ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ"

Transkript

1 ZHODNOCENÍ VLIVU ENERGETICKÝCH PŘÍNOSŮ NA SNÍŽENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ Z REALIZACÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH ČEA V ROCE 1997 Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, Praha 2 Vypracoval: Nadace Projekt Sever Tato publikace je určena pro poradenskou činnost a byla zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

2 OBSAH ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1. VSTUPNÍ PARAMETRY PROJEKTU 3 2. K VÝZNAMU ČINNOSTI ČEA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ 4 3. DATABÁZE PROJEKTŮ V PROSTŘEDÍ GIS Úvod Postup zpracování 6 4. SROVNÁNÍ PROJEKTŮ S IMISNÍ ZÁTĚŽÍ OVZDUŠÍ Úvod Postup zpracování 7 5. ODHAD ENVIRONMENTÁLNÍCH PŘÍNOSŮ Úvod Úprava metodiky Podkladové informace a souhrn výsledků 9 6. TABULKOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY 11 2

3 1. VSTUPNÍ PARAMETRY PROJEKTU 1.1. CÍL PROJEKTU Rozšířit a zkvalitnit existující podklady České energetické agentury v oblasti životního prostředí o environmentální přínosy z realizace projektů v roce OBSAHOVÁ NÁPLŇ PROJEKTU VYTVOŘENÍ DATABÁZE PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH ČEA V PROSTŘEDÍ GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (GIS): identifikace a lokalizace projektů, včetně digitalizace integrace dat do prostředí GIS - formát ARC/INFO SROVNÁNÍ GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH ČEA S IMISNÍ ZÁTĚŽÍ OVZDUŠÍ: proložení vrstvy projektů vrstvami izolinií průměrných ročních koncentrací polétavého prachu a oxidu siřičitého sumarizace základních údajů o projektech pro území s různým stupněm imisní zátěže ZHODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PŘÍNOSŮ Z REALIZACE PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH ČEA: odhad snížení emisí základních znečišťujících látek pro jednotlivé projekty VÝSTUPY Závěrečná zpráva Data pro prezentaci v prostředí ARC/VIEW 3

4 2. K VÝZNAMU ČINNOSTI ČEA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ Historicky byla hlavním problémem ČR ve vztahu k čistotě ovzduší především vysoká zátěž přizemní vrstvy atmosféry znečišťujícími látkami, především tuhými látkami a oxidem siřičitým, pocházejícími ze spalování hnědého uhlí (fosilních paliv obecně). Přestože v období od roku 1989 došlo k podstatnému poklesu objemu vypouštěného znečištění (emisí) tento pokles není vždy doprovázen odpovídajícím poklesem koncentrací těchto látek v přízemní vrstvě atmosféry. Důvodem je skutečnost, že pokles emisí nastal především u velkých a středních zdrojů (které by měly do konce roku 1998 splňovat přísnější emisní limity), jejichž relativní podíl na zátěži přízemní vrstvy atmosféry je (vzhledem k jejich emisím) malý. Tím vzrůstá význam zdrojů malých. To je možné dokumentovat na případové studii města Ústí n/l 1, viz graf. Zdroje oxidu siřičitého v okolí města UL byly rozděleny do dvou kategorií, na malé a velké. S využitím počítačového modelu byl proveden odhad příspěvku těchto dvou kategorií zdrojů k imisní zátěži území a pro obě kategorie vypočtena roční expozice obyvatel oxidem siřičitým (dále jen zátěž obyvatel). Srovnání zátěže obyvatel oxidem siřičitým a jeho emisí ze zdrojů v blízkém okolí Ústí n/l v r zátěž (obyvatelé*zim.půlrok*ug/m zátěž emise 0 všechny velké malé 0 Přestože se zdroje, označené v rámci studie jako velké podílely na celkových emisích SO 2 v rámci města 92%, jejich podíl na zátěži obyvatel ze všech modelovaných zdrojů, byl pouze 47%. Zbylé (malé) zdroje se na emisích podílely pouze 8%, jejich přínos k zátěži obyvatel byl však 53%. I s přihlédnutím ke skutečnosti, že v současné době se na znečištění ovzduší ČR vzrůstající měrou podílejí i jiné faktory než spalování hnědého uhlí (doprava mající hlavní podíl na vyšších koncentracích oxidů dusíku, úniky těkavých organických látek např. při provozu čerpacích stanic. atd.), můžeme říci, že z krátkodobého hlediska je prioritou ekologické politiky ČR snižování koncentrací tuhých látek, SO2 a oxidů dusíku 1 Studie byla zpracována v roce 1997 Informačním střediskem o ŽP magistrátu města Ústí a Nadací Projekt Sever 4

5 přízemní vrstvy atmosféry v obydlených oblastech a to především z menších zdrojů znečišťování ovzduší. Tento názor podtrhují i základní strategické dokumenty, kterými by se Česká republika měla v ochraně životního prostředí řídit. Za ty můžeme považovat: státní ekologickou politiku ČR ekologický akční program pro střední a východní Evropu Státní ekologická politika byla přijata vládou v r (v současné době se připravuje její aktualizace): Hlavní kritérium pro volbu priorit do r je snižování zdravotního rizika. Hlavní prioritou je snižování tuhých emisí, oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Posouvá důraz z velkých na menší zdroje znečišťování ovzduší Ekologický akční program pro střední a východní Evropu (přijatý konferencí ministrů ŽP v Lucernu, Švýcarsko, dubna 1993): Za základní kritérium bere poškození lidského zdraví následkem špatného prostředí. Za prioritní problém považuje znečištění ovzduší, zvláště pak tuhé emise a olovo. Doporučuje realizovat opatření přinášející jak ekologický tak i ekonomický užitek. Důležitá je i skutečnost, že v procesu připojování k EU se budou požadavky na kvalitu ovzduší zpřísňovat. Zejména u oxidu siřičitého a prachu může dojít k významnému zpřísnění norem ve srovnání se současnou českou legislativou. Návrh na novou směrnici EU, týkající se nejen těchto dvou látek, ale i oxidů dusíku a olova prochází v současné době procesem schvalování. Pokud bude tato nová směrnice přijata, změní náš pohled na splňování imisních limitů. Programy ČEA jsou zaměřeny především na malé a střední stacionární zdroje, většinou spalující fosilní paliva, a to především v urbanizovaných oblastech. Přestože není zlepšování životního prostředí hlavním, ale pouze vedlejším cílem ČEA, je její činnost směřována do oblasti mající klíčový význam pro snižování imisní zátěže urbanizovaných oblastí tuhými látkami a oxidu siřičitého a tím i zdravotního rizika. Vzhledem k výše uvedenému srovnáváme v této práci snížení emisí z realizace projektů ČEA s celkovými emisemi za malé a střední zdroje znečišťování ovzduší. 5

6 3. DATABÁZE PROJEKTŮ V PROSTŘEDÍ GIS 3.1. ÚVOD Cílem této části bylo doplnit údaje o projektech o prostorovou informaci, umožňující projekty lokalizovat v území a porovnat či zobrazit s dalšími prostorovými informacemi (v našem případě s hranicemi okresů ČR a imisní zátěží ovzduší ČR). Technickým nástrojem umožňujícím práci s prostorovou informací jsou tzv. geografické informační systémy (GIS), v našem případě jsme se rozhodli pro programové prostředí ARC/INFO a ARC/VIEW, jejichž datové formáty jsou jak v České republice tak i v zahraničí nepsaným standardem. Celkem jsme zpracovali 174 projektů, jejichž přehled je uveden v příloze. Tento počet je nižší než celkový počet 208 projektů podpořených ČEA v roce Rozdíl 34 projektů připadá celý na program V. a je způsoben nedostupností verifikovaných podkladů za tyto projekty v době zpracování POSTUP ZPRACOVÁNÍ Pro vytvoření databáze projektů jsme vyšli z podkladů o projektech podpořených ČEA v roce 1997, předaných agenturou. Lokalizaci projektů jsme provedli pomocí tzv. Územně identifikačního registru. Vzhledem k tomu, že databáze má vedle prezentace prostorového rozložení projektů sloužit k odhadu environmentálních přínosů z jejich realizace, objevuje se ještě další faktor, mající vliv na přesnost lokalizace. V případě centrálního zásobování teplem dochází k oddělení místa realizace vlastního projektu a dosaženého snížení emisí znečišťujících látek. Tento faktor jsme přirozeně nebyli schopni zohlednit. Získané souřadnice projektů jsme spojili s údaji o projektech převzatých z ČEA a převedli do tzv. tématu v programovém prostředí ARC/VIEW

7 4. SROVNÁNÍ PROJEKTŮ S IMISNÍ ZÁTĚŽÍ OVZDUŠÍ 4.1. Úvod Cílem této části projektu je poskytnout orientační představu o vztahu mezi a prostorovým rozložením projektů, podpořených agenturou a kvalitou ovzduší v České republice Postup zpracování Pro srovnání jsme použili údaje Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Praze. Vzhledem k nutnosti pokrýt území celé České republiky, jsme jako znečišťující látky, s jejichž koncentracemi budeme umístění projektů srovnávat, zvolili polétavý prach (PP) a oxid siřičitý (SO 2 ). Jsou to látky, pro které ČHMÚ zpracovává pole jejich koncentrací za celé území ČR. Tato pole jsou založena na zpracování údajů všech měřících stanic v České republice, které jsou součástí tzv. Informačního systému kvality ovzduší ČR, zastřešovaného ČHMÚ. V roce 1995 to bylo 250 stanic u polétavého prachu a 555 stanic u oxidu siřičitého. Je však třeba mít na paměti, že území České republiky není těmito stanicemi pokryto rovnoměrně. Nejvíce měřících míst je v Praze, severních Čechách a na severní Moravě; v některých okresech jižní Moravy a jižních Čech je po jednom měřícím místě a např. v okrese Hodonín se neměří vůbec. Mohou se proto vyskytovat lokality, ve kterých jsou "skutečné" hodnoty těchto látek vyšší než hodnoty vypočtené. Mělo by se to však týkat relativně malých ploch (např. obcí v údolích s vysokým podílem spalování pevných paliv). U obou znečišťujících látek jsme vyšli z pole ročních aritmetických průměrů pro rok Zákon o ochraně ovzduší definuje jejich roční imisní limity takto: Znečišťující látka Roční imisní limit - IH r Polétavý prach 60 mg/m 3 Oxid siřičitý 60 mg/m 3 Pro zjednodušení jsme si z hlediska imisní zátěže rozdělili území ČR do tří kategorií podle hodnot ročních aritmetických průměrů obou znečišťujících látek: Kategorie PP SO 2 A - území neznečištěné menší než 30 mg/m 3 menší než 30 mg/m 3 B - území mírně znečištěné mezi 30 a 60 mg/m 3 mezi 30 a 60 mg/m 3 C - území znečištěné větší než 60 mg/m 3 větší než 60 mg/m 3 Každý námi zvažovaný projekt agentury jsme pak pro obě zvažované znečišťující látky, přiřadili příslušné kategorii znečištění (viz předcházející odstavec). Vzhledem k chybě při lokalizaci projektů a nepřesnosti polí koncentrací nebylo možné projekty mechanicky 7

8 zařadit podle jejich průniku s jednotlivými kategoriemi. Proto jsme použili následující přiřazení: Projekt byl přiřazen ke kategorii C, pokud se nalézal buď uvnitř nebo ve vzdálenosti nejvýše 3km od území kategorie C. Projekt byl přiřazen ke kategorii B pokud nebyl přiřazen ke kategorii C a zároveň se nalézal buď uvnitř nebo ve vzdálenosti nejvýše 3km od území kategorie B. Projekt byl přiřazen ke kategorii A ve všech ostatních případech. Přiřazení jsme s využitím technologie geografických informačních systémů provedli posloupností následujících kroků: 1. Redukce pole ročních aritmetických průměrů koncentrací polétavého prachu a oxidu siřičitého do kategorií A, B a C. 2. Načtení projektů a výše uvedených tří kategorií (pro obě škodliviny) do prostředí ARCVIEW Vytvoření kartogramů zobrazujících prostorové rozložení projektů na pozadí redukovaného pole izolinií (pro obě škodliviny). 4. Vytvoření 3 km "nárazníkové" zóny kolem kategorií B a C (pro obě škodliviny) a přiřazení projektů k jednotlivým kategoriím. 5. Zpracování tabulky shrnující příslušnost projektů k jednotlivým kategoriím. Počet projektů v jednotlivých námi definovaných třídách imisní zátěže ovzduší je shrnut v následující tabulce: SO 2 kat. A SO 2 kat. B SO 2 kat. C PP kat. A PP kat. B PP kat. C Program Program Program Program Program Program Program Celkem Podrobný přehled příslušnosti jednotlivých projektů do příslušných kategorií podle imisní zátěže v místě jejich realizace je uveden v příloze. 8

9 5. ODHAD ENVIRONMENTÁLNÍCH PŘÍNOSŮ 5.1. Úvod Pro potřeby této práce pod environmentálními přínosy daného projektu chápeme snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší v důsledku jeho realizace. Z praktických důvodů jsme se soustředili na tři nejdůležitější látky, polétavý prach, oxid siřičitý a oxidy dusíku. Pro složitost problematiky jsme se ji rozhodli řešit formou znaleckého posudku, zpracovaného soudním znalcem v oboru čistoty ovzduší, Ing. Václavem Červenkou Úprava metodiky Na základě zkušeností jsme se rozhodli územně pouze environmentální přínosy z výroby/úspory tepla a nikoliv z elektřiny: Přínosy z elektřiny (tj. program V. - projekty KOJ a MVE) uvádíme jako územně neidentifikovatelný součet snížení ze všech těchto projektů, protože ke snížení dochází na jiných místech, než jsou lokalizovány projekty podpořené ČEA (v rámci naší metodiky v uhelných elektrárnách ČEZ). Energetické přínosy z projektů ČEA v této práci neposuzujeme, přesto je při sumarizaci environmentálních přínosů používáme. Z metodologických důvodů je rozdělujeme na: Energetické přínosy na straně spotřeby - úspora energie Jedná se o úspory v běžném chápání tohoto pojmu. Všechny energetické přínosy, s výjimkou programu V, považujeme za úspory. Energetické přínosy na straně výroby - energie vyrobená z alternativních zdrojů Jedná se o množství "šetrně" vyrobené energie ať již konverzí stávajících nebo vytvořením nových energetických zařízení.. Výše uvedené energetické přínosy vycházejí z údajů na žádostech, které jsou ověřeny energetickým auditem. Protože však v průběhu realizace některých projektů dochází ke změnám, mohou se tyto údaje v součtu lišit od bilancí ČEA Podkladové informace a souhrn výsledků Při získávání podkladových dat jsme čerpali z databáze projektů poskytnuté Ing. Dostálem z ČEA. Na základě získaných údajů jsme se pak zpracovali přínosy z realizace projektů ke zlepšení životného prostředí vyjádřený předpokládaným ročním snížením emisí polétavého prachu, oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Odhad přínosů vychází z platných emisních 9

10 faktorů, stanovených MŽP a byl zpracován formou odborného posudku. Kompletní text posudku je k dispozici na ČEA. Pro nedostatečné podkladové informace se nám nepodařilo vyhodnotit 26 projektů z celkového počtu 174. Hodnoceno tedy bylo 148 projektů - 85 %. Detailní přehled odhadu snížení emisí do ovzduší pro jednotlivé projekty je uveden v příloze. Následující tabulka shrnuje dosažené výsledky za jednotlivé programy: program počet hodnoceno energetické přínosy (GJ/rok ) snížení emisí Alt. vyr. energie úspora energie (kg) x x x x x x x celkem Technická poznámka ke kartogramům Sloupcové grafy v kartogramech, prezentujících environmentální i energetické přínosy, jsou do mapy vsazeny tak, že střed každého okresu koresponduje se středem odpovídajícího sloupce. 10

11 6. TABULKOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY 11

12 Úspora energie z realizace projektů podpořených ČEA v roce 1997 Sokolov Cheb Tachov Domažlice Karlovy Vary Plzeň - sever Plzeň Plzeň - jih Klatovy Most Chomutov Louny Rakovník Rokycany Strakonice Teplice Beroun Písek Příbram Děčín Ústí n. Labem Litoměřice Kladno Praha - západ Mělník Praha Benešov Tábor Česká Lípa Praha - východ Kolín Liberec Mladá Boleslav Nymburk Kutná Hora Pelhřimov Jičín Jablonec n. N. Semily Trutnov Hradec Králové Havlíčkův Brod Pardubice Chrudim Náchod Žďár n. Sázavou Rychnov n. Kněžnou Ústí n. Orlicí Svitavy Blansko Jeseník Šumperk Olomouc Prostějov GJ/rok GJ/rok GJ/rok Bruntál Opava Přerov Nový Jičín Ostrava úspora energie hodnota úspory energie řádově přesahuje hodnoty v ostatních okresech, proto její měřítko neodpovídá skutečnosti: Bruntál GJ/rok Karviná Frýdek - Místek Prachatice České Budějovice Jindřichův Hradec Jihlava Třebíč Brno - venkov Brno - město Vyškov Kroměříž Uherské Hradiště Zlín Vsetín Český Krumlov Znojmo Břeclav Hodonín Zdroj dat: evidence ČEA zpracovala Nadace Projekt Sever, Masarykova 43, Ústí nad Labem , tel/fax ,

13 Celkové snížení emisí z realizace projektů podpořených ČEA v roce 1997 na pozadí průměrné roční koncentrace polétavého prachu v roce 1995 Sokolov Cheb Tachov Domažlice Karlovy Vary Plzeň - sever Plzeň Plzeň - jih Klatovy Chomutov Louny Most Rakovník Rokycany Strakonice Teplice Beroun Ústí n. Labem Kladno Písek Litoměřice Praha - západ Příbram Děčín Praha Tábor Česká Lípa Mělník Praha - východ Benešov Mladá Boleslav Kolín Nymburk Kutná Hora Pelhřimov Liberec Jičín Jablonec n. N. Semily Hradec Králové Havlíčkův Brod Pardubice Chrudim Trutnov Náchod Žďár n. Sázavou Svitavy Rychnov n. Kněžnou Ústí n. Orlicí Blansko Prostějov Jeseník Šumperk Olomouc 0 Bruntál Přerov kg/rok kg/rok kg/rok Opava Nový Jičín Ostrava tuhé látky SO2 NO x hodnoty řádově přesahují hodnoty v ostatních okresech, proto jejich měřítko neodpovídá skutečnosti: Vsetín - tuhé látky kg/rok SO kg/rok Bruntál - tuhé látky kg/rok SO kg/rok Karviná Frýdek - Místek roční koncentrace imisí polétavého prachu Prachatice České Budějovice Jindřichův Hradec Jihlava Třebíč Brno - venkov Brno - město Vyškov Kroměříž Zlín Vsetín 3 < 30 ug/m ug/m 3 >= 60 ug/m 3 Český Krumlov Znojmo Břeclav Hodonín Uherské Hradiště Zdroj dat: ČHMÚ a evidence ČEA zpracovala Nadace Projekt Sever, Masarykova 43, Ústí nad Labem , tel/fax ,

14 Celkové snížení emisí polétavého prachu, SO a NO z realizace projektů podpořených ČEA v roce 1996 a x na pozadí průměrné roční koncentrace polétavého prachu v roce Sokolov Cheb Tachov Domažlice Karlovy Vary Chomutov Klatovy Louny Plzeň - sever Plzeň Plzeň - jih Most Rakovník Rokycany Teplice Beroun Příbram Děčín Ústí n. Labem Kladno Litoměřice Praha - západ Česká Lípa Mělník Praha Praha - východ Mladá Boleslav Kolín Benešov Liberec Nymburk Kutná Hora Pelhřimov Jablonec n. N. Semily Jičín Trutnov Hradec Králové Havlíčkův Brod Pardubice Chrudim Náchod Rychnov n. Kněžnou Svitavy Jeseník Ústí n. Orlicí Šumperk Bruntál Olomouc kg/rok kg/rok kg/rok Opava Nový Jičín Ostrava * hodnoty řádově přesahují hodnoty v ostatních okresech, proto jejich měřítko neodpovídá skutečnosti: Olomouc kg/rok v roce 1996 Vsetín kg/rok v roce 1997 Bruntál kg/rok v roce 1997 Karviná roční koncentrace imisí polétavého prachu 3 < 30 ug/m ug/m 3 >= 60 ug/m 3 Strakonice Písek Prachatice Český Krumlov České Budějovice Tábor Jindřichův Hradec Jihlava Třebíč Znojmo Žďár n. Sázavou Blansko Brno - venkov Břeclav Brno - město Prostějov Vyškov Hodonín Kroměříž Přerov Uherské Hradiště Zlín Vsetín Frýdek - Místek * Na rozdíl od r snížení emisí v r nezahrnuje přínosy z výroby elektrické energie vzhledem k upravené metodice. Celkové snížení emisí z výroby elektrické energie činí za rok kg/rok. Zdroj dat: ČHMÚ a evidence ČEA zpracovala Nadace Projekt Sever, Masarykova 43, Ústí nad Labem , tel/fax ,

15 Výroba energie z alternativních zdrojů z realizace projektů podpořených ČEA v roce 1997 Teplice Děčín Ústí n. Labem Liberec Jablonec n. N GJ/rok Chomutov Most Litoměřice Česká Lípa Semily GJ/rok výroba energie z alternativních zdrojů Sokolov Cheb Tachov Domažlice Karlovy Vary Plzeň Louny Plzeň - sever Plzeň - jih Klatovy Rakovník Rokycany Strakonice Beroun Kladno Písek Příbram Praha - západ Mělník Praha Praha - východ Benešov Tábor Mladá Boleslav Kolín Nymburk Kutná Hora Pelhřimov Jičín Havlíčkův Brod Hradec Králové Pardubice Trutnov Chrudim Náchod Žďár n. Sázavou Rychnov n. Kněžnou Ústí n. Orlicí Svitavy Blansko Šumperk Prostějov Jeseník Olomouc GJ/rok Bruntál Opava Nový Jičín Přerov hodnota řádově přesahuje hodnoty v ostatních okresech, proto její měřítko neodpovídá skutečnosti: Vsetín GJ/rok Ostrava Karviná Frýdek - Místek Prachatice Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec Jihlava Třebíč Znojmo Brno - město Brno - venkov Břeclav Vyškov Hodonín Kroměříž Uherské Hradiště Zlín Vsetín Zdroj dat: evidence ČEA zpracovala Nadace Projekt Sever, Masarykova 43, Ústí nad Labem , tel/fax ,

16 Enviromentální přínosy projektů podpořených ČEA v roce 1997 a jejich kategorizace podle imisní zátěže poletavým prachem a oxidem siřičitým kód Žadatel Náklady Podpora Úspora Environm. přínos [ kg/r ] Imisní pásmo PP Imisní pásmo SO2 [ GJ ] Tuhé látky SO2 NOX A B C A B C Program 1 - program státní podpory tech. opatření pro energeticky úsporné provozování bytových a rodinných, řadových i jednotlivých domů. 1 Bytové družstvo "Nosická" x x 2 Město Čáslav x x 3 Ivo Zábranský x x 4 Miloslav Holý x x 5 Město Kadaň x x 6 Město Brno-Židenice x x 7 Město Brno-Kohoutovice x x 8 Město Kadaň x x 9 Severní město x x 10 Město Třeboň x x 11 Město Světlá nad Sázavou x x 12 Obec Ludgeřovice , x x 13 Městská část Praha x x 14 Město Stráž pod Ralskem x x 15 SBD-Severní město x x 16 Město Tábor x x 17 SBD Remostav x x 18 Město Žamberk x x 19 SBD Poruba x x 20 SBD Strakonice x x 21 Město Karviná x x 22 Ing.Martin a Veronika Daškovi x x 23 Zdeněk Korous x x 24 Eva a Michal Červinkovi x x 25 Miloš a Helena Helebrantovi x x 26 Město Chomutov x x 27 Jaroslav Vyšohlíd x x 28 Čestmír Bárta , x x 29 Karel Matějka x x 30 Milan Bláha x x 31 Ing.Michal Werner x x 32 Město Příbram x x 33 SBD Remostav x x 34 Bytové družstvo Kotěrova x x 35 Družstvo Bělčická x x 36 SBD Ocelář x x 37 Město Svitavy , x x zpracovala Nadace Projekt Sever, Strana1

17 Enviromentální přínosy projektů podpořených ČEA v roce 1997 a jejich kategorizace podle imisní zátěže poletavým prachem a oxidem siřičitým kód Žadatel Náklady Podpora Úspora Environm. přínos [ kg/r ] Imisní pásmo PP Imisní pásmo SO2 [ GJ ] Tuhé látky SO2 NOX A B C A B C 38 Rudolf a Danuše Procházkovi , x x 39 SNYZE s.r.o x x 40 Město Sezemice x x 41 Manželé Hrabcových x x 42 Město Rumburk x x 43 Ing. Roman Vlk , x x 44 Otto Flanderka x x 45 Manželé Milena a Aleš Nekůžovi x x 46 Josefa Řeháčková x x 47 Manželé Ing.Jan a Eva Zborníkovi , x x 48 Město Ostrov x x 49 Správa vojenského bytového fondu x x 50 Miroslava a Jaromír Pohankovi x x 51 Jan Horák x x 52 Ing.Zdeněk Velek x x 53 Bytové družstvo Aš x x 55 Město České Budějovice - PBH x x 56 Ing.Alena Obstová x x 57 Město Český Těšín x x 58 Obec Malá Morávka x x 59 Zdeněk a Jaroslav Heligrovi x x 60 Město Kaplice , x x 61 RODOM-sdružení rodinných domků x x Program 2 - program státní podpory technických opatření pro energeticky úsporné provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství. 62 Město Horní Planá Kč x x 63 Masarykovo gymnásium Vsetín Kč x x 64 Město Horní Planá Kč x x 65 Obec Bohušovice nad Ohří Kč x x 66 Městský úřad Žďár nad Sázavou Kč , x x 67 Obec Dobrá Kč x x 68 Základní škola Františkovy Lázně Kč x x 69 Integrovaná střední škola Kč , x x 70 Město Sušice Kč x x 71 Obec Koberovy Kč , x x 72 Obec Roštín Kč x x 73 Střední průmyslová škola Kč , x x 74 Obec Luka nad Jihlavou Kč , x x 75 Město Desná Kč x x zpracovala Nadace Projekt Sever, Strana2

18 Enviromentální přínosy projektů podpořených ČEA v roce 1997 a jejich kategorizace podle imisní zátěže poletavým prachem a oxidem siřičitým kód Žadatel Náklady Podpora Úspora Environm. přínos [ kg/r ] Imisní pásmo PP Imisní pásmo SO2 [ GJ ] Tuhé látky SO2 NOX A B C A B C 76 Obec Čimelice Kč x x 77 Město Jindřichův Hradec Kč x x 78 Obecní úřad Šumice Kč , x x Program 3 - program státní podpory technických opatření pro energeticky úsporné provozování budov a jejich vybavení pro potřeby zdravotnictví. 79 Rehabilitační lázeň.sanatorium Kč x x 80 Nemocnice s poliklinikou Kč x x 81 Sanatorium Mšené lázně a.s Kč x x 82 Obec Sázava Kč x x 83 Fakultní porodnice Brno Kč x x 84 Nemocnice Milosrdných bratří v Kč x x 85 Baťova nemocnice Zlín Kč x x 86 Společnost DaT Kč x x 87 Anenské slatinné lázně a.s Kč x x 88 Městský úřad Napajedla Kč x x 89 Nemocnice s poliklinikou Kč x x 90 Okresní nemocnice Kyjov Kč x x 91 Poliklinika Polička Kč x x 92 Nemocnice Pelhřimov Kč x x Program 4 - program státní podpory tech. opatření pro energeticky úsporné provozování budov občanské vybavenosti a veřejných instirucí. 93 Okresní úřad Kroměříž Kč x x 94 Sportovní kluby Zlín Kč x x 95 Město Domažlice Kč x x 96 Město Orlová Kč , x x 97 Město Valašské Meziříčí Kč , x x 98 Město Tábor Kč x x 99 Město Pelhřimov-Technické služby Kč x x 100 Obecní úřad Boží Dar Kč x x 101 Město Ostrava Kč x x 102 Město Bzenec Kč x x 103 Obec Bělotín Kč x x Program 6 - program státní podpory optimalizací zásobování sídlištních celků energií. 136 Zruč nad Sázavou x x 137 Domažlice x x 138 Cheb x x 139 Hluboká nad Vltavou x x 140 Kaplice x x 141 Velké Hamry x x 142 Desná x x zpracovala Nadace Projekt Sever, Strana3

19 Enviromentální přínosy projektů podpořených ČEA v roce 1997 a jejich kategorizace podle imisní zátěže poletavým prachem a oxidem siřičitým kód Žadatel Náklady Podpora Úspora Environm. přínos [ kg/r ] Imisní pásmo PP Imisní pásmo SO2 [ GJ ] Tuhé látky SO2 NOX A B C A B C 143 Rokytnice v Orlických h x x 144 Vrchlabí x x 145 Jihlava x x 146 Brno x x 147 Třebíč x x 148 Vyškov x x 149 Opava x x 150 Lipník nad Bečvou x x 151 Hranice x x 152 Zlín x x 153 Zlín x x 154 Luhačovice x x 155 Šumperk x x 156 Mohelnice x x 157 Jeseník x x 158 Bruntál x x 159 Rýmařov x x Program 7 - program pro úspory energie v průmyslu 160 Praha x x x 161 Poděbrady x x 162 Vodňany x x 163 Teplice x x 164 Chomutov x x 165 Velké Poříčí x x x 166 Chotěboř x x 167 Velké Opatovice x x x 168 Brno x x 169 Šumperk x x 170 Praha x x x 171 Rychnov u Jablonce nad Nisou x x x 172 Hradec Králové x x x 173 Kunčice nad Labem x x x 174 Olomouc x x 175 Osová Bítýška x x 176 Horní Tošanovice x x zpracovala Nadace Projekt Sever, Strana4

20 Enviromentální přínosy projektů podpořených ČEA v roce 1997 a jejich kategorizace podle imisní zátěže poletavým prachem a oxidem siřičitým kód Žadatel Náklady Podpora Alternativně vyr. en. Environm. přínos [ kg/r ] Imisní pásmo PP Imisní pásmo SO2 elektrická tepelná Tuhé látky SO2 NOx A B C A B C ( GJ/r ) ( GJ/r ) EL TEP EL TEP EL TEP Program 5 - program státní podpory vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kogenerace 104 Ing.Herbert Gartner x x x x x 105 Zdeněk Kelyman x x x x x 106 Petr Kytnar x x x x x 107 Oldřich Hromádko x x x x x 108 JUDr.Zdeněk Topinka x x x x x 109 Ing.Ladislav Poláček x x x x x 110 Petr Bartoníček x x x x x 111 Zemědělské družstvo x x x x x 112 KALUS spol.s r.o. x x x x x 113 SYTHERM s.r.o x x 114 JIHLAVSKÉ KOTELNY s.r.o x x 115 MASNA Studená a.s x x 116 EZAMONT BRNO spol. s r.o , x x 117 Vodní energetika s.r.o x x 118 TŘEBÍČSKÁ x x x x x 119 TEDOM-VKS s.r.o x x 120 WALTER a.s x x 121 Severočeské VaK a.s x x 122 OSTAX spol. s r.o , x x 123 ISŠ a Učiliště x x x x x 124 Ing.Radim Pěchuvka x x x x x 125 Břetislav Sikora x x x x x 126 Miroslav Tůma x x x x x 127 Ing.Eduard Stach CSc. x x x x x 128 Ing.Svatopluk Bernášek x x x 129 MVDr.Jiří Zatloukal x x x x x 130 Klavarská elektrárenská v.o.s. x x x x x 131 VE EMIL VOTRUBEC spol.s x x 132 BENEHROM spol.s r.o , x x Labská spol. s r.o. x x x x x 135 Kostelecké uzeniny a.s x x x x zpracovala Nadace Projekt Sever, Strana5

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více