Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD"

Transkript

1 Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: , mail: Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné jaro už není, že po dlouhé zimì vstupujeme rovnou do léta. Letošní jaro od druhé poloviny dubna ale tìmto skeptickým hlasùm za pravdu nedává. A tak se zahrádkáøi mohou na svých záhumencích usázet a urýt, zatímco dìti si užívají kolotoèù nebo i tøeba "svìtoznámého" cirkusu. A kdo by jim to nepøál? Tak a tedy žije a trvá jaro! Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD (mi)jedním z bodù mimoøádného jednání zastupitelstva 30. dubna byl zámìr vybudovat podél Zašovské ulice supermarket, oficiálnì nazvaný územní studie rekonstrukce nádraží ÈSAD. Na Ing. mìsto Oto Buš se s ním obrátili zástupci spoleènosti Bent Holding, a.s., která pozemky v areálu autobusového nádraží vlastní. Že uvedený zámìr vyvolá diskuzi, bylo zøejmé již po jednání mìstské Rady, která se tímto problémem zabývala s nejednoznaèným výsledkem. Samotný bod byl zaøazen i na neveøejné jednání, tzv. poradu zastupitelù, a již z debaty na tomto fóru bylo jasné, že mezi zastupiteli pøíliš ochoty pro podporu zámìru není. Na obou jednáních byli pøítomni zástupci ÈSAD (Ing. Rùèka), projektant Ing. Lorenz a Ing. Moštìk (inženýring), kteøí reagovali na jednotlivé dotazy zastupitelù. Z odpovìdí i pøedložených studií vyplynulo, že by mìly být skáceny stávající vzrostlé stromy a podstatnì zmenšena zelená plocha. Pøítomní pánové celý zámìr prezentovali tak, že se jedná v první øadì o rekonstrukci autobusového nádraží, po které veøejnost kvùli nevyhovujícímu stavu již dlouhá léta volá. Protože spoleènost ÈSAD Vsetín na tuto rekonstrukci údajnì nemá prostøedky, potøebuje získat finance právì prostøednictvím výstavby supermarketu èi diskontní prodejny. Plocha autobusového nádraží a poèet nástupních míst by mìl být snížen z 23 na 19 a u cesty by mìla vyrùst jednopatrová jednoduchá budova. Zároveò s tím by mìla být opravena dnešní èekárna a kanceláøe ÈSAD. Materiál se dostal k zastupitelùm jako doporuèující s tím, že Mìsto nemá možnost zásadnì a úèinnì se proti této výstavbì postavit a zámìr bere na vìdomí. Zároveò bylo zastupitelùm tlumoèeno doporuèující stanovisko dopravního výboru MZ, který investorùm stanovil nìkolik podmínek, mezi jinými napø. to, že zastávky na opraveném nádraží ÈSAD budou zastøešeny. Zmínìno bylo také, že vzhledem k tomu, že oblast je v územním plánu vyèlenìna jak pro autobusové nádraží, tak i obèanskou vybavenost, není vylouèeno, že bude Mìsto investory v pøípadì nesouhlasu zažalováno za zmaøenou investici. (dok. na str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 (dokonè. ze str.1) Hned v úvodu diskuze zastupitelù vystoupil Petr Urbánek za ÈSSD a jménem celého klubu uvedený zámìr odmítl. Ing. Brouwerová (PROVALMEZ) jeho stanovisko podpoøila slovy: Nemìli bychom stát v koutì a tváøit se, že se nás to netýká! Zároveò nesouhlasila s tím, aby zastupitelstvo vzalo stavební zámìr na vìdomí, jak mu doporuèilo vedení mìsta, a naopak požadovala, aby jej mìsto jednoznaènì odmítlo. V tomto smyslu podala i protinávrh usnesení. S odmítnutím zámìru vystoupil i Ing. Denk (KDU-ÈSL) s poukazem na èerstvé usnesení místní komise, které zámìr jednoznaènì odmítlo. Mgr. Tomáš Krejèí (ANO) zase vyjádøil nesouhlas s architektonickým a urbanistickým øešením. Radislav Pavelka (KSÈM) pøipomenul, že od roku 2017, kdy konèí stávající smlouva, mùže být provozovatelem dopravy jiný subjekt než ÈSAD a situace bude zcela jiná. Hlavní argumenty proti výstavbì diskontní prodejny (pod tlakem zastupitelù nakonec zástupci investora pøiznali, že by se mìlo jednat o Penny Market) se opakovaly: zhoršení již teï složité dopravní situace v lokalitì, zvýšení hluku a prašnosti a snížení bezpeènosti chodcù. Opakovanì bylo zpochybnìno tvrzení projektanta, že zásobování bude zajiš ovat jedno až dvì nákladní auta dennì. Za petièní výbor obèanù vystoupila paní Helena Skýpa- Zastupitelstvo vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD lová, která pøipomnìla, že výstavba podobného obchodu v této lokalitì byla obèany i mìstem odmítnuta již v letech 2001 a V závìru projednávání tohoto bodu vyvolalo diskuzi i stanovisko dopravního výboru zastupitelstva, kterému pøedsedá nìkdejší starosta Jiøí Èásteèka. Zastupitelùm bylo v materiálech sdìleno, že je toto stanovisko k výstavbì kladné, pøitom se ale ODS, ústy Hany Skácalové, vyjádøila proti výstavbì. Jiøí Èásteèka vystoupil v podobném duchu s tím, že dopravní výbor dostal materiál teprve poté, co byl dvakrát probrán u starosty a posléze v Radì. Mìl tak podle nìj jen možnost zmírnit dopady na životní prostøedí, což udìlal stanovením sedmi podmínek pro investora, který se s nimi nìjak vypoøádal. Kladné doporuèení bylo tedy podmínìno splnìním tìchto podmínek. Zajímavé ovšem je, že podle informací naší redakce Jiøí Èásteèka následnì na Radì pøedmìtnou výstavbu podpoøil. V závìreèném hlasování pøítomní zastupitelé jednohlasnì pøijali usnesení navržené Ing. Brouwerovou a vyjádøili s výstavbou diskontní prodejny nesouhlas. Jak bylo zmínìno již bìhem diskuze, investor i tak mùže v pøípravì realizace svého zámìru pokraèovat. Možnosti mìsta stavbì zabránit jsou omezeny. Jednou z nich je nesouhlas s prodejem pozemku, kterým by se investorovi umožnil vstup na jeho pozemek od ulice Boženy Nìmcové, a tím i vybudování vjezdu na parkovištì pro zákazníky prodejny. Dùsledkem vybudování další køižovatky by pravdìpodobnì bylo ucpání dopravy v tomto místì. Nezbývá tedy než doufat, že mìsto zùstane v této vìci pevnì stát za svými obèany a svùj postoj pod tlakem investora nezmìní. kvìten 2015 Charita uklízela v parku Kozina Možná jste si øíkali, proè jste ve ètvrtek 23. dubna odpoledne potkávali ve Valašském Meziøíèí v okolí kamenného mostu, v parku Kozina, a dále po levém bøehu Beèvy lidi v èervených trièkách s logem Charity, v rukavicích a odpadkovými pytli. Odpovìï je jednoduchá. Zamìstnanci Charity Valašské Meziøíèí se rozhodli, v rámci akce Ukliïme Èesko, dobrovolnì uklidit èást území mìsta, ve kterém pracují a mnozí z nás také žijí. Vzhledem k povinnosti zabezpeèit chod služeb, které organizace provozuje, se sešlo 20 zamìstnancù pøipravených zbavit èást mìsta odpadkù. Èlovìk se bìžnì v tìchto lokalitách pohybuje a obèas si všimne pohozených plastových láhví, obalù od cukrovinek a dalších pøedmìtù, které na zemi nemají co dìlat. Nìkdo je zvedne a vhodí do odpadkových košù, jiný - sáhnìme si do svìdomí - je nechá ležet tøeba v domnìní, že je zvedne nìkdo druhý. Sami jsme byli pøekvapeni objemem sesbíraných odpadkù. Po odvezení sbìru do sbìrného dvora jsme se dovìdìli, že se jednalo o 150 kilogramù. S tím, že sesbíráme obaly od rùzných pochutin, nápojù a dalších pøedmìtù, vršky všeho druhu, nedopalky cigaret atd.., jsme poèítali. To, že jsme našli zrezivìlé jízdní kolo, které na místì leželo nìkolik let, batoh, který minimálnì zimu strávil v parku Kozina a hromadu vyvezeného skla, nás docela pøekvapilo. Rozcházeli jsme se s velmi dobrým pocitem. Nejen, že jsme pøispìli ke zkrášlení èásti mìsta, ale pøi úklidu jsme mìli možnost se pobavit se svými kolegy o bìžném životì, na což pøi plnìní pracovních povinností nezbývá èas. Spojili jsme tak pøíjemné s užiteèným. Tato akce byla svým charakterem novinkou. Byla však další èástí strategického chování Charity Valašské Meziøíèí, co se týká spoleèenské odpovìdnosti. Naše organizace odpovìdnì pøistupuje k životnímu prostøedí, tøídìním odpadù. Automobily, které pøi zajištìní služeb využíváme, jezdí na alternativní pohon LPG a v neposlední øadì poøizujeme technické zaøízení šetrné k životnímu prostøedí. Závìrem bych ráda pøipomnìla orientaèní dobu rozkladu nìkterých odpadù. Nedopalek cigarety s filtrem se rozloží cca za 15 let, plechovka 15 let, igelitový sáèek 25 let, plastový kelímek 70 let a PET láhev se rozloží až za 100 let. O dalších materiálech jako je sklo a pìnový polystyren ani nemluvì, protože u tìchto materiálù doba rozkladu dosahuje až tisíce let. Nebuïme tedy lhostejní ke svému okolí. Jaké si ho udìláme, takové ho budeme mít. Martina Došková, Charita VM Stínadla: zastupitelé tlaku nakonec ustoupili (red.) Odvolávám, co jsem naøídil a naøizuji, co jsem odvolal, pøípadnì naopak. Tak by se dal struènì shrnout prùbìh projednávání záležitosti bytù na Stínadlech, o které jsme obšírnì informovali v è. 3. Na bøeznovém zasedání zastupitelé schválili koneèné øešení této vlekoucí se kauzy, v rámci kterého by mìl být pøeveden 51% obchodní podíl Mìsta ve spoleèném podniku (tj. vlastnictví 166 bytù na Stínadlech) na spoleènost Spirit Invest (nástupce Step Investment Holdingu, resp. Integrastavu) za 5,6 milionu korun (reálná cena tohoto majetku je pøitom cca milionù). Toto øešení bylo pøijato na doporuèení renomované právní kanceláøe Brož, Sokol, Novák, kterou si Mìsto za nemalé peníze najalo s tím, že je jediné možné, pokud Mìsto nechce riskovat prohru u soudu a možnou ztrátu nìkolika desítek milionù korun. Za úspìch se pøitom považovalo to, že starosta Robert Stržínek alespoò dosáhl navýšení prodejní ceny za pozemky pod domy cca o milion korun s využitím odborného odhadu specializované firmy. Toto navýšení firma Spirit Invest ústy jejího zástupce pøi jednáních, Ing. Tomáše Kantora, akceptovala. Uplynuly dva mìsíce a stejný bod se vrátil na jednání mimoøádného zastupitelstva s tím, že si to firma Spirit Invest rozmyslela a že se jí cena za pozemky zdá pøíliš vysoká. Pøedložila vlastní odhad, který to potvrzoval. Zastupitelé se tedy ocitli pøed stejným rozhodnutím pøijít o další statisíce nebo riskovat soud? Právní zástupce mìsta Mgr. Vít Lukáš na úvod jednání pøipomenul, že se jedná o složité rozhodnutí, zda prodat nemovitý majetek nebo podstoupit reálné riziko vzniku soudních sporù s tím, že by pro mìsto bylo výraznou zátìží setrvat v nevyváženém smluvním vztahu, kdy se pùvodní smlouva dodatky postupnì mìnila výraznì v neprospìch mìsta. Tato smlouva byla, jen pro pøipomenutí, pøipravena a podepsána starostou JUDr. Kubešou (ODS) a nìkteré doplòky pak jeho nástupcem Ing. Mikuškem (KDU-ÈSL). Informaci o tom, že Mìsto mìsíènì setrváním v uvedeném smluvním svazku pøichází o na DPH doplnil starosta Stržínek, že nemalé peníze (údajnì mìsíènì) stojí Mìsto právní zastoupení v tomto sporu. Jako kompromisní návrh bylo tedy pøedloženo øešení, kdy se cena pozemku vypoèítala z 51% podle odhadu navrženého mìstem a z 49% navrženého protistranou. Vzhledem k opakovanému projednávání této problematiky nebylo dotazù od zastupitelù mnoho. Jiøího Èásteèku (ODS) jen zajímalo, zda-li se z jednání mezi vedením mìsta a zástupci firmy Spirit Invest poøizovaly zápisy. Odpovìdí starosty Stržínka bylo, že celý prùbìh vyjednávání dokladuje øada ù, které si jednotlivé strany vymìòovaly. Navržené øešení jako údajnì jediné možné bylo následnì vìtšinou zastupitelù pøijato, jako jediný proti hlasoval Marek Irgl (PROVALMEZ). Koneèná cena za obchodní podíl + pozemky pod bytovými domy tedy pro mìsto èiní po zdanìní cca 7 milionù korun (kromì pozemkù Mìsto do tohoto podniku v poèátku vložilo èástku pøevyšující 70 milionù korun).

3 3 kvìten 2015

4 4 K OBCHODÙM Život je neustálá zmìna a nic není tak jako døív. Dobøe nebo špatnì, život ve mìstì plyne jako voda v Beèvì. Je skvìlé, že mùžeme svobodnì cestovat a vidìt jiné kraje a nechat se inspirovat jejich kulturou. Mìsto udržuje èilé kontakty s partnery z Balkánu, ale mám dojem, že vztahy s holandským mìstem Bussum jsou, diplomaticky øeèeno, trochu u ledu. A Holandsko je právì tou zemí, kde bychom mohli hledat pouèení. Nutno podotknout, že Nizozemci mají jednu z nejvyšších životních úrovní na svìtì pøi velmi nízkých daních. Holandský Bussum nás mùže zajímat z rùzných hledisek jako je dopravní systém, budování bytù, bydlení pro seniory, obchodní sí i øešení prodeje všudypøítomné marihuany. V souvislosti se souèasným problémem u nás na Zašovské ulici a tzv. rekonstrukcí autobusového nádraží se zamìøím na øešení výstavby obchodù v centru mìsta. Samozøejmì, že i Bussum má své øetìzce na území mìsta. Jsou však pøizpùsobeny menšímu mìstu svou velikostí. Nejznámìjší z nich je Albert Heijn (èti Hajn), což je sí nejmodernìjších a nejkvalitnìjších obchodù rùzných velikostí, které zapadají do vybraných mìstských èástí. Nejvìtší AH je pøekvapivì v srdci mìsta, ale je dokonale skryt tak, že vidíte v podstatì jen vchod na rohu ulice, která patøí k nejrušnìjším v centru. V bezprostøední blízkosti je vybudován velký parkovací dùm, který stojí v závìtøí boèní ulièky. Bussum nemá žádné námìstí, ale centrem jsou ulièky bez aut plné malých obchodù posazené jeden vedle druhého po obou stranách ulic, které obèas pøerušují kavárnièky nebo specializované prodejnièky s rybami, sýrem, èokoládou nebo peèivem. Pøevládá zde nabídka obleèení, drogistického zboží a bot. Sekáè je v centru pouze jeden, vinotéka žádná neexistuje a velká plocha mezi kostelem a øeckou restaurací je urèena k parkování a pravidelnému ètvrteènímu trhu. Radnice se nachází tìsnì za touto plochou a je pìknì škaredá. V minulosti vedle ní stála supermarketová krabice s obrovským parkovištìm. Toto cenné mìstské území radnice zmìnila výstavbou bytù s podzemními parkovišti, høištìm pro dìti a vybudovala mezi zdìnými domy vodní kanál a pustila vodu témìø až k radnici. Supermarket šel pryè a s ním i parkovištì. Pro mìsto je typické, že se snaží zapustit obchody do tradièních domù nebo postavit aspoò domy nové podobného stylu. Jaký máme my styl ve Valmezu? Skoro bych øekla, že žádný, je to taková smìsice dobových nápadù a v tom bohužel pokraèujeme. Nemáme ani architekta, ani odbornou komisi. Na minulém zastupitelstvu jsem za hnutí Provalmez podala protinávrh, abychom nesouhlasili s projektem opravy autobusového nádraží. Když se dá do územního plánu mìsta jeho pøesídlení k vlakovému nádraží, nebudeme pøece podporovat takové opravy. Pøivítali bychom bìhem tìch let bìžnou údržbu hnusného prostøedí, jako je èekárna ÈSAD. Mìsto dotuje mìstskou dopravu 19 mil. Kè a pøedstavitelé firmy pøedstírali chudobu, což je prý dùvodem prodeje jejich pozemkù kvùli rekonstrukci a nám tam zùstanou místo stromù dvì krabice. Pøekvapil mne po tahanicích sjednocený postoj zastupitelstva, které se vzácnì postavilo na stranu protestujících obèanù. Velkým otazníkem však je, zda tento postoj udržíme a nepovolíme. Byla by opravdu škoda zhyzdit zalesnìnou plochu nevábnou stavbou bez ducha a stylu, zhoršit dopravu a životní prostøedí místních obyvatel. Naproti tomu se centrum mìsta vyprazdòuje a malí živnostníci jsou drceni krabicemi obchodních øetìzcù. kvìten 2015 Zastupitelstvo Buše za jednatele nechce První dobroèinná výstava v evangelickém kostele V letošním roce pøedstaví Soukromý výtvarný obor Hany Kocourkové nový projekt nazvaný Dobroèinné výstavy. Jedná se o øadu navazujících akcí výstav, které soukromý výtvarný obor nabízí spolupracujícím organizacím. Každá výstava vždy propaguje nebo doprovází nìjakou charitativní aktivitu. Máme zájem obrazy nejen malovat, ale i pomáhat svou tvorbou tam, kde je to možné. Obrazy dìtí a studentù jsou vytvoøeny rùznými výtvarnými technikami, mají velikost cca 80x80 cm a jsou jednotnì olištovány. Námìty obrazù jsou rùzné od zvíøat a kvìtin pøes abstrakci až po inspiraci svìtovou architekturou. První dobroèinná výstava byla otevøena 26. dubna pøi pøíležitosti Dne Diakonie v evangelickém kostele a potrvá do 25. kvìtna. Pro veøejnost jsou obrazy ke zhlédnutí každou nedìli od Jak se stará MÚ o lavièky u dìtského høištì na ul. Pod Oborou? Srdeènì Vás zdraví Irena Brouwerová. A žije motto "Za Krásno krásnìjší". Jura Šebesta (red) Výraznou vìtšinou zastupitelé na svém dubnovém zasedání odsouhlasili usnesení, ve kterém povìøují starostu mìsta, aby ve spoleènosti CZT, s.r.o. navrhl odvolání nìkdejšího zastupitele Ing. Otu Buše (ODS) z pozice jednatele této spoleènosti. Dùvodù pro toto rozhodnutí bylo více. Ing. Buš byl do funkce protlaèen starostou Jiøím Èásteèkou doslova podvodem, když zastupitelùm sdìlil, že se bude jednat o neplacenou funkci, o kterou z toho dùvodu není žádný zájem. Po jmenování do pozice jednatele ale byla Ing. Bušovi pøiznána mìsíèní odmìna Kè a další benefity jsou patrnì schovány v manažerské smlouvì, kterou nikdo ze zastupitelù kromì Jiøího Èásteèky nevidìl. Ing. Bušovi pøíliš nepomohlo ani jeho vystoupení na lednovém zasedání zastupitelstva, kde prezentoval spoleènost CZT, s.r.o. Pùsobil zde nepøipravenì, nedokázal kvalifikovanì odpovìdìt na dotazy a nìkteré informace, které uvedl (napø. možnost napojení nemocnice na teplovod) se následnì ukázaly jako nepøíliš vìrohodné. Nesouhlas s návrhem na odvolání Ing. Buše vyslovila zastupitelka Hana Skácalová (ODS), která již pøedtím v souvislosti s obsazováním míst v dozorèích radách mìstských firem vznesla požadavek na vytvoøení nominaèního výboru, který by zástupce do tìchto spoleèností navrhoval. Na to reagoval Ing. Pustìjovský (ANO) slovy: ODS mìla osm let na zøízení nominaèního výboru a neudìlala to. Ing. Skácalové se tato pøipomínka ale nelíbila a odpovìdìla: My se snažíme pouèit se ze svých chyb, ale vy jste jako nové vedení garantovalo zmìny! Na pozici jednatele ve spoleènosti CZT, s.r.o. zastupitelstvo namísto Ing. Buše navrhlo Ing. Josefa Gábu, odborníka na energetiku, který dlouhá léta pracoval ve spoleènosti ÈEZ Teplárenská a od letošního dubna je èerstvým dùchodcem. Jeho plat by mìl být polovièní ( Kè). Ing. Gába se zastupitelùm osobnì pøedstavil a na dotaz, jak si pøedstavuje výkon své funkce odpovìdìl: Jako plnohodnotnou pracovní zátìž, ne že se èas od èasu stavím do práce a nìco podepíši. Je nutné jednat o cenách a aktivnì získávat nové zákazníky, ale pøedevším je nutno dosáhnout zmìny spoleèenské smlouvy. Od usnesení zastupitelstva k odchodu Ing. Buše a jeho nahrazení novým jednatelem mùže uplynout ještì mnoho èasu záleží na tom, jak se k vìci postaví zbylí spoleèníci. do hod. Vìøíme, že se návštìvníkùm budou obrazy mladých výtvarníkù líbit. Hana Kocourková, Barbora Švarcová, 15 let s obrazem Vesmír

5 5 kvìten 2015

6 6 Z historie Meziøíèský reprezentant v telemarkovém lyžování, Ondøej Hegar, ukonèil další úspìšnou sezónu. Že ho lyžování opravdu baví, dokazují jeho výsledky. Stal se historicky prvním mistrem Èeské republiky a úspìšnì závodil také na Mistrovství svìta. Telemarkové závodìní kombinuje všechny formy lyžování - obøí slalom v brankách, skok a bruslaøskou èást. Kromì samotného èasu se v závodì udìlují èasové penalizace za nesprávnou techniku jízdy v telemarkovém pokleku a krátký skok. Závody jsou tak velice atraktivní a proto je telemark aspirující olympijskou disciplínou. Více jsme se již dozvìdìli z následujícího rozhovoru. Na telemarku závodíš už 6 let. Byl letošní rok nìèím výjimeèný? Letos se toho událo pomìrnì hodnì. Ve Svìtovém poháru byla nejvìtší zmìna díky pøímým pøenosùm v televizi. To pøineslo zájem i ostatních médií a Olympijského výboru. Díky opravdu velké sledovanosti se zvažuje zaøazení telemarku na Olympijské hry už v roce Vrcholem sezóny bylo Mistrovství svìta v americkém Steamboat Springs. V Èeské republice se uskuteènilo historicky první Mistrovství republiky. Které závody se ti letos nejvíce líbily? Rozhodnì nejhezèí byly závody Mistrovství svìta. Jednak atmosféra závodù mistrovství svìta je perfektní, ale také byly v nádherném Coloradu. V Americe je vždy všechno ve velkém a naše závody nebyly jiné. Vždy jsme kvìten 2015 Žádost mìsta o poskytnutí státní podpory II. Druhá a poslední èást historického dokumentu z roku žádosti o státní pomoc po krachu Mikyškovy Obèanské záložny, adresované ministerskému pøedsedovi rakouské vlády Ernestu von Koerberovi (na fotografii). Dùsledky tyto musejí se neodvratnì dostaviti, nedostane-li se všem neobmezenì celým majetkem ruèícím èlenùm zmínìné záložny vydatné podpory z nouze z prostøedkù státních poskytnutím nesúroèitelných pùjèek, aby tak docíleno býti mohlo mírné narovnání mezi vìøiteli a dlužníky a odvrácena katastrofa, která by nejen celé Valašsko na celé vìky na hùl žebráckou pøivedla, ale otøásla i hospodáøskými silami i nesúèastnìných kruhù zdejšího kraje a dálného okolí a nepodkopala vùbec veškeru podnikavost, dùvìru a úvìr celého života obchodního a prùmyslového. V této nekoneèné bídì a tísni obrací se podepsané zastupitelstvo mìsta Val. Meziøíèí s úpìnlivou prosbou k Vaší Excellenci jako c.k. pøedsedovi ministerstva a c.k. minstru vnitra, abyste v blahosklonném uvážení námi tuto uvedených a pravdì odpovídajících dùvodù oddanou prosbu naši milostivì vyslyšeti a k docílení žádoucího vyrovnání a zachránìní našeho chudého a zbídaèeného kraje a jeho ožebraèeného obyvatelstva neobmezenì ruèícím èlenùm v konkurzu se nalézající záložny ve Val. Meziøíèí vydatnou podporu z nouze z prostøedkù státních poskytnouti ráèil. Zároveò budiž nám dovoleno další uctivou a pokornou prosbu jménem našeho mìsta pøednésti: Jest pochopitelno, že pádem obèanské záložny, onou hroznou katastrofou, žádným nepøedvídanou, na nejvíce poškozeno jest mìsto naše, mìsto Val. Meziøíèí. Kdežto Vsetín má hojnost prùmyslu, hu firmy S. Reich & Co., podnik tovární firmy Jakob a Josef Kohn, podnik firmy Bratøí Bubelové at.d., takže v mìstì tom se zamìstnává celá øada dìlníkù dosti dobøe placených, z nichž opìt obchodníci a živnostníci tìží, kdežto i mìsto Rožnov nejen co mìsto lázeòské jistý u- žitek požívá, nýbrž v mìsteèku tom prùmysl, zejména tkací a továrny na zboží pletené se vzmáhají, nemá mìsto Val. Meziøíèí žádného prùmyslu vzdor dráhy, vzdor položení pøi øece a vzdor tomu, že by pracovní síly laciné v mìstì a v nejbližších osadách, bylo by dost a dosti. Pøíèina toho bude asi ta, že mìsto naše postrádající zøídla blahobytu vyniká hroznými pøirážkami, brzy 100 % a jest takmìø jisto, že pøirážky ty zvýšiti ještì bude. A pøece by mohlo býti naše mìsto støedem Valašska a svou polohou støedem vzmáhajícího se blahobytu následkem prùmyslu druhu nejrozmanitìjšího. Poloha jest krásná, vhodná, škol hojnost a jen trochu podpory vysoké vlády by dostaèilo, aby ohromnému zanedbání našeho mìsta ve smìru prùmyslu se odpomohlo, nemá-li následkem katastrofy pádem obèanské záložny naše mìsto zcela zhynouti. Obchod ve mìstì hyne, nejsolidnìjší firmy zastavují nucenì platy a žádají porovnání. Obyvatelstvo z dìdin, na které obchodník ve Val. Meziøíèí poukázán byl, nemá prostøedkù sobì si zakoupiti tìch nejnutnìjších potøeb, konsum se den co den tenèí a obchodníci klesají. Urèitou cenu, dosti vysokou mìly následkem škol a úøadù domy ve Val. Meziøíèí a jako všude byli nejcennìjší hostince. Konkurzní zpráva vypsala ètyøi velké domy patøící obèanské záložnì k prodeji, mezi nimi 2 hostince prvé tøídy a kupcù není. Nejlepším dokladem to, že celý život obchodní ve Val. Meziøíèí pøestal a bída nastala a nastane v ještì hroznìjší míøe, jakmile v konkurzu se pokraèovati bude a èlenové zákonem k placení donuceni budou. Jak pomoci našemu mìstu vždy vìrnému a pracovitému? Nechceme nic nemožného, nic pøemrštìného, ale naší svatou povinností jest Vaší Excellenci, jehož peèlivost a milost si, jako celá øíše, ctíme, žádati a snažnì prositi dle Ernest von Koerber možnosti nám pøispìti. Jak podotknuto leží mìsto Val. Meziøíèí velmi pøíznivì spojené na vše strany. Svého èasu skuteènì øiditelství c.k. sev. dráhy cís. Ferdinanda zamýšlelo dílnu pro správu strojù na trati dráhy mìst Kojetín - Bílsko zaøíditi a pomýšlelo se tehdy dosti vážnì na naše mìsto. Pøedstavenstvo naší obce by rádo každou obì pøineslo, kdyby osnova ta se uskuteè-nila. Místa pøi dráze vhodného bylo by dosti a ne pøíliš drahého. Upozornìní Vaší Excellence by zajisté dostaèilo, by øeditelství severní dráhy, jestli opìtnì na zøízení dílny nebo podobného pod-niku pomýšleno bude, na naše mìsto, nezapomnìlo. Nemáme dnešního dne takøka žádného podniku, který by vìtší èást dìlnictva zamìstnal. Podnik podobný, jako jest ku pøíkladu dílna c.k. severní dráhy, i obchodnictvu by velmi prospìl. I ke zøízení rozlièných podnikù vysoké c.k. vlády jest naše mìsto dle své polohy pøíznivé, každému podniku se hodící, snad by zøízením továrny tabákové vysoká c.k. vláda sama nám pomocí pøispìti mohla. Síla pracovní pro tuto továrnu by byla, vzhledem k tomu, že lid bývá zamìstnán v Novojièínské továrni tabákové a vycvièen jest i vhodná a laciná, a celá øada dìdin vùkolních našla by zamìstnání, našla by kousek chleba. Jak stav dìlnictva továrny novojièínské vykazuje, z okresu soudního Val. Meziøíèí do továrny jmenované zejména z obce Krhové, hlavnì však z obce Zašové a nìco ze Støíteže, ale i z mnohem dalších obcí a sice z Vidèe, Zubøího, Hrubé Bystøice dìlníci ve znaèném množství do Jièína do továrny chodìjí. Do Val. Meziøíèí by z vùkolních obcí, zejména Krhová, Jarcová, Polièná, Bròov, Lhotka Hrubá a Malá sílu pracovního lidu dodávaly, nebo dìdiny ty postrádají veškeré možnosti výdìlku. Z dìdin tìch vzdor skrovné odmìny chodívalo se do lesù. museli zvládnout opravdu tìžké tratì, které byly dlouhé a prudké. Navíc se závodilo ve vysoké nadmoøské výšce a sníh byl úplnì jiný než u nás v Evropì. Prostì èím tìžší podmínky, tím hezèí vzpomínky. Ve Steamboat Springs jsem se umístil na 22., 23. a 26 místì. Zajel jsem tam dva své nejlepší výsledky za sezónu, takže jsem domù odjíždìl opravdu spokojený. Kolik jste letos mìli závodù v Èesku? V Èesku se jelo pìt závodù Èeského poháru. Jeden závod byl bohužel kvùli špatnému poèasí na zaèátku zimy zrušen. Závodili jsme na Klínech v Krušných horách, v Klepáèovì v Jeseníkách, na Dolní Moravì v Kralickém Snìžníku a Rokytnici nad Jizerou v Jizerských horách. Novinkou bylo Mistrovství republiky, konané na Dolní Moravì. Jak sis na tìchto závodech vedl? Byly pro Tebe úspìšné? Na závodech v Èesku jsem si vedl dobøe, aèkoliv letos pro mì nebyly prioritou. Vyhrál jsem mistrovství republiky a závod na Klínech. V ostatních závodech, kterých jsem se zúèastnil, jsem se umístil na stupních vítìzù. Celkovì jsem v Èeském poháru obsadil druhé místo. Kolik vás jezdí v týmu a jaké byly výsledky ostatních? Ve Svìtovém poháru nás startovalo šest mužù a dvì ženy. V ženách nejlépe závodila Anežka Pøibylová, která se Lesy jsou vykáceny, panství žádného nemáme. Ženské síly chodívaly do cihelny panské tìžce pracovati za skrovný groš. V té se poslední dobì ani nepracuje, pøíjde do dražby. Jak levná jest síla pracovní jest dùkazem to, že v Krásnì, našem sousedním mìsteèku jest továrna na hedvábí jisté vídeòské firmy, z nejvzdálenìjších obcí pøicházejí dìlníci, aèkoliv výdìlek u mnohých nedìlá 50 h. Podmínky vystavení továrny velmi pøíznivé. Mìsto naše radovalo se též nad skuteènì velkolepým poèínáním vysoké vlády, vlastnì Vaší Excellenci, jehož pøièinìním dlouho protøásaná otázka stavby prùplavu Dunaj-Oderského nabyla rázu živé jistoty, že dílo to tak národnì hospodáøsky dùležité a prospìšné se uskuteèní v dobì nejbližší. Pracuje se na øekách tìch a v okolí, a s radostí uvítali jsme p. inženýry, kteøí i v našem okolí vymìøovali a plány. (?) Tím hroznì dotknula se nás zpráva, že naše mìsto pøímého spojení pro zdánlivé obtíže svádìní vody neobdrží. Mìsto naše se však pøesvìdèilo u osob kompetentních, že by technické obtíže pøekonati se daly, že by mìsto naše pøímo spojeno býti mohlo s prùplavem. Že by z toho pro prùmysl našeho mìsta a okolí i pro obchod jako všude byl velký prospìch, jest oèividné a tu zejména, když se již obracíme na milost Vaší Excellence, prosíme snažnì o pøíznivé vyøízení otázky této veledùležité pro naše doposud tak zanedbané, zvláštní nehodou tak neš astné mìsto. I rozliènými nutnými stavbami jako stavbou silnic spojující rùzné obce, stavbou odborné školy, by se našim živnostníkùm pomohlo. Nemá-li naše krásné mìsteèko zahynouti, nutno našim živnostníkùm tuto pomoc poskytnouti. Ve Val. Meziøíèí, dne 6. ledna 1904 Zda a jak reagovala na žádost vídeòská vláda, známo není. Jisté je, že žádná masivní pomoc z její strany nepøišla. Obyvatelé Valašského Meziøíèí i celého Valašska si museli pomoci z krize sami. JUDr. Josef K r a m á ø (Zdroj Státní okresní archiv Vsetín) Ondøej Hegar se stal historicky prvním mistrem republiky podívala do svìtové desítky. V mužích jsem nejlépe závodil já a Ondøej Falta, kdy jsme se pravidelnì umís ovali v první tøicítce. Za TJ Valašské Meziøíèí v souèasné dobì závodíme ètyøi a musím øíct, že úspìšnì. Na Mistrovství Èeské republiky jsem vyhrál v mužích, Matìj Kopecký vyhrál v juniorech a Jana Šišková obsadila skvìlé druhé místo v juniorkách. U nás v telemarkovém oddíle TJ Valašské Meziøíèí hledáme další lyžaøe, sportovce, kteøí by chtìli telemark zkusit a tøeba i èasem závodit. Dìkujeme za odpovìdi a pøejeme hodnì štìstí v dalších sezónách. red.

7 7 kvìten 2015

8 8 kvìten 2015 Ze života meziøíèských škol Žáci 8. a 9. tøíd ZŠ Šafaøíkova v divadle Okresní kolo ètenáøské soutìže Probìhlo 29. dubna na ZŠ a MŠ Køižná. Kdo se soutìže zúèastnil? Žáci ZŠ Šafaøíkova a matematické soutìže Uplynulé dny byly ve znamení matematických soutìží. Probìhlo školní kolo matematické olympiády, školní kolo Pythagoriády pro žáky roèníkù. A také Matematický klokan - soutìž, které se úèastní všichni žáci s výjimkou prvòáèkù. Tato soutìž si našla v Èeské republice významné místo a zapojují se do ní školy z celé republiky již od roku Vznikla v Austrálii kolem roku 1980, což napovídá i její název. Dnes má soutìž dva a tøi ètvrtì milionu soutìžících z 30 zemí Evropy. Je rozdìlena do kategorií Cvrèek, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student. V èasovém limitu 60 minut musí žáci vyøešit 24 úloh s narùstající Školou létaly èarodìjnice Co vás napadne, když se øekne 30. duben? Svátek má Blahoslav, øíká kalendáø. Konèí jeden naší školy, ZŠ a MŠ Turkmenská,Vsetín a žáci ZŠ praktické z Rožnova pod Radhoštìm. Porota hodnotila ètení pøipraveného i neznámého textu, znalosti z pravopisu èeského jazyka a literatury. Pøipravené úkoly byly zajímavé a jistì obohatí znalosti soutìžících. Vítìzové si odnesli knihy a ostatní drobné upomínkové pøedmìty. Pøíští rok se opìt sejdeme a vìøím, že vìdomosti z této oblasti budou ještì na vyšší úrovni než letos. Mgr. B. Valášková obtížností a rùzným bodovým ohodnocením. Za špatnou odpovìï však body ztrácejí. Úlohy jsou velmi pìkné, nápadité, vyžadující hlavnì selský rozum a chu pøemýšlet, spíše než znalost matematických vzorcù. Je zajímavé, že se vzrùstajícím vìkem se chu pøemýšlet vytrácí a výsledky žákù jsou horší. Maximální poèet bodù, který mùžou žáci získat, je 120. Letos se mimoøádný výkon podaøil žákùm 5. roèníkù v kategorii Klokánek. Petr Ondrušek a Aneta Poboøilová získali shodnì 109 bodù a Kryštof Konvièný 105 bodù. Gratulujeme ke skvìlému výkonu a všem ostatním pøejeme z jarních mìsícù, hlásí zahradníci. Koupila jsem si auto, vzpomíná kolegynì. Bude slet èarodìjnic oznamuje plakát na dveøích naší školy. A byl. Od rána do školy pøicházely záhadné bytosti v kostýmech barevných i šedivých, dìravých i zašitých, v kloboucích, šátcích nebo turbanech. V rukou nesly koš ata, smetáky a koše plné havìti. Co je to havì? No pøece hadi, žáby, pavouci, brouci, netopýøi nebo myši. Nechybìly ani jedovaté muchomùrky. Žáci a jejich pedagogové se pøipravili na sabat opravdu zodpovìdnì. Zahájení provedla Ladimíra Nosatá, která prozkoušela malé èarodìjnické uènì z kouzel a zaklínadel. Ale potom už pro nì bylo pøipraveno plno záludných úloh - nauèit se hymnu Pìt ježibab podle obrázkù, hodit míèky do otevøené pusy Bludimíry, poznávat koøení a pøedmìty v kouzelných mìšcích, poskládat obrázky malých èarodìjnic, prolézt se smetákem nebezpeènou pavuèinou, vystøihnout ježibabu z papíru, vyrobit koš átko z bøezového proutí a spoustu dalších úkolù. Nejtìžším oøíškem byla tajenka se jménem tajemné školní èarodìjnice. Kdo absolvoval všechna stanovištì a dostal razítko, záhadu rozluštil. Jak se èarodìjnice jmenovala? To je nyní úkol pro vás, ètenáøe. Pøeètete si slovo zprava doleva: AROMIKIK. Na závìr sletu byli všichni odmìnìni perníkovým košíèkem vìèného mládí a mohli jsme si zazpívat: Ježibabu s jedním zubem na sletu ji pálit budem, vatra hoøí, zrak nám plane, za rok jiná zas pøistane. Za všechny úèastníky sletu zapsala Dagomára Léèivá, ZŠ a MŠ Køižná Ve ètvrtek 19. bøezna jsme prožili malý svátek. S žáky 8. a 9. roèníku ZŠ Šafaøíkova jsme se vypravili do Beskydského divadla v Novém Jièínì na pøedstavení dramatu bratøí Mrštíkù Maryša v podání Divadla Rùzných Jmen z Prahy. V hlavních rolích se nám pøedstavila Romana Gošèíková jako Maryša, Valérie Zawadská (královna èeského dabingu) v roli Lízalky, Otto Rošetzký, Milan Enèev a další. Maryša - to je to nejlepší z èeské realistické dramatické tvorby, jedno ze základních dramat èeské literatury. Snad skoro všichni známe slavné vìty Od koho je ta káva? Od Žida nebo ze spolku?, málokterý èlovìk prožije život, aby na Maryšu nenarazil, buï ve formì povinné literatury, nebo ji zhlédne jako divadelní pøedstavení, tak jako my. Maryša i za cenu toho, že bude muset pykat za svùj èin ve vìzení, se osvobozuje od èlovìka, jenž zpùsobil její utrpení, a sype Vávrovi jed do kávy. Pøedstavení se nám líbilo a jistì brzy navštívíme další. Puntíkované Velikonoce na Žerotínce Protože šlo o kašírovaná vejce, práce na nich byla pøedevším technologicky zdlouhavá. Na nafouknutý balónek jsme s dìtmi nanášeli nìkolik vrstev v lepidle namoèených papírových kouskù, mezi jednotlivými vrstvami to muselo proschnout, aby nám vzniklo tvrdé vejce, které jsme pak natøeli akrylovou barvou, kterou jsme si namíchali v 7 Týdny pøed Velikonocemi mìla školní družina na Žerotínce opravdu napilno. Výzva z mìsta-ozdobit dvì 5metrové bøízky, které by byly ozdobou letošního velikonoèního jarmarku na námìstí, byla víc než lákavá. A tak jsme na to všechny vychovatelky z ŠD kývly a spoleènì s organizátorkou jarmarku p. Zelinkovou se dohodly, že vyrobíme velká kašírovaná vejce v poètu 40 ks v dekoru puntíky a mašle. úspìch v pøíštím roce! ZŠ Šafaøíkova ZŠ Šafaøíkova v Chorvatsku rùzných jarních odstínech a poté jsme metodou tiskání dodìlali bílé puntíky a navázali mašle. Pøestože jsou Velikonoce svátky jara, rtu teplomìru byla pøi zdobení bøízek na námìstí zásadnì proti, ale to nám vùbec nevadilo. Pro všechny, kteøí jsme se na výrobì puntíkovaných kašírovaných kraslic podíleli, byl pak výsledek, a to krásnì a originálnì nazdobené bøízky, tou nejvìtší odmìnou. Vychovatelky ŠD pøi ZŠ Žerotínova Tak jsme se koneènì doèkali! Po celoroèní práci na projektu Erasmus + bylo naše úsilí odmìnìno a my jsme si mohli osobnì vyslechnout chorvatské dobrodošli! Ètyøi uèitelé a 15 žákù ZŠ Šafaøíkova se zúèastnili prvních mezinárodních vzdìlávacích aktivit, které se konaly od 19. do 25. dubna v malé chorvatské vesnici Velika Ludina nedaleko Zagrebu. Vždy dobøe naladìní a ochotní øidièi CK Valaška, kteøí nám celou dobu poskytovali dopravu a stali se takøka souèástí našeho týmu, nás vezli pøes Budapeš, kde jsme na letišti do autobusu pøibrali naše finské partnery, tedy 18 dìtí, 4 uèitele a øeditele základní školy v Oulu. Všichni spoleènì jsme v nedìli odpoledne dorazili do Veliké Ludiny, kde nás už èekalo bouølivé pøivítání uèitelù i žákù z hostitelských rodin, kde naše i finské dìti bydlely. Tato zkušenost jim dala jedineènou pøíležitost poznat kulturu a styl života lidí v jiné zemi, vyzkoušet si angliètinu v praxi a také se pøiuèit nìkterá chorvatská a finská slovíèka. Ve škole žáci pracovali na workshopech na rùzná témata: stavìly se tradièní døevìné domky jednotlivých zemí, získávaly se poznatky o Chorvatsku a všech na projektu zúèastnìných jazycích, žáci také tvoøili multijazykový slovník pojmù spojených s workshopy, vytváøeli domácí mìsíèkové mastièky, èaje, pracovali na políèku, kde sázeli i seli, a jeden workshop je seznámil i se základy podnikání a finanèní gramotnosti. Nechybìla však ani mimoškolní zábava spojená s poznáváním nových vìcí! Vedle výletu do Zagrebu nebo národního parku Lonjsko Polje, který nám pøipomínal náš skanzen, byl zlatým høebem celého pobytu zajisté výlet na Plitvická jezera, kde jsme si ohromeni pøírodní krásou zavzpomínali na Vinnetoua a již cestou jsme si prohlédli mnoho tradièních staveb v Chorvatsku. Ovšem v sobotu pøišly bolestné okamžiky louèení, plné vøelých obìtí a slz prolitých pøi opouštìní novì získaných kamarádù. Po mnohokrát proneseném hvala nebo kiitos jsme museli opustit ve Veliké Ludinì Chorvaty a v Budapešti na letišti zase Finy. Po zmizení posledního finského kufru v dáli letištního eskalátoru jsme se se slzami v oèích vydali vstøíc svému domovu, kde budeme na svoje pøátele nejen vzpomínat, ale snad s nimi i pravidelnì udržovat kontakty. Dìti se již scházejí na Skypu, Facebooku, plánují si spoleèné návštìvy a tak to má být. Když vidím radost dìtí, pøi které si ani vlastnì neuvìdomují, že se napøíklad zdokonalují v angliètinì, vím, že mise projektu byla splnìna, a doufám, že i další dva roky budou tak úspìšné. Mgr. Hana Bøoušková

9 kvìten 2015

10 kvìten 2015

11 kvìten 2015

12 kvìten 2015

13 9 ISŠ-COP si nadìlila k výroèí velký dárek Kaktusy z øíše fantazie na ZŠ a MŠ Køižná Kaktus lenoch, Kaktus zimomøivý, Kaktus seètìlý. že takové kaktusy neznáte? Existují nebo neexistují? Nevím jak v pøírodì, ale u nás ve škole ano. Vypìstovali je žáci ze speciálních tøíd a dali si na nich záležet. Podíleli se na nároèných pøípravách na bøehu øeky Beèvy, kde sbírali vhodné kameny. Následovala fáze, kdy se všechny kameny od nejmenších až po ty velké musely barvami promìnit na kaktusy. A to Šachový Mistr Valašska chodí na církevní školu V sobotu 18. dubna probìhlo ve Valašské Bystøici zakonèení nìkolikamìsíèního šachového soupeøení o titul Mistr Valašska v šachu. Šlo v poøadí o ètvrtý a zároveò poslední turnaj ze série turnajù soutìže Mistrovství mládeže Valašska, kterého se úèastnili žáci a mladí šachisté nejen ze vsetínského regionu. Soutìž byla zahájena 8. listopadu 2014 prvním turnajem ve Francovì Lhotì a pokraèovala turnaji ve Valašském Meziøíèí , Jablùnce a Valašské Bystøici. A právì do tohoto šachového boje vstoupili i nìkteøí nadaní šachisté, žáci III. a IV. tøídy z naší Základní školy Salvátor ve Valašském Meziøíèí. Jednomu z nich se však podaøilo dva turnaje vyhrát, tedy získat cenu za 1. místo, a spoleènì s umístìním v posledním turnaji na 4. místì si tak zajistit dostateèný poèet bodù nutných pro celkové 1. místo v celé soutìži a udìlení titulu Mistr Valašska v kategorii do deseti let. Tímto mladým a nejen talentovaným, ale i pracovitým a snaživým šachistou je Tomáš Kabeláè ze IV. Ve dnech dubna oslavila Integrovaná støední škola ve Valašském Meziøíèí 20. výroèí svého založení. Škola vznikla postupným slouèením 4 právních subjektù - Støedního odborného uèilištì elektrotechnického, Støedního odborného uèilištì chemického, Støedního odborného uèilištì potravináøského a Státní jazykové školy. Akce byla zahájena dnem otevøených dveøí pro bývalé zamìstnance školy i širokou veøejnost s možností úèasti pøi zasazení stromu s pamìtní deskou. Druhý den oslav zahájil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák slavnostním pøestøižením pásky nových prostor odborných uèeben, které jsou jednou z velkých investic letošního roku. Následovaly zdravice èestných hostù a pøedání prestižních ocenìní Osobnost ISŠ a Absolvent ISŠ. Po drobném obèerstvení provedl øeditel školy Mgr. Petr Pavlùsek hosty po novì zrekonstruovaných prostorách školy. Velká rekonstrukce odborných uèeben a investièní nákup technologií byly zrealizovány v rámci projektu Inovace technologií praxe z Regionálního operaèního programu Støední Morava a za penìžní podpory Zlínského kraje. Celkový objem finanèních prostøedkù èinil 28 milionù korun. Celá akce pøispìje ke zkvalitnìní výuky odborných dovedností všech žákù naší školy. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí navštívili akce k výroèí školy, a také všem, jež se podíleli na zdárném a dùstojném prùbìhu oslav, sdìlil k oslavám školy øeditel Mgr. Petr Pavlùsek. kaktusy takových druhù, jaké nejsou k vidìní nikde na svìtì. Protože pìstování trvalo nìkolik týdnù a opravdu se povedly, rozhodli jsme se je ukázat všem ostatním spolužákùm a to formou netradièní výstavy na chodbách naší školy, která potrvá celý mìsíc kvìten. Fotky jednotlivých exempláøù najdete na webových stránkách naší školy - ZŠ a MŠ Køižná. Alena Nejedlá, Mgr. Dagmar Machálková tøídy naší církevní školy. Pøejeme mu hodnì dalších úspìchù nejen na šachovnici, ale i mimo šachová pole. Bc. Radek Holman, vychovatel a vedoucí šachového kroužku kvìten 2015 Ze života meziøíèských škol Stavaøská SPEDOS tisícovka V sobotu 30. kvìtna se uskuteèní další, tentokrát již 4. roèník cyklistického závodu poøádaného stavební prùmyslovkou, který se podle nastoupaných výškových metrù v nejnároènìjší kategorii nazývá tisícovkou. Závod prokazuje narùstající oblibu a zároveò se ukazuje, že se vytvoøila již silná skupina skalních pøíznivcù této zajímavé akce. Pro letošní roèník jsme pøipravili inovaci - závodníci mohou vytvoøit tøíèlenné týmy, u nichž je podmínkou úèast alespoò jedné ženy nebo dívky. Poøadí týmù bude dáno souètem poøadí jednotlivých èlenù, vyhrává nejnižší souèet. Kromì tradiènì hodnotných cen Jaro a Žerotínka opìt v rytmu Letos už poètvrté zavítal do ZŠ Žerotínova nadšený bubeník, muzikoterapeut, lektor kurzù afro bubnování Radek Štìtkáø ze zlínské agentury Rytmus pro život. Spoleènì s Lukášem Karlíkem pøipravili pracovní dílny, ve kterých se postupnì vystøídaly témìø všechny tøídy 1. i 2. stupnì. Pod citlivým vedením dìti tvoøily rytmus pomocí djembe, chrastítek, tamburín a Ve dnech 16. a 17. dubna se v M - klubu konala tradièní soutìž v recitaci, v níž mezi sebou zápolí žáci ze škol z Valašského Meziøíèí a blízkého okolí - Krásenský zvoneèek, letos to byl už 24. roèník. V první kategorii, což jsou žáci tøetích a ètvrtých tøíd, se nám podaøilo vybojovat prvenství v soutìži týmù. Na krásném druhém místì se umístil Daniel Sváèek ze tøídy 3. A, Matyáš Hawigerz téže tøídy získal páté místo a Adéla Stanèíková, rovnìž ze 3. A, skonèila šestá. Výbornì si vedly i recitátorky ve druhé kategorii, kterou tvoøili žáci pátých a šestých tøíd. Barbora Sváèková z 5. A se umístila tøetí, Tereza Danišová ze 6. A dosáhla na 5. místo a Tereza Hanáková z 5.A skonèila na místì šestém. Dìvèata tedy skonèila na krásném druhém místì v soutìži týmù. Poslední kategorie, žáci sedmých, osmých a devátých tøíd, byla velmi vyrovnaná. Zde jsme díky Alexandrovi Veselému ze 7. A získali opìt tøetí místo. Ve stejné kategorii pøednášely i pro nejlepší závodníky a tomboly pro ty, kteøí nedosáhnou na stupnì vítìzù, jsme pøipravili hlavní cenu pro vítìze nejpoèetnìji obsazené kategorie - kameru GoPro Hero4. Samozøejmostí je obèerstvení pro všechny závodníky v cíli, letos ve formì jeleního guláše. Prvních sto pøihlášených navíc získá úèastnické trièko. Uèitelé i žáci SPŠ stavební se tìší na hojnou úèast závodníkù i fandících divákù na trati. Podrobné informace k závodu najdete na stánkách školy www. spsstavvm.cz, sekce Stavaøská tisícovka. Ing. Jindra Mikuláštíková, SPŠ stavební VM vlastního tìla. Co je smyslem této radostné rytmické aktivity? Spoleèné bubnování upevòuje sociální vztahy mezi dìtmi, rozvíjí kreativitu, nový pøístup k uèení. Touto spontánní aktivitou se dìti zbavují agresivity a zároveò se uèí naslouchat druhým i sami sobì. 22. dubna v odpoledních hodinách probìhl workshop hry na djembe. Úèastníci z øad uèitelù, žákù a veøejnosti se seznámili s rytmem západní Afriky kassasoro, který používají afriètí farmáøi k podpoøe své práce. Atmosféra tohoto rytmického tvoøení byla velmi radostná. Všichni jsme si odnášeli úsmìvné pozitivní naladìní, stejnì jako žáci po hrádkách s rytmem. Pro velký zájem a spokojenost dìtí i dospìlých budeme v této aktivitì nadále pokraèovat. Mgr. Lenka Senohrábková ZŠ Vyhlídka na Krásenském zvoneèku Adéla Šmelcerová z 8. A a Michaela Kubišová ze 7. A. Díky zmínìným tøem recitátorùm jsme se v soutìži týmù umístili na prvním místì. Všem patøí obrovská pochvala za jejich peèlivou pøípravu, která vyžaduje hodnì trpìlivosti i èasu. Do další práce pøejeme našim recitátorùm hodnì chuti, radosti a samozøejmì i úspìchù. L. Plesníková, M. Garzinová

14 10 kvìten 2015

15 11 Malí zpìváci ze ZUŠ okouzlili Vsetín kvìten 2015 Valašskomeziøíèská ZUŠ Alfréda Radoka sklízí jeden úspìch za druhým Trumpetista Roman Kandráè postoupil do celostátního kola Taneèní junioøi dvojnásobnými mistry Moravy ZUŠ Alfréda Radoka má opìt svého zástupce v celostátním kole soutìže ve høe na trubku. Ve dnech bøezna se konalo v Kromìøíži Krajské kolo soutìže dechových nástojù vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy. Robin Kandráè postoupil a dokázal, že úroveò, kterou ve høe na trubku pøedvádí, patøí v Èeské republice k opravdové špièce! Svìdèí o tom, mimo øadu jeho úspìchù, i skuteènost, že Robin letos úspìšnì složil pøijímací zkoušky na Janáèkovu konzervatoø v Ostravì. Robin Kandráè svého prvenství Studenti animace na workshopu Zuzany Bahulové Studenti Animace ZUŠ Alfréda Radoka se zúèastnili jedineèného workshopu. Zuzana Bahulová, talentovaná doktorandka animované tvorby pøedávala své zkušenosti v Muzejním a galerijním centru VM. Workshop obsahoval poutavé vyprávìní o osobních setkáních s animátorskými špièkami, stážích v Polsku, Švýcarsku a pøedevším o jejím pùsobení v prestižních studiích Pixar a Walt Disney v USA. Studium v USA mi u- možnilo prožít si svùj animátorský sen, prohlásila Bahulová. Samozøejmì nechybìla ani praktická ukázka animace. Základní umìlecká škola Alfréda Radoka uspìla v krajské soutìži. Pøípravný pìvecký sbor Stonožka, složený z nejmladších dìtí, získal nejvyšší ocenìní v soutìži Chrám i tvrz ve Vsetínì. Dalším úspìchem naší školy na této soutìži bylo krásné 2. místo pro pìvecký sbor minidizo, jež obdržel i zvláštní ocenìní poroty za pestrou dramaturgii soutìžního programu. Skvìlých umístìní v soutìži zamìøené na opìvování krásy rodného jazyka dosáhly sbory pod vedením Mgr. Evy Ježíkové. Naši mateøštinu mohou úèastníci této soutìže vyzdvihnout ve dvou kategoriích, a to v pøednesu textu a ve sborovém zpìvu. Ve 22. roèníku, konaném ve dnech dubna, se ve zpìvu pøedvedlo nìkolik pìveckých sborù. minidizo Setkání se Zuzanou Bahulovou bylo velice inspirativní. Žáci získali zajímavé podnìty, zejména o možnostech stáží a samotné animaci, uvedl Petr Hajdyla, pedagog výtvarného oboru. Stonožka Neopakovatelná atmosféra, mnoho talentù, pùsobivý pøednes a nádherný zpìv byly hlavními atributy soutìže. O to obtížnìjší byl pro porotu výbìr vítìze. Naštìstí v ní zasedli opravdoví profesionálové v oboru zpìv ve složení Dr. Ivana Kleinová, Mgr. Milan Chromík a prof. Milan Báchorek. Musím øíci, že dìtem se dnes jejich vystoupení opravdu podaøilo, uvedla ihned po vystoupení sbormistrynì vítìzného pìveckého sboru. Jsem ráda, že naši zpìváci vybojovali krásné umístìní a zúroèili tak poctivou pøípravu, spokojenì dodala Eva Ježíková. Úspìšný sbor minidizo mùžete slyšet v pátek 29. kvìtna v kinì Svìt v rámci Galakoncertu multižánrového Festivalu ZUŠ AR. v soutìži dosáhl pod vedením BcA. Aleše Kuèery, který k jeho výkonu bezprostøednì po skonèení soutìže uvedl: Robin si vybral velmi obtížnou skladbu, ale jeho výkon byl opìt na velmi vysoké úrovni. Porotu i ostatní pøihlížející zaujal zejména svým výborným projevem a bravurní technikou. Nyní bude Robin svùj muzikální talent a poctivou pøípravu prezentovat v celostátním kole soutìže žákù základních umìleckých škol v Liberci a také na Mezinárodní interpretaèní soutìži dechových nástrojù v Brnì koncem kvìtna. Kristýna Žlebková Taneèní skupinou roku v kategorii Dance Art se stali junioøi Základní umìlecké školy Alfréda Radoka! Tìm se podaøilo získat titul Mistrù Moravy na jedné z nejprestižnìjších taneèních akcí v republice. Jedná se o jedineèný ú- spìch, který se podaøil naposledy v roce 2011 skupinì D-Company, pùsobící taktéž pod meziøíèskou ZUŠkou Alfréda Radoka. Nadšení, talent, tvrdá práce a mnoho hodin intenzivního tréninku nese své (sš)skvìlým ú- spìchem ZUŠ Alfréda Radoka skonèilo Krajské kolo soutìže žákovských smyècových orchestrù. Porota poslala do celostátního klání dva orchestry za Zlínský kraj - Smyècový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka a Smyècový orchestr ZUŠ Uherské Hradištì. Dirigentka meziøíèského orchestru Helena Hrachová obdržela zvláštní ocenìní za pøíkladné vedení žákovského orchestru. Soutìž žákù základních umìleckých škol ve høe smyècových souborù a žákovských orchestrù se konala ve Valašském Meziøíèí poprvé. Úèastníci soutìže z celého Zlínského kraje - z Valašska až po Uherský Brod - velmi ocenili zejména inspirativní prostøedí meziøíèské Galerie Kaple, kde soutìž probíhala. Mezi krásnými obrazy výtvarníka Jiøího Kudìly se nesly nádherné tóny hudby Mozarta, Janáèka, Bartóka a dalších skladatelù v podání dìtských souborù a smyècových orchestrù. Atmosféra byla dokonalá a napomohla jedineèným výkonùm všech zúèastnìných. Rád bych podìkoval poøadateli soutìže ZUŠ Alfréda ovoce! Patnácti èlenùm skupiny se podaøilo navýšit úspìšný taneèní rok o vítìzství v 8. roèníku soutìže Emco Taneèní skupina roku. O kvalitì mladých taneèníkù svìdèí i skuteènost, že v letošním roce postoupili ve všech soutìžích až do celostátních kol. S choreografií Say Something profesionální lektorky Denisy Varga Vašíèkové zvládli obstát v konkurenci nejlepších týmù. Dokázali jsme porazit velmi zkušené taneèníky a propracované choreografie, potvrdila vedoucí taneèní skupiny a dodala: Jsme velmi rádi za tento velký úspìch, který je pro nás motivací k dalšímu úsilí. Porota ve Zlínì také ocenila, že junioøi pøedvedli širokou škálu taneèních stylù - klasiku, modernu, lidovky i street. Mistry Moravy nyní èeká 31. kvìtna finále Èeské republiky v Praze. Smyècový orchestr ZUŠ postupuje za Zlínsko do celostátního kola Radoka a také Mìstu Valašské Meziøíèí za to, jak úžasnì podporují kulturu ve svém mìstì, uvedl mimo jiné pøi pøedávání cen pøedseda poroty, MgA. Jiøí Pospíchal, houslový pedagog z Konzervatoøe Brno. Titul Absolutního vítìze mezi smyècovými soubory si odnesl Smyècový soubor ZUŠ Kromìøíž pod vedením Emilie Šebestíkové. Mezi žákovskými orchestry byl titul Absolutní vítìz za skvìlý výkon udìlen Smyècovému orchestru ZUŠ Uherské Hradištì pod vedením Marka Ovèáèíka. Do celostátního kola, které se koná již za mìsíc v Olomouci, byly za Zlínský kraj poslány dva orchestry - žáci z Uherského Hradištì a Smyècový orchestr ZUŠ z Valašského Meziøíèí pod vedením Heleny Hrachové.

16 12 kvìten 2015

17 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 7. kvìtna Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì Valašský špalíèek (smo)ve dnech 18. až 20. èervna se v areálu zámku Žerotínù uskuteèní již 33. roèník hudebního festivalu Valašský špalíèek, který dostal podtitul Folk & Beat Festival První novinky vypichují dva úvodní programy. Letošní festival zahájí koncert Vladimíra Mišíka, vìnovaný 40. výroèí založení skupiny Etc... V programu se objeví øada hostù, kteøí v uplynulých ètyøiceti letech patøili k sestavì Mišíkovy kapely. A protože i Valašský špalíèek má, sice ne kulaté, ale pìkné 33. výroèí, rozhodli jsme se letos úvodní program ve ètvrtek 18. èervna rozšíøit na dva samostatné koncerty. A tou druhou skupinou bude jasná volba Mòága a Žïorp, prozrazuje dramaturg festivalu Karel Prokeš. Letošní roèník nabízí øadu skvìlých èeských i zahranièních umìlcù. Jedním z hlavních zahranièních hostù pøehlídky bude britská hudební legenda The Pretty Things. Tato významná kapitola rockové historie má poèátek už v roce Od hardrocku, v nìmž excelovala v 70. letech pod køídly Led Zeppelin na jejich privátní etiketì Swan Song Records, se postupnì vracela k pùvodnímu zamìøení na nesmrtelné rhythm & blues. Ze Severního Irska pøijede do Valašského Meziøíèí Duke Special, ze Spojených státù psychedelic - experimental rocková kapela Simeon Soul Charger a z domácí scény zde uvítáme legendy beatové horeèky 60. let. Návštìvníkùm se pøedstaví napøíklad Michal Prokop & Framus Five, slovenský zaklínaè klávesových nástrojù Marian Varga nebo nejznámìjší èeský rockový houslista Jan Hrubý, který fanouškùm nabídne koncert, reflektující nové album jeho skupiny Kukulín, jejíž výjimeèné aranžérské postupy jsou inspirovány knihami J. R. R. Tolkiena. Skuteènou nostalgii, nefalšovaný stesk po èasech beatového tøeštìní však jistì pøinese pøedpùlnoèní vystoupení nestárnoucího srdcerváèe Karla Kahovce se skupinou George & Beatovens v pátek 19. èervna. Ze Slovenska pøijede bratislavská královna jazzu a rhythm & blues, zpìvaèka Silvia Josifoska, kterou èeským posluchaèùm kdysi objevil Jaromír Nohavica, a také písnièkáøka, známá pod pseudonymem Katarzia. Dalšími hosty festivalu budou napøíklad zpìvaèka a kytaristka Ami z Karibiku, americký bluesový muzikant a zpìvák David Evans, folkrockový písnièkáø Declan O Rourke z Irska, èeský písnièkáø Mirek Kemel s hercem a hudebníkem Vladimírem Javorským. Postupnì budou oznámeni další úèinkující. Samozøejmostí se zde už stala objevitelská scéna Indies Happy Trails Records. Více informací lze najít na oficiálních stránkách valasskyspalicek.kzvalmez.cz Energický mix žánrù pøedstaví Nat Osborne (smo)newyorkský písnièkáø a klavírista Nat Osborne zahraje v sobotu 30. kvìtna od 20 hodin v M-klubu, kde se svou kapelou pøedstaví neuvìøitelnì energický mix funky, soulu, jazzu, reggae a indie s atmosférou brooklynských klubù. Nat Osborne se u nás stává víc a víc známìjším a jeho koncerty jsou jedineèné. Jako host vystoupí meziøíèské uskupení The Dust. I když ještì není Natu Osbornovi tøicet, tento charismatický umìlec skládá a pùsobí v kapelách už více než patnáct let. V Indii studoval tabla, v Nové Anglii zase klasickou kompozici, písnì skládal ve Španìlsku a hrál na ulicích v Budapešti. V souèasné dobì vyprodává kluby po celém New Yorku a cestuje po Evropì a Spojených státech. Teprve debutové album The King Duke Special po dvou letech ve Valmezu. Ze Špalíèku se pøesune rovnou do Glastonbury. Simeon Soul Charger - pro mnohé vrchol loòského Špalíèku - styl se tìžko popisuje, ale vystoupení je doslova strhující. and the Clown, které vypustil na hudební trh v roce 2011, vnímá jako svùj opravdový zaèátek. Šel za svým snem a založil si kapelu s velkým zvukem, obsahujícím prvky improvizace, ale s pevným základem v odvážném písnièkáøství. Jeho kapela Nat Osborne Band mísí s lehkostí prvky rocku, popu, reggae, funku èi soulu a vytváøí tak vzrušující nový zvuk. Kapela obèas hraje ve ètyøech èlenech, kompletní obsazení však èítá èlenù sedm s tøíèlennou dechovou sekcí. Skladby Nata Osborna jsou chytré, novátorské a chytlavé. Osborn sám je pak oznaèován jako Rufus Wainwright funky. Jarní turné zahrnuje sedm mìst v Èeské republice a pøedstaví skladby z nového EP, jež vychází v tìchto dnech. Úspìšný èeský umìlec støední generace David Èerný (*1967 Praha) patøí k nejvýznamnìjším èeským výtvarníkùm uznávaným i ve svìtì. Jeho nesporné výtvarné kvality jsou nepøehlédnutelné, jelikož dokáže sarkasticky a vìcnì šokovat vytváøením kontroverzních a provokativních plastik zasazených pøevážnì do veøejného prostoru. Jeho díla vyvolávají otázky, co je považováno za pøijatelné a co naopak za urážlivé. Zároveò se vyznaèují precizním technickým provedením a i pøes svou provokativnost jsou humorné a u veøejnosti pøevážnì populární. Studoval design, pozdìji Vysokou školu umìlecko-prùmyslovou v Praze v sochaøském ateliéru Kurta Gebauera a po absolvování studií si vzdìlání obohatil rezidencí pøi PS1 a studijním programem Whitney Musea v New Yorku. David Èerný je laureátem Ceny kvìten 2015 David Èerný - persona èeského výtvarného umìní v galerii Kaple Khalif Wailin Walter na Malé scénì za oponou (smo)speciální bluesový koncert odehraje na Malé scénì za oponou kytarista a zpìvák Khalif Wailin Walter z amerického Chicaga. Originální tøaskavou smìs rhythm & blues a nové klasiky pøedstaví poprvé ve Valašském Meziøíèí a rovnou v triu se dvìma vynikajícími muzikanty. Koncert odehraje ve ètvrtek 21. kvìtna od Americký kytarista a zpìvák Khalif Wailin Walter je jedním z do budoucna nejslibnìjších pøedstavitelù nejmladší bluesové generace. Synovec slavného bluesového kytaristy Carla Weathersbyho a bývalý èlen doprovodné kapely Lonnieho Brookse se na vlastní nohy jako kapel- Fotografie Roberta Golánì v Sýpce (VÈ)Vsetínský rodák Robert Goláò se vìnuje fotografii od roku 1993 a pro jeho tvorbu jsou charakteristické cykly dokumentárních fotografií se sociální tématikou focené na analog. Klasická èernobílá fotografie až èasosbìrného charakteru zachycuje pøedevším obrazové výpovìdi jedincù. Mùžeme z nich vyèíst emoce, lidský pøíbìh èi jen prostou pomíjivost a nenávratnost jedineèného okamžiku. Do povìdomí veøejnosti vstoupil projektem Romské cesty, ve kterém upøímným a nepøikrášleným zpùsobem zachycuje život Romù v osadách na Slovensku, èi dnes již neexistujícím pavlaèovém domì ve Vsetínì. Od roku 2011 je jeho hlavním tématem fotografický cyklus Starousedlíci, který vypráví osudové pøíbìhy obyvatelù osamocených valašských horských obydlí. Výstava konèí Jindøicha Chalupeckého a získal grant Nadace Pollocka Krasnera. Do povìdomí ho dostalo hlavnì pøetøení smíchovského tanku na rùžovo, plastika Kùò v Lucernì, Miminka na Žižkovské vìži, Entropa èi anglický patrový autobus v podobì atleta. Je aktivní jako filmový výtvarník a herec napøíklad filmy Knoflíkáøi a Rok ïábla, také divadelní scénograf a stojí za vznikem multikulturního prostoru Meet Factory na Smíchovì. Výstava potrvá do 10. èervence. MgA. Vlasta Èervenková ník postavil po nástupu nového století, kdy zaèal pracovat na vlastním výrazu, který je ovlivnìn bluesovými klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem Collinsem. Walterùv styl zpìvu má ovšem blíže k neworleanskému rhythm n blues, èímž vzniká originální tøaskavá smìs, schopná oslovit rùzné typy posluchaèù. Koncertoval na øadì významných bluesových festivalù vèetnì toho nejprestižnìjšího, chicagského. V roce 2008 byl též hlavní hvìzdou šumperského Blues Alive. Jeho trio doplní dva vynikající muzikanti, a to baskytarista Daniel Hopf a bubeník Felix Krüppel.

18 14 kvìten 2015

19 15 kvìten 2015 Sportovci ze Salvátoru opìt úspìšní! Ve Zlínì jsme se nakonec neutopili Velké nadìje se upíraly k fotbalistùm z II. stupnì (kategorie starších žákù), kteøí po vítìzství v okrskovém i okresním kole mìli možnost pomìøit své síly v krajském finále, které se uskuteènilo zaèátkem kvìtna v Kromìøíži. A je tøeba øíct, že kluci nezklamali, naopak sahali dokonce po vítìzství v celém turnaji, když v rozhodujícím zápase s domácími fotbalisty vedli ještì 10 minut pøed koncem 3:0. Bohužel, jak to tak nìkdy ve sportu bývá, došlo k obratu a koneèná prohra 3:4 nás odsunula na 2. místo. Pøed turnajem bychom tohle umístìní urèitì brali, nicménì po skonèení zavládlo v mužstvu zklamání, vždy jsme tìsnì pøišli o možnost zahrát si o celostátní finále. Pøesto se jedná o skvìlý výsledek a èasem toto umístìní vyzní jako velký sportovní úspìch naší malé školy. Chtìl bych podìkovat všem klukùm za skvìlou reprezentaci naší školy, zvláš žákùm deváté tøídy, pro které to byl poslední turnaj za naši školu a kteøí mìli ohromný podíl nejen na tomto, ale na vìtšinì sportovních úspìchù školy. Mgr. Norbert Škoròa Nahoøe zleva: Michal Lípový, Martin Bártek, Šimon Vrána, Tomáš Denk, Radek Štefka, Samuel Boøuta, Vojta Fuksa, Jonáš Vrána, Adam Škoròa, Honza Koøístka Pøehled nejprodávanìjších knih 1. Policie, Nesbo J. 2. Kouzlo všednosti, Keleová - Vasilková T. 3. Bílá žena, Woodová B. 4. Pøíliš mnoho Kateøin, Green J. 5. Století 3: Hranice vìènosti,follet K. Knižní novinky: Policie - kdo se mstí policejnímu sboru a jaký má motiv?, Nesbo J. Levnì a chutnì - nová kuchaøka volnì navazující na Vaøíme s Láïou Hruškou Klid pøed bouøí - dva prùvodci divoèinou spoleènì èelí rozzuøené šelmì a nevyzpytatelnému vrahovi, Howard L. Toulavá kamera 20 - další díl úspìšných toulek po vlastech èeských Grilování dalších moderních grilovacích receptù, Pohlreich Z. ZŠ a MŠ Køižná se zúèastnila plaveckých závodù ve Zlínì. Mnozí ze závodníkù naší školy jeli do krajského mìsta poprvé. V prvním bøeznovém týdnu se zde konalo už tradièní setkání chlapcù a dívek základních škol praktických a speciálních. Závodilo se v nìkolika vìkových kategoriích, protože celá soutìž byla vypsána pro žáky ètvrtých až devátých tøíd. Je jasné, že mladší plavali 25metrové vzdálenosti, starší pak vzdálenosti 50metrové. Na závìr velmi zdaøilého klání pak zástupci jednotlivých škol plavali štafety 4x25metrù. Jak naši žáci uspìli? Dá se øíci, že opìt jako v loòském roce výbornì. Nejlepším naším borcem byl Tomáš Hradil z 6. tøídy. Diplomy a medaile si však odvezli také Denisa Borýsková, Karolína Tomaštíková, Patrik Velèovský, Vendula Gutová a Honza Èíž. Ani ostatní naši zástupci nezklamali. Soutìž byla vzornì pøipravena Plaveckou školou Zlín a praktickou školou. 9. dubna se žáci naší školy zúèastnili Velikonoèního turnaje v badmintonu jednotlivcù v Rùžïce. Tøicet mladých badmintonistù se utkalo ve tøech vìkových kategorií. Žáci tøetí až páté tøídy, žáci šesté a sedmé tøídy a osmáci a devátáci, zvláš dívky a chlapci. Nejstarší kategorii, kde se pøedstavilo devìt chlapcù vyhrál Michal Hlavica ze 7.A, Šafáøka se mùže chlubit skvìlými výkony Michaela Bílého z 5. tøídy. Pojïme se vrátit v èase, kdy probíhaly lyžaøské závody s ÈT 4 na Vrchol. Michael je velmi úspìšný a nadìjný lyžaø. 28. února se zúèastnil lyžaøských závodù na Bílé, kde se v kategorii dìti 9-12 let stal absolutním vítìzem. Mimoto vyhrál také rodinný závod, který ovládli se svým tatínkem Pøemkem Bílým, loòským vítìzem mužské kategorie. Zde opravdu platí: Bílým prostì Bílá patøí! Na závìr zdaøilé akce obdrželi všichni upomínkové pøedmìty (èepice, šátky ). Zhruba po pìti hodinách se naši plavci se svými vedoucími vydali unaveni ale spokojeni smìrem Valašské Meziøíèí. Mgr. Jaromír Chytil, spec. ped. ZŠ Šafaøíkova vybojovala dvì první místa v badmintonu Vítìzstvím ve své kategorii si Michael zajistil postup do celostátního závodu, který se konal ve Špindlerovì Mlýnì první jarní den. Zde obhajoval své již loòské prvenství, nezklamal a opìt zvítìzil! V kategorii 9-12 let patøí náš žák k lyžaøské špièce. Jeho talent a odhodlání pøedstavila i televize ÈT24. Michaelovi pøejeme mnoho dalších lyžaøských úspìchù i v dalších letech. Myslím, že nám má ještì co ukázat. Držíme palce a jsme na nìj právem pyšní. Mgr. Zdenka Doèkalová Skvìlé pøedstavení žákù v I. florbalové lize který i pøesto, že vìkem nepatøil mezi nejstarší, si pøál nastoupit v této nejprestižnìjší kategorii. Mezi šestými a sedmými roèníky zvítìzil Adam Marek ze 7.B. Do turnaje zasáhl také Václav Michna (6. místo) a Josef Šafáø (9. místo). Chlapcùm blahopøejeme a pøejeme mnoho dalších sportovních úspìchù v tomto krásném sportu. Michael Bílý pokoøil nejen Bílou V pondìlí 23. bøezna se uskuteènilo ve Vsetínì v hale Na Lapaèi závìreèné kolo I. florbalové ligy žákù základních škol. V pøedchozích tøech turnajích jsme si vedli výbornì a èekal nás souboj o celkové druhé místo se ZŠ Hoš álková. Pøed tímto zápasem nás èekala ještì dvì utkání. Ta naši kluci zvládli skvìle, když nejprve zdolali žáky ze ZŠ Ohrada Vsetín po výsledku 4:0 a poté si poradili i se ZŠ Jablùnka pomìrem 3:0. Poté již došlo na pøímý souboj o celkové druhé místo v soutìži. I když se naši kluci opìt prezentovali výborným výkonem, bohužel to nestaèilo na skvìle hrající žáky ze ZŠ Hoš álková. Ve velmi kvalitním utkání jsme nakonec podlehli 1:3. Chu jsme si spravili alespoò v závìreèném zápase, v nìmž jsme rozstøíleli ZŠ Sychrov Vsetín v pomìru 10:0. Naši úvodní sezónu v první lize musím hodnotit pouze kladnì. V konkurenci osmi týmù jsme jako nováèek obsadili nádherné tøetí místo a po celou dobu jsme pøedvádìli velmi dobré a stabilní výkony. Celkem jsme získali 31 bodù (10 výher, 1 remíza a 3 porážky) pøi skóre 52:21. Navíc se Tomáš Andris z 9.A stal vítìzem kanadského bodování celé soutìže s bilancí 14 utkání/41 bodù (19 branek, 22 asistencí). Každý z klukù obdržel na závìr bronzovou medaili a do školy jsme dovezli nádherný velký pohár za tøetí místo. Sestava: Josef Šafáø, Ondøej Støílkabrankáøi, Lukáš Gerža, David Majštiník, Jirka Podzemný, Libor Kamas, Daniel Bílý, Jakub Rudolecký, Zdeòa Vilém a Tomáš Andris. Všem klukùm dìkujeme za vynikající reprezentaci školy a vìøím, že v další sezonì se nám bude daøit podobnì. Mgr. Tomáš Bròovják

20 16 kvìten 2015

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

1. CELOSTÁTNÍ LÉKAØSKÝ KONGRES BOLEST JE VŠUDYPØÍTOMNÁ

1. CELOSTÁTNÍ LÉKAØSKÝ KONGRES BOLEST JE VŠUDYPØÍTOMNÁ Zajímavý byl názor na léèbu ze Skandinávie, kde stejnì jako v USA i u nás doporuèovali na prvém místì vysazení nadužívané medikace, pokrytí akutních abstinenèních pøíznakù neuroleptiky, ale na rozdíl od

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál Èíslo 6-2012/2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU 2012013 speciál speciál MC DONALD S CUP LETOS VYVRCHOLIL SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ Drahomíra Jiráková: Poøád mne to strašnì

Více

Vážení spoluobèané, S pøáním pøíjemného ètení za ZO ÈSOP Køižánky Jièín. Vojtìch Drahoòovský koordinátor projektu

Vážení spoluobèané, S pøáním pøíjemného ètení za ZO ÈSOP Køižánky Jièín. Vojtìch Drahoòovský koordinátor projektu Informaèní materiál pro obèany o projektu Vážení spoluobèané, pøedkládáme Vám informace o biostanici, kterou jako Základní organizace Èeského svazu ochráncù pøírody Køižánky Jièín pøipravujeme na okraji

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi 18. června 2005 1. ročník hudebního festivalu We rocked HARD 18. června 2005. Od časného dopoledne bylo v řevnickém Lesním divadle živo.

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi / Vypracoval Diplomová práce, 2009/10 Bc. David Pøikryl Vedoucí práce Ing. arch Gabriel Kopáèik, Dr. Diplomová práce Èíslo diplomové práce: FA-DIP0044/2009

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více