SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, Praha 8 IČ: čísl účtu: /6000 zastupena: ředitel Dmva PhDr. Milan Sedláček 2. Předmět díla 2.1. Předmětem veřejné zakázky Reknstrukce střešníh pláště na bjektech č. 1-4 Dmva pr seniry Ďáblice - středisk Slunečnice je prvedení díla dle předané prjektvé dkumentace Reknstrukce střešníh pláště na bjektech č. 1-4 Dmva pr seniry Ďáblice - středisk Slunečnice. Sučástí sjednané ceny jsu i veškeré ceny prací a ddávek neuvedených v prjektvé dkumentaci či v plžkvém rzpčtu, ale nichž Zhtvitel, vzhledem ke svým dbrným znalstem, vědět měl neb vědět mhl, že jsu k řádnému a kvalitnímu prvedení díla dané pvahy třeba, a t i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analgickéh charakteru Vypracváním dkumentace skutečnéh prvedení díla části stavby se rzumí zřetelné vyznačení všech změn d prjektvé dkumentace stavby, ke kterým djde v průběhu realizace díla. Tam, kde změny nebudu, bude uveden beze změn. Technická zpráva a každý výkres budu patřeny pdpisem sby, která změny zakreslila a razítkem zhtvitele. Tat dkumentace bude předána v 1x digitální pdbě v dwg a ve čtyřech tištěných vyhtveních Pužité materiály jsu základně stanveny v prjektu stavby. Pkud by se ddatečně ukázala ptřeba užít materiálů jiných, budu pdmínky jejich uplatnění prjednány samstatně v rámci písemných ddatků zpracvaných k tét smluvě. Bez písemnéh suhlasu bjednatele nesmí být pužity jiné materiály, technlgie neb změny prti schválenému prjektu stavby. Všechny materiály a výrbky pužité na stavbě, musí mít vlastnsti pžadvané dle stavebníh zákna v platném znění Djde-li při realizaci díla k jakýmkliv změnám, dplňkům neb rzšíření předmětu díla vyplývajícím z pdmínek při prvádění díla, z dbrných znalstí zhtvitele neb z vad prjektu stavby, je zhtvitel pvinen prvést supis těcht změn, dplňků neb rzšíření, cenit jej pdle čl a předlžit tent supis bjednateli k dsuhlasení. Teprve p jeh dsuhlasení má zhtvitel práv na realizaci těcht změn a na jejich 1

2 úhradu. Pkud tak zhtvitel neučiní, má se za t, že práce a ddávky jím realizvané byly v předmětu plnění a v jeh ceně zahrnuty Zhtvitel ptvrzuje, že se v plném rzsahu seznámil s rzsahem a pvahu díla, že jsu mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné pdmínky nezbytné k realizaci díla, že dispnuje takvými kapacitami a dbrnými znalstmi, které jsu k prvedení díla nezbytné Zhtvitel prhlašuje, že prvěřil veškeru dkumentaci, kteru bdržel jak sučást Zadávací dkumentace, že tat dkumentace je dstatečně pdrbná pr účely včasnéh a řádnéh splnění závazku zalženéh Smluvu díl. Pkud by přest v průběhu prvádění díla event. vznikla ptřeba dpracvat prjektvu dkumentaci ve vyšší pdrbnsti výrbní a dílenské výkresy, (dále též dpracvání dkumentace, resp. dpracvaná dkumentace ) zavazuje se zhtvitel, že tt dpracvání prvede na vlastní náklad tak, aby nehrzil řádné a včasné splnění závazku zalženéh tut smluvu a předlží h bjednateli. Zhtvitel nesmí zahájit práce dle tht dpracvání bez předchzíh suhlasu bjednatele. 3. Cena díla 3.1. Cena díla je stanvena v suladu s becně závaznými právními předpisy a je běma smluvními stranami dhdnuta ve výši: Cena bez DPH:. DPH 15%: Cena včetně DPH: Cena je stanvena jak nejvýše přípustná. Cenu je mžné překrčit puze za pdmínek stanvených ve smluvě Pdkladem pr stanvení ceny jsu plžkvé rzpčty na jedntlivé stavební bjekty. Rzpčty jsu nedílnu sučástí Smluvy díl. Jedntkvé ceny uvedené v těcht rzpčtech jsu pevné d data uknčení díla. Těmit cenami budu ceněny veškeré případné vícepráce realizvané zhtvitelem d data předání díla. V ceně za prvedení díla jsu zahrnuty veškeré náklady zhtvitele, které při plnění svéh závazku dle tét smluvy neb v suvislsti s tím vynalží a t nejen náklady, které jsu uvedeny ve výchzích dkumentech předaných bjednatelem neb z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsu ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynalžení musí zhtvitel z titulu své dbrnsti předpkládat, a t i na základě zkušenstí s prváděním pdbných staveb. Jedná se zejména náklady na přízení všech věcí ptřebných k prvedení díla, dpravu na míst plnění vč. vykládky, skladvání, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmt, zařízení staveniště a jeh zabezpečení, hygienické zázemí pr pracvníky a ddavatele, úklid průběžný a knečný úklid staveniště a kmunikací, které svu činnstí zhtvitel znečistí vč. zhtvené stavby, veškeru dkumentaci pr prvedení díla, dkumentaci skutečnéh prvedení, předepsaných či sjednaných zkušek, revizí, předání atestů, svědčení, prhlášení shdě, revizních prtklů a všech dalších dkumentů. Dále se jedná zejména náklady na skládkvné, režie, mzdy, sciální pjištění, pjištění dle smluvy, pplatky, zajištění bezpečnsti práce dle zákna č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. a prtipžárních patření apd. a další náklady spjené s plněním pdmínek dle rzhdnutí příslušných správních rgánů neb dle becně závazných platných předpisů. 2

3 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze pužít plžky uvedené v nabídce, budu ceněny cenu, která bude nižší neb rvná cenám těcht plžek dle ceníku URS Praha, a.s Veškeré případné vícepráce a méněpráce znamenající změnu smluvy musí být samstatně dhdnuty sbami právněnými jednat ve věcech tét smluvy, a t na samstatných listech. Zhtvitel předlží změnvé listy, které pdléhají schválení bjednatelem. Změny budu sjednány písemnými ddatky ke smluvě. Vícepráce budu realizvány až p uzavření písemnéh ddatku. Nezbytným předpkladem uzavření ddatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v suladu se záknem č. 137/2006 Sb Zhtvitel ptvrzuje, že sjednaná cena bsahuje veškeré náklady (mim vlastní díl i např. náklady na zřízení, prvz, údržbu a vyklizení staveniště, prjektvé dkumentace skutečnéh stavu prvedení díla, náklady suvisející s kmpletací díla a případné náklady, zakrytí stavby a zisk zhtvitele, nutné k řádné realizaci díla v rzsahu dle čl. 2. smluvy. Dále bsahuje daň z přidané hdnty a čekávaný vývj cen k datu předání díla Nabídkvu cenu je mžné překrčit v případě, že djde v průběhu realizace ke změnám v dani z přidané hdnty, mající vliv na výši nabídkvé ceny. 4. Termíny plnění 4.1. Předpkládané zahájení stavby: 15. září 2015, nejpzději d 10 dnů d pdpisu SOD 4.2. Dknčení a předání díla: d 90 dnů d prtklárníh předání staveniště 4.3. Realizace díla se bude řídit dsuhlaseným harmngramem průběhu prací (dále jen harmngram ), který je nedílnu přílhu tét smluvy díl. V harmngramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění uvedeném v zadávací dkumentaci Termíny plnění uvedené v harmngramu pr jedntlivé stavební bjekty jsu pr zhtvitele závazné Za klnsti vylučující dpvědnst smluvních stran za prdlení se splněním jejich pvinnstí z tét smluvy se pvažují překážky, které pvinné straně zabránily dčasně neb trvale takvu pvinnst splnit, pkud se jednal překážku mimřádnu, nepředvídatelnu a nepřeknatelnu, vzniklu nezávisle na vůli pvinné strany (vyšší mc) a jestliže nelze rzumně předpkládat, že by pvinná smluvní strana takvu překážku neb její následky dvrátila neb překnala neb že by v dbě vzniku smluvních závazků z tét smluvy vznik neb existenci překážek předpkládala neb mhla předpkládat Nastanu-li klnsti vyšší mci dle dst prdlužuje se dba plnění dbu, p kteru budu klnsti vyšší mci půsbit. Tat dba bude vzájemně dsuhlasena ddatkem k tét smluvě, nebude-li dhdnut jinak. 5. Platební pdmínky, fakturace, přechd vlastnických práv 5.1. Platby budu prbíhat následvně: Zhtvitel nebude pžadvat a bjednatel nebude pskytvat zálhu. Práce budu prpláceny p prvedení, dknčení a převzetí prvedené reknstrukce střešníh pláště na jedntlivých bjektech - budvách. Platby budu prbíhat výhradně v Kč. Rvněž veškeré cenvé údaje budu uváděny v Kč. Splatnst daňvých dkladů 3

4 dsuhlasených pvěřeným pracvníkem bjednatele bude 15 dní p předání zadavateli. K daňvému dkladu musí být připjen zjišťvací prtkl supis prací a ddávek prvedených při reknstrukci střech na jedntlivých bjektech v členění p plžkách dle výkazu výměr ceněný v suladu se smluvu, dsuhlasený technickým dzrem bjednatele. Zhtvitel je právněn účtvat daňvým dkladem puze práce a ddávky v rzsahu dsuhlaseném technickým dzrem bjednatele. Zhtvitel předá zjišťvací prtkl supis prací a ddávek v členění p plžkách dle výkazu výměr ceněný v suladu se smluvu - d 5 kalendářních dní p předání a převzetí prvedené reknstrukce th kteréh bjektu bjednatelem Daňvý dklad se pvažuje za řádně a včas zaplacený, bude-li pslední den lhůty účtvaná částka ve výši dsuhlasené bjednatelem depsána z účtu ve prspěch účtu zhtvitele uvedenéh v záhlaví tét smluvy Pkud zhtvitel v průběhu plnění smluvy pruší pakvaně sjednané či stanvené pdmínky prvádění díla, zejména bude-li pětvně v prdlení se splněním termínů jedntlivých závazných milníků dle časvéh harmngramu neb bude i přes upzrnění bjednatele neb technickéh dzru bjednatele díl prvádět nekvalitně, je bjednatel již při v přadí druhém prušení smluvy právněn pzastavit platby na dbu, kteru sám určí, nejdéle d dby řádnéh splnění celéh závazku zalženéh smluvu. K tmut pstupu je bjednatel právněn, aniž by musel djít k dhdě smluvních stran změně tét smluvy a aniž by se tímt pstupem dstával d prdlení s platbami Zhtvitel bere na vědmí skutečnst, že díl je ze strany vyššíh investra bjednavatele financván frmu dtací z rzpčtu hlavníh města Prahy s tím, že pkud djde ze strany držitele rzpčtu ke změně čerpání přiznaných dtací, bude tut skutečnst akceptvat a uzpůsbí harmngram plnění díla d suladu s takt nastalu skutečnstí, a t bez sankčních uplatnění pdle pslední věty, přičemž se s bjednavatelem dhdnu na nvých termínech plnění díla Nenastupí-li zhtvitel k dstranění reklamvaných vad ve sjednaném termínu, má bjednatel práv nechat dstranit reklamvané vady jinu specializvanu firmu a částku vynalženu na úhradu dstranění vad tut jinu firmu snížit celkvu cenu díla Pdmínku pr závěrečné dsuhlasení prvedených prací technickým dzrem je předání díla zhtvitelem bjednateli, dstranění všech vad a neddělků devzdání dkumentace skutečnéh prvedení díla, atestů a certifikátů pužitých materiálů či ptřebných zkušek prvedených fakturvaných prací a předlžení bankvní záruky za včasné, kvalitní dstranění reklamvaných vad, neddělků a havárií na díle ve výši ,- Kč. 6. Majetkvé sankce, smluvní pkuty 6.1. Smluvní strany se dhdly, že zhtvitel zaplatí bjednateli smluvní pkuty: Za prdlení s termínem dknčení a předání díla dle čl smluvy, a t 5.000,- Kč za každý den prdlení Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl smluvy, a t 2.000,- Kč za každý zapčatý kalendářní den prdlení Za prdlení s dhdnutým termínem dstranění vad a neddělků uvedených v předávacím prtklu, a t 2.000,- Kč za každu vadu neb neddělek a den prdlení; ve stejné výši je zhtvitel pvinen zaplatit smluvní pkutu za každý 4

5 den prdlení s dstraněním reklamvaných vad. Za přiměřenu lhůtu pr dstranění vad a neddělků se pvažuje 5 kalendářních dnů de dne předání a převzetí díla, resp. de dne, kdy na základě reklamace měl zhtvitel v suladu s ustanvením čl smluvy nastupit na dstranění vady; t platí, pkud se strany výslvně nedhdnu písemně na jiném termínu dstranění vady Za prdlení s dhdnutým termínem dstranění havárie dle čl , a t 2.000,- Kč za každý den prdlení. Za přiměřenu lhůtu dstranění havárie se pvažuje 48 hdin Za prdlení s dhdnutým harmngramem a t 2.000,- Kč za každý den prdlení Za jeddn míst zatečení dešťvé vdy ,- Kč za jeden případ a za jeden bjekt. Vedle th je zhtvitel pvinen nahradit veškeru škdu vzniklu v důsledku zatečení, ať již vznikne bjednateli či třetím sbám Za hlučnst při vrtání ktev mim dhdnutu dbu ,- Kč za každý případ V případě, že bjednateli vznikne z ujednání tét smluvy nárk na smluvní pkutu neb jinu majetkvu sankci vůči zhtviteli, je bjednatel právněn dečíst tut částku z kteréhkliv daňvéh dkladu a snížit ni sjednanu cenu díla Ustanvení smluvní pkutě neruší práv bjednatele na náhradu škdy a ušléh zisku, které mu vzniknu prušením pvinnstí zhtvitele Předpkladem vzniku práva bjednatele na zaplacení smluvní pkuty je prvedení zápisu technickým dzrem bjednatele neb jinu sbu pvěřenu bjednatelem d stavebníh deníku, ve kterém technický dzr bjednatele neb jiná sba pvěřená bjednatelem uvede, k jakému prušení smluvy díl ze strany zhtvitele dšl a jaká sankce za tt prušení je bjednatelem uplatňvána. 7. Staveniště 7.1. Objednatel předá zhtviteli staveniště nejpzději 7 dnů před pžadvaným zahájením prací, pkud se strany nedhdnu jinak Zhtvitel je pvinen udržvat na převzatém staveništi přádek a čisttu a je pvinen dstraňvat dpady a nečistty vzniklé jeh činnstí. Pkud během realizace díla djde k pškzení stávajících bjektů či klních zařízení vinu zhtvitele, zavazuje se zhtvitel uvedenu škdu řádně dstranit Objednatel má práv nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi přádek, zejména uspřádaný zbylý materiál neb není-li dstraněn ze staveniště dpad vzniklý při stavebních pracích apd Nejpzději d 7 dnů p devzdání a převzetí díla je zhtvitel pvinen vyklidit staveniště. Pkud staveniště v dhdnutém termínu nevyklidí neb pkud jej neupraví d sjednanéh stavu, je bjednatel právněn fakturvat zhtviteli smluvní pkutu dle čl a t až d vyklizení staveniště Prvzní, sciální a případně i výrbní zařízení staveniště zabezpečuje zhtvitel. Náklady na vybudvání, zprvznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsu zahrnuty ve sjednané ceně díla. 5

6 8. Prvádění díla 8.1. Stavební práce budu prbíhat za plnéh prvzu dmva pr seniry. Zhtvitel se zavazuje brát hled na snížené schpnsti klientů bjednatele Objednatel pžaduje tt upřesnění průběhu prací: a) Partěsná zábrana bude služit před dknčením díla jak pjistná hydrizlační vrstva. b) Partěsná zábrana její výška vytažení musí být d úrvně hrníh pvrchu tepelné izlace. c) Práce budu prváděny v suladu s ustanvením a technickými předpisy dle ČSN , ČSN d) Smrštění flie d 0,1%. e) Dlžení certifikátu dlnsti flivé systému prti krupbití. f) Vzhledem k havarijnímu stavu bjektů, aby práce byly prváděny v přadí p bjektech č. 1, č. 2, č. 3, č Objednatel umžní nemezenu pracvní dbu, avšak hlučné práce budu prváděny dle harmngramu a vždy je zhtvitel pvinen hlučné práce hlásit a t pr každu budvu zvlášt. Zhtvitel prjedná a navrhne systém likvidace dpadu, tak aby se c nejvíce mezila prašnst a hlučnst Zhtvitel je pvinen prvést díl na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané dbě Objednatel neb jím pvěřený zástupce je právněn kntrlvat prvádění díla. Zjistíli bjednatel, že zhtvitel prvádí díl v rzpru se svými pvinnstmi, je bjednatel právněn džadvat se th, aby zhtvitel dstranil vady vzniklé vadným prváděním a díl prváděl řádným způsbem. Jestliže zhtvitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tmu pskytnuté a pstup zhtvitele by vedl nepchybně k prušení smluvy, je bjednatel právněn prvádění díla zastavit a d smluvy dstupit Objednatel má práv k průběžným kntrlám stavby neb zkuškám díla prváděných zhtvitelem přizvat dpvědné pracvníky buducích prvzvatelů dknčenéh díla či jeh částí Zhtvitel je pvinen vyzvat bjednatele neb jím pvěřenéh zástupce min. 3 pracvní dny předem zápisem d stavebníh deníku ke kntrle a k prvěření prací, které v dalším pstupu budu zakryty neb se stanu nepřístupnými. Neučiní-li tak, je pvinen na žádst bjednatele dkrýt práce, které byly zakryty neb které se staly nepřístupnými na svůj náklad Pkud se bjednatel neb jím pvěřený zástupce ke kntrle přes včasné písemné vyzvání nedstaví, je zhtvitel právněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tmt případě bjednatel ddatečně pžadvat jejich dkrytí, je zhtvitel pvinen tt dkrytí prvést na náklady bjednatele. Pkud se však zjistí, že práce nebyly řádně prvedeny, nese veškeré náklady spjené s dkrytím prací, pravu chybnéh stavu a následným zakrytím zhtvitel Zhtvitel v plné míře zdpvídá za bezpečnst a chranu zdraví všech sb v prstru staveniště a zabezpečí jejich vybavení chrannými pracvními pmůckami. Dále se zhtvitel zavazuje ddržvat bezpečnstní, hygienické či případné jiné předpisy suvisející s realizací díla. 6

7 8.10. Veškeré dbrné práce musí vyknávat pracvníci zhtvitele neb jeh subddavatelů mající příslušnu kvalifikaci. Dklad kvalifikaci pracvníků je zhtvitel na pžádání bjednatele pvinen předlžit Zhtvitel je pvinen při realizaci díla ddržvat platné zákny a jejich prváděcí předpisy a další becně závazné předpisy, které se týkají jeh činnstí. Pkud prušením těcht předpisů vznikne jakákliv škda, nese veškeré vzniklé náklady zhtvitel Zhtvitel se zavazuje a ručí za t, že při realizaci díla nepužije žádný materiál, kterém je v dbě jeh užití znám, že je škdlivý. Pkud tak zhtvitel učiní, je pvinen na písemné vyzvání bjednatele prvést kamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spjené nese zhtvitel Pkud činnstí zhtvitele djde ke způsbení škdy bjednateli neb jiným subjektům z titulu pmenutí, nedbalstí neb neplněním pdmínek vyplývajících z platných záknů, ČSN neb jiných právních nrem neb vyplývajících z tét Smluvy díl, je zhtvitel pvinen bez zbytečnéh dkladu tut škdu dstranit a není-li t mžné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spjené nese zhtvitel Zhtvitel není právněn pvěřit prvedením díla ani jeh části jinu sbu bez písemnéh suhlasu bjednatele Zhtvitel předlží bjednateli d pěti pracvních dnů d pdpisu tét smluvy bankvní záruku za včasné, kvalitní prvedení díla a záruku za případné pškzení zařízení ve výši ,- Kč. Tat záruka bude platná p celu dbu realizace a bude uvlněna d 15-ti dnů p předání a převzetí díla, resp. p dstranění případných vad a neddělků. Tat bankvní záruka v plné výši prpadá bjednateli v případě, že zhtvitel neddrží termíny uknčení realizace dle bdu 4.2 tét smluvy Nepředlžení bankvní záruky dle dst je důvdem k dstupení d smluvy Zhtvitel předlží bjednateli při předání díla bankvní záruku za včasné, kvalitní dstranění případných reklamací a havárií na díle ve výši ,- Kč p dbu dvu let d předání díla Nebezpečí škdy na díle nese p celu dbu prvádění díla až d jeh předání bjednateli zhtvitel. K pdpisu smluvy díl předlží zhtvitel bjednateli pjistnu smluvu, která bude krýt rizika spjená s prváděním díla, a t pr případ věcných škd na díle, až d výše smluvní ceny díla a v případě dpvědnstních škd minimálně d výše 10 mil. Kč (škdy třetím sbám, jak na věcech, tak na zdraví, klním cizím majetku apd.). Zhtvitel tut smluvu bude p celu dbu realizace díla udržvat v platnsti Zhtvitel zajistí na své náklady digitální ftdkumentaci zakrytých částí stavby, která bude bjednateli předána na CD při předání stavby Kvalita zhtvitelem uskutečněnéh plnění musí dpvídat veškerým pžadavkům uvedeným v nrmách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhtvitel je pvinen ddržet při prvádění díla veškeré platné právní předpisy, jakž i všechny pdmínky určené smluvu. Díl bude prveden v suladu se záknem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů a v suladu s předpisy suvisejícími (jedná se zejména prváděcí vyhlášky k tmut záknu a zákny suvisející). Zhtvitel je pvinen zajistit, že na výrbky, které budu zabudvány d díla a na které se vztahuje ustanvení 13 zákna č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění, technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, bude bjednateli, neb jím určené sbě, neb k tmu příslušnému rgánu, předlžen zhtvitelem prhlášení 7

8 shdě. Práce a ddávky budu dále prvedeny v suladu s českými hygienickými, prtipžárními, bezpečnstními předpisy a dalšími suvisejícími předpisy Zhtvitel je pvinen při prvádění díla průběžně prvěřvat úplnst prjektvé dkumentace stavby a další dkumentace a dkumentů, pdle kterých je dle smluvy vymezen předmět a rzsah díla a pdle kterých je pvinen díl zhtvit, zejména prvěřvat zda jsu v suladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a nrmami, a t před zapčetím prací, výknů a služeb na díle a je pvinen neprdleně písemně na nevhdnst dkumentů uvědmit bjednatele. Pkud tut pvinnst nesplní, dpvídá za vady díla tím způsbené, je pvinen uvést díl na své náklady d suladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a nrmami a dpvídá v plném rzsahu rvněž za další důsledky prušení tét pvinnsti, včetně náhrady škdy, která v důsledku pmenutí zhtvitele bjednateli event. tímt vznikne. Stejným způsbem je zhtvitel pvinen smluvně zavázat třetí sby (své subddavatele), které v suladu se smluvu pužije ke splnění svéh závazku Zhtvitel je pvinen zajistit a financvat veškeré subddavatelské práce a nese za ně záruku v plném rzsahu dle tét smluvy. Zhtvitel je pvinen na písemnu výzvu bjednatele předlžit bjednateli kdykli v průběhu prvádění díla písemný seznam všech svých subddavatelů. Zhtvitel není právněn pvěřit prvedením díla ani jeh části jinu sbu, než uvedl v nabídce, bez písemnéh suhlasu bjednatele Zhtvitel na sebe přejímá zdpvědnst a ručení za škdy způsbené všemi sbami zúčastněnými na prvádění díla na zhtvvaném díle p celu dbu prvádění díla, tzn. d převzetí díla bjednatelem bez vad a neddělků, stejně tak za škdy způsbené svu činnstí bjednateli neb třetí sbě na majetku tzn., že v případě jakéhkliv narušení či pškzení majetku je zhtvitel pvinen bez zbytečnéh dkladu tut škdu dstranit a není-li t mžné, tak finančně uhradit Objednatel umžní zhtviteli prvádět práce i v dbě sbtách a nedělích bdbně jak ve všední dny. 9. Stavební deník 9.1. Zhtvitel je pvinen vést de dne převzetí staveniště pracích, které prvádí, stavební deník v suladu s platnými předpisy, d kteréh je pvinen zapisvat všechny skutečnsti rzhdné pr plnění Smluvy díl. Zejména je pvinen zapisvat údaje časvém pstupu prací, jejich jaksti, zdůvdnění dchylek prváděných prací d prjektu stavby apd. Pvinnst vést stavební deník knčí předáním a převzetím stavby. Případné dchylky dsuhlasí TDI Ve stavebním deníku musí být uveden mim jiné: název, sídl, IČ zhtvitele název, sídl, IČ bjednatele název, sídl, IČ zpracvatele prjektvé dkumentace název, sídl, IČ firmy vyknávající technický dzr bjednatele přehled všech prvedených zkušek jaksti seznam dkumentace stavby včetně všech změn a dplňků seznam dkladů a úředních patření týkajících se stavby 9.3. Zápisy d stavebníh deníku čitelně zapisuje a pdepisuje stavbyveducí vždy ten den, kdy byly práce prvedeny neb kdy nastaly klnsti, které jsu předmětem zápisu. Mim stavbyveducíh může d stavebníh deníku prvádět záznamy puze bjednatel, jím pvěřený zástupce, technický dzr bjednatele, zpracvatel prjektvé dkumentace neb příslušné rgány státní správy. 8

9 9.4. Nesuhlasí-li stavbyveducí se zápisem, který učinil bjednatel neb jím pvěřený zástupce, případně zpracvatel prjektvé dkumentace d stavebníh deníku, musí k tmut zápisu připjit svje stanvisk Zápisy ve stavebním deníku se nepvažují za změnu smluvy, ale služí jak dklad pr vypracvání případných dplňků (ddatků) a změn Smluvy díl Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 10. Předání a převzetí díla Zhtvitel je pvinen písemně známit nejpzději 10 dnů předem, kdy bude díl připraven k předání. Objednatel je pak pvinen nejpzději d tří dnů d termínu stanvenéh zhtvitelem, avšak bez zbytečných dkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pkračvat Jestliže zhtvitel známí bjednateli, že díl je připraven k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že díl není pdle pdmínek smluvy uknčen neb připraven k devzdání, je zhtvitel pvinen uhradit bjednateli veškeré náklady s tím vzniklé Zhtvitel je pvinen připravit a dlžit u přejímacíh řízení všechny předepsané dklady dle stavebníh zákna v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těcht dkladů nelze pvažvat díl za dknčené a schpné předání O průběhu přejímacíh řízení přídí bjednatel zápis, ve kterém se mim jiné uvede i supis vad a neddělků, pkud je díl bsahuje, s termínem jejich dstranění. Pkud bjednatel dmítne díl převzít, je pvinen uvést d zápisu svje důvdy Díl je pvažván za uknčené p uknčení všech prací uvedených v čl. 2. smluvy, pkud jsu uknčeny řádně a včas a zhtvitel předal bjednateli dklady uvedené v čl smluvy, dále p prvedení kntrlní zkušky těsnsti flióvéh systému tzv. jehličkvu metdu, která ptvrdí její vyhvující prvedení, pvrch všech pzemků a plch tvřících staveniště je vyčištěn a uveden d půvdníh stavu Pkud jsu v tét smluvě pužity termíny uknčení díla neb předání, rzumí se tím den, ve kterém djde k bustrannému pdpisu předávacíh prtklu Objednatel má práv převzít i díl, které vykazuje drbné vady a neddělky, které samy sbě ani ve spjení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tm případě je zhtvitel pvinen dstranit tyt vady a neddělky v termínu uvedeném v zápise předání a převzetí díla. Pkud zhtvitel nedstraní veškeré vady a neddělky v dhdnutém termínu, je pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu dle čl Objednatel není pvinen převzít díl vykazující vady neb neddělky Vadu se pr účely tét smluvy rzumí dchylka v kvalitě, rzsahu neb parametrech díla, stanvených prjektem stavby, tut smluvu a becně závaznými předpisy. Neddělkem se rzumí nedknčená práce prti prjektu stavby. V případě spru je bjednatel právněn přizvat sudníh znalce, který spr vyřeší Zhtvitel je pvinen v přiměřené lhůtě dstranit vady a neddělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a neddělky nedpvídá. Náklady na dstranění v těcht sprných případech nese až d rzhdnutí sudu zhtvitel. Nenastupí-li zhtvitel k dstranění vad a neddělků v přiměřené lhůtě pdle pvahy vady neb neddělku, nejpzději však d 10 dnů d bdržení písemnéh známení bjednatele, sjednávají bě strany smluvní pkutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, který zhtvitel nastupí pzději. Za písemné známení bjednatele se pvažuje i zápis v prtkle předání a převzetí díla. 9

10 11. Záruky Zhtvitel dpvídá za vady díla, na něž se vztahuje záruka. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakst, dpvídá zhtvitel v rzsahu tét záruky Zhtvitel pskytuje na díl specifikvané v čl. 2.: a) záruku na veškeré práce a ddávky spjené s reknstrukcí střešníh pláště v délce 120 měsíců. b) celkvu záruku v délce 60 měsíců P tut dbu dpvídá za vady, které bjednatel zjistil a které včas známil Záruční lhůta pčíná běžet dnem předání díla Objednatel je právněn pžadvat, aby díl měl bvyklé vlastnsti a funkčnst Zhtvitel je pvinen nejpzději d 5-ti dnů p bdržení reklamace písemně známit bjednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pkud tak neučiní, má se za t, že reklamaci bjednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastupí k dstranění vady. Tent termín nesmí být delší než 10 dnů d bdržení reklamace, pkud vadu sudní znalec neuzná, náklady s tímt spjené uhradí bjednatel, pkud vadu sudní znalec uzná, náklady s tímt spjené uhradí zhtvitel. Sučasně zhtvitel písemně navrhne, d kteréh termínu vady dstraní Reklamaci lze uplatnit nejpzději d psledníh dne záruční lhůty, přičemž i reklamace deslaná bjednatelem v pslední den záruční lhůty se pvažuje za včas uplatněnu Nenastupí-li zhtvitel k dstranění reklamvané vady ani d 15-ti dnů p bdržení reklamace, je bjednatel právněn pvěřit dstraněním vady jinu dbrnu právnicku neb fyzicku sbu. Veškeré takt vzniklé náklady uhradí bjednateli zhtvitel Prkáže-li se ve sprných případech, že bjednatel reklamval neprávněně, tzn., že jím reklamvaná vada nevznikla vinu zhtvitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsbil nevhdným užíváním díla bjednatel apd., je bjednatel pvinen uhradit zhtviteli veškeré, jemu vzniklé náklady Jestliže bjednatel v reklamaci výslvně uvede, že se jedná havárii, je zhtvitel pvinen nastupit a zahájit dstraňvání vady (havárie) nejpzději d 48 hdin p bdržení reklamace (známení). Jakékliv zatečení dešťvé vdy se vždy pvažuje za havárii. Nenastupí-li zhtvitel k dstranění reklamvané havárie ani d 48 hdin p bdržení reklamace, je bjednatel právněn pvěřit dstraněním vady jinu dbrnu právnicku neb fyzicku sbu. Veškeré takt vzniklé náklady uhradí bjednateli zhtvitel. 12. Vyšší mc Pr účely tét smluvy se za vyšší mc pvažují případy, které nejsu závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemhu vlivnit Pkud se splnění tét smluvy stane nemžným v důsledku vyšší mci, strana, která se bude chtít na vyšší mc dvlat, pžádá druhu stranu úpravu smluvy ve vztahu k předmětu, ceně a dbě plnění. Pkud nedjde k dhdě, má strana, která se právněně dvlala na vyšší mc, práv dstupit d smluvy. Účinnst dstupení nastává v tmt případě dnem dručení známení. 10

11 13. Změna smluvy Tut smluvu lze měnit puze písemným bustranně ptvrzeným ujednáním výslvně nazvaným Ddatek ke smluvě a číslvaným pdle přadvých čísel. Jiné zápisy, prtkly apd. se za změnu smluvy nepvažují. K platnsti ddatků tét smluvy je nutná dhda celém bsahu Nastanu-li u některé ze stran skutečnsti bránící řádnému plnění tét smluvy, je pvinna t ihned bez zbytečnéh dkladu známit druhé straně a vyvlat jednání zástupců právněných k pdpisu smluvy Smluvní strany mají práv d Smluvy díl dstupit na základě jejíh pdstatnéh prušení druhu smluvní stranu. Za pdstatné prušení smluvy díl se pr účely tét smluvy zejména pvažuje, pkud je zhtvitel v prdlení s prvedením díla p dbu delší než 30 dnů, za pdstatné prušení smluvy se pvažuje též případ, kdy je bjednatel v prdlení s úhradu platby dle tét smluvy více jak 30 dnů Chce-li některá ze stran d tét smluvy dstupit na základě ujednání z tét smluvy vyplývající, je pvinna svje dstupení písemně známit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému d smluvy dstupuje. V dstupení musí být dále uveden důvd, pr který smluvní strana d smluvy dstupuje a přesná citace th bdu smluvy, který ji k takvému krku pravňuje. Bez těcht náležitstí je dstupení neplatné Nesuhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvdem dstupení druhé strany neb ppírá-li jeh existenci, je pvinna známit t druhé (dstupující) straně nejpzději d sedmi dnů p bdržení známení dstupení. Pkud tak neučiní, má se za t, že s důvdem dstupení suhlasí Odstupí-li některá ze smluvních stran d tét smluvy na základě ujednání z tét smluvy vyplývající, pak pvinnsti bu smluvních stran jsu následující: a) Zhtvitel prvede supis všech prvedených prací ceněný dle způsbu, kterým je stanvena cena díla a předá k dsuhlasení technickému dzru bjednatele. b) Zhtvitel prvede finanční vyčíslení prvedených prací a zpracuje návrh dílčíh knečnéh daňvéh dkladu, který dsuhlasí technický dzr bjednatele. c) Zhtvitel vyzve bjednatele k dílčímu předání a převzetí díla a bjednatel je pvinen d tří dnů p bdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení. P dílčím předání a převzetí prvedených prací sjednají bě smluvní strany písemné zrušení smluvy díl Objednatel je právněn bez suhlasu zhtvitele převést svje práva a pvinnsti z tét smluvy vyplývající na jinu sbu, ať již právnicku či fyzicku. Zhtvitel je právněn převést svje práva a pvinnsti z tét smluvy vyplývající na jinu sbu puze s písemným suhlasem bjednatele Objednatel si vyhrazuje práv část díla pstupit k realizaci prstřednictvím třetí sby za ddržení pdmínek definvaných tut smluvu díl. V tmt případě bude uzavřen ddatek k tét Smluvě díl za účasti bjednatele, zhtvitele a tét třetí sby. 14. Závěrečná ustanvení Smluva je uzavřena kamžikem, kdy je suhlas s bsahem návrhu smluvy dručen druhé smluvní straně. Smluva vzniká suhlasem s celým jejím bsahem. Suhlas 11

12 musí být písemný, řádně ptvrzený a pdepsaný právněnu sbu smluvní strany, která jej pravila Veškeré dhdy učiněné před pdpisem smluvy a v jejím bsahu nezahrnuté, pzbývají dnem pdpisu smluvy platnsti a t bez hledu na funkční pstavení sb, které předsmluvní jednání učinily Tut smluvu lze uknčit dhdu smluvních stran. Při uknčení smluvy jsu smluvní strany pvinny vzájemně vypřádat své závazky; zánikem smluvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkvé pkuty pdle smluvy Obě strany prhlašují, že dšl k dhdě celém rzsahu tét smluvy Tat smluva je vyhtvena ve čtyřech stejnpisech, z nichž každá ze smluvních stran bdrží dva Obě smluvní strany prhlašují, že se seznámily s celým textem smluvy včetně jejich přílh a s celým bsahem smluvy suhlasí. Sučasně prhlašují, že tat smluva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednstranně nevýhdných pdmínek Tat smluva je platná dnem pdpisu tét smluvy běma stranami Ddavatel stavebních prací bere na vědmí, že se pdpisem tét smluvy, v suladu s ustanvením 2 písm.e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě ve znění pzdějších předpisů, stává sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s ddávku stavebních prací z veřejných výdajů neb z veřejné finanční pdpry" Zhtvitel stavebních prací suhlasí s uveřejněním textu tét smluvy Tat smluva je uzavřena na základě výsledků výběrvéh řízení a k němu předlžené nabídky, která je nezbytnu sučástí tét smluvy. 15. Seznam přílh Níže uvedené přílhy jsu nedílnu sučástí smluvy: ceněné výkazy výměr (dle předlženéh slepéh rzpčtu) harmngram průběhu prací platební harmngram pjistná smluva dpvědnsti V Praze, dne.. V, dne za bjednatele: za zhtvitele: jmén, pdpis, razítk 12

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

./v. komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město. Sumperk

./v. komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město. Sumperk MU 7*/Z,L l l l l lł l vn, ní v i právu ipćlu H V žx^\ ;7j?i fi fn!\ aisi m ui v,? aa nng, ntervaný systém říení Pčet stran 9, Výtisk čísl 1 ně /v mluva ajištění sběru, dvu a dstranění (využití) směsnéh,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více