1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za"

Transkript

1

2 BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA IZDAVACKU, INSTRUKTIVNO OBRAZOVNU, USLUZNU I TRGOVINSKU DJELATNOST d.d. - SARAJEVO ISSN DIREKTOR GLA VNI I ODGOVORNI UREDNIK Merima Kovacevic, dipl. оес UREDNIK Elma Pestovic, dipl. оес REDAKCIJA М.М. Baseskije 11 Tel.: Fax: Ьа Web-site: КNЛZARA М. М. BaseskUe 11 Tel.: Mr. Fikret Hasanovic i Fищ/ Balta, tlipl. оес Opoгezivaпje kupopгodaje novih nekretпiпa u Federaciji BiH F11ad Balta, tlipl. оес Izmireпje zaostalih dopгiпosa za zdravstveпo osiguraпje Mens11r Hщlf.imusic, tlipl. pravnik Novi zakoп о mikrokreditпim oгgaшzactjatna 6. Dr. Mile Sadfдk Pos!ovпa etika 7. Mr. оес Dzemal Fako Revizija stare devizпe stedпje gгadana ex-sfrj 8. Mr. sc. Melunetl Gш1ic Otvoгenost i11fo1macija i trzisna disciplina 9. D1 Asim Sakovic Zakon о dugu, zaduzivanju i gai-ancijama u FBiH 1 О. Valtitlin Omanovic tlipl. оес Primjer koпtrole рriшјепе Zakona о porezu па dodaпu vrijednost. 1 /. Dzшra Kщlri/Jegm1ic, tlipl. pmvnik Iz zakona о гadu Pitanja i odgovori 12. Fatima FazliЬegovic, tlipl. pravnik Pravna i institucionalna zastita invalida i-ada Pitanja i odgovori 13. Fedeгalпo ministaгstvo trgovine Pitaпja i odgovoгi iz oь!asti PDV-a 15. Saopstcпja za ргiшјсtш pюpisa Staшpa: DES, Sarajevo 1 Casopis izlazi шjesecno

3 RAtUNOVODSTVO 1 POSLOVNE FINANSIJE Vahidin Omanovic dipl. оес Primjer kontrole primjene Zakona о porezu па dodanu vrijednost UVOD Porez na dodanu vщednost је novina u poreznom sistemu Bosne i Hercegovine, а u svijetu ovakav oыik oporezivanja egzistira u vise od 120 zemaua. То podrazumjeva pokrivenost ovim nacinorn oporezivanja vise od 70% svjetske populacije. Prednosti PDV u odnosu na Porez na promet proizvoda se ogledaju u slijedecem: 1. Dobra kontrolna mogucnost 2. Efikasnost uьiranja _ 3. Umanjuje uslove za postojanje sive ekonomije 1 4. Smanjuje mogucnost poreske evazije 5. Sistem PDV dosuedno primjenjuje princip odredista 6. Nema odlaganja placanja nakon obracunskog ciklusa 7. Naplacuje se odщah ро uvozu 8. Obezbjeduje neutralnost u spoljnotrgovinskim transakcijama 9. Jednostavan za primjenu 10. Eliminise kaskadni efekat. Nedostaci ovog oыika oporezivanja se ogledaju u: 1. Povecano administriranje poreskih obveznika u smislu dodatnih evidencija 2. Izrazeniji inflatomi potencijal u trenutku prelaska na ovaj sistem 3. Pravedna distribucija ubranog poreza nizim nivoima vlasti. Medutim, treba istaci daje socijalna sustina PDV-a zanemarena u ovom trenutku. Nakon pocetnih "skrornnih" pretpostavki о rezultatima povecanih prihoda od uьiranja PDV-a, trenutni pokazatelji su vise nego izvrsni. U ovoj godini se ocekuje oko 500 miliona КМ vise ubranog poreza, ali samo oko 50 miliona drzava hoce da izdvoji na socijalne programe u svrhu uыazavanja negativnih efekata PDV-a. Nakon uvodnog izlaganja prednosti i nedostataka, te nakon vrlo izvjesne buducnosti ovog oыika oporezivanja i nakon pocetnih (uspjesnih) rezultata primjene, moze se uociti motiv za pisanje ovog rada. 1. ZAKONSКA 1 KONTROLNA SUSTINA PDV-a Zakon ima znacajnu kontrolnu komponentu, utoliko vecu, jer је koncipiran u oыiku dvostuke kontrole i to: kontrola obveznika izmedu sebe kontrola obveznika od strane Uprave za indirektno oporezivanje 1 Prema podacima Centralne banke drustvani bruto proizvod za godini је iznosio 11 milijardi i 70 шiliona КМ, а sa neregistrovanim djelatnostima bio bi oko 16 шilijardi i 777 miliona КМ. - Preuzeto iz: "Komentar Zakona о PDV", Petkovic,Lagumdzija; Banja Luka godina 74

4 iltl"1 1 ll 111 fi 8 i 1 llh 1 kt 11 lkt*'i'm't*tlи ~ Obveznici koji su u sistemu PDV-a imaju obavezu da provjeravaju svoje dobavljace и bazi UI0 2 k~ o bi PDY iskazan п а fa tt11-a 111a m gli prikazati kao svoj ulazni PDV. Ukoliko dobavljac nije u PDV i temu, а ipak iskaie PDV о пd а Ы on taj PDV m 1-а о platiti, а kupac ne moze isti prikazati kao ulazni. 3 p akle obveznici ш a ј и inteтe s u da znaju sa kim rade da bi u svom poslovanju pravili sto manje formalnih r.rresalca јет се sаш о u tom s lu cajн proci bez sankcij a u slucaju kontrole od strane UIO. Koпtro la obveznika od straoe UIO е teшelj i na Zakonu о postupku indirektnog oporezivanja, 4 koji 11 svojih 148. clanova predvida: 1. Odnos prema drugim Zakonima 2. Mjesna nadle:lnost 3. Definicije obaveza, kamata, povrata Prava obveznika u postupku kontrole 5. Odgovornosti i zastupanja u slucaju kontrole 6. Definisanje duga i nacina placanja 7. Rok zastarjelosti 8. Pokretanje postupka kontrole 9. Teret dokazivanja 10. Rok za donosenje rjesenja 11. Ovlascenja prilikom kontrole 12. Vrste dokumenata 13. Sankcije 14. KlasifikacUa prekrsaja 15. Okoncanje postupka 16. ZalЬe Dakle, postojijasno utvrden put kontrole i definisanja poreskih obaveza od strane UIO, sto svakako ide u prilog funkcionisanju sistema u cjelini. Takode treba istaci da se za donosenje ovog Zakona morao pripremiti, prilagoditi ili nanovo donijeti set drugih Zakona i pшvilnika (npr: Zakon о racunovodstvu, Carinski Zakon, а u pripremi је i izmjena Zakona о porezu na dohodak i Zakona о porezu na doьit). 2. РШМЈЕNА ZAKONA О PDV-u U PREDUZECIMA U BiH Na dan godine nastala је "mala pometnja" medu poreskim obveznicima. Zakon је vec izasao godine, medutim izmjene su nastupile godine. Nepoznavanje samog koncepta PDV-a је "ulilo strah" medu obveznike, ali su se stvari rjesavale jedna ро jedna. Shodno Pravilniku о registraciji obveznika poreza па dodanu vrijednost, 5 pravna lica koja su imala promet preko ,00 КМ su imala obavezu prijaviti se u PDV sistem. Prema podacima Uprave oko 98% obveznika је ispunilo tu obavezu. Nakon toga је slijedeca "karika u lancu" Ьila predaja PDV prijava za mjesec Januar. Takode prema podacima UIO oko 95% obveznika (oko 33 ООО је ukupno obveznika u BiH) је ispunilo i tu obavezu. Dakle moze se konstatovati da su pocetne teskoce prosle, а tome su doprinijeli i seminari koji su Ьili zamisljeni da se obveznici educiraju о samom konceptu Zakona i о obavezama koje се uslijediti. Iz ove pozicije se moze reci da је sada "glavna prepreka" adekvatno popunjavanje PDV prijave od strane obveznika i kontrole koje slijede u slucaju trazenja povrata PDV-a. 6 2 Skraceno za: Uprava za indiiektno oporezivaпje Ј Prema clanu 32. stav 9. Zakona о PDV-u kaze: "Ukoliko obveznik za kupljena dobra doьije fa ktнш ll kojoj ј е PDV iskazaп od straпe lica koji NIJE н PDV sistemн, on nema pravo na odbitak ulaznog PDV, bez obzira sto је taj porez platio u dobroj namjeri". 4 Sl. Glasnik BiH Ьг : 89/05 od godine 5 Sl. Glasnik BiH 67/05 od godine 6 Prema clanu 52. Zakona pi-avo na povrat imajн izvoznici koji na нzastopnim РОУ prijavaшa iskazuje iznos ulaznog poreza koji је veci od njegove izlazne poiezne obaveze. i 75

5 RACUNOVODSTVO 1 POSLOVNE FINANSIJE Опо sto је potrebno istaci jest priprema izmjene Zakona о PDV kojim се se prag od ,00 I0vi spustiti na oko ,00 КМ godisnje. Na taj nacin се se obuhvatiti oko 91 % svih pravnih subjekata и Bosni i Hercegovini, sto се uvecati poreznu administraciju ali i prihode drzave, te smanjiti evaziju poreznih prihoda. U ovom trenutkuje osjetna povecana pokrivenost uvoza izvozom i znacajan rast izvoza uopce, sto је jedan od dobrih efekata Zakona о PDV-u. 3. REVIZIJAPOREZNIH PRIJAVAI UPLACENIH IZNOSA Temeljni koncept obavljanja revizije Znacajnost Znacajnost је definisana kao velicina ispustenih ili pogresnih racunovodstvenih infonnacija, zbog kojihje vjerovatno da се se sud razшnne osobe, koja se oslanja na infonnacije promjeniti ili da се propust ili pogreska na njega uticati. 7 Revizij ski rizik Revizijski rizik se definise kao rizik da revizor nesvjesno nece uspjeti na odgovarajuci nacin oыikovati misljenje о finansijskim izvjestajima koji sadrze znacajnu pogresku. 8 Dokaz Najveci dio revizorskog posla kojije usmjeren na dolazenje do misljenja о finansijskim izvjestajima sastoji se od prikupljanja dokaza. Vazne osoьine dokaznog materijala su: mjerodavnost i pouzdanost. Mjerodavnost sa odnosi na to је li dokaz povezan sa odredenim ciljem revizije koji se provjerava, а pouzdanost se odnosi na utvrdivanje kvalitete i vrste dokaza. 9 RevizUski ciljevi i revizijski postupci Revizijski ciljevi su izvedeni iz izjava uprave, te prilagodeni zahtjevanoj situaciji. То и osnovi znaci da su pojedini ciljevi zadovoljeni sa vise ili шаnје dokaznih postupaka. Revizijski postupci su posebne cinidbe kojima revizor prikuplja dokaze. Skup revizijskih postupaka predstavlja revizijski program. Kad se postupci usklade sa ciljevima kao dio revizijskog programa, onda mogu poluciti dobre rezultate uz relativno male troskove revizije. 10 U slijedecoj taыici navedeni su revizijski ciljevi koji se primjenjuju na testiranje salda. 11 Valjanost Potpzmost Cutoff Vlasnistvo Mehanicka tacnost Procjena Poslovni dogadaji koji su pr ikazaпi na racunima su valjani. Racuni sadrze sve postojece dogadaje. Poslovni doagadaji koji su prikazani racunima proknjizeni su и odgovarajucem razdoыju. Poslovni dogadaji koji su prikazani na racunima vlasnistvo su komitenta. Poslovni dogadaji ili iznosi racuna tacno su sabrani. Poslovni dogadaji racuna primjereno su procjenjeni. 7 Williaш F. Messier; REVIZIJA; Revicon; godine; str: 43 8 Williaш F. Messier; REVIZIJA; Revicon; godine; str: 44 9 Williaш F. Messier; REVIZIJA; Revicon; godine; str: Williaш F. Messier; REVIZIJA; Revicon; godine; str: Williaш F. Messier; REVIZIJA; Revicon; godine; str:

6 Klasifikacija Poslovni dogadaji koji su prikazani racuniшa ili koji su u finansijskiш izvjestajiшa klasificirani su na od оvага 't1ci nacin. U finansijskiш izvjestajiшa i biljeskaшa objavljeno је sve sto је Ьitno. Pregled koristenih postupaka u оvош radu је prikazan slijedecшn tabeloш: Analiticki postupak Moguce greske Neproknjizen poslovni dogadaj Pogresno proknjizen poslovni Provjera KUF-a i salda konta Ulazni PDV (saldo konta) dogadaj Uporedivanje salda sa PDV 2600,2601,2602 Pogresno klasifikovan poslovni pпjavom dogadaj Porez pogresno izrazen u PDV prijavi Neproknjizen poslovni dogadaj Pogresno proknjizen poslovni Provj era КIF-a i salda konta Izlazni PDV (saldo konta) dogadaj Uporedivanje salda sa PDV 5600,5601,5602 Pogresno klasifikovan poslovni рпјаvош dogadaj Porez pogresno izrazen u PDV prijavi Provjera valjanosti ulazne i izlazne dokuшentacije Provjera knjizenja Uporedivanje dokuшentacije sa clanoviшa Zakona о PDV-u (test podudamosti) Uporedivanje dokuшenta, kalkulacija i naloga Fiktivno prikazan ulazni PDV Dokuшentacija nije vjerodostojna Softver pogresno obraduje kalkulaciju Napravljena greska prilikoш unosa 4. KONTROLA PRIMJENE ZAKONA KOD OBVEZNIКA "К. К." Clanovi Zakona koji su osnov za kontrolu Osnov za kontrolu jest Zakon о PDV i pravilnik i to:clan ispostavljanje poreske fakture, clan sadrzaj poreske fakture i clan knjiga izlaznih faktura Zakona о PDV. Clanoш 122. Zakona regulisano је da: 1) U knjigu izlaznih faktura (КIF) upisuju se podaci kako slijedi: redni broj broj fakture datuш izdavanja naziv kupca identifikacioni broj (PDV broj) iznos fakture 77

7 izпos iпteme fakture izпos fakture za izvoz11e ispoгuke iznos faktuгe za ostale ispoгuke osnovica za obracun PDV-a obracunati iznos PDV-a na sve ispoгuke 2) U k.пjigu izdatih fak.tura unosi se i: dnevni gotovinski promet gotovinski promet bez racuпa fakture za ispoгuke bez naknade naknadne ispravke faktura. Сlапош 107. Zakoпa гegulisano је da: 1) Poreska faktura mora sadrzavati najmanje slijedece eleшente: naziv, adresu i identifikacioпi broj obveznika шjesto i datuш izdavanja fakture broj fakture datuш isporuke dobara i usluga iше, naziv, adresu i identifikacioпi broj kupca trgovacki naziv, vrstu, kolicinu i cijenu ispoгucenih dobara i usluga pojedinacnu vrijednost dobara i usluga bez PDV-a ukupan iznos naknade bez PDV-a PDV stopu i ukupan iznos PDV-a ukupan iznos naknade sa PDV-om. Clanoml 06. Zakona regulisano је da: 1) obveznik PDV - а је duzan izdati svakom kupcu poresku faktuгu za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj proшet koji је osloboden placanja PDV - а (clan 24 i 25 Zakona) 2) pod poreskoш fakturom se sшatra i svaki dгugi dokuшent koji sadrzi sve propisane elemente 3) poreska faktura se izdaje najmanje u dva priшjerka, od kojih se jedan uгucuje kupcu, а dгugi sluzi kao isprava za knjizenje 4) poreska faktura sluzi kao osnov za utvrdivanje poreske obaveze 5) poreska faktura је osnov i preduslov za odbitak ulaznog poreza 6) za svaku izguыjenu poresku faktuгu kојош se stice pravo па odьitak ulaznog poreza, kupac је duzan od dobavljaca obezbjediti pгepis poreske fakture. Takode kao osnov za kontrolu jesu ovlastenja koja direktor posjeduje ро Statutu preduzeca i to: clan 2. kojiш је definisana apsolutna odgovornost direktora za finansusku poziciju preduzeca сlап 5. kojiш је гegulisano da direktor шоzе angazovati vaпjske suгadпike u svrhu poboljsanja poslovnih procesa preduzeca clan 7. koji precizira da: "Direktor шоzе lћspolagati finaпsijskitn Sl"edstvima pieduzeca U пeogгanicenoш obimu". Cilj revizije Cilj revizije је utvrdivanje objektivnog i fer pгikaza ulaznog i izlaznog PDV-a za period godine, UZ istovreшeпu provjeгu vjeгodostojпosti dokшnentacije (u skladu Sa clanovima 106; 107 i 122 Zakona о PDV). 78

8 Narucitelj revizije Narucitelj revizije је direktor preduzeca. RACUNOVODSTVO 1 POSLOVNE FINANSIJE Mjesto izvrsenja Mjesto izvrsenja је sjediste drustva: Alijbega Firdusa Ь. Ь. i Racunovodstvena agencija "AS". / DIREKTOR NABAVA PROIZVODNJA MALOPRODAJA ul. fakture got. proizvodi prodaja robe tro~kovi procesi... promet asortiman... roba i materijal ma8ine i alati... VELEPRODAJA prodaja gotovih proizvoda naplata... Datum poeetka Datum pocetkaje 1. april, а datum zavrsetkaje 25. april godine. Organizaciona sbema preduzeca kao putokaz revizije Organizaciona struktura predueca izgleda kao na slici 1. Pregled ulazne pregled procesa obrade Pregled izlazne dokumentacij е dokumentacij е ULAZ RACUNOVODSTVO MALOPRODAJA ul. fakture izrada primki kalkulacije racuni struje, vode... kalkulacije /' ткм ostala dokumentacija dnevni prometi radni nalozi ~ otpremnice poreska evidencija plate VELEPRODAJA knjizenja ~ dekade godisnji obracuni... izl. fakture... 79

9 RACUNOVODSTVO 1 POSLOVNE FINANSIJE Као sto se шоzе i pretpostaviti za sva шаlа preduzeca orgaпizacioпa stniktura је fuпkcioпalnog tipa. Direktor koпtrolise veciпu poslovпih fuпkcija, а u nekiш i sаш ucastvuje. Sa rastoш proшeta i preduzeca pojavljuju se поvе ideje i organizacione koшbinacije. U ovoj stnikturi racuпovodstvo је ekstemog karaktera. Pregled ulazne dokumentacije Shema toka dokumentacije Ispitivanje validnosti dokuшenata: Blagajnicki racuni su u skladu za clanoш 114. Zakona te svi racuni placeni gotovinoш i koji. iшaju obracunat PDV su do 100,00 КМ, nema onih iznad 100,00 КМ. Ulazne fakture su pregledane шеtоdош slucajnog izbora (ро sedaш faktura u svakoш mjesecu). Provjeravala se skladnost faktura sa clanoш 107. Zakona. Dakle, ukupno је pregledana dvadesetijedna faktura za dati period. Generalno revizija је utvrdila da је sve u skladu sa Zakonskiш odredbaшa, а kod ukupno pet faktura su pronadena odstupanja i to: Kod dvije fakture fali PDV broj kupca, Kod pet faktura osnovica ne odgovara obracunatom porezu (ostupanja do еса 3 pfeninga ро fakturi). Jspitivanje urednosti i organizacije knjigovodstva: Sve fakture su uredno upisane u knjigu ulaznih faktura sto је u skladu sa clanom 123 Zakona. Fakture vezane za troskove su uredno evidentirane u skladu sa Zakonoш о racunovodstvu i Zakonom о PDV-u. Svi ulazi materijala su uredno evidentirani u KUF шаtещаlа u skladu sa zakonskiш odredbaшa, i proknjizeni u skladu sa Zakonoш о racunovodstvu Kod ulaza materijala pregled је obuhvatio ukupno pet ulaza od kojih jedan nema otpremnicu (zatecena samo faktura), ajedanje napravljen na osnovu faksoш poslane fakture. Racunska provjera naloga za knjiienje: Sve fakture vezane za ulaz robe i materijala su proknjizene u skladu sa Zakonom о racunovodstvu Ispitivanje i kategorizacija gresaka: Preduzece treba provesti korekcije odstupanja: 1. Ispraviti ( dodati) PDV broj na fakturaшa 1/28 od О godine i 346/06 od godine, а u skladu sa Zakonom о PDV-u i clanoш 107. Zakona. 2. Na fakturaшa br: 3228, 3356, 3431, 4875, 5656 (dobavljac Vodovod) ispraviti knjizenja za razlike koje su se pojavile zbog zaoknizivanja (ukupno 15 pfeninga). 3. Hitno dobaviti otpreшnicu koja nedostaje za faktuni 44 (dobavljac Klas) od Hitno dobaviti originalnu faktuni br: 72 (Mlin Ljubace) od godine. Ispitivanje tehnike rada и knjigovodstvu: Revizija se uvjerila da preduzece azumo vodi knjigovodstvene evidencije na bazi validne dokшnentacije i pridrzava se Medunarodnih racunovodstvenih standarda. Pregled ulazne dokuшentacije је protekao u savrsenoш skladu i bez usporavanja svakodnevnih aktivnosti preduzeca i u skladu sa putokazoш revizije. Pregled ovog dijela росео i trajao do godine.

10 RACUNOVODSП 1 0 / POSIЛ\INE F/NANS/JE pregled procesa obrade Nakoп upozпavaпja sa procesoш obrade dokшneпtacije шеtоdош slucajпog uzorka izabraпo је: 1. Sedaшпaest knjigovodstveпih dokuшeпata 2. Tri пaloga za knjizeпje 3. KUF ulazпog PDV-a (preduzece vodi paralelпe KUF-ove u racuпovodst\ru i u sjedistu). Pregledoш dokшneпtacije konstatovaпo је slijedece: Ispitivanje validnosti dokumenata: Kalkulacije iшaju sve bitпe еlешепtе ( osiш sto se па sашој kalkulaciji ne vidi iznos ulaznog PDV sto је lose softversko rjeseпje ). Kalkulacije su objektivпe, vrijedonosno i koliciпski zaduzeпe. Ispitivanje urednosti i organizacije knjigovodstva: Radni nalozi predstavljaju realno шateщalno razduzenje skladista шaterijala i zaduzenje skladista gotovih proizvoda Otpreшnice su radene svakodnevпo i one ujedno iшaju i fuпkciju racuna. Izrada шaloprodajпih kalkulacija odvija se u skladu sa Racunovodstveпiш пасеliша Racunska provjera naloga za knjiienje: Кnjizenja su korektпa i и skladu sa racunovodstveпiш zahtjeviшa. Nalozi za knjizenje su baziraпi па шјеsеспош пivou sto daje jako dobar pregled u slucaju rada na preduzeca. шjesecnim analizaшa Ispitivanje i kategorizacija gresaka: U knjizenjiшa se ponavlja greska u zaokruzenju, ali to nеша eleшent znacajпosti па poslovanje preduzeca (ccajedan do dva pfeninga ро kalkulaciji). Jspitivanje tehnike rada и knjigovodstvu: Revizija se uvjerila da preduzece azumo vodi knjigovodstvene evidencije na bazi validne dokuшentacije i pridrzava se Medunarodnih racunovodstvenih standarda. Pregled procesa obrade је protekao u savrsenoш skladu i bez usporavanja svakodnevnih aktivnosti preduzeca i u skladu sa putokazo1n revizije. Pregled ovog dijela росео i trajao do godine. Poreska evidencija Poreska evidencija se satoji od: Ulaznih faktura Izlaznih faktura KUF-a i КIF-a PDV prijava Uplatnica PDV-a. 81

11 RACUSm'ODSП 'O 1 РОS/д~';\'Е FINANSIJE Analizoш poreske evidencije revizija је utvгdila slijedece: Ispitivanje validnosti dokumenata: Ulazne fakture se sastoje iz gotovinskih i bezgotovinskih (ziralnih) faktuгa i sve su u skladu sa clanovima ; ; i Pravilnika о priшjeni zakona о PDV-u. Izlazne fakture su takode gotovinskog i bezgotovinskog karaktera i u skladu sa prethodno navedeni111 clanoviшa. Uplatnice odgovaraju iznosima obaveze i uplatni racunje adekvatno upisan. Ispitivanje urednosti i organizacije knjigovodstva: Кnjige evidencija se afumo vode u elektronskom oьliku i to u skladu sa clanom Pravilnika Nakon sastavljanja prijave ista se nosi u UI0 17 i ovjerava se pecatom uprave kao dokaz о zapпmanju. Racunska provjera naloga za knjizenje: PDV prijava se pravi autoшatski i pregledoш polja prijave i uskladivanjeш sa dokumentacijom moze se konstatovati da obracun u potpunosti odgovara izvornoj dokumentaciji. Istovremenim uvidom u dokumentaciju ustanovljeno је da su polja PDV prijave br: 32; 33 i 34 adekvatno popunjena, posebno ako se zna da se tu uoьicajeno puno grijesi. Kontaktom sa UIO ustanovljeno је slijedece: Ukupna obaveza u Januaru Ьila је ,00 КМ, а ulazni porez ,00 КМ; uplata је izvrsena u iznosu od 450,00 КМ; Februarska obavezaje Ьila ,00 КМ, а ulazni PDV ,00; uplataje izvrsena u iznosu od 3778,00 КМ; Martovska PDV prijava је sadrzavala obavezu od ,00 КМ, а pretporez ,00 КМ te stoga nije Ьilo uplate. Jspitivanje i kategorizacija gresaka: Revizija nije utvrdila Ьilo kakve greske u ovom segmentu. Jspitivanje tehnike rada и knjigovodstvu: Revizija se uvjerila da preduzece azumo vodi knjigovodstvene evidencije na bazi validne dokumentacije i pridrzava se Medunarodnih racunovodstvenih standarda. Pregled poreske evidencije је protekao u savrsenom skladu i bez usporavanja svakodnevnih aktivnosti preduzeca i u skladu sa putokazom revizije. Pregled ovog dijela росео 1 О i trajao do godine. 12 Уес citiran 13 Clan 114 kaze: "Obveznici koji promet dobara i usluga naplacuju и gotovini obavezni su promet iskazivati preko registar Ьlagajni i za svaki izvrseni promet izdati racun. Racuni se izdaju u dva primjerka od kojih se jedan izdaje kupcu а drugi sluzi kao poreska dokumentacija uz dnevne izvjestaje za knjizeцje." 14 Clan 115 kaze: "Blagajnicki racuni za gotovinski promet moraju sadrzavati najmaпje slijedece podatke: 1. naziv, adresu i PDV broj obveznika; 2. mjesto prodaje; 3. datum i broj izdavanja racuna; 4. kolicinu cijenu i uobicajeni trgovacki naziv artikla; 5. ukupan iznos naknade bez PDV-a; 6. iznos PDV-a; 7. ukнpan iznos naknade sa PDV-om". 15 Clan 116. kaze: "Blagajnicki racuni mogu se prihvatiti kao osnova za prizпavanje ulaznog PDV-a ukoliko ukupni iznos ukljucivsi PDV ne prelazi 100,00 КМ, а za iznos Ьlagajnickog racuna preko 2000,00 КМ pored Ыagajnickog racuna mora se izdati p01 eska faktura": 16 Ovaj clan kaze: " Obrasci i kпjige mogu se prilagodavati automatskoj obradi podataka, s tim sto se moraju osigurati najmanje propisani podaci". 17 Uprava za indirektno oporezivanje 82

12 RACUNOVODSП 1 0 / POSLOVNE FINANSIJE Nakon temeljnog uvida и poresku evidenciju, kontaktom sa ИЈО upravom i analizom PDV prijave moie se zakljuciti slijdece: Poreska evidencija и potpunosti odgovara izvornim poslovnim dogadajima Istaje uredna, Ыagovremena i sadrii sve informacije za adekvatan obracun i uplatu poreza Komtakt sa ИЈО је korektan i pravovremen. pregled izlazne dokumentacije U dijelu revizije koji obuhvata izlaznu dokumentaciju ukupno је pregledano tridesetdva dokumenta te uporedbom sa ТКМ i evidencijom veleprodaje ustanovljeno је slijedece: Ispitivanje validnosti dokumenata: ТКМ u potpunosti odgovara prijavljenim prometima iz КIF evidencija; Dnevni prometi imaju odgovarajuce dnevne izvjestaje iz kasa; Svaka faktura је izdata na bazi dekada koje su usaglasene sa klijentom i imaju potpis primaoca i dostavljaca. Ispitivanje urednosti i organizacije knjigovodstva: Кnjiga veleprodaje (koja se vodi u programu) odgovara stvarnom stanju otpremnica-fajtura. Racunska provjera naloga za knjiienje: Zaduzenje u ТК.Мјеstе zaduzenje konta Ukalk. PDV. Ispitivanje i kategorizacija gresaka: U ovom dijelu nisu evidentirani propusti. Jspitivanje tehnike rada и knjigovodstvu: Revizija se uvjerila da preduzece azurno vodi knjigovodstvene evidencije na bazi validne dokumentacije i pridrzava se Medunarodnih racunovodstvenih standarda. Pregled izlazne dokumentacije је protekao u savrsenom skladu i bez usporavanja svakodnevnih aktivnosti preduzeca i u skladu sa putokazom revizije. Pregled ovog dijela росео i trajao do godine. Na osnovu izvrsenog uvida и dokumentaciju daje se pozitivno revizorsko misljenje za segment izlazne dokumentacije. 5. IZVJESTAJ О KONTROLI Izvjestaj nezavisnog revizora 18 Clanovima uprave "К. К." Obavili smo reviziju primjene zakona о PDV-u do dana godine,_te stim u vezi poreske prijave za Januar, Februar i Mart. Odgovomost za te izvjestaje snosi uprava preduzeca. Nasaodgovomost svodi se na izrazavanje misljenja о predшetu revizije, а na osnovu provedenog revizijskog postupka. Obavili sшо reviziju u skladu s op6eprihva6enim revizijskim standardima. Standardi zahtjevaju da planiramo i obavimo reviziju sa ciljem stjecanja razumnog uvjerenja о pitanju da li se pravilno priшjenjuje 18 William F. Messier; REVIZIJA; Revicon; godine; 83

13 *ilйl#f,jc,1,;11c,11g,>jt131щ1wr11ti1u Zakon о PDV-u i sadrze li poreske prijave znacajne greske. Revizija је ukljucila ispitivanje, testiranje i prikupljanje dokaza koji potkrepljuju iznose u PDV prijavaшa. Revizija је takode obuhvatila ocjenu priшjenjenih racunovodstvenih nacela i racunovodstvenih postupaka. Vjerujeшo da је provedena revizija pouzdan teшelj za izrazavanje naseg шisljenja. Рrеша naseш шisljenju pшeske prijave prikazuju realno i objektivno u sviш znacajniш pitanjiina ulazni i izlazni porez do dana godine i u skladu su sa Zakonoш о PDV-u. Provjera putokaza revizije revizij е 20 ). И osnovi је provedena djelimicna revizija poslovanja preduzeca 19 и kojoj је provjereno slijedece: 1. ispitivanje validnosti dokumenata 2. racunska provjera naloga za knjiienje 3. ispitivanje urednosti i organizacije knjigovodstva 4. ispitivanje tehnike rada и knjigovodstvu 5. ispitivanje i kategorizacija gresaka Nakon izvrsene revizije nuzno је provjeriti sve kljucne tacke (ostvarenje ciljeva iz putokaza То bi znacilo: 1. Razшisljanje о potencijalniш рrоьlешiша, forшulisanje i razgovor sa zaposleniш DA 2. Reviziia niie usporavala svakodnevne poslovne aktivnosti DA 3. Revizija radena postepeno DA 4. ZaЬilj eske radene odшah DA 5. Obradena sva planirana podrucia u preduzecu DA 6. Ponovo provierene zaьiljeske i niihova uskladenost sa revizijskiш zahtjeviшa DA 7. Revizijske zaьiljeske i priшjedbe prodiskutovane sa direktoroш i zaposleniш DA Ova pitanja i odgovori шogu Ьiti i drugaciji, ali svakako treba iшati na uшu ciljeve iz plana revizije, te na kraju ponovo provjeriti ostvarenje istih. ZAКLJUCAK Na osnovu izvrsene kontrole priшjene Zakona о porezu na dodatu vrijednost u preduzecu "К. К." i provedenog intervjua sa шenadzшentoш i zaposleniciшa, izvedeni su slijedeci zakljucci: 1. Preduzece koje је predшet obrade iша saviш dobre polazne postavke da se razvije u ozьiljnu i veliku firшu. 2. Poslovni koncept na celu sa direktoroш је razuшan i uteшeljen. 3. ОsоЫје је adekvatno i vrijedno. 4. Кnjigovodstvo је radeno na teшelju racunovodstvenih nacela:i u skladu sa MRS Revizijaje u potpunosti opravdala svoj cilj i potvrdila pretpostavku о uгednoш i vjerodostojnom vodenju poreskih evidencija. 6. U nekoliko slucajeva revizija је dala naloge da se otklone sitne nepravilnosti (koje ne uticu znacajno na poslovanje ). 7. Stavke glavne knjige, dokuшenti na osnovu kojih nastaje porezna evidencija odgovaraju poslovniш dogadajiшa. 19 Preuzeto iz: Dr Jozo Sovic; Upravljacki nadzor poslovanja preduzeca - kontrola i revizija; Fakultet kriшinalistickih nauka; Sarajevo godina; str Preuzeto iz: Dr Jozo Sovic; Upravljacki nadzor poslovanja preduzeca - kontrola i revizija; Fakultet kriшinalistickih nauka; Sarajevo godina; str Medunarodni racunovodstveni standardi

14 RACUNOVODSTVO 1 POSLOVNE FINANSIJE Generalna zamjerka revizora (koja nije blla predmet revizije) jest: informacioni sistem preduzeca se mora kontinuirano prosirivati i obucavati vise ljudi da koriste isti, а sve и cilju donosenja kvalitetnijih odluka menadiera. Kontrola је prije svega шorala Ьiti zasnovana na zakonskiш odredbaшa i revizijskiш standardiшa. U ocjenjivanju ispravnosti poslovanja preduzeca и оvош radu su se koristila: vlastita iskustva iz oыasti koja је obuhvacena revizijoш znanja iz revizije i ekonoшije uopste iskustva ljudi и preduzecu. Bila su dostupna tri izvora inforшacija: dokuшentacij а razgovor sa strucnjaciшa i rukovodiociшa и preduzecu posшatranje operacija. Ako se zna da је revizija naknadno utvrdivanje cinjenicnog stanja tj. kontrola proslih dogadaja, onda treba iшati и vidu da је ostvaren slijedeci cilj revizije: 1. djeliшicna kontrola poslovanja i priшjene Zakona о PDV-u Revizor је и svoш radu utvrdio: usaglasenost racunovodstvenih postupaka sa шedunarodniш standardiшa vjerodostojnost dokuшentacije ispravnost knjizenja objektivnost iskazanog finansijskog rezultata. Iz svega navedenog se шоzе zakljuciti da revizija iша svoje шjesto и redovnoш poslovanju ovog privrednog subjekta. tieь~ ~5 '~,,,~ Druitvo za lzdavaёku, lnstruktlvno-obrвzovnu, uslu:znu 1 trgovlnsku djolatnost, FEB - d.d. Sвr J ovo KONTINUIRANA EDUКACIJA RACUNOVODA 1 REVIZORA MEDUNARODNI RACUNOVODS1VENI STANDARDI primjena - treci dio OVO SAVJEТOVANJE SE PRIZNAJE КАО KONTINUIRANA EDUКACIJA CERnFICIRANIH RAtUNOVODA 1 81 Н OVLASTENIH REVIZORA 1 UPISUJE U EVIDENCIJSKE KNJIZICE КАО SPECl.IALISTICКA EDUKACl.IA IAYEZRAfUNOYOD.1,REVIZORA u TRA.IAN.IU оо 5 SATI 1 ANAНSLJSICIH RADNllA FBIH о) BIHAC Hotel Park о) TUZLA Hotel Tuzla (Kristalna dvorana) о) SARAJEVO Hotel Holiday lnn (Kongresna dvorana) о) ZENICA Hotel Dom penzionera о) MOSTAR Centar za kulturu POCFrAX RADA SAVJE'\'OVANJA U 9,30 SAТI Sve potrebne informacije па telefone: ОЗЗ / , ,

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

é é é ý š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř Ů é ř é é é é Č ý Š ř é ě Č é ř Ý ě ě Š ř š ť ě ž Ě Ě Á é é é š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř ů é ž é ý š é ř š Č ý ř š ě ě š ť ťď ď ě ř š ř ý Č É Á é É é é é ý š ř é ě

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

ď š š ů š Í š ů Í ú š š š Í š ó ó Í Žš š Í Í ť Í š Ž š Š ť ž Ť Ž ň š ň ú ší ž ž ž ž Í Ž ů Íž ž Í ů ň ů š ž Ť š Ž š Ž ů Ú Ž ť ú š š š ů ž ú š ú ď ú š ž ů š š ž ž ž Ž ú ž Í Ž Í š ůž ž Í Ž ů ú š Í Í šť ž

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

ľľľ ľ ż łš ř ř ĺ Ř ĺ Ž š ĺ Ž řĺ ř ú ĺ Ž ř Ž Ú ĺ Ž Ž š š ĺ ĺ ú Ž Ž Ž ú ř Ž Š ř ĺ Ž Úř š Ž ř Š ĺ Ž ĺ Ž ľ Ú Ž ř Řĺ ĺ Í ú Í Ž ĺ Ž Í Ž ř Í Ž ĺ ř Ú Ž Ž ĺ Ž ř ľ ľ ú ż ĺ ĺ ř š Ž ĺ Ž Žĺ ĺ ĺ Ž Ú Ü ř Ž ř ĺ ĺ ĺ ú

Více

ž ž ž ú ú ž ž ů š ú Ž ů ž š šť š ů ú ž šť ž ž ů ů šť ň ž šť ž ú ž ů ů ž š š ú š ž ů Ž Ř Ř ď Ř Ř š ž š ů ž ú ú ú ů ú ú š ď ů ú ůž ú ů Ť ú ž ů ů š ž ú ů š ů ů ů ž š Ť ú ž ú ú š Ž Ž ů ů Ž ů š ů ů ů ů š ť

Více

Í Í ó š ú ú Ž Ž Ž Ž š ů Ž Ž Ž Ž š Ž š ú š ú Í ť Ž Í Í Ž Ž ú ů š ň ů ů ň Ž Ú Ž ú ů š ů Ž ú Ž š Ž ď Š ů š ú ň š š Ž Ž Žš Ž ú Í Ž ú š ú š ů Ó ůž Ž ú š Ž ů Í ň Ó Ž Ž Ž ů ů š š š Ž Ž Í š ů Ž ů ů ú ú š ž š ů

Více

Ť á á á á Á Č Č ý ť ť á ň ý š ů Á Í ť á Í Ťť ý á á É ú á á á á á á á á ž á á á á Ž á á á á á Í á á ý á ů ú ú á ž š Ž ů á á ý á á ý Ž á Í ý á á Ž ů ť á á ý ů á á á Ž ý Í ý á ú Ž Š ýš á ž ý ž á á Čú Ž á

Více

š š š Ě Í Č Á Š Á Ž Ě Ý Ě Á Í Í ť Í š ů Í š Č š š ú Á Č Č Č ú Ú ž š ž š š ů ž Č Í Š Č Á ů Á ÝÝ Ě Í ť Í š ž ú ž ú ů š ž ú ž ž ž ž ž š ů ž ž ů žš ž ž ž š š š ž ž Ž ž ú Č Š Á Ž Ě Ý Ěú Á Í Í ť Ú ž ú ž ň ž

Více

ň ť Č Á ť ň ň Ú Ú Á Ň ď Ú Ů Ý É Ů Ď Č ň ď ň ň ň ň Č ň ň Ď Č ň Š ň Š Š Č ň Ú Š Š Š Ě Ú ť ď ď Á Ď ť É Č ť Ó ň ť Ď Ď Ď Ý Ď Ž Ď Ď Ý Ď Ú ň ň Ď Ď Ý Ď Ď Ď ň ť Ť Ů Ú ň ď ň Ř Ů ň Á Š ť Č ň Š Š ň ň ň ť ť ť ť ť ť

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s.

Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Address: ČKD Blansko Engineering, a.s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, Czech Republic, www.cbeng.cz Popis Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s. Quality Management System Environmental

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ž Í ů Ž Í Ř Í ř ř Ž ó š š š Ř Á ř š ř ú Í Á Í ž ř ř š ý ý ů é š ř ů ř š ý úř ř é š ř ů ů úř ú ř é š ř ů ž Č ž š Č ó ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú é ú ú ú é ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Ť ť É ťť ť ť ď ť ť ú ť Ť ď Ř ť ť ť ť ď É ž Ž š š š š Ž š Ž ž Ž š ď š Ž Ž š š š š Ž ť Ž š ň ť Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Ď Ď Ď Ď š Š š ž šť ž š š ó š š ú ž Ú Ž ž Ž Ž š Ú ó Ž ň ň Ú Ž ž Ď ó

Více

Í ť úí ň š ň Š ú š ý ž ž ý š ů š ž ú ž ž ú ž ž ž ý Ž ý ů ý š ž ž ž Ž ž ú ž ů ý ž ž ý ž ý ů ý š ý ý ý ú ž ž ú ž š ž ž ý š Ž ž ž ů ů ž ž ý ů ž ů ú ý ž ý ý ý ž ý ů ý ů ý ú š ž ž ž ů ý ů Ž ž ž ž ú ýš ýš š

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

Č ó ě ěš ř ě ěš ý ý ú ú ó ř Ž Ž ř ý ě š ň ě š ř ř ň ě ě ř ň ů ú ě ý ě ě ň ěř ň ý ěř ř ř ý ý ěř ý ř š ď ý ý ř ě ýš ě ů Ž ú ě Š ř ň Ž š ý š š ě ý ě ů š š ť ř ě š ř Í ú ú ř ů ó š ň ě ř š š ě ě ř š ú ř Í Š

Více

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu LISTY II broj 02.04.2010. casopislisty@gmail.com 1. SADRŅAJ SADRŢAJ... 2 UVODNIK... 3 RUBRIKE... 4 KNJIŅEVNOST... 4 Jára

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

Č Č Ž Č Š Ž ó Č Š ž Š ž Č Č ž ž ž Č ž ú Ž ž ž ó ó ž Ž Ž ď É ú ú Č Č ú ž Ž ž ž ú ó Č ž Ú Č ž ž ž Ž Ú Ž Ž Ž Ú Č ž Ú Ú ž ú Ř Š Á Ž Ý Č Ó Ú Á ú Ť Ž Ž Š Ú Ú Ó ú ž ú Š Ž Ž Ť Ž ž ž ď Ž ú ď Š Ú ú ú Á Č Ů Ú Ť Č

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

ů Ť ě Á Ř ž ó ě Ž ž ž ž ě ě ž ě ž ž ě ě ž Č ůž ě ě ž ě ů ě ě ú ú ě ě ě ž ě ě ž ě ž Š Č ů ž ó ž ů ě ů ž ů ž ů ů ž ž ě ů ě ž ů ž ů ů ž ě ů Ž ž Ž ě ě ě Š ě ó ě ě ě ě ě ě ů ů Š ě Ó ú Ť ě ěž ž ě ú ěž úě ěž

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

ě ř é č Ú ř ě é č ó č ě ě š ř ů ř ů ě č ě ů Ž š Ž ř é ů ř ý ž ý ú ů Ť ý é ů č ď ě ě š ř ů ř ě é č č ě ě é č ř é ě š ě é ě č Ť ě ý ěř ý č č é ž ě ů ř ř ň ř é úř úř ě é č ř ž ý ž ň č ů é ě ů ž č úř ě é č

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

ýú š š Í ď š ú Á Ž Í ÁŠ ž ý ý ý Í ď ž ý ý ó ú ž ú ů š Á Ž Í Š š Í ť ý ť ť ť ť Í š ú ť ý ž ž ž ů Ž š ý ž ý š š ý ď ú žš ó ý š ý ý ž ž ý ú ž ú ú ž š ž ú Ó É ú š ý ž ť ť š Í ú ň š š š ú š Í ú š Ť ť Ě ů ť

Více

ř ň š Š ř ž Ú ř ř ř ů ž ř ů é ž š é ěř ř Š ěř é ň š ěř é ň ž ě ř ě Ú ěř ů ě Ú ů ú šť ř ů é ě ř š ě ě š ě ě ž ž ř ž ě ě é ú ř ě ú ě ž ř š ě šť šú é ě ř ž Ž é úř ř ě ž Ú ř ž ú ř é ř Ú ú ř ě ě š ř ů ž ř ž

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Návod na obsluhu Navodila za uporabo Priruãnik Návod k pouïití LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Návod na obsluhu Priruãnik Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete.

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

ROZPISY SOUTĚŽÍ Č. 4 2007/08

ROZPISY SOUTĚŽÍ Č. 4 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPISY SOUTĚŽÍ Č. 4 2007/08 Změna termínu: POZOR!!! Ještědský pohár v Liberci v kordu seniorů, seniorek, juniorů a juniorek a ve fleretu juniorů a kadetů se koná o týden dříve tj.

Více

ě úř ř ř Á Á ň Í É Á Í é ě úř ď ě ž č č Ť ě ě š ř ů é č ě ě ř ů ě ů č é ě úř Í úř ěš ěš ů ť ěš ř é Ú úč ž č ř š č é ě ž ě šč č é ř Ž č ů é ě č š č š č Ó š Ď š š ř š ř š ď ě Ůř Š ú š č ě ě ř é ž é ř ě ě

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

É Í ý ž č ě ě š ř ů úř řš řš řš č ů ř ř ě č ě č ž ž ě č č ř ř ě č ě č ě č řš řš řš ě ě ě č ý Ú ý Ú ě č řš ř ř Ž Ž ř ř ř ř ř ř ě ř ť ň ůí ť ť ý é é ý č ů ý ů ř ů ý ý úř é ž č ž úč č ý ů č ý ý ř š éč š ý

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ř ů ř š ě ě č ř ž ů ů Í ň ř š ž č ř ě ě ž ř ř š ú š ě č ě š ě š č ř š š ě ů š ě č ě ě ě š ř š š ř ž č ě Ž Š ř ě č š ř č č č č ř š ě š ě ř ů č č ž ě č š ě š ů ř ž ů ř ž ě ů Ž ě š š ň Ž ř šř š ř ž č ě ě

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

č ú č ů ř é č č ú Úč ř š ř Šč š ř š č Š č ř č ř ř ů č ů é č é ř é č č č ů š ř ů ů é é č ř ř éč ž ř č š č ů š ř č ů č é č ř ř é č é š é ř é ř č Ž ř Š ř š ř é é ř š ř ř ř Ž ř š ř š é é č ů é Ž č č ř ř é

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

ř ř ě ř ř ř ř ď Ý ě ř ž ťé ř ě Ý ě ř ň ň ř ě ó ůž ě ú ř ř ě ř ř ě ě Ý ř ě ř ě ě ř ž Ř ř ň ř Ď ó ř ě ó ř ž ř ř ň š ř ř Ř ř ň ř ó ě ř ň š ř ř ě ó ě ř ě Í ě Í ř ř ě ř Ž ě ř ů ř ž š ř ř š ů ů Í ě š ř Ů ř ě

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více