KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko"

Transkript

1 KONCEPCE ā ā ā

2 Koncepce služeb pro osoby se sluchovým postižením Zpracovala: Eva Souralová 1

3 Charakteristika cílové skupiny Sluchové postižení představuje závažnou komunikační bariéru, jejíž důsledky si mnoho slyšících lidí dokáže jen stěží uvědomit. Jen si těžko dokážou představit, jakou komunikační a sociální bariéru představuje nedostatečná funkce sluchového analyzátoru. Absence akustických informací zásadním způsobem ovlivňuje způsob života, narušuje vztahy s prostředím a omezuje především rozvoj mluvené řeči. Právě schopnost užívat mluvenou řeč (ve formě zvukové i grafické) limituje začlenění jedinců se sluchovým postižením do slyšící společnosti, neboť čím méně je řeč srozumitelná, tím je jejich začlenění do společnosti komplikovanější a možnost interkulturní komunikace omezenější. Jedinci se sluchovým postižením tvoří z hlediska míry a druhu postižení heterogenní skupinu zahrnující nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé a jedince s kochleárním implantátem. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, jejíž konkrétní strukturu (kromě stupně a druhu sluchové vady) limitují ještě další faktory, nejčastěji věk, kdy k postižení došlo, mentální dispozice jedince, kvalita edukační intervence, další přidružené postižení atd. Nedoslýchaví jedinci mají příjem akustických informací omezen jen částečně, ztrátu sluchu mohou úspěšně kompenzovat kvalitními digitálními sluchadly či dalšími elektroakustickými kompenzačními pomůckami, které jsou schopny transformovat zvukový signál na světelný či vibrační. Vzhledem k využitelným zbytkům sluchu se dokáží vcelku dobře orientovat ve slyšícím prostředí, většinou jsou schopni dorozumívat se mluvenou řečí. Při vyhovujících světelných podmínkách a dostatečně pečlivé výslovnosti dobře odezírají hlasitou řeč, neboť mluvený jazyk majoritní společnosti preferují jako primární komunikační médium. Mluvený jazyk při dorozumívání preferují také jedinci ohluchlí v pozdějším věku. Prostřednictvím zvukové formy jazyka již nejsou schopni informace z okolního světa difundovat do svých kognitivních struktur, mohou však mluvený jazyk celkem bez problémů produkovat. Jsou odkázáni především na vizualizovanou podobu mluveného jazyka, např. na různé formy psaného textu, skryté titulky v televizi, elektronickou poštu, Internet apod. Než se naučí odezírat, mohou samozřejmě číst a psát, ale pro běžnou komunikaci je tento způsob velmi pomalý a nepohodlný. Neslyšící jedinci, zejména prelingválně neslyšící, u nichž došlo ke ztrátě sluchových funkcí před ukončením základního vývoje řeči, představují ve slyšící 2

4 společnosti specifickou jazykovou i kulturní minoritu. Jejich slyšení je poškozeno v takovém rozsahu, že ani s největším zesílením nemohou vnímat zvuky mluvené řeči. Při dorozumívání jsou odkázáni na vizuálněmotorické komunikační prostředky - znakový nebo znakovaný jazyk a prstovou abecedu. Mluvený jazyk většinové společnosti jim činí velké obtíže, neboť pro něj nejsou senzoricky disponováni. Jejich mluvený projev je pro slyšící často zcela nesrozumitelný a i na psaném projevu je patrná nedostatečná jazyková kompetence v českém jazyce. Samostatnou skupinu tvoří jedinci, u nichž je ke sluchovému přidruženo další postižení. Poměrně frekventovanou vadou je kumulace sluchového a zrakového postižení původně intaktních jedinců, jejichž senzorické vybavení se zhoršuje zejména v období senia v důsledku celkového stárnutí organismu. Permanentní snižování schopnosti diskriminovat sluchové a zrakové podněty negativně ovlivňuje kvalitu interpersonálních vztahů, motoriku, orientaci v prostoru, psychickou aktivitu a může se projevit i jako rozhodující agens komplikující profesní uplatnění. Stejně nepříznivě může ovlivňovat kvalitu života tinnitus auris (ušní šelest). Vzniká ve sluchovém orgánu v důsledku špatného cévního zásobení ucha a jeho okolí, subjektivně se manifestuje jako nepříjemné hučení, šumění a pískání. Tinnitem trpí nejčastěji lidé nad 60 let věku, ovšem určité procento výskytu se objevuje i v nižších věkových kategoriích. Permanentní zvuková kulisa objevující se zejména ve chvílích klidu a odpočinku mnohdy neumožňuje potřebnou relaxaci, která je nezbytná pro regeneraci psychických i fyzických sil potřebných pro výkon povolání a sociální interakci. Charakteristika potřeb cílové skupiny Vzhledem k charakteru senzorického postižení, jehož důsledkem je preferování vizuálního příjmu informací, se osoby se sluchovým postižením v průběhu svého života permanentně ocitají v bilingválním a bikulturním prostředí. Tuto specifickou situaci manifestující se vyšší či nižší mírou závislosti na slyšícím okolí, je třeba náležitě respektovat, příslušnost k jazykové či kulturní minoritě by neměla být negativním činitelem ovlivňujícím saturaci potřeb jedince se sluchovým postižením. Identifikace s konkrétní kulturou či komunikačním systémem by měla vyplývat z jeho přirozených potřeb při zachování práva na vlastní životní postoje a potřeby. 3

5 Struktura potřeb by měla být orientována na zlepšení životních podmínek osob se sluchovým postižením a jejich cílem by mělo být plnohodnotné soužití s majoritní společnosti. Je zřejmé, že různé skupiny osob se sluchovým postižením mají různé potřeby. Vyžadují i rozdílné služby, které vyplývají nejen z objektivního stavu sluchu, ale liší se i v rámci skupiny osob se stejným druhem a typem postižení vlivem faktorů formujících konkrétní individualitu člověka vrozené dispozice, způsob edukace, sociální zkušenosti atd. Spektrum poskytovaných služeb by mělo zahrnovat všechny klíčové oblasti života: - partnerství, - rodičovství, - zaměstnání, - záliby, - společenský život. (Strnadová, 2001) Podpora a pomoc osobám se sluchovým postižením by měla být poskytována v rámci edukační intervence formou preprimárního, primárního, sekundárního i terciárního stupně vzdělávání, která je legislativně zakotvena v 7 odst.3, 19, 23 odst.3, 26 odst.4 a 56 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření (viz Vyhláška ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Část první obecná ustanovení, In Sbírka zákonů č. 73/2005, s.503). Školská poradenská zařízení (speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny) a školy poskytují také bezplatně standardní poradenské služby. Další oblastí, které je třeba věnovat pozornost, je možnost uplatnění osob se sluchovým postižením na trhu práce. Tuto problematiku obecně řeší zákon č. 435/2004 SB., o zaměstnanosti, ustanovení 67 tohoto zákona pak definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Pro osoby se sluchovým postižením je velmi těžké získat zaměstnání a pokud pracovní místo získají, pak jen zřídka koreluje s jejich dosaženou kvalifikaci nabytou na sekundárním či terciárním stupni vzdělávání. Nečastější překážky při hledání zaměstnání představují komunikační bariéra, nedostatečná úroveň vzdělání a také 4

6 obava zaměstnavatelů přijmout do pracovního poměru osobu se zdravotním postižením. Sluchově postižení vykonávají především pomocné manuální práce a v pracovním zařazení jen výjimečně zastávají vedoucí funkce. (Vočka, 1999) Úroveň zdravotnických služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením je ovlivňována mnoha faktory. Nejvýrazněji se do jejich kvality manifestuje aktuální jazyková kompetence sluchově postiženého, následně pak profesionalita tlumočníka a forma poskytované pomoci zda jde o léčbu ambulantní, hospitalizaci v zdravotnickém zařízení či vyšetření sluchu na specializovaných pracovištích (foniatrickém oddělení, ordinaci ORL, audiologickém odděleni, logopedické ambulanci, atd.). Mnohdy u neslyšících pacientů největším problémem nebývá zdravotní indispozice, ale spíše skutečnost, že neslyší. Komunikace bývá značně ztížená, často až nemožná a důsledkem minimálních informací získaných od neslyšícího pacienta může dojít k chybnému stanovení diagnózy. Tato fakt pak může mít pro další léčebný postup závažné důsledky. (Baránková, 2004) Významnou službou foniatrických klinik je raný screening sluchových vad v rámci komplexní péče o novorozence. Včasné a přesné informace o stavu sluchu mohou úspěšně nastartovat adekvátní postupy rehabilitace, kompenzace a reedukace. Způsob podpory a pomoci osobám se sluchovým postižením v nepříznivé sociální situaci je uveden v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Součástí odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením je půjčování kompenzačních pomůcek, které napomáhají vyrovnávat sluchovou ztrátu a usnadňují recepci mluveného jazyka i ostatních zvuků běžného života. V rámci služeb sociální péče je osobám se sluchovým postižením poskytována osobní asistence v případě, že se jedná o sluchové postižení s další přidruženou vadou. Prostřednictvím pečovatelské služby je pak možné pro osoby se sluchovým postižením zajišťovat tlumočnické služby. Do služeb sociální prevence jsou zahrnuty raná péče, telefonická krizová pomoc a tlumočnické služby. Střediska rané péče poskytují sociální službu zaměřenou na pomoc rodinám dětí s postižením. Cílem poradenství je sociální integrace rodiny a minimalizace důsledků sluchového postižení na vývoj dítěte. Telefonická krizová pomoc je výhradně určena neslyšícím, umožňuje kontaktovat policii v případě potřeby pomocí textových sms zpráv nebo faxu 5

7 zasílaných na operační střediska. Český Telecom nabízí operátorskou službu pro neslyšící 24 hodin denně, 365 dní v roce. Tlumočnické služby jsou specifikovány ve znění zákona č. 155/1998 Sb., 86a. Je stanoveno, že občan, jemuž byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (ZTP) nebo II. stupně (ZTP/P), má nárok na bezplatné poskytnutí tlumočnické služby formou úkonu pečovatelské služby při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a dalších potřeb v rozsahu 24 hodin/rok. Při soudním řízení, na policii a ve škole jsou služby bezplatné. Osobám se sluchovým postižením je nezbytné zajistit zprostředkování řady informací, neboť sluchová vada neumožňuje v náležité míře recepci zvukové formy mluveného jazyka, který je primárním dorozumívacím prostředkem slyšící společnosti. Pro jedince se sluchovým postižením je pro recepci mluveného jazyka snazší cesta zraková - čtení a psaní. Vizualizací českého jazyka prostřednictvím psaného textu lze sluchový handicap do určité míry kompenzovat, ovšem všechny informace tímto způsobem v plné míře nahradit nelze. Pensum recipovaných informací je limitováno nejen jejich charakterem (řadu informací není možné verbalizovat - především zvuky přicházející z prostředí), ale také úrovní jazykové kompetence konkrétních osob se sluchovým postižením. I když je osvojování českého jazyka věnována mimořádná pozornost, mnohým neslyšícím komplikovaná gramatika nepodložená zpětnou akustickou vazbou neumožňuje dosáhnout funkční gramotnosti. Osoby se sluchovým postižením mohou získávat informace nejen z novin a časopisů určených široké veřejnosti, ale jsou jim k dispozici i četná periodika, která vydávají organizace sluchově postižených. Ta oslovují neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s tinnitem i jedince kochleárním implantátem a informují je o nových poznatcích z domova, ze zahraničí, o společenských, kulturních a sportovních akcích, o moderních kompenzačních pomůckách, atd. Veřejnoprávní i soukromé televize nabízejí sluchově postiženým teletextové informace a u vybraných pořadů skryté titulky. Některé pořady jsou přímo ve znakovém jazyce (televizní klub neslyšících) nebo jsou do znakového jazyka tlumočeny. Služby knihoven pro neslyšící čtenáře jsou zajišťovány formou doporučování četby a kulturní výchovou dětí a mládeže s handicapem. 6

8 Budoucnost má využívání internetu jak ve vzdělávání jedinců se sluchovým postižením, tak při profesním a kariérním poradenství, tlumočení on-line prostřednictvím webové kamery atd. V České republice také existuje řada organizací, občanských sdružení, spolků a klubů, které se svou činnost zaměřují na poskytování speciálních služeb. Setkávání sluchově postižených v těchto organizacích pak přispívá k jejich psychosociální i zdravotní rehabilitaci. Analýza potřeb cílové skupiny v rámci mikroregionu Vsetínsko Současná situace v poskytování služeb je dána poměrně nízkou četností osob se sluchovým postižením v mikroregionu Vsetínsko a nabídkou služeb, které jsou pro tyto osoby dostupné v přilehlých mikroregionech (např. Valašském Meziříčí, Kroměříži). V rámci České Republiky lze mikroregion Vsetínsko hodnotit z hlediska zajišťování komplexních služeb osobám se sluchovým postižením jako oblast s progredující tendencí. Jedná se zejména o poskytování poradenských služeb v rámci aktuálně realizovaného projektu Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením jako součástí projektu PIC v rámci projektu INICIATIVA Společenství Interreg III. A ČR-SR. Také probíhající jednání o zapojení úřadu práce do projektu Celoživotní vzdělávání neslyšících, který je realizovaný rozvojovým partnerstvím Pro plný život (participace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR) a jehož cílem je usnadnit dorozumívání s neslyšícími klienty prostřednictvím on-line tlumočnické služby pomocí webové kamery, svědčí o snaze zvýšit kvalitu péče o sluchově postižené v mikroregionu. Zlepšení životních podmínek osob se sluchovým postižením v mikroregionu Vsetínsko je třeba koncepčně realizovat zejména v oblastech, které rozšíří možnosti jejich vzdělávání a zvýší počítačovou gramotnosti v ovládání moderních telekomunikačních prostředků (internetu, psacího telefonu, videotelefonu) s cílem získat více pracovních příležitostí v konkurenci na trhu práce. Seznámení široké veřejnosti s kulturou neslyšících a specifickými dorozumívacími systémy osob se sluchovým postižením pak usnadní navazování vzájemných kontaktů a ulehčí interkulturní komunikaci s většinovou společností. 7

9 Vzhledem ke specifickým potřebám osob se současným sluchovým a zrakovým postižením, které bydlí v mikroregionu Vsetínsko, by bylo vhodné rozšířit nabídku služeb o specializovanou pomoc hluchoslepým. V současné době jsou základní asistenční i tlumočnické služby těmto klientům zajišťovány terénní pracovnicí brněnského Poradenského centra Společnosti pro hluchoslepé LORM. Vyšší životní standard by klientům zajistila pomoc, která by jim při překonávání negativních psychologických a sociálních důsledků hluchoslepoty byla poskytována v místě bydliště. Spektrum zajišťovaných služeb, které podporují sociální integraci osob se sluchovým postižením a přispívají ke zvýšení kvality jejich života, by mělo korespondovat s cíli definovanými v rámci rozvoje mikroregionu Vsetínsko a strategickým plánem jeho ekonomického rozvoje. Evaluace finančních možností by měla vyústit v konkrétní řešení, které by respektovalo potřeby osob se sluchovým postižením tvořící z hlediska míry a druhu postižení velmi různorodou skupinu (nedoslýchaví, neslyšící, ohluchlí, jedinci s kochleárním implantátem). Mělo by být samozřejmostí, aby saturace jejich požadavků strukturu služeb primárně určovala. Participanty realizace koncepce služeb by měl být kromě zástupců mikroregionu Vsetínsko i tým odborníků, jehož složení by reflektovalo multidisciplinární přístup k řešenému problému. Edukační intervence na úrovni preprimárního, primárního a sekundárního stupně vzdělávání je dostatečně zajišťována Mateřskou školou, Základní školou, Středním odborným učilištěm a Střední průmyslovou školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Komplexní speciálněpedagogické služby včetně poradenství pro integrované jedince zajišťuje Speciálně pedagogické centrum zřízené v prostorách MŠ a ZŠ pro sluchově postižené. Vzdělávací služby by měly nabídnout osobám se sluchovým postižením možnost celoživotního vzdělávání, jehož cílem by bylo získání nebo rozšíření odborného vzdělání, které by mohlo přispět ke zvýšení komunikačních kompetencí i odborných dovedností a následně tak usnadnit případnou rekvalifikaci. Kurzy práce s PC pro začátečníky i pokročilé by měly vést k získání zkušeností s obsluhou počítače a využitím základního softwaru Office a Internetu. Kurzy ovládání kompenzačních komunikačních pomůcek by měly usnadnit jejich využití v běžném 8

10 denním životě, výuka by měla probíhat s maximální možnou vizualizací výukových témat a tlumočením do znakového jazyka. Evidence o zaměstnanosti osob se sluchovým postižením v ČR zatím neexistuje, lze jen ze statistiky osob se zdravotním postižením odvodit, že největší nezaměstnanost vykazují osoby se základním a středním vzděláním bez maturity. Osoby se sluchovým postižením jsou jednou z nejohroženějších skupin na trhu práce, protože vykonávají jen práce nízkokvalifikované s nízkými mzdami a vysokou fluktuací, takže jsou nejvíce vystaveni riziku opakované nezaměstnanosti. Řešením jsou rekvalifikační kurzy pro osoby se sluchovým postižením bez práce nebo ohrožené ztrátou zaměstnání, které by měly být realizovány ve spolupráci s úřadem práce. Jinou možností je využití služeb Agentury profesního poradenství pro neslyšící, jejíž hlavní činností je umísťovat neslyšící klienty na otevřený trh práce formou podporovaného zaměstnávání a odstraňovat komunikační a kulturní bariéry mezi klienty a zaměstnavateli. Pracovníci státní správy a veřejných služeb mikroregionu Vsetínsko by mohli využít nabídky této agentury na pořádání praktických seminářů určených nejen pro osoby se sluchovým postižením, ale i pro pracovníky úřadů práce a případné zaměstnavatele. Zdravotnické služby pro osoby s sluchovým postižením jsou v mikroregionu Vsetínsko soustředěny především na území města Vsetína. Komunikační problémy zdravotnického personálu s neslyšícími klienty nejsou závažnějšího charakteru v případě, že se je vyšetření přítomen tlumočník. Absence tlumočníka způsobuje vážnou komunikační bariéru, kterou mnohdy není možné vyřešit pomocí psaného sdělení, protože informace o aktuálním zdravotním stavu a případné medikaci mohou být příliš stručné a nebo i nepřesné. Řešením by bylo rozšíření služby sociální pracovnice Nemocnice Vsetín o pomoc při komunikaci se sluchově postiženými pacienty. Zlepšením péče o neslyšící matky v mikroregionu Vsetínsko mohou být kurzy pro pracovníky porodnicko-gynekologického oddělení, které v rámci projektu Centrum pro budoucí matky se sluchovým postižením. Vyškolení a příprava zdravotnického personálu. pořádá Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením. I když je kurz primárně určený pro zdravotnický personál porodnických zařízení, dají se získané informace zevšeobecnit a přenést i do dalších oddělení nemocnice či jiných oblastí života. 9

11 Sociální služby v mikroregionu Vsetínsko představuje sociální poradenství, jehož součástí je prodej a servis kompenzačních pomůcek, sluchadel, kolektivních naslouchacích souprav, pomůcek pro logopedii a diagnostických přístrojů pro ORL a foniatrii, které zabezpečuje firma AudioNika. Spektrum služeb by bylo vhodné doplnit o drobné opravy a čištění všech druhů sluchadel, záruční a pozáruční opravy sluchadel, individuálních tvarovek a skořepin u zvukovodových sluchadel. Služby sociální péče a sociální prevence jsou realizovány především prostřednictvím tlumočnických služeb. Jejich profesionalitu je třeba průběžně zvyšovat, aby úroveň korelovala s požadavky na jejich kvalitu a komunitní tlumočení by mělo respektovat Etický kodex tlumočení. Rozšíření počtu kompetencích tlumočníků znakového jazyka a zajištění tlumočení při kulturních a přednáškových akcích by podstatnou měrou přispělo ke zvýšení kvality života těm osobám, jimž sluchové postižení neumožňuje recepci mluvené řeči. Nabídka volnočasových aktivit pro osoby se sluchovým postižením v mikrotregionu Vsetínsko je realizována prostřednictvím Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých. SNN je nezisková, nestátní organizace, která poskytuje služby a péči všem sluchově postiženým v ČR bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k jiné organizaci. Aktivity, které nabízí osobám se sluchovým postižením ZO SNN v mikroregionu Vsetínsko, se týkají především klubové a zájmové činnosti. V rámci zlepšení standardů kvality služeb by bylo vhodné rozšířit nabídku o zdravotně sociální a právní poradenství, tlumočnické služby, rekondičně rehabilitační pobyty či propagační a vzdělávací činnost (i když některé z těchto služeb nabízí Poradenské centrum SNN ve Valašském Meziříčí). Zapojení mladých neslyšících do společenských aktivit a prohloubení interkulturní i intrakulturní komunikace by podpořilo zřízení veřejné internetové kavárny pro sluchově postižené i širokou veřejnost. K sociální integraci neslyšících do majoritní společnosti, ke snižování kulturních a komunikačních bariér by přispěly kurzy znakového jazyka pro veřejnost. Besedy a přednášky o komunitě neslyšících by zvýšili povědomí o specifikách, které jsou důsledkem absence zvukových vjemů. 10

12 Závěr Na základe excerpce dostupných materiálů lze vymezit nejčastější problémy, které se vyskytují při zajišťování komplexních služeb pro osoby se sluchovým postižením. K nejfrekventovanějším patří nedostatek pracovníků ovládajících znakový jazyk, nedostatečné zabezpečení psychologické intervence v rodinách, nedostatečná nabídka pracovních míst v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích, nedostatek volnočasových aktivit pro sluchově postižené, malá týmová spolupráce mezi odborníky (psychology, tlumočníky) a pracovníky neziskových organizací pracujících s lidmi se sluchovým postižením. K nejpalčivějším problémům dále patří orientace v legislativě, systému poskytování sociální podpory, dávek atd., mnoho neslyšících neví, koho kontaktovat, nejsou informováni o tom, na co mají nárok. Informace o poskytovaných službách by proto měly být vždy snadno přístupné v tištěné i elektronické podobě a efektivita jednotlivých služeb by měla být průběžně vyhodnocována. Na základě získaných výsledků pak stanoveny postupy umožňující jejich další rozvoj a zkvalitňování. Realizace komplexních služeb pro osoby se sluchovým postižením v mikroregionu Vsetínsko bude mít pozitivní vliv na získání rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání a na potírání diskriminace znevýhodněné skupiny osob se sluchovým postižením. Zajištění služeb pomůže zohlednit odlišné potřeby této společenské skupiny a umožní podporovat zaměstnávání sluchově postižených především na regionálním trhu práce. 11

13 Použitá a doporučená literatura Adresář služeb pro sluchově postižené Praha: FRPSP, BARÁNKOVÁ,G. Sluchově postižení jako kulturní minorita ve společnosti slyšících. Závěrečná práce. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP, ČERVENKOVÁ, A., KUDA, R. Problematika zaměstnanosti osob se sluchovým postižením. In INFO-ZPRAVODAJ, Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP. Jaro 2005, roč. 13, č. 1. HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, PULDA, M., LEJSKA, M. Jak žít se sluchovou vadou. Brno: IDVZP, Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Praha: FRPSP, 2000 STRNADOVÁ, V. Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu. I. díl Náhlá ztráta sluchu. Praha: Helix, VOČKA, Z. Možnosti profesního uplatnění sluchově postižených. Závěrečná práce. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP, Gong měsíčník sluchově postižených (www.gong.cz), Unie časopis České unie neslyšících (www.cun.cz) INFO-Zpravodaj magazín Informačního centra o hluchotě FRPSP (www.frpsp.cz) 12

14 Internetové stránky pro sluchově postižené Stránky zabývající se alternativní a augmentativní komunikací Agentura profesního poradenství pro neslyšícís Stránky Evropské federace rodičů sluchově postižených dětí Literární koutek neslyšících Informace o kurzech znakové řeči pořádaných Unií neslyšících Brno Stránky uživatelů kochleárního implantátu Online kurz základů znakové řeči na internetu Společnost pro hluchoslepé LORM MOST - most mezi slyšícími a neslyšícími, komunikace, způsob chování, Zákon o znakové řeči. Občanské sdružení Neslyšící nabízí internetové služby pro neslyšící Informace o světě neslyšících, znakovém jazyku, jeho zápisu a kurzech, tlumočení, organizacích pro sluchově postižené, přehled literatury, odkazů a další Televizní klub neslyšících Zpravodajsky orientovaný webserver Informace o tlumočení 13

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAK NAŠE SPOLEČNOST POHLÍŽÍ NA OSOBY S POSTIŽENÍM? Vše posuzujeme na základě určité normy (legislativně daná x subjektivní) Na co se v

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ.

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ. 155/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Změna: 384/2008 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE

BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE Realizátorem projektu je občanské sdružení APPN (Agentura pro neslyšící) Světova 1051/15, 180 00 Praha 8, e-mail: appn@appn.cz,

Více

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Mgr. Věra Strnadová, Ing. Zdeněk Kašpar Česká unie neslyšících Ing. Martin Novák a Mgr. Věra Strnadová, Česká unie neslyšících, 2017 Symbol

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

AKČNÍ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

AKČNÍ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jihočeský kraj AKČNÍ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2017 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Zdeňka Telnarová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Danuše Bauerová Václav Friedrich Jana

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Poradenství pro osoby se sluchovým postižením

Poradenství pro osoby se sluchovým postižením Poradenství pro osoby se sluchovým postižením Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Pavel Kučera Cíle Cílem kapitoly je představit aktuální nabídku poradenských služeb pro osoby se sluchovým postižením i jejich

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Příloha č. 1 Etický kodex tlumočníků online APPN, o. s.

Příloha č. 1 Etický kodex tlumočníků online APPN, o. s. Přílohy Příloha č. 1 - Etický kodex tlumočníků online APPN, o. s. Příloha č. 2 - Příloha č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., II. část Příloha č. 3 - Pravidla spolupráce v programu Podporované zaměstnávání

Více

SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ

SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ MARKÉTA SPILKOVÁ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 12. 12. 2013, Praha TERMINOLOGIE Za neslyšící se podle zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo

Více