II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14"

Transkript

1 1

2 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče o žáky integrované, práce s nadanými žáky 21 VII. Činnost předmětových komisí 24 VIII. Mimoškolní aktivity 28 IX. Činnost školní družiny a školního klubu 30 X. Přehled o hospodaření školy 31 XI. Informace o kontrolách 36 XII. Závěr výroční zprávy 36 2

3 Základní škola Slavičín Vlára Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 V souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovením 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám zřizovateli školy a školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2008/2009. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, PSČ , IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín ( ročník ) 8. Údaje o kontaktech: telefon , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Mgr. Adriana Maňasová, Nádražní 184, Slavičín Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 Pavla Sudková, Nevšová Pavel Sláma, Družstevní 671, Slavičín Pavla Hudečková, Ševcovská 373, Slavičín předseda 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM Základní škola Slavičín je plně organizovaná 24 třídní škola. Areál základní školy tvoří hlavní budova s druhým stupněm, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon a ve vzdálenosti 200 m je umístěna 3

4 samostatná budova prvního stupně. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Škola má bezbariérový přístup, který je využíván žáky školy. Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tartanovou dráhou. Žáci školy rovněž využívají sportovní halu a dvě školní zahrady. V budově I. stupně je k dispozici učebna hudební a výtvarné výchovy, třída pro výuku anglického jazyka, náboženství, místnost ŠD a školní žákovská knihovna. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné učebny vybavené interaktivní tabulí, pracovny školních dílen, zeměpisu, cizích jazyků, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, pracovny PC, školní knihovna, učebna náboženství, keramická dílna a přednáškový sál, který slouží i k promítání. Tyto pracovny využívají i žáci prvního stupně. Vybavení odborných učeben je na vysoké úrovni. Všechny kabinety a část odborných učeben jsou vybaveny přístupem na internet. Rovněž v budově prvního stupně jsou dvě pracoviště s přístupem na internet. V tomto školním roce jsme i zde uvedli do provozu učebnu vybavenou interaktivní tabulí. V oblasti modernizace výuky škola pokračuje dobrým tempem. Výuka ve a ročníku probíhala podle dosavadního vzdělávacího programu Základní škola, v a ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín Vlára. Pokračovala spolupráce s odbornými konzultanty v otázkách aktualizace Školního vzdělávacího programu, tvorby prováděcích plánů pro výuku v jednotlivých ročnících a začleňování projektů či projektového vyučování. Úroveň ŠVP i prováděcích plánů byla odborným poradcem vždy velmi kladně hodnocena. V uplynulém školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci zapojili do projektu s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízení ve Zlínském kraji. V rámci něho se ve dnech svého osobního volna a hlavních prázdnin zúčastnili pěti dvoudenních odborných seminářů. Obsahem těchto vzdělávacích modulů byly otázky komunikace, rétorských dovedností, psychohygieny, zátěže, stresu, řešení konfliktních situací třídy i jednotlivců. V době neustálých společenských změn, které se odráží v chování a ve vztazích žáků k sobě a k dospělým, jsme tento projekt uvítali jako pomoc pro naši další práci. Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková příprava a vybavenost a pokračování v rozvoji počítačové gramotnosti. Důkazem toho je zahájení výuky anglického jazyka už ve 2. ročníku, nabídka volitelného předmětu základy informatiky od 4. ročníku a rozšiřování získaných dovedností na II. stupni v předmětech informatika, digitální fotografie a tvorba www. stránek. Význam pro práci pedagogů měly vzájemné výměnné návštěvy ve výuce anglického a českého jazyka a matematiky na obou stupních školy. Jejich cílem bylo získání pohledu na práci kolegů různého stupně školy, předání si svých zkušeností, vidět zajímavé metody výuky a následně je pak využít při přechodu a adaptaci žáků z prvního stupně školy na druhý. Školní rok 2008/2009 s sebou přinesl mnoho nových aktivit. K těm nejvýznamnějším zcela jistě patří navázání spolupráce s partnerskou školou ZŠ Nová Dubnica ze Slovenska. V rámci výměnných návštěv si zástupci pedagogického sboru i správních zaměstnanců prohlédli obě školy a diskutovalo se nad otázkami školního života. Spolupráce však nezůstala jen u vzájemné korespondence a návštěv, ale posunula se dál směrem k žákům. V průběhu školního roku se třikrát utkali sportovci obou škol v soutěžích Mikulášská laťka, Sportovní den, O Pohár primátora města Nová Dubnica. Žáci z partnerské školy byli našimi hosty na Hrátkách, celoškolním programu pro rodiče i veřejnost. Tuto slavnostní přehlídku konající se v závěru školního roku velmi vysoce hodnotili jak pedagogové, tak žáci slovenské školy. Těší nás, že jsme letos mohli nově přivítat na školních akcích děti z Dětského domova ze Smoliny. Přijaly naše předvánoční pozvání a spolu s dětmi I. stupně skotačily na Čertovinách pořádaných školní družinou a školním klubem na Sokolovně. Adventní čas se neobešel bez obdarovávání a nejinak tomu bylo i v loňském roce. Pedagogové i správní zaměstnanci splnili mnohá přání dětí ze Smoliny a zakoupili pro ně vánoční dárky. V červnu pak mohly Hrátky vidět také děti dětského domova, neboť jejich doprava do Slavičína byla hrazena díky dobrovolnému vstupnému diváků. Myšlenka společného setkávání žáků 5. ročníku, nabídka příjemně prožitého školního dne i poznání nových kamarádů vedla pedagogy naší školy k uspořádání zajímavé meziškolní akce. Páťákiáda je název prvního ročníku zábavně sportovní soutěže konané ve sportovní hale ve Slavičíně. Svoji účast i pro následující rok okolní školy potvrdily, a dobrá akce tedy bude mít své pokračování. Do podvědomí žáků, rodičů i veřejnosti se dostala celoškolní akce s mnohaletou tradicí Hrátky. Dlouhodobě připravovaný program sestavený z pohybových, pěveckých a jiných vstupů doprovázených 4

5 hudbou a vtipnými dialogy komentátorek dostal letos název Pod školní pokličkou. Stejně jako všechny předešlé Hrátky byly i ty minulé oceněny obrovským potleskem přeplněné Sokolovny. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Školní družina a klub svojí činností navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Režim školní družiny je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Samostatný výčet akcí ŠD a ŠK je uveden níže. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, základní umělecké školy, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 716 žáků a studentů a 151 dospělých strávníků, z toho 82 zaměstnanců škol. Průměrný počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních je 550. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky a rovněž poskytuje rodičům informaci o způsobu stravování dětí. Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,5 2. stupeň ,61 20,91 12,81 Školní družina ,62 - Školní klub ,7-5

6 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2008/2009 V ročnících Počet žáků Základní škola 16847/ ŠVP pro základní vzdělávání Předmět ročník I.st II.st. počet žáků Vyučovacích hod Vyučovacích hod počet tříd plán dělení celkem Plán dělení Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda-přírodověda Matematika Informatika Občanská rodinná (8. a 9.) zdravotní výchova (6. a 7.) Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné a prac. činnosti Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty Celkem hodin v učebním plánu celke m

7 Volitelné předměty Název předmětu zkratka vyučující hodin žáků 4. ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Nav 1 10 Základy informatiky Inf Fil 1 15 Výtvarné činnosti Vč Šm / Že ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Kon 1 8 Základy informatiky Inf Fil 1 14 Výtvarné činnosti Vč Šm / Že ročník Německý jazyk Nj Maň 2 18 Domácnost šití Dom Šm 2 9 Ruský jazyk Rj Slá 2 14 Technické činnosti Tč Fi ročník Německý jazyk Nj Maň 2 19 Ruský jazyk Rj Slá 2 16 Technické činnosti Tč Fi 2 16 Anglický jazyk Aj Ms ročník Rýsování Rýs Do 1 16 Keramická dílna I. KD Pa 1 16 Konverzace v anglickém jazyce I. KAj Dvo 1 16 Míčové hry I. Mh Go 1 13 Domácnost šití Dom Šm 1 12 Digitální fotografie a tvorba www. stránek I. Dig Vy 1 20 Komunikace a dramatická výchova Kom Šá 1 19 Keramická dílna II. KD Pa 1 15 Digitální fotografie a tvorba www. stránek II. Dig Vy 1 20 Míčové hry II. Mh Go 1 12 Konverzace v anglickém jazyce II. KAj Hr 1 14 Cvičení z matematiky Cm Do 1 13 Německý jazyk I. Nj Maň 2 16 Německý jazyk II. Nj Šm 2 13 Ruský jazyk Rj Slá 2 16 Technické činnosti I. Tč Fi 2 16 Technické činnosti II. Tč Do 2 16 Základy administrativy Adm Vy

8 Nepovinné předměty Název předmětu ročník vyučující hodin žáků Sportovní hry 4.a 5. Krá 2 25 Sportovní hry mladší žáci 6. a 7. Vá 2 10 Sportovní hry starší žáci 8. a 9. Vá 2 21 Náboženství 1. stupeň p.f.str, Pol 5 89 Náboženství 2. stupeň p.f. Str 1 13 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Maňáskový kroužek Slavičánek Míčové hry Aerobic, Hip, hop Mažoretky I. Mažoretky II. Mažoretky III. Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Hudební dílna Vyučující Tom, Ptá Běl, Pan Tom Tom Hrb, Nav Fil, Kov Tom, Nv Ly Tom, Fr. Slovák Hr Údaje o pedagogických pracovnících školy III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 39 36,2 Externí pracovníci 3 0,36 1. Pedagogičtí pracovníci Třídní učitelé I. stupeň Třídní učitelé II. stupeň 1.A Božena Bělohlávková 6.A Mgr. Daniela Štokmanová 1.B Ivana Pančíková 6.B Mgr. Jana Hrnčiříková 2.A Mgr. Darja Konečná 6.C Mgr. Rostislav Gorecký 2.B Mgr. Hana Strnadová 7.A Mgr. Iva Šmotková 3.A Mgr. Věra Navrátilová 7.B Mgr. Radoslav Filipovič 3.B Mgr. Marie Hrbáčková 7.C Mgr. Naděžda Zemánková 3.C Mgr. Alena Otépková 8.A Mgr. Jarmila Maňasová 4.A Mgr. Helena Kovaříková 8.B Ing. Milena Novotná 4.B Mgr. Jitka Pavlůsková 8.C Mgr. Helena Školníková 5.A PaedDr. Bronislava Králíková 9.A Mgr. Božena Dvořáková 5.B Mgr. Iva Filáková 9.B Mgr. Jana Došlová 9.C Mgr. Adriana Maňasová 9.D Mgr. Gabriela Šuráňová Ostatní učitelé I. stupeň Ostatní učitelé II. stupeň 8

9 Mgr. Jana Pinďáková, zást. řed. PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy Mgr. Hana Majeriková PaedDr. Karel Máťa Veronika Žeravčíková - externí pracovník Mgr. Aleš Ptáček ( od do ) Ing. Hana Vyoralová Ing. Jiří Váňa - externí pracovník Mgr. Radmila Kledrowetzová Mgr. Stanislava Remešová Mgr. Leona Turčinková Mgr. Danuše Slámečková Vychovatelky školní družiny Soňa Lysá Ludmila Ptáčková Vychovatelky školního klubu Marie Tomaníková Mgr. Hana Sovová Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. praxe obor, aprobace 138 ředitel školy 1,0 VŠ, M - Zpv, III. stupeň zástupce ředitele 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, 1. stupeň učitelka, I.stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Inf učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Ch učitelka, II. stupeň 0,318 VŠ, I stupeň, Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj D učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Hv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M F učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Ch učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Zt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, D Ov učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Rj - D Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Ov učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Zzv učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Nj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Hv Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Vv učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, M Bi učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj - Ov, + logopedie učitelka, II. stupeň 0,318 VŠ, Čj D učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Aj vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 0,304 VŠ, soc. 0 9

10 Vedoucí metodického sdružení I. stupně Výchovní poradci Vedoucí vychovatelka Koordinátor školního vzdělávacího programu Metodik prevence Metodik informačních technologií Metodik environmentální výchovy Členové rozšířeného vedení školy Mgr. Marie Hrbáčková Mgr. Darja Konečná I. stupeň Mgr. Naděžda Zemánková II. stupeň PaedDr. Karel Máťa 9. ročník, volba povolání Soňa Lysá PaedDr. Karel Máťa Mgr. Marie Hrbáčková Mgr. Gabriela Šuráňová Ing. Hana Vyoralová Mgr. Radoslav Filipovič Předsedové předmětových komisí MS I.st. Mgr. Marie Hrbáčková Př Mgr. Stanislava Remešová Čj Mgr. Naděžda Zemánková Z Mgr. Rostislav Gorecký M Mgr. Daniela Štokmanová D PaedDr. Karel Máťa Inf Ing. Hana Vyoralová Ch Mgr. Stanislava Remešová Aj Mgr. Jarmila Maňasová Vv Mgr. Iva Šmotková Nj Mgr. Adriana Maňasová Hv Mgr. Aleš Ptáček Rj Mgr. Danuše Slámečková Tv Ing. Milena Novotná Ozv Mgr. Gabriela Šuráňová Pv Mgr. Jana Došlová Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 Důchodový věk Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen 8 / 8 6/ 5 19/ 17 5/ 3 1 / 1 Průměrný věk muži ženy všech zaměstnanců 50 45,47 46,05 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Požadovaný stupeň vzdělání I.stupeň: 100 % Požadovaný stupeň vzdělání: 100 % Aprobovanost výuky I.stupeň 94 % Aprobovanost výuky II.stupeň 80 % 10

11 Aprobovanost výuky na I. stupni ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV VP Č TV PČ Vol Nepov. hodin celkem hodin aprobov aprobov. v % Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ NJ M INF OR V Z D Př F C H HV VV TV PČ Vol Nepov. hodin celkem hodin aprobov. aprobov. v % 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 20,3 Externí pracovníci 0 0 I v letošním roce jsme využili nabídky Úřadu práce Zlín a s jeho dotací jsme přijali vhodného pracovníka na místo pomocníka školníka a dvě pracovnice pro úklid. Ostatní pracovníci poř. číslo Funkce Úv. Stupeň Vzdělání 1 hospodářka 1,0 SOŠ 2 školník 1,0 SOŠ 3 pomocník školníka 1,0 SOŠ 4 uklízečka 0,9 SOU 5 uklízečka 0,9 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 12 kuchařka 1,0 SOU 13 ved.kuchařka 1,0 SOU 14 kuchařka 1,0 SOU 15 kuchařka 1,0 16 pom.kuchařka 1,0 17 pom.kuchařka 1,0 18 pom.kuchařka 1,0 19 pom.kuchařka 1,0 20 pomocnice pro úklid 1,0 21 pomocnice pro úklid 1,0 11

12 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován plán personálního rozvoje podle pokynu MŠMT. Mezi priority byly zařazeny tyto oblasti: - Realizace a postupná aktualizace Školního vzdělávacího programu. - Práce na utváření a aktualizaci výukových prováděcích plánů ŠVP. - Studium k získání pedagogické způsobilosti. - Dokončení studia k získání kvalifikace pro výkon specializovaných činností / koordinátor školního vzděl. programu, metodik prevence, metodik informačních technologií /. - Rozšiřování a zvýšení odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka. - Získávání dovedností při práci s interaktivní tabulí a učebnicemi. Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Agresivita dětí a mládeže 1 Luhačovice Hodnocení a sebehodnocení 1 Zlín Organizace a úkoly školních knihoven 1 Zlín Legislativa ŠD a ŠK 1 Vsetín Jak pracovat s nadanými žáky 2 Zlín Ekoškola 1 Brno Seminář Microsoft 1 Zlín Školení ISL, výukový program v AJ 4 Zlín Doškolovací kurzy zdravotníků 4 Zlín Motivační setkání vyučujících Aj 1 Zlín Rámcový vzdělávací program v Hv Rytmy zimy 1 Brumov Školní vzdělávací program projektové vyučování 3 Zlín Cesty k efektivnější výuce 1 Zlín Seminář metodiků prevence 1 Zlín Krajská konference EVVO 1 Uherské Hradiště Matematika v labyrintu školního vzdělávacího programu 4 Zlín Jak komunikovat s rodiči 1 Zlín Rámcový vzdělávací program v Hv Zpíváme jaru 1 Brumov Cyklus 5 seminářů: Tvořivá škola matematika II. stupeň 2 Uherský Brod Výtvarné činnosti Jarní motivy 1 Slopné ŠD a volný čas 1 Zlín Cyklus seminářů: Angličtina pro školáky 1 Zlín Seminář: František Kožík a Morava 1 Čejkovice Správní řízení ve škole 1 Zlín Úvodní konference k projektu EU Další vzdělávání pracovníků 2 Valašské Meziříčí škol a školských zařízení ve Zlínském kraji Cyklus 4 vzdělávacích seminářů v rámci projektu EU pro Zlínský kraj : Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zk 38 Slavičín Valašské Klobouky Název vzdělávání studium Počet Místo konání Studium pedagogického minima 2 Kunovice Metodik prevence 1 Uherský Brod Koordinátor ICT 1 Brno Koordinátor ŠVP 1 Přibyslav 12

13 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Školní stravování - seminář pro vedoucí školních jídelen 1 Zlín Otázky hygieny a potravin 9 Zlín Změny v nemocenském pojištění I. 1 Zlín Změny v nemocenském pojištění II. 1 Zlín Cestovní náhrady 1 Zlín Sociální pojištění 1 Zlín IV. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ 1. Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do 1. tříd 2008 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2008 Zapsaní do 1. tříd 2009 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy ( 2 žáci se odstěhovali) Do první třídy nastoupí žáci z těchto obcí: Slavičín 24 Šanov 2 Divnice 3 Nevšová 3 Rudimov 4 Kochavec 1 Bohuslavice nad Vláří 1 Petrůvka 1 Lipová 3 Celkem 42 žáků 2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ s maturitou vč.konzervatoří Odborná učiliště bez maturity OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Výsledky přijímacích zkoušek Nové přijímací řízení na gymnázia, SOŠ a SOU dovolilo žákům v letošním školním roce podat k dalšímu studiu 3 přihlášky. Vzhledem k tomu, že zápisový lístek mohli odevzdat na libovolnou školu ještě v průběhu prázdnin, není možné vypracovat přesnou evidenci umístění žáků na další školy a učiliště. 13

14 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ PŘEHLEDY PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A B.Bělohlávková , ,73 43,73 I.B I.Pančíková , ,00 38,00 II.A Mgr. D. Konečná , ,50 22,50 II.B Mgr. H.Strnadová , ,33 37,33 III.A Mgr. V. Navrátilová , ,36 46,36 III.B Mgr. M. Hrbáčková , ,43 50,43 III.C Mgr. A.Otépková , ,50 37,50 IV.A Mgr. H.Kovaříková , ,10 37,75 0,35 IV.B Mgr. J.Pavlůsková , ,58 58,58 V.A PaedDr. B. Králíková , ,27 66,27 V.B Mgr. I. Filáková , ,38 47,38 VI.A Mgr. D.Štokmanová , ,55 41,35 0,20 VI.B Mgr. J. Hrnčiříková , ,50 31,72 1,78 VI.C Mgr. R. Gorecký , ,78 57,78 VII.A Mgr.I.Šmotková , ,15 53,15 VII.B Mgr.R.Filipovič , ,06 68,06 VII.C Mgr.N.Zemánková , ,60 76,60 VIII.A Mgr.J.Maňasová , ,15 71,15 VIII.B Ing. M.Novotná , ,21 59,21 VIII.C Mgr.H.Školníková , ,95 69,95 IX.A Mgr. B.Dvořáková , ,52 60,52 IX.B Mgr.J.Došlová , ,95 93,71 2,24 IX.C Mgr. A.Maňasová , ,08 68,60 0,48 IX.D Mgr.G.Šuráňová , ,08 64,00 0,08 CELKEM / POČET x x x X PROCENT v x V x x X PRŮMĚR NA TŘÍDU , ,45 54,23 0,21 14

15 Pro srovnání úrovně vědomostí a znalostí se každoročně přihlašujeme k testování žáků 5. a 9. tříd. 15

16 Srovnávacími testy SCIO z matematiky, jazyka českého, cizího jazyka a všeobecných předpokladů získáme přehled o našich výsledcích v krajském i celostátním měřítku. Hodnocení výsledků výchovného působení Škola má ustanoveny tři výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: Výchovný poradce pro I. stupeň Speciální pedagog na I. stupni se zabýval depistáží, skrininkem a řešením problémů u žáků s výukovými či výchovnými problémy, vedl agendu všech integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení. Na I. stupni pracoval s žáky s VPU - Cvičení z ČJ. Úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručovala kvalitní péči o diagnostikované žáky. V dyslektických nápravných kroužcích pracovalo ve školním roce 2008/2009 podle stanovených výukových plánů 18 žáků, z toho 2 žáci integrovaní. U zbývajících dětí byla prokázána dyslektická oslabení, z toho důvodu se na ně rovněž vztahovalo zohlednění dle doporučení ministerstva školství. Vyšetření nejmladších žáků mnohdy prokazuje jejich předčasné zaškolení nebo nerovnoměrné dozrávání centrální nervové soustavy. Dětem to velmi ztěžuje pozitivní přístup ke škole a hlavně dobré nastartování a naladění se na školní práci. V pololetí školního roku bylo nově vyšetřeno 8 žáků, z toho jen u dvou dívek byly potvrzeny speciální poruchy učení bez integrace. Všem byla v průběhu roku věnována zvláštní pozornost. Většinu vyšetření žádali rodiče po dohodě s třídní učitelkou. V poslední době se musí rovněž všichni pedagogičtí pracovníci více zaměřovat ve svých třídách na nežádoucí jevy, které mnohdy vyústí v agresivnější jednání. Tyto případy byly ihned řešeny s rodiči. Poukazují na asymetrickou agresi mezi dětmi samotnými. Na I. stupni se rovněž objevily dva závažné výchovné přestupky a to záškoláctví s neomluvenými hodinami. V obou případech se jednalo o zanedbání péče ze strany rodičů. Snažíme se o prevenci záškoláctví, ale u některých rodičů se nám to, bohužel, nedaří. V těchto případech přišla na řadu spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a Policie ČR. Kromě výše uvedených případů nám většina žáků na I. stupni dělala svým vystupováním radost, čehož důkazem je 67 udělených pochval na konci školního roku. Důležitou metodickou činností výchovného poradce bylo zajištění péče o předškoláky a spolupráce s jejich rodiči. Uskutečnilo se množství programů určených pro budoucí školáky, jejichž cílem bylo připravit děti na bezstarostný vstup do první třídy, odbourání případného strachu a obav ze strany dětí a občas také rodičů. ( dále viz Spolupráce s rodiči předškoláků ) Výchovný poradce pro II. stupeň Výchovný poradce II. stupně vytvářel ve školním roce 2008/2009 metodickou činnost v následujících oblastech: V oblasti integrace zajišťoval péči o integrované žáky a žáky s vývojovými poruchami učení. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Vytvářel dohled a kontrolu nad plněním těchto programů a na poskytování pomoci integrovaným žákům ze strany všech vyučujících. Ve školním roce 2008/2009 se podle stanovených výukových plánů vzdělávalo 6 integrovaných žáků s různým druhem postižení. V oblasti řešení výchovných problémů organizoval schůzky výchovných komisí a konzultace s třídními učiteli. Úzce spolupracoval s rodiči žáků, s nimiž bylo nutné řešit problémy záškoláctví, agresivity, vulgárního chování, neplnění povinností, zapomínání a nepořádnost jejich dětí. Rovněž na II. stupni byl u 3 žáků zaznamenán nárust záškoláctví a neplnění si zákonných povinností ze strany rodičů. 16

17 Výchovný poradce zajišťoval spolupráci s těmito institucemi: Speciální pedagogické centrum Zlín a Valašské Meziříčí - konzultace, návštěvy a hospitace pracovnice SPC u 4 žákyň s individuálním vzdělávacím plánem. Pedagogicko-psychologická poradna Zlín proběkly 4 poradenské dny v prostorách školy s 39 konzultacemi, byl zabezpečen časový harmonogram pro zájemce z řad rodičů i učitelů, následná spolupráce s psycholožkou a zajištění vyšetření v PPP. Byla dohodnuta spolupráce na příští rok. Oddělení sociální péče - byla poskytována vzájemná informovanost a konzultace s oddělením sociální péče ve 3 případech. Středisko výchovné péče Uherské Hradiště vypracování zpráv o žáku naší školy. Městská policie Slavičín apel na kontroly nezletilých žáků v dopoledních hodinách v době výuky. V oblasti spolupráce s I. stupněm a s okolními spádovými školami proběhly tyto programy: v listopadu se konala v multimediální učebně schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kde získali informace o aktivitách školy a byla zajištěna prohlídka školy; byly poskytnuty konzultace rodičům žáků 5. ročníku okolních škol na jejich rodičovských schůzkách; v rámci propagace školy byla vytvořena nová nformativní brožura školy; proběhla návštěva žáků 5. tříd ze ZŠ Malé Pole, Šanova a Rokytnice, při které si měli možnost prohlédnou školu a její moderně vybavené učebny; v červnu se uskutečnily schůzky všech vyučujících 5. ročníku s třídními učiteli budoucích 6. tříd s předáním informací a materiálů nových žáků; zcela novou akcí pro žáky 5. ročníku naší i spádových škol byl 1. ročník Páťákiády, školního dne plného her, zajímavých kvízů, sportování, zábavy a navázání nových kamarádství; neméně důležitou činností byl dohled nad adaptací žáků 6. ročníku v novém prostředí a zajištění bezproblémového přechodu na II. stupeň. Kariérový výchovný poradce pro volbu povolání Výchovný poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracoval se zástupci středních škol. Působil v oblasti profesní orientace a zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol. Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je k dispozici žákům i rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce: v listopadu byla zorganizována informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků s účastí výchovného poradce, zástupců okolních středních škol a zástupců podniků zaměstnávajících absolventy SŠ, probíhaly individuální pohovory s rodiči o volbě povolání; byla zajištěna poznávací exkurze pro všechny vycházející žáky na SOŠ Slavičín, ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě a SOŠ ve Valašských Kloboukách; žákům byla dána možnost návštěvy burzy středních škol na SPŠ Zlín; žáci 9. ročníku prošli testováním SCIO s ohledem na orientaci při volbě střední školy Optimalizace přijímacího řízení ; žáci 9. ročníku si porovnali vědomosti se svými vrstevníky ze ZŠ Luhačovice v Přijímačkách nanečisto ; v rámci přípravy na budoucí povolání proběhla návštěva žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Zlíně; bylo podáno 94 přihlášek k dalšímu studiu na různé typy škol, kdy už v prvním kole přijímacího řízení bylo 93 žáků přijato, pouze jeden žák se zúčastnil kola druhého; učební obor si zvolilo 29 žáků, střední školu ukončenou maturitní zkouškou 65 žáků, z toho 14 bude studovat na gymnáziu. 17

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více