Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost"

Transkript

1 Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky zpracovali: MAG CONSULTING s.r.o. Poslední aktualizace: září 2006

2 OBSAH Obsah Vymezení průvodce cestovního ruchu Profese průvodce cestovního ruchu Pracovní náplň průvodců cestovního ruchu Profil průvodce cestovního ruchu Požadavky na způsobilost a získání oprávnění pro výkon profese průvodce cestovního ruchu Předpoklady a požadavky k výkonu profese Odborná způsobilost Živnostenské oprávnění Zkouška odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu Právní úprava průvodcovské činnosti Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňující odbornou způsobilost Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce - bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů Profesní organizace průvodců cestovního ruchu Asociace průvodců ČR Sdružení průvodců ČR Evropská federace průvodcovských asociací Světová federace průvodcovských asociací Porovnání činnosti průvodců cestovního ruchu v zemích EU a ČR Situace v EU Postavení průvodců v ČR Praktická pravidla pro chování průvodců cestovního ruchu Psychologické aspekty v činnosti průvodce cestovního ruchu Společenský protokol průvodce cestovního ruchu všeobecné normy a zásady společenského chování Etické kodexy Mezinárodní platební styk jako významná součást oboru průvodcovské činnosti po vstupu ČR do EU Platební styk Dosavadní stav v oblasti MPS Závěr Přílohy Příloha 1 Slovník klíčových pojmů pro živnost Průvodcovská činnost Příloha 2 - Kontaktní adresy důležitých subjektů pro živnost Průvodcovská činnost Příloha 3 - Seznam vzdělávacích zařízení, která provádějí zkoušky pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu

3 1. VYMEZENÍ PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 1.1. PROFESE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU Většina služeb cestovního ruchu má tak osobitý charakter, že vyžaduje přítomnost a aktivitu lidského činitele při jejich poskytování. Měřítkem hodnocení standardu služeb cestovního ruchu je nejen jejich rozsah a kvalita, čistota a vzhled prostředí, ve kterém se služby poskytují, ale i vystupování a chování pracovníků cestovního ruchu. Jde především o odbornost, zručnost, pohotovost, jazykové schopnosti a morální vlastnosti těchto pracovníků. Toto vymezení v plné míře platí o průvodcích cestovního ruchu. Činnost průvodců se člení dle rozsahu a zaměření poskytovaných služeb dle Evropské normy EN : 2003 Služby cestovního ruchu cestovní agentury a touroperátoři terminologie, která sjednocuje odbornou terminologii v dané oblasti služeb cestovního ruchu na tzv. vedoucí zájezdu (tour manager), doprovod zájezdu (tour escort), průvodce cestovního ruchu (tourist guide), horský průvodce (mountain guide), včetně dalších příbuzných činností jako je činnost místního zástupce (local representative), animátora (animateur) atd. V České legislativě (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění) rozeznáváme tři základní druhy průvodcovské činnosti: a) Průvodcovská činnost horská je činnost průvodce po horách, která spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu, kromě terénních zlomů a je vyloučena realizace jakýchkoli lyžařských, skialpinistických a obdobných činností, s výjimkou chůze na sněžnicích, a činnost horského vůdce, kterou je organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském a vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování vysokohorských expedic, včetně zajišťování bezpečnosti. V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační, poskytování poradenských služeb při výrobě lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje a výstroje, včetně půjčování takové výzbroje a výstroje. b) Průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (například rafting), včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví. c) Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu viz dále Průvodci v cestovním ruchu poskytují osobní služby spojené zejména s doprovodem zájezdu, zajištěním sjednaného programu zájezdu, včetně zajišťování služeb účastníků cestovního ruchu v místě pobytu a dále doprovod skupin osob, či jednotlivců při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví dané země

4 Nejodbornější a nejkomplexnější z nich je činnost průvodce cestovního ruchu, kterého výše uvedená Evropská norma, která byla v ČR převzata jako ČSN EN : 2004 a je pro Českou republiku závazná, definuje jako fyzickou osobu, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblastí, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem. Uplatnění Průvodci cestovního ruchu zpravidla podnikají na základě živnostenského listu. Jeho získání je podrobněji popsáno v následující kapitole. Mají možnost pracovat v rámci svého oprávnění pro jednu cestovní kancelář, pro více cestovních kanceláří či být zařazeni v různých databázích průvodců, popř. se nechat najímat zprostředkovaně přes agentury nabízející průvodcovské služby jak jednotlivcům tak např. zahraničním cestovním kancelářím. Druhou možností je být na celý nebo částečný úvazek zaměstnán u konkrétní cestovní kanceláře PRACOVNÍ NÁPLŇ PRŮVODCŮ CESTOVNÍHO RUCHU Podle Evropské federace asociací turistických průvodců je úlohou průvodce cestovního ruchu seznamovat skupiny nebo jednotlivce ze zahraničí s památkami, pamětihodnostmi a muzei města nebo regionu a zábavnou formou v jazyce návštěvníka interpretovat kulturní a národní dědictví a přírodní prostředí. Česká legislativa definuje průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu jako doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně) a s tím spojené zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám (dle Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění). Průvodce by tedy měl být dobře informovaný prostředník mezi nejnovějšími poznatky v mnoha oborech a zájmy a poptávkou návštěvníků po informacích. Pracovními činnostmi průvodců cestovního ruchu jsou: doprovod tuzemských zájezdových skupin na cestách do zahraničí a zpět bez dalších průvodcovských služeb (např. zájezdy k moři), organizování a doprovod zájezdových skupin v zahraničí spojené s kvalifikovaným výkladem a odpověďmi na dotazy (především tzv. poznávací zájezdy), kontrola přítomnosti účastníků zájezdu i jeho jednotlivých akcí, zajišťování kompletních programů pro účastníky zájezdu včetně nakupování potřebných vstupenek, jízdenek, rezervace míst v restauraci, placení útraty v restauraci za celý zájezd apod., projednávání případných speciálních přání účastníků zájezdu či vyvstalých problémů s pracovníky hotelů, kde je zájezd ubytován, řešení problémů, které se během zájezdů vyskytují (např. krádeže, onemocnění, ztráta cestovních dokladů, nezajištěná rezervace apod.) včetně potřebných jednání na místních úřadech, policii, nemocnicích, pojišťovnách a dalších institucích, rozhodování o případných nutných změnách programu, - 3 -

5 provádění potřebného tlumočení, jednání se zahraničními partnery, zajišťování doplňkových služeb účastníkům zájezdů (např. výlety lodí) včetně jejich prodeje a vyúčtovávání (za devizy), materiální a finanční zabezpečování zájezdů, organizování a doprovod zahraničních zájezdových skupin v ČR spojený s kvalifikovaným výkladem a tlumočením, popř. i s dalšími organizačními činnostmi. Povolání je vykonáváno ve venkovním prostředí měst, rekreačních středisek, přírody, v interiérech památek, na sedadle autobusu. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prací mimo běžnou pracovní dobu i s dlouhotrvajícími pobyty mimo domov. Pracovním prostředkem je především mluvené slovo, které je někdy doplněno a posíleno mikrofonem PROFIL PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU Práce průvodce cestovního ruchu klade požadavky nejen na jeho znalosti, ale také na jeho vlastnosti, schopnosti a talent jednat s lidmi, vést je a organizovat. To vyžaduje dobře vyvinutý smysl pro orientaci v terénu i ve městě, výbornou paměť, schopnost vnímat místní souvislosti, zájem o místopis a práci s mapou, zálibu v cestování, jazykové a řečnické nadání, chuť pracovat s lidmi a další vlastnosti. Znalosti Průvodce cestovního ruchu, jak již vyplývá z obou definic, by měl znát veškeré reálie o lokalitě nebo místu prohlídky týkající se historie, kultury, životního prostředí a geografie, společenské reálie (lidé, zvyklosti, politika, ekonomika, instituce), ale i praktické informace vztahující se k danému místu. Je zapotřebí, aby měl dostatečný cit pro místní kulturní zvyklosti a pro jednání s místními obyvateli, při zahraničních akcích dobrou znalost místního jazyka a jazyka účastníků, popř. světového jazyka, který účastníci ovládají, zahrnující znalost odborné terminologie mnoha oborů. Jednou z důležitých znalostí průvodce cestovního ruchu, která částečně navazuje na psychologický profil průvodce, je znalost základních komunikačních technik. Dále je na průvodce kladen nárok na znalost společenského protokolu nejen země, ze které pochází, ale také specifik cílové země nebo regionu, a společenského protokolu země, ze které pocházejí účastníci akce. Průvodce cestovního ruchu si na každou akci připravuje materiály a zpracovává je do tzv. informačního minima. Informační minimum je soubor informací o určité zemi nebo místě, který je uspořádaný podle určitého klíče a je nezbytnou pomůckou a vodítkem průvodce, a na který by měli klást důraz při přípravě především začínající průvodci. Vlastnosti a schopnosti Průvodce cestovního ruchu by měl být přizpůsobivý a vnímavý k přáním, očekáváním, věku a kultuře účastníků akce i ke kultuře cílové země nebo regionu. Zároveň by měl být psychicky odolný vůči stresovým situacím, účastníci by z něj měli cítit jistotu a oporu v pro ně neznámém prostředí. Měl by disponovat zejména následujícími schopnostmi: 1. Organizační schopnosti Jedním z úkolů průvodce cestovního ruchu je organizace a vedení skupiny osob. Průvodce by měl zvládnout skupinu v terénu, zorganizovat její ubytování, stravování, sraz, společenské události. Mezi organizační schopnosti, které povolání průvodce cestovního ruchu vyžaduje, patří také schopnost skupinu vést a mít nad ní přirozenou autoritu, podobně jako tomu je u pedagogických pracovníků nebo manažerů. Částečně je - 4 -

6 možné se tyto techniky naučit studiem nebo zkušeností, ale velký podíl mají organizační schopnosti vrozené, které závisí na povaze, temperamentu a osobnosti průvodce. 2. Komunikační schopnosti Komunikační schopnosti jsou důležité pro navázání interaktivní výměny informací. Komunikace mezi průvodcem a účastníky akce, mezi průvodcem a pracovníky cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízení a dalších zařízení poskytujících služby účastníkům akcí je základem průvodcovy profese a záleží na mnoha proměnných. Schopnosti komunikace zahrnují mluvený projev, techniku mluvení do mikrofonu, techniku práce s dalšími komunikačními prostředky, schopnost interpretace informací. Při přípravě na akci se průvodce snaží získat maximum informací o účastnících tak, aby mohl zvážit použití různých komunikačních prostředků, vybrat z informačního minima ty informace, které budou pro dané publikum zajímavé a způsob jejich interpretace. 3. Profesionalita S profesionalitou souvisí takové vlastnosti, jako je píle, pečlivost, přístup k účastníkům, vůle se stále vzdělávat, dochvilnost, zodpovědnost, pohotovost, diskrétnost a další. 4. Fyzické předpoklady Výkon průvodcovské činnosti vyžaduje určitou fyzickou kondici, aby byl průvodce schopen zvládnout i některé náročnější akce (nedostatek spánku, fyzické zatížení při prohlídkách apod.). Neměl by trpět nemocemi, které způsobují poruchy vědomí nebo časté záchvaty (epilepsie), poruchami pohybové koordinace (neurologická postižení), poruchami pohybového ústrojí, řeči a vyjadřování, sluchu, zraku a recidivujícími psychickými poruchami. Průvodce musí umět uplatňovat tvořivě metody své práce v závislosti na složení skupiny (věkovém, sociálním, profesním aj.). Ideální je průvodce, který vykonává svou práci jako svého koníčka. Jeho zaujetí vyvolává přiměřenou odezvu v účastnících a ti pak hodnotí průvodcovu odbornou a profesionální úroveň vysoce. Nejcennějším a nejvýznamnějším příspěvkem průvodce je jeho výklad. V něm se projevují všechny základní znalosti průvodce, výsledky jeho přípravy a potvrzuje se jeho odbornost. Ve svém výkladu průvodce uplatňuje jednotnou formu a obsah, které spolu bezprostředně souvisí. Průvodce musí také své znalosti doplňovat a rozvíjet cestou sebevzdělávání a sebezdokonalování. To je velmi úzce spojeno s praxí průvodce. Předpokladem kvalitního výkonu funkce průvodce cestovního ruchu je důsledná všeobecná a odborná příprava zabezpečovaná zpravidla formou kurzů a individuální přípravou průvodce

7 2. POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO VÝKON PROFESE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 2.1. PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY K VÝKONU PROFESE Průvodcem cestovního ruchu se může stát občan ČR, případně občan jiného státu mající základní znalost českého jazyka, a který má platné povolení pro trvalý pobyt v ČR. Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou vymezeny taxativně v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění a jedná se o následující: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání, prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prokázání skutečnosti, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti je postačující pro ohlášení živnosti poskytování služeb osobního charakteru, které umožňují výkon činnosti vedoucí zájezdu nebo doprovodu zájezdu. Podle živnostenského zákona je provozování průvodcovské činnosti živností ohlašovací vázanou, což v praxi znamená, že osoba, která chce provozovat tuto činnost, musí splňovat následující zvláštní podmínky provozování živnosti stanovené výše uvedeným zákonem: vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu, nebo vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru cestovního ruchu, nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti, nebo úplné střední odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu, nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována ( 73a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění), nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání nejméně dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu, případně Ministerstvem hospodářství od do

8 2.2. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, která je vymezena pro vstup do podnikání. Nelze-li odbornou způsobilost nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy. Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v nařízení vlády č. 209/2001 Sb., vydaném podle 73 a odst. 2, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které toto nařízení stanoví. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem. Průvodcovská činnost je vymezena v seznamu Vázaných živností zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (Skupina 214 Ostatní). Jedná se o průvodcovskou činnost: a) horskou ( 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění) - osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, b) tělovýchovnou a sportovní - absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru s příslušnou specializací nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, c) v oblasti cestovního ruchu - středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením, pak zařazuje průvodcovskou činnost mezi vybrané živnosti, u kterých musí splnit odbornou způsobilost i osoby ve vázané pracovní činnosti. Z uvedeného též vyplývá, že tuto odbornou způsobilost pro vlastní výkon činnosti musí splňovat i samotný podnikatel. Nařízení stanovilo způsob prokázání odborné způsobilosti: 1. pro horskou průvodcovskou činnost: a) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,nebo b) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu. 2. pro tělovýchovnou a sportovní průvodcovskou činnost: a) doklad o absolvování vyšší odborné školy tělovýchovného směru, nebo b) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti tělesná výchova a sport, nebo - 7 -

9 c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo e) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu. 3. pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu: a) doklad o středoškolském vzdělání ukončeném maturitní zkouškou v oblasti cestovního ruchu, nebo b) doklad o absolvování vyšší odborné školy v oblasti cestovního ruchu, nebo c) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti cestovního ruchu, nebo d) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, nebo f) osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu případně Ministerstvem hospodářství v době od do , nebo g) doklad o vykonání tříleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Průvodcovskou činnost lze vykonávat na základě živnostenského oprávnění v rámci provozování vázané živnosti. Živnostenský list vydává žadateli na základě ohlášení živnostenský úřad v místě trvalého bydliště žadatele. Živnost ohlašuje fyzická osoba u živnostenského úřadu příslušného podle bydliště (trvalého pobytu) ohlašovatele buď osobně nebo poštou. Při ohlášení živnosti překládá ohlašovatel živnostenskému úřadu následující doklady: ohlášení živnosti vyplněné na příslušném formuláři; výpis z Rejstříku trestů; doklad o tom, že fyzická osoba, pokud podniká nebo podnikala na území ČR, nemá daňové nedoplatky (vyhotoví finanční úřad; nesmí být starší tří měsíců); doklad o tom, že fyzická osoba, pokud podniká nebo podnikala na území ČR, nemá nedoplatky na platbách pojistného nebo sociálního zabezpečení (vyhotoví místně příslušná správa sociálního zabezpečení; nesmí být starší tří měsíců); doklad o tom, že fyzická osoba, pokud podniká nebo podnikala na území ČR, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění (podmínku daná osoba prokazuje předložením čestného prohlášení o této skutečnosti); doklad prokazující odbornou způsobilost; doklad o zaplacení správního poplatku 1000,- Kč. Formulář ohlášení živnosti vázané je možné získat na kterémkoli živnostenském úřadě

10 Centrální registrační místa (CRM) Počínaje dnem 1. srpna 2006 se každý obecní živnostenský úřad stává centrálním registračním místem (dále jen CRM). Znamená to, že je centrálním úřadem pro příslušnou registraci, přihlášku či oznámení, které by podnikatel jinak podával např. u finančního úřadu, u příslušné správy sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny a u úřadu práce. Fyzická osoba může, spolu s ohlášení živnosti, se žádostí o koncesi, a rovněž při ohlášení změny (dle 49, 69 živnostenského zákoníku), splnit svoji registrační povinnost též vůči : finančnímu úřadu příslušné správě sociálního zabezpečení úřadu práce zdravotní pojišťovně Podmínkou možnosti využít CRM k ohlášení určitého údaje nebo k registraci, či k ohlášení změny údajů podle zvláštního zákona je, že bude tento úkon učiněn pouze v souvislosti s podáním podle živnostenského zákona. Samotné oznámení změn podle zvláštního právního předpisu nelze prostřednictvím CRM uskutečnit. Přehled možných podání na CRM: a) Ve vztahu k finančnímu úřadu: Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty Přihláška k dani z nemovitosti Přihláška k dani silniční Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny Přihláška k dani z příjmů jako plátci: a) daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků b) daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně c) zajišťující daň b) Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ c) Ve vztahu k úřadu práce: Hlášení volného pracovního místa resp., jeho obsazení ( týká se jak FO, tak PO) d) Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti Novinkou se rovněž stává jednotný tiskopis pro všechna podání na CRM. Tento formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jsou dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnické a fyzické osoby

11 Úplný JRF pro fyzické osoby se sestává z těchto částí: 1) Základní část (formát A3 ) 2) Ohlášení živnosti / žádost o koncesi pro fyzické osoby (pro ŽÚ) 3) Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby (pro FÚ) 4) Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty (pro FÚ) 5) Příloha k přihlášce k registraci - Odštěpné závody a provozovny (pro FÚ) 6) Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (pro FÚ) 7) Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti s Přihláškou k důchodovému a nemocenskému pojištění (pro OSSZ, resp. PSSZ) 8) Hlášení volného pracovního místa nebo jeho obsazení (pro ÚP) 9) Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti (pro ZP) 2.4. ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Kompletní odbornou způsobilost může získat zájemce o průvodcovskou činnost pouze na základě předepsané zkoušky. Zájemci se mohou na zkoušku připravovat v přípravných kurzech nebo individuálně. Jedná se o placené kurzy. Ministerstvo pro místní rozvoj pověřilo na základě vyhlášky č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, řadu vzdělávacích zařízení, jejichž seznam je každoročně uveřejňován v Obchodním věstníku, prováděním zkoušek odborné způsobilosti pro průvodce v oblasti cestovního ruchu. Uvedená vzdělávací zařízení též organizují kurzy na přípravu k vykonání této zkoušky. Tato vyhláška upravuje přesná pravidla pro oprávnění institucí provádět zkoušku odborné způsobilosti, pravidla pro podání přihlášky ke zkoušce, průběh zkoušky, složení, jmenování a povinnosti zkušební komise, obsah zkoušky. Zkouška se skládá z části odborné a jazykové a její vykonání může být rozloženo do dvou dnů. Pokud uchazeč nesplní jednu část zkoušky, zkouška je ukončena, přičemž uchazeč je hodnocen kvalifikačním stupněm neprospěl. Celkový výsledek zkoušky se hodnotí klasifikačním stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Klasifikačním stupněm "prospěl" se hodnotí uchazeč, který prokázal znalosti a dovednosti v rozsahu stanoveném vyhláškou. Uchazeč, který je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl", může podat novou přihlášku. Odborná část zkoušky je ústní a trvá nejdéle 60 minut. Ověřuje se v ní úroveň znalostí a schopností nutných pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Jazyková část zkoušky má formu ústní i písemnou a ověřuje se v ní úroveň znalostí ze zvoleného cizího jazyka nebo jazyků, kterou uchazeč prokazuje. Uchazeči, který byl hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl", vydá vzdělávací zařízení do 14 dnů od vykonání zkoušky osvědčení, které je dokladem o odborné způsobilosti k výkonu průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Kopii osvědčení zašle komise na vědomí ministerstvu do patnácti dnů ode dne konání zkoušky. Držitel osvědčení, který hodlá rozšířit svoji činnost o výkon průvodcovské činnosti v dalším cizím jazyce, než který je uveden v osvědčení, může tak činit pouze na základě dokladu o vykonání státní jazykové zkoušky nebo dokladu o vykonání jazykové části zkoušky podle této vyhlášky

12 3. PRÁVNÍ ÚPRAVA PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI Činnost průvodců cestovního ruchu v české legislativě upravují zejména následující právní předpisy: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění; Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění; Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, v aktuálním znění; Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu, v platném znění; Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, který ustanovuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci; Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), v platném znění ZÁKON Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění stanovuje všeobecné podmínky (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, doklad fyzické osoby, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a na veřejném zdravotním pojištění) provozování živnosti fyzickými osobami. Průvodcovská činnost je zařazena mezi vázané živnosti, k jejichž výkonu je třeba prokázat odbornou způsobilost (vymezuje: Vázané živnosti Skupina 214 Ostatní zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a nařízení vlády 209/2001 Sb.). Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání pro provozování vázaných živností. Fyzická osoba, která hodlá provozovat vázanou živnost je povinna tuto skutečnost ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Náležitosti ohlášení, vydání živnostenského listu, živnostenská kontrola a další činnosti spojené s výkonem živnostenského podnikání jsou upraveny v zákoně o živnostenském podnikání NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 469/2000 SB., KTERÝM SE STANOVÍ OBSAHOVÉ NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ Toto nařízení stanovilo obsahovou náplň jednotlivých živností (řemeslných, vázaných, koncesovaných a volných). Výkonu průvodcovské činnosti se týkají ustanovení obsahové náplně vázaných živností, které jsou vymezeny takto: a) průvodcovskou činností horskou je provádění jednotlivců nebo skupin v horských oblastech, včetně zajišťování bezpečnosti a realizace naučné, informační a propagační činnosti, b) průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (např. rafting), včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví, c) průvodcovskou činností v oblasti cestovního ruchu je doprovázení osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické atd.), jednotlivých

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Tento materiál má informativní charakter, je souborem doporučení, není závazným dokumentem, spíše předává praktické informace pro potenciální

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Průvodcovská činnost v cestovním ruchu České republiky

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Právní formy podnikání Fyzická osoba Právnická osoba na základě živnostenského Typy,

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více