VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H Část normativní - Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta , podepsané v Praze dne 19. května Vyhláška č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy (+ úplné znění Seznamu zkoušek) Část oznamovací - Dodatek k nabídce kurzů Rady Evropy programu CDCC na II. pololetí roku 2001 a I. pololetí r Doplnění seznamu Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení - Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť - Oznámení o tiskové chybě v sešitu 7/2001 Věstníku MŠMT ČR, v názvu studijního oboru L/004 ( ) - Dodatek k platným učebním dokumentům v souvislosti se změnami ve výcviku žáků v řízení motorových vozidel - Informace o udělení schvalovacích doložek Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta

3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko (dále jen smluvní strany ) usilujíce o těsnou partnerskou spolupráci v oblasti všeobecného školství, přesvědčeny, že přeshraniční spolupráce je v oboustranném zájmu obou smluvních stran a je přínosem pro rozvoj školství, s úmyslem prohloubit školskou spolupráci dohodnutou ve Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992, se zřetelem k Memorandu předsedů vlád České republiky a země Sasko-Anhaltsko ze dne 21. listopadu 1992, na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji ze dne 21. ledna 1997, s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 a na základě již stávajících dobrých kontaktů a přání tyto oboustranné vztahy rozšiřovat a prohlubovat se dohodly takto: Článek 1 Smluvní strany budou usilovat o prohloubení výměny zkušeností a o vzájemnou informovanost o aktuálních otázkách z oblasti vzdělávací politiky, které zajímají obě smluvní strany. Za tímto účelem se uskuteční pravidelná setkání mezi zástupci obou smluvních stran.

4 Článek 2 Smluvní strany budou podporovat vzdělávání učitelů jakož i žáků v předmětu německý jazyk jako cizí jazyk v České republice a v předmětu český jazyk jako cizí jazyk v Sasku-Anhaltsku. Za tímto účelem se spolupráce bude realizovat zejména v těchto oblastech: (1) Sasko-anhaltská smluvní strana nabídne každoroční účast na kursu pro 20 vyučujících německého jazyka z České republiky pořádaném Zemským ústavem pro další vzdělávání učitelů a pedagogického výzkumu (LISA) v Halle v délce trvání deseti dnů. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou vyučující z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové. (2) Česká smluvní strana umožní každoroční účast jednoho až dvou vyučujících ze Saska-Anhaltska na Letní škole slovanských studií v České republice v délce trvání tří týdnů. Vyučující ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou. (3) Sasko-anhaltská smluvní strana poskytne dvě stipendia v délce trvání jednoho školního roku pro žáky z České republiky ke studiu v Zemském gymnáziu v Sasku- Anhaltsku. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou žáci z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové. (4) Česká smluvní strana umožní studijní pobyt pro žáky ze Saska-Anhaltska v partnerském gymnáziu v České republice v délce trvání jeden až tři týdny. Žáci ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou. (5) Smluvní strany budou vzájemně podporovat výuku německého a českého jazyka prostřednictvím poskytování výukových materiálů. Článek 3 Smluvní strany budou usilovat o prohlubování spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Za tímto účelem bude podporována oboustranná výměna zkušeností a spolupráce mezi partnerskými institucemi působícími v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, jakož i oboustranné otevření zajímavých nabídek v oblasti dalšího vzdělávání učitelů z České republiky a země Saska-Anhaltska. Učitelé budou vybíráni příslušnou vysílající smluvní stranou. Článek 4 Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a odbornou spolupráci v oblasti speciálního školství a v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu. Článek 5

5 Smluvní strany budou podporovat všechna opatření umožňující oboustrannou výměnu žáků a učitelů. Budou podporovány zvláště následující záměry: (1) rozvíjení partnerství mezi školami obou zemí, (2) oboustranné návštěvy učitelů a žákovských skupin, (3) společná účast žáků v různých projektech a programech bilaterálních i multilaterálních v rámci Evropské unie a aktivit Koordinačních center českoněmeckých výměn mládeže uskutečňovaných o prázdninách a v době vyučování, např. podpora talentů, ekologické projekty a sportovní soutěže. Finanční a organizační ustanovení Článek 6 Aktivity a záměry uvedené v článku 1, 2, 3, 4 a 5 budou uskutečňovány v rámci rozpočtových možností smluvních stran za následujících podmínek: (1) vysílající smluvní strana uhradí cestovní náklady do místa konání akce a zpět, (2) přijímající smluvní strana uhradí náklady spojené s programem akce (zvláště ubytování, stravování a doprovodný program) v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, (3) účastníkům uvedených v článku 1 uhradí zdravotní pojištění vysílající smluvní strana; vysílaní účastníci uvedení v článku 2 s výjimkou odstavce 3, kde zdravotní pojištění uhradí saskoanhaltská smluvní strana, 3, 4 a 5 uzavřou zdravotní pojištění v rozsahu postačujícím ke krytí léčebných výloh ve státě druhé smluvní strany. Závěrečná ustanovení Článek 7 Společné ujednání nevylučuje, po vzájemné dohodě smluvních stran, konání dalších akcí a umožňuje každoročně jejich specifikaci. Článek 8 Toto Společné ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. Dáno v Praze dne 19. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Eduard Zeman v.r. Gerd Harms v.r.

6 Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Za Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko 284 VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. července 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: Čl. I Vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb., se mění takto: 1. V 1 písmeno b) zní : " b) studium absolventů středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletém kurzu s denní výukou těsnopisu, organizovaném Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze 10 Hostivaři, Weilova 1271/6,". 2. Příloha č.1 zní: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou, který organizuje: 1. Soukromá ekonomická škola s.r.o., Benešov, Táborská 458/44 2. Obchodní akademie, Beroun, U stadionu Ing. Hana Vavrečková Jazyková škola, Beroun, Husovo nám Jazyková škola, Brno, Kotlářská 9

7 5. PhDr. Olga Drobáňová - Agentura VIKA, Brno, Masarykova Anglo - Germ Services s.r.o., Brno, Malinovského nám Kathryn Coletta Boland - The Boland School, Brno, Palackého Easy English s.r.o., Brno, Botanická Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o., Brno, Sokolova Grapa Brno, s.r.o., Brno, Nádražní 2a 11. Majda agency, s.r.o., Brno, Heinrichova Mgr. Ludmila Markesová - jazyková laboratoř, Brno, Grohova PaedDr. Josef Čadík-Jazyková škola Austerlitz, Brno, Pavlovská SLI-INTERNATIONAL s.r.o., Brno, Koliště Petr Indra-Jazyková škola Kovalský, Brno, Cejl Kulturní a informační centrum města Brna, Brno, Radnická PaedDr. Emil Holeš - H.E. Lingua Centrum jazyková škola, Brno, Anenská Pavlína Megová - MKM jazyková škola, Brno, Česká Karel Kalaš - Slon, jazyková škola, Brno, Údolní ČAZ Brno s.r.o., Brno, Kořenského 23a 21. PhDr. Jan Jílek - jazyková škola, Brno, Štefánikova Ing. Josef Muzikář- Jazyková škola CORFIX, Brno, Třída kapitána Jaroše Akademie J.A.Komenského, oblast Brno, Brno, Rooseveltova Mgr. Pavlos Gurutidis - PERFECT ENGLISH, Brno, Josefská Ing. Evžen Tomášek - Diplomat School of English, Brno, Veveří Mgr. Roman Kožnar, Brno, Staňkova 361/8c 27. Gymnázium, Břeclav, Sady 28. října Státní jazyková škola, České Budějovice, J. Š. Baara Educo - středisko jazykového a odborného vzdělávání, České Budějovice, Štítného GAUDEO CB s.r.o., České Budějovice, Třebízského Pygmalion s.r.o., Český Těšín, Pod Zvonek Obchodní akademie a Obchodní škola, Děčín I, Komenského nám Jan Těšík Lion, jazykové centrum, Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru Státní jazyková škola, Frýdek-Místek, Palackého Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s., Havířov-město, E.F.Buriana 4a 36. Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská Obchodní akademie, Hradec Králové, tř. ČSA Soukromá jazyková škola Hradec Králové s.r.o., Hradec Králové, SNP Soukromá jazyková škola PSJG Hradec Králové, s.r.o., Hradec Králové, Brandlova Winfield College Czech s.r.o., Cheb, K nemocnici Akademie J.A.Komenského, oblast Chomutov, Chomutov, Jakoubka ze Stříbra Hana Kubešová - 1. soukromá škola jazyků, Chrudim, Školní náměstí Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim 3, Víta Nejedlého Mgr. František Kozderka - Lingua, nestátní jazyková škola, Jablonec n. Nisou, Jánská Eva Kořánová-Educa, vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Mlýnská 46 A 46. Soukromá střední podnikatelská škola ALTMAN s.r.o., Jičín, Na Tobolce Akademie J. A. Komenského, oblast Jičín, Jičín, Havlíčkova International Education Center s.r.o. - jazyková škola, Jihlava, Rantířovská Obchodní akademie, Jihlava, Nám. Svobody Obchodní akademie T.G. M., Jindřichův Hradec, Husova Obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Karlovy Vary, Bezručova Karlovarský vzdělávací institut s.r.o., Karlovy Vary, T.G.Masaryka PhDr. Blanka Zeithammerová-Soukromá jazyková škola MENTA, Karlovy Vary, Východní Obchodní a bankovní akademie s.r.o., Karviná-Hranice, Leonovova Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Kladno, Holandská Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Klatovy, Plánická Střední průmyslová škola, Kolín IV, Heverova Jazyková škola ATHENA s.r.o., Kroměříž, Kazimíra Rudého 3702/ Vyšší odborná škola a Střední průmyslové škola, Kutná Hora, Masarykova Dr. Jana Jílková, Kutná Hora, Ostašova Státní jazyková škola, Liberec, Tř. 1. máje Miroslav Schiffert - STAMINA, jazykové kurzy, Liberec, Žitná Akademie J.A.Komenského, oblast Liberec, Liberec, Revoluční Swallow School Of English s.r.o., Liberec, Husova 29/1

8 65. Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Litoměřice, Sovova 480/2 66. TRADING CENTRE s.r.o., jazyková škola, Litomyšl, Tyršova Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka Regionální středisko výchovy a vzdělání s.r.o., Most, Báňská Mezinárodní jazykový institut, s.r.o., Most, Růžová Mgr. Lenka Soušková, Němčice n./h., Tyršova Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a střední odborné učiliště textilní s.r.o., Nový Jičín, Dvořákova Akademie J.A.Komenského, okres Nymburk, Nymburk, Palackého Státní jazyková škola, Olomouc, Tř. Kosmonautů Mgr. Jaroslav Baďura-Amadeus, Olomouc, Schweitzerova Mgr. Pavel Pospíšil - Lingua Centrum, Olomouc, U stadionu Vzdělávací centrum Klíč, Opava, Krnovská Mgr. Zbyněk Rybka - FAKTUM, Opava, Pivovarská Soukromá střední podnikatelská škola a střední odborné učiliště s.r.o., Opava, Zámecký okruh Nadační fond obchodní akademie v Orlové, Orlová-Lutyně, Polní Cloverleaf s.r.o., Ostrava 1, Puchmajerova Státní jazyková škola, Ostrava - Mor. Ostrava, Na Jízdárně Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská s.r.o., Ostrava - Hrabůvka, Hasičská JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA s.r.o., Ostrava-Radvanice, Lihovarská Ing. Petr Till - Till English Academy, Ostrava - Slezská Ostrava, Čs. armády 10/ Mgr. Milada Klimčíková - MK Servis, Ostrava - Dubina, J. Maluchy 9/ Mgr. Petr Polášek - TEBURG, Ostrava - Poruba, Havlíčkovo náměstí 794/5 87. Eva Závodná - REKVAL, Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova Klub Polabiny IV., s.r.o. - vzdělávací středisko, Pardubice, Mozartova Polabská soukromá obchodní akademie s.r.o., Pardubice, Gorkého Obchodní akademie, Písek, Karlova Státní jazyková škola, Plzeň, Sady 5. května Mgr. Naděžda Paboučková - Evropa, jazyková škola, Plzeň, Tylova Trident servis s.r.o.-jazyková škola, Plzeň, Úslavská Jaroslava Bogučaninová-Jazyková škola EXTERN, Plzeň, Sady Pětatřicátníků Dům u Slunce, DIMENZE Plzeň, s.r.o., Plzeň, Na Roudné Plzeňská obchodní akademie s.r.o., Plzeň, Kaplířova Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady, Komenského 156/III 99. Státní jazyková škola, Praha 1, Školská Akademie J.A. Komenského, oblast Praha, Praha 1, Tržiště Prague Language Centre s.r.o., Praha 1, V Jámě David Holiš Language Centre, Praha 1, Celetná ET CETERA Co.- Jazyková škola ETC, Praha 1, Dušní Vzdělávací středisko Společnosti přátel USA, Praha 1, Rytířská LANGUAGES AT WORK s.r.o., Praha 1, Na Florenci 35/ Berlitz Schools of Languages s.r.o., Praha 1, Hybernská Jaromír Ježek - The Language House, Praha 2, Škrétova Petr Prokop, PhDr. - Lingua Pro, Praha 2, Vinohradská Ing. Slavomír Pospíchal - Obchodní institut, Praha 2, Vinohradská ESO, Euroškola s.r.o., Praha 2, Na Moráni PhDr. Milena Kellyová - Angličtina Expres, Praha 2, Korunní Schola Comeniana, spol. s r.o., Praha 3, Viklefova Mc Neilus School, Eva Kudrnová, Praha 3, Slavíkova Českomoravská konfederace odborových svazů, Praha 3, nám. W. Churchila MUDr. Jitka Slavíčková - J.S. AGENCY, Praha 3, Husitská 1251/ Elvis, Praha 4, Gregorova 2090/ POLYGLOT s.r.o., Praha 4, Mečislavova Akcent, družstvo, Praha 4, Bítovská Zdeněk Nádvorník - Lingua ELN, Praha 4, Jažlovická 1329/ Ing. Josef Miřátský - PREKOS, Praha 4, Přímětická 1203/ Soukromé gymnázium ALTIS, s.r.o., Praha 4 -Kunratice, K Libuši ALVIN s.r.o., Praha 4 - Chodov, Bachova 1587/ Zarina Radžabová - Ability-jazykové studio, Praha 4, Točitá 1731

9 124. The Caledonian School, Praha 5, Vltavská ARCUS s.r.o., Praha 5 - Zbraslav, Boženy Stárkové Mgr. Lenka Pavilková - CHANNEL CROSSINGS SERVICES, Praha 5, Vrážská 238/ London School of Modern Languages s. r.o., Praha 6, Charlese de Gaula English Link s.r.o., Praha 6 Dejvice, Na Beránce Ing. Daniel Vondráček - Agentura EDUCO, Praha 7, Veletržní Státní jazyková škola, Praha 8, Burešova MAVO s.r.o., Praha 8, 1. pluku Soukromá vyšší odborná škola a První soukromá obchodní akademie s.r.o., Praha 8 - Libeň, Lindnerova 575/ IGL Praha s.r.o., Praha 8, Vítkova Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Praha 9, Mochovská Česko - italské jazykové gymnázium s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Sadská Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Praha 9, Hloubětínská The Bell School a.s., Praha 10, Nedvězská Eva Mocová, Ing. Bohemia Institut, Praha 10, Nad Vodovodem Tomáš Líbal - INTER-CONTACT, Praha 10, 28. pluku Rolino s.r.o., Praha 10, Bratří Čapků Merkurion s.r.o. - Institut vzdělávání, Prostějov, Palackého Obchodní akademie, Přerov, Bartošova Michal Frank Interlingua Redsquares, Přerov, Dr. Skaláka Mgr. Naděžda Pavlíková - Jazyková škola Beskyd, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje Mgr. Markéta Peroutková - LINGUA RUMBURK, Rumburk, Růžová Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků, Sušice, Lerchova Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída Akademie J.A.Komenského, oblast Šumperk, Šumperk, Nám. Míru Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní, Tábor, Lužická ETC a Nobile s.r.o. - jazyková škola, Trutnov, Vítězná 156/ Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova Ing. Evžen Rajzl, RAJZL - soukromá jazyková škola, Uherské Hradiště, Dlouhá MARLIN B & V s.r.o., Uherské Hradiště, Leoše Janáčka Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Uherské Hradiště, Nádražní Ivana Kusáková Akademie vzdělávání J.A.Komenského, Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 157/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uherský Brod, Nivnická Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská Svatava Plechačová, Germa, Ústí nad Labem, Pařížská Richard Musil spol. s r.o., Ústí nad Labem, Masarykova 656/ Akademie J. A. Komenského, oblast Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Malé Hamry Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volyně, Lidická Masarykovo gymnázium, Vsetín, Tyršova PaedDr. Karel Kostka - jazyková škola, Vsetín, Pod Pecníkem Státní jazyková škola, Zlín,, nám. T.G. Masaryka Přemysl Čížek - Lingua, jazyková škola, Zlín, Svatopluka Čecha Státní jazyková škola, Znojmo, Bezručova Mgr. Miriam Plíšková - EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE, Znojmo, M.Kudeříkové Ing. Pavel Štohl, Znojmo, Václavské nám. 6". 3. Příloha č. 3 zní: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. Školy uskutečňující zahraniční vysokoškolské studijní programy v České republice 1. U.S. Business School in Prague, Praha 6, Jose Martího 2/407 obor : ekonomie a řízení 2. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta, Praha 2, Resslova 10

10 obor : podnikový management 3. Mezinárodní Baptistický teologický seminář, Praha 6-Jenerálka, Nad Habrovkou 3 obor : teologie 4. Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Osvobození 699 obor: ekonomika a zahraniční obchod obor: právo komerční obor: počítačové systémy elektronické 5. University of New York in Prague, s.r.o., Praha 2, Legerova 72 obor: řízení obchodu (Business Administration) obor: veřejná správa (Public Administration) obor: mezinárodní a evropská ekonomická studia (International and European Economic Studies) obor: politické vědy (Political Science) obor: psychologie (Psychology) obor: sociologie (Sociology) obor: mediální a komunikační studia (Mass Media & Communication Studies) obor: počítačové vědy (Computer Science) 6. Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze, s.r.o., Praha 4, Ke Kateřinkám 1407/9 obor: ekonomika obor: právo 7. The Prague Collegium/University of South Florida, o.p.s., Kostelec nad Černými lesy, Konojedy 117 obor: mezinárodní obchod". Čl. II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září Ministr: Mgr. Zeman v.r. Poznámka MŠMT: Vyhláška byla publikována v částce 107 Sbírky zákonů, rozeslané dne 3.srpna Ministerstvo školství,

11 mládeže a tělovýchovy Č. j / V Praze dne 8. srpna 2001 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy ze dne č. j / , Věstník MŠMT, sešit 9/2000, takto: 1. V seznamu zkoušek Angličtina se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň JASPEX 200 b) pro úroveň znalostí 2 na první místo doplňuje nová zkouška Certificate in English a za dosavadní zkoušky se doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 3 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV - 2. stupeň JASPEX 400 Certificate in English for Business Purposes I. c) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku STANAG stupeň (zkouška MO) doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB JASPEX Final English Exam 2. V seznamu zkoušek Němčina se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV - úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň ÖSD Grundstufe 1 b) pro úroveň znalostí 2 doplňují tyto nové zkoušky: ZdaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache ÖSD Grundstufe 2 JASPEX 400 Zertifikat Deutsch für den Beruf

12 c) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku STANAG stupeň (zkouška MO) doplňují tyto nové zkoušky: DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch DSD Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 3. stupeň JASPEX Abschlussprüfung 3. V seznamu zkoušek Francouzština se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV úroveň 2 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 8. srpna II. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy : v z. PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v.r. I. náměstek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: / Č. j.: / Ú p l n é z n ě n í Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ze dne č.j / , Věstník MŠMT sešit 9/2000, ve znění Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne č.j / , kterým se seznam doplňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k provedení bodu III/2a usnesení vlády č. 410/2000, kterým se stanoví systém standardizovaných jazykových zkoušek a systém prokazování jazykové kvalifikace pro náměstky ministrů, vrchní ředitele, ředitele odborů a vybraný okruh zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, stanoví tento Seznam zkoušek z cizích

13 jazyků a přehled jazykových kvalifikací uvedený v příloze, podle něhož se bude postupovat k zabezpečení výše uvedeného usnesení vlády. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy : v z. PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v.r. I. náměstek Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Angličtina Úroveň znalostí Zkouška 1. KET Key English Test PET Preliminary English Test BEC 1 The Business English Certificate 1 STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jazyka anglického (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z anglického jazyka na gymnáziu TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň JASPEX Certificate in English FCE First Certificate in English IELTS 4,5 6 BEC 2 The Business English Certificate 2 STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška TOEFL TOEFL CB

14 Zkouška MZV úroveň 3 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 2. stupeň JASPEX 400 Certificate in English for Business Purposes 3. IELTS 6,5 9 CAE Certificate in Advanced English CPE Certificate of Proficiency in English BEC 3 The Business English Certificate 3 CEIBT Certificate in English for International Business and Trade STANAG stupeň (zkouška MO) TOEFL TOEFL CB JASPEX Final English Exam státní všeobecná jazyková zkouška maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 2) oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 2) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j /97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j /98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Němčina Úroveň znalostí Zkouška 1. GBS DaF Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jazyka německého (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z německého jazyka na gymnáziu Zkouška MZV - úroveň 1 Zkouška MZV - úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň ÖSD Grundstufe 1 2. ZD Zertifikat Deutsch 2) STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška ZDaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 2 ÖSD Grundstufe 2 2 JASPEX 400 Zertifikat Deutsch für den Beruf 3. ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ÖSD-Mittelstufe PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International ZOP Zentrale Oberstufenprüfung KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom STANAG stupeň (zkouška MO) DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch DSD Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK

15 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 3. stupeň JASPEX Abschlussprüfung státní všeobecná jazyková zkouška maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 3) oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 2) Zertifikat Deutsch (ZD) je společnou německo-rakousko-švýcarskou zkouškou, která od ledna 2000 nahrazuje ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) a G2 (ÖSD-Grundstufe 2). 3) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j /97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j /98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Francouzština Úroveň znalostí Zkouška 1. CEFP 2 Certificat d Etudes de Français (Pratique 2) Diplome d études en langue française DELF 1 Diplome élementaire de langue française STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jaz.francouzského (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z francouzského jazyka na gymnáziu Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV úroveň 2 2. DELF 2 Diplome élementaire de langue française DL Diplome de Langue Française DFA 1, DFA 2 Diplome de français des affaires CFJ Certificat de français juridique CFS Certificat de français de secrétariat CFTH Certificat de français du tourisme et de l hotellerie CFST Certificat de français scientifique et technique STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška 3. DALF Diplome approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) DS Diplome Supérieur d Etudes Françaises Modernes DHEF Diplome de Hautes Etudes Françaises

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech

č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech č. j. 10 640/2008-23 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech Č.j. 10 640/2008 23 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva

Více

4. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1.6.2013.

4. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1.6.2013. Informace o bonifikaci českých a mezinárodních standardizovaných zkoušek z cizích jazyků pro přijímací řízení do magisterského studijního programu v roce 2013 Na základě rozhodnutí Akademického senátu

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 9 Září 2000 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2000, kterým se zrušují

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 9 Září 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 9 Září 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 9 Září 2003 Část normativní O B S A H - Vyhláška č. 249/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se

Více

Seznam standardizovaných zkoušek

Seznam standardizovaných zkoušek Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. července 2013 Č.j. MSMT- 24195/2013 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví

Více

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky a zahraničními kulturními instituty v České republice Název

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 19 242/2007-23 V Praze dne 26. září 2007. Vyhlášení Text úplného znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

V Praze dne 29. května 2006. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

V Praze dne 29. května 2006. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. : 10 877/2006-23 V Praze dne 29. května 2006 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Přehled zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro konání maturitní zkoušky v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j / V Praze dne 20. července 2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j / V Praze dne 20. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 24 904/2005-14 V Praze dne 20. července 2005 OPATŘENÍ ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy Zrušuji

Více

Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018

Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018 Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Základní školy a Gymnázia Sunny Canadian International School, s.r.o., Straková 522, 252

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Právnická fakulta UK, dodatek k informacím o přijetí, které jsou zveřejněny v UN č. 41-42/15

Právnická fakulta UK, dodatek k informacím o přijetí, které jsou zveřejněny v UN č. 41-42/15 Právnická fakulta UK, dodatek k informacím o přijetí, které jsou zveřejněny v UN č. 41-42/15 PŘÍLOHA Pravidla pro přiznání bonifikace za standardizované z cizích jazyků pro přijímací řízení do magisterského

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 72 Kč OBSAH Část normativní Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2011 Cena: 16 Kč OBSAH Část oznamovací Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Anglický jazyk. Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools)

Anglický jazyk. Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools) Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání ze dne 22. prosince 2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 58/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb., č. 111/2012 Sb. a č. 189/2014 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou Město, obec PSČ Ulice, č.p, č.o. Vyučovaný jazyk od do 1 Educocenter Jiří Čapek s.r.o 60851864 České Budějovice 370 01 Štítného 12 České Budějovice 370 01 Štítného 12 anglický, německý 1.9.2014 31.8.2017

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 489/2006 Sb., č. 63/2008 Sb. a č. 205/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více