10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012"

Transkript

1 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb. a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění a s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno zákonem č. 109/2001 Sb. VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE ROČNÍK a vydává k tomu tyto SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY V Praze dne 24. září 2012 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

2 OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 2. PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 7. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI 11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 2

3 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s. Adresa: Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Zplnomocněná osoba Jiří Oberfalzer Předseda Správní rady Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 Tel.: (asistentka PhDr. Marta El Bournová) Spoluvyhlašovatelé MĚSTO SOKOLOV Sídlo: Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov IČ: , DIČ: CZ Starosta: Ing. Zdeněk Berka, E: T: Kontaktní osoba: Petra Němečková, E: T: , M: MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY Sídlo: Městský úřad Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky IČ: , DIČ: CZ Starosta: Ing. Dalibor Maniš MPA, E: T: Kontaktní osoba: Ing. Radek Bařinka, E: M: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sídlo: Městský úřad Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí IČ: , DIČ: CZ Starosta: Jiří Částečka, E: T: Kontaktní osoba: Ing. arch. Dagmar Vávrová, E: T: , M: MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Sídlo: Městský úřad Železný Brod, nám. 3. května 1, Železný Brod IČ: , DIČ: CZ Starosta: André Jakubička, E: T: Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mach, E: T: SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 3

4 1.2. Zpracovatelé soutěžních podmínek PhDr. Allan Gintel Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, Praha 6, Tel.: , fax: Ing. arch. Tomáš Hradečný Adresa: Grafická 831/20, Praha 5, Tel.: Sekretář soutěže PhDr. Marta El Bournová Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: , M: Přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. Jiří Kubát Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6 Tel.: , Sekretariát soutěže Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, Praha 6, Tel.: ová adresa pro registraci: 2. PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE 2.1. Předmět soutěže Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Sokolov, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí a nefunkčního průmyslového areálu v Železném Brodě. Specifikace jednotlivých zadání se nachází v příloze těchto soutěžních podmínek. Soutěžící si mohou vybrat pouze jedno zadání, které jim bude nejlépe vyhovovat Účel a poslání soutěže Účelem a posláním soutěže je ocenit nejvhodnější, nejkvalitnější a nejzajímavější soutěžní návrhy zpracované dle zadání uvedených v příloze těchto soutěžních podmínek. Na základě výsledků soutěže Hodnotitelská rada doporučí spoluvyhlašovatelům vybrané návrhy k realizaci. Autorům oceněných soutěžních návrhů může být zadáno zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace (tzn. dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby) a výkon autorského dozoru v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 4

5 3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 3.1. Druh soutěže Podle předmětu řešení: urbanisticko-architektonická Podle okruhu účastníků: veřejná anonymní Podle počtu vyhlášených kol: jednokolová Podle záměru řešení: ideová 3.2. Den vyhlášení soutěže Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu soutěžních podmínek. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta Forma vyhlášení soutěže Soutěž se vyhlašuje veřejným oznámením v tisku a na internetových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz). 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky: a) nezúčastnily se definování předmětu soutěže a jejího vypsání; b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže; c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů; d) splňují základní kvalifikační kritéria podle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření); e) jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo; SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 5

6 4.2. Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané Autor (viz. odstavec 6.4. těchto soutěžních podmínek) Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst písm. a) až e) Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí tato právnická osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, v části třetí tohoto zákona, pokud jde o účast autorizovaných osob v těchto společnostech, a to v oborech dle odstavce 4.1.e) těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě pak prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 4.1.e) těchto Soutěžních podmínek autorizované osoby zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona 360/1992 Sb. v platném znění Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. d) a e), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě Dotazy Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené pod bodem soutěžních podmínek podávat dotazy, a to písemně nebo elektronicky na adresu Všechny dotazy a odpovědi budou postupně vyvěšovány na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), a to ve lhůtě stanovené v bodu soutěžních podmínek Jazyk soutěže a právní řád Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice. 5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 5.1. Poskytování soutěžních podkladů Soutěžní podklady poskytované soutěžícím Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické podklady ve formátech dxf, jpg, pdf) a budou poskytovány účastníkům prostřednictvím webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) po provedené registraci Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této urbanisticko-architektonické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou. Po dohodě může dojít ke změně formátu vydaných dat Seznam poskytovaných podkladů: 6

7 Veřejně dostupné: - soutěžní podmínky včetně příloh (www.cenapp.cz) Jen pro zaregistrované účastníky: Závazné a) soutěžní zadání příslušného města b) digitální foto s vyznačením stanoviště určeného i výškopisně pro zákres návrhu c) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000) d) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 doplněná o výškopis, případně technická mapa 1:500 e) ortofotomapa nebo jiná letecká fotografie f) rozvinuté pohledy s okolím řešeného prostoru 1:200 nebo digitální fotodokumentace okolí řešeného prostoru Registrace, vyzvednutí soutěžních dokumentů Žádosti o vstup do soutěže se předkládají písemně sekretariátu soutěže, nejpozději však do 30. listopadu 2012 poštou nebo em. Žádost musí obsahovat: n n jméno a příjmení individuálního soutěžícího nebo představitele soutěžícího týmu, úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, ové a poštovní adresy. Soutěžní podklady (5.1.) si lze stáhnout z webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz). Tyto budou zpřístupněny pouze registrovaným účastníkům prostřednictvím přístupového kódu, který poskytne sekretariát soutěže. 6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 6.1. Grafická část Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat tři výkresy formátu A1: a) výkres širších vztahů v měřítku 1:1000, resp. 1:2000 (dle velikosti řešeného území), b) výkres komplexního urbanisticko-architektonického návrhu, který obsahuje celkové řešení v měřítku 1:200, resp. 1:500 a rozvinuté pohledy 1:200, resp. 1:500 (v případě většího rozsahu území je možné tento výkres odevzdat na dvou formátech), c) prostorové zobrazení řešeného území (zákres do fotografie, vizualizace). SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 7

8 Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden další volný výkres, jímž bude doloženo hmotové a architektonické řešení návrhu, resp. detailnější řešení. Grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení. Připouští se černobílé i barevné provedení. Výkresy budou nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tlouš ky 5mm. Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Textová část Textová část soutěžního návrhu bude dodána v rozsahu max. 3 stran formátu A4 a musí obsahovat: a) zásady řešení území v širších souvislostech, b) stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek, c) zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení, d) zhodnocení přínosu navrženého řešení, e) informaci o tom, jak byly naplněny požadavky zadání, f) seznam příloh. Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou tištěných vyhotoveních. Bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Digitální část Soutěžící dodá 1x CD obsahující: a) grafickou část ve formátu pdf (300dpi pro možné publikování soutěžního návrhu), b) textovou část ve formátu doc. Nosič bude uložen v zalepené obálce a označen nadpisem CD. Obálka bude označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek Obálka nadepsaná Autor Obálka nadepsaná Autor bude obsahovat: a) údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, ové adresy, b) čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2., 8

9 c) kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže, d) jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky, e) podepsané prohlášení uvedené v příloze těchto soutěžních podmínek (v případě, že je účastníkem právnická osoba), f) čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn dostatek oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace a aby podle ní pak mohla být následně realizována stavba. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek. 7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor ) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm pro vepsání identifikačního kódu Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor ) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící vepíše číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka CD, obálka Autor ) budou v dolní části uprostřed označeny textem Cena Petra Parléře Podmínky anonymity soutěžního návrhu Celý soutěžní návrh se předkládá anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis, popis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení ani na obalu, ani na průvodních dokladech, či jiný údaj, který by mohl vést k porušení anonymity Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou nebo jinou veřejnou přepravou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů Josefská Praha 1 - Malá Strana SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 9

10 7.3. Obal soutěžního návrhu Všechny části soutěžního návrhu (grafická část, textová část, obálka CD, obálka Autor ) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu (upraveném tak, aby bylo možno všechny části soutěžního návrhu do něj opětovně vložit) s nápisem Cena Petra Parléře ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní den od 9:00 hod. do 12:00 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě do sekretariátu soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek) V případě odeslání soutěžního návrhu poštou musí být soutěžní návrh doručen nejpozději do 11. ledna 2013 do 12:00 hodin, tj. poslední den lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů dle čl.12., odst soutěžních podmínek. 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 9.1. Závazné kritérium, podle něhož budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, je následující: n kvalita architektonického řešení, jeho komplexnost a úplnost n originálnost řešení n soulad funkčnosti, hospodárnosti, investiční a provozní náročnosti n splnění podmínek zadání 9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže Hodnotitelská rada vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: a) nesplňují obsahové požadavky vypsání, b) neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek, c) nedošly v požadovaném termínu, d) zřetelně ukazují na porušení anonymity. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je Hodnotitelská rada povinna dle 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. 10

11 10. HODNOTITELSKÁ RADA A ODBORNÍ ZNALCI Řádní členové Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli a zadavatelům: Jiří Částečka, starosta, Valašské Meziříčí Ing. arch. Tomáš Hradečný Ing. Karel Jakobec, místostarosta, Sokolov Ing. Martin Janík, místostarosta, Valašské Klobouky Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování, Železný Brod Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli a zadavatelům: Ing. arch. MgA. Alena Korandová Doc. akad. arch. Petr Kovář Ing. arch. Jan Sedlák Ing. arch. Eva Špačková Ing. arch. Tomáš Vích Ing. arch. Jaroslav Wertig Náhradníci Hodnotitelské rady: Závislí vzhledem k vyhlašovateli: Ing. Radek Bařinka, vedoucí investičního odboru, Valašské Klobouky Petra Němečková, odbor rozvoje města, Sokolov Mgr. Jiří Pernický, místostarosta, Valašské Meziříčí Mgr. Martin Řehák, odbor územ. plánování a reg. rozvoje, Železný Brod Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli a zadavatelům: Ing. arch. Eva Brandová Odborní znalci O případném přizvání odborných znalců rozhodne Hodnotitelská rada po projednání s vyhlašovatelem soutěže. 11. CENY SOUTĚŽÍCÍM Ceny Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením zvoleného zadání, budou oceněny celkovou částkou ,- Kč (tři sta dvacet tisíc korun), která bude rozdělena takto: Cena Petra Parléře: ,- Kč (sto čtyřicet tisíc korun), Cena za přínos k rozvoji města: ,- Kč (sto dvacet tisíc korun), Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR: ,- Kč (šedesát tisíc korun). SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 11

12 11.2. Podmínky jiného rozdělení částek na hlavní ceny Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 1 Soutěžního řádu České komory architektů může Hodnotitelská rada rozhodnout o jiném rozdělení hlavních cen, popřípadě neudělení cen v plné výši. Toto své rozhodnutí musí Hodnotitelská rada podrobně zdůvodnit do protokolu Náležitosti zdanění cen ze soutěže Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahující částku ,- Kč budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání Termíny vyplacení udělených cen a odměn Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 30 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků. 12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 3. říjen Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však do 30. listopadu 2012, a to na základě registrace Lhůta k podání dotazů soutěžícími Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na ovou adresu do 16. listopadu Lhůta k zodpovězení dotazů Hodnotitelskou radou Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) nejpozději do 30. listopadu Termín pro odevzdání/doručení soutěžních návrhů vyhlašovateli je 11. leden 2013 do 12:00 hod Datum závěrečného zasedání Hodnotitelské rady: nejpozději 30. ledna Datum oznámení výsledků soutěže Rozhodnutí Hodnotitelské rady o výsledcích soutěže bude oznámeno prostřednictvím webových stránek do 31. ledna Oficiální vyhlášení výsledků proběhne 27. března

13 13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ Případné rozpory budou řešeny dle 13 Soutěžního řádu České komory architektů. 14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a znalců se soutěžními podmínkami Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů, řádní členové a náhradníci Hodnotitelské rady a přizvaní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutím Hodnotitelské rady. 15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Autorská práva soutěžících Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou případů uvedených v odstavci 15.2., opět využít v jiném případě Svolení k užití díla pro účely soutěže Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže stanovené v bodě 2.2. těchto soutěžních podmínek. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména pro následné zpracování projektových prací, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy mohou být po ukončení výstavy na požádá-ní vráceny autorům, pokud o to požádají do 21 dnů po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků Souhlas s prezentací soutěžního návrhu v městě navrhovatele Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s osobní prezentací zpracované studie ve městě spoluvyhlašovatele, jehož zadání bylo zařazeno do soutěže. Datum a podmínky prezentace závisí na dohodě mezi městem a zpracovatelem soutěžního návrhu. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 13

14 15.5. Poskytnutí soutěžních návrhů příslušným městům a obcím Návrhy, které nezískaly ocenění v soutěži, mohou být poskytnuty městům a obcím jen se souhlasem autorů Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů Vyhlašovatel ve spolupráci se spoluvyhlašovateli uspořádá do čtyř měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu soutěžních návrhů ve městech spoluvyhlašovatelů Protokol o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady O zasedání a jednání Hodnotitelské rady, o průběhu soutěže a o jejích výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje zejména: a) zápisy z jednání Hodnotitelské rady včetně hlasování, b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže, c) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže, d) hodnocení všech soutěžních návrhů, e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění, f) prezenční listiny členů Hodnotitelské rady a přítomných znalců z jednotlivých zasedání Hodnotitelské rady Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady ověřují svým podpisem všichni její členové. Do protokolu se zaznamenávají odlišné názory členů Hodnotitelské rady, jestliže o to tito členové výslovně požádají. 16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ Před vyhlášením soutěže musí být soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy Hodnotitelské rady na ustavujícím zasedání. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele soutěže. 17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny Hodnotitelskou radou dne 20. září Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 20. září Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem ze dne , č.j.: /TC/Ce. 14

15 Příloha č. 1 PROHLÁŠENÍ PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍM VZTAHU ÚČASTNÍKA (PO) A AUTORA /PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ ÚČASTNÍK SOUTĚŽE PROHLAŠUJE, ŽE JE AUTOREM SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU VE SMYSLU 5 ZÁKONA Č. 121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON) Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte) a/ statutární orgán ve smyslu 85, 101, 133 a 191 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte) podpis PŘÍLOHA 15

16 Příloha č. 2 PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE SOUTĚŽNÍHO ZADÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MĚST 1) SOKOL O V Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května Současný stav Náměstí Budovatelů v Sokolově se nachází v centru města, kde slouží jako společenské a kulturní centrum pro setkávání lidí všech generací. Náměstí se rozkládá na ploše o velikosti m 2, na pozemku p. č. 900 k.ú. Sokolov, přilehlá komunikace na pozemcích 109 a 901 k. ú. Sokolov je veliká m 2, a řešená část ulice 5. května se nachází na pozemku p. č. 108 o velikosti m 2. Studie bude řešit plochu o celkové velikosti m 2. Tvar náměstí je čtvercový, terén je rovný, povrch je tvořený asfaltovými čtverci. Plocha je volná, využívaná ke shromaž ování občanů při akcích Sokolova, zejména při Hornickém dnu, dnu dětí, dnu sociálních služeb, mítincích a pravidelně zde také probíhají trhy. V jihozápadním rohu je umístěna kašna (bez přívodu vody). Centrální prostor je oddělený po obvodu od komunikace vysokými rabaty s vysazenou a vzrostlou zelení. Na jednom z rabat byly odstraněny dřeviny a vysazena tráva s cibulovinami, pro otevření průhledu na Hornický dům. Toto rabato je při akcích využíváno občany k sezení a výhledu na představení. V protějším rabatu jsou umístěny elektronické noviny tj. velká obrazovka, kde jsou promítány aktuality z města, pozvánky na akce, informace o dění ve městě. Komunikace je jednosměrná, jsou zde šikmá parkovací stání, po obou stranách chodníky. Náměstí je lemováno budovami. Východní a západní stranu lemují bloky obytných domů, kde se v přízemí nachází menší obchůdky a částečně i průčelí. Na jižní straně se nachází největší obchodní centrum v Sokolově Ural, který je oddělený od náměstí frekventovanou ulicí Rokycanova. Na straně severní se nachází centrální budova náměstí Hornický dům (1925), který je zapsanou kulturní památkou. Od náměstí jej odděluje ulice 5. května. Nachází se zde sokolovské infocentrum, divadlo, městský dům kultury, restaurace, sály, škola. Koná se zde většina sokolovských kulturních a společenských akcí, jako jsou plesy, výstavy, soutěže, koncerty, konference, kurzy aj. Okolo Hornického domu se nachází městská zeleň, kde byly v roce 2011 v rámci dotace z OPŽP provedeny sadovnické práce, které zahrnovaly revitalizaci trávníků, výsadby nových stromů a živého plotu. Dále zde v roce 2010 byly vybudovány TOA Point toalety s bezbariérovým přístupem na euroklíč. V roce 2012 bude travnatá plocha vedle Hornického domu dovybavena dětským hřištěm pro nejmenší občánky. Ulice 5. května odděluje náměstí Budovatelů od budovy Hornického domu. Ulice pokračuje dále i mimo řešené území, město chce řešit pouze část sousedící s náměstím Budovatelů. Levá část ulice od náměstí je pěší zónou, kde je průchod z náměstí k městské tržnici a na Staré náměstí. Nachází se zde zámková dlažba, povrch je nesouměrný, plný prohlubní. Jedná se o klidovou zónu, s lavičkami a nádobami se zelení. Na pěší zóně se nacházejí restaurace s venkovním posezením, banky a obchůdky. Pravá část ulice 5. Května od náměstí slouží pouze pro parkování automobilů. U náměstí se nacházejí další významné budovy Sokolova, jako je Městský úřad Sokolov (po pravé straně OC Ural), Soud (levá strana od Uralu), Úřad práce (napravo od Hornického domu), Základní škola a Střední integrovaná škola technická a ekonomická (za Hornickým domem). Náměstí je proto celodenně plné lidí, které náměstím procházejí či odpočívají na lavičkách. Náměstí je místem odpočinku, setkávání a pořádání akcí. 16

17 Problémy Náměstí Budovatelů má lidový název Nové náměstí. Podoba náměstí je však zastaralá, neodpovídá současným požadavkům moderní doby. Náměstí bylo dokončeno v roce 1964 a od té doby zde nedošlo k žádným zásahům, k žádné modernizaci (mimo umístění elektronických novin). Byly zde prováděny pouze udržovací práce a opravy. Povrchy náměstí, chodníků i komunikace jsou ve špatném stavu, nerovné, plné děr je nutná jejich celková obnova. Zeleň v rabatech je přestárlá a přerostlá. Mobiliář náměstí i pěší zóny je ve značně neutěšeném stavu. Kašna umístěná v rohu náměstí zaniká. Nevhodné je umístění zakotvení pro vánoční strom na náměstí Budovatelů, který je koncipován do jednoho z hlavních průchodů mezi rabaty. Občané pak procházejí úzkým prostorem mezi rabatem a stromem. Parkovací místa jsou nedostatečná, problém s parkováním v centru města. Navazující pěší zóna není sladěná s náměstím. Je zapotřebí provázat a sladit oba tyto prostory, jak povrchy, stylem tak i zejména moderním mobiliářem a zelení. Požadavky na řešení n Celková modernizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května odpovídající 21. století n Návrhy na materiálovou skladbu povrchů, které musí snést i těžkou techniku (IZS) n Uvítáme nové koncepční řešení náměstí. Musí však být zachována funkce náměstí určená pro shromaž ování a otevřený průhled na Hornický dům n Parkovací místa zachovat v cca stejném počtu jako stávající, vybavit je parkovacími automaty n Vhodné umístění pro vánoční strom n Nové řešení zeleně n Návrhy na nový moderní mobiliář včetně jeho rozmístění n Možnost vybudování místo rabata s obrazovkou např. skleněnou denní kavárnu, cukrárnu n Návrh na využití kašny, možnost širšího využití a lepší údržby n Využití plochy, např. šachovnice v ploše, zimní kluziště, apod. n Napojení na infrastrukturu pro stánkový prodej n Koncepční řešení pěší zóny, sladění s náměstím, propojení sjednocujícími prvky n Navrhnout efektivnější využití druhé části ulice 5. května pro parkování n Při řešení respektovat přítomnost kulturní památky Hornického domu, kde náměstí Budovatelů zasahuje do jejího prostředí n Studii řešit jako celek, ale s možností provádění po etapách PŘÍLOHA 17

18 2) VAL A Š S K É K L O B O UKY Rekonstrukce Masarykova náměstí Charakteristika území: Valašské Klobouky srdce jižního Valašska. Pětitisícové město disponující velkolepě založeným čtvercovým náměstím o straně 130 m. O tehdejším významu náměstí svědčí jeho velikost, srovnatelná např. s Českými Budějovicemi, tím se řadí i Valašské Klobouky mezi největší středověká založená náměstí u nás. Význam samotných Klobouk historicky postupně upadal. Jak svědčí dobové fotografie z 1. poloviny 20. století, patřilo město svou architekturou historizujících a secesních staveb mezi významná města tehdejšího Valašsko-klobouckého okresu a budovy měly vskutku reprezentativní fasády. Plochu náměstí člení mírně svažitý reliéf a jeho prostor se poněkud zmenšuje trojicí budov uprostřed náměstí ve formě tzv. špalíčku (stará radnice /muzeum/, bývalý pivovar /spořitelna/ a budova bývalého městského soudu /2. budova městského úřadu/). Soubor budov není už kompletní. Spodní část špalíčku dříve uzavíral další objekt, který sloužil jako čekárna autobusového nádraží a byl ještě před rokem 1989 trvale odstraněn. Náměstí se mírně svažuje k jihovýchodu, kde se otevírá nádhernému panoramatu hřebenu Bílých Karpat. Samotné náměstí bylo založeno v roce 1356 jako nové město, protože původní Starý Klobúk v údolí sužovaly každoroční povodně a nemohl se dále rozvíjet. Město mělo odnepaměti právo trhu, ke kterému bylo rozsáhlé náměstí jako stvořené. Tradice výročních trhů byla po revoluci obnovena a každoroční Valašský mikulášský jarmek se stal nejnavštěvovanější předvánoční akcí v regionu. V roce 1896 bylo město stiženo obrovským požárem a celá severovýchodní fronta náměstí lehla popelem. Díky tomu se ve městě mohl prosadit dobový architektonický názor, který tehdy reprezentovali secesní architekti Hubert a Franz Gessnerovi, oba klobučtí rodáci a žáci vídeňské akademie u profesora Wágnera. Podle Gessnerových návrhů se realizoval Hornův dům (současná radnice), hotel u Slunce (úřad práce), Bratmannova vila (Umělecká škola). Všechny jejich stavby výrazně obohatily vzhled města a dodaly tehdejší punc současnosti. V osmdesátých letech 20. stol. byla odstraněna na jihozápadní frontě náměstí, řada domů, které prostorově zcela nevhodně nahradil Kulturní dům Klobučan. Prostor náměstí doplňuje řada významných prvků drobné architektury, jako: městská kašna, ke které se váže pověst o založení Klobúk, pranýř, socha sv. Jana Nepomuckého, mariánský sloup, Památník československé vzájemnosti. Na severozápadním návrší nad náměstím stojí stavba kostela Povýšení svatého Kříže, jehož první podoba vznikla ve 13. století. Na okolí kostela navazuje budova fary a Líbalova vila architekta Gessnera. Prostor mezi náměstím a kostelem se nazývá Zákostelí. Zde bylo nově vybudováno podnikatelské centrum s městským informačním centrem a průchozím nádvořím na náměstí. V severním rohu náměstí byla postavena nová moderní funkcionalistická budova finančního úřadu. Celé náměstí lemuje stromořadí lip v obdélníkových travnatých záhonech, které trpí sešlapem. V devadesátých letech, podle projektu architektů Syrových z Brna, proběhla první etapa rekonstrukce náměstí, kdy bylo z větší části výrazně redukováno autobusové náraží, a na původních odstavných plochách před úřadem vznikly zelené záhony s okrasnou zelení a byl obnoven mariánský sloup. Došlo ke změně organizace dopravy, obvod náměstí vymezila pěší zóna. Rekonstrukce dále plánovala odstranění diagonály, k její realizaci ovšem zatím nedošlo. Na náměstí se v průběhu roku odehrává řada kulturních akcí, mezi které patří Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, Valašské Kumštování, Valašský mikulášský jarmek, Klobucké hody, živý betlém, Klobucké hospodářské trhy a další akce. 18

19 Současný stav: Struktura zástavby Masarykova náměstí je do jisté míry stabilizovaná a nedá se očekávat v dohledné době nějaká dramatická změna, která by zásadním způsobem ovlivnila stávající prostorové poměry. Současným problém náměstí je jeho neefektivní uspořádání a nesourodost jednotlivých nedokončených úprav a zásahů. Na náměstí se nachází řada hluchých míst, která nejsou žádným způsobem využita a působí zanedbaným dojmem, a naopak nejcennější kvalitní plochy jsou využity jako parkoviště. Převážnou část současné plochy náměstí zabírá organizace dopravy. Provoz autobusového nádraží využívá diagonálního průjezdu přes náměstí. Diagonála se využívá pouze pro průjezd autobusů, jinak tvoří prostorovou bariéru nevhodně stavebně vyvýšenou nad dlážděnou plochu náměstí, zbytečně tak zabírá obrovskou plochu cenného prostoru. Vedení diagonály přes horní část náměstí pak ovlivňuje systém dopravy v klidu. Auta parkují na téměř celé horní ploše náměstí. Zároveň se jako každé město potýká s nedostatkem parkovacích míst a absencí kvalitního veřejného prostoru. V současném uspořádání se tyto dvě funkce navzájem prolínají. Na náměstí chybí prostor pro klidné zastavení, pozorování, posezení a venkovní život. Náměstí má charakter průchozího prostoru bez atraktivních míst lákajících k pobytu a jenom úzký pruh po jeho obvodu skutečně slouží jako pěší zóna. Historická kašna se zcela odřízla mimo život náměstí. V pracovní dny bývá obklopena množstvím automobilů, a když plochu opustí, zůstane zcela osamocená v asfaltové a dlážděné ploše pouze se společností prefabrikovaných betonových nádob na zeleň. Spodní plocha náměstí byla po rekonstrukci roztříštěna na velké množství záhonů s okrasnou zelení a drobnými ovocnými stromy. Jedná se o funkční systém cest, ale jejich drobné měřítko přece jen neodpovídá významu náměstí. Úprava působí spíš komorním dojmem rodinné zahrádky, či nedokončeného labyrintu. Řešení vycházející z urbanistické studie by mělo: n vytvořit podmínky pro původní funkci náměstí jako reprezentačního prostoru města určeného pro setkávání, sociální kontakt, společenský, kulturní život a navazující ekonomické aktivity n ogicky vymezit uspořádání jednotlivých funkčních ploch náměstí a hlavních komunikačních tras, propojit okolí kostela s náměstím a zvýraznit tuto vazbu, navrhnout organizaci parkování a celkové úpravy v této lokalitě n zohlednit návaznost na přiléhající prostory a širší městské souvislosti (prostor zákostelí, za KD, průchozí prostor mezi muzeem a městským úřadem) n vymezit a zušlechtit nejhodnotnější části náměstí pro příjemný pobyt obyvatel a návštěvníků, zhodnotit krásné panorama okolních hor n podtrhnout historické dominanty a zapojit je do života náměstí kašna, pranýř, mariánský sloup, socha sv. Jana Nepomuckého, Památník československé vzájemnosti, kostel povýšení sv. kříže, Líbalova vila n najít funkci a navrhnout úpravu pro nevyužité plochy na náměstí (parčík před spořitelnou, zelená plocha pod spořitelnou, zelené plochy před prodejnou léčiv, plocha před a za KD Klobučan, plocha kolem kostela (parkoviště, zeleň, dostavba ) PŘÍLOHA 19

20 n zachovat autobusové nádraží v centru, ale navrhnout organizaci průjezdů autobusů a automobilů s ohledem na převažující pěší provoz, vymezit příjezdové trasy autobusů a automobilů tak, aby co nejméně kolidovaly s chodci a zjednodušily provoz n vymezit na náměstí a v přilehlých prostorech dostatečné a nejvhodnější prostory pro parkování automobilů, vyřešit jejich organizaci tak, aby nezabíraly celou plochu náměstí n v návrhu počítat s umístěním dočasného pódia pro kulturní akce, vymezit plochu městského tržiště n oživit plochu náměstí jednotným mobiliářem s odkazem na zdejší řemeslné a umělecké tradice (kamenictví, dřevovýroba, umělecké kovářství, sochařství ), což nevylučuje použití moderních prvků n celkově pozdvihnout estetickou úroveň města a zvýraznit jeho kulturně-historickou a uměleckou tradici 20

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE MĚSTO KOLÍN v y h l a š u j e v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH - VZOR SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ARCHITEKTONICKÉ /URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V následujícím vzoru se texty psanými

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ

Více

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY MĚSTO VODŇANY NÁM. SVOBODY 18/I 389 01 VODŇANY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. v y h l a š u j e MĚSTO KROMĚŘÍŽ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

URBANISTICKOU SOUTĚŽ OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU STROMOVKA V HUMPOLCI

URBANISTICKOU SOUTĚŽ OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU STROMOVKA V HUMPOLCI MĚSTO HUMPOLEC v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek

Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek Město Písek Velké náměstí 114 397 19 Písek v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e

DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e DUPONT CZ, S.R.O. v y h l a š u j e s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb, o výkonu

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR STUDENTSKÉHO KLUBU CELETNÁ

Více

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH. pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH pro potřeby zadavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MĚSTO NEPOMUK v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

VYZVANOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ nadace PROMĚNY a Město Česká Třebová v y h l a š u j í v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ve znění ze dne 28. dubna 2007 vydaného podle zákona č. 360/1992

Více

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY. OD Labe a OC Forum Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace 3. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda pro studenty oboru architektura vysokých škol na území ČR 1. Účastníci soutěže Soutěž je vyhlášena pro studenty architektury,

Více

MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 vyhlašuje PROJEKTOVOU SOUTĚŽ NA PLÁNI a vydává k tomu tyto Soutěžní podmínky Městská část Praha 5 vyhlašuje tuto soutěž v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH A STRUKTURU WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, NÁM. 14. ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5, ZASTOUPENÁ STAROSTOU MUDR. RADKEM KLÍMOU v y h l a

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZZVZ),

Více

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva kultury Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů Obce architektů Českého vysokého

Více

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH INTERIÉRŮ SÍDLA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ a vydává

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI VEŘEJNOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI VEŘEJNOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY SLUNEČNÍ MĚSTO V PRAZE-ZBRASLAVI MČ PRAHA-ZBRASLAV vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

REVITALIZACE PARKU DLÁŽDĚNKA

REVITALIZACE PARKU DLÁŽDĚNKA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také Zákon), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

katastrální území Žamberk, ulice Kostelní, na pozemcích parc.č.894,895/1,896,887/1,893/1

katastrální území Žamberk, ulice Kostelní, na pozemcích parc.č.894,895/1,896,887/1,893/1 Město Žamberk se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČO: 00 279 846 vyhlašuje na základě usnesení ZM 3/2007-ZAST/59 ze dne 6.3.2007 a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou architektů, Českou

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O VÝTVARNĚ-PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO SÁLU EXPOZICE JIHOČESKÉHO MUZEA S NÁZVEM PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH město Kolín zastoupené Odborem regionálního rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 v y h l a š u j e v souladu se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů 4. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda pro studenty oboru architektura a krajinářská architektura vysokých škol na území České republiky 1. Účastníci soutěže Soutěž

Více

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I T.J. SOKOL BRNO I Kounicova 20/22 602 00, Brno www.tjsokolbrno1.cz TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL B RNO I vyhlašuje VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ PROPAGAČNÍHO PLAKÁTU K VÝSTAVĚ SLETOVÝCH PLAKÁTŮ Z LET

Více

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI (Příloha A) VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE Název: Fakulta stavební VŠB TU v Ostravě Sídlo: H 606/3, L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba

Více

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu Protokol z hodnotícího zasedání poroty veřejné architektonické soutěže Vodňany obnova kulturního domu Datum a místo konání: Řádní závislí členové poroty: Řádní nezávislí členové poroty: Náhradník poroty:

Více

MĚSTO SEMILY. v y h l a š u j e

MĚSTO SEMILY. v y h l a š u j e MĚSTO SEMILY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

OTEVŘENOU, PROJEKTOVOU, JEDNOFÁZOVOU, ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

OTEVŘENOU, PROJEKTOVOU, JEDNOFÁZOVOU, ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH MĚSTO HLUČÍN VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Nadační fond Stránský v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

SOUTĚŽ O NÁVRH Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY v y h l a š u j e přiměřeně podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), v souladu se

Více

Společnost SNEO, a.s. s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze. Městské části Praha 6

Společnost SNEO, a.s. s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze. Městské části Praha 6 Společnost SNEO, a.s. ve spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze za podpory a účasti Městské části Praha 6 v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU STUDENTSKOU SOUTĚŽ DOSTAVBA SPORTOVNĚ-REKREAČNÍHO

Více

v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky

v y h l a š u j e ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ v y h l a š u j e v souladu s 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV vyhlašuje 5.roč ník Architektonické soutě že pro vysokoškolské studenty architektonických oborů a pro absolventy těchto oborů s názvem NÁVRH VYSOKOŠKOLSKÉHO OBJEKTU STING BRNO JUNDROV a vydává k tomu tyto

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 17.04.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhlášení architektonické soutěže o návrh architektonicky výtvarného řešení pravobřežního

Více

CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE

CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE Podmínky developerské soutěže DEVELOPERSKÁ SOUTĚŽ CENTRUM SLUŽEB LUDGEŘOVICE vyhlášená obcí Ludgeřovice na vyhledání zájemce o koupi nebo pronájem pozemku v Katastrálním území Ludgeřovice, za účelem jejich

Více

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura 2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura Kampus lékařské university - GHANA, HO 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva Cena Petra Parléře seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva 3. náležitosti CD obálka Autor obálka Zpáteční adresa PRŮVODNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE. v y h l a š u j e STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II., č. 1,2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Park na Moravském náměstí v Brně

Park na Moravském náměstí v Brně Statutární město Brno Městská část Brno-střed v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Oživení zámeckého parku Šenov

Oživení zámeckého parku Šenov Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Oživení zámeckého parku Šenov Zadavatel: Město Šenov sídlo Radniční náměstí 300 739 34 Šenov Statutární zástupce: Ing. Jan Blažek Kontaktní osoba: Ing.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Soutěžní podmínky Vysoké učení technické v Brně vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže, v souladu se zákonem č.

Více

SPOLEČNOST JANA KAŠPARA SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE

SPOLEČNOST JANA KAŠPARA SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, O.S. VYHLAŠUJE podle 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA OBNOVU HROBKY JANA KAŠPARA a vydává k

Více

VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT

VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 1 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky. V Praze dne 17.9.2015 2 Obsah soutěžních

Více

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI

NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. vyhlašuje 2.ročník Architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby s názvem NÁVRH ROZEBÍRATELNÉ BUDOVY V ZÁTOPOVÉ OBLASTI a vydává

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Do veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN)

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE V HUSOVĚ DOMĚ V KOSTNICI (SRN) v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním

Více

Rodinný dům budoucnosti

Rodinný dům budoucnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta architektury TU Liberec, Fakulta umění a architektury ve spolupráci s časopisem Stavebnictví,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

O B E C B Ř E Z Í. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu

O B E C B Ř E Z Í. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu O B E C B Ř E Z Í Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Březí platné od 28.1.2010 pro zadávání zakázek

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY IDEOVÝ NÁVRH Stránka 1 z 12 MĚSTO KLATOVY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY " Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ - MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3 vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE 1 OBEC ŽÁDOVICE v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI

REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI Město Třeboň v y h l a š u j e URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY V Třeboni dne 10. října 2016 Urbanisticko-architektonická

Více

Zadavatel: Název veřejné zakázky Projektová dokumentace - ÚSES Moravský Kočov. Sídlem: IČ: 00020478 Zakázka malého rozsahu

Zadavatel: Název veřejné zakázky Projektová dokumentace - ÚSES Moravský Kočov. Sídlem: IČ: 00020478 Zakázka malého rozsahu Zadavatel: Sídlem: ČR, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Partyzánská 7, Bruntál, Název veřejné zakázky Projektová dokumentace - ÚSES Moravský Kočov 792 01 Č. j./evidenční číslo VZ Zastoupený:

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ

SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SEVERNÍ TERASY HRADEC KRÁLOVÉ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ v y h l a š u j e dle ustanovení

Více

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship

Nadace The Bakala Foundation. ve spolupráci. s Design Museum, London. vyhlašuje. 2. ročník architektonické studentské soutěže. Kaplicky Internship Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 2. ročník architektonické studentské soutěže Kaplicky Internship V Praze dne 1. dubna 2016 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují výběrové

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 75045974 si Vás dovoluji

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KROMĚŘÍŽ

ÚZEMNÍ PLÁN KROMĚŘÍŽ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Strakonice adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IĆ 00251810, DIČ CZ00251810 Tel. 383700111, fax 383700323 http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

Více

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY Obec Psáry vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ SOUTĚŽE ZÁSTAVBA ÚZEMÍ POD CVRČKOVEM V PRACHATICÍCH MĚSTO PRACHATICE v y h l a š u j e podle ustanovení čl. 1 odst. 2 Směrnice města Prachatice č. 5/2011

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ vyhlašuje 3. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery NOVÝ

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 14.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení výsledku architektonické soutěže o návrh III. etapa konverze a rekonstrukce

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více