Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT EUR. Dividendové podíly AT EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR"

Transkript

1 Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat příslušné národní zákony. Údaje odpovídají aktuální právní úpravě. Dividendové podíly AT EUR Kapitalizační podíly AT EUR A. Údaje pro daňové přiznání a ostatní údaje pro finanční úřady. 1. Podíly na soukromém majetku a) Příjmy fondu jsou v případě existence opčního prohlášení konečně zdaněny v plné výši srážkou daně z kapitálových příjmů, zanesení do daňového přiznání není vyžadováno. Je však třeba dbát bodů 1b) až 1f) týkajících se započítání, resp. vrácení srážkových daní. b) Pokud nebylo podáno opční prohlášení: 0,0001 0,0001 Příjmy z kapitálového majetku, které nepodléhají srážkové dani: c) Při nízké sazbě daně z příjmu by měly být za účelem (částečného) vrácení daně z kapitálových výnosů do daňového přiznání zaneseny níže uvedené obnosy: (1) příjmy z kapitálových investic podléhajících konečnému zdanění ve výši plné daňové sazby: hodnoty uvedené na účtu cenných papírů s opčním prohlášením: 0,1209 0,1293 hodnoty uvedené na účtu cenných papírů bez opčního prohlášení: (2) 0,1208 0,1292 příjmy z kapitálových investic podléhajících konečnému zdanění ve 0,0086 0,0091 výši poloviční daňové sazby: daň z kapitálového příjmu, pokud připadá na kapitálové příjmy podléhající konečnému zdanění: hodnoty uvedené na účtu cenných papírů s opčním prohlášením: 0,0288 0,0387 hodnoty uvedené na účtu cenných papírů bez opčního prohlášení: 0,0288 0,0387 d) Nárok podle Dohody o zamezení dvojího zdanění na (částečné) započítání zahraniční srážkové daně na rakouskou daň z příjmu, resp. na její náhradu: Viz bod 11 v kap. B e) Příjmy osvobozené od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (detailní informace viz kap. B): nárok na započtení, resp. vrácení sražené daně z kapitálového příjmu z příjmů osvobozených od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění: f) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční správy požadovány zpět: Viz bod 11 v kap. B 0,0049 0,0052 0,0012 0,0013 g) Hodnota dědické daně: hodnoty uvedené na účtu cenných papírů s opčním prohlášením: - - hodnoty uvedené na účtu cenných papírů bez opčního prohlášení: Podíly na podnikovém majetku fyzických osob nebo společností (např. veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) a) Příjmy fondu jsou v případě existence opčního prohlášení konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů; zdanit se musí pouze příjmy z majetku v níže uvedené výši: (3) Je však třeba dbát bodů 2c) až 2f) týkajících se započítání, resp. vrácení srážkových daní. 0,1751 0,1169

2 b) Pokud nebylo podáno opční prohlášení: místo obnosu uvedeného v bodě a) je třeba daňově zohlednit příjmy z kapitálového majetku, které nepodléhají žádné srážce daně: c) Při nízké sazbě daně z příjmu by měly být nehledě na konečné zdanění za účelem (částečného) vrácení daně z kapitálových výnosů do daňového přiznání zaneseny: (4) místo částek uvedených v bodě a) (s opčním prohlášením), resp. v 0,1752 0,1170 0,3046 0,2553 bodě b) (bez opčního prohlášení) jsou při zdanění zohledněny: v tom jsou obsaženy: příjmy dle 37 zákona o dani z příjmu fyzických osob, na které je aplikována poloviční daňová sazba: 0,0086 0,0091 započítaná daň z kapitálového příjmu: pro účet cenných papírů s opčním prohlášením (5): 0,0288 0,0387 pro účet cenných papírů bez opčního prohlášení (5): 0,0288 0,0387 d) Nárok podle Dohody o zamezení dvojího zdanění na (částečné) započtení zahraniční srážkové daně na rakouskou daň z příjmu, resp. na její náhradu: Viz bod 11 kap. B e) Příjmy osvobozené od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění Nárok na započtení, resp. vrácení sražené daně z kapitálového příjmu z příjmů osvobozených od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění f) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční správy požadovány zpět: Viz bod 11 kap. B 0,0049 0,0052 0,0012 0, Podíly na majetku kapitálových společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným) (6) a) Přírůstky: výplata podílu 0,2000 0,0000 řádný hospodářský výsledek fondu 0,0000 0,1435 zahraniční srážkové daně ze zahraničních příjmů: 0,0001 0,0001 tuzemská daň z kapitálových příjmů z tuzemských příjmů z dividend: 0,0000 0,0000 řádné příjmy zahraničních podfondů odpovídající dividendám: 0,0000 0,0000 majetkové zisky zahraničních podfondů odpovídající dividendám: 0,1094 0,1169 zisky ze zhodnocení nemovitostních fondů podléhající zdanění (80 %): 0,0000 0,0000 vyrovnání výnosů ze zahraničních příjmů z dividend: 0,0000 0,0000 b) Odpočty: výnosy z účastí podle 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických 0,0000 0,0000 osob: příjmy osvobozené od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění 0,0049 0,0052 (detailní informace viz odstavec B.): výnosy z nemovitostních fondů zdaněné v předchozích letech: 0,0000 0,0000 vyrovnání výnosu ze zahraničních příjmů z dividend: 0,0000 0,0000 c) Daň z tuzemského kapitálového příjmu započitatelná na daň z příjmu 0,0300 0,0400 právnických osob: (7) (Upozornění: započtení daně z kapitálového příjmu je možné pouze tehdy, když byla tato daň sražena a odvedena finančnímu úřadu.) Z toho jednoznačně započitatelná: Daň z kapitálových příjmů z 0,0000 0,0000 tuzemských příjmů z dividend: d) Nárok podle Dohody o zamezení dvojího zdanění na (částečné) 0,0001 0,0001 započtení, resp. vrácení zahraniční srážkové daně na rakouskou daň z příjmu právnických osob: (Detailní informace je možné najít v bodě 11 kap. B) V této souvislosti je třeba v daňovém přiznání uvést: zahraniční příjmy, které jsou zdanitelné v Rakousku: 0,0086 0,0091 e) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční

3 správy požadovány zpět: Viz bod 11 kap. B 4. Podíly na majetku soukromých nadací a) Průběžné zdanění dle 13 odst. 3 zákona o dani z příjmu právnických osob: příjmy dle 13 odst. 3 bod 1 zákona o dani z příjmu právnických osob: 0,1209 0,1293 b) Nárok na náhradu daně z kapitálových příjmů z tuzemských výnosů z 0,0000 0,0000 účastí: c) Nárok na započtení srážkové daně sražené v zahraničí z dluhopisů a fondů podle Dohody o zamezení dvojího zdanění: 0,0001 0,0001 d) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční správy požadovány zpět: Viz bod 11 v kap. B 1) Pokud je sražená daň z kapitálového příjmu vyšší než (řádná) daň z příjmu, odpadá majiteli podílu povinnost uhradit daň z odpovídajících příjmů. 2) Navíc k obnosu uvedenému v bodě 1. b). 3) Pro účely daňového přiznání musí být výplaty dividend, resp. příjmy fondu odpovídající dividendám, pokud byly zohledněny při výpočtu provozního zisku / ztráty, z výpočtu vypuštěny a nahrazeny zde uvedeným zdanitelným obnosem. 4) Pokud je sražená daň z kapitálového příjmu vyšší než (řádná) daň z příjmu, odpadá majiteli podílu povinnost uhradit daň z odpovídajících příjmu. 5) Pokud s ohledem na chybějící prohlášení pro účet cenných papírů osvobozený od daně z kapitálových výnosů z přírůstku majetku dojde k odpočtu daně z kapitálových výnosů, ačkoliv tento účet cenných papírů jako provozní účet cenných papírů je osvobozen od daně z kapitálových výnosů z přírůstku majetku, může být tato daň z kapitálových výnosů může být od finančního úřadu dodatečně požadována zpět (viz též bod 16 v kap. B). Tato možnost existuje i tehdy, když se jinak vzhledem k daňové náhradě nepožaduje zpět daň z kapitálových výnosů. 6) Zde jsou v bodě a) (Přírůstky) a b) (Odpočty) uvedeny veškeré částky, které je třeba zohlednit v daňovém přiznání kapitálové společnosti z hospodářského výsledku fondu. Pokud jsou zde v bodě Přírůstky obsaženy částky uvedené v bilančním výsledku kapitálové společnosti, čímž se objevují v daňovém přiznání na jiném místě (což je obvykle případ výplaty dividend), nejsou tyto částky v daňovém přiznání zohledňovány. 7) Na základě prohlášení o osvobození od daně podle 94 bod 5 zákona o dani z příjmu fyzických osob není u většiny kapitálových společností provedena srážka daně z kapitálových příjmů bankou vedoucí účet cenných papírů a ani její odvod finančnímu úřadu a není tedy povoleno žádné započtení. Pokud připadá zde uvedená částka započitatelné daně z kapitálových příjmů na tuzemskou daň z kapitálových výnosů na tuzemské příjmy z dividend (viz částka výše v bodě a) (Přírůstky)), je tato částka jednoznačně započitatelná.

4 Přehled zdanění dividendového podílu fondu Success absolute Všechny číselné údaje se vztahují na podíly v oběhu ke dni účetní závěrky a na tuzemské investory, kteří podléhají neomezenému zdanění. Investoři se sídlem, bydlištěm nebo obvyklým pobytem mimo Rakousko musí dodržovat příslušné národní zákony. Obchodní rok: až Výplata podílů: ISIN: AT Soukromí investoři Institucionální investoři Soukromé nadace Fyzické osoby (rovněž v.o.s., k.s. V rámci příjmů z apod.) Právnické kapitálového s opcí bez opce s opcí bez opce osoby majetku EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Výplata podílu před odpočtem daně 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 z kapitálových výnosů II a III 2. S připočtením: a) sražené tuzemské a zahraniční 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 srážkové daně (1) b) zdanitelné řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám c) zdanitelné mimořádné výnosy 0,0000 0,0000 0,1094 0,1094 0,1094 0,0000 zahraničních podfondů odpovídající dividendám d) zdanitelné zisky z majetku (20 %) e) zdanitelné výnosy nemovitostním fondů (80 %) 3. Výnos 0,2001 0,2001 0,3095 0,3095 0,3095 0, Po odečtení: a) vrácená zahraniční srážková daň z minulých let b) úrokové výnosy nezdaňované podle 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 Dohody o zamezení dvojího zdanění (2) c) dividendy nezdaňované podle Dohody o zamezení dvojího zdanění d) Nezdaněno dle 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) e) Nezdaněno dle 13 odst. 2 zákona o 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0086 dani z příjmu právnických osob (zahraniční dividendy) (3) f) Daňové neutrální vyrovnání výnosů z dividend g) Výnosy z nemovitostních fondů zdaněné v předchozích letech h) Nezdaněné vyplacené zisky z majetku 0,0657 0,0657 0,0000 0,0000 0,0000 0,0657

5 i) výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám obsažené v dividendách 5. Zbývající výnos 0,1295 0,1295 0,3046 0,3046 0,3046 0, Z toho konečně zdaněno 0,1295 0,1294 0,1295 0,1294 0,0000 0, Zdanitelné příjmy (4) 0,0000 0,0001 0,1751 0,1752 0,3046 0, Početní hodnota na konci 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 obchodního roku 9. Hodnota dědické daně - - Detailní údaje 10. Zahraniční příjmy, které jsou zdanitelné v Rakousku (5) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0086 0, Z daní odvedených v zahraničí jsou z důvodu zamezení dvojímu zdanění: a) započitatelné (včetně fiktivní daně, detaily viz bod 18a)) (6) (7) (8) (9) z akcií (dividendy) z dluhopisů (úroky) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 z fondů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 b) vratné (detaily viz bod 18b)) (9) (10) z akcií (dividendy) (bez zohlednění daňového dobropisu) z dluhopisů (úroky) z fondů celkem c) nezapočitatelné a nevratné (detaily viz bod 18c)) 12. Výnosy z účastí 37 odst. 4 zákona o dani z příjmu fyzických osob, resp. 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) (11) 13. Výnosy, které podléhají srážce tuzemské daně z kapitálových příjmů (12) a) úroky, kromě výnosů podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (13) (14) 0,1209 0,1208 0,1209 0,1208 0,1208 0,1209 b) úroky nezdanitelné podle Dohody o 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 zamezení dvojího zdanění c) zahraniční dividendy (5) (13) 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 d) dividendy zahraničních podfondů (13) (14) e) řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) f) výnosy nemovitostních fondů (13) (14) g) zisky ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) (13) (14) h) mimořádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) i) zisky z majetku (20 %) (13) (14) 14. Rakouská daň z kapitálových příjmů I (z tuzemských dividend)

6 15. Rakouská daň z kapitálových příjmů II z (12) a) úroků, kromě výnosů podle Dohody 0,0302 0,0302 0,0302 0,0302 0,0302 0,0302 o zamezení dvojího zdanění b) úroků nezdanitelných podle Dohody 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 o zamezení dvojího zdanění (2) c) zahraničních dividend 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 d) dividend zahraničních podfondů e) řádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám f) výnosů nemovitostních fondů g) zisků ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) Rakouská daň z kapitálových příjmů 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 II (celkem), zaokrouhleno 16. Rakouská daň z kapitálových příjmů III z h) mimořádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám i) zisků z majetku Rakouská daň z kapitálových příjmů III (celkem), zaokrouhleno 17. Rakouská daň z kapitálových 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 příjmů II a III (celkem) 18a) K bodu 11a): započitatelné zahraniční daně Z akcií celkem Z polských dluhopisů 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z dluhopisů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z fondů celkem 18b) K bodu 11b): vratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem Z fondů celkem 18c) K bodu 11c): nezapočitatelné a nevratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem 19. Údaje ke srážkové dani EU (relevantní pro osoby, které nejsou neomezenými daňovými poplatníky) a) Úrokový výnos, který podléhá srážkové dani EU 0,1258 0,1258 0,1258 0,1258 0,1258 0,1258 b) Srážková daň EU 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211 (1) Částka ve výši 0,00 byla neutralizována převisem nákladů. (2) Soukromí investoři mohou dle 240 odst. 3 spolkového daňového řádu podat u příslušného finančního úřadu žádost o vrácení daně z kapitálových příjmů nebo ji uplatnit při zdanění u daně z příjmů fyzických osob. U institucionálních investorů dochází k osvobození od daně a v souvislosti s tím i k zápočtu daně z kapitálových příjmů na daň z příjmu právnických / fyzických osob při zdanění. (3) Pokud nedochází k daňové úlevě na základě Dohody o zamezení dvojího zdanění, tzn. k započtení srážkové daně (v opačném případě se uplatní plná daňová sazba). (4) Tato částka podléhá u soukromých nadací průběžnému zdanění.

7 (5) U soukromých nadací jsou zdanitelné (plnou daňovou sazbou) pouze tehdy, pokud je nárokována daňová úleva na základe Dohody o zamezení dvojího zdanění. (6) Částka fiktivně započitatelná podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (fiktivní daň) může být uplatněna pouze při zdanění. (7) Pro soukromé investory a institucionální investory - fyzické osoby v zásadě irelevantní, neboť zahraniční dividendy jsou konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (při přímém uplatnění Dohody o zamezení dvojího zdanění) mohou být tyto částky započteny při zdanění a daň z kapitálových příjmů vrácena. (8) Započtená částka nesmí být vyšší než rakouská daň z příjmu fyzických / právnických osob, která připadá na příslušné kapitálové příjmy, přičemž je třeba zohlednit i zdroje příjmů mimo fond. (9) Sražené daně jsou započitatelné / vratné pouze u majitelů podílů, kteří vlastní certifikáty v den účetní závěrky. (10) Odpovídající Dohody o zamezení dvojího zdanění umožňují na žádost vrácení srážkové daně odvedené v určitém státě, pokud nemůže být tato daň započtena. Žádost o vrácení musí podat příslušný majitel podílu. Potřebné formuláře lze získat na finančním úřadě města Bruck Eisenstadt Oberwart. (11) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy z účastí konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu byla nižší daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky na žádost zdaněny průměrnou daňovou sazbou a daň z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (12) Odpadá u institucionálních investorů - právnických osob při předložení prohlášení o osvobození od daně z kapitálových příjmů dle 94 bod 5 zákona o dani z příjmů fyzických osob z roku Pokud nebylo prohlášení předloženo, lze daň z kapitálových příjmů započítat na daň z příjmu fyzických / právnických osob. (13) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů II. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu nižší než daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky zdaněny a daně z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (14) U soukromých nadací podléhají tyto částky průběžnému zdanění (včetně části úroků, u nichž se nadace v důsledku chybějící právní úpravy nemůže rozhodnout pro srážku daně z kapitálových příjmů).

8 Přehled zdanění kapitalizačního podílu fondu Success absolute Všechny číselné údaje se vztahují na podíly v oběhu ke dni účetní závěrky a na tuzemské investory, kteří podléhají neomezenému zdanění. Investoři se sídlem, bydlištěm nebo obvyklým pobytem mimo Rakousko musí dodržovat příslušné národní zákony. Obchodní rok: až Výplata podílů: ISIN: AT Soukromí investoři Institucionální investoři Soukromé nadace Fyzické osoby (rovněž v.o.s., k.s. V rámci příjmů z apod.) Právnické kapitálového s opcí bez opce s opcí bez opce osoby majetku EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Výplata podílu před odpočtem daně 0,1435 0,1435 0,1435 0,1435 0,1435 0,1435 z kapitálových výnosů II a III 2. S připočtením: a) sražené tuzemské a zahraniční 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 srážkové daně (1) b) zdanitelné řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám c) zdanitelné mimořádné výnosy 0,0000 0,0000 0,1169 0,1169 0,1169 0,0000 zahraničních podfondů odpovídající dividendám d) zdanitelné zisky z majetku (20 %) e) zdanitelné výnosy nemovitostním fondů (80 %) 3. Výnos 0,1436 0,1436 0,2605 0,2605 0,2605 0, Po odečtení: a) vrácená zahraniční srážková daň z minulých let b) úrokové výnosy nezdaňované podle 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 Dohody o zamezení dvojího zdanění (2) c) dividendy nezdaňované podle Dohody o zamezení dvojího zdanění d) Nezdaněno dle 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) e) Nezdaněno dle 13 odst. 2 zákona o 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 dani z příjmu právnických osob (zahraniční dividendy) (3) f) Daňové neutrální vyrovnání výnosů z dividend g) Výnosy z nemovitostních fondů zdaněné v předchozích letech 5. Zbývající výnos 0,1384 0,1384 0,2553 0,2553 0,2553 0, Z toho konečně zdaněno 0,1384 0,1383 0,1384 0,1383 0,0000 0,0000

9 7. Zdanitelné příjmy (4) 0,0000 0,0001 0,1169 0,1170 0,2553 0, Početní hodnota na konci 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 obchodního roku 9. Hodnota dědické daně - - Detailní údaje 10. Zahraniční příjmy, které jsou 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 0,0091 zdanitelné v Rakousku (5) 11. Z daní odvedených v zahraničí jsou z důvodu zamezení dvojímu zdanění: a) započitatelné (včetně fiktivní daně, detaily viz bod 18a)) (6) (7) (8) (9) z akcií (dividendy) z dluhopisů (úroky) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 z fondů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 b) vratné (detaily viz bod 18b)) (9) (10) z akcií (dividendy) (bez zohlednění daňového dobropisu) z dluhopisů (úroky) z fondů celkem c) nezapočitatelné a nevratné (detaily viz bod 18c)) (9) 12. Výnosy z účastí 37 odst. 4 zákona o dani z příjmu fyzických osob, resp. 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) (11) 13. Výnosy, které podléhají srážce tuzemské daně z kapitálových příjmů (12) a) úroky, kromě výnosů podle Dohody 0,1293 0,1292 0,1293 0,1292 0,1292 0,1293 o zamezení dvojího zdanění (13) (14) b) úroky nezdanitelné podle Dohody o 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 zamezení dvojího zdanění c) zahraniční dividendy (5) (13) 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 d) dividendy zahraničních podfondů (13) (14) e) řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) f) výnosy nemovitostních fondů (13) (14) g) zisky ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) (13) (14) h) mimořádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) i) zisky z majetku (20 %) (13) (14) 14. Rakouská daň z kapitálových příjmů I (z tuzemských dividend) 15. Rakouská daň z kapitálových příjmů II z (12) a) úroků, kromě výnosů podle Dohody 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 o zamezení dvojího zdanění b) úroků nezdanitelných podle Dohody 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013

10 o zamezení dvojího zdanění (2) c) zahraničních dividend 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 d) dividend zahraničních podfondů e) řádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám f) výnosů nemovitostních fondů g) zisků ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) Rakouská daň z kapitálových příjmů 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 II (celkem), zaokrouhleno 16. Rakouská daň z kapitálových příjmů III z h) mimořádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám i) zisků z majetku Rakouská daň z kapitálových příjmů III (celkem), zaokrouhleno 17. Rakouská daň z kapitálových 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 příjmů II a III (celkem) 18a) K bodu 11a): započitatelné zahraniční daně Z akcií celkem Z polských dluhopisů 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z dluhopisů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z fondů celkem 18b) K bodu 11b): vratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem Z fondů celkem 18c) K bodu 11c): nezapočitatelné a nevratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem 19. Údaje ke srážkové dani EU (relevantní pro osoby, které nejsou neomezenými daňovými poplatníky) a) Úrokový výnos, který podléhá srážkové dani EU 0,3192 0,3192 0,3192 0,3192 0,3192 0,3192 b) Srážková daň EU 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 (1) Částka ve výši 0,00 byla neutralizována převisem nákladů. (2) Soukromí investoři mohou dle 240 odst. 3 spolkového daňového řádu podat u příslušného finančního úřadu žádost o vrácení daně z kapitálových příjmů nebo ji uplatnit při zdanění u daně z příjmů fyzických osob. U institucionálních investorů dochází k osvobození od daně a v souvislosti s tím i k zápočtu daně z kapitálových příjmů na daň z příjmu právnických / fyzických osob při zdanění. (3) Pokud nedochází k daňové úlevě na základě Dohody o zamezení dvojího zdanění, tzn. k započtení srážkové daně (v opačném případě se uplatní plná daňová sazba). (4) Tato částka podléhá u soukromých nadací průběžnému zdanění. (5) U soukromých nadací jsou zdanitelné (plnou daňovou sazbou) pouze tehdy, pokud je nárokována daňová úleva na základe Dohody o zamezení dvojího zdanění. (6) Částka fiktivně započitatelná podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (fiktivní daň) může být uplatněna pouze při zdanění. (7) Pro soukromé investory a institucionální investory - fyzické osoby v zásadě irelevantní, neboť zahraniční dividendy jsou konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (při přímém uplatnění

11 Dohody o zamezení dvojího zdanění) mohou být tyto částky započteny při zdanění a daň z kapitálových příjmů vrácena. (8) Započtená částka nesmí být vyšší než rakouská daň z příjmu fyzických / právnických osob, která připadá na příslušné kapitálové příjmy, přičemž je třeba zohlednit i zdroje příjmů mimo fond. (9) Sražené daně jsou započitatelné / vratné pouze u majitelů podílů, kteří vlastní certifikáty v den účetní závěrky. (10) Odpovídající Dohody o zamezení dvojího zdanění umožňují na žádost vrácení srážkové daně odvedené v určitém státě, pokud nemůže být tato daň započtena. Žádost o vrácení musí podat příslušný majitel podílu. Potřebné formuláře lze získat na finančním úřadě města Bruck Eisenstadt Oberwart. (11) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy z účastí konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu byla nižší daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky na žádost zdaněny průměrnou daňovou sazbou a daň z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (12) Odpadá u institucionálních investorů - právnických osob při předložení prohlášení o osvobození od daně z kapitálových příjmů dle 94 bod 5 zákona o dani z příjmů fyzických osob z roku Pokud nebylo prohlášení předloženo, lze daň z kapitálových příjmů započítat na daň z příjmu fyzických / právnických osob. (13) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů II. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu nižší než daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky zdaněny a daně z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (14) U soukromých nadací podléhají tyto částky průběžnému zdanění (včetně části úroků, u nichž se nadace v důsledku chybějící právní úpravy nemůže rozhodnout pro srážku daně z kapitálových příjmů).

Obsah. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1

Obsah. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1 PX-Index-Fonds VÝROČNÍ ZPRÁVA ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 Obsah. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2 Vývoj na mezinárodních

Více

FinanzOnline, naše služby pro Vás!

FinanzOnline, naše služby pro Vás! Finančnímu úřadu FinanzOnline, naše služby pro Vás! 2012 Podací značka www.bmf.gv.at E1kv-2012-1 Tento tiskopis je zpracováván strojově, proto ho vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výhradně černou

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí.

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí. Mezinárodní zdanění 1. Úvod... 1 2. Mezinárodní dvojí zdanění... 1 3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění... 2 4. Typová struktura smlouvy... 3 5. Přehled ustanovení smlouvy... 3 6. Vyloučení dvojího zdanění

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

BigBoard Praha, a.s.

BigBoard Praha, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN: CZ0003502312 1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPISŮ (dále jen Dodatek č.1 ) Tento aktualizuje

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře:

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více