Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana 4 Dětská lékařka informuje strana 4 Novinky školní jídelny strana 4 Vypínání el. energie strana 4 Dožínky se blíží strana 5 Pozvánka na muzikál strana 5 Myslivecká srpnová noc strana 5 Zákopčanské novotiny strana 5 Poštolka rekapituluje rok strana 6 O historii naší obce strana 7 Fotbalové ozvěny strana 7 Inzerce strana 8 Vážení spoluobčané, Slovo starosty na základě připomínek od jednotlivých občanů jsem byl několikrát požádán, abych čtenáře obecního Zpravodaje opětovně informoval o schválených vyhláškách v naší obci. Především v letních měsících na dodržování ekologického chování při hlučných soukromých akcích do pozdních nočních hodin, především z řad návštěvníků v naší obci - dodržování nočního klidu. Nejedná se pravidelný, ale spíše opakovatelný jev, kterým mnohdy blízcí sousedé z důvodů zdravotních či osobních nejsou přílišnými projevy veselí potěšeni. Nedělní využívání rozličných sekaček na trávu, či jiných hlasitých strojů je rovněž v rozporu s touto vyhláškou. Dále je třeba poukázat na nárůst vandalismu, kdy zřejmě někdo ventiluje a realizuje nepochopitelné nápady, kdy vyvrací a ničí dopravní značení, nádoby na komunální odpad, vytahuje kanalizační vpusti z komunikací, poškozuje okrasné dřeviny nebo oplocení u soukromých zahrad. Škoda, že se dotyční nepřihlásí k oficiální veřejně prospěšné brigádě u obce, práce máme pro všechny dost. Zvlášť nepochopitelná je skutečnost, že na hřbitově někomu překáží osvětlení okolo chodníků, zbytečné náklady na opravu a čas pro obec, správce tohoto pietního místa. Volné letní dny a podvečery rovněž vybízejí nás, domorodce nebo také turisty k procházkám po katastru obce, a takové nenadálé setkání s volně pobíhajícím psem nemalého vzrůstu není zrovna příjemné vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. /pouze na vodítku, popř. s nasazeným košíkem/. Všímavý člověk jistě zaregistroval, že máme v naší obci instalován kamerový systém, takže anonymita takových škoditelů či vandalů i v nočních hodinách je jednoduše odhalena. K tomu má ještě řada občanů své nemovitosti rovněž takto nepřetržitě sledovány pro vlastní ochranu, tudíž jsou už dneska jak veřejná tak soukromá prostranství sledována. Tímto sdělením však nenabádám k omezování společenských kulturních nebo sportovních akcí, které neodmyslitelně patří k letnímu období v naší obci. Naopak lze strávit zajímavým programem a organizačním zabezpečením pro všechny ostatní příjemně odpoledne nebo večer s přáteli, spoluobčany. V nastávajícím letním měsíci srpnu je již naplánováno a připraveno několik takových akcí na výletišti v Poskli, které vyvrcholí desátým ročníkem obecních dožínek. S přáním všeho dobrého. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / USNESENÍ ZE 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo návrhovou komisi ve složení: Martin Bortel, Ing. Zbyněk Bláha Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo ověřovatele zápisu ve složení: Magdalena Kovářová, Mgr. Sylva Kaňáková Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení RO a ZO za uplynulé období. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 537/1 trvalý travní porost o výměře m 2 označené jako parc. č. 537/61 v k. ú. Hutisko za cenu 1.000,- Kč/m 2 společnosti JD Rozhlasy s. r. o., se sídlem Vigantice 196 a zároveň uložilo starostovi a místostarostovi obce kupní smlouvu na prodej pozemku podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo prodej části obecního pozemku parc. č. 1439/7 ostatní plocha o výměře 138 m 2 označená jako parc. č. 1439/10, části obecního pozemku parc. č. 1439/7 ostatní plocha o výměře 118 m 2 označená jako parc. č. 1439/11, části obecního pozemku parc. č. 1237/1 ostatní plocha o výměře 37 m 2 označená jako parc. č. 1237/9 a části obecního pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 146 m 2 označená jako parc. č. 1440/3 vše v k. ú. Hutisko za cenu 10,- Kč/m 2 manželům Pavlovi a Marii Kjeronským, bytem Hutisko č. p. 211, Hutisko-Solanec a schválilo koupi části pozemku parc. č. 1237/8 ostatní plocha o výměře 158 m 2 označená jako díl b), části pozemku parc. č. 1439/6 ostatní plocha o výměře 13 m 2 označená jako díl a),, části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 954 m 2 označená jako parc. č. 1218/2 a pozemku parc. č. 1237/6 ostatní plocha o výměře 420 m 2 vše v k. ú. Hutisko za cenu 10,- Kč/m 2 od manželů Pavla a Marie Kjeronských, bytem Hutisko č. p. 211, Hutisko-Solanec a uložilo starostovi a místostarostovi obce kupní smlouvu na prodej a koupi pozemků podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo zařazení správního území Obce Hutisko-Solanec do území působnosti Integrované strategie území MAS Rožnovsko na období let 2014 až 2020, realizované Místní akční skupinou Rožnovsko. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo dodatek smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti se Zlínským krajem a navýšení příspěvku obce Hutisko-Solanec na dopravní obslužnost s platností od na 100,-- Kč na jednoho obyvatele a zároveň uložilo starostovi obce tento dodatek smlouvy podepsat. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo rozpočtová opatření č. 3 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 2014 v předloženém znění. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec stanovilo v souladu s 67 a s přihlédnutím k 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění na volební období počet členů Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec na 15. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / ČERVENCOVÉ JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí sdělení Státního fondu životního prostřední ČR, že předložený projekt v rámci Operačního programu životní prostředí s názvem Otevřené přírodní atrium Zahrada na dlani pro MŠ Hutisko-Solanec nebyl vybrán pro podporu z OPŽP a byl zařazen do tzv. zásobníku projektů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí Státního fondu životního prostřední ČR č o poskytnutí finančních prostředků ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Revitalizace zeleně okolo MŠ a ZŠ Hutisko-Solanec a ukládá starostovi a místostarostovi obce připravit všechny potřebné podklady pro podpis smlouvy o poskytnutí podpory. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost společnosti REVENGE, a. s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 o spolupráci při sběru již použitého šatstva, botů a hraček pro další humanitární využití ve spolupráci s organizací ADRA, CHARITA Nový Jičín a dalšími. Rada obce Hutisko-Solanec rozhodla umístit jeden kontejner na výše zmíněný materiál ve sběrném dvoru na zkušební dobu 1 roku. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby sítí technického vybavení (přípojky splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řádu) na obecním pozemku parc. č. 309/1 trvalý travní porost v k. ú. Hutisko v souvislosti s plánovanou výstavbou RD na pozemku žadatele parc. č. 309/11 v k. ú. Hutisko uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a Ing. Radovanem Vaškem, bytem Horní Paseky 11, Rožnov pod Radhoštěm a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství - II a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 1 COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice 225, PSČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 3 MOBIKO plus a. s., Hranická 293/5, Valašské Meziříčí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a jako třetí v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 2 Ing. Libor Dobiáš s. r. o., Bezručova 206, Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce Hutisko- Solanec pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Rada obce Hutisko-Solanec schválila upravený návrh smlouvy o povolení provedení stavby informačního panelu typu Jeseníky na obecním pozemku parc. č. 442/87 ostatní plocha v k. ú. Solanec pod Soláněm uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a ČR Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec schválila upravený návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství - II. v rámci Operačního programu ROP NUTS II Střední Morava po projednání zadávacích podmínek u poskytovatele dotace a pověřuje starostu obce k vyhlášení výběrového řízení. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost SDH Hutisko- Solanec o povolení konání veřejné kulturní akce Červencová noc, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko-Solanec zároveň uděluje výjimku SDH Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 03:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec, o. s. o povolení konání veřejné kulturní akce Myslivecká srpnová noc, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko- Solanec zároveň schválila prominutí poplatku ze vstupného a udělila výjimku Mysliveckému sdružení Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 04:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost SDH Hutisko- Solanec o povolení konání veřejné kulturní akce Hasičská diskotéka, která se bude konat dne na výletišti Poskla. Rada obce Hutisko-Solanec zároveň schválila prominutí poplatku ze vstupného a udělila výjimku SDH Hutisko-Solanec z ustanovení OZV č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a povoluje veřejně přístupnou kulturní akci provozovat do 03:00 hod. dne Rada obce Hutisko-Solanec projednala čerpání rozpočtu Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec za uplynuté období 1-6/2014 a zároveň schválila rozpočtová opatření č. 1 rozpočtu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v souvislosti s přesunem finančních prostředků v rámci analytické evidence jednotlivých účtů v předloženém znění. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci srpnu 2014 Šrubařová Milada 91 let č.p. 495 Baroš Ivan 80 let č.p. 290 Pavlicová Anna 80 let č.p. 498 Baroš Jan 75 let č.p. 324 Kysučan Jindřich 75 let č.p. 439 Mikundová Františka 75 let č.p. 615 Valová Zdeňka 75 let č.p. 156 Hamingerová Jarmila 60 let č.p. 687 Maléřová Marie 60 let č.p. 626 Mikel Stanislav 60 let č.p. 640 Paláček Břetislav 60 let č.p. 732 Štefl Jiří 60 let č.p. 60 Bolcková Miluše 50 let č.p. 319 Dorotíková Renata 50 let č.p. 648 Chrbját Pavel 50 let č.p. 437 Kubáň Pavel 50 let č.p. 2 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro: část obce Hutisko a Solanec pod Soláněm vše z trafostanic VS_5310 RS Morava, VS_5302 Lyžařský vlek, VS_5314 Pod Soláněm, VS_5307 Čokoládovny, VS_5309 Za Hutí, VS_6526 Díl, VS_5303 U pily vypínání el. energie dne od 8:00 do 14:00 hod část obce Solanec pod Soláněm vše z trafostanice VS_5311 U galérie Hofman vypínání el. energie dne od 8:00 do 14:00 hod Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. Dr. VALÁŠKOVÁ UPOZORŇUJE OBČANY NA ZMĚNU ORDINAČNÍCH HODIN ORDINACE PRO DĚTI A DOROST BĚHEM MĚSÍCE SRPNA Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ A REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA NA DOLNÍ BEČVĚ BUDE ORDINAČNÍ DOBA UPRAVOVÁNA PRŮBĚŽNĚ A AKTUÁLNÍ ROZPIS ORDINAČNÍ DOBY BUDE VYVĚŠEN NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU NEBO NA TEL.ČÍSLE : po-pá Děkuji za pochopení Dr. Valášková Poslední rozloučení Marie Křenková H-S 142 ve věku 81 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Novorozeňátko v červenci 2014 Šarlota Barabášová H-S 633 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a děťátku přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Kolektiv školní jídelny přeje všem věrným strávníkům krásné a pohodové léto a opět se na vás těší dne Upozornění pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně Vzhledem k tomu, že na upozornění ohledně změny v systému placení záloh na stravné, které bylo předáno během měsíce června 2014 všem žákům stravujícím se ve školní jídelně, reagovalo velice málo rodičů, dovolujeme si upozornit na některé skutečnosti. Od příštího školního roku budou mít žáci možnost objednávání stravy po internetu a možnost výběru obědů některé dny ze dvou variant. Tak získají rodiče přehled o stravování svého dítěte. Aby systém fungoval správně je potřeba upravit způsob zálohových plateb na stravné. Systém vyžaduje platbu na stravovací měsíc dopředu a je nutné, aby stravné bylo uhrazeno včas. Bohužel pro žáky, kteří neplatí stravné zálohově dopředu buď svolením k inkasu, příkazem k inkasu nebo trvalým příkazem, budou mnohé výhody nedostupné: nebude jim v rámci stravovacího systému umožněno přihlašování obědů po internetu stravovací systém neumožní výběr obědů ze dvou variant budou mít trvale přihlášenou pouze základní variantu oběda bude nefunkční jakákoliv komunikace na terminálu nebo na internetu. Abychom se vyhnuli nepříjemným situacím, kdy bude docházet k zablokování systému při nezaplaceni, proto ještě jednou připomínám o možnostech bezhotovostních plateb. Platby v hotovosti již nebudou od žáků v příštím školním roce vybírány. Bude nutné ihned dodat na začátku září čísla Vašich účtů a využít možnosti, které jsme již nabízeli na informačních lístečkách v červnu. V záři budou žáci informování a obdrží přístupové kódy. Doufáme, že pochopíte naši snahu o zlepšení a zkvalitnění služeb v rámci poskytovaného školního stravování tak, aby inovace byly přínosem pro všechny. Děkujeme za pochopení Vedoucí školní jídelny

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ FANTOM LONDÝNA DO OSTRAVY VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 230,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ KAŇÁKOVÉ (ČÁSTKU 230,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ) Vážení přátelé horkého léta, ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY jako každoročně i letos jsme se koncem června zúčastnili již XV. Sečení luk na Soláni. Nejen Zákopčani, ale i ostatní sekáči z naší obce patřili mezi 39 soutěžících. Dobrou náladu podporovala svým hraním cimbálová muzika Soláň, zpíváním Karlovjanky a Mužský sbor z Kunovic. Tradičním výstřelem ze zbraní Valašských portášů začala lehat pod ostrými kosami tráva na louce u Korytářů. Asi nejmilejší byl pohled na malé děti, které se snažily plně začlenit mezi dospělé a již bravurně ovládaly svůj ostrý nástroj. Správně naražená, dobře nakutá a kaménkem potáhlá kosa je záruka kvalitního sečení." Za snahu byli všichni odměněni pěknou cenou. Putovní pohár a pohár vítěze vyhrál Eduard Novák ze Zákopčanu. V čase prázdnin náš soubor sice nevystupuje, ale připravujeme se až na konec srpna, kdy pořádáme v areálu Valašské koliby Fojtka divadelní reprízu Jak žid krad rychtářovi dřevo." Mladí tanečníci ze Soláňku nám předvedou v doprovodu cimbálové muziky Strunka své nové taneční pásmo, na které se všichni jistě těší. Taneční pódium je pak volné pro hosty, kteří se rádi pobaví při cimbálovce" Následující den, tj. 31. srpna, předvedeme Domlácenou" v Kolibě Pod Horů na Dolnobečvanských dožínkách a za týden na to na Dožínkách v Hutisku-Solanci. Na všechny akce Vás srdečně zveme. Eduard Novák

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Myslivecký kroužek POŠTOLKA informuje POŠTOLKA se loučila se školním rokem Poslední schůzku v tomto školním roce jsme měli v 16:00 hodin tradičně u památníku Sv. Huberta pod Závrším. Chodíme sem rádi, protože tu máme svůj krmelec a pěkný výhled na Beskydy. V podvečer je ještě pěknější pohled na střed Hutiska-Solanec ozářené zapadajícím sluncem zlatavé barvy. Na programu bylo ohlédnutí za výsledky soutěže ZST a střeleckých soutěží ze vzduchovky. Na poslední schůzku POŠTOLKY přicházejí děti v doprovodu svých blízkých. Nechyběli ani významné osobnosti, které mysliveckému kroužku pomáhají a zúčastňují se soutěží ZST. Tentokrát to byl starosta obce Hutisko- Solanec Ing. Vladimír Petružela, předseda MS Vigantice- Rysová Jiří Jurajda a předseda MS Hutisko-Solanec Zdeněk Pavlica. Nechyběl táborák a ani špekáčky a bylo si stále o čem povídat. Protože střelba ze vzduchovky je parádní disciplinou, nemohla chybět ani na poslední schůzce. Soutěž má název O pohár Závrší a střílel se již třetí ročník. Poháry zakoupila obec Hutisko-Solanec. Střelecký komisař Josef Koláček ml. Připravil střelnici i seznam startujících. Do soutěže se přihlásilo 17 dětí z obou kategorií. Nad střeleckým řádem dohlížel sám Sv. Hubert. Tato soutěž opět potvrdila, že naše obec má líheň na vynikající střelce. Po sečtení výsledků bylo následující pořadí: V kategorii A V kategorii B 1. Jan Plánka 1. Denisa Chudějová 2. David Mikunda 2. Simona Žabková 3. Vojtěch Sekyra 3. Eliška Václavíková 4. Filip Pastorek 4. Kateřina Skalíková Výsledky potvrdily kvalitu této discipliny a na stupních vítězů předal poháry nejúspěšnějším sám starosta obce Ing. Vladimír Petružela, který každému střelci přidal dřevěnou medaili v podobě píšťalky se znakem obce. Oba předsedové MS Jiří Jurajda a Zdeněk Pavlica předali všem účastníkům diplom s osobním nástřelem. Největšími střeleckými talenty v tomto ročníku v kategorii A jsou Jiří Sekyra 2. třída ZŠ a Martin Nový 3. třída ZŠ. Schůzka se proměnila v družnou zábavu dětí, rodičů, významných hostů a vedoucích kroužků. Všichni si pozorně prohlíželi pěkné poháry a kladli si cíle pro příští školní rok. Všechny zajímavé momenty tradičně zachytil kamerou a fotoaparátem Jozef Žabka. Závěrem předseda MS Zdeněk Pavlica poděkoval dětem za dobrou reprezentaci MS, ZŠ a MŠ i obce Hutisko- Solanec. Společně jsme popřáli dětem pěkné prožití prázdninového volna a v novém školním roce zase na viděnou. Za MS Hutisko-Solanec Josef Skalík a Martin Ručka Foto Jozef Žabka

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Neznámý Karas Letos je to právě 100 let, co se na Hutisko přistěhoval spisovatel Josef František Karas. Máme tu Karasovu knihovnu i Karasovu stezku, ale co o něm vlastně víme? Věděli jste třeba, že podle jeho knihy byl natočený film? A že patří i mezi autory vědeckofantastické literatury? Protože se o něm při různých příležitostech ve Zpravodaji už psalo, připomeneme si jen pár zajímavých detailů z jeho života. Z HISTORIE OBCE Když přišel na Hutisko, bylo mu 38 let. Přistěhoval se na Zákopčí i s rodinou a už pár roků pracoval jako novinář. To mohlo vypadat jako normální usedlý život, ale ve skutečnosti byla jeho minulost docela pestrá a dobrodružná. Bouřlivé mládí Mladého Karase bychom dnes asi označili za anarchistu. Šel proti proudu a nemínil se podvolit pokryteckému systému svého rodiště Tišnova u Brna. Nedokončil gymnázium a utekl i z učení u zámečníka a později knihaře. Nějaký čas pobýval v Praze, kde se potkával se spisovateli a svá první díla rozebíral dokonce i se svým vzorem Jaroslavem Vrchlickým. Kameník a komediant Brzy potom, co se vrátil do svého rodného města, rychle rozházel většinu dědictví po matce a přidal se ke kočovným hercům. Jak sám později napsal, trpěli ho tak dlouho, dokud měl peníze. Pak mu rychle dali najevo, že nemá žádný talent. Z nouze se živil jako dělník v mramorových lomech v Nedvědicích nedaleko hradu Pernštejna. Spolu s otcem bydleli v chudinském bytě a určitou dobu také jen v chatrči ve skalní průrvě. Zkušenost z života mezi lidmi na okraji společnosti se projevila v některých jeho povídkách, kde hlavními hrdiny byli bezdomovci, mrzáci a žebráci. O knihách JFK - Velké dílo Kromě románů a povídek psal také divadelní hry a básně a jeho dílo tvoří přes 150 knih. - Knihy jako na běžícím pásu Pro některé své historické romány sbíral podklady dlouho. Ale především v době 1. světové války novinářská práce nebyla příliš výdělečná a Karase tlačila nouze i smlouvy s nakladateli. Kritika jeho knihy příliš nepřijala, ale v historickém žánru dokonce prý v té době patřil k nejčtenějším autorům, hned po Jiráskovi. - Autor sci-fi Většina jeho knih měla historické zaměření, ale díky své knize Nebezpečný ostrov je Karas zařazený i do některých databází autorů literatury sci-fi. Velmi zkráceně: Román vypráví o boji vynálezce superletadla Heureka proti skupině Japonců, kteří chtějí ovládnout svět. V této knize jde vidět, jak velký měl jako novinář politický a zeměpisný přehled. - Námět pro film Podle jeho knihy Na Žižkově válečném voze, napsané právě na Hutisku, byl v roce 1968 natočen stejnojmenný film. V hlavních rolích hráli dnešní moderátor Jan Kraus a režisér Karel Smyczek. Zvláštní názvy Zelený ďábel, Zátoka mrtvých, Fylax nebo Suchý čert a divoký sokol - to je jen malá ukázka neobvyklých názvů, které Karas svým románům a povídkám dával. Novinář a spisovatel Důvodem ke změně života bylo setkání s jeho budoucí ženou. Přestěhovali se do Brna, kde se Karas chtěl živit jako novinář. Psát pro noviny se mu však dařilo jen příležitostně a jeho rodina prakticky živořila. Stálé novinářské místo získal až v Ostravě a později ve Valašském Meziříčí, odkud se přestěhoval na Hutisko. Na Zákopčí žil 12 let. Nikde jinde nevydržel tak dlouho a právě zde vytvořil velkou část svého spisovatelského díla. Vysilující, často dlouho do noci prováděná novinářská a spisovatelská práce se nakonec nepříznivě projevila na jeho zdraví. Zemřel v Dluhonicích u Přerova v únoru 1931 a roku 1982 byly jeho tělesné pozůstatky přesunuty na Valašský Slavín v rožnovském skanzenu. Vojtěch Bajer Na tomto domě nad školou v Zákopčí byla umístěna pamětní deska, která byla později přenesena na zeď školy. Původní dům, ve kterém spisovatel žil s rodinou a svým otcem, byl dřevěný a před 75 lety vyhořel.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 8 / Fotbalové soutěž mužů rozlosovány A mužstvo mužů - 1. B třída I.kolo NE :30 Hovězí - Hutisko-Solanec II.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Ratiboř III.kolo SO :30 Janová - Hutisko-Solanec IV.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Dolní Bečva V.kolo SO :00 Jablůnka - Hutisko-Solanec VI.kolo NE :00 Kateřinice - Hutisko-Solanec VII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Francova Lhota VIII.kolo SO :30 Horní Lideč - Hutisko-Solanec IX.kolo NE :00 Hutisko-Solanec - Zašová X.kolo NE :30 Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec XI.kolo NE :00 Hutisko-Solanec - Valašská Polanka XII.kolo NE :00 Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec XIII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec - Lidečko INZERCE B mužstvo mužů - Okresní přebor I.kolo SO :30 Hutisko-Solanec B - Kelč B II.kolo NE :30 Valašská Bystřice - Hutisko-Solanec B III.kolo NE :30 Hutisko-Solanec B - Dolní Bečva B IV.kolo NE :30 Bynina - Hutisko-Solanec B V.kolo NE :00 Hutisko-Solanec B - Huslenky VI.kolo SO :00 Hutisko-Solanec B - Horní Bečva VII.kolo SO :30 Vel. Karlovice B - Hutisko-Solanec B VIII.kolo NE :30 Hutisko-Solanec B - Poličná IX.kolo NE :00 Lhotka n. B. - Hutisko-Solanec B X.kolo SO :30 Hutisko-Solanec B - Halenkov XI.kolo SO :00 Střítež n. B. - Hutisko-Solanec B XII.kolo SO :00 Hutisko-Solanec B - Choryně XIII.kolo NE :30 Prlov - Hutisko-Solanec B Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 9/2014 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2014 CIMRMANI OPĚT V JEVÍČKU Předzvěstí jara na Malé Hané je posledních 11 roků příjezd Divadla Járy Cimrmana do Jevíčka. Tak tomu

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Dolnohbitské listy *****

Dolnohbitské listy ***** Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA Ž E L E Z N O B R O D S K Ý ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA LEDEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE... 2 Návštěva krajského radního... 3 Město pro byznys... 3 Usnesení

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více