Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Březen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze, dne Irena Haubnerová 2

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat za spolupráci vedoucímu své bakalářské práce doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc. 3

4 Anotace Cílem práce je seznámit čtenáře s pojištěním odpovědnosti z provozu motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění na trhu v České republice. Bakalářská práce poukazuje na důleţitost a význam tohoto pojištění především z hlediska ochrany kaţdého účastníka silničního provozu při vzniku škodové události způsobené motorovým vozidlem. Přestoţe pojištění odpovědnosti slouţí k ochraně majetku a zdraví třetích osob, má význam pro kaţdého z nás. Bakalářská práce seznamuje čtenáře s právy a povinnostmi majitele nebo provozovatele motorového vozidla z hlediska jeho odpovědnosti při provozování vozidla a poukazuje na statistické přehledy, které vyzdvihují význam tohoto pojištění. V závěru práce jsou srovnány tří produkty povinného ručení od tří různých pojišťoven, které provozují pojišťovací činnosti na tuzemském trhu. Annotation The purpose of this bachelor s thesis is to introduce readers with a Third-party Liability Motor Insurance and with its additions on the czech insurance market. The thesis emphasizes on the importance and the purpose of this insurance mainly from the protection point of view of every traffic participant when damage is caused by a motor vehicle. Although Third-party Liability Motor Insurance is beneficial to protect property and health of the third party, it is significant for every one of us. The bachelor s thesis introduces readers with their rights and duties for both the owner of a motor vehicle as well as the user and points out resposibilities whilst using the motor vehicle. The thesis also emphasizes statistics which highlights the purpose of this insurace. At the end of the thesis there are 3 different third-party liability insurance products compared between 3 different insurance companies, which provide insurance services in domestic market. 4

5 Obsah Úvod Historický vývoj pojišťovnictví v ČR Historický přehled První myšlenka pojištění Vývoj pojišťovnictví v Čechách Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla Charakteristika a význam Povinného ručení Vznik pojištění odpovědnosti Limity pojistného plnění Zelená karta Likvidace škod Zánik pojištění odpovědnosti Česká kancelář pojistitelů (ČKP) Nehodovost na pozemích komunikacích v ČR Legislativní úprava Doplňková pojištění Význam doplňkových pojištění Bonus/malus Druhy doplňkových pojištění Srovnání produktů na trhu ČR Výběr pojišťoven Výběr jednotlivých produktů pojišťoven a jejich komparace Vyhodnocení porovnávaných produktů Závěr Výklad pojmů Seznam pouţité literatury Internetové odkazy Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh

6 Úvod Téma bakalářské práce se zabývá otázkou důleţitosti existence povinného ručení a jeho doplňkových pojištění na pojistném trhu v České republice. Vzhledem k tomu, ţe povinné ručení je pojištění povinné smluvní, coţ znamená, ţe kaţdý majitel či provozovatel má ze zákona povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti z provozování motorových vozidel dle vlastního výběru pojišťovny, která má udělenou licenci provozovat pojišťovací činnost na území České republiky, je povinné ručení jedním z nejčastěji uzavíraných pojistek. Díky expanzi automobilové dopravy se tedy povinné ručení dotýká většiny obyvatel a je vhodné mít obecný přehled o systému fungování povinného ručení, jeho vzniku, průběhu, i zrušení včetně případné likvidace škodní události. V první části bakalářské práce seznamuji čtenáře s historií pojišťovnictví, s důvody které vedly ke vzniku jednotlivých pojistných produktů a s oblastmi, které byly nejrizikovější z pohledu ochrany společnosti. Postupem času se rozšiřovala nabídka pojistných produktů a to úměrně dle potřeb klientů. V této kapitole je rovněţ popsán vývoj dopravního pojištění, dnes pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. V další části této práce se zabývám otázkou sjednání povinného ručení včetně jeho zákonných náleţitostí, které jsou nezbytnou součástí kaţdé uzavřené smlouvy o povinném ručení. Je zde popsán rovněţ průběh škodní události a postupy jak vyřizovat tyto škodní události ve spolupráci s pojišťovnou. Závěrem této kapitoly jsou popsány povinnosti pojištěného při zániku pojistné smlouvy. V poslední části bakalářské práce srovnávám tři různé produkty nabízené třemi pojišťovnami, které jsem pro toto porovnání zvolila. Přestoţe se můţe zdát, ţe povinné ručení je jednotný produkt, praxe ukazuje, ţe jednotlivé pojišťovny se svými produkty značně liší od konkurence poskytují různé slevy, sluţby, zaváděcí akce a další jiná zvýhodnění, která prostřednictvím svých marketingových technik převádějí do tzv. balíčků, které mohou být pro konečného zákazníka svým způsobem zavádějící. Je třeba vybrat ze široké škály produktů povinného ručení takové, které nám zaručí především odpovídající pojistné plnění v případě pojistné události. 6

7 1 Historický vývoj pojišťovnictví v ČR 1.1 Historický přehled Během 6. století našeho letopočtu se společnost postupně vyvíjela k majetkové nerovnosti a začaly se v ní prosazovat feudální vztahy. Privilegovaná vrstva feudálů vykořisťuje své poddané formou pozemkové renty ve formě práce, naturálií a později v penězích. Zvláště intenzivně se začaly feudální vztahy rozvíjet během 13. a 14. století, kdy došlo k rozšíření zemědělství, obchodu a řemesel. V této době došlo k přechodu na peněţní formu feudální renty. Od přelomu 17. a 18. století dochází k převaze obchodní výroby na velkostatcích a manufakturách nad zemědělskou a řemeslnou malovýrobou. Od konce 18. století docházelo k rozkladu feudalismu a k přechodu ke kapitalismu. Vytvořily se podmínky přechodu od řemeslné malovýroby ke strojové tovární velkovýrobě zboţí. Docházelo k technologickým inovacím, vědeckým objevům a vznikaly nové průmyslové oblasti. Během 19. století došlo v Českých zemích k prvním projevům průmyslové revoluce a tím i k rozvoji textilních manufaktur, později potravinářského průmyslu, hutnictví ţeleza, strojírenství, těţbě uhlí a také k výstavbě parních ţeleznic. V této době zaznamenáváme počátky novodobého typu peněţních ústavů - spořitelen. V roce 1819 byla zaloţena první Rakouská spořitelna (Erste österreichische Sparkasse) o pět let později roku 1824 vznikla v Praze Česká spořitelna. Roku 1827 byla v Praze zaloţena První vzájemná pojišťovna. Ve 20. století vznikl samostatný stát Čechů a Slováků, který byl v prvních letech po skončení první světové války v hlubokém rozvratu. Snahou bylo co nejdříve oţivit spotřební průmysl, těţbu černého uhlí, strojírenství, a chemický průmysl včetně zemědělství, které řadily České země mezi hospodářsky velmi vyspělé. V roce 1939 okupací nacistickým Německem byl veškerý výrobní a lidský potenciál plně zapojen do válečné německé mašinérie. Po skončení druhé světové války prakticky převzala moc komunistická strana a došlo k nastolení dalšího totalitního reţimu. Významným mezníkem pro Čechy a Slováky byl rok 1989, který přinesl svobodu a demokracii. V roce 1993 došlo k rozdělení Československa na Českou a Slovenkou republiku. 7

8 1.2 První myšlenka pojištění Počátečním impulsem vzniku pojištění byla potřeba ochrany před přírodními ţivly. Mezi nejčastější pojistné události můţeme zařadit: poţáry a poţární katastrofy, které oţebračovaly poddaný lid a tím sniţovaly jejich schopnost plnit své povinnosti vůči státu (platit daně) a zároveň zmenšovaly majetky feudálních statkářů přírodní síly (krupobití), které ohroţovaly zemědělskou výrobu hospodářské ztráty - úhyn hospodářských zvířat 1.3 Vývoj pojišťovnictví v Čechách Začátky pojišťovnictví na území dnešní České republiky se prolínaly s podpůrnou a charitativní činností. Jedna z takovéto činnosti představovala Fond na úhradu škod vzniklých poţáry, povodněmi a nepřízní počasí, o který se zapříčinila Marie Terezie v roce 1748 a jehoţ smyslem bylo pomáhat pohořelým. Další dobročinnou akci byl patent císařovny povolující pořádat veřejné sbírky pro osoby postiţené ţivelními událostmi. Z podnětu Marie Terezie byli taktéţ vyzváni zemské úřady, aby zřídily veřejné poţární pojišťovny podle návrhu svobodného pána z Astfeldu-Widrzi Jana Wendzla. První právní úprava pojištění a pojišťovnictví byla pozitivně řešena patentem císaře Františka I. ze dne 4. září 1819, kterým se povolovalo soukromé podnikání. Tato úprava hovoří o pojištění poţárním, ale v praxi se vyuţívala také pro ostatní druhy pojištění a to pro pojištění majetku, odpovědnosti za škody a také pro pojištění ţivotní. První česká vzájemná pojišťovna byla zaloţena r v Praze u jejíţ zrození stáli Josef Matyáš hrabě z Thunu a Hohensteinu a František Josef hravě z Vrtby. Tato pojišťovna byla po dlouhou dobu jediným vzájemným pojišťovacím ústavem v habsburské monarchii, který vybíral příspěvky předem. Byl to významný krok, ke kterému se ostatní pojišťovny odhodlaly aţ o čtyři desetiletí později. Výše příspěvků byla stanovena na základě pravděpodobnosti a desetiletého průměru poţárních škod. Celková částka byla rozdělena na jednotlivé členy a vybírána v čtvrtletních intervalech. Zajímavostí byly vyšší příspěvky obyvatel měst neţ obyvatel Prahy a vesnic. Důvodem byla dvanáctiletá zkušenost, která říkala, ţe v městech hořelo desetkrát více neţ v Praze a na vesnicích. 8

9 V období šedesátých a počátkem sedmdesátých tzv. zakladatelských let 19. století prošla finanční a úvěrová soustava v Českých zemích rozsáhlými změnami, které z ní učinily vyspělý peněţní systém. Od poloviny 19. století se postupně utvářel mezinárodní pojistný trh, kde rozhodující roli měla nejvyspělejší mocnost - Anglie. Nejvýznamnější bylo stále pojištění poţární uplatňované především v rozvíjejících se továrních provozech. Zároveň stoupal zájem o pojištění proti vloupání, pojištění skel ve výkladních skříních a současně vznikal větší zájem o ţivotní pojištění. Vzhledem k rozvoji mezinárodního obchodu byl vyţadován rozvoj dopravního pojištění. Roku 1869 vznikly v Praze hned dvě české pojišťovny - Slavia a pojišťovna Praha. V následujících letech vznikaly v Českých zemích další pojišťovny, které se specializovaly nejen na pojištění poţární, ale také na krupobitní pojištění, pojištění úrazu a odpovědnosti za škody a jiné. Mezi další vzniklé a významné pojišťovny můţeme zařadit pojišťovny První česká a Moravsko-slezská. Během první světové války hrálo nejvýznamnější roli stále poţární pojištění, nicméně docházelo k vzrůstu podílu na trhu pojištění majetku, úrazu a odpovědnosti za škody. Dopravní pojištění bylo záleţitostí především vídeňských a budapešťských pojišťoven aţ na jedinou výjimku a to české akciové pojišťovny Moldavia. Vznik Československého státu 28. října 1918 přinesl rozsáhlé změny ve všech oblastech ţivota v Českých zemích a Slovenska. Vývoj pojistných potřeb se posunul od poţárního pojištění k zavádění nových druhů pojištění. Jedním z těchto druhů pojištění bylo pojištění pro případ smrti, které bylo nejdůleţitějším odvětvím osobního pojištění. Nejpočetnější skupina, která měla zájem o pojištění smrti, byla skupina zahrnující především finanční, průmyslové, zemědělské a jiné podnikatele, kteří pociťovali výraznou potřebu tohoto pojištění. V prvních poválečných letech vzrostla také potřeba dopravního pojištění, hlavním důvodem byly dodávky zboţí a rostoucí zahraniční obchod. Pojišťovny nebyly ochotny poskytovat dopravní pojištění, sjednávání pojištění bylo mimořádně komplikované a pojišťovny postupovaly s mimořádnou opatrností. Pro kaţdý druh dopravního pojištění byly stanoveny samostatné pojistné podmínky. Velká pozornost byla věnována kvalitě a druhu dopravního prostředku, zejména plavidel. Mimořádně velký význam v té době měla lodní doprava, především proto, ţe ţelezniční doprava byla po válce ve velmi špatném stavu. 9

10 Pojišťovna Slavia, která představovala tradiční domácí pojišťovnu navazující na svou vlasteneckou, českou tradici se snaţila vyuţít této pozice na trhu. Vedení Slavie se snaţilo vyuţít příznivé pozice a zvýšit získatelnou činnost v co největší míře a rozšířit své obchodní aktivity. S prudkým nárůstem obchodů souviselo zavádění nových druhů pojištění a současně vynucovalo podstatné zvýšení počtu pracovníků a rozšiřování provozních budov. Prvním novým druhem pojištění bylo pojištění úrazové a odpovědnostní. Druhým novým druhem pojištění bylo pojištění dopravní, které v té době prozatím provozoval jediný domácí ústav. Společně s příznivým vývojem hospodářství se v Československu koncem 30. let 20. století také poměrně rychle rozvíjel automobilismus. V souvislosti s ním narůstal zájem o havarijní pojištění automobilů, které umoţňovalo zvláště pojistit auto proti poţáru, proti rozbití a také pojistit odpovědnost vůči třetím poškozeným osobám. V té době nebyl tento druh pojištění povinný. Podle statistických údajů 22 pojišťoven, bylo havarijní pojištění automobilů z hlediska výnosnosti v prvním roce hospodaření ztrátovou záleţitostí. Tabulka č. 1 Přehled ztrátovosti havarijního pojištění Havarijní automobilů pojištění Přijaté pojistné Vyplacené pojistné % Poţár auta Kč Kč 138,1 Rozbití auta Kč Kč 93,7 Odpovědnost vůči Kč Kč 103,9 poškozeným osobám Zdroj: Dějiny pojišťovnictví v Československu ( ). 2. Díl Z důvodu ztrátovosti havarijního pojištění vytvořili zástupci zainteresovaných pojišťoven volné zájmové sdruţení pod názvem Autodohoda, aby odstranili zvýhodněné smlouvy jednotlivých pojišťoven s autokluby a uvedli tarify na správnou míru. Škodní průběh se rok od roku lepšil, následkem toho se stal automobilový pojišťovací obchod atraktivním. 10

11 Zánikem Československé republiky, především však vypuknutím druhé světové války přestaly v Českých zemích působit pojišťovny, které byly ve válečném stavu s Německem. V případě, ţe činnost těchto pojišťoven byla zachována, byly převzaty německými pojišťovnami. Organizace pojišťovnictví byla krátce po okupaci Československa nacistickým Německem donucena přizpůsobit se německému vzoru. S prodluţováním války se zhoršovala vojenská situace Německa a protektorátní vláda začala provádět nejrůznější opatření včetně zásahů do vnitřního obchodu ţivota pojišťoven. Jedním z takovýchto zásahů byl zákaz konání valných hromad vzájemných pojišťoven. Cílem protektorátní vlády bylo zabezpečení hladkého chodu hospodářského ţivota v Českých zemích ve prospěch válečného úsilí Německa. Příkladem jak zajistit hladký chod hospodářství pro potřeby války bylo sníţení sazeb pro pojištění válečného nebezpečí, a to pro dopravu mezi evropskými přístavy od Hamburku aţ po Velkou Británii a Atlantické pobřeţí Severní Ameriky. Na sklonku okupace se také projevily některé další snahy válečného Německa o podporu válečného úsilí Říše prostřednictvím pojišťovnictví. Z pojištění byly vyloučeny válečné škody, ty hradila vláda Německé říše. Zvláštní vyjímkou bylo dopravní pojištění, které v sobě krylo i riziko válečných škod, ovšem jen v rozsahu zvláštních pojistných podmínek. Jistou kuriozitou bylo povinné odpovědnostní pojištění, které se vztahovalo jen na drţitele motorových vozidel a na myslivce. Do roku 1945 bylo v Československu více neţ 700 pojišťoven, po roce 1945 došlo Dekretem prezidenta ke znárodnění pojišťovnictví. Byla zřízena pojišťovací rada se sídlem v Praze, která byla podřízena Ministerstvu financí. V roce 1947 byl stanoven omezený počet pojišťoven na 5: Slavia, n. p. Praţská pojišťovna, n. p. První československá pojišťovna, n. p. Pojišťovna Slovan n. p. Nemocenská pojišťovna, n. p. Od února roku 1948 došlo k monopolizaci československého pojišťovnictví, byla ustanovena jedna státní pojišťovna Československá pojišťovna, n. p. se sídlem v Praze a ředitelstvím v Bratislavě. Centrálně plánovaná ekonomika určovala podmínky fungování pojišťovnictví, neexistovala konkurence, za výsledky hospodaření pojišťovny zodpovídal 11

12 stát, nebyl stanoven státní dozor nad pojišťovnictvím a pojistné podmínky pro pojištění byly schvalovány vládou. V roce 1968 v souvislosti s federálním uspořádáním státu byla Československá pojišťovna, n. p. rozdělena na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Následkem Sametové revoluce 17. listopadu 1989 došlo k pádu komunistického reţimu. V roce 1991 vstoupil v platnost Zákon o pojišťovnictví, který zrušil monopolní postavení České a Slovenské státní pojišťovny a umoţnil vznik nových pojišťoven. Byl obnoven pojistný trh a byla obnovena existence regulačního systému státním orgánem. Pojistný trh se otevřel svobodnému podnikání a k příchodu silných pojišťoven ze zahraničí. V 90. letech 20. století se významně změnilo pojišťovnictví a to především v oblasti ekonomické, legislativní, ale i v oblasti významu a vývoje pojistných produktů. [2] V kapitole č. 1 bylo čerpáno z literatury [3,4] 12

13 2 Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla 2.1 Charakteristika a význam Povinného ručení Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel tzv. povinné ručení (dále jen POV nebo povinné ručení ) je v České republice povinným smluvním pojištěním podle zákona č. 168/1999 Sb. pro majitele a provozovatele motorových vozidel. Je to soukromé pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které se sjednává jako pojištění škodové. POV má povinnost sjednat kaţdý majitel nebo provozovatel vozidla prostřednictvím pojistné smlouvy s pojišťovnou, které bylo uděleno na území ČR povolení provozovat pojištění z provozu motorových vozidel. Povinné ručení slouţí k úhradě škod vzniklých provozem vozidla, které řidič způsobí třetí osobě. Krytí škod z povinného ručení: škody na zdraví nebo usmrcením věcné škody - škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci škody, které mají povahu ušlého zisku účelně vynaloţené náklady na právní zastoupení pojištěného Škody, které nehradí pojistitel: škody, které utrpěl řidič vozidla majetkové škody, za které pojištěný odpovídá svým příbuzným škody na vozidle, na které se vztahuje pojištění Nevtahuje se tedy ke krytí škod na vozidle pojištěného, ale slouţí pouze ke krytí škod způsobené někomu jinému. Ten, kdo povinné ručení neuzavře a způsobí vozidlem škodu druhému na zdraví či na majetku, je povinen tuto škodu uhradit v plné výši a to z vlastních prostředků. Vzhledem k tomu, ţe finanční náročnost na úhradu takto vzniklých škod je v dnešní době pro většinu účastníků silničního provozu bez POV nezvladatelná, je povinné ručení nejbezpečnější formou pojištění pro provozování vozidla. [2] 13

14 Výjimky z pojištění odpovědnosti Přestoţe povinné ručení je pojištěním povinným, existují výjimky stanovené v zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, které říkají, kdo nemá povinnost uzavřít povinné ručení. Povinnost uzavřít povinné ručení nemá: - řidič cizozemského vozidla, který je drţitelem platné zelné karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehoţ pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu - sloţka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neuţívaná k podnikání a zařazená do průběţně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje - Bezpečnostní informační sluţba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajství a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů sluţby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce (17) 2.2 Vznik pojištění odpovědnosti POV vzniká na základě uzavřené smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem, který je povinen uzavřít pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva musí být uzavřena jak na vozidla aktivně pouţívána, tak na vozidla nepouţívaná resp. na všechna, která jsou zapsána v registru vozidel. Obvykle se POV sjednává při nákupu vozidla, nebo v případě kdy předešlá pojistná smlouva byla z jakéhokoli důvodu ukončena. Pojistná smlouva vychází z všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škody způsobenou provozem vozidla a musí mít písemnou formu. Náleţitosti pojistné smlouvy: - určení pojistníka a pojistitele - dobu trvání - limity pojistného plnění - výši pojistného, jeho splatnost a způsob placení 14

15 - formu a místo oznámení škodné události, je-li pojištění odpovědnosti provozováno formou dočasného poskytování sluţeb, rovněţ adresu bydliště nebo místa podnikání, anebo sídlo škodního zástupce podle 9b (17) Způsob uzavření pojistné smlouvy - osobně na pobočce pojišťovny - prostřednictví pojišťovacího zprostředkovatele - on-line prostřednictvím internetu - prostřednictvím dalších prodejních kanálů 2.3 Limity pojistného plnění Limity pojistného plnění musí být uvedeny v pojistné smlouvě a rozumí se tím nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodní události. Limit pojistného plnění musí odpovídat: a) při škodě podle 6) odst. 2 písm. a) nejméně 35 mil. Kč na kaţdého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaloţených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle 6) odst. 4 b) při škodě podle 6) odst. 2 písm. b) a c) nejméně 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se kaţdému z nich sniţuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. (17) Maximální výše limitů není ohraničena, pojišťovny nabízí za zvýšenou sazbu POV i vyšší limity plnění, které musí být uvedeny v pojistné smlouvě. 2.4 Zelená karta Od je zelená karta výhradním platným dokladem o uzavření POV. Je jediným mezinárodně uznávaným dokladem o POV v Evropě. Předloţením zelené karty řidič prokazuje platnost jeho povinného ručení a zároveň mu umoţňuje vstup a provoz vozidla na území cizího státu, aniţ by musel platit finanční částky poţadované tamními orgány tzv. hraniční pojištění. Zelená karta obsahuje údaje o vozidle, které musí být v souladu 15

16 s vozidlem a dále obsahuje rozeznávací značky států Rady kanceláří. Platnost zelené karty v dané zemi je vyjádřena nepřeškrtnutým symbolem státu v zelené kartě. Podle 6) odst. 5) a 6) je platnost zelené karty závazná pro území všech států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a také na územích dalších států uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí (MF). (8) Tabulka č. 2 Seznam členů EHS Členské státy Evropského hospodářského prostoru (EHP): Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Pro účely zelenokaretního systému Švýcarsko Zdroj: Tabulka č. 3 Seznam států uvedených ve vyhlášce MF Státy stanovené vyhláškou Ministerstva financí (MF) Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbská Republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán Zdroj: Vzhledem k uzavřeným dohodám mezi ČKP a členy Rady kanceláří, umoţňuje zelená karta vstup i do těchto států: Tabulka č. 4 Seznam států pro vstup na základě zelené karty dle uzavřených dohod mezi ČKP a členy Rady kanceláří Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko (od ), Tunisko Zdroj: Zelená karta je nedílnou součástí při provozování vozidla na pozemní komunikaci a to ve formě dokladu, který je řidič povinen předloţit při namátkové silniční kontrole. Nepředloţením zelené karty můţe dojít v navštívené zemi k různým sankcím, např. můţe být uloţena pokuta. (8) 16

17 Tabulka č. 5 Přehled zemí s povinností předkládat zelenou kartu při vstupu na cizí území MPZ Členské státy Rady kanceláří: Povinnost předložit zelenou kartu při vstupu na území MPZ AL Albánie A Rakousko BIH Bosna a Hercegovina AND Andorra BY Bělorusko B Belgie IL Izrael BG Bulharsko IR Irán CH Švýcarsko MA Maroko CY Kypr MD Moldavsko D Německo MK Makedonie DK Dánsko RUS Rusko E Španělsko SRB Srbská republika, Černá Hora EST Členské státy Rady kanceláří: Bez povinnosti předložit zelenou kartu při vstupu na území Estonsko TN Tunisko F Francie TR Turecko FIN Finsko UA Ukrajina FL Lichtenštejnsko GB GR Spojené království Velké Británie a Severního Irska Řecko H HR I IRL IS L LT LV M MC N Maďarsko Chorvatsko Itálie Irsko Island Lucembursko Litva Lotyšsko Malta Monako Norsko 17

18 Zdroj: NL P PL RO RSM S SCV SK SLO Nizozemí Portugalsko Polsko Rumunsko Republika San Marino Švédsko Vatikán Slovenská Republika Slovinsko 2.5 Likvidace škod Vznik pojistné události V případě vzniku škodní události provozem vozidla jsou nezbytná některá opatření, která je povinen provést kaţdý účastník dopravní nehody. Základní a jako první povinností je zjištění, zda nedošlo k újmě na zdraví či ohroţení lidského ţivota, v takovém případě je nezbytné okamţitě volat lékaře a policii. Pokud došlo pouze ke škodám na majetku třetí osoby, které nepřesáhly hodnotu Kč vyplní účastníci dopravní nehody Záznam o dopravní nehodě bez účasti policie. V případě, ţe majetková škoda bude vyšší neţ Kč nebo dojde k poškození dopravního značení či pozemní komunikace jsou účastníci nehody povinni přivolat policii. V České republice není přivolání policie nijak zpoplatněno, a to i v případě kdy to daná situace nevyţaduje. Toto je významný rozdíl oproti sousedním státům, kdy v Rakousku příjezd policistů stojí paušálně 36 EUR a v Německu činí tento paušál 35 EUR. Základní úlohou motoristů na místě je popsat vzniklou nehodu se všemi podstatnými náleţitostmi. Pojišťovny k tomuto účelu vydávají Evropský záznam o dopravní nehodě, coţ je ucelený formulář, jehoţ vyplněním dostane pojišťovna podstatné informace o likvidované škodě. Společný záznam musí být podepsán oběma účastníky dopravní nehody a musí obsahovat základní údaje o nehodě, kterými jsou místo a čas dopravní nehody, jména účastníků, údaje o vozidle a příčina, průběh a následek dopravní nehody. V případě, ţe pohled účastníků na událost nehody není shodný, je zapotřebí ho zaznamenat za kaţdého zvlášť, dodat nákresy a pokud moţno kontakty na svědky nebo 18

19 fotodokumentaci. I v zahraniční lze tento formulář vyplňovat česky, poněvadţ je vyhotoven v několika jazykových variantách. Důleţité je, aby všichni účastníci navzájem zkontrolovali uvedené údaje o vozidlech a dokument podepsali. Novela zákona č.168/1999 Sb. s účinnosti od ukládá poškozenému povinnost předloţit společný záznam o dopravní nehodě při uplatnění nároku na pojistné plnění. Tato povinnost je uloţena i pojištěnému, přičemţ pojištěnému při nesplnění této povinnosti hrozí, ţe pojistitel proti němu uplatní právo na úhradu vyplacené částky. Důleţité údaje pro zápis do Záznamu o nehodě: - SPZ, značku a typ zúčastněných vozidel - VIN (17cti místný identifikační kód vozidla) - jména / příjmení a bydliště řidičů - jména / příjmení a bydliště vlastníků vozidel - údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty) Oznámení pojistné události Pojistnou událost lze nahlásit několika způsoby: - telefonicky - prostřednictvím on-line systému - elektronicky ( ) - písemně - osobně na pobočce - prostřednictvím smluvních partnerů Je nezbytné s minimálním prodlením nahlásit vznik škodní události a doručit pojišťovně vyplněný Záznam o dopravní nehodě. Škoda na automobilu nemá být zásadně odstraněna bez předchozí domluvy s pojišťovnou, pokud nevznikly bezpečnostní, hygienické, ekologické nebo jiné závaţné důvody. Na základě oznámení škody je zaregistrována škodná událost a pojišťovna prostřednictví likvidátora je v kontaktu s pojištěným a případně ho vyzve o doloţení nezbytných dokladů pro likvidaci pojistné události. (16) 19

20 Likvidace pojistné události Po oznámení škody pojišťovně je pojištěný kontaktován technikem ohledně prohlídky poškozeného vozidla, která můţe proběhnout ve smluvním servisu nebo v místě trvalého bydliště pojištěného či na kontaktním místě pro likvidaci škod pojišťovny. V případě, kdy majitel nebo provozovatel vozu neumoţní prohlídku vozu pověřeným pracovníkem pojišťovny, můţe dojít k odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny. Vyţádání a ověření dokladů provádí likvidátor v případě, kdy není zajištěna dostatečná dokumentace pro objektivní posouzení vzniku a rozsahu škody k likvidaci pojistné událostí, kterými mohou být například chybějící fotodokumentace, vyčíslení výše škody, nabývací doklady, doklady k opravám, prokázání vlastnictví, atd. Chce-li klient zjistit aktuální stav likvidace škody, můţe sám kontaktovat pojišťovnu prostřednictví telefonu, nebo přes on-line systém. Pojištěný je informován o ukončení průběhu likvidace pojistné události prostřednictvím zaslaného dopisu, kde mu je sdělena výše pojistného plnění a způsob provedení platby. V případě, kdy v průběhu likvidace zjistí příslušný pracovník pojišťovny, ţe škodná událost je nelikvidní a nelze provést úhradu pojistného plnění, seznámí svého klienta s výsledkem a sdělí mu důvody pro, které nelze provést výplatu pojistného plnění. (16) Doklady potřebné k likvidaci škody z pohledu poškozeného: - číslo pojistné smlouvy škůdce - nacionále řidiče a vlastníka vozidla škůdce - údaje o nehodě - údaje o vozidle poškozeného (u vozidla vţdy - SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody; u osob jméno a příjmení, datum narození, případně název firmy, IČ, sídlo) - kontaktní údaje (adresa, telefon, ) - záznam policie (šetřila-li nehodu) - výsledek případného správního řízení - Záznam o dopravní nehodě - kopii Technického průkazu poškozeného vozidla - číslo bankovního účtu, případně přesnou adresu zaslání pojistného plnění 20

21 Doklady potřebné k likvidaci škody z pohledu pojištěného: - číslo pojistné smlouvy - nacionále řidiče v době vzniku události - údaje o nehodě a o svém vozidle - údaje o poškozeném - údaje o škodě na věci (u vozidla vţdy - SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody; u osob jméno a příjmení, datum narození, případně název firmy, IČ, sídlo) - Záznam o dopravní nehodě 2.6. Zánik pojištění odpovědnosti Smlouva o povinném ručení zaniká z důvodů uvedených v zákoně. Nejčastějším způsobem zániku pojištění je uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Zrušení pojištění zpravidla zaniká dohodou smluvních stran, která se uzavírá písemně a kromě termínu zániku pojištění obsahuje způsob vzájemného vyrovnání závazků. Zánik pojistné smlouvy - oznámení změny vlastníka pojišťovně - fyzickým zánikem vozidla - vyřazením vozidla z registru vozidel - odcizením vozidla - nezaplacením dluţného pojistného ani po upomínce - výpovědí - dohodou - uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána Povinnosti při zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Změna vlastníka - samotnou změnou vlastníka vozidla, např. při prodeji vozidla nedochází k ukončení pojistné smlouvy původnímu vlastníkovi. Prodávající je povinen nahlásit tuto změnu své pojišťovně a ukončit pojistnou smlouvu a nový majitel vozu je povinen sjednat nové vlastní povinné ručení pro kupované auto a to nejdéle do 14 dnů. V tomto případě nepřechází při změně vlastnictví vozu POV na nového vlastníka vozu. 21

22 Fyzický zánik vozidla - o fyzický zánik vozidla se jedná v případě totálního sešrotování či rozebráním na náhradní díly. V takovém případě automaticky zaniká pojistná smlouva a pojistník je povinen neprodleně odevzdat pojišťovně zelenou kartu. Vyřazení vozidla z registru vozidel - na základě potvrzení od orgánu registru vozidel o vyřazení vozidla z evidence vozidel je automaticky ukončeno pojištění odpovědnosti a pojistník je povinen odevzdat pojišťovně zelenou kartu. Odcizení vozidla - v případě odcizení vozidla je rozhodujícím okamţikem pro ukončení POV oznámení celé skutečnosti na Policii České republiky a poté neprodleně celou událost nahlásit své pojišťovně. Nezaplacení dluţného pojistného - v případě nezaplacení pojistného 1 měsíc po lhůtě doručení upomínky, zaniká POV dnem následujícím po vypršení lhůty. V případě provozování nepojištěného vozidla se vlastník vozidla vystavuje rizikům: pokuta, vyřazení vozidla z registru vozidel, postihu ČKP ve výši plnění vyplaceného z Garančního fondu v případě způsobení škody ve prospěch někomu jinému. Výpověď - podá-li pojistník výpověď 6 týdnů před vypršením pojistného období, zanikne pojistná smlouva ke konci tohoto období. Dohoda - pojištění zaniká, dohodnou-li se na tom obě dvě strany, tedy pojistník a pojistitel. Uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána - pokud byla pojistná doba sjednána na konkrétní období, tak POV zaniká k tomuto datu. V případě ukončení POV výpovědí, dohodou a uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána je pojistník povinen uzavřít nové POV a to do 14 dnů nebo vyřadit vozidlo z registrů vozidel a odevzdat zelenou kartu pojišťovně. (8) 2.7 Česká kancelář pojistitelů (ČKP) Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP ) byla zřízena zákonem č.168/1999 Sb. jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou oprávněni provozovat na území České republiky pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení). Členství v ČKP je povinné a to na základě pravomocného rozhodnutí ČNB, která pojistiteli uděluje povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nebo dnem zahájení činnosti pojišťovny v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na území České republiky pojišťovnou z jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru. (7) 22

23 Činnosti ČKP: spravuje Garanční fond provozuje hraniční pojištění a informační středisko zabezpečuje plnění úkolů související s jejím členstvím v Radě kanceláří uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států spolupracuje s ostatními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti vede evidenci a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti podílí se na předcházení škod a pojistných podvodů související s provozem vozidla ČKP je zároveň garant a poskytovatel plnění v případě způsobené škody, kdy poškozenému vzniká nárok na úhradu škody dle zákona. Tabulka č. 6 Přehled členů ČKP Členi ČKP CHARTIS pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Zdroj: V průběhu roku 2009 stahuje Dolnorakouská pojišťovna svou činnost z území České republiky. Veškeré platné smluvní vztahy uzavřené s Dolnorakouskou pojišťovnou přechází díky spolupráci na druhou největší pojišťovnu v ČR - Kooperativu, která je strategickým partnerem Dolnorakouské pojišťovny na tuzemském trhu. Dolnorakouská pojišťovna bude v budoucnu působit výhradně na trhu v Dolním Rakousku a ve Vídni. (12) Garanční fond ČKP Od je povinen kaţdý majitel nebo provozovatel nepojištěného, ale registrovaného vozidla uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu ČKP za kaţdý den 23

24 provozování nepojištěného vozidla. Výše příspěvku se liší dle kategorie vozidla, pohybuje se v rozmezí Kč za den, je však vţdy vyšší neţ cena POV u pojišťovny. Uhrazený příspěvek nenahrazuje pojištění vozidla, slouţí jako kompenzace osobám, které jsou poškozeny dopravními nehodami způsobenými nepojištěnými vozidly. Je hrazen zpětně. Tabulka č. 7 Výše denní sazby podle druhu vozidla VOZIDLO Kč Motocykl s objemem válců do 350 cm 3 20 Motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm 3 30 Osobní automobil s obsahem válců motoru do cm 3 50 Osobní automobil s obsahem válců motoru nad cm 3 70 Autobus 160 Nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg do kg 130 Tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg 300 Speciální vozidlo 80 Přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností do kg 30 Zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 Ostatní vozidla 60 Zdroj: V případě způsobené nehody nepojištěným vozidlem jsou náhrady škod hrazeny právě z toho Garančního fondu ČKP. Garanční fond tedy slouţí k úhradě plnění škod vzniklých provozem: - vozidla bez pojištění odpovědnosti - tuzemského vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůţe uhradit škodu - nezajištěného vozidla, za které odpovídá nezjištěná osoba - cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním - cizozemského vozidla, kdy řidiči nevzniká povinnost uzavřít hraniční pojištění pro provoz vozidla na území České republiky 24

25 Hraniční pojištění Povinnost uzavřít hraniční pojištění má řidič registrovaného vozidla v zahraničí, který není drţitelem platné zelené karty, vydané pojišťovnou v cizím státě s výjimkou řidiče, jehoţ pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu. Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území České republiky zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu, nejméně však na 15 dní. Pojistitelem hraničního pojištění je ČKP, která vydá doklad o hraničním pojištění, jakmile je pojistné zaplaceno. Zaplacené pojistné za hraniční pojištění se nevrací. Hraniční pojištění se vztahuje pouze na škodné události, které nastaly na území České republiky. Policie ČR je oprávněna kontrolovat platnost hraničního pojištění. V případě, ţe řidič cizozemského vozidla nemá uzavřené a uhrazené hraniční pojištění, Policie má právo takovéto vozidlo odstavit a řidič se vystavuje postihu ve formě pokuty, která můţe být aţ ve výši trojnásobku původního pojistného, nejméně však Kč. (20) Nepojištěné vozidlo Nepojištěné vozidlo nesmí být provozováno na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Jeho provoz nespočívá jen v jeho samotné jízdě, nýbrţ i v jeho stání a odstavení na silnici. Pokud vlastník vozidlo neprovozuje, můţe poţádat obecní úřad o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, tato doba je zákonem omezena na 12 měsíců, poté můţe poţádat o prodlouţení o dalších 6 měsíců. (8) Během roku 2009 v České republice ubylo nejen nepojištěných aut, ale i nepojištěných škod. Tabulka č. 8 Nepojištěné škody Meziroční srovnání počtu nepojištěných škod 1-8/ / Zdroj: 25

26 Dle pokladů z ČKP dochází taktéţ ke sniţování počtu nepojištěných vozidel, přestoţe počet registrovaných vozidel se stále zvyšuje. Tabulka č. 9 Počet vozidel Meziroční srovnání počtu vozidel Počet K K Nárůst/pokles Registrovaných vozidel ,7% Pojištěných vozidel % Nepojištěných vozidel % Zdroj: Obrázek č. 1 - Vývoj nepojištěných vozidel v České republice Zdroj: Počet pojištěných aut stále stoupá, nepojištěných ubylo v meziročním srovnání roku o 30%, přičemţ ne všechny z nich skutečně jezdí v provozu. Podle odhadu ČKP je to asi tisíc aut. ČKP za rok 2009 obeslala jiţ neplatičů POV. K uvedla, ţe vybrala do Garančního fondu 38 milionů, přičemţ v roce 2008 způsobili nepojištění řidiči škodu ve výši cca 500 milionů korun. Vzhledem k novele zákona č.168/1999 Sb. zákona o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla dochází k efektivnějšímu registrování nepojištěných vozidel 26

27 a to prostřednictvím dálkového přístupu k údajům centrálního registru vozidel, ke kterému má ČKP přístup. Díky těmto informacím je schopna obesílat a vymáhat zákonné poplatky do Garančního fondu ČKP. Pokud škůdce dluh neuhradí, ani neuzavře s ČKP dohodu o narovnání dluhu, předává ČKP tyto dluţníky k externímu vymáhání, dále pak soudům. ČKP je vysoce úspěšná při prosazování práv na náhradu vyplaceného plnění u soudu (95%), v případě ţe dluţník nerespektuje pravomocné rozhodnutí soudu, nastupuje exekuce. (13) 2.8 Nehodovost na pozemích komunikacích v ČR V roce 2009 Policie ČR šetřila celkem nehod, při kterých bylo usmrceno 832 osob, bylo zraněno těţce a osob bylo zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 4 981,09 mil. Kč. (18) Tabulka č. 10 Vývoj základních ukazatelů nehodovosti za posledních 10 let Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Zdroj: Z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe rok 2009 byl velmi příznivý, neboť došlo k významnému poklesu počtu usmrcených a také k poklesu počtu nehod. Výrazným vlivem na sníţení počtu nehod byla legislativní změna, která od 1. ledna 2009 změnila hranici povinnou pro hlášení nehod policii z původních Kč na Kč. Rok 2009 je rokem s nejniţším počtem nehod, počtem usmrcených a těţce zraněných osob od roku S počtem lehce zraněných osob je rok 2009 třetí nejniţší oproti roku (18) 27

28 Ze statistických podkladů Policie ČR je zajímavý pohled z hlediska POV na počet nehod a jejich následků v závislosti na věku řidiče. Tabulka č. 11 Přehled nehod a jejich následků v závislosti na věku řidiče Rok 2009 Počet nehod Počet usmrcených Počet usmrcených na 100 nehod Počet usmrcených - rozdíl r do 18 let , , , , , , ,18-4 > ,26 11 nezajištěno Zdroj: V porovnání s rokem 2008 je nejrizikovější skupina řidičů starších 64 let, kdy došlo k nárůstu smrtelných nehod o 11 osob. Nejvyšší závaţnost je u skupiny nad 64 let (hodnota ukazatele 2,26) a dále u věkové skupiny let a let, kdy hodnota ukazatele představuje 1,42 a 1,43 usmrcených na 100 nehod. Pro výpočet POV je pro pojišťovny rozhodující informací region, ze kterého pojistník pochází. Z hlediska statistik je prokázán počet nehod v jednotlivých krajích, které jsou podkladem pro koeficient výpočtu povinného ručení dle regionů. Tabulka č. 12 Přehled nehod dle jednotlivých krajů Kraj rok 2009 Počet nehod Počet usmrcených Počet usmrcených - rozdíl r Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Západočeský Severočeský Východočeský Jihomoravský Severomoravský Zdroj: 28

29 Nejvíce nehod šetřila Policie ČR na území hlavního města Prahy a nejméně na území Jihočeského kraje. Počet nehod byl niţší na území všech krajů oproti roku 2008, přičemţ počet usmrcených byl vyšší pouze na území hlavního města Prahy. Nejčastější příčinou nehod je nesprávný způsob jízdy a následuje nepřiměřená rychlost, oba tyto aspekty mají největší podíl na počtu usmrcených osob. Tabulka č. 13 Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel Hlavní příčiny nehod rok 2009 Počet nehod tj. % Počet usmrcených Počet usmrcenýchrozdíl r Nepřiměřená rychlost , Nesprávné předjíždění , Nedání přednosti , Nesprávný způsob jízdy , Zdroj: 29

30 2.9 Legislativní úprava Obrázek č. 2 - Legislativní proces v ČR Zdroj: Ministerstvo financí jako regulátor zodpovídá za tvorbu primární legislativy (zákonů). Česká národní banka jako orgán dohledu zodpovídá za sekundární legislativu, tj. za tvorbu prováděcích předpisů - vyhlášek. Úkolem státního dohledu v pojišťovnictví je kontrola, zda zaloţení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele. Hlavním úkolem dozoru je tedy chránit zájmy pojištěných subjektů a zabezpečit moţnost, aby na pojistném trhu byla široká škála produktů, o které je zájem. Současně kontrolovat pojišťovny, aby nabízely solidní produkty a hospodařily tak, aby byly za všech okolností schopny plnit své závazky. (3) 30

31 Členění pojištění Podle druhů financování sociální komerční (soukromé) Podle právního členění dobrovolné - dle uváţení pojistníka povinné povinné smluvní - stanoveno právním předpisem, je určena povinnost sjednání pojistné smlouvy pro daný subjekt zákonné - vyplývá ze zákona, není povinnost sjednání pojistné smlouvy, platí zde povinnost platit pojistné ve vyměřené výši, vymezené instituci, ve vymezeném termínu Členění komerčního pojištění Podle způsobu tvorby rezerv pojištění riziková - návratnost finančních prostředků je podmíněna vznikem pojistné události, přičemţ není jasné, zda pojistná událost vznikne pojištění rezervotvorná - výplata sjednaných pojistných plnění se v budoucnu téměř vţdy uskuteční Podle druhů krytých rizik pojištění životní - kryje riziko úmrtí nebo doţití pojištění neživotní - zahrnuje krytí celé řady druhů neţivotních rizik pojištění osob pojištění majetku pojištění odpovědnosti pojištění právní ochrany cestovní pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěním povinně smluvním a řídí se zákonem č.168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999, který byl novelizován v roce 2008 s účinností od

32 Zásadní změny v zákoně č.168/1999 Sb.: - sankce proti neplatičům - zvýšené limity krytí - zjednodušení kontroly uhrazeného povinného ručení - majetkové škody do Kč bez povinnosti ohlášení na policii ČR - povinnost předloţit Záznam o dopravní nehodě při uplatnění nároku na pojistné plnění Zákony související s uzavřením povinného ručení a provozem motorového vozidla: Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Zákon č. 137/2008 Sb., změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů Česká asociace pojišťoven (dále jen ČAP ) Je zájmovým sdruţením komerčních pojišťoven působících na tuzemském pojistném trhu. Svou činnost zahájila 1. ledna 1994 a od roku 1998 je řádným členem Evropské pojišťovací a zjišťovací federace. ČAP zastupuje, hájí a prosazuje zájmy svých členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativy a dalším subjektům. Podporuje zájmy pojistného trhu na území České republiky vůči Evropské unii, spolupracuje se zahraničními asociacemi a podporuje rozvoj pojišťovnictví v České republice. (2) 32

33 Tabulka č. 14 Členové ČAP Řádní členové AEGON Pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Amcico pojišťovna, a.s. Aviva ţivotní pojišťovna, a.s. AXA pojišťovna, a.s. AXA ţivotní pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Generali Pojišťovna, a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. HDI Versicherung AG, organizační sloţka ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku Komerční pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group MAXIMA pojišťovna, a.s. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. Přidruţení členové DIRECT Pojišťovna, a.s. Členové se zvláštním statutem AIDA česká sekce Mezinárodního sdruţení pro pojistné právo Česká kancelář pojistitelů 33

34 Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna VZP, a.s. Slavia pojišťovna, a.s. Triglav pojišťovna, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Wüstenrot pojišťovna, a.s. Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s. Zdroj: 34

35 3 Doplňková pojištění 3.1 Význam doplňkových pojištění Doplňková pojištění k POV se řídí Doplňkovými pojistnými podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen DPPPOV ), které doplňují Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Doplňková pojištění k POV nejsou povinná, pojistník si můţe na základě nabídky pojišťovny vybrat taková doplňková pojištění, která povaţuje pro provoz svého vozidla za potřebná. Účel a vyuţití sjednání doplňkových pojištění je tedy vţdy na úvaze pojistníka. Doplňková pojištění se nedají sjednat samostatně, jsou vţdy součástí POV. Kaţdá z pojišťoven, která poskytuje POV má svá rozdílná Doplňková pojištění k POV, která jsou vţdy detailně popsána v DPPPOV dané pojišťovny. 3.2 Bonus/malus Součástí DPPPOV je bonus/malus, který se sjednává při sepsání pojistné smlouvy a v průběhu jejího trvání dochází k jeho uplatňování. Bonusem se rozumí uplatňování slev v rozhodném období pojistné smlouvy a Malusem se rozumí přiráţka k pojistnému. Rozhodná doba se sleduje v celých měsících a zvyšuje se za kaţdý ukončený měsíc doby trvání pojištění odpovědnosti o jeden měsíc. Sniţuje se o 24 měsíce za kaţdou pojistnou událost, ze které vznikla pojistiteli povinnost plnit. Za rozhodnou událost se nepovaţuje: - pojistná událost, která nastala při neoprávněném uţívání vozidla - pojistná událost, která nastala v době, kdy vozidlo bylo prokazatelně předáno na přechodnou dobu do opravy (15) Bonus a malus pojistitel uplatňuje při počátku vzniku POV a dále vţdy k výročnímu dni počátku pojištění. V případě, ţe jde o přechod pojistníka na jinou pojišťovnu resp. ukončení pojistné smlouvy u jedné pojišťovny a zaloţení nového POV u druhé pojišťovny, vystaví původní pojišťovna potvrzení o výši bonusu/malusu na konkrétní automobil a majitel vozu můţe tento bonus/malus uplatnit při nově vzniklém POV. K jednomu vozidlu lze uplatnit vţdy jedno potvrzení o výši bonusu/malusu, v případě kdy 35

36 není moţno prokázat předchozí bezškodní průběh pojistného, je vozidlo zařazeno do základní skupiny pojistného, tzn. bonus/malus ve výši 0%. Bonus/malus lze uplatnit jak u sezónního pojištění, tak i pro krátkodobé pojištění. (5) Tabulka č. 15 Stupnice bonusu Stupeň bonusu Rozhodná doba Bonus B měsíců (a více) 50 % B aţ 119 měsíců 45 % B 8 96 aţ 107 měsíců 40 % B 7 84 aţ 95 měsíců 40 % B 6 72 aţ 83 měsíců 35 % B 5 60 aţ 71 měsíců 30 % B 4 48 aţ 59 měsíců 25 % B 3 36 aţ 47 měsíců 20 % B 2 24 aţ 35 měsíců 15% B 1 12 aţ 23 měsíců 5 % Základní pojistné 0 aţ 12 měsíců 0 % Zdroj: DPP POV 2/08 ČPP, VPP POV A/10 Direct Pojišťovna, DPP POV R-634/09 Kooperativa Stupeň malusů si stanovují jednotlivé pojišťovny sami, jejich výše můţe být tedy rozdílná v závislosti na rozhodnutí dané pojišťovny. Stupnice malusů jsou uváděny přímo ve VPPPOV, nebo v DPPPOV dané pojišťovny. Tabulka č. 16 Stupnice malusu dle zvolených pojišťoven Stupeň malusu Rozhodná doba ČPP Direkt Pojišťovna Kooperativa Základní pojistné 0 aţ 11 měsíců 0 % 0 % 0 % M 1-12 aţ -1 měsíců 10 % 20 % 10 % M 2-24 aţ -13 měsíců 30 % 40 % 20 % M 3-36 aţ -23 měsíců 50 % 60 % 30 % M 4-48 aţ -35 měsíců 80 % 80 % 50 % M 5-60 aţ -49měsíců 110 % 100 % 80 % M 6-61 a dále 150 % 150 % 120 % M 7-73 a dále 200 % Zdroj: DPP POV 2/08 ČPP, VPP POV A/10 Direct Pojišťovna, DPP POV R-634/09 Kooperativa 36

37 3.3 Druhy doplňkových pojištění pojištění čelního skla - pojištění čelního skla se vztahuje na poškození nebo zničení jakoukoliv nahodilou událostí (např. odlétnutí kamínku ze silnice od protijedoucího vozidla nebo vozidla jedoucím vpředu) úrazové pojištění - zahrnuje plnění v případě tělesného poškození následkem úrazu, trvalých následků úrazu nebo v případě smrti úrazem. Úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem se váţe na počet míst ve vozidle dle technického průkazu vozidla. pojištění léčebných výloh v zahraničí - kryje výlohy, které nastaly v důsledku úrazu způsobené nehodou pojištěného vozidla (např. bezodkladná zdravotní péče, ošetření, převoz) pojištění zavazadel - kryje rizika pro případ ztráty, odcizení zavazadel při škodné události vozidla pojištění přírodních rizik - vztahuje se na krytí rizik spojených s ţivelní událostí, přímým střetem vozidla se zvířetem, poškozením plastových částí v prostoru motoru vozidla zvířetem (např. kuna) pojištění asistenčních sluţeb - sluţby, které pojistník získá zpravidla zdarma v rámci POV týkajících se opravy vozidla na místě, vyproštění a odtah vozu. Tento druh doplňkového pojištění je moţno rozšířit dle platných cenových tarifů jednotlivých pojišťoven o další sluţby týkajících se ubytování v nouzi, úhrad nákladů na cestu zpět, úschova nepojízdného vozidla, právní pomoc nebo zapůjčení náhradního vozidla pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla - pojištění se vztahuje na úhradu nákladů vynaloţených na nájemné náhradního vozidla v důsledku poškození vozu po dobu stanovenou v DPPPOV dané pojišťovny. (např. vhodné pro osoby pouţívající vozidlo denně) pojištění právní ochrany - nabízí asistenci ve formě právní pomoci (např. náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo) Havarijní pojištění - pojištění, které na rozdíl od povinného ručení kryje škody vzniklé na vlastním vozidle při dopravní nehodě, krádeţi, vandalismu nebo ţivlu [6], (5,15) 37

38 4 Srovnání produktů na trhu ČR 4.1 Výběr pojišťoven Pro srovnání nabídek produktu povinného ručení, které v roce 2010 nabízí 13 pojišťoven, jsem vybrala tyto pojišťovny: Tabulka č. 16 Výběr pojišťoven Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká pojišťovna, a.s. Zdroj: Vlastní výběr pro modelový příklad Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa ) Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala Kooperativa dne 1. března 1993, od té doby působí na českém trhu a v současné době je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Předmětem činnosti Kooperativy je pojišťovací činnost v oblasti ţivotního a neţivotního pojištění, činnosti související s likvidací nahlášených pojistných událostí. Tabulka č. 17 Seznam akcionářů Kooperativy Akcionáři společnosti WIENE STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rakouská republika 89,65 % VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha 2,07 % Svaz českých a moravských výrobních druţstev, Praha 8,28 % Zdroj: Koncern Vienna Insurance Group je jedna z vedoucích pojišťovacích skupin působících prostřednictvím více neţ 50 společností ve 23 zemích, orientuje se především na střední a východní část Evropy. Kooperativa vlastní podíly na základním kapitálu v jedné zahraniční a několika tuzemských společnostech. Z hlediska tuzemského pojistného trhu je zajímavé, ţe Kooperativa vlastní 100% obchodního podílu v České podnikatelské pojišťovně, a.s. 38

39 V roce 2008 získala Kooperativa několik ocenění, mezi nejvýznamnější jistě patří ocenění Pojišťovna roku 2008 v rámci soutěţe MasterCard Banka roku, které uděluje odborná porota. Významným oceněním je také titul Pojišťovna roku 2008 v oblasti neţivotního pojištění. Kooperativa také získala 1. místo v soutěţi Zlatá koruna v oblasti - Povinné ručení s ţivelním pojištěním zdarma, Investiční ţivotní pojištění PERSPEKTIVA, Pojištění pro podnikatele TREND 07. V roce 2009 potvrdila Kooperativa svou významnou pozici na trhu a byla oceněna po druhé za sebou titulem Pojišťovna roku 2009 v rámci soutěţe MasterCard Banka roku. (1,14) V současné době Kooperativa nabízí v oblasti povinného ručení 3 základní produkty. Tabulka č. 18 Tři základní produkty POV Kooperativy BASIC STANDARD BENEFIT - limity 35/35 mil. Kč - limity 54/35 mil. Kč - limity 70/70 mil. Kč - pro motocykly, osobní a - vhodné pro všechny - vhodné pro všechny uţitková vozidla do 3,5 t kategorie vozidel kategorie vozidel - pro pojistníky ve věku 24 let a více - bonusový/malusový systém - sleva 5% při roční frekvenci placení - sleva 100Kč na první lhůtní pojistné při placení SIPO nebo SINK Zdroj: - bonusový/malusový systém - bonusový/malusový systém - asistenční sluţby zdarma - asistenční sluţby zdarma - ţivelní pojištění vozidla do 3,5 t zdarma - ţivelní pojištění vozidla do 3,5 t zdarma Kooperativa kromě tradičních forem zprostředkování pojistek poskytuje své sluţby také prostřednictvím internetu resp. on-line systému především pro podporu sjednávání pojištění motorových vozidel, ale také dalších pojistných produktů. Další moţností volby jak uzavřít pojištění je prodej pojištění po telefonu. Svůj servis klientům vylepšila o zavedení SMS zpráv, které jsou významnou inovací pro podporu komunikace s klientem. Kooperativa vyuţívá nových technologií a tím nabízí svým klientům rychlejší a zároveň odpovídající sluţby, které klient ţádá. (14) 39

40 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen ČPP ) Dne byla zapsána ČPP do obchodního rejstříku a zahájila svou činnosti v oblasti pojišťovnictví na tuzemském trhu. V současné době je třetím největším poskytovatelem v oblasti povinného ručení v České republice. Od roku 2005 je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. ČPP je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům produkty v oblasti ţivotního a neţivotního pojištění. Tabulka č. 19 Seznam akcionářů ČPP Akcionáři společnosti WIENE STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rakouská 90 republika % VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha 2 % Svaz českých a moravských výrobních druţstev, Praha 8 % Zdroj: V roce 2008 získala ČPP v anketě Pojišťovna roku 2. místo v dílčí kategorii Pojištění motorových vozidel a celkově 3. místo v oblasti neţivotního pojištění. V roce 2009 obsadila ČPP 3. místo v kategorii Nejdynamičtější pojišťovna v soutěţi Fincentrum Banka roku. Pojištění motorových vozidel představuje největší část pojistného kmene ČPP. Během roku 2008 potvrdila ČPP svou pozici na pojistném trhu v oblasti povinného ručení. Struktura pojistného kmene v roce 2008 v oblasti povinného ručení činila 49%. (1,6) Tabulka č. 20 Tři základní produkty POV ČPP SPOROPOV SPECIÁL PLUS SUPER PLUS - limity 35/35 mil. Kč - limity 50/50 mil. Kč - limity 100/100 mil. Kč - vozík/moped zdarma - vozík/moped zdarma - vozík/moped zdarma - vybraná vozidla - všechna vozidla - všechna vozidla - Evropa se spoluúčastí - Evropa - Evropa - asistenční sluţba zdarma - bonusový/malusový systém Zdroj: - bonusový/malusový systém - úrazové pojištění řidiče zdarma - bonusový/malusový systém 40

41 Ke všem produktům POV nabízí zdarma POV malého motocyklu do 50 cm 3 nebo přípojného vozík s hmotností do 750 kg. Sazby povinného ručení jsou spoluurčovány objemem válců motoru nebo hmotností vozidla, dále regionem, ze kterého pojistník pochází, stářím vozidla a věkem pojistníka. ČPP nabízí svým zákazníkům vyšší standart sluţeb ve formě atraktivnějších prostor svých klientských kanceláří, kvalitnější provozní systém obsluhy. Zkvalitňuje svůj servis prostřednictvím digitalizace sluţeb při likvidaci pojistných událostí, a nabízí moţnost uzavření pojistných produktů prostřednictvím on-line sjednání DIRECT Pojišťovna, a.s. (dále jen Direct Pojišťovna ) Direct Pojišťovna začala působit na českém trhu teprve v roce 2007 výhradně jako neţivotní pojišťovna, která jako první získala povolení k pojišťovací činnosti od České národní banky. Direct Pojišťovna nabízí své produkty klientům výhradně prostřednictvím přímých prodejních kanálů, tedy přes internet a telefonní linky. Tato strategie pojišťovny souvisí s tím, ţe Direct Pojišťovna má pouze jedno klientské centrum, které je shodné se sídlem firmy a nachází se v Praze. K prodeji svých sluţeb nevyuţívá ţádných zprostředkovatelů, nebuduje nákladnou síť poboček, nabízí produkty šité na míru a tím garantuje nejniţší cenu na trhu. Tato neţivotní pojišťovna se specializuje na pojištění motorových vozidel a pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Jediným akcionářem Direct Pojišťovny je nizozemská společnost Intouch Insurance Group B. V., která je 100% vlastněna britskou pojišťovací skupinou RSA Insurance Group Plc. (10) Tabulka č. 21 Seznam akcionářů Direct Pojišťovny Akcionář společnosti Intouch Insurance Group B. V., Nizozemské království 100 % Zdroj: Direct Pojišťovna zvítězila v prestiţní soutěţi Fincetrum Banka roku jako Nejdynamičtější pojišťovna a to jak v roce 2008, tak také v roce Direct Pojišťovna nabízí jeden typ povinného ručení, který klade důraz na jednotlivé aspekty tohoto pojištění. Tyto aspekty 41

42 mají rozhodující vliv na stanovení odpovídající ceny pojistky. Při uzavírání pojistné smlouvy se zohledňují parametry vozidla (objem a výkon motoru, stáří vozidla atd.) a osoba řidiče (věk, pohlaví, řidičská zkušenost, region atd.). Tabulka č. 22 Základní varianty POV Direct Pojišťovny Základní varianta povinného ručení - limity 35/35 mil. Kč - limity 70/70 mil. Kč - asistenční sluţby ASIST zdarma - asistenční sluţby ASIST zdarma Zdroj: Po zadání parametrů potřebných pro výpočet částky povinného ručení, on-line systém nabídne klientovi 3 základní varianty POV s rozdílnou cennou. Zákazník má moţnost výběru z těchto tří variant, které je moţné ještě upravovat o doplňková pojištění či změny ve výši limitu krytí škod. Při výběru varianty 2 nebo 3 nejsou všechny nabízené sluţby zdarma, ale jsou součástí balíčku, ke kterému jsou poskytnuty vyšší slevy, čímţ je celková cena tohoto balíčku rovna či niţší neţ základní varianta 1. Zákazníkovi jsou při výběru z on-line systému zobrazovány stále všechny tři varianty a tím má moţnost porovnat cenu daného balíčku včetně nabízených rozšířených sluţeb. Tabulka č. 23 Tři základní druhy POV Direct Pojišťovny Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 - limity 35/35 mil. Kč - limity 35/35 mil. Kč - limity 35/35 mil. Kč - asistenční sluţby ASIST - asistenční sluţby TOP - asistenční sluţby TOP zdarma - sleva při roční frekvenci - sleva při roční frekvenci - úraz na sedadle řidiče placení placení - bonusový/malusový systém - bonusový/malusový systém - sleva při roční frekvenci placení - bonusový/malusový systém Zdroj: Výše uvedené varianty jsou základními variantami povinného ručení u Direct Pojišťovny, které je moţné upravit o poţadavky klienta. Mezi tyto poţadavky můţeme zařadit navýšení limitu škody na 70 mil. Kč a další doplňková pojištění, kterými mohou být - připojištění čelního skla, úrazové pojištění atd. Direct Pojišťovna je první a jediná on-line pojišťovnou na českém trhu, která výrazně konkuruje jiţ dobře zavedeným pojišťovnám. V důsledku zohlednění jednotlivých 42

43 parametrů v dané pojistné smlouvě a minimalizaci nákladů na nevznikající klientská centra můţe nabídnout výrazně odlišnou cenu pojistky neţli konkurence. 4.2 Výběr jednotlivých produktů pojišťoven a jejich komparace Povinné ručení je dnes nabízeno pojišťovnami jako balíček sluţeb, který v sobě zahrnuje základní cenu POV a také další doplňková pojištění, která jsou nedílnou součástí tohoto balíčku. Pro srovnání jednotlivých povinných ručení nabízených různými pojišťovnami jsem vybrala taková, která svým obsahem jsou nejvíce srovnatelná z důvodu objektivity srovnávání konečných cen POV. Z nabízených balíčků povinných ručení vybraných pojišťoven jsem vybrala k porovnání tyto produkty. Tabulka č. 24 Výběr produktů POV u jednotlivých pojišťoven Kooperativa BASIC ČPP SPOROPOV Direct Pojišťovna dle individuálních parametrů Zdroj: Modelový příklad Pro jednoduchost simulace jsem pouţila tyto parametry: Tabulka č. 25 Základní parametry pro simulaci POV Auto Řidič - Berlingo First 1,6 HDI - muţ - osobní automobil - věk 33 let - rok výroby bezeškodní průběh řízení - zdvihový objem cm 3 - region Praha - celková hmotnost vozu kg - počet míst celkem 5 - auto bez bonusů/malusů Zdroj: Modelový příklad Vzhledem k tomu, ţe Direct Pojišťovna je výhradně pojišťovnou nabízející své pojistné produkty přes on-line systém nebo telefon, chtěla jsem provést simulaci POV u zbylých pojišťoven rovněţ přes tyto informační kanály resp. přes on-line systém v rámci objektivity ceny pojistného produktu. Přestoţe Kooperativa informuje své potencionální zákazníky o moţnosti uzavřít povinné ručení prostřednictvím on-line systému, tato 43

44 moţnost neplatí pro všechny nabízené produkty POV. Simulaci povinného ručení prostřednictvím on-line systému jsem provedla u Direct Pojišťovny a u ČPP. Cenová kalkulace povinného ručení Kooperativy byla navrţena přímo na pobočce pojišťovny. Tabulka č. 26 Cenová komparace zvolených produktů POV Kooperativa BASIC ČPP SPOROPOV Direct Pojišťovna Varianta 1 Základní sazba Kč Kč Kč Internetová sleva Kč (15%) - Jednorázová PROMO sleva Kč Roční platba-sleva 305 Kč (5%) 444 Kč (6%) 275 Kč Celkové roční pojistné Kč Kč Kč Zdroj: Vyhodnocení porovnávaných produktů Nejlevnější povinné ručení z výše porovnávaných pojišťoven nabízí Direct Pojišťovna ve zvoleném balíčku Varianta 1. Celková cena ročního pojistného je výrazně nejniţší cenou v poměru k dalším porovnaným produktům POV. Direct Pojišťovna je s takto nízkými cenami velkým konkurentem na pojistném trhu povinného ručení. Vzhledem k tomu, ţe své produkty nabízí Direct Pojišťovna výhradně přes internet je schopna prakticky pokrýt celý tuzemský trh, aniţ by vynaloţila velké finanční prostředky na zřizování svých poboček v jednotlivých městech. Tímto distribučním kanálem, který je v dnešní době dostupný téměř kaţdému, se stává Direct Pojišťovna velmi pruţnou a rychle se rozšiřující pojišťovnou. Na druhém místě s druhou nejniţší cenou se umístila Kooperativa, která v podobě produktu BASIC nabízí zajímavou cenu POV pro řidiče s menším nárokem na obsah poskytovaných sluţeb. Produkt BASIC je prakticky novinka Kooperativy na trhu s povinným ručením, který neobsahuje asistenční sluţby ani ţivelní připojištění. Na třetím místě s nejdraţším povinným ručením se umístila ČPP s produktem SPOROPOV, který je jednou z nejlevnějších produktů POV nabízených ČPP. V porovnání s výše uvedenými pojišťovnami nabízí balíček povinného ručení SPOROPOV rozšířené doplňkové sluţby, které jsou klientovi nabízeny jako nedílná součást tohoto POV. Je 44

45 na uváţení zákazníka, zda tyto sluţby prakticky někdy vyuţije a zda pro něho nejsou jen zbytečným navýšením ceny povinného ručení. 45

46 5 Závěr V úvodu své práce jsem seznámila čtenáře s historií pojišťovnictví v obecném pojetí. V historickém přehledu je zobrazen samotný vývoj pojišťovnictví včetně jednotlivých druhů pojištění, které vznikaly na základě potřeb společnosti v dané době. S postupem doby se pojišťovnictví se svou produktovou nabídkou stalo významným obchodním artiklem na obchodním trhu. V dnešní době nabízí pojišťovny zhruba 250 pojistných produktů včetně pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, kterým se v bakalářské práci zabývám podrobněji. Hlavním cílem této práce bylo seznámit čtenáře s pojistným produktem, který v současné době nabízí třináct pojišťoven a tím je pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla čili povinné ručení. V současnosti je toto pojištění povinné a spadá do kategorie pojištění povinně smluvní, coţ znamená, ţe kaţdý majitel nebo provozovatel vozidla je povinen uzavřít povinné ručení u jakékoli pojišťovny, která má licenci k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Povinné ručení se uzavírá na dobu 1 roku a poté se automaticky prodluţuje o tutéţ dobu, pokud majitel vozidla nevypoví pojistnou smlouvu v dostatečné časové lhůtě, která je stanovena ve všeobecných pojistných podmínkách. Vzhledem k dnešní situaci silničního provozu a počet vozidel, které se na komunikacích pohybují, je význam povinného ručení opodstatněný. Dá se říci, ţe kaţdý účastník silničního provozu je potencionální škůdce nebo oběť škodní události. Pro krytí rizik vzniklých ze škod způsobených provozem vozidla by mělo být povinné ručení samozřejmostí pro kaţdého z nás. Bohuţel se stále setkáváme s řidiči, kteří toto zákonem stanovené nařízení nerespektují a s vozidlem se pohybují na silnicích bez pojištění. V případě vzniku škodní události kryje povinné ručení škody třetím osobám, nekryje tedy škody vzniklé škůdci samotnému. Důleţitost povinného ručení jsme mohli vidět u hromadné dopravní nehody, která se stala 20. března roku 2008 na dálnici D1. Událost byla vyhodnocena jako 93 dopravních nehod. Došlo ke zranění 30 osob, z toho 3 lidé byli zraněni těţce a bylo poškozeno 231 vozidel, hmotná škoda byla vyčíslena ve výši 27,8 milionu Kč. Tato hromadná dopravní nehoda je řazena k největším silničním haváriím v historii Česka. 46

47 V závěru práce jsem porovnala tři produkty povinného ručení od tří různých pojišťoven. Kaţdá pojišťovna vede svůj konkurenční boj a snaţí se získat co nejvíce klientů, coţ je viditelné na finální ceně pojistného produktu. V důsledku udrţení objemu předepsaného pojistného v oblasti povinného ručení a rozšíření své klientely, nabízí pojišťovny povinné ručení ve formě balíčků, ve kterých jsou jiţ zahrnuta některá doplňková pojištění, která jsou prakticky nedílnou součástí povinného ručení. Podle České asociace pojišťoven představuje POV v období 1-9/2009 ve struktuře pojistného trhu 17,5% coţ představuje mil. Kč a je na druhém místě z hlediska celkového objemu pojistného trhu. Níţe uvedené podklady ukazují na sílu jednotlivých pojišťoven z hlediska celkového předepsaného pojistného v poměru k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za rok (4) Tabulka č. 27 Předepsané pojistné Pojišťovna Celkem Předepsané pojistné (tis. Kč) Celkem neživotní pojištění Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ALLIANZ AXA ČKP ČP ČPP ČSOBP DIRECT GP HVP KOOP SLAVIA TRIGLAV UNIQA WÜST Zdroj: Takzvaný boj o klienta uskutečňují pojišťovny prostřednictvím médií, internetu a dalších telekomunikačních kanálů, kdy téměř všudypřítomná reklama nás oslovuje v kaţdodenním 47

48 ţivotě. Vzhledem k tomu, ţe povinné ručení představuje poměrně velký díl pojistného trhu, není tento boj o klienta ničím překvapujícím. Bohuţel se můţe stát, ţe potencionální zákazník bude ovlivněn více reklamou neţ samotným obsahem pojistné smlouvy. Je tedy velmi důleţité bedlivě zváţit, zda výše pojistného krytí či případné doplňkové pojištění bude plnit tu funkci, kterou od něho očekáváme v případě vzniku škodní události. Nenechme se ovlivnit líbivou reklamou a nízkými cenami povinného ručení za cenu, která se nám v budoucnu nemusí vyplatit. 48

49 6 Výklad pojmů Asistenční služba Zajištění, zorganizování a úhrada poskytnutých asistenčních sluţeb v rozsahu specifikovaném v příslušných doplňkových nebo zvláštních pojistných podmínkách. Běžné pojistné Je pojistné stanovené za pojistné období. Bonus Sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehod. ČAP Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdruţením komerčních pojišťoven. ČKP Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení) Členský stát Členským státem se rozumí stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor. Dočasné vyřazení vozidla z evidence vozidel Vozidlo je vyřazeno ze strany obecního úřadu s rozšířenou působností, na dobu ne delší neţ 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Garanční fond Výpověď Písemná ţádost o ukončení smlouvy. 49

50 Zelená karta Mezinárodní osvědčení v automobilovém pojištění, které nahrazuje vnitrostátní doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla novelou zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě, kdy škodnou událost poškozenému způsobí řidič provozem nepojištěného vozidla. Garanční fond je spravován ČKP. Hraniční pojištění Vyplývá ze zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu. Toto pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného na dobu 15 dní. Jednorázové pojistné Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Krátkodobé pojištění Pojištění sjednané na dobu kratší neţ 12 měsíců. Likvidátor Pověřený pracovník pojišťovny Limit pojistného plnění Limitem je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Malus Přiráţka k pojistnému. Jde o navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník vozidla. Je opakem bonusu. Pojistná doba Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. 50

51 Pojistná událost Je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojistné plnění Peněţní částka, kterou pojistitel vyplatil jako náhradu vzniklé škody. Pojistitel Pojišťovna Pojistník Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tedy v POV vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla (nebo řidič cizozemského vozidla). Pojištění odpovědnosti/povinné ručení/pov Toto pojištění upravuje zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z povinného ručení jsou hrazeny škody vzniklé na majetku, zdraví, ţivotě nebo škody, které mají formu ušlého zisku, jeţ řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Pojištěný Je osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. To je kaţdá osoba, která bude odpovídat za škody, způsobené provozem pojištěného vozidla. Tedy i řidič, který není vlastníkem pojištěného vozidla a vozidlo si jen zapůjčil. Je to ale i ta osoba, která způsobila škodu vozidlem, které neoprávněně pouţila. V takovém případě má pojišťovna nárok na pojistné plnění, které za ni zaplatila. Poškozený Je ten, komu byla provozem motorového vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody. (Vlastník vozidla se můţe stát poškozeným pouze v případě, kdy mu byla jeho vozidlem způsobena škoda na zdraví a pokud vozidlo řídila jiná osoba). Provozovatel vozidla Vlastník vozidla nebo jiná fyzická či právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem. 51

52 Rada kanceláří Rada kanceláří je zastřešující instituce systému zelené karty, jejímiţ členy jsou národní kanceláře, které na systému zelené karty spolupodílí. RZ resp. SPZ Státní poznávací značka Škodná událost Je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Územní platnost Území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné ručení, z něhoţ je moţné hradit škody způsobené třetím osobám. Vozidlo Silniční vozidlo. Vlastník vozidla Osoba zapsaná jako vlastník vozidla v technickém nebo obdobném průkazu vozidla, pokud není prokázáno vlastnictví vozidla jiným věrohodným způsobem. Všeobecné pojistné podmínky Podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví. 52

53 Seznam použité literatury [1] DAŇHEL Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 2. vydání. Professional Publishing, ISBN [2] DUCHÁČKOVÁ, Eva: Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN [3] MARVAN, Miroslav; PATOPRSTY Ján: Dějiny pojišťovnictví v Československu do roku Díl. Praha: Novinář, [4] MARVAN, Miroslav; CHALOUPECKÝ, Josef: Dějiny pojišťovnictví v Československu ( ) 2. Díl. 1.vyd. Bratislava: Alfa Konti, ISBN [5] Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla DPPPOV 2/08 ČPP [6] Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPPPOV 2007 Direct Pojišťovna [7] Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPPPOV R-630/08 Kooperativa 53

54 Internetové odkazy (1) AČPM: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: (2) ČAP: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.cap.cz/folder.aspx?folder=lists%2fmenu%2fo+n%c3%a1s> (3) ČAP: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.cap.cz/folder.aspx?folder=lists%2fmenu%2fpojistn%c3%bd+trh%2fle gislativa+v+poji%c5%a1%c5%a5ovnictv%c3%ad> (4) ČAP: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.cap.cz/itemf.aspx?list=dokumenty_02&view=pro+web+pravideln% c3%a9+%c4%8dtvrtletn%c3%ad+statistiky (5) ČPP: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.cpp.cz/prodejci/cpp/pr/index2008.asp> (6) ČPP:[online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: < (7) ČKP: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: (8) ČKP: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.ckp.cz/motoriste.php> (9) ČKP: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.ckp.cz/tisk.php> (10) DIRECT: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.direct.cz/o-nas> (11) DIRECT: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.direct.cz/chci-pojistit-automobil/povinne-ruceni> (12) DRPOJ: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.drpoj.cz/> (13) IDNES: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://finance.idnes.cz/pocet-nepojistenych-vozidel-po-letech-klesl-presto-jich-jevice-jak-600-tisic-16u-/poj.asp?c=a091020_162126_poj_hru> (14) KOOPERATIVA: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.kooperativa.cz/o-nas/> 54

55 (15) KOOPERATIVA:[online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.kooperativa.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/povinne-ruceni/> (16) KOOPERATIVA: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.kooperativa.cz/reseni-skod/pojisteni-vozidel/> (17) MFČR: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_7987.html> (18) POLICIE: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.policie.cz/clanek/statisticky-prehled-nehodovosti aspx> (19) TOP-POJIŠTĚNÍ: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.top-pojisteni.cz/povinne-ruceni> (20) REGISTR-VOZIDEL: [online] 2010 [cit ]. Dostupný z www: <http://www.registr-vozidel.cz/caste-dotazy/1137-k-cemu-slouzi-hranicni-pojisteni> 55

56 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Přehled ztrátovosti havarijního pojištění Tabulka č. 2 Seznam členů EHS Tabulka č. 3 Seznam států uvedených ve vyhlášce MF Tabulka č. 4 Seznam států pro vstup na základě zelené karty dle uzavřených dohod mezi ČKP a členy Rady kanceláří Tabulka č. 5 Přehled zemí s povinností předkládat zelenou kartu při vstupu na cizí území Tabulka č. 6 Přehled členů ČKP Tabulka č. 7 Výše denní sazby podle druhu vozidla Tabulka č. 8 Nepojištěné škody Tabulka č. 9 Počet vozidel Tabulka č. 10 Vývoj základních ukazatelů nehodovosti za posledních 10 let Tabulka č. 11 Přehled nehod a jejich následků v závislosti na věku řidiče Tabulka č. 12 Přehled nehod dle jednotlivých krajů Tabulka č. 13 Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel Tabulka č. 14 Členové ČAP Tabulka č. 15 Stupnice bonusu Tabulka č. 16 Stupnice malusu dle zvolených pojišťoven Tabulka č. 16 Výběr pojišťoven Tabulka č. 17 Seznam akcionářů Kooperativy Tabulka č. 18 Tři základní produkty POV Kooperativy Tabulka č. 19 Seznam akcionářů ČPP Tabulka č. 20 Tři základní produkty POV ČPP Tabulka č. 21 Seznam akcionářů Direct Pojišťovny Tabulka č. 22 Základní varianty POV Direct Pojišťovny Tabulka č. 23 Tři základní druhy POV Direct Pojišťovny Tabulka č. 24 Výběr produktů POV u jednotlivých pojišťoven Tabulka č. 25 Základní parametry pro simulaci POV Tabulka č. 26 Cenová komparace zvolených produktů POV Tabulka č. 27 Předepsané pojistné

57 Seznam obrázků Obrázek č. 1- Vývoj nepojištěných vozidel v České republice (13)...26 Obrázek č. 2- Legislativní proces v ČR (3)

58 Seznam příloh Příloha č. 1 - Vzor zelené karty Příloha č. 2 - Záznam o dopravní nehodě 58

59 59 Příloha č. 1

60 60 Příloha č. 2

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Karolína Růžičková Právní úprava regresních nároků v soukromoprávním pojištění Diplomová práce Olomouc 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více