SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, Praha 8 IČ: čísl účtu: /6000 zastupena: ředitel Dmva PhDr. Milan Sedláček 2. Předmět díla 2.1. Předmětem veřejné zakázky Reknstrukce střešníh pláště na bjektech č. 1-4 Dmva pr seniry Ďáblice - středisk Slunečnice je prvedení díla dle předané prjektvé dkumentace Reknstrukce střešníh pláště na bjektech č. 1-4 Dmva pr seniry Ďáblice - středisk Slunečnice. Sučástí sjednané ceny jsu i veškeré ceny prací a ddávek neuvedených v prjektvé dkumentaci či v plžkvém rzpčtu, ale nichž Zhtvitel, vzhledem ke svým dbrným znalstem, vědět měl neb vědět mhl, že jsu k řádnému a kvalitnímu prvedení díla dané pvahy třeba, a t i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analgickéh charakteru Vypracváním dkumentace skutečnéh prvedení díla části stavby se rzumí zřetelné vyznačení všech změn d prjektvé dkumentace stavby, ke kterým djde v průběhu realizace díla. Tam, kde změny nebudu, bude uveden beze změn. Technická zpráva a každý výkres budu patřeny pdpisem sby, která změny zakreslila a razítkem zhtvitele. Tat dkumentace bude předána v 1x digitální pdbě v dwg a ve čtyřech tištěných vyhtveních Pužité materiály jsu základně stanveny v prjektu stavby. Pkud by se ddatečně ukázala ptřeba užít materiálů jiných, budu pdmínky jejich uplatnění prjednány samstatně v rámci písemných ddatků zpracvaných k tét smluvě. Bez písemnéh suhlasu bjednatele nesmí být pužity jiné materiály, technlgie neb změny prti schválenému prjektu stavby. Všechny materiály a výrbky pužité na stavbě, musí mít vlastnsti pžadvané dle stavebníh zákna v platném znění Djde-li při realizaci díla k jakýmkliv změnám, dplňkům neb rzšíření předmětu díla vyplývajícím z pdmínek při prvádění díla, z dbrných znalstí zhtvitele neb z vad prjektu stavby, je zhtvitel pvinen prvést supis těcht změn, dplňků neb rzšíření, cenit jej pdle čl a předlžit tent supis bjednateli k dsuhlasení. Teprve p jeh dsuhlasení má zhtvitel práv na realizaci těcht změn a na jejich 1

2 úhradu. Pkud tak zhtvitel neučiní, má se za t, že práce a ddávky jím realizvané byly v předmětu plnění a v jeh ceně zahrnuty Zhtvitel ptvrzuje, že se v plném rzsahu seznámil s rzsahem a pvahu díla, že jsu mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné pdmínky nezbytné k realizaci díla, že dispnuje takvými kapacitami a dbrnými znalstmi, které jsu k prvedení díla nezbytné Zhtvitel prhlašuje, že prvěřil veškeru dkumentaci, kteru bdržel jak sučást Zadávací dkumentace, že tat dkumentace je dstatečně pdrbná pr účely včasnéh a řádnéh splnění závazku zalženéh Smluvu díl. Pkud by přest v průběhu prvádění díla event. vznikla ptřeba dpracvat prjektvu dkumentaci ve vyšší pdrbnsti výrbní a dílenské výkresy, (dále též dpracvání dkumentace, resp. dpracvaná dkumentace ) zavazuje se zhtvitel, že tt dpracvání prvede na vlastní náklad tak, aby nehrzil řádné a včasné splnění závazku zalženéh tut smluvu a předlží h bjednateli. Zhtvitel nesmí zahájit práce dle tht dpracvání bez předchzíh suhlasu bjednatele. 3. Cena díla 3.1. Cena díla je stanvena v suladu s becně závaznými právními předpisy a je běma smluvními stranami dhdnuta ve výši: Cena bez DPH:. DPH 15%: Cena včetně DPH: Cena je stanvena jak nejvýše přípustná. Cenu je mžné překrčit puze za pdmínek stanvených ve smluvě Pdkladem pr stanvení ceny jsu plžkvé rzpčty na jedntlivé stavební bjekty. Rzpčty jsu nedílnu sučástí Smluvy díl. Jedntkvé ceny uvedené v těcht rzpčtech jsu pevné d data uknčení díla. Těmit cenami budu ceněny veškeré případné vícepráce realizvané zhtvitelem d data předání díla. V ceně za prvedení díla jsu zahrnuty veškeré náklady zhtvitele, které při plnění svéh závazku dle tét smluvy neb v suvislsti s tím vynalží a t nejen náklady, které jsu uvedeny ve výchzích dkumentech předaných bjednatelem neb z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsu ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynalžení musí zhtvitel z titulu své dbrnsti předpkládat, a t i na základě zkušenstí s prváděním pdbných staveb. Jedná se zejména náklady na přízení všech věcí ptřebných k prvedení díla, dpravu na míst plnění vč. vykládky, skladvání, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmt, zařízení staveniště a jeh zabezpečení, hygienické zázemí pr pracvníky a ddavatele, úklid průběžný a knečný úklid staveniště a kmunikací, které svu činnstí zhtvitel znečistí vč. zhtvené stavby, veškeru dkumentaci pr prvedení díla, dkumentaci skutečnéh prvedení, předepsaných či sjednaných zkušek, revizí, předání atestů, svědčení, prhlášení shdě, revizních prtklů a všech dalších dkumentů. Dále se jedná zejména náklady na skládkvné, režie, mzdy, sciální pjištění, pjištění dle smluvy, pplatky, zajištění bezpečnsti práce dle zákna č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. a prtipžárních patření apd. a další náklady spjené s plněním pdmínek dle rzhdnutí příslušných správních rgánů neb dle becně závazných platných předpisů. 2

3 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze pužít plžky uvedené v nabídce, budu ceněny cenu, která bude nižší neb rvná cenám těcht plžek dle ceníku URS Praha, a.s Veškeré případné vícepráce a méněpráce znamenající změnu smluvy musí být samstatně dhdnuty sbami právněnými jednat ve věcech tét smluvy, a t na samstatných listech. Zhtvitel předlží změnvé listy, které pdléhají schválení bjednatelem. Změny budu sjednány písemnými ddatky ke smluvě. Vícepráce budu realizvány až p uzavření písemnéh ddatku. Nezbytným předpkladem uzavření ddatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v suladu se záknem č. 137/2006 Sb Zhtvitel ptvrzuje, že sjednaná cena bsahuje veškeré náklady (mim vlastní díl i např. náklady na zřízení, prvz, údržbu a vyklizení staveniště, prjektvé dkumentace skutečnéh stavu prvedení díla, náklady suvisející s kmpletací díla a případné náklady, zakrytí stavby a zisk zhtvitele, nutné k řádné realizaci díla v rzsahu dle čl. 2. smluvy. Dále bsahuje daň z přidané hdnty a čekávaný vývj cen k datu předání díla Nabídkvu cenu je mžné překrčit v případě, že djde v průběhu realizace ke změnám v dani z přidané hdnty, mající vliv na výši nabídkvé ceny. 4. Termíny plnění 4.1. Předpkládané zahájení stavby: 15. září 2015, nejpzději d 10 dnů d pdpisu SOD 4.2. Dknčení a předání díla: d 90 dnů d prtklárníh předání staveniště 4.3. Realizace díla se bude řídit dsuhlaseným harmngramem průběhu prací (dále jen harmngram ), který je nedílnu přílhu tét smluvy díl. V harmngramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění uvedeném v zadávací dkumentaci Termíny plnění uvedené v harmngramu pr jedntlivé stavební bjekty jsu pr zhtvitele závazné Za klnsti vylučující dpvědnst smluvních stran za prdlení se splněním jejich pvinnstí z tét smluvy se pvažují překážky, které pvinné straně zabránily dčasně neb trvale takvu pvinnst splnit, pkud se jednal překážku mimřádnu, nepředvídatelnu a nepřeknatelnu, vzniklu nezávisle na vůli pvinné strany (vyšší mc) a jestliže nelze rzumně předpkládat, že by pvinná smluvní strana takvu překážku neb její následky dvrátila neb překnala neb že by v dbě vzniku smluvních závazků z tét smluvy vznik neb existenci překážek předpkládala neb mhla předpkládat Nastanu-li klnsti vyšší mci dle dst prdlužuje se dba plnění dbu, p kteru budu klnsti vyšší mci půsbit. Tat dba bude vzájemně dsuhlasena ddatkem k tét smluvě, nebude-li dhdnut jinak. 5. Platební pdmínky, fakturace, přechd vlastnických práv 5.1. Platby budu prbíhat následvně: Zhtvitel nebude pžadvat a bjednatel nebude pskytvat zálhu. Práce budu prpláceny p prvedení, dknčení a převzetí prvedené reknstrukce střešníh pláště na jedntlivých bjektech - budvách. Platby budu prbíhat výhradně v Kč. Rvněž veškeré cenvé údaje budu uváděny v Kč. Splatnst daňvých dkladů 3

4 dsuhlasených pvěřeným pracvníkem bjednatele bude 15 dní p předání zadavateli. K daňvému dkladu musí být připjen zjišťvací prtkl supis prací a ddávek prvedených při reknstrukci střech na jedntlivých bjektech v členění p plžkách dle výkazu výměr ceněný v suladu se smluvu, dsuhlasený technickým dzrem bjednatele. Zhtvitel je právněn účtvat daňvým dkladem puze práce a ddávky v rzsahu dsuhlaseném technickým dzrem bjednatele. Zhtvitel předá zjišťvací prtkl supis prací a ddávek v členění p plžkách dle výkazu výměr ceněný v suladu se smluvu - d 5 kalendářních dní p předání a převzetí prvedené reknstrukce th kteréh bjektu bjednatelem Daňvý dklad se pvažuje za řádně a včas zaplacený, bude-li pslední den lhůty účtvaná částka ve výši dsuhlasené bjednatelem depsána z účtu ve prspěch účtu zhtvitele uvedenéh v záhlaví tét smluvy Pkud zhtvitel v průběhu plnění smluvy pruší pakvaně sjednané či stanvené pdmínky prvádění díla, zejména bude-li pětvně v prdlení se splněním termínů jedntlivých závazných milníků dle časvéh harmngramu neb bude i přes upzrnění bjednatele neb technickéh dzru bjednatele díl prvádět nekvalitně, je bjednatel již při v přadí druhém prušení smluvy právněn pzastavit platby na dbu, kteru sám určí, nejdéle d dby řádnéh splnění celéh závazku zalženéh smluvu. K tmut pstupu je bjednatel právněn, aniž by musel djít k dhdě smluvních stran změně tét smluvy a aniž by se tímt pstupem dstával d prdlení s platbami Zhtvitel bere na vědmí skutečnst, že díl je ze strany vyššíh investra bjednavatele financván frmu dtací z rzpčtu hlavníh města Prahy s tím, že pkud djde ze strany držitele rzpčtu ke změně čerpání přiznaných dtací, bude tut skutečnst akceptvat a uzpůsbí harmngram plnění díla d suladu s takt nastalu skutečnstí, a t bez sankčních uplatnění pdle pslední věty, přičemž se s bjednavatelem dhdnu na nvých termínech plnění díla Nenastupí-li zhtvitel k dstranění reklamvaných vad ve sjednaném termínu, má bjednatel práv nechat dstranit reklamvané vady jinu specializvanu firmu a částku vynalženu na úhradu dstranění vad tut jinu firmu snížit celkvu cenu díla Pdmínku pr závěrečné dsuhlasení prvedených prací technickým dzrem je předání díla zhtvitelem bjednateli, dstranění všech vad a neddělků devzdání dkumentace skutečnéh prvedení díla, atestů a certifikátů pužitých materiálů či ptřebných zkušek prvedených fakturvaných prací a předlžení bankvní záruky za včasné, kvalitní dstranění reklamvaných vad, neddělků a havárií na díle ve výši ,- Kč. 6. Majetkvé sankce, smluvní pkuty 6.1. Smluvní strany se dhdly, že zhtvitel zaplatí bjednateli smluvní pkuty: Za prdlení s termínem dknčení a předání díla dle čl smluvy, a t 5.000,- Kč za každý den prdlení Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl smluvy, a t 2.000,- Kč za každý zapčatý kalendářní den prdlení Za prdlení s dhdnutým termínem dstranění vad a neddělků uvedených v předávacím prtklu, a t 2.000,- Kč za každu vadu neb neddělek a den prdlení; ve stejné výši je zhtvitel pvinen zaplatit smluvní pkutu za každý 4

5 den prdlení s dstraněním reklamvaných vad. Za přiměřenu lhůtu pr dstranění vad a neddělků se pvažuje 5 kalendářních dnů de dne předání a převzetí díla, resp. de dne, kdy na základě reklamace měl zhtvitel v suladu s ustanvením čl smluvy nastupit na dstranění vady; t platí, pkud se strany výslvně nedhdnu písemně na jiném termínu dstranění vady Za prdlení s dhdnutým termínem dstranění havárie dle čl , a t 2.000,- Kč za každý den prdlení. Za přiměřenu lhůtu dstranění havárie se pvažuje 48 hdin Za prdlení s dhdnutým harmngramem a t 2.000,- Kč za každý den prdlení Za jeddn míst zatečení dešťvé vdy ,- Kč za jeden případ a za jeden bjekt. Vedle th je zhtvitel pvinen nahradit veškeru škdu vzniklu v důsledku zatečení, ať již vznikne bjednateli či třetím sbám Za hlučnst při vrtání ktev mim dhdnutu dbu ,- Kč za každý případ V případě, že bjednateli vznikne z ujednání tét smluvy nárk na smluvní pkutu neb jinu majetkvu sankci vůči zhtviteli, je bjednatel právněn dečíst tut částku z kteréhkliv daňvéh dkladu a snížit ni sjednanu cenu díla Ustanvení smluvní pkutě neruší práv bjednatele na náhradu škdy a ušléh zisku, které mu vzniknu prušením pvinnstí zhtvitele Předpkladem vzniku práva bjednatele na zaplacení smluvní pkuty je prvedení zápisu technickým dzrem bjednatele neb jinu sbu pvěřenu bjednatelem d stavebníh deníku, ve kterém technický dzr bjednatele neb jiná sba pvěřená bjednatelem uvede, k jakému prušení smluvy díl ze strany zhtvitele dšl a jaká sankce za tt prušení je bjednatelem uplatňvána. 7. Staveniště 7.1. Objednatel předá zhtviteli staveniště nejpzději 7 dnů před pžadvaným zahájením prací, pkud se strany nedhdnu jinak Zhtvitel je pvinen udržvat na převzatém staveništi přádek a čisttu a je pvinen dstraňvat dpady a nečistty vzniklé jeh činnstí. Pkud během realizace díla djde k pškzení stávajících bjektů či klních zařízení vinu zhtvitele, zavazuje se zhtvitel uvedenu škdu řádně dstranit Objednatel má práv nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi přádek, zejména uspřádaný zbylý materiál neb není-li dstraněn ze staveniště dpad vzniklý při stavebních pracích apd Nejpzději d 7 dnů p devzdání a převzetí díla je zhtvitel pvinen vyklidit staveniště. Pkud staveniště v dhdnutém termínu nevyklidí neb pkud jej neupraví d sjednanéh stavu, je bjednatel právněn fakturvat zhtviteli smluvní pkutu dle čl a t až d vyklizení staveniště Prvzní, sciální a případně i výrbní zařízení staveniště zabezpečuje zhtvitel. Náklady na vybudvání, zprvznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsu zahrnuty ve sjednané ceně díla. 5

6 8. Prvádění díla 8.1. Stavební práce budu prbíhat za plnéh prvzu dmva pr seniry. Zhtvitel se zavazuje brát hled na snížené schpnsti klientů bjednatele Objednatel pžaduje tt upřesnění průběhu prací: a) Partěsná zábrana bude služit před dknčením díla jak pjistná hydrizlační vrstva. b) Partěsná zábrana její výška vytažení musí být d úrvně hrníh pvrchu tepelné izlace. c) Práce budu prváděny v suladu s ustanvením a technickými předpisy dle ČSN , ČSN d) Smrštění flie d 0,1%. e) Dlžení certifikátu dlnsti flivé systému prti krupbití. f) Vzhledem k havarijnímu stavu bjektů, aby práce byly prváděny v přadí p bjektech č. 1, č. 2, č. 3, č Objednatel umžní nemezenu pracvní dbu, avšak hlučné práce budu prváděny dle harmngramu a vždy je zhtvitel pvinen hlučné práce hlásit a t pr každu budvu zvlášt. Zhtvitel prjedná a navrhne systém likvidace dpadu, tak aby se c nejvíce mezila prašnst a hlučnst Zhtvitel je pvinen prvést díl na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané dbě Objednatel neb jím pvěřený zástupce je právněn kntrlvat prvádění díla. Zjistíli bjednatel, že zhtvitel prvádí díl v rzpru se svými pvinnstmi, je bjednatel právněn džadvat se th, aby zhtvitel dstranil vady vzniklé vadným prváděním a díl prváděl řádným způsbem. Jestliže zhtvitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tmu pskytnuté a pstup zhtvitele by vedl nepchybně k prušení smluvy, je bjednatel právněn prvádění díla zastavit a d smluvy dstupit Objednatel má práv k průběžným kntrlám stavby neb zkuškám díla prváděných zhtvitelem přizvat dpvědné pracvníky buducích prvzvatelů dknčenéh díla či jeh částí Zhtvitel je pvinen vyzvat bjednatele neb jím pvěřenéh zástupce min. 3 pracvní dny předem zápisem d stavebníh deníku ke kntrle a k prvěření prací, které v dalším pstupu budu zakryty neb se stanu nepřístupnými. Neučiní-li tak, je pvinen na žádst bjednatele dkrýt práce, které byly zakryty neb které se staly nepřístupnými na svůj náklad Pkud se bjednatel neb jím pvěřený zástupce ke kntrle přes včasné písemné vyzvání nedstaví, je zhtvitel právněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tmt případě bjednatel ddatečně pžadvat jejich dkrytí, je zhtvitel pvinen tt dkrytí prvést na náklady bjednatele. Pkud se však zjistí, že práce nebyly řádně prvedeny, nese veškeré náklady spjené s dkrytím prací, pravu chybnéh stavu a následným zakrytím zhtvitel Zhtvitel v plné míře zdpvídá za bezpečnst a chranu zdraví všech sb v prstru staveniště a zabezpečí jejich vybavení chrannými pracvními pmůckami. Dále se zhtvitel zavazuje ddržvat bezpečnstní, hygienické či případné jiné předpisy suvisející s realizací díla. 6

7 8.10. Veškeré dbrné práce musí vyknávat pracvníci zhtvitele neb jeh subddavatelů mající příslušnu kvalifikaci. Dklad kvalifikaci pracvníků je zhtvitel na pžádání bjednatele pvinen předlžit Zhtvitel je pvinen při realizaci díla ddržvat platné zákny a jejich prváděcí předpisy a další becně závazné předpisy, které se týkají jeh činnstí. Pkud prušením těcht předpisů vznikne jakákliv škda, nese veškeré vzniklé náklady zhtvitel Zhtvitel se zavazuje a ručí za t, že při realizaci díla nepužije žádný materiál, kterém je v dbě jeh užití znám, že je škdlivý. Pkud tak zhtvitel učiní, je pvinen na písemné vyzvání bjednatele prvést kamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spjené nese zhtvitel Pkud činnstí zhtvitele djde ke způsbení škdy bjednateli neb jiným subjektům z titulu pmenutí, nedbalstí neb neplněním pdmínek vyplývajících z platných záknů, ČSN neb jiných právních nrem neb vyplývajících z tét Smluvy díl, je zhtvitel pvinen bez zbytečnéh dkladu tut škdu dstranit a není-li t mžné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spjené nese zhtvitel Zhtvitel není právněn pvěřit prvedením díla ani jeh části jinu sbu bez písemnéh suhlasu bjednatele Zhtvitel předlží bjednateli d pěti pracvních dnů d pdpisu tét smluvy bankvní záruku za včasné, kvalitní prvedení díla a záruku za případné pškzení zařízení ve výši ,- Kč. Tat záruka bude platná p celu dbu realizace a bude uvlněna d 15-ti dnů p předání a převzetí díla, resp. p dstranění případných vad a neddělků. Tat bankvní záruka v plné výši prpadá bjednateli v případě, že zhtvitel neddrží termíny uknčení realizace dle bdu 4.2 tét smluvy Nepředlžení bankvní záruky dle dst je důvdem k dstupení d smluvy Zhtvitel předlží bjednateli při předání díla bankvní záruku za včasné, kvalitní dstranění případných reklamací a havárií na díle ve výši ,- Kč p dbu dvu let d předání díla Nebezpečí škdy na díle nese p celu dbu prvádění díla až d jeh předání bjednateli zhtvitel. K pdpisu smluvy díl předlží zhtvitel bjednateli pjistnu smluvu, která bude krýt rizika spjená s prváděním díla, a t pr případ věcných škd na díle, až d výše smluvní ceny díla a v případě dpvědnstních škd minimálně d výše 10 mil. Kč (škdy třetím sbám, jak na věcech, tak na zdraví, klním cizím majetku apd.). Zhtvitel tut smluvu bude p celu dbu realizace díla udržvat v platnsti Zhtvitel zajistí na své náklady digitální ftdkumentaci zakrytých částí stavby, která bude bjednateli předána na CD při předání stavby Kvalita zhtvitelem uskutečněnéh plnění musí dpvídat veškerým pžadavkům uvedeným v nrmách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhtvitel je pvinen ddržet při prvádění díla veškeré platné právní předpisy, jakž i všechny pdmínky určené smluvu. Díl bude prveden v suladu se záknem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů a v suladu s předpisy suvisejícími (jedná se zejména prváděcí vyhlášky k tmut záknu a zákny suvisející). Zhtvitel je pvinen zajistit, že na výrbky, které budu zabudvány d díla a na které se vztahuje ustanvení 13 zákna č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění, technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, bude bjednateli, neb jím určené sbě, neb k tmu příslušnému rgánu, předlžen zhtvitelem prhlášení 7

8 shdě. Práce a ddávky budu dále prvedeny v suladu s českými hygienickými, prtipžárními, bezpečnstními předpisy a dalšími suvisejícími předpisy Zhtvitel je pvinen při prvádění díla průběžně prvěřvat úplnst prjektvé dkumentace stavby a další dkumentace a dkumentů, pdle kterých je dle smluvy vymezen předmět a rzsah díla a pdle kterých je pvinen díl zhtvit, zejména prvěřvat zda jsu v suladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a nrmami, a t před zapčetím prací, výknů a služeb na díle a je pvinen neprdleně písemně na nevhdnst dkumentů uvědmit bjednatele. Pkud tut pvinnst nesplní, dpvídá za vady díla tím způsbené, je pvinen uvést díl na své náklady d suladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a nrmami a dpvídá v plném rzsahu rvněž za další důsledky prušení tét pvinnsti, včetně náhrady škdy, která v důsledku pmenutí zhtvitele bjednateli event. tímt vznikne. Stejným způsbem je zhtvitel pvinen smluvně zavázat třetí sby (své subddavatele), které v suladu se smluvu pužije ke splnění svéh závazku Zhtvitel je pvinen zajistit a financvat veškeré subddavatelské práce a nese za ně záruku v plném rzsahu dle tét smluvy. Zhtvitel je pvinen na písemnu výzvu bjednatele předlžit bjednateli kdykli v průběhu prvádění díla písemný seznam všech svých subddavatelů. Zhtvitel není právněn pvěřit prvedením díla ani jeh části jinu sbu, než uvedl v nabídce, bez písemnéh suhlasu bjednatele Zhtvitel na sebe přejímá zdpvědnst a ručení za škdy způsbené všemi sbami zúčastněnými na prvádění díla na zhtvvaném díle p celu dbu prvádění díla, tzn. d převzetí díla bjednatelem bez vad a neddělků, stejně tak za škdy způsbené svu činnstí bjednateli neb třetí sbě na majetku tzn., že v případě jakéhkliv narušení či pškzení majetku je zhtvitel pvinen bez zbytečnéh dkladu tut škdu dstranit a není-li t mžné, tak finančně uhradit Objednatel umžní zhtviteli prvádět práce i v dbě sbtách a nedělích bdbně jak ve všední dny. 9. Stavební deník 9.1. Zhtvitel je pvinen vést de dne převzetí staveniště pracích, které prvádí, stavební deník v suladu s platnými předpisy, d kteréh je pvinen zapisvat všechny skutečnsti rzhdné pr plnění Smluvy díl. Zejména je pvinen zapisvat údaje časvém pstupu prací, jejich jaksti, zdůvdnění dchylek prváděných prací d prjektu stavby apd. Pvinnst vést stavební deník knčí předáním a převzetím stavby. Případné dchylky dsuhlasí TDI Ve stavebním deníku musí být uveden mim jiné: název, sídl, IČ zhtvitele název, sídl, IČ bjednatele název, sídl, IČ zpracvatele prjektvé dkumentace název, sídl, IČ firmy vyknávající technický dzr bjednatele přehled všech prvedených zkušek jaksti seznam dkumentace stavby včetně všech změn a dplňků seznam dkladů a úředních patření týkajících se stavby 9.3. Zápisy d stavebníh deníku čitelně zapisuje a pdepisuje stavbyveducí vždy ten den, kdy byly práce prvedeny neb kdy nastaly klnsti, které jsu předmětem zápisu. Mim stavbyveducíh může d stavebníh deníku prvádět záznamy puze bjednatel, jím pvěřený zástupce, technický dzr bjednatele, zpracvatel prjektvé dkumentace neb příslušné rgány státní správy. 8

9 9.4. Nesuhlasí-li stavbyveducí se zápisem, který učinil bjednatel neb jím pvěřený zástupce, případně zpracvatel prjektvé dkumentace d stavebníh deníku, musí k tmut zápisu připjit svje stanvisk Zápisy ve stavebním deníku se nepvažují za změnu smluvy, ale služí jak dklad pr vypracvání případných dplňků (ddatků) a změn Smluvy díl Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 10. Předání a převzetí díla Zhtvitel je pvinen písemně známit nejpzději 10 dnů předem, kdy bude díl připraven k předání. Objednatel je pak pvinen nejpzději d tří dnů d termínu stanvenéh zhtvitelem, avšak bez zbytečných dkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pkračvat Jestliže zhtvitel známí bjednateli, že díl je připraven k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že díl není pdle pdmínek smluvy uknčen neb připraven k devzdání, je zhtvitel pvinen uhradit bjednateli veškeré náklady s tím vzniklé Zhtvitel je pvinen připravit a dlžit u přejímacíh řízení všechny předepsané dklady dle stavebníh zákna v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těcht dkladů nelze pvažvat díl za dknčené a schpné předání O průběhu přejímacíh řízení přídí bjednatel zápis, ve kterém se mim jiné uvede i supis vad a neddělků, pkud je díl bsahuje, s termínem jejich dstranění. Pkud bjednatel dmítne díl převzít, je pvinen uvést d zápisu svje důvdy Díl je pvažván za uknčené p uknčení všech prací uvedených v čl. 2. smluvy, pkud jsu uknčeny řádně a včas a zhtvitel předal bjednateli dklady uvedené v čl smluvy, dále p prvedení kntrlní zkušky těsnsti flióvéh systému tzv. jehličkvu metdu, která ptvrdí její vyhvující prvedení, pvrch všech pzemků a plch tvřících staveniště je vyčištěn a uveden d půvdníh stavu Pkud jsu v tét smluvě pužity termíny uknčení díla neb předání, rzumí se tím den, ve kterém djde k bustrannému pdpisu předávacíh prtklu Objednatel má práv převzít i díl, které vykazuje drbné vady a neddělky, které samy sbě ani ve spjení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tm případě je zhtvitel pvinen dstranit tyt vady a neddělky v termínu uvedeném v zápise předání a převzetí díla. Pkud zhtvitel nedstraní veškeré vady a neddělky v dhdnutém termínu, je pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu dle čl Objednatel není pvinen převzít díl vykazující vady neb neddělky Vadu se pr účely tét smluvy rzumí dchylka v kvalitě, rzsahu neb parametrech díla, stanvených prjektem stavby, tut smluvu a becně závaznými předpisy. Neddělkem se rzumí nedknčená práce prti prjektu stavby. V případě spru je bjednatel právněn přizvat sudníh znalce, který spr vyřeší Zhtvitel je pvinen v přiměřené lhůtě dstranit vady a neddělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a neddělky nedpvídá. Náklady na dstranění v těcht sprných případech nese až d rzhdnutí sudu zhtvitel. Nenastupí-li zhtvitel k dstranění vad a neddělků v přiměřené lhůtě pdle pvahy vady neb neddělku, nejpzději však d 10 dnů d bdržení písemnéh známení bjednatele, sjednávají bě strany smluvní pkutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, který zhtvitel nastupí pzději. Za písemné známení bjednatele se pvažuje i zápis v prtkle předání a převzetí díla. 9

10 11. Záruky Zhtvitel dpvídá za vady díla, na něž se vztahuje záruka. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakst, dpvídá zhtvitel v rzsahu tét záruky Zhtvitel pskytuje na díl specifikvané v čl. 2.: a) záruku na veškeré práce a ddávky spjené s reknstrukcí střešníh pláště v délce 120 měsíců. b) celkvu záruku v délce 60 měsíců P tut dbu dpvídá za vady, které bjednatel zjistil a které včas známil Záruční lhůta pčíná běžet dnem předání díla Objednatel je právněn pžadvat, aby díl měl bvyklé vlastnsti a funkčnst Zhtvitel je pvinen nejpzději d 5-ti dnů p bdržení reklamace písemně známit bjednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pkud tak neučiní, má se za t, že reklamaci bjednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastupí k dstranění vady. Tent termín nesmí být delší než 10 dnů d bdržení reklamace, pkud vadu sudní znalec neuzná, náklady s tímt spjené uhradí bjednatel, pkud vadu sudní znalec uzná, náklady s tímt spjené uhradí zhtvitel. Sučasně zhtvitel písemně navrhne, d kteréh termínu vady dstraní Reklamaci lze uplatnit nejpzději d psledníh dne záruční lhůty, přičemž i reklamace deslaná bjednatelem v pslední den záruční lhůty se pvažuje za včas uplatněnu Nenastupí-li zhtvitel k dstranění reklamvané vady ani d 15-ti dnů p bdržení reklamace, je bjednatel právněn pvěřit dstraněním vady jinu dbrnu právnicku neb fyzicku sbu. Veškeré takt vzniklé náklady uhradí bjednateli zhtvitel Prkáže-li se ve sprných případech, že bjednatel reklamval neprávněně, tzn., že jím reklamvaná vada nevznikla vinu zhtvitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsbil nevhdným užíváním díla bjednatel apd., je bjednatel pvinen uhradit zhtviteli veškeré, jemu vzniklé náklady Jestliže bjednatel v reklamaci výslvně uvede, že se jedná havárii, je zhtvitel pvinen nastupit a zahájit dstraňvání vady (havárie) nejpzději d 48 hdin p bdržení reklamace (známení). Jakékliv zatečení dešťvé vdy se vždy pvažuje za havárii. Nenastupí-li zhtvitel k dstranění reklamvané havárie ani d 48 hdin p bdržení reklamace, je bjednatel právněn pvěřit dstraněním vady jinu dbrnu právnicku neb fyzicku sbu. Veškeré takt vzniklé náklady uhradí bjednateli zhtvitel. 12. Vyšší mc Pr účely tét smluvy se za vyšší mc pvažují případy, které nejsu závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemhu vlivnit Pkud se splnění tét smluvy stane nemžným v důsledku vyšší mci, strana, která se bude chtít na vyšší mc dvlat, pžádá druhu stranu úpravu smluvy ve vztahu k předmětu, ceně a dbě plnění. Pkud nedjde k dhdě, má strana, která se právněně dvlala na vyšší mc, práv dstupit d smluvy. Účinnst dstupení nastává v tmt případě dnem dručení známení. 10

11 13. Změna smluvy Tut smluvu lze měnit puze písemným bustranně ptvrzeným ujednáním výslvně nazvaným Ddatek ke smluvě a číslvaným pdle přadvých čísel. Jiné zápisy, prtkly apd. se za změnu smluvy nepvažují. K platnsti ddatků tét smluvy je nutná dhda celém bsahu Nastanu-li u některé ze stran skutečnsti bránící řádnému plnění tét smluvy, je pvinna t ihned bez zbytečnéh dkladu známit druhé straně a vyvlat jednání zástupců právněných k pdpisu smluvy Smluvní strany mají práv d Smluvy díl dstupit na základě jejíh pdstatnéh prušení druhu smluvní stranu. Za pdstatné prušení smluvy díl se pr účely tét smluvy zejména pvažuje, pkud je zhtvitel v prdlení s prvedením díla p dbu delší než 30 dnů, za pdstatné prušení smluvy se pvažuje též případ, kdy je bjednatel v prdlení s úhradu platby dle tét smluvy více jak 30 dnů Chce-li některá ze stran d tét smluvy dstupit na základě ujednání z tét smluvy vyplývající, je pvinna svje dstupení písemně známit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému d smluvy dstupuje. V dstupení musí být dále uveden důvd, pr který smluvní strana d smluvy dstupuje a přesná citace th bdu smluvy, který ji k takvému krku pravňuje. Bez těcht náležitstí je dstupení neplatné Nesuhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvdem dstupení druhé strany neb ppírá-li jeh existenci, je pvinna známit t druhé (dstupující) straně nejpzději d sedmi dnů p bdržení známení dstupení. Pkud tak neučiní, má se za t, že s důvdem dstupení suhlasí Odstupí-li některá ze smluvních stran d tét smluvy na základě ujednání z tét smluvy vyplývající, pak pvinnsti bu smluvních stran jsu následující: a) Zhtvitel prvede supis všech prvedených prací ceněný dle způsbu, kterým je stanvena cena díla a předá k dsuhlasení technickému dzru bjednatele. b) Zhtvitel prvede finanční vyčíslení prvedených prací a zpracuje návrh dílčíh knečnéh daňvéh dkladu, který dsuhlasí technický dzr bjednatele. c) Zhtvitel vyzve bjednatele k dílčímu předání a převzetí díla a bjednatel je pvinen d tří dnů p bdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení. P dílčím předání a převzetí prvedených prací sjednají bě smluvní strany písemné zrušení smluvy díl Objednatel je právněn bez suhlasu zhtvitele převést svje práva a pvinnsti z tét smluvy vyplývající na jinu sbu, ať již právnicku či fyzicku. Zhtvitel je právněn převést svje práva a pvinnsti z tét smluvy vyplývající na jinu sbu puze s písemným suhlasem bjednatele Objednatel si vyhrazuje práv část díla pstupit k realizaci prstřednictvím třetí sby za ddržení pdmínek definvaných tut smluvu díl. V tmt případě bude uzavřen ddatek k tét Smluvě díl za účasti bjednatele, zhtvitele a tét třetí sby. 14. Závěrečná ustanvení Smluva je uzavřena kamžikem, kdy je suhlas s bsahem návrhu smluvy dručen druhé smluvní straně. Smluva vzniká suhlasem s celým jejím bsahem. Suhlas 11

12 musí být písemný, řádně ptvrzený a pdepsaný právněnu sbu smluvní strany, která jej pravila Veškeré dhdy učiněné před pdpisem smluvy a v jejím bsahu nezahrnuté, pzbývají dnem pdpisu smluvy platnsti a t bez hledu na funkční pstavení sb, které předsmluvní jednání učinily Tut smluvu lze uknčit dhdu smluvních stran. Při uknčení smluvy jsu smluvní strany pvinny vzájemně vypřádat své závazky; zánikem smluvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkvé pkuty pdle smluvy Obě strany prhlašují, že dšl k dhdě celém rzsahu tét smluvy Tat smluva je vyhtvena ve čtyřech stejnpisech, z nichž každá ze smluvních stran bdrží dva Obě smluvní strany prhlašují, že se seznámily s celým textem smluvy včetně jejich přílh a s celým bsahem smluvy suhlasí. Sučasně prhlašují, že tat smluva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednstranně nevýhdných pdmínek Tat smluva je platná dnem pdpisu tét smluvy běma stranami Ddavatel stavebních prací bere na vědmí, že se pdpisem tét smluvy, v suladu s ustanvením 2 písm.e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě ve znění pzdějších předpisů, stává sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s ddávku stavebních prací z veřejných výdajů neb z veřejné finanční pdpry" Zhtvitel stavebních prací suhlasí s uveřejněním textu tét smluvy Tat smluva je uzavřena na základě výsledků výběrvéh řízení a k němu předlžené nabídky, která je nezbytnu sučástí tét smluvy. 15. Seznam přílh Níže uvedené přílhy jsu nedílnu sučástí smluvy: ceněné výkazy výměr (dle předlženéh slepéh rzpčtu) harmngram průběhu prací platební harmngram pjistná smluva dpvědnsti V Praze, dne.. V, dne za bjednatele: za zhtvitele: jmén, pdpis, razítk 12

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanvení 269 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., bchdníh zákníku, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník) č. smluvy bjednatele: S 640 085 300 13 č. smluvy zhtvitele:

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV evidenční čísl smluvy pskytvatele: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV uzavřená pdle 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, (dále jen bčanský zákník )

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více