Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny"

Transkript

1 Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny i výsledné biopotraviny. Již neplatí dřívější tolerance, kdy produkty pěstované ekologicky mohly být nevzhledné, s nedostatečnou technologickou kvalitou. Vzhledem k tomu, že největší poškození úrody způsobují choroby a škůdci, má ochrana rostlin velký význam. V ekologickém zemědělství je důležitá prevence, stále více jsou však propracovány i metody přímé ochrany. Seznam přípravků použitelných podle NR 2092/91 v ekologickém zemědělství, které jsou uváděny na trh v České republice a podléhají registraci, přináší tato praktická příručka Bioinstitutu.

2 Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, Olomouc Registrované přípravky na ochranu rostlin, které je možné použít v ekologickém zemědělství v ČR Na základě Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin Státní rostlinolékařské správy v Brně, sekce přípravků na ochranu rostlin vypracovala Mgr. Pavlína Samsonová. Tato publikace je pro rok 2006 odsouhlasena PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců a kontrolními organizacemi KEZ o.p.s. Chrudim a ABCERT GmbH Brno. Olomouc, srpen 2006

3 Na základě požadavku svazu PRO-BIO sestavil Bioinstitut, o.p.s. Olomouc ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou v Brně seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin, které je možné použít v ekologickém zemědělství. Seznam vychází z Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, Přílohy II. B. Přípravky a ostatní prostředky na ochranu rostlin a ostatní přípravky a prostředky na regulaci škodlivých organismů, část 1. Přípravky a ostatní prostředky na ochranu rostlin a ze Seznamu přípravků na ochranu rostlin Státní rostlinolékařské správy v Brně, publikovaném na adrese: REGISTR.HTM Do seznamu nejsou zahrnuty látky podle Přílohy II. A. Hnojiva a pomocné půdní látky a látky podle Přílohy II. B. 2. Přípravky a ostatní prostředky na kontrolu škodlivých organismů a chorob v budovách a chovatelských zařízeních. V průběhu práce na seznamu byl ale zjištěn 1 přípravek, registrovaný pod SRS, určený k dezinfekci budov a skladů. Přestože není registrován k účelu použití, který jmenuje Příloha II. B. 1, patří mezi látky, které je možné použít podle Přílohy II. B. 2. a je uveden v rámci tohoto seznamu. Jedná se o vápenné mléko - účinná látka hydroxid vápenatý. Pokud bude v budoucnu vypracován samostatný seznam pro skupinu látek podle Přílohy II. B. 2., bude určitě správné, zařadit do něj i tento přípravek. Zatím ale není k dispozici a proto je účelné, uvést ho alespoň na tomto místě. Po úvodních konzultacích s kontrolními organizacemi, jsme se rozhodli ponechat v seznamu i přípravky určené k ochraně lesních dřevin a porostů, protože se domníváme, že jejich využití v rámci EZ je perspektivní. V průběhu roku dochází v rámci SRS k registraci nových přípravků, které budou rovněž průběžně posuzovány. O nově registrovaných přípravcích, vhodných pro EZ, pak bude Bioinstitut, o.p.s. informovat zemědělce na svých webových stránkách a prostřednictvím svazu PRO-BIO. Garanci za označení přípravků, vhodných pro použití v EZ, poskytuje Bioinstitut, o.p.s., který tuto skutečnost vždy konzultuje se svazem PRO-BIO a kontrolními organizacemi v ČR. Na základě dohody z jednání Správní rady svazu PRO-BIO, je seznam přípravků na ochranu rostlin vhodných pro EZ zveřejněn na webových stránkách Bioinstitutu, o.p.s. Na webových stránkách svazu PRO-BIO a kontrolních organizací jsou zveřejněny odkazy na tento seznam. Pro ucelený přehled možnosti ochrany rostlin v EZ uvádíme mimo seznam registrovaných přípravků i informaci o botanických insekticidech, které dosud nejsou jako komerční přípravky oficiálně registrovány a povoleny. I když se prozatím nabízí pouze možnost jejich domácí přípravy, mohou být k ochraně rostlin s úspěchem využívány. Tyto rostlinné extrakty povolují např. i normy IFOAM, Příloha 2 Výrobky pro potlačování škůdců chorob a plevelů a pro regulaci růstu: Biodynamické přípravky, Rostlinné přípravky. Za Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Ing. Jiří Urban Poděkování za spolupráci patří pracovníkům Státní rostlinolékařské správy v Brně, zejména Ing. Mgr. Miloslavě Navrátilové, PhD. a Ing. Petru Ackermannovi, CSc., kteří s námi celou problematiku trpělivě konzultovali. 2

4 V souvislosti se sestavením seznamu upozorňujeme na změny v podmínkách uvádění přípravků na trh a na novou povinnost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, která se týká i ekologického zemědělství. Zdroj: Změny v podmínkách uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin po vstupu České republiky do Evropské unie Mnoha pěstitelům není jasné, zda se na oblast přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravky ) vztahuje pravidlo o volném pohybu zboží, proč není možno na území České republiky používat přípravky registrované v Německu či Polsku a podobně. Přípravky na ochranu rostlin patří do kategorie zboží, na něž se princip volného pohybu zboží vztahuje pouze omezeně a při splnění přesně vymezených podmínek. Důvodem je to, že registrace přípravků podle směrnice Rady 91/414/EHS je v kompetenci národních úřadů jednotlivých členských zemí a tyto úřady hodnotí vlastnosti přípravků vždy ve vztahu k podmínkám ochrany zdraví lidí, stravovacím návykům, podmínkám environmentálním, klimatickým a podmínkám ochrany rostlin jedné konkrétní země. Jestliže závěr hodnocení v jedné členské zemi je pro navrhované použití přípravku příznivý, v jiné členské zemi může být (při zohlednění zmíněných specifik) totéž použití vyhodnoceno jako nepřijatelné z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat nebo ochrany životního prostředí. V rámci řízení o registraci přípravku se vždy hodnotí navrhované použití a rizika z použití plynoucí. To je třeba zdůraznit proto, že negativní závěr registračního řízení nemusí nic vypovídat o rizicích plynoucích z rostlin nebo rostlinných produktů ošetřených daným přípravkem v jiné členské zemi, které jsou následně převáženy do ČR. Často se můžeme setkat s argumentem: Jak je možné dovážet přípravkem ošetřené rostliny z jiných zemí, jestliže přitom tento přípravek není možno v ČR použít? Posouzení rizika pro konzumenta z přítomnosti možných reziduí přípravku v rostlinách a posouzení rizika pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí plynoucího z použití aplikační kapaliny nebo koncentrátu jsou dvě zcela odlišné problematiky, které spadají do kompetence různých institucí. Hlavním úkolem a smyslem existence registračního úřadu je zabránit tomu, aby byly uváděny na trh a používány přípravky, u nichž nebylo prokázáno, že riziko, které z jejich použití plyne pro zdraví lidí, zvířat, životní prostředí nebo ošetřované plodiny, je z pohledu současné úrovně znalostí přijatelné. To znamená, že na každý přípravek se pohlíží jako na rizikový do chvíle, než žadatel prostřednictvím dokumentace prokáže, že toto riziko je akceptovatelné. Teprve pak je možno souhlasit s použitím tohoto přípravku na území ČR. Pěstitel v této chvíli asi položí otázku: To je všechno teorie, ale co nám tedy vstup do EU v oblasti přípravků přinesl? Co se zjednodušilo? Co se zkomplikovalo? Vstup do EU v oblasti přípravků a převzetí všech požadavků směrnice Rady 91/414/EHS (dále jen směrnice ) přineslo zjednodušení a urychlení registračního procesu u přípravků, jejichž účinné látky již byly vyhodnoceny na evropské úrovni a zařazeny do Přílohy I směrnice. Členství České republiky v EU umožnilo tzv. souběžné dovozy přípravků z jiných členských zemí. Členství v EU ale rovněž znamená mnohem menší prostor pro jakékoli nestandardní kroky ( výjimky ), a povinnost neprodleně informovat o takových rozhodnutích ostatní členské země a Evropskou komisi. Každé rozhodnutí, které by nebylo plně v souladu se směrnicí, by se mohlo stát důvodem pro omezení nebo zastavení vývozu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů z území ČR. 3

5 I po vstupu České republiky do EU může být uskutečněn dovoz přípravku na ochranu rostlin z jiných členských zemí EU do ČR pouze a jedině tehdy, jestliže byl tento dovoz umožněn rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy. Rozhodování o povolení dovozu, výroby anebo uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh zůstává plně v kompetenci národních úřadů jednotlivých členských zemí a s výjimkou souběžných dovozů se na ně nevztahuje ani pravidlo o volném pohybu zboží. Zdroj: Vydáno : Nová povinnost od : Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Informace upozorňuje na povinnosti dodržování podmínek odborné způsobilosti a zacházení s přípravky na ochranu rostlin vyplývajícími ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. V příloze je uveden adresář subjektů pověřených Ministerstvem zemědělství ČR ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči vyplývá, že fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky přímo aplikuje nebo skladuje, prodává spotřebitelům či poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít tuto odbornou způsobilost sama nebo zajišťuje výkon uvedených činností prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu. Odborně způsobilou osobou je rostlinolékař, který splňuje kvalifikační požadavky podle 82 odst. 2. zákona č. 326/2005 Sb. Získat odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky je pro většinu ostatních osob možné podle 86 odst. 2 výše uvedeného zákona, na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí. Povinnost absolvovat před zkouškou odborný kurz mají pouze zájemci se základním vzděláním a se středním vzděláním a středním vzděláním s výučním listem. Účast v těchto kurzech není vyloučena ani pro další zájemce. Ministerstvo zemědělství pověřilo konáním kurzů pro přípravu na zkoušku 13 subjektů. Seznam subjektů, u kterých je možno se přihlásit k přípravnému kurzu je uveden na stránkách MZe, v oddíle - Další aktivity, část - Věda, výzkum, vzdělávání. Současně s kurzy jsou připravována i kratší školení k uvedené problematice. Žádost o provedení zkoušky se podává na obvodních odděleních Státní rostlinolékařské služby (SRS), kde jsou k dispozici i studijní materiály a informace o pořádaných vzdělávacích aktivitách. Kontakt na obvodní oddělení SRS naleznete na stránkách Platnost ustanovení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky pro ochranu rostlin nabývá účinnosti od Vzhledem k tomuto termínu je třeba zahájit přípravu již v současné době, aby byla zajišťována chemická ochrana rostlin s odborně připravenými lidmi, kteří budou dodržovat zásady správné aplikace přípravků se zřetelem k ochraně jednotlivých složek životního prostředí. 4

6 Přílohy: 1. Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 2. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 5

7 Příloha 1. Název subjektu adresa telefon Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Žatec Svatopluka Čecha č Žatec Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Komenského 873, Kostelec nad O Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor Střední odborná škola, Střední odborné učiliště zemědělské a technické a Učiliště Humpolec Dům techniky České Budějovice spol. s r.o., Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál Riegrova1403, Hořice nám. T.G. Masaryka 788, Tábor Školní 764, Humpolec Plzeňská 2/ České Budějovice Na Polabí 411, Mělník nám. J. Žižky 10, Bruntál Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Vyškov Poděbradova 842, Chrudim nám. Svobody 50, Vyškov Česká společnost rostlinolékařská pobočka rostlinolékaři Jižní Moravy Česká společnost rostlinolékařská pobočka rostlinolékaři Střední Čechy Integrovaná střední škola Cheb Purkyňova 2533, Tábor Bubenské nábřeží č. 306, Praha 7 Obrněné brigády č Cheb

8 Příloha 2. Kolek v hodnotě 200,- Kč nalepte spodním dílem PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Jméno, příjmení, titul: Adresa místa bydliště: Datum narození:... Číslo občanského průkazu:... Název a adresa pracoviště (zaměstnavatele): Odborná způsobilost je požadována pro činnost (zakroužkovat) : a) řízení rostlinné výroby (např. agronom, farmář, zahradník) b) ošetřování rostlin, rostlinných produktů a půdy proti škodlivým organismům c) skladování přípravků d) prodej přípravků spotřebitelům a současné poskytování poradenství Dosažené vzdělání včetně názvu oboru: Doba a obsah odborné praxe: V... dne... Vyplňuje pracoviště Státní rostlinolékařské správy Obvodní oddělení (popř. Oblastní odbor):.. podpis 1. Žadatel splňuje podmínky pro přijetí ke zkoušce: Žádost přijata dne: podací číslo: Žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí ke zkoušce. Bude přijat ke zkoušce po úspěšném absolvování odborného kurzu..... razítko a podpis pracovníka SRS 7

9 Zdroj: ( ) Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (Nejčastější dotazy veřejnosti) 1. Jaký význam má odborně způsobilá osoba v procesu praktické ochrany rostlin? Osobu odborně způsobilou pro zacházení s přípravky ustanovuje jako novou povinnost platný rostlinolékařský zákon (č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči), ale v podstatě tato povinnost nová není. Již dřívější legislativa, podle již zrušeného nařízení vlády č.192/1988 Sb. o jedech a některých látkách škodlivých zdraví, nařizovala odbornou způsobilost zaměřenou především na ochranu zdraví a bezpečnost práce s jedy a látkami zdraví škodlivými. Nová právní úprava zakládá kvalitativně nové zákonné podmínky odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky. Stanoví princip fyzické osoby odpovědné za správné a bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, pomocnými prostředky, případně biocidními přípravky v rámci podnikání a rozšiřuje tento okruh podnikatelů v zemědělství včetně pěstebních specializací (zahradnických, ovocnářských a chmelařských) také na producenty rozmnožovacího materiálu, lesnických pěstebních podniků a jiných osob živnostensky podnikajících v oboru ošetřování rostlin, na distributory přípravků a pracovníky vykonávající poradenskou činnost v oblasti používání přípravků. 2. Musí být odborně způsobilá osoba ustanovena u všech forem zemědělského podnikání, nebo jsou nějaké výjimky? Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči se dotýká většiny fyzických a právnických osob, které pěstují, zpracovávají nebo uvádí na trh rostliny a rostlinné produkty. Tento zákon v 86 přímo stanoví, že fyzické a právnické osoby, které při podnikatelské činnosti přípravky skladují, prodávají spotřebitelům, používají nebo přímo aplikují anebo poskytují poradenství, jímž je ovlivňováno používání přípravků musí mít tuto činnost zabezpečenu odborně způsobilou fyzickou osobou nebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel. V praxi to znamená, že i v případě rodinných farem to může být farmář sám nebo příslušník jeho rodiny, ale připouští se i možnost zabezpečit tuto činnost jinou osobou ve smluvním vztahu. Ustanovení se nevztahuje na drobný prodej v malospotřebitelském balení a skladování přípravků distributory, pokud tito neposkytují poradenství. Samozřejmě se také nevztahuje na zemědělské podnikatele, kteří si zajišťují aplikaci přípravků na objednávku u jiných firem. 3. Kdo je tedy odborně způsobilou osobou? Jsou dvě možnosti jak se stát odborně způsobilou osobou. Buď je splněna odborná způsobilost předchozím vzděláním, absolvováním vysokoškolského studia se zaměřením na rostlinolékařství, nebo získáním osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky úspěšným vykonáním zkoušky před komisí. 4. Jak získá fyzická osoba odbornou způsobilost, jestliže nemá kvalifikaci rostlinolékaře? Podáním žádosti na příslušné obvodní oddělení SRS a úspěšným vykonáním zkoušky před komisí oblastního odboru SRS buď na základě samostatné odborné přípravy studiem příslušných, k tomu účelu vydaných učebních textů, nebo po předchozím absolvování odborného kurzu v rozsahu 40 učebních hodin. 5. Kdo musí absolvovat povinně kurz a kde? Uchazeči o zkoušku odborné způsobilosti, kteří mají jen základní vzdělání nebo střední odbornou školu bez maturity musí absolvovat odborný kurz v příslušném vzdělávacím zařízení schváleném MZe. 6. Jaký je potřebný rozsah znalostí, jaké jsou učební pomůcky pro samostatnou přípravu na 8

10 zkoušku a kde jsou k dispozici? Rozsah znalostí potřebných k úspěšnému zvládnutí zkoušky je určen vyhláškou č. 333/2004 Sb. a je obsažen ve studijních materiálech vydaných pro tento účel. Česká společnost rostlinolékařská spolu se SRS a MZe vydala učební texty ve 3 dílech a to první díl: Toxikologie přípravků na ochranu rostlin a první pomoc, druhý díl: Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky a třetí díl obsahuje zkušební řád a otázky testů pro písemnou část zkoušky a souhrn otázek pro ústní zkoušky. Všechny díly je možné získat na všech obvodních odděleních a oblastních odborech SRS. 7. Existují ještě jiná přípravná školení a kde? Podle zájmu uchazečů o zkoušku, kteří nejsou povinni absolvovat odborný kurz organizují příslušné pobočky České společnosti rostlinolékařské zpravidla jednodenní semináře a konzultace k vydaným učebním textům. 8. Jaký je průběh a stanovený režim zkoušek? Přihlášeným uchazečům bude sděleno datum a místo zkoušky. Zkouška se sestává ze dvou částí. Písemná část je formou testu. Ústní část proběhne před tříčlennou komisí, z níž jeden zkoušející bude zástupce z Krajské hygienické stanice. Pro splnění písemné části musí uchazeč správně odpovědět 75 % otázek a při ústní části zodpovědět položené otázky členů zkušební komise. 9. Jaká kvalifikace je získána úspěšným vykonáním zkoušky a na jakou dobu? Úspěšným vykonáním zkoušky získává příslušná fyzická osoba osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č. 326/2004 Sb. a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle 81 odst. 1 písm. g) tohoto zákona tj. řízení popřípadě provádění ošetřování rostlin, rostlinných produktů, půdy, objektů proti škodlivým organizmům. Osvědčení platí po dobu 5 let od jeho vydání. Nelze vyloučit další prodloužení platnosti tohoto osvědčení úpravou stávajících předpisů. 10. Jaký je vztah odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle 86 zákona č.326/2004 Sb. a požadavků odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické podle 44 a) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění zákona č.356/2003 Sb.)? Jedná se o dvě rozdílné odborné způsobilosti podle vzájemně odlišné právní úpravy. To znamená, že osoba, která má osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin není současně považována za osobu odborně způsobilou pro nakládání s vysoce toxickými přípravky podle zákona v ochraně veřejného zdraví a ten, kdo hodlá nakládat s touto kategorií nebezpečných přípravků musí požádat Krajskou hygienickou stanici o přezkoušení a vydání příslušného osvědčení pro vysoce toxické přípravky. Podle ustanovení 44 a) zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů smějí osoby oprávněné k podnikání nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (podle 2 odst.1 písm. f) zákona č.356/2003 Sb.) jen tehdy, jestliže nakládání s nimi mají zabezpečeno příslušnou odborně způsobilou fyzickou osobou podle výše citovaného zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato speciální právní úprava má obecně širší platnost a vztahuje se také na chemické přípravky na ochranu rostlin, které jsou podle rozhodnutí o registraci klasifikovány a označeny jako vysoce toxické. Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s vysoce toxickými přípravky jsou kromě osob s odbornou kvalifikací podle 44 b) odst.1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví považovány také osoby s odbornou kvalifikací rostlinolékaře ( 96 zákona č.326/2004 Sb., kterým se pozměňuje ustanovení zákona č.258/2000 Sb.) a osoby, které jsou držiteli platného rozhodnutí o autorizaci pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a přípravky (vydaném podle zákona č.157/1998 Sb.). Toto ustanovení se nevztahuje na výrobu, dovoz a prodej těchto nebezpečných přípravků a jejich použití v rámci provozování DDD činnosti. 9

11 Další možnosti ochrany rostlin v EZ V EZ je možno využívat také další prostředky na ochranu rostlin, které jsou všeobecně doporučovány a používány a které doposud nebyly zapsány do úředního registru a proto nejsou taxativně vyjmenovány v Seznamu přípravků a dalších prostředků (pomocné prostředky a bioagens) na ochranu rostlin. Takovou možností je např. využívání přirozených biologicky aktivních látek, získaných z rostlin pomocí extrakcí tzv. botanických insekticidů neboli rostlinných insekticidů. Výroba botanických insekticidů bývá zpravidla jednoduchá a proto se dají připravit i v domácích podmínkách. Vesměs se jedná o tradiční výrobní postupy, které byly ověřeny a po staletí využívány různými národy. Mezi první botanické insekticidy patřily např. extrakty z rostlin tabáku, ryanie a chryzantém a rostlinné oleje. (Pozn. NR 2092/91 umožňovalo požití vodného roztoku z Nicotiana tabacum jen do proto již není v současné době možné používat). O botanických insekticidech z rostlin zejména evropské provenience, pojednává publikace: Roman Pavela (2006): Rostlinné insekticidy, hubíme hmyz bez chemie. Grada Publishing, Praha. Publikace vysvětluje důvody pomalého vývoje výroby rostlinných insekticidů, kterými jsou zejména cena, konzervativní přístupy spotřebitelů a registrační přirážky. Nabízí podrobné popisy domácího způsobu výroby extraktů z řady planě rostoucích i kulturních rostlin, obsahujících biologicky účinné látky s insekticidními účinky jako např. Acorus calamus - puškvorec, Ajuga sp. - zběhovec, Allium sativum - česnek kuchyňský, Coriandrum sativum koriandr setý, Leuzea carthamoides parcha saflorová, Nepeta sp. šanta, Rosmarinus officinalis rozmarýna lékařská, Urtica dioica kopřiva dvoudomá a možnosti jejich použití. V naší republice nejsou komerční přípravky na bázi rostlinných extraktů zatím oficiálně povoleny. V současné době procházejí některé přípravky na bázi azadirachtinu registračním řízením a je pravděpodobné, že se objeví na našem trhu na počátku sezóny Díky podpoře MZe a MŠMT jsou účinky komerčně vyráběných botanických insekticidů v podmínkách ochrany rostlin ČR proti vybraným škůdcům podrobně studovány od roku 2000 ve VÚRV v Praze Ruzyni. Zároveň je zde prováděn rozsáhlý výzkum biologicky aktivních látek získaných z rostlin a jejich účinků na hmyz, s cílem vyvinout nové rostlinné insekticidy, které by byly vyráběny z rostlin, jež je možné pěstovat v podmínkách střední Evropy (Pavela, 2006). Publikaci je možné koupit v knihkupectvích nebo objednat na adrese: GRADA Publishing, a.s. U Průhonu Praha

12 Látky rostlinného nebo živočišného původu Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Olej řepkový Biool (olej) Antonín Veverka-AGRO+- BIO, Jeřabinova 630, Rokycany, Plodina, předmět, oblast použití 55% okrasné rostliny, rajče, réva vinná, rybíz, angrešt, zelenina tykvovitá okrasné rostliny, rajče, réva vinná, rybíz, angrešt, zelenina tykvovitá Škodlivý činitel, účel použití padlí červci, molice, mšice, puklice, svilušky, třásněnky Poznámky TM = tank mix Olej řepkový Foliol koncentrát (olej) Ing.Jaroslav Prášek,CSc., Ul.17. listopadu 24, Opava 75% okrasné dřeviny, okrasné rostliny přezimující škůdci Aditivum je vždy nutné použít pouze s přípravkem povoleným pro EZ! Olej řepkový Ekol (aditivum) Proxim, s.r.o., Palackého 578, Pardubice, 90% brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny cukrovka zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ kukuřice obilniny okrasné dřeviny ovocné dřeviny ovocné dřeviny řepka olejka slunečnice zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti zlepšení vlastností aplikační kapaliny zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s insekticidy proti přezimujícím škůdcům povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s insekticidy proti přezimujícím škůdcům povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ TM s fungicidy a insekticidy povolenými pro EZ Olej řepkový + Lecitin Bioton (olej) Antonín Veverka-AGRO+- BIO, Jeřabinova 630, Rokycany, 55% + 2% okrasné rostliny, okurka a ostatní tykvovitá zelenina, rajče, réva vinná, růže padlí rybíz, angrešt americké padlí angreštové Lecitin Bioblatt Mehltaumittel (fungicid) W.Neudorff GmbH. KG, právní zástupce: Ing.Gabriela Kliková, Ambrožova 14, Praha 3, 25% okurka a ostatní tykvovitá zelenina okrasné rostliny padlí padlí Látky rostlinného nebo živočišného původu 11

13 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Lecitin Bioblatt Mehltauspray (fungicid) W.Neudorff GmbH. KG, právní zástupce: Ing.Gabriela Kliková, Ambrožova 14, Praha 3, Plodina, předmět, oblast použití % okrasné rostliny, růže padlí Škodlivý činitel, účel použití Poznámky TM = tank mix Lecitin, Albumin, Kasein Bioan (fungicid) Antonín Veverka-AG- RO+BIO, Jeřabinova 630, Rokycany, -dnes.cz 20%, 1,85%, 8,15% okrasné rostliny, okurka a ostatní tykvovitá zelenina, rajče, réva vinná, růže rybíz, angrešt padlí americké padlí angreštové Další účinné látky Azadirachtin výtažek z Azadirachta indica (dřevina neem): Insekticid. Potřebu uznala kontrolní organizace nebo kontrolní úřad. V ČR není dosud registrován. *Včelí vosk: přípravek používaný při řezu stromů. U nás registrované jen vosky na bázi: pryskyřice, vosk a kalafuna. Zařazeny mezi Pomocné prostředky. *Hydrolyzované proteiny: Návnada, pouze v povoleném výrobku, kde je použit v kombinaci s jinými vhodnými výrobky přílohy II části B. V ČR není registrován žádný přípravek. Želatina: Insekticid V ČR není registrován žádný přípravek. Pyrethriny z Chrysanthemum cinerariaefolium: Insekticid. Potřebu uznala kontrolní organizace nebo kontrolní úřad. V ČR není registrován žádný přípravek na bázi přírodních pyrethrinů. Quassia z Quassia amara. Insekticid, repelent. V ČR není registrován žádný přípravek. Rotenone z Derris spp. a Lonchocarpus spp. a Terphrosia spp. Insekticid. potřebu uznala kontrolní organizace nebo kontrolní úřad. V ČR není registrován žádný přípravek. V některých členských státech nejsou výrobky označené * považovány za přípravky či prostředky na ochranu rostlin a nepodléhají ustanovením legislativy o přípravcích na ochranu rostlin. 12 Látky rostlinného nebo živočišného původu

14 Mikroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi mikroorganismů Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Plodina, předmět, oblast použití Škodlivý činitel, účel použití Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki. Biobit WP insekticid (biopreparát) Valent BioSciences Corporation, právní zástupce: Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, mj/mg fenykl řapíkový semenné porosty, kmín kořenný, kopr vonný semenné porosty, mrkev semenné porosty, pastinák setý semenné porosty, petržel semenné porosty makadlovka kmínová, obaleči kukuřice osivo lesní porosty okrasné dřeviny, ovocné dřeviny skladištní škůdci, zavíječi bekyně, obaleči bekyně zlatořitná, bourovec prsténčivý, píďalka podzimní, bělásek ovocný réva vinná obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný zelenina brukvovitá bělásek zelný Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki Biobit XL insekticid (biopreparát) Valent BioSciences Corporation, právní zástupce: Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, mj/mg fenykl řapíkový semenné porosty, kmín kořenný, kopr vonný semenné porosty, mrkev semenné porosty, pastinák setý semenné porosty, petržel semenné porosty makadlovka kmínová, obaleči jabloň kukuřice okrasné dřeviny, ovocné dřeviny ovocné dřeviny obaleč jablečný skladištní škůdci, zavíječi přástevník americký bekyně zlatořitná, bourovec prsténčivý, píďalka podzimní ovocné dřeviny réva vinná zelenina brukvovitá bělásek ovocný obaleči bělásek zelný Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki Foray 48 B insekticid (biopreparát) Valent BioSciences Corporation, právní zástupce: Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, mj/ml lesní porosty bekyně mniška, bekyně velkohlavá lesní porosty štětconoš trnkový lesní porosty obaleč modřínový lesní porosty obaleč dubový, píďalka podzimní lesní porosty motýli ostatní škodlivý Bacillus subtilis spóry kmen IBE 711 Ibefungin fungicid (biopreparát) PPS AGRO a.s., Nová 161, Strachotín, 1 miliarda ks/ml lesní porosty osivo lesních a okrasných dřevin ošetření čerstvých ran ošetření pařezů a odpadní dřevní hmoty houbové choroby houbové choroby houbové choroby houbové choroby půda a substráty před výsevem, výsadbou lesních a okrasných dřevin houbové choroby réva školky, lesní dřeviny semenáče, okrasné dřeviny sazenice plíseň šedá houbové choroby zálivka smenáčů a sazenic lesních a okrasných dřevin na záhonech padání rostlin Mikroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi mikroorganismů 13

15 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Plodina, předmět, oblast použití Škodlivý činitel, účel použití Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08) Contans WG fungicid (biopreparát) Prophyta Biologisher Pflanzenschuts GmbH., právní zástupce: Agrovita spol. s r.o., Za rybníkem 779, Jesenice, g/kg aromatické a léčivé rostliny hlízenka obecná čekanka salátová hlízenka menší, hlízenka obecná hořčice bílá, řepka olejka jarní hlízenka obecná luskoviny hlízenka obecná okrasné rostliny, tabák hlízenka obecná řepka olejka ozimá hlízenka obecná slunečnice roční hlízenka obecná zelenina hlízenka obecná Trichoderma harzianum Rifai aggr. - spóry PV Supresivit fungicid (biopreparát) Fytovita s.r.o., Ostrožská Lhota 413, Ostrožská Lhota, e-amil: (držitel rozhodnutí malospotřebitelského balení: KUPRA, spol s r.o., VOCHS Bohemia s.r.o.) 14 miliard ks/g lesní dřeviny, okrasné dřeviny, okrasné rostliny, zelenina lesní dřeviny, okrasné dřeviny, okrasné rostliny, zelenina lesní dřeviny, okrasné dřeviny, okrasné rostliny, zelenina houbové choroby, padání semenáčků - moření a inkrustace osiva houbové choroby, padání semenáčků - zálivka houbové choroby, padání semenáčků - zapravení do substrátu Trichoderma harzianum T-39 Trichodex fungicid (biopreparát) Makhteshim Agan Industries Ltd., právní zástupce: Agrovita spol. s r.o., Za rybníkem 779, Jesenice, 20% okurka plíseň šedá réva plíseň šedá Baculovirus diprionis (SHDANOV) Biolavirus - NS insekticid (biopreparát) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 10 miliard ks/g ochrané porosty vodních zdrojů, borovice v lesních porostech, parcích, zahradách hřebenule Pythium oligandrum Polyversum fungicid (biopreparát) BIOPREPARÁTY spol. s r.o., Mistrovská 5, Praha 10 1 x 106/g oospor řepka olejka Pozn.: 2 aplikace, pozemně. Aplikace přípravku ve fázi BBCH a ve fázi BBCH fomová hniloba, sklerociniová hniloba 14 Mikroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi mikroorganismů

16 Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Amblyseius californicus Spical (predátor) Koppert, právní zástupce: Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 100/2000 ks/bal. Plodina, předmět, oblast použití jahodník, okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková paprika, růže Škodlivý činitel, účel použití roztočík jahodníkový, sviluška chmelová, sviluška ovocná, svilušky sviluška chmelová, svilušky Amblyseius cucumeris Biolaagens ACu (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. jahodník, okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky Amblyseius cucumeris Thripex (predátor) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky - nymfální stadia Amblyseius degenerans Thripans (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 500 ks/bal. baklažán, okrasné rostliny, paprika, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky Aphidius colemani Aphidius colemani (parazitoid) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková mšice, mšice bavlníková, mšice broskvoňová, mšice maková, mšice řešetláková Aphidius colemani Biolaagens - ACo (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková mšice, mšice bavlníková, mšice broskvoňová, mšice řešetláková, mšice slívová Aphidius ervi Aphidius ervi (parazitoid) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková kyjatka hrachová, kyjatka osenní, kyjatka růžová, kyjatka travní, kyjatka zahradní, kyjatka zemáková, kyjatky Aphidius ervi Ervipar (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 25/250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková kyjatka zahradní, kyjatka zemáková, kyjatky, mšice, mšice broskvoňová Aphidoletes aphidimyza Biolaagens- AA (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné dřeviny, okrasné rostliny, ovocné dřeviny, paprika, rajče, skleníkové kultury, zelenina listová mšice, mšice bavlníková, mšice broskvoňová, mšice řešetláková, mšice slívová Cryptolaemus montrouzieri Biolaagens- CrM (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 25/5 ks/bal. okrasné rostliny ve sklenících, zelenina skleníková červci, např. Planococcus citri, Pseudococcus affinis, červci vlnatí Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů 15

17 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Dacnusa sibirica Minusa (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, Plodina, předmět, oblast použití 250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková - okurky, rajčata, papriky Škodlivý činitel, účel použití vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní, vrtalky Diglyphus isaea Miglyphus (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková - okurky, rajčata, papriky vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní, vrtalky Dacnusa sibirica Diglyphus isaea Minex (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 225 ks/bal 25ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková - okurky, rajčata, papriky vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní, vrtalky Encarsia formosa Biolaagens - EF (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné rostliny, zelenina skleníková zejména okurky, rajčata, papriky, citrusy zelenina skleníková molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková okrasné rostliny ve sklenících molice skleníková, molice bavlníková - částečně, molice skleníkové kultury molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková Encarsia formosa Encarsia formosa (parazitoid) Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal okrasné rostliny, zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal okrasné rostliny, zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice skleníková, molice bavlníková - částečně, molice Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal okrasné rostliny, zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice, molice bavlníková - částečně, molice skleníková Eretmocerus eremicus Ercal (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková molice, molice bavlníková, molice skleníková Heterorhabditis megidis Larvanem (parazitické hlístice) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 5/50 mil. ks/bal. substráty pěstitelské, okrasné rostliny, skleníkové kultury, jádroviny, okrasné dřeviny, zahrady přídomní lalokonosci rodu Otiorhynchus - larvy, lalokonosec libečkový, lalokonosec rýhovaný, lalokonosec vejčitý, lalokonosec černý Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 5/50 mil. ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, substráty pěstitelské lalokonosci rodu Otiorhynchus - larvy, lalokonosec libečkový, lalokonosec rýhovaný, lalokonosec vejčitý, lalokonosec černý 16 Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů

18 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Hypoaspis aculeifer Entomite (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, Plodina, předmět, oblast použití ks/bal. okrasné dřeviny, okrasné rostliny, skleníkové kultury, substráty pěstitelské, zelenina skleníková, žampionárny - pěstební substrát Škodlivý činitel, účel použití smutnice - larvy, třásněnka západní Leptomastix dactylopii Leptopar (parazitoid) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 250 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková červci, např. Planococcus citri, Pseudococcus affinis, červci vlnatí Macrolophus caliginosus Macrolophus caliginosus (predátor) Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal. zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky molice, molice bavlníková, molice skleníková Orius laevigatus Orius laevigatus (predátor) Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, ks/bal. zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky třásněnka západní, třásněnky Orius laevigatus Thripor- -laevigatus (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, 500 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková třásněnka západní, třásněnky Phasmarhabditis hermaphrodita Nemaslug (parazitické hlístice) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 12 mil. ks/bal., 30 mil. ks/bal. okrasné rostliny, zahrady, zelenina plzáci, slimáci Phytoseiulus persimilis Biolaagens - PP (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. baklažán, chryzantéma, fíkus, gerbera, okrasné rostliny ve sklenících, okurka, meloun, citrusy, paprika, rajče, zelenina skleníková svilušky, sviluška chmelová jahodník svilušky, sviluška chmelová okrasné rostliny sadba, zelenina skleníková sadba sviluška chmelová, svilušky okrasné rostliny, skleníkové kultury svilušky, sviluška chmelová růže svilušky, sviluška chmelová Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis (predátor) Ing.Plíva Josef, P.Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, Biobest N.V., právní zástupce: Ing.Plíva Josef, P. Biocontrol, Vodňany, Čelakovského I 389/I, Vodňany, 500/1000 ks/bal. 500/1000 ks/bal. zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky zelenina skleníková, okurky, rajčata, papriky sviluška chmelová, svilušky sviluška chmelová, svilušky Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů 17

19 Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Phytoseiulus persimilis Spidex (predátor) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, Plodina, předmět, oblast použití 100 ks/bal. okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina skleníková Škodlivý činitel, účel použití sviluška chmelová, svilušky Steinernema feltiae Entonem (parazitické hlístice) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 5/50 mil. ks/bal. 5/50 mil. ks/bal. substráty pěstitelské, okrasné rostliny, skleníkové kultury, okrasné dřeviny, zelenina rychlená, žampionárny - pěstební substrát okrasné rostliny, skleníkové kultury, substráty pěstitelské, zahrady přídomní smutnice - larvy, tiplice - larvy smutnice - larvy Trichogramma evanescens Trichocap (parazitoid) BASF Aktiengesellschaft, právní zástupce: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, Praha 5, ks/bal. kukuřice cukrová zavíječ kukuřičný, můrovití kukuřice setá zavíječ kukuřičný, můrovití Trichogramma pintoi Trichogramma evanescens Trichoplus (parazitoid) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, ks/bal. 200 ks/bal. fazol kukuřice cukrová černopáska bavlníková černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný kukuřice setá černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný zelenina košťálová zelenina polní plodová můra zelná černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný zelenina skleníková černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný Typhlodromus pyri Biolaagens - TP (predátor) Chelčice, Vodňany Chelčice - Záhorčí 106, Vodňany, ks/bal. ovocné dřeviny, réva vinná, sady ovocné, zahrady přídomní jahodník, zahrady přídomní roztoči eriophyidní, sviluška chmelová, sviluška ovocná, svilušky roztočík jahodníkový, sviluška chmelová, svilušky Typhlodromus pyri Typhlodromus pyri (predátor) Biocont Laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno, 10/30 ks/bal. ovocné dřeviny, zejm. jabloně, réva vinná roztoči eriophyidní, sviluška chmelová, sviluška ovocná, svilušky 18 Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů

20 Přípravky pro užití v pastích a/nebo zásobnících Všeobecné podmínky: pasti a/nebo zásobníky s návnadou musí bránit proniknutí látek do životního prostředí a musí bránit kontaktu látek s pěstovanými plodinami, pasti musí být po použití sebrány a bezpečně zlikvidovány. Feromony: návnada, narušuje pohlavní chování. Pro všechny přípravky v registru SRS platí shodný účel použití: monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany. Účinná látka Přípravek Držitel registrace (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát 10% (Z)-9-tetradecen-1-yl acetát 90% Deltastop AO Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, Plodina, předmět, oblast použití ovocné dřeviny Škodlivý činitel, účel použití obaleč zimolezový (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 6.8 % (E)-8-dodecen-1-yl acetát 0.4 % Dodecyl acetát 92.8 % Deltastop CF Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, slivoň obaleč švestkový (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát 100 % Deltastop CLM Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, vojtěška obaleč vojtěškový (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 85.8 % (E)-8-dodecen-1-yl acetát 5.3 % (Z)-8-dodecen-1-ol 8.9 % Deltastop CM Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, ovocné dřeviny obaleč východní (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát 100 % Deltastop CN Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, luskoviny obaleč hrachový (E,Z)-8,10-tetradecadienal 100 % Deltastop CO Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, jírovec maďal klíněnka jírovcová (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol 100 % Deltastop CP Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, jabloň obaleč jablečný (Z)-9-dodecen-1-yl acetát 25 % Dodecyl acetát 50 % (E)-9-dodecen-1-yl acetát 25 % Deltastop CPP Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, obilniny obaleč obilní Dodecyl acetát 65 % (Z)-dodecen-1-yl acetát 35 % Deltastop EA Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, réva vinná obaleč jednopásý Z)-9-dodecen-1-yl acetát 45 % (E)-9-dodecen-1-yl acetát 55 % Deltastop EF Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, jádroviny, peckoviny obaleč meruňkový (syn. obaleč korový) (Z)-8-dodecen-1-yl acetát 17.7 % Dodecyl acetát 55.7 % (E,E)-8,10-dodekadien-1-yl-acetát 26.6 % Deltastop HN Propher s.r.o., Březová u Zlína 126, Březová u Zlína, ovocné dřeviny obaleč mramorovaný Přípravky pro užití v pastích a/nebo zásobnících 19

Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Plodina, předmět, oblast použití Škodlivý činitel, účel použití

Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Plodina, předmět, oblast použití Škodlivý činitel, účel použití Příloha II. B. II. Makroorganismy používané k regulaci biologických škůdců - přípravky na bázi makroorganismů Účinná látka Přípravek Držitel registrace Obsah Plodina, předmět, oblast použití Škodlivý činitel,

Více

Tab. č. 36 Seznam registrovaných biologických přípravků na ochranu rostlin a bioagens zapsaných do úředního registru 2010

Tab. č. 36 Seznam registrovaných biologických přípravků na ochranu rostlin a bioagens zapsaných do úředního registru 2010 Tab. č. 36 Seznam registrovaných biologických přípravků na ochranu rostlin a bioagens zapsaných do úředního registru 2010 A. Bioagens Přípravek Název účinné látky Biologická funkce Aphidius colemani Aphidius

Více

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v

Více

Přípravky na ochranu rostlin, které může ekologický zemědělec používat v ČR

Přípravky na ochranu rostlin, které může ekologický zemědělec používat v ČR Přípravky na ochranu rostlin, které může ekologický zemědělec používat v ČR Přípravky rostlinného nebo živočišného původu (NR 2092 příloha II část B I.) Olej řepkový Biool (olej) Okrasné, rajče, réva vinná,zelenina

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN registrované v ČR, které je možné použít v EZ (stav k 10.1.2012)

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN registrované v ČR, které je možné použít v EZ (stav k 10.1.2012) Alginure 19.7.2020 Výtažek z mořských řas jahodník, obilniny, tabák, řepa, řepka olejná, zelenina košťálová, réva, jádroviny, ovocné dřeviny, brambor, rajče, brambor hlízy, růže, zeleniny Aphidius colemani

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN registrované v ČR, které je možné použít v EZ (stav k 1.1.2014)

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN registrované v ČR, které je možné použít v EZ (stav k 1.1.2014) Název přípravku Rozhodnutí Účinná látka Plodiny Poznámka o registraci platné do Agrosales Síra 80 30.6.2014 síra Semenné porosty trav, chmel, cukrovka, okurka, broskvoň, jabloň, tykvovitá zelenina, rajče,

Více

Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029)

Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029) Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029) Širokospektrální insekticidní přípravek na bázi syntetického pyrethroidu k hubení savého a žravého hmyzu na bramborách, jádrovinách,

Více

Praktická biologická ochrana proti živočišným škůdcům Současný sortiment biologických prostředků na bázi parazitoidů

Praktická biologická ochrana proti živočišným škůdcům Současný sortiment biologických prostředků na bázi parazitoidů Praktická biologická ochrana proti živočišným škůdcům Současný sortiment biologických prostředků na bázi parazitoidů Aphidius colemani Je parazitická vosička (Aphidiidae, Hymenoptera). Samička parazitoida

Více

Základní kategorie přirozených nepřátel

Základní kategorie přirozených nepřátel Základní kategorie přirozených nepřátel Troficky nadřazený druh Druh konkurující osídlením shodné ekologické niky Parazit výživa z jednoho jedince, poškozují hostitele, ale obvykle nezabíjejí Parazitoid

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Další

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Praktická biologická ochrana proti živočišným škůdcům Současný sortiment biologických prostředků na bázi predátorů

Praktická biologická ochrana proti živočišným škůdcům Současný sortiment biologických prostředků na bázi predátorů Praktická biologická ochrana proti živočišným škůdcům Současný sortiment biologických prostředků na bázi predátorů Biologická ochrana rostlin 3/8 Amblyseius californicus (McGregor) Dravý roztoč z čeledi

Více

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře 13.12.2011 Přípravky pro ochranu sadů před škůdci: Madex obaleč jablečný Isomate - Matení samců

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN registrované v ČR, které je možné použít v EZ (stav k 1.1.2016)

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN registrované v ČR, které je možné použít v EZ (stav k 1.1.2016) Název přípravku Rozhodnutí Účinná látka Plodiny Poznámka o registraci platné do Agrosales Síra 80 31.12.2019 síra Semenné porosty trav, chmel, cukrovka, okurka, broskvoň, jabloň, tykvovitá Braničnatky,

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice S ohledem na činnost firmy podávám(e) 1) : Jednotné podací místo: Ústřední

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN, Registrované v ČR, které je možné použít v EZ Stav k 1.11.2014

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN, Registrované v ČR, které je možné použít v EZ Stav k 1.11.2014 Název přípravku Agrosales - Síra 80 Agrosales - Síra 80 Biologická funkce Konec platnosti Název účinné látky Aktuální stav fungicid 24.7.2014 Síra (Sulphur) Do spotřebování zásob fungicid,akaricid 31.12.2019

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 88

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru Jednotné podací místo: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor osiv a sadby registrace firem Za opravnou 4 150 06 Praha 5 - Motol JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Skladem: ANO. Cena bez DPH: 70,50 Kč Cena s DPH: 85,31 Kč

Skladem: ANO. Cena bez DPH: 70,50 Kč Cena s DPH: 85,31 Kč Objednací číslo:110357 Substral 30ml na zeleninu Careo Ultra koncentrát proti škůdcům účinkuje proti savým a žravým škůdcům okamžitě jako kontaktní insekticid, ale i dlouhodobě jako systémový insekticid.

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Veřejná zeleň - zakládání a údržba (parky, aleje, hřbitovy, zahrady - veřejné, historické, školní, nemocniční, soukromé aj.)

Veřejná zeleň - zakládání a údržba (parky, aleje, hřbitovy, zahrady - veřejné, historické, školní, nemocniční, soukromé aj.) Rostlinolékařská praxe v okrasných rostlinách Veřejná zeleň - zakládání a údržba (parky, aleje, hřbitovy, zahrady - veřejné, historické, školní, nemocniční, soukromé aj.) Vymezení problémů ve veřejné zeleni

Více

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 25 g/kg tj. alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlor-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2- dimethyl-cyklopropankarboxylát

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 25 g/kg tj. alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlor-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2- dimethyl-cyklopropankarboxylát Přípravek na ochranu rostlin. KARATE 2,5 WG Postřikový přípravek na bázi syntetického pyrethroidu ve formě ve vodě rozpustného mikrogranulátu k hubení škodlivého hmyzu v ochraně rostlin. Účinná látka:

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE pro podání žádosti o:

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE pro podání žádosti o: PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE pro podání žádosti o: POVOLENÍ DOVOZU SOUBĚŽNÉHO PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN PRO VLASTNÍ POTŘEBU PRO OBCHODNÍ POUŽITÍ obsahující příslušné formuláře a vzory k jejich vyplnění SRS

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3

Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3 Registrace osob a oznamovací povinnost Stránka 3 Kapitola 2. Základní informace Registraci podle 16 odst. 1 zákona podléhají dodavatelé, kteří uvádí do oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací

Více

Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR. Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s.

Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR. Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s. Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s. Minoritní použití aplikační oblast malého rozsahu nebo menšího ekonomického významu, pro niž nejsou k

Více

Hodnoticí standard. Agronom zelinář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Agronom zelinář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Agronom zelinář (kód: 41-110-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradnický technik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Vaztak Active + Gazelle 12 Pack I

Vaztak Active + Gazelle 12 Pack I Vaztak Active + Gazelle 12 Pack I INSEKTICID Registrační číslo: 4844-0 Vaztak Active; 4053-9 Gazelle Charakteristika Postřikový insekticidní balíček je kombinace mikroemulzního koncentrátu a ve vodě rozpustného

Více

Biologická ochrana pro zahrady, skleníky a byty

Biologická ochrana pro zahrady, skleníky a byty Biologická ochrana pro zahrady, skleníky a byty Obsah Reference V roce 2015 jsme poprvé použili v kultuře rajčat ve fóliovnících proti molicím parazitickou vosičku Encarsia formosa. Po aplikaci nastala

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS

KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS Přípravek na ochranu rostlin KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu v obilninách, hrachu,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Kniha vznikla v rámci projektu MŠMT číslo 1 P05ME764. Roman Pavela Rostlinné insekticidy Hubíme hmyz bez chemie Vydala Grada Publishing, a.s., U

Více

KARATE 2,5 EC. Postřikový emulgovatelný přípravek,světlostabilní syntetický pyrethroid k hubení škodlivého hmyzu

KARATE 2,5 EC. Postřikový emulgovatelný přípravek,světlostabilní syntetický pyrethroid k hubení škodlivého hmyzu KARATE 2,5 EC Postřikový emulgovatelný přípravek,světlostabilní syntetický pyrethroid k hubení škodlivého hmyzu Vzhled a složení : Karate 2,5 EC je emulgovatelný koncentrát žlutohnědé barvy, obsahující

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 9.4.2014 L 106/7 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Další

Více

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ročník XLI 17. august 2009 Čiastka 17

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ročník XLI 17. august 2009 Čiastka 17 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XLI 17. august 2009 Čiastka 17 O b s a h: 51. Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.j.

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 www.ukzuz.cz XIX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY při příležitosti 20. výročí založení České společnosti rostlinolékařské na téma Realizace integrované

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Integrovaná produkce révy vinné Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEKO - hlavní změny EZ

Více

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Datum: , revidováno , , ,

Datum: , revidováno , , , ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce

Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce Roman Pavela Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně e-mail: pavela@vurv.cz Současný

Více

Přípravek na ochranu rostlin CUPROCAFFARO. Postřikový fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým chorobám rostlin.

Přípravek na ochranu rostlin CUPROCAFFARO. Postřikový fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým chorobám rostlin. Přípravek na ochranu rostlin CUPROCAFFARO Postřikový fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým chorobám rostlin. Účinná látka: oxichlorid mědi ; 869,6 g/kg (obsah kovové mědi

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin 8.1. DECIS FLOW 2,5 Přípravek na ochranu rostlin Insekticidní přípravek, tekutý dispergovatelný koncentrát na vodní bázi k hubení živočišných škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách, ovocných

Více

Prostředky biologické ochrany rostlin

Prostředky biologické ochrany rostlin Prostředky biologické ochrany rostlin 2017 Ing. Radim Šmídek www.biocont-profi.cz www.biocont-profi.cz BIOCONT v zelenině a kukuřici sezóna 2016 BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, Modřice

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE Agritox 50 SL Alfametrin ME účinnou látku MCPA, v podzimním období. 4 m vzhledem SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10

Více

CHAMPION. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

CHAMPION. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CHAMPION 50 WP Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk

Více

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (kód: H)

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (kód: H) Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (kód: 41-069-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Mechanizátor pro pěstební

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Active Active Bělásci Třásněnky Představení produktu je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid proti široké škále žravého a

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro okopaniny (kód: 41-096-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 07-11-2016 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CHAMPION 50 WG Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin. Šumvald

Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin. Šumvald Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin Šumvald 26.4.2012 Kontakt: Ing. Ladislav Prečan Státní rostlinolékařská správa pracoviště Olomouc Šlechtitelů 23, 779 00 Olomouc

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

Informace o výsledcích postregistrační kontroly zemědělských subjektů v České republice v roce 2010 a 2011 a nové informace o změnách v legislativě.

Informace o výsledcích postregistrační kontroly zemědělských subjektů v České republice v roce 2010 a 2011 a nové informace o změnách v legislativě. Informace o výsledcích postregistrační kontroly zemědělských subjektů v České republice v roce 2010 a 2011 a nové informace o změnách v legislativě. Seminář: Integrovaná ochrana rostlin a povinnosti zemědělců

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Tereza Zichová 1,2, Jitka Stará 1, Vladan Falta 1, František Kocourek 1, Pavel Ryšánek 2, Jiban Kumar Kundu 1 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby,

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Strana 1 / 13. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. ledna 2012. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Změna: 326/2012 Sb.

Strana 1 / 13. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. ledna 2012. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Změna: 326/2012 Sb. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 326/2012 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem

Více

OKRASNÉ ROSTLINY - NESPECIALIZOVANÉ ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI

OKRASNÉ ROSTLINY - NESPECIALIZOVANÉ ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI OKRASNÉ ROSTLINY - NESPECIALIZOVANÉ ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI Verze 08/A Jaroslav Rod ABIOTICKÉ ZASYCHÁNÍ LISTŮ Příčina: suchý vzduch banánovník katalpa ibišek kávovník lichořeřišnice MRÁZ bobkovišeň

Více

Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám. L122195 CZEC/2J se TECHNOLOGIÍ 5 CS Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu v obilninách, hrachu, bobu, řepce olejce, hořčici

Více

2. Škůdci okrasných rostlin ve sklenících I.

2. Škůdci okrasných rostlin ve sklenících I. 2. Škůdci okrasných rostlin ve sklenících I. Hana Šefrová Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná

Více

Hodnoticí standard. Lesní dělník ve školkařství (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lesní dělník ve školkařství (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lesní dělník ve školkařství (kód: 41-085-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní dělník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2

Více

Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové. Sněmovní tisk č.: 270/4

Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové. Sněmovní tisk č.: 270/4 Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové Sněmovní tisk č.: 270/4 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

č. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

č. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin č. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 326/2012 Sb. (k 1.11.2012) mění, celkem 17 novelizačních bodů

Více

Fundazol 50 WPregistrant: CNN

Fundazol 50 WPregistrant: CNN Fundazol 50 WPregistrant: CNN Postřikový systémový fungicid ve formě dispergovatelného prášku proti chorobám polních plodin, ovocných dřevin a okrasných rostlin. Účinná látka: benomyl 50 % tj. methyl 1-(buzylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Moderní ochrana ovoce

Moderní ochrana ovoce Moderní ochrana ovoce Obsah Živočišní škůdci Isomate Madex Lepinox Plus NeemAzal - T/S PREV-B2 TM Typhlodromus pyri Quassia amara Cocana Spruzit-Flussig SpinTor Houbové choroby Alginure POLISENIO PREV-B2

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7610/16 AGRILEG 36 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044016/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

KROUPY. muškát. begonie. lichořeřišnice. přísavník

KROUPY. muškát. begonie. lichořeřišnice. přísavník muškát KROUPY begonie lichořeřišnice přísavník ABIOTICKÉ ZASYCHÁNÍ LISTŮ Příčina: suchý vzduch, nadměrná zálivka banánovník katalpa ibišek kávovník lichořeřišnice MRÁZ bobkovišeň břečťan zimostráz rododendron

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Vaztak Active Mospilan Pack Ve dvou se to lépe táhne Mospilan 20 SP Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg Postřikový systémově působící insekticid

Více

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pícninář (kód: 41-097-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Zelinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Zelinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Zelinář (kód: 41-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

Jednotná evidence a způsob vydávání osvědčení

Jednotná evidence a způsob vydávání osvědčení ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Jednotná evidence a způsob vydávání osvědčení 3. října 2012 Jméno: Ing. Václav Jugl, Ph.D Ing. Petr Born Legislativa odborná

Více

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny,choroby, škůdci plodové zeleniny

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny,choroby, škůdci plodové zeleniny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Zahradník 41-52-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: třetí Téma:

Více

Možnosti využití botanických pesticidů a základních látek v ochraně rostlin

Možnosti využití botanických pesticidů a základních látek v ochraně rostlin Možnosti využití botanických pesticidů a základních látek v ochraně rostlin Ing. Roman Pavela, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507 161 06 Praha 6 Ruzyně E-mail: pavela@vurv.cz Botanické

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil / Telefon: Ing. Lenka Klašková / 545 110 420

Více