ARCHITEKT ZDENĚK PLESNÍK ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKT ZDENĚK PLESNÍK (1914-2003)"

Transkript

1 1 ARCHITEKT ZDENĚK PLESNÍK ( ) Dne 28. září letošního roku zemřel ve věku devětaosmdesáti let architekt Zdeněk Plesník, který ačkoli obklopen všeobecnou profesní mizérií, úporně pěstoval ve svém díle meziválečné tradice stavebního umění až do hloubky devadesátých let. Ukázal tím, že postupný propad poválečného způsobu stavění a dostavby měst není jen zrcadlem obecného společenského a ekonomického rozkladu, nýbrž i důsledkem stavu naší profese, odborného školství, dělby odpovědnosti, rezignace. I když celou svou životní dráhu strávil mimo pražské prostředí, dokázal ve své práci sledovat vývoj stavební kultury vyspělých evropských zemí. Plesníkův odborný růst formují studia u Bohumíra Kupky na Státní odborné škole pro zpracování dřeva v rodném Valašském Meziříčí ( ), studia u prof. P. Janáka na Státní umělecko-průmyslové škole v Praze ( ), příležitostná práce pro arch. J. Krejcara na soutěžním návrhu Československého pavilonu pro pařížskou výstavu (1936), studijní pobyt ve Stavebním oddělení firmy Baťa ve Zlíně ( ). V důsledku zavření českých vysokých škol a věznění dokončil svá studia na AVU v Praze v roce Rozhodující pro nového adepta architektury byl jeho pobyt v Praze během 30. let, kdy P. Janák dokončil hotel Juliš (1934) a vyrůstají nové skeletové konstrukce administrativních paláců Všeobecného pensijního ústavu, Elektrických podniků hlavního města, Domu uměleckého průmyslu apod. 2 Zdeněk Plesník vyšel zásluhou prof. Pavla Janáka ze studií hluboce koncentrovaný na svůj vlastní koncept tvorby umělého prostředí, oproštěn od svodů nápodoby cizích předloh. V krátké době si utřídil prostředky nezbytné k dosažení své vize. Architekturu nepovažoval nikdy za jakousi nadstavbu, přídavnou dimenzi, umělecký způsob stavění. V tomto smyslu se stavět krásně nesnažil, nýbrž vždy úsporně, perfektně, účelně, svobodně a v řádu. Jeho přístup k práci bychom mohli srovnat s počínáním středověkých stavebních mistrů vázaných zákonitostmi konstrukce, modulací, pojetím prostoru a hmoty, využitelností místních zdrojů, kombinací relativních jistot, vlastních zkušeností, dovedností, vůle a víry. Jaký rozdíl ve srovnání se současným pojetím naší profese, která dospěla v důsledku zkresleného, mechanického výkladu specializace činností až do stádia jakési dvoukolejnosti, rivality mezi architektem a stavebním inženýrem, specialistou na umělecké a technické stránky stavění. Současný stav je pro zadavatele projektu a organizaci projektových prací matoucí. Během školní praxe ve Stavebním oddělení firmy Baťa v letech se důvěrně seznámil se standardní litou železobetonovou skeletovou konstrukcí ve stádiu jejího bezvýhradného uplatnění. Nadchl se pro její užitné vlastnosti, rytmické členění souvislého prostoru, princip redukce výrazu i pro další možnosti využití systému a po návratu do Zlína v roce 1948 se účastnil spolu s dalšími (M. Drofa, J. Holeček, V. Karfík, V. Kubečka, M. Totušek, J. Voženílek) poválečné etapy variací na dané téma. Dnes, s odstupem můžeme srovnávat výsledky ke kterým dospěl. 3 Na několika stavbách z období 50. let je možno postihnout dynamiku, monumentalitu staveb období Ruského konstruktivizmu. Jednalo by se o kotelnu továrny MEZ v Hulíně ( )

2 2 s volnými kovovými prvky a příhradovými konstrukcemi. Hvězdárna ve Valašském Meziříčí ( ) upomíná vzdáleně na klub Rusakova v Moskvě architekta Melnikova ( ). Rozhlasový vysílač v Pekingu bazíruje svým pyramidálním uspořádáním na principu nechvalně známého, stavebně však dokonalého mauzolea při Kremelské zdi v Moskvě architekta Ščuseva ( ). 4 Princip užití centrální stavby je zde důsledkem racionalizace uspořádání vnitřního zařízení, spolupráce se specialistou na šíření radiového signálu (obr. 2,3,4). V počátcích své profesní dráhy manifestuje autor svoji příslušnost k architektonické avantgardě, jejíž jasný, zřetelný program je založen na odmítnutí historických principů tvorby umělého prostředí. I dnes jsme svědky toho, že se tyto principy pod různými záminkami vrací. (Obr. 2.) kotelna MEZ Hulín, (Obr. 3.) hvězdárna ve Valašském Meziříčí,

3 3 (Obr. 4.) rozhlasový vysílač v Pekingu, Široké uplatnění železobetonových konstrukcí v evropské stavební produkci je v letech svízelné poválečné obnovy typické. Právě kriterium úspornosti pořizovacích i provozních nákladů stojí za stěžejními realizacemi účelových staveb té doby. Již průčelí továrny MEZ Hulín ( ) naznačují užitím staveništních prefabrikátů nové konstrukční a plastické možnosti. Střídání výplní základního rastru, odsazení obvodové stěny od řady sloupů, zdvojení nárožních sloupků jsou k vidění u doprovodných staveb kotelny a transformovny. Zde je třeba upozornit na skutečnost, že Plesník jako první změnil, výraz typických etážových skeletů tím, že uplatnil nové požadavky na utváření a regeneraci vnitřního klimatu budovy. Svou koncepcí výstroje obvodového pláště (obr. 5) systémy ventilace, vytápění a elektroinstalace, integrovaných do průběžných parapetů vytváří předpoklady k uvolnění pláště z řady podpor. 5 Tedy nikoliv estetická spekulace, nýbrž vývoj stavební technologie a rozšíření škály požadavků na konstrukci kladených přispělo k posunu vnějšího výrazu skeletové stavby od kompaktních parapetních pásů po skladbu dílčích, hromadně vyráběných elementů. Tento princip se jeví i na stavbách série zlínských vil z 50. let. (Obr. 5) oděvní závody J. Wolkera Prostějov, detail odvodového pláště etážové budovy

4 4 Názorným příkladem takového posunu je realizace komplexu Oděvních závodů Jiřího Wolkera v Prostějově ( ). Konstrukční podstata typického pole šicí dílny je znázorněna nárysem a soustavou řezů. Postupem výstavby došlo k její modifikaci, takže krajní trakty šicích dílen, již tak odlišné od předchozího běžného pojetí, se liší od středního spojovacího křídla, kde plášť je na stropní rovinu zavěšen a sloupy vsazeny do plochy průčelí. Předváděcí síň s horním osvětlením je vyzvednuta na sloupy a její průčelí zavěšeno v tomto případě na konzolách stropní konstrukce (obr. 6, 7). 5 (Obr. 6) oděvní závody J. Wolkera Prostějov, variace obvodového pláště etážové budovy (Obr. 7) oděvní závody J. Wolkera Prostějov, detail spojovacího traktu

5 5 Střídání charakteru, výrazu průčelí zde není samoúčelné, nýbrž slouží jako prostředek, nástroj orientace v komplexu. Posud byly areály etážových výrobních budov organizovány převážně systémem prší na dvousměrné půdorysné osnově (viz areál Svit). Rozbor provozních souvislostí, provozní úspory přivedly autora k novému uskupení celého programu do rozvolněného monobloku, do soustavy polozavřených dvorů. Střídání charakteru fasád, přizvednutí nebo rozšíření přízemí, schodišťové rizality slouží k fragmentaci, lepší orientaci, uchopení celku. Může se zdát, že relativně podrobný výklad některých pohnutek uspořádání stavby staré čtyřicet let nemá význam. Chtěl bych zde jen poukázat na inspirační zdroje, na obsah a smysl architektovy práce, na šíři jeho odpovědnosti za funkci umělého prostředí, budov, organizaci města, neboť dnes se utápí výkon profese v planém estetizování, vymezování se vůči technicistnímu pojetí nadstavenému kýčem. Nelze se ani divit přesvědčení, že v podmínkách nové demokracie je možno odborný názor nahradit funkcionářským plebiscitem, hlasováním v orgánech městské správy. Ostatně pokles stavební kultury se architekta Plesníka ve Zlíně několikrát přímo dotkl. Budova družstva Fotografia ( ) je zástavbou úzké historické parcely jak je známe Prahy, Brna, Bratislavy, Paříže, Amsterodamu apod., nebo jiných původních zlínských příkladů. Zaujímá význačnou polohu na hlavní třídě v opozici ke kostelu F+J. Je to skeletová stavba vysazená vícepatrovým arkýřem z uliční fronty (obr. 8) podobně jako hotely Juliš a Avion rozvíjí téma zvýšeného parteru. Plasticky a proporčně propracované členění průčelí těžko najde obdoby. 6Je příznačné, že iniciativa k zásahu do význačné stavby v Městské památkové zóně Zlína vzešla od dlouhodobého původního uživatele, že se našel úslužný autordiletant, jehož návrh byl proveden se souhlasem referátu kultury OÚ a Památkového ústavu v Brně. (Obr. 8.) dům družstva Fotografie Zlín,

6 6 V 60. až 80. letech je architekt Plesník zahrnut návrhy komplexů továren, výzkumných ústavů lehkého průmyslu, správních budov, veřejných staveb, které řešil novátorsky z hledisek prostorového a provozního rozvrhu, vzájemného uspořádání jednotlivých systémů stavby, z hlediska utváření umělého prostředí, vztahu závodů a domů ke krajině, městskému kontextu, konečně z hlediska využití omezených možností stavební výroby. 7 Stěžejními příklady jsou keramičky v Klášterci a Nové Roli ( ), výzkumné ústavy v Ústí nad Orlicí (1963) a Liberci ( ), administrativní budovy Centroprojektu Zlín (soutěž 1966), Zbrojovky Vsetín (1975), Dům služeb Zlín ( ), kulturní dům Březůvky ( ), ZDŠ Nové Veselí (1978), ZDŠ Soběchleby (1984), nová provozní budova Fotografie Zlín ( ). Soustředěnou pozornost věnoval Plesníkovu konceptu bydlení a také vnitřnímu zařízení Miroslava Navrátila ( ) architekt P. Všetečka, autor propracované expozice 3 vily architekta Plesníka (Praha-Brno-Zlín, 2001). Na příkladech Hanzelkovy, Zikmundovy a Liškovy vily sledujeme téma cesty domem od vstupu do proměnlivě-souvislého prostoru hlavního obytného podlaží. Stejný princip uplatnil architekt u řady sevřenějších vil. Jmenujme domy stavitele F. Sedláčka (Zlín 1939), A. Samohýla (Zlín 1966), M. Javoříka (Lukov 1978), režiséra V. Bárty (Kudlov 1976), MuDr. Brzáka (Luhačovice 1977), Ing. Langera (Kašava 1985). 1 (Obr. 11.) administrativní budova Centrotexu Praha, 1969 kresba Z. Plesník (Obr. 12) Vlnařský kombinát Mosilana Brno, fotografie modelu

7 7 Obdobný přístup bude vhodné věnovat části architektovy práce, která zůstala z různých důvodů na papíře, neboť se většinou jedná o záznam dlouhodobého vývoje (obr. 11, 12) určitého konceptu jako v případě návrhu na budovu Centrotexu Praha (1969), nebo návrhu Vlnařského kombinátu Mosilana v Brně ( ). Architekt Plesník se vyjadřoval věcně, pomocí kresby, z kresebných variací dospíval k niterné materializaci původní vize. Kresbu využíval jako nástroj, předmět hodnocení, nikoliv jako dílčí výsledek. Dílčím úspěchům nevěřil, celek i pozdější koncepty detailů vznikaly vždy v jednom okamžiku. Obsáhlé dílo architekta Zdeňka Plesníka si zaslouží utřídění, souborné hodnocení a zveřejnění v obsáhlé monografické podobě, neboť představuje pojítko s myšlenkovým základem stavebního umění 30. let, hodnotu přesahující hranice země. Zdeněk Chládek Architekt Literatura: 1/ Všetečka Petr a kol: 3 vily architekta Zdeňka Plesníka katalog výstavy Galerie J. Fragnera Praha, Brno, Zlín / Vondrová Alena: Český funkcionalizmus katalog výstavy Uměleckoprůmyslového muzea Praha, Brno1978 3/ Novák Pavel: Zlínská architektura , Čas / Kroha Jiří Hrůza Jiří: Sovětská architektonická avantgarda, Odeon, Praha / Chládek Zdeněk: Kandidátská disertační práce VUT fakulta architektury, Brno / Všetečka Petr: Pasportizace stavebního stavu památkových objektů, Zlín / Kubečka Vladimír: Centroprojekt Gottwaldov, Gottwaldov 1975

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací. Barbora Pšenčíková

Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací. Barbora Pšenčíková Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací Barbora Pšenčíková Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt česky V první části, teoretické, jsem se zaměřila na vývoj administrativních

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno Expertní analýza na téma: Kreativní centrum Brno Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Kreativní centrum Brno Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Eva Doleželová

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy?

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy? První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 3 2014 Kam kráčejí pražské stavební předpisy? Nové: Demagogická tvrzení je třeba uvést na pravou míru Žijeme jen na

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon se stal v roce 2003 laureátem Pritzkerovy ceny za architekturu. Výkonný ředitel Pritzkerovy ceny Bill Lacy nejspíš nebyl daleko od pravdy, když mimo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více