191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011"

Transkript

1 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/ (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb ( výpočet (i) výpočet (i)) Náklady na prodané zboží a služby ( výpočet (ii) výpočet (i) + 26 výpočet (i) 26 výpočet (i)) Hrubý zisk Správní náklady ( výpočet (i)) Ztráta ze snížení hodnoty goodwillu (výpočet (ii)) -200 Ostatní provozní výnosy a náklady ( ) Čisté úrokové náklady ( ) -735 Podíl na zisku přidruženého podniku (výpočet (iii)) 147 Ostatní finanční výnosy a náklady ( výpočet (iv)) -694 Zisk před zdaněním Daň ze zisku ( ) Čistý zisk běžného účetního období Ostatní úplný výsledek Přecenění finančních aktiv ( výpočet (v) + 33 výpočet (iii)) 333 Čistý úplný výsledek běžného účetního období Čistý zisk přiřaditelný nekontrolním podílům (výpočet (vi) 397 Čistý zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku ( ) Čistý zisk celkem Čistý úplný výsledek přiřaditelný nekontrolním podílům (výpočet (vi) 397 Čistý úplný výsledek přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku ( ) Čistý úplný výsledek běžného účetního období celkem Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu skupiny Alfa za rok končící Ostatní Vlastní Vlastní Základní Emisní položky Nerozd. kapitál Nekontr. kapitál kapitál ážio vl. kap. zisk skupiny podíly celkem výp.(v) výp.(vii) výp.(viii) Počáteční zůstatek Dividendy Úplný výsledek běžného období Konečný zůstatek ŘEŠENÍ

2 192 Výpočty (pozn.: částky jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) Transakce mezi podniky Alfa, Beta a Gama Podle pravidel IFRS je nutné v plné výši eliminovat transakce mezi podniky ve skupině, tedy mezi podniky Alfa a Beta. Celkové snížení Tržeb z prodeje zboží a služeb ( ) je vykázáno proti snížení Nákladů na prodané zboží a služby (4 300) a proti Správním nákladům (1 450). Na řádek Náklady na prodané zboží a služby je nutné promítnout i eliminaci nerealizovaného zisku z transakcí mezi podniky Alfa, Beta a Gama, a to následujícím způsobem: Podnik Beta jako prodávající podniku Alfa Nerealizovaný zisk k (450 * 20 %) 90 Nerealizovaný zisk k (320 * 20 %) 64 Změna (snížení nerealizovaného zisku v zásobách, proto snížení nákladů) 26 Podnik Beta jako prodávající podniku Gama (640 * 20 % * 20 % (výše podílu)) -26 (ii) (iii) (iv) Čistá aktiva podniku Beta a goodwill z akvizice investice v podniku Beta K datu akvizice K změna Základní kapitál Emisní ážio Nerozdělený zisk ( * 7/12) Přecenění budovy ( * 5 % * 17/12) Nerealizovaný zisk v zásobách (výpočet (i)) Celkem čistá aktiva podniku Beta v reálné hodnotě Náklady na prodané zboží a služby jsou v konsolidované výsledovce ponížené o odpisy přecenění budovy na reálnou hodnotu ve výši 60 tis. Kč (1 200 * 5 %). Výpočet goodwillu: Pořizovací cena investice (5 600 hotovost úročený dluhopis) Nekontrolní podíly v reálné hodnotě Čistá aktiva podniku Beta v reálné hodnotě Goodwill 500 Goodwill k Snížení hodnoty goodwillu v běžném účetním období -200 Investice v přidruženém podniku Gama Gama je přidružený podnik, proto je konsolidován ekvivalenční metodou. Podíl v podniku Gama byl pořízen v průběhu běžného účetního období, a tak je do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku promítnuta jen poměrná část jeho zisku i ostatního úplného výsledku. Podíl na zisku běžného období [(1 180 * 10/ (prodej pozemku)) * 20 %] 147 Podíl na úplném výsledku běžného období [200 * 10/12 * 20 %] 33 Dividendy od podniku Beta Z ostatních finančních výnosů podniku Alfa je nutné eliminovat výnos z dividend od podniku Beta ve výši 784 tis. Kč (980 * 80 %). IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2011

3 (v) (vi) Přecenění finančních investic držených podnikem Alfa 193 Z ostatního úplného výsledku podniku Alfa je nutné eliminovat přecenění finančních investic držených v podnicích Beta a Gama za běžné účetní období: Přecenění investice v podniku Beta ( ) 550 Přecenění investice v podniku Gama ( ) 800 Celkem přecenění běžného účetního období Zrušení přecenění investice v podniku Beta k bude promítnuto proti zůstatku Fondu z přecenění finanční investice podniku Alfa k tomuto datu ve Výkazu o změnách vlastního kapitálu (zůstatek tohoto fondu bude tedy plně zrušen). Konečný zůstatek Fondu k bude tvořen pouze přeceněním jiných finančních investic z konsolidovaného Ostatního úplného výsledku běžného účetního období. Nekontrolní podíly na výsledku hospodaření Zisk podniku Beta z individuální výsledovky Úpravy o: Odpisy přecenění budovy (výpočet (ii)) -60 Eliminace nerealizovaného zisku prodej podniku Alfa (výpočet (i)) 26 Eliminace nerealizovaného zisku prodej podniku Gama (výpočet (i)) -26 Snížení hodnoty goodwillu (výpočet (ii)) -200 Upravený zisk Z toho 20% podíl 397 (vii) Nerozdělený zisk k Podnik Alfa Podíl na změně nerozděleného zisku podniku Beta (2 100 ( * 7/12 výpočet (ii) * 80 %) 640 Eliminace nerealizovaného zisku (90 výpočet (i) * 80 %) -72 Podíl na odpisech z přecenění budovy na reálnou hodnotu (1 200 * 5 % * (5+12)/12 výpočet (ii) * 80 %) (viii) Nekontrolní podíly k Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Podíl nekontrolních akcionářů na změně vlastního kapitálu podniku Beta po akvizici ((2 100 ( * 7/12 výpočet (ii)) * 20 %) 160 Eliminace nerealizovaného zisku (90 výpočet (i) * 20 %) -18 Podíl na odpisech z přecenění budovy na reálnou hodnotu (1 200 * 5 % * (5+12)/12 výpočet (ii) * 20 %) ŘEŠENÍ

4 194 2 Výkaz o finanční situaci podniku Delta k tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i)) Investice do nemovitostí ( výpočet (ii)) Finanční investice Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iii)) Pohledávky z obchodního styku ( výpočet (iv) Daň z příjmů splatná ( výpočet (v)) - Peníze v bance 930 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Ostatní položky vlastního kapitálu (výpočet (vi)) 608 Nerozdělený zisk (výpočet (vii) Vlastní kapitál Dlouhodobý bankovní úvěr ( výpočet (viii) Odložený daňový závazek (výpočet (v)) 190 Rezervy (výpočet (ix)) 928 Dlouhodobé závazky Daň z příjmů splatná (výpočet (v)) 970 Časové rozlišení úroků (výpočet (viii)) Závazky z obchodního styku ( výpočet (iii)) Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky Výkaz o úplném výsledku podniku Delta za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje zboží ( výpočet (i)) Náklady na prodané zboží ( výpočet (iii)) Hrubý zisk Správní náklady Ostatní provozní náklady ( výpočet (i)) Ztráta z přecenění investice do nemovitostí (výpočet (ii)) Finanční výnosy a náklady ( výpočet (vi) - 45 výpočet (iv) 68 výpočet (ix)) -423 Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (v)) Čistý zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek přecenění finanční investice (výpočet (vi)) 608 Úplný výsledek za účetní období IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2011

5 Výpočty (pozn.: částky jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) Pozemky, budovy a zařízení 195 Z této položky je nutné odečíst zůstatkovou hodnotu prodaného stroje. Výnosy z prodeje tohoto stroje není možné podle pravidel IAS 18 vykázat na řádku Tržby z prodeje zboží. Čistý zisk z prodeje stroje ve výši 120 tis. Kč ( ) může být vykázán například v rámci Ostatních provozních nákladů (ii) Investice do nemovitostí Toto dlouhodobé hmotné aktivum je nutné vykázat v přeceněné hodnotě, ztráta z přecenění je promítnuta do výsledovky běžného období. (iii) Zásoby I když inventura zásob proběhla až po datu účetní závěrky, je nutné zjištěné znehodnocení zásob promítnout podle pravidel standardu IAS 10 Události po datu účetní závěrky do zůstatku této položky k Na druhou stranu je nutné zůstatek zásob zvýšit o zboží na cestě v hodnotě 472 tis. Kč ( ); o stejnou částku je zvýšen i zůstatek položky Závazky z obchodního styku. (iv) Pohledávky z obchodního styku Jelikož je příjem části peněz odložen, je nutné do hodnoty této položky promítnout časovou hodnotu peněz, a to následujícím způsobem: Nominální hodnota pohledávky 800 Současná hodnota pohledávky 1. splátka (400 * 1/(1+0,08) 1/ splátka (400 * 1/(1+0,08) 370 Rozdíl -45 Tento rozdíl bude v následujícím účetní období vykázán jako úrokový výnos za předpokladu, e zákazník dohodnutý splátkový kalendář dodrží. (v) Daň ze zisku Zůstatek splatné daně z výkazu o finanční situaci bude přeúčtován následujícím způsobem: - proti závazku ze splatné daně (zaplacené zálohy) do nákladů běžného období (náklad, dopočet) Zůstatek závazku ze splatné daně ve výkazu o finanční situaci se tedy skládá z odhadovaného nákladu za běžné účetní období tis. Kč, sníženého o výše uvedené zaplacené zálohy. Zůstatek odloženého daňového závazku k je vypočítán následujícím způsobem: Zdanitelné přechodné rozdíly ze zadání Úpravy o: přecenění investice do nemovitostí (odčitatelný rozdíl) Navýšení rezervy na sanaci (odčitatelný rozdíl, výpočet (ix)) -69 Upravené přechodné rozdíly 951 Odložený daňový závazek (20 % * 951) 190 Počáteční zůstatek odloženého daňového závazku 320 Změna odložené daně (snížení nákladu) 130 ŘEŠENÍ

6 196 Přechodný rozdíl z přecenění finanční investice je zahrnut ve výše uvedené částce přechodných rozdílů, vyplývajících z připravených výkazů (investice je ve výkazu o finanční situaci již přeceněna). Toto přecenění je ale nesprávně vykázáno jako výnos ve výsledovce. Proto je nutné celkovou změnu odložené daně rozdělit na dvě části: (vi) Do ostatního úplného výsledku (přecenění přes vlastní kapitál 760 * 20 %) Do výsledovky (dopočet) Náklad na daň ve výsledovce se tedy skládá z těchto částek: Odhad splatné daně za běžné účetní období Zůstatek splatné daně z minulého účetního období 250 Změna odložené daně -282 Přecenění finanční investice 152 MD 282 Dal 130 Dal Jelikož je tato finanční investice klasifikovaná jako realizovatelný cenný papír (držená k prodeji), je nutné její přecenění ve výši 760 tis. Kč vykázat přes vlastní kapitál, tedy v rámci Ostatního úplného výsledku. Zůstatek fondu z přecenění je vykázán v netto částce 608 tis. Kč, po odečtení odložené daně z přecenění ve výši 152 tis. Kč (výpočet (v)). (vii) Nerozdělený zisk Nerozdělený zisk k ze zadání ( výsledovka) Upravený zisk běžného období z výsledovky Upravený nerozdělený zisk k (viii) Dlouhodobý dluhopis Zůstatek dlouhodobého dluhopisu ve výkazu o finanční situaci zahrnuje časově rozlišené úroky ve výši tis. Kč ( / 107 % * 7 %). Tyto úroky jsou však splatné k , a proto musejí být vykázány v rámci krátkodobých závazků. (ix) Rezerva na sanaci Současná hodnota budoucího výdaje na sanaci k je 928 tis. Kč (4 330 * 1/(1+0,08) 20 ). Podle všeho tedy podnik Delta nenavýšil zůstatek rezervy o vliv časové hodnoty peněz za běžné účetní období ve výši 69 tis. Kč (860 * 8 %). Tuto částku je nutné v souladu s pravidly IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva vykázat v rámci finanční nákladů. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2011

7 197 3 (i) Postup navržený asistentem finanční ředitelky není v souladu s pravidly IFRS. IAS 1 Prezentace účetní závěrky definuje krátkodobý závazek jako závazek: - jehož vypořádání je očekáváno v normálním průběhu provozního cyklu účetní jednotky; - který je splatný do 12 měsíců od data účetní závěrky; - kdy účetní jednotka nemá bezpodmínečné právo odložit splatnost závazku na dobu delší než 12 měsíců od data účetní závěrky. Všechny ostatní závazky by měly být klasifikovány jako dlouhodobé. Jelikož společnost Epsilon nemá bezpodmínečné právo odložit splatnost závazku, naopak jeho splacení může být bankou vyžadování ihned, není možné tento bankovní úvěr klasifikovat jako dlouhodobý závazek. Nic na tom nemění ani skutečnost, že finanční ředitelka společnosti Epsilon v současné době jedná s bankou o úpravě podmínek úvěru. Pokud by banka tuto úpravu podmínek odsouhlasila před tím, než bude účetní závěrka společnosti Epsilon schválena ke zveřejnění, měla by být tato skutečnost zveřejněna v příloze k účetní závěrce společnosti Delta, v části Události po datu účetní závěrky. (ii) Postup navržený asistentem finanční ředitelky není v souladu s pravidly IFRS. V tomto případě se jedná o změnu účetního odhadu v souladu s pravidly IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby. Tento standard definuje změnu v účetním odhadu jako úpravu účetní hodnoty aktiva nebo závazku, nebo částky, která vyjadřuje periodické opotřebení aktiva (např. odpisy). Tyto změny vycházejí z nových poznatků vedení účetní jednotky a ze změn v okolním prostředí (například změny v technologii způsobí kratší životnost zařízení, než se původně předpokládalo), a nejsou tedy opravou chyb ani změnou účetního pravidla. Dopad změn účetních odhadů je promítnut prospektivně tedy v účetním období kdy dojde ke změně, a případně i v následujících účetních obdobích. Odpisy budovy za rok končící tedy správně mají být tis. Kč [( ( ) / 25 * ) / 4] a zůstatková hodnota budovy k má být tis. Kč ( ( ) / 25 * 4) 4 310). Výsledek hospodaření a čistá aktiva společnosti Delta k tomuto datu by tedy měla být o tis. Kč vyšší ( ). Budovu není možné klasifikovat jako dlouhodobé aktivum držené k prodeji, protože nesplňuje kritéria pro tuto klasifikaci daná pravidly standardu IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Podle těchto pravidel je možné dlouhodobé aktivum klasifikovat jako držené k prodeji pouze pokud: - je k dispozici pro okamžitý prodej a pouze za podmínek obvyklých pro prodej podobných aktiv; - jeho prodej je vysoce pravděpodobný a proveditelný do 12 měsíců od data klasifikace, tedy odpovídající úroveň vedení podniku musí být rozhodnuta pro prodej, a musí vzniknout životaschopný plán jak najít kupce a prodej dokončit; - je aktivně nabízeno k prodeji za cenu, která je rozumná s ohledem na jeho aktuální reálnou hodnotu. (iii) Jelikož jsou haly pronajaté na střednědobý pronájem, a nedojde v průběhu ani na konci pronájmu k přechodu vlastnictví na nájemce, je nutné tato aktiva překlasifikovat do položky Investice do nemovitostí podle pravidel standardu IAS 40 Investice do nemovitostí. Investice do nemovitostí je v tom standardu definována jako nemovitost (pozemek nebo budova) držená za účelem pronájmu nebo zvyšování hodnoty. Zatímco zásoby jsou v IAS 2 Zásoby definovány jako jsou aktiva držená za účelem prodeje v běžném podnikání; nebo - ve výrobním procesu, určená k prodeji; nebo - ve formě materiálu nebo obdobných dodávek, které se spotřebují ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb. ŘEŠENÍ

8 198 Zůstatková hodnota zásob k datu jejich překlasifikace se stane domnělou pořizovací cenou investice do nemovitostí. Následně má společnost Epsilon na výběr, zda bude nemovitosti oceňovat podle modelu pořizovací ceny, nebo podle modelu reálné hodnoty. Pokud se společnost rozhodne pro použití modelu pořizovací ceny, bude nemovitost odepisovat po její odhadovanou dobu použitelnosti, s uvážením zbytkové hodnoty nemovitosti. V případě převodu ze zásob na investice do nemovitostí, které budou vedeny v reálné hodnotě, se rozdíl mezi reálnou hodnotou nemovitosti k tomuto datu a předchozí účetní hodnotou zásoby vykážou ve výsledovce. Následné přecenění nemovitosti na aktuální reálnou hodnotu, které bude nutné provádět při každé účetní závěrce, bude také vykazováno jako zisk nebo ztráta ve výsledovce, a zároveň nemovitost nebude odepisována. Reálná hodnota nemovitosti by měla vždy zohlednit tržní podmínky, které existují k datu sestavení účetní závěrky. Reálná hodnota může být stanovena: - odkazem na aktivní trh stejného nebo obdobného aktiva; - odkazem na méně aktivní trh podobného aktiva; - diskontováním budoucích peněžních toků, které jsou obsaženy v existujících smlouvách o pronájmu daného aktiva. Pokud společnost Epsilon po skončení pronájmu nemovitosti začne tuto používat pro vlastní potřeby, bude nutné opět změnit její klasifikaci v účetní závěrce. Přejde totiž z působnosti IAS 40 do působnosti IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení. Podle pravidel IAS 16 musejí být veškeré položky pozemků, budov a zařízení při prvotním vykázání oceněny pořizovací cenou. Pokud by společnost Epsilon používala model reálné hodnoty IAS 40, bude reálná hodnota nemovitosti k datu převodu považována za její domnělou pořizovací cenu. (iv) Postup navržený asistentem finanční ředitelky není v souladu s pravidly IFRS. Podle pravidel IAS 19 Zaměstnanecké požitky a v souladu s akruálním principem předepsaným Koncepčním rámcem IFRS je nutné celou výši odměn vykázat jako náklad účetního období končícího Jelikož bude ale související výdaj částečně odložen, bude výše nákladu určena jako současná hodnota budoucích výdajů. Ve výsledovce za rok končící bude tedy vykázán náklad ve výši tis. Kč (6 000/ /3 * 1/(1+0,05) /3 * 1/(1+0,05) 2 ). Související závazek k ve výkazu o finanční situaci bude mít hodnotu tis. Kč, protože první splátka bude už uhrazena. Tento závazek bude rozdělen na krátkodobou část tis. Kč (6 000/3 * 1/(1+0,05)) a dlouhodobou část tis. Kč (6 000/3 * 1/(1+0,05) 2 ). Následně v účetním období končícím společnost Epsilon navýší tento závazek o úrokové náklady 186 tis. Kč (3 719 * 5 %) a sníží o druhou splátku tis. Kč. Úrokové náklady a zvýšení závazku v účetním období končícím bude 95 tis. Kč (( ) * 5 %). (v) Postup navržený asistentem finanční ředitelky není v souladu s pravidly IFRS. Výnosy jsou v IAS 18 Výnosy definovány jako hrubé přírůstky ekonomických užitků během období, vznikající běžnými činnostmi účetní jednotky, pokud vedou ke zvýšení vlastního kapitálu odlišnému od jeho zvýšení v souvislosti s příspěvky vlastníků účetní jednotky. Pro všechny typy výnosů obecně platí, že výnos by měl být uznán pouze v případě, kdy: - je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky; - již vzniklé náklady nebo náklady, které ve spojení s transakcí vzniknou, mohou být se spolehlivostí oceněny; - částka výnosů může být spolehlivě oceněna. Samotný příjem peněz od zákazníka není pro vykázání výnosů dostačující. Naopak je velmi pravděpodobné, že společnost Epsilon bude muset v budoucnu vynakládat náklady na fungování, údržbu a případně i aktualizaci databáze. Čímž není splněna druhá z výše uvedených podmínek, týkající se ocenění a tím i vykázání nákladů. V tomto případě je vhodnější částky přijaté od zákazníků časově rozlišit po dobu 12 měsíců, a rozpouštět do výnosů rovnoměrně na časové bázi. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2011

9 4 (a) Při vykazování výnosů společností Zeta je nutné postupovat buď podle IAS 18 Výnosy nebo podle IAS 11 Smlouvy o zhotovení. Tyto standardy upravují vykazování rozpracovaných projektů i souvisejících nákladů a výnosů odlišným způsobem. 199 Podle kterého standardu má účetní jednotka při vykazování výnosů postupovat upřesňuje interpretace IFRIC 15 Výnosy z prodeje nemovitostí. Společnost Zeta postupuje podle IAS 11 v případě, pokud daná stavba splňuje definici smlouvy o zhotovení: smlouva sjednaná za účelem výstavby aktiva nebo takového souboru aktiv. O smlouvu o zhotovení se jedná v případě, pokud zákazník může specifikovat hlavní strukturální prvky designu nemovitosti před zahájením výstavby, a/nebo hlavní zasahovat do specifikací projektu v průběhu výstavby (bez ohledu na to, zda tuto schopnost prakticky prokáže). O smlouvu o zhotovení tak půjde například, pokud společnost Zeta staví pro zákazníka rodinný dům na klíč. Náklady vynaložené společností na smlouvu o zhotovení jsou vykázány na účtu smlouvy ve výkazu o finanční situaci. Na tomto účtu jsou zachyceny i dílčí platby přijaté od zákazníků. Při sestavení účetní závěrky pak společnost postupuje podle následujících kroků: - určení rozpočtovaného výsledku smlouvy, tedy rozdílu mezi celkovými výnosy a náklady smlouvy; - stanovení stupně rozpracovanosti (poměrem nákladů, expertním odhadem nebo podle dokončených milníků smlouvy/ odevzdaného díla); - výpočet výnosů a nákladů k vykázání do data; výpočet se liší podle toho, zda se jedná o ztrátovou nebo ziskovou smlouvu, případně o smlouvu s nejistým výsledkem: - u ziskové smlouvy jsou výnosy a náklady do data vypočítány vynásobením celkových výnosů a nákladů smlouvy stupněm rozpracovanosti; - v případě ztrátové smlouvy jsou stupněm rozpracovanosti vynásobeny pouze celkové výnosy smlouvy. Náklady do data jsou pak dopočítány tak, aby očekávaná ztráta smlouvy byla vykázána v plné výši; - pokud je výsledek smlouvy nejistý, účetní jednotka vykáže výnosy do data pouze ve výši skutečně vynaložených nákladů smlouvy do data. - ve výsledovce běžného období jsou vykázány přírůstkové výnosy a náklady za dané účetní období souvztažně proti účtu smlouvy; - zůstatek na účtu smlouvy tak může mít zůstatek na straně Má dáti i Dal. Podle toho pak bude daná smlouva vykázána buď v rámci krátkodobých pohledávek, nebo krátkodobých závazků ve výkazu o finanční situaci. V případě smlouvy, podle které má kupující jen omezenou možnost ovlivnit design nemovitosti, např. může pouze vybrat design z vymezeného rozsahu variant určených účetní jednotkou, nebo specifikovat pouze malé odchylky od základního designu, jedná se o dohodu o prodeji zboží v rozsahu působnosti IAS 18. Podle pravidel tohoto standardu jsou výnosy vykázány při převodu rizik a výhod spojených s daným aktivem z prodávajícího na kupujícího, což může být například datem zápisu změny vlastnictví v katastru nemovitostí, kdy kupující převezme klíče od bytu, a může jej začít užívat. V tomto případě bude společnost Zeta evidovat veškeré vynaložené náklady na stavbu v rámci položky zásoby, a tyto budou podle akruálního principu vykázány ve výsledovce až společně s vykázáním souvisejících výnosů. Pokud by společnost zjistila, že výnosy z prodeje bytů nepokryjí náklady na stavbu, měla by vykázat rezervu na ztrátovou smlouvu podle pravidel IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. O prodej zboží se bude jednat například, pokud společnost Zeta staví dům s byty na prodej, kdy zákazník může rozhodnout například o umístění příček v jeho bytě nebo vybrat barvu a typ obkladů koupelny, ale nemůže ovlivnit, z jakého materiálu bude dům postaven, či jaký bude jeho vnější plášť. ŘEŠENÍ

10 200 (b) Opravný zápis bude mít následující podobu: MD Dlouhodobý hmotný majetek (VoFS) MD Výnosy ze smlouvy (VoÚV) ( * 2 / 4) 307 MD Náklady ze smlouvy (VoÚV) MD Správní náklady (VoÚV) D Účet smlouvy (VoFS) ( ) Výkaz o finanční situaci k tis. Kč Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení ( ) Krátkodobé závazky Účet smlouvy ( * 2 / 4) 307 Výkaz o úplném výsledku společnosti Omega za rok končící Výnosy z poskytování služeb ( * 49,76 %) Náklady na poskytované služby Hrubý zisk ze smlouvy Správní náklady (administrativní režie) Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): Náklady smlouvy do data Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (9 000 * 3 / 12) Materiál Mzdové náklady Výrobní režie Náklady smlouvy na dokončení Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (9 000 * 9 / 12) Materiál, mzdy a výrobní režie Výnosy smlouvy Tři splátky v plné výši ( * 3 /4) Poslední splátka bez zádržného ( / * 5 %) Zádržné ( * 5 % * 1 / (1 + 0,05) 4 ) Očekávaný výsledek smlouvy Výnosy celkem Náklady celkem ( ) Výpočet stupně rozpracovanosti / = 49,76 % IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2011

11 5 (a) Vážený pane řediteli, 201 problematikou vykazování leasingů podle IFRS se zabývá IAS 17 Leasingy. Leasing je dohoda, na základě které převádí pronajímatel za úhradu na nájemce právo používat aktivum po dohodnutou dobu. Tento standard předepisuje odlišná pravidla pro vykazování pro finanční a operativní pronájem. Finanční leasing je leasing, který na nájemce převádí v podstatě všechna rizika i ekonomické užitky spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, ale nemusí být převedeno. Operativní leasing je pak jiný leasing, než finanční. Při posuzování typy leasingu je nutné vycházet z podstaty transakce namísto její právní formy. IAS 17 určuje, že o finanční leasing půjde obvykle pokud: - vlastnictví aktiva je převedeno na nájemce do konce nájemní doby; - nájemce má možnost po skončení leasingu odkoupit aktivum za cenu, která je podstatně nižší než reálná hodnota aktiva k tomuto datu; - sjednaná délka doby trvání leasingu je podstatnou částí ekonomické životnosti aktiva; - po dobu leasingu nájemce uhradí reálnou hodnotu aktiva; - nájemce nese pronajímatelovy ztráty spojené se zrušením leasingu; - zisky nebo ztráty vlivem pohybu reálné zbytkové hodnoty připadají nájemci; - aktivum je natolik specifické, že jej bez významných úprav nemůže používat nikdo jiný než nájemce. Pozemky mají neomezenou životnost, a jestliže na konci nájemního období nepřechází vlastnictví, znamená to, že na nájemce nejsou přenesena v podstatě všechna rizika a ekonomické užitky vyplývající z vlastnictví. Takový pronájem by pak byl klasifikován jako operativní leasing. Může však jít o pronájem na velmi dlouhou dobu, např. na 500 let, a pak by takový pronájem pozemku byl klasifikován jako finanční leasing bez ohledu na to, zda dojde k převodu vlastnického práva z pronajímatele na nájemce. O leasingu se začíná účtovat od jeho zahájení, tedy od okamžiku, kdy nájemce získá kontrolu nad pronajatým aktivem. Samotné uzavření smlouvy s pronajímatelem není důvodem pro zahájení vykazování pronájmu v účetní závěrce společnosti. Finanční leasing Při zahájení leasingu nájemce vykáže aktivum a závazek plynoucí z finančního leasingu v nižší z reálné hodnoty pronajatého aktiva a současné hodnoty minimálních leasingových plateb. Při výpočtu současné hodnoty splátek se použije implicitní úroková míra leasingu, pokud ji lze určit, nebo přírůstková výpůjční úroková sazba (sazba, za kterou by si vaše společnost mohla půjčit danou sumu po dobu trvání leasingu). Implicitní úroková sazba je v podstatě vnitřní výnosové procento leasingových splátek při odúročení splátek touto sazbou je výsledkem reálná hodnota aktiva. Leasingové splátky se rozdělí mezi splátku jistiny závazku a úhradu finančních nákladů. Finanční náklady jsou vypočítány vynásobením aktuální výše závazku použitou úrokovou sazbou (implicitní sazba pronájmu nebo přírůstková výpůjční míra) Nájemce pronajaté aktivum odepisuje stejně jako obdobná aktiva, která vlastní. Doba použitelnosti je buď daná dobou trvání pronájmu, pokud nepřejde vlastnické právo na nájemce, nebo může být i delší, pokud toto vlastnické právo přejde, a nájemce bude aktivum používat dále. Operativní leasing Leasingové platby u operativního leasingu jsou vykázány jako náklad ve výsledovce rovnoměrně po dobu trvání pronájmu, jestliže neexistuje jiný model, který by věrněji zobrazoval skutečnost. Ve výkazu o finanční situaci společnost vykáže pouze případné časově rozlišení plateb. Časové rozlišení společnost použije například v případě, kdy zaplatí pronajímateli jednorázovou částku při zahájení leasingu. Dalším důvodem pro časové rozlišování může být skutečnost, že pronajímatel umožní nájemci používat aktivum po určitou část doby pronájmu zdarma. V tom případě je nutné rozdělit celkovou sumu splátek po celou dobu trvání pronájmu, bez ohledu na splátkový kalendář. Věřím, že Vám tento stručný přehled umožnil získat základní znalosti o vykazování leasingů podle IFRS. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek mne neváhejte opět kontaktovat. S pozdravem, XYZ ŘEŠENÍ

12 202 (b) Výňatky z výkazů Výkaz o finanční situaci k aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( ) Výkaz o finanční situaci k závazky Závazek z finančního leasingu dlouhodobá část jistiny Závazek z finančního leasing krátkodobá část jistiny (1 040 * ) 669 Závazek z finančního leasing časové rozlišení úroků (710 / 2) 355 Výdaje příštích období splátka operativního leasingu (260 / 2) 130 Výsledovka za rok končící Odpisy budovy ( * 9 / (20 * 12)) 900 Nájemné operativního leasingu ( / 2) 390 Úrokové náklady z finančního leasingu ( / 2) Výkaz o peněžních tocích finanční činnost Splátky úroků z finančního leasingu (alternativně provozní činnost) 720 Splátky závazku z finančního leasingu ( ) 320 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): Poznámka: V řešení použit postup rozdělení nemovitosti na samostatné části (pozemek a budovu) a samostatné posouzení a vykázání každé z částí. Pokud adept použil jiný postup, který správně odůvodnil, bylo takové řešení také akceptováno. Pozemek U pozemku se jedná o operativní leasing, protože nebude převedeno jeho vlastnictví na nájemce. Z toho důvodu je jedna polovina splátek, tedy 260 tis. Kč pololetně (1 300 * 6 / 30) vykazována podle pravidel pro operativní leasing. Datum účetní závěrky se neshoduje s datem splatnosti leasingových splátek, proto je použito časové rozlišení formou výdajů příštích období. Budova V případě budovy se postupuje podle pravidel pro finanční leasing (doba trvání pronájmu je shodná se zbývající dobou použitelnosti budovy). Budova je vykázána v pořizovací ceně tis. Kč ( ) proti závazku z finančního leasingu, a odepisována poměrným způsobem rovnoměrně po dobu pronájmu 20 let. Splátky finanční části leasingu činí tis. Kč pololetně (1 300 * 24 / 30). Výpočet pohybu závazku z finančního leasingu Období končící Počáteční zůstatek Úroky 6 % Splátka Konečný zůstatek IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 12/2011

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 6 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU ŽPSV a.s. Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Řádná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti Za hospodářský rok 2013 (období od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 27. 4. 2014 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3

Více

Pololetní zpráva 2013

Pololetní zpráva 2013 Pololetní zpráva 2013 Obsah 1 Zpráva o hospodaření 3 2 Milníky prvního pololetí 5 3 Čestné prohlášení 6 4 Mezitímní účetní závěrka 7 5 Sesouhlasení mezitímní účetní závěrky 11 6 Vybrané vysvětlující poznámky

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více