Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva"

Transkript

1 Oblast Zlín Výroční zpráva

2 Obsah Úvod Výbor oblasti Zastoupení v orgánech a komisích Členská základna Autorizace Komunikace se členy Pojištění autorizovaných osob Činnost oblasti Celoživotní vzdělávání Deníky autorizovaných osob Stížnosti na autorizované osoby Komise pro malé a střední podnikání Rada pro podporu rozvoje profese Přístup k ČSN Stavba roku Zlínského kraje Oceněné stavby Cena Inženýrské Komory Spolupráce Státní správa Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Český svaz stavebních inženýrů Spolupráce se školami Spolupráce se zájmovými sdruženími Příhraniční spolupráce Rozpočet oblasti Zlín Výsledky hospodaření oblasti Zlín v roce Rozpočet hospodaření na rok Závěr Seznam použitých zkratek Výroční zpráva oblasti Zlín

3 Úvod Výroční zprávu o činnosti podává výbor oblasti Zlín. Předkládaná výroční zpráva podává přehled o činnostech oblasti Zlín v roce 2014, které navazovaly na činnosti z minulého období a byly doplněny úkoly uloženými valnou hromadou dne 22. ledna 2014, shromážděním delegátů dne 29. března 2014 a představenstvem ČKAIT v průběhu roku Pozvánky na valnou hromadu dne 28. ledna 2015 byly rozeslány v řádném termínu a pozváni byli všichni členové oblasti s platnou autorizací. Výroční zpráva oblasti Zlín

4 1. Výbor oblasti Na základě výsledků voleb v roce 2012 pracoval výbor oblasti ČKAIT Zlín ve složení: předseda: místopředseda: členové: Ing. Jiří Matúš, Ing. Jaroslav Valkovič, Ing. Ladislav Alster, Ing. Karel Bártek, Ing. Petr Chytil, Ing. Josef Mitrenga, Ing. Stanislav Sigmund, Ing. Ladislav Smola, Ing. Pavel Starý. V uplynulém roce se uskutečnilo 7 zasedání výboru. Z jednotlivých zasedání jsou vedeny zápisy. Na shromáždění delegátů ČKAIT 2014 v Praze zastupovalo oblast Zlín 9 delegátů, kteří byli zvoleni na valné hromadě oblasti V roce 2015 proběhnou volby výboru oblasti. Na základě oslovení všech autorizovaných osob v oblasti Zlín projevilo zájem pracovat v Komoře 13 členů. Z diskuze pak vzešlo, že někteří mají zájem pracovat ve výboru, dále pak někteří v profesních aktivech, někteří svůj zájem stáhli. Návrh kandidátů do výboru oblasti jste obdrželi předem před konáním valné hromady. 2. Zastoupení v orgánech a komisích Členové oblasti Zlín mají zastoupení v orgánech a komisích ČKAIT a v jiných odborných komisích. V loňském roce pracovali v těchto orgánech a komisích: - představenstvo ČKAIT Ing. Mitrenga, - stavovský soud Ing. Chytil, - dozorčí rada Ing. Smola, - dozorčí komise Ing. Bělohlávek, p. Krchňák, - komise malého a středního podnikání Ing. Mitrenga, Ing. Matúš, Ing. Bělohlávek, - zkušební komise Ing. Valkovič, Ing. Zálešák, - rada pro podporu rozvoje stavební profese Ing. Mitrenga, - aktiv dopravních staveb při ČKAIT Ing. Matúš, - aktiv pozemních staveb při ČKAIT Ing. Mitrenga, - porota soutěže Stavba roku Zlínského kraje Ing. Jaroš, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Mitrenga, - redakční rada Z+i Ing. Jaroslav Valkovič. Výroční zpráva oblasti Zlín

5 3. Členská základna 3.1. Autorizace V oblasti Zlín je k registrováno 1393 členů s platnou autorizací. V roce 2014 bylo v oblastní kanceláři podáno celkem 74 žádostí o autorizaci nebo její rozšíření. Z tohoto počtu byla autorizace udělena 47 žadatelům, 17 žádostí zůstává podáno a jejich žadatelé budou přezkoušeni v první polovině roku Podle oborů je nejvíce osob autorizovaných v oboru pozemní stavby (62%), následuje obor technika prostředí staveb (13%) a technologická zařízení staveb (9%). V průběhu roku 2014 se uskutečnily v Praze a Brně instruktáže k legislativní části autorizačních zkoušek. Všechny zkoušky bude nyní organizovat ČKAIT bez spoluúčasti ČSSI a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Pro uchazeče o autorizaci se na postupu získání autorizace nic nemění. Počet AO v oboru Pozemní stavby Technologická zařízení staveb Technika prostředí staveb Dopravní stavby Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Statika a dynamika staveb Požární bezpečnost staveb Mosty a inženýrské konstrukce Geotechnika Městské inženýrství Zkoušení a diagnostika staveb Výroční zpráva oblasti Zlín

6 3.2. Komunikace se členy Informace členům jsou předávány dostupnými komunikačními prostředky, v rámci komunikace však stále více upřednostňujeme ovou poštu. Opět uvádím ovou adresu oblastní kanceláře Zlín, Pro zkvalitnění předávání informací členům komory uveďte svoje ové adresy, případně zaktualizujte své kontakty zasláním těchto informací do oblastní kanceláře. Uvedení aktuálních kontaktů je jednou z povinností autorizovaných osob. Stává se pak, že se nám y či pošta vracejí jako nedoručené a není v našich silách pátrat po tom, jaký má adresát nový kontakt. Informace o aktuálních akcích Komory jsou pravidelně uváděny na webových stránkách. Pro informace o termínech ve zlínské oblasti je třeba vyhledat termínovou listinu dané oblasti. Zrovna tak informace, které se vztahují ke zlínské oblasti, najdete v nabídce Informace a je opět třeba zadat Zlín. Do budoucna uvítáme, když se budou webové stránky v praxi více využívat Pojištění autorizovaných osob Autorizační zákon ukládá autorizovaným osobám v 16 povinnost uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem jejich činnosti. ČKAIT zabezpečuje na základě rozhodnutí shromáždění delegátů z roku 1995 pojištění pro své členy hromadně. Pojistné je hrazeno z členských příspěvků členů Komory. Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uzavřeno s firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Podmínkou nároku na plnění z pojistné smlouvy je zejména: - řádné vedení deníku autorizované osoby, kde musí být provedený výkon autorizované osoby, v jehož souvislosti došlo k pojistné události, zapsán, - pokud to obecně závazný předpis ukládá, příslušný záznam ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, - včasná úhrada členského příspěvku. Předpokladem, aby pojišťovna danou událost uznala za pojistnou, je současné splnění tří podmínek: - hlášení pojistné události bylo provedeno v době platnosti pojistné smlouvy, - vznik škody nebo zjištění chyby (škody) se projeví v době platnosti pojistné smlouvy, - je podmínkou, aby se vzniklé pochybení případně vyhotovení příslušné projektové dokumentace, uskutečnilo v době platnosti pojistné smlouvy. Pojišťovna tedy vzniklou škodu proplatí pouze tehdy, pokud platí všechny tři výše uvedené podmínky zároveň. Výše spoluúčasti činí Kč. Pro členy ČKAIT, kteří se prokazatelně průběžně vzdělávají v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, se spoluúčast snižuje na 5000 Kč. Počet nahlášených škod dle oblastí ČKAIT za rok 2014 činil 50 škod, z toho 3 v oblasti Zlín. Výroční zpráva oblasti Zlín

7 4. Činnost oblasti 4.1. Celoživotní vzdělávání Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit činností Komory. V letech probíhal 4. cyklus celoživotního vzdělávání. Všem, kteří se aktivně zapojili do Programu celoživotního vzdělávání a odevzdali oblastní kanceláři čestné prohlášení o účasti, byl v průběhu roku 2013 vystaven certifikát odbornosti. Další certifikát bude vystaven po skončení současného cyklu CŽV, nevystavuje se každoročně. V současné době probíhá 5. cyklus Programu CŽV, tj V průběhu roku 2014 zajistila oblastní kancelář 12 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 447 členů. Mimo přednášky zorganizovala oblastní kancelář exkurzi na mezinárodní stavební veletrh v Brně a mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze. Ve spolupráci s ČSSI byla zorganizována úspěšná exkurze na dokončenou stavbu Laboratorního centra UTB ve Zlíně. V příštím roce bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční exkurze a ve spolupráci s ČSSI nabídnout členům podobné akce jako v předchozích obdobích. Další aktivitu bychom chtěli soustředit na prohlídky významných staveb postavených ve Zlínském kraji. Akreditované akce oblasti Zlín zařazené do Programu CŽV naleznete na webových stránkách v termínové listině oblasti Zlín nebo v časopisu Z+i. Přihlášky na akce považujte, prosím, za závazné. V případě, že se na přihlášenou akci nemůžete dostavit, zašlete prosím do oblastní kanceláře zprávu a z akce se omluvte. Usnadníte tak organizační zajištění celé akce. Veškeré akce Programu CŽV jsou zveřejněny v databázi StavEduk na webových stránkách Deníky autorizovaných osob Kontroly deníků probíhají v kanceláři ČKAIT na základě písemného vyzvání autorizovaných osob. Kontrolu provádí členové dozorčí komise. V roce 2014 bylo v oblasti Zlín zkontrolováno 48 deníků. Z kontrol vyplývá, že hlavní nedostatky spočívají: - deník není průběžně doplňován akcemi, které autorizované osoby autorizovali, - pokud dojde ke ztrátě deníku, tak se neprovádí žádné zápisy, přitom stačí si v oblastní kanceláři protokolárně vyzvednout nový deník, - při ztrátě, resp. opotřebování razítka si nesmí duplikát nechat zhotovit autorizovaná osoba sama, ale musí požádat prostřednictvím oblastní kanceláře o zhotovení duplikátu přímo u ČKAIT. Výroční zpráva oblasti Zlín

8 4.3. Stížnosti na autorizované osoby Stížnosti přijímá oblastní kancelář a po zaevidování zasílá stížnost dozorčí radě do Prahy, která tuto stížnost řeší. Některé stížnosti jsou adresovány přímo dozorčí radě a přes oblastní kancelář tak vůbec neprojdou. Oblastní kancelář ve Zlíně v loňském roce evidovala 3 stížnosti Komise pro malé a střední podnikání V roce 2014 se naši členové aktivně zapojili do komise malého a středního podnikání při ČKAIT. Komise informovala členy ČKAIT na webových stránkách komory a časopisu Z+i o těchto problémových oblastech. - Vývoj českého stavebnictví za posledních 10 let. V letech se jedná o kladný index stavební produkce od 5,2 do 7,1 % ročně. Rok znamená záporný index od 0,9 7,6 % ročně a to v odvětvích pozemního a inženýrského stavitelství. Rok 2014 zastavuje pokles stavební produkce a předpokládá se stabilizace českého stavebnictví. Na základě této statistiky se komise zabývala faktory, které ovlivňují dynamiku stavebnictví a specifikovala priority ve vývoji struktury stavebních prací pro bytové domy, dopravní infrastrukturu, vodohospodářské a energetické stavby a revitalizace památkových objektů. - Analýza českého stavebnictví v jednotlivých čtvrtletích roku V roce 2014 byl růst počtu stavebních zakázek pozitivní. Problémem celého sektoru je stále přebytek stavebních kapacit nad poptávkou. - Stav projektových společností v roce V tomto roce nastal růst objemu projektových prací. Tento vychází jak z veřejných tak i soukromých investic. Větší růst objemu prací se předpokládá u inženýrského stavitelství. Hlavním problémem nadále zůstává výrazný tlak na snižování ceny zakázky a to se pak odráží v kvalitě připravované zadávací dokumentace. - Činnost stavbyvedoucího z pohledu stavebního zákona. V tomto roce se komise zaměřila na vytváření zázemí pro stavbyvedoucího od vedení stavebních společností. - Aktivní účast v komisi k Zákonu o veřejných zakázkách. Náplní činnosti bylo připomínkování tohoto zákona. MMR tento postup změnilo, proto byl komisí sledován vývoj připomínkování novely zákona v Parlamentu České republiky. - Negativní příklady podnikání z praxe. Výroční zpráva oblasti Zlín

9 Příklady, kdy projektovou dokumentaci a vedení stavby musí vykonávat odpovědná osoba, což se mnohdy neděje, a z toho vyplývají příklady závažného pochybení. - Aktualizace metodických pomůcek MP 2 Provádění staveb, MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb a MP Vedení provádění vodohospodářských staveb Rada pro podporu rozvoje profese V integrovaném profesním informačním systému se počítá i nadále se všemi dostupnými zdroji informací. Tištěnými publikacemi (příručky, časopisy, skripta), webovými stránkami komory, kde se může pružně reagovat na novinky a změny, elektronickou korespondencí. Profesní informační systém PROFESIS však zůstane dozajista jednou z nejdůležitějších součástí integrovaného profesního informačního systému. Doposud vycházel na DVD a je svým obsahem cenným informačním zdrojem. Najdete v něm spoustu informací potřebných k Vaší profesi. Pokud byste měli problém najít konkrétní informaci Vašeho zájmu, informujte se nejlépe rovnou dotazem v Informačním centru. Obsah Profesis je průběžně aktualizován, právní předpisy jsou aktualizovány každý měsíc. Pro webové stránky je připravena doména přístupová hesla jste obdrželi spolu se zásilkou posledního DVD Profesis 2011 v prosinci Oblastní kancelář je pravidelně informována Informačním centrem ČKAIT o nově vydaných odborných publikacích. Tyto publikace jsou k dispozici v oblastní kanceláři Zlín, v roce 2014 byly v oblasti Zlín prodány publikace v celkové hodnotě Kč. Největší zájem byl o publikaci Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb Přístup k ČSN Přístup k normám je přes webovou stránku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Pak je nutné se rozhodnout, zdali chci normy používat pro firmu s více uživateli. K tomu je potřeba uzavřít smlouvu. Zde jsou uvedeny, za jakých podmínek lze smlouvu uzavřít a také je zde uveden ceník služeb. Další formou je používání norem pro jednotlivce. Na stejné stránce najdete formulář pro registraci. Po zaregistrování a zaplacení fakturační částky vám bude zasláno heslo. Toto heslo lze použít pro dva počítače. Cena služeb je uvedena u formuláře a je odvislá od možnosti přečtení nebo přečtení a vytištění norem. Tato služba je placena na ½ roku a před ukončením lhůty přijde upozornění. Pokud budete zaregistrováni a budete mít zaplacený poplatek, můžete se k normám dostat i v Profesis. Případné dotazy zodpoví Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Michal Pánek. Výroční zpráva oblasti Zlín

10 4.7. Stavba roku Zlínského kraje I přes nepříznivou situaci ve stavebnictví, která již trvá několik let, se přihlásilo do soutěže Stavba roku Zlínského kraje 55 staveb. Počet staveb svědčí o velkém zájmu investorů a stavebních firem prezentovat se nejen mezi odborníky, ale také široké veřejnosti. Oblastní pobočka ČKAIT Zlín je jedním z pořadatelů soutěže a má své zástupce v odborné hodnotící komisi. Letos proběhl již dvanáctý ročník soutěže. Stavby byly tak jako v předcházejících ročnících rozděleny do sedmi kategorií. V každé kategorii pak byly uděleny hlavní ceny a čestná uznání. Mimo tyto ceny je dále udělována Cena hejtmana Zlínského kraje a Cena novinářů. Ve dvanáctileté historii soutěže o nejhodnotnější stavební dílo ve Zlínském kraji má výjimečné místo udělení ceny Grand Prix udělena pouze jedenkrát a to v roce 2006, kdy touto cenou byla oceněna stavba Podnikatelského a inovačního centra v Baťovském areálu ve Zlíně. Tato stavba byla rekonstrukcí stávající tovární budovy a její realizace ukázala, jakým směrem by se mohla ubírat regenerace a revitalizace celého průmyslového areálu. V letošním roce byla cena udělena podruhé a to stavbě Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně. Tato stavba se nachází v Baťovském areálu a jde o rekonstrukci továrních budov známých pod číslem 14/ Oceněné stavby - Kategorie I. Stavby občanské vybavenosti: hlavní cena - Krajské kulturní a vzdělávací centrum 14/15ve Zlíně. - Kategorie II. Domy pro bydlení: hlavní cena Polyfunkční dům, Galerie Zelný trh v Uherském Hradišti.. Kategorie III. Rodinné domy: hlavní cena RD manželů Dočkalových Zlín-Prštné. - Kategorie IV. Průmyslové a zemědělské stavby: hlavní cena Výrobní komplex MITAS Otrokovice.. Kategorie V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby: hlavní cena Silnice I/49 Malenovice Otrokovice. - Kategorie VI. Rozvojové programy měst a obcí: hlavní cena Revitalizace Gahurova prospektu, předprostor KUC ve Zlíně. - Kategorie VII. Stavby realizované mimo Zlínský kraj: Výroční zpráva oblasti Zlín

11 hlavní cena Lovecký areál Radějov Pusté. Součástí soutěže bylo také vyhlášení ceny hejtmana. Tu získala stavba Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž. Další cenu udělují novináři krajské organizace Syndikátu novinářů ČR Zlínského kraje. Ta byla udělena stavbě Firemní školka OSKÁREK pro společnost LAPP KABEL v Otrokovicích. I letos byli oceněni stavbyvedoucí, kteří se podíleli na realizaci staveb oceněných hlavními cenami. Už se stalo tradicí, že současně s vyhlášením výsledků soutěže Stavba roku, jsou oceňovány studentské práce studentů středních škol Zlínského kraje se zaměřením na stavebnictví. Letos komise hodnotila práce 16 studentů, kteří měli za úkol navrhnout architektonickou studii polyfunkčního objektu v určené lokalitě ve Valašském Meziříčí Cena Inženýrské Komory I v roce 2014 byla vyhlášena soutěž Cena Inženýrské Komory. Do soutěže se podávají návrhy týkající se oblasti výzkumu, vývoje, projektování a realizací staveb. Účelem soutěže je zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů. Z oblasti Zlín byly podány dva soutěžní projekty Spolupráce Státní správa Tradiční byla spolupráce s odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, stavebním úřadem a oddělením urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína spočívající v zajištění celoživotního vzdělávání. Obdobně byla spolupráce se stavebními úřady s rozšířenou pravomocí na území Zlínského kraje. Kancelář Komory Zlín je ve styku s těmito úřady a řeší dotazy k výkonu činnosti autorizovaných osob. Stavební úřady se obracejí na kancelář především s dotazy na rozsah působnosti autorizovaných osob, překrývání oborů apod Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje probíhá na základě Dohody o poskytnutí osobní pomoci. Základním cílem uzavřené spolupráce je poskytnutí pomoci pověřených autorizovaných osob v případě potřeby při vzniku mimořádné události v jednotlivých lokalitách Zlínského kraje Český svaz stavebních inženýrů Oblastní pobočka ČSSI ve Zlíně má společné sídlo s oblastní kanceláří Komory. Odborné akce ČKAIT se prolínají s akcemi ČSSI v oblasti Programu akcí CŽV. Velmi úzká spolupráce je v oblasti pořádání odborných exkurzí. Předsedou oblastní pobočky Zlín je Ing. Smola. Výroční zpráva oblasti Zlín

12 1.1.5 Spolupráce se školami Oblastní pobočka spolupracuje s Vysokou školou báňskou v Ostravě Fakultou stavební, s Českým vysokým učením technickým v Praze Fakultou stavební, s Vysokým učením technickým v Brně Fakultou stavební a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce spočívala v konzultacích a vypracování odborných posudků. Spolupráce se středními odbornými školami, které mají působnost ve Zlínském kraji a jsou ve Zlíně, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, spočívala hlavně v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje při posuzování studentských odborných prací. V roce 2014 oslavila Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí významné výročí let od svého založení. Jde o nejstarší střední školu zaměřenou na stavebnictví ve zlínském kraji. Zástupci Komory byli pozváni a zúčastnili se slavnostního shromáždění Spolupráce se zájmovými sdruženími Oblastní pobočka ČKAIT Zlín se rozhodla podpořit Festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií ve Zlíně a Vizovicích, který proběhne dubna Festival pořádá Klub českých turistů a hlavní program bude probíhat v sobotu ve hod. ve Velkém kině ve Zlíně, kde se bude prezentovat Příhraniční spolupráce Oblastní pobočka činí kroky v navázání užší spolupráce mezi OK ČKAIT Zlín a Regionálním sdružením SKSI Trnava. Regionální sdružení zahrnuje kraje Trnava, Trenčín a Nitra. Máme za to, že příhraniční spolupráce bude přínosem pro obě strany. V obou regionech vyrostly nové stavby, ale nezajímavé jsou i starší stavební díla, které by mohli autorizované inženýry a techniky v rámci odborných exkurzí zaujmout. Výroční zpráva oblasti Zlín

13 5. Rozpočet oblasti Zlín 5.1. Výsledky hospodaření oblasti Zlín v roce 2014 Oblast Zlín měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2014 v celkové výši Kč. Dle předběžných hospodářských výsledků bylo k čerpáno Kč, což činí 82%. Z toho na režii oblasti bylo určeno Kč a čerpáno bylo Kč, což činí 76% a na odborné činnosti bylo určeno Kč a čerpáno bylo Kč, což činí 75%. Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí v roce 2014 budou známy v průběhu měsíce února roku 2014 a sděleny na shromáždění delegátů dne Rozpočet hospodaření na rok 2015 Pro rok 2015 má ČKAIT připraven návrh rozpočtu, který bude předložen na shromáždění delegátů dne a schvalován. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny z celkového rozpočtu ČKAIT limity, dělené na režijní výdaje a výdaje na odborné činnosti. Oblast Zlín má na rok 2015 přidělen celkový limit výdajů Kč, z toho na režii oblasti Kč a na odborné činnosti Kč. Výroční zpráva oblasti Zlín

14 Závěr Přednesená zpráva podává přehled o činnosti oblasti ČKAIT Zlín v roce Činnosti byly vykonávány v souladu s okruhy projednávanými na předcházející valné hromadě a podle úkolů uložených výborem oblasti, které vyplývaly z jednání představenstva ČKAIT Praha. Ke zlepšení spolupráce uvítáme Vaše postřehy a náměty v diskusi a to nejen na této valné hromadě, ale prostřednictvím oblastní kanceláře i během nastávajícího období. Závěrem patří poděkování všem, kteří se na činnosti Komory podíleli svou prací. Děkuji členům výboru oblasti a dalším funkcionářům, tajemnici oblastní kanceláře Zlín, spolupracovníkům Komory a v neposlední řadě i Vám, členům zlínské oblasti za práci, kterou se úspěšně podílíte na činnosti ČKAIT. Doufám, že budeme naši spolupráci dále rozvíjet správným směrem. Neváhejte se tedy na nás obracet s Vašimi profesními problémy, náměty na zlepšení práce Komory. Uspokojování Vašich zájmů a pomáhat při vykonávání vaší profesní práce je pro nás prioritním úkolem. V roce 2015 Vám přeji hodně zdraví a úspěchů v práci, pohodu v osobním životě a těším se na další setkání s Vámi. Zlín leden 2015 Ing. Jiří Matúš předseda výboru oblasti Zlín Výroční zpráva oblasti Zlín

15 Seznam použitých zkratek CŽV ČKAIT ČSSI KUC OK MMR MP SKSI UTB celoživotní vzdělávání Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů kongresové a univerzitní centrum oblastní kancelář Ministerstvo pro místní rozvoj metodická pomůcka Slovenská komora stavebních inženýrů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výroční zpráva oblasti Zlín

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost týmu č. 1 pro legislativu, který

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 Výbor oblast Praha ČKAIT pracoval v roce 2014 ve složení Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti

Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Základní informace o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem:

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: Podmínky soutěže Vypisovatelé Hlavní mediální partner Odborný partner Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD

Více

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3:

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3: Příloha č. 3: Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr Datum převzetí Převzal Evidenční číslo Vyřizuje 1. Identifikační údaje žadatele a) Obchodní firma/název/jméno

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o.

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. O S N O V A 1. Základní údaje o znaleckém ústavu 3 1.1 Současný stav 3 1.2 Připravované změny 4 2. Koncepce rozvoje a další činnosti 4 2.1 Specifikace

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105. Oznámení o zakázce. Stavební práce

CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105. Oznámení o zakázce. Stavební práce 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181105-2012:text:cs:html CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105 Oznámení o zakázce Stavební

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Valná hromada 25.4.2015

Valná hromada 25.4.2015 Program: Zahájení Volba mandátní a volební komise Seznámení a schvalování jednacího a volebního řádu pro příští období Seznámení s činností v minulém období a hospodaření srovnání s plánem z minulé valné

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace dodatečné Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

Cena Nadace Erste za přínos sociální integraci 2013. Termín podání přihlášek: 3. září 11. listopadu 2012

Cena Nadace Erste za přínos sociální integraci 2013. Termín podání přihlášek: 3. září 11. listopadu 2012 Cena Nadace Erste za přínos sociální integraci 2013 Termín podání přihlášek: 3. září 11. listopadu 2012 Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci vyznamenává výjimečné sociální projekty, které se

Více