Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost"

Transkript

1 Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky zpracovali: MAG CONSULTING s.r.o. Poslední aktualizace: září 2006

2 OBSAH Obsah Vymezení průvodce cestovního ruchu Profese průvodce cestovního ruchu Pracovní náplň průvodců cestovního ruchu Profil průvodce cestovního ruchu Požadavky na způsobilost a získání oprávnění pro výkon profese průvodce cestovního ruchu Předpoklady a požadavky k výkonu profese Odborná způsobilost Živnostenské oprávnění Zkouška odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu Právní úprava průvodcovské činnosti Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňující odbornou způsobilost Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce - bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů Profesní organizace průvodců cestovního ruchu Asociace průvodců ČR Sdružení průvodců ČR Evropská federace průvodcovských asociací Světová federace průvodcovských asociací Porovnání činnosti průvodců cestovního ruchu v zemích EU a ČR Situace v EU Postavení průvodců v ČR Praktická pravidla pro chování průvodců cestovního ruchu Psychologické aspekty v činnosti průvodce cestovního ruchu Společenský protokol průvodce cestovního ruchu všeobecné normy a zásady společenského chování Etické kodexy Mezinárodní platební styk jako významná součást oboru průvodcovské činnosti po vstupu ČR do EU Platební styk Dosavadní stav v oblasti MPS Závěr Přílohy Příloha 1 Slovník klíčových pojmů pro živnost Průvodcovská činnost Příloha 2 - Kontaktní adresy důležitých subjektů pro živnost Průvodcovská činnost Příloha 3 - Seznam vzdělávacích zařízení, která provádějí zkoušky pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu

3 1. VYMEZENÍ PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 1.1. PROFESE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU Většina služeb cestovního ruchu má tak osobitý charakter, že vyžaduje přítomnost a aktivitu lidského činitele při jejich poskytování. Měřítkem hodnocení standardu služeb cestovního ruchu je nejen jejich rozsah a kvalita, čistota a vzhled prostředí, ve kterém se služby poskytují, ale i vystupování a chování pracovníků cestovního ruchu. Jde především o odbornost, zručnost, pohotovost, jazykové schopnosti a morální vlastnosti těchto pracovníků. Toto vymezení v plné míře platí o průvodcích cestovního ruchu. Činnost průvodců se člení dle rozsahu a zaměření poskytovaných služeb dle Evropské normy EN : 2003 Služby cestovního ruchu cestovní agentury a touroperátoři terminologie, která sjednocuje odbornou terminologii v dané oblasti služeb cestovního ruchu na tzv. vedoucí zájezdu (tour manager), doprovod zájezdu (tour escort), průvodce cestovního ruchu (tourist guide), horský průvodce (mountain guide), včetně dalších příbuzných činností jako je činnost místního zástupce (local representative), animátora (animateur) atd. V České legislativě (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění) rozeznáváme tři základní druhy průvodcovské činnosti: a) Průvodcovská činnost horská je činnost průvodce po horách, která spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu, kromě terénních zlomů a je vyloučena realizace jakýchkoli lyžařských, skialpinistických a obdobných činností, s výjimkou chůze na sněžnicích, a činnost horského vůdce, kterou je organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském a vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování vysokohorských expedic, včetně zajišťování bezpečnosti. V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační, poskytování poradenských služeb při výrobě lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje a výstroje, včetně půjčování takové výzbroje a výstroje. b) Průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (například rafting), včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví. c) Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu viz dále Průvodci v cestovním ruchu poskytují osobní služby spojené zejména s doprovodem zájezdu, zajištěním sjednaného programu zájezdu, včetně zajišťování služeb účastníků cestovního ruchu v místě pobytu a dále doprovod skupin osob, či jednotlivců při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví dané země

4 Nejodbornější a nejkomplexnější z nich je činnost průvodce cestovního ruchu, kterého výše uvedená Evropská norma, která byla v ČR převzata jako ČSN EN : 2004 a je pro Českou republiku závazná, definuje jako fyzickou osobu, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblastí, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem. Uplatnění Průvodci cestovního ruchu zpravidla podnikají na základě živnostenského listu. Jeho získání je podrobněji popsáno v následující kapitole. Mají možnost pracovat v rámci svého oprávnění pro jednu cestovní kancelář, pro více cestovních kanceláří či být zařazeni v různých databázích průvodců, popř. se nechat najímat zprostředkovaně přes agentury nabízející průvodcovské služby jak jednotlivcům tak např. zahraničním cestovním kancelářím. Druhou možností je být na celý nebo částečný úvazek zaměstnán u konkrétní cestovní kanceláře PRACOVNÍ NÁPLŇ PRŮVODCŮ CESTOVNÍHO RUCHU Podle Evropské federace asociací turistických průvodců je úlohou průvodce cestovního ruchu seznamovat skupiny nebo jednotlivce ze zahraničí s památkami, pamětihodnostmi a muzei města nebo regionu a zábavnou formou v jazyce návštěvníka interpretovat kulturní a národní dědictví a přírodní prostředí. Česká legislativa definuje průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu jako doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně) a s tím spojené zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám (dle Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění). Průvodce by tedy měl být dobře informovaný prostředník mezi nejnovějšími poznatky v mnoha oborech a zájmy a poptávkou návštěvníků po informacích. Pracovními činnostmi průvodců cestovního ruchu jsou: doprovod tuzemských zájezdových skupin na cestách do zahraničí a zpět bez dalších průvodcovských služeb (např. zájezdy k moři), organizování a doprovod zájezdových skupin v zahraničí spojené s kvalifikovaným výkladem a odpověďmi na dotazy (především tzv. poznávací zájezdy), kontrola přítomnosti účastníků zájezdu i jeho jednotlivých akcí, zajišťování kompletních programů pro účastníky zájezdu včetně nakupování potřebných vstupenek, jízdenek, rezervace míst v restauraci, placení útraty v restauraci za celý zájezd apod., projednávání případných speciálních přání účastníků zájezdu či vyvstalých problémů s pracovníky hotelů, kde je zájezd ubytován, řešení problémů, které se během zájezdů vyskytují (např. krádeže, onemocnění, ztráta cestovních dokladů, nezajištěná rezervace apod.) včetně potřebných jednání na místních úřadech, policii, nemocnicích, pojišťovnách a dalších institucích, rozhodování o případných nutných změnách programu, - 3 -

5 provádění potřebného tlumočení, jednání se zahraničními partnery, zajišťování doplňkových služeb účastníkům zájezdů (např. výlety lodí) včetně jejich prodeje a vyúčtovávání (za devizy), materiální a finanční zabezpečování zájezdů, organizování a doprovod zahraničních zájezdových skupin v ČR spojený s kvalifikovaným výkladem a tlumočením, popř. i s dalšími organizačními činnostmi. Povolání je vykonáváno ve venkovním prostředí měst, rekreačních středisek, přírody, v interiérech památek, na sedadle autobusu. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prací mimo běžnou pracovní dobu i s dlouhotrvajícími pobyty mimo domov. Pracovním prostředkem je především mluvené slovo, které je někdy doplněno a posíleno mikrofonem PROFIL PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU Práce průvodce cestovního ruchu klade požadavky nejen na jeho znalosti, ale také na jeho vlastnosti, schopnosti a talent jednat s lidmi, vést je a organizovat. To vyžaduje dobře vyvinutý smysl pro orientaci v terénu i ve městě, výbornou paměť, schopnost vnímat místní souvislosti, zájem o místopis a práci s mapou, zálibu v cestování, jazykové a řečnické nadání, chuť pracovat s lidmi a další vlastnosti. Znalosti Průvodce cestovního ruchu, jak již vyplývá z obou definic, by měl znát veškeré reálie o lokalitě nebo místu prohlídky týkající se historie, kultury, životního prostředí a geografie, společenské reálie (lidé, zvyklosti, politika, ekonomika, instituce), ale i praktické informace vztahující se k danému místu. Je zapotřebí, aby měl dostatečný cit pro místní kulturní zvyklosti a pro jednání s místními obyvateli, při zahraničních akcích dobrou znalost místního jazyka a jazyka účastníků, popř. světového jazyka, který účastníci ovládají, zahrnující znalost odborné terminologie mnoha oborů. Jednou z důležitých znalostí průvodce cestovního ruchu, která částečně navazuje na psychologický profil průvodce, je znalost základních komunikačních technik. Dále je na průvodce kladen nárok na znalost společenského protokolu nejen země, ze které pochází, ale také specifik cílové země nebo regionu, a společenského protokolu země, ze které pocházejí účastníci akce. Průvodce cestovního ruchu si na každou akci připravuje materiály a zpracovává je do tzv. informačního minima. Informační minimum je soubor informací o určité zemi nebo místě, který je uspořádaný podle určitého klíče a je nezbytnou pomůckou a vodítkem průvodce, a na který by měli klást důraz při přípravě především začínající průvodci. Vlastnosti a schopnosti Průvodce cestovního ruchu by měl být přizpůsobivý a vnímavý k přáním, očekáváním, věku a kultuře účastníků akce i ke kultuře cílové země nebo regionu. Zároveň by měl být psychicky odolný vůči stresovým situacím, účastníci by z něj měli cítit jistotu a oporu v pro ně neznámém prostředí. Měl by disponovat zejména následujícími schopnostmi: 1. Organizační schopnosti Jedním z úkolů průvodce cestovního ruchu je organizace a vedení skupiny osob. Průvodce by měl zvládnout skupinu v terénu, zorganizovat její ubytování, stravování, sraz, společenské události. Mezi organizační schopnosti, které povolání průvodce cestovního ruchu vyžaduje, patří také schopnost skupinu vést a mít nad ní přirozenou autoritu, podobně jako tomu je u pedagogických pracovníků nebo manažerů. Částečně je - 4 -

6 možné se tyto techniky naučit studiem nebo zkušeností, ale velký podíl mají organizační schopnosti vrozené, které závisí na povaze, temperamentu a osobnosti průvodce. 2. Komunikační schopnosti Komunikační schopnosti jsou důležité pro navázání interaktivní výměny informací. Komunikace mezi průvodcem a účastníky akce, mezi průvodcem a pracovníky cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízení a dalších zařízení poskytujících služby účastníkům akcí je základem průvodcovy profese a záleží na mnoha proměnných. Schopnosti komunikace zahrnují mluvený projev, techniku mluvení do mikrofonu, techniku práce s dalšími komunikačními prostředky, schopnost interpretace informací. Při přípravě na akci se průvodce snaží získat maximum informací o účastnících tak, aby mohl zvážit použití různých komunikačních prostředků, vybrat z informačního minima ty informace, které budou pro dané publikum zajímavé a způsob jejich interpretace. 3. Profesionalita S profesionalitou souvisí takové vlastnosti, jako je píle, pečlivost, přístup k účastníkům, vůle se stále vzdělávat, dochvilnost, zodpovědnost, pohotovost, diskrétnost a další. 4. Fyzické předpoklady Výkon průvodcovské činnosti vyžaduje určitou fyzickou kondici, aby byl průvodce schopen zvládnout i některé náročnější akce (nedostatek spánku, fyzické zatížení při prohlídkách apod.). Neměl by trpět nemocemi, které způsobují poruchy vědomí nebo časté záchvaty (epilepsie), poruchami pohybové koordinace (neurologická postižení), poruchami pohybového ústrojí, řeči a vyjadřování, sluchu, zraku a recidivujícími psychickými poruchami. Průvodce musí umět uplatňovat tvořivě metody své práce v závislosti na složení skupiny (věkovém, sociálním, profesním aj.). Ideální je průvodce, který vykonává svou práci jako svého koníčka. Jeho zaujetí vyvolává přiměřenou odezvu v účastnících a ti pak hodnotí průvodcovu odbornou a profesionální úroveň vysoce. Nejcennějším a nejvýznamnějším příspěvkem průvodce je jeho výklad. V něm se projevují všechny základní znalosti průvodce, výsledky jeho přípravy a potvrzuje se jeho odbornost. Ve svém výkladu průvodce uplatňuje jednotnou formu a obsah, které spolu bezprostředně souvisí. Průvodce musí také své znalosti doplňovat a rozvíjet cestou sebevzdělávání a sebezdokonalování. To je velmi úzce spojeno s praxí průvodce. Předpokladem kvalitního výkonu funkce průvodce cestovního ruchu je důsledná všeobecná a odborná příprava zabezpečovaná zpravidla formou kurzů a individuální přípravou průvodce

7 2. POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO VÝKON PROFESE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 2.1. PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY K VÝKONU PROFESE Průvodcem cestovního ruchu se může stát občan ČR, případně občan jiného státu mající základní znalost českého jazyka, a který má platné povolení pro trvalý pobyt v ČR. Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou vymezeny taxativně v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění a jedná se o následující: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání, prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti je postačující pro ohlášení živnosti poskytování služeb osobního charakteru, které umožňují výkon činnosti vedoucí zájezdu nebo doprovodu zájezdu. Podle živnostenského zákona je provozování průvodcovské činnosti živností ohlašovací vázanou, což v praxi znamená, že osoba, která chce provozovat tuto činnost, musí splňovat následující zvláštní podmínky provozování živnosti stanovené výše uvedeným zákonem: vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu, nebo vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru cestovního ruchu, nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti, nebo úplné střední odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu, nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována ( 73a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění), nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání nejméně dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu, případně Ministerstvem hospodářství od do

8 2.2. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, která je vymezena pro vstup do podnikání. Nelze-li odbornou způsobilost nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy. Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v nařízení vlády č. 209/2001 Sb., vydaném podle 73 a odst. 2, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které toto nařízení stanoví. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem. Průvodcovská činnost je vymezena v seznamu Vázaných živností zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (Skupina 214 Ostatní). Jedná se o průvodcovskou činnost: a) horskou ( 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění) - osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, b) tělovýchovnou a sportovní - absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru s příslušnou specializací nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, c) v oblasti cestovního ruchu - středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením, pak zařazuje průvodcovskou činnost mezi vybrané živnosti, u kterých musí splnit odbornou způsobilost i osoby ve vázané pracovní činnosti. Z uvedeného též vyplývá, že tuto odbornou způsobilost pro vlastní výkon činnosti musí splňovat i samotný podnikatel. Nařízení stanovilo způsob prokázání odborné způsobilosti: 1. pro horskou průvodcovskou činnost: a) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,nebo b) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu. 2. pro tělovýchovnou a sportovní průvodcovskou činnost: a) doklad o absolvování vyšší odborné školy tělovýchovného směru, nebo b) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti tělesná výchova a sport, nebo - 7 -

9 c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo e) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu. 3. pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu: a) doklad o středoškolském vzdělání ukončeném maturitní zkouškou v oblasti cestovního ruchu, nebo b) doklad o absolvování vyšší odborné školy v oblasti cestovního ruchu, nebo c) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti cestovního ruchu, nebo d) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, nebo f) osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu případně Ministerstvem hospodářství v době od do , nebo g) doklad o vykonání tříleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Průvodcovskou činnost lze vykonávat na základě živnostenského oprávnění v rámci provozování vázané živnosti. Živnostenský list vydává žadateli na základě ohlášení živnostenský úřad v místě trvalého bydliště žadatele. Živnost ohlašuje fyzická osoba u živnostenského úřadu příslušného podle bydliště (trvalého pobytu) ohlašovatele buď osobně nebo poštou. Při ohlášení živnosti překládá ohlašovatel živnostenskému úřadu následující doklady: ohlášení živnosti vyplněné na příslušném formuláři; výpis z Rejstříku trestů; doklad o tom, že fyzická osoba, pokud podniká nebo podnikala na území ČR, nemá daňové nedoplatky (vyhotoví finanční úřad; nesmí být starší tří měsíců); doklad o tom, že fyzická osoba, pokud podniká nebo podnikala na území ČR, nemá nedoplatky na platbách pojistného nebo sociálního zabezpečení (vyhotoví místně příslušná správa sociálního zabezpečení; nesmí být starší tří měsíců); doklad o tom, že fyzická osoba, pokud podniká nebo podnikala na území ČR, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění (podmínku daná osoba prokazuje předložením čestného prohlášení o této skutečnosti); doklad prokazující odbornou způsobilost; doklad o zaplacení správního poplatku 1000,- Kč. Formulář ohlášení živnosti vázané je možné získat na kterémkoli živnostenském úřadě

10 Centrální registrační místa (CRM) Počínaje dnem 1. srpna 2006 se každý obecní živnostenský úřad stává centrálním registračním místem (dále jen CRM). Znamená to, že je centrálním úřadem pro příslušnou registraci, přihlášku či oznámení, které by podnikatel jinak podával např. u finančního úřadu, u příslušné správy sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny a u úřadu práce. Fyzická osoba může, spolu s ohlášení živnosti, se žádostí o koncesi, a rovněž při ohlášení změny (dle 49, 69 živnostenského zákoníku), splnit svoji registrační povinnost též vůči : finančnímu úřadu příslušné správě sociálního zabezpečení úřadu práce zdravotní pojišťovně Podmínkou možnosti využít CRM k ohlášení určitého údaje nebo k registraci, či k ohlášení změny údajů podle zvláštního zákona je, že bude tento úkon učiněn pouze v souvislosti s podáním podle živnostenského zákona. Samotné oznámení změn podle zvláštního právního předpisu nelze prostřednictvím CRM uskutečnit. Přehled možných podání na CRM: a) Ve vztahu k finančnímu úřadu: Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty Přihláška k dani z nemovitosti Přihláška k dani silniční Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny Přihláška k dani z příjmů jako plátci: a) daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků b) daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně c) zajišťující daň b) Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ c) Ve vztahu k úřadu práce: Hlášení volného pracovního místa resp., jeho obsazení ( týká se jak FO, tak PO) d) Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti Novinkou se rovněž stává jednotný tiskopis pro všechna podání na CRM. Tento formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jsou dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnické a fyzické osoby

11 Úplný JRF pro fyzické osoby se sestává z těchto částí: 1) Základní část (formát A3 ) 2) Ohlášení živnosti / žádost o koncesi pro fyzické osoby (pro ŽÚ) 3) Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby (pro FÚ) 4) Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty (pro FÚ) 5) Příloha k přihlášce k registraci - Odštěpné závody a provozovny (pro FÚ) 6) Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (pro FÚ) 7) Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti s Přihláškou k důchodovému a nemocenskému pojištění (pro OSSZ, resp. PSSZ) 8) Hlášení volného pracovního místa nebo jeho obsazení (pro ÚP) 9) Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti (pro ZP) 2.4. ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Kompletní odbornou způsobilost může získat zájemce o průvodcovskou činnost pouze na základě předepsané zkoušky. Zájemci se mohou na zkoušku připravovat v přípravných kurzech nebo individuálně. Jedná se o placené kurzy. Ministerstvo pro místní rozvoj pověřilo na základě vyhlášky č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, řadu vzdělávacích zařízení, jejichž seznam je každoročně uveřejňován v Obchodním věstníku, prováděním zkoušek odborné způsobilosti pro průvodce v oblasti cestovního ruchu. Uvedená vzdělávací zařízení též organizují kurzy na přípravu k vykonání této zkoušky. Tato vyhláška upravuje přesná pravidla pro oprávnění institucí provádět zkoušku odborné způsobilosti, pravidla pro podání přihlášky ke zkoušce, průběh zkoušky, složení, jmenování a povinnosti zkušební komise, obsah zkoušky. Zkouška se skládá z části odborné a jazykové a její vykonání může být rozloženo do dvou dnů. Pokud uchazeč nesplní jednu část zkoušky, zkouška je ukončena, přičemž uchazeč je hodnocen kvalifikačním stupněm neprospěl. Celkový výsledek zkoušky se hodnotí klasifikačním stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Klasifikačním stupněm "prospěl" se hodnotí uchazeč, který prokázal znalosti a dovednosti v rozsahu stanoveném vyhláškou. Uchazeč, který je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl", může podat novou přihlášku. Odborná část zkoušky je ústní a trvá nejdéle 60 minut. Ověřuje se v ní úroveň znalostí a schopností nutných pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Jazyková část zkoušky má formu ústní i písemnou a ověřuje se v ní úroveň znalostí ze zvoleného cizího jazyka nebo jazyků, kterou uchazeč prokazuje. Uchazeči, který byl hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl", vydá vzdělávací zařízení do 14 dnů od vykonání zkoušky osvědčení, které je dokladem o odborné způsobilosti k výkonu průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Kopii osvědčení zašle komise na vědomí ministerstvu do patnácti dnů ode dne konání zkoušky. Držitel osvědčení, který hodlá rozšířit svoji činnost o výkon průvodcovské činnosti v dalším cizím jazyce, než který je uveden v osvědčení, může tak činit pouze na základě dokladu o vykonání státní jazykové zkoušky nebo dokladu o vykonání jazykové části zkoušky podle této vyhlášky

12 3. PRÁVNÍ ÚPRAVA PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI Činnost průvodců cestovního ruchu v české legislativě upravují zejména následující právní předpisy: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění; Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění; Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, v aktuálním znění; Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, v platném znění; Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, který ustanovuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci; Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), v platném znění ZÁKON Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění stanovuje všeobecné podmínky (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, doklad fyzické osoby, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a na veřejném zdravotním pojištění) provozování živnosti fyzickými osobami. Průvodcovská činnost je zařazena mezi vázané živnosti, k jejichž výkonu je třeba prokázat odbornou způsobilost (vymezuje: Vázané živnosti Skupina 214 Ostatní zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a nařízení vlády 209/2001 Sb.). Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání pro provozování vázaných živností. Fyzická osoba, která hodlá provozovat vázanou živnost je povinna tuto skutečnost ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Náležitosti ohlášení, vydání živnostenského listu, živnostenská kontrola a další činnosti spojené s výkonem živnostenského podnikání jsou upraveny v zákoně o živnostenském podnikání NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 469/2000 SB., KTERÝM SE STANOVÍ OBSAHOVÉ NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ Toto nařízení stanovilo obsahovou náplň jednotlivých živností (řemeslných, vázaných, koncesovaných a volných). Výkonu průvodcovské činnosti se týkají ustanovení obsahové náplně vázaných živností, které jsou vymezeny takto: a) průvodcovskou činností horskou je provádění jednotlivců nebo skupin v horských oblastech, včetně zajišťování bezpečnosti a realizace naučné, informační a propagační činnosti, b) průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (např. rafting), včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví, c) průvodcovskou činností v oblasti cestovního ruchu je doprovázení osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické atd.), jednotlivých

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Metodika průvodcovské činnosti

Metodika průvodcovské činnosti Metodika průvodcovské činnosti RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, Csc. Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Metodika průvodcovské činnosti Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více