Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva"

Transkript

1 Oblast Zlín Výroční zpráva

2 Obsah Úvod Výbor oblasti Zastoupení v orgánech a komisích Členská základna Autorizace Komunikace se členy Pojištění autorizovaných osob Činnost oblasti Celoživotní vzdělávání Deníky autorizovaných osob Stížnosti na autorizované osoby Komise pro malé a střední podnikání Rada pro podporu rozvoje profese Přístup k ČSN Stavba roku Zlínského kraje Oceněné stavby Cena Inženýrské Komory Spolupráce Státní správa Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Český svaz stavebních inženýrů Spolupráce se školami Spolupráce se zájmovými sdruženími Příhraniční spolupráce Rozpočet oblasti Zlín Výsledky hospodaření oblasti Zlín v roce Rozpočet hospodaření na rok Závěr Seznam použitých zkratek Výroční zpráva oblasti Zlín

3 Úvod Výroční zprávu o činnosti podává výbor oblasti Zlín. Předkládaná výroční zpráva podává přehled o činnostech oblasti Zlín v roce 2014, které navazovaly na činnosti z minulého období a byly doplněny úkoly uloženými valnou hromadou dne 22. ledna 2014, shromážděním delegátů dne 29. března 2014 a představenstvem ČKAIT v průběhu roku Pozvánky na valnou hromadu dne 28. ledna 2015 byly rozeslány v řádném termínu a pozváni byli všichni členové oblasti s platnou autorizací. Výroční zpráva oblasti Zlín

4 1. Výbor oblasti Na základě výsledků voleb v roce 2012 pracoval výbor oblasti ČKAIT Zlín ve složení: předseda: místopředseda: členové: Ing. Jiří Matúš, Ing. Jaroslav Valkovič, Ing. Ladislav Alster, Ing. Karel Bártek, Ing. Petr Chytil, Ing. Josef Mitrenga, Ing. Stanislav Sigmund, Ing. Ladislav Smola, Ing. Pavel Starý. V uplynulém roce se uskutečnilo 7 zasedání výboru. Z jednotlivých zasedání jsou vedeny zápisy. Na shromáždění delegátů ČKAIT 2014 v Praze zastupovalo oblast Zlín 9 delegátů, kteří byli zvoleni na valné hromadě oblasti V roce 2015 proběhnou volby výboru oblasti. Na základě oslovení všech autorizovaných osob v oblasti Zlín projevilo zájem pracovat v Komoře 13 členů. Z diskuze pak vzešlo, že někteří mají zájem pracovat ve výboru, dále pak někteří v profesních aktivech, někteří svůj zájem stáhli. Návrh kandidátů do výboru oblasti jste obdrželi předem před konáním valné hromady. 2. Zastoupení v orgánech a komisích Členové oblasti Zlín mají zastoupení v orgánech a komisích ČKAIT a v jiných odborných komisích. V loňském roce pracovali v těchto orgánech a komisích: - představenstvo ČKAIT Ing. Mitrenga, - stavovský soud Ing. Chytil, - dozorčí rada Ing. Smola, - dozorčí komise Ing. Bělohlávek, p. Krchňák, - komise malého a středního podnikání Ing. Mitrenga, Ing. Matúš, Ing. Bělohlávek, - zkušební komise Ing. Valkovič, Ing. Zálešák, - rada pro podporu rozvoje stavební profese Ing. Mitrenga, - aktiv dopravních staveb při ČKAIT Ing. Matúš, - aktiv pozemních staveb při ČKAIT Ing. Mitrenga, - porota soutěže Stavba roku Zlínského kraje Ing. Jaroš, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Mitrenga, - redakční rada Z+i Ing. Jaroslav Valkovič. Výroční zpráva oblasti Zlín

5 3. Členská základna 3.1. Autorizace V oblasti Zlín je k registrováno 1393 členů s platnou autorizací. V roce 2014 bylo v oblastní kanceláři podáno celkem 74 žádostí o autorizaci nebo její rozšíření. Z tohoto počtu byla autorizace udělena 47 žadatelům, 17 žádostí zůstává podáno a jejich žadatelé budou přezkoušeni v první polovině roku Podle oborů je nejvíce osob autorizovaných v oboru pozemní stavby (62%), následuje obor technika prostředí staveb (13%) a technologická zařízení staveb (9%). V průběhu roku 2014 se uskutečnily v Praze a Brně instruktáže k legislativní části autorizačních zkoušek. Všechny zkoušky bude nyní organizovat ČKAIT bez spoluúčasti ČSSI a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Pro uchazeče o autorizaci se na postupu získání autorizace nic nemění. Počet AO v oboru Pozemní stavby Technologická zařízení staveb Technika prostředí staveb Dopravní stavby Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Statika a dynamika staveb Požární bezpečnost staveb Mosty a inženýrské konstrukce Geotechnika Městské inženýrství Zkoušení a diagnostika staveb Výroční zpráva oblasti Zlín

6 3.2. Komunikace se členy Informace členům jsou předávány dostupnými komunikačními prostředky, v rámci komunikace však stále více upřednostňujeme ovou poštu. Opět uvádím ovou adresu oblastní kanceláře Zlín, Pro zkvalitnění předávání informací členům komory uveďte svoje ové adresy, případně zaktualizujte své kontakty zasláním těchto informací do oblastní kanceláře. Uvedení aktuálních kontaktů je jednou z povinností autorizovaných osob. Stává se pak, že se nám y či pošta vracejí jako nedoručené a není v našich silách pátrat po tom, jaký má adresát nový kontakt. Informace o aktuálních akcích Komory jsou pravidelně uváděny na webových stránkách. Pro informace o termínech ve zlínské oblasti je třeba vyhledat termínovou listinu dané oblasti. Zrovna tak informace, které se vztahují ke zlínské oblasti, najdete v nabídce Informace a je opět třeba zadat Zlín. Do budoucna uvítáme, když se budou webové stránky v praxi více využívat Pojištění autorizovaných osob Autorizační zákon ukládá autorizovaným osobám v 16 povinnost uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem jejich činnosti. ČKAIT zabezpečuje na základě rozhodnutí shromáždění delegátů z roku 1995 pojištění pro své členy hromadně. Pojistné je hrazeno z členských příspěvků členů Komory. Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uzavřeno s firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Podmínkou nároku na plnění z pojistné smlouvy je zejména: - řádné vedení deníku autorizované osoby, kde musí být provedený výkon autorizované osoby, v jehož souvislosti došlo k pojistné události, zapsán, - pokud to obecně závazný předpis ukládá, příslušný záznam ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, - včasná úhrada členského příspěvku. Předpokladem, aby pojišťovna danou událost uznala za pojistnou, je současné splnění tří podmínek: - hlášení pojistné události bylo provedeno v době platnosti pojistné smlouvy, - vznik škody nebo zjištění chyby (škody) se projeví v době platnosti pojistné smlouvy, - je podmínkou, aby se vzniklé pochybení případně vyhotovení příslušné projektové dokumentace, uskutečnilo v době platnosti pojistné smlouvy. Pojišťovna tedy vzniklou škodu proplatí pouze tehdy, pokud platí všechny tři výše uvedené podmínky zároveň. Výše spoluúčasti činí Kč. Pro členy ČKAIT, kteří se prokazatelně průběžně vzdělávají v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, se spoluúčast snižuje na 5000 Kč. Počet nahlášených škod dle oblastí ČKAIT za rok 2014 činil 50 škod, z toho 3 v oblasti Zlín. Výroční zpráva oblasti Zlín

7 4. Činnost oblasti 4.1. Celoživotní vzdělávání Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit činností Komory. V letech probíhal 4. cyklus celoživotního vzdělávání. Všem, kteří se aktivně zapojili do Programu celoživotního vzdělávání a odevzdali oblastní kanceláři čestné prohlášení o účasti, byl v průběhu roku 2013 vystaven certifikát odbornosti. Další certifikát bude vystaven po skončení současného cyklu CŽV, nevystavuje se každoročně. V současné době probíhá 5. cyklus Programu CŽV, tj V průběhu roku 2014 zajistila oblastní kancelář 12 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 447 členů. Mimo přednášky zorganizovala oblastní kancelář exkurzi na mezinárodní stavební veletrh v Brně a mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze. Ve spolupráci s ČSSI byla zorganizována úspěšná exkurze na dokončenou stavbu Laboratorního centra UTB ve Zlíně. V příštím roce bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční exkurze a ve spolupráci s ČSSI nabídnout členům podobné akce jako v předchozích obdobích. Další aktivitu bychom chtěli soustředit na prohlídky významných staveb postavených ve Zlínském kraji. Akreditované akce oblasti Zlín zařazené do Programu CŽV naleznete na webových stránkách v termínové listině oblasti Zlín nebo v časopisu Z+i. Přihlášky na akce považujte, prosím, za závazné. V případě, že se na přihlášenou akci nemůžete dostavit, zašlete prosím do oblastní kanceláře zprávu a z akce se omluvte. Usnadníte tak organizační zajištění celé akce. Veškeré akce Programu CŽV jsou zveřejněny v databázi StavEduk na webových stránkách Deníky autorizovaných osob Kontroly deníků probíhají v kanceláři ČKAIT na základě písemného vyzvání autorizovaných osob. Kontrolu provádí členové dozorčí komise. V roce 2014 bylo v oblasti Zlín zkontrolováno 48 deníků. Z kontrol vyplývá, že hlavní nedostatky spočívají: - deník není průběžně doplňován akcemi, které autorizované osoby autorizovali, - pokud dojde ke ztrátě deníku, tak se neprovádí žádné zápisy, přitom stačí si v oblastní kanceláři protokolárně vyzvednout nový deník, - při ztrátě, resp. opotřebování razítka si nesmí duplikát nechat zhotovit autorizovaná osoba sama, ale musí požádat prostřednictvím oblastní kanceláře o zhotovení duplikátu přímo u ČKAIT. Výroční zpráva oblasti Zlín

8 4.3. Stížnosti na autorizované osoby Stížnosti přijímá oblastní kancelář a po zaevidování zasílá stížnost dozorčí radě do Prahy, která tuto stížnost řeší. Některé stížnosti jsou adresovány přímo dozorčí radě a přes oblastní kancelář tak vůbec neprojdou. Oblastní kancelář ve Zlíně v loňském roce evidovala 3 stížnosti Komise pro malé a střední podnikání V roce 2014 se naši členové aktivně zapojili do komise malého a středního podnikání při ČKAIT. Komise informovala členy ČKAIT na webových stránkách komory a časopisu Z+i o těchto problémových oblastech. - Vývoj českého stavebnictví za posledních 10 let. V letech se jedná o kladný index stavební produkce od 5,2 do 7,1 % ročně. Rok znamená záporný index od 0,9 7,6 % ročně a to v odvětvích pozemního a inženýrského stavitelství. Rok 2014 zastavuje pokles stavební produkce a předpokládá se stabilizace českého stavebnictví. Na základě této statistiky se komise zabývala faktory, které ovlivňují dynamiku stavebnictví a specifikovala priority ve vývoji struktury stavebních prací pro bytové domy, dopravní infrastrukturu, vodohospodářské a energetické stavby a revitalizace památkových objektů. - Analýza českého stavebnictví v jednotlivých čtvrtletích roku V roce 2014 byl růst počtu stavebních zakázek pozitivní. Problémem celého sektoru je stále přebytek stavebních kapacit nad poptávkou. - Stav projektových společností v roce V tomto roce nastal růst objemu projektových prací. Tento vychází jak z veřejných tak i soukromých investic. Větší růst objemu prací se předpokládá u inženýrského stavitelství. Hlavním problémem nadále zůstává výrazný tlak na snižování ceny zakázky a to se pak odráží v kvalitě připravované zadávací dokumentace. - Činnost stavbyvedoucího z pohledu stavebního zákona. V tomto roce se komise zaměřila na vytváření zázemí pro stavbyvedoucího od vedení stavebních společností. - Aktivní účast v komisi k Zákonu o veřejných zakázkách. Náplní činnosti bylo připomínkování tohoto zákona. MMR tento postup změnilo, proto byl komisí sledován vývoj připomínkování novely zákona v Parlamentu České republiky. - Negativní příklady podnikání z praxe. Výroční zpráva oblasti Zlín

9 Příklady, kdy projektovou dokumentaci a vedení stavby musí vykonávat odpovědná osoba, což se mnohdy neděje, a z toho vyplývají příklady závažného pochybení. - Aktualizace metodických pomůcek MP 2 Provádění staveb, MP 2.1 Vedení provádění pozemních staveb a MP Vedení provádění vodohospodářských staveb Rada pro podporu rozvoje profese V integrovaném profesním informačním systému se počítá i nadále se všemi dostupnými zdroji informací. Tištěnými publikacemi (příručky, časopisy, skripta), webovými stránkami komory, kde se může pružně reagovat na novinky a změny, elektronickou korespondencí. Profesní informační systém PROFESIS však zůstane dozajista jednou z nejdůležitějších součástí integrovaného profesního informačního systému. Doposud vycházel na DVD a je svým obsahem cenným informačním zdrojem. Najdete v něm spoustu informací potřebných k Vaší profesi. Pokud byste měli problém najít konkrétní informaci Vašeho zájmu, informujte se nejlépe rovnou dotazem v Informačním centru. Obsah Profesis je průběžně aktualizován, právní předpisy jsou aktualizovány každý měsíc. Pro webové stránky je připravena doména přístupová hesla jste obdrželi spolu se zásilkou posledního DVD Profesis 2011 v prosinci Oblastní kancelář je pravidelně informována Informačním centrem ČKAIT o nově vydaných odborných publikacích. Tyto publikace jsou k dispozici v oblastní kanceláři Zlín, v roce 2014 byly v oblasti Zlín prodány publikace v celkové hodnotě Kč. Největší zájem byl o publikaci Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb Přístup k ČSN Přístup k normám je přes webovou stránku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Pak je nutné se rozhodnout, zdali chci normy používat pro firmu s více uživateli. K tomu je potřeba uzavřít smlouvu. Zde jsou uvedeny, za jakých podmínek lze smlouvu uzavřít a také je zde uveden ceník služeb. Další formou je používání norem pro jednotlivce. Na stejné stránce najdete formulář pro registraci. Po zaregistrování a zaplacení fakturační částky vám bude zasláno heslo. Toto heslo lze použít pro dva počítače. Cena služeb je uvedena u formuláře a je odvislá od možnosti přečtení nebo přečtení a vytištění norem. Tato služba je placena na ½ roku a před ukončením lhůty přijde upozornění. Pokud budete zaregistrováni a budete mít zaplacený poplatek, můžete se k normám dostat i v Profesis. Případné dotazy zodpoví Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Michal Pánek. Výroční zpráva oblasti Zlín

10 4.7. Stavba roku Zlínského kraje I přes nepříznivou situaci ve stavebnictví, která již trvá několik let, se přihlásilo do soutěže Stavba roku Zlínského kraje 55 staveb. Počet staveb svědčí o velkém zájmu investorů a stavebních firem prezentovat se nejen mezi odborníky, ale také široké veřejnosti. Oblastní pobočka ČKAIT Zlín je jedním z pořadatelů soutěže a má své zástupce v odborné hodnotící komisi. Letos proběhl již dvanáctý ročník soutěže. Stavby byly tak jako v předcházejících ročnících rozděleny do sedmi kategorií. V každé kategorii pak byly uděleny hlavní ceny a čestná uznání. Mimo tyto ceny je dále udělována Cena hejtmana Zlínského kraje a Cena novinářů. Ve dvanáctileté historii soutěže o nejhodnotnější stavební dílo ve Zlínském kraji má výjimečné místo udělení ceny Grand Prix udělena pouze jedenkrát a to v roce 2006, kdy touto cenou byla oceněna stavba Podnikatelského a inovačního centra v Baťovském areálu ve Zlíně. Tato stavba byla rekonstrukcí stávající tovární budovy a její realizace ukázala, jakým směrem by se mohla ubírat regenerace a revitalizace celého průmyslového areálu. V letošním roce byla cena udělena podruhé a to stavbě Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně. Tato stavba se nachází v Baťovském areálu a jde o rekonstrukci továrních budov známých pod číslem 14/ Oceněné stavby - Kategorie I. Stavby občanské vybavenosti: hlavní cena - Krajské kulturní a vzdělávací centrum 14/15ve Zlíně. - Kategorie II. Domy pro bydlení: hlavní cena Polyfunkční dům, Galerie Zelný trh v Uherském Hradišti.. Kategorie III. Rodinné domy: hlavní cena RD manželů Dočkalových Zlín-Prštné. - Kategorie IV. Průmyslové a zemědělské stavby: hlavní cena Výrobní komplex MITAS Otrokovice.. Kategorie V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby: hlavní cena Silnice I/49 Malenovice Otrokovice. - Kategorie VI. Rozvojové programy měst a obcí: hlavní cena Revitalizace Gahurova prospektu, předprostor KUC ve Zlíně. - Kategorie VII. Stavby realizované mimo Zlínský kraj: Výroční zpráva oblasti Zlín

11 hlavní cena Lovecký areál Radějov Pusté. Součástí soutěže bylo také vyhlášení ceny hejtmana. Tu získala stavba Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž. Další cenu udělují novináři krajské organizace Syndikátu novinářů ČR Zlínského kraje. Ta byla udělena stavbě Firemní školka OSKÁREK pro společnost LAPP KABEL v Otrokovicích. I letos byli oceněni stavbyvedoucí, kteří se podíleli na realizaci staveb oceněných hlavními cenami. Už se stalo tradicí, že současně s vyhlášením výsledků soutěže Stavba roku, jsou oceňovány studentské práce studentů středních škol Zlínského kraje se zaměřením na stavebnictví. Letos komise hodnotila práce 16 studentů, kteří měli za úkol navrhnout architektonickou studii polyfunkčního objektu v určené lokalitě ve Valašském Meziříčí Cena Inženýrské Komory I v roce 2014 byla vyhlášena soutěž Cena Inženýrské Komory. Do soutěže se podávají návrhy týkající se oblasti výzkumu, vývoje, projektování a realizací staveb. Účelem soutěže je zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů. Z oblasti Zlín byly podány dva soutěžní projekty Spolupráce Státní správa Tradiční byla spolupráce s odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, stavebním úřadem a oddělením urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína spočívající v zajištění celoživotního vzdělávání. Obdobně byla spolupráce se stavebními úřady s rozšířenou pravomocí na území Zlínského kraje. Kancelář Komory Zlín je ve styku s těmito úřady a řeší dotazy k výkonu činnosti autorizovaných osob. Stavební úřady se obracejí na kancelář především s dotazy na rozsah působnosti autorizovaných osob, překrývání oborů apod Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje probíhá na základě Dohody o poskytnutí osobní pomoci. Základním cílem uzavřené spolupráce je poskytnutí pomoci pověřených autorizovaných osob v případě potřeby při vzniku mimořádné události v jednotlivých lokalitách Zlínského kraje Český svaz stavebních inženýrů Oblastní pobočka ČSSI ve Zlíně má společné sídlo s oblastní kanceláří Komory. Odborné akce ČKAIT se prolínají s akcemi ČSSI v oblasti Programu akcí CŽV. Velmi úzká spolupráce je v oblasti pořádání odborných exkurzí. Předsedou oblastní pobočky Zlín je Ing. Smola. Výroční zpráva oblasti Zlín

12 1.1.5 Spolupráce se školami Oblastní pobočka spolupracuje s Vysokou školou báňskou v Ostravě Fakultou stavební, s Českým vysokým učením technickým v Praze Fakultou stavební, s Vysokým učením technickým v Brně Fakultou stavební a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce spočívala v konzultacích a vypracování odborných posudků. Spolupráce se středními odbornými školami, které mají působnost ve Zlínském kraji a jsou ve Zlíně, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, spočívala hlavně v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje při posuzování studentských odborných prací. V roce 2014 oslavila Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí významné výročí let od svého založení. Jde o nejstarší střední školu zaměřenou na stavebnictví ve zlínském kraji. Zástupci Komory byli pozváni a zúčastnili se slavnostního shromáždění Spolupráce se zájmovými sdruženími Oblastní pobočka ČKAIT Zlín se rozhodla podpořit Festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií ve Zlíně a Vizovicích, který proběhne dubna Festival pořádá Klub českých turistů a hlavní program bude probíhat v sobotu ve hod. ve Velkém kině ve Zlíně, kde se bude prezentovat Příhraniční spolupráce Oblastní pobočka činí kroky v navázání užší spolupráce mezi OK ČKAIT Zlín a Regionálním sdružením SKSI Trnava. Regionální sdružení zahrnuje kraje Trnava, Trenčín a Nitra. Máme za to, že příhraniční spolupráce bude přínosem pro obě strany. V obou regionech vyrostly nové stavby, ale nezajímavé jsou i starší stavební díla, které by mohli autorizované inženýry a techniky v rámci odborných exkurzí zaujmout. Výroční zpráva oblasti Zlín

13 5. Rozpočet oblasti Zlín 5.1. Výsledky hospodaření oblasti Zlín v roce 2014 Oblast Zlín měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2014 v celkové výši Kč. Dle předběžných hospodářských výsledků bylo k čerpáno Kč, což činí 82%. Z toho na režii oblasti bylo určeno Kč a čerpáno bylo Kč, což činí 76% a na odborné činnosti bylo určeno Kč a čerpáno bylo Kč, což činí 75%. Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí v roce 2014 budou známy v průběhu měsíce února roku 2014 a sděleny na shromáždění delegátů dne Rozpočet hospodaření na rok 2015 Pro rok 2015 má ČKAIT připraven návrh rozpočtu, který bude předložen na shromáždění delegátů dne a schvalován. Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny z celkového rozpočtu ČKAIT limity, dělené na režijní výdaje a výdaje na odborné činnosti. Oblast Zlín má na rok 2015 přidělen celkový limit výdajů Kč, z toho na režii oblasti Kč a na odborné činnosti Kč. Výroční zpráva oblasti Zlín

14 Závěr Přednesená zpráva podává přehled o činnosti oblasti ČKAIT Zlín v roce Činnosti byly vykonávány v souladu s okruhy projednávanými na předcházející valné hromadě a podle úkolů uložených výborem oblasti, které vyplývaly z jednání představenstva ČKAIT Praha. Ke zlepšení spolupráce uvítáme Vaše postřehy a náměty v diskusi a to nejen na této valné hromadě, ale prostřednictvím oblastní kanceláře i během nastávajícího období. Závěrem patří poděkování všem, kteří se na činnosti Komory podíleli svou prací. Děkuji členům výboru oblasti a dalším funkcionářům, tajemnici oblastní kanceláře Zlín, spolupracovníkům Komory a v neposlední řadě i Vám, členům zlínské oblasti za práci, kterou se úspěšně podílíte na činnosti ČKAIT. Doufám, že budeme naši spolupráci dále rozvíjet správným směrem. Neváhejte se tedy na nás obracet s Vašimi profesními problémy, náměty na zlepšení práce Komory. Uspokojování Vašich zájmů a pomáhat při vykonávání vaší profesní práce je pro nás prioritním úkolem. V roce 2015 Vám přeji hodně zdraví a úspěchů v práci, pohodu v osobním životě a těším se na další setkání s Vámi. Zlín leden 2015 Ing. Jiří Matúš předseda výboru oblasti Zlín Výroční zpráva oblasti Zlín

15 Seznam použitých zkratek CŽV ČKAIT ČSSI KUC OK MMR MP SKSI UTB celoživotní vzdělávání Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů kongresové a univerzitní centrum oblastní kancelář Ministerstvo pro místní rozvoj metodická pomůcka Slovenská komora stavebních inženýrů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výroční zpráva oblasti Zlín

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ 3 2015 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY PROJEKTOVÁNÍ JAKO RISKANTNÍ A NEVÝNOSNÝ KONÍČEK ÚOHS NEROZLIŠUJE MEZI PROFESNÍMI KOMORAMI A ZPRACOVATELI

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více