Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD"

Transkript

1 Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: , mail: Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné jaro už není, že po dlouhé zimì vstupujeme rovnou do léta. Letošní jaro od druhé poloviny dubna ale tìmto skeptickým hlasùm za pravdu nedává. A tak se zahrádkáøi mohou na svých záhumencích usázet a urýt, zatímco dìti si užívají kolotoèù nebo i tøeba "svìtoznámého" cirkusu. A kdo by jim to nepøál? Tak a tedy žije a trvá jaro! Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD (mi)jedním z bodù mimoøádného jednání zastupitelstva 30. dubna byl zámìr vybudovat podél Zašovské ulice supermarket, oficiálnì nazvaný územní studie rekonstrukce nádraží ÈSAD. Na Ing. mìsto Oto Buš se s ním obrátili zástupci spoleènosti Bent Holding, a.s., která pozemky v areálu autobusového nádraží vlastní. Že uvedený zámìr vyvolá diskuzi, bylo zøejmé již po jednání mìstské Rady, která se tímto problémem zabývala s nejednoznaèným výsledkem. Samotný bod byl zaøazen i na neveøejné jednání, tzv. poradu zastupitelù, a již z debaty na tomto fóru bylo jasné, že mezi zastupiteli pøíliš ochoty pro podporu zámìru není. Na obou jednáních byli pøítomni zástupci ÈSAD (Ing. Rùèka), projektant Ing. Lorenz a Ing. Moštìk (inženýring), kteøí reagovali na jednotlivé dotazy zastupitelù. Z odpovìdí i pøedložených studií vyplynulo, že by mìly být skáceny stávající vzrostlé stromy a podstatnì zmenšena zelená plocha. Pøítomní pánové celý zámìr prezentovali tak, že se jedná v první øadì o rekonstrukci autobusového nádraží, po které veøejnost kvùli nevyhovujícímu stavu již dlouhá léta volá. Protože spoleènost ÈSAD Vsetín na tuto rekonstrukci údajnì nemá prostøedky, potøebuje získat finance právì prostøednictvím výstavby supermarketu èi diskontní prodejny. Plocha autobusového nádraží a poèet nástupních míst by mìl být snížen z 23 na 19 a u cesty by mìla vyrùst jednopatrová jednoduchá budova. Zároveò s tím by mìla být opravena dnešní èekárna a kanceláøe ÈSAD. Materiál se dostal k zastupitelùm jako doporuèující s tím, že Mìsto nemá možnost zásadnì a úèinnì se proti této výstavbì postavit a zámìr bere na vìdomí. Zároveò bylo zastupitelùm tlumoèeno doporuèující stanovisko dopravního výboru MZ, který investorùm stanovil nìkolik podmínek, mezi jinými napø. to, že zastávky na opraveném nádraží ÈSAD budou zastøešeny. Zmínìno bylo také, že vzhledem k tomu, že oblast je v územním plánu vyèlenìna jak pro autobusové nádraží, tak i obèanskou vybavenost, není vylouèeno, že bude Mìsto investory v pøípadì nesouhlasu zažalováno za zmaøenou investici. (dok. na str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 (dokonè. ze str.1) Hned v úvodu diskuze zastupitelù vystoupil Petr Urbánek za ÈSSD a jménem celého klubu uvedený zámìr odmítl. Ing. Brouwerová (PROVALMEZ) jeho stanovisko podpoøila slovy: Nemìli bychom stát v koutì a tváøit se, že se nás to netýká! Zároveò nesouhlasila s tím, aby zastupitelstvo vzalo stavební zámìr na vìdomí, jak mu doporuèilo vedení mìsta, a naopak požadovala, aby jej mìsto jednoznaènì odmítlo. V tomto smyslu podala i protinávrh usnesení. S odmítnutím zámìru vystoupil i Ing. Denk (KDU-ÈSL) s poukazem na èerstvé usnesení místní komise, které zámìr jednoznaènì odmítlo. Mgr. Tomáš Krejèí (ANO) zase vyjádøil nesouhlas s architektonickým a urbanistickým øešením. Radislav Pavelka (KSÈM) pøipomenul, že od roku 2017, kdy konèí stávající smlouva, mùže být provozovatelem dopravy jiný subjekt než ÈSAD a situace bude zcela jiná. Hlavní argumenty proti výstavbì diskontní prodejny (pod tlakem zastupitelù nakonec zástupci investora pøiznali, že by se mìlo jednat o Penny Market) se opakovaly: zhoršení již teï složité dopravní situace v lokalitì, zvýšení hluku a prašnosti a snížení bezpeènosti chodcù. Opakovanì bylo zpochybnìno tvrzení projektanta, že zásobování bude zajiš ovat jedno až dvì nákladní auta dennì. Za petièní výbor obèanù vystoupila paní Helena Skýpa- Zastupitelstvo vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD lová, která pøipomnìla, že výstavba podobného obchodu v této lokalitì byla obèany i mìstem odmítnuta již v letech 2001 a V závìru projednávání tohoto bodu vyvolalo diskuzi i stanovisko dopravního výboru zastupitelstva, kterému pøedsedá nìkdejší starosta Jiøí Èásteèka. Zastupitelùm bylo v materiálech sdìleno, že je toto stanovisko k výstavbì kladné, pøitom se ale ODS, ústy Hany Skácalové, vyjádøila proti výstavbì. Jiøí Èásteèka vystoupil v podobném duchu s tím, že dopravní výbor dostal materiál teprve poté, co byl dvakrát probrán u starosty a posléze v Radì. Mìl tak podle nìj jen možnost zmírnit dopady na životní prostøedí, což udìlal stanovením sedmi podmínek pro investora, který se s nimi nìjak vypoøádal. Kladné doporuèení bylo tedy podmínìno splnìním tìchto podmínek. Zajímavé ovšem je, že podle informací naší redakce Jiøí Èásteèka následnì na Radì pøedmìtnou výstavbu podpoøil. V závìreèném hlasování pøítomní zastupitelé jednohlasnì pøijali usnesení navržené Ing. Brouwerovou a vyjádøili s výstavbou diskontní prodejny nesouhlas. Jak bylo zmínìno již bìhem diskuze, investor i tak mùže v pøípravì realizace svého zámìru pokraèovat. Možnosti mìsta stavbì zabránit jsou omezeny. Jednou z nich je nesouhlas s prodejem pozemku, kterým by se investorovi umožnil vstup na jeho pozemek od ulice Boženy Nìmcové, a tím i vybudování vjezdu na parkovištì pro zákazníky prodejny. Dùsledkem vybudování další køižovatky by pravdìpodobnì bylo ucpání dopravy v tomto místì. Nezbývá tedy než doufat, že mìsto zùstane v této vìci pevnì stát za svými obèany a svùj postoj pod tlakem investora nezmìní. kvìten 2015 Charita uklízela v parku Kozina Možná jste si øíkali, proè jste ve ètvrtek 23. dubna odpoledne potkávali ve Valašském Meziøíèí v okolí kamenného mostu, v parku Kozina, a dále po levém bøehu Beèvy lidi v èervených trièkách s logem Charity, v rukavicích a odpadkovými pytli. Odpovìï je jednoduchá. Zamìstnanci Charity Valašské Meziøíèí se rozhodli, v rámci akce Ukliïme Èesko, dobrovolnì uklidit èást území mìsta, ve kterém pracují a mnozí z nás také žijí. Vzhledem k povinnosti zabezpeèit chod služeb, které organizace provozuje, se sešlo 20 zamìstnancù pøipravených zbavit èást mìsta odpadkù. Èlovìk se bìžnì v tìchto lokalitách pohybuje a obèas si všimne pohozených plastových láhví, obalù od cukrovinek a dalších pøedmìtù, které na zemi nemají co dìlat. Nìkdo je zvedne a vhodí do odpadkových košù, jiný - sáhnìme si do svìdomí - je nechá ležet tøeba v domnìní, že je zvedne nìkdo druhý. Sami jsme byli pøekvapeni objemem sesbíraných odpadkù. Po odvezení sbìru do sbìrného dvora jsme se dovìdìli, že se jednalo o 150 kilogramù. S tím, že sesbíráme obaly od rùzných pochutin, nápojù a dalších pøedmìtù, vršky všeho druhu, nedopalky cigaret atd.., jsme poèítali. To, že jsme našli zrezivìlé jízdní kolo, které na místì leželo nìkolik let, batoh, který minimálnì zimu strávil v parku Kozina a hromadu vyvezeného skla, nás docela pøekvapilo. Rozcházeli jsme se s velmi dobrým pocitem. Nejen, že jsme pøispìli ke zkrášlení èásti mìsta, ale pøi úklidu jsme mìli možnost se pobavit se svými kolegy o bìžném životì, na což pøi plnìní pracovních povinností nezbývá èas. Spojili jsme tak pøíjemné s užiteèným. Tato akce byla svým charakterem novinkou. Byla však další èástí strategického chování Charity Valašské Meziøíèí, co se týká spoleèenské odpovìdnosti. Naše organizace odpovìdnì pøistupuje k životnímu prostøedí, tøídìním odpadù. Automobily, které pøi zajištìní služeb využíváme, jezdí na alternativní pohon LPG a v neposlední øadì poøizujeme technické zaøízení šetrné k životnímu prostøedí. Závìrem bych ráda pøipomnìla orientaèní dobu rozkladu nìkterých odpadù. Nedopalek cigarety s filtrem se rozloží cca za 15 let, plechovka 15 let, igelitový sáèek 25 let, plastový kelímek 70 let a PET láhev se rozloží až za 100 let. O dalších materiálech jako je sklo a pìnový polystyren ani nemluvì, protože u tìchto materiálù doba rozkladu dosahuje až tisíce let. Nebuïme tedy lhostejní ke svému okolí. Jaké si ho udìláme, takové ho budeme mít. Martina Došková, Charita VM Stínadla: zastupitelé tlaku nakonec ustoupili (red.) Odvolávám, co jsem naøídil a naøizuji, co jsem odvolal, pøípadnì naopak. Tak by se dal struènì shrnout prùbìh projednávání záležitosti bytù na Stínadlech, o které jsme obšírnì informovali v è. 3. Na bøeznovém zasedání zastupitelé schválili koneèné øešení této vlekoucí se kauzy, v rámci kterého by mìl být pøeveden 51% obchodní podíl Mìsta ve spoleèném podniku (tj. vlastnictví 166 bytù na Stínadlech) na spoleènost Spirit Invest (nástupce Step Investment Holdingu, resp. Integrastavu) za 5,6 milionu korun (reálná cena tohoto majetku je pøitom cca milionù). Toto øešení bylo pøijato na doporuèení renomované právní kanceláøe Brož, Sokol, Novák, kterou si Mìsto za nemalé peníze najalo s tím, že je jediné možné, pokud Mìsto nechce riskovat prohru u soudu a možnou ztrátu nìkolika desítek milionù korun. Za úspìch se pøitom považovalo to, že starosta Robert Stržínek alespoò dosáhl navýšení prodejní ceny za pozemky pod domy cca o milion korun s využitím odborného odhadu specializované firmy. Toto navýšení firma Spirit Invest ústy jejího zástupce pøi jednáních, Ing. Tomáše Kantora, akceptovala. Uplynuly dva mìsíce a stejný bod se vrátil na jednání mimoøádného zastupitelstva s tím, že si to firma Spirit Invest rozmyslela a že se jí cena za pozemky zdá pøíliš vysoká. Pøedložila vlastní odhad, který to potvrzoval. Zastupitelé se tedy ocitli pøed stejným rozhodnutím pøijít o další statisíce nebo riskovat soud? Právní zástupce mìsta Mgr. Vít Lukáš na úvod jednání pøipomenul, že se jedná o složité rozhodnutí, zda prodat nemovitý majetek nebo podstoupit reálné riziko vzniku soudních sporù s tím, že by pro mìsto bylo výraznou zátìží setrvat v nevyváženém smluvním vztahu, kdy se pùvodní smlouva dodatky postupnì mìnila výraznì v neprospìch mìsta. Tato smlouva byla, jen pro pøipomenutí, pøipravena a podepsána starostou JUDr. Kubešou (ODS) a nìkteré doplòky pak jeho nástupcem Ing. Mikuškem (KDU-ÈSL). Informaci o tom, že Mìsto mìsíènì setrváním v uvedeném smluvním svazku pøichází o na DPH doplnil starosta Stržínek, že nemalé peníze (údajnì mìsíènì) stojí Mìsto právní zastoupení v tomto sporu. Jako kompromisní návrh bylo tedy pøedloženo øešení, kdy se cena pozemku vypoèítala z 51% podle odhadu navrženého mìstem a z 49% navrženého protistranou. Vzhledem k opakovanému projednávání této problematiky nebylo dotazù od zastupitelù mnoho. Jiøího Èásteèku (ODS) jen zajímalo, zda-li se z jednání mezi vedením mìsta a zástupci firmy Spirit Invest poøizovaly zápisy. Odpovìdí starosty Stržínka bylo, že celý prùbìh vyjednávání dokladuje øada ù, které si jednotlivé strany vymìòovaly. Navržené øešení jako údajnì jediné možné bylo následnì vìtšinou zastupitelù pøijato, jako jediný proti hlasoval Marek Irgl (PROVALMEZ). Koneèná cena za obchodní podíl + pozemky pod bytovými domy tedy pro mìsto èiní po zdanìní cca 7 milionù korun (kromì pozemkù Mìsto do tohoto podniku v poèátku vložilo èástku pøevyšující 70 milionù korun).

3 3 kvìten 2015

4 4 K OBCHODÙM Život je neustálá zmìna a nic není tak jako døív. Dobøe nebo špatnì, život ve mìstì plyne jako voda v Beèvì. Je skvìlé, že mùžeme svobodnì cestovat a vidìt jiné kraje a nechat se inspirovat jejich kulturou. Mìsto udržuje èilé kontakty s partnery z Balkánu, ale mám dojem, že vztahy s holandským mìstem Bussum jsou, diplomaticky øeèeno, trochu u ledu. A Holandsko je právì tou zemí, kde bychom mohli hledat pouèení. Nutno podotknout, že Nizozemci mají jednu z nejvyšších životních úrovní na svìtì pøi velmi nízkých daních. Holandský Bussum nás mùže zajímat z rùzných hledisek jako je dopravní systém, budování bytù, bydlení pro seniory, obchodní sí i øešení prodeje všudypøítomné marihuany. V souvislosti se souèasným problémem u nás na Zašovské ulici a tzv. rekonstrukcí autobusového nádraží se zamìøím na øešení výstavby obchodù v centru mìsta. Samozøejmì, že i Bussum má své øetìzce na území mìsta. Jsou však pøizpùsobeny menšímu mìstu svou velikostí. Nejznámìjší z nich je Albert Heijn (èti Hajn), což je sí nejmodernìjších a nejkvalitnìjších obchodù rùzných velikostí, které zapadají do vybraných mìstských èástí. Nejvìtší AH je pøekvapivì v srdci mìsta, ale je dokonale skryt tak, že vidíte v podstatì jen vchod na rohu ulice, která patøí k nejrušnìjším v centru. V bezprostøední blízkosti je vybudován velký parkovací dùm, který stojí v závìtøí boèní ulièky. Bussum nemá žádné námìstí, ale centrem jsou ulièky bez aut plné malých obchodù posazené jeden vedle druhého po obou stranách ulic, které obèas pøerušují kavárnièky nebo specializované prodejnièky s rybami, sýrem, èokoládou nebo peèivem. Pøevládá zde nabídka obleèení, drogistického zboží a bot. Sekáè je v centru pouze jeden, vinotéka žádná neexistuje a velká plocha mezi kostelem a øeckou restaurací je urèena k parkování a pravidelnému ètvrteènímu trhu. Radnice se nachází tìsnì za touto plochou a je pìknì škaredá. V minulosti vedle ní stála supermarketová krabice s obrovským parkovištìm. Toto cenné mìstské území radnice zmìnila výstavbou bytù s podzemními parkovišti, høištìm pro dìti a vybudovala mezi zdìnými domy vodní kanál a pustila vodu témìø až k radnici. Supermarket šel pryè a s ním i parkovištì. Pro mìsto je typické, že se snaží zapustit obchody do tradièních domù nebo postavit aspoò domy nové podobného stylu. Jaký máme my styl ve Valmezu? Skoro bych øekla, že žádný, je to taková smìsice dobových nápadù a v tom bohužel pokraèujeme. Nemáme ani architekta, ani odbornou komisi. Na minulém zastupitelstvu jsem za hnutí Provalmez podala protinávrh, abychom nesouhlasili s projektem opravy autobusového nádraží. Když se dá do územního plánu mìsta jeho pøesídlení k vlakovému nádraží, nebudeme pøece podporovat takové opravy. Pøivítali bychom bìhem tìch let bìžnou údržbu hnusného prostøedí, jako je èekárna ÈSAD. Mìsto dotuje mìstskou dopravu 19 mil. Kè a pøedstavitelé firmy pøedstírali chudobu, což je prý dùvodem prodeje jejich pozemkù kvùli rekonstrukci a nám tam zùstanou místo stromù dvì krabice. Pøekvapil mne po tahanicích sjednocený postoj zastupitelstva, které se vzácnì postavilo na stranu protestujících obèanù. Velkým otazníkem však je, zda tento postoj udržíme a nepovolíme. Byla by opravdu škoda zhyzdit zalesnìnou plochu nevábnou stavbou bez ducha a stylu, zhoršit dopravu a životní prostøedí místních obyvatel. Naproti tomu se centrum mìsta vyprazdòuje a malí živnostníci jsou drceni krabicemi obchodních øetìzcù. kvìten 2015 Zastupitelstvo Buše za jednatele nechce První dobroèinná výstava v evangelickém kostele V letošním roce pøedstaví Soukromý výtvarný obor Hany Kocourkové nový projekt nazvaný Dobroèinné výstavy. Jedná se o øadu navazujících akcí výstav, které soukromý výtvarný obor nabízí spolupracujícím organizacím. Každá výstava vždy propaguje nebo doprovází nìjakou charitativní aktivitu. Máme zájem obrazy nejen malovat, ale i pomáhat svou tvorbou tam, kde je to možné. Obrazy dìtí a studentù jsou vytvoøeny rùznými výtvarnými technikami, mají velikost cca 80x80 cm a jsou jednotnì olištovány. Námìty obrazù jsou rùzné od zvíøat a kvìtin pøes abstrakci až po inspiraci svìtovou architekturou. První dobroèinná výstava byla otevøena 26. dubna pøi pøíležitosti Dne Diakonie v evangelickém kostele a potrvá do 25. kvìtna. Pro veøejnost jsou obrazy ke zhlédnutí každou nedìli od Jak se stará MÚ o lavièky u dìtského høištì na ul. Pod Oborou? Srdeènì Vás zdraví Irena Brouwerová. A žije motto "Za Krásno krásnìjší". Jura Šebesta (red) Výraznou vìtšinou zastupitelé na svém dubnovém zasedání odsouhlasili usnesení, ve kterém povìøují starostu mìsta, aby ve spoleènosti CZT, s.r.o. navrhl odvolání nìkdejšího zastupitele Ing. Otu Buše (ODS) z pozice jednatele této spoleènosti. Dùvodù pro toto rozhodnutí bylo více. Ing. Buš byl do funkce protlaèen starostou Jiøím Èásteèkou doslova podvodem, když zastupitelùm sdìlil, že se bude jednat o neplacenou funkci, o kterou z toho dùvodu není žádný zájem. Po jmenování do pozice jednatele ale byla Ing. Bušovi pøiznána mìsíèní odmìna Kè a další benefity jsou patrnì schovány v manažerské smlouvì, kterou nikdo ze zastupitelù kromì Jiøího Èásteèky nevidìl. Ing. Bušovi pøíliš nepomohlo ani jeho vystoupení na lednovém zasedání zastupitelstva, kde prezentoval spoleènost CZT, s.r.o. Pùsobil zde nepøipravenì, nedokázal kvalifikovanì odpovìdìt na dotazy a nìkteré informace, které uvedl (napø. možnost napojení nemocnice na teplovod) se následnì ukázaly jako nepøíliš vìrohodné. Nesouhlas s návrhem na odvolání Ing. Buše vyslovila zastupitelka Hana Skácalová (ODS), která již pøedtím v souvislosti s obsazováním míst v dozorèích radách mìstských firem vznesla požadavek na vytvoøení nominaèního výboru, který by zástupce do tìchto spoleèností navrhoval. Na to reagoval Ing. Pustìjovský (ANO) slovy: ODS mìla osm let na zøízení nominaèního výboru a neudìlala to. Ing. Skácalové se tato pøipomínka ale nelíbila a odpovìdìla: My se snažíme pouèit se ze svých chyb, ale vy jste jako nové vedení garantovalo zmìny! Na pozici jednatele ve spoleènosti CZT, s.r.o. zastupitelstvo namísto Ing. Buše navrhlo Ing. Josefa Gábu, odborníka na energetiku, který dlouhá léta pracoval ve spoleènosti ÈEZ Teplárenská a od letošního dubna je èerstvým dùchodcem. Jeho plat by mìl být polovièní ( Kè). Ing. Gába se zastupitelùm osobnì pøedstavil a na dotaz, jak si pøedstavuje výkon své funkce odpovìdìl: Jako plnohodnotnou pracovní zátìž, ne že se èas od èasu stavím do práce a nìco podepíši. Je nutné jednat o cenách a aktivnì získávat nové zákazníky, ale pøedevším je nutno dosáhnout zmìny spoleèenské smlouvy. Od usnesení zastupitelstva k odchodu Ing. Buše a jeho nahrazení novým jednatelem mùže uplynout ještì mnoho èasu záleží na tom, jak se k vìci postaví zbylí spoleèníci. do hod. Vìøíme, že se návštìvníkùm budou obrazy mladých výtvarníkù líbit. Hana Kocourková, Barbora Švarcová, 15 let s obrazem Vesmír

5 5 kvìten 2015

6 6 Z historie Meziøíèský reprezentant v telemarkovém lyžování, Ondøej Hegar, ukonèil další úspìšnou sezónu. Že ho lyžování opravdu baví, dokazují jeho výsledky. Stal se historicky prvním mistrem Èeské republiky a úspìšnì závodil také na Mistrovství svìta. Telemarkové závodìní kombinuje všechny formy lyžování - obøí slalom v brankách, skok a bruslaøskou èást. Kromì samotného èasu se v závodì udìlují èasové penalizace za nesprávnou techniku jízdy v telemarkovém pokleku a krátký skok. Závody jsou tak velice atraktivní a proto je telemark aspirující olympijskou disciplínou. Více jsme se již dozvìdìli z následujícího rozhovoru. Na telemarku závodíš už 6 let. Byl letošní rok nìèím výjimeèný? Letos se toho událo pomìrnì hodnì. Ve Svìtovém poháru byla nejvìtší zmìna díky pøímým pøenosùm v televizi. To pøineslo zájem i ostatních médií a Olympijského výboru. Díky opravdu velké sledovanosti se zvažuje zaøazení telemarku na Olympijské hry už v roce Vrcholem sezóny bylo Mistrovství svìta v americkém Steamboat Springs. V Èeské republice se uskuteènilo historicky první Mistrovství republiky. Které závody se ti letos nejvíce líbily? Rozhodnì nejhezèí byly závody Mistrovství svìta. Jednak atmosféra závodù mistrovství svìta je perfektní, ale také byly v nádherném Coloradu. V Americe je vždy všechno ve velkém a naše závody nebyly jiné. Vždy jsme kvìten 2015 Žádost mìsta o poskytnutí státní podpory II. Druhá a poslední èást historického dokumentu z roku žádosti o státní pomoc po krachu Mikyškovy Obèanské záložny, adresované ministerskému pøedsedovi rakouské vlády Ernestu von Koerberovi (na fotografii). Dùsledky tyto musejí se neodvratnì dostaviti, nedostane-li se všem neobmezenì celým majetkem ruèícím èlenùm zmínìné záložny vydatné podpory z nouze z prostøedkù státních poskytnutím nesúroèitelných pùjèek, aby tak docíleno býti mohlo mírné narovnání mezi vìøiteli a dlužníky a odvrácena katastrofa, která by nejen celé Valašsko na celé vìky na hùl žebráckou pøivedla, ale otøásla i hospodáøskými silami i nesúèastnìných kruhù zdejšího kraje a dálného okolí a nepodkopala vùbec veškeru podnikavost, dùvìru a úvìr celého života obchodního a prùmyslového. V této nekoneèné bídì a tísni obrací se podepsané zastupitelstvo mìsta Val. Meziøíèí s úpìnlivou prosbou k Vaší Excellenci jako c.k. pøedsedovi ministerstva a c.k. minstru vnitra, abyste v blahosklonném uvážení námi tuto uvedených a pravdì odpovídajících dùvodù oddanou prosbu naši milostivì vyslyšeti a k docílení žádoucího vyrovnání a zachránìní našeho chudého a zbídaèeného kraje a jeho ožebraèeného obyvatelstva neobmezenì ruèícím èlenùm v konkurzu se nalézající záložny ve Val. Meziøíèí vydatnou podporu z nouze z prostøedkù státních poskytnouti ráèil. Zároveò budiž nám dovoleno další uctivou a pokornou prosbu jménem našeho mìsta pøednésti: Jest pochopitelno, že pádem obèanské záložny, onou hroznou katastrofou, žádným nepøedvídanou, na nejvíce poškozeno jest mìsto naše, mìsto Val. Meziøíèí. Kdežto Vsetín má hojnost prùmyslu, hu firmy S. Reich & Co., podnik tovární firmy Jakob a Josef Kohn, podnik firmy Bratøí Bubelové at.d., takže v mìstì tom se zamìstnává celá øada dìlníkù dosti dobøe placených, z nichž opìt obchodníci a živnostníci tìží, kdežto i mìsto Rožnov nejen co mìsto lázeòské jistý u- žitek požívá, nýbrž v mìsteèku tom prùmysl, zejména tkací a továrny na zboží pletené se vzmáhají, nemá mìsto Val. Meziøíèí žádného prùmyslu vzdor dráhy, vzdor položení pøi øece a vzdor tomu, že by pracovní síly laciné v mìstì a v nejbližších osadách, bylo by dost a dosti. Pøíèina toho bude asi ta, že mìsto naše postrádající zøídla blahobytu vyniká hroznými pøirážkami, brzy 100 % a jest takmìø jisto, že pøirážky ty zvýšiti ještì bude. A pøece by mohlo býti naše mìsto støedem Valašska a svou polohou støedem vzmáhajícího se blahobytu následkem prùmyslu druhu nejrozmanitìjšího. Poloha jest krásná, vhodná, škol hojnost a jen trochu podpory vysoké vlády by dostaèilo, aby ohromnému zanedbání našeho mìsta ve smìru prùmyslu se odpomohlo, nemá-li následkem katastrofy pádem obèanské záložny naše mìsto zcela zhynouti. Obchod ve mìstì hyne, nejsolidnìjší firmy zastavují nucenì platy a žádají porovnání. Obyvatelstvo z dìdin, na které obchodník ve Val. Meziøíèí poukázán byl, nemá prostøedkù sobì si zakoupiti tìch nejnutnìjších potøeb, konsum se den co den tenèí a obchodníci klesají. Urèitou cenu, dosti vysokou mìly následkem škol a úøadù domy ve Val. Meziøíèí a jako všude byli nejcennìjší hostince. Konkurzní zpráva vypsala ètyøi velké domy patøící obèanské záložnì k prodeji, mezi nimi 2 hostince prvé tøídy a kupcù není. Nejlepším dokladem to, že celý život obchodní ve Val. Meziøíèí pøestal a bída nastala a nastane v ještì hroznìjší míøe, jakmile v konkurzu se pokraèovati bude a èlenové zákonem k placení donuceni budou. Jak pomoci našemu mìstu vždy vìrnému a pracovitému? Nechceme nic nemožného, nic pøemrštìného, ale naší svatou povinností jest Vaší Excellenci, jehož peèlivost a milost si, jako celá øíše, ctíme, žádati a snažnì prositi dle Ernest von Koerber možnosti nám pøispìti. Jak podotknuto leží mìsto Val. Meziøíèí velmi pøíznivì spojené na vše strany. Svého èasu skuteènì øiditelství c.k. sev. dráhy cís. Ferdinanda zamýšlelo dílnu pro správu strojù na trati dráhy mìst Kojetín - Bílsko zaøíditi a pomýšlelo se tehdy dosti vážnì na naše mìsto. Pøedstavenstvo naší obce by rádo každou obì pøineslo, kdyby osnova ta se uskuteè-nila. Místa pøi dráze vhodného bylo by dosti a ne pøíliš drahého. Upozornìní Vaší Excellence by zajisté dostaèilo, by øeditelství severní dráhy, jestli opìtnì na zøízení dílny nebo podobného pod-niku pomýšleno bude, na naše mìsto, nezapomnìlo. Nemáme dnešního dne takøka žádného podniku, který by vìtší èást dìlnictva zamìstnal. Podnik podobný, jako jest ku pøíkladu dílna c.k. severní dráhy, i obchodnictvu by velmi prospìl. I ke zøízení rozlièných podnikù vysoké c.k. vlády jest naše mìsto dle své polohy pøíznivé, každému podniku se hodící, snad by zøízením továrny tabákové vysoká c.k. vláda sama nám pomocí pøispìti mohla. Síla pracovní pro tuto továrnu by byla, vzhledem k tomu, že lid bývá zamìstnán v Novojièínské továrni tabákové a vycvièen jest i vhodná a laciná, a celá øada dìdin vùkolních našla by zamìstnání, našla by kousek chleba. Jak stav dìlnictva továrny novojièínské vykazuje, z okresu soudního Val. Meziøíèí do továrny jmenované zejména z obce Krhové, hlavnì však z obce Zašové a nìco ze Støíteže, ale i z mnohem dalších obcí a sice z Vidèe, Zubøího, Hrubé Bystøice dìlníci ve znaèném množství do Jièína do továrny chodìjí. Do Val. Meziøíèí by z vùkolních obcí, zejména Krhová, Jarcová, Polièná, Bròov, Lhotka Hrubá a Malá sílu pracovního lidu dodávaly, nebo dìdiny ty postrádají veškeré možnosti výdìlku. Z dìdin tìch vzdor skrovné odmìny chodívalo se do lesù. museli zvládnout opravdu tìžké tratì, které byly dlouhé a prudké. Navíc se závodilo ve vysoké nadmoøské výšce a sníh byl úplnì jiný než u nás v Evropì. Prostì èím tìžší podmínky, tím hezèí vzpomínky. Ve Steamboat Springs jsem se umístil na 22., 23. a 26 místì. Zajel jsem tam dva své nejlepší výsledky za sezónu, takže jsem domù odjíždìl opravdu spokojený. Kolik jste letos mìli závodù v Èesku? V Èesku se jelo pìt závodù Èeského poháru. Jeden závod byl bohužel kvùli špatnému poèasí na zaèátku zimy zrušen. Závodili jsme na Klínech v Krušných horách, v Klepáèovì v Jeseníkách, na Dolní Moravì v Kralickém Snìžníku a Rokytnici nad Jizerou v Jizerských horách. Novinkou bylo Mistrovství republiky, konané na Dolní Moravì. Jak sis na tìchto závodech vedl? Byly pro Tebe úspìšné? Na závodech v Èesku jsem si vedl dobøe, aèkoliv letos pro mì nebyly prioritou. Vyhrál jsem mistrovství republiky a závod na Klínech. V ostatních závodech, kterých jsem se zúèastnil, jsem se umístil na stupních vítìzù. Celkovì jsem v Èeském poháru obsadil druhé místo. Kolik vás jezdí v týmu a jaké byly výsledky ostatních? Ve Svìtovém poháru nás startovalo šest mužù a dvì ženy. V ženách nejlépe závodila Anežka Pøibylová, která se Lesy jsou vykáceny, panství žádného nemáme. Ženské síly chodívaly do cihelny panské tìžce pracovati za skrovný groš. V té se poslední dobì ani nepracuje, pøíjde do dražby. Jak levná jest síla pracovní jest dùkazem to, že v Krásnì, našem sousedním mìsteèku jest továrna na hedvábí jisté vídeòské firmy, z nejvzdálenìjších obcí pøicházejí dìlníci, aèkoliv výdìlek u mnohých nedìlá 50 h. Podmínky vystavení továrny velmi pøíznivé. Mìsto naše radovalo se též nad skuteènì velkolepým poèínáním vysoké vlády, vlastnì Vaší Excellenci, jehož pøièinìním dlouho protøásaná otázka stavby prùplavu Dunaj-Oderského nabyla rázu živé jistoty, že dílo to tak národnì hospodáøsky dùležité a prospìšné se uskuteèní v dobì nejbližší. Pracuje se na øekách tìch a v okolí, a s radostí uvítali jsme p. inženýry, kteøí i v našem okolí vymìøovali a plány. (?) Tím hroznì dotknula se nás zpráva, že naše mìsto pøímého spojení pro zdánlivé obtíže svádìní vody neobdrží. Mìsto naše se však pøesvìdèilo u osob kompetentních, že by technické obtíže pøekonati se daly, že by mìsto naše pøímo spojeno býti mohlo s prùplavem. Že by z toho pro prùmysl našeho mìsta a okolí i pro obchod jako všude byl velký prospìch, jest oèividné a tu zejména, když se již obracíme na milost Vaší Excellence, prosíme snažnì o pøíznivé vyøízení otázky této veledùležité pro naše doposud tak zanedbané, zvláštní nehodou tak neš astné mìsto. I rozliènými nutnými stavbami jako stavbou silnic spojující rùzné obce, stavbou odborné školy, by se našim živnostníkùm pomohlo. Nemá-li naše krásné mìsteèko zahynouti, nutno našim živnostníkùm tuto pomoc poskytnouti. Ve Val. Meziøíèí, dne 6. ledna 1904 Zda a jak reagovala na žádost vídeòská vláda, známo není. Jisté je, že žádná masivní pomoc z její strany nepøišla. Obyvatelé Valašského Meziøíèí i celého Valašska si museli pomoci z krize sami. JUDr. Josef K r a m á ø (Zdroj Státní okresní archiv Vsetín) Ondøej Hegar se stal historicky prvním mistrem republiky podívala do svìtové desítky. V mužích jsem nejlépe závodil já a Ondøej Falta, kdy jsme se pravidelnì umís ovali v první tøicítce. Za TJ Valašské Meziøíèí v souèasné dobì závodíme ètyøi a musím øíct, že úspìšnì. Na Mistrovství Èeské republiky jsem vyhrál v mužích, Matìj Kopecký vyhrál v juniorech a Jana Šišková obsadila skvìlé druhé místo v juniorkách. U nás v telemarkovém oddíle TJ Valašské Meziøíèí hledáme další lyžaøe, sportovce, kteøí by chtìli telemark zkusit a tøeba i èasem závodit. Dìkujeme za odpovìdi a pøejeme hodnì štìstí v dalších sezónách. red.

7 7 kvìten 2015

8 8 kvìten 2015 Ze života meziøíèských škol Žáci 8. a 9. tøíd ZŠ Šafaøíkova v divadle Okresní kolo ètenáøské soutìže Probìhlo 29. dubna na ZŠ a MŠ Køižná. Kdo se soutìže zúèastnil? Žáci ZŠ Šafaøíkova a matematické soutìže Uplynulé dny byly ve znamení matematických soutìží. Probìhlo školní kolo matematické olympiády, školní kolo Pythagoriády pro žáky roèníkù. A také Matematický klokan - soutìž, které se úèastní všichni žáci s výjimkou prvòáèkù. Tato soutìž si našla v Èeské republice významné místo a zapojují se do ní školy z celé republiky již od roku Vznikla v Austrálii kolem roku 1980, což napovídá i její název. Dnes má soutìž dva a tøi ètvrtì milionu soutìžících z 30 zemí Evropy. Je rozdìlena do kategorií Cvrèek, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student. V èasovém limitu 60 minut musí žáci vyøešit 24 úloh s narùstající Školou létaly èarodìjnice Co vás napadne, když se øekne 30. duben? Svátek má Blahoslav, øíká kalendáø. Konèí jeden naší školy, ZŠ a MŠ Turkmenská,Vsetín a žáci ZŠ praktické z Rožnova pod Radhoštìm. Porota hodnotila ètení pøipraveného i neznámého textu, znalosti z pravopisu èeského jazyka a literatury. Pøipravené úkoly byly zajímavé a jistì obohatí znalosti soutìžících. Vítìzové si odnesli knihy a ostatní drobné upomínkové pøedmìty. Pøíští rok se opìt sejdeme a vìøím, že vìdomosti z této oblasti budou ještì na vyšší úrovni než letos. Mgr. B. Valášková obtížností a rùzným bodovým ohodnocením. Za špatnou odpovìï však body ztrácejí. Úlohy jsou velmi pìkné, nápadité, vyžadující hlavnì selský rozum a chu pøemýšlet, spíše než znalost matematických vzorcù. Je zajímavé, že se vzrùstajícím vìkem se chu pøemýšlet vytrácí a výsledky žákù jsou horší. Maximální poèet bodù, který mùžou žáci získat, je 120. Letos se mimoøádný výkon podaøil žákùm 5. roèníkù v kategorii Klokánek. Petr Ondrušek a Aneta Poboøilová získali shodnì 109 bodù a Kryštof Konvièný 105 bodù. Gratulujeme ke skvìlému výkonu a všem ostatním pøejeme z jarních mìsícù, hlásí zahradníci. Koupila jsem si auto, vzpomíná kolegynì. Bude slet èarodìjnic oznamuje plakát na dveøích naší školy. A byl. Od rána do školy pøicházely záhadné bytosti v kostýmech barevných i šedivých, dìravých i zašitých, v kloboucích, šátcích nebo turbanech. V rukou nesly koš ata, smetáky a koše plné havìti. Co je to havì? No pøece hadi, žáby, pavouci, brouci, netopýøi nebo myši. Nechybìly ani jedovaté muchomùrky. Žáci a jejich pedagogové se pøipravili na sabat opravdu zodpovìdnì. Zahájení provedla Ladimíra Nosatá, která prozkoušela malé èarodìjnické uènì z kouzel a zaklínadel. Ale potom už pro nì bylo pøipraveno plno záludných úloh - nauèit se hymnu Pìt ježibab podle obrázkù, hodit míèky do otevøené pusy Bludimíry, poznávat koøení a pøedmìty v kouzelných mìšcích, poskládat obrázky malých èarodìjnic, prolézt se smetákem nebezpeènou pavuèinou, vystøihnout ježibabu z papíru, vyrobit koš átko z bøezového proutí a spoustu dalších úkolù. Nejtìžším oøíškem byla tajenka se jménem tajemné školní èarodìjnice. Kdo absolvoval všechna stanovištì a dostal razítko, záhadu rozluštil. Jak se èarodìjnice jmenovala? To je nyní úkol pro vás, ètenáøe. Pøeètete si slovo zprava doleva: AROMIKIK. Na závìr sletu byli všichni odmìnìni perníkovým košíèkem vìèného mládí a mohli jsme si zazpívat: Ježibabu s jedním zubem na sletu ji pálit budem, vatra hoøí, zrak nám plane, za rok jiná zas pøistane. Za všechny úèastníky sletu zapsala Dagomára Léèivá, ZŠ a MŠ Køižná Ve ètvrtek 19. bøezna jsme prožili malý svátek. S žáky 8. a 9. roèníku ZŠ Šafaøíkova jsme se vypravili do Beskydského divadla v Novém Jièínì na pøedstavení dramatu bratøí Mrštíkù Maryša v podání Divadla Rùzných Jmen z Prahy. V hlavních rolích se nám pøedstavila Romana Gošèíková jako Maryša, Valérie Zawadská (královna èeského dabingu) v roli Lízalky, Otto Rošetzký, Milan Enèev a další. Maryša - to je to nejlepší z èeské realistické dramatické tvorby, jedno ze základních dramat èeské literatury. Snad skoro všichni známe slavné vìty Od koho je ta káva? Od Žida nebo ze spolku?, málokterý èlovìk prožije život, aby na Maryšu nenarazil, buï ve formì povinné literatury, nebo ji zhlédne jako divadelní pøedstavení, tak jako my. Maryša i za cenu toho, že bude muset pykat za svùj èin ve vìzení, se osvobozuje od èlovìka, jenž zpùsobil její utrpení, a sype Vávrovi jed do kávy. Pøedstavení se nám líbilo a jistì brzy navštívíme další. Puntíkované Velikonoce na Žerotínce Protože šlo o kašírovaná vejce, práce na nich byla pøedevším technologicky zdlouhavá. Na nafouknutý balónek jsme s dìtmi nanášeli nìkolik vrstev v lepidle namoèených papírových kouskù, mezi jednotlivými vrstvami to muselo proschnout, aby nám vzniklo tvrdé vejce, které jsme pak natøeli akrylovou barvou, kterou jsme si namíchali v 7 Týdny pøed Velikonocemi mìla školní družina na Žerotínce opravdu napilno. Výzva z mìsta-ozdobit dvì 5metrové bøízky, které by byly ozdobou letošního velikonoèního jarmarku na námìstí, byla víc než lákavá. A tak jsme na to všechny vychovatelky z ŠD kývly a spoleènì s organizátorkou jarmarku p. Zelinkovou se dohodly, že vyrobíme velká kašírovaná vejce v poètu 40 ks v dekoru puntíky a mašle. úspìch v pøíštím roce! ZŠ Šafaøíkova ZŠ Šafaøíkova v Chorvatsku rùzných jarních odstínech a poté jsme metodou tiskání dodìlali bílé puntíky a navázali mašle. Pøestože jsou Velikonoce svátky jara, rtu teplomìru byla pøi zdobení bøízek na námìstí zásadnì proti, ale to nám vùbec nevadilo. Pro všechny, kteøí jsme se na výrobì puntíkovaných kašírovaných kraslic podíleli, byl pak výsledek, a to krásnì a originálnì nazdobené bøízky, tou nejvìtší odmìnou. Vychovatelky ŠD pøi ZŠ Žerotínova Tak jsme se koneènì doèkali! Po celoroèní práci na projektu Erasmus + bylo naše úsilí odmìnìno a my jsme si mohli osobnì vyslechnout chorvatské dobrodošli! Ètyøi uèitelé a 15 žákù ZŠ Šafaøíkova se zúèastnili prvních mezinárodních vzdìlávacích aktivit, které se konaly od 19. do 25. dubna v malé chorvatské vesnici Velika Ludina nedaleko Zagrebu. Vždy dobøe naladìní a ochotní øidièi CK Valaška, kteøí nám celou dobu poskytovali dopravu a stali se takøka souèástí našeho týmu, nás vezli pøes Budapeš, kde jsme na letišti do autobusu pøibrali naše finské partnery, tedy 18 dìtí, 4 uèitele a øeditele základní školy v Oulu. Všichni spoleènì jsme v nedìli odpoledne dorazili do Veliké Ludiny, kde nás už èekalo bouølivé pøivítání uèitelù i žákù z hostitelských rodin, kde naše i finské dìti bydlely. Tato zkušenost jim dala jedineènou pøíležitost poznat kulturu a styl života lidí v jiné zemi, vyzkoušet si angliètinu v praxi a také se pøiuèit nìkterá chorvatská a finská slovíèka. Ve škole žáci pracovali na workshopech na rùzná témata: stavìly se tradièní døevìné domky jednotlivých zemí, získávaly se poznatky o Chorvatsku a všech na projektu zúèastnìných jazycích, žáci také tvoøili multijazykový slovník pojmù spojených s workshopy, vytváøeli domácí mìsíèkové mastièky, èaje, pracovali na políèku, kde sázeli i seli, a jeden workshop je seznámil i se základy podnikání a finanèní gramotnosti. Nechybìla však ani mimoškolní zábava spojená s poznáváním nových vìcí! Vedle výletu do Zagrebu nebo národního parku Lonjsko Polje, který nám pøipomínal náš skanzen, byl zlatým høebem celého pobytu zajisté výlet na Plitvická jezera, kde jsme si ohromeni pøírodní krásou zavzpomínali na Vinnetoua a již cestou jsme si prohlédli mnoho tradièních staveb v Chorvatsku. Ovšem v sobotu pøišly bolestné okamžiky louèení, plné vøelých obìtí a slz prolitých pøi opouštìní novì získaných kamarádù. Po mnohokrát proneseném hvala nebo kiitos jsme museli opustit ve Veliké Ludinì Chorvaty a v Budapešti na letišti zase Finy. Po zmizení posledního finského kufru v dáli letištního eskalátoru jsme se se slzami v oèích vydali vstøíc svému domovu, kde budeme na svoje pøátele nejen vzpomínat, ale snad s nimi i pravidelnì udržovat kontakty. Dìti se již scházejí na Skypu, Facebooku, plánují si spoleèné návštìvy a tak to má být. Když vidím radost dìtí, pøi které si ani vlastnì neuvìdomují, že se napøíklad zdokonalují v angliètinì, vím, že mise projektu byla splnìna, a doufám, že i další dva roky budou tak úspìšné. Mgr. Hana Bøoušková

9 kvìten 2015

10 kvìten 2015

11 kvìten 2015

12 kvìten 2015

13 9 ISŠ-COP si nadìlila k výroèí velký dárek Kaktusy z øíše fantazie na ZŠ a MŠ Køižná Kaktus lenoch, Kaktus zimomøivý, Kaktus seètìlý. že takové kaktusy neznáte? Existují nebo neexistují? Nevím jak v pøírodì, ale u nás ve škole ano. Vypìstovali je žáci ze speciálních tøíd a dali si na nich záležet. Podíleli se na nároèných pøípravách na bøehu øeky Beèvy, kde sbírali vhodné kameny. Následovala fáze, kdy se všechny kameny od nejmenších až po ty velké musely barvami promìnit na kaktusy. A to Šachový Mistr Valašska chodí na církevní školu V sobotu 18. dubna probìhlo ve Valašské Bystøici zakonèení nìkolikamìsíèního šachového soupeøení o titul Mistr Valašska v šachu. Šlo v poøadí o ètvrtý a zároveò poslední turnaj ze série turnajù soutìže Mistrovství mládeže Valašska, kterého se úèastnili žáci a mladí šachisté nejen ze vsetínského regionu. Soutìž byla zahájena 8. listopadu 2014 prvním turnajem ve Francovì Lhotì a pokraèovala turnaji ve Valašském Meziøíèí , Jablùnce a Valašské Bystøici. A právì do tohoto šachového boje vstoupili i nìkteøí nadaní šachisté, žáci III. a IV. tøídy z naší Základní školy Salvátor ve Valašském Meziøíèí. Jednomu z nich se však podaøilo dva turnaje vyhrát, tedy získat cenu za 1. místo, a spoleènì s umístìním v posledním turnaji na 4. místì si tak zajistit dostateèný poèet bodù nutných pro celkové 1. místo v celé soutìži a udìlení titulu Mistr Valašska v kategorii do deseti let. Tímto mladým a nejen talentovaným, ale i pracovitým a snaživým šachistou je Tomáš Kabeláè ze IV. Ve dnech dubna oslavila Integrovaná støední škola ve Valašském Meziøíèí 20. výroèí svého založení. Škola vznikla postupným slouèením 4 právních subjektù - Støedního odborného uèilištì elektrotechnického, Støedního odborného uèilištì chemického, Støedního odborného uèilištì potravináøského a Státní jazykové školy. Akce byla zahájena dnem otevøených dveøí pro bývalé zamìstnance školy i širokou veøejnost s možností úèasti pøi zasazení stromu s pamìtní deskou. Druhý den oslav zahájil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák slavnostním pøestøižením pásky nových prostor odborných uèeben, které jsou jednou z velkých investic letošního roku. Následovaly zdravice èestných hostù a pøedání prestižních ocenìní Osobnost ISŠ a Absolvent ISŠ. Po drobném obèerstvení provedl øeditel školy Mgr. Petr Pavlùsek hosty po novì zrekonstruovaných prostorách školy. Velká rekonstrukce odborných uèeben a investièní nákup technologií byly zrealizovány v rámci projektu Inovace technologií praxe z Regionálního operaèního programu Støední Morava a za penìžní podpory Zlínského kraje. Celkový objem finanèních prostøedkù èinil 28 milionù korun. Celá akce pøispìje ke zkvalitnìní výuky odborných dovedností všech žákù naší školy. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí navštívili akce k výroèí školy, a také všem, jež se podíleli na zdárném a dùstojném prùbìhu oslav, sdìlil k oslavám školy øeditel Mgr. Petr Pavlùsek. kaktusy takových druhù, jaké nejsou k vidìní nikde na svìtì. Protože pìstování trvalo nìkolik týdnù a opravdu se povedly, rozhodli jsme se je ukázat všem ostatním spolužákùm a to formou netradièní výstavy na chodbách naší školy, která potrvá celý mìsíc kvìten. Fotky jednotlivých exempláøù najdete na webových stránkách naší školy - ZŠ a MŠ Køižná. Alena Nejedlá, Mgr. Dagmar Machálková tøídy naší církevní školy. Pøejeme mu hodnì dalších úspìchù nejen na šachovnici, ale i mimo šachová pole. Bc. Radek Holman, vychovatel a vedoucí šachového kroužku kvìten 2015 Ze života meziøíèských škol Stavaøská SPEDOS tisícovka V sobotu 30. kvìtna se uskuteèní další, tentokrát již 4. roèník cyklistického závodu poøádaného stavební prùmyslovkou, který se podle nastoupaných výškových metrù v nejnároènìjší kategorii nazývá tisícovkou. Závod prokazuje narùstající oblibu a zároveò se ukazuje, že se vytvoøila již silná skupina skalních pøíznivcù této zajímavé akce. Pro letošní roèník jsme pøipravili inovaci - závodníci mohou vytvoøit tøíèlenné týmy, u nichž je podmínkou úèast alespoò jedné ženy nebo dívky. Poøadí týmù bude dáno souètem poøadí jednotlivých èlenù, vyhrává nejnižší souèet. Kromì tradiènì hodnotných cen Jaro a Žerotínka opìt v rytmu Letos už poètvrté zavítal do ZŠ Žerotínova nadšený bubeník, muzikoterapeut, lektor kurzù afro bubnování Radek Štìtkáø ze zlínské agentury Rytmus pro život. Spoleènì s Lukášem Karlíkem pøipravili pracovní dílny, ve kterých se postupnì vystøídaly témìø všechny tøídy 1. i 2. stupnì. Pod citlivým vedením dìti tvoøily rytmus pomocí djembe, chrastítek, tamburín a Ve dnech 16. a 17. dubna se v M - klubu konala tradièní soutìž v recitaci, v níž mezi sebou zápolí žáci ze škol z Valašského Meziøíèí a blízkého okolí - Krásenský zvoneèek, letos to byl už 24. roèník. V první kategorii, což jsou žáci tøetích a ètvrtých tøíd, se nám podaøilo vybojovat prvenství v soutìži týmù. Na krásném druhém místì se umístil Daniel Sváèek ze tøídy 3. A, Matyáš Hawigerz téže tøídy získal páté místo a Adéla Stanèíková, rovnìž ze 3. A, skonèila šestá. Výbornì si vedly i recitátorky ve druhé kategorii, kterou tvoøili žáci pátých a šestých tøíd. Barbora Sváèková z 5. A se umístila tøetí, Tereza Danišová ze 6. A dosáhla na 5. místo a Tereza Hanáková z 5.A skonèila na místì šestém. Dìvèata tedy skonèila na krásném druhém místì v soutìži týmù. Poslední kategorie, žáci sedmých, osmých a devátých tøíd, byla velmi vyrovnaná. Zde jsme díky Alexandrovi Veselému ze 7. A získali opìt tøetí místo. Ve stejné kategorii pøednášely i pro nejlepší závodníky a tomboly pro ty, kteøí nedosáhnou na stupnì vítìzù, jsme pøipravili hlavní cenu pro vítìze nejpoèetnìji obsazené kategorie - kameru GoPro Hero4. Samozøejmostí je obèerstvení pro všechny závodníky v cíli, letos ve formì jeleního guláše. Prvních sto pøihlášených navíc získá úèastnické trièko. Uèitelé i žáci SPŠ stavební se tìší na hojnou úèast závodníkù i fandících divákù na trati. Podrobné informace k závodu najdete na stánkách školy www. spsstavvm.cz, sekce Stavaøská tisícovka. Ing. Jindra Mikuláštíková, SPŠ stavební VM vlastního tìla. Co je smyslem této radostné rytmické aktivity? Spoleèné bubnování upevòuje sociální vztahy mezi dìtmi, rozvíjí kreativitu, nový pøístup k uèení. Touto spontánní aktivitou se dìti zbavují agresivity a zároveò se uèí naslouchat druhým i sami sobì. 22. dubna v odpoledních hodinách probìhl workshop hry na djembe. Úèastníci z øad uèitelù, žákù a veøejnosti se seznámili s rytmem západní Afriky kassasoro, který používají afriètí farmáøi k podpoøe své práce. Atmosféra tohoto rytmického tvoøení byla velmi radostná. Všichni jsme si odnášeli úsmìvné pozitivní naladìní, stejnì jako žáci po hrádkách s rytmem. Pro velký zájem a spokojenost dìtí i dospìlých budeme v této aktivitì nadále pokraèovat. Mgr. Lenka Senohrábková ZŠ Vyhlídka na Krásenském zvoneèku Adéla Šmelcerová z 8. A a Michaela Kubišová ze 7. A. Díky zmínìným tøem recitátorùm jsme se v soutìži týmù umístili na prvním místì. Všem patøí obrovská pochvala za jejich peèlivou pøípravu, která vyžaduje hodnì trpìlivosti i èasu. Do další práce pøejeme našim recitátorùm hodnì chuti, radosti a samozøejmì i úspìchù. L. Plesníková, M. Garzinová

14 10 kvìten 2015

15 11 Malí zpìváci ze ZUŠ okouzlili Vsetín kvìten 2015 Valašskomeziøíèská ZUŠ Alfréda Radoka sklízí jeden úspìch za druhým Trumpetista Roman Kandráè postoupil do celostátního kola Taneèní junioøi dvojnásobnými mistry Moravy ZUŠ Alfréda Radoka má opìt svého zástupce v celostátním kole soutìže ve høe na trubku. Ve dnech bøezna se konalo v Kromìøíži Krajské kolo soutìže dechových nástojù vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy. Robin Kandráè postoupil a dokázal, že úroveò, kterou ve høe na trubku pøedvádí, patøí v Èeské republice k opravdové špièce! Svìdèí o tom, mimo øadu jeho úspìchù, i skuteènost, že Robin letos úspìšnì složil pøijímací zkoušky na Janáèkovu konzervatoø v Ostravì. Robin Kandráè svého prvenství Studenti animace na workshopu Zuzany Bahulové Studenti Animace ZUŠ Alfréda Radoka se zúèastnili jedineèného workshopu. Zuzana Bahulová, talentovaná doktorandka animované tvorby pøedávala své zkušenosti v Muzejním a galerijním centru VM. Workshop obsahoval poutavé vyprávìní o osobních setkáních s animátorskými špièkami, stážích v Polsku, Švýcarsku a pøedevším o jejím pùsobení v prestižních studiích Pixar a Walt Disney v USA. Studium v USA mi u- možnilo prožít si svùj animátorský sen, prohlásila Bahulová. Samozøejmì nechybìla ani praktická ukázka animace. Základní umìlecká škola Alfréda Radoka uspìla v krajské soutìži. Pøípravný pìvecký sbor Stonožka, složený z nejmladších dìtí, získal nejvyšší ocenìní v soutìži Chrám i tvrz ve Vsetínì. Dalším úspìchem naší školy na této soutìži bylo krásné 2. místo pro pìvecký sbor minidizo, jež obdržel i zvláštní ocenìní poroty za pestrou dramaturgii soutìžního programu. Skvìlých umístìní v soutìži zamìøené na opìvování krásy rodného jazyka dosáhly sbory pod vedením Mgr. Evy Ježíkové. Naši mateøštinu mohou úèastníci této soutìže vyzdvihnout ve dvou kategoriích, a to v pøednesu textu a ve sborovém zpìvu. Ve 22. roèníku, konaném ve dnech dubna, se ve zpìvu pøedvedlo nìkolik pìveckých sborù. minidizo Setkání se Zuzanou Bahulovou bylo velice inspirativní. Žáci získali zajímavé podnìty, zejména o možnostech stáží a samotné animaci, uvedl Petr Hajdyla, pedagog výtvarného oboru. Stonožka Neopakovatelná atmosféra, mnoho talentù, pùsobivý pøednes a nádherný zpìv byly hlavními atributy soutìže. O to obtížnìjší byl pro porotu výbìr vítìze. Naštìstí v ní zasedli opravdoví profesionálové v oboru zpìv ve složení Dr. Ivana Kleinová, Mgr. Milan Chromík a prof. Milan Báchorek. Musím øíci, že dìtem se dnes jejich vystoupení opravdu podaøilo, uvedla ihned po vystoupení sbormistrynì vítìzného pìveckého sboru. Jsem ráda, že naši zpìváci vybojovali krásné umístìní a zúroèili tak poctivou pøípravu, spokojenì dodala Eva Ježíková. Úspìšný sbor minidizo mùžete slyšet v pátek 29. kvìtna v kinì Svìt v rámci Galakoncertu multižánrového Festivalu ZUŠ AR. v soutìži dosáhl pod vedením BcA. Aleše Kuèery, který k jeho výkonu bezprostøednì po skonèení soutìže uvedl: Robin si vybral velmi obtížnou skladbu, ale jeho výkon byl opìt na velmi vysoké úrovni. Porotu i ostatní pøihlížející zaujal zejména svým výborným projevem a bravurní technikou. Nyní bude Robin svùj muzikální talent a poctivou pøípravu prezentovat v celostátním kole soutìže žákù základních umìleckých škol v Liberci a také na Mezinárodní interpretaèní soutìži dechových nástrojù v Brnì koncem kvìtna. Kristýna Žlebková Taneèní skupinou roku v kategorii Dance Art se stali junioøi Základní umìlecké školy Alfréda Radoka! Tìm se podaøilo získat titul Mistrù Moravy na jedné z nejprestižnìjších taneèních akcí v republice. Jedná se o jedineèný ú- spìch, který se podaøil naposledy v roce 2011 skupinì D-Company, pùsobící taktéž pod meziøíèskou ZUŠkou Alfréda Radoka. Nadšení, talent, tvrdá práce a mnoho hodin intenzivního tréninku nese své (sš)skvìlým ú- spìchem ZUŠ Alfréda Radoka skonèilo Krajské kolo soutìže žákovských smyècových orchestrù. Porota poslala do celostátního klání dva orchestry za Zlínský kraj - Smyècový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka a Smyècový orchestr ZUŠ Uherské Hradištì. Dirigentka meziøíèského orchestru Helena Hrachová obdržela zvláštní ocenìní za pøíkladné vedení žákovského orchestru. Soutìž žákù základních umìleckých škol ve høe smyècových souborù a žákovských orchestrù se konala ve Valašském Meziøíèí poprvé. Úèastníci soutìže z celého Zlínského kraje - z Valašska až po Uherský Brod - velmi ocenili zejména inspirativní prostøedí meziøíèské Galerie Kaple, kde soutìž probíhala. Mezi krásnými obrazy výtvarníka Jiøího Kudìly se nesly nádherné tóny hudby Mozarta, Janáèka, Bartóka a dalších skladatelù v podání dìtských souborù a smyècových orchestrù. Atmosféra byla dokonalá a napomohla jedineèným výkonùm všech zúèastnìných. Rád bych podìkoval poøadateli soutìže ZUŠ Alfréda ovoce! Patnácti èlenùm skupiny se podaøilo navýšit úspìšný taneèní rok o vítìzství v 8. roèníku soutìže Emco Taneèní skupina roku. O kvalitì mladých taneèníkù svìdèí i skuteènost, že v letošním roce postoupili ve všech soutìžích až do celostátních kol. S choreografií Say Something profesionální lektorky Denisy Varga Vašíèkové zvládli obstát v konkurenci nejlepších týmù. Dokázali jsme porazit velmi zkušené taneèníky a propracované choreografie, potvrdila vedoucí taneèní skupiny a dodala: Jsme velmi rádi za tento velký úspìch, který je pro nás motivací k dalšímu úsilí. Porota ve Zlínì také ocenila, že junioøi pøedvedli širokou škálu taneèních stylù - klasiku, modernu, lidovky i street. Mistry Moravy nyní èeká 31. kvìtna finále Èeské republiky v Praze. Smyècový orchestr ZUŠ postupuje za Zlínsko do celostátního kola Radoka a také Mìstu Valašské Meziøíèí za to, jak úžasnì podporují kulturu ve svém mìstì, uvedl mimo jiné pøi pøedávání cen pøedseda poroty, MgA. Jiøí Pospíchal, houslový pedagog z Konzervatoøe Brno. Titul Absolutního vítìze mezi smyècovými soubory si odnesl Smyècový soubor ZUŠ Kromìøíž pod vedením Emilie Šebestíkové. Mezi žákovskými orchestry byl titul Absolutní vítìz za skvìlý výkon udìlen Smyècovému orchestru ZUŠ Uherské Hradištì pod vedením Marka Ovèáèíka. Do celostátního kola, které se koná již za mìsíc v Olomouci, byly za Zlínský kraj poslány dva orchestry - žáci z Uherského Hradištì a Smyècový orchestr ZUŠ z Valašského Meziøíèí pod vedením Heleny Hrachové.

16 12 kvìten 2015

17 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 7. kvìtna Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì Valašský špalíèek (smo)ve dnech 18. až 20. èervna se v areálu zámku Žerotínù uskuteèní již 33. roèník hudebního festivalu Valašský špalíèek, který dostal podtitul Folk & Beat Festival První novinky vypichují dva úvodní programy. Letošní festival zahájí koncert Vladimíra Mišíka, vìnovaný 40. výroèí založení skupiny Etc... V programu se objeví øada hostù, kteøí v uplynulých ètyøiceti letech patøili k sestavì Mišíkovy kapely. A protože i Valašský špalíèek má, sice ne kulaté, ale pìkné 33. výroèí, rozhodli jsme se letos úvodní program ve ètvrtek 18. èervna rozšíøit na dva samostatné koncerty. A tou druhou skupinou bude jasná volba Mòága a Žïorp, prozrazuje dramaturg festivalu Karel Prokeš. Letošní roèník nabízí øadu skvìlých èeských i zahranièních umìlcù. Jedním z hlavních zahranièních hostù pøehlídky bude britská hudební legenda The Pretty Things. Tato významná kapitola rockové historie má poèátek už v roce Od hardrocku, v nìmž excelovala v 70. letech pod køídly Led Zeppelin na jejich privátní etiketì Swan Song Records, se postupnì vracela k pùvodnímu zamìøení na nesmrtelné rhythm & blues. Ze Severního Irska pøijede do Valašského Meziøíèí Duke Special, ze Spojených státù psychedelic - experimental rocková kapela Simeon Soul Charger a z domácí scény zde uvítáme legendy beatové horeèky 60. let. Návštìvníkùm se pøedstaví napøíklad Michal Prokop & Framus Five, slovenský zaklínaè klávesových nástrojù Marian Varga nebo nejznámìjší èeský rockový houslista Jan Hrubý, který fanouškùm nabídne koncert, reflektující nové album jeho skupiny Kukulín, jejíž výjimeèné aranžérské postupy jsou inspirovány knihami J. R. R. Tolkiena. Skuteènou nostalgii, nefalšovaný stesk po èasech beatového tøeštìní však jistì pøinese pøedpùlnoèní vystoupení nestárnoucího srdcerváèe Karla Kahovce se skupinou George & Beatovens v pátek 19. èervna. Ze Slovenska pøijede bratislavská královna jazzu a rhythm & blues, zpìvaèka Silvia Josifoska, kterou èeským posluchaèùm kdysi objevil Jaromír Nohavica, a také písnièkáøka, známá pod pseudonymem Katarzia. Dalšími hosty festivalu budou napøíklad zpìvaèka a kytaristka Ami z Karibiku, americký bluesový muzikant a zpìvák David Evans, folkrockový písnièkáø Declan O Rourke z Irska, èeský písnièkáø Mirek Kemel s hercem a hudebníkem Vladimírem Javorským. Postupnì budou oznámeni další úèinkující. Samozøejmostí se zde už stala objevitelská scéna Indies Happy Trails Records. Více informací lze najít na oficiálních stránkách valasskyspalicek.kzvalmez.cz Energický mix žánrù pøedstaví Nat Osborne (smo)newyorkský písnièkáø a klavírista Nat Osborne zahraje v sobotu 30. kvìtna od 20 hodin v M-klubu, kde se svou kapelou pøedstaví neuvìøitelnì energický mix funky, soulu, jazzu, reggae a indie s atmosférou brooklynských klubù. Nat Osborne se u nás stává víc a víc známìjším a jeho koncerty jsou jedineèné. Jako host vystoupí meziøíèské uskupení The Dust. I když ještì není Natu Osbornovi tøicet, tento charismatický umìlec skládá a pùsobí v kapelách už více než patnáct let. V Indii studoval tabla, v Nové Anglii zase klasickou kompozici, písnì skládal ve Španìlsku a hrál na ulicích v Budapešti. V souèasné dobì vyprodává kluby po celém New Yorku a cestuje po Evropì a Spojených státech. Teprve debutové album The King Duke Special po dvou letech ve Valmezu. Ze Špalíèku se pøesune rovnou do Glastonbury. Simeon Soul Charger - pro mnohé vrchol loòského Špalíèku - styl se tìžko popisuje, ale vystoupení je doslova strhující. and the Clown, které vypustil na hudební trh v roce 2011, vnímá jako svùj opravdový zaèátek. Šel za svým snem a založil si kapelu s velkým zvukem, obsahujícím prvky improvizace, ale s pevným základem v odvážném písnièkáøství. Jeho kapela Nat Osborne Band mísí s lehkostí prvky rocku, popu, reggae, funku èi soulu a vytváøí tak vzrušující nový zvuk. Kapela obèas hraje ve ètyøech èlenech, kompletní obsazení však èítá èlenù sedm s tøíèlennou dechovou sekcí. Skladby Nata Osborna jsou chytré, novátorské a chytlavé. Osborn sám je pak oznaèován jako Rufus Wainwright funky. Jarní turné zahrnuje sedm mìst v Èeské republice a pøedstaví skladby z nového EP, jež vychází v tìchto dnech. Úspìšný èeský umìlec støední generace David Èerný (*1967 Praha) patøí k nejvýznamnìjším èeským výtvarníkùm uznávaným i ve svìtì. Jeho nesporné výtvarné kvality jsou nepøehlédnutelné, jelikož dokáže sarkasticky a vìcnì šokovat vytváøením kontroverzních a provokativních plastik zasazených pøevážnì do veøejného prostoru. Jeho díla vyvolávají otázky, co je považováno za pøijatelné a co naopak za urážlivé. Zároveò se vyznaèují precizním technickým provedením a i pøes svou provokativnost jsou humorné a u veøejnosti pøevážnì populární. Studoval design, pozdìji Vysokou školu umìlecko-prùmyslovou v Praze v sochaøském ateliéru Kurta Gebauera a po absolvování studií si vzdìlání obohatil rezidencí pøi PS1 a studijním programem Whitney Musea v New Yorku. David Èerný je laureátem Ceny kvìten 2015 David Èerný - persona èeského výtvarného umìní v galerii Kaple Khalif Wailin Walter na Malé scénì za oponou (smo)speciální bluesový koncert odehraje na Malé scénì za oponou kytarista a zpìvák Khalif Wailin Walter z amerického Chicaga. Originální tøaskavou smìs rhythm & blues a nové klasiky pøedstaví poprvé ve Valašském Meziøíèí a rovnou v triu se dvìma vynikajícími muzikanty. Koncert odehraje ve ètvrtek 21. kvìtna od Americký kytarista a zpìvák Khalif Wailin Walter je jedním z do budoucna nejslibnìjších pøedstavitelù nejmladší bluesové generace. Synovec slavného bluesového kytaristy Carla Weathersbyho a bývalý èlen doprovodné kapely Lonnieho Brookse se na vlastní nohy jako kapel- Fotografie Roberta Golánì v Sýpce (VÈ)Vsetínský rodák Robert Goláò se vìnuje fotografii od roku 1993 a pro jeho tvorbu jsou charakteristické cykly dokumentárních fotografií se sociální tématikou focené na analog. Klasická èernobílá fotografie až èasosbìrného charakteru zachycuje pøedevším obrazové výpovìdi jedincù. Mùžeme z nich vyèíst emoce, lidský pøíbìh èi jen prostou pomíjivost a nenávratnost jedineèného okamžiku. Do povìdomí veøejnosti vstoupil projektem Romské cesty, ve kterém upøímným a nepøikrášleným zpùsobem zachycuje život Romù v osadách na Slovensku, èi dnes již neexistujícím pavlaèovém domì ve Vsetínì. Od roku 2011 je jeho hlavním tématem fotografický cyklus Starousedlíci, který vypráví osudové pøíbìhy obyvatelù osamocených valašských horských obydlí. Výstava konèí Jindøicha Chalupeckého a získal grant Nadace Pollocka Krasnera. Do povìdomí ho dostalo hlavnì pøetøení smíchovského tanku na rùžovo, plastika Kùò v Lucernì, Miminka na Žižkovské vìži, Entropa èi anglický patrový autobus v podobì atleta. Je aktivní jako filmový výtvarník a herec napøíklad filmy Knoflíkáøi a Rok ïábla, také divadelní scénograf a stojí za vznikem multikulturního prostoru Meet Factory na Smíchovì. Výstava potrvá do 10. èervence. MgA. Vlasta Èervenková ník postavil po nástupu nového století, kdy zaèal pracovat na vlastním výrazu, který je ovlivnìn bluesovými klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem Collinsem. Walterùv styl zpìvu má ovšem blíže k neworleanskému rhythm n blues, èímž vzniká originální tøaskavá smìs, schopná oslovit rùzné typy posluchaèù. Koncertoval na øadì významných bluesových festivalù vèetnì toho nejprestižnìjšího, chicagského. V roce 2008 byl též hlavní hvìzdou šumperského Blues Alive. Jeho trio doplní dva vynikající muzikanti, a to baskytarista Daniel Hopf a bubeník Felix Krüppel.

18 14 kvìten 2015

19 15 kvìten 2015 Sportovci ze Salvátoru opìt úspìšní! Ve Zlínì jsme se nakonec neutopili Velké nadìje se upíraly k fotbalistùm z II. stupnì (kategorie starších žákù), kteøí po vítìzství v okrskovém i okresním kole mìli možnost pomìøit své síly v krajském finále, které se uskuteènilo zaèátkem kvìtna v Kromìøíži. A je tøeba øíct, že kluci nezklamali, naopak sahali dokonce po vítìzství v celém turnaji, když v rozhodujícím zápase s domácími fotbalisty vedli ještì 10 minut pøed koncem 3:0. Bohužel, jak to tak nìkdy ve sportu bývá, došlo k obratu a koneèná prohra 3:4 nás odsunula na 2. místo. Pøed turnajem bychom tohle umístìní urèitì brali, nicménì po skonèení zavládlo v mužstvu zklamání, vždy jsme tìsnì pøišli o možnost zahrát si o celostátní finále. Pøesto se jedná o skvìlý výsledek a èasem toto umístìní vyzní jako velký sportovní úspìch naší malé školy. Chtìl bych podìkovat všem klukùm za skvìlou reprezentaci naší školy, zvláš žákùm deváté tøídy, pro které to byl poslední turnaj za naši školu a kteøí mìli ohromný podíl nejen na tomto, ale na vìtšinì sportovních úspìchù školy. Mgr. Norbert Škoròa Nahoøe zleva: Michal Lípový, Martin Bártek, Šimon Vrána, Tomáš Denk, Radek Štefka, Samuel Boøuta, Vojta Fuksa, Jonáš Vrána, Adam Škoròa, Honza Koøístka Pøehled nejprodávanìjších knih 1. Policie, Nesbo J. 2. Kouzlo všednosti, Keleová - Vasilková T. 3. Bílá žena, Woodová B. 4. Pøíliš mnoho Kateøin, Green J. 5. Století 3: Hranice vìènosti,follet K. Knižní novinky: Policie - kdo se mstí policejnímu sboru a jaký má motiv?, Nesbo J. Levnì a chutnì - nová kuchaøka volnì navazující na Vaøíme s Láïou Hruškou Klid pøed bouøí - dva prùvodci divoèinou spoleènì èelí rozzuøené šelmì a nevyzpytatelnému vrahovi, Howard L. Toulavá kamera 20 - další díl úspìšných toulek po vlastech èeských Grilování dalších moderních grilovacích receptù, Pohlreich Z. ZŠ a MŠ Køižná se zúèastnila plaveckých závodù ve Zlínì. Mnozí ze závodníkù naší školy jeli do krajského mìsta poprvé. V prvním bøeznovém týdnu se zde konalo už tradièní setkání chlapcù a dívek základních škol praktických a speciálních. Závodilo se v nìkolika vìkových kategoriích, protože celá soutìž byla vypsána pro žáky ètvrtých až devátých tøíd. Je jasné, že mladší plavali 25metrové vzdálenosti, starší pak vzdálenosti 50metrové. Na závìr velmi zdaøilého klání pak zástupci jednotlivých škol plavali štafety 4x25metrù. Jak naši žáci uspìli? Dá se øíci, že opìt jako v loòském roce výbornì. Nejlepším naším borcem byl Tomáš Hradil z 6. tøídy. Diplomy a medaile si však odvezli také Denisa Borýsková, Karolína Tomaštíková, Patrik Velèovský, Vendula Gutová a Honza Èíž. Ani ostatní naši zástupci nezklamali. Soutìž byla vzornì pøipravena Plaveckou školou Zlín a praktickou školou. 9. dubna se žáci naší školy zúèastnili Velikonoèního turnaje v badmintonu jednotlivcù v Rùžïce. Tøicet mladých badmintonistù se utkalo ve tøech vìkových kategorií. Žáci tøetí až páté tøídy, žáci šesté a sedmé tøídy a osmáci a devátáci, zvláš dívky a chlapci. Nejstarší kategorii, kde se pøedstavilo devìt chlapcù vyhrál Michal Hlavica ze 7.A, Šafáøka se mùže chlubit skvìlými výkony Michaela Bílého z 5. tøídy. Pojïme se vrátit v èase, kdy probíhaly lyžaøské závody s ÈT 4 na Vrchol. Michael je velmi úspìšný a nadìjný lyžaø. 28. února se zúèastnil lyžaøských závodù na Bílé, kde se v kategorii dìti 9-12 let stal absolutním vítìzem. Mimoto vyhrál také rodinný závod, který ovládli se svým tatínkem Pøemkem Bílým, loòským vítìzem mužské kategorie. Zde opravdu platí: Bílým prostì Bílá patøí! Na závìr zdaøilé akce obdrželi všichni upomínkové pøedmìty (èepice, šátky ). Zhruba po pìti hodinách se naši plavci se svými vedoucími vydali unaveni ale spokojeni smìrem Valašské Meziøíèí. Mgr. Jaromír Chytil, spec. ped. ZŠ Šafaøíkova vybojovala dvì první místa v badmintonu Vítìzstvím ve své kategorii si Michael zajistil postup do celostátního závodu, který se konal ve Špindlerovì Mlýnì první jarní den. Zde obhajoval své již loòské prvenství, nezklamal a opìt zvítìzil! V kategorii 9-12 let patøí náš žák k lyžaøské špièce. Jeho talent a odhodlání pøedstavila i televize ÈT24. Michaelovi pøejeme mnoho dalších lyžaøských úspìchù i v dalších letech. Myslím, že nám má ještì co ukázat. Držíme palce a jsme na nìj právem pyšní. Mgr. Zdenka Doèkalová Skvìlé pøedstavení žákù v I. florbalové lize který i pøesto, že vìkem nepatøil mezi nejstarší, si pøál nastoupit v této nejprestižnìjší kategorii. Mezi šestými a sedmými roèníky zvítìzil Adam Marek ze 7.B. Do turnaje zasáhl také Václav Michna (6. místo) a Josef Šafáø (9. místo). Chlapcùm blahopøejeme a pøejeme mnoho dalších sportovních úspìchù v tomto krásném sportu. Michael Bílý pokoøil nejen Bílou V pondìlí 23. bøezna se uskuteènilo ve Vsetínì v hale Na Lapaèi závìreèné kolo I. florbalové ligy žákù základních škol. V pøedchozích tøech turnajích jsme si vedli výbornì a èekal nás souboj o celkové druhé místo se ZŠ Hoš álková. Pøed tímto zápasem nás èekala ještì dvì utkání. Ta naši kluci zvládli skvìle, když nejprve zdolali žáky ze ZŠ Ohrada Vsetín po výsledku 4:0 a poté si poradili i se ZŠ Jablùnka pomìrem 3:0. Poté již došlo na pøímý souboj o celkové druhé místo v soutìži. I když se naši kluci opìt prezentovali výborným výkonem, bohužel to nestaèilo na skvìle hrající žáky ze ZŠ Hoš álková. Ve velmi kvalitním utkání jsme nakonec podlehli 1:3. Chu jsme si spravili alespoò v závìreèném zápase, v nìmž jsme rozstøíleli ZŠ Sychrov Vsetín v pomìru 10:0. Naši úvodní sezónu v první lize musím hodnotit pouze kladnì. V konkurenci osmi týmù jsme jako nováèek obsadili nádherné tøetí místo a po celou dobu jsme pøedvádìli velmi dobré a stabilní výkony. Celkem jsme získali 31 bodù (10 výher, 1 remíza a 3 porážky) pøi skóre 52:21. Navíc se Tomáš Andris z 9.A stal vítìzem kanadského bodování celé soutìže s bilancí 14 utkání/41 bodù (19 branek, 22 asistencí). Každý z klukù obdržel na závìr bronzovou medaili a do školy jsme dovezli nádherný velký pohár za tøetí místo. Sestava: Josef Šafáø, Ondøej Støílkabrankáøi, Lukáš Gerža, David Majštiník, Jirka Podzemný, Libor Kamas, Daniel Bílý, Jakub Rudolecký, Zdeòa Vilém a Tomáš Andris. Všem klukùm dìkujeme za vynikající reprezentaci školy a vìøím, že v další sezonì se nám bude daøit podobnì. Mgr. Tomáš Bròovják

20 16 kvìten 2015

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více