našly během svých náročných dní také cestu ke čtení a hraní). A za rok se zase těšíme, ahoj. Mgr. Kristýna Petrová Pozvánky DDM Vážka Dámský večer Čtvrtek 16. května 2013 od 18:00 hodin. Zveme vás opět k nám do Vážky - přijďte příjemně posedět, dát si kávu, čaj, cosi dobrého k tomu - a nezapomeňte, tentokrát nás čeká pletení z pedigu. Vstupné po přihlášení 50,- Kč, bez předchozí přihlášky 80,- Kč. Těšíme se na vás. Den dětí ve Vážce Termín: , od do17.00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Protože máme krásnou zahradu a vhodné zázemí, rozhodli jsme se, že pro vás letošní Den dětí uspořádáme u nás ve Vážce. Zaměřený bude na různá pohádková i skutečná povolání. Těšíme se, že si to u nás užijete. Šmoulí branný den Termín: , od 10,00 do 17,00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Pamatujete si branné dny ze školy? S trochou nadsázky, humoru a formou hry jsme si dovolili pro vás připravit jejich obdobu. Pokud se rozhodnete k nám zavítat, určitě nebudete litovat - čekají vás nejrůznější dovednostní hry, testy fyzické zdatnosti a opravdu velká spousta legrace. Těšíme se na vás. Naplánujte si léto s Vážkou Tábory, pobytové akce a příměstské tábory vám DDM Vážka letos nabízí velmi pestré. Veškeré podrobnosti a přihlášky k těmto akcím najdete jak na tak na našem facebookovém profilu DDM Vážka - a samozřejmě informace poskytujeme i osobně v DDM Vážka v Nádražní ulici či na telefonu nebo u centrum.cz. Těšíme se na vaši hojnou účast a spokojenost Chorvatsko - rekreační pobyt u moře Teplo, sluníčko, moře, oblázkové pláže, pohoda, klídek a dovolená - pojeďte s námi! Cena za osobu je 5.000,- Kč a zahrnuje ubytování na 7 nocí v apartmánech, dopravu klimatizovaným autobusem, pobytovou taxu, pedagogický dozor, zdravotníka, služby delegáta CA. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA. Možno doplatit: polopenze 2.100,- Kč/osoba/pobyt, večeře 1.650,- Kč/osoba/pobyt, cestovní pojištění 260 Kč/osoba /pobyt. Záleží na nás, jak si pobyt zpestříme - každopádně kytaru, stolní a jiné hry určitě bereme Příměstský tábor na kolech Tento týden nás čeká spousta pohybu na zdravém vzduchu -snad nám bude přát počasí a my se podíváme po našem krásném okolí na co nejvíc míst Týden v borůvčí Letos podruhé otevřeno také pro samostatné mladší děti bez rodičů! Jinak tradiční rodinný tábor - tzn. tábor určený pro rodiny s dětmi - proběhne opět v krásném prostředí Hradčan u Mimoně a těšit se můžete na bohatý program (hudební a výtvarné prvky, sportovní hry, turistika, cykloturistika, návštěva kulturních památek...). Ještě jednou tedy - tábor je určen jak rodinám s dětmi, tak samostatným dětem mladšího školního a předškolního věku bez rodičů Vodácký putovní tábor po řece Berounce Láká tě voda, ale ještě jsi to nezkusil? Nebo jsi vodák? Pro vás všechny, kteří umíte plavat a je vám aspoň 10 let, tu máme připraven tento zážitkový vodácký tábor. Ničeho se neboj, všechno se naučíš pod dozorem zkušených pedagogů a vodáckých instruktorů. Cena za celý týden je 2.500,- Kč a zahrnuje vše důležité: vypůjčení lodí a dalšího vodáckého materiálu (pádla, vesty, barely), celodenní stravování (min. 1 x teplé jídlo), dopravu lodí i lidí na řeku a zpět, ubytování v kempech ve vlastních stanech (v případě potřeby je možné zapůjčení v DDM). V případě zájmu je možné utvořit rodinnou posádku rodič - dítě. Ani u rodičů nejsou nutné zkušenosti s vodní turistikou. Řeka Berounka není nijak obtížná a při dodržení důležitých zásad se všechno dá zvládnout. Těšte se na skvělé zážitky! Ekologický příměstský tábor Ochrana přírody a krajiny je jednou z nejdůležitějších činností, kterou by se správný občan měl zabývat, ať už se jedná o maličkosti či o rozsáhlejší aktivity. My se v tomto týdnu pokusíme dětem ukázat, jak by to také třeba šlo a že to není nijak složité - stačí si k přírodě a k naší krajině vybudovat ten správný vztah a k jejich ochraně ten správný postoj. 16

17 RŮZNÉ Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2013 v Jablonci nad Nisou Ve dnech LAG Podralsko o.s. propagoval na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2013 v Jablonci nad Nisou držitele certifikátu značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, jejímž nositelem je LAG Podralsko o.s., Mimoň. Na veletrh byli pozváni všichni výrobci z našeho území, kteří prošli prvním a druhým kolem certifikace Regionálního produktu. Osobně se účastnili: Výrobci zmrzliny ze Stráže pod Ralskem Iva Jablonovská a Heinrich Valentin Schwarzkopf a PVO s.r.o. Zákupy - výrobci papírových masek. Zastoupení na stánku LAG Podralsko měli i ostatní výrobci, kteří se nemohli zúčastnit osobně, ale jejichž výrobky byly vystaveny v průběhu celého veletrhu včetně Katalogu regionálních produktů, který si návštěvníci veletrhu mohli prohlédnout i odnést. Představili jsme práci paní Hany Grolichové - keramika z Heřmanic, Světlany Žalmánkové - malířka a šperkařka z Bělé pod Bezdězem, Radima Jandy - Roubenky z Ralska - Hvězdova (maketu malé roubené chaloupky jste také mohli vidět na našem stánku), lesní Možná se mýlím Byl jsem členem zastupitelstva našeho města po čtyři za sebou jdoucí volební období ( ), z toho i několik let členem rady. Dnes chodím na jednání zastupitelstva jako občan, kterého zájem o dění v našem městě a jeho budoucnost dosud neopustil. Jsem občas na rozpacích a někdy málo rozumím vystupování a vyjadřování některých zastupitelů. Konkrétně se třeba jednalo o zákaz hracích automatů a tím o ponížení příjmů města z činnosti vzbuzující závislost, podobně jako drogy. Tomu rozumím. Méně už tomu, že prosazovatelé v jisté fázi jednání náhle ustoupili od zásadního nesouhlasu a změní ho na podmíněný souhlas. Ano, budeme souhlasit, když peníze takto získané budou použity k chvályhodným a přesně vymezeným účelům. Protože však nedokážou hned konkrétně říci k jakým, odkládá se schválení rozpočtu o další měsíc. Na dalším jednání pak stejní lidé žasnou nad tím, že návrh rozpočtu je předkládán ve stejném znění. Tomu nerozumím. Myslel jsem, že jestli chce někdo změnit použití nějakých peněz a nedokáže říci hned jak, měl by na příští zastupitelstvo přijít s návrhy, do kterých položek rozpočtu peníze přidat, nikoli se divit tomu, že nikdo to neudělal za něj. Co se mi nikdy nelíbilo, je vytváření dělítek mezi zastupiteli a škatulkování. Všichni tam jsou za občany. Jakékoli děle- (historické) sklo Douša / Ála huť Nový Bor, Oldřich Lundák - výrobky z masivního dřeva Ralsko-Hradčany, Kozí sýry z Nového Dvora od paní Krejzové, krásné společenské a svatební šaty ze salonu Debonaire ze Stráže pod Ralskem, jejichž zmenšený model jsme též na stánku vystavovali, PROMINENT - krůtí uzené prso, krůtí uzený plátek, krůtí párečky z Brniště; Zemědělské obchodní družstvo Brniště s mlékem PROMINENT. Všechny naše certifikované producenty i s jejich kontakty naleznete na webových stránkách Blahopřejeme našim zmrzlinářům ze Stráže pod Ralskem Ivě Jablonovské a Heinrichu V. Schwarzkopfovi za 1. místo v soutěži Regionální potravinářský výrobek a děkujeme producentům za vstřícnost a ochotu a také za úspěchy při propagaci nejen v našem regionu. V současné době připravujeme další certifikaci nových regionálních výrobků. Zájemci o získání certifikátu a všech výhod najdou podrobné informace na webu nebo přímo v kanceláři LAG v Malé ulici. Jindřich Šolc ní zpravidla přichází, když někomu dojdou argumenty a pak se začne dovolávat, že koalice, atd. Nesmysl. Mám-li logické argumenty, nic mi nebrání, abych ostatní přesvědčil. Jestli to dokážu, je věc jiná, ale předjímání a zdůvodnění svého neúspěchu dělením zastupitelů je špatně. Také to není vždy pravda. Vzpomenu na vyjádření pana Honse, který reagoval nejednou, že je sice asi členem tzv. koalice, ale hlasovat bude podle svého vědomí a svědomí tak a tak. Nerozumím ani tomu, že pracovní schůzky k vyjasnění problému se téměř nikdo neúčastní. Chápu, že neuvolnění zastupitelé mají kromě důchodců svá povolání, ale pokud je schůzka v 18 hodin, což je mimo pracovní dobu i lidí na radnici? A pokud je to ještě špatně, tak aby to někdo jiný nemohl považovat za výmluvu, měl bych něco navrhnout. Když je pro mě 18 brzy, mohl bych navrhnout ve 20 nebo ještě později, nebo třeba v neděli. Kritizovat nebo vinit lze. Ale bez konkrétního jiného návrhu je to k ničemu. Myslím, že se tomu říkalo konstruktivní přístup. Své pochybnosti bych rád probral přímo na jednání zastupitelstva s jinými účastníky z řad mimoňské veřejnosti. Bohužel, většinou tam není s kým. Tak mi promiňte, že jsem se podělil o své pochybnosti a názory s vámi. Třeba se mýlím. V Mimoni dne Miroslav Starý, občan 17

18 18 HASIČI HASIČI RADÍ OBČANŮM: Jsou biokrby bezpečné? V posledních dvou letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo ( biokrbů ). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí. Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory, kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy. Hasičský záchranný sbor eviduje v posledních dvou letech dokonce dvě úmrtí a sedm zranění při požárech v domácnostech způsobených nedbalostí při doplňování paliva do biokrbů. Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce. Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad biokrbem. Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko požáru. Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení. Používejte pouze originální palivo pro biokrby - bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu. Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji, výstražnými symboly, standardními větami označujícími specifickou rizikovost směsi (tzv. R-věty) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení se směsí (tzv. S-věty). Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této dekorace povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC). Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatel. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech. Zdroj: s využitím informací HZS Moravskoslezského kraje Zpracoval: kpt. Ing. Tomáš Erban oddělení prevence, HZS Libereckého kraje Ordinační hodiny květen 2013 sobota 4.5. MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle 5.5. MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa, tel středa 8.5. Mgr. Andrej Ivanov Děčínská 246, Žandov, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 164, Stráž pod Ral., tel sobota MUDr. Jarmila Vyčichlová Okružní 636, Mimoň, tel neděle MUDr. Eva Pušková Liberecká 99, Nový Bor, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Andrea Jelínková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel Řádková inzerce Prodám knihy pro 1. ročník učební obor servírka. Dále knihy pro 1. ročník obor zdravotnický asistent. Cena 1/2 původní ceny. Tel.: Koupím byt 3+1 do OV v České Lípě. Balkon, sklep, sušárna, v dobrém stavu, rozloha cca 70m2, parkoviště, ne v přízemí, ne umakartové jádro, alespoň částečně zrekonstruovaný. Lépe bez RK. Cena max. 700 tis. Kč. Tel , po hod.

19 SPORT Šotokan oddíl Mimoň - Pohár nadějí Dne se v České Lípě konal jako každoročně Pohár nadějí. Naši cvičenci se těšili, jak změří síly s kolegy z jiných oddílů. Pečlivě jsme se připravovali a mimo jednotlivců jsme sestavili i týmy. Smůla se nám lepila na paty hned od začátku. Ráno před odjezdem na závody jsme zjistili, že týmy nepostavíme, neboť někteří z cvičenců onemocněli chřipkou a tím bylo oslabeno celé naše družstvo. Přijely oddíly z celé naší republiky a konkurence byla opravdu veliká, ale děti se opravdu snažily. Naše umístění: 5. místo kata jednotlivci v kategorii dorostenců Jakub Rabiňák 5. místo kata jednotlivci starší žáci Lukáš Zubko 5 místo kata jednotlivci starší žákyně Abi Titěrová 6. místo kata jednotlivci starší žákyně Štěpánka Švagrová 6. místo kata jednotlivci starší žáci Josef Eichler 6. místo kata jednotlivci mladší žáci Matěj Oplištil Přesto, že jsme tentokráte neumístili na medailových pozicích, jsme získali alespoň cenné zkušenosti. Zvlášť bych chtěla poděkovat za výkony Jakubovi a Lukášovi, neboť oba odvedli opravdu dobrou práci, byli ale dle názoru většiny zúčastněných rozhodčími poškozeni. I to se někdy ve sportu stává. My se však nedáme odradit a budeme bojovat dál. V současnosti nás čekají další závody, které se budou konat v měsíci květnu v Bakově nad Jizerou, kam nás pozval trenér tamního oddílu p. Modrý, s nímž jsme již v minulosti spolupracovali. Úspěchy karate SSC Mimoň -DDM Vážka Dne získala na MČR v kategorii kumite ženy - 61 kg bronzovou medaili Markéta Barešová. Je to historicky první medaile v jednotlivcích z MČR Českého svazu karate. Markéta třikrát po sobě získala pohár ve vyhodnocení za celoroční výsledky. Je tak nejúspěšnější závodnice v historii mimoňského karate. Přeji ji hodně dalších úspěchů jak v sportovním, tak i osobním životě. V současné době se připravuje na maturitní zkoušky. Držíme jí palce. Josef Polák, trenér Národní Pohár, Pohár Nadějí V sobotu proběhl v České Lípě turnaj v karate. Z důvodu velké účasti soutěžících byla soutěž rozdělena do haly v Hrnčířské ulici - Pohár nadějí 18. ročník a víceúčelové haly ve Wedrichově - Národní pohár. V České Lípě soutěž s takovou účastí nebyla, zúčastnilo se na 500 dětí z celé ČR. Prvního kola Národního poháru mládeže (postupová soutěž na MČR) se zúčastnilo 350 závodníků ze 40 klubů. Do Poháru nadějí (začínající závodníci) se přihlásilo 150 závodníků z 30 klubů. Děkuji pořadatelskému týmu klubu SSC Česká Lípa, Mimoň za perfektní organizaci a zvládnutí všech nástrah, které se v průběhu dne vyskytly. Výsledky SSC Mimoň, kata, Pohár nadějí: - zlatá medaile Ištoková Kateřina - stříbrná medaile Adamec Aleš, Knejzlík Tomáš, Novák Marcel, Ungr Petr - bronzová medaile Koštál Tobiáš Za organizační výbor SSC Josef Polák Naším oddílem prošlo již mnoho cvičenců, mnozí v našich řadách již dospěli a stali se z nich dobří sportovci, jiní neměli tu výdrž a odešli, ještě než se dostavily nějaké úspěchy. Každému z nich ale karate něco dalo. Nám, kteří trénujeme děti, zůstává po jejich odchodu vědomí, že jsme v nich zanechali alespoň nějakou stopu. Někteří z nich se vrací, informují nás o svých úspěších, ale i starostech. Někdy se přijdou poradit, nebo podívat jen tak na trénink, jak to jde jejich následovníkům. Vždy nás to těší. Potěšilo nás i to, že bývalá cvičenka a dnes již maturantka Aneta Bartáková pozvala trenéra na svůj maturitní ples. Reprezentovala Mimoň po celé naší republice s velmi dobrými výsledky i na mistrovství Evropy se umístila na třetím místě v kata jednotlivců. Dnes míří na vysokou školu a my jí držíme palce a za oddíl přejeme, aby to vyšlo. Renata Kristlová, předseda oddílu Podpořte naše tenisty - přijďte fandit na Soutěž družstev dorostu TK MIMOŇ 2013 Kdy a kde hrajem? Ne 5.5. v Mimoni na Letné proti Frýdlantu Ne v Ústí n. Labem Ne v Mimoni na Letné proti Start Liberec Ne 2.6. ve Varnsdorfu Ne v Mimoni na Letné proti Hrádku n. N. Ne v Děčíně V jaké sestavě? Daniel Jordán, Lukáš Lev, Alena Lišková, Kristýna Kratochvílová, Marek Svoboda (H), Vít Liška, Jana Svobodová (H), Anežka Levová a další. Klubové tréninky jsou před mistrovstvím vždy po dohodě s trenérem. Kapitán: Mgr. Jaroslav Frei Tel.: , www. tourderalsko.cz 19

20 SPORT JARO 2013: fotbalové zápasy v květnu 20

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017

Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017 Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy

Více

NÁVRH MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

NÁVRH MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb NÁVRH MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na své schůzi dne 20. června 2016, usnesením č. 670/16, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém zasedání dne 10. června 2013, usnesením č. 428/13, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Město Hostivice. Nařízení města č. 4/2016. tržní řád

Město Hostivice. Nařízení města č. 4/2016. tržní řád Město Hostivice Nařízení města č. 4/2016 ze dne 19. září 2016 tržní řád Rada města Hostivice vydává usnesením č. RM-21/2016-1 v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013. Tržní řád. Článek I Úvodní ustanovení

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013. Tržní řád. Článek I Úvodní ustanovení Článek I. Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013 Článek III. Tržní řád Rada města Dvůr Králové nad Labem přijala na svém 99. zasedání dne 23.04.2013 usnesení č. R/1204/2013 99.RM, kterým

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 10/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 10/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 10/2013, kterým se vydává tržní řád schválené dne 11.06.2013 účinnost od 15. července 2013 Nařízení statutárního města Karlovy

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 3/2014,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 3/2014, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 3/2014, kterým se vydává tržní řád schválené dne 21. října 2014 účinnost od 15. listopadu 2014 Nařízení statutárního města Karlovy

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

NAŘÍZENÍ. města Kuřimi. č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ. města Kuřimi. č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád NAŘÍZENÍ města Kuřimi č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád Rada města Kuřimi se na své schůzi dne 11. 10. 2017 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém jednání dne 28. 05. 2009 usnesením č. 370/09, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém 8. zasedání konaném dne 7.10.2015 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/01/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 18. 8. 2015 Účinnost od: 18. 8. 2015 Platnost

Více

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lelekovice se na svém zasedání dne 23.9.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád

Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 952/2007, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Hostěradice č. 1 / 2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém veřejném zasedání dne 18.9.2013, usnesením č. 31/2013, usneslo vydat na základě zmocnění dle

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Rada města Planá se na svém zasedání dne 23.5.2012 usnesením č. 172/12 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád

Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád MĚSTYS KOUNICE Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo městyse Kounice se na svém zasedání dne 10.9.2014 usnesením č. 28 vydalo v souladu s ustanoveními 11 odst. 1)

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 17.08.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 1 Zákon č. I 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Rozpočet na r. 2014 Závazné ukazatele

Rozpočet na r. 2014 Závazné ukazatele Rozpočet na r. 2014 Závazné ukazatele Město Mimoň Rozpočet na rok 2014 Položka 8113 8114 8115 8117 8118 8123 8124 8905 Financování celkem Saldo příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ rozpočet na r. 2014 Krátkodobé

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Netolice se na své schůzi dne 2.prosince 2013 usnesením č.231/2013 usnesla vydat na základě 18 odst.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN. č. 2/2014. kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN. č. 2/2014. kterým se vydává tržní řád Město Louny NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN č. 2/2014 kterým se vydává tržní řád Květen 2014 Rada města Loun se dne 26.05.2014 usnesením č. 142/2014 usnesla podle 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000Sb., o

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Nařízení města Mohelnice č. 5/2014, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Mohelnice č. 5/2014, kterým se vydává tržní řád Nařízení města Mohelnice č. 5/2014, kterým se vydává tržní řád Rada města Mohelnice se na svém zasedání dne 08.12.2014 usnesením č. 28/3/RM/2014 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD Obec Rusava Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada obce Rusava se na svém zasedání dne 12. 09. 2016 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29,

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 MĚSTYS ZLONICE Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Zlonice se na svém zasedání dne 6.1.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopeče se na své schůzi dne 17.07.2012 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává. Čl. I. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává. Čl. I. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Obec Hovězí Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada obce Hovězí se na svém 9. zasedání dne 16. března 2015 usnesením č. 9/2015 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ţ N Í Ř Á D

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ţ N Í Ř Á D M Ě S T O P Ř E R O V NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ţ N Í Ř Á D Úplné znění nařízení města Přerova č. 3/2002 trţní řád, tak jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením města Přerova č. 5/2002,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

M Ě S T O P Ř E R O V. NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002

M Ě S T O P Ř E R O V. NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 M Ě S T O P Ř E R O V NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA č. 3/2002 T R Ž N Í Ř Á D Rada města Přerova, v souladu s ustanovením 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Město Mimoň Rozpočet na r. 2015 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2015 Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE RADA MĚSTA. Nařízení města č. 01/2015 TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO ČESKÁ SKALICE RADA MĚSTA. Nařízení města č. 01/2015 TRŽNÍ ŘÁD Příloha č. 2 usn. RM5 č. 5/64/II/2015 MĚSTO ČESKÁ SKALICE RADA MĚSTA Nařízení města č. 01/2015 TRŽNÍ ŘÁD Rada města se na svém zasedání dne 25. 2. 2015 usnesením č. 5/62/II/2015 usnesla vydat podle ustanovení

Více

OBEC PŘEŠTĚNICE Přeštěnice 17, Milevsko Tel: ,

OBEC PŘEŠTĚNICE Přeštěnice 17, Milevsko Tel: , Nařízení obce č. 1/2015 Kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Přeštěnice se na svém jednání dne 11.9.2015 usneslo vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Městys Pozlovice TRŽNÍ ŘÁD

Městys Pozlovice TRŽNÍ ŘÁD Městys Pozlovice Nařízení městyse č. 2/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Pozlovice se na svém jednání dne 20. 7. 2016 usnesením č. 233/16 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více