KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko"

Transkript

1 KONCEPCE ā ā ā

2 Koncepce služeb pro osoby se sluchovým postižením Zpracovala: Eva Souralová 1

3 Charakteristika cílové skupiny Sluchové postižení představuje závažnou komunikační bariéru, jejíž důsledky si mnoho slyšících lidí dokáže jen stěží uvědomit. Jen si těžko dokážou představit, jakou komunikační a sociální bariéru představuje nedostatečná funkce sluchového analyzátoru. Absence akustických informací zásadním způsobem ovlivňuje způsob života, narušuje vztahy s prostředím a omezuje především rozvoj mluvené řeči. Právě schopnost užívat mluvenou řeč (ve formě zvukové i grafické) limituje začlenění jedinců se sluchovým postižením do slyšící společnosti, neboť čím méně je řeč srozumitelná, tím je jejich začlenění do společnosti komplikovanější a možnost interkulturní komunikace omezenější. Jedinci se sluchovým postižením tvoří z hlediska míry a druhu postižení heterogenní skupinu zahrnující nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé a jedince s kochleárním implantátem. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, jejíž konkrétní strukturu (kromě stupně a druhu sluchové vady) limitují ještě další faktory, nejčastěji věk, kdy k postižení došlo, mentální dispozice jedince, kvalita edukační intervence, další přidružené postižení atd. Nedoslýchaví jedinci mají příjem akustických informací omezen jen částečně, ztrátu sluchu mohou úspěšně kompenzovat kvalitními digitálními sluchadly či dalšími elektroakustickými kompenzačními pomůckami, které jsou schopny transformovat zvukový signál na světelný či vibrační. Vzhledem k využitelným zbytkům sluchu se dokáží vcelku dobře orientovat ve slyšícím prostředí, většinou jsou schopni dorozumívat se mluvenou řečí. Při vyhovujících světelných podmínkách a dostatečně pečlivé výslovnosti dobře odezírají hlasitou řeč, neboť mluvený jazyk majoritní společnosti preferují jako primární komunikační médium. Mluvený jazyk při dorozumívání preferují také jedinci ohluchlí v pozdějším věku. Prostřednictvím zvukové formy jazyka již nejsou schopni informace z okolního světa difundovat do svých kognitivních struktur, mohou však mluvený jazyk celkem bez problémů produkovat. Jsou odkázáni především na vizualizovanou podobu mluveného jazyka, např. na různé formy psaného textu, skryté titulky v televizi, elektronickou poštu, Internet apod. Než se naučí odezírat, mohou samozřejmě číst a psát, ale pro běžnou komunikaci je tento způsob velmi pomalý a nepohodlný. Neslyšící jedinci, zejména prelingválně neslyšící, u nichž došlo ke ztrátě sluchových funkcí před ukončením základního vývoje řeči, představují ve slyšící 2

4 společnosti specifickou jazykovou i kulturní minoritu. Jejich slyšení je poškozeno v takovém rozsahu, že ani s největším zesílením nemohou vnímat zvuky mluvené řeči. Při dorozumívání jsou odkázáni na vizuálněmotorické komunikační prostředky - znakový nebo znakovaný jazyk a prstovou abecedu. Mluvený jazyk většinové společnosti jim činí velké obtíže, neboť pro něj nejsou senzoricky disponováni. Jejich mluvený projev je pro slyšící často zcela nesrozumitelný a i na psaném projevu je patrná nedostatečná jazyková kompetence v českém jazyce. Samostatnou skupinu tvoří jedinci, u nichž je ke sluchovému přidruženo další postižení. Poměrně frekventovanou vadou je kumulace sluchového a zrakového postižení původně intaktních jedinců, jejichž senzorické vybavení se zhoršuje zejména v období senia v důsledku celkového stárnutí organismu. Permanentní snižování schopnosti diskriminovat sluchové a zrakové podněty negativně ovlivňuje kvalitu interpersonálních vztahů, motoriku, orientaci v prostoru, psychickou aktivitu a může se projevit i jako rozhodující agens komplikující profesní uplatnění. Stejně nepříznivě může ovlivňovat kvalitu života tinnitus auris (ušní šelest). Vzniká ve sluchovém orgánu v důsledku špatného cévního zásobení ucha a jeho okolí, subjektivně se manifestuje jako nepříjemné hučení, šumění a pískání. Tinnitem trpí nejčastěji lidé nad 60 let věku, ovšem určité procento výskytu se objevuje i v nižších věkových kategoriích. Permanentní zvuková kulisa objevující se zejména ve chvílích klidu a odpočinku mnohdy neumožňuje potřebnou relaxaci, která je nezbytná pro regeneraci psychických i fyzických sil potřebných pro výkon povolání a sociální interakci. Charakteristika potřeb cílové skupiny Vzhledem k charakteru senzorického postižení, jehož důsledkem je preferování vizuálního příjmu informací, se osoby se sluchovým postižením v průběhu svého života permanentně ocitají v bilingválním a bikulturním prostředí. Tuto specifickou situaci manifestující se vyšší či nižší mírou závislosti na slyšícím okolí, je třeba náležitě respektovat, příslušnost k jazykové či kulturní minoritě by neměla být negativním činitelem ovlivňujícím saturaci potřeb jedince se sluchovým postižením. Identifikace s konkrétní kulturou či komunikačním systémem by měla vyplývat z jeho přirozených potřeb při zachování práva na vlastní životní postoje a potřeby. 3

5 Struktura potřeb by měla být orientována na zlepšení životních podmínek osob se sluchovým postižením a jejich cílem by mělo být plnohodnotné soužití s majoritní společnosti. Je zřejmé, že různé skupiny osob se sluchovým postižením mají různé potřeby. Vyžadují i rozdílné služby, které vyplývají nejen z objektivního stavu sluchu, ale liší se i v rámci skupiny osob se stejným druhem a typem postižení vlivem faktorů formujících konkrétní individualitu člověka vrozené dispozice, způsob edukace, sociální zkušenosti atd. Spektrum poskytovaných služeb by mělo zahrnovat všechny klíčové oblasti života: - partnerství, - rodičovství, - zaměstnání, - záliby, - společenský život. (Strnadová, 2001) Podpora a pomoc osobám se sluchovým postižením by měla být poskytována v rámci edukační intervence formou preprimárního, primárního, sekundárního i terciárního stupně vzdělávání, která je legislativně zakotvena v 7 odst.3, 19, 23 odst.3, 26 odst.4 a 56 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření (viz Vyhláška ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Část první obecná ustanovení, In Sbírka zákonů č. 73/2005, s.503). Školská poradenská zařízení (speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny) a školy poskytují také bezplatně standardní poradenské služby. Další oblastí, které je třeba věnovat pozornost, je možnost uplatnění osob se sluchovým postižením na trhu práce. Tuto problematiku obecně řeší zákon č. 435/2004 SB., o zaměstnanosti, ustanovení 67 tohoto zákona pak definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Pro osoby se sluchovým postižením je velmi těžké získat zaměstnání a pokud pracovní místo získají, pak jen zřídka koreluje s jejich dosaženou kvalifikaci nabytou na sekundárním či terciárním stupni vzdělávání. Nečastější překážky při hledání zaměstnání představují komunikační bariéra, nedostatečná úroveň vzdělání a také 4

6 obava zaměstnavatelů přijmout do pracovního poměru osobu se zdravotním postižením. Sluchově postižení vykonávají především pomocné manuální práce a v pracovním zařazení jen výjimečně zastávají vedoucí funkce. (Vočka, 1999) Úroveň zdravotnických služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením je ovlivňována mnoha faktory. Nejvýrazněji se do jejich kvality manifestuje aktuální jazyková kompetence sluchově postiženého, následně pak profesionalita tlumočníka a forma poskytované pomoci zda jde o léčbu ambulantní, hospitalizaci v zdravotnickém zařízení či vyšetření sluchu na specializovaných pracovištích (foniatrickém oddělení, ordinaci ORL, audiologickém odděleni, logopedické ambulanci, atd.). Mnohdy u neslyšících pacientů největším problémem nebývá zdravotní indispozice, ale spíše skutečnost, že neslyší. Komunikace bývá značně ztížená, často až nemožná a důsledkem minimálních informací získaných od neslyšícího pacienta může dojít k chybnému stanovení diagnózy. Tato fakt pak může mít pro další léčebný postup závažné důsledky. (Baránková, 2004) Významnou službou foniatrických klinik je raný screening sluchových vad v rámci komplexní péče o novorozence. Včasné a přesné informace o stavu sluchu mohou úspěšně nastartovat adekvátní postupy rehabilitace, kompenzace a reedukace. Způsob podpory a pomoci osobám se sluchovým postižením v nepříznivé sociální situaci je uveden v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Součástí odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením je půjčování kompenzačních pomůcek, které napomáhají vyrovnávat sluchovou ztrátu a usnadňují recepci mluveného jazyka i ostatních zvuků běžného života. V rámci služeb sociální péče je osobám se sluchovým postižením poskytována osobní asistence v případě, že se jedná o sluchové postižení s další přidruženou vadou. Prostřednictvím pečovatelské služby je pak možné pro osoby se sluchovým postižením zajišťovat tlumočnické služby. Do služeb sociální prevence jsou zahrnuty raná péče, telefonická krizová pomoc a tlumočnické služby. Střediska rané péče poskytují sociální službu zaměřenou na pomoc rodinám dětí s postižením. Cílem poradenství je sociální integrace rodiny a minimalizace důsledků sluchového postižení na vývoj dítěte. Telefonická krizová pomoc je výhradně určena neslyšícím, umožňuje kontaktovat policii v případě potřeby pomocí textových sms zpráv nebo faxu 5

7 zasílaných na operační střediska. Český Telecom nabízí operátorskou službu pro neslyšící 24 hodin denně, 365 dní v roce. Tlumočnické služby jsou specifikovány ve znění zákona č. 155/1998 Sb., 86a. Je stanoveno, že občan, jemuž byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (ZTP) nebo II. stupně (ZTP/P), má nárok na bezplatné poskytnutí tlumočnické služby formou úkonu pečovatelské služby při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a dalších potřeb v rozsahu 24 hodin/rok. Při soudním řízení, na policii a ve škole jsou služby bezplatné. Osobám se sluchovým postižením je nezbytné zajistit zprostředkování řady informací, neboť sluchová vada neumožňuje v náležité míře recepci zvukové formy mluveného jazyka, který je primárním dorozumívacím prostředkem slyšící společnosti. Pro jedince se sluchovým postižením je pro recepci mluveného jazyka snazší cesta zraková - čtení a psaní. Vizualizací českého jazyka prostřednictvím psaného textu lze sluchový handicap do určité míry kompenzovat, ovšem všechny informace tímto způsobem v plné míře nahradit nelze. Pensum recipovaných informací je limitováno nejen jejich charakterem (řadu informací není možné verbalizovat - především zvuky přicházející z prostředí), ale také úrovní jazykové kompetence konkrétních osob se sluchovým postižením. I když je osvojování českého jazyka věnována mimořádná pozornost, mnohým neslyšícím komplikovaná gramatika nepodložená zpětnou akustickou vazbou neumožňuje dosáhnout funkční gramotnosti. Osoby se sluchovým postižením mohou získávat informace nejen z novin a časopisů určených široké veřejnosti, ale jsou jim k dispozici i četná periodika, která vydávají organizace sluchově postižených. Ta oslovují neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s tinnitem i jedince kochleárním implantátem a informují je o nových poznatcích z domova, ze zahraničí, o společenských, kulturních a sportovních akcích, o moderních kompenzačních pomůckách, atd. Veřejnoprávní i soukromé televize nabízejí sluchově postiženým teletextové informace a u vybraných pořadů skryté titulky. Některé pořady jsou přímo ve znakovém jazyce (televizní klub neslyšících) nebo jsou do znakového jazyka tlumočeny. Služby knihoven pro neslyšící čtenáře jsou zajišťovány formou doporučování četby a kulturní výchovou dětí a mládeže s handicapem. 6

8 Budoucnost má využívání internetu jak ve vzdělávání jedinců se sluchovým postižením, tak při profesním a kariérním poradenství, tlumočení on-line prostřednictvím webové kamery atd. V České republice také existuje řada organizací, občanských sdružení, spolků a klubů, které se svou činnost zaměřují na poskytování speciálních služeb. Setkávání sluchově postižených v těchto organizacích pak přispívá k jejich psychosociální i zdravotní rehabilitaci. Analýza potřeb cílové skupiny v rámci mikroregionu Vsetínsko Současná situace v poskytování služeb je dána poměrně nízkou četností osob se sluchovým postižením v mikroregionu Vsetínsko a nabídkou služeb, které jsou pro tyto osoby dostupné v přilehlých mikroregionech (např. Valašském Meziříčí, Kroměříži). V rámci České Republiky lze mikroregion Vsetínsko hodnotit z hlediska zajišťování komplexních služeb osobám se sluchovým postižením jako oblast s progredující tendencí. Jedná se zejména o poskytování poradenských služeb v rámci aktuálně realizovaného projektu Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením jako součástí projektu PIC v rámci projektu INICIATIVA Společenství Interreg III. A ČR-SR. Také probíhající jednání o zapojení úřadu práce do projektu Celoživotní vzdělávání neslyšících, který je realizovaný rozvojovým partnerstvím Pro plný život (participace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR) a jehož cílem je usnadnit dorozumívání s neslyšícími klienty prostřednictvím on-line tlumočnické služby pomocí webové kamery, svědčí o snaze zvýšit kvalitu péče o sluchově postižené v mikroregionu. Zlepšení životních podmínek osob se sluchovým postižením v mikroregionu Vsetínsko je třeba koncepčně realizovat zejména v oblastech, které rozšíří možnosti jejich vzdělávání a zvýší počítačovou gramotnosti v ovládání moderních telekomunikačních prostředků (internetu, psacího telefonu, videotelefonu) s cílem získat více pracovních příležitostí v konkurenci na trhu práce. Seznámení široké veřejnosti s kulturou neslyšících a specifickými dorozumívacími systémy osob se sluchovým postižením pak usnadní navazování vzájemných kontaktů a ulehčí interkulturní komunikaci s většinovou společností. 7

9 Vzhledem ke specifickým potřebám osob se současným sluchovým a zrakovým postižením, které bydlí v mikroregionu Vsetínsko, by bylo vhodné rozšířit nabídku služeb o specializovanou pomoc hluchoslepým. V současné době jsou základní asistenční i tlumočnické služby těmto klientům zajišťovány terénní pracovnicí brněnského Poradenského centra Společnosti pro hluchoslepé LORM. Vyšší životní standard by klientům zajistila pomoc, která by jim při překonávání negativních psychologických a sociálních důsledků hluchoslepoty byla poskytována v místě bydliště. Spektrum zajišťovaných služeb, které podporují sociální integraci osob se sluchovým postižením a přispívají ke zvýšení kvality jejich života, by mělo korespondovat s cíli definovanými v rámci rozvoje mikroregionu Vsetínsko a strategickým plánem jeho ekonomického rozvoje. Evaluace finančních možností by měla vyústit v konkrétní řešení, které by respektovalo potřeby osob se sluchovým postižením tvořící z hlediska míry a druhu postižení velmi různorodou skupinu (nedoslýchaví, neslyšící, ohluchlí, jedinci s kochleárním implantátem). Mělo by být samozřejmostí, aby saturace jejich požadavků strukturu služeb primárně určovala. Participanty realizace koncepce služeb by měl být kromě zástupců mikroregionu Vsetínsko i tým odborníků, jehož složení by reflektovalo multidisciplinární přístup k řešenému problému. Edukační intervence na úrovni preprimárního, primárního a sekundárního stupně vzdělávání je dostatečně zajišťována Mateřskou školou, Základní školou, Středním odborným učilištěm a Střední průmyslovou školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Komplexní speciálněpedagogické služby včetně poradenství pro integrované jedince zajišťuje Speciálně pedagogické centrum zřízené v prostorách MŠ a ZŠ pro sluchově postižené. Vzdělávací služby by měly nabídnout osobám se sluchovým postižením možnost celoživotního vzdělávání, jehož cílem by bylo získání nebo rozšíření odborného vzdělání, které by mohlo přispět ke zvýšení komunikačních kompetencí i odborných dovedností a následně tak usnadnit případnou rekvalifikaci. Kurzy práce s PC pro začátečníky i pokročilé by měly vést k získání zkušeností s obsluhou počítače a využitím základního softwaru Office a Internetu. Kurzy ovládání kompenzačních komunikačních pomůcek by měly usnadnit jejich využití v běžném 8

10 denním životě, výuka by měla probíhat s maximální možnou vizualizací výukových témat a tlumočením do znakového jazyka. Evidence o zaměstnanosti osob se sluchovým postižením v ČR zatím neexistuje, lze jen ze statistiky osob se zdravotním postižením odvodit, že největší nezaměstnanost vykazují osoby se základním a středním vzděláním bez maturity. Osoby se sluchovým postižením jsou jednou z nejohroženějších skupin na trhu práce, protože vykonávají jen práce nízkokvalifikované s nízkými mzdami a vysokou fluktuací, takže jsou nejvíce vystaveni riziku opakované nezaměstnanosti. Řešením jsou rekvalifikační kurzy pro osoby se sluchovým postižením bez práce nebo ohrožené ztrátou zaměstnání, které by měly být realizovány ve spolupráci s úřadem práce. Jinou možností je využití služeb Agentury profesního poradenství pro neslyšící, jejíž hlavní činností je umísťovat neslyšící klienty na otevřený trh práce formou podporovaného zaměstnávání a odstraňovat komunikační a kulturní bariéry mezi klienty a zaměstnavateli. Pracovníci státní správy a veřejných služeb mikroregionu Vsetínsko by mohli využít nabídky této agentury na pořádání praktických seminářů určených nejen pro osoby se sluchovým postižením, ale i pro pracovníky úřadů práce a případné zaměstnavatele. Zdravotnické služby pro osoby s sluchovým postižením jsou v mikroregionu Vsetínsko soustředěny především na území města Vsetína. Komunikační problémy zdravotnického personálu s neslyšícími klienty nejsou závažnějšího charakteru v případě, že se je vyšetření přítomen tlumočník. Absence tlumočníka způsobuje vážnou komunikační bariéru, kterou mnohdy není možné vyřešit pomocí psaného sdělení, protože informace o aktuálním zdravotním stavu a případné medikaci mohou být příliš stručné a nebo i nepřesné. Řešením by bylo rozšíření služby sociální pracovnice Nemocnice Vsetín o pomoc při komunikaci se sluchově postiženými pacienty. Zlepšením péče o neslyšící matky v mikroregionu Vsetínsko mohou být kurzy pro pracovníky porodnicko-gynekologického oddělení, které v rámci projektu Centrum pro budoucí matky se sluchovým postižením. Vyškolení a příprava zdravotnického personálu. pořádá Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením. I když je kurz primárně určený pro zdravotnický personál porodnických zařízení, dají se získané informace zevšeobecnit a přenést i do dalších oddělení nemocnice či jiných oblastí života. 9

11 Sociální služby v mikroregionu Vsetínsko představuje sociální poradenství, jehož součástí je prodej a servis kompenzačních pomůcek, sluchadel, kolektivních naslouchacích souprav, pomůcek pro logopedii a diagnostických přístrojů pro ORL a foniatrii, které zabezpečuje firma AudioNika. Spektrum služeb by bylo vhodné doplnit o drobné opravy a čištění všech druhů sluchadel, záruční a pozáruční opravy sluchadel, individuálních tvarovek a skořepin u zvukovodových sluchadel. Služby sociální péče a sociální prevence jsou realizovány především prostřednictvím tlumočnických služeb. Jejich profesionalitu je třeba průběžně zvyšovat, aby úroveň korelovala s požadavky na jejich kvalitu a komunitní tlumočení by mělo respektovat Etický kodex tlumočení. Rozšíření počtu kompetencích tlumočníků znakového jazyka a zajištění tlumočení při kulturních a přednáškových akcích by podstatnou měrou přispělo ke zvýšení kvality života těm osobám, jimž sluchové postižení neumožňuje recepci mluvené řeči. Nabídka volnočasových aktivit pro osoby se sluchovým postižením v mikrotregionu Vsetínsko je realizována prostřednictvím Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých. SNN je nezisková, nestátní organizace, která poskytuje služby a péči všem sluchově postiženým v ČR bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k jiné organizaci. Aktivity, které nabízí osobám se sluchovým postižením ZO SNN v mikroregionu Vsetínsko, se týkají především klubové a zájmové činnosti. V rámci zlepšení standardů kvality služeb by bylo vhodné rozšířit nabídku o zdravotně sociální a právní poradenství, tlumočnické služby, rekondičně rehabilitační pobyty či propagační a vzdělávací činnost (i když některé z těchto služeb nabízí Poradenské centrum SNN ve Valašském Meziříčí). Zapojení mladých neslyšících do společenských aktivit a prohloubení interkulturní i intrakulturní komunikace by podpořilo zřízení veřejné internetové kavárny pro sluchově postižené i širokou veřejnost. K sociální integraci neslyšících do majoritní společnosti, ke snižování kulturních a komunikačních bariér by přispěly kurzy znakového jazyka pro veřejnost. Besedy a přednášky o komunitě neslyšících by zvýšili povědomí o specifikách, které jsou důsledkem absence zvukových vjemů. 10

12 Závěr Na základe excerpce dostupných materiálů lze vymezit nejčastější problémy, které se vyskytují při zajišťování komplexních služeb pro osoby se sluchovým postižením. K nejfrekventovanějším patří nedostatek pracovníků ovládajících znakový jazyk, nedostatečné zabezpečení psychologické intervence v rodinách, nedostatečná nabídka pracovních míst v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích, nedostatek volnočasových aktivit pro sluchově postižené, malá týmová spolupráce mezi odborníky (psychology, tlumočníky) a pracovníky neziskových organizací pracujících s lidmi se sluchovým postižením. K nejpalčivějším problémům dále patří orientace v legislativě, systému poskytování sociální podpory, dávek atd., mnoho neslyšících neví, koho kontaktovat, nejsou informováni o tom, na co mají nárok. Informace o poskytovaných službách by proto měly být vždy snadno přístupné v tištěné i elektronické podobě a efektivita jednotlivých služeb by měla být průběžně vyhodnocována. Na základě získaných výsledků pak stanoveny postupy umožňující jejich další rozvoj a zkvalitňování. Realizace komplexních služeb pro osoby se sluchovým postižením v mikroregionu Vsetínsko bude mít pozitivní vliv na získání rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání a na potírání diskriminace znevýhodněné skupiny osob se sluchovým postižením. Zajištění služeb pomůže zohlednit odlišné potřeby této společenské skupiny a umožní podporovat zaměstnávání sluchově postižených především na regionálním trhu práce. 11

13 Použitá a doporučená literatura Adresář služeb pro sluchově postižené Praha: FRPSP, BARÁNKOVÁ,G. Sluchově postižení jako kulturní minorita ve společnosti slyšících. Závěrečná práce. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP, ČERVENKOVÁ, A., KUDA, R. Problematika zaměstnanosti osob se sluchovým postižením. In INFO-ZPRAVODAJ, Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP. Jaro 2005, roč. 13, č. 1. HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, PULDA, M., LEJSKA, M. Jak žít se sluchovou vadou. Brno: IDVZP, Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Praha: FRPSP, 2000 STRNADOVÁ, V. Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu. I. díl Náhlá ztráta sluchu. Praha: Helix, VOČKA, Z. Možnosti profesního uplatnění sluchově postižených. Závěrečná práce. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP, Gong měsíčník sluchově postižených (www.gong.cz), Unie časopis České unie neslyšících (www.cun.cz) INFO-Zpravodaj magazín Informačního centra o hluchotě FRPSP (www.frpsp.cz) 12

14 Internetové stránky pro sluchově postižené Stránky zabývající se alternativní a augmentativní komunikací Agentura profesního poradenství pro neslyšícís Stránky Evropské federace rodičů sluchově postižených dětí Literární koutek neslyšících Informace o kurzech znakové řeči pořádaných Unií neslyšících Brno Stránky uživatelů kochleárního implantátu Online kurz základů znakové řeči na internetu Společnost pro hluchoslepé LORM MOST - most mezi slyšícími a neslyšícími, komunikace, způsob chování, Zákon o znakové řeči. Občanské sdružení Neslyšící nabízí internetové služby pro neslyšící Informace o světě neslyšících, znakovém jazyku, jeho zápisu a kurzech, tlumočení, organizacích pro sluchově postižené, přehled literatury, odkazů a další Televizní klub neslyšících Zpravodajsky orientovaný webserver Informace o tlumočení 13

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Poradenství pro osoby se sluchovým postižením

Poradenství pro osoby se sluchovým postižením Poradenství pro osoby se sluchovým postižením Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Pavel Kučera Cíle Cílem kapitoly je představit aktuální nabídku poradenských služeb pro osoby se sluchovým postižením i jejich

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. Eva Souralová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. Eva Souralová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením Eva Souralová Olomouc 2007 Oponent: Mgr. Jiří Langer, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21.10.2013 Mgr. Helena Hubatková Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Budujeme nové knihovny. Upravujeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 1.10.2013, Praha POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI (NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI Mgr. Petr Vysuček prezident ASNEP Speciální pedagog Speciálněpedagogické centrum Duháček v Hradci Králové TKOSP 25. 9. 2014 Co to znamená být "sluchově postižený"? Být "sluchově

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11) 92 95 102 104 11 18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Strana 1 (celkem 11) ÚVODNÍ SLOVO V naší společnosti

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s.

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Praxe pro osoby se sluchovým postižením odpovídající Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením pod lupou. Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Úmluva o právech ZP (dále v tomto textu jen Úmluva)

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Horáková, Radka Sluchové postižení : úvod do surdopedie

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005

Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005 Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005 Základní údaje: Název organizace: Klub přátel červenobílé hole Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8 IČO 26999960

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE

STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE Kateřina Hádková Anotace: Autorka vychází ze zkušeností Poradny pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakulté UK, která byla obnovena

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OLOMOUC 2007 Název studie: ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka 2 Ceník výukových materiálů 2011 Publikace Certifikační vzdělávací program. Červinková Houšková 188 Kč 150 Kč

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Přílohy. Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY

Přílohy. Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY Přílohy Příloha č. 1 STANDARD HANDICAP FRIENDLY Tento standard je výstupem projektu Bezbariérová knihovna.cz. Jeho cílem je stanovit základní předpoklady pro knihovny, které chtějí být (jsou) vstřícné

Více