Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana 4 Dětská lékařka informuje strana 4 Novinky školní jídelny strana 4 Vypínání el. energie strana 4 Dožínky se blíží strana 5 Pozvánka na muzikál strana 5 Myslivecká srpnová noc strana 5 Zákopčanské novotiny strana 5 Poštolka rekapituluje rok strana 6 O historii naší obce strana 7 Fotbalové ozvěny strana 7 Inzerce strana 8 Vážení spoluobčané, Slovo starosty na základě připomínek od jednotlivých občanů jsem byl několikrát požádán, abych čtenáře obecního Zpravodaje opětovně informoval o schválených vyhláškách v naší obci. Především v letních měsících na dodržování ekologického chování při hlučných soukromých akcích do pozdních nočních hodin, především z řad návštěvníků v naší obci - dodržování nočního klidu. Nejedná se pravidelný, ale spíše opakovatelný jev, kterým mnohdy blízcí sousedé z důvodů zdravotních či osobních nejsou přílišnými projevy veselí potěšeni. Nedělní využívání rozličných sekaček na trávu, či jiných hlasitých strojů je rovněž v rozporu s touto vyhláškou. Dále je třeba poukázat na nárůst vandalismu, kdy zřejmě někdo ventiluje a realizuje nepochopitelné nápady, kdy vyvrací a ničí dopravní značení, nádoby na komunální odpad, vytahuje kanalizační vpusti z komunikací, poškozuje okrasné dřeviny nebo oplocení u soukromých zahrad. Škoda, že se dotyční nepřihlásí k oficiální veřejně prospěšné brigádě u obce, práce máme pro všechny dost. Zvlášť nepochopitelná je skutečnost, že na hřbitově někomu překáží osvětlení okolo chodníků, zbytečné náklady na opravu a čas pro obec, správce tohoto pietního místa. Volné letní dny a podvečery rovněž vybízejí nás, domorodce nebo také turisty k procházkám po katastru obce, a takové nenadálé setkání s volně pobíhajícím psem nemalého vzrůstu není zrovna příjemné vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. /pouze na vodítku, popř. s nasazeným košíkem/. Všímavý člověk jistě zaregistroval, že máme v naší obci instalován kamerový systém, takže anonymita takových škoditelů či vandalů i v nočních hodinách je jednoduše odhalena. K tomu má ještě řada občanů své nemovitosti rovněž takto nepřetržitě sledovány pro vlastní ochranu, tudíž jsou už dneska jak veřejná tak soukromá prostranství sledována. Tímto sdělením však nenabádám k omezování společenských kulturních nebo sportovních akcí, které neodmyslitelně patří k letnímu období v naší obci. Naopak lze strávit zajímavým programem a organizačním zabezpečením pro všechny ostatní příjemně odpoledne nebo večer s přáteli, spoluobčany. V nastávajícím letním měsíci srpnu je již naplánováno a připraveno několik takových akcí na výletišti v Poskli, které vyvrcholí desátým ročníkem obecních dožínek. S přáním všeho dobrého. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / USNESENÍ ZE 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo návrhovou komisi ve složení: Martin Bortel, Ing. Zbyněk Bláha Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo ověřovatele zápisu ve složení: Magdalena Kovářová, Mgr. Sylva Kaňáková Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení RO a ZO za uplynulé období. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 537/1 trvalý travní porost o výměře m 2 označené jako parc. č. 537/61 v k. ú. Hutisko za cenu 1.000,- Kč/m 2 společnosti JD Rozhlasy s. r. o., se sídlem Vigantice 196 a zároveň uložilo starostovi a místostarostovi obce kupní smlouvu na prodej pozemku podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 1439/7 ostatní plocha o výměře 138 m 2 označená jako parc. č. 1439/10, části obecního pozemku parc. č. 1439/7 ostatní plocha o výměře 118 m 2 označená jako parc. č. 1439/11, části obecního pozemku parc. č. 1237/1 ostatní plocha o výměře 37 m 2 označená jako parc. č. 1237/9 a části obecního pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 146 m 2 označená jako parc. č. 1440/3 vše v k. ú. Hutisko za cenu 10,- Kč/m 2 manželům Pavlovi a Marii Kjeronským, bytem Hutisko č. p. 211, Hutisko-Solanec a schválilo koupi části pozemku parc. č. 1237/8 ostatní plocha o výměře 158 m 2 označená jako díl b), části pozemku parc. č. 1439/6 ostatní plocha o výměře 13 m 2 označená jako díl a),, části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 954 m 2 označená jako parc. č. 1218/2 a pozemku parc. č. 1237/6 ostatní plocha o výměře 420 m 2 vše v k. ú. Hutisko za cenu 10,- Kč/m 2 od manželů Pavla a Marie Kjeronských, bytem Hutisko č. p. 211, Hutisko-Solanec a uložilo starostovi a místostarostovi obce kupní smlouvu na prodej a koupi pozemků podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo zařazení správního území Obce Hutisko-Solanec do území působnosti Integrované strategie území MAS Rožnovsko na období let 2014 až 2020, realizované Místní akční skupinou Rožnovsko. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo dodatek smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti se Zlínským krajem a navýšení příspěvku obce Hutisko-Solanec na dopravní obslužnost s platností od na 100,-- Kč na jednoho obyvatele a zároveň uložilo starostovi obce tento dodatek smlouvy podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo rozpočtová opatření č. 3 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 2014 v předloženém znění. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s 67 a s přihlédnutím k 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění na volební období počet členů Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec na 15. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / ČERVENCOVÉ JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí sdělení Státního fondu životního prostřední ČR, že předložený projekt v rámci Operačního programu životní prostředí s názvem Otevřené přírodní atrium Zahrada na dlani pro MŠ Hutisko-Solanec nebyl vybrán pro podporu z OPŽP a byl zařazen do tzv. zásobníku projektů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí Státního fondu životního prostřední ČR č o poskytnutí finančních prostředků ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Revitalizace zeleně okolo MŠ a ZŠ Hutisko-Solanec a ukládá starostovi a místostarostovi obce připravit všechny potřebné podklady pro podpis smlouvy o poskytnutí podpory. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost společnosti REVENGE, a. s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 o spolupráci při sběru již použitého šatstva, botů a hraček pro další humanitární využití ve spolupráci s organizací ADRA, CHARITA Nový Jičín a dalšími. Rada obce Hutisko-Solanec rozhodla umístit jeden kontejner na výše zmíněný materiál ve sběrném dvoru na zkušební dobu 1 roku. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby sítí technického vybavení (přípojky splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řádu) na obecním pozemku parc. č. 309/1 trvalý travní porost v k. ú. Hutisko v souvislosti s plánovanou výstavbou RD na pozemku žadatele parc. č. 309/11 v k. ú. Hutisko uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a Ing. Radovanem Vaškem, bytem Horní Paseky 11, Rožnov pod Radhoštěm a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství - II a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 1 COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice 225, PSČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 3 MOBIKO plus a. s., Hranická 293/5, Valašské Meziříčí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a jako třetí v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 2 Ing. Libor Dobiáš s. r. o., Bezručova 206, Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce Hutisko- Solanec pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Rada obce Hutisko-Solanec schválila upravený návrh smlouvy o povolení provedení stavby informačního panelu typu Jeseníky na obecním pozemku parc. č. 442/87 ostatní plocha v k. ú. Solanec pod Soláněm uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a ČR Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec schválila upravený návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství - II. v rámci Operačního programu ROP NUTS II Střední Morava po projednání zadávacích podmínek u poskytovatele dotace a pověřuje starostu obce k vyhlášení výběrového řízení. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost SDH Hutisko- Solanec o povolení konání veřejné kulturní akce Červencová noc, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko-Solanec zároveň uděluje výjimku SDH Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 03:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec, o. s. o povolení konání veřejné kulturní akce Myslivecká srpnová noc, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko- Solanec zároveň schválila prominutí poplatku ze vstupného a udělila výjimku Mysliveckému sdružení Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 04:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost SDH Hutisko- Solanec o povolení konání veřejné kulturní akce Hasičská diskotéka, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko-Solanec zároveň schválila prominutí poplatku ze vstupného a udělila výjimku SDH Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 03:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec projednala čerpání rozpočtu Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec za uplynuté období 1-6/2014 a zároveň schválila rozpočtová opatření č. 1 rozpočtu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v souvislosti s přesunem finančních prostředků v rámci analytické evidence jednotlivých účtů v předloženém znění. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci srpnu 2014 Šrubařová Milada 91 let č.p. 495 Baroš Ivan 80 let č.p. 290 Pavlicová Anna 80 let č.p. 498 Baroš Jan 75 let č.p. 324 Kysučan Jindřich 75 let č.p. 439 Mikundová Františka 75 let č.p. 615 Valová Zdeňka 75 let č.p. 156 Hamingerová Jarmila 60 let č.p. 687 Maléřová Marie 60 let č.p. 626 Mikel Stanislav 60 let č.p. 640 Paláček Břetislav 60 let č.p. 732 Štefl Jiří 60 let č.p. 60 Bolcková Miluše 50 let č.p. 319 Dorotíková Renata 50 let č.p. 648 Chrbját Pavel 50 let č.p. 437 Kubáň Pavel 50 let č.p. 2 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro: část obce Hutisko a Solanec pod Soláněm vše z trafostanic VS_5310 RS Morava, VS_5302 Lyžařský vlek, VS_5314 Pod Soláněm, VS_5307 Čokoládovny, VS_5309 Za Hutí, VS_6526 Díl, VS_5303 U pily vypínání el. energie dne od 8:00 do 14:00 hod část obce Solanec pod Soláněm vše z trafostanice VS_5311 U galérie Hofman vypínání el. energie dne od 8:00 do 14:00 hod Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. Dr. VALÁŠKOVÁ UPOZORŇUJE OBČANY NA ZMĚNU ORDINAČNÍCH HODIN ORDINACE PRO DĚTI A DOROST BĚHEM MĚSÍCE SRPNA Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ A REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA NA DOLNÍ BEČVĚ BUDE ORDINAČNÍ DOBA UPRAVOVÁNA PRŮBĚŽNĚ A AKTUÁLNÍ ROZPIS ORDINAČNÍ DOBY BUDE VYVĚŠEN NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU NEBO NA TEL.ČÍSLE : po-pá Děkuji za pochopení Dr. Valášková Poslední rozloučení Marie Křenková H-S 142 ve věku 81 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Novorozeňátko v červenci 2014 Šarlota Barabášová H-S 633 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a děťátku přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Kolektiv školní jídelny přeje všem věrným strávníkům krásné a pohodové léto a opět se na vás těší dne Upozornění pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně Vzhledem k tomu, že na upozornění ohledně změny v systému placení záloh na stravné, které bylo předáno během měsíce června 2014 všem žákům stravujícím se ve školní jídelně, reagovalo velice málo rodičů, dovolujeme si upozornit na některé skutečnosti. Od příštího školního roku budou mít žáci možnost objednávání stravy po internetu a možnost výběru obědů některé dny ze dvou variant. Tak získají rodiče přehled o stravování svého dítěte. Aby systém fungoval správně je potřeba upravit způsob zálohových plateb na stravné. Systém vyžaduje platbu na stravovací měsíc dopředu a je nutné, aby stravné bylo uhrazeno včas. Bohužel pro žáky, kteří neplatí stravné zálohově dopředu buď svolením k inkasu, příkazem k inkasu nebo trvalým příkazem, budou mnohé výhody nedostupné: nebude jim v rámci stravovacího systému umožněno přihlašování obědů po internetu stravovací systém neumožní výběr obědů ze dvou variant budou mít trvale přihlášenou pouze základní variantu oběda bude nefunkční jakákoliv komunikace na terminálu nebo na internetu. Abychom se vyhnuli nepříjemným situacím, kdy bude docházet k zablokování systému při nezaplaceni, proto ještě jednou připomínám o možnostech bezhotovostních plateb. Platby v hotovosti již nebudou od žáků v příštím školním roce vybírány. Bude nutné ihned dodat na začátku září čísla Vašich účtů a využít možnosti, které jsme již nabízeli na informačních lístečkách v červnu. V záři budou žáci informování a obdrží přístupové kódy. Doufáme, že pochopíte naši snahu o zlepšení a zkvalitnění služeb v rámci poskytovaného školního stravování tak, aby inovace byly přínosem pro všechny. Děkujeme za pochopení Vedoucí školní jídelny

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ FANTOM LONDÝNA DO OSTRAVY VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 230,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ KAŇÁKOVÉ (ČÁSTKU 230,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ) Vážení přátelé horkého léta, ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY jako každoročně i letos jsme se koncem června zúčastnili již XV. Sečení luk na Soláni. Nejen Zákopčani, ale i ostatní sekáči z naší obce patřili mezi 39 soutěžících. Dobrou náladu podporovala svým hraním cimbálová muzika Soláň, zpíváním Karlovjanky a Mužský sbor z Kunovic. Tradičním výstřelem ze zbraní Valašských portášů začala lehat pod ostrými kosami tráva na louce u Korytářů. Asi nejmilejší byl pohled na malé děti, které se snažily plně začlenit mezi dospělé a již bravurně ovládaly svůj ostrý nástroj. Správně naražená, dobře nakutá a kaménkem potáhlá kosa je záruka kvalitního sečení." Za snahu byli všichni odměněni pěknou cenou. Putovní pohár a pohár vítěze vyhrál Eduard Novák ze Zákopčanu. V čase prázdnin náš soubor sice nevystupuje, ale připravujeme se až na konec srpna, kdy pořádáme v areálu Valašské koliby Fojtka divadelní reprízu Jak žid krad rychtářovi dřevo." Mladí tanečníci ze Soláňku nám předvedou v doprovodu cimbálové muziky Strunka své nové taneční pásmo, na které se všichni jistě těší. Taneční pódium je pak volné pro hosty, kteří se rádi pobaví při cimbálovce" Následující den, tj. 31. srpna, předvedeme Domlácenou" v Kolibě Pod Horů na Dolnobečvanských dožínkách a za týden na to na Dožínkách v Hutisku-Solanci. Na všechny akce Vás srdečně zveme. Eduard Novák

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Myslivecký kroužek POŠTOLKA informuje POŠTOLKA se loučila se školním rokem Poslední schůzku v tomto školním roce jsme měli v 16:00 hodin tradičně u památníku Sv. Huberta pod Závrším. Chodíme sem rádi, protože tu máme svůj krmelec a pěkný výhled na Beskydy. V podvečer je ještě pěknější pohled na střed Hutiska-Solanec ozářené zapadajícím sluncem zlatavé barvy. Na programu bylo ohlédnutí za výsledky soutěže ZST a střeleckých soutěží ze vzduchovky. Na poslední schůzku POŠTOLKY přicházejí děti v doprovodu svých blízkých. Nechyběli ani významné osobnosti, které mysliveckému kroužku pomáhají a zúčastňují se soutěží ZST. Tentokrát to byl starosta obce Hutisko- Solanec Ing. Vladimír Petružela, předseda MS Vigantice- Rysová Jiří Jurajda a předseda MS Hutisko-Solanec Zdeněk Pavlica. Nechyběl táborák a ani špekáčky a bylo si stále o čem povídat. Protože střelba ze vzduchovky je parádní disciplinou, nemohla chybět ani na poslední schůzce. Soutěž má název O pohár Závrší a střílel se již třetí ročník. Poháry zakoupila obec Hutisko-Solanec. Střelecký komisař Josef Koláček ml. Připravil střelnici i seznam startujících. Do soutěže se přihlásilo 17 dětí z obou kategorií. Nad střeleckým řádem dohlížel sám Sv. Hubert. Tato soutěž opět potvrdila, že naše obec má líheň na vynikající střelce. Po sečtení výsledků bylo následující pořadí: V kategorii A V kategorii B 1. Jan Plánka 1. Denisa Chudějová 2. David Mikunda 2. Simona Žabková 3. Vojtěch Sekyra 3. Eliška Václavíková 4. Filip Pastorek 4. Kateřina Skalíková Výsledky potvrdily kvalitu této discipliny a na stupních vítězů předal poháry nejúspěšnějším sám starosta obce Ing. Vladimír Petružela, který každému střelci přidal dřevěnou medaili v podobě píšťalky se znakem obce. Oba předsedové MS Jiří Jurajda a Zdeněk Pavlica předali všem účastníkům diplom s osobním nástřelem. Největšími střeleckými talenty v tomto ročníku v kategorii A jsou Jiří Sekyra 2. třída ZŠ a Martin Nový 3. třída ZŠ. Schůzka se proměnila v družnou zábavu dětí, rodičů, významných hostů a vedoucích kroužků. Všichni si pozorně prohlíželi pěkné poháry a kladli si cíle pro příští školní rok. Všechny zajímavé momenty tradičně zachytil kamerou a fotoaparátem Jozef Žabka. Závěrem předseda MS Zdeněk Pavlica poděkoval dětem za dobrou reprezentaci MS, ZŠ a MŠ i obce Hutisko- Solanec. Společně jsme popřáli dětem pěkné prožití prázdninového volna a v novém školním roce zase na viděnou. Za MS Hutisko-Solanec Josef Skalík a Martin Ručka Foto Jozef Žabka

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Neznámý Karas Letos je to právě 100 let, co se na Hutisko přistěhoval spisovatel Josef František Karas. Máme tu Karasovu knihovnu i Karasovu stezku, ale co o něm vlastně víme? Věděli jste třeba, že podle jeho knihy byl natočený film? A že patří i mezi autory vědeckofantastické literatury? Protože se o něm při různých příležitostech ve Zpravodaji už psalo, připomeneme si jen pár zajímavých detailů z jeho života. Z HISTORIE OBCE Když přišel na Hutisko, bylo mu 38 let. Přistěhoval se na Zákopčí i s rodinou a už pár roků pracoval jako novinář. To mohlo vypadat jako normální usedlý život, ale ve skutečnosti byla jeho minulost docela pestrá a dobrodružná. Bouřlivé mládí Mladého Karase bychom dnes asi označili za anarchistu. Šel proti proudu a nemínil se podvolit pokryteckému systému svého rodiště Tišnova u Brna. Nedokončil gymnázium a utekl i z učení u zámečníka a později knihaře. Nějaký čas pobýval v Praze, kde se potkával se spisovateli a svá první díla rozebíral dokonce i se svým vzorem Jaroslavem Vrchlickým. Kameník a komediant Brzy potom, co se vrátil do svého rodného města, rychle rozházel většinu dědictví po matce a přidal se ke kočovným hercům. Jak sám později napsal, trpěli ho tak dlouho, dokud měl peníze. Pak mu rychle dali najevo, že nemá žádný talent. Z nouze se živil jako dělník v mramorových lomech v Nedvědicích nedaleko hradu Pernštejna. Spolu s otcem bydleli v chudinském bytě a určitou dobu také jen v chatrči ve skalní průrvě. Zkušenost z života mezi lidmi na okraji společnosti se projevila v některých jeho povídkách, kde hlavními hrdiny byli bezdomovci, mrzáci a žebráci. O knihách JFK - Velké dílo Kromě románů a povídek psal také divadelní hry a básně a jeho dílo tvoří přes 150 knih. - Knihy jako na běžícím pásu Pro některé své historické romány sbíral podklady dlouho. Ale především v době 1. světové války novinářská práce nebyla příliš výdělečná a Karase tlačila nouze i smlouvy s nakladateli. Kritika jeho knihy příliš nepřijala, ale v historickém žánru dokonce prý v té době patřil k nejčtenějším autorům, hned po Jiráskovi. - Autor sci-fi Většina jeho knih měla historické zaměření, ale díky své knize Nebezpečný ostrov je Karas zařazený i do některých databází autorů literatury sci-fi. Velmi zkráceně: Román vypráví o boji vynálezce superletadla Heureka proti skupině Japonců, kteří chtějí ovládnout svět. V této knize jde vidět, jak velký měl jako novinář politický a zeměpisný přehled. - Námět pro film Podle jeho knihy Na Žižkově válečném voze, napsané právě na Hutisku, byl v roce 1968 natočen stejnojmenný film. V hlavních rolích hráli dnešní moderátor Jan Kraus a režisér Karel Smyczek. Zvláštní názvy Zelený ďábel, Zátoka mrtvých, Fylax nebo Suchý čert a divoký sokol - to je jen malá ukázka neobvyklých názvů, které Karas svým románům a povídkám dával. Novinář a spisovatel Důvodem ke změně života bylo setkání s jeho budoucí ženou. Přestěhovali se do Brna, kde se Karas chtěl živit jako novinář. Psát pro noviny se mu však dařilo jen příležitostně a jeho rodina prakticky živořila. Stálé novinářské místo získal až v Ostravě a později ve Valašském Meziříčí, odkud se přestěhoval na Hutisko. Na Zákopčí žil 12 let. Nikde jinde nevydržel tak dlouho a právě zde vytvořil velkou část svého spisovatelského díla. Vysilující, často dlouho do noci prováděná novinářská a spisovatelská práce se nakonec nepříznivě projevila na jeho zdraví. Zemřel v Dluhonicích u Přerova v únoru 1931 a roku 1982 byly jeho tělesné pozůstatky přesunuty na Valašský Slavín v rožnovském skanzenu. Vojtěch Bajer Na tomto domě nad školou v Zákopčí byla umístěna pamětní deska, která byla později přenesena na zeď školy. Původní dům, ve kterém spisovatel žil s rodinou a svým otcem, byl dřevěný a před 75 lety vyhořel.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Fotbalové soutěž mužů rozlosovány A mužstvo mužů - 1. B třída I.kolo NE :30 Hovězí - Hutisko-Solanec II.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Ratiboř III.kolo SO :30 Janová - Hutisko-Solanec IV.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Dolní Bečva V.kolo SO :00 Jablůnka - Hutisko-Solanec VI.kolo NE :00 Kateřinice - Hutisko-Solanec VII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Francova Lhota VIII.kolo SO :30 Horní Lideč - Hutisko-Solanec IX.kolo NE :00 Hutisko-Solanec - Zašová X.kolo NE :30 Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec XI.kolo NE :00 Hutisko-Solanec - Valašská Polanka XII.kolo NE :00 Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec XIII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Lidečko INZERCE B mužstvo mužů - Okresní přebor I.kolo SO :30 Hutisko-Solanec B - Kelč B II.kolo NE :30 Valašská Bystřice - Hutisko-Solanec B III.kolo NE :30 Hutisko-Solanec B - Dolní Bečva B IV.kolo NE :30 Bynina - Hutisko-Solanec B V.kolo NE :00 Hutisko-Solanec B - Huslenky VI.kolo SO :00 Hutisko-Solanec B - Horní Bečva VII.kolo SO :30 Vel. Karlovice B - Hutisko-Solanec B VIII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec B - Poličná IX.kolo NE :00 Lhotka n. B. - Hutisko-Solanec B X.kolo SO :30 Hutisko-Solanec B - Halenkov XI.kolo SO :00 Střítež n. B. - Hutisko-Solanec B XII.kolo SO :00 Hutisko-Solanec B - Choryně XIII.kolo NE :30 Prlov - Hutisko-Solanec B Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 9/2014 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Srpnoví jubilanti strana 3 Zákopčan zve na Fojtku strana 3 Pozvánka na dožínky strana 3 Poštolka informuje strana

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 31/10/2012- RO U Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne 1. 10. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2012 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva kontrolního

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1.

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1. Detailnější specifikace méně příznivých oblastí. (Převzato z: Půda 2003) Příl. 1. A) Méně příznivé oblasti Horské oblasti stanovené dle čl. 18 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Pro vymezení horských oblastí

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 8.10.2014, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Winzberger Omluven: Lacina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 7. 10. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 16. 12. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 16. 12. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 16. 12. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, Václavíková

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 77/2013 konaného dne 28.11.2013. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 77/2013 konaného dne 28.11.2013. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 77/2013 konaného dne 28.11.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Nepřítomni: Houdek M., Kotrch Vl.

Více

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2 DOHRÁVKY Okresní přebor dorost 6. kolo Leskovec Horní Bečva 4:7 Juráň 2, Tulej, Helis Solanský 2, Maceček 2, Opálka 2, Juřík Okresní přebor starší žáci 1. kolo Valašská Polanka Valašská Bystřice 3:0 Růžička

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 7/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 7. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více