Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva"

Transkript

1 Oblast Zlín Výroční zpráva

2 Obsah Úvod Výbor oblasti Zastoupení v orgánech a komisích Členská základna Autorizace Komunikace se členy Pojištění autorizovaných osob Činnost oblasti Celoživotní vzdělávání Deníky autorizovaných osob Stížnosti na autorizované osoby Komise pro malé a střední podnikání Rada pro podporu rozvoje profese Přístup k ČSN Stavba roku Zlínského kraje Oceněné stavby Cena Inženýrské Komory Spolupráce Státní správa Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Český svaz stavebních inženýrů Spolupráce se školami Spolupráce se zájmovými sdruženími Příhraniční spolupráce Rozpočet oblasti Zlín Výsledky hospodaření oblasti Zlín v roce Rozpočet hospodaření na rok Závěr Seznam použitých zkratek Výroční zpráva oblasti Zlín

3 Úvod Výroční zprávu o činnosti podává výbor oblasti Zlín. Předkládaná výroční zpráva podává přehled o činnostech oblasti Zlín v roce 2014, které navazovaly na činnosti z minulého období a byly doplněny úkoly uloženými valnou hromadou dne 22. ledna 2014, shromážděním delegátů dne 29. března 2014 a představenstvem ČKAIT v průběhu roku Pozvánky na valnou hromadu dne 28. ledna 2015 byly rozeslány v řádném termínu a pozváni byli všichni členové oblasti s platnou autorizací. Výroční zpráva oblasti Zlín

4 1. Výbor oblasti Na základě výsledků voleb v roce 2012 pracoval výbor oblasti ČKAIT Zlín ve složení: předseda: místopředseda: členové: Ing. Jiří Matúš, Ing. Jaroslav Valkovič, Ing. Ladislav Alster, Ing. Karel Bártek, Ing. Petr Chytil, Ing. Josef Mitrenga, Ing. Stanislav Sigmund, Ing. Ladislav Smola, Ing. Pavel Starý. V uplynulém roce se uskutečnilo 7 zasedání výboru. Z jednotlivých zasedání jsou vedeny zápisy. Na shromáždění delegátů ČKAIT 2014 v Praze zastupovalo oblast Zlín 9 delegátů, kteří byli zvoleni na valné hromadě oblasti V roce 2015 proběhnou volby výboru oblasti. Na základě oslovení všech autorizovaných osob v oblasti Zlín projevilo zájem pracovat v Komoře 13 členů. Z diskuze pak vzešlo, že někteří mají zájem pracovat ve výboru, dále pak někteří v profesních aktivech, někteří svůj zájem stáhli. Návrh kandidátů do výboru oblasti jste obdrželi předem před konáním valné hromady. 2. Zastoupení v orgánech a komisích Členové oblasti Zlín mají zastoupení v orgánech a komisích ČKAIT a v jiných odborných komisích. V loňském roce pracovali v těchto orgánech a komisích: - představenstvo ČKAIT Ing. Mitrenga, - stavovský soud Ing. Chytil, - dozorčí rada Ing. Smola, - dozorčí komise Ing. Bělohlávek, p. Krchňák, - komise malého a středního podnikání Ing. Mitrenga, Ing. Matúš, Ing. Bělohlávek, - zkušební komise Ing. Valkovič, Ing. Zálešák, - rada pro podporu rozvoje stavební profese Ing. Mitrenga, - aktiv dopravních staveb při ČKAIT Ing. Matúš, - aktiv pozemních staveb při ČKAIT Ing. Mitrenga, - porota soutěže Stavba roku Zlínského kraje Ing. Jaroš, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Mitrenga, - redakční rada Z+i Ing. Jaroslav Valkovič. Výroční zpráva oblasti Zlín

5 3. Členská základna 3.1. Autorizace V oblasti Zlín je k registrováno 1393 členů s platnou autorizací. V roce 2014 bylo v oblastní kanceláři podáno celkem 74 žádostí o autorizaci nebo její rozšíření. Z tohoto počtu byla autorizace udělena 47 žadatelům, 17 žádostí zůstává podáno a jejich žadatelé budou přezkoušeni v první polovině roku Podle oborů je nejvíce osob autorizovaných v oboru pozemní stavby (62%), následuje obor technika prostředí staveb (13%) a technologická zařízení staveb (9%). V průběhu roku 2014 se uskutečnily v Praze a Brně instruktáže k legislativní části autorizačních zkoušek. Všechny zkoušky bude nyní organizovat ČKAIT bez spoluúčasti ČSSI a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Pro uchazeče o autorizaci se na postupu získání autorizace nic nemění. Počet AO v oboru Pozemní stavby Technologická zařízení staveb Technika prostředí staveb Dopravní stavby Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Statika a dynamika staveb Požární bezpečnost staveb Mosty a inženýrské konstrukce Geotechnika Městské inženýrství Zkoušení a diagnostika staveb Výroční zpráva oblasti Zlín

6 3.2. Komunikace se členy Informace členům jsou předávány dostupnými komunikačními prostředky, v rámci komunikace však stále více upřednostňujeme ovou poštu. Opět uvádím ovou adresu oblastní kanceláře Zlín, Pro zkvalitnění předávání informací členům komory uveďte svoje ové adresy, případně zaktualizujte své kontakty zasláním těchto informací do oblastní kanceláře. Uvedení aktuálních kontaktů je jednou z povinností autorizovaných osob. Stává se pak, že se nám y či pošta vracejí jako nedoručené a není v našich silách pátrat po tom, jaký má adresát nový kontakt. Informace o aktuálních akcích Komory jsou pravidelně uváděny na webových stránkách. Pro informace o termínech ve zlínské oblasti je třeba vyhledat termínovou listinu dané oblasti. Zrovna tak informace, které se vztahují ke zlínské oblasti, najdete v nabídce Informace a je opět třeba zadat Zlín. Do budoucna uvítáme, když se budou webové stránky v praxi více využívat Pojištění autorizovaných osob Autorizační zákon ukládá autorizovaným osobám v 16 povinnost uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem jejich činnosti. ČKAIT zabezpečuje na základě rozhodnutí shromáždění delegátů z roku 1995 pojištění pro své členy hromadně. Pojistné je hrazeno z členských příspěvků členů Komory. Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uzavřeno s firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Podmínkou nároku na plnění z pojistné smlouvy je zejména: - řádné vedení deníku autorizované osoby, kde musí být provedený výkon autorizované osoby, v jehož souvislosti došlo k pojistné události, zapsán, - pokud to obecně závazný předpis ukládá, příslušný záznam ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, - včasná úhrada členského příspěvku. Předpokladem, aby pojišťovna danou událost uznala za pojistnou, je současné splnění tří podmínek: - hlášení pojistné události bylo provedeno v době platnosti pojistné smlouvy, - vznik škody nebo zjištění chyby (škody) se projeví v době platnosti pojistné smlouvy, - je podmínkou, aby se vzniklé pochybení případně vyhotovení příslušné projektové dokumentace, uskutečnilo v době platnosti pojistné smlouvy. Pojišťovna tedy vzniklou škodu proplatí pouze tehdy, pokud platí všechny tři výše uvedené podmínky zároveň. Výše spoluúčasti činí Kč. Pro členy ČKAIT, kteří se prokazatelně průběžně vzdělávají v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, se spoluúčast snižuje na 5000 Kč. Počet nahlášených škod dle oblastí ČKAIT za rok 2014 činil 50 škod, z toho 3 v oblasti Zlín. Výroční zpráva oblasti Zlín

7 4. Činnost oblasti 4.1. Celoživotní vzdělávání Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit činností Komory. V letech probíhal 4. cyklus celoživotního vzdělávání. Všem, kteří se aktivně zapojili do Programu celoživotního vzdělávání a odevzdali oblastní kanceláři čestné prohlášení o účasti, byl v průběhu roku 2013 vystaven certifikát odbornosti. Další certifikát bude vystaven po skončení současného cyklu CŽV, nevystavuje se každoročně. V současné době probíhá 5. cyklus Programu CŽV, tj V průběhu roku 2014 zajistila oblastní kancelář 12 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 447 členů. Mimo přednášky zorganizovala oblastní kancelář exkurzi na mezinárodní stavební veletrh v Brně a mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze. Ve spolupráci s ČSSI byla zorganizována úspěšná exkurze na dokončenou stavbu Laboratorního centra UTB ve Zlíně. V příštím roce bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční exkurze a ve spolupráci s ČSSI nabídnout členům podobné akce jako v předchozích obdobích. Další aktivitu bychom chtěli soustředit na prohlídky významných staveb postavených ve Zlínském kraji. Akreditované akce oblasti Zlín zařazené do Programu CŽV naleznete na webových stránkách v termínové listině oblasti Zlín nebo v časopisu Z+i. Přihlášky na akce považujte, prosím, za závazné. V případě, že se na přihlášenou akci nemůžete dostavit, zašlete prosím do oblastní kanceláře zprávu a z akce se omluvte. Usnadníte tak organizační zajištění celé akce. Veškeré akce Programu CŽV jsou zveřejněny v databázi StavEduk na webových stránkách Deníky autorizovaných osob Kontroly deníků probíhají v kanceláři ČKAIT na základě písemného vyzvání autorizovaných osob. Kontrolu provádí členové dozorčí komise. V roce 2014 bylo v oblasti Zlín zkontrolováno 48 deníků. Z kontrol vyplývá, že hlavní nedostatky spočívají: - deník není průběžně doplňován akcemi, které autorizované osoby autorizovali, - pokud dojde ke ztrátě deníku, tak se neprovádí žádné zápisy, přitom stačí si v oblastní kanceláři protokolárně vyzvednout nový deník, - při ztrátě, resp. opotřebování razítka si nesmí duplikát nechat zhotovit autorizovaná osoba sama, ale musí požádat prostřednictvím oblastní kanceláře o zhotovení duplikátu přímo u ČKAIT. Výroční zpráva oblasti Zlín

8 4.3. Stížnosti na autorizované osoby Stížnosti přijímá oblastní kancelář a po zaevidování zasílá stížnost dozorčí radě do Prahy, která tuto stížnost řeší. Některé stížnosti jsou adresovány přímo dozorčí radě a přes oblastní kancelář tak vůbec neprojdou. Oblastní kancelář ve Zlíně v loňském roce evidovala 3 stížnosti Komise pro malé a střední podnikání V roce 2014 se naši členové aktivně zapojili do komise malého a středního podnikání při ČKAIT. Komise informovala členy ČKAIT na webových stránkách komory a časopisu Z+i o těchto problémových oblastech. - Vývoj českého stavebnictví za posledních 10 let. V letech se jedná o kladný index stavební produkce od 5,2 do 7,1 % ročně. Rok znamená záporný index od 0,9 7,6 % ročně a to v odvětvích pozemního a inženýrského stavitelství. Rok 2014 zastavuje pokles stavební produkce a předpokládá se stabilizace českého stavebnictví. Na základě této statistiky se komise zabývala faktory, které ovlivňují dynamiku stavebnictví a specifikovala priority ve vývoji struktury stavebních prací pro bytové domy, dopravní infrastrukturu, vodohospodářské a energetické stavby a revitalizace památkových objektů. - Analýza českého stavebnictví v jednotlivých čtvrtletích roku V roce 2014 byl růst počtu stavebních zakázek pozitivní. Problémem celého sektoru je stále přebytek stavebních kapacit nad poptávkou. - Stav projektových společností v roce V tomto roce nastal růst objemu projektových prací. Tento vychází jak z veřejných tak i soukromých investic. Větší růst objemu prací se předpokládá u inženýrského stavitelství. Hlavním problémem nadále zůstává výrazný tlak na snižování ceny zakázky a to se pak odráží v kvalitě připravované zadávací dokumentace. - Činnost stavbyvedoucího z pohledu stavebního zákona. V tomto roce se komise zaměřila na vytváření zázemí pro stavbyvedoucího od vedení stavebních společností. - Aktivní účast v komisi k Zákonu o veřejných zakázkách. Náplní činnosti bylo připomínkování tohoto zákona. MMR tento postup změnilo, proto byl komisí sledován vývoj připomínkování novely zákona v Parlamentu České republiky. - Negativní příklady podnikání z praxe. Výroční zpráva oblasti Zlín

9 Příklady, kdy projektovou dokumentaci a vedení stavby musí vykonávat odpovědná osoba, což se mnohdy neděje, a z toho vyplývají příklady závažného pochybení. - Aktualizace metodických pomůcek MP 2 Provádění staveb, MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb a MP Vedení provádění vodohospodářských staveb Rada pro podporu rozvoje profese V integrovaném profesním informačním systému se počítá i nadále se všemi dostupnými zdroji informací. Tištěnými publikacemi (příručky, časopisy, skripta), webovými stránkami komory, kde se může pružně reagovat na novinky a změny, elektronickou korespondencí. Profesní informační systém PROFESIS však zůstane dozajista jednou z nejdůležitějších součástí integrovaného profesního informačního systému. Doposud vycházel na DVD a je svým obsahem cenným informačním zdrojem. Najdete v něm spoustu informací potřebných k Vaší profesi. Pokud byste měli problém najít konkrétní informaci Vašeho zájmu, informujte se nejlépe rovnou dotazem v Informačním centru. Obsah Profesis je průběžně aktualizován, právní předpisy jsou aktualizovány každý měsíc. Pro webové stránky je připravena doména přístupová hesla jste obdrželi spolu se zásilkou posledního DVD Profesis 2011 v prosinci Oblastní kancelář je pravidelně informována Informačním centrem ČKAIT o nově vydaných odborných publikacích. Tyto publikace jsou k dispozici v oblastní kanceláři Zlín, v roce 2014 byly v oblasti Zlín prodány publikace v celkové hodnotě Kč. Největší zájem byl o publikaci Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb Přístup k ČSN Přístup k normám je přes webovou stránku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Pak je nutné se rozhodnout, zdali chci normy používat pro firmu s více uživateli. K tomu je potřeba uzavřít smlouvu. Zde jsou uvedeny, za jakých podmínek lze smlouvu uzavřít a také je zde uveden ceník služeb. Další formou je používání norem pro jednotlivce. Na stejné stránce najdete formulář pro registraci. Po zaregistrování a zaplacení fakturační částky vám bude zasláno heslo. Toto heslo lze použít pro dva počítače. Cena služeb je uvedena u formuláře a je odvislá od možnosti přečtení nebo přečtení a vytištění norem. Tato služba je placena na ½ roku a před ukončením lhůty přijde upozornění. Pokud budete zaregistrováni a budete mít zaplacený poplatek, můžete se k normám dostat i v Profesis. Případné dotazy zodpoví Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Michal Pánek. Výroční zpráva oblasti Zlín

10 4.7. Stavba roku Zlínského kraje I přes nepříznivou situaci ve stavebnictví, která již trvá několik let, se přihlásilo do soutěže Stavba roku Zlínského kraje 55 staveb. Počet staveb svědčí o velkém zájmu investorů a stavebních firem prezentovat se nejen mezi odborníky, ale také široké veřejnosti. Oblastní pobočka ČKAIT Zlín je jedním z pořadatelů soutěže a má své zástupce v odborné hodnotící komisi. Letos proběhl již dvanáctý ročník soutěže. Stavby byly tak jako v předcházejících ročnících rozděleny do sedmi kategorií. V každé kategorii pak byly uděleny hlavní ceny a čestná uznání. Mimo tyto ceny je dále udělována Cena hejtmana Zlínského kraje a Cena novinářů. Ve dvanáctileté historii soutěže o nejhodnotnější stavební dílo ve Zlínském kraji má výjimečné místo udělení ceny Grand Prix udělena pouze jedenkrát a to v roce 2006, kdy touto cenou byla oceněna stavba Podnikatelského a inovačního centra v Baťovském areálu ve Zlíně. Tato stavba byla rekonstrukcí stávající tovární budovy a její realizace ukázala, jakým směrem by se mohla ubírat regenerace a revitalizace celého průmyslového areálu. V letošním roce byla cena udělena podruhé a to stavbě Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně. Tato stavba se nachází v Baťovském areálu a jde o rekonstrukci továrních budov známých pod číslem 14/ Oceněné stavby - Kategorie I. Stavby občanské vybavenosti: hlavní cena - Krajské kulturní a vzdělávací centrum 14/15ve Zlíně. - Kategorie II. Domy pro bydlení: hlavní cena Polyfunkční dům, Galerie Zelný trh v Uherském Hradišti.. Kategorie III. Rodinné domy: hlavní cena RD manželů Dočkalových Zlín-Prštné. - Kategorie IV. Průmyslové a zemědělské stavby: hlavní cena Výrobní komplex MITAS Otrokovice.. Kategorie V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby: hlavní cena Silnice I/49 Malenovice Otrokovice. - Kategorie VI. Rozvojové programy měst a obcí: hlavní cena Revitalizace Gahurova prospektu, předprostor KUC ve Zlíně. - Kategorie VII. Stavby realizované mimo Zlínský kraj: Výroční zpráva oblasti Zlín

11 hlavní cena Lovecký areál Radějov Pusté. Součástí soutěže bylo také vyhlášení ceny hejtmana. Tu získala stavba Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž. Další cenu udělují novináři krajské organizace Syndikátu novinářů ČR Zlínského kraje. Ta byla udělena stavbě Firemní školka OSKÁREK pro společnost LAPP KABEL v Otrokovicích. I letos byli oceněni stavbyvedoucí, kteří se podíleli na realizaci staveb oceněných hlavními cenami. Už se stalo tradicí, že současně s vyhlášením výsledků soutěže Stavba roku, jsou oceňovány studentské práce studentů středních škol Zlínského kraje se zaměřením na stavebnictví. Letos komise hodnotila práce 16 studentů, kteří měli za úkol navrhnout architektonickou studii polyfunkčního objektu v určené lokalitě ve Valašském Meziříčí Cena Inženýrské Komory I v roce 2014 byla vyhlášena soutěž Cena Inženýrské Komory. Do soutěže se podávají návrhy týkající se oblasti výzkumu, vývoje, projektování a realizací staveb. Účelem soutěže je zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů. Z oblasti Zlín byly podány dva soutěžní projekty Spolupráce Státní správa Tradiční byla spolupráce s odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, stavebním úřadem a oddělením urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína spočívající v zajištění celoživotního vzdělávání. Obdobně byla spolupráce se stavebními úřady s rozšířenou pravomocí na území Zlínského kraje. Kancelář Komory Zlín je ve styku s těmito úřady a řeší dotazy k výkonu činnosti autorizovaných osob. Stavební úřady se obracejí na kancelář především s dotazy na rozsah působnosti autorizovaných osob, překrývání oborů apod Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje probíhá na základě Dohody o poskytnutí osobní pomoci. Základním cílem uzavřené spolupráce je poskytnutí pomoci pověřených autorizovaných osob v případě potřeby při vzniku mimořádné události v jednotlivých lokalitách Zlínského kraje Český svaz stavebních inženýrů Oblastní pobočka ČSSI ve Zlíně má společné sídlo s oblastní kanceláří Komory. Odborné akce ČKAIT se prolínají s akcemi ČSSI v oblasti Programu akcí CŽV. Velmi úzká spolupráce je v oblasti pořádání odborných exkurzí. Předsedou oblastní pobočky Zlín je Ing. Smola. Výroční zpráva oblasti Zlín

12 1.1.5 Spolupráce se školami Oblastní pobočka spolupracuje s Vysokou školou báňskou v Ostravě Fakultou stavební, s Českým vysokým učením technickým v Praze Fakultou stavební, s Vysokým učením technickým v Brně Fakultou stavební a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce spočívala v konzultacích a vypracování odborných posudků. Spolupráce se středními odbornými školami, které mají působnost ve Zlínském kraji a jsou ve Zlíně, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, spočívala hlavně v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje při posuzování studentských odborných prací. V roce 2014 oslavila Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí významné výročí let od svého založení. Jde o nejstarší střední školu zaměřenou na stavebnictví ve zlínském kraji. Zástupci Komory byli pozváni a zúčastnili se slavnostního shromáždění Spolupráce se zájmovými sdruženími Oblastní pobočka ČKAIT Zlín se rozhodla podpořit Festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií ve Zlíně a Vizovicích, který proběhne dubna Festival pořádá Klub českých turistů a hlavní program bude probíhat v sobotu ve hod. ve Velkém kině ve Zlíně, kde se bude prezentovat Příhraniční spolupráce Oblastní pobočka činí kroky v navázání užší spolupráce mezi OK ČKAIT Zlín a Regionálním sdružením SKSI Trnava. Regionální sdružení zahrnuje kraje Trnava, Trenčín a Nitra. Máme za to, že příhraniční spolupráce bude přínosem pro obě strany. V obou regionech vyrostly nové stavby, ale nezajímavé jsou i starší stavební díla, které by mohli autorizované inženýry a techniky v rámci odborných exkurzí zaujmout. Výroční zpráva oblasti Zlín

13 5. Rozpočet oblasti Zlín 5.1. Výsledky hospodaření oblasti Zlín v roce 2014 Oblast Zlín měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2014 v celkové výši Kč. Dle předběžných hospodářských výsledků bylo k čerpáno Kč, což činí 82%. Z toho na režii oblasti bylo určeno Kč a čerpáno bylo Kč, což činí 76% a na odborné činnosti bylo určeno Kč a čerpáno bylo Kč, což činí 75%. Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí v roce 2014 budou známy v průběhu měsíce února roku 2014 a sděleny na shromáždění delegátů dne Rozpočet hospodaření na rok 2015 Pro rok 2015 má ČKAIT připraven návrh rozpočtu, který bude předložen na shromáždění delegátů dne a schvalován. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny z celkového rozpočtu ČKAIT limity, dělené na režijní výdaje a výdaje na odborné činnosti. Oblast Zlín má na rok 2015 přidělen celkový limit výdajů Kč, z toho na režii oblasti Kč a na odborné činnosti Kč. Výroční zpráva oblasti Zlín

14 Závěr Přednesená zpráva podává přehled o činnosti oblasti ČKAIT Zlín v roce Činnosti byly vykonávány v souladu s okruhy projednávanými na předcházející valné hromadě a podle úkolů uložených výborem oblasti, které vyplývaly z jednání představenstva ČKAIT Praha. Ke zlepšení spolupráce uvítáme Vaše postřehy a náměty v diskusi a to nejen na této valné hromadě, ale prostřednictvím oblastní kanceláře i během nastávajícího období. Závěrem patří poděkování všem, kteří se na činnosti Komory podíleli svou prací. Děkuji členům výboru oblasti a dalším funkcionářům, tajemnici oblastní kanceláře Zlín, spolupracovníkům Komory a v neposlední řadě i Vám, členům zlínské oblasti za práci, kterou se úspěšně podílíte na činnosti ČKAIT. Doufám, že budeme naši spolupráci dále rozvíjet správným směrem. Neváhejte se tedy na nás obracet s Vašimi profesními problémy, náměty na zlepšení práce Komory. Uspokojování Vašich zájmů a pomáhat při vykonávání vaší profesní práce je pro nás prioritním úkolem. V roce 2015 Vám přeji hodně zdraví a úspěchů v práci, pohodu v osobním životě a těším se na další setkání s Vámi. Zlín leden 2015 Ing. Jiří Matúš předseda výboru oblasti Zlín Výroční zpráva oblasti Zlín

15 Seznam použitých zkratek CŽV ČKAIT ČSSI KUC OK MMR MP SKSI UTB celoživotní vzdělávání Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů kongresové a univerzitní centrum oblastní kancelář Ministerstvo pro místní rozvoj metodická pomůcka Slovenská komora stavebních inženýrů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výroční zpráva oblasti Zlín

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Výroční zpráva 2015 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 4 3.3. Pojištění autorizovaných

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. činných ve výstavbě oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. činných ve výstavbě oblast Zlín. Výroční zpráva Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblast Zlín Výroční zpráva 2011 1. Úvod Výroční zprávu o činnosti v roce 2011 podává výbor oblasti, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Matúšem.

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. oblast Zlín. Výroční zpráva oblast Zlín Výroční zpráva 2013 Úvod Výroční zprávu o činnosti v roce 2013 podává výbor oblasti Zlín, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Matúšem. Předkládaná výroční zpráva podává přehled o činnostech oblasti

Více

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky k Výnosy ČKA k Náklady ČKA k Tabulky

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky k Výnosy ČKA k Náklady ČKA k Tabulky OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky 3 2.1. Výnosy ČKA 3 2.2. Náklady ČKA k 31.7. 2010 4 Tabulky Vývoj výnosů za období k 31.7. 2007 2010 3 Výnosy ČKA celkem tabulka č. 1 3-4 Vývoj nákladů za období

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1.

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1. OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2011 2 2.1. Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí 2011 2 2.2. Náklady ČKA za 1. čtvrtletí 2011 5 3. Činnost ČKA v 1. čtvrtletí 2011 7 3.1. Činnost samosprávných

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 2015 2003 pilotní CD ROM PROFESIS 2003 2004 CD ROM PROFESIS 2004 2005 CD PROFESIS 2005 2006 CD PROFESIS 2006 2007 CD PROFESIS 2007 2008

Více

CZ-Kladruby nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2011/S OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Služby

CZ-Kladruby nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2011/S OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Služby 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94354-2011:text:cs:html CZ-Kladruby nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2011/S 58-094354

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119557-2012:text:cs:html CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557 Oznámení o zakázce Služby

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Praha únor 2016 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2016

Praha únor 2016 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2016 Praha únor 2016 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2016 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2016 na svém XII. zasedání 1. 12. 2015 a schválilo na II. zasedání představenstva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost průřezového týmu č. 1 pro legislativu

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Příloha A. Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU KOCIÁNOV. Zadavatel: Název: Adresa sídla / místa podnikání / bydliště:

Příloha A. Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU KOCIÁNOV. Zadavatel: Název: Adresa sídla / místa podnikání / bydliště: Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Tel./Fax.: https://www.softender.cz/home/profil/sportplex

Tel./Fax.: https://www.softender.cz/home/profil/sportplex Otevřené nadlimitní řízení Významná veřejná zakázka A: Kvalifikační dokumentace pro zakázku na stavební práce Zakázka v režimu zákona č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OTEVŘENÉ NADLINITNÍ ŘÍZENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS Ing. Martina Bauerová, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Přípravné práce pro výstavbu - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, správní řízení ve výstavbě

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. 1. Zadavatel

ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. 1. Zadavatel ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. Zadavatel Svaz průmyslu a dopravy ČR Jankovcova 1569 / 2c 170 00 Praha 7 IČ 005 36 211 DIČ CZ00536211 zastoupený: Ing. Zdeňkem Liškou, generálním ředitelem kontaktní osoba:

Více

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu 124 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 6.5. 2013 v Alt Penzionu Přítomni:, Durych, Knedla, Krutilová, Jeřábek, Moravec, Holec, Hradecký Omluveni: Pánek, Dušek, Chomout,

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

PROFESNÍ ORGANIZACE V ČR PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ (investoři, zhotovitelé, uživatelé atd.)

PROFESNÍ ORGANIZACE V ČR PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ (investoři, zhotovitelé, uživatelé atd.) PROFESNÍ ORGANIZACE V ČR PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ (investoři, zhotovitelé, uživatelé atd.) Hana DOSTÁLOVÁ Mg.N 2013/2014 K126 MANAGEMENT PODNIKNU PROFESNÍ ORGANIZACE Nezávislé sdružení (organizace) příslušníků

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 Příloha č. 1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 1. Cíl programu Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

WORLD BUILD INDIA MUMBAI, Indie Stavební veletrh

WORLD BUILD INDIA MUMBAI, Indie Stavební veletrh MUMBAI, Indie Stavební veletrh WorldBuild India je premiérovou přehlídkou pořádanou společnostmi ITE a ABEC Exhibitions. Účelem je předvést stavební matriály, architektonické a inženýrské inovace a technologie,

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WASMA 2016 Mezinárodní výstava zařízení a technologií pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Obor: vodohospodářství, ekologie Veletrh WASMA 2016 je významnou mezinárodní

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení Užší řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s.

Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s. Stanovy Československé společnosti mikrobiologické, z.s. Čl. 1. Název a sídlo Společnosti 1.1. Název: Československá společnost mikrobiologická, z.s. (dále Společnost). 1.2. Sídlo: Vídeňská 1083, Praha

Více

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa 11. 12. 2013 Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Inovační voucher

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ?

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ? 22. - 25. 5. 2018 Mezinárodní veletrh PIVO je v Rusku vnímán jako významná mezinárodní událost v oblasti potravinářského průmyslu vším co je spojeného s pivovarnickým odvětvím, výrobou nealko nápojů, tj.

Více

PPO Horažďovice - obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu

PPO Horažďovice - obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu Povodí Vltavy, státní podnik PPO Horažďovice - obtok jezu Jarov průlehem na pravém břehu Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba průlehu na pravém břehu Otavy určeném pro obtok jezu Jarov za povodňových

Více

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014.

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014. Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 28468 3440, fax 28468 14 51 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353326-2010:text:cs:html CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Veletrh Energetab v Bielsku-Biale je největším veletrhem energetiky, distribuce energie a elektroinstalací ve střední Evropě. Účast na něm se stala

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub).

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ I. Název a sídlo 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). 2. Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a. 3. Klub je zřízen podle Stanov

Více