Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana 4 Dětská lékařka informuje strana 4 Novinky školní jídelny strana 4 Vypínání el. energie strana 4 Dožínky se blíží strana 5 Pozvánka na muzikál strana 5 Myslivecká srpnová noc strana 5 Zákopčanské novotiny strana 5 Poštolka rekapituluje rok strana 6 O historii naší obce strana 7 Fotbalové ozvěny strana 7 Inzerce strana 8 Vážení spoluobčané, Slovo starosty na základě připomínek od jednotlivých občanů jsem byl několikrát požádán, abych čtenáře obecního Zpravodaje opětovně informoval o schválených vyhláškách v naší obci. Především v letních měsících na dodržování ekologického chování při hlučných soukromých akcích do pozdních nočních hodin, především z řad návštěvníků v naší obci - dodržování nočního klidu. Nejedná se pravidelný, ale spíše opakovatelný jev, kterým mnohdy blízcí sousedé z důvodů zdravotních či osobních nejsou přílišnými projevy veselí potěšeni. Nedělní využívání rozličných sekaček na trávu, či jiných hlasitých strojů je rovněž v rozporu s touto vyhláškou. Dále je třeba poukázat na nárůst vandalismu, kdy zřejmě někdo ventiluje a realizuje nepochopitelné nápady, kdy vyvrací a ničí dopravní značení, nádoby na komunální odpad, vytahuje kanalizační vpusti z komunikací, poškozuje okrasné dřeviny nebo oplocení u soukromých zahrad. Škoda, že se dotyční nepřihlásí k oficiální veřejně prospěšné brigádě u obce, práce máme pro všechny dost. Zvlášť nepochopitelná je skutečnost, že na hřbitově někomu překáží osvětlení okolo chodníků, zbytečné náklady na opravu a čas pro obec, správce tohoto pietního místa. Volné letní dny a podvečery rovněž vybízejí nás, domorodce nebo také turisty k procházkám po katastru obce, a takové nenadálé setkání s volně pobíhajícím psem nemalého vzrůstu není zrovna příjemné vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. /pouze na vodítku, popř. s nasazeným košíkem/. Všímavý člověk jistě zaregistroval, že máme v naší obci instalován kamerový systém, takže anonymita takových škoditelů či vandalů i v nočních hodinách je jednoduše odhalena. K tomu má ještě řada občanů své nemovitosti rovněž takto nepřetržitě sledovány pro vlastní ochranu, tudíž jsou už dneska jak veřejná tak soukromá prostranství sledována. Tímto sdělením však nenabádám k omezování společenských kulturních nebo sportovních akcí, které neodmyslitelně patří k letnímu období v naší obci. Naopak lze strávit zajímavým programem a organizačním zabezpečením pro všechny ostatní příjemně odpoledne nebo večer s přáteli, spoluobčany. V nastávajícím letním měsíci srpnu je již naplánováno a připraveno několik takových akcí na výletišti v Poskli, které vyvrcholí desátým ročníkem obecních dožínek. S přáním všeho dobrého. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / USNESENÍ ZE 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo návrhovou komisi ve složení: Martin Bortel, Ing. Zbyněk Bláha Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo ověřovatele zápisu ve složení: Magdalena Kovářová, Mgr. Sylva Kaňáková Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení RO a ZO za uplynulé období. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 537/1 trvalý travní porost o výměře m 2 označené jako parc. č. 537/61 v k. ú. Hutisko za cenu 1.000,- Kč/m 2 společnosti JD Rozhlasy s. r. o., se sídlem Vigantice 196 a zároveň uložilo starostovi a místostarostovi obce kupní smlouvu na prodej pozemku podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 1439/7 ostatní plocha o výměře 138 m 2 označená jako parc. č. 1439/10, části obecního pozemku parc. č. 1439/7 ostatní plocha o výměře 118 m 2 označená jako parc. č. 1439/11, části obecního pozemku parc. č. 1237/1 ostatní plocha o výměře 37 m 2 označená jako parc. č. 1237/9 a části obecního pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 146 m 2 označená jako parc. č. 1440/3 vše v k. ú. Hutisko za cenu 10,- Kč/m 2 manželům Pavlovi a Marii Kjeronským, bytem Hutisko č. p. 211, Hutisko-Solanec a schválilo koupi části pozemku parc. č. 1237/8 ostatní plocha o výměře 158 m 2 označená jako díl b), části pozemku parc. č. 1439/6 ostatní plocha o výměře 13 m 2 označená jako díl a),, části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 954 m 2 označená jako parc. č. 1218/2 a pozemku parc. č. 1237/6 ostatní plocha o výměře 420 m 2 vše v k. ú. Hutisko za cenu 10,- Kč/m 2 od manželů Pavla a Marie Kjeronských, bytem Hutisko č. p. 211, Hutisko-Solanec a uložilo starostovi a místostarostovi obce kupní smlouvu na prodej a koupi pozemků podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo zařazení správního území Obce Hutisko-Solanec do území působnosti Integrované strategie území MAS Rožnovsko na období let 2014 až 2020, realizované Místní akční skupinou Rožnovsko. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo dodatek smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti se Zlínským krajem a navýšení příspěvku obce Hutisko-Solanec na dopravní obslužnost s platností od na 100,-- Kč na jednoho obyvatele a zároveň uložilo starostovi obce tento dodatek smlouvy podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo rozpočtová opatření č. 3 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 2014 v předloženém znění. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s 67 a s přihlédnutím k 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění na volební období počet členů Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec na 15. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / ČERVENCOVÉ JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí sdělení Státního fondu životního prostřední ČR, že předložený projekt v rámci Operačního programu životní prostředí s názvem Otevřené přírodní atrium Zahrada na dlani pro MŠ Hutisko-Solanec nebyl vybrán pro podporu z OPŽP a byl zařazen do tzv. zásobníku projektů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí Státního fondu životního prostřední ČR č o poskytnutí finančních prostředků ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Revitalizace zeleně okolo MŠ a ZŠ Hutisko-Solanec a ukládá starostovi a místostarostovi obce připravit všechny potřebné podklady pro podpis smlouvy o poskytnutí podpory. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost společnosti REVENGE, a. s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 o spolupráci při sběru již použitého šatstva, botů a hraček pro další humanitární využití ve spolupráci s organizací ADRA, CHARITA Nový Jičín a dalšími. Rada obce Hutisko-Solanec rozhodla umístit jeden kontejner na výše zmíněný materiál ve sběrném dvoru na zkušební dobu 1 roku. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby sítí technického vybavení (přípojky splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řádu) na obecním pozemku parc. č. 309/1 trvalý travní porost v k. ú. Hutisko v souvislosti s plánovanou výstavbou RD na pozemku žadatele parc. č. 309/11 v k. ú. Hutisko uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a Ing. Radovanem Vaškem, bytem Horní Paseky 11, Rožnov pod Radhoštěm a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství - II a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 1 COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice 225, PSČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 3 MOBIKO plus a. s., Hranická 293/5, Valašské Meziříčí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a jako třetí v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 2 Ing. Libor Dobiáš s. r. o., Bezručova 206, Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce Hutisko- Solanec pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Rada obce Hutisko-Solanec schválila upravený návrh smlouvy o povolení provedení stavby informačního panelu typu Jeseníky na obecním pozemku parc. č. 442/87 ostatní plocha v k. ú. Solanec pod Soláněm uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a ČR Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec schválila upravený návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství - II. v rámci Operačního programu ROP NUTS II Střední Morava po projednání zadávacích podmínek u poskytovatele dotace a pověřuje starostu obce k vyhlášení výběrového řízení. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost SDH Hutisko- Solanec o povolení konání veřejné kulturní akce Červencová noc, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko-Solanec zároveň uděluje výjimku SDH Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 03:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec, o. s. o povolení konání veřejné kulturní akce Myslivecká srpnová noc, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko- Solanec zároveň schválila prominutí poplatku ze vstupného a udělila výjimku Mysliveckému sdružení Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 04:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost SDH Hutisko- Solanec o povolení konání veřejné kulturní akce Hasičská diskotéka, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko-Solanec zároveň schválila prominutí poplatku ze vstupného a udělila výjimku SDH Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 03:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec projednala čerpání rozpočtu Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec za uplynuté období 1-6/2014 a zároveň schválila rozpočtová opatření č. 1 rozpočtu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v souvislosti s přesunem finančních prostředků v rámci analytické evidence jednotlivých účtů v předloženém znění. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci srpnu 2014 Šrubařová Milada 91 let č.p. 495 Baroš Ivan 80 let č.p. 290 Pavlicová Anna 80 let č.p. 498 Baroš Jan 75 let č.p. 324 Kysučan Jindřich 75 let č.p. 439 Mikundová Františka 75 let č.p. 615 Valová Zdeňka 75 let č.p. 156 Hamingerová Jarmila 60 let č.p. 687 Maléřová Marie 60 let č.p. 626 Mikel Stanislav 60 let č.p. 640 Paláček Břetislav 60 let č.p. 732 Štefl Jiří 60 let č.p. 60 Bolcková Miluše 50 let č.p. 319 Dorotíková Renata 50 let č.p. 648 Chrbját Pavel 50 let č.p. 437 Kubáň Pavel 50 let č.p. 2 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro: část obce Hutisko a Solanec pod Soláněm vše z trafostanic VS_5310 RS Morava, VS_5302 Lyžařský vlek, VS_5314 Pod Soláněm, VS_5307 Čokoládovny, VS_5309 Za Hutí, VS_6526 Díl, VS_5303 U pily vypínání el. energie dne od 8:00 do 14:00 hod část obce Solanec pod Soláněm vše z trafostanice VS_5311 U galérie Hofman vypínání el. energie dne od 8:00 do 14:00 hod Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. Dr. VALÁŠKOVÁ UPOZORŇUJE OBČANY NA ZMĚNU ORDINAČNÍCH HODIN ORDINACE PRO DĚTI A DOROST BĚHEM MĚSÍCE SRPNA Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ A REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA NA DOLNÍ BEČVĚ BUDE ORDINAČNÍ DOBA UPRAVOVÁNA PRŮBĚŽNĚ A AKTUÁLNÍ ROZPIS ORDINAČNÍ DOBY BUDE VYVĚŠEN NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU NEBO NA TEL.ČÍSLE : po-pá Děkuji za pochopení Dr. Valášková Poslední rozloučení Marie Křenková H-S 142 ve věku 81 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Novorozeňátko v červenci 2014 Šarlota Barabášová H-S 633 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a děťátku přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Kolektiv školní jídelny přeje všem věrným strávníkům krásné a pohodové léto a opět se na vás těší dne Upozornění pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně Vzhledem k tomu, že na upozornění ohledně změny v systému placení záloh na stravné, které bylo předáno během měsíce června 2014 všem žákům stravujícím se ve školní jídelně, reagovalo velice málo rodičů, dovolujeme si upozornit na některé skutečnosti. Od příštího školního roku budou mít žáci možnost objednávání stravy po internetu a možnost výběru obědů některé dny ze dvou variant. Tak získají rodiče přehled o stravování svého dítěte. Aby systém fungoval správně je potřeba upravit způsob zálohových plateb na stravné. Systém vyžaduje platbu na stravovací měsíc dopředu a je nutné, aby stravné bylo uhrazeno včas. Bohužel pro žáky, kteří neplatí stravné zálohově dopředu buď svolením k inkasu, příkazem k inkasu nebo trvalým příkazem, budou mnohé výhody nedostupné: nebude jim v rámci stravovacího systému umožněno přihlašování obědů po internetu stravovací systém neumožní výběr obědů ze dvou variant budou mít trvale přihlášenou pouze základní variantu oběda bude nefunkční jakákoliv komunikace na terminálu nebo na internetu. Abychom se vyhnuli nepříjemným situacím, kdy bude docházet k zablokování systému při nezaplaceni, proto ještě jednou připomínám o možnostech bezhotovostních plateb. Platby v hotovosti již nebudou od žáků v příštím školním roce vybírány. Bude nutné ihned dodat na začátku září čísla Vašich účtů a využít možnosti, které jsme již nabízeli na informačních lístečkách v červnu. V záři budou žáci informování a obdrží přístupové kódy. Doufáme, že pochopíte naši snahu o zlepšení a zkvalitnění služeb v rámci poskytovaného školního stravování tak, aby inovace byly přínosem pro všechny. Děkujeme za pochopení Vedoucí školní jídelny

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ FANTOM LONDÝNA DO OSTRAVY VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 230,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ KAŇÁKOVÉ (ČÁSTKU 230,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ) Vážení přátelé horkého léta, ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY jako každoročně i letos jsme se koncem června zúčastnili již XV. Sečení luk na Soláni. Nejen Zákopčani, ale i ostatní sekáči z naší obce patřili mezi 39 soutěžících. Dobrou náladu podporovala svým hraním cimbálová muzika Soláň, zpíváním Karlovjanky a Mužský sbor z Kunovic. Tradičním výstřelem ze zbraní Valašských portášů začala lehat pod ostrými kosami tráva na louce u Korytářů. Asi nejmilejší byl pohled na malé děti, které se snažily plně začlenit mezi dospělé a již bravurně ovládaly svůj ostrý nástroj. Správně naražená, dobře nakutá a kaménkem potáhlá kosa je záruka kvalitního sečení." Za snahu byli všichni odměněni pěknou cenou. Putovní pohár a pohár vítěze vyhrál Eduard Novák ze Zákopčanu. V čase prázdnin náš soubor sice nevystupuje, ale připravujeme se až na konec srpna, kdy pořádáme v areálu Valašské koliby Fojtka divadelní reprízu Jak žid krad rychtářovi dřevo." Mladí tanečníci ze Soláňku nám předvedou v doprovodu cimbálové muziky Strunka své nové taneční pásmo, na které se všichni jistě těší. Taneční pódium je pak volné pro hosty, kteří se rádi pobaví při cimbálovce" Následující den, tj. 31. srpna, předvedeme Domlácenou" v Kolibě Pod Horů na Dolnobečvanských dožínkách a za týden na to na Dožínkách v Hutisku-Solanci. Na všechny akce Vás srdečně zveme. Eduard Novák

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Myslivecký kroužek POŠTOLKA informuje POŠTOLKA se loučila se školním rokem Poslední schůzku v tomto školním roce jsme měli v 16:00 hodin tradičně u památníku Sv. Huberta pod Závrším. Chodíme sem rádi, protože tu máme svůj krmelec a pěkný výhled na Beskydy. V podvečer je ještě pěknější pohled na střed Hutiska-Solanec ozářené zapadajícím sluncem zlatavé barvy. Na programu bylo ohlédnutí za výsledky soutěže ZST a střeleckých soutěží ze vzduchovky. Na poslední schůzku POŠTOLKY přicházejí děti v doprovodu svých blízkých. Nechyběli ani významné osobnosti, které mysliveckému kroužku pomáhají a zúčastňují se soutěží ZST. Tentokrát to byl starosta obce Hutisko- Solanec Ing. Vladimír Petružela, předseda MS Vigantice- Rysová Jiří Jurajda a předseda MS Hutisko-Solanec Zdeněk Pavlica. Nechyběl táborák a ani špekáčky a bylo si stále o čem povídat. Protože střelba ze vzduchovky je parádní disciplinou, nemohla chybět ani na poslední schůzce. Soutěž má název O pohár Závrší a střílel se již třetí ročník. Poháry zakoupila obec Hutisko-Solanec. Střelecký komisař Josef Koláček ml. Připravil střelnici i seznam startujících. Do soutěže se přihlásilo 17 dětí z obou kategorií. Nad střeleckým řádem dohlížel sám Sv. Hubert. Tato soutěž opět potvrdila, že naše obec má líheň na vynikající střelce. Po sečtení výsledků bylo následující pořadí: V kategorii A V kategorii B 1. Jan Plánka 1. Denisa Chudějová 2. David Mikunda 2. Simona Žabková 3. Vojtěch Sekyra 3. Eliška Václavíková 4. Filip Pastorek 4. Kateřina Skalíková Výsledky potvrdily kvalitu této discipliny a na stupních vítězů předal poháry nejúspěšnějším sám starosta obce Ing. Vladimír Petružela, který každému střelci přidal dřevěnou medaili v podobě píšťalky se znakem obce. Oba předsedové MS Jiří Jurajda a Zdeněk Pavlica předali všem účastníkům diplom s osobním nástřelem. Největšími střeleckými talenty v tomto ročníku v kategorii A jsou Jiří Sekyra 2. třída ZŠ a Martin Nový 3. třída ZŠ. Schůzka se proměnila v družnou zábavu dětí, rodičů, významných hostů a vedoucích kroužků. Všichni si pozorně prohlíželi pěkné poháry a kladli si cíle pro příští školní rok. Všechny zajímavé momenty tradičně zachytil kamerou a fotoaparátem Jozef Žabka. Závěrem předseda MS Zdeněk Pavlica poděkoval dětem za dobrou reprezentaci MS, ZŠ a MŠ i obce Hutisko- Solanec. Společně jsme popřáli dětem pěkné prožití prázdninového volna a v novém školním roce zase na viděnou. Za MS Hutisko-Solanec Josef Skalík a Martin Ručka Foto Jozef Žabka

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Neznámý Karas Letos je to právě 100 let, co se na Hutisko přistěhoval spisovatel Josef František Karas. Máme tu Karasovu knihovnu i Karasovu stezku, ale co o něm vlastně víme? Věděli jste třeba, že podle jeho knihy byl natočený film? A že patří i mezi autory vědeckofantastické literatury? Protože se o něm při různých příležitostech ve Zpravodaji už psalo, připomeneme si jen pár zajímavých detailů z jeho života. Z HISTORIE OBCE Když přišel na Hutisko, bylo mu 38 let. Přistěhoval se na Zákopčí i s rodinou a už pár roků pracoval jako novinář. To mohlo vypadat jako normální usedlý život, ale ve skutečnosti byla jeho minulost docela pestrá a dobrodružná. Bouřlivé mládí Mladého Karase bychom dnes asi označili za anarchistu. Šel proti proudu a nemínil se podvolit pokryteckému systému svého rodiště Tišnova u Brna. Nedokončil gymnázium a utekl i z učení u zámečníka a později knihaře. Nějaký čas pobýval v Praze, kde se potkával se spisovateli a svá první díla rozebíral dokonce i se svým vzorem Jaroslavem Vrchlickým. Kameník a komediant Brzy potom, co se vrátil do svého rodného města, rychle rozházel většinu dědictví po matce a přidal se ke kočovným hercům. Jak sám později napsal, trpěli ho tak dlouho, dokud měl peníze. Pak mu rychle dali najevo, že nemá žádný talent. Z nouze se živil jako dělník v mramorových lomech v Nedvědicích nedaleko hradu Pernštejna. Spolu s otcem bydleli v chudinském bytě a určitou dobu také jen v chatrči ve skalní průrvě. Zkušenost z života mezi lidmi na okraji společnosti se projevila v některých jeho povídkách, kde hlavními hrdiny byli bezdomovci, mrzáci a žebráci. O knihách JFK - Velké dílo Kromě románů a povídek psal také divadelní hry a básně a jeho dílo tvoří přes 150 knih. - Knihy jako na běžícím pásu Pro některé své historické romány sbíral podklady dlouho. Ale především v době 1. světové války novinářská práce nebyla příliš výdělečná a Karase tlačila nouze i smlouvy s nakladateli. Kritika jeho knihy příliš nepřijala, ale v historickém žánru dokonce prý v té době patřil k nejčtenějším autorům, hned po Jiráskovi. - Autor sci-fi Většina jeho knih měla historické zaměření, ale díky své knize Nebezpečný ostrov je Karas zařazený i do některých databází autorů literatury sci-fi. Velmi zkráceně: Román vypráví o boji vynálezce superletadla Heureka proti skupině Japonců, kteří chtějí ovládnout svět. V této knize jde vidět, jak velký měl jako novinář politický a zeměpisný přehled. - Námět pro film Podle jeho knihy Na Žižkově válečném voze, napsané právě na Hutisku, byl v roce 1968 natočen stejnojmenný film. V hlavních rolích hráli dnešní moderátor Jan Kraus a režisér Karel Smyczek. Zvláštní názvy Zelený ďábel, Zátoka mrtvých, Fylax nebo Suchý čert a divoký sokol - to je jen malá ukázka neobvyklých názvů, které Karas svým románům a povídkám dával. Novinář a spisovatel Důvodem ke změně života bylo setkání s jeho budoucí ženou. Přestěhovali se do Brna, kde se Karas chtěl živit jako novinář. Psát pro noviny se mu však dařilo jen příležitostně a jeho rodina prakticky živořila. Stálé novinářské místo získal až v Ostravě a později ve Valašském Meziříčí, odkud se přestěhoval na Hutisko. Na Zákopčí žil 12 let. Nikde jinde nevydržel tak dlouho a právě zde vytvořil velkou část svého spisovatelského díla. Vysilující, často dlouho do noci prováděná novinářská a spisovatelská práce se nakonec nepříznivě projevila na jeho zdraví. Zemřel v Dluhonicích u Přerova v únoru 1931 a roku 1982 byly jeho tělesné pozůstatky přesunuty na Valašský Slavín v rožnovském skanzenu. Vojtěch Bajer Na tomto domě nad školou v Zákopčí byla umístěna pamětní deska, která byla později přenesena na zeď školy. Původní dům, ve kterém spisovatel žil s rodinou a svým otcem, byl dřevěný a před 75 lety vyhořel.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Fotbalové soutěž mužů rozlosovány A mužstvo mužů - 1. B třída I.kolo NE :30 Hovězí - Hutisko-Solanec II.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Ratiboř III.kolo SO :30 Janová - Hutisko-Solanec IV.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Dolní Bečva V.kolo SO :00 Jablůnka - Hutisko-Solanec VI.kolo NE :00 Kateřinice - Hutisko-Solanec VII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Francova Lhota VIII.kolo SO :30 Horní Lideč - Hutisko-Solanec IX.kolo NE :00 Hutisko-Solanec - Zašová X.kolo NE :30 Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec XI.kolo NE :00 Hutisko-Solanec - Valašská Polanka XII.kolo NE :00 Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec XIII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Lidečko INZERCE B mužstvo mužů - Okresní přebor I.kolo SO :30 Hutisko-Solanec B - Kelč B II.kolo NE :30 Valašská Bystřice - Hutisko-Solanec B III.kolo NE :30 Hutisko-Solanec B - Dolní Bečva B IV.kolo NE :30 Bynina - Hutisko-Solanec B V.kolo NE :00 Hutisko-Solanec B - Huslenky VI.kolo SO :00 Hutisko-Solanec B - Horní Bečva VII.kolo SO :30 Vel. Karlovice B - Hutisko-Solanec B VIII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec B - Poličná IX.kolo NE :00 Lhotka n. B. - Hutisko-Solanec B X.kolo SO :30 Hutisko-Solanec B - Halenkov XI.kolo SO :00 Střítež n. B. - Hutisko-Solanec B XII.kolo SO :00 Hutisko-Solanec B - Choryně XIII.kolo NE :30 Prlov - Hutisko-Solanec B Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 9/2014 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 0 10/2014 1. Ř Í J N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete 20. zasedání Zastupitelstva strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Ohlédnutí strana 3 Fotogalerie projektů

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Josef Novák, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Josef

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 03. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 03. 2014 Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 03. 2014 40. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5)

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5) VÝTAH z USNESENÍ z 12. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více