uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:"

Transkript

1 Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1144, PSČ zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne , oddíl Dr XXXIV, vložka 499, zastoupené: předsedou představenstva Ing. Drahomírem Hlaváčem členem představenstva Martou Rubešovou ve věcech technických zastoupené: Alois Langer tel: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Uherské Hradiště Č. účtu: / vlastník bytového domu a dále jen objednatel na základě písemného souhlasu nájemníků a vlastníků domu ze dne: a 2. Firma: firma místo podnikání: zapsaná v obchodním rejstříku: zastoupená: IČ: DIČ: Telekomunikační licence č.: Bankovní spojení: Č. účtu: - dále jen zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Čl. I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je udělení souhlasu (povolení) objednatele k instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu na adrese: HS č., který je ve spoluvlastnictví a správě objednatele. 2. Tento bytový dům je samostatně prostorově umístěný. Zařízení k vysílání dálkového signálu včetně dalšího příslušenství je instalováno v č.p. viz příloha č

2 Čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Zhotovitel, nebo osoby jím pověřené, mají právo zahájit práce směřující k instalaci vysilače v bytovém domě specifikovaném v čl. I této smlouvy, pouze za následujících podmínek: a) udělení předchozího písemného souhlasu dodavatele generální opravy střechy resp. firmy, která na konstrukci drží záruku (v případě, že k provedenému dílu plynou záruční lhůty) o tom, že souhlasí s instalací zařízení zhotovitele, které má být umístěno na střeše bytového domu a současně potvrzuje, že prováděné činnosti nemají vliv na poskytnuté záruky. Nebude-li předchozí písemný souhlas udělen, má objednatel právo od této smlouvy bez dalšího a bez uplatnění jakéhokoli nároku ze strany zhotovitele odstoupit s tím, že jeho odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší, b) v případě udělení souhlasu podle předchozího bodu a) a následujícího bodu c) je zhotovitel oprávněn provádět jakékoli práce v prostoru střechy bytového domu jen s vědomím a odsouhlasením dodavatele, přičemž veškeré zásahy do střešní konstrukce jsou nepřípustné; po ukončení prací spojených s instalací zařízení zhotovitele je zhotovitel povinen zajistit od dodavatele jeho písemné vyjádření o tom, že práce prováděné zhotovitelem v prostoru střechy nenarušily dílo dodavatele, c) instalace bude provedena v souladu se zákonem o elektronických komunikacích na základě žádosti uživatele bytu v domě, která byla parafována pověřeným zástupcem bytového domu, d) před zahájením prací spojených s instalací zařízení v předmětném bytovém domě je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele a současně také informovat předsedu samosprávy příslušného bytového domu o tom, že zhotovitel zahajuje v daném časovém úseku ve společných prostorách domu viz.příloha č.1 vymezený rozsah prací specifikovaný v příloze č.1 spojených s instalací zařízení; před zahájením předmětných prací provede zhotovitel v součinnosti s objednatelem fotodokumentaci stavu střechy resp. střešního pláště daného bytového domu, přičemž zajištění fotodokumentace bude třeba i při předání a převzetí díla mezi smluvními stranami; takto pořízená fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu vyhotoveného podle bodu g) této části smlouvy, e) veškeré průrazy v domě nezbytně nutné k instalaci zařízení zhotovitele je zhotovitel oprávněn učinit až po předchozím odsouhlasení technickým pracovníkem objednatele; v případě realizace prostupů přes střešní izolaci bytového domu, musí být tyto schváleny a přebírány technickým pracovníkem objednatele vždy jednotlivě; práce související s prostupem střešní izolace bytového domu uvedeného charakteru má zhotovitel právo provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném a tak, aby svými zásahy nepoškodil společné prostory včetně střechy domu, v opačném případě ručí zhotovitel za škodu způsobenou v bytovém domě v plném rozsahu, f) v případě škody způsobené v bytovém domě (včetně střechy) v souvislosti s instalací zařízení včetně nevhodné instalace zařízení je zhotovitel povinen odstranit tuto škodu do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem; v případě, že se tak nestane, má objednatel právo odstranit škodu na svůj náklad sám a požadovat úhradu tohoto nákladu po zhotoviteli; v případě neodstranění závady do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním škody, za den odstranění škody se považuje den, kdy bude tato škoda zhotovitelem odstraněna nebo den, kdy zhotovitel uhradí objednateli náklad jemu vzniklý v důsledku odstranění škody svým nákladem; tímto ujednáním nejsou dotčena případná práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem, g) po ukončení prací spojených s instalací zařízení zhotovitelem je zhotovitel povinen realizované práce uvést v písemném protokolu a charakterizovat zde i rozsah zhotovitelem provedených zásahů na společných částech včetně střechy bytového domu; součástí protokolárního předání a převzetí je jeho převzetí v předmětném bytovém domě za účasti zástupce zhotovitele a pověřeného technického pracovníka objednatele, h) v případě záměru provést fyzickou obsluhu a kontrolu instalovaného zařízení v bytovém domě je zhotovitel povinen o tomto záměru předem informovat pověřeného technického pracovníka objednatele, i) zhotovitel má právo provozovat své zařízení na základě předávacího protokolu společných částí domu podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož součástí bude: - 2 -

3 i revizní zpráva o stavu napojení elektronického zařízení na síť elektrické energie a způsob vnitřního komunikačního vedení ii rozdíly v technickém řešení, které vznikly v průběhu realizace díla a nejsou v souladu s technickou zprávou či s technickým nákresem (pokud k těmto odchylkám došlo), j) zhotovitel nemá právo připojit instalované zařízení na rozvody elektrické energie ve společných prostorách bytového domu bez předchozí instalace zařízení pro odpočet elektrické energie nebo doložení odborného výpočtu spotřeby elektrické energie (viz. čl. III, odst. 4 smlouvy), k) instalované zařízení zůstává v majetku zhotovitele; v případě ukončení smluvních vztahů je zhotovitel povinen na své náklady demontovat toto zařízení a poté společné prostory domu instalací dotčené uvést do původního stavu, to vše v případě, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, l) v případě záměru na provedení generální opravy, rekonstrukce střechy předmětného bytového domu je zhotovitel povinen před zahájením prací tohoto charakteru na své náklady demontovat instalované zařízení nebo jeho část tak, aby jeho instalace nebránila realizaci záměru; po provedení generální opravy, rekonstrukce střechy je zhotovitel oprávněn na své náklady demontované zařízení nebo jeho část opět instalovat, za splnění podmínek výše uvedených, m) specifikace pronajatých prostor společných částí je uvedena v technické zprávě o způsobu instalace zařízení a vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v domě, včetně technického nákresu, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, n) zhotovitel nesmí poskytnout nebo pronajmout předmět nájmu třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, o) zhotovitel nesmí provádět stavební úpravy ve společných prostorách bez písemného souhlasu objednatele. Běžnou údržbu a drobné opravy provádí zhotovitel na své náklady, p) zhotovitel bude mít po celou dobu provozování své zařízení řádně označeno, včetně kabelových rozvodů, q) zhotoviteli nepřísluší, aby bez předchozího písemného uvědomění objednatele či uzavření příslušného dodatku ke smlouvě provedl změny svého technického zařízení zejména pak tak, aby došlo ke zvýšení spotřeby stanovené elektrické energie instalovaného zařízení. 2. V rámci součinnosti směřující k uzavření a realizaci této smlouvy se objednatel zavazuje: a) v případě nutnosti sdělit zhotoviteli potřebné údaje a identifikaci dodavatele generální opravy střechy resp. firmy, která na konstrukci drží záruku, b) označit zhotoviteli osobu předsedy samosprávy případně další osobu obdobnou funkci v bytovém domě vykovávající tak, aby mohl zhotovitel splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 3. V souvislosti s uzavřením této smlouvy má objednatel právo průběžné kontroly prováděných prací spojených s instalací zařízení, v případě zjištění závad požadovat jejich odstranění apod. 4. Zhotovitel musí být po celou dobu provozování svého zařízení držitelem platného osvědčení podle 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických informacích. Čl. III. Cena za technickou pomoc a věcné břemeno 1. V souvislosti s provedením díla - instalace datových kabelových rozvodů pro rozvod internetu a jejich jednotlivých součástí zhotovitelem v bytovém domě si smluvní strany sjednávají úhradu. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za udělení oprávnění dle této smlouvy a poskytnutí technické pomoci při instalaci technologického zařízení zhotovitele a jeho uvedení do provozu jednorázový poplatek ve výši viz příloha č.1. Zdanitelné plnění bude 30tý den od podpisu smlouvy. 3. Zhotovitel uhradí objednateli skutečně vynaložené náklady za spotřebovanou elektrickou energii v domě v případě, že se jedná o zařízení instalované před rokem 2012 včetně. Spotřeba elektrické energie bude odečtena podle odpočtového elektroměru viz příloha č.1, vždy k příslušného roku a do 10.1 následujícího roku písemně sdělena objednateli. 4. Odběr elektrické energie má zhotovitel prostřednictvím vlastního odběrného místa nebo odpočtovým elektroměrem napojeného ze společných prostor domu viz příloha č V souvislosti s nedodržením termínu splatnosti částky si smluvní strany sjednávají mezi sebou zaplacení smluvní pokuty. Objednatel je tak oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z - 3 -

4 dlužné částky za každý den prodlení zhotovitele. Tímto ujednáním nejsou dotčena případná práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem. 6. V souvislosti s uvedením nesprávných údajů pro stanovení spotřeby elektrické energie ze strany zhotovitele nebo nenahlášení změny instalovaného zařízení v průběhu trvání smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé porušení. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem. IV. Užívání cizí věci podmínky, cena 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má právo užívat cizí věc anténní stožár umístěný na střeše bytového domu čp.viz příloha č.1 za účelem instalace svého technického zařízení viz příloha č Zhotovitel se zavazuje: a) užívat cizí věc v souladu s touto smlouvou a obvyklým užíváním, s péčí řádného hospodáře, b) při užívání dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a jiné obecně závazné předpisy a řídit se pokyny zástupce objednatele, c) počínat si v prostorách domu včetně střechy tak, aby nezavdal svým jednáním příčinu ke vzniku požáru nebo jiné živelné události, o případném vzniku požáru nebo jiné mimořádné události je povinen bezodkladně informovat zástupce objednatele, d) nést plnou majetkovou odpovědnost za škodu způsobenou instalací zařízení nebo porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a platných právních předpisů, e) řádně a včas hradit objednateli stanovenu výši nájemného a náklady na spotřebovanou elektrickou energii, f) strpět kontrolu užívané věci zástupcem objednatele, g) po ukončení smluvního vztahu odevzdat předmět užívání a ve stavu, v jakém je převzal. 3. Zhotovitel není oprávněn: a) přenechat předmět užívání nebo jeho část do podnájmu nebo k jinému faktickému užívání jiné osobě bez souhlasu objednatele, b) provádět na předmětu užívání a ve společných prostorách domu čp. viz příloha č.1 jakékoliv úpravy a změny bez souhlasu objednatele. 4. Zhotovitel se zavazuje hradit na účet objednatele řádně a včas tyto smluvně stanovené částky: a) za užívání cizí věci anténního stožáru nájemné ve výši viz příloha č.1 Kč/rok, tzn. celková výše ročního nájemného představuje částku viz příloha č.1 Kč bez DPH. b) v případě elektroměru, za poskytované služby (plnění), se zhotovitel zavazuje hradit ročně spotřebu elektrické energie; tato bude vyúčtována v závislosti na spotřebě naměřené samostatným podružným elektroměrem určeným pro zařízení zhotovitele, jednotková cena dodavatele bude pro účely zúčtování plateb stanovena v ceně dle fakturace dodavatele nebo v ceně vypočtené jako průměrná cena daného fakturačního období. 5. Zhotovitel bude provádět platbu nájemného a nákladů za spotřebovanou elektrickou energii na základě objednatelem vystavené faktury na příslušné období, za které se platba provádí. Den splatnosti bude uveden na faktuře. Faktura (daňový doklad podle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (ve smyslu výše uvedeného zákona) je u faktur vystavených za užívání cizí věci vždy 1. leden příslušného kalendářního roku. Za den úhrady se považuje den připsání částky na účet objednatele. 6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit sjednanou cenu nájemného, a to podle koeficientu vyjadřujícího míru růstu spotřebitelských cen za uplynulý rok publikovaného Českým statistickým úřadem (zvýšení nájemného bude prováděno vždy zpětně k 1.lednu každého kalendářního roku a nájemci bude oznámeno písemně), a dále v důsledku změn, zrušení či nově stanovené právní úpravy s dopadem do oblasti nájemného. 7. V souvislosti s nedodržením termínu splatnosti faktur si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu; jsou tak oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním nejsou dotčena případná práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem

5 V. Doba trvání smluvního vztahu 1. Tato smlouva se sjednává s účinností ode dne podpisu smlouvy na dobu neurčitou. 2. Jak objednatel, tak i zhotovitel mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to v šestiměsíční výpovědní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla jedné ze smluvních stran doručena písemná výpověď smlouvy. VI. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti založené touto smlouvou mohou přejít i na právního nástupce zhotovitele, přičemž o přechodu těchto práv a povinností na právního nástupce je zhotovitel, případně právní nástupce zhotovitele, povinen objednatele neprodleně písemně informovat. 2. Údaje a informace poskytnuté objednatelem v souvislosti s realizací této smlouvy zhotoviteli nebo zhotovitelem získané v průběhu realizace této smlouvy se zhotovitel zavazuje použít jen k účelům vyplývajícím z této smlouvy a ve vztahu k třetím osobám tyto údaje a informace udržovat v tajnosti a nezveřejňovat je. 3. Jestliže se po nabytí účinnosti této smlouvy ukáže jakékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné ve smyslu platné právní úpravy, nepozbývá tím platnosti celá smlouva jako celek a pouze neplatné ustanovení se nahradí dodatkem k této smlouvě. 4. Smlouva se vyhotovuje v pěti rovnocenných výtiscích, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy jsou nejméně listiny, jejichž nutnost vyplývá z ust. Čl. II, odst. 1 této smlouvy a technická dokumentace díla. 5. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Účinnou se stává dnem, ke kterému byla sjednána účinnost této smlouvy v čl. V. této smlouvy. Podpisem se pro účely této smlouvy rozumí podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. 7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy důkladně seznámily, všechna ujednání v ní obsažená jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle a smlouva nebyla vyhotovena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují strany své vlastnoruční podpisy. 8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené listiny odsouhlasené smluvními stranami, a to: Příloha č. 1 technická zpráva o způsobu instalace zařízení, včetně technického nákresu a popisu všech komponentů,úhrady,odběr elektřiny,č.p. s adresou, V Uherském Hradišti dne: za objednatele SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo: za zhotovitele.. Ing. Drahomír Hlaváč předseda představenstva... Marta Rubešová člen představenstva - 5 -

6 Příloha smlouvy č Určení a specifikace místa účastníka: HS Ulice č.p. obec 2. Tento bytový dům není samostatně prostorově umístěný, neboť tvoří spolu bytovými domy č.p. stavebně jednotný celek. 3. Zařízení k vysílání dálkového signálu je umístěno v č.p. 4. Specifikace skladby a rozsah prací vysilače, rozvodů, předmět užívání: popsat zařízení. 5. Montáž byla provedena: 6. Specifikace a určení nápojného místa (rozvodu) elektrické energie v cit. stavbě: a) Napájení ze společných prostor vchodu č.p. vlastní odběrné místo od dodavatele s číslem odběrného místa nebo b) Napájení ze společných prostor vchod č.p. s odpočtovým elektroměrem. Zhotovitel nahlásí písemně Objednateli počáteční (1.leden) a konečný(31.prosince) stav elektroměru v daném roce s uvedenou spotřebou kw včetně výrobního čísla elektroměru nejpozději do roku následujícího. 7. Za užívání cizí věci anténního stožáru uhradí Zadavatel částku ve výši,- Kč/rok, tzn. celková výše ročního nájemného představuje částku,- Kč bez DPH. 8. Účastníkem určený správce: Alois Langer 9. Jednorázová náhrada - úhrada dle Čl.III. odst.1 smlouvy činí:,-kč (,-Kč plus,- Kč za každý napojený byt)+dph. Zdanitelné plnění bude 30-tý den od podpisu smlouvy. 10. Způsob placení: fakturou 11. Ostatní ujednání: Řešení komunikační sítě se samosprávou bylo projednáno dne: V Uherském Hradišti dne: za objednatele SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo: za zhotovitele Ing. Drahomír Hlaváč předseda představenstva... Marta Rubešová člen představenstva - 6 -

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY o poskytování služeb kolektivního systému REsolar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren účinné 1. 9. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Kolektivní systém je společnost založená

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více