Geografia. Charakteristika predmetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografia. Charakteristika predmetu"

Transkript

1 Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. Ciele učebného predmetu Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne: Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.). Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.

2 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). Výchovné a vzdelávacie stratégie : Využívaním vhodných výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete geografia žiak získa nasledovné kompetencie:. Schopnosť chápať ekologické a enviromentálne súvislosti: - uviesť príklady živelných pohrôm vo svete a diskutovať o možnostiach predchádzať im, - na základe príkladov z najrôznejších častí vysvetľovať javy na základe vedomostí. 2. Kultúrne spôsobilosti: - schopnosť rešpektovať kultúrnu rozmanitosť a uplatňovať primerané formy medzikultúrnej komunikácie, - vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity. 3. Komunikačné spôsobilosti : - čítať, analyzovať obsah mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia, - práca s informáciami o krajine ako časti Zeme, ich praktické využitie v bežnom živote, - použiť informácie pre praktické potreby ( textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe ). 4. Spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií : - používať prostriedky IKT pri spracovaní projektov na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. OBSAH VZDELÁVANIA Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne krajine kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém): Zem ako planéta vo vesmíre Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme. Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát. Vzťah medzi zložkami krajiny Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.). Vzťah medzi krajinou a človekom Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom. Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť

3 jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce. Regióny Zeme Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných kultúrnych a iných charakteristík, možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho regiónu. Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Obsah učiva v ročníkoch sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti: a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Obsah vzdelávania a prehľad tematických celkov v 5. ročníku Časový rozsah: 2 hod týžd. Spolu 66 hodín Prehľad tematických celkov a ich obsahu I. Objavovanie Zeme a vesmíru ( 6 h) Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Pohyby Zeme a ich dôsledky. Slnečná sústava. Mesiac, vplyv Mesiaca na Zem. Cesty do vesmíru a na Mesiac. II. Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta.. ( 2 h) Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. III. Cestujeme po Zemi. Povrch Zeme ( 4 h) Povrch Zeme- oceány, kontinenty, svetadiely. Členitosť pobrežia, ostrovy, polostrovy, zálivy, prieplavy, prielivy, súostrovia. IV. Mapa a glóbus ( 3 h) Mapa, glóbus, zemské pologule. Zemská os, póly, svetové strany, rovnobežky, poludníky, určovanie geografickej polohy. Čas na Zemi, časové pásma. Mierka a meranie vzdialeností na mape, legenda mapy. Druhy máp- automapy, mapy na internete, GPS, tematické mapy. V. Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi ( 27 h) Pohoria, vznik pohorí. Vznik zemetrasení a ich rozšírenie. Sopečná činnosť. Podnebie a počasie. Podnebné pásma a prúdenie vzduchu. Vodstvo a jeho význam, obeh vody v prírode. Činnosť riek, oceánov, morí, ľadovcov. Kaňony, vodopády, jazerá. Skalné mestá, púšte (činnosť vetra). Rastlinstvo a živočíšstvo jednotlivých typov krajín. Dažďové lesy a polárne kraje (podnebie, rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy). Enviromentálna výchova. VI. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek ( h) Osídľovanie a objavovanie Zeme. Rôznorodosť obyvateľstva podľa rás, jazykov a náboženstva. Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva. Mestá a dediny (ako žijú ľudia na rôznych miestach Zeme).Kultúrne a technické stavby (príklad chrámy, pyramídy,) Pamiatky UNESCO. Prierezová téma- Multikultúrna výchova. VII. Projekt celoročný prezentácia na konci školského roka ( 3 h) Prezentácia najkrajších miest na Zemi. Projekt bude celoročný a bude sa týkať získavania informácii o miestach na rôznych častiach zeme, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové naj...prostredníctvom týchto naj... miest sa žiaci naučia princípy geografického javu. Prierezová téma- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov I. Objavovanie Zeme a vesmíru Obsahový štandard: Zem ako planéta vo vesmíre. Tvar Zeme. Pohyby Zeme - obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme okolo osi, dôsledky pohybov. Slnečná sústava, Slnko, planéty v slnečnej sústave, Mesiac. Cesty do vesmíru a na Mesiac.

4 Výkonový štandard: Opísať tvar Zeme podľa glóbusu. Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi. Uviesť aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi. Poznať dobu otočenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka. Vymenovať planéty Slnečnej sústavy. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne opísal tvar Zeme podľa glóbusu a predviedol s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. Vysvetlil všetky príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi. Uviedol všetky dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi. Presne určil dobu otočenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka. Vymenoval všetky planéty Slnečnej sústavy. Hodnotiť sa bude priebežne, ústne, praktické činnosti, formatívne, individuálne. Na záver tematického celku overenie vedomostí didaktickým testom, ktorý sa bude klasifikovať. II. Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta Obsahový štandard: Plavby K. Kolumba, F. Magalhaesa,J. Cooka, Vacso da Gama. Výkonový štandard: Čítať základné údaje z mapy. Opísať, čo zobrazuje mapa podľa jej legendy. Pripraviť si diskusný príspevok o cestách a ich význame pri objavovaní sveta. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak spoľahlivo prečítal základné údaje z mapy, opísal, čo zobrazuje mapa podľa jej legendy. Pripravil si výstižný diskusný príspevok o cestách objaviteľov a ich význame pri objavovaní sveta. Hodnotíme pribežne a prevažne ústne. III. Cestujeme po Zemi. Povrch Zeme Obsahový štandard :Povrch Zeme- oceány, kontinenty, svetadiely. Členitosť pobrežia, ostrovy, polostrovy, moria, prieplavy, zálivy, prielivy, súostrovia. Oceány Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický oceán, Severný ľadový oceán. Svetadiely Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália, Antarktída. Výkonový štandard: Porovnať povrch Zeme v jednotlivých častiach (pologuliach), vymenovať a ukázať na mape a glóbuse oceány, svetadiely. Určiť rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, prielivom a prieplavom. Ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak pohotovo vymenoval a ukázal na mape a glóbuse všetky oceány a svetadiely. Určil výstižne rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, prielivom a prieplavom. Pohotovo ukázal na mape najväčšie ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Využije sa ústne, frontálne aj individuálne hodnotenie, sumatívne formou didaktického testu spojené s klasifikáciou IV. Mapa a glóbus Obsahový štandard: Glóbus, zemská os, póly, rovník, zemské pologule, rovnobežky, poludníky, nultý poludník, dátumová hranica, obratníky, polárne kružnice, svetové strany, geografická poloha, geografické súradnice. Mapy, automapy, mapy na internete, plán mesta, tematické mapy, turistické mapy. Legenda mapy symboly, znaky. Čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy, orientácia na mape. Mierka mapy-grafická, číselná, meranie vzdialeností na mape. Čas na Zemi, časové pásma. PT- Ochrana života a zdravia, regionálna výchova. Výkonový štandard: Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný pól, opísať priebeh rovnobežiek, poludníkov, rovníka, polárnych kruhov, obratníkov, nultého poludníka. Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju. Schematicky zakresliť zemeguľu, vyznačiť na nej severný pól, južný pól a zemskú os. Znázorniť obeh Zeme okolo Slnka pomocou glóbusu a podľa nákresu. Určiť svetové strany na mape a v teréne. Vysvetliť pojmy rovník, poludník a používať ich pri práci s mapou a glóbusom. Na nákrese pomenovať časti Zeme: severná pologuľa, južná pologuľa, západná pologuľa, východná pologuľa. Na glóbuse opísať priebeh rovnobežiek, poludníkov, rovníka, polárnych kruhov, obratníkov, nultého poludníka. Opísať geografickú sieť. Určiť polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami. Poznávať prostredie okolia školy. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne zdôvodnil vytvorenie geografickej siete a opísal ju. Na glóbuse presne určil zemskú os, severný pól, južný pól, opísal priebeh rovnobežiek, poludníkov, rovníka, polárnych kruhov, obratníkov, nultého poludníka. Presne zakreslil schému Zeme a vyznačil na nej severný pól, južný pól a zemskú os. Správne znázornil obeh Zeme okolo Slnka pomocou glóbusu aj podľa nákresu. Spoľahlivo určil svetové strany na mape a v teréne. Dokázal vysvetliť pojmy rovník, poludník a používal ich správne pri práci s mapou a glóbusom. Presne pomenoval na nákrese časti Zeme: severná pologuľa, južná pologuľa, západná pologuľa, východná pologuľa. Na glóbuse opísal priebeh rovnobežiek, poludníkov, rovníka, polárnych kruhov, obratníkov, nultého poludníka. Určil presne polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami.

5 Použije sa sumatívne hodnotenie spojené s klasifikáciou, hodnotiť sa budú výsledky činnosti ( schéma, nákres). Hodnotenie práce v skupine- prínos, aktuálnosť, správnosť, súhrnnosť, splnenie úlohy. V. Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi Obsahový štandard: Stavba Zeme, zemské jadro, plášť, zemská kôra, zemské platne a ich pohyb, vznik pohoria, vznik zemetrasenia, sopečná činnosť.podnebie, počasie, podnebné pásma, prúdenie vzduchu. Kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody riek, ľadovca), prítoky, delta. Púšte, skalné mestá (činnosť vetra). Dažďové lesy, savana, lesy, púšte (podnebie, rastlinstvo, živočíšstvo). PT- Enviromentálna výchova- ochrana a tvorba životného prostredia, problém zachovania života na Zemi. Výkonový štandard: Na modeli Zeme rozlíšiť časti Zeme. Porovnať povrch Zeme v jednotlivých častiach. Vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka, sopečná činnosť, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Určiť na mape vybraté povrchové celky, poznať názvy najvyšších vrchov týchto pohorí. Porozprávať zaujímavosti o nebezpečenstvách vysokých pohorí. Určiť na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. Uviesť príklady živelných pohrôm vo svete a diskutovať o možnostiach predchádzať im. Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásiem v jednotlivých oblastiach sveta podľa geografickej šírky. Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch. Na základe príkladov porovnať oblasti na Zemi podľa rastlinstva. Na príklade dažďových lesov poznať a pochopiť súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k životnému prostrediu. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na modeli Zeme správne rozlíšil časti Zeme a porovnal povrch Zeme v jednotlivých častiach. Výstižne vysvetlil, ako vzniká pohorie, sopka, sopečná činnosť, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Presne určil na mape vybraté povrchové celky správne uviedol názvy najvyšších vrchov týchto pohorí. Porozprával zaujímavosti o nebezpečenstvách vysokých pohorí. Určil presne na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. Uviedol niekoľko príkladov živelných pohrôm vo svete a diskutoval o možnostiach predchádzať im. Správne určil a ukázal na mape rozloženie podnebných pásiem v jednotlivých oblastiach sveta podľa geografickej šírky. Vysvetlil ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch. Na základe príkladov porovnal oblasti na Zemi podľa rastlinstva. Na príklade dažďových lesov poznal a pochopil súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k životnému prostrediu. Využije sa ústne, frontálne aj individuálne hodnotenie, sumatívne formou didaktického testu spojené s klasifikáciou. Hodnotenie práce v skupine- prínos, aktuálnosť, splnenie úlohy, správnosť, súhrnnosť. VI. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Obsahový štandard: Osídľovanie a objavovanie Zeme. Rôznorodosť obyvateľstva podľa rás, jazykov a náboženstva. Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva.sídla na Zemi, mestá a dediny (ako žijú ľudia na rôznych miestach Zeme). Kultúrne a technické stavby (príklad chrámy, pyramídy,). Pamiatky UNESCO. PT- Multikultúrna výchova- poznanie rozličných kultúr, akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality, rozvoj tolerancie ku kultúrnej odlišnosti. Regionálna výchova Výkonový štandard :Získať poznatky o objavovaní a osídľovaní Zeme. Vysvetliť rôznorodosť ľudstva podľa rás, jazykov, kultúr a náboženstiev. Vysvetliť príčiny nerovnomerného rozmiestnenia obyvateľstva. Na príklade modelového regiónu vytvoriť podrobnú charakteristiku regiónu. Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť. Pripraviť prezentáciu o živote ľudí vo vybranej oblasti. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak získal základné poznatky o objavovaní a osídľovaní Zeme. Vysvetlil zrozumiteľne rôznorodosť ľudstva podľa rás, jazykov, kultúr a náboženstiev. Správne pochopil príčiny nerovnomerného rozmiestnenia obyvateľstva. Na príklade modelového regiónu vytvoril podrobnú charakteristiku regiónu. Pripravil ucelenú prezentáciu o živote ľudí vo vybranej oblasti. Využije sa ústne, frontálne aj individuálne hodnotenie, sumatívne formou didaktického testu spojené s klasifikáciou. Hodnotenie práce v skupine- prínos, aktuálnosť, správnosť, súhrnnosť, splnenie úlohy. VII. Projekt celoročný prezentácia na konci školského roka Obsahový štandard :Prezentácia najkrajších miest na Zemi. Projekt bude celoročný a bude sa týkať získavania informácii o miestach na rôznych častiach zeme, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové naj...prostredníctvom týchto naj... miest sa žiaci naučia princípy geografického javu. PT- mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

6 Výkonový štandard: Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí. Vyhľadávať informácie, prezentovať a vysvetľovať princípy geografického javu. Kritériá a metódy hodnotenia : Žiak získal schopnosť objavovať, vyhľadávať informácie, prezentovať, vysvetľovať geografické javy. Hodnotí sa splnenie úlohy, správnosť, súhrnnosť Ciele,spôsobilosti Tematický celok Téma Metódy p.h. Hľadať odpovede na Objavovanie Zeme Tvar Zeme. Riešenie problémových otázky, zdôvodňovať, a vesmíru Zem ako planéta vo vesmíre, úloh 2 uvažovať, hodnotiť ( 6 hod) pohyby Zeme a ich dôsledky. Slnečná sústava Pracovať so zdrojmi Mesiac, vplyv Mesiaca na Zem Cesty do vesmíru a na Mesiac Vedieť diskutovať Cesty objaviteľov Cesty objaviteľov do rôznych Vyhľadať informácie 2 O cestách objaviteľov do rôznych častí častí sveta o cestách moreplavcov do rôznych častí Zeme sveta skupinová práca ( 2 hod) využitie IKT Charakterizovať celkový Cestujeme po Zemi Povrch Zeme- oceány, Cestovanie na mape 2 povrch Zeme,rozloženie Povrch Zeme kontinenty, svetadiely. formou didaktickej hry svetadielov a oceánov ( 4 hod) Členitosť pobrežia, ostrovy, 2 polostrovy, zálivy, prieplavy, prielivy, súostrovia Čítať základné údaje Mapa a glóbus Mapa,glóbus, zemské pologule Rôzne hry s mapou 2 Z mapy.určiť geograf. ( 3 hod) Zemská os, póly, svetové strany, 4 polohu bodu na mape. rovnobežky, poludníky, Do obrázka dokresliť určovanie geografickej polohy zemskú os,vyznačiť Čas na Zemi, časové pásma Skupinová práca 2 poludníky,rovnobežky. Mierka a meranie vzdialeností 3 Vedieť čítať a na mape, legenda mapy interpretovať údaje Druhy máp- automapy, 2 Z máp,plánov a mapy na internete Vychádzka do okolia iných zdrojov. Ochrana života a zdravia GPS, tematické mapy. školy- použitie mapy Poznať prostredie v okolí školy. Regionálna výchova Schopnosť objavovať, Ako vytvorila príroda Pohoria, vznik pohorí Pripraviť obrázky 2 vyhľadávať informácie, najkrajšie miesta Vznik zemetrasení a ich rozšírenie z vybraných 2 prezentovať, vysvetľovať. na Zemi Sopečná činnosť lokalít sveta: pohorie, ( 27 hod) Podnebie a počasie sopka,,vodopád, 2 Na základe príkladov Podnebné pásma rieka, kaňon, ľadovec 3 Z najrôznejších častí a prúdenie vzduchu skalné mesto, púšť, vysvetľovať javy Vodstvo a jeho význam, dažďový prales, 2 na základe vedomostí obeh vody v prírode Veľká koralová bariéra Činnosť riek, oceánov, IKT, CD, videofilm 3 morí, ľadovcov Skupinová práca, Kaňony, vodopády, jazerá, práca na projekte, 3 Skalné mestá, získavanie informácií púšte (činnosť vetra) z roznych zdrojov Rastlinstvo a živočíšstvo 5 jednotlivých typov krajín Vychádzka -životné 2 Enviromentálna výchova Dažďové lesy a polárne kraje prostredie 2 Na základe odborných Najkrajšie miesta Osídľovanie a objavovanie Zeme Práca s literatúrou, článkov, internetu na Zemi, ktoré Rôznorodosť obyvateľstva Internetom, vyhľadávanie 3 porovnať na akej úrovni vytvoril človek podľa rás, jazykov informácií, žili staré civilizácie, ( hod) a náboženstva prezentovanie návrhov,

7 ktoré objavy sme Prirodzený a mechanický skupinová práca od nich prevzali. pohyb obyvateľstva Mestá a dediny 2 Diskutovať o možnostiach Kultúrne a technické stavby spoznávania jednotlivých Regionálna výchova (príklad chrámy, pyramídy,) kultúr navzájom. Multikultúrna výchova Pamiatky UNESCO 2 Vypracovať Projekt Práca s odbornou harmonogram, ( 3 hod) Prezentácia najkrajších 3 Mediálna výchova Tvorba projektu miest na Zemi, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi svetové získavať informácie, a prezentačné zručnosti naj... literatúrou, vyhľadávanie spracovať ich, prezentovať písomne aj verbálne s použitím IKT. informácií, prezentovanie návrhov, skup. práca Učebné zdroje :Učebnica: Geografia pre 5.ročník ZŠ,RNDr. Ivan Ružek a kol.,2009. odborná literatúra- Encyklopédie, odborný časopis Geografia, Internet Materiálno technické a didaktické prostriedky- mapy, atlasy, glóbus, telúrium, videokazety, DVD Obsah vzdelávania a prehľad tematických celkov v 6.ročníku Časový rozsah: hod./týžd. Spolu 33 hodín Planéta Zem ( 7 h) Povrch Zeme oceány a svetadiely (nerozlišovať pojem svetadiel a kontinent), rozloženie oceánov a svetadielov na Zemi, polárne oblasti Zeme Šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Vznik pohorí Andy Projekty: Austrália, Oceánia, Antarktída a polárne oblasti, Amerika Austrália a Oceánia najvzdialenejší svetadiel ( 9 h) A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Poloha, zobrazenie Austrálie na mapách Austrália na južnej pologuli Práca s mapou južná pologuľa, východná pologuľa, zemepisné súradnice, rovník, rovnobežky, poludníky, dátumová hranica B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy Povrch Austrálie a Oceánie povrch vyplnený púšťou, koralové a sopečné ostrovy Vodstvo málo riek, podmienky pre vznik rieky Rastliny a zvieratá odlišnosti živočíšstva a rastlinstva od ostatných svetadielov pohyb zemských platní Austrália po príchode prisťahovalcov, kultúrna rôznorodosť v Austrálii, pôvodní obyvatelia a ich kultúra Mestá, život v meste a v sídlach ďaleko od veľkých miest, hlavné mesto, štátne zriadenie Hospodárstvo Austrálie a Oceánie (iba stručná charakteristika) C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Ozónová diera, Prírodné zdroje (problém pitnej vody Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie Amerika Nový svet ( 7 h) A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Poloha, zobrazenie Ameriky na mapách Amerika na západnej pologuli Práca s mapou zemepisné súradnice, rovník, obratníky, rovnobežky, poludníky, dátumová hranica, časové pásma B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Povrch Kordillery, Andy, nížiny Podnebné pásma v Amerike podnebné pásma na Zemi súvislosť s tvarom Zeme a množstvom energie dopadajúcej zo Slnka na Zem Vodstvo v Amerike rieky, jazerá, vodopády, Panamský prieplav Morské prúdy Golfský prúd, Labradorský prúd, Humboldtov (Peruánsky) prúd, teplé a studené

8 morské prúdy a ich vplyv na podnebie na príklade obidvoch prúdov Rastlinné pásma v Amerike, rastlinné pásma na Zemi, súvislosť medzi podnebnými a rastlinnými pásmami Obyvateľstvo v Amerike, rozmiestnenie obyvateľstva Staré civilizácie a stret kultúr, multikultúra Štáty v Severnej a Južnej Amerike s najväčšími mestami Život v mestách príklady najväčších miest v jednotlivých štátoch Hospodárstvo Ameriky najdôležitejšie odvetvia (celková stručná charakteristika) C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Ochrana prírody národné parky Yossemitský a Yellowstonský park, sekvoje, Dolina smrti Kultúrne pamiatky Grónsko najväčší ostrov Zeme ľadovce, vznik a činnosť ľadovca Vplyv vonkajších činiteľov na tvar zemského povrchu vietor (skalné mestá) tečúca voda (kaňony, príklady z Ameriky) Problémy života vo veľkých mestách Príčiny odlesňovania v Južnej Amerike Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov: Planéta Zem Obsahový štandard: Zemeguľa, mapa, geografické súradnice, poloha miesta na Zemi, určovanie miesta na Zemi v geografickej sieti, poludníky, rovnobežky, geografická sieť, tematické mapy, svetadiely, oceány, mapa sveta. Poloha Zeme voči Slnku, dopad slnečného žiarenia na zem, pásmovitosť, podnebné pásma studené, mierne, subtropické, tropické. Antarktída, Arktída, Grónsko. Pevninský ľadovec, vznik a činnosť ľadovca. Výkonový štandard: Určiť, na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely. Čítať mapy podľa legendy mapy. Určiť polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami. Vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne určil, na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely. Dokázal čítať mapy podľa legendy mapy. Určil správne polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami. Vysvetlil vznik podnebných a rastlinných pásiem. Hodnotíme priebežne, ústne, praktické činnosti, formatívne, individuálne. Austrália a Oceánia najvzdialenejší svetadiel Obsahový štandard: Členitosť pobrežia Tasmánia, Veľký austrálsky záliv, Veľká koralová bariéra. Povrch Austrálske Alpy, Veľké predelové vrchy. Vodstvo Murray, Darling, Eyrovo jazero. Pangea, Gondwana. Rastlinstvo, živočíšstvo koala, kengura, eukalyptus. James Cook, Aboriginovia. Mestá a život v nich, kultúrna rôznorodosť, typy sídel v Austrálii, multikultúrne mestá Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra. Kultúra, veda, šport. Spoločenské zvyky, tradície, čo potrebujeme vedieť pri ceste do Austrálie. Naj Austrálie. PT- enviromentálna výchova, multikultúrna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť Výkonový štandard: Určiť na mape polohu Austrálie geografickými súradnicami. Určiť na mape polohu Austrálie vo vzťahu k iným svetadielom. Ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy. Určiť na mape vybraté povrchové celky. Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásiem Austrálie podľa geografickej šírky. Určiť na mape toky riek, polohu jazera. Opísať vznik svetadielov a príčinu existencie typických živočíchov len na austrálskom svetadiele. Opísať spôsob príchodu Európanov do Austrálie a spôsoby spolužitia s domorodcami. Vytvoriť zoznam zaujímavých miest Austrálie, porovnať ich podľa polohy, štruktúry obyvateľstva. Vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Austráliu, zostaviť zoznam známych osobností. Opísať, čo všetko je potrebné uvedomiť si pri ceste do Austrálie. Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Austrálie podľa navrhnutých kritérií. Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov týkajúcich sa Austrálie. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne určil na mape polohu Austrálie geografickými súradnicami. Určil na mape polohu Austrálie vo vzťahu k iným svetadielom. Ukázal na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy. Určil na mape vybraté povrchové celky. Určil a ukázal na mape rozloženie podnebných pásiem Austrálie podľa geografickej šírky. Určil na mape toky riek, polohu jazera. Opísal vznik svetadielov a príčinu existencie typických živočíchov len na austrálskom svetadiele. Opísal spôsob príchodu Európanov do Austrálie a spôsoby spolužitia s domorodcami. Vytvoril zoznam zaujímavých miest Austrálie, porovnal ich podľa polohy, štruktúry obyvateľstva. Vymenoval druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Austráliu, zostavil zoznam známych osobností. Opísal, čo všetko je potrebné uvedomiť si pri ceste do Austrálie. Vytvoril zoznam najzaujímavejších miest Austrálie

9 podľa navrhnutých kritérií. Vytvoril mentálnu mapu z pojmov týkajúcich sa Austrálie. Využije sa ústne, frontálne aj individuálne hodnotenie, hodnotenie práce v skupine, sumatívne formou testu spojené s klasifikáciou. Amerika Nový svet Obsahový štandard: Členitosť pobrežia - Labrador, Aljašský polostrov, Florida, Grónsko, Magalhaesov prieliv, Beringov prieliv, Panamský prieplav, Mexický záliv, Hudsonov záliv, Karibské more. Povrch - Kordillery, Andy, Apalačské vrchy, Brazílska vysočina, Mississippská nížina, Amazonská nížina, Aconcagua. Podnebie, faktory ovplyvňujúce podnebie (geografická šírka, nadmorská výška, prúdenie vetrov, morské prúdy). Vodstvo - Mississippi, rieka sv. Vavrinca, Amazonka, Orinoco, Veľké kanadské jazerá, Titicaca, Angelov vodopád, Iguazu, Niagarské vodopády. Morské prúdy Labradorský, Severoatlantický (Golfský), Humboldtov (Peruánsky). Typy krajín na Zemi tundra, ihličnaté lesy, listnaté lesy, prérie, pampy, dažďové lesy, púšte. Národné parky Yellowstonský, Yossemitský. Obyvateľstvo Mayovia, Inkovia, Aztékovia, Eskimáci. Štáty Ameriky, ich hlavné mestá a veľké mestá. Megalopolis. Kultúra, veda, šport. Spoločenské zvyky, tradície, čo potrebujeme vedieť pri ceste do Ameriky. Naj Ameriky. PT- environmentálna výchova, multikultúrna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť Výkonový štandard: Určiť na mape polohu Ameriky geografickými súradnicami. Určiť na mape polohu Ameriky vo vzťahu k iným svetadielom. Ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Vysvetliť rozdiel medzi prielivom a prieplavom. Určiť na mape vybraté povrchové celky. Vysvetliť ako vznikli pohoria na príkladoch podľa obrázkov, fotografií, blokdiagramov. Určiť podľa mapy oblasti jednotlivých podnebných pásiem, opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky. Určiť na mape toky riek, polohu jazier a vodopádov. Vysvetliť vznik morských prúdov a ich vplyv na podnebie priľahlých pevnín. Odlíšiť teplé morské prúdy a studené morské prúdy. Porovnať vplyv Labradorského, Golfského a Peruánskeho prúdu. Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín v Amerike. Vysvetliť ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych pásiem s podnebnými pásmami. Poznať históriu osídľovania Ameriky. Opísať civilizácie, ktoré žili na pôvodnom území. Vedieť odlíšiť štruktúru obyvateľstva (opísať ich pomocou grafov). Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva. Na politickej mape určiť polohu vybraných štátov a ich hlavných miest. Vymenovať problémy veľkomiest. Opísať spôsob života obyvateľstva vo vysokopoložených oblastiach Ánd, v tropickom pralese Amazónskej nížiny. Vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Ameriku, zostaviť zoznam známych osobností. Opísať, čo všetko je potrebné uvedomiť si pri ceste do Ameriky. Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ameriky podľa navrhnutých kritérií. Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov týkajúcich sa Ameriky. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne určil na mape polohu Ameriky geografickými súradnicami. Určil na mape polohu Ameriky vo vzťahu k iným svetadielom. Ukázal na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Vysvetlil rozdiel medzi prielivom a prieplavom. Určil na mape vybraté povrchové celky. Vysvetlil ako vznikli pohoria na príkladoch podľa obrázkov, fotografií, blokdiagramov. Určil podľa mapy oblasti jednotlivých podnebných pásiem, opísal, ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky. Určil na mape toky riek, polohu jazier a vodopádov. Vysvetlil vznik morských prúdov a ich vplyv na podnebie priľahlých pevnín. Odlíšil teplé morské prúdy a studené morské prúdy. Porovnal vplyv Labradorského, Golfského a Peruánskeho prúdu. Určil podľa mapy rozloženie typov krajín v Amerike. Vysvetlil ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych pásiem s podnebnými pásmami. Poznal históriu osídľovania Ameriky. Opísal civilizácie, ktoré žili na pôvodnom území. Vedel odlíšiť štruktúru obyvateľstva (opísať ich pomocou grafov). Charakterizoval rozmiestnenie obyvateľstva. Na politickej mape určil polohu vybraných štátov a ich hlavných miest. Vymenoval problémy veľkomiest. Opísal spôsob života obyvateľstva vo vysokopoložených oblastiach Ánd, v tropickom pralese Amazónskej nížiny. Vymenoval druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Ameriku, zostavil zoznam známych osobností. Opísal, čo všetko je potrebné uvedomiť si pri ceste do Ameriky. Vytvoril zoznam najzaujímavejších miest Ameriky podľa navrhnutých kritérií. Vytvoril mentálnu mapu z pojmov týkajúcich sa Ameriky. Využije sa ústne, frontálne aj individuálne hodnotenie, hodnotenie práce v skupine, sumatívne formou testu spojené s klasifikáciou. Ciele,spôsobilosti Tematický celok Téma Metódy p.h Orientovať sa na mape Planéta Zem Povrch Zeme oceány Práca s mapou a vedieť lokalizovať svetadiely. ( 7 h ) a svetadiely),rozloženie oceánov a svetadielov na Zemi, Cestovanie na mape formou Orientovať sa na mape Polárne oblasti Zeme didaktickej hry podľa súradníc Šírkové a výškové pásma

10 Získať základné vedomosti o Austrálii. Charakterizovať svetadiel. Tvoriť mentálne mapy so symbolmi. Diskutovať o geografických zaujímavostiach Získať základné vedomosti o Amerike. Charakterizovať svetadiel Tvoriť mentálne mapy so symbolmi. Vnímať jedinečnosť prírodných javov. Rozumieť grafom a diagramom. Diskutovať o geografických zaujímavostiach. Získavať informácie, hľadať odpovede na otázky,porovnávať, Austrália a Oceánia najvzdialenejší svetadiel ( 9 h ) Amerika Nový svet ( 7 h ) Projekty (príklad Amerika) Vznik pohorí Andy Poloha, zobrazenie Austrálie na mapách Austrália na južnej pologuli. Ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy. Povrch Austrálie a Oceánie povrch vyplnený púšťou, koralové a sopečné ostrovy. Vodstvo málo riek, podmienky Práca s mapou, pre vznik rieky. literatúrou Rastliny a zvieratá. Austrália po príchode prisťahovalcov, kultúrna rôznorodosť v Austrálii, pôvodní obyvatelia a ich kultúra. Mestá, život v meste a v sídlach Skupinová práca ďaleko od veľkých miest, hlavné mesto, štátne zriadenie. Práca s médiami Hospodárstvo Austrálie a obrázkami a Oceánie. IKT, CD, video Ozónová diera, Prírodné zdroje (problém pitnej vody) Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie Poloha, zobrazenie Ameriky na mapách Amerika na západnej pologuli. Podnebné pásma v Amerike Vodstvo v Amerike rieky, jazerá, vodopády, Panamský prieplav, Morské prúdy Rastlinné pásma v Amerike, Obyvateľstvo v Amerike, rozmiestnenie obyvateľstva Staré civilizácie a stret kultúr, multikultúra Štáty v Severnej a Južnej Amerike s najväčšími mestami Hospodárstvo Ameriky najdôležitejšie odvetvia Ochrana prírody národné parky Kultúrne pamiatky Grónsko najväčší ostrov Zeme ľadovce, vznik a činnosť ľadovca Vplyv vonkajších činiteľov na tvar zemského povrchu vietor (skalné mestá) tečúca voda (kaňony, príklady z Ameriky) Problémy života vo veľkých mestách Príčiny odlesňovania v Južnej Amerike Austrália, Oceánia,,polárne oblasti a Amerika Práca s mapou a literatúrou Skupinová práca Práca s médiami, obrázkami, grafmi IKT, CD, video Práca s odbornou literatúrou Vyhľadávanie 2

11 triediť, Vyhodnocovať, spracovávať,prezent. informácií a prezentovanie Učebné zdroje: RNDr.Peter Likavský a kol. : Geografia pre 6.ročník ZŠ a.ročník gymnázií s osemročným štúdiom, odborná literatúra- Encyklopédie, odborný časopis Geografia, Internet Materiálno technické a didaktické prostriedky- mapy, atlasy, glóbus, videokazety, DVD. Obsah vzdelávania a prehľad tematických celkov v 7.ročníku Časový rozsah: hod./týžd. Spolu 33 hodín Premeny Zeme ( 4 h) Podnebné oblasti Zeme (pasáty, monzúny). Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia). Vznik kultúr, rasy, náboženstvá (Afrika, Ázia) Projekty: Afrika, Ázia Afrika ( h) A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Poloha, zobrazenie Afriky na mapách. B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Členitosť pobrežia a povrch Afriky pohorie Kilimandžáro Podnebné a rastlinné pásma púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales Vodstvo jazerá, rieky Obyvateľstvo a sídla severná Afrika, západná, východná a južná Afrika, veľké mestá Pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, náboženstvá Hospodárstvo Afriky (iba stručne) Štáty Afriky, najväčšie mestá, život v mestách C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Problémy v Afrike (hlad, choroby, nepokoje, škodcovia) Rozširovanie púští (sahel) Školstvo a zdravotníctvo v Afrike Národné parky Ázia ( 8 h) A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Poloha, zobrazenie Ázie na mapách Ázia na severnej pologuli B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Členenie Ázie na časti južná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, juhozápadná Povrch Himaláje, Sopečná činnosť a zemetrasenia Vodstvo v Ázii rieky v Ázii, jazerá Podnebie, rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov Podnebné oblasti severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej časti Ázie, monzúnová oblasť v južnej Ázii Klimatické diagramy z rôznych častí Ázie (hlavné znaky podnebného pásma, oblasti) Obyvateľstvo Ázie, náboženstvá Hospodárstvo Ázie (stručne) Štáty Čína, India, Japonsko, Rusko, arabské krajiny Veľké mestá C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Nadmerná hustota zaľudnenia určitých oblastí v Ázii Boom priemyselnej výroby (ázijské tigre) Hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní Kultúrne pamiatky Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov: Premeny Zeme Obsahový štandard: Pasát, monzún. Rasa, národ, multikultúra. Výkonový štandard: Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásiem v jednotlivých oblastiach sveta podľa geografickej šírky. Určiť na mape monzúnové oblasti a opísať význam monzúnových dažďov pre spoločnosť aj hrozby povodní. Vedieť odlíšiť štruktúru obyvateľstva vybraných regiónov Zeme. PT- multikultúrna výchova

12 Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne určil a ukázal na mape rozloženie podnebných pásiem v jednotlivých oblastiach sveta podľa geografickej šírky. Určil na mape monzúnové oblasti a opísal význam monzúnových dažďov pre spoločnosť aj hrozby povodní. Vedel odlíšiť štruktúru obyvateľstva vybraných regiónov Zeme. Hodnotíme priebežne, ústne, praktické činnosti, formatívne, individuálne. Afrika Obsahový štandard: Madagaskar, Somálsky polostrov, Guinejský záliv, Stredozemné more, Červené more, Gibraltársky prieliv, Suezský prieplav. Kilimandžáro, Atlas, Východoafrická priekopová prepadlina, Dračie vrchy, Sahara, Konžská panva. Níl, Kongo, Zambezi, Niger. Viktóriino jazero, Čadské jazero, Tanganika, Malawi. Viktóriine vodopády. NP Serengeti, Krugerov NP, safari, sahel. Egyptská ríša, Káhira. PT- enviromentálna výchova, multikultúrna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť Výkonový štandard: Určiť na mape polohu Afriky geografickými súradnicami (vzhľadom na základné rovnobežky a poludníky). Určiť rozdiel medzi ostrovom a polostrovom. Ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Vysvetliť rozdiel medzi prielivom a prieplavom. Odlíšiť nížiny a vysočiny. Určiť na mape vybraté povrchové celky, opísať ich polohu, orientovať sa bez problémov na mape. Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásiem podľa geografickej šírky. Zdôvodniť pásmovitosť podnebia v súvislosti s množstvom slnečného žiarenia dopadajúceho na rôzne miesta na Zemi. Porovnať pôsobenie, ako ovplyvňuje geografická šírka, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, morské prúdy, na podnebie Afriky. Porovnať nadmorskú výšku snežnej čiary na rôznych miestach na svete, zdôvodniť rozdiely. Zdôvodniť prečo sa na vrchole vysokých pohorí nachádza sneh, hoci ležia v blízkosti rovníka, porovnať s oblasťou v Škandinávskych vrchoch. Určiť na mape toky riek, polohu jazier a vodopádov. Vysvetliť vznik morských prúdov a ich vplyv na podnebie priľahlých pevnín. Odlíšiť teplé morské prúdy a studené morské prúdy. Charakterizovať a na príkladoch uviesť rôzne typy jazier (sopečné, ľadovcové, tektonické, hradené). Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín (rastlinných a živočíšnych pásiem). Vysvetliť ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych pásiem s podnebnými pásmami. Opísať zásahy človeka do prírody v minulosti a v súčasnosti, rozdeliť na kladné a záporné príklady. Opísať polohu národných parkov. Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva. Určiť oblasti husto osídlené a riedko osídlené a uviesť dôvody ich osídlenia. Určiť polohu ľubovoľných miest na Zemi podľa mapy geografickými súradnicami. Na politickej mape určiť polohu vybraných štátov a ich hlavných miest. Vysvetliť, ako prírodné pomery ovplyvňujú život obyvateľstva. Poznať históriu osídľovania. Opísať civilizácie, ktoré žili na pôvodnom území. Vedieť odlíšiť štruktúru obyvateľstva vybraných regiónov. Stručne charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske aktivity človeka. Ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny. Charakterizovať dopravu. Vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné pre cestovný ruch. Uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby alebo kultúrne pamiatky. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne určil na mape polohu Afriky geografickými súradnicami (vzhľadom na základné rovnobežky a poludníky). Určil rozdiel medzi ostrovom a polostrovom. Ukázal na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Vysvetlil rozdiel medzi prielivom a prieplavom. Odlíšil nížiny a vysočiny. Určil na mape vybraté povrchové celky, opísal ich polohu, orientoval sa bez problémov na mape. Určil a ukázal na mape rozloženie podnebných pásiem podľa geografickej šírky. Zdôvodnil pásmovitosť podnebia v súvislosti s množstvom slnečného žiarenia dopadajúceho na rôzne miesta na Zemi. Porovnal pôsobenie, ako ovplyvňuje geografická šírka, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, morské prúdy, na podnebie Afriky. Porovnal nadmorskú výšku snežnej čiary na rôznych miestach na svete, zdôvodnil rozdiely. Zdôvodnil prečo sa na vrchole vysokých pohorí nachádza sneh, hoci ležia v blízkosti rovníka, porovnal s oblasťou v Škandinávskych vrchoch. Určil na mape toky riek, polohu jazier a vodopádov. Vysvetlil vznik morských prúdov a ich vplyv na podnebie priľahlých pevnín. Odlíšil teplé morské prúdy a studené morské prúdy. Charakterizoval a na príkladoch uviedol rôzne typy jazier (sopečné, ľadovcové, tektonické, hradené). Určil podľa mapy rozloženie typov krajín (rastlinných a živočíšnych pásiem). Vysvetlil ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych pásiem s podnebnými pásmami. Opísal zásahy človeka do prírody v minulosti a v súčasnosti, rozdelil na kladné a záporné príklady. Opísal polohu národných parkov. Charakterizoval rozmiestnenie obyvateľstva. Určil oblasti husto osídlené a riedko osídlené a uviedol dôvody ich osídlenia. Určil polohu ľubovoľných miest na Zemi podľa mapy geografickými súradnicami. Na politickej mape určil polohu vybraných štátov a ich hlavných miest. Vysvetlil, ako prírodné pomery ovplyvňujú život obyvateľstva. Poznal históriu osídľovania. Opísal civilizácie, ktoré žili na pôvodnom území. Vedel odlíšiť štruktúru obyvateľstva vybraných regiónov. Stručne charakterizoval najvýznamnejšie hospodárske aktivity človeka. Ukázal na mape hospodársky najvyspelejšie regióny. Charakterizoval dopravu. Vymenoval a určil na mape oblasti vhodné pre cestovný ruch. Uviedol,

13 v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby alebo kultúrne pamiatky. Využije sa ústne, frontálne aj individuálne hodnotenie, hodnotenie práce v skupine, sumatívne formou testu spojené s klasifikáciou. Ázia Obsahový štandard: Filipíny, Japonské ostrovy, Veľké Sundy, Predná India, Zadná India, Malá Ázia, Arabský polostrov, Cyprus, Suezský prieplav, Červené more, Kórejský polostrov, Beringov prieliv. Himaláje, Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural, Západosibírska nížina, Indogangská nížina, Veľká čínska nížina, Tibetská náhorná plošina. Kaspické more, Bajkal, Mŕtve more, Aralské jazero, Chang- Jiang, Huang He, Ob, Mekong, Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, Tigris. NP Sagarmatha, panda, tiger bengálsky. Tibet budhizmus, Tokio, Bombaj, Peking, Šanghaj. Tsunami. Tádž Mahal, Veľký čínsky múr. PT- enviromentálna výchova, multikultúrna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť Výkonový štandard: Určiť na mape polohu Ázie geografickými súradnicami (vzhľadom na základné rovnobežky a poludníky). Určiť rozdiel medzi ostrovom a polostrovom. Ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Vysvetliť rozdiel medzi prielivom a prieplavom. Odlíšiť nížiny a vysočiny. Určiť na mape vybraté povrchové celky, opísať ich polohu, orientovať sa bez problémov na mape. Poznať názvy najvyšších vrchov pohorí, vedieť ich porovnať podľa výšky. Porozprávať zaujímavosti o nástrahách vysokých pohorí. Určiť na mape sopečné oblasti, najvyššie položenú náhornú plošinu na svete, najvyššie pohorie na svete, oblasti zemetrasení, opísať ich výnimočnosť. Vysvetliť, ako vzniká sopečná činnosť, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Určiť na mape sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú najviac ohrozené. Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných pásiem podľa geografickej šírky. Zdôvodniť pásmovitosť podnebia v súvislosti s množstvom slnečného žiarenia dopadajúceho na rôzne miesta na Zemi. Porovnať pôsobenie, ako ovplyvňuje geografická šírka, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, morské prúdy, na podnebie Ázie. Určiť na mape monzúnové oblasti a opísať význam monzúnových dažďov pre spoločnosť aj hrozby povodní. Určiť na mape toky riek, polohu jazier. Vysvetliť vznik morských prúdov a ich vplyv na podnebie priľahlých pevnín. Odlíšiť teplé morské prúdy a studené morské prúdy. Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín (rastlinných a živočíšnych pásiem). Vysvetliť ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych pásiem s podnebnými pásmami. Opísať zásahy človeka do prírody v minulosti a v súčasnosti, rozdeliť na kladné a záporné príklady. Opísať polohu národných parkov. Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva. Určiť oblasti husto osídlené a riedko osídlené a uviesť dôvody ich osídlenia. Určiť polohu ľubovoľných miest na Zemi podľa mapy geografickými súradnicami. Na politickej mape určiť polohu vybraných štátov a ich hlavných miest. Vysvetliť, ako prírodné pomery ovplyvňujú život obyvateľstva. Poznať históriu osídľovania. Opísať civilizácie, ktoré žili na pôvodnom území. Vedieť odlíšiť štruktúru obyvateľstva vybraných regiónov. Stručne charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske aktivity človeka. Ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny. Charakterizovať dopravu. Vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné pre cestovný ruch. Uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú známe stavby alebo kultúrne pamiatky. Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne určil na mape polohu Ázie geografickými súradnicami (vzhľadom na základné rovnobežky a poludníky). Určil rozdiel medzi ostrovom a polostrovom. Ukázal na mape ostrovy, polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. Vysvetlil rozdiel medzi prielivom a prieplavom. Odlíšil nížiny a vysočiny. Určil na mape vybraté povrchové celky, opísal ich polohu, orientoval sa bez problémov na mape. Poznal názvy najvyšších vrchov pohorí, vedel ich porovnať podľa výšky. Porozprával zaujímavosti o nástrahách vysokých pohorí. Určil na mape sopečné oblasti, najvyššie položenú náhornú plošinu na svete, najvyššie pohorie na svete, oblasti zemetrasení, opísal ich výnimočnosť. Vysvetlil, ako vzniká sopečná činnosť, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Určil na mape sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú najviac ohrozené. Určil a ukázal na mape rozloženie podnebných pásiem podľa geografickej šírky. Zdôvodnil pásmovitosť podnebia v súvislosti s množstvom slnečného žiarenia dopadajúceho na rôzne miesta na Zemi. Porovnal pôsobenie, ako ovplyvňuje geografická šírka, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, morské prúdy, na podnebie Ázie. Určil na mape monzúnové oblasti a opísal význam monzúnových dažďov pre spoločnosť aj hrozby povodní. Určil na mape toky riek, polohu jazier. Vysvetlil vznik morských prúdov a ich vplyv na podnebie priľahlých pevnín. Odlíšil teplé morské prúdy a studené morské prúdy. Určil podľa mapy rozloženie typov krajín (rastlinných a živočíšnych pásiem). Vysvetlil ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych pásiem s podnebnými pásmami. Opísal zásahy človeka do prírody v minulosti a v súčasnosti, rozdelil na kladné a záporné príklady. Opísal polohu národných parkov. Charakterizoval rozmiestnenie obyvateľstva. Určil oblasti husto osídlené a riedko osídlené a uviedol dôvody ich osídlenia. Určil polohu ľubovoľných miest na Zemi podľa mapy geografickými súradnicami. Na politickej mape určil polohu vybraných štátov a ich hlavných miest. Vysvetlil, ako

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia

Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Predmet: Geografia prima 8-ročného gymnázia Počet hodín: 66, 2 hodiny týždenne Ciele geografie v prime: Rozvíjať si chuť učiť sa, Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, Všímať si priestor, v

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie. Charakteristika vyučovacieho predmetu. Ciele vyučovacieho predmetu UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Časový rozsah výučby: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Človek a spoločnosť Geografia piaty týždenne 2 hodiny,

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Škola Základná škola Kecerovce 79. Vzdelanie je naša budúcnosť. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 ŠKVP: 0 hodín, 1 týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín deviaty

Více

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele )

Predmet : Geografia. 1. Všeobecné ciele predmetu. 1.1 Obsah ( tematické celky ) 1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele ) Predmet : Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u čiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme.

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele

Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Rozvíjajúce ciele September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Tematický celok Téma Ročník: ôsmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok: 2016/2017 Trieda:

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu:g E O G R A F I A Ročník: deviaty 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa

Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa Učebné osnovy z predmetu svetová kuchyňa Charakteristika učebného predmetu Cieľom výučby je doplniť si vedomosti a poznatky zo svetovej geografie i z ďalších predmetov, ktoré úzko súvisia s geografiou

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod.

Geografia. 7. ročník. Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program. 1 hod. Geografia Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah... Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 6. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 6. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosťpre 5. ročník ZŠ v predmetegeografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vypracovala: PaedDr.

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Učebnými osnovami školy v predmete geografia sú v 5. a 6. ročníku vzdelávacie štandardy inovovaného ŠVP dostupné na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statnyvzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie

Základná škola Kecerovce 79. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník SPOZNÁVAJME SVET ŠVP: 0 hod. ŠkVP: 1hod., spolu 1 hod. týždenne spolu 33 vyučovacích hodín šiesty Škola Základná

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM GEOGRAFIA (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre geografiu Bratislava 2010 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY

ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA ZŠ s MŠ HELCMANOVCE 41, 055 63 HELCMANOVCE UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Geografia V. ročník: 2 hodiny, Spolu: 66 hodín(1 hod.švp,1hod.škvp VI. ročník: 1,5 hodín

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Geografia. VII. ročník

Geografia. VII. ročník Geografia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník

UČEBNÉ OSNOVY. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník Názov predmetu UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP 1+ 0 hod týždenne 33 hodín za rok Ročník deviaty Škola ZŠ Lehnice Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania nižšie sekundárne

Více

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Učebné osnovy: Geografia Ročník: 6., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Piaty ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 8. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule OBSAH VZDELÁVANIA 1.ročník (PRÍMA) 33 HODÍN ROČNE / 1 hod. týždenne Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prostriedky počet hodín Téma Pojmy Spôsobilosti hodnotenia PLANÉTA ZEM - 7 Povrch

Více

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová Geografia II. stupeň ISCED2 Bartovic, Bubelová GEOGRAFIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 6. 9. 2016 UO vypracovala Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA

UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA UČEBNÉ OSNOVY Z PREDMETU: GEOGRAFIA ISCED 2 Školský vzdelávací program pre 2.stupeň Základnej školy s materskou školou v Kuzmiciach 5.ročník - 9.ročník (pre nižšie sekundárne vzdelávanie, bez rozšírenia

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: 2. stupeň základnej školy Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Školský rok:

Více

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice Učebné osnovy Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (platný od 1.9.2015) a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne siedmy ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

UČEBNÉ OSNOVY. ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť UČEBNÉ OSNOVY Názov ŠKP: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: geografia Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny,

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia 7. roč. Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 primárne vzdelanie Každé dieťa

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Učebné osnovy z geografie

Učebné osnovy z geografie Učebné osnovy z geografie Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

Školský vzdelávací program Geografia/

Školský vzdelávací program Geografia/ Školský vzdelávací program Geografia/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne Ročník príma Škola Gymnázium Stropkov Školský rok 2010/2011 Charakteristika predmetu v príme Regionálna

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2

GEOGRAFIA 5.ROČNÍK. Tradície regiónu v srdciach našich žiakov Stupeň vzdelávania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 GEOGRAFIA 5.ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu GEOGRAFIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda Geografia siedmy 1 hod týţ/33 hod ročne 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Didaktika geografie 2 seminár

Didaktika geografie 2 seminár Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav

Více

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Geografia 5. ročník

Více

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Učebné osnovy: Geografia Ročník: 5., Počet hodín : 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike ŠkVP: Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola Geografia Školský vzdelávací program Ţivá škola Obsah vzdelávania v 5. ročníku I. Tvar Zeme, vesmír / 10 hodín Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Cesty do vesmíru a na Mesiac. II. Objavenie Zeme a

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více