Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole"

Transkript

1 Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/ Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 2

3 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 3 Realizátor projektu: DENEB Int., s.r.o. Masarykovo náměstí 40/ BOSKOVICE Partneři projektu: Petrov o. s., Dětský dům Zábrdovice, Lazaretní 1, BRNO SOŠMaP, Vranovská 17, BRNO ZŠ a MŠ Merhautova, Merhautova 37, BRNO ZŠ Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 51/300, OSTRAVA ZŠ Masarykova, Masarykova 291, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská 1612, VSETÍN SŠSPaS Zábřeh, nám. 8. května 2, ZÁBŘEH ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40, ZÁBŘEH

4 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 4 PODĚKOVÁNÍ Autorský kolektiv děkuje všem kolegům ze základních škol, středních škol a mimoškolních zařízení spolupracujících v projektu, kteří přispěli svými zkušenostmi a příklady dobré praxe k vytvoření této publikace.

5 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 5 PŘEDMLUVA I. Práva dítěte jsou pedagogy, pedagogickými a výchovnými pracovníky v diskursivním proudu vzývána i zatracována. Část odborné veřejnosti namítá proti právům dítěte, že brání jejich subjektům uznávat a plnit povinnosti anebo nést autonomní odpovědnost. Předložený argument poukazuje na jednostranné vnímání či porozumění právům dítěte, a to nejen v nitru pedagogické veřejnosti, ale také u rodičů. Uznaná práva děti neuvolňují z povinností či pozitivně chápané odpovědnosti, již se mají naučit naplňovat. Děti právní či morální povinnosti vzdor platnosti jejich práv musejí ctít v sociálním prostředí školy i v obvyklých behaviorálních situacích. Základní funkcí práv dítěte není kontrolovat povinnosti a jejich náležité plnění ze strany organizované společnosti, státu či dospělých (učitelů či výchovných pracovníků). Naopak prvořadou funkcí takových bytostných práv je uspokojovat nejlepší zájmy, případně sociální potřeby dětí. Formálně právní uznání práv dítěte zajišťuje ve světovém měřítku Úmluva o právech dítěte, která vstoupila v platnost před dvaceti třemi roky. Nyní zavazuje 193 smluvní státy. Daná smlouva prohlašuje práva dítěte, poskytuje jim povahu soubornosti s integrujícími účinky, vnitřní soudržnost i vzájemnou podmíněnost. Smlouvu doplňují tři protokoly, přičemž prvé dva jsou povahy substantivní, a tak rozšiřují hmotně právní rozsah souboru práv dítěte. Kdežto třetí, má zatím velmi daleko k platnosti, je procesního charakteru. V systémovém rámci je Úmluva formálním pramenem mezinárodního práva, tam normativně žije a formálně existuje. Avšak jejím cílem je vyvolat právní účinky uvnitř smluvních států, uprostřed zorganizovaných společenských vztahů, a tak učinit práva dítěte společenskou, institucionální a individuální praxí v její banální každodennosti. Vnitrostátní právo řady států umožňuje formální inkorporaci Úmluvy, jejímž právním následkem je možnost přímo používat smluvní ustanovení povinnými subjekty. Podle ústavních norem se stává Úmluva součástí vnitrostátní

6 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 6 práva. V případě České republiky je smluvní instrument součástí ústavního pořádku: normového souboru vyznačeného nejvyšší právní silou. Úmluva učinila z dítěte subjekt práv, podstatně změnila jeho formálně právní status, ale především jeho společenské postavení. Poskytla každému dítěti nárok na sociální, a tím právní aktivitu, třebaže její normová funkce ve věci péče, pomoci a ochrany dítěte nemůže být přehlížena. Podle Úmluvy musí být dítě ve školním i jiném společenském prostředí respektovaným sociálním aktérem. II. John Stuart Mill tvrdí v utilitaristickém zaujetí, a to nikoliv v lexikálním smyslu, že právo jednotlivce je platným nárokem vůči společnosti. Společnost má chránit jeho subjektivní právo buď formou donucení nebo prostřednictvím vzdělání (When we call anything a person's right, we mean that he has a valid claim on society to protect him in the possession of it, either by the force of law, or by that of education and opinion ). Donucení je znakem vnější povahy právního systému, ale i jeho funkcí: donucení se uplatní, jakmile je norma upravující právo člověka porušena. V tomto smyslu jde o funkci konsekutivní a nikoli přesvědčovací; je to nutný a spravedlivý následek protiprávního chování. Stuart Mill na druhém místě odkazuje na cíl i vnější funkci vzdělání ve vztahu k ochraně subjektivních práv člověka. Obdobnou záměrnou úvahou se řídí strany Úmluvy o právech dítěte. Podle čl. 29 odst. 1 písm. b) jedním z cílů vzdělávání je posilovat úctu k lidským právům a k základním svobodám. Práva dítěte jsou, jak všeobecně známo, přítomna mezi cíli edukačního procesu. Avšak funkce vzdělání je ve vztahu k právům člověka jiná než represivní funkce donucení. Vzdělání v oblasti práv umožňuje dítěti rozvíjet dobré sociální vztahy v různém sociálním prostředí: rodině, škole či neformální skupině přátel, a to za předpokladu, že jim dobře porozumí. Dokonce umožňuje dítěti postavit se proti institucionálnímu bezpráví. Rovněž umožňuje dítěti jeho sebepoznání a vyhranění vlastní lidské totožnosti. III.

7 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 7 Rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní nebo střední vzdělávání jsou v českém školním prostředí vysloveně orientační a obsahově ploché vůči společenskovědním otázkám lidských práv či práv dítěte. Vertikální vztahy mezi jednotlivcem a společností i horizontální mezilidské vztahy jsou prvotně upraveny mezinárodními a ústavními normami, jež upravují práva člověka či dítěte. Odtud musí vzdělávání začínat, přestože znalost norem není samospasitelná. Spíše je nutné klást důraz na behaviorální ztotožnění, na pochopení toho, proč jsou dobré ve společenském i individuálním smyslu. Vzdělávací programy pouze označují objekt učiva a jeho očekávané kognitivní výsledky. Programy přisuzují problematice lidských práv či práv dítěte téměř zanedbatelný význam. Ačkoli Česká republika záhy po svém zřízení nabyla postavení strany Úmluvy o právech dítěte, nedokázaly za dlouhý čas její příslušné orgány a školy různých stupňů účinně naplnit cíl vzdělávání uložený do čl. 29 odst. 1 písm. b). Problematika práv dítěte je slabou složkou učiva v mateřských, základních nebo středních školách, jak konečně vzdělávací programy doslovně přiznávají. Předkládaná publikace pro vzdělání v oblasti práv dítěte by se mohla stát jedním z prostředků částečné nápravy škol, a to v duchu Komenského Všenápravy (Panorthosie). Publikace odpovídá na otázky proč a jak učit práva dítěte. Publikace je napsána pedagogy pro pedagogy a má vlastnost, která smluvnímu i programovému podchycení práv dítěte v ontologickém smyslu obvykle chybí: konkrétnost. V tom tkví jejich věcná niternost a odborná identita. Proto by mohla být nejen pedagogickou veřejností přijata, ale taktéž, snad i průběžně, používána. To je přání tvůrců nad jiná. Brno, podzim 2012 Dalibor Jílek

8 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 8 Obsah Předmluva (Dalibor Jílek) 5 Úvod Proč vyučovat ve školách o právech dítěte a lidských právech Cíle vzdělávání Spolupráce s rodinou dítěte jako nástroj ochrany jeho práv Právo dítěte vyjadřovat své názory a být slyšeno Výklad ustanovení článku 12 Úmluvy o právech dítěte Aplikace v kontextu vzdělávání Vnitrostátní implementace článku 12 Úmluvy v kontextu vzdělávání Problémy aplikace v praxi Doporučení k posílení systémů participace Participace dětí na rozhodování o jejich výuce Školní parlament Důvody, proč založit školní parlament Jak vypadá a pracuje školní parlament, aby byl efektivní Průběh vzniku školního parlamentu Smysl šk. parlamentu při tvorbě školních pravidel školního řádu Rozvoj dobrého klimatu třídních kolektivů Nástroje cíleného budování dobrého klimatu třídy Práva dítěte jako součást průřezových témat v osobnostně soc. výchově Výchova k lidským právům Průřezová témata Vzdělávací oblasti a obory Vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním Doporučení pro práci se žáky se sociálním znevýhodněním 56

9 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 9 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 58 Závěr 59 Doporučená literatura 60 Použitá literatura 61 Přílohy 63 Příloha č. 1 Rizika trestů a co místo nich 63 Příloha č. 2 Žákovský senát dítě má právo na svobodu projevu 73

10 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 10 Úvod Cílem předkládané publikace, která navazuje na Modul vzdělávání o právech dítěte pro děti a žáky ZŠ, je pomoci vyučujícím efektivněji vést a vychovávat děti k lidským právům a právům dítěte prostřednictvím vlastního kvalitního porozumění této problematice a osvojením vyzkoušených a účinných technik, jak tato témata vyučovat. Podrobnější praktické přílohy najdete pak v modulu pro Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na ZŠ. Jádrem publikace je práce s klimatem třídy, zapojování dětí do rozhodovacích procesů, posilování jejich komunikačních dovedností, schopnosti spolupracovat v kolektivu a výchova k demokratickým principům. Pojetí práce směřuje k přirozenému předávání konceptu lidských práv jako nedělitelných, vzájemně propojených práv směřujících k ochraně jednotlivce a k tomu, aby mohl plně realizovat svůj životní potenciál. Zároveň se zde ale lidská práva představují také jako uvědomění si role a zodpovědnosti každého člověka za dění kolem sebe a za to, aby svůj potenciál využíval k ochraně práv druhých. Práva jedněch totiž nejen začínají tam, kde práva druhých končí, ale především porušování práv druhých vždy znamená i ohrožení našich vlastních práv, ať už přímo nebo nepřímo snížením respektu k lidským právům jako takovým v celé skupině či komunitě. Autoři kladli maximální důraz na význam prožitku v kontrastu s pouhým slyšením informací, na motivování prostřednictvím vnímání rozdílu, jaký může každý jednotlivec znamenat pro fungování svého nejbližšího okolí a na budování schopností dětí a jejich sebedůvěry, aby byly připravené a ochotné se do dění kolem sebe zapojovat. Mnohé z těchto postojů dodnes chybějí i mezi dospělými. Nadějí autorů je, že tato publikace přispěje k tomu, aby dospělí zítřka svou zodpovědnost za svou dobu nesli možná připraveněji než my sami dnes. Autoři děkují za umožnění vzniku tohoto materiálu především do projektu zapojeným učitelům a odborníkům pracujícím s dětmi, bez nichž by vytvoření modulu nebylo možné. Dík patří také dětem, zejména těm, které už pracují ve školních parlamentech a které ukazují, že úsilí dospělých vynaložené na to, aby bylo jejich hlas slyšet, se vždy mnohonásobně vrátí.

11 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole Proč vyučovat ve školách o právech dítěte a lidských právech Odpovědí je tolik, kolik je tazatelů. Pro všechny učitele a zejména pro učitele žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí přináší výuka o právech dítěte příležitost, jak vést kvalitnější komunikaci se svými žáky, zlepšovat mezilidské fungování školního kolektivu, vychovávat žáky k aktivnímu přístupu k životu a k zodpovědnosti a tím také žáky přivést k dosažení lepších školních výsledků. Pro ředitele a vedení škol je kvalitní výuka o právech dítěte a výchova k lidským právům možností, jak zvýšit šance absolventů na úspěšné zapojení se do společnosti. Zároveň se tím zvýší prestiž jejich zařízení. Pro žáky je důležité znát svá práva, rozumět jim a vědět, jak je chránit a realizovat. To znamená také cítit svou moc nad děním ve svém životě a svůj vliv na to, co se děje kolem nich, ve škole, doma i jinde. Práva dítěte jsou lidskými právy, která vycházejí z důstojnosti každé lidské bytosti. Práva dítěte nelze oddělit od širší problematiky lidských práv. Používání pojmu práva dítěte má vyzdvihnout potřebu zajištění plné realizace lidských práv specifické skupiny osob - osob do 18 let věku. Výukou práv dítěte vždy zároveň vyučujeme širší lidskoprávní principy. Například výukou tématu ochrana dětí před násilím zároveň vyučujeme obecný princip nepřípustnosti násilí. Výukou tématu odstraňování diskriminace dětí zároveň vyučujeme obecný lidskoprávní princip spolužití. Přitom všechny uvedené vazby fungují obousměrně, kdykoliv vyučujeme o obecných lidskoprávních principech, měli bychom dětem představit také aplikaci těchto principů ve vztahu k nim a jejich právům. Zároveň výukou těchto témat dětem osvětlujeme základní právní principy a principy právního státu. Děti se tak učí vnímat fungování společnosti a jednotlivce na základě pravidel norem stanovujících práva, povinnosti, sankce a upravujících prostředky ochrany práv a struktury pro jejich zajištění. Škola je místem, kde děti tráví nejvíce svého času hned po prostředí svého domova. Prostředím, kde se děti vedle vzdělávání učí žít v kolektivu a ve společnosti, komunikovat a řešit konflikty, hájit své zájmy, vycházet se svými vrstevníky a s autoritami. Vnímáním reakce systému na své jednání se děti učí odhadovat jeho důsledky a korigovat svá očekávání a jednání

12 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 12 tak, aby dosahovaly vytyčených cílů. Pozorováním hodnot svých učitelů se děti také učí stanovovat si své vlastní cíle a hodnoty. Lidská práva by měla být ve školách přítomná jednak jako obecný přístup k jednání s dětmi, jednak jako téma v různých předmětech výuky. Lidská práva a práva dítěte nelze pouze vyučovat, je třeba k nim vychovávat, protože se nejedná pouze o souhrn znalostí, ale také o budování mezilidských vztahů a postojů a získávání komunikačních dovedností. To, jakým způsobem se děti učí jednat, je mnohdy důležitější než to, čemu se učí v jednotlivých předmětech. Děti se učí jednat tím, že sledují, jak učitelé a škola jednají s nimi. Učitelé, kteří sami aktivně potírají diskriminační postoje, udržují disciplínu na základě pozitivních, respektujících a nenásilných metod a důsledně odmítají jakékoliv postoje schvalující či rozšiřující násilí, vedou i děti k respektování práv druhých a k řešení konfliktů bez násilí, a tak děti vychovávají k respektu k lidským právům. Cílem výuky práv dítěte je zajistit, aby děti znaly lidskoprávní principy a jejich promítnutí do svých práv v konkrétním každodenním životě. Práva dítěte mají dětem zajistit plný rozvoj jejich schopností, bezpečnost a ochranu před diskriminací a násilím a jejich věku a zralosti přiměřený vliv na rozhodování o jejich životě. V dětech výukou lidskoprávních témat rozvíjíme citlivost k porušování lidských práv a učíme je, jak v situaci, kdy jsou jejich lidská práva porušována nebo kdy jsou svědky porušování lidských práv jiných osob, reagovat. Děti, které znají svá práva, poznají situaci, kdy jsou jejich práva porušována, a vědí, jakými prostředky si o ně říct, jsou samy nejlepším nástrojem ochrany práv dítěte. Znalost práv dítěte a prostředků jejich ochrany, včetně konkrétních postupů, tedy i na koho a jak se obrátit v případě problému, dětem zajišťuje vyšší míru bezpečí před násilím ve sféře prevence i při řešení případů násilí. Významné je také zvýšení důvěry dětí v systém ochrany, na který by se měly obrátit v případě ohrožení. Přitom se snižuje i riziko, že konkrétní dítě bude samo šikanovat nebo tolerovat šikanu. Děti si díky této výuce také více uvědomují potřebu ochrany svého soukromí a možná rizika, například při komunikaci na internetu.

13 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 13 Nedílnou součástí výuky o právech dítěte je pro děti uvědomění si zranitelnosti jednotlivce a napětí, ke kterému nevyhnutelně dochází ve vztahu společnosti a jednotlivce, střetů mezi jednotlivými právy a mezi právy různých osob. Učí se vnímat odlišnosti mezi lidmi jako prvek obohacující společnost, nikoliv jako důvod ke strachu či diskriminaci. Zároveň se děti učí vnímat problematiku lidských práv jako společenský a historický proces, v jehož kontextu pak mohou posuzovat realitu naší společnosti. Výuka lidských práv se nutně musí dotknout i širšího kontextu porušování lidských práv v historii nebo ve světě, čímž dětem poskytne rámec pro vnímání historie, politického dění i kultury, tradic, náboženství a dalších oblastí založených na ochraně práv jednotlivce, na respektování odlišností, na toleranci, ochraně práv menšin a na demokratických principech. Všechny momenty výuky o prostředcích ochrany práv dítěte spolu s tématem participace dětí zároveň žáky učí uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost za dění kolem sebe, ve třídě a ve společnosti a významu jejich aktivní participace na něm. Děti, které jsou zvyklé si utvářet svůj názor, jednat o něm, hodnotit kriticky situaci a vidět dopady svého úsilí na životě své třídy a školy, jsou samy motivované a připravené nést zodpovědnost za své jednání. Díky ochotě přispívat k utváření situace kolem sebe si tak děti budují lepší komunikační dovednosti a také zdravé sebevědomí. Obojí vede k nižšímu výskytu výchovných problémů a k lepší spolupráci mezi vrstevníky i mezi žáky a vyučujícími. Celou popsanou mozaiku dovedností spojenou s výchovou k lidským právům budou děti, později i jako dospělí, potřebovat ve svém životě, aby se úspěšně potýkali s problémy světa a vytvářeli společnost lépe chránící práva všech svých členů. Proto úsilí i práce navíc od nás dospělých za to stojí a její význam dalece přesahuje hranice školy.

14 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole Cíle vzdělávání (článek 29 Úmluvy o právech dítěte) Článek 29 Úmluvy OSN o právech dítěte se zabývá cíli vzdělávání a výchovy, vyjmenovává je jako: rozvoj osobnosti dítěte, jeho talentu, duševních a fyzických schopností do jejich plného potenciálu budování respektu k lidským právům a základním svobodám a principům podle Charty OSN budování respektu k rodičům, k vlastní kulturní identitě, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám země a k ostatním civilizacím příprava k zodpovědnému životu ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, tolerance, rovnosti pohlaví a přátelství mezi národy, etnickými, národnostními či náboženskými skupinami a původními obyvateli budování respektu k přírodnímu prostředí V tomto právně závazném mezinárodním textu spočívá substantivní stránka práva na vzdělání. Navazuje na samotný přístup ke vzdělání a zasazuje práva dítěte do širšího kontextu života společnosti. Týká se jak samotného obsahu osnov, tak způsobu výuky, pedagogických metod a atmosféry ve škole i kdekoliv jinde, kde se děti vzdělávají, tedy i při mimoškolních činnostech a doma. Zakládá vzdělávání zaměřené na jednotlivé dítě, jeho potřeby a potenciál, úzce souvisí s principem nejlepšího zájmu dítěte i ostatními principy a právy v Úmluvě. Vzdělávací systém by měl umožňovat při výuce reagovat na individuální potřeby žáků při výuce. Efektivně a srozumitelně reflektovat sociální, kulturní i ekonomickou realitu, ze které děti přicházejí, a vybavovat je pro jejich život škálou dovedností jako jsou kritické myšlení, umění řešit spory

15 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 15 nenásilně, schopnost rozhodovat se, navazovat pozitivní vztahy, vést zdravý životní styl, dokázat nést svou zodpovědnost a uplatňovat kreativitu atd. Tento článek představuje v praxi východisko vzdělávání o lidských právech v širokém slova smyslu, zahrnuje výuku vedoucí k nenásilí, k respektování odlišností a odstraňování diskriminace a rasismu, i programy na ochranu životního prostředí. Stojí na porozumění nedělitelného charakteru lidských práv a jejich praktického významu pro každodenní život. Vyzdvihuje potřebu vzdělávání, které není jen úzce chápaným nástrojem k dosažení lepšího postavení budoucího pracovníka v konkurenci na trhu práce, ale je procesem harmonického rozvoje osobnosti pevně zakotvené v lidskoprávních hodnotách. Může sloužit jako zdroj inspirace pro pedagogy i rodiče o hodnotách, které chtějí předávat dětem při jejich vzdělávání. Pro pedagogické pracovníky představuje užitečné východisko, jako seznam okruhů, které by měly školní vzdělávání a výchova pokrývat, i jako připomenutí potřeby dostatečného praktického a na jednotlivé dítě zaměřeného charakteru výuky. Obr. 2 Vzdělávání žáků v právech dítěte, ZŠ a MŠ Merhautova, Brno

16 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole Spolupráce s rodinou dítěte jako nástroj ochrany jeho práv Úmluva OSN o právech dítěte zdůrazňuje právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí, význam rodiny a podpory rodičů i dalších osob pečujících o děti. Rodiče i širší rodina dítěte nebo jiné o dítě pečující osoby hrají zásadní roli při ochraně a naplňování jeho práv, jsou jeho prvním kruhem bezpečí. Dobrý vztah pedagogických pracovníků s těmito osobami umožňuje lepší komunikaci, podporu dobré docházky, lepší podporu dětí při učení a přípravě do školy, přispět může také k posilování rodičovských kompetencí a ke zlepšování porozumění rodičů a jiných pečujících osob právům dítěte. Zároveň však nefunkční rodina může vést k ohrožení dítěte a porušování jeho práv. Včasná komunikace s rodiči nebo o dítě pečujícími osobami, doporučení konzultace či krizové intervence mohou zachránit někdy i dětský život. Pedagogové i vedení školy by proto měli soustavně aktivně vyhledávat způsoby, jak rodiče i další osoby o děti pečující zapojit do svého úsilí. K zamyšlení se nad tímto úkolem mohou vedení škol a pedagogickým pracovníkům pomoci níže uvedené okruhy otázek: Jakými způsoby navazujete pozitivní vztah s rodiči dětí, jak s nimi komunikujete a jak jim dáváte najevo zájem o spolupráci s nimi? Informujete je o svých snahách vést žáky ke znalostem a respektu k lidským právům a o svých snahách prosazovat ve škole kulturu nenásilí, konstruktivní diskuse, respektování názoru druhého i respektování odlišností? Prostřednictvím předávání těchto informací můžete rodiče zároveň podpořit v jejich vlastním rozvíjení rodičovských kompetencí a také s rodiči hovořit o právech dítěte. Při jakých příležitostech se s rodiči setkáváte a hovoříte s nimi? Nabízejí se ve škole, nebo mohli byste vytvořit příležitosti, jak navazovat s rodiči žáků lepší vztah? Někdy stačí koutek pro individuální posezení s rodičem nad kávou. Získat důvěru rodičů může škola

17 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 17 také systematickým navazováním kontaktů s organizacemi poskytujícími jim podporu mohou to být občanské poradny, instituce dalšího vzdělávání dospělých, organizace zabývající se prevencí kriminality nebo oblastí drog, domácího násilí apod. Škola může dobře fungovat jako zdroj informací o možnostech těchto organizací a předáváním jejich kontaktů. Tato práce nesmí být vnímána jako práce navíc, naopak zprostředkováváním takových kontaktů škola minimalizuje problémy dětí, které se přenášejí do vyučování a atmosféry školy. Informujete je o pozitivních výsledcích dětí i vaší školy například o zlepšení prospěchu, o úspěšných absolventech, o participačních procesech, doplňkových aktivitách nebo novém vybavení, které dětem nabízíte? Využíváte rodičů se zajímavými profesemi k tomu, aby svou práci a profesi představili dětem? Poznáte dítě, které je obětí násilí, nemá dostatek jídla nebo je jinak ohroženo? Jaké sledujete signály? Víte, jak byste měli zareagovat v takové situaci? Máte zkušenosti s pomocí rodině nebo dítěti ze strany psychologa, orgánu sociálně právní ochrany dítěte, občanské poradny nebo jiné podpůrné instituce či nevládní organizace?

18 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 18 Obr. 3 Projektový den Den Země, ZŠ a MŠ Merhautova, Brno

19 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole Právo dítěte vyjadřovat své názory a být slyšeno (článek 12 Úmluvy o právech dítěte) Článek 12 Úmluvy OSN o právech dítěte (dále jen Úmluva) - právo dítěte vyjadřovat své názory a být slyšeno ve všech záležitostech dotýkajících se ho, které bývá stručně označováno jako právo na participaci, představuje jeden z nejvýznamnějších přínosů Úmluvy a v kontextu lidskoprávních úmluv je unikátní. Reflektuje totiž specifické postavení dítěte jako aktivního subjektu práv, který ale není plně autonomní, a jeho právo na participaci v rozhodovacích procesech týkajících se ho, proto zasluhuje zvláštní pozornost. Jedná se o jeden ze čtyř základních principů Úmluvy (vedle nediskriminace, práva na život a rozvoj a nejlepšího zájmu dítěte), který je třeba respektovat a naplňovat i při interpretaci a implementaci všech ostatních Úmluvou zakotvených práv. Jeho realizace v praxi vyžaduje odbourávání tradičních autoritativních vzorců chování osob i společenských struktur a vede ke zkvalitňování rozhodovacích procesů a k lepšímu zapojování dětí do společenských procesů. Při výkladu tohoto článku je třeba brát ohled na vyvíjející se kapacity dítěte a jim odpovídající rostoucí míru participace dítěte na rozhodování. Významnou roli přitom hrají rodiče a osoby pečující o dítě. Tato se postupně z role vedoucí mění na roli poradní. Způsob, jakým rodina vede děti ke vzájemnému respektu, komunikaci o názorech svých členů a řešení odlišných názorů i zvládání konfliktních situací, se pak promítá v jednání a očekávání dětí v dalších kontextech. Škola by měla na tomto základě stavět, či ho možná někdy i do jisté míry nahrazovat Výklad ustanovení článku 12 Úmluvy o právech dítěte Článek 12 1) Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej

20 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 20 dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 2) Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo slyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce, anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s pravidly vnitrostátního zákonodárství. Pro naše účely se budeme detailněji zabývat jednotlivými prvky odstavce jedna: Hodnocení schopnosti formulovat svůj vlastní názor Má vést k aktivnímu zjišťování, zda dítě dokáže mít svůj vlastní názor. Nemělo by se nikdy jednat o prosté odmítnutí uvažovat o schopnostech dítěte, např. na základě věku. Dítě má od raného dětství názor na záležitosti týkající se ho, přičemž není ani třeba, aby bylo schopno hodnotit vyčerpávajícím způsobem všechny související aspekty hodnocené otázky. Stačí, aby mělo dostatečné porozumění na vytvoření názoru. U malých dětí je v této souvislosti třeba zdůraznit roli neverbální komunikace, kreslení obrázků, řeč těla. (Norský zákon o školkách stanoví povinnost vést již tyto děti k tomu, aby si vytvářely vlastní názor a podporovat je v tom, aby ho také vyjadřovaly.) I u větších dětí je třeba brát v potaz jejich kulturní prostředí a způsob, jakým se v něm dítě vyjadřuje. Právo svobodně tento názor vyjadřovat To znamená bez nátlaku nebo manipulace, v atmosféře bezpečí. Bez diskriminace, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat např. dětem se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným a odbourávání genderových či jiných stereotypů nebo předsudků. Dítě se může samo rozhodnout, zda svůj názor vyjádří, nebo ne, jedná se o jeho právo, nikoliv povinnost. Aby si dítě mohlo utvořit svůj názor, potřebuje dostatečné informace o věci podané včas a

21 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole 21 srozumitelným způsobem respektujícím rozvíjející se schopnosti dítěte. Aby se dítě mohlo rozhodnout, zda se vyjádří, musí také vždy vědět, za jakých podmínek tak může učinit a jaký to bude mít dopad. Ve všech záležitostech týkajících se ho Tuto klauzuli je třeba vykládat široce (to vyplývá i z přípravných prací na textu Úmluvy) - od záležitostí každodenního života až po širší společenská témata (jak ukazuje např. fungování dětských parlamentů). Praxe některých britských škol ukazuje, že děti mohou být zapojeny do rozhodovacích procesů o vytváření nových sportovních či rekreačních zařízení, o fungování školních jídelen, do procesu výběru nových pracovníků, do výběru školních uniforem, do stanovení celoškolních vzdělávacích cílů, do řešení bullyingu (šikany) a výchovných problémů, do hodnocení škol při inspekcích apod. Jeho názoru musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a zralosti V kontrastu s prostým nasloucháním je třeba názor dítěte skutečně zvážit a také dítě informovat, jaký vliv měl jeho názor na konečné rozhodnutí. Aspekt věku a zralosti je třeba vždy hodnotit společně, úzce souvisejí s hodnocením schopnosti formulovat svůj vlastní názor, přičemž se hodnotí rozumnost a nezávislost názoru. Čím významnější je řešená otázka, tím důležitější je správné zhodnocení míry pozornosti a vlivu na konečné rozhodnutí. V souladu s rozvíjejícími se schopnostmi dítěte tak ono přebírá postupně vliv a zodpovědnost za svůj život. Na dítě však nikdy nesmí být přenášena zodpovědnost, kterou není připraveno nést (to zdůrazňuje i výše uvedený norský zákon o školkách).

22 Práva dítěte pro pedagogy na základní škole Aplikace v kontextu vzdělávání Vzdělávací instituce tvoří důležitou část života dětí, po kolektivu rodiny jsou dalším stupněm zapojení dítěte do společnosti v rámci třídy a školy. Procesy participace a reprezentace dětí jsou důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zkušenosti dětí s fungujícím systémem participace a se systémem reprezentace (viz níže) jsou přínosem pro jejich další rozvoj a působení ve společnosti. Děti se učí vyjadřovat své názory a svá přání, komunikovat s učiteli i mezi sebou, sledovat důsledky svých rozhodnutí, vyrovnávat se i s odmítnutím a korigovat nerealistická očekávání. V souladu s uznaným výkladem článku 12 Úmluvy o právech dítěte bychom neměli nikdy ideu zastoupení automaticky odmítat vzhledem k nějakému obecnému parametru skupiny, ale vždy zvážit konkrétní situaci v té které třídě či skupině dětí. Reprezentace nijak neodporuje principu rovnosti, má vést k lepší komunikaci a podpořit u dětí vědomí spoluzodpovědnosti a sounáležitosti s kolektivem třídy a školy. S ohledem na podporu vnímání role reprezentanta jako služby je vhodné například zakotvit povinnou rotaci ve funkci, např. po roce. Implementace práva na participaci by měla zároveň zohledňovat potřeby individuální i kolektivní - je třeba zabývat se možností každého žáka vyjadřovat se k rozhodovacím procesům a zároveň participací žáků jako skupiny třídy, nějaké její části, ročníku či žáků určitého předmětu apod. na pro ně relevantních rozhodovacích procesech. V tomto kontextu jsou významné žákovské organizace, třídní a školní samospráva. Zapojení samosprávných orgánů do rozhodování nemusí nutně končit na úrovni školy, např. norská organizace pro práva žáků se pravidelně schází s politickým vedením ministerstva školství k diskusi o koncepčních otázkách. I v České republice se již v některých městech scházejí zástupci školních parlamentů ze všech tamějších škol k diskusi o obecnějších otázkách života v jejich městě. Procesy zajišťující účast žáků na rozhodovacích procesech musí být: 1) transparentní účast žáků by měla probíhat způsobem předem všem známým a výběr jejich reprezentantů by měl probíhat demokratickým způsobem,

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a výchovné pracovníky ve volnočasových aktivitách

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a výchovné pracovníky ve volnočasových aktivitách Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a výchovné pracovníky ve volnočasových aktivitách Obr. 1 Tento projekt

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na střední škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na střední škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více