II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14"

Transkript

1 1

2 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče o žáky integrované, práce s nadanými žáky 21 VII. Činnost předmětových komisí 24 VIII. Mimoškolní aktivity 28 IX. Činnost školní družiny a školního klubu 30 X. Přehled o hospodaření školy 31 XI. Informace o kontrolách 36 XII. Závěr výroční zprávy 36 2

3 Základní škola Slavičín Vlára Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 V souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovením 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám zřizovateli školy a školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2008/2009. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, PSČ , IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín ( ročník ) 8. Údaje o kontaktech: telefon , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Mgr. Adriana Maňasová, Nádražní 184, Slavičín Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 Pavla Sudková, Nevšová Pavel Sláma, Družstevní 671, Slavičín Pavla Hudečková, Ševcovská 373, Slavičín předseda 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM Základní škola Slavičín je plně organizovaná 24 třídní škola. Areál základní školy tvoří hlavní budova s druhým stupněm, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon a ve vzdálenosti 200 m je umístěna 3

4 samostatná budova prvního stupně. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Škola má bezbariérový přístup, který je využíván žáky školy. Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tartanovou dráhou. Žáci školy rovněž využívají sportovní halu a dvě školní zahrady. V budově I. stupně je k dispozici učebna hudební a výtvarné výchovy, třída pro výuku anglického jazyka, náboženství, místnost ŠD a školní žákovská knihovna. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné učebny vybavené interaktivní tabulí, pracovny školních dílen, zeměpisu, cizích jazyků, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, pracovny PC, školní knihovna, učebna náboženství, keramická dílna a přednáškový sál, který slouží i k promítání. Tyto pracovny využívají i žáci prvního stupně. Vybavení odborných učeben je na vysoké úrovni. Všechny kabinety a část odborných učeben jsou vybaveny přístupem na internet. Rovněž v budově prvního stupně jsou dvě pracoviště s přístupem na internet. V tomto školním roce jsme i zde uvedli do provozu učebnu vybavenou interaktivní tabulí. V oblasti modernizace výuky škola pokračuje dobrým tempem. Výuka ve a ročníku probíhala podle dosavadního vzdělávacího programu Základní škola, v a ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín Vlára. Pokračovala spolupráce s odbornými konzultanty v otázkách aktualizace Školního vzdělávacího programu, tvorby prováděcích plánů pro výuku v jednotlivých ročnících a začleňování projektů či projektového vyučování. Úroveň ŠVP i prováděcích plánů byla odborným poradcem vždy velmi kladně hodnocena. V uplynulém školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci zapojili do projektu s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízení ve Zlínském kraji. V rámci něho se ve dnech svého osobního volna a hlavních prázdnin zúčastnili pěti dvoudenních odborných seminářů. Obsahem těchto vzdělávacích modulů byly otázky komunikace, rétorských dovedností, psychohygieny, zátěže, stresu, řešení konfliktních situací třídy i jednotlivců. V době neustálých společenských změn, které se odráží v chování a ve vztazích žáků k sobě a k dospělým, jsme tento projekt uvítali jako pomoc pro naši další práci. Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková příprava a vybavenost a pokračování v rozvoji počítačové gramotnosti. Důkazem toho je zahájení výuky anglického jazyka už ve 2. ročníku, nabídka volitelného předmětu základy informatiky od 4. ročníku a rozšiřování získaných dovedností na II. stupni v předmětech informatika, digitální fotografie a tvorba www. stránek. Význam pro práci pedagogů měly vzájemné výměnné návštěvy ve výuce anglického a českého jazyka a matematiky na obou stupních školy. Jejich cílem bylo získání pohledu na práci kolegů různého stupně školy, předání si svých zkušeností, vidět zajímavé metody výuky a následně je pak využít při přechodu a adaptaci žáků z prvního stupně školy na druhý. Školní rok 2008/2009 s sebou přinesl mnoho nových aktivit. K těm nejvýznamnějším zcela jistě patří navázání spolupráce s partnerskou školou ZŠ Nová Dubnica ze Slovenska. V rámci výměnných návštěv si zástupci pedagogického sboru i správních zaměstnanců prohlédli obě školy a diskutovalo se nad otázkami školního života. Spolupráce však nezůstala jen u vzájemné korespondence a návštěv, ale posunula se dál směrem k žákům. V průběhu školního roku se třikrát utkali sportovci obou škol v soutěžích Mikulášská laťka, Sportovní den, O Pohár primátora města Nová Dubnica. Žáci z partnerské školy byli našimi hosty na Hrátkách, celoškolním programu pro rodiče i veřejnost. Tuto slavnostní přehlídku konající se v závěru školního roku velmi vysoce hodnotili jak pedagogové, tak žáci slovenské školy. Těší nás, že jsme letos mohli nově přivítat na školních akcích děti z Dětského domova ze Smoliny. Přijaly naše předvánoční pozvání a spolu s dětmi I. stupně skotačily na Čertovinách pořádaných školní družinou a školním klubem na Sokolovně. Adventní čas se neobešel bez obdarovávání a nejinak tomu bylo i v loňském roce. Pedagogové i správní zaměstnanci splnili mnohá přání dětí ze Smoliny a zakoupili pro ně vánoční dárky. V červnu pak mohly Hrátky vidět také děti dětského domova, neboť jejich doprava do Slavičína byla hrazena díky dobrovolnému vstupnému diváků. Myšlenka společného setkávání žáků 5. ročníku, nabídka příjemně prožitého školního dne i poznání nových kamarádů vedla pedagogy naší školy k uspořádání zajímavé meziškolní akce. Páťákiáda je název prvního ročníku zábavně sportovní soutěže konané ve sportovní hale ve Slavičíně. Svoji účast i pro následující rok okolní školy potvrdily, a dobrá akce tedy bude mít své pokračování. Do podvědomí žáků, rodičů i veřejnosti se dostala celoškolní akce s mnohaletou tradicí Hrátky. Dlouhodobě připravovaný program sestavený z pohybových, pěveckých a jiných vstupů doprovázených 4

5 hudbou a vtipnými dialogy komentátorek dostal letos název Pod školní pokličkou. Stejně jako všechny předešlé Hrátky byly i ty minulé oceněny obrovským potleskem přeplněné Sokolovny. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Školní družina a klub svojí činností navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Režim školní družiny je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Samostatný výčet akcí ŠD a ŠK je uveden níže. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, základní umělecké školy, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 716 žáků a studentů a 151 dospělých strávníků, z toho 82 zaměstnanců škol. Průměrný počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních je 550. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky a rovněž poskytuje rodičům informaci o způsobu stravování dětí. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,5 2. stupeň ,61 20,91 12,81 Školní družina ,62 - Školní klub ,7-5

6 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2008/2009 V ročnících Počet žáků Základní škola 16847/ ŠVP pro základní vzdělávání Předmět ročník I.st II.st. počet žáků Vyučovacích hod Vyučovacích hod počet tříd plán dělení celkem Plán dělení Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda-přírodověda Matematika Informatika Občanská rodinná (8. a 9.) zdravotní výchova (6. a 7.) Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné a prac. činnosti Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty Celkem hodin v učebním plánu celke m

7 Volitelné předměty Název předmětu zkratka vyučující hodin žáků 4. ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Nav 1 10 Základy informatiky Inf Fil 1 15 Výtvarné činnosti Vč Šm / Že ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Kon 1 8 Základy informatiky Inf Fil 1 14 Výtvarné činnosti Vč Šm / Že ročník Německý jazyk Nj Maň 2 18 Domácnost šití Dom Šm 2 9 Ruský jazyk Rj Slá 2 14 Technické činnosti Tč Fi ročník Německý jazyk Nj Maň 2 19 Ruský jazyk Rj Slá 2 16 Technické činnosti Tč Fi 2 16 Anglický jazyk Aj Ms ročník Rýsování Rýs Do 1 16 Keramická dílna I. KD Pa 1 16 Konverzace v anglickém jazyce I. KAj Dvo 1 16 Míčové hry I. Mh Go 1 13 Domácnost šití Dom Šm 1 12 Digitální fotografie a tvorba www. stránek I. Dig Vy 1 20 Komunikace a dramatická výchova Kom Šá 1 19 Keramická dílna II. KD Pa 1 15 Digitální fotografie a tvorba www. stránek II. Dig Vy 1 20 Míčové hry II. Mh Go 1 12 Konverzace v anglickém jazyce II. KAj Hr 1 14 Cvičení z matematiky Cm Do 1 13 Německý jazyk I. Nj Maň 2 16 Německý jazyk II. Nj Šm 2 13 Ruský jazyk Rj Slá 2 16 Technické činnosti I. Tč Fi 2 16 Technické činnosti II. Tč Do 2 16 Základy administrativy Adm Vy

8 Nepovinné předměty Název předmětu ročník vyučující hodin žáků Sportovní hry 4.a 5. Krá 2 25 Sportovní hry mladší žáci 6. a 7. Vá 2 10 Sportovní hry starší žáci 8. a 9. Vá 2 21 Náboženství 1. stupeň p.f.str, Pol 5 89 Náboženství 2. stupeň p.f. Str 1 13 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Maňáskový kroužek Slavičánek Míčové hry Aerobic, Hip, hop Mažoretky I. Mažoretky II. Mažoretky III. Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Hudební dílna Vyučující Tom, Ptá Běl, Pan Tom Tom Hrb, Nav Fil, Kov Tom, Nv Ly Tom, Fr. Slovák Hr Údaje o pedagogických pracovnících školy III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 39 36,2 Externí pracovníci 3 0,36 1. Pedagogičtí pracovníci Třídní učitelé I. stupeň Třídní učitelé II. stupeň 1.A Božena Bělohlávková 6.A Mgr. Daniela Štokmanová 1.B Ivana Pančíková 6.B Mgr. Jana Hrnčiříková 2.A Mgr. Darja Konečná 6.C Mgr. Rostislav Gorecký 2.B Mgr. Hana Strnadová 7.A Mgr. Iva Šmotková 3.A Mgr. Věra Navrátilová 7.B Mgr. Radoslav Filipovič 3.B Mgr. Marie Hrbáčková 7.C Mgr. Naděžda Zemánková 3.C Mgr. Alena Otépková 8.A Mgr. Jarmila Maňasová 4.A Mgr. Helena Kovaříková 8.B Ing. Milena Novotná 4.B Mgr. Jitka Pavlůsková 8.C Mgr. Helena Školníková 5.A PaedDr. Bronislava Králíková 9.A Mgr. Božena Dvořáková 5.B Mgr. Iva Filáková 9.B Mgr. Jana Došlová 9.C Mgr. Adriana Maňasová 9.D Mgr. Gabriela Šuráňová Ostatní učitelé I. stupeň Ostatní učitelé II. stupeň 8

9 Mgr. Jana Pinďáková, zást. řed. PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy Mgr. Hana Majeriková PaedDr. Karel Máťa Veronika Žeravčíková - externí pracovník Mgr. Aleš Ptáček ( od do ) Ing. Hana Vyoralová Ing. Jiří Váňa - externí pracovník Mgr. Radmila Kledrowetzová Mgr. Stanislava Remešová Mgr. Leona Turčinková Mgr. Danuše Slámečková Vychovatelky školní družiny Soňa Lysá Ludmila Ptáčková Vychovatelky školního klubu Marie Tomaníková Mgr. Hana Sovová Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. praxe obor, aprobace 138 ředitel školy 1,0 VŠ, M - Zpv, III. stupeň zástupce ředitele 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, 1. stupeň učitelka, I.stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Inf učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Ch učitelka, II. stupeň 0,318 VŠ, I stupeň, Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj D učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Hv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M F učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Ch učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Zt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, D Ov učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Rj - D Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Ov učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Zzv učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Nj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Hv Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Vv učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, M Bi učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj - Ov, + logopedie učitelka, II. stupeň 0,318 VŠ, Čj D učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Aj vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 0,304 VŠ, soc. 0 9

10 Vedoucí metodického sdružení I. stupně Výchovní poradci Vedoucí vychovatelka Koordinátor školního vzdělávacího programu Metodik prevence Metodik informačních technologií Metodik environmentální výchovy Členové rozšířeného vedení školy Mgr. Marie Hrbáčková Mgr. Darja Konečná I. stupeň Mgr. Naděžda Zemánková II. stupeň PaedDr. Karel Máťa 9. ročník, volba povolání Soňa Lysá PaedDr. Karel Máťa Mgr. Marie Hrbáčková Mgr. Gabriela Šuráňová Ing. Hana Vyoralová Mgr. Radoslav Filipovič Předsedové předmětových komisí MS I.st. Mgr. Marie Hrbáčková Př Mgr. Stanislava Remešová Čj Mgr. Naděžda Zemánková Z Mgr. Rostislav Gorecký M Mgr. Daniela Štokmanová D PaedDr. Karel Máťa Inf Ing. Hana Vyoralová Ch Mgr. Stanislava Remešová Aj Mgr. Jarmila Maňasová Vv Mgr. Iva Šmotková Nj Mgr. Adriana Maňasová Hv Mgr. Aleš Ptáček Rj Mgr. Danuše Slámečková Tv Ing. Milena Novotná Ozv Mgr. Gabriela Šuráňová Pv Mgr. Jana Došlová Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 Důchodový věk Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen 8 / 8 6/ 5 19/ 17 5/ 3 1 / 1 Průměrný věk muži ženy všech zaměstnanců 50 45,47 46,05 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Požadovaný stupeň vzdělání I.stupeň: 100 % Požadovaný stupeň vzdělání: 100 % Aprobovanost výuky I.stupeň 94 % Aprobovanost výuky II.stupeň 80 % 10

11 Aprobovanost výuky na I. stupni ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV VP Č TV PČ Vol Nepov. hodin celkem hodin aprobov aprobov. v % Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ NJ M INF OR V Z D Př F C H HV VV TV PČ Vol Nepov. hodin celkem hodin aprobov. aprobov. v % 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 20,3 Externí pracovníci 0 0 I v letošním roce jsme využili nabídky Úřadu práce Zlín a s jeho dotací jsme přijali vhodného pracovníka na místo pomocníka školníka a dvě pracovnice pro úklid. Ostatní pracovníci poř. číslo Funkce Úv. Stupeň Vzdělání 1 hospodářka 1,0 SOŠ 2 školník 1,0 SOŠ 3 pomocník školníka 1,0 SOŠ 4 uklízečka 0,9 SOU 5 uklízečka 0,9 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 12 kuchařka 1,0 SOU 13 ved.kuchařka 1,0 SOU 14 kuchařka 1,0 SOU 15 kuchařka 1,0 16 pom.kuchařka 1,0 17 pom.kuchařka 1,0 18 pom.kuchařka 1,0 19 pom.kuchařka 1,0 20 pomocnice pro úklid 1,0 21 pomocnice pro úklid 1,0 11

12 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován plán personálního rozvoje podle pokynu MŠMT. Mezi priority byly zařazeny tyto oblasti: - Realizace a postupná aktualizace Školního vzdělávacího programu. - Práce na utváření a aktualizaci výukových prováděcích plánů ŠVP. - Studium k získání pedagogické způsobilosti. - Dokončení studia k získání kvalifikace pro výkon specializovaných činností / koordinátor školního vzděl. programu, metodik prevence, metodik informačních technologií /. - Rozšiřování a zvýšení odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka. - Získávání dovedností při práci s interaktivní tabulí a učebnicemi. Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Agresivita dětí a mládeže 1 Luhačovice Hodnocení a sebehodnocení 1 Zlín Organizace a úkoly školních knihoven 1 Zlín Legislativa ŠD a ŠK 1 Vsetín Jak pracovat s nadanými žáky 2 Zlín Ekoškola 1 Brno Seminář Microsoft 1 Zlín Školení ISL, výukový program v AJ 4 Zlín Doškolovací kurzy zdravotníků 4 Zlín Motivační setkání vyučujících Aj 1 Zlín Rámcový vzdělávací program v Hv Rytmy zimy 1 Brumov Školní vzdělávací program projektové vyučování 3 Zlín Cesty k efektivnější výuce 1 Zlín Seminář metodiků prevence 1 Zlín Krajská konference EVVO 1 Uherské Hradiště Matematika v labyrintu školního vzdělávacího programu 4 Zlín Jak komunikovat s rodiči 1 Zlín Rámcový vzdělávací program v Hv Zpíváme jaru 1 Brumov Cyklus 5 seminářů: Tvořivá škola matematika II. stupeň 2 Uherský Brod Výtvarné činnosti Jarní motivy 1 Slopné ŠD a volný čas 1 Zlín Cyklus seminářů: Angličtina pro školáky 1 Zlín Seminář: František Kožík a Morava 1 Čejkovice Správní řízení ve škole 1 Zlín Úvodní konference k projektu EU Další vzdělávání pracovníků 2 Valašské Meziříčí škol a školských zařízení ve Zlínském kraji Cyklus 4 vzdělávacích seminářů v rámci projektu EU pro Zlínský kraj : Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zk 38 Slavičín Valašské Klobouky Název vzdělávání studium Počet Místo konání Studium pedagogického minima 2 Kunovice Metodik prevence 1 Uherský Brod Koordinátor ICT 1 Brno Koordinátor ŠVP 1 Přibyslav 12

13 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Školní stravování - seminář pro vedoucí školních jídelen 1 Zlín Otázky hygieny a potravin 9 Zlín Změny v nemocenském pojištění I. 1 Zlín Změny v nemocenském pojištění II. 1 Zlín Cestovní náhrady 1 Zlín Sociální pojištění 1 Zlín IV. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ 1. Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do 1. tříd 2008 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2008 Zapsaní do 1. tříd 2009 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy ( 2 žáci se odstěhovali) Do první třídy nastoupí žáci z těchto obcí: Slavičín 24 Šanov 2 Divnice 3 Nevšová 3 Rudimov 4 Kochavec 1 Bohuslavice nad Vláří 1 Petrůvka 1 Lipová 3 Celkem 42 žáků 2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ s maturitou vč.konzervatoří Odborná učiliště bez maturity OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Výsledky přijímacích zkoušek Nové přijímací řízení na gymnázia, SOŠ a SOU dovolilo žákům v letošním školním roce podat k dalšímu studiu 3 přihlášky. Vzhledem k tomu, že zápisový lístek mohli odevzdat na libovolnou školu ještě v průběhu prázdnin, není možné vypracovat přesnou evidenci umístění žáků na další školy a učiliště. 13

14 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ PŘEHLEDY PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A B.Bělohlávková , ,73 43,73 I.B I.Pančíková , ,00 38,00 II.A Mgr. D. Konečná , ,50 22,50 II.B Mgr. H.Strnadová , ,33 37,33 III.A Mgr. V. Navrátilová , ,36 46,36 III.B Mgr. M. Hrbáčková , ,43 50,43 III.C Mgr. A.Otépková , ,50 37,50 IV.A Mgr. H.Kovaříková , ,10 37,75 0,35 IV.B Mgr. J.Pavlůsková , ,58 58,58 V.A PaedDr. B. Králíková , ,27 66,27 V.B Mgr. I. Filáková , ,38 47,38 VI.A Mgr. D.Štokmanová , ,55 41,35 0,20 VI.B Mgr. J. Hrnčiříková , ,50 31,72 1,78 VI.C Mgr. R. Gorecký , ,78 57,78 VII.A Mgr.I.Šmotková , ,15 53,15 VII.B Mgr.R.Filipovič , ,06 68,06 VII.C Mgr.N.Zemánková , ,60 76,60 VIII.A Mgr.J.Maňasová , ,15 71,15 VIII.B Ing. M.Novotná , ,21 59,21 VIII.C Mgr.H.Školníková , ,95 69,95 IX.A Mgr. B.Dvořáková , ,52 60,52 IX.B Mgr.J.Došlová , ,95 93,71 2,24 IX.C Mgr. A.Maňasová , ,08 68,60 0,48 IX.D Mgr.G.Šuráňová , ,08 64,00 0,08 CELKEM / POČET x x x X PROCENT v x V x x X PRŮMĚR NA TŘÍDU , ,45 54,23 0,21 14

15 Pro srovnání úrovně vědomostí a znalostí se každoročně přihlašujeme k testování žáků 5. a 9. tříd. 15

16 Srovnávacími testy SCIO z matematiky, jazyka českého, cizího jazyka a všeobecných předpokladů získáme přehled o našich výsledcích v krajském i celostátním měřítku. Hodnocení výsledků výchovného působení Škola má ustanoveny tři výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: Výchovný poradce pro I. stupeň Speciální pedagog na I. stupni se zabýval depistáží, skrininkem a řešením problémů u žáků s výukovými či výchovnými problémy, vedl agendu všech integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení. Na I. stupni pracoval s žáky s VPU - Cvičení z ČJ. Úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručovala kvalitní péči o diagnostikované žáky. V dyslektických nápravných kroužcích pracovalo ve školním roce 2008/2009 podle stanovených výukových plánů 18 žáků, z toho 2 žáci integrovaní. U zbývajících dětí byla prokázána dyslektická oslabení, z toho důvodu se na ně rovněž vztahovalo zohlednění dle doporučení ministerstva školství. Vyšetření nejmladších žáků mnohdy prokazuje jejich předčasné zaškolení nebo nerovnoměrné dozrávání centrální nervové soustavy. Dětem to velmi ztěžuje pozitivní přístup ke škole a hlavně dobré nastartování a naladění se na školní práci. V pololetí školního roku bylo nově vyšetřeno 8 žáků, z toho jen u dvou dívek byly potvrzeny speciální poruchy učení bez integrace. Všem byla v průběhu roku věnována zvláštní pozornost. Většinu vyšetření žádali rodiče po dohodě s třídní učitelkou. V poslední době se musí rovněž všichni pedagogičtí pracovníci více zaměřovat ve svých třídách na nežádoucí jevy, které mnohdy vyústí v agresivnější jednání. Tyto případy byly ihned řešeny s rodiči. Poukazují na asymetrickou agresi mezi dětmi samotnými. Na I. stupni se rovněž objevily dva závažné výchovné přestupky a to záškoláctví s neomluvenými hodinami. V obou případech se jednalo o zanedbání péče ze strany rodičů. Snažíme se o prevenci záškoláctví, ale u některých rodičů se nám to, bohužel, nedaří. V těchto případech přišla na řadu spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a Policie ČR. Kromě výše uvedených případů nám většina žáků na I. stupni dělala svým vystupováním radost, čehož důkazem je 67 udělených pochval na konci školního roku. Důležitou metodickou činností výchovného poradce bylo zajištění péče o předškoláky a spolupráce s jejich rodiči. Uskutečnilo se množství programů určených pro budoucí školáky, jejichž cílem bylo připravit děti na bezstarostný vstup do první třídy, odbourání případného strachu a obav ze strany dětí a občas také rodičů. ( dále viz Spolupráce s rodiči předškoláků ) Výchovný poradce pro II. stupeň Výchovný poradce II. stupně vytvářel ve školním roce 2008/2009 metodickou činnost v následujících oblastech: V oblasti integrace zajišťoval péči o integrované žáky a žáky s vývojovými poruchami učení. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Vytvářel dohled a kontrolu nad plněním těchto programů a na poskytování pomoci integrovaným žákům ze strany všech vyučujících. Ve školním roce 2008/2009 se podle stanovených výukových plánů vzdělávalo 6 integrovaných žáků s různým druhem postižení. V oblasti řešení výchovných problémů organizoval schůzky výchovných komisí a konzultace s třídními učiteli. Úzce spolupracoval s rodiči žáků, s nimiž bylo nutné řešit problémy záškoláctví, agresivity, vulgárního chování, neplnění povinností, zapomínání a nepořádnost jejich dětí. Rovněž na II. stupni byl u 3 žáků zaznamenán nárust záškoláctví a neplnění si zákonných povinností ze strany rodičů. 16

17 Výchovný poradce zajišťoval spolupráci s těmito institucemi: Speciální pedagogické centrum Zlín a Valašské Meziříčí - konzultace, návštěvy a hospitace pracovnice SPC u 4 žákyň s individuálním vzdělávacím plánem. Pedagogicko-psychologická poradna Zlín proběkly 4 poradenské dny v prostorách školy s 39 konzultacemi, byl zabezpečen časový harmonogram pro zájemce z řad rodičů i učitelů, následná spolupráce s psycholožkou a zajištění vyšetření v PPP. Byla dohodnuta spolupráce na příští rok. Oddělení sociální péče - byla poskytována vzájemná informovanost a konzultace s oddělením sociální péče ve 3 případech. Středisko výchovné péče Uherské Hradiště vypracování zpráv o žáku naší školy. Městská policie Slavičín apel na kontroly nezletilých žáků v dopoledních hodinách v době výuky. V oblasti spolupráce s I. stupněm a s okolními spádovými školami proběhly tyto programy: v listopadu se konala v multimediální učebně schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kde získali informace o aktivitách školy a byla zajištěna prohlídka školy; byly poskytnuty konzultace rodičům žáků 5. ročníku okolních škol na jejich rodičovských schůzkách; v rámci propagace školy byla vytvořena nová nformativní brožura školy; proběhla návštěva žáků 5. tříd ze ZŠ Malé Pole, Šanova a Rokytnice, při které si měli možnost prohlédnou školu a její moderně vybavené učebny; v červnu se uskutečnily schůzky všech vyučujících 5. ročníku s třídními učiteli budoucích 6. tříd s předáním informací a materiálů nových žáků; zcela novou akcí pro žáky 5. ročníku naší i spádových škol byl 1. ročník Páťákiády, školního dne plného her, zajímavých kvízů, sportování, zábavy a navázání nových kamarádství; neméně důležitou činností byl dohled nad adaptací žáků 6. ročníku v novém prostředí a zajištění bezproblémového přechodu na II. stupeň. Kariérový výchovný poradce pro volbu povolání Výchovný poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracoval se zástupci středních škol. Působil v oblasti profesní orientace a zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol. Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je k dispozici žákům i rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce: v listopadu byla zorganizována informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků s účastí výchovného poradce, zástupců okolních středních škol a zástupců podniků zaměstnávajících absolventy SŠ, probíhaly individuální pohovory s rodiči o volbě povolání; byla zajištěna poznávací exkurze pro všechny vycházející žáky na SOŠ Slavičín, ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě a SOŠ ve Valašských Kloboukách; žákům byla dána možnost návštěvy burzy středních škol na SPŠ Zlín; žáci 9. ročníku prošli testováním SCIO s ohledem na orientaci při volbě střední školy Optimalizace přijímacího řízení ; žáci 9. ročníku si porovnali vědomosti se svými vrstevníky ze ZŠ Luhačovice v Přijímačkách nanečisto ; v rámci přípravy na budoucí povolání proběhla návštěva žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Zlíně; bylo podáno 94 přihlášek k dalšímu studiu na různé typy škol, kdy už v prvním kole přijímacího řízení bylo 93 žáků přijato, pouze jeden žák se zúčastnil kola druhého; učební obor si zvolilo 29 žáků, střední školu ukončenou maturitní zkouškou 65 žáků, z toho 14 bude studovat na gymnáziu. 17

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více