Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT EUR. Dividendové podíly AT EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR"

Transkript

1 Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat příslušné národní zákony. Údaje odpovídají aktuální právní úpravě. Dividendové podíly AT EUR Kapitalizační podíly AT EUR A. Údaje pro daňové přiznání a ostatní údaje pro finanční úřady. 1. Podíly na soukromém majetku a) Příjmy fondu jsou v případě existence opčního prohlášení konečně zdaněny v plné výši srážkou daně z kapitálových příjmů, zanesení do daňového přiznání není vyžadováno. Je však třeba dbát bodů 1b) až 1f) týkajících se započítání, resp. vrácení srážkových daní. b) Pokud nebylo podáno opční prohlášení: 0,0001 0,0001 Příjmy z kapitálového majetku, které nepodléhají srážkové dani: c) Při nízké sazbě daně z příjmu by měly být za účelem (částečného) vrácení daně z kapitálových výnosů do daňového přiznání zaneseny níže uvedené obnosy: (1) příjmy z kapitálových investic podléhajících konečnému zdanění ve výši plné daňové sazby: hodnoty uvedené na účtu cenných papírů s opčním prohlášením: 0,1209 0,1293 hodnoty uvedené na účtu cenných papírů bez opčního prohlášení: (2) 0,1208 0,1292 příjmy z kapitálových investic podléhajících konečnému zdanění ve 0,0086 0,0091 výši poloviční daňové sazby: daň z kapitálového příjmu, pokud připadá na kapitálové příjmy podléhající konečnému zdanění: hodnoty uvedené na účtu cenných papírů s opčním prohlášením: 0,0288 0,0387 hodnoty uvedené na účtu cenných papírů bez opčního prohlášení: 0,0288 0,0387 d) Nárok podle Dohody o zamezení dvojího zdanění na (částečné) započítání zahraniční srážkové daně na rakouskou daň z příjmu, resp. na její náhradu: Viz bod 11 v kap. B e) Příjmy osvobozené od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (detailní informace viz kap. B): nárok na započtení, resp. vrácení sražené daně z kapitálového příjmu z příjmů osvobozených od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění: f) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční správy požadovány zpět: Viz bod 11 v kap. B 0,0049 0,0052 0,0012 0,0013 g) Hodnota dědické daně: hodnoty uvedené na účtu cenných papírů s opčním prohlášením: - - hodnoty uvedené na účtu cenných papírů bez opčního prohlášení: Podíly na podnikovém majetku fyzických osob nebo společností (např. veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) a) Příjmy fondu jsou v případě existence opčního prohlášení konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů; zdanit se musí pouze příjmy z majetku v níže uvedené výši: (3) Je však třeba dbát bodů 2c) až 2f) týkajících se započítání, resp. vrácení srážkových daní. 0,1751 0,1169

2 b) Pokud nebylo podáno opční prohlášení: místo obnosu uvedeného v bodě a) je třeba daňově zohlednit příjmy z kapitálového majetku, které nepodléhají žádné srážce daně: c) Při nízké sazbě daně z příjmu by měly být nehledě na konečné zdanění za účelem (částečného) vrácení daně z kapitálových výnosů do daňového přiznání zaneseny: (4) místo částek uvedených v bodě a) (s opčním prohlášením), resp. v 0,1752 0,1170 0,3046 0,2553 bodě b) (bez opčního prohlášení) jsou při zdanění zohledněny: v tom jsou obsaženy: příjmy dle 37 zákona o dani z příjmu fyzických osob, na které je aplikována poloviční daňová sazba: 0,0086 0,0091 započítaná daň z kapitálového příjmu: pro účet cenných papírů s opčním prohlášením (5): 0,0288 0,0387 pro účet cenných papírů bez opčního prohlášení (5): 0,0288 0,0387 d) Nárok podle Dohody o zamezení dvojího zdanění na (částečné) započtení zahraniční srážkové daně na rakouskou daň z příjmu, resp. na její náhradu: Viz bod 11 kap. B e) Příjmy osvobozené od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění Nárok na započtení, resp. vrácení sražené daně z kapitálového příjmu z příjmů osvobozených od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění f) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční správy požadovány zpět: Viz bod 11 kap. B 0,0049 0,0052 0,0012 0, Podíly na majetku kapitálových společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným) (6) a) Přírůstky: výplata podílu 0,2000 0,0000 řádný hospodářský výsledek fondu 0,0000 0,1435 zahraniční srážkové daně ze zahraničních příjmů: 0,0001 0,0001 tuzemská daň z kapitálových příjmů z tuzemských příjmů z dividend: 0,0000 0,0000 řádné příjmy zahraničních podfondů odpovídající dividendám: 0,0000 0,0000 majetkové zisky zahraničních podfondů odpovídající dividendám: 0,1094 0,1169 zisky ze zhodnocení nemovitostních fondů podléhající zdanění (80 %): 0,0000 0,0000 vyrovnání výnosů ze zahraničních příjmů z dividend: 0,0000 0,0000 b) Odpočty: výnosy z účastí podle 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických 0,0000 0,0000 osob: příjmy osvobozené od daně podle Dohody o zamezení dvojího zdanění 0,0049 0,0052 (detailní informace viz odstavec B.): výnosy z nemovitostních fondů zdaněné v předchozích letech: 0,0000 0,0000 vyrovnání výnosu ze zahraničních příjmů z dividend: 0,0000 0,0000 c) Daň z tuzemského kapitálového příjmu započitatelná na daň z příjmu 0,0300 0,0400 právnických osob: (7) (Upozornění: započtení daně z kapitálového příjmu je možné pouze tehdy, když byla tato daň sražena a odvedena finančnímu úřadu.) Z toho jednoznačně započitatelná: Daň z kapitálových příjmů z 0,0000 0,0000 tuzemských příjmů z dividend: d) Nárok podle Dohody o zamezení dvojího zdanění na (částečné) 0,0001 0,0001 započtení, resp. vrácení zahraniční srážkové daně na rakouskou daň z příjmu právnických osob: (Detailní informace je možné najít v bodě 11 kap. B) V této souvislosti je třeba v daňovém přiznání uvést: zahraniční příjmy, které jsou zdanitelné v Rakousku: 0,0086 0,0091 e) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční

3 správy požadovány zpět: Viz bod 11 kap. B 4. Podíly na majetku soukromých nadací a) Průběžné zdanění dle 13 odst. 3 zákona o dani z příjmu právnických osob: příjmy dle 13 odst. 3 bod 1 zákona o dani z příjmu právnických osob: 0,1209 0,1293 b) Nárok na náhradu daně z kapitálových příjmů z tuzemských výnosů z 0,0000 0,0000 účastí: c) Nárok na započtení srážkové daně sražené v zahraničí z dluhopisů a fondů podle Dohody o zamezení dvojího zdanění: 0,0001 0,0001 d) Zahraniční srážkové daně sražené v zahraničí podle Dohody o zamezení dvojího zdanění, které mohou být od zahraniční finanční správy požadovány zpět: Viz bod 11 v kap. B 1) Pokud je sražená daň z kapitálového příjmu vyšší než (řádná) daň z příjmu, odpadá majiteli podílu povinnost uhradit daň z odpovídajících příjmů. 2) Navíc k obnosu uvedenému v bodě 1. b). 3) Pro účely daňového přiznání musí být výplaty dividend, resp. příjmy fondu odpovídající dividendám, pokud byly zohledněny při výpočtu provozního zisku / ztráty, z výpočtu vypuštěny a nahrazeny zde uvedeným zdanitelným obnosem. 4) Pokud je sražená daň z kapitálového příjmu vyšší než (řádná) daň z příjmu, odpadá majiteli podílu povinnost uhradit daň z odpovídajících příjmu. 5) Pokud s ohledem na chybějící prohlášení pro účet cenných papírů osvobozený od daně z kapitálových výnosů z přírůstku majetku dojde k odpočtu daně z kapitálových výnosů, ačkoliv tento účet cenných papírů jako provozní účet cenných papírů je osvobozen od daně z kapitálových výnosů z přírůstku majetku, může být tato daň z kapitálových výnosů může být od finančního úřadu dodatečně požadována zpět (viz též bod 16 v kap. B). Tato možnost existuje i tehdy, když se jinak vzhledem k daňové náhradě nepožaduje zpět daň z kapitálových výnosů. 6) Zde jsou v bodě a) (Přírůstky) a b) (Odpočty) uvedeny veškeré částky, které je třeba zohlednit v daňovém přiznání kapitálové společnosti z hospodářského výsledku fondu. Pokud jsou zde v bodě Přírůstky obsaženy částky uvedené v bilančním výsledku kapitálové společnosti, čímž se objevují v daňovém přiznání na jiném místě (což je obvykle případ výplaty dividend), nejsou tyto částky v daňovém přiznání zohledňovány. 7) Na základě prohlášení o osvobození od daně podle 94 bod 5 zákona o dani z příjmu fyzických osob není u většiny kapitálových společností provedena srážka daně z kapitálových příjmů bankou vedoucí účet cenných papírů a ani její odvod finančnímu úřadu a není tedy povoleno žádné započtení. Pokud připadá zde uvedená částka započitatelné daně z kapitálových příjmů na tuzemskou daň z kapitálových výnosů na tuzemské příjmy z dividend (viz částka výše v bodě a) (Přírůstky)), je tato částka jednoznačně započitatelná.

4 Přehled zdanění dividendového podílu fondu Success absolute Všechny číselné údaje se vztahují na podíly v oběhu ke dni účetní závěrky a na tuzemské investory, kteří podléhají neomezenému zdanění. Investoři se sídlem, bydlištěm nebo obvyklým pobytem mimo Rakousko musí dodržovat příslušné národní zákony. Obchodní rok: až Výplata podílů: ISIN: AT Soukromí investoři Institucionální investoři Soukromé nadace Fyzické osoby (rovněž v.o.s., k.s. V rámci příjmů z apod.) Právnické kapitálového s opcí bez opce s opcí bez opce osoby majetku EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Výplata podílu před odpočtem daně 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 z kapitálových výnosů II a III 2. S připočtením: a) sražené tuzemské a zahraniční 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 srážkové daně (1) b) zdanitelné řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám c) zdanitelné mimořádné výnosy 0,0000 0,0000 0,1094 0,1094 0,1094 0,0000 zahraničních podfondů odpovídající dividendám d) zdanitelné zisky z majetku (20 %) e) zdanitelné výnosy nemovitostním fondů (80 %) 3. Výnos 0,2001 0,2001 0,3095 0,3095 0,3095 0, Po odečtení: a) vrácená zahraniční srážková daň z minulých let b) úrokové výnosy nezdaňované podle 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 Dohody o zamezení dvojího zdanění (2) c) dividendy nezdaňované podle Dohody o zamezení dvojího zdanění d) Nezdaněno dle 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) e) Nezdaněno dle 13 odst. 2 zákona o 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0086 dani z příjmu právnických osob (zahraniční dividendy) (3) f) Daňové neutrální vyrovnání výnosů z dividend g) Výnosy z nemovitostních fondů zdaněné v předchozích letech h) Nezdaněné vyplacené zisky z majetku 0,0657 0,0657 0,0000 0,0000 0,0000 0,0657

5 i) výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám obsažené v dividendách 5. Zbývající výnos 0,1295 0,1295 0,3046 0,3046 0,3046 0, Z toho konečně zdaněno 0,1295 0,1294 0,1295 0,1294 0,0000 0, Zdanitelné příjmy (4) 0,0000 0,0001 0,1751 0,1752 0,3046 0, Početní hodnota na konci 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 obchodního roku 9. Hodnota dědické daně - - Detailní údaje 10. Zahraniční příjmy, které jsou zdanitelné v Rakousku (5) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0086 0, Z daní odvedených v zahraničí jsou z důvodu zamezení dvojímu zdanění: a) započitatelné (včetně fiktivní daně, detaily viz bod 18a)) (6) (7) (8) (9) z akcií (dividendy) z dluhopisů (úroky) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 z fondů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 b) vratné (detaily viz bod 18b)) (9) (10) z akcií (dividendy) (bez zohlednění daňového dobropisu) z dluhopisů (úroky) z fondů celkem c) nezapočitatelné a nevratné (detaily viz bod 18c)) 12. Výnosy z účastí 37 odst. 4 zákona o dani z příjmu fyzických osob, resp. 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) (11) 13. Výnosy, které podléhají srážce tuzemské daně z kapitálových příjmů (12) a) úroky, kromě výnosů podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (13) (14) 0,1209 0,1208 0,1209 0,1208 0,1208 0,1209 b) úroky nezdanitelné podle Dohody o 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 zamezení dvojího zdanění c) zahraniční dividendy (5) (13) 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 d) dividendy zahraničních podfondů (13) (14) e) řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) f) výnosy nemovitostních fondů (13) (14) g) zisky ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) (13) (14) h) mimořádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) i) zisky z majetku (20 %) (13) (14) 14. Rakouská daň z kapitálových příjmů I (z tuzemských dividend)

6 15. Rakouská daň z kapitálových příjmů II z (12) a) úroků, kromě výnosů podle Dohody 0,0302 0,0302 0,0302 0,0302 0,0302 0,0302 o zamezení dvojího zdanění b) úroků nezdanitelných podle Dohody 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 o zamezení dvojího zdanění (2) c) zahraničních dividend 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 d) dividend zahraničních podfondů e) řádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám f) výnosů nemovitostních fondů g) zisků ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) Rakouská daň z kapitálových příjmů 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 II (celkem), zaokrouhleno 16. Rakouská daň z kapitálových příjmů III z h) mimořádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám i) zisků z majetku Rakouská daň z kapitálových příjmů III (celkem), zaokrouhleno 17. Rakouská daň z kapitálových 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 příjmů II a III (celkem) 18a) K bodu 11a): započitatelné zahraniční daně Z akcií celkem Z polských dluhopisů 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z dluhopisů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z fondů celkem 18b) K bodu 11b): vratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem Z fondů celkem 18c) K bodu 11c): nezapočitatelné a nevratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem 19. Údaje ke srážkové dani EU (relevantní pro osoby, které nejsou neomezenými daňovými poplatníky) a) Úrokový výnos, který podléhá srážkové dani EU 0,1258 0,1258 0,1258 0,1258 0,1258 0,1258 b) Srážková daň EU 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211 (1) Částka ve výši 0,00 byla neutralizována převisem nákladů. (2) Soukromí investoři mohou dle 240 odst. 3 spolkového daňového řádu podat u příslušného finančního úřadu žádost o vrácení daně z kapitálových příjmů nebo ji uplatnit při zdanění u daně z příjmů fyzických osob. U institucionálních investorů dochází k osvobození od daně a v souvislosti s tím i k zápočtu daně z kapitálových příjmů na daň z příjmu právnických / fyzických osob při zdanění. (3) Pokud nedochází k daňové úlevě na základě Dohody o zamezení dvojího zdanění, tzn. k započtení srážkové daně (v opačném případě se uplatní plná daňová sazba). (4) Tato částka podléhá u soukromých nadací průběžnému zdanění.

7 (5) U soukromých nadací jsou zdanitelné (plnou daňovou sazbou) pouze tehdy, pokud je nárokována daňová úleva na základe Dohody o zamezení dvojího zdanění. (6) Částka fiktivně započitatelná podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (fiktivní daň) může být uplatněna pouze při zdanění. (7) Pro soukromé investory a institucionální investory - fyzické osoby v zásadě irelevantní, neboť zahraniční dividendy jsou konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (při přímém uplatnění Dohody o zamezení dvojího zdanění) mohou být tyto částky započteny při zdanění a daň z kapitálových příjmů vrácena. (8) Započtená částka nesmí být vyšší než rakouská daň z příjmu fyzických / právnických osob, která připadá na příslušné kapitálové příjmy, přičemž je třeba zohlednit i zdroje příjmů mimo fond. (9) Sražené daně jsou započitatelné / vratné pouze u majitelů podílů, kteří vlastní certifikáty v den účetní závěrky. (10) Odpovídající Dohody o zamezení dvojího zdanění umožňují na žádost vrácení srážkové daně odvedené v určitém státě, pokud nemůže být tato daň započtena. Žádost o vrácení musí podat příslušný majitel podílu. Potřebné formuláře lze získat na finančním úřadě města Bruck Eisenstadt Oberwart. (11) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy z účastí konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu byla nižší daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky na žádost zdaněny průměrnou daňovou sazbou a daň z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (12) Odpadá u institucionálních investorů - právnických osob při předložení prohlášení o osvobození od daně z kapitálových příjmů dle 94 bod 5 zákona o dani z příjmů fyzických osob z roku Pokud nebylo prohlášení předloženo, lze daň z kapitálových příjmů započítat na daň z příjmu fyzických / právnických osob. (13) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů II. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu nižší než daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky zdaněny a daně z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (14) U soukromých nadací podléhají tyto částky průběžnému zdanění (včetně části úroků, u nichž se nadace v důsledku chybějící právní úpravy nemůže rozhodnout pro srážku daně z kapitálových příjmů).

8 Přehled zdanění kapitalizačního podílu fondu Success absolute Všechny číselné údaje se vztahují na podíly v oběhu ke dni účetní závěrky a na tuzemské investory, kteří podléhají neomezenému zdanění. Investoři se sídlem, bydlištěm nebo obvyklým pobytem mimo Rakousko musí dodržovat příslušné národní zákony. Obchodní rok: až Výplata podílů: ISIN: AT Soukromí investoři Institucionální investoři Soukromé nadace Fyzické osoby (rovněž v.o.s., k.s. V rámci příjmů z apod.) Právnické kapitálového s opcí bez opce s opcí bez opce osoby majetku EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Výplata podílu před odpočtem daně 0,1435 0,1435 0,1435 0,1435 0,1435 0,1435 z kapitálových výnosů II a III 2. S připočtením: a) sražené tuzemské a zahraniční 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 srážkové daně (1) b) zdanitelné řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám c) zdanitelné mimořádné výnosy 0,0000 0,0000 0,1169 0,1169 0,1169 0,0000 zahraničních podfondů odpovídající dividendám d) zdanitelné zisky z majetku (20 %) e) zdanitelné výnosy nemovitostním fondů (80 %) 3. Výnos 0,1436 0,1436 0,2605 0,2605 0,2605 0, Po odečtení: a) vrácená zahraniční srážková daň z minulých let b) úrokové výnosy nezdaňované podle 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 Dohody o zamezení dvojího zdanění (2) c) dividendy nezdaňované podle Dohody o zamezení dvojího zdanění d) Nezdaněno dle 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) e) Nezdaněno dle 13 odst. 2 zákona o 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 dani z příjmu právnických osob (zahraniční dividendy) (3) f) Daňové neutrální vyrovnání výnosů z dividend g) Výnosy z nemovitostních fondů zdaněné v předchozích letech 5. Zbývající výnos 0,1384 0,1384 0,2553 0,2553 0,2553 0, Z toho konečně zdaněno 0,1384 0,1383 0,1384 0,1383 0,0000 0,0000

9 7. Zdanitelné příjmy (4) 0,0000 0,0001 0,1169 0,1170 0,2553 0, Početní hodnota na konci 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 obchodního roku 9. Hodnota dědické daně - - Detailní údaje 10. Zahraniční příjmy, které jsou 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 0,0091 zdanitelné v Rakousku (5) 11. Z daní odvedených v zahraničí jsou z důvodu zamezení dvojímu zdanění: a) započitatelné (včetně fiktivní daně, detaily viz bod 18a)) (6) (7) (8) (9) z akcií (dividendy) z dluhopisů (úroky) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 z fondů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 b) vratné (detaily viz bod 18b)) (9) (10) z akcií (dividendy) (bez zohlednění daňového dobropisu) z dluhopisů (úroky) z fondů celkem c) nezapočitatelné a nevratné (detaily viz bod 18c)) (9) 12. Výnosy z účastí 37 odst. 4 zákona o dani z příjmu fyzických osob, resp. 10 odst. 1 zákona o dani z příjmu právnických osob (tuzemské dividendy) (11) 13. Výnosy, které podléhají srážce tuzemské daně z kapitálových příjmů (12) a) úroky, kromě výnosů podle Dohody 0,1293 0,1292 0,1293 0,1292 0,1292 0,1293 o zamezení dvojího zdanění (13) (14) b) úroky nezdanitelné podle Dohody o 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 zamezení dvojího zdanění c) zahraniční dividendy (5) (13) 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 d) dividendy zahraničních podfondů (13) (14) e) řádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) f) výnosy nemovitostních fondů (13) (14) g) zisky ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) (13) (14) h) mimořádné výnosy zahraničních podfondů odpovídající dividendám (13) (14) i) zisky z majetku (20 %) (13) (14) 14. Rakouská daň z kapitálových příjmů I (z tuzemských dividend) 15. Rakouská daň z kapitálových příjmů II z (12) a) úroků, kromě výnosů podle Dohody 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 o zamezení dvojího zdanění b) úroků nezdanitelných podle Dohody 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013

10 o zamezení dvojího zdanění (2) c) zahraničních dividend 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 d) dividend zahraničních podfondů e) řádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám f) výnosů nemovitostních fondů g) zisků ze zhodnocení nemovitostních fondů výnosy (80 %) Rakouská daň z kapitálových příjmů 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 II (celkem), zaokrouhleno 16. Rakouská daň z kapitálových příjmů III z h) mimořádných výnosů zahraničních podfondů odpovídajících dividendám i) zisků z majetku Rakouská daň z kapitálových příjmů III (celkem), zaokrouhleno 17. Rakouská daň z kapitálových 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 příjmů II a III (celkem) 18a) K bodu 11a): započitatelné zahraniční daně Z akcií celkem Z polských dluhopisů 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z dluhopisů celkem 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Z fondů celkem 18b) K bodu 11b): vratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem Z fondů celkem 18c) K bodu 11c): nezapočitatelné a nevratné zahraniční daně Z akcií celkem Z dluhopisů celkem 19. Údaje ke srážkové dani EU (relevantní pro osoby, které nejsou neomezenými daňovými poplatníky) a) Úrokový výnos, který podléhá srážkové dani EU 0,3192 0,3192 0,3192 0,3192 0,3192 0,3192 b) Srážková daň EU 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 (1) Částka ve výši 0,00 byla neutralizována převisem nákladů. (2) Soukromí investoři mohou dle 240 odst. 3 spolkového daňového řádu podat u příslušného finančního úřadu žádost o vrácení daně z kapitálových příjmů nebo ji uplatnit při zdanění u daně z příjmů fyzických osob. U institucionálních investorů dochází k osvobození od daně a v souvislosti s tím i k zápočtu daně z kapitálových příjmů na daň z příjmu právnických / fyzických osob při zdanění. (3) Pokud nedochází k daňové úlevě na základě Dohody o zamezení dvojího zdanění, tzn. k započtení srážkové daně (v opačném případě se uplatní plná daňová sazba). (4) Tato částka podléhá u soukromých nadací průběžnému zdanění. (5) U soukromých nadací jsou zdanitelné (plnou daňovou sazbou) pouze tehdy, pokud je nárokována daňová úleva na základe Dohody o zamezení dvojího zdanění. (6) Částka fiktivně započitatelná podle Dohody o zamezení dvojího zdanění (fiktivní daň) může být uplatněna pouze při zdanění. (7) Pro soukromé investory a institucionální investory - fyzické osoby v zásadě irelevantní, neboť zahraniční dividendy jsou konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (při přímém uplatnění

11 Dohody o zamezení dvojího zdanění) mohou být tyto částky započteny při zdanění a daň z kapitálových příjmů vrácena. (8) Započtená částka nesmí být vyšší než rakouská daň z příjmu fyzických / právnických osob, která připadá na příslušné kapitálové příjmy, přičemž je třeba zohlednit i zdroje příjmů mimo fond. (9) Sražené daně jsou započitatelné / vratné pouze u majitelů podílů, kteří vlastní certifikáty v den účetní závěrky. (10) Odpovídající Dohody o zamezení dvojího zdanění umožňují na žádost vrácení srážkové daně odvedené v určitém státě, pokud nemůže být tato daň započtena. Žádost o vrácení musí podat příslušný majitel podílu. Potřebné formuláře lze získat na finančním úřadě města Bruck Eisenstadt Oberwart. (11) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy z účastí konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu byla nižší daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky na žádost zdaněny průměrnou daňovou sazbou a daň z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (12) Odpadá u institucionálních investorů - právnických osob při předložení prohlášení o osvobození od daně z kapitálových příjmů dle 94 bod 5 zákona o dani z příjmů fyzických osob z roku Pokud nebylo prohlášení předloženo, lze daň z kapitálových příjmů započítat na daň z příjmu fyzických / právnických osob. (13) U soukromých investoru a institucionálních investorů - fyzických osob jsou výnosy konečně zdaněny srážkou daně z kapitálových příjmů II. V jednotlivém případě (pokud byla odvedená daň z příjmu nižší než daň z kapitálových příjmů) mohou být tyto částky zdaněny a daně z kapitálových příjmů (částečně) vrácena. (14) U soukromých nadací podléhají tyto částky průběžnému zdanění (včetně části úroků, u nichž se nadace v důsledku chybějící právní úpravy nemůže rozhodnout pro srážku daně z kapitálových příjmů).

Obsah. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1

Obsah. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1 PX-Index-Fonds VÝROČNÍ ZPRÁVA ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 Obsah. Společníci a orgány Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 1 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG...2 Vývoj na mezinárodních

Více

FinanzOnline, naše služby pro Vás!

FinanzOnline, naše služby pro Vás! Finančnímu úřadu FinanzOnline, naše služby pro Vás! 2012 Podací značka www.bmf.gv.at E1kv-2012-1 Tento tiskopis je zpracováván strojově, proto ho vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výhradně černou

Více

Výroční zpráva za účetní období 2008

Výroční zpráva za účetní období 2008 CQUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za účetní období 2008 fondu CQUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 zákona o investičních společnostech společnosti CQUADRAT Kapitalanlage

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent PROSPEKT fondu Raiffeisen-Euro-Rent investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Tento

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Ing. Dita Malíková daňový poradce Daňové aspekty akvizice nemovitostních projektů v ČR (share deal vs asset deal) Diskusní setkání Stavebního fóra Praha,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

A) Vysvětlení k přiznání k dani z příjmu (E 1) pro r. 2011

A) Vysvětlení k přiznání k dani z příjmu (E 1) pro r. 2011 Nápověda k vyplnění přiznání daně z příjmu (E 1) pro rok 2011, stejně jako k vyplnění přílohy přiznání daně z příjmu pro idnividuální podnikatelky/podnikatele (podnikové příjmy) pro r. 2011 (E 1a) Jsou-li

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů 1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 1. dodatku Základního prospektu je: 7.3.2013 Tento dokument aktualizuje základní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Co si vlastně pod daní srážkovou představit a kterých fyzických osob se nejčastěji změny dotknou?

Co si vlastně pod daní srážkovou představit a kterých fyzických osob se nejčastěji změny dotknou? Doplnění oběžníku 3/2015 administrace dotace 1.D. v roce 2015 1. Pokud bude OO nebo ZO ČSV z.s. vyplácet dohody o provedení práce, tak DPP udělá ve trojím provedení. Jedno provedení má funkcionář, jedno

Více

Účtování daně z příjmu

Účtování daně z příjmu Účtování daně z příjmu Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1401 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více