Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny"

Transkript

1 Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny i výsledné biopotraviny. Již neplatí dřívější tolerance, kdy produkty pěstované ekologicky mohly být nevzhledné, s nedostatečnou technologickou kvalitou. Vzhledem k tomu, že největší poškození úrody způsobují choroby a škůdci, má ochrana rostlin velký význam. V ekologickém zemědělství je důležitá prevence, stále více jsou však propracovány i metody přímé ochrany. Seznam přípravků použitelných podle NR 2092/91 v ekologickém zemědělství, které jsou uváděny na trh v České republice a podléhají registraci, přináší tato praktická příručka Bioinstitutu.

2 Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, Olomouc Registrované přípravky na ochranu rostlin, které je možné použít v ekologickém zemědělství v ČR Na základě Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin Státní rostlinolékařské správy v Brně, sekce přípravků na ochranu rostlin vypracovala Mgr. Pavlína Samsonová. Tato publikace je pro rok 2006 odsouhlasena PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců a kontrolními organizacemi KEZ o.p.s. Chrudim a ABCERT GmbH Brno. Olomouc, srpen 2006

3 Na základě požadavku svazu PRO-BIO sestavil Bioinstitut, o.p.s. Olomouc ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou v Brně seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin, které je možné použít v ekologickém zemědělství. Seznam vychází z Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, Přílohy II. B. Přípravky a ostatní prostředky na ochranu rostlin a ostatní přípravky a prostředky na regulaci škodlivých organismů, část 1. Přípravky a ostatní prostředky na ochranu rostlin a ze Seznamu přípravků na ochranu rostlin Státní rostlinolékařské správy v Brně, publikovaném na adrese: REGISTR.HTM Do seznamu nejsou zahrnuty látky podle Přílohy II. A. Hnojiva a pomocné půdní látky a látky podle Přílohy II. B. 2. Přípravky a ostatní prostředky na kontrolu škodlivých organismů a chorob v budovách a chovatelských zařízeních. V průběhu práce na seznamu byl ale zjištěn 1 přípravek, registrovaný pod SRS, určený k dezinfekci budov a skladů. Přestože není registrován k účelu použití, který jmenuje Příloha II. B. 1, patří mezi látky, které je možné použít podle Přílohy II. B. 2. a je uveden v rámci tohoto seznamu. Jedná se o vápenné mléko - účinná látka hydroxid vápenatý. Pokud bude v budoucnu vypracován samostatný seznam pro skupinu látek podle Přílohy II. B. 2., bude určitě správné, zařadit do něj i tento přípravek. Zatím ale není k dispozici a proto je účelné, uvést ho alespoň na tomto místě. Po úvodních konzultacích s kontrolními organizacemi, jsme se rozhodli ponechat v seznamu i přípravky určené k ochraně lesních dřevin a porostů, protože se domníváme, že jejich využití v rámci EZ je perspektivní. V průběhu roku dochází v rámci SRS k registraci nových přípravků, které budou rovněž průběžně posuzovány. O nově registrovaných přípravcích, vhodných pro EZ, pak bude Bioinstitut, o.p.s. informovat zemědělce na svých webových stránkách a prostřednictvím svazu PRO-BIO. Garanci za označení přípravků, vhodných pro použití v EZ, poskytuje Bioinstitut, o.p.s., který tuto skutečnost vždy konzultuje se svazem PRO-BIO a kontrolními organizacemi v ČR. Na základě dohody z jednání Správní rady svazu PRO-BIO, je seznam přípravků na ochranu rostlin vhodných pro EZ zveřejněn na webových stránkách Bioinstitutu, o.p.s. Na webových stránkách svazu PRO-BIO a kontrolních organizací jsou zveřejněny odkazy na tento seznam. Pro ucelený přehled možnosti ochrany rostlin v EZ uvádíme mimo seznam registrovaných přípravků i informaci o botanických insekticidech, které dosud nejsou jako komerční přípravky oficiálně registrovány a povoleny. I když se prozatím nabízí pouze možnost jejich domácí přípravy, mohou být k ochraně rostlin s úspěchem využívány. Tyto rostlinné extrakty povolují např. i normy IFOAM, Příloha 2 Výrobky pro potlačování škůdců chorob a plevelů a pro regulaci růstu: Biodynamické přípravky, Rostlinné přípravky. Za Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Ing. Jiří Urban Poděkování za spolupráci patří pracovníkům Státní rostlinolékařské správy v Brně, zejména Ing. Mgr. Miloslavě Navrátilové, PhD. a Ing. Petru Ackermannovi, CSc., kteří s námi celou problematiku trpělivě konzultovali. 2

4 V souvislosti se sestavením seznamu upozorňujeme na změny v podmínkách uvádění přípravků na trh a na novou povinnost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, která se týká i ekologického zemědělství. Zdroj: Změny v podmínkách uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin po vstupu České republiky do Evropské unie Mnoha pěstitelům není jasné, zda se na oblast přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravky ) vztahuje pravidlo o volném pohybu zboží, proč není možno na území České republiky používat přípravky registrované v Německu či Polsku a podobně. Přípravky na ochranu rostlin patří do kategorie zboží, na něž se princip volného pohybu zboží vztahuje pouze omezeně a při splnění přesně vymezených podmínek. Důvodem je to, že registrace přípravků podle směrnice Rady 91/414/EHS je v kompetenci národních úřadů jednotlivých členských zemí a tyto úřady hodnotí vlastnosti přípravků vždy ve vztahu k podmínkám ochrany zdraví lidí, stravovacím návykům, podmínkám environmentálním, klimatickým a podmínkám ochrany rostlin jedné konkrétní země. Jestliže závěr hodnocení v jedné členské zemi je pro navrhované použití přípravku příznivý, v jiné členské zemi může být (při zohlednění zmíněných specifik) totéž použití vyhodnoceno jako nepřijatelné z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat nebo ochrany životního prostředí. V rámci řízení o registraci přípravku se vždy hodnotí navrhované použití a rizika z použití plynoucí. To je třeba zdůraznit proto, že negativní závěr registračního řízení nemusí nic vypovídat o rizicích plynoucích z rostlin nebo rostlinných produktů ošetřených daným přípravkem v jiné členské zemi, které jsou následně převáženy do ČR. Často se můžeme setkat s argumentem: Jak je možné dovážet přípravkem ošetřené rostliny z jiných zemí, jestliže přitom tento přípravek není možno v ČR použít? Posouzení rizika pro konzumenta z přítomnosti možných reziduí přípravku v rostlinách a posouzení rizika pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí plynoucího z použití aplikační kapaliny nebo koncentrátu jsou dvě zcela odlišné problematiky, které spadají do kompetence různých institucí. Hlavním úkolem a smyslem existence registračního úřadu je zabránit tomu, aby byly uváděny na trh a používány přípravky, u nichž nebylo prokázáno, že riziko, které z jejich použití plyne pro zdraví lidí, zvířat, životní prostředí nebo ošetřované plodiny, je z pohledu současné úrovně znalostí přijatelné. To znamená, že na každý přípravek se pohlíží jako na rizikový do chvíle, než žadatel prostřednictvím dokumentace prokáže, že toto riziko je akceptovatelné. Teprve pak je možno souhlasit s použitím tohoto přípravku na území ČR. Pěstitel v této chvíli asi položí otázku: To je všechno teorie, ale co nám tedy vstup do EU v oblasti přípravků přinesl? Co se zjednodušilo? Co se zkomplikovalo? Vstup do EU v oblasti přípravků a převzetí všech požadavků směrnice Rady 91/414/EHS (dále jen směrnice ) přineslo zjednodušení a urychlení registračního procesu u přípravků, jejichž účinné látky již byly vyhodnoceny na evropské úrovni a zařazeny do Přílohy I směrnice. Členství České republiky v EU umožnilo tzv. souběžné dovozy přípravků z jiných členských zemí. Členství v EU ale rovněž znamená mnohem menší prostor pro jakékoli nestandardní kroky ( výjimky ), a povinnost neprodleně informovat o takových rozhodnutích ostatní členské země a Evropskou komisi. Každé rozhodnutí, které by nebylo plně v souladu se směrnicí, by se mohlo stát důvodem pro omezení nebo zastavení vývozu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů z území ČR. 3

5 I po vstupu České republiky do EU může být uskutečněn dovoz přípravku na ochranu rostlin z jiných členských zemí EU do ČR pouze a jedině tehdy, jestliže byl tento dovoz umožněn rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy. Rozhodování o povolení dovozu, výroby anebo uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh zůstává plně v kompetenci národních úřadů jednotlivých členských zemí a s výjimkou souběžných dovozů se na ně nevztahuje ani pravidlo o volném pohybu zboží. Zdroj: Vydáno : Nová povinnost od : Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Informace upozorňuje na povinnosti dodržování podmínek odborné způsobilosti a zacházení s přípravky na ochranu rostlin vyplývajícími ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. V příloze je uveden adresář subjektů pověřených Ministerstvem zemědělství ČR ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči vyplývá, že fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky přímo aplikuje nebo skladuje, prodává spotřebitelům či poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít tuto odbornou způsobilost sama nebo zajišťuje výkon uvedených činností prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu. Odborně způsobilou osobou je rostlinolékař, který splňuje kvalifikační požadavky podle 82 odst. 2. zákona č. 326/2005 Sb. Získat odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky je pro většinu ostatních osob možné podle 86 odst. 2 výše uvedeného zákona, na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí. Povinnost absolvovat před zkouškou odborný kurz mají pouze zájemci se základním vzděláním a se středním vzděláním a středním vzděláním s výučním listem. Účast v těchto kurzech není vyloučena ani pro další zájemce. Ministerstvo zemědělství pověřilo konáním kurzů pro přípravu na zkoušku 13 subjektů. Seznam subjektů, u kterých je možno se přihlásit k přípravnému kurzu je uveden na stránkách MZe, v oddíle - Další aktivity, část - Věda, výzkum, vzdělávání. Současně s kurzy jsou připravována i kratší školení k uvedené problematice. Žádost o provedení zkoušky se podává na obvodních odděleních Státní rostlinolékařské služby (SRS), kde jsou k dispozici i studijní materiály a informace o pořádaných vzdělávacích aktivitách. Kontakt na obvodní oddělení SRS naleznete na stránkách Platnost ustanovení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky pro ochranu rostlin nabývá účinnosti od Vzhledem k tomuto termínu je třeba zahájit přípravu již v současné době, aby byla zajišťována chemická ochrana rostlin s odborně připravenými lidmi, kteří budou dodržovat zásady správné aplikace přípravků se zřetelem k ochraně jednotlivých složek životního prostředí. 4

6 Přílohy: 1. Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 2. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 5

7 Příloha 1. Název subjektu adresa telefon Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Žatec Svatopluka Čecha č Žatec Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Komenského 873, Kostelec nad O Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor Střední odborná škola, Střední odborné učiliště zemědělské a technické a Učiliště Humpolec Dům techniky České Budějovice spol. s r.o., Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál Riegrova1403, Hořice nám. T.G. Masaryka 788, Tábor Školní 764, Humpolec Plzeňská 2/ České Budějovice Na Polabí 411, Mělník nám. J. Žižky 10, Bruntál Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Vyškov Poděbradova 842, Chrudim nám. Svobody 50, Vyškov Česká společnost rostlinolékařská pobočka rostlinolékaři Jižní Moravy Česká společnost rostlinolékařská pobočka rostlinolékaři Střední Čechy Integrovaná střední škola Cheb Purkyňova 2533, Tábor Bubenské nábřeží č. 306, Praha 7 Obrněné brigády č Cheb

8 Příloha 2. Kolek v hodnotě 200,- Kč nalepte spodním dílem PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Jméno, příjmení, titul: Adresa místa bydliště: Datum narození:... Číslo občanského průkazu:... Název a adresa pracoviště (zaměstnavatele): Odborná způsobilost je požadována pro činnost (zakroužkovat) : a) řízení rostlinné výroby (např. agronom, farmář, zahradník) b) ošetřování rostlin, rostlinných produktů a půdy proti škodlivým organismům c) skladování přípravků d) prodej přípravků spotřebitelům a současné poskytování poradenství Dosažené vzdělání včetně názvu oboru: Doba a obsah odborné praxe: V... dne... Vyplňuje pracoviště Státní rostlinolékařské správy Obvodní oddělení (popř. Oblastní odbor):.. podpis 1. Žadatel splňuje podmínky pro přijetí ke zkoušce: Žádost přijata dne: podací číslo: Žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí ke zkoušce. Bude přijat ke zkoušce po úspěšném absolvování odborného kurzu..... razítko a podpis pracovníka SRS 7

9 Zdroj: ( ) Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (Nejčastější dotazy veřejnosti) 1. Jaký význam má odborně způsobilá osoba v procesu praktické ochrany rostlin? Osobu odborně způsobilou pro zacházení s přípravky ustanovuje jako novou povinnost platný rostlinolékařský zákon (č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči), ale v podstatě tato povinnost nová není. Již dřívější legislativa, podle již zrušeného nařízení vlády č.192/1988 Sb. o jedech a některých látkách škodlivých zdraví, nařizovala odbornou způsobilost zaměřenou především na ochranu zdraví a bezpečnost práce s jedy a látkami zdraví škodlivými. Nová právní úprava zakládá kvalitativně nové zákonné podmínky odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky. Stanoví princip fyzické osoby odpovědné za správné a bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, pomocnými prostředky, případně biocidními přípravky v rámci podnikání a rozšiřuje tento okruh podnikatelů v zemědělství včetně pěstebních specializací (zahradnických, ovocnářských a chmelařských) také na producenty rozmnožovacího materiálu, lesnických pěstebních podniků a jiných osob živnostensky podnikajících v oboru ošetřování rostlin, na distributory přípravků a pracovníky vykonávající poradenskou činnost v oblasti používání přípravků. 2. Musí být odborně způsobilá osoba ustanovena u všech forem zemědělského podnikání, nebo jsou nějaké výjimky? Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči se dotýká většiny fyzických a právnických osob, které pěstují, zpracovávají nebo uvádí na trh rostliny a rostlinné produkty. Tento zákon v 86 přímo stanoví, že fyzické a právnické osoby, které při podnikatelské činnosti přípravky skladují, prodávají spotřebitelům, používají nebo přímo aplikují anebo poskytují poradenství, jímž je ovlivňováno používání přípravků musí mít tuto činnost zabezpečenu odborně způsobilou fyzickou osobou nebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel. V praxi to znamená, že i v případě rodinných farem to může být farmář sám nebo příslušník jeho rodiny, ale připouští se i možnost zabezpečit tuto činnost jinou osobou ve smluvním vztahu. Ustanovení se nevztahuje na drobný prodej v malospotřebitelském balení a skladování přípravků distributory, pokud tito neposkytují poradenství. Samozřejmě se také nevztahuje na zemědělské podnikatele, kteří si zajišťují aplikaci přípravků na objednávku u jiných firem. 3. Kdo je tedy odborně způsobilou osobou? Jsou dvě možnosti jak se stát odborně způsobilou osobou. Buď je splněna odborná způsobilost předchozím vzděláním, absolvováním vysokoškolského studia se zaměřením na rostlinolékařství, nebo získáním osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky úspěšným vykonáním zkoušky před komisí. 4. Jak získá fyzická osoba odbornou způsobilost, jestliže nemá kvalifikaci rostlinolékaře? Podáním žádosti na příslušné obvodní oddělení SRS a úspěšným vykonáním zkoušky před komisí oblastního odboru SRS buď na základě samostatné odborné přípravy studiem příslušných, k tomu účelu vydaných učebních textů, nebo po předchozím absolvování odborného kurzu v rozsahu 40 učebních hodin. 5. Kdo musí absolvovat povinně kurz a kde? Uchazeči o zkoušku odborné způsobilosti, kteří mají jen základní vzdělání nebo střední odbornou školu bez maturity musí absolvovat odborný kurz v příslušném vzdělávacím zařízení schváleném MZe. 6. Jaký je potřebný rozsah znalostí, jaké jsou učební pomůcky pro samostatnou přípravu na 8

10 zkoušku a kde jsou k dispozici? Rozsah znalostí potřebných k úspěšnému zvládnutí zkoušky je určen vyhláškou č. 333/2004 Sb. a je obsažen ve studijních materiálech vydaných pro tento účel. Česká společnost rostlinolékařská spolu se SRS a MZe vydala učební texty ve 3 dílech a to první díl: Toxikologie přípravků na ochranu rostlin a první pomoc, druhý díl: Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky a třetí díl obsahuje zkušební řád a otázky testů pro písemnou část zkoušky a souhrn otázek pro ústní zkoušky. Všechny díly je možné získat na všech obvodních odděleních a oblastních odborech SRS. 7. Existují ještě jiná přípravná školení a kde? Podle zájmu uchazečů o zkoušku, kteří nejsou povinni absolvovat odborný kurz organizují příslušné pobočky České společnosti rostlinolékařské zpravidla jednodenní semináře a konzultace k vydaným učebním textům. 8. Jaký je průběh a stanovený režim zkoušek? Přihlášeným uchazečům bude sděleno datum a místo zkoušky. Zkouška se sestává ze dvou částí. Písemná část je formou testu. Ústní část proběhne před tříčlennou komisí, z níž jeden zkoušející bude zástupce z Krajské hygienické stanice. Pro splnění písemné části musí uchazeč správně odpovědět 75 % otázek a při ústní části zodpovědět položené otázky členů zkušební komise. 9. Jaká kvalifikace je získána úspěšným vykonáním zkoušky a na jakou dobu? Úspěšným vykonáním zkoušky získává příslušná fyzická osoba osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č. 326/2004 Sb. a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle 81 odst. 1 písm. g) tohoto zákona tj. řízení popřípadě provádění ošetřování rostlin, rostlinných produktů, půdy, objektů proti škodlivým organizmům. Osvědčení platí po dobu 5 let od jeho vydání. Nelze vyloučit další prodloužení platnosti tohoto osvědčení úpravou stávajících předpisů. 10. Jaký je vztah odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č.326/2004 Sb. a požadavků odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické podle 44 a) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění zákona č.356/2003 Sb.)? Jedná se o dvě rozdílné odborné způsobilosti podle vzájemně odlišné právní úpravy. To znamená, že osoba, která má osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin není současně považována za osobu odborně způsobilou pro nakládání s vysoce toxickými přípravky podle zákona v ochraně veřejného zdraví a ten, kdo hodlá nakládat s touto kategorií nebezpečných přípravků musí požádat Krajskou hygienickou stanici o přezkoušení a vydání příslušného osvědčení pro vysoce toxické přípravky. Podle ustanovení 44 a) zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů smějí osoby oprávněné k podnikání nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (podle 2 odst.1 písm. f) zákona č.356/2003 Sb.) jen tehdy, jestliže nakládání s nimi mají zabezpečeno příslušnou odborně způsobilou fyzickou osobou podle výše citovaného zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato speciální právní úprava má obecně širší platnost a vztahuje se také na chemické přípravky na ochranu rostlin, které jsou podle rozhodnutí o registraci klasifikovány a označeny jako vysoce toxické. Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s vysoce toxickými přípravky jsou kromě osob s odbornou kvalifikací podle 44 b) odst.1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví považovány také osoby s odbornou kvalifikací rostlinolékaře ( 96 zákona č.326/2004 Sb., kterým se pozměňuje ustanovení zákona č.258/2000 Sb.) a osoby, které jsou držiteli platného rozhodnutí o autorizaci pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a přípravky (vydaném podle zákona č.157/1998 Sb.). Toto ustanovení se nevztahuje na výrobu, dovoz a prodej těchto nebezpečných přípravků a jejich použití v rámci provozování DDD činnosti. 9

11 Další možnosti ochrany rostlin v EZ V EZ je možno využívat také další prostředky na ochranu rostlin, které jsou všeobecně doporučovány a používány a které doposud nebyly zapsány do úředního registru a proto nejsou taxativně vyjmenovány v Seznamu přípravků a dalších prostředků (pomocné prostředky a bioagens) na ochranu rostlin. Takovou možností je např. využívání přirozených biologicky aktivních látek, získaných z rostlin pomocí extrakcí tzv. botanických insekticidů neboli rostlinných insekticidů. Výroba botanických insekticidů bývá zpravidla jednoduchá a proto se dají připravit i v domácích podmínkách. Vesměs se jedná o tradiční výrobní postupy, které byly ověřeny a po staletí využívány různými národy. Mezi první botanické insekticidy patřily např. extrakty z rostlin tabáku, ryanie a chryzantém a rostlinné oleje. (Pozn. NR 2092/91 umožňovalo požití vodného roztoku z Nicotiana tabacum jen do proto již není v současné době možné používat). O botanických insekticidech z rostlin zejména evropské provenience, pojednává publikace: Roman Pavela (2006): Rostlinné insekticidy, hubíme hmyz bez chemie. Grada Publishing, Praha. Publikace vysvětluje důvody pomalého vývoje výroby rostlinných insekticidů, kterými jsou zejména cena, konzervativní přístupy spotřebitelů a registrační přirážky. Nabízí podrobné popisy domácího způsobu výroby extraktů z řady planě rostoucích i kulturních rostlin, obsahujících biologicky účinné látky s insekticidními účinky jako např. Acorus calamus - puškvorec, Ajuga sp. - zběhovec, Allium sativum - česnek kuchyňský, Coriandrum sativum koriandr setý, Leuzea carthamoides parcha saflorová, Nepeta sp. šanta, Rosmarinus officinalis rozmarýna lékařská, Urtica dioica kopřiva dvoudomá a možnosti jejich použití. V naší republice nejsou komerční přípravky na bázi rostlinných extraktů zatím oficiálně povoleny. V současné době procházejí některé přípravky na bázi azadirachtinu registračním řízením a je pravděpodobné, že se objeví na našem trhu na počátku sezóny Díky podpoře MZe a MŠMT jsou účinky komerčně vyráběných botanických insekticidů v podmínkách ochrany rostlin ČR proti vybraným škůdcům podrobně studovány od roku 2000 ve VÚRV v Praze Ruzyni. Zároveň je zde prováděn rozsáhlý výzkum biologicky aktivních látek získaných z rostlin a jejich účinků na hmyz, s cílem vyvinout nové rostlinné insekticidy, které by byly vyráběny z rostlin, jež je možné pěstovat v podmínkách střední Evropy (Pavela, 2006). Publikaci je možné koupit v knihkupectvích nebo objednat na adrese: GRADA Publishing, a.s. U Průhonu Praha

12 Látky rostlinného nebo živočišného původu Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Olej řepkový Biool (olej) Antonín Veverka-AGRO+- BIO, Jeřabinova 630, Rokycany, Plodina, předmět, oblast použití 55% okrasné rostliny, rajče, réva vinná, rybíz, angrešt, zelenina tykvovitá okrasné rostliny, rajče, réva vinná, rybíz, angrešt, zelenina tykvovitá Škodlivý činitel, účel použití padlí červci, molice, mšice, puklice, svilušky, třásněnky Poznámky TM = tank mix Olej řepkový Foliol koncentrát (olej) Ing.Jaroslav Prášek,CSc., Ul.17. listopadu 24, Opava 75% okrasné dřeviny, okrasné rostliny přezimující škůdci Aditivum je vždy nutné použít pouze s přípravkem povoleným pro EZ! Olej řepkový Ekol (aditivum) Proxim, s.r.o., Palackého 578, Pardubice, 90% brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny cukrovka zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ kukuřice obilniny okrasné dřeviny ovocné dřeviny ovocné dřeviny řepka olejka slunečnice zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s insekticidy proti přezimujícím škůdcům povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s insekticidy proti přezimujícím škůdcům povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ Olej řepkový + Lecitin Bioton (olej) Antonín Veverka-AGRO+- BIO, Jeřabinova 630, Rokycany, 55% + 2% okrasné rostliny, okurka a ostatní tykvovitá zelenina, rajče, réva vinná, růže padlí rybíz, angrešt americké padlí angreštové Lecitin Bioblatt Mehltaumittel (fungicid) W.Neudorff GmbH. KG, právní zástupce: Ing.Gabriela Kliková, Ambrožova 14, Praha 3, 25% okurka a ostatní tykvovitá zelenina okrasné rostliny padlí padlí Látky rostlinného nebo živočišného původu 11

13 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Lecitin Bioblatt Mehltauspray (fungicid) W.Neudorff GmbH. KG, právní zástupce: Ing.Gabriela Kliková, Ambrožova 14, Praha 3, Plodina, předmět, oblast použití % okrasné rostliny, růže padlí Škodlivý činitel, účel použití Poznámky TM = tank mix Lecitin, Albumin, Kasein Bioan (fungicid) Antonín Veverka-AG- RO+BIO, Jeřabinova 630, Rokycany, -dnes.cz 20%, 1,85%, 8,15% okrasné rostliny, okurka a ostatní tykvovitá zelenina, rajče, réva vinná, růže rybíz, angrešt padlí americké padlí angreštové Další účinné látky Azadirachtin výtažek z Azadirachta indica (dřevina neem): Insekticid. Potřebu uznala kontrolní organizace nebo kontrolní úřad. V ČR není dosud registrován. *Včelí vosk: přípravek používaný při řezu stromů. U nás registrované jen vosky na bázi: pryskyřice, vosk a kalafuna. Zařazeny mezi Pomocné prostředky. *Hydrolyzované proteiny: Návnada, pouze v povoleném výrobku, kde je použit v kombinaci s jinými vhodnými výrobky přílohy II části B. V ČR není registrován žádný přípravek. Želatina: Insekticid V ČR není registrován žádný přípravek. Pyrethriny z Chrysanthemum cinerariaefolium: Insekticid. Potřebu uznala kontrolní organizace nebo kontrolní úřad. V ČR není registrován žádný přípravek na bázi přírodních pyrethrinů. Quassia z Quassia amara. Insekticid, repelent. V ČR není registrován žádný přípravek. Rotenone z Derris spp. a Lonchocarpus spp. a Terphrosia spp. Insekticid. potřebu uznala kontrolní organizace nebo kontrolní úřad. V ČR není registrován žádný přípravek. V některých členských státech nejsou výrobky označené * považovány za přípravky či prostředky na ochranu rostlin a nepodléhají ustanovením legislativy o přípravcích na ochranu rostlin. 12 Látky rostlinného nebo živočišného původu

14 Mikroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi mikroorganismů Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Plodina, předmět, oblast použití Škodlivý činitel, účel použití Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki. Biobit WP insekticid (biopreparát) Valent BioSciences Corporation, právní zástupce: Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, mj/mg fenykl řapíkový semenné porosty, kmín kořenný, kopr vonný semenné porosty, mrkev semenné porosty, pastinák setý semenné porosty, petržel semenné porosty makadlovka kmínová, obaleči kukuřice osivo lesní porosty okrasné dřeviny, ovocné dřeviny skladištní škůdci, zavíječi bekyně, obaleči bekyně zlatořitná, bourovec prsténčivý, píďalka podzimní, bělásek ovocný réva vinná obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný zelenina brukvovitá bělásek zelný Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki Biobit XL insekticid (biopreparát) Valent BioSciences Corporation, právní zástupce: Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, mj/mg fenykl řapíkový semenné porosty, kmín kořenný, kopr vonný semenné porosty, mrkev semenné porosty, pastinák setý semenné porosty, petržel semenné porosty makadlovka kmínová, obaleči jabloň kukuřice okrasné dřeviny, ovocné dřeviny ovocné dřeviny obaleč jablečný skladištní škůdci, zavíječi přástevník americký bekyně zlatořitná, bourovec prsténčivý, píďalka podzimní ovocné dřeviny réva vinná zelenina brukvovitá bělásek ovocný obaleči bělásek zelný Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki Foray 48 B insekticid (biopreparát) Valent BioSciences Corporation, právní zástupce: Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, mj/ml lesní porosty bekyně mniška, bekyně velkohlavá lesní porosty štětconoš trnkový lesní porosty obaleč modřínový lesní porosty obaleč dubový, píďalka podzimní lesní porosty motýli ostatní škodlivý Bacillus subtilis spóry kmen IBE 711 Ibefungin fungicid (biopreparát) PPS AGRO a.s., Nová 161, Strachotín, 1 miliarda ks/ml lesní porosty osivo lesních a okrasných dřevin ošetření čerstvých ran ošetření pařezů a odpadní dřevní hmoty houbové choroby houbové choroby houbové choroby houbové choroby půda a substráty před výsevem, výsadbou lesních a okrasných dřevin houbové choroby réva školky, lesní dřeviny semenáče, okrasné dřeviny sazenice plíseň šedá houbové choroby zálivka smenáčů a sazenic lesních a okrasných dřevin na záhonech padání rostlin Mikroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi mikroorganismů 13

15 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Plodina, předmět, oblast použití Škodlivý činitel, účel použití Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08) Contans WG fungicid (biopreparát) Prophyta Biologisher Pflanzenschuts GmbH., právní zástupce: Agrovita spol. s r.o., Za rybníkem 779, Jesenice, g/kg aromatické a léčivé rostliny hlízenka obecná čekanka salátová hlízenka menší, hlízenka obecná hořčice bílá, řepka olejka jarní hlízenka obecná luskoviny hlízenka obecná okrasné rostliny, tabák hlízenka obecná řepka olejka ozimá hlízenka obecná slunečnice roční hlízenka obecná zelenina hlízenka obecná Trichoderma harzianum Rifai aggr. - spóry PV Supresivit fungicid (biopreparát) Fytovita s.r.o., Ostrožská Lhota 413, Ostrožská Lhota, e-amil: (držitel rozhodnutí malospotřebitelského balení: KUPRA, spol s r.o., VOCHS Bohemia s.r.o.) 14 miliard ks/g lesní dřeviny, okrasné dřeviny, okrasné rostliny, zelenina lesní dřeviny, okrasné dřeviny, okrasné rostliny, zelenina lesní dřeviny, okrasné dřeviny, okrasné rostliny, zelenina houbové choroby, padání semenáčků - moření a inkrustace osiva houbové choroby, padání semenáčků - zálivka houbové choroby, padání semenáčků - zapravení do substrátu Trichoderma harzianum T-39 Trichodex fungicid (biopreparát) Makhteshim Agan Industries Ltd., právní zástupce: Agrovita spol. s r.o., Za rybníkem 779, Jesenice, 20% okurka plíseň šedá réva plíseň šedá Baculovirus diprionis (SHDANOV) Biolavirus - NS insekticid (biopreparát) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 10 miliard ks/g ochrané porosty vodních zdrojů, borovice v lesních porostech, parcích, zahradách hřebenule Pythium oligandrum Polyversum fungicid (biopreparát) BIOPREPARÁTY spol. s r.o., Mistrovská 5, Praha 10 1 x 106/g oospor řepka olejka Pozn.: 2 aplikace, pozemně. Aplikace přípravku ve fázi BBCH a ve fázi BBCH fomová hniloba, sklerociniová hniloba 14 Mikroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi mikroorganismů

16 Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Amblyseius californicus Spical (predátor) Koppert, právní zástupce: Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 100/2000 ks/bal. Plodina, předmět, oblast použití jahodník, okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková paprika, růže Škodlivý činitel, účel použití roztočík jahodníkový, sviluška chmelová, sviluška ovocná, svilušky sviluška chmelová, svilušky Amblyseius cucumeris Biolaagens ACu (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. jahodník, okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky Amblyseius cucumeris Thripex (predátor) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky - nymfální stadia Amblyseius degenerans Thripans (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 500 ks/bal. baklažán, okrasné rostliny, paprika, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky Aphidius colemani Aphidius colemani (parazitoid) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková mšice, mšice bavlníková, mšice broskvoňová, mšice maková, mšice řešetláková Aphidius colemani Biolaagens - ACo (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková mšice, mšice bavlníková, mšice broskvoňová, mšice řešetláková, mšice slívová Aphidius ervi Aphidius ervi (parazitoid) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková kyjatka hrachová, kyjatka osenní, kyjatka růžová, kyjatka travní, kyjatka zahradní, kyjatka zemáková, kyjatky Aphidius ervi Ervipar (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 25/250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková kyjatka zahradní, kyjatka zemáková, kyjatky, mšice, mšice broskvoňová Aphidoletes aphidimyza Biolaagens- AA (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné dřeviny, okrasné rostliny, ovocné dřeviny, paprika, rajče, skleníkové kultury, zelenina listová mšice, mšice bavlníková, mšice broskvoňová, mšice řešetláková, mšice slívová Cryptolaemus montrouzieri Biolaagens- CrM (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 25/5 ks/bal. okrasné rostliny ve sklenících, zelenina skleníková červci, např. Planococcus citri, Pseudococcus affinis, červci vlnatí Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů 15

17 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Dacnusa sibirica Minusa (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, Plodina, předmět, oblast použití 250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková - okurky, rajčata, papriky Škodlivý činitel, účel použití vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní, vrtalky Diglyphus isaea Miglyphus (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková - okurky, rajčata, papriky vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní, vrtalky Dacnusa sibirica Diglyphus isaea Minex (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 225 ks/bal 25ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková - okurky, rajčata, papriky vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní, vrtalky Encarsia formosa Biolaagens - EF (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné rostliny, zelenina skleníková zejména okurky, rajčata, papriky, citrusy zelenina skleníková molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková okrasné rostliny ve sklenících molice skleníková, molice bavlníková - částečně, molice skleníkové kultury molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková Encarsia formosa Encarsia formosa (parazitoid) Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal okrasné rostliny, zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal okrasné rostliny, zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice skleníková, molice bavlníková - částečně, molice Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal okrasné rostliny, zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková Eretmocerus eremicus Ercal (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková molice, molice bavlníková, molice skleníková Heterorhabditis megidis Larvanem (parazitické hlístice) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 5/50 mil. ks/bal. substráty pěstitelské, okrasné rostliny, skleníkové kultury, jádroviny, okrasné dřeviny, zahrady přídomní lalokonosci rodu Otiorhynchus - larvy, lalokonosec libečkový, lalokonosec rýhovaný, lalokonosec vejčitý, lalokonosec černý Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 5/50 mil. ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, substráty pěstitelské lalokonosci rodu Otiorhynchus - larvy, lalokonosec libečkový, lalokonosec rýhovaný, lalokonosec vejčitý, lalokonosec černý 16 Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů

18 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Hypoaspis aculeifer Entomite (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, Plodina, předmět, oblast použití ks/bal. okrasné dřeviny, okrasné rostliny, skleníkové kultury, substráty pěstitelské, zelenina skleníková, žampionárny - pěstební substrát Škodlivý činitel, účel použití smutnice - larvy, třásněnka západní Leptomastix dactylopii Leptopar (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková červci, např. Planococcus citri, Pseudococcus affinis, červci vlnatí Macrolophus caliginosus Macrolophus caliginosus (predátor) Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal. zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice, molice bavlníková, molice skleníková Orius laevigatus Orius laevigatus (predátor) Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal. zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky třásněnka západní, třásněnky Orius laevigatus Thripor- -laevigatus (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 500 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky Phasmarhabditis hermaphrodita Nemaslug (parazitické hlístice) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 12 mil. ks/bal., 30 mil. ks/bal. okrasné rostliny, zahrady, zelenina plzáci, slimáci Phytoseiulus persimilis Biolaagens - PP (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. baklažán, chryzantéma, fíkus, gerbera, okrasné rostliny ve sklenících, okurka, meloun, citrusy, paprika, rajče, zelenina skleníková svilušky, sviluška chmelová jahodník svilušky, sviluška chmelová okrasné rostliny sadba, zelenina skleníková sadba sviluška chmelová, svilušky okrasné rostliny, skleníkové kultury svilušky, sviluška chmelová růže svilušky, sviluška chmelová Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis (predátor) Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P. Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, 500/1000 ks/bal. 500/1000 ks/bal. zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky sviluška chmelová, svilušky sviluška chmelová, svilušky Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů 17

19 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Phytoseiulus persimilis Spidex (predátor) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, Plodina, předmět, oblast použití 100 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková Škodlivý činitel, účel použití sviluška chmelová, svilušky Steinernema feltiae Entonem (parazitické hlístice) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 5/50 mil. ks/bal. 5/50 mil. ks/bal. substráty pěstitelské, okrasné rostliny, skleníkové kultury, okrasné dřeviny, zelenina rychlená, žampionárny - pěstební substrát okrasné rostliny, skleníkové kultury, substráty pěstitelské, zahrady přídomní smutnice - larvy, tiplice - larvy smutnice - larvy Trichogramma evanescens Trichocap (parazitoid) BASF Aktiengesellschaft, právní zástupce: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, Praha 5, ks/bal. kukuřice cukrová zavíječ kukuřičný, můrovití kukuřice setá zavíječ kukuřičný, můrovití Trichogramma pintoi Trichogramma evanescens Trichoplus (parazitoid) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal. 200 ks/bal. fazol kukuřice cukrová černopáska bavlníková černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný kukuřice setá černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný zelenina košťálová zelenina polní plodová můra zelná černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný zelenina skleníková černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný Typhlodromus pyri Biolaagens - TP (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. ovocné dřeviny, réva vinná, sady ovocné, zahrady přídomní jahodník, zahrady přídomní roztoči eriophyidní, sviluška chmelová, sviluška ovocná, svilušky roztočík jahodníkový, sviluška chmelová, svilušky Typhlodromus pyri Typhlodromus pyri (predátor) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 10/30 ks/bal. ovocné dřeviny, zejm. jabloně, réva vinná roztoči eriophyidní, sviluška chmelová, sviluška ovocná, svilušky 18 Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů

20 Přípravky pro užití v pastích a/nebo zásobnících Všeobecné podmínky: pasti a/nebo zásobníky s návnadou musí bránit proniknutí látek do životního prostředí a musí bránit kontaktu látek s pěstovanými plodinami, pasti musí být po použití sebrány a bezpečně zlikvidovány. Feromony: návnada, narušuje pohlavní chování. Pro všechny přípravky v registru SRS platí shodný účel použití: monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany. Účinná látka Přípravek Držitel registrace (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát 10% (Z)-9-tetradecen-1-yl acetát 90% Deltastop AO Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, Plodina, předmět, oblast použití ovocné dřeviny Škodlivý činitel, účel použití obaleč zimolezový (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 6.8 % (E)-8-dodecen-1-yl acetát 0.4 % Dodecyl acetát 92.8 % Deltastop CF Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, slivoň obaleč švestkový (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát 100 % Deltastop CLM Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, vojtěška obaleč vojtěškový (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 85.8 % (E)-8-dodecen-1-yl acetát 5.3 % (Z)-8-dodecen-1-ol 8.9 % Deltastop CM Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, ovocné dřeviny obaleč východní (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát 100 % Deltastop CN Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, luskoviny obaleč hrachový (E,Z)-8,10-tetradecadienal 100 % Deltastop CO Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, jírovec maďal klíněnka jírovcová (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol 100 % Deltastop CP Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, jabloň obaleč jablečný (Z)-9-dodecen-1-yl acetát 25 % Dodecyl acetát 50 % (E)-9-dodecen-1-yl acetát 25 % Deltastop CPP Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, obilniny obaleč obilní Dodecyl acetát 65 % (Z)-dodecen-1-yl acetát 35 % Deltastop EA Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, réva vinná obaleč jednopásý Z)-9-dodecen-1-yl acetát 45 % (E)-9-dodecen-1-yl acetát 55 % Deltastop EF Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, jádroviny, peckoviny obaleč meruňkový (syn. obaleč korový) (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 17.7 % Dodecyl acetát 55.7 % (E,E)-8,10-dodekadien-1-yl-acetát 26.6 % Deltastop HN Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, ovocné dřeviny obaleč mramorovaný Přípravky pro užití v pastích a/nebo zásobnících 19

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN, Registrované v ČR, které je možné použít v EZ Stav k 1.11.2014

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN, Registrované v ČR, které je možné použít v EZ Stav k 1.11.2014 Název přípravku Agrosales - Síra 80 Agrosales - Síra 80 Biologická funkce Konec platnosti Název účinné látky Aktuální stav fungicid 24.7.2014 Síra (Sulphur) Do spotřebování zásob fungicid,akaricid 31.12.2019

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

1. Sběr informací, rozhodování

1. Sběr informací, rozhodování 1. Sběr informací, rozhodování V současné době je možné pozorovat určitý návrat mladých lidí k zemědělství. Objevují se malé ovčí farmy, zelinářství, zpracovny ovoce a zeleniny, sýrárny apod. Zemědělské

Více

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 38175/2010 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více