VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 9 Září 2001 O B S A H Část normativní - Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta , podepsané v Praze dne 19. května Vyhláška č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy (+ úplné znění Seznamu zkoušek) Část oznamovací - Dodatek k nabídce kurzů Rady Evropy programu CDCC na II. pololetí roku 2001 a I. pololetí r Doplnění seznamu Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení - Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť - Oznámení o tiskové chybě v sešitu 7/2001 Věstníku MŠMT ČR, v názvu studijního oboru L/004 ( ) - Dodatek k platným učebním dokumentům v souvislosti se změnami ve výcviku žáků v řízení motorových vozidel - Informace o udělení schvalovacích doložek Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta

3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko (dále jen smluvní strany ) usilujíce o těsnou partnerskou spolupráci v oblasti všeobecného školství, přesvědčeny, že přeshraniční spolupráce je v oboustranném zájmu obou smluvních stran a je přínosem pro rozvoj školství, s úmyslem prohloubit školskou spolupráci dohodnutou ve Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992, se zřetelem k Memorandu předsedů vlád České republiky a země Sasko-Anhaltsko ze dne 21. listopadu 1992, na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji ze dne 21. ledna 1997, s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999 a na základě již stávajících dobrých kontaktů a přání tyto oboustranné vztahy rozšiřovat a prohlubovat se dohodly takto: Článek 1 Smluvní strany budou usilovat o prohloubení výměny zkušeností a o vzájemnou informovanost o aktuálních otázkách z oblasti vzdělávací politiky, které zajímají obě smluvní strany. Za tímto účelem se uskuteční pravidelná setkání mezi zástupci obou smluvních stran.

4 Článek 2 Smluvní strany budou podporovat vzdělávání učitelů jakož i žáků v předmětu německý jazyk jako cizí jazyk v České republice a v předmětu český jazyk jako cizí jazyk v Sasku-Anhaltsku. Za tímto účelem se spolupráce bude realizovat zejména v těchto oblastech: (1) Sasko-anhaltská smluvní strana nabídne každoroční účast na kursu pro 20 vyučujících německého jazyka z České republiky pořádaném Zemským ústavem pro další vzdělávání učitelů a pedagogického výzkumu (LISA) v Halle v délce trvání deseti dnů. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou vyučující z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové. (2) Česká smluvní strana umožní každoroční účast jednoho až dvou vyučujících ze Saska-Anhaltska na Letní škole slovanských studií v České republice v délce trvání tří týdnů. Vyučující ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou. (3) Sasko-anhaltská smluvní strana poskytne dvě stipendia v délce trvání jednoho školního roku pro žáky z České republiky ke studiu v Zemském gymnáziu v Sasku- Anhaltsku. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou žáci z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové. (4) Česká smluvní strana umožní studijní pobyt pro žáky ze Saska-Anhaltska v partnerském gymnáziu v České republice v délce trvání jeden až tři týdny. Žáci ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou. (5) Smluvní strany budou vzájemně podporovat výuku německého a českého jazyka prostřednictvím poskytování výukových materiálů. Článek 3 Smluvní strany budou usilovat o prohlubování spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Za tímto účelem bude podporována oboustranná výměna zkušeností a spolupráce mezi partnerskými institucemi působícími v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, jakož i oboustranné otevření zajímavých nabídek v oblasti dalšího vzdělávání učitelů z České republiky a země Saska-Anhaltska. Učitelé budou vybíráni příslušnou vysílající smluvní stranou. Článek 4 Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a odbornou spolupráci v oblasti speciálního školství a v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu. Článek 5

5 Smluvní strany budou podporovat všechna opatření umožňující oboustrannou výměnu žáků a učitelů. Budou podporovány zvláště následující záměry: (1) rozvíjení partnerství mezi školami obou zemí, (2) oboustranné návštěvy učitelů a žákovských skupin, (3) společná účast žáků v různých projektech a programech bilaterálních i multilaterálních v rámci Evropské unie a aktivit Koordinačních center českoněmeckých výměn mládeže uskutečňovaných o prázdninách a v době vyučování, např. podpora talentů, ekologické projekty a sportovní soutěže. Finanční a organizační ustanovení Článek 6 Aktivity a záměry uvedené v článku 1, 2, 3, 4 a 5 budou uskutečňovány v rámci rozpočtových možností smluvních stran za následujících podmínek: (1) vysílající smluvní strana uhradí cestovní náklady do místa konání akce a zpět, (2) přijímající smluvní strana uhradí náklady spojené s programem akce (zvláště ubytování, stravování a doprovodný program) v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, (3) účastníkům uvedených v článku 1 uhradí zdravotní pojištění vysílající smluvní strana; vysílaní účastníci uvedení v článku 2 s výjimkou odstavce 3, kde zdravotní pojištění uhradí saskoanhaltská smluvní strana, 3, 4 a 5 uzavřou zdravotní pojištění v rozsahu postačujícím ke krytí léčebných výloh ve státě druhé smluvní strany. Závěrečná ustanovení Článek 7 Společné ujednání nevylučuje, po vzájemné dohodě smluvních stran, konání dalších akcí a umožňuje každoročně jejich specifikaci. Článek 8 Toto Společné ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. Dáno v Praze dne 19. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Eduard Zeman v.r. Gerd Harms v.r.

6 Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Za Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko 284 VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. července 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: Čl. I Vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb., se mění takto: 1. V 1 písmeno b) zní : " b) studium absolventů středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletém kurzu s denní výukou těsnopisu, organizovaném Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze 10 Hostivaři, Weilova 1271/6,". 2. Příloha č.1 zní: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou, který organizuje: 1. Soukromá ekonomická škola s.r.o., Benešov, Táborská 458/44 2. Obchodní akademie, Beroun, U stadionu Ing. Hana Vavrečková Jazyková škola, Beroun, Husovo nám Jazyková škola, Brno, Kotlářská 9

7 5. PhDr. Olga Drobáňová - Agentura VIKA, Brno, Masarykova Anglo - Germ Services s.r.o., Brno, Malinovského nám Kathryn Coletta Boland - The Boland School, Brno, Palackého Easy English s.r.o., Brno, Botanická Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o., Brno, Sokolova Grapa Brno, s.r.o., Brno, Nádražní 2a 11. Majda agency, s.r.o., Brno, Heinrichova Mgr. Ludmila Markesová - jazyková laboratoř, Brno, Grohova PaedDr. Josef Čadík-Jazyková škola Austerlitz, Brno, Pavlovská SLI-INTERNATIONAL s.r.o., Brno, Koliště Petr Indra-Jazyková škola Kovalský, Brno, Cejl Kulturní a informační centrum města Brna, Brno, Radnická PaedDr. Emil Holeš - H.E. Lingua Centrum jazyková škola, Brno, Anenská Pavlína Megová - MKM jazyková škola, Brno, Česká Karel Kalaš - Slon, jazyková škola, Brno, Údolní ČAZ Brno s.r.o., Brno, Kořenského 23a 21. PhDr. Jan Jílek - jazyková škola, Brno, Štefánikova Ing. Josef Muzikář- Jazyková škola CORFIX, Brno, Třída kapitána Jaroše Akademie J.A.Komenského, oblast Brno, Brno, Rooseveltova Mgr. Pavlos Gurutidis - PERFECT ENGLISH, Brno, Josefská Ing. Evžen Tomášek - Diplomat School of English, Brno, Veveří Mgr. Roman Kožnar, Brno, Staňkova 361/8c 27. Gymnázium, Břeclav, Sady 28. října Státní jazyková škola, České Budějovice, J. Š. Baara Educo - středisko jazykového a odborného vzdělávání, České Budějovice, Štítného GAUDEO CB s.r.o., České Budějovice, Třebízského Pygmalion s.r.o., Český Těšín, Pod Zvonek Obchodní akademie a Obchodní škola, Děčín I, Komenského nám Jan Těšík Lion, jazykové centrum, Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru Státní jazyková škola, Frýdek-Místek, Palackého Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s., Havířov-město, E.F.Buriana 4a 36. Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská Obchodní akademie, Hradec Králové, tř. ČSA Soukromá jazyková škola Hradec Králové s.r.o., Hradec Králové, SNP Soukromá jazyková škola PSJG Hradec Králové, s.r.o., Hradec Králové, Brandlova Winfield College Czech s.r.o., Cheb, K nemocnici Akademie J.A.Komenského, oblast Chomutov, Chomutov, Jakoubka ze Stříbra Hana Kubešová - 1. soukromá škola jazyků, Chrudim, Školní náměstí Hotelová škola Bohemia s.r.o., Chrudim 3, Víta Nejedlého Mgr. František Kozderka - Lingua, nestátní jazyková škola, Jablonec n. Nisou, Jánská Eva Kořánová-Educa, vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Mlýnská 46 A 46. Soukromá střední podnikatelská škola ALTMAN s.r.o., Jičín, Na Tobolce Akademie J. A. Komenského, oblast Jičín, Jičín, Havlíčkova International Education Center s.r.o. - jazyková škola, Jihlava, Rantířovská Obchodní akademie, Jihlava, Nám. Svobody Obchodní akademie T.G. M., Jindřichův Hradec, Husova Obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Karlovy Vary, Bezručova Karlovarský vzdělávací institut s.r.o., Karlovy Vary, T.G.Masaryka PhDr. Blanka Zeithammerová-Soukromá jazyková škola MENTA, Karlovy Vary, Východní Obchodní a bankovní akademie s.r.o., Karviná-Hranice, Leonovova Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Kladno, Holandská Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Klatovy, Plánická Střední průmyslová škola, Kolín IV, Heverova Jazyková škola ATHENA s.r.o., Kroměříž, Kazimíra Rudého 3702/ Vyšší odborná škola a Střední průmyslové škola, Kutná Hora, Masarykova Dr. Jana Jílková, Kutná Hora, Ostašova Státní jazyková škola, Liberec, Tř. 1. máje Miroslav Schiffert - STAMINA, jazykové kurzy, Liberec, Žitná Akademie J.A.Komenského, oblast Liberec, Liberec, Revoluční Swallow School Of English s.r.o., Liberec, Husova 29/1

8 65. Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Litoměřice, Sovova 480/2 66. TRADING CENTRE s.r.o., jazyková škola, Litomyšl, Tyršova Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka Regionální středisko výchovy a vzdělání s.r.o., Most, Báňská Mezinárodní jazykový institut, s.r.o., Most, Růžová Mgr. Lenka Soušková, Němčice n./h., Tyršova Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a střední odborné učiliště textilní s.r.o., Nový Jičín, Dvořákova Akademie J.A.Komenského, okres Nymburk, Nymburk, Palackého Státní jazyková škola, Olomouc, Tř. Kosmonautů Mgr. Jaroslav Baďura-Amadeus, Olomouc, Schweitzerova Mgr. Pavel Pospíšil - Lingua Centrum, Olomouc, U stadionu Vzdělávací centrum Klíč, Opava, Krnovská Mgr. Zbyněk Rybka - FAKTUM, Opava, Pivovarská Soukromá střední podnikatelská škola a střední odborné učiliště s.r.o., Opava, Zámecký okruh Nadační fond obchodní akademie v Orlové, Orlová-Lutyně, Polní Cloverleaf s.r.o., Ostrava 1, Puchmajerova Státní jazyková škola, Ostrava - Mor. Ostrava, Na Jízdárně Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská s.r.o., Ostrava - Hrabůvka, Hasičská JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA s.r.o., Ostrava-Radvanice, Lihovarská Ing. Petr Till - Till English Academy, Ostrava - Slezská Ostrava, Čs. armády 10/ Mgr. Milada Klimčíková - MK Servis, Ostrava - Dubina, J. Maluchy 9/ Mgr. Petr Polášek - TEBURG, Ostrava - Poruba, Havlíčkovo náměstí 794/5 87. Eva Závodná - REKVAL, Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova Klub Polabiny IV., s.r.o. - vzdělávací středisko, Pardubice, Mozartova Polabská soukromá obchodní akademie s.r.o., Pardubice, Gorkého Obchodní akademie, Písek, Karlova Státní jazyková škola, Plzeň, Sady 5. května Mgr. Naděžda Paboučková - Evropa, jazyková škola, Plzeň, Tylova Trident servis s.r.o.-jazyková škola, Plzeň, Úslavská Jaroslava Bogučaninová-Jazyková škola EXTERN, Plzeň, Sady Pětatřicátníků Dům u Slunce, DIMENZE Plzeň, s.r.o., Plzeň, Na Roudné Plzeňská obchodní akademie s.r.o., Plzeň, Kaplířova Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady, Komenského 156/III 99. Státní jazyková škola, Praha 1, Školská Akademie J.A. Komenského, oblast Praha, Praha 1, Tržiště Prague Language Centre s.r.o., Praha 1, V Jámě David Holiš Language Centre, Praha 1, Celetná ET CETERA Co.- Jazyková škola ETC, Praha 1, Dušní Vzdělávací středisko Společnosti přátel USA, Praha 1, Rytířská LANGUAGES AT WORK s.r.o., Praha 1, Na Florenci 35/ Berlitz Schools of Languages s.r.o., Praha 1, Hybernská Jaromír Ježek - The Language House, Praha 2, Škrétova Petr Prokop, PhDr. - Lingua Pro, Praha 2, Vinohradská Ing. Slavomír Pospíchal - Obchodní institut, Praha 2, Vinohradská ESO, Euroškola s.r.o., Praha 2, Na Moráni PhDr. Milena Kellyová - Angličtina Expres, Praha 2, Korunní Schola Comeniana, spol. s r.o., Praha 3, Viklefova Mc Neilus School, Eva Kudrnová, Praha 3, Slavíkova Českomoravská konfederace odborových svazů, Praha 3, nám. W. Churchila MUDr. Jitka Slavíčková - J.S. AGENCY, Praha 3, Husitská 1251/ Elvis, Praha 4, Gregorova 2090/ POLYGLOT s.r.o., Praha 4, Mečislavova Akcent, družstvo, Praha 4, Bítovská Zdeněk Nádvorník - Lingua ELN, Praha 4, Jažlovická 1329/ Ing. Josef Miřátský - PREKOS, Praha 4, Přímětická 1203/ Soukromé gymnázium ALTIS, s.r.o., Praha 4 -Kunratice, K Libuši ALVIN s.r.o., Praha 4 - Chodov, Bachova 1587/ Zarina Radžabová - Ability-jazykové studio, Praha 4, Točitá 1731

9 124. The Caledonian School, Praha 5, Vltavská ARCUS s.r.o., Praha 5 - Zbraslav, Boženy Stárkové Mgr. Lenka Pavilková - CHANNEL CROSSINGS SERVICES, Praha 5, Vrážská 238/ London School of Modern Languages s. r.o., Praha 6, Charlese de Gaula English Link s.r.o., Praha 6 Dejvice, Na Beránce Ing. Daniel Vondráček - Agentura EDUCO, Praha 7, Veletržní Státní jazyková škola, Praha 8, Burešova MAVO s.r.o., Praha 8, 1. pluku Soukromá vyšší odborná škola a První soukromá obchodní akademie s.r.o., Praha 8 - Libeň, Lindnerova 575/ IGL Praha s.r.o., Praha 8, Vítkova Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA) s.r.o., Praha 9, Mochovská Česko - italské jazykové gymnázium s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Sadská Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Praha 9, Hloubětínská The Bell School a.s., Praha 10, Nedvězská Eva Mocová, Ing. Bohemia Institut, Praha 10, Nad Vodovodem Tomáš Líbal - INTER-CONTACT, Praha 10, 28. pluku Rolino s.r.o., Praha 10, Bratří Čapků Merkurion s.r.o. - Institut vzdělávání, Prostějov, Palackého Obchodní akademie, Přerov, Bartošova Michal Frank Interlingua Redsquares, Přerov, Dr. Skaláka Mgr. Naděžda Pavlíková - Jazyková škola Beskyd, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje Mgr. Markéta Peroutková - LINGUA RUMBURK, Rumburk, Růžová Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků, Sušice, Lerchova Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída Akademie J.A.Komenského, oblast Šumperk, Šumperk, Nám. Míru Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní, Tábor, Lužická ETC a Nobile s.r.o. - jazyková škola, Trutnov, Vítězná 156/ Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova Ing. Evžen Rajzl, RAJZL - soukromá jazyková škola, Uherské Hradiště, Dlouhá MARLIN B & V s.r.o., Uherské Hradiště, Leoše Janáčka Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Uherské Hradiště, Nádražní Ivana Kusáková Akademie vzdělávání J.A.Komenského, Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 157/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uherský Brod, Nivnická Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská Svatava Plechačová, Germa, Ústí nad Labem, Pařížská Richard Musil spol. s r.o., Ústí nad Labem, Masarykova 656/ Akademie J. A. Komenského, oblast Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Malé Hamry Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volyně, Lidická Masarykovo gymnázium, Vsetín, Tyršova PaedDr. Karel Kostka - jazyková škola, Vsetín, Pod Pecníkem Státní jazyková škola, Zlín,, nám. T.G. Masaryka Přemysl Čížek - Lingua, jazyková škola, Zlín, Svatopluka Čecha Státní jazyková škola, Znojmo, Bezručova Mgr. Miriam Plíšková - EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE, Znojmo, M.Kudeříkové Ing. Pavel Štohl, Znojmo, Václavské nám. 6". 3. Příloha č. 3 zní: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/1998 Sb. Školy uskutečňující zahraniční vysokoškolské studijní programy v České republice 1. U.S. Business School in Prague, Praha 6, Jose Martího 2/407 obor : ekonomie a řízení 2. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta, Praha 2, Resslova 10

10 obor : podnikový management 3. Mezinárodní Baptistický teologický seminář, Praha 6-Jenerálka, Nad Habrovkou 3 obor : teologie 4. Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Osvobození 699 obor: ekonomika a zahraniční obchod obor: právo komerční obor: počítačové systémy elektronické 5. University of New York in Prague, s.r.o., Praha 2, Legerova 72 obor: řízení obchodu (Business Administration) obor: veřejná správa (Public Administration) obor: mezinárodní a evropská ekonomická studia (International and European Economic Studies) obor: politické vědy (Political Science) obor: psychologie (Psychology) obor: sociologie (Sociology) obor: mediální a komunikační studia (Mass Media & Communication Studies) obor: počítačové vědy (Computer Science) 6. Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze, s.r.o., Praha 4, Ke Kateřinkám 1407/9 obor: ekonomika obor: právo 7. The Prague Collegium/University of South Florida, o.p.s., Kostelec nad Černými lesy, Konojedy 117 obor: mezinárodní obchod". Čl. II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září Ministr: Mgr. Zeman v.r. Poznámka MŠMT: Vyhláška byla publikována v částce 107 Sbírky zákonů, rozeslané dne 3.srpna Ministerstvo školství,

11 mládeže a tělovýchovy Č. j / V Praze dne 8. srpna 2001 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy ze dne č. j / , Věstník MŠMT, sešit 9/2000, takto: 1. V seznamu zkoušek Angličtina se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň JASPEX 200 b) pro úroveň znalostí 2 na první místo doplňuje nová zkouška Certificate in English a za dosavadní zkoušky se doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 3 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV - 2. stupeň JASPEX 400 Certificate in English for Business Purposes I. c) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku STANAG stupeň (zkouška MO) doplňují tyto nové zkoušky: TOEFL TOEFL CB JASPEX Final English Exam 2. V seznamu zkoušek Němčina se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV - úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň ÖSD Grundstufe 1 b) pro úroveň znalostí 2 doplňují tyto nové zkoušky: ZdaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache ÖSD Grundstufe 2 JASPEX 400 Zertifikat Deutsch für den Beruf

12 c) pro úroveň znalostí 3 za zkoušku STANAG stupeň (zkouška MO) doplňují tyto nové zkoušky: DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch DSD Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 3. stupeň JASPEX Abschlussprüfung 3. V seznamu zkoušek Francouzština se a) pro úroveň znalostí 1 doplňují tyto nové zkoušky: Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV úroveň 2 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 8. srpna II. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy : v z. PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v.r. I. náměstek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: / Č. j.: / Ú p l n é z n ě n í Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ze dne č.j / , Věstník MŠMT sešit 9/2000, ve znění Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne č.j / , kterým se seznam doplňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k provedení bodu III/2a usnesení vlády č. 410/2000, kterým se stanoví systém standardizovaných jazykových zkoušek a systém prokazování jazykové kvalifikace pro náměstky ministrů, vrchní ředitele, ředitele odborů a vybraný okruh zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, stanoví tento Seznam zkoušek z cizích

13 jazyků a přehled jazykových kvalifikací uvedený v příloze, podle něhož se bude postupovat k zabezpečení výše uvedeného usnesení vlády. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy : v z. PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v.r. I. náměstek Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Angličtina Úroveň znalostí Zkouška 1. KET Key English Test PET Preliminary English Test BEC 1 The Business English Certificate 1 STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jazyka anglického (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z anglického jazyka na gymnáziu TOEFL TOEFL CB Zkouška MZV úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň JASPEX Certificate in English FCE First Certificate in English IELTS 4,5 6 BEC 2 The Business English Certificate 2 STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška TOEFL TOEFL CB

14 Zkouška MZV úroveň 3 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 2. stupeň JASPEX 400 Certificate in English for Business Purposes 3. IELTS 6,5 9 CAE Certificate in Advanced English CPE Certificate of Proficiency in English BEC 3 The Business English Certificate 3 CEIBT Certificate in English for International Business and Trade STANAG stupeň (zkouška MO) TOEFL TOEFL CB JASPEX Final English Exam státní všeobecná jazyková zkouška maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 2) oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 2) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j /97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j /98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Němčina Úroveň znalostí Zkouška 1. GBS DaF Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jazyka německého (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z německého jazyka na gymnáziu Zkouška MZV - úroveň 1 Zkouška MZV - úroveň 2 Zkouška MV 1. stupeň ÖSD Grundstufe 1 2. ZD Zertifikat Deutsch 2) STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška ZDaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 2 ÖSD Grundstufe 2 2 JASPEX 400 Zertifikat Deutsch für den Beruf 3. ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ÖSD-Mittelstufe PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International ZOP Zentrale Oberstufenprüfung KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom STANAG stupeň (zkouška MO) DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch DSD Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK

15 Zkouška MZV úroveň 4 Zkouška MV 3. stupeň JASPEX Abschlussprüfung státní všeobecná jazyková zkouška maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 3) oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 1) Osvědčení o základní znalosti jazyka vydává státní jazyková škola po absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin bez zkoušky. 2) Zertifikat Deutsch (ZD) je společnou německo-rakousko-švýcarskou zkouškou, která od ledna 2000 nahrazuje ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) a G2 (ÖSD-Grundstufe 2). 3) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j /97-21, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j /98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, včetně úplného znění. Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací Francouzština Úroveň znalostí Zkouška 1. CEFP 2 Certificat d Etudes de Français (Pratique 2) Diplome d études en langue française DELF 1 Diplome élementaire de langue française STANAG stupeň (zkouška MO) osvědčení o základní znalosti jaz.francouzského (státní jazyková škola) 1) maturitní zkouška z francouzského jazyka na gymnáziu Zkouška MZV úroveň 1 Zkouška MZV úroveň 2 2. DELF 2 Diplome élementaire de langue française DL Diplome de Langue Française DFA 1, DFA 2 Diplome de français des affaires CFJ Certificat de français juridique CFS Certificat de français de secrétariat CFTH Certificat de français du tourisme et de l hotellerie CFST Certificat de français scientifique et technique STANAG stupeň (zkouška MO) státní základní jazyková zkouška 3. DALF Diplome approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) DS Diplome Supérieur d Etudes Françaises Modernes DHEF Diplome de Hautes Etudes Françaises

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: BŘEZEN 2015 Cena: 29 Kč OBSAH Část normativní Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více