POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU"

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka svolávají ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se koná dne od hodin, v sídle společnosti (6. patro, č. dv. 610) Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva jednatelů o řádné účetní závěrce za rok 2013, zpráva o provedeném auditu, návrh na rozdělení zisku za rok Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu rozdělení zisku za rok Rozhodnutí o určení auditora společnosti 6. Schválení ručení v rámci zapojení společnosti do cash-poolingu 7. Schválení smluv o výkonu funkce jednatelů společnosti 8. Schválení změny společenské smlouvy 9. Závěr Informace pro společníky: 1. Valné hromady je oprávněn účastnit se společník, který bude uveden v seznamu společníků ke dni , a to buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Prezence společníků bude zahájena v hodin v místě konání valné hromady. 2. Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 pořadu Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady - Mgr. Pavel Filipčík, zapisovatel - Mgr. Pavlína Sklenářová K bodu 4 pořadu Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji jednatelé předkládají ke schválení valné hromadě. Jednatelé prohlašují, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Účetní závěrka byla auditorem CSA, spol. s r.o. ověřena bez výhrad. Valná hromada schvaluje 1. rozdělení zisku za rok 2013 ve výši ,14 Kč takto: - příděl do rezervního fondu ve výši 5 % ,21 Kč - na úhradu ztráty minulých let částka ve výši ,93 Kč 2. z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let přeúčtovat částku ,00 Kč v plné výši na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Jednatelé prohlašují, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a pro přeúčtování částky ,00 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

2 K bodu 5 pořadu Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2014 určuje společnost CSA, spol. s r.o. se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ , IČ Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady. K bodu 6 pořadu Valná hromada schvaluje zapojení společnosti do cash-poolingu pro financování a zhodnocování volných finančních prostředků u Komerční banky, a.s. - pool leader VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a poskytnutí ručení za vedoucího cash poolingu společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. v částce ,-- Kč na základě uzavřené Smlouvy o ručení s Komerční bankou, a.s. Schválení ručení podle stanovených podmínek zapojení společnosti do cash-poolingu podléhá souhlasu valné hromady. K bodu 7 pořadu Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro jednatele společnosti pana Ing. Štefana Palubu a pana Ing. Konstantina Papasavoglu. V souladu s 59 a násl. zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce jednatelů do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy doposud používané společností včetně odměny a jiných plnění, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou a povinností ujednání smluv uzpůsobit zákonu o obchodních korporacích dle 777 odst. 3. K bodu 8 pořadu Valná hromada schvaluje změnu společenské smlouvy tak, že dosavadní články I. až XV. se ruší a nahrazují se novými články 1 až 16 v tomto znění: I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti 1. Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 8. listopadu 1993 a vznikla zápisem společnosti do obchodního rejstříku dne 30. prosince Právní forma společnosti je: společnost s ručením omezeným 3. Identifikační číslo společnosti je: Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Spojené slévárny, spol. s r.o. 2. Sídlem společnosti je: Ostrava

3 1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. 1. Předmětem podnikání společnosti je: Článek 3 Trvání společnosti Článek 4 Předmět podnikání společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Hostinská činnost; Obráběčství; Zámečnictví, nástrojařství; Slévárenství, modelářství. II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, SPOLEČNÍCI A JEJICH VKLADY A PODÍLY 1. Společníky společnosti jsou: Článek 5 Určení společníků a) Společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava, IČ: b) E INVEST, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 773/4, PSČ , IČ: Článek 6 Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál činí 220, ,--Kč (slovy: dvě stě dvacet miliónů korun českých) a je tvořen souhrnem vkladů společníků. Článek 7 Vklady a podíly společníků 1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl. a) Společník společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava, IČ: , má vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 140, ,-- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet miliónů korun českých), který je plně splacen, čemuž odpovídá základní podíl ve výši 7/11 (sedmi jedenáctin). Tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 1. c) Společník společnost E INVEST, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 773/4, PSČ , IČ: , má vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 80, ,-- Kč (slovy: osmdesát miliónů korun českých), který je plně splacen, čemuž odpovídá

4 základní podíl ve výši 4/11 (čtyř jedenáctin). Tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu. 3. Společnost kmenové listy nevydává. 4. Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj podíl či jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu podílu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu a podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. 5. Stávající společníci společnosti mají předkupní právo na převáděný podíl. Nedohodnou-li se společníci jinak, převádí se podíl společníka na ostatní společníky, kteří akceptovali nabídku ve stanovené lhůtě v poměru výše jejich podílů. Převádějící společník je povinen nejprve nabídnout převod podílu všem stávajícím společníkům. Lhůta k přijetí návrhu na převod podílu pro stávající společníky společnosti činí 15 dnů ode dne doručení nabídky. 6. Nabytím podílu přistupuje jeho nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti a převodce podílu ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Vůči společnosti je převod podílu účinný okamžikem doručení účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy společnosti. 7. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady a o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. 8. Podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu. K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné hromady. Bez souhlasu valné hromady zástavní právo nevznikne. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku. 9. Podíl se nedědí. Dědicové mají právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Společnost jej vyplatí oprávněné osobě nejpozději do dvou let od schválení této účetní závěrky. Je-li společníkem společnosti právnická osoba, tak v případě zániku tohoto společníka bez likvidace, přechází jeho podíl na právního nástupce. Článek 8 Seznam společníků 1. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu. Společnost provede zápis zapisované skutečnosti do seznamu společníků bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána. 2. Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti. 3. Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají.

5 4. Přestane-li společník být společníkem společnosti, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, resp. poté, co jí bude taková změna prokázána, vymaže. 1. Orgány společnosti jsou: A) Valná hromada B) Jednatelé III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 9 Orgány společnosti 2. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník a nepoužijí se ustanovení týkající se svolávaní valné hromady. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník na adresu sídla společnosti. 3. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen zákon o obchodních korporacích ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 tohoto zákona, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. A) VALNÁ HROMADA Článek 10 Valná hromada společnosti 1. Valná hromada společnosti je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením. 2. Do působnosti valné hromady společnosti patří zejména: a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, b) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, c) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztráty, d) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis, e) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, f) schválení návrhu smlouvy o započtení pohledávky společníka za společností oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, g) volba a odvolání jednatelů společnosti, h) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, rozhodování o výši jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

6 i) schválení smluv o výkonu funkce jednatelů a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv jiného plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, j) schvalování udělení a odvolání prokury, k) rozhodnutí o vyloučení společníka v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo touto společenskou smlouvou, l) rozhodnutí o uložení povinnosti společníkům poskytnout společnosti peněžitý příplatek, m) rozhodnutí o vrácení příplatků poskytnutých společnosti v rozsahu, v jakém převyšují ztrátu společnosti, n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové její části tvořící samostatnou organizační složku, p) rozhodnutí o přeměně společnosti (fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení, změně právní formy a přeshraničním přemístění sídla), ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, q) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn, r) schválení finanční asistence, s) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo tato společenská smlouva. 3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. Článek 11 Svolávání valné hromady 1. Valná hromada společnosti je tvořena na ní přítomnými společníky a koná se nejméně jednou za rok, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 2. Valnou hromadu svolávají jednatelé písemnou pozvánkou, kterou zašlou na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemnou pozvánkou nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání. Jednatelé se vždy účastní valné hromady. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. 3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: firmu a sídlo společnosti; místo, datum a hodinu konání valné hromady; označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada; pořad jednání valné hromady; návrh usnesení valné hromady. 4. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady svým písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto společníka.

7 5. Požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu k projednání jimi navržených záležitostí. Nesvolají-li jednatelé valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou společníci oprávněni svolat ji sami. 6. Jednatelé svolají jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže zvláštní právní předpis stanoví jinak. 7. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Článek 12 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ni přítomni společníci, kteří mají alespoň 60 % všech hlasů. V případě, kdy v oznámené době začátku jednání valné hromady není valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno po dobu 30 min. V případě, kdy se ani v průběhu této doby nedostaví takový počet společníků, aby se valná hromada stala usnášeníschopnou, bude po proběhnutí uvedené doby valná hromada ukončena. 2. Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předsedající. 3. Každý společník má jeden hlas na každých ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) svého vkladu. Počet hlasů společníků: a) Společník VÍTKOVICE, a.s., IČ: , má hlasů; b) Společník E INVEST, a.s., IČ: , má 800 hlasů. 4. Valná hromada společnosti rozhoduje prostou většinou hlasů všech společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. Hlasuje se aklamací veřejným zvednutím ruky, ledaže by valná hromada rozhodla jinak. 5. O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon nebo tato společenská smlouva, musí být pořízen notářský zápis. 6. Přítomní společníci na valné hromadě se zapíší do listiny přítomných s uvedením jména a sídla nebo bydliště společníka, popřípadě i jména a bydliště nebo sídla jeho zástupce a počtu hlasů, se kterými tento společník na valné hromadě nakládá. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců společníků a výpisy z obchodního rejstříku, je-li společníkem právnická osoba. 7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům; zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě B) JEDNATELÉ Článek 13 Jednatelé společnosti

8 1. Společnost má 2 (dva) jednatele. Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce jednatele stanovené právními předpisy. 2. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu 199 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle 54 až 57 zákona o obchodních korporacích. 3. Jednatelé zastupují společnost každý samostatně. 4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jednatel. 5. Jednatelům náleží veškerá působnost, kterou tato společenská smlouva, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Jednatelům přísluší zejména obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat jednatelům pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. 6. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o věcech společnosti. 7. Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jednatel jedná, pokud mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně, v obhajitelném zájmu společnosti a s nezbytnou loajalitou. 8. V případě smrti jednatele, jeho odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového jednatele. 9. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující jednatel oznámí své odstoupení valné hromadě a společnosti a jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, není-li ujednán na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku jeho funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, skončí funkce uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jediný společník a odstupující jednatel jiný okamžik zániku funkce. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 14 Zrušení a zánik společnosti 1. Společnost lze zrušit způsobem, který připouští občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. 2. Společnost může být zrušena dohodou všech společníků; pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná listina. 3. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. 4. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. 5. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

9 Článek 15 Výkladové ustanovení 1. Veškeré právní a další vztahy společnosti vzniklé při výkonu práv a povinností společnosti, které nejsou touto společenskou smlouvou výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o obchodních korporacích. 2. V případě, že některé ustanovení společenské smlouvy se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této společenské smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této společenské smlouvy nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý. Článek 16 Účinnost změny společenské smlouvy 1. Změna společenské smlouvy společnosti nabývá účinnosti dnem rozhodnutí o schválení změn společenské smlouvy s výjimkou ustanovení Článku 9 odst. 3, který nabývá účinnosti ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Návrh upraveného znění společenské smlouvy je přílohou této pozvánky. Cílem návrhu na změnu společenské smlouvy je uvedení do souladu s novou právní úpravou a související povinností vyplývající z 777 odst 2 zákona o obchodních korporacích přizpůsobit znění společenské smlouvy do nové právní úpravě. Návrh na změnu společenské smlouvy dále předvídá podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku dle 777 odst. 5; zápis o této skutečnosti bude zveřejněn v obchodním rejstříku společnosti. 3. Přílohy k pozvánce na valnou hromadu: - Výroční zpráva společnosti za rok Návrhy smluv o výkonu funkce jednatelů společnosti - Návrh změny společenské smlouvy společnosti Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti RUMPOLD UHB společnost s ručením omezeným Uherský Brod úplné znění společenské smlouvy ke dni 2014 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA o založení společnosti

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více