ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah..."

Transkript

1 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta -

2 Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje Dopravní plány Zdrojová data Územní rozsah Problematika městské veřejné dopravy (MHD) Přeshraniční dopravní obslužnost Nadregionální integrace.... Standardy kvality...9. ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU Železniční infrastruktura Silniční infrastruktura Ostatní druhy dopravy Intermodální doprava Infrastruktura... Provoz Železniční dálková doprava objednávaná státem Autobusová doprava mimo závazek veřejné služby Železniční a autobusová doprava v závazku veřejné služby Veřejná městská doprava Integrovaný dopravní systém..... Dopravci..... Vozový park... Kritické posouzení stávajícího stavu..... Kritická analýza zajištění dopravní obslužnosti...

3 ... Dopravní obslužnost Oblast infrastruktury Oblast provozu Vozový park Integrovaná doprava Ekonomické údaje Zajištění přepravních potřeb pro osoby s tělesným postižením Zajištění dopravní obslužnosti pro odlehlé oblasti Kritická dopravně-provozní analýza... Rozvoj území v řešeném časovém horizontu Výchozí podklady a zdroje Rozvoj řešeného území...7 Návrh dopravního plánu Organizace dopravní obslužnosti Změna územního rozsahu IDS Organizační zajištění integrované dopravy Změna systému dopravní obslužnosti Změna informačního, tarifního a odbavovacího systému Železniční doprava Infrastruktura Provoz Silniční doprava Infrastruktura Provoz..... Ostatní druhy dopravy Infrastruktura integrované dopravy Dopravci Vozový park Odbavovací systém...9

4 Doprava osob s tělesným postižením...9 Rekreační doprava...9 Seznam použitých zkratek...9 ZÁVĚR...9 Příloha Seznam autobusových lik a počty spojů dle dopravců...9 Příloha Přehled vozového parku vybraných dopravců...7 Příloha Přehled rozsahu dopravní obslužnosti v jednotlivých obcích Zlínského kraje... Příloha Přehled obcí s dostatečnou nabídkou spojů v sobotu...7 Příloha Přehled obcí s dostatečnou nabídkou spojů v děli a svátky...77 Samostatné přílohy: Příloha Mapová část (zpracovatel: CZECH Consult, spol. s r. o.)

5 ÚVOD Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území ukládá krajům Zákon č. 9 / Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který vstoupil v platnost v roce. Tento zákon navazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 7 / 7 o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici a silnici. Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na období pěti let, v tomto případě tedy na léta. Metodiku zpracování plánu dopravní obslužnosti území vytvořila společnost CZECH Consult, spol. s r. o., Praha, v rámci Národního programu výzkumu a jeho dílčího programu Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy. Byla vyhotovena jako finální výstup projektu č. CG9-9-9 Metodická a legislativní harmonizace tvorby střednědobých plánů dopravní obsluhy území. Uvedená metodika je uznána jako certifikovaná metoda na základě osvědčení vydaného Ministerstvem dopravy ČR v červnu. Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje je zpracován dle této certifikované metodiky. Pořízením Plánu dopravní obslužnosti Zlínského kraje byl pověřen Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., který zpracoval dopravní část plánu, mapové přílohy zpracovala na zakázku společnosti KOVED firma CZECH Consult, spol. s r. o., Praha. Výše zmíněný zákon vyžaduje plán dopravní obslužnosti projednat v orgách kraje a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Analytická část se zabývá stávajícím stavem dopravní infrastruktury, její hustotou a možnostmi a limity jejího využití pro zajištění dopravní obslužnosti. Dále analyzuje stávající vedení lik a rozsah provozu na nich. Poté navazuje kritická analýza zajištění dopravní obslužnosti, která hodnotí aktuální situaci ve veřejné dopravě v závislosti na plnění navržených standardů kvality. V závěru jsou rozebrány možnosti dalšího rozvoje území a očekávané dopady do veřejné dopravy (demografický a urbanistický vývoj, stav zaměstnanosti a rozvoj průmyslových zón, vývoj v oblasti školství a státní správy). Na analytickou část navazuje část návrhová, která řeší vedení jednotlivých lik veřejné dopravy v železniční, silniční a ostatních druzích dopravy se specifikací páteřních tras a návrhem potřebného intervalu spojů. Dále se zabývá problematikou Zlínské integrované dopravy a plánovaného rozvoje terminálů veřejné dopravy. Zohledňuje i problematiku přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dopravy rekreační, zmiňuje i otázku budoucích výběrových řízení na zajištění veřejné dopravy.

6 . Základní údaje.. Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 7 9 Zlín Zpracovatel: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. Podvesná XVII / 7 Zlín tel.: 77, 77 9, 77 Web: Statutární orgán: Ing. Věra Fuksová, jednatelka Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. František Brachtl, vedoucí provozního úseku Zpracovatelský tým: Ing. Věra Fuksová, Ing. Miroslav Řihák, Ing. Kamil Khazaal, Ing. Zdeňka Ungerová. Externí zpracovatel mapové části: CZECH Consult spol. s r. o. Holečkova / 9 Praha Statutární orgán: Ing. Zdeněk Strádal IČO: 7 Vedoucí zpracovatelského týmu: Bc. Jan Rajman.. Použité podklady zdroje... Dopravní plány Hlavním podkladem v oblasti železniční dopravy je dopravní plán státu, jehož zpracovatelem je Ministerstvo dopravy ČR. Tento plán stanovuje rozsah dopravní obslužnosti v dálkové železniční dopravě (kategorie EC, IC, Ex a R) a tím určuje nutné vazby na dopravu regionální. Z hlediska zajištění krajské dopravní obslužnosti mají

7 dálkové vlaky pouze význam v relacích Hulín Otrokovice Staré Město u Uherského Hradiště, resp. Valašské Meziříčí Vsetín Horní Lideč, dílčí význam pak v úseku Staré Město u Uherského Hradiště Uherský Brod Luhačovice, kde jsou však již frekvence spojů i počty cestujících nižší. Dopravní plány sousedních krajů, resp. obcí a měst byly dosud zpracovány a mohou tedy být podkladem pro tento dopravní plán, jejich využití bude možné až ve fázi jeho aktualizace. Z hlediska interních dokumentů kraje je podkladem Gerel dopravy Zlínského kraje, schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje v roce. V roce byla zpracována jeho Aktualizace, která dosud však mohla být orgány kraje schválena, boť doposud bylo ukončeno projednání SEA ze strany MŽP. V současnosti je zpracovávána studie Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje s termím dokončení ve třetím čtvrtletí roku a její výstupy budou využity v dopravním plánu Zlínského kraje.... Zdrojová data Zdrojovými daty jsou ve veřejné linkové dopravě data poskytována dopravci s využitím výstupů z jejich odbavovacích zařízení a příslušného obslužného software. Data jsou rozdělena podle jednotlivých lik a spojů a dávají dobrý přehled o frekvencích a využití hromadné dopravy v jednotlivých relacích. Zdrojovými daty v železniční dopravě jsou data poskytnutá dopravcem, která vycházejí z pravidelně prováděných průzkumů frekvence cestujících v jednotlivých vlacích a rovněž věrohodným způsobem dávají přehled o využití jednotlivých vlaků. Jiné přepravní průzkumy byly pro účely zpracování Plánu dopravní obsluhy Zlínského kraje prováděny... Územní rozsah Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje (dále též jen Dopravní plán ) je zpracován pro územní obvod Zlínského kraje.... Problematika městské veřejné dopravy (MHD) Problematika městské veřejné dopravy ve městech s velkou sítí MHD bude předmětem řešení krajského Dopravního plánu. Ten se pouze zaměří na obecné nastavení vazeb mezi regionální dopravou a jednotlivými systémy MHD. Podrobné řešení této problematiky bude předmětem samostatné studie Koncepce návaznosti systému veřejné dopravy Zlínského kraje na MHD, jejíž dokončení je předpokládáno v roce. Do této skupiny měst patří Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, Vsetín, Valašské Meziříčí a Kroměříž. Jedinými městy s rozsáhlejším systémem MHD jsou Zlín a Otrokovice. Dopravní plán Zlínského kraje systém MHD v těchto městech rovněž řeší, zaměří se dílčím způsobem pouze na problematiku spojení obou uvedených měst, na kterou Zlínský kraj ze svého rozpočtu částečně přispívá. 7

8 ... Přeshraniční dopravní obslužnost Předmětem řešení Dopravního plánu Zlínského kraje jsou přilehlá území sousedících krajů ani státu.... Nadregionální integrace Na území Zlínského kraje zasahují integrované dopravní systémy okolních krajů: Jihomoravský kraj (IDS JMK) obsluhuje území Zlínského kraje okresy Uherské Hradiště a Kroměříž - linkami (Koryčany), (Střílky pouze vybrané spoje), (Osvětimany), 7 (Pačlavice pouze vybrané spoje), 9 (Boršice u Blatnice), 9 (Uherský Ostroh), 9 (Ořechov pouze vybrané spoje); Olomoucký kraj (IDSOK) obsluhuje území Zlínského kraje okres Kroměříž linkami 77 (Morkovice-Slížany, Prasklice, Pačlavice-Pornice, Uhřice), 79 a 79 (Dřínov pouze vybrané spoje), 7 (Bezměrov, Kroměříž), 97 (Bezměrov, Kroměříž, Chropyně), 9 (Kyselovice), 99 (Chropyně, Kyselovice), 9 a 9 (Kostelec u Holešova, Němčice), 97 a 9 (Bystřice pod Hostým), 9 (Bystřice pod Hostým, Blazice), 9 a 97 (Bystřice pod Hostým, Mrlík, Vítonice) a 977 (Kelč); Moravskoslezský kraj (ODIS) od. 9. obsluhuje území Zlínského kraje okres Vsetín obce Valašské Meziříčí, Lešná, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva linkami,, 9. Systém Zlínské integrované dopravy (ZID) na území okolních krajů ani států zasahuje.

9 .Standardy kvality Standardy kvality jsou převzaty z dokumentu Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje, zpracovaného společností Dopravní projektování, spol. s r. o., v roce. Pro účely dopravního plánu jsou navrženy jako prioritní pouze některé standardy, které budou přednostně sledovány. A. STANDARDY DOPRAVY DOSTUPNOSTI ZASTÁVEK VEŘEJNÉ Tyto standardy definují maximální vzdálenosti obcí s min. obyvateli k zastávce veřejné dopravy (pro části obcí, stejně jako u větších částí obcí bez odpovídající komunikace).. Definice sledovaných standardů A U obcí od do obyvatel maximální vzdálenost km vzdušnou čarou. A U obcí od do obyvatel maximální vzdálenost km vzdušnou čarou. A U obcí od do obyvatel maximální vzdálenost km vzdušnou čarou.. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu) Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet obcí splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují obce splňující kritérium Požadovaný stav všechny obce splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření 9

10 B. STANDARDY TRAS LIK VEŘEJNÉ DOPRAVY Tyto standardy řeší koncepci trasování lik veřejné dopravy. Cílem standardů organizace veřejné dopravy je garantovat občanům dostupnost některých základních cílů cest bez přestupu i při snaze o maximální efektivnost veřejné dopravy odstraněním nadbytečných souběhů lik veřejné dopravy a zejména jednotlivých druhů dopravy.. Definice sledovaných standardů B Bezpřestupové spojení z každé obce, resp. části obce (oficiálně stanovené např. vlastním katastrálním územím) do obce s pověřeným obecním úřadem, pod který správně přísluší (alespoň v rozsahu nutném pro styk občana s úřadem). B Bezpřestupové spojení z každé obce, resp. části obce do obce se základní školou. stupně, v jejichž spádovém obvodu se nachází (dle školského zákona č. / Sb. musí kraj zajistit dopravu žáků, pokud je škola od místa bydliště více ž km). B Bezpřestupové spojení z každé obce do obce, kde se nachází jbližší obvodní lékař. Standardy B až B obecně ní nutno dodržet, pokud je pro občany obce důležitější spojení do jiné obce ž odpovídá standardům B až B. Standardy B až B musí splňovat vždy jbližší zastávka, ale zastávka dostupná dle standardu dostupnosti (viz bod A).. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu) Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet obcí splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují obce splňující kritérium Požadovaný stav všechny obce splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření

11 C. STANDARDY ČETNOSTI SPOJŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY. Definice sledovaných standardů Do obcí od do obyvatel páry spojů v pracovní den. Optimálně v čase C odpovídajícím dojížďce do školy a ze školy, případně přizpůsobeném též dojížďce do zaměstnání na ranní směnu a z ranní směny. Do obcí od do obyvatel páry spojů denně. Optimálně v časech C odpovídajícím dojížďce do zaměstnání na ranní směnu a z ranní směny a dopravě školáků, o víkendu pak v rozestupu min. hodiny. Do obcí od do obyvatel v pracovní dny párů spojů. Optimálně v časech odpovídajícím dojížďce do zaměstnání na každou směnu včetně C dvanáctihodinových a dopravě školáků včetně odpoledního návratu studentů tj. ve špičce v rozestupu min. min.), o víkendu pak páry spojů (v rozestupu min. hodiny). Spoje směřovat u obcí s pověřeným obecním úřadem jlépe ve vztahu k obci s rozšířenou působností. C C Do obcí nad obyvatel v pracovní dny v intervalu ve špičce max. min. a mimo špičku pracovních dní a o víkendech max. min. Spoje směřovat u obcí s pověřeným obecním úřadem jlépe ve vztahu k obci s rozšířenou působností, u obcí s rozšířenou působností jlépe ve vztahu k okresnímu městu. U okresních měst jlépe ve vztahu ke krajskému městu v intervalu max. min. Denně večer a o víkendech ráno max. min. Obsluha čistě průmyslových zón pouze v rozsahu dopravy na každou směnu C a z každé provozované směny ve vztahu k jbližší obci s pověřeným obecním úřadem. Do standardu četnosti spojů se započítávají jen linky v závazku veřejné služby, ale také dálkové linky mimo závazek veřejné služby podstatné je, že občané mají dopravní obsluhu zajištěnou. Standardy četnosti spojů mají úzkou vazbu na rozpočtové možnosti kraje tzn. pokud by v budoucnu bylo možné navýšení dotace na dopravní obslužnost, bylo by možné i zvýšit četnost spojů dle těchto standardů.. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu)

12 Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet obcí splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují obce splňující kritérium Požadovaný stav všechny obce splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření D. STANDARDY DOPRAVNÍHO SYSTÉMU A SÍTĚ Tyto standardy řeší koncepci trasování lik veřejné dopravy. Cílem standardů organizace veřejné dopravy je garantovat občanům dostupnost některých základních cílů cest bez přestupu i při snaze o maximální efektivnost veřejné dopravy odstraněním nadbytečných souběhů lik veřejné dopravy a zejména jednotlivých druhů dopravy.. Definice sledovaných standardů Přehlednost (jednoznačně definované trasy bez větvení /zajíždění do zastávek navíc mimo základní trasu bo rozvětvení pouze vybraných D spojů (max. párů, pokud však má linka více ž párů spojů celkem) je ale přípustné/ a minimalizace počtu lik s cílem provozovat linky v co možná jkratších intervalech). Omezení souběhů (pokud je autobusová linka v souběhu s dráhou bo jinou autobusovou linkou s dostatečnou kapacitou, bude ukončena na D první společné zastávce, kde je možné obracení vozidel a jsou vytvořeny podmínky pro přestup cestujících, přičemž musí být dodrženy standardy A až A). Koordinace jízdních řádů (při souběhu lik delším ž pět zastávek by měl být maximální časový rozestup mezi linkami nižší ž dvojnásobek minimálního časového rozestupu mezi linkami, přičemž pokud je linku D nutno koordinovat s více linkami, je prioritou vždy proložení v úseku, kde je provozováno méně lik a poté s linkou, se kterou má linka delší společný úsek) platí však pouze, ní-li v rozporu se standardy B až B. Standard E ní nutno dodržet v případě spojů vázaných na začátek bo koc pracovní doby bo školní výuky.

13 D Návaznosti lik v přestupních bodech (za přestupní návaznost se považuje doba čekání do minut).. Vyhodnocování plnění standardů: Hodnocení provádí organizátor dopravy (bo jím najatá organizace) Frekvence hodnocení jednoroční (k začátku platnosti grafikonu) Metoda hodnocení měření přímého provedení (rozbor dopravní nabídky) Jednotka hodnocení počet lik splňujících kritérium Nepřijatelný stav existují optimalizované linky, které splňují kritérium Požadovaný stav všechny linky splňují kritérium V případě plnění zdůvodnění a zpracování návrhu opatření

14 .ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU.. Infrastruktura Z hlediska hustoty sítě dopravní infrastruktury lze konstatovat, že tato v zásadě vyhovuje potřebám veřejné dopravy. Silniční síť napojuje všechny obce v kraji a umožňuje jejich dopravní obsluhu. Železniční síť umožňuje napojení cca obcím v kraji, železniční spojení mají všechna větší města. Menším problémem je napojení krajského města Zlína a okresních měst Kroměříž a Uherské Hradiště, které leží mimo hlavní železniční tahy, a cestování do nich ze vzdálenějších míst je zpravidla možné pouze s přestupem. Velmi komplikované je železniční spojení oblasti Vsetínska, Valašskomeziříčska a Rožnovska s krajským městem.... Železniční infrastruktura Ve Zlínském kraji se nacházejí následující železniční tratě: (Hranice na Moravě) Lhotka nad Bečvou Horní Lideč st. hr. Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Vsetín Velké Karlovice Horní Lideč Bylnice (Brno hl. n.) Chropyně (Přerov) (Kojetín) Bezměrov Valašské Meziříčí Kroměříž Zborovice Valašské Meziříčí (Ostrava hl. n.) (Přerov) Břest Nedakonice (Břeclav) Otrokovice Vizovice (Brno hl. n.) Uherský Ostroh Uherské Hradiště Staré Město u Uherského Hradiště Nemšová st. hr. Újezdec u Luhačovic Luhačovice Trať Hranice na Moravě Horní Lideč st. hr. Počátek trati je ve stanici Hranice na Moravě na území Olomouckého kraje, kde je zajištěno napojení na trať 7 Česká Třebová Bohumín, která je součástí II. a III. tranzitních koridorů. Územím Zlínského kraje trať prochází v úseku Lhotka nad Bečvou Horní Lideč st. hr., a pokračuje dále jako trať ŽSR na území Slovenské republiky do stanice Púchov, kde se napojuje na jvýznamnější slovenskou železniční magistrálu Bratislava Žilina Košice. Jedná se o trať celostátní. Na území Zlínského kraje má tyto stanice a zastávky: Lhotka nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Brňov (z.), Bystřička (z.), Jablůnka, Vsetín, Leskovec (z.), Valašská Polanka, Lužná u Vsetína (z.), Lidečko (z.),

15 Lidečko ves (z.), Horní Lideč a Střelná (z.). V minulosti sloužila cestujícím i zastávka Ústí u Vsetína, která je však již řadu let mimo provoz. Trať je v celé délce dvoukolejná, elektrizovaná napájecí soustavou kv ss, jvyšší traťová rychlost činí km / h. Z hlediska zabezpečovacího zařízení je trať vybavena obousměrným autoblokem a všechny stanice reléovou zabezpečovací soustavou s číslicovou volbou. Zařízení umožňuje jízdy vlaků proti správnému směru, tzv. banalizaci. Trať má relativně složité sklonové a směrové poměry. Technický stav trati ní příliš dobrý, elektrická zařízení jsou na hranici své životnosti, stanice jsou většinou vybaveny v souladu se současnými požadavky, zejména s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro udržení její atraktivity budou v blízké budoucnosti nutné rozsáhlejší investiční akce. Svými technickými parametry však prozatím požadavkům na regionální dopravu v zásadě vyhovuje. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce střelenského tulu. Obr. Železniční stanice Horní Lideč - tratě a Trať Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Regionální dráha, vycházející ze stanice Valašské Meziříčí na trati a vedoucí údolím Rožnovské Bečvy do Rožnova pod Radhoštěm. Obsluhuje tyto stanice a zastávky: Valašské Meziříčí, Krhová (z.), Hrachovec (z.), Zašová (z.), Střítež nad Bečvou, Zubří (z.) a Rožnov pod Radhoštěm. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální traťová rychlost činí km / h, telefonické dorozumívání. Trať je provozována dle předpisu D pro zjednodušenou dopravu, sídlem dirigujícího dispečera je Rožnov pod Radhoštěm. Dopravnou s ohlašovací povinností je Střítež nad Bečvou. Stanice Rožnov pod Radhoštěm je vybavena mechanickým zabezpečovacím zařízením se světelným vjezdovým návěstidlem závislým na výměnách, bez odjezdových návěstidel. Díky údolnímu vedení má trať s ohledem na její význam většinou vyhovující směrové i sklonové poměry. Stanice a zastávky jsou vybaveny bezbariérovým přístupem. Z hlediska potřeb regionální dopravy je trať v podstatě vyhovující, pro další

16 zatraktivnění bude vhodné realizovat zlepšení stavebního stavu zastávek na trati a jejich bezbariérové úpravy, prospělo by i zrychlení jízdní doby odstraněním ohlašovací povinnosti v dopravně D či vybavením trati radiofikací pro umožnění realizace ohlašovací povinnosti pomocí vysílačky. Trať Vsetín Velké Karlovice Regionální dráha spojuje okresní město Vsetín na trati s Velkými Karlovicemi v údolí Vsetínské Bečvy. Trať odbočuje z trati v odbočce Bečva, která je nyní začleněna do zabezpečovacího zařízení žst. Vsetín. Obsluhuje následující stanice a zastávky: Vsetín, Ústí u Vsetína zastávka (z.), Janová (z.), Hovězí, Huslenky (z.), Huslenky zastávka (z.), Halenkov zastávka (z.), Halenkov, Nový Hrozenkov zastávka (z.), Nový Hrozenkov (z.), Karolinka zastávka (z.), Karolinka, Velké Karlovice zastávka (z.) a Velké Karlovice. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální rychlost činí km / h. Obr. Železniční stanice Hovězí na trati Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D, sídlem dirigujícího dispečera je Halenkov. Dopravnami D s ohlašovací povinností jsou Hovězí, Karolinka a Velké Karlovice. Stanice Halenkov je vybavena zabezpečovacím zařízením TEST A se světelnými návěstidly závislými na poloze výměn a skupinovými světelnými odjezdovými návěstidly, avšak bez kolejových obvodů. Trať byla v dávné minulosti radiofikována, což umožňuje strojvedoucímu plnit ohlašovací povinnost prostřednictvím vysílačky bez nutnosti opuštění hnacího vozidla, což vedlo k podstatnému zkrácení celkové doby přepravy na této trati. Technický stav trati, směrové i sklonové poměry, jsou s ohledem na její význam v zásadě vyhovující. Stanice a zastávky však jsou vybaveny bezbariérovým přístupem. Specifickým problémem trati je extrémně vysoký počet úrovňových křížení s pozemními komunikacemi. I přes poměrně značné investice do

17 budování přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZZ), které vedlo k podstatnému zlepšení situace, ještě stále zůstává řada přejezdů zabezpečena, což ve vazbě na v řadě případů vyhovující rozhledové poměry vede k nutnosti snížení rychlosti v místech těchto křížení na km / h a tedy k žádoucímu prodloužení jízdních dob a zvyšování ergetické náročnosti provozu. Pro zatraktivnění trati z hlediska veřejné dopravy je do budoucna nutno pokračovat ve výstavbě nových PZZ a redukci míst, vyžadujících snížení traťové rychlosti z důvodu dostatečných rozhledových poměrů, a postupně modernizovat a rekonstruovat zastávky a stanice a uzpůsobit je pro bezbariérový přístup. Trať Horní Lideč Bylnice Celostátní dráha odbočuje z trati ve stanici Horní Lideč a končí v žst. Bylnice na trati (viz dále). Stanicemi a zastávkami na trati jsou: Horní Lideč, Valašské Příkazy (z.), Poteč (z.), Valašské Klobouky, Návojná (z.), Brumov střed (z.), Brumov a Bylnice. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální traťová rychlost činí 7 km / h. Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D, sídlem dirigujícího dispečera je Bylnice. Dopravnami D s ohlašovací povinností jsou Valašské Klobouky a Brumov, obě dopravny jsou vybaveny samovratnými výhybkami s dálkovým dohledem systémem Remote 9. Trať je vybavena radiofikací. Na trati se nacházejí dva tuly. Technickými, směrovými i sklonovými parametry je trať pro regionální dopravu vyhovující, její výhodou je značná vzdálenost od center obcí, které obsluhuje, a tím i její poměrně nízká atraktivita z důvodu velké docházkové vzdálenosti. Pro zvýšení atraktivity byla v dávné minulosti vybudována nová zastávka Brumov střed. Stanice a zastávky jsou vybaveny bezbariérovým přístupem. Zlepšení stavu zastávek a stanic může přispět ke zvýšení atraktivity trati, ale s ohledem na její směrové vedení lze s větším nárůstem jejího využití počítat. Obr. Železniční stanice Brumov na trati 7

18 Trať Brno Přerov Tato celostátní dráha spojuje centrum Jihomoravského kraje a jedno z jvýznamnějších center České republiky Brno s významným železničním uzlem Přerovem. Územím Zlínského kraje prochází velmi krátkým úsekem (cca km) s jedinou stanicí, Chropyně. Trať je v celé délce jednokolejná, na území kraje elektrizována napájecí soustavou kv ss, maximální rychlost činí km / h. Trať je v dotčeném úseku vybavena systémem automatického hradla bez návěstního bodu. Stanice Chropyně je vybavena zabezpečovacím zařízením TEST se světelnými vjezdovými i odjezdovými návěstidly s rychlostní návěstní soustavou. Výměny jsou obsluhovány ze stavědel na obou zhlavích stanice pomocí elektromotorických přestavníků. Trať má rovinatý charakter a tedy vyhovující směrové i sklonové poměry. Technický stav je však s ohledem na její význam zcela vyhovující špatný stav spodku i svršku a vyčerpání kapacity trati mají vliv na častá zpoždění, která na trati vznikají. V budoucnu je nutno realizovat rozsáhlé investiční akce spojené se zdvoukolejněním trati a zvýšením traťové rychlosti. Z hlediska Zlínského kraje je však význam trati minimální a její budoucí využití bude záviset především na záměrech MDČR a krajů Olomouckého a Jihomoravského. MDČR zadalo zpracování studie variant řešení modernizace trati ve srovnání s výstavbou zcela nové vysokorychlostní trati. Trať Kojetín Valašské Meziříčí Odbočuje ve stanici Kojetín na území Olomouckého kraje z trati Brno Přerov. Převážnou část dopravní obslužnosti však zajišťuje na území Zlínského kraje, kterým prochází v úseku Bezměrov Valašské Meziříčí, kde se napojuje na významnou trať. Jedná se o dráhu celostátní, která obsluhuje na území kraje tyto stanice a zastávky: Bezměrov (z.), Postoupky (z.), Kroměříž, Hulín, Třebětice, Holešov, Dobrotice (z.), Jankovice (z.), Hlinsko pod Hostým (z.), Bystřice pod Hostým, Loukov (z.), Osíčko, Rajnochovice (z.), Kunovice-Loučka, Police u Valašského Meziříčí (z.), Branky na Moravě a Valašské Meziříčí. Zastávka Všetuly ní v současnosti využívána, její obnovení je však v souvislosti s rozvojem Strategické průmyslové zóny Holešov v budoucnu možné. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální rychlost činí 7 km / h. V úseku Bystřice pod Hostým Valašské Meziříčí má trať relativně složité sklonové a směrové poměry. Staniční zabezpečovací zařízení jsou na trati homogenní. Stanice Kroměříž a Hulín jsou vybaveny jmodernějším zabezpečovacím zařízením ESA na bázi JOP, stanice Hulín je navíc dálkově řízena z Přerova. Stanice Třebětice, Osíčko a Kunovice-Loučka jsou vybaveny reléovým zabezpečovacím zařízením s tlačítkovou volbou, stanice Branky na Moravě zařízením TEST, stanice Holešov elektromechanickým zabezpečovacím zařízením - kolejová deska s tlačítky pro uvolnění elektromagtických zámků a obsluhu návěstidel - se světelnými vjezdovými a skupinovými odjezdovými návěstidly závislými na poloze výměn a stanice Bystřice pod Hostým mechanickým zabezpečovacím zařízením s místně přestavovanými výměnami a světelnými vjezdovými návěstidly, závislými na poloze výměn, na osíčském zhlaví se skupinovými odjezdovými návěstidly, na holešovském zhlaví ní stanice odjezdovými návěstidly vybavena. Traťové zabezpečovací zařízení je rovněž v jednotlivých úsecích odlišné. V úseku Kojetín - Holešov je v provozu systém automatického hradla bez návěstních bodů, v úseku Branky na Moravě Valašské

19 Meziříčí reléovým poloautomatickým blokem, ve zbylých úsecích je však využíváno stále telefonické dorozumívání. Z hlediska bezbariérovosti jsou vyhovujícím způsobem vybaveny pouze stanice Kroměříž a Hulín, které prošly v minulosti rozsáhlou modernizací. Pro zajištění atraktivity trati je nutná rozsáhlá modernizace a zvýšení traťové rychlosti. Zcela zbytné jsou bezbariérové úpravy stanice Bystřice pod Hostým, která je hojně využívána staršími osobami, mířícími na poutní místo Hostýn. V rozvojových záměrech je uvažováno i s elektrizací trati, její význam je sporný v úseku Kojetín Hulín, boť by umožnil vedení přímých vlaků v elektrické trakci v relaci Brno Zlín. Obr. Železniční stanice Holešov na trati Trať Kroměříž Zborovice Regionální dráha odbočuje z trati ve stanici Kroměříž. Obsluhuje stanice a zastávky: Kroměříž, Kroměříž Oskol (z.), Kotojedy (z.), Jarohněvice (z.), Šelešovice (z.), Zdounky, Zborovice zastávka (z.) a Zborovice. V minulosti na trati sloužila ještě zastávka Skržice, která je již řadu let používána. Trať je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální traťová rychlost činí km / h, telefonické dorozumívání. Trať je provozována dle předpisu pro zjednodušenou dopravu D, sídlem dirigujícího dispečera je Kroměříž. Dopravnami s ohlašovací povinností jsou Zdounky a Zborovice. Trať je svými technickými, sklonovými a směrovými parametry s ohledem na její význam vyhovující. Většina zastávek je ve značné docházkové vzdálenosti od center obcí, což snižuje její atraktivitu. Větší význam má trať pouze pro obce Zdounky a Zborovice. Většina zastávek má bezbariérový přístup. Kromě stanice Kroměříž (viz výše) je jedinou výjimkou v tomto směru nově vybudovaná zastávka Kroměříž Oskol. Na trati byly v dávné minulosti investovány značné finanční prostředky do vybudování přejezdových zabezpečovacích zařízení, což zvýšilo bezpečnost železniční i silniční dopravy a vedlo ke zvýšení cestovní rychlosti. Do budoucna je vhodné provést 9

20 modernizaci a zkulturnění železničních zastávek. S ohledem na velké docházkové vzdálenosti a souběžnou autobusovou dopravu lze však s výraznějším nárůstem zájmu o tuto regionální dráhu počítat. Trať Valašské Meziříčí Ostrava hl. n. Celostátní dráha navazující na trať zajišťuje převážně dopravní obslužnost na území kraje Moravskoslezského. Na území Zlínského kraje zasahuje pouze cca km dlouhý úsek s jedinou stanicí Valašské Meziříčí, kde se dráha napojuje na trať. Je jednokolejná, provozovaná v závislé trakci, maximální rychlost na území kraje činí 7 km /h, je vybavena zabezpečovacím zařízením typu automatické hradlo s návěstním bodem (hradlo Krhová). Trať je na území kraje vedena ve značném podélném sklonu. Z hlediska regionální dopravy je její technický stav vyhovující. Na území Zlínského kraje lze předpokládat rozsáhlejší úpravy, budoucí využití trati závisí především na záměrech kraje Moravskoslezského. Trať Přerov - Břeclav Celostátní dráha, která je součástí II. železničního tranzitního koridoru, a je jvýznamnější železniční tratí na území Zlínského kraje. Spojuje významné moravské železniční uzly Přerov v kraji Olomouckém a Břeclav v kraji Jihomoravském. Územím Zlínského kraje prochází v úseku Břest Nedakonice. Obsluhuje stanice a zastávky: Břest (z.), Hulín, Záhlinice (z.), Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Spytihněv (z.), Huštěnovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Kostelany nad Moravou (z.) a Nedakonice. Trať je v celé délce dvoukolejná, elektrizovaná napájecí soustavou kv ss (pouze v krátkém úseku Nedakonice hranice kraje je použita střídavá napájecí soustava kv Hz), jvyšší traťová rychlost činí km / h. Z hlediska zabezpečovacího zařízení je trať vybavena obousměrným autoblokem a všechny stanice zařízením ESA na bázi JOP. Celá trať je dálkově řízena z dispečerského pracoviště Přerov, ve stanicích Hulín, Otrokovice a Staré Město u Uherského Hradiště slouží pohotovostní výpravčí. Zařízení umožňuje jízdy vlaků proti správnému směru, tzv. banalizaci. Trať má vyhovující sklonové a směrové poměry. V dávné minulosti prošla celkovou rekonstrukcí a v současnosti plně vyhovuje požadavkům regionální dopravy, a to i s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace, všechny stanice a zastávky jsou bezbariérově přístupné.

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 304 osobní pro tratě Valašské Meziříčí Kojetín Zborovice Kroměříž (Vlárský průsmyk) Bylnice Horní Lideč Velké Karlovice Vsetín Rožnov

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 304 osobní pro tratě Valašské Meziříčí Kojetín Zborovice Kroměříž (Vlárský průsmyk) Bylnice Horní Lideč Velké Karlovice Vsetín Rožnov

Více

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ Okres Silnice II/492: Luhačovice, křížení se 1. silnicí III/4922 investice 101,417 2006-2007 Luhačovice ZL Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 2. 437 027 investice 47,493 2006 Chvalčov KM 3. Most 05741-1

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Délky nástupišť u OŘ Olomouc

Délky nástupišť u OŘ Olomouc Délky nástupišť u OŘ Traťový okrsek Provozní obvod Název žst/dopravny/zastávky Nadřízená ŽST / Omezení pracovní doby Nástupiště Km poloha začátku nástupiště Trať 330 - (mimo) Nedakonice (včetně) Km poloha

Více

AUTOBUSY S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB POHLEDEM ZLÍNSKÉHO KRAJE. Praha, 04. 10. 2011

AUTOBUSY S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB POHLEDEM ZLÍNSKÉHO KRAJE. Praha, 04. 10. 2011 AUTOBUSY S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB POHLEDEM ZLÍNSKÉHO KRAJE Praha, 04. 10. 2011 1 SMLUVNÍ KILOMETRY DOPRAVCŮ LINKOVÉ DOPRAVY ZK ZA OBDOBÍ 2005 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 km celkem 22 445 400 22 685

Více

A [ha] délka [m] výška [m]

A [ha] délka [m] výška [m] chráněná plocha / charakter území [%] H001 hráz Břest Moštěnka Břest studie LB 913 2.0 9 10% 90% 14 608 2 H002 hráz Střížovice Dolní Kotojedka Střížovice studie PB 1719 0.5-2.0 150 80% 5% 15% 15 471 2

Více

Aktualizace Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012 2019

Aktualizace Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012 2019 Aktualizace Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012 2019 Platnost aktualizovaného plánu dopravní obslužnosti: do 31.12.2019 Zlín, duben 2016 Předkládá: Ing. Věra Fuksová jednatelka

Více

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel Evidenční číslo JPO Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011 VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení jednotlivých standardů... 3 Plnění VKIS v knihovnách Zlínského kraje v roce 2011...

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012 Evidenční číslo Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ stanoviště Časové údaje 1 BOHUSLAVICE X X X X X X 214 X 27 6 24 X X 21 5.20 5.30 6.05 6.25 6.45 7.00 7.30 7.30 8.05 9.30 7 219 X X X 270 X X 270 X X X 10.15 10.55

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Ing. Miroslav Konečný Koridorové tratě Koridorové tratě u OŘ Brno 1. tranzitní železniční koridor v úseku Svitavy Lanžhot st.

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Dopravní propojení ČR SR v

Dopravní propojení ČR SR v PROJEKTY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI DOPRAVY Konference Krajina Ľudia Hospodárenie Starý Hrozenkov, 14. 10. 2009 Dopravní propojení ČR SR v oblasti Bílých Karpat Silnice I/50 Starý Hrozenkov Drietoma

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy Ing. Josef Schrötter Úvod Pokud se podíváme do historie železnic, pak vidíme, že postupně byla kontrola

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 330 Přerov - Břeclav S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 Warszawa 4250 4210 4 3 3 Sp 1770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2016

LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2016 Závěry VI. ročníku mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2016 ekonomických zájmů konstatují: Střední a východní Morava nemá dobudované dostatečně

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Bítov Obec Skřipov Obec Těškovice Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby.ročník, ateliér vizuální komunikace 00 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Stručný přehled - Na trati mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou bude spuštěn nový provozní koncept zahrnující vlaky Nezamyslice Kouty nad Desnou v hodinovém intervalu

Více

AKTUALIZACE GENERELU DOPRAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE GENERELU DOPRAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE GENERELU DOPRAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH VÝHLEDOVÉ KONCEPCE...... Ing. Pavel ROHÁČ...... Ing. Petr MACEJKA jednatel společnosti Ing. Pavel ROHÁČ Ing. Aleš MACHÁČEK Doc. Ing. Petr TOMÁNEK Lukáš

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Příprava programu Ing. Petr Valášek Zlín vedoucí oddělení dotačních programů 1. 10. 2015 Zdroj financování programu a role

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Zlín, 22.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském

Více

Čj.: 24667/2016-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od do RJ 1030

Čj.: 24667/2016-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od do RJ 1030 330 Přerov - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 407 1 IDSOK Přerov - Říkovice IDS JMK S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, IDS JMK R5 Moravský Písek - Břeclav Sp 1778 4200 RJ 1030 4200

Více

Zásady územního rozvoje nského kraje

Zásady územního rozvoje nského kraje Zásady územního rozvoje Zlínsk nského kraje Zásady územního rozvoje Koncepce+úkoly Podněty+zadání Podklady ZÚR PÚR+ KÚ/DO+obce Požadavky na zpřesnění v ÚS/RP ÚAP kraje Podmínky Krajské vyhlášky a usnesení

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE B. ODŮVODNĚNÍ

AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE B. ODŮVODNĚNÍ Příloha č. 10 Návrh právního stavu ZÚR ZK po vydání aktualizace textová část k opatření obecné povahy AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE B. ODŮVODNĚNÍ b) Návrh právního stavu po vydání

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

PŘÍLOHY. Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji WB Příloha 2. Případová studie ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘÍLOHY. Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji WB Příloha 2. Případová studie ZLÍNSKÝ KRAJ PŘÍLOHY Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji WB-32-04 Příloha 2 Případová studie ZLÍNSKÝ KRAJ OBSAH: Úvod... 2 1. Formulace přepravních potřeb... 2 1.1 Charakteristika kraje...

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Priority rozvoje železniční

Priority rozvoje železniční Priority rozvoje železniční dopravní cesty Ing. Petr Šlegr Dopravní komise Asociace krajů Poslání a vize SŽDC Poslání SŽDC plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Historie přípravy západovýchodního multimodálního propojení (D1 x D49) Hulín Zlín Vizovice Horní Lideč Púchov (R6 x D1)

Historie přípravy západovýchodního multimodálního propojení (D1 x D49) Hulín Zlín Vizovice Horní Lideč Púchov (R6 x D1) Historie přípravy západovýchodního multimodálního propojení (D1 x D49) Hulín Zlín Vizovice Horní Lideč Púchov (R6 x D1) Po rozdělení Československa bylo rozhodnuto o odklonu české dálnice D1 směrem na

Více

Pátek Neděle Rally zážitek - Komárov. Pátek Shakedown - Žlutavy

Pátek Neděle Rally zážitek - Komárov. Pátek Shakedown - Žlutavy PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 7001/11/2017 Důvod opatření: ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2017 Rozhodnutí : Magistrát města Zlína č.j. : Platí od: 24.8.2017 do: 27.8.2017 Úprava

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

Železnice v Pardubickém kraji - výhody

Železnice v Pardubickém kraji - výhody Železnice v Pardubickém kraji - výhody Z větší části nově rekonstruovaná V kontextu t ČR nadprůměrně ů ě ě rychlé úseky (také ve srovnání se silniční dopravou) Koridor hustě obsloužený dálkovou dopravu,

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

OBSAH 1. ÚVOD ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DOPRAVNÍ MODEL - QUESTOR FUNKČNÍ SCHÉMA POSTUP TVORBY MODELU STÁVAJÍCÍ KO

OBSAH 1. ÚVOD ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DOPRAVNÍ MODEL - QUESTOR FUNKČNÍ SCHÉMA POSTUP TVORBY MODELU STÁVAJÍCÍ KO Studie IAD Valašské Meziříčí Model dopravy stávajícího stavu a výhledové komunikační sítě Kontaktní adresa pro projekt: Ing. Václav Starý Černopolní 39, 613 00 Brno Tel.: 545 425 237 Fax: 545 425 280 Mobil:

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Plnění volebního programu KSČM ve Zlínském kraji v oblasti dopravy (2013-2015) Zpracoval: Ing. Jaroslav Kučera, radní ZK pro dopravu

Plnění volebního programu KSČM ve Zlínském kraji v oblasti dopravy (2013-2015) Zpracoval: Ing. Jaroslav Kučera, radní ZK pro dopravu Plnění volebního programu KSČM ve Zlínském kraji v oblasti dopravy (2013-2015) Zpracoval: Ing. Jaroslav Kučera, radní ZK pro dopravu Silniční infrastruktura V našem Volebním programu jsme slíbili: pravidelně

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Potřeby a možnosti rozvoje dopravní infrastruktury

Potřeby a možnosti rozvoje dopravní infrastruktury Potřeby a možnosti rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana ZK LUHAČOVICE 22. 9. 2016 Priority Zlínského kraje 1. Modernizace a elektrizace trati 331 Otrokovice

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více