I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program"

Transkript

1 S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008

2 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ SITUACE MĚSTA NOVÝ JIČÍN ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MĚSTA DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY MĚSTA EKONOMICKÝ ROZVOJ SOCIÁLNÍ INTEGRACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘITAŽLIVÁ MĚSTA DOSTUPNOST A MOBILITA SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH SWOT ANALÝZA MĚSTA NOVÝ JIČÍN SWOT ANALÝZA SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ PODMÍNEK A PŘEDPOKLADŮ DALŠÍHO ROZVOJE ZÁVĚRY ANALÝZY VIZE, CÍLE, OPATŘENÍ IPRM ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU ZÓNY ANALÝZA PROVÁZANOSTI SE SOCIOEKONOMICKOU ANALÝZOU A SWOT POPIS A KVANTIFIKACE KRITÉRIÍ POPIS ZÓNY ZÁKLADNÍ UKAZATELE ZÓNY OBYVATELSTVO EKONOMICKÁ A VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA BYDLENÍ SOCIÁLNÍ INTEGRACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘITAŽLIVÉ MĚSTO DOPRAVA POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY POPIS INDIKÁTORŮ VÝSLEDKU POPIS INDIKÁTORŮ DOPADU ČASOVÝ HARMONOGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM POPIS NÁVAZNOSTI PROJEKTŮ V JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍCH FINANČNÍ PLÁN VEŘEJNÁ PODPORA A N VEŘEJNÁ PODPORA PRAVIDLO N ADMINISTRATIVNÍ ŘÍZENÍ IPRM ZPŮSOB ŘÍZENÍ IPRM INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MONITOROVÁNÍ REALIZACE IPRM ZAPOJENÍ PARTNERŮ PARTNERSTVÍ V REALIZAČNÍ FÁZI IPRM NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 55

3 S t r a n a ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ ANALÝZA RIZIK ŘÍZENÍ RIZIK KATALOG RIZIK HORIZONTÁLNÍ TÉMATA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A ZÁKAZ DISKRIMINACE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OBLASTÍ INTERVENCE IOP A Z JINÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 67 A. PŘÍLOHY K SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZE MĚSTA 69 B. PŘÍLOHY K POPISU ZÓNY 84 C. PŘÍLOHA K ANALÝZE RIZIK 89 D. PŘÍLOHA VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 93 SEZNAM TABULEK 102 SEZNAM OBRÁZKŮ 102

4 S t r a n a 4 Seznam zkratek CZT ČD ČOV ČR ČSÚ DPS ESF ISKO KČT MěKS MěÚ MHD MPR MS kraj MŠ MÚK NJ OOV ORP PM PR RD RS SLDB SmVaK SPRM SR ÚP VTL VVN VVTL ZŠ Centralizované zásobování teplem České dráhy Čistírna odpadních vod Česká republika Český statistický úřad Dům s pečovatelskou službou Evropský sociální fond Informační systém kvality ovzduší Klub českých turistů Městské kulturní středisko Městský úřad Městská hromadná doprava Městská památková rezervace Moravskoslezský kraj Mateřská škola Mimoúrovňová křižovatka Nový Jičín Ostravského oblastního vodovodu Obec s rozšířenou působností Profil města Polská republika Rodinný dům Regionální středisko Sčítání lidu, domů a bytů Severomoravské vodovody a kanalizace Studie proveditelnosti Průmyslového parku Slovenská republika Územní plán Vysokotlaký Velmi vysoké napětí Velmi vysoký tlak Základní škola

5 S t r a n a 5 1. Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty Výchozí podmínky Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín je zpracován v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM vydaný na základě usnesení vlády ČR č. 883 ze dne , upravené znění ze dne 11. června Vychází z Programového a Prováděcího dokumentu Integrovaného operačního programu, z 5. prioritní osy Národní podpora územního rozvoje, oblastní intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Zároveň respektuje relevantní českou a evropskou legislativu, národní strategické dokumenty a pravidla Příručky pro předkladatele IPRM v IOP. Na republikové úrovni je IPRM v souladu se strategickými dokumenty: Národní strategický referenční rámec Strategie regionálního rozvoje ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Národní akční plán sociálního začleňování Politika územního rozvoje ČR Na krajské úrovni je IPRM v souladu se strategickými dokumenty: Program rozvoje Moravskoslezského kraje Jeho vizí je Moravskoslezský kraj jako atraktivní místo pro život, práci i volný čas, živý, soběstačný a ctižádostivý, s dynamickou ekonomikou, zdravým životním prostředím a svou svébytnou kulturou. IPRM je naprosto v souladu s Prioritní oblastí č. 5 - Vzkvétající území a třetím cílem Regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu. V rámci tohoto cíle a dvou opatření kraj jednoznačně směřuje k podpoře regenerace prostředí ve městech včetně sídlištních celků a zlepšení podmínek života obyvatel měst a to prostřednictvím aktivit jako např. Regenerace veřejných prostranství, rozšiřování zelených ploch, Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit, podpora soudržnosti obyvatel s územím kde žijí, Akce na zlepšení situace v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst založené na integrovaných strategiích - zlepšení sociální situace obyvatel těchto částí měst, zvýšení bezpečnosti prevence kriminality, zlepšení prostředí. Další odvětvové koncepce kraje (např. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok ) Na obecní úrovni je IPRM v souladu se strategickými dokumenty: Strategický plán rozvoje města Nový Jičín pro období IPRM svou realizací v souladu se Strategickým plánem bude napomáhat plnit stanovenou vizi města a cíle v jednotlivých prioritních oblastech. Nejdůležitější cílem, který IPRM řeší a přímo se na něj zaměřuje, je

6 S t r a n a 6 Cíl Rozvoj ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu v rámci Prioritní oblasti 2 Kvalita života, kdy IPRM napomůže především těmto třem Aktivitám: Regenerace sídlištní infrastruktury v lokalitě Dlouhá, Anenská, Palackého - rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, vytvoření parkovacích míst, instalace mobiliáře, parkové úpravy. Podporovat revitalizaci stávajícího bytového fondu v soukromém vlastnictví v sídlištních celcích - rekonstrukce vnitřních TZI, výměna oken, zateplení fasád, rekonstrukce střech. Revitalizace bytového fondu města. Cíl Správa a údržba zeleně a Úspora energií a podpora ekologického vytápění v rámci Prioritní oblasti 5 Životní prostředí, kdy IPRM napomůže především těmto třem Aktivitám: Podporovat projekty zaměřené na správu a údržbu zeleně. Úspora energie ve vybraných budovách Města Nový Jičín Podporovat záměr odkanalizování i všech obcí, jejichž řeky přitékají do Nového Jičína. Okrajově zasahuje IPRM do další prioritní oblasti v cíli Zvyšování bezpečnosti cyklistů a pěších v silničním provozu průchodnost, průjezdnost, bezbariérovost a Zlepšení dopravní situace ve městě zvyšování bezpečnosti, zlepšování průjezdnosti, řešení parkování. v rámci Prioritní oblasti 4 Infrastruktura: Důsledně přebudovat chodníky na bezbariérové Pokračovat ve výstavbě cyklostezek a chodníků pro pěší a in-line bruslaře Zřizovat parkovací místa v souladu s generelem dopravy ve městě Územní plán města Nový Jičín Nastavení cílů, strategie, opatření a aktivit IPRM respektuje a bere v úvahu znění textové a grafické podoby Územního plánu města, které je dáno Obecně závaznou vyhláškou č. 50/2001- plné znění závazné části Územního plánu města Nového Jičína - regulativy územního rozvoje částí města Nový Jičín - Loučka, Nový Jičín, Žilina a dalších novějších obecně závazných vyhlášek. V případě realizace konkrétních dílčích projektů IPRM budou moci být realizovány pouze ty, které získají územní rozhodnutí a stavební povolení a tedy budou v souladu s Územním plánem. 2. Analýza současné ekonomické situace města Nový Jičín 2.1 Základní charakteristiky města Město Nový Jičín leží na jižním okraji Moravské brány na řece Jičínce. Nachází se ve stejnojmenném okrese, na jihozápadním kraji Moravskoslezského kraje. Město vzniklo pravděpodobně na křižovatce obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. První písemná zmínka o městě pochází z roku Pro město je již z historických dob typický čtvercový tvar, který je možno shlédnout například na Masarykově náměstí. 1 1 Profil města, dále PM str. 5 a 7;

7 S t r a n a 7 K se na 9 městských katastrech rozkládalo celkem ha městské plochy 2. Mezi 7 částí města patří 3 : Bludovice, Kojetín, Libhošť, Loučka, Nový Jičín, Straník, Žilina. Místní část Nový Jičín je jádrová městská část, Žilina, Libhošť, Straník, Bludovice a Kojetín jsou svým charakterem zástavby venkovská sídla. Místní část Loučka je tvořena sídlištní zástavbou z devadesátých a zástavbou rodinných domů. Místní části Žilina a Loučka tvoří s jádrovou městskou částí souvisle zastavěné území, naopak Bludovice, Kojetín, Straník jsou od městské části odděleny nezastavěným územím, v případě místní části Libhošť katastrálním územím jiné obce. 4 Mapové vyznačení částí města (katastrálních území naleznete v příloze na obrázku č. 2. Město Nový Jičín bylo do sídlem okresního úřadu, nyní je městem s rozšířenou působností a městem s pověřeným obecním úřadem. Do správního obvodu obce s rozšířenou působností náleží obce: Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Nový Jičín (ORP), Rybí, Sedlnice, Šenov u Nového Jičína, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Životice u Nového Jičína. 5 Město je správním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Sídlí zde okresní soud, pracoviště finančního, katastrálního, pozemkového a celního úřadu. Silniční vzdálenost k centru kraje (Ostrava) je 32 km a k hlavnímu městu (Praha) 6 je 332 km. 2.2 Demografické charakteristiky města K bylo dle statistických sledování přihlášeno ve městě Nový Jičín k trvalému pobytu osob (52% obyvatel jsou ženy, 48% muži). Při rozloze 44,70 km 2 to tedy představuje hustotu osídlení 583 obyvatel/km 2. Celkový počet obyvatel, se od roku 1990, kdy dosáhl svého maxima, tj obyvatel trvale snižuje. Stejně jako ve většině měst této velikosti v ČR je pokles počtu obyvatel každoročním jevem. Obrázek 1: Graf vývoje počtu obyvatel města Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze ČSÚ, dostupné z: k cit. PM str. 5 5 Státní správa, dostupné z: 6 Webové stránky města, dostupné z: 7 Český statistický úřad, dostupné z:

8 S t r a n a 8 Nový Jičín zažívá stejný vývojový trend ve stárnutí populace jako jiná města ČR. Počet obyvatel v mladistvém věku od roku 2000 pravidelně klesá, zatímco podíl obyvatel v produktivním a post produktivním věku každoročně roste. Dlouhodobým trendem je také zvyšování průměrného věku obyvatel. Úbytek obyvatel je také spojen s pokračující suburbanizací, kdy pokračuje odliv obyvatel měst do nově stavěných rodinných domů v okolních vesnicích. Co se týče migračního salda od roku 1996, kdy byl naposledy zjištěn kladný migrační přírůstek ve městě (+59), je zde stav každoročního migračního přírůstku záporný. V Novém Jičíně žije o necelé 2 procenta méně občanů v post produktivním věku než je celorepublikový průměr a naopak o 1,2 procenta více mladistvých obyvatel v produktivním věku. Srovnání s Moravskoslezským krajem vychází obdobně, ale s nižšími procentními rozdíly. (Více v tabulce 5 v příloze.) Stupeň vzdělanosti obyvatel Nového Jičína v zásadě kopíruje celorepublikový průměr. Ve srovnání celého kraje a města Nový Jičín jsou patrné vyšší počty obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou (necelých 26 %), vyšším a vysokoškolským vzděláním (necelých 13 %), zatímco podíl obyvatel s nižším vzděláním má město nižší. Podíl obyvatelstva se základním vzděláním a vzděláním bez maturity na vzdělanosti v regionu zaujímá ve městě poměrně významné procento obyvatel (přes 50 % obyvatel). 8 (Více v tabulce č. 6 v příloze.) Srovnáme-li obdobné demografické charakteristiky mezi jednotlivými místními částmi, dojdeme k následujícím závěrům. Z grafu na obrázku č. 3 v příloze vidíme, že 70 % obyvatel města se koncentrovalo v roce 2001 v místní části Nový Jičín. Pouze v místní části Nový Jičín a Straník došlo v porovnání počtu obyvatel k roku 1991 a k roku 2001 k poklesu. Ostatní místní části zaznamenaly růst počtu obyvatel. (Více v tabulce č. 8 v příloze) Pro věkovou strukturu obyvatelstva ve městě Nový Jičín bylo zjištěno, že 3 nejvyšší podíly obyvatelstva nad 60 k roku 2001 byly v městských částech Kojetín, Straník, Libhošť a Nový Jičín (shodně s Libhoští). Nejvyšší průměrný věk byl ke stejnému roku zjištěn v části Straník a Nový Jičín 39. (Více o věkové struktuře místních částí v tabulce č. 9 v příloze). 2.3 Ekonomický rozvoj Stěžejním průmyslovým odvětvím ve městě je lehký průmysl, kloboučnický je spíše na ústupu i přes svou velkou tradici. Pro město je typická převaha průmyslu v ekonomice města podle zaměstnanosti a počtu pracovních míst. Srovnáme-li obce Novojičínského regionu s Novým Jičínem, je ve městě pozoruhodný růst podílu zaměstnanosti v terciálním sektoru (přes 67 %), tj. zdravotnictví, sociálních službách a obchodu. Naopak nízký podíl na zaměstnanosti má primární sektor (zemědělství, lesnictví, rybolov). Město má kladné saldo dojížďky a vyjížďky do zaměstnání a škol, plní tedy roli regionálního centra. Mezi největší zaměstnavatele ve městě patří společnosti Visteon - Autopal s.r.o., Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, TONAK a.s. a další. 9 V období od března do června 2008 dochází ve městě ke snižování míry nezaměstnanosti, stejně jako i v celém okrese. Tato tendence však nebyla pozorována ve všech obcích okresu Nový Jičín. K byla míra nezaměstnanosti ve městě dle statistik Úřadu práce v Novém Jičíně 4,63 %. Pozdější statistiky od června do září 2008 naopak vykazovaly nárůst míry nezaměstnanosti v září 2008 to byla míra 5,16 %. (Více v tabulkách 10 a 11 v příloze) Při srovnání nabídky a poptávky práce k červnu byla 8 cit. PM, str Úřad práce Nový Jičín: Zpráva o situaci na trhu práce k , str. 53 dostupné z: (navštíveno ) 10 Nabídka a poptávka na trhu práce MPSV, dostupné z: statsk= &_piref37_241131_37_241130_ send=send&_piref37_241131_37_241130_ stat= &_piref37_241131_37_241130_ obdobi=F&_piref37_241131_37_241130_ rok=2008&_piref37_ _37_241130_ uzemi=138000&ok=Vyber

9 S t r a n a 9 největší poptávka po kvalifikovaných kovodělnících a strojírenských dělnících a po kvalifikovaných dělnících při dobývání surovin, stavebních dělnících a pracovníků příbuzných oborů. Důkazem o chybějící kvalifikaci pracovníků v těchto oborech je, že poptávka po dělnících bez kvalifikace je v těchto oborech na okrese Nový Jičín mnohokrát nižší. V Průzkumu podnikatelů 11 SPRM Nový Jičín 2005 vyplynuly tyto slabé stránky omezující rozvoj podnikání: malá poptávka po službách a výrobcích místních firem, nedostatečná podpora malého a středního podnikání místní správou. Mezi silné stránky lze zahrnout, že město je podnikateli pozitivně vnímáno z hlediska propagace a také existence vhodných území pro rozvoj, konkrétně existence zastavitelného území v průmyslové zóně o velikosti 24,75 ha, 6 lokalit typu brownfields o velikosti 17, 49 ha bez významných ekologických zátěží a existence 37, 13 ha ploch vhodných z hlediska územního plánu pro podnikatelské účely. Ve městě je registrováno k celkem podnikatelských subjektů. Nejvíce, tj z toho jsou podnikatelé fyzické osoby.(více v tabulce 12 v příloze) Charakteristiky ekonomické aktivity za místní části uvádějí, že nejnižší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je v částech Kojetín, Libhošť, Straník a Nový Jičín (řazeno vzestupně). Míra nezaměstnanosti byla nejvyšší v místních částech Žilina, Kojetín a Nový Jičín. Nejvíce vyjíždějících za prací je v absolutních číslech v části Nový Jičín. (Více z tabulky č. 13 v příloze) 2.4 Sociální integrace Školství 12 Na území města se nachází 6 mateřských škol, z nichž 4 zřizuje město Nový Jičín a 2 jsou soukromé Mateřská škola novojičínská Beruška, spol, s r. o. a MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o. 2 mateřské školy jsou zřizovány Moravskoslezským krajem 13 - Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace a Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace. MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 3 a MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52 mají 3 odloučená pracoviště, zatímco MŠ Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 má 2 odloučená pracoviště. Při Základní škole a Mateřské škole Libhošť 90 je odloučené pracoviště mateřské školy. Po zrušení ZŠ na ulici B. Martinů, k je v Novém Jičíně celkem 5 základních škol s celkovou kapacitou Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo základní školy celkem 2572 žáků. Kapacita základních škol je tedy dostačující a základní školy jsou rovnoměrně naplněny. Kapacity MŠ a ZŠ jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15 v příloze. Ve městě se nachází následující střední školy. Tabulka 1: Seznam středních škol Střední škola Kapacita Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, Palackého 50/ EDUCA - střední odborná škola, Nový Jičín, Přemyslovců 834/4 480 Mendelova střední škola, Nový Jičín, Divadelní 138/ Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, U Jezu Střední škola, Šenov u Nového Jičína, Šenovská Zdroj: PM str. 57, ÚP str. 139, PM str Zkontrolováno pí. Vágnerovou MěÚ NJ, Rejstřík škol MŠMT, dostupné z: (navštíveno )

10 S t r a n a 10 V bývalé ZŠ Bohuslava Martinů má konzultační středisko Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava. Toto konzultační středisko poskytuje kombinované i prezenční bakalářské studium ve studijním oboru Podnikání a navazující magisterské studium ve stejném studijním oboru v kombinované formě 14. V oblasti výuky žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí působí na území města romští asistenti - vychovatelé ve speciální škole na Dlouhé ulici, v ZŠ Komenského 66 a ZŠ Jubilejní. Ve městě dále působí výchovný ústav pro mládež a dětský domov 15. Výchovný ústav v Novém Jičíně je speciální školské zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých chlapců od 15 do 18. Lůžková kapacita je 56 lůžek. V nepřetržitém provozu je zde zajišťována komplexní péče včetně vzdělávacího procesu v učebních oborech. Teoretická i praktická výuka probíhá v areálu zařízení v oborech tříý zámečník, dvouý zedník, dvouý stolař a dvouý malíř, natěrač. 16 Kapacita Dětského domova na ulici Revoluční 56 je 32 lůžek 17. Dalším zařízením je zvláštní Odborné učiliště a Praktická škola na Sokolovské ulici. Praktická škola je jednou z alternativ další přípravy žáků, které nelze z různých důvodů zařadit do učebního oboru. Praktická škola tak vytváří podmínky pro jejich integraci do společnosti, pro jejich pracovní zařazení. Do praktické školy jsou přijímáni absolventi zvláštní a pomocné školy 18. Co se týče celého města, je možné díky Registru sčítacích obvodů a budov (http://registry.czso.cz/irso/cisel.jsp) konstatovat, že většinu kapacit mateřských škol, základních i středních škol zajišťují školní zařízení místní části Nový Jičín. Stejně jako u ZŠ platí, že ze sedmi MŠ a sedmi ZŠ pouze jedna leží mimo místní část Nový Jičín konkrétně v Libhošti. Ze čtyř středních škol je pak jedna na území části Žilina.19 Sociální péče 20 V oblasti sociální péče je možné zmínit možnosti ve městě pro handicapované osoby a obyvatele v seniorském věku a dále obyvatele sociálně vyloučené. Handicapované osoby mohou využívat 3 centra: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje detašované pracoviště Nový Jičín, Sdružení Kafira Opava, středisko Nový Jičín a Tyflocentrum Nový Jičín jako poradenské centrum a kontaktní místo pro zrakově postižené občany. Pro občany v důchodovém věku existují ve městě dva fungující domovy důchodců, jeden klub důchodců a tři pečovatelské služby. Pro další skupinu obyvatel jako jsou sociálně vyloučené osoby existují ve městě specializovaná centra a domy, které mohou být využity. V objektu azylového domu na ulici Dolní brána je umístěno komunitní romské centrum. V rámci programu MěÚ pro národnostní menšiny je zde terénní romský sociální asistent. Úkolem komunitního romského centra je příprava dětí před vstupem na ZŠ a zvládnutí požadavků kladených na děti v rámci výuky 21. Ubytování nejen matkám s dětmi, ale i mužům, ženám a rodinám v tísni v Novém Jičíně zabezpečují 2 azylové domy s kapacitou 65 míst. Jejich vlastníkem je město Nový Jičín a provoz zajišťuje ADRA. Při umísťování uživatelů ADRA ČR spolupracuje velmi úzce se sociálním odborem Městského úřadu v Novém Jičíně Dostupné z: 15 Dostupné z: 16 Dostupné z: 17 Dostupné z: 18 Dostupné z: 19 Do počtu MŠ a ZŠ nejsou v tomto případě zahrnuta vzdělávací zařízení v Šenově u Nového Jičína 20 ÚP str Dostupné z: 22 Dostupné z:

11 S t r a n a 11 Město má ve vlastnictví 6 bezbariérových bytů v DPS Revoluční, 2 v domě Loučka 275, po jednom Loučka 17 a Loučka Boj s nezaměstnaností V dubnu až červnu tohoto roku byl firmou EDUCA-SOŠ, s.r.o. realizován projekt Příležitost pro ženy. Klíčové aktivity projektu byly: podpora aktivit pro rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobou, poradenství při výběru povolání pro oblast netradičních zaměstnání pro ženy, rozvoj rekvalifikace a programů zvyšujících kvalifikaci žen v netradičních oborech, tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví. 24 Prevence kriminality Organizace práce na místní úrovni 25 Oblast prevence kriminality má na starosti Odbor sociálních věcí Města Nový Jičín. Je zde zřízena funkce manažera prevence kriminality a nově také komise rady města pro prevenci kriminality. Od roku 1996 do současnosti bylo zrealizováno několik projektů týkajících se této oblasti. Např. akce Instalace pingpongových stolů a basketbalových košů na sídlištích Loučka, Dlouhá a jiných. Dále pak rekonstrukce hřišť u některých škol např. ZŠ Dlouhá, ZŠ Komenského, kamerový systém ve městě. Nyní se připravuje koncepce k prevenci kriminality města Nový Jičín na období Bydlení Počet trvale obydlených bytů ve městě v posledních ech trvale rostl, v roce 2001 dosáhl počtu bytů 26. Počet tzv. neobydlených bytů není relativně veliký (zejména ve srovnání s jinými městy) 27, absolutně představuje počet 619 bytů. Tabulka 2: Bytový fond města k roku 2001 Trvale obydlené Neobydlené byty Byty celkem v bytových v rodinných nezpůsobilé k průměrné celkem celkem domech domech bydlení stáří ČR Okres Nový Jičín ,20% 43 Nový Jičín ,80% 45 Bludovice ,40% 42 Kojetín ,10% 36 Libhošť ,50% 44 Loučka ,90% 37 Straník ,10% 44 Nový Jičín ,40% 48 Žilina ,10% 45 Zdroj: SLDB 2001, převzato z ÚP NJ Průměrné stáří bytů přibližně odpovídá průměrnému stáří bytů v okrese a v celé České republice. Většina bytů pochází z období mezi y a nachází se v bytových domech. V městské části a místní části Loučka jsou to domy panelové, zatímco v místních částech Straník, Bludovice, Kojetín a Libhošť jde o domy cihlové. 23 Dostupné z: 24 seznam projektů ESF 2008 (MS kraj), dostupné z: (navštíveno ) 25 ze složky (v PC), co mi byla předána jako podklady, asi od MěÚ NJ 26 SLDB 2001, Dostupné z: 27 ÚP, str. 136

12 S t r a n a 12 V posledních 5 ech bylo v Novém Jičíně postaveno průměrně cca 25 bytů ročně. Současné tempo nové bytové výstavby je poměrně nízké a nestačí potřebám a možnostem města. 28 Pro individuální bytovou výstavbu a výstavbu bytových domů v současnosti existuje dostatek rozvojových ploch, hlavně pak na okraji městské části a v místní části Žilina. V těchto lokalitách existuje dostatek stávající občanské vybavenosti, je zde dostupné napojení na dopravní infrastrukturu a veřejnou hromadnou dopravu. V roce 2001 byla jedna třetina bytů v soukromém vlastnictví a tento počet se i nadále zvyšuje díky přijaté strategii privatizace bytového fondu města Nový Jičín. V roce 2009 tak zůstane ve vlastnictví města 70 bytových domů s 950 byty (oproti bytům v roce 2001). Od roku 2004 roste počet žádostí o přidělení obecního bytu, v roce 2006 bylo ze 734 žádosti rozhodnuto o přidělení 43 obecních bytů. Poptávka po obecních bytech tedy mnohonásobně překročuje nabídku. 29 Z tabulky č. 2 a tabulky č. 16 z přílohy můžeme říci, že nejvíce bytů se nachází v místní části Nový Jičín. Při porovnání počtu bytů na množství plochy místní části v hektarech několikanásobně překračuje místní část Nový Jičín (11,65) tento ukazatel ve srovnání s jinými částmi (Loučka 1,98; ostatní části nedosáhly ani na počet 1,0). Zdravotnictví Ve městě je k dispozici dostatek zařízení zdravotnické péče. Mezi hlavní zdravotnická zařízení je možné zařadit Nemocnici s poliklinikou, Zdravotní záchrannou službu, Onkologické Centrum J.G. Mendela a Léčebnou rehabilitaci. Tato zdravotnická zařízení doplňuje síť soukromých praktických lékařů pro dospělé a děti, specializovaných ambulancí a dalších zařízení v oborech. V současnosti je ve městě celkem 7 lékáren. Kultura a volnočasové aktivity Město Nový Jičín je zřizovatelem několika příspěvkových organizací, které působí v oblasti kultury, například Beskydské divadlo Nový Jičín, Kino Květen, Městské kulturní středisko. Město také provozuje Baštu městského opevnění (spolupráce s klubem Spektrum a Starojickou historickou společností Nový Jičín), Areál skalky (amfiteátr) určený pro kulturní, zájmové a společenské akce v ním období, Objekt Slovanská 3 ekonomické oddělení a propagační dílna, jazykové kurzy a vzdělávací akce, biograf Artefakt, Stará pošta sídlo MěKS, výstavní síň, kavárna, klub Galerka, Městskou knihovnu a Středisko volného času Fokus, které nabízí mnoho druhů volnočasových aktivit pro širokou veřejnost (kroužky, tábory, kurzy aj.). Provozovatelem většiny sportovních zařízení je TJ Nový Jičín. V Novém Jičíně se hraje basketbal Mattoni NBL. Tým Geofin Nový Jičín byl v sezóně mistrem republiky (pod názvem Mlékárna Kunín). Tabulka 3: Seznam sportovních zařízení k Sportovní zařízení Počet Koupaliště a bazény 2 - z toho kryté bazény 1 Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 25 Tělocvičny (vč. školních) 11 Stadiony otevřené 3 Stadiony kryté 1 Zimní stadiony kryté i otevřené 1 Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 11 Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, dostupné z: 28 cit. ÚP, str PM str. 19

13 S t r a n a Životní prostředí Ochrana přírody 30 Do území města zasahují velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy, registrované významné krajinné prvky a významné krajinné prvky ze zákona (Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). Jediným velkoplošným zvláště chráněným územím je Přírodní park Podbeskydí (rozloha 125 km 2 ) byl vyhlášen v roce 1994 na území tehdejšího okresu Nový Jičín v nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny. Jeho posláním je především zachování krajinného rázu a mimořádné druhové pestrosti živých organismů a přírodních krás. Hospodaření a využívání území parku je proto diferencováno jeho rozdělením do 4 zón. Mezi maloplošná zvláště chráněná území patří Přírodní rezervace Svinec, Přírodní památka Polštářové lávy ve Straníku, Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína. Voda 31 Území Nového Jičína patří do povodí řeky Odry do základního povodí Odra po Opavu, do dílčího povodí Jičínky. Hlavním vodním tokem v území je Jičínka. Po soutok Jičínky se Zrzávkou je tok ve správě Povodí Odry, s.p. Ostrava, od soutoku se Zrzávkou proti proudu je ve správě Lesů ČR, oblastní správa toků Frýdek Místek. Na základě studie Návrh na stanovení záplavových území Jičínka, km 0,0 10,4, bylo v roce 2005 stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna na toku Jičínka v úseku od soutoku s Odrou po soutok se Zrzávkou. Stanovené záplavové území a vymezená aktivní zóna na území Nového Jičína jsou převážně v hranicích toku. Další významnější vodní toky a nádrže v oblasti města: - Potok Grasmanka (pravostranný přítok Jičínky) - Potok Zrzávka (levostranný přítok Jičínky, ve správě Lesů ČR, oblastní správa toků, pracoviště Valašské Meziříčí) - Potok a nádrž Čerťák (potok spravují Lesy ČR, oblastní správa toků Frýdek Místek, nádrž spravuje Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Nový Jičín) - Stranický potok a potok Rakovec (spravuje Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Nový Jičín). - Nádrž Bocheta Znečištění Staré zátěže území a kontaminované plochy se na území města nenachází. 32 Znečištění ovzduší 33 Město díky své poloze v Moravskoslezském kraji a díky blízkosti Ostravské aglomerace patří k dlouhodobě zatíženým imisemi. Vliv na kvalitu ovzduší v obci mají většinou velké zdroje znečištění v regionu, zejména tedy hutní a energetické podniky v Ostravě a Kopřivnici. Značný negativní vliv na čistotu ovzduší mají také malé místní zdroje znečištění a lokálně i místní doprava. Největším současným problémem je nadlimitní zatížení tuhými znečišťujícími látkami v podobě suspendovaných částic frakce PM 10. Suspendované částice frakce PM 10 pocházejí především ze sekundární prašnosti - tj. povrchové prašnosti způsobené např. provozem na komunikacích, stavební činností a větrnou erozí ploch zbavených vegetačního krytu. Dalším problémem kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji je vysoké zatížení benzoapyrenem, karcinogenní a mutagenní látkou náležící do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. 30 ÚP, str ; PM str ÚP str , PM str. 65, ÚP str ÚP str. 94, ochrana_ovzdusi_2007 zasláno od MěÚ

14 S t r a n a 14 Město Nový Jičín je zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem je překročení imisního limitu pro již výše zmíněné suspendované částice frakce PM hodinový imisní limit pro částice PM 10 není překračován na celém území města, ale pouze v některých jeho částech. Hlavní podíl na překračování 24-hodinového imisního limitu pro částice PM 10 má v Novém Jičíně sekundární prašnost. Na území města se nenachází žádná měřící stanice ze systému ISKO (Informační systém kvality ovzduší), proto byly zřízeny stanice pro vlastní měření. Od bylo zavedeno měření benzoapyrenu a prašného spadu. Již od roku 1999 byly kvůli nárůstu automobilové dopravy měřeny na území města Nového Jičína imise oxidů dusíku (NOx). Imise oxidů dusíku měří Laboratoř Morava s.r.o. na dvou manuálních měřících stanicích. Stanice jsou umístěny v lokalitách s vysokou dopravní zátěží: v centru města vedle křižovatky u Úřadu práce v Novém Jičíně a na ulici Bohuslava Martinů v blízkosti obchodního domu Kaufland. Od roku 2001 se průměrná roční koncentrace oxidů dusíku v Novém Jičíně postupně snižovala, nejnižších hodnot bylo dosaženo v roce Od roku 2004 se koncentrace NOx v ovzduší města opět zvyšuje. Snížení prašnosti a koncentrace látek PM 10 ve městě bude možné po vysazování zeleně, zejména stromů, které mají schopnost filtrovat a zachytávat prašné částice. Nejbližší stanice systému ISKO se nachází ve Studénce. I zde je při imisních měření nejvíce znepokojující situace s výskytem PM 10. (Další informace v tabulce č. 17) Znečištění vod 34 Likvidace odpadních vod je v Novém Jičíně řešena vyhovujícím a standardním způsobem. Město Nový Jičín plánuje zajistit výstavbu kanalizace dle koncepce odkanalizování okrajových částí Nového Jičína, kdy bude dobudována síť splaškové kanalizace v okrajových částech města s výsledným zaústěním odpadních vod na městskou ČOV, resp. na lokální ČOV (Straník, Kojetín). Po dobudování bude likvidace odpadních vod i do budoucna odpovídat požadavkům na zachování čistoty povrchových a podzemních vod. Odpady Město Nový Jičín má zpracovaný Plán odpadového hospodářství původce, který vychází z plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Plán z roku 2005 je schválen na dobu 5. Nakládání s odpady pro obec zabezpečuje středisko odpadového hospodářství Technických služeb města Nového Jičína. Středisko tedy zabezpečuje svoz směsného komunálního odpadu pro občany města a integrované obce včetně okolních obcí, které tuto službu požadují, sběr a svoz separovaného odpadu pro město, integrované obce a obce okolní, které tuto službu požadují a sběr a svoz nebezpečných odpadů. Třídění odpadů je prováděno na třídící lince v areálu Technických služeb města Nový Jičín. Ve městě je k dispozici 15 stanovišť kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Směsné komunální odpady a objemné odpady jsou odváženy na skládku ASOMPO v Životicích u Nového Jičína, na území města se tedy nenachází skládky odpadů. Jak můžeme vidět z tabulek č. 18 a 19 v příloze, nejvíce stanovišť kontejnerů na separovaný odpad (kovových) disponuje místní část Libhošť a poté Žilina. Nejméně naopak má část Nový Jičín. Nejvyšším počtem stanovišť sklolaminátových nádob na separovaný odpad pak naopak disponuje místní část Nový Jičín. 2.6 Přitažlivá města Z historického hlediska má město svým návštěvníkům co nabídnout. V roce 1967 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi hlavní dominanty města patří Žerotínský zámek a Masarykovo náměstí s měšťanskými domy. Zámek, který prošel řadou přestaveb v současnosti slouží jako sídlo Muzea Novojičínska. U všech domů na náměstí a zčásti i ve vybíhajících ulicích se dochovalo u měšťanské zástavby podloubí. Značná část hradebního systému včetně polygonální bašty dodnes vymezuje původní čtvercový tvar města. 34 cit. ÚP str. 100

15 S t r a n a 15 V dubnu roku 2001 získalo město Nový Jičín cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón a titul Historické město roku Tento titul je důkazem toho, že město se řádně stará o své památky, proběhly rozsáhlé rekonstrukce. 35 Město poskytuje fyzickým osobám příspěvek na estetizaci objektů v MPR Nový Jičín a v jejím ochranném pásmu. Tímto jsou podporovány úpravy objektů s dokončenými úpravami fasád, dále komínů, střech, klempířských a truhlářských výrobků, drobné stavební úpravy zvyšující estetickou úroveň domů. 36 Péče o městskou zeleň spadá do působnosti střediska zeleně Technické služby města. Takto udržována jsou tedy místa v centru města, na sídlištích a na okrajových plochách přírodního charakteru. 37 Nejrozsáhlejší parkové plochy zeleně ve městě jsou Janáčkovy (nově rekonstruované) a Smetanovy sady. Převážně v sídlištních částech města není veřejná městská zeleň příliš vhodně koncipována. Přerostlé stromy, neudržované keře volají po obnově. V rámci popisu sídlištního prostředí je potřeba také zmínit nepříliš lichotivý stav městského mobiliáře. Vybavení v lokalitách, kde ještě neproběhla obnova mobiliáře ani revitalizace širšího okolí tak tvoří kontrast proti upraveným částem centra města a lokalitám již revitalizovaným. Infrastruktura pro cestovní ruch je ve městě postačující. Pro potenciální návštěvníky jsou připraveny ubytovací kapacity, kterých je ve městě spíše nedostatek, restaurační zařízení a nabídka volnočasových aktivit. Při nedostatku informací je ve městě možnost využití Informačního centra nebo jednoho z 24 hodin denně přístupných informačních kiosků. Od se může Nový Jičín chlubit jako jediné město v Moravskoslezském kraji informačním střediskem Evropské unie Europe Direct Nový Jičín Dostupnost a mobilita Silniční doprava Město je protkáno touto sítí silnic I. třídy, III. třídy a místních a účelových komunikací: - I/48 (Bělotín Český Těšín, st. hr. PR) - I/57 (Bartultovice (st.hr. PR) Město Albrechtice Krnov Opava Fulnek Nový Jičín Valašské Meziříčí Vsetín Horní Lideč (st. hr. SR)). Silnice I/48 je vzhledem ke svému významu zařazena do evropské silniční sítě pod označením E 462. Dále je možné ve městě využít k místní a rekreační dopravě 24,73 km silnic třetí třídy. Úplný výčet silnic III. třídy, které má město Nový Jičín na svém území včetně příměstských částí je uveden v tabulce v příloze. Další komunikační síť tvoří místní komunikace funkční skupiny B, C a D. Skupina D je zastoupena jak obytnými a pěšími zónami D1, tak chodníky a stezkami pro chodce D2. Posledním typem komunikací jsou účelové komunikace, kdy se jedná především o jednopruhové komunikace s různou druhovou úpravou. 39 Co se týče kvality komunikací, ta je převážně horší a to především díky vysoké dopravní zatíženosti. Železniční a ecká doprava Ve městě je možné nalézt koncové úseky regionálních železničních tratí ČD č. 278 (Suchdol nad Odrou Nový Jičín a č. 326 (Hostašovice Nový Jičín, horní nádraží). Pro dopravní obsluhu města je významná regionální trať č. 278, která je v Suchdole nad Odrou přímo napojena na celostátní trať ČD č. 270 (II. a III. tranzitní koridor ČD). Nejbližší mezinárodní iště se nachází v Mošnově Webové stránky města, dostupné z: 36 Webové stránky města, dostupné z: 37 PM str PM str. 29, 30 a Webové stránky města, dostupné z: 39 ÚP str ÚP str. 8

16 S t r a n a 16 Cyklodoprava Pro cyklistický provoz jsou v území města Nový Jičín využívány všechny komunikace. V rámci rekonstrukce panelového sídliště Loučka budou rekonstruovány společné stezky pro pěší a cyklisty v oblasti sídliště. Ve městě jsou pro cykloturistiku vyznačeny pouze dvě cyklistické trasy. Jedná se o lokální cyklotrasu č. 502 (Starý Jičín Hukvaldy) a č (Kunín Šenov u Nového Jičína Nový Jičín Straník Hostašovice Valašské Meziříčí). 41 Hromadná doprava osob Společnosti Connex Morava, a.s., SAD Trnava, a.s., Student Agency, a.s., Tourbus, a.s., ČSAD Tišnov, s.r.o., ICOM Transport, a.s., ČSAD Vsetín, a.s., ČSAD Frýdek Místek, a.s., ČSAD Havířov, a.s. a FTL First Transport Lines, a.s. zajišťují pravidelnou mezinárodní, dálkovou a příměstskou autobusovou dopravou. Dopravní společnosti Connex Morava, a.s. a ČSAD Frýdek Místek, a.s. jsou zapojeny do Integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji ODIS. Území města je rovněž obsluhováno 6 linkami městské hromadné dopravy, provozované Technickými službami města Nového Jičína. (Mapka tras MHD je uvedena na obrázku č. 5 v příloze) Od je provoz MHD zajišťován i čtyřmi bezbariérovými autobusy. Linky MHD jsou vedeny do všech částí města, kromě Straníku. 42 Parkování Ve městě lze nalézt stávající garáže pro obyvatele bytových domů rozmístěné ve městě na mnoha lokalitách převážně ve formě boxových řadových garáží. Tento typ parkování má úhrnem cca stání. Odstavná stání na terénu poskytují odhadem kapacitu cca míst. Odhadem lze pak stanovit i přibližný počet odstavných stání na terénu na cca míst. V porovnání s celkovým počtem bytů v bytových domech (cca bytů) je celková potřeba odstavných stání pouze pro obyvatele bytových domů při stupni automobilizace 1 : 2,5 cca stání. V porovnání se stávající kapacitou je pak deficit odstavných ploch cca míst. Technická infrastruktura Zhruba od roku 2002 je celý skupinový vodovod zásobován z Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Skupinový vodovod je provozován SmVaK Ostrava, a.s. RS Nový Jičín. Město Nový Jičín je odkanalizováno soustavnou jednotnou stokovou síti zaústěnou na mechanicko biologickou ČOV. Stoková síť odvádí odpadní vody ze Šenova, Starého Jičína, z místní části Loučky a Žiliny na ČOV, která je vybudována na katastru obce Šenov. Místní části Bludovice, Kojetín a Straník nemají vybudovanou soustavnou kanalizaci. Odpadní vody jsou individuálně předčištěny v septicích či žumpách. Část rodinných domů má vybudovány bezodtokové jímky. V místní části Žilina je vybudována stoka splaškové kanalizace až po křížení ulice Beskydské s Jičínkou. Kanalizace je zaústěna do jednotné kanalizace města. Jižní část obce kanalizaci vybudovanou nemá. V celém rozsahu obce Libhošť je vybudována nesoustavná jednotná kanalizace, která sloužila na odvedení dešťových vod z území. 43 Podle způsobu vytápění je možno město Nový Jičín rozdělit na oblasti s: - Centralizovaným zásobováním teplem (CZT) - primárním výrobcem a distributorem tepla pro soustavu CZT Nový Jičín je a.s. Dalkia ČR, Divize Přerov, která provozuje výtopny Anenská a TONAK a příslušné teplovodní sítě. 41 ÚP str. 79, Novojičínský deník, dostupné z: PM str ÚP str. 114, Technické služby města Nový Jičín, dostupné z: 43 převážně cit. ÚP str. 9

17 S t r a n a 17 - Decentralizovaným zásobováním teplem z domovních příp. blokových kotelen pro byty a samostatných kotelen vybavenost a podnikatelské aktivity, včetně individuálních zdrojů v RD Správa věcí veřejných Základní údaje o samosprávě Město Nový Jičín řídí devítičlenná městská rada, v jejímž čele stojí starosta. Městské zastupitelstvo má 29 členů. Poslední komunální volby proběhly ve dnech 20. a 21. října Integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji Mezi základní nástroje udržitelného rozvoje města patří Strategický plán rozvoje města Nový Jičín pro období , Územní plán, Komunitní plán města Nový Jičín, Plán odpadového hospodářství původce. Způsoby komunikace s veřejností Městský úřad v Novém Jičíně komunikuje s občany města prostřednictvím webových stránek. Na stránkách města naleznou užitečné informace jak občané, tak místní podnikatelé a potenciální turisté. Občané mohou využít služeb elektronické podatelny, zjistit informace z úřední desky nebo si stáhnout žádosti a formuláře, které mohou před cestou na úřad v pohodlí domova vyplnit. Formou kontaktu úřadu s občany je i diskusní fórum na webových stránkách města. Jak lze ale vidět z počtu příspěvků (12), tato forma komunikace není mezi obyvateli města vyhledávaná. Do ankety o kamerovém systému svůj názor vyjádřilo na 70 obyvatel. Elektronická komunikace byla občanům přiblížena díky realizovanému projektu Metropolitní síť. Přímá komunikace s veřejností je realizována veřejnými slyšeními a projednáními, která město pořádá. Ta se týkají jak jednání zastupitelstva města, ale také projednávání významných rozvojových projektů. S širokou veřejností MěÚ Nový Jičín komunikuje vydáváním tiskových zpráv nebo prostřednictvím tiskové mluvčí, Mgr. Hany Sirotové. 44 cit. ÚP str. 128

18 S t r a n a SWOT analýza města Nový Jičín 3.1 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Město je správním, hospodářským a kulturním centrem regionu Existence zastavitelného území v průmyslové zóně Dostatečné kapacity vzdělávacích zařízení Pobočka konzultačního střediska Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava Zpracovaný Návrh řešení koncepce sociálních služeb města Nový Jičín Dostatek poměrně kvalitních rozvojových ploch pro zástavbu Dostupná kvalitní zdravotnická péče Snaha města řešit negativní dopad znečištěného ovzduší Existence stanovišť kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad Prohlášení města městskou památkovou rezervací Blízkost mezinárodního iště v Mošnově SLABÉ STRÁNKY Trvalý pokles počtu obyvatel Nedostatek kvalifikovaných pracovníků Vysoké stáří bytových domů a jejich neodpovídající stav Znečištěné ovzduší a zařazení města do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší Špatný stav městského mobiliáře, především na sídlištích Nedostatečná kvalita ploch městské zeleně Špatná kvalita místních komunikací Nedostatek ubytovacích kapacit Nedostatečný počet odstavných parkovišť Malá poptávka po službách a výrobcích místních firem Nevyužité lokality na území města - brownfields

19 S t r a n a 19 PŘÍLEŽITOSTI Zvýšení kvalifikace pracovníků Možnost získání příspěvku města na estetizaci objektů v MPR a jejím ochranném pásmu Fondy EU Revitalizace sídlišť Výsadba veřejné zeleně pro zlepšení čistoty ovzduší Zlepšení kvality života ve městě Plánovaná přestavba silnice I/48 na R/48 Budování záchytných parkovišť Rozvoj cyklistické dopravy HROZBY Další ústup průmyslu a pokles počtu v něm zaměstnaných obyvatel Stárnutí obyvatel Odchod mladších obyvatel z regionu za lepšími životními podmínkami Zhoršující se kvalita ovzduší Omezené zdroje na revitalizaci bytového fondu a veřejné infrastruktury 3.2 Souhrnné zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje Ve městě existují obavy o budoucí vývoj současných průmyslových odvětví. Tradiční kloboučnický průmysl je spíše na ústupu. V případě útlumu výroby i u společnosti Visteon - Autopal s.r.o. lze přepokládat, že ve městě by došlo k zásadnímu úbytku pracovních míst. Mezi podmínky rozvoje patří i relativně dobrá dopravní dostupnost města. Po provedení SWOT analýzy můžeme posoudit problémové a rozvojové oblasti hospodářského a sociálního vývoje města následujícím způsobem:

20 S t r a n a 20 a) Zhodnocení problémových oblastí SLABÉ STRÁNKY Trvalý pokles počtu obyvatel Od roku 1990 dochází ve městě ke každoročnímu poklesu počtu obyvatel. Tento trend je častý i v jiných městech, stejně jako i každoročně vykazovaný záporný migrační přírůstek. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků Ze srovnání nabídky a poptávky práce k červnu 2008 lze vidět, že poptávka je mnohonásobně vyšší po kvalifikovaných dělnících (kovodělníci, strojírenští dělníci, dělníci při dobývání surovin a stavební dělníci). Jako řešení se jeví motivovat žáky ke studiu technických oborů na středních odborných školách. Vysoké stáří bytových domů a jejich odpovídající stav Většina bytových domů byla postavena v ech Jejich stáří odpovídá i jejich stav. Pro zlepšení kvality bydlení obyvatel by bylo vhodné domy rekonstruovat a zaměřit se také na revitalizaci jejich okolí. Znečištěné ovzduší a zařazení města do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší Město díky své poloze patří k dlouhodobě zatíženým emisemi. Největším problémem je výskyt suspendovaných částic frakce PM 10. Z důvodu jejich vzniku sekundární - povrchovou prašností, by ke snížené výskytu došlo díky zklidnění dopravy na místních komunikacích a výsadbě zeleně, která dokáže filtrovat a zachycovat prachové částice. Špatný stav městského mobiliáře, především na sídlištích Zejména pro sídlištní lokality je typický nepříliš lichotivý stav městského mobiliáře. Vybavení v lokalitách, kde ještě neproběhla obnova mobiliáře ani revitalizace širšího okolí tak tvoří kontrast proti upraveným částem centra města a lokalitám již revitalizovaným. Vhodným doplněním mobiliáře (lavičky, odpadkové koše aj.) se zlepší vzhled sídlištních lokalit. Nedostatečná kvalita ploch městské zeleně V okolí sídlištních celků města chybí kvalitní plochy městské zeleně. Stávající zeleň je v těchto oblastech vysázená spíše náhodně bez potřebné koncepce. Případná revitalizace a úpravy v těchto oblastech by přispěly k celkovému lepšímu vzhledu sídlišť a tím k jejich zatraktivnění. Špatná kvalita místních komunikací Na špatnou kvalitu místních komunikací má vliv především vysoká dopravní zatíženost. Řešením tohoto nedostatku jsou dostatečné finanční investice na opravy místních komunikací, nebo nepřímé řešení tím, že se začnou využívat jiné druhy silničních tahů. Nedostatek ubytovacích kapacit Ve městě jsou chybějící ubytovací kapacity v soukromí i pro větší počet turistů ubytovaných najednou. Řešením může být lepší spolupráce s podnikateli v této oblasti, aby došlo i ke zlepšení kvality poskytovaných ubytovacích služeb. Nedostatečný počet odstavných parkovišť Nedostatek parkovacích míst trápí především sídliště. Ke zlepšení situace by přispělo budování nových parkovacích míst v souladu s generelem dopravy především na sídlištích, vybudovat záchytné parkoviště v blízkosti centra města. Malá poptávka po službách a výrobcích místních firem Možným řešením může být např. zapojení podnikatelů více do dění tím, že pro ně bude připraven informační systém o možnostech čerpání finančních prostředků pro podnikatele z programů ČR a EU. Důsledkem této aktivity by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a jejich výrobků. Nevyužité lokality na území města - brownfields U většiny nevyužitých lokalit na území města brownfields by mělo dojít k podpoře jejich revitalizaci.

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Příloha č. 6 ŽÁDOST K IPRM Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA - 1 /12 - OBSAH 1. Informace o Integrovaném plánu rozvoje města...3 1.1. Číslo Integrovaného plánu rozvoje města...3 1.2. Název Integrovaného

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový PRIORITNÍ OBLAST 1 - Lidské zdroje cílový Hlavní cílová skupina Odhad finanční Vytvořit Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum. ks 0 1 obyvatelé 8 000 Nový - regionální centrum vzdělávání. Zlepšovat

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Návrh způsobu měření vize. Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Řešení problematiky znečištění ovzduší

Návrh způsobu měření vize. Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Řešení problematiky znečištění ovzduší Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Řešení problematiky znečištění ovzduší Vize 2030 Návrh způsobu měření vize Silný vliv lokálních topenišť v okolí Ostravy a v polském příhraničí na kvalitu

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více