VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H Část normativní - Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta , podepsané v Praze dne 19. května Vyhláška č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy (+ úplné znění Seznamu zkoušek) Část oznamovací - Dodatek k nabídce kurzů Rady Evropy programu CDCC na II. pololetí roku 2001 a I. pololetí r Doplnění seznamu Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení - Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť - Oznámení o tiskové chybě v sešitu 7/2001 Věstníku MŠMT ČR, v názvu studijního oboru L/004 ( ) - Dodatek k platným učebním dokumentům v souvislosti se změnami ve výcviku žáků v řízení motorových vozidel - Informace o udělení schvalovacích doložek Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta

3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko (dále jen smluvní strany ) usilujíce o těsnou partnerskou spolupráci v oblasti všeobecného školství, přesvědčeny, že přeshraniční spolupráce je v oboustranném zájmu obou smluvních stran a je přínosem pro rozvoj školství, s úmyslem prohloubit školskou spolupráci dohodnutou ve Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992, se zřetelem k Memorandu předsedů vlád České republiky a země Sasko-Anhaltsko ze dne 21. listopadu 1992, na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji ze dne 21. ledna 1997, s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 a na základě již stávajících dobrých kontaktů a přání tyto oboustranné vztahy rozšiřovat a prohlubovat se dohodly takto: Článek 1 Smluvní strany budou usilovat o prohloubení výměny zkušeností a o vzájemnou informovanost o aktuálních otázkách z oblasti vzdělávací politiky, které zajímají obě smluvní strany. Za tímto účelem se uskuteční pravidelná setkání mezi zástupci obou smluvních stran.

4 Článek 2 Smluvní strany budou podporovat vzdělávání učitelů jakož i žáků v předmětu německý jazyk jako cizí jazyk v České republice a v předmětu český jazyk jako cizí jazyk v Sasku-Anhaltsku. Za tímto účelem se spolupráce bude realizovat zejména v těchto oblastech: (1) Sasko-anhaltská smluvní strana nabídne každoroční účast na kursu pro 20 vyučujících německého jazyka z České republiky pořádaném Zemským ústavem pro další vzdělávání učitelů a pedagogického výzkumu (LISA) v Halle v délce trvání deseti dnů. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou vyučující z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové. (2) Česká smluvní strana umožní každoroční účast jednoho až dvou vyučujících ze Saska-Anhaltska na Letní škole slovanských studií v České republice v délce trvání tří týdnů. Vyučující ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou. (3) Sasko-anhaltská smluvní strana poskytne dvě stipendia v délce trvání jednoho školního roku pro žáky z České republiky ke studiu v Zemském gymnáziu v Sasku- Anhaltsku. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou žáci z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové. (4) Česká smluvní strana umožní studijní pobyt pro žáky ze Saska-Anhaltska v partnerském gymnáziu v České republice v délce trvání jeden až tři týdny. Žáci ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou. (5) Smluvní strany budou vzájemně podporovat výuku německého a českého jazyka prostřednictvím poskytování výukových materiálů. Článek 3 Smluvní strany budou usilovat o prohlubování spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Za tímto účelem bude podporována oboustranná výměna zkušeností a spolupráce mezi partnerskými institucemi působícími v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, jakož i oboustranné otevření zajímavých nabídek v oblasti dalšího vzdělávání učitelů z České republiky a země Saska-Anhaltska. Učitelé budou vybíráni příslušnou vysílající smluvní stranou. Článek 4 Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a odbornou spolupráci v oblasti speciálního školství a v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu. Článek 5

5 Smluvní strany budou podporovat všechna opatření umožňující oboustrannou výměnu žáků a učitelů. Budou podporovány zvláště následující záměry: (1) rozvíjení partnerství mezi školami obou zemí, (2) oboustranné návštěvy učitelů a žákovských skupin, (3) společná účast žáků v různých projektech a programech bilaterálních i multilaterálních v rámci Evropské unie a aktivit Koordinačních center českoněmeckých výměn mládeže uskutečňovaných o prázdninách a v době vyučování, např. podpora talentů, ekologické projekty a sportovní soutěže. Finanční a organizační ustanovení Článek 6 Aktivity a záměry uvedené v článku 1, 2, 3, 4 a 5 budou uskutečňovány v rámci rozpočtových možností smluvních stran za následujících podmínek: (1) vysílající smluvní strana uhradí cestovní náklady do místa konání akce a zpět, (2) přijímající smluvní strana uhradí náklady spojené s programem akce (zvláště ubytování, stravování a doprovodný program) v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, (3) účastníkům uvedených v článku 1 uhradí zdravotní pojištění vysílající smluvní strana; vysílaní účastníci uvedení v článku 2 s výjimkou odstavce 3, kde zdravotní pojištění uhradí saskoanhaltská smluvní strana, 3, 4 a 5 uzavřou zdravotní pojištění v rozsahu postačujícím ke krytí léčebných výloh ve státě druhé smluvní strany. Závěrečná ustanovení Článek 7 Společné ujednání nevylučuje, po vzájemné dohodě smluvních stran, konání dalších akcí a umožňuje každoročně jejich specifikaci. Článek 8 Toto Společné ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. Dáno v Praze dne 19. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Eduard Zeman v.r. Gerd Harms v.r.

6 Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Za Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko 284 VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. července 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: Čl. I Vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb., se mění takto: 1. V 1 písmeno b) zní : " b) studium absolventů středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletém kurzu s denní výukou těsnopisu, organizovaném Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze 10 Hostivaři, Weilova 1271/6,". 2. Příloha č.1 zní: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou, který organizuje: 1. Soukromá ekonomická škola s.r.o., Benešov, Táborská 458/44 2. Obchodní akademie, Beroun, U stadionu Ing. Hana Vavrečková Jazyková škola, Beroun, Husovo nám Jazyková škola, Brno, Kotlářská 9

7 5. PhDr. Olga Drobáňová - Agentura VIKA, Brno, Masarykova Anglo - Germ Services s.r.o., Brno, Malinovského nám Kathryn Coletta Boland - The Boland School, Brno, Palackého Easy English s.r.o., Brno, Botanická Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o., Brno, Sokolova Grapa Brno, s.r.o., Brno, Nádražní 2a 11. Majda agency, s.r.o., Brno, Heinrichova Mgr. Ludmila Markesová - jazyková laboratoř, Brno, Grohova PaedDr. Josef Čadík-Jazyková škola Austerlitz, Brno, Pavlovská SLI-INTERNATIONAL s.r.o., Brno, Koliště Petr Indra-Jazyková škola Kovalský, Brno, Cejl Kulturní a informační centrum města Brna, Brno, Radnická PaedDr. Emil Holeš - H.E. Lingua Centrum jazyková škola, Brno, Anenská Pavlína Megová - MKM jazyková škola, Brno, Česká Karel Kalaš - Slon, jazyková škola, Brno, Údolní ČAZ Brno s.r.o., Brno, Kořenského 23a 21. PhDr. Jan Jílek - jazyková škola, Brno, Štefánikova Ing. Josef Muzikář- Jazyková škola CORFIX, Brno, Třída kapitána Jaroše Akademie J.A.Komenského, oblast Brno, Brno, Rooseveltova Mgr. Pavlos Gurutidis - PERFECT ENGLISH, Brno, Josefská Ing. Evžen Tomášek - Diplomat School of English, Brno, Veveří Mgr. Roman Kožnar, Brno, Staňkova 361/8c 27. Gymnázium, Břeclav, Sady 28. října Státní jazyková škola, České Budějovice, J. Š. Baara Educo - středisko jazykového a odborného vzdělávání, České Budějovice, Štítného GAUDEO CB s.r.o., České Budějovice, Třebízského Pygmalion s.r.o., Český Těšín, Pod Zvonek Obchodní akademie a Obchodní škola, Děčín I, Komenského nám Jan Těšík Lion, jazykové centrum, Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru Státní jazyková škola, Frýdek-Místek, Palackého Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s., Havířov-město, E.F.Buriana 4a 36. Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská Obchodní akademie, Hradec Králové, tř. ČSA Soukromá jazyková škola Hradec Králové s.r.o., Hradec Králové, SNP Soukromá jazyková škola PSJG Hradec Králové, s.r.o., Hradec Králové, Brandlova Winfield College Czech s.r.o., Cheb, K nemocnici Akademie J.A.Komenského, oblast Chomutov, Chomutov, Jakoubka ze Stříbra Hana Kubešová - 1. soukromá škola jazyků, Chrudim, Školní náměstí Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim 3, Víta Nejedlého Mgr. František Kozderka - Lingua, nestátní jazyková škola, Jablonec n. Nisou, Jánská Eva Kořánová-Educa, vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Mlýnská 46 A 46. Soukromá střední podnikatelská škola ALTMAN s.r.o., Jičín, Na Tobolce Akademie J. A. Komenského, oblast Jičín, Jičín, Havlíčkova International Education Center s.r.o. - jazyková škola, Jihlava, Rantířovská Obchodní akademie, Jihlava, Nám. Svobody Obchodní akademie T.G. M., Jindřichův Hradec, Husova Obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Karlovy Vary, Bezručova Karlovarský vzdělávací institut s.r.o., Karlovy Vary, T.G.Masaryka PhDr. Blanka Zeithammerová-Soukromá jazyková škola MENTA, Karlovy Vary, Východní Obchodní a bankovní akademie s.r.o., Karviná-Hranice, Leonovova Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Kladno, Holandská Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Klatovy, Plánická Střední průmyslová škola, Kolín IV, Heverova Jazyková škola ATHENA s.r.o., Kroměříž, Kazimíra Rudého 3702/ Vyšší odborná škola a Střední průmyslové škola, Kutná Hora, Masarykova Dr. Jana Jílková, Kutná Hora, Ostašova Státní jazyková škola, Liberec, Tř. 1. máje Miroslav Schiffert - STAMINA, jazykové kurzy, Liberec, Žitná Akademie J.A.Komenského, oblast Liberec, Liberec, Revoluční Swallow School Of English s.r.o., Liberec, Husova 29/1

8 65. Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Litoměřice, Sovova 480/2 66. TRADING CENTRE s.r.o., jazyková škola, Litomyšl, Tyršova Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka Regionální středisko výchovy a vzdělání s.r.o., Most, Báňská Mezinárodní jazykový institut, s.r.o., Most, Růžová Mgr. Lenka Soušková, Němčice n./h., Tyršova Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a střední odborné učiliště textilní s.r.o., Nový Jičín, Dvořákova Akademie J.A.Komenského, okres Nymburk, Nymburk, Palackého Státní jazyková škola, Olomouc, Tř. Kosmonautů Mgr. Jaroslav Baďura-Amadeus, Olomouc, Schweitzerova Mgr. Pavel Pospíšil - Lingua Centrum, Olomouc, U stadionu Vzdělávací centrum Klíč, Opava, Krnovská Mgr. Zbyněk Rybka - FAKTUM, Opava, Pivovarská Soukromá střední podnikatelská škola a střední odborné učiliště s.r.o., Opava, Zámecký okruh Nadační fond obchodní akademie v Orlové, Orlová-Lutyně, Polní Cloverleaf s.r.o., Ostrava 1, Puchmajerova Státní jazyková škola, Ostrava - Mor. Ostrava, Na Jízdárně Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská s.r.o., Ostrava - Hrabůvka, Hasičská JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA s.r.o., Ostrava-Radvanice, Lihovarská Ing. Petr Till - Till English Academy, Ostrava - Slezská Ostrava, Čs. armády 10/ Mgr. Milada Klimčíková - MK Servis, Ostrava - Dubina, J. Maluchy 9/ Mgr. Petr Polášek - TEBURG, Ostrava - Poruba, Havlíčkovo náměstí 794/5 87. Eva Závodná - REKVAL, Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova Klub Polabiny IV., s.r.o. - vzdělávací středisko, Pardubice, Mozartova Polabská soukromá obchodní akademie s.r.o., Pardubice, Gorkého Obchodní akademie, Písek, Karlova Státní jazyková škola, Plzeň, Sady 5. května Mgr. Naděžda Paboučková - Evropa, jazyková škola, Plzeň, Tylova Trident servis s.r.o.-jazyková škola, Plzeň, Úslavská Jaroslava Bogučaninová-Jazyková škola EXTERN, Plzeň, Sady Pětatřicátníků Dům u Slunce, DIMENZE Plzeň, s.r.o., Plzeň, Na Roudné Plzeňská obchodní akademie s.r.o., Plzeň, Kaplířova Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady, Komenského 156/III 99. Státní jazyková škola, Praha 1, Školská Akademie J.A. Komenského, oblast Praha, Praha 1, Tržiště Prague Language Centre s.r.o., Praha 1, V Jámě David Holiš Language Centre, Praha 1, Celetná ET CETERA Co.- Jazyková škola ETC, Praha 1, Dušní Vzdělávací středisko Společnosti přátel USA, Praha 1, Rytířská LANGUAGES AT WORK s.r.o., Praha 1, Na Florenci 35/ Berlitz Schools of Languages s.r.o., Praha 1, Hybernská Jaromír Ježek - The Language House, Praha 2, Škrétova Petr Prokop, PhDr. - Lingua Pro, Praha 2, Vinohradská Ing. Slavomír Pospíchal - Obchodní institut, Praha 2, Vinohradská ESO, Euroškola s.r.o., Praha 2, Na Moráni PhDr. Milena Kellyová - Angličtina Expres, Praha 2, Korunní Schola Comeniana, spol. s r.o., Praha 3, Viklefova Mc Neilus School, Eva Kudrnová, Praha 3, Slavíkova Českomoravská konfederace odborových svazů, Praha 3, nám. W. Churchila MUDr. Jitka Slavíčková - J.S. AGENCY, Praha 3, Husitská 1251/ Elvis, Praha 4, Gregorova 2090/ POLYGLOT s.r.o., Praha 4, Mečislavova Akcent, družstvo, Praha 4, Bítovská Zdeněk Nádvorník - Lingua ELN, Praha 4, Jažlovická 1329/ Ing. Josef Miřátský - PREKOS, Praha 4, Přímětická 1203/ Soukromé gymnázium ALTIS, s.r.o., Praha 4 -Kunratice, K Libuši ALVIN s.r.o., Praha 4 - Chodov, Bachova 1587/ Zarina Radžabová - Ability-jazykové studio, Praha 4, Točitá 1731

9 124. The Caledonian School, Praha 5, Vltavská ARCUS s.r.o., Praha 5 - Zbraslav, Boženy Stárkové Mgr. Lenka Pavilková - CHANNEL CROSSINGS SERVICES, Praha 5, Vrážská 238/ London School of Modern Languages s. r.o., Praha 6, Charlese de Gaula English Link s.r.o., Praha 6 Dejvice, Na Beránce Ing. Daniel Vondráček - Agentura EDUCO, Praha 7, Veletržní Státní jazyková škola, Praha 8, Burešova MAVO s.r.o., Praha 8, 1. pluku Soukromá vyšší odborná škola a První soukromá obchodní akademie s.r.o., Praha 8 - Libeň, Lindnerova 575/ IGL Praha s.r.o., Praha 8, Vítkova Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Praha 9, Mochovská Česko - italské jazykové gymnázium s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Sadská Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Praha 9, Hloubětínská The Bell School a.s., Praha 10, Nedvězská Eva Mocová, Ing. Bohemia Institut, Praha 10, Nad Vodovodem Tomáš Líbal - INTER-CONTACT, Praha 10, 28. pluku Rolino s.r.o., Praha 10, Bratří Čapků Merkurion s.r.o. - Institut vzdělávání, Prostějov, Palackého Obchodní akademie, Přerov, Bartošova Michal Frank Interlingua Redsquares, Přerov, Dr. Skaláka Mgr. Naděžda Pavlíková - Jazyková škola Beskyd, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje Mgr. Markéta Peroutková - LINGUA RUMBURK, Rumburk, Růžová Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků, Sušice, Lerchova Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída Akademie J.A.Komenského, oblast Šumperk, Šumperk, Nám. Míru Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní, Tábor, Lužická ETC a Nobile s.r.o. - jazyková škola, Trutnov, Vítězná 156/ Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova Ing. Evžen Rajzl, RAJZL - soukromá jazyková škola, Uherské Hradiště, Dlouhá MARLIN B & V s.r.o., Uherské Hradiště, Leoše Janáčka Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Uherské Hradiště, Nádražní Ivana Kusáková Akademie vzdělávání J.A.Komenského, Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 157/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uherský Brod, Nivnická Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská Svatava Plechačová, Germa, Ústí nad Labem, Pařížská Richard Musil spol. s r.o., Ústí nad Labem, Masarykova 656/ Akademie J. A. Komenského, oblast Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Malé Hamry Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volyně, Lidická Masarykovo gymnázium, Vsetín, Tyršova PaedDr. Karel Kostka - jazyková škola, Vsetín, Pod Pecníkem Státní jazyková škola, Zlín,, nám. T.G. Masaryka Přemysl Čížek - Lingua, jazyková škola, Zlín, Svatopluka Čecha Státní jazyková škola, Znojmo, Bezručova Mgr. Miriam Plíšková - EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE, Znojmo, M.Kudeříkové Ing. Pavel Štohl, Znojmo, Václavské nám. 6". 3. Příloha č. 3 zní: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. Školy uskutečňující zahraniční vysokoškolské studijní programy v České republice 1. U.S. Business School in Prague, Praha 6, Jose Martího 2/407 obor : ekonomie a řízení 2. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta, Praha 2, Resslova 10

10 obor : podnikový management 3. Mezinárodní Baptistický teologický seminář, Praha 6-Jenerálka, Nad Habrovkou 3 obor : teologie 4. Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Osvobození 699 obor: ekonomika a zahraniční obchod obor: právo komerční obor: počítačové systémy elektronické 5. University of New York in Prague, s.r.o., Praha 2, Legerova 72 obor: řízení obchodu (Business Administration) obor: veřejná správa (Public Administration) obor: mezinárodní a evropská ekonomická studia (International and European Economic Studies) obor: politické vědy (Political Science) obor: psychologie (Psychology) obor: sociologie (Sociology) obor: mediální a komunikační studia (Mass Media & Communication Studies) obor: počítačové vědy (Computer Science) 6. Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze, s.r.o., Praha 4, Ke Kateřinkám 1407/9 obor: ekonomika obor: právo 7. The Prague Collegium/University of South Florida, o.p.s., Kostelec nad Černými lesy, Konojedy 117 obor: mezinárodní obchod". Čl. II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září Ministr: Mgr. Zeman v.r. Poznámka MŠMT: Vyhláška byla publikována v částce 107 Sbírky zákonů, rozeslané dne 3.srpna Ministerstvo školství,

11 mládeže a tělovýchovy Č. j / V Praze dne 8. srpna 2001 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy ze dne č. j / , Věstník MŠMT, sešit 9/2000, takto: 1. V seznamu zkoušek Angličtina se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň JASPEX 200 b) pro úroveň znalostí 2 na první místo doplňuje nová zkouška Certificate in English a za dosavadní zkoušky se doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 3 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV - 2. stupeň JASPEX 400 Certificate in English for Business Purposes I. c) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku STANAG stupeň (zkouška MO) doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB JASPEX Final English Exam 2. V seznamu zkoušek Němčina se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV - úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň ÖSD Grundstufe 1 b) pro úroveň znalostí 2 doplňují tyto nové zkoušky: ZdaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache ÖSD Grundstufe 2 JASPEX 400 Zertifikat Deutsch für den Beruf

12 c) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku STANAG stupeň (zkouška MO) doplňují tyto nové zkoušky: DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch DSD Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 3. stupeň JASPEX Abschlussprüfung 3. V seznamu zkoušek Francouzština se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV úroveň 2 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 8. srpna II. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy : v z. PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v.r. I. náměstek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: / Č. j.: / Ú p l n é z n ě n í Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ze dne č.j / , Věstník MŠMT sešit 9/2000, ve znění Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne č.j / , kterým se seznam doplňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k provedení bodu III/2a usnesení vlády č. 410/2000, kterým se stanoví systém standardizovaných jazykových zkoušek a systém prokazování jazykové kvalifikace pro náměstky ministrů, vrchní ředitele, ředitele odborů a vybraný okruh zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, stanoví tento Seznam zkoušek z cizích

13 jazyků a přehled jazykových kvalifikací uvedený v příloze, podle něhož se bude postupovat k zabezpečení výše uvedeného usnesení vlády. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy : v z. PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v.r. I. náměstek Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Angličtina Úroveň znalostí Zkouška 1. KET Key English Test PET Preliminary English Test BEC 1 The Business English Certificate 1 STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jazyka anglického (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z anglického jazyka na gymnáziu TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň JASPEX Certificate in English FCE First Certificate in English IELTS 4,5 6 BEC 2 The Business English Certificate 2 STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška TOEFL TOEFL CB

14 Zkouška MZV úroveň 3 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 2. stupeň JASPEX 400 Certificate in English for Business Purposes 3. IELTS 6,5 9 CAE Certificate in Advanced English CPE Certificate of Proficiency in English BEC 3 The Business English Certificate 3 CEIBT Certificate in English for International Business and Trade STANAG stupeň (zkouška MO) TOEFL TOEFL CB JASPEX Final English Exam státní všeobecná jazyková zkouška maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 2) oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 2) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j /97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j /98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Němčina Úroveň znalostí Zkouška 1. GBS DaF Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jazyka německého (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z německého jazyka na gymnáziu Zkouška MZV - úroveň 1 Zkouška MZV - úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň ÖSD Grundstufe 1 2. ZD Zertifikat Deutsch 2) STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška ZDaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 2 ÖSD Grundstufe 2 2 JASPEX 400 Zertifikat Deutsch für den Beruf 3. ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ÖSD-Mittelstufe PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International ZOP Zentrale Oberstufenprüfung KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom STANAG stupeň (zkouška MO) DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch DSD Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK

15 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 3. stupeň JASPEX Abschlussprüfung státní všeobecná jazyková zkouška maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 3) oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 2) Zertifikat Deutsch (ZD) je společnou německo-rakousko-švýcarskou zkouškou, která od ledna 2000 nahrazuje ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) a G2 (ÖSD-Grundstufe 2). 3) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j /97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j /98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Francouzština Úroveň znalostí Zkouška 1. CEFP 2 Certificat d Etudes de Français (Pratique 2) Diplome d études en langue française DELF 1 Diplome élementaire de langue française STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jaz.francouzského (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z francouzského jazyka na gymnáziu Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV úroveň 2 2. DELF 2 Diplome élementaire de langue française DL Diplome de Langue Française DFA 1, DFA 2 Diplome de français des affaires CFJ Certificat de français juridique CFS Certificat de français de secrétariat CFTH Certificat de français du tourisme et de l hotellerie CFST Certificat de français scientifique et technique STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška 3. DALF Diplome approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) DS Diplome Supérieur d Etudes Françaises Modernes DHEF Diplome de Hautes Etudes Françaises

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

4. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1.6.2013.

4. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1.6.2013. Informace o bonifikaci českých a mezinárodních standardizovaných zkoušek z cizích jazyků pro přijímací řízení do magisterského studijního programu v roce 2013 Na základě rozhodnutí Akademického senátu

Více

Seznam standardizovaných zkoušek

Seznam standardizovaných zkoušek Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. července 2013 Č.j. MSMT- 24195/2013 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví

Více

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky a zahraničními kulturními instituty v České republice Název

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2011 Cena: 16 Kč OBSAH Část oznamovací Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 72 Kč OBSAH Část normativní Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 9 Září 1999 O B S A H Část normativní - Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb.,

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2005 Cena: 250 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2005 Cena: 250 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2005 Cena: 250 Kč OBSAH Část normativní ñ ñ ñ ñ Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ma

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2013 Cena: 16 Kč OBSAH Část oznamovací Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle 81 odst. 6 zákona

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2013/2014

Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2013/2014 Seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2013/2014 1. Bc. Pavla Vystrčilová, 687 54 Bánov 572, IČ: 67588026 Místo výuky: Uherský

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH R O Č N Í K LXV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2008 Cena:80 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2008 Cena:80 Kč OBSAH R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2008 Cena:80 Kč OBSAH Část normativní Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou Poř. číslo Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou Město, obec PSČ Ulice, č.p, č.o. Vyučovaný jazyk od do 1 Educocenter Jiří Čapek s.r.o 60851864 České

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více